Succesvol samenwerken in een georganiseerd en versterkt nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvol samenwerken in een georganiseerd en versterkt nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen"

Transcriptie

1 HOOFDLIJNENNOTITIE Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Steller: Projectleider Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen, M. van der Giessen Datum: 30 november 2012 Status: Ter besluitvorming AB-VP 13 december Succesvol samenwerken in een georganiseerd en versterkt nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen 1. INLEIDING Veteranen kunnen doorgaans op eigen kracht en met behulp van de eigen directe omgeving, waaronder collega s en relaties, gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis adequaat hanteren. Lang niet iedereen vertoont symptomen. En als dat wel het geval is, is er vaak sprake van natuurlijk herstel na enige tijd. Slechts enkelen ontwikkelen klachten en hebben professionele hulpverlening 1 nodig (arts, maatschappelijk werk, psycholoog, schuldhulpverlening, materiele zorg, enz.). Het is van groot belang bij veteranen te voorkomen dat een hulpvraag ontstaat en, als die toch ontstaat, de veteraan en/of zijn relatie snel de juiste hulp kan vinden. In beide situaties is het welkom dat hij/zij ondersteuning krijgt aangeboden van de eigen directe omgeving, bestaande uit de werkgever 2, familie, vrienden en lotgenoten. Voor militairen in actieve dienst heeft de werkgever collegiale ondersteuning georganiseerd. Organisaties verenigd in het Veteranen Platform (VP), reünieverbanden, bonden, ontmoetingscentra en het Veteraneninstituut verlenen (georganiseerde) nuldelijnsondersteuning aan veteranen. Goede zorg staat niet los van erkenning en waardering. Het geven van erkenning en waardering kan de ontwikkeling van een hulpvraag voorkomen. Activiteiten in het kader van erkenning en waardering bieden mogelijkheden voor actieve nuldelijnsondersteuning om dat daar veteranen bij elkaar komen. Dit neemt niet weg dat ten aanzien van de organisatie en financiering een duidelijke scheiding wordt gehanteerd tussen het verlenen van nuldelijnsondersteuning en het geven van erkenning en waardering. Doel van dit document is het Algemeen Bestuur VP ondersteunen in de besluitvorming over het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. Waarna verdere uitwerking en implementatie conform aanvullende richtlijnen van het Algemeen Bestuur VP plaatsvinden. De beslispunten zijn omlijnd. 2. PROJECT VERSTERKING NULDELIJNSONDERSTEUNING In de loop der jaren zijn er veel particuliere initiatieven ontplooid gericht op de ondersteuning van de veteranen. Het samenstel van initiatieven dekt niet de gehele veteranen populatie af, is niet altijd genormeerd en sluit niet altijd aan op de professionele hulpverlening. Meerdere initiatieven hebben onvoldoende voortzettingsvermogen terwijl ze wel voorzien in een behoefte. Met de Conferentie Nuldelijnszorg van 5 november 2010 op initiatief van de BNMO, en vervolgens de Leusdenconferenties en het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen hebben het VP en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 1 Gekozen is voor de term hulpverlening omdat het meer omvat dan alleen (geestelijke gezondheids) zorg. 2 Defensie bij militairen maar ook de huidige werkgever van postactieve veteranen. 1

2 (vfonds) het initiatief genomen om structuur te brengen in de organisatie en financiering van de nuldelijnsondersteuning aan veteranen. Voor het Project heeft het vfonds tot 2016 in beginsel per jaar beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inclusief de nuldelijnsondersteuning van de samenwerkende ontmoetingscentra. Het vfonds financiert daarmee niet langer separate particuliere initiatieven in de nuldelijnsondersteuning, maar een totaalsysteem. Als de belangenbehartiger van alle veteranen ligt het voor de hand dat het VP de afstemming tussen alle nuldelijnsinitiatieven voor veteranen initieert en organiseert, en daarmee de regie voert over het landelijk dekkend nuldelijnsondersteuningssysteem en de aansluiting daarvan op de dienstverlening en professionele hulpverlening. Daarmee omvat het project meer dan alleen de organisatie van de nuldelijnsondersteuning van de lidorganisaties en het VP als geheel. Doel van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen is: Het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van nuldelijnsinitiatieven voor een gezamenlijk gedefinieerde doelgroep, door de kwaliteit van de initiatieven te bevorderen, op elkaar af te stemmen, en eenduidig en eenvoudig toegankelijk te maken in een kostenarm, landelijk dekkend en betrouwbaar nuldelijnsondersteuningssysteem, dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep en de professionele hulpverlening. Uitgangspunt is het behoud van de identiteit van de lidorganisaties. De lidorganisaties richten hun eigen nuldelijnsondersteuningssysteem in op basis van de door het VP gestelde criteria. Voorwaardelijk voor een landelijk dekkend systeem is overeenstemming over een gemeenschappelijke doelgroep en de steun die aan deze doelgroep wordt gegeven. Dat vereist inspanning van de lidorganisaties en wordt vastgelegd in een convenant met het VP. Het Project ondersteunt de inrichting en instandhouding van het nuldelijnsondersteuningssysteem van de lidorganisatie, coördineert de samenwerking tussen de lidorganisaties en stelt de financiering zeker. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen nuldelijnsondersteuning, erkenning en waardering, dienstverlening en professionele hulpverlening. Niet alle veteranen zijn lid van een lidorganisatie. Lidorganisaties hebben over het algemeen geen regionale functie. Samenwerking met partijen met een regionale functie en een vaste locatie waar veteranen bij elkaar kunnen komen maakt het totaalsysteem compleet. De samenwerkende ontmoetingscentra maken een essentieel onderdeel uit van het totale systeem en is voor de lidorganisaties ook een vindplaats voor potentiele leden. Indien mogelijk organiseren de lidorganisaties (bestuurlijke-) activiteiten op of met één van de samenwerkende ontmoetingscentra en werken zo mee aan het voort kunnen bestaan van de samenwerkende ontmoetingscentra. Naast het ondersteunen van de veteraan is een belangrijke functie van het nuldelijnsondersteuningssysteem het signaleren van problemen en adequaat doorgeleiden van de veteraan naar professionele hulpverlening. Goede aansluiting op en samenwerking met de professionele hulpverlening is daarmee voorwaardelijk. 2

3 Het vfonds financiert de nuldelijnsondersteuning alleen als systeem en op basis van een behoeftestelling van afgesproken producten. Voordeel is dat het VP daarmee meer controle krijgt over de nuldelijnsondersteuning en het vfonds inzicht krijgt in de besteding van de subsidies en dit het voor het VP mogelijk maakt om een aanvullende behoefte te onderbouwen. Het vfonds baseert de subsidie op de inzet van vrijwilligers. Met het vfonds is voor de jaren 2013 t/m 2015 een subsidiebedrag afgesproken. De onkosten en eventuele aanvullende behoeften worden onderbouwd door behoeftestellingen. Met het Veteraneninstituut is afgesproken dat het VP het Veteraneninstituut adviseert over de besteding van de per jaar aan Begeleid Lotgenoten Contact. Het jaar 2013 wordt een overgangsjaar. Nu ingrijpen in lopende processen en procedures werkt verstorend. Uitgangspunten Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform: Conform Beleidsplan VP Speerpunt 2 De nuldelijn als spil in het beleid van het VP en aanvullende richtlijnen VP Elke lidorganisatie heeft een nuldelijnsondersteuningssysteem bestaande uit minimaal één nuldelijnshelper Onderlinge verbondenheid binnen het VP met behoud van identiteit van de lidorganisaties Organiseren van de samenwerking om te komen tot een totaal systeem Voor de nuldelijnshelper geldt vrijwillig maar niet vrijblijvend Nuldelijnsondersteuning in de enge zin in vergelijking met erkenning en waardering Intensieve samenwerking met de samenwerkende ontmoetingscentra Intensieve samenwerking met de omgeving van de nuldelijnsondersteuning Afspraken worden vastgelegd in een convenant Financieren van het systeem door het vfonds, kostenarm en op basis van behoeftestelling en declaratie 3. NULDELIJNSONDERSTEUNING De inrichting van de zorg aan de veteraan is gebaseerd op het kringenmodel van de geestelijke gezondheidszorg 3. Het model gaat ervan uit dat de zorg voor de veteraan bij hem of haar zelf begint. De veteraan is in eerste instantie verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. Zodra dit nodig is, echter, kan steun gezocht worden bij de omliggende kringen, waarbij naar buiten toe stapsgewijs meer professionele hulpverlening wordt ingezet. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het bevorderen van het eigen herstel, en de gefaseerde inzet van meer professionele hulp bij dat herstel. De eerste kring, het door prof. dr. Gersons benoemde steunsysteem dat niet tot de gezondheidszorg wordt gerekend, bestaat met name uit de werkgever/commandant, familie, vrienden en lotgenoten. De georganiseerde nuldelijnsondersteuning heeft als doel vanuit de samenwerkende steunsystemen met genormeerde en geprotocolleerde laagdrempelige opvang een bijdrage te leveren aan het adequaat omgaan met psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende 4 gebeurtenis en de gevolgen daarvan, zoals schuldproblematiek. 3 Bijzondere missie: Geestelijke Gezondheidszorg voor militairen en veteranen; advies van prof. dr. B.P.R. Gersons aan de Staatssecretaris van Defensie; 1 juni Hier is gekozen voor het ruimere begrip ingrijpend in plaats van het vaak gehanteerde begrip schokkend : een schokkende gebeurtenis is een ervaring waarbij iemand getuige is of geconfronteerd wordt met (de 3

4 Het VP verstaat onder nuldelijnsondersteuning het volgende: Vanuit het steunsysteem pro-actief aanbieden van laagdrempelige opvang aan de doelgroep en daarmee een bijdrage te leveren aan de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. De collegiale of persoonlijke context, geven de mogelijkheid om ondersteuning te laten plaatsvinden zonder oordeel, commentaar of kritiek en juist met openheid, begrip en steun; aspecten die bij de ondersteuning van groot belang zijn. 4. GEMEENSCHAPPELIJKE DOELGROEP De werkgever, lidorganisaties van het VP, reünieverbanden, bonden, ontmoetingscentra en het Veteraneninstituut hebben ieder hun eigen doelgroep die in vele gevallen elkaar overlappen maar niet de gehele veteranenpopulatie afdekken. Voor de ontwikkeling en organisatie van een VP-breed systeem en een landelijk dekkend totaal systeem is het noodzakelijk om een gezamenlijke doelgroep te definiëren en de gezamenlijke basisactiviteiten daar op te richten. Daarnaast zal iedere lidorganisatie zich blijven richten op zijn eigen doelgroep en daar mogelijk eigen initiatieven voor ontplooien. Verbondenheid met behoud van de eigen identiteit. Uitgangspunt is de nuldelijnsondersteuning aan de veteraan en zijn relatie. Maar daarmee wordt niet uitgesloten de morele verantwoordelijkheid voor onze (ex-) militaire collega s die geen veteraan zijn. Het VP definieert de gemeenschappelijke doelgroep als volgt: Alle veteranen en hun relaties, ongeacht of de oorzaak van de noodzakelijke ondersteuning is gelegen in- of buiten de dienst. (Ex-) militairen en hun relaties worden daarmee niet uitgesloten. Veteraan 1 : de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen. Relatie 1 : de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en bloed- en aanverwanten in de eerste of tweede graad van de veteraan. 1 Wet van11 februari 2012 tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) Het VP respecteert de verantwoordelijkheid van lijncommandanten van Defensie als werkgever van de actief dienende veteraan en daarmee zijn wettelijke verplichtingen. Het nuldelijnsondersteuningssysteem sluit niet alleen aan op het collegiaal netwerk van de dreiging van) ernstige verwondingen, de dood of schending van de lichamelijke integriteit. Zo n gebeurtenis gaat samen met intense angst, machteloosheid en extreem onbehagen. 4

5 commandant, maar staat ook ter beschikking van de commandant en/of de actief dienende veteraan. 5. NULDELIJNSONDERSTEUNINGSSYSTEEM Er kan niet vanuit worden gegaan dat een veteraan met een (zich ontwikkelende) hulpvraag actief op zoek gaat naar ondersteuning of zorg. Een belangrijke taak van de lidorganisaties en haar nuldelijnshelpers is actief in contact te komen met veteranen. Nuldelijnshelpers zijn aanwezig bij gelegenheden waar veteranen bij elkaar komen. Bij initiatieven georganiseerd door een lidorganisatie van het VP ligt de verantwoordelijkheid voor de nuldelijnsondersteuning bij die lidorganisatie. Het signaleren van publieke initiatieven waar veel veteranen bij elkaar komen en het zekerstellen van de aanwezigheid van nuldelijnshelpers wordt aanvullend georganiseerd door het Project. De ontmoetingscentra en/of het systeem voor dienstslachtoffers van de BNMO kunnen hierin een belangrijke regionale rol vervullen. De regionale functie houdt onder andere in het in de regio signaleren van veteranenactiviteiten en activiteiten waar naar verwachting veel veteranen op af komen, en de organisatie aanbieden om daar nuldelijnshelpers naar toe te sturen 5. Vereisten van een nuldelijnsondersteuning voor de doelgroep: Een goed toegankelijk, kostenarm, genormeerd en professioneel georganiseerd systeem dat in voorkomend geval in staat is om de noodzaak voor professionele hulpverlening tijdig te onderkennen en naar door te begeleiden. Met als resultaat dat bij elke gelegenheid waar de doelgroep fysiek dan wel virtueel bij elkaar komt contact kan worden gemaakt met of door een nuldelijnshelper, en het niet uitmaakt met welke partner in het totaalsysteem de doelgroep in contact komt; hij wordt begeleid naar de meest geschikte partner in het ondersteuningssysteem of het professionele hulpsysteem (bekend zijn met elkaars sociale kaart). 6. OPGELEIDE NULDELIJNSHELPER In principe is elke veteraan een buddy voor zijn medeveteraan. Maar nuldelijnsondersteuning wordt gegeven door een opgeleide nuldelijnshelper. De nuldelijnshelper is in het algemeen een veteraan maar kan ook een relatie zijn. 5 De Nederlandse Veteranendag en de TT-Assen vinden op dezelfde dag plaats. Waar zijn op die dag de meeste veteranen bij elkaar? 5

6 Taken nuldelijnshelper: In contact komen met de doelgroep Vroegtijdig signaleren en tijdig doorverwijzen Bieden van praktische hulp Stimuleren van verwerking Contacthouden tijdens het proces van verwerking Betrekken van het sociale netwerk van de betrokken veteraan Aandacht voor de (negatieve) reacties uit de omgeving Anoniem registreren van de contacten Gebaseerd op de richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden; IMPACT; tweede druk januari Het registreren behoeft een toelichting. Voor kennisvergaring, evaluatie en verantwoording worden nuldelijnscontacten anoniem geregistreerd: status van de persoon, aantal contacten, duur van de contacten, soort problemen, de missies waaraan gerelateerd en eventuele doorverwijzing naar welke professionele hulpverlening. Er wordt door de nuldelijnshelper dus geen dossier aangelegd. Niet iedereen is geschikt om nuldelijnshelper te worden. Deze taken stellen eisen aan de nuldelijnshelper voor wat betreft zijn competenties. Competenties nuldelijnshelper: Communicatieve vaardigheden Goed kunnen luisteren Invoelend vermogen Robuust, daadkrachtige persoonlijkheid Zelfstandig Betrouwbaar Gebaseerd op de richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden; IMPACT; tweede druk januari Nuldelijnhelpers hebben een belangrijke maar moeilijke taak. Ze worden daarvoor geselecteerd, goed op voorbereid en in begeleid. De functie van nuldelijnshelper en de benoeming van de persoon zijn afgedekt in de statuten van de lidorganisatie of anderszins vastgelegd. Daarmee is de lidorganisatie aanspreekbaar en niet alleen de nuldelijnshelper. Met een overeenkomst weet de lidorganisatie waar zij op kan rekenen ten aanzien van de beschikbaarheid, inzetbaarheid en functievervulling van de nuldelijnshelper en omgekeerd weet hij zich ondersteund door de lidorganisatie. Uitgangspunt voor het Project is de kwaliteit van de nuldelijnshelper ongeacht door wie hij is opgeleid. De nuldelijnshelper voldoet aan een norm (competentie en vaardigheden) en wordt ook door het Project gecontroleerd. Het vfonds kan een deel van de subsidie reserveren voor het afnemen van opleidingen en kwaliteitszorg van de Basis, maar zal dan niet leiden tot kosten voor de lidorganisatie. 6

7 Een goede opleiding voor de nuldelijnshelper is voorwaardelijk voor een goede functievervulling. De inhoud en kwaliteit van de opleiding wordt nadrukkelijk bepaald door de behoeftesteller, in deze het VP. Momenteel worden opleidingen voor nuldelijnshelpers (inclusief supervisie) door de Basis gegeven waar de meningen over verdeeld zijn. In opdracht van het vfonds ontwikkelen de Basis en Arq een nieuwe opleiding voor: veteranenhelper (lidorganisatie VP), nuldelijnsvrijwilliger (ontmoetingscentra), nuldelijnswerker (= contactpersoon BNMO), Coördinator contactpersonen (BNMO) en Politiediender (nuldelijnshelper voor politiemedewerkers). Per 12 november 2012 is er een klantenraad ingesteld waarin de Projectleider het VP vertegenwoordigt. Naast supervisie als onderdeel van de opleiding organiseert het VP jaarlijks een themadag, waarin ervaringen worden verzameld en uitgewisseld, en nieuwe kennis wordt gedeeld met de nuldelijnshelpers. Tijdens de themadag wordt de mogelijkheid geboden om per lidorganisatie of combinatie van lidorganisaties aandacht te geven aan de saamhorigheid van de eigen nuldelijnshelpers. Deelname aan deze themadag is een onderdeel van de kwaliteitszorg. De privacy van de nuldelijnshelper dient te worden gewaarborgd. Afhankelijk van de mogelijkheden van de lidorganisatie wordt een bereikbaarheidsregeling opgesteld en in overleg met het Project met projectgelden ondersteund. De nuldelijnshelper wordt ondersteund door: - Functie beschreven en geborgd in de statuten van de lidorganisatie of anderszins - Afspraken vastgelegd in een overeenkomst met het bestuur van de lidorganisatie - Normering van de kwaliteit van de nuldelijnshelper - Beschikbare opleiding en supervisie - Jaarlijkse themadag - Genormeerde onkostenvergoeding - Communicatiefaciliteiten die de privacy van de nuldelijnshelper waarborgen - Kwaliteitszorgsysteem (borging, beheersing en sturing) - Verzekering - (digitale) Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) Van de nuldelijnshelper wordt verwacht dat hij tijd en inzet ter beschikking stelt. Maar het mag hem geen geld kosten. Onkosten worden vergoed. Er wordt door het Project geen vrijwilligersvergoeding gegeven. Indien een (vervolg) ontmoeting nodig is wordt gestreefd deze plaats te laten vinden op een locatie van een partner in het systeem (b.v. een ontmoetingscentrum, Veteraneninstituut, kazerne, enz.). Het kan nodig zijn om op een commerciële locatie met de veteraan af te spreken. Ook hier geldt het principe van zo kostenarm als mogelijk. Het gebruik van twee versnaperingen (koffie, thee, drankje) door de veteranenhelper valt dan binnen de norm. Mochten bijzondere omstandigheden dwingen tot andere en/of hogere uitgaven dan dient het bestuur van de lidorganisatie daar vooraf en na overleg met het Project toestemming voor te geven. Alleen dan worden de onkosten vergoed met projectgelden. Het staat de lidorganisatie vrij om uit eigen vermogen overige onkosten te vergoeden. 7

8 Vergoeding aan de nuldelijnshelper: Genormeerde onkostenvergoeding die voor alle vrijwilligers die zich binnen het VP inzetten voor erkenning, waardering en nuldelijnsondersteuning in principe gelijk is: - Reiskosten openbaarvervoer 2e klas of gebruik eigen auto 0,30 / km kortste afstand ANWB - Het gebruik van twee consumpties indien een ontmoeting op een commerciële locatie noodzakelijk is - Overige onkosten na voorafgaande toestemming van het bestuur Onkosten buiten de norm worden niet uit projectgelden vergoed Het werken als nuldelijnshelper is niet zonder persoonlijk risico. Voor de nuldelijnshelper wordt door de lidorganisatie (VP, Project, anders? Volgt) minimaal een Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Verzekering nuldelijnshelper: Voor de nuldelijnshelper is een Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 7. TOEGANG EN DOORVERWIJZING NULDELIJNSONDERSTEUNINGSSYSTEEM Toegang tot de nuldelijnsondersteuning en doorverwijzing binnen de nuldelijnsondersteuning en naar de professionele hulpverlening zijn essentieel voor een succesvol nuldelijnsondersteuningssysteem. Ongeacht hoe en met wie het contact ontstaat, de standaardvraag is: hoe kan ik u helpen. De status van de persoon en zijn hulpvraag zijn bepalend of de persoon wordt doorverwezen binnen het VP-systeem, het totaalsysteem (VP + samenwerkende ontmoetingscentra) of daarbuiten. Eerste contact: Tijdens het eerste contact is de standaardvraag: hoe kan ik u helpen. Het antwoord bepaalt het vervolgtraject waarvoor een sociale kaart ter beschikking staat. Essentieel is het beschikbaar hebben van een (digitale) Sociale Kaart Veteranen. De sociale kaart is een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen die 1) deel uitmaken van het totale nuldelijnsondersteuningssysteem, 2) diensten verlenen aan veteranen, 3) toegang geven tot professionele hulp specifiek voor veteranen 6, en 4) professionele hulp verlenen aan overige doelgroepen conform de Digitale Sociale Kaart Nederland (DiSK 7 ; zie met name het zorgdeel 8 ). Nuldelijnsondersteuning is van, door en voor de veteranen maakt geen onderdeel uit van het collegiaal netwerk en zorgsysteem van Defensie (ook in verband met zorgmijders, enz.). Het Veteranenloket wordt, net als het Centraal AanmeldPunt nu, ondergebracht bij het 6 Het is niet de bedoeling om de partners in het LZV apart in de (digitale) Sociale Kaart Veteranen op te nemen. Wel het CAP en Zorgloket MOD (later het Veteranenloket) als toegang tot de professionele hulpverlening van het LZV en ABP

9 Veteraneninstituut. Zonder het nuldelijnsondersteuningssysteem onder het Veteranenloket te brengen is het van belang dat ook het Veteranenloket in voorkomend geval doorverwijst naar de nuldelijnsondersteuning. In het verlengde van het Veteranenloket is het een optie om het beheer van de (digitale) Sociale Kaart Veteranen te beleggen bij het Veteraneninstituut. Deze Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) is er dan voor de veteraan die digitaal contact zoekt (met een link op website Missie Volbracht, website Veteraneninstituut, website VP, enz.), de nuldelijnshelper die een veteraan begeleidt en door wil verwijzen, en het Veteranenloket. Financiering van het opzetten en in stand houden van een DiSKv kan door het Veteraneninstituut of anders met projectgelden. Het is zelfs te overwegen om de veteraan en dienstslachtoffer toe te voegen aan de publieke DiSK. (digitale) Sociale Kaart Veteranen (DiSKv): Zowel voor de veteraan als voor de nuldelijnshelper is er een DiSKv waarin de veteraan de weg vindt naar steun, een dienst, of de toegang tot de professionele hulpverlening specifiek voor de veteraan; en de nuldelijnshelper in staat stelt de veteraan door te begeleiden naar de meest geschikte steun, dienst of professionele hulpverlening voor de veteraan De DiSKv is beschikbaar voor het Veteranenloket De DiSKv wordt beheerd door het Veteraneninstituut De DiSKv is met een link bereikbaar via de website van het VP, lidorganisaties VP, Veteraneninstituut, Missie Volbracht, Defensie, ontmoetingscentra, enz. Het VP is van mening dat de veteraan en dienstslachtoffer als doelgroep opgenomen dienen te worden in de publieke DiSK. 8. GRENS TUSSEN NULDELIJNSONDERSTEUNING EN PROFESSIONELE HULPVERLENING Het verlenen van zorg is voorbehouden aan de zorginstanties. Een nuldelijnshelper is niet opgeleid voor het verlenen van zorg. Ook in het geval dat een professionele zorgverlener zich inzet als nuldelijnshelper, onthoudt hij zich van het verlenen van zorg. Kenmerkend voor zorg is onder andere het bijhouden van een dossier, het van toepassing zijn van klachtenregelingen en toezicht door toezichthoudende instanties zoals van de Beroepsgroep, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Het gestelde voor zorg geldt onverkort ook voor andere vormen van professionele hulpverlening (sociaal-juridisch, schuldhulpverlening, enz.). Grens van de nuldelijnsondersteuning: De nuldelijnhelper begeleidt de veteraan in voorkomend geval naar de professionele hulpverlening, houdt contact tijdens de verwerking, maar onthoudt zich van elke vorm van hulpverlening. 9. NORMERING LIDORGANISATIES VP VOOR NULDELIJNSONDERSTEUNING Het aantal nuldelijnshelpers per lidorganisatie verschilt per organisatie en is onder andere afhankelijk van de omvang van de lidorganisatie, de niet-leden met dezelfde missie ervaring (zijn 9

10 ook potentiele hulpvragers), de initiatieven die de lidorganisatie ontplooit en de beschikbaarheid van nuldelijnshelpers. Maar het minimum is één nuldelijnshelper om in ieder geval binnen de lidorganisatie één helper/ervaringsdeskundige voor de specifieke doelgroep beschikbaar te hebben die is opgenomen in de DiSKv. Voor steunverlening aan initiatieven die zijn georganiseerd buiten de lidorganisatie kan het Project een beroep doen op de nuldelijnshelpers van de lidorganisaties. Een lidorganisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn veteranenhelpers. De opleidingsbehoefte initiële opleiding en onderhouden kennis en vaardigheden wordt bekend gesteld aan het Project. Het Project zorgt voor de noodzakelijke opleidingsplaatsen en bijeenkomsten. Normering nuldelijnsondersteuningssysteem lidorganisatie: Minimaal één opgeleide nuldelijnshelper per lidorganisatie voor de eigen leden en overige veteranen met dezelfde missie ervaring Minimaal één contactpersoon in de Sociale Kaart Veteranen Maken in voorkomend geval gebruik van elkaars capaciteit Nuldelijnshelpers zijn beschikbaar voor inzet buiten de eigen lidorganisatie 10. EXTERNE COMMUNICATIE Het Rapport sociale media van het VP laat zien dat sociale media van groot belang zijn voor het in contact komen en blijven met veteranen. Het onderhouden van een sociaal netwerk is zeer arbeidsintensief en voor het VP noch de lidorganisatie beheersbaar. Streven is deze sociale netwerken aan te laten sluiten op Missie Volbracht en het Veteraneninstituut vragen daar meer in te investeren. Het Project richt zich met name op bekendheid geven aan de nuldelijnsondersteuning en de DiSKv op plekken waar veteranen (digitaal) bij elkaar komen. Bij het Veteraneninstituut staat de vraag uit om in een van de eerste Checkpoints van 2013 een substantieel artikel over nuldelijnsondersteuning op te nemen of zelfs een themanummer over uit te geven. Een van de voorwaarden van het vfonds is het voldoen aan de communicatieverplichtingen zoals gepubliceerd op de website van het vfonds 9. Uiterlijk 1 januari 2013 voldoet het VP aan de communicatieverplichting bij toewijzing vanaf ; alle lidorganisaties voldoen dan aan de communicatieverplichting bij toewijzing van tot kleiner dan

11 Communicatie over het nuldelijnsondersteuningssysteem en (digitale) Sociale Kaart Veteranen: Verwijzen naar het vfonds op de website en in periodieken van alle lidorganisaties conform aanwijzing vfonds Nuldelijnsondersteuning en DiSKv duidelijk en vindbaar aanwezig op de websites van het VP en alle lidorganisaties Nuldelijnsondersteuning en DiSKv duidelijk en vindbaar aanwezig op websites van alle gerelateerde (hulp) organisaties en Missie volbracht Artikel of Themanummer Checkpoint begin 2013 Aandacht aan geven door in alle contacten met veteranen (zegt het voort) 11. OVERIGE INITIATIEVEN Er bestaan en ontstaan buiten het VP en de samenwerkende ontmoetingscentra veel particuliere initiatieven om de veteraan te helpen. Pas als het totaalsysteem is ingericht wordt gekeken hoe deze particuliere initiatieven rechtstreeks op het systeem kunnen aansluiten. Wel kunnen deze initiatieven aansluiten bij een lidorganisatie, een ontmoetingscentrum of het Veteraneninstituut (vergelijk Veteranen met een Missie). Het onderwerp is al onderdeel van overleg maar het zal nog zeker enige tijd duren voordat dit soort particuliere initiatieven zelfstandig kunnen aansluiten op het landelijk dekkende nuldelijnsondersteuningssysteem. Met het Veteraneninstituut is afgesproken dat het Veteraneninstituut veelbelovende initiatieven die nog niet volwassen genoeg zijn om aan te sluiten (bescheiden) ondersteunt. Aansluiten overige initiatieven: Overige initiatieven kunnen zelfstandig deel uit gaan maken van het systeem pas als het systeem is geïmplementeerd of het initiatief moet aansluiting vinden bij een onderdeel van het systeem. 12. FINANCIERING VAN HET NULDELIJNSONDERSTEUNINGSSYSTEEM LIDORGANISATIE De financiering van de nuldelijnsondersteuning van de lidorganisatie is gebaseerd op vertrouwen en daarmee de verantwoording zo eenvoudig als mogelijk en zo zorgvuldig als nodig. Een onderbouwde behoeftestelling is nodig om overschrijding van het budget te voorkomen en vooraf te komen tot een evenwichtige verdeling. Opleidingen worden gereserveerd en betaald door het Project. De onkosten van nuldelijnshelpers en eventuele activiteiten die direct verband houden met nuldelijnsondersteuning kunnen bij het Project worden gedeclareerd. 11

12 Financiering: Voor het eind van het kalenderjaar dient het bestuur van de lidorganisatie bij het Project een behoefte in voor het komende jaar: Opleidingsplaatsen nuldelijnshelper Raming onkosten nuldelijnshelpers Raming bijzondere kosten in het kader van het Project (b.v. communicatie of bijzondere bijeenkomsten die eventueel niet via Begeleid Lotgenoten Contact worden ingevuld) Uiterlijk eind december krijgt de lidorganisatie een toewijzing voor het komende jaar van het Project. De lidorganisatie declareert na afloop van elk kwartaal. Indien noodzakelijk kan een voorschot worden verstrekt. Het VP en het Veteraneninstituut stemmen de financiering van nuldelijnsinitiatieven met elkaar af. 13. SAMENWERKING MET PARTIJEN IN DE OMGEVING VAN HET NULDELIJNSONDERSTEUNINGSSYSTEEM Het is van belang dat het nuldelijnsondersteuningssysteem goed aansluit en samenwerkt met de dienstverleners en professionele hulpverleners in zijn omgeving. De belangrijkste professionele dienst- en hulpverleners zijn dan het zorgsysteem van de werkgever voor actief dienende veteranen; immateriële zorg voor veteranen door het LZV; de materiele zorg voor veteranen door het ABP; de dienstverlening door de BNMO (nazorgprogramma s, trainingen en juridische ondersteuning); publieke- en private zorginstanties en overige professionele hulpverlening (conform de Digitale Sociale Kaart Nederland). Het VP heeft periodiek overleg met deze partijen aansluitend aan het Defensie Zorgoverleg Zorgpartners. Partijen in de omgeving van het systeem waarmee het VP het initiatief neemt tot samenwerking: - VOC (samenwerkende ontmoetingscentra) - LZV (professionele GGZ voor veteranen; afstemming met de nuldelijnsondersteuning en ondersteuning van de nuldelijnsondersteuning) - APG (Zorgloket en materiele zorg ABP; afstemming met de nuldelijnsondersteuning) - BNMO (dienstverlener op het gebied van regionale voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten, sociaal/juridische dienstverlening en lotgenotenactiviteiten) - Veteraneninstituut (toegang tot het LZV, GV voor veteranen en algemene ondersteuning nuldelijnsinitiatieven; te zijner tijd het veteranenloket ) - Defensie (aansluiting met Veteranenwet/Veteranenbesluit, werkgeversverantwoordelijkheid actief dienende veteranen, zorg verantwoordelijkheid postactieve veteranen en collegiale ondersteuning actief dienende veteranen) - De Basis (opleidingen en kwaliteitsmonitoring) - (Stichting Sociaal-Juridisch Loket in oprichting) - Overige civiele instanties conform de Digitale Sociale Kaart Nederland (DiSK) 14. VASTLEGGEN VAN AFSPRAKEN Nuldelijnsondersteuning door de lidorganisaties is als speerpunt 2 opgenomen in het Beleidsplan 12

13 VP De nuldelijn als spil in het beleid van het VP en daarmee niet vrijblijvend. Het belang van een goede samenwerking in de nuldelijnsondersteuning maakt het noodzakelijk om de afspraken tussen de lidorganisaties en met de Stichting Veteranen Platform vast te leggen in een convenant. Een concept convenant op basis van deze Hoofdlijnennotitie is opgenomen als bijlage. De afspraken tussen de lidorganisaties en met de Stichting Veteranen Platform over de nuldelijnsondersteuning worden vastgelegd in het Convenant Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform. 15. VERVOLGACTIES LIDORGANISATIES Vóór 1 februari 2013: - ondertekenen convenant; - opgeven van contactpersonen DiSKv - opgeven behoefte aan opleidingsplaatsen nuldelijnshelper in 2013; - indienen raming onkosten nuldelijnshelpers in 2013; - indienen raming bijzondere kosten in het kader van het Project in BIJLAGE: Concept Convenant Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 13

Aanwijzing VP Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 2015

Aanwijzing VP Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 2015 Aanwijzing VP Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 2015 Datum: 260515 VP als coördinator van de nuldelijnsondersteuning De Vereniging Veteranen Platform (VP) is met het Veteranenbesluit door Defensie

Nadere informatie

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting

Veteraneninstituut. Uitvoerder Veteranenbeleid. Onafhankelijke stichting Veteraneninstituut Uitvoerder Veteranenbeleid Onafhankelijke stichting ± 50 medewerkers (waarvan 4 gedetacheerd vanuit Defensie, 24 vanuit het ABP en 350 vrijwilligers Doorn, centrum dienstverlening aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Veteranen Platform. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds

Jaarverslag 2013 Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Veteranen Platform. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds Jaarverslag 2013 Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Veteranen Platform Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Projectleider:

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2010-2011 32 414 Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez,

Nadere informatie

Introductieavond Veteranenloket voor nuldelijnshelpers

Introductieavond Veteranenloket voor nuldelijnshelpers Introductieavond Veteranenloket voor nuldelijnshelpers Programma 19:30 Wat is het Veteranenloket Henri Swaans Projectleider Veteranenloket bij het Veteraneninstituut 20:00 Diensten door nuldelijnsondersteuners

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Eindrapport Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds

Jaarverslag 2015 en Eindrapport Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds Jaarverslag 2015 en Eindrapport Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Projectleider:

Nadere informatie

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

Nuldelijnshelpers 2015

Nuldelijnshelpers 2015 Nuldelijnshelpers 2015 Yvon de Reuver Melanie Dirksen Jacco Duel Inhoud Hoofdstuk 1: Aanleiding en belangrijkste bevindingen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 1.3 Belangrijkste bevindingen...

Nadere informatie

VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING

VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING Welkom bij het LZV VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING Welkom bij het LZV organisatorisch in handen van stichting de Basis in samenwerking met het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk () van

Nadere informatie

LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN

LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN LEAVE NO ONE BEHIND EEN HEILZAME MISSIE De veteraan, het dienstslachtoffer en zijn of haar naaste(n) staan centraal in het Landelijk

Nadere informatie

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling.

g. Reünieregister: een register waarin de reünieverenigingen zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze Regeling wordt verstaan onder: a. Veteranen: gewezen militairen van de Nederlandse krijgsmacht dan wel van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, alsmede degenen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen

Jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen Projectleider:

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat is niet te voorkomen en dat

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Veteranen. onze missie. veteraneninstituut.nl

Veteranen. onze missie. veteraneninstituut.nl Veteranen onze missie veteraneninstituut.nl Veteranen hebben ons land gediend tijdens oorlogen, gewapende conflicten of vredesmissies. Zij hebben op grond daarvan recht op zorg, waardering en tal van voorzieningen.

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer

OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer Door je werk bij de brandweer kom je in veel verschillende situaties terecht. Sommige gebeurtenissen hebben een grote impact. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Deelvraag: Wat is de door de RZO ervaren meerwaarde van (onafhankelijk) toezicht op een zorgsysteem specifiek voor een doelgroep.

Deelvraag: Wat is de door de RZO ervaren meerwaarde van (onafhankelijk) toezicht op een zorgsysteem specifiek voor een doelgroep. Aan de Minister van V&J p.a. Directoraat-Generaal Politie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Betreft: RZO Advies over het toezicht op de bijzondere politiezorg. Geachte heer Blok, Hilversum, 2 februari 2017

Nadere informatie

Onderzoeksvragen. Het UNIFIL onderzoek was opgezet om de volgende vragen te beantwoorden: 1. Hoe is het met de gezondheid van de UNIFIL ers gesteld?

Onderzoeksvragen. Het UNIFIL onderzoek was opgezet om de volgende vragen te beantwoorden: 1. Hoe is het met de gezondheid van de UNIFIL ers gesteld? Korte samenvatting UNIFIL-onderzoek Onderzoeksvragen. Het UNIFIL onderzoek was opgezet om de volgende vragen te beantwoorden: 1. Hoe is het met de gezondheid van de UNIFIL ers gesteld? 2. Wat vinden de

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

1 Wat is het Steunpunt Brandweer? 2 Voor wie is het Steunpunt Brandweer bedoeld? 3 Wat wordt bedoeld met psychosociale klachten?

1 Wat is het Steunpunt Brandweer? 2 Voor wie is het Steunpunt Brandweer bedoeld? 3 Wat wordt bedoeld met psychosociale klachten? 1 Wat is het Steunpunt Brandweer? Het Steunpunt Brandweer is een gemakkelijk bereikbaar, landelijk loket waar je terecht kunt met vragen en zorgen over psychosociale klachten die kunnen zijn ontstaan als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 139 Veteranenzorg Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari

Nadere informatie

Protocol Psychosociale ondersteuning

Protocol Psychosociale ondersteuning Protocol Psychosociale ondersteuning Zandvoortse Reddingsbrigade Datum: 1 juni 2015 Versie: 1.0 Versiehouder: Lars Carree Toepassing Het protocol psychosociale ondersteuning is van toepassing op de psychosociale

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

vra2007def-17 Lijst van vragen totaal Vastgesteld 15 maart 2007

vra2007def-17 Lijst van vragen totaal Vastgesteld 15 maart 2007 vra2007def-17 Lijst van vragen totaal Vastgesteld 15 maart 2007 Brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 8 februari 2007 over het plan van aanpak voor de nazorg van veteranen van «oudere missies»

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorwoord 7 Leeswijzer 9

Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Deel I Traumatische ervaringen 1 Wat kinderen kunnen meemaken 15 2 De reacties van kinderen op trauma 21 3 De impact op het gezin en de school 33 Deel II Kinderen

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen Overzicht 30 139 Veteranenzorg; Motie; Motie van de leden Teeven en Eijsink over het sneller laten verlopen van de afwikkeling van schadeclaims 09-07-2015 Kamerstuk 30139 nr. 149 Tweede Kamer Veteranenzorg;

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

RZO - advies nr. 7 Een centrale onafhankelijke klachtencommissie voor veteranen

RZO - advies nr. 7 Een centrale onafhankelijke klachtencommissie voor veteranen RZO - advies nr. 7 Een centrale onafhankelijke klachtencommissie voor veteranen De adviesaanvraag Bij schrijven van 20 februari 2009 ontving de RZO een adviesaanvrage van de volgende inhoud. In de eerste

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven.

Uitvoeringsregeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven. Binckhorstlaan 135 MPC 58 L Postbus 20703 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Uitvoeringsregeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven. Contactpersoon Kap Verkoeijen

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Posttraumatische stressstoornis na uitzending

Posttraumatische stressstoornis na uitzending Posttraumatische stressstoornis na uitzending Factsheet Inleiding Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (ongeveer 80%) krijgt ooit te maken met één of meer potentieel traumatische gebeurtenissen.

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging voor (gewezen) militairen

Geneeskundige verzorging voor (gewezen) militairen Geneeskundige verzorging voor (gewezen) militairen Inhoudsopgave pagina Geneeskundige verzorging 4 Aanvullende verzorging 6 Aanvragen 8 Zorgloket 11 Meer informatie 14 ABP is er voor u 14 Veteranen 15

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Hoofddirecteur Personeel Defensie Schout-bij-nacht P.F.M. Reesink EMSD Ministerie van Defensie Postbus 20701, 2500 ES Den Haag Hilversum 12 april 2017

Hoofddirecteur Personeel Defensie Schout-bij-nacht P.F.M. Reesink EMSD Ministerie van Defensie Postbus 20701, 2500 ES Den Haag Hilversum 12 april 2017 Hoofddirecteur Personeel Defensie Schout-bij-nacht P.F.M. Reesink EMSD Ministerie van Defensie Postbus 20701, 2500 ES Den Haag Hilversum 12 april 2017 Betreft: RZO Advies nr. 23 (na)zorg aan veteranen

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0 Professionalisering Beroepscode Datum: 20-11-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Omschrijvingen... 3 Algemeen... 3 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening... 3 Aspecten met betrekking tot de houding

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners.

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners. BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting de Kunstverleners www.dekunstverleners.nl info@dekunstverleners.nl wat doen we? Stichting de Kunstverleners wil door middel van het verlenen van kunst en kunstbeoefening

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging VHL naar voren.

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende aspecten van het vrijwilligersbeleid van de Belangenvereniging VHL naar voren. Vrijwilligersbeleid De Belangenvereniging VHL en haar vrijwilligers De Belangenvereniging VHL is een vereniging waarvan de taken worden uitgevoerd door vrijwilligers zowel op bestuurlijk niveau als in

Nadere informatie

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn!

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn! Instructies NIK Themadag Sterke schouders: De mens achter de professional = = Waar Niet Waar drs. Leonie Hoijtink dr. Hans te Brake dr. Michel Dückers 22 april 2010, Ede Niet verlegen zijn! Oefen Stelling

Nadere informatie

psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer

psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer Waarom deze richtlijn? Wettelijke, economische en morele argumenten. Geüniformeerde hulpverleners

Nadere informatie

Beroepscode van de. Beroepsvereniging van. Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels)

Beroepscode van de. Beroepsvereniging van. Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels) Beroepscode van de Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels) Opgesteld op 2 mei 2006 en goedgekeurd door de ALV van 17 juni 2006 te Heeze. Behorend bij de Statuten van de Beroepsvereniging

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

VFI-gedragscode 2 mei 2000

VFI-gedragscode 2 mei 2000 VFI-gedragscode 2 mei 2000 INHOUD I. Ter inleiding II. De belanghebbenden III.Basiswaarden IV.Uitwerking van basiswaarden V. Slotbepalingen I. Ter inleiding De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

De Kindertelefoon. Facts & Figures

De Kindertelefoon. Facts & Figures Facts & Figures HOEVEEL HOEVEEL Facts & Figures De komende jaren verandert er veel in de wereld van de jeugdzorg in Nederland. Aan de vooravond van de transitie van de jeugdzorg van het landelijke niveau

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking. Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016

Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking. Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP)

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) Omschrijvingen: Psychologisch-pedagogisch assistent (PPA) MBO- of MBO + -niveau: Deze

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden Profiel Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Organisatie Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen door

Nadere informatie