Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 september 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 september 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland."

Transcriptie

1 1 Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk of Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 september 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Aanwezig: Anne-Marie Mellaart, Maureen Scheltema, Els de Vree, Jannie Westerbeke, Cas Dirks, Martin de Jong, Harry Thijsse en Cees Verweel. Afwezig met kennisgeving: Anne van Mil. Gemeente: Mark Leune. Notulist: Jacqueline Willemsen-de Kort. 1. Opening Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Harry is wat later, Anne is afwezig. 2. Projectleider Participatiewet Mark vraagt wat CR wil weten. Het gaat vnl. over de ontwikkelingen bij de Zuidhoek. Mark is projectleider Participatiewet. Beleidsmatig: beleidsplan en verordeningen. Fysieke inrichting: Centrum voor Arbeidsontwikkeling in samenwerking met de Zuidhoek, hoe vorm te geven en welke instrumenten hanteren we. Hoe gaan we het inrichten. Els: is er gekeken naar de bereikbaarheid van de Zuidhoek? Heeft aandacht, maar er is nog geen oplossing. Els vraagt of er haast gemaakt kan worden met een bus. Bekijken of er een oplossing kan worden gevormd. Janny vraagt of de buurtbus kan worden ingezet. Mark wil eerst weten in hoeverre de bereikbaarheid een probleem vormt. Maureen: het gemeentehuis ligt centraal en goed bereikbaar, Zuidhoek is slecht bereikbaar met openbaar vervoer. CR: Zijn er bepaalde plannen hoe dat centrum in te richten? Is er voldoende personele bezetting? De Zuidhoek heeft meerdere onderdelen: SW-tak blijft gewoon voor mensen die nu in dienst zijn. Centrum voor Arbeidsontwikkeling en Re-integratie. Taken van het Arbeidscentrum zijn: diagnose voor werk, inkomensproblematiek. Testen en trainen en ontwikkeling van arbeidservaring. Training in de participatieladder door ondernemerservaring. Maureen: zijn er per 1 januari 2015 voldoende mensen in dienst die goed opgeleid zijn, zonder externe inhuur? Er gaan werken: trajectbegeleiders Zuidhoek en medewerkers gemeente, ook de jobhunter gaat er werken. Verwachting is om met bestaande formatie te kunnen doen, wel monitoring hoe het loopt. Drie mensen van Zuidhoek, twee van gemeente en één job, plus administratieve ondersteuning. Ondersteuning door werkleider. Niet alles zal zelf worden getest of getraind, hiervoor kunnen wel externen worden ingehuurd. Diagnosestelling MatchCare was extern, maar wordt intern. Els vraagt of de diagnose aanvechtbaar is. Diagnose is in overleg met de klant. Er is een arbeidsplicht aan gekoppeld. Liever eerst overleg aan de voorkant om bezwaren te voorkomen. Annemarie vraagt of je elk jaar opnieuw getest moet worden. Mark zegt dat er constant wordt gevolgd wat een cliënt aan groei meemaakt, wordt in bijlagen toegevoegd aan het dossier. Indien geen groei mogelijk is wordt gekeken of er een tegenprestatie mogelijk is. Dit is niet afdwingbaar. In Middelburg zijn ze er vanaf gestapt. Ook de ondernemer/organisatie is niet blij met ongemotiveerde vrijwilligers. Dit gaat alleen om mensen die geen kans hebben op de arbeidsmarkt. Annemarie heeft geen vooruitzicht op betaald werk. Bij haar kwam vrijwilligerswerk over als verplichting. Mark ontkent dit. Het wordt stage genoemd, is het de bedoeling hiermee door te gaan tot 67 e? Mark adviseert om dit met klantmanager te overleggen. Maureen meldt dat begrippen door elkaar gaan lopen. Vrijwilligerswerk en stage. Vrijwilligerswerk

2 zal niet leiden tot uitstroming naar arbeidsmarkt. Stage is voor mensen die potentie hebben tot betaald werk. Daarom is goede diagnose zeer belangrijk. Martin: als mensen geen vrijwilligerswerk willen doen worden ze niet gekort. Het huidige WorkFirst is niet vrijblijvend. Stage dus ook niet. Maureen: opleidingen. Stage bij bedrijf zelf of algemene opleidingen. Korter en minder extern. Dit is een trend van de laatste jaren. Een MBO-opleiding halen op kosten van gemeente kan niet meer. Dit heeft te maken met beperkte financiële middelen. Huidige WWB geeft dit ook al aan: de kortste weg naar werk. Alleen jongeren tot 27 jaar zouden nog bij ROC opleiding kunnen doen,met behulp van DUO. Indien DUO niet meer kan, kan opleiding ook niet meer. Eventueel een nieuwe netwerkorganistaie opzetten, maar niet direct iets van verwachten. Toegankelijkheid WSW: 5-6 personen hebben moeite en sommigen kunnen niet komen, zijn afhankelijk van buren of vrienden. Zuidhoek heeft geen persoonsvervoer voor woon-werk, alleen werkvervoer. Mensen moeten om 8 uur beginnen. Suggestie: laat een buurtbus om half 8 bij het Sas staan. Vroeger reed een taxibus de mensen naar de Zuidhoek, maar dat is niet bedoeld voor woonwerkverkeer. Buurtbus is eigenlijk ook werkverdringing. Communicatieplan voor de laatste drie maanden. Brief gestuurd over alleenstaande ouders verandering van toeslag naar belastingdienst. Jacq: Graag bij communicatie naar klanten, ook een kopie ervan naar Harry sturen. Mark zegt dit toe. DeBetho Goes is van 7 gemeentes, de Zuidhoek alleen van gemeente S-D, is een voordeel. Leonie is bezig met de laatste hand van de verordeningen. Volgende week 9 oktober in commissie en 30 oktober in de raad. Vacatiegelden zijn onderweg, het is wat vertraagd wegens vakantie. 3. Verslag vorige vergadering Els: het was lastig te volgen door de moeilijke materie, ligt niet aan notuliste. Actiepunten: 3 Voedselbank in de gaten houden. Worden lopende indicaties regelmatig Jannie. getoetst? Aantallen gebruikers navragen. In oktober weer oppakken. Zorgplicht gemeente verplicht, WWB-ers komen in principe niet bij voedselbank. Tijdelijke gevallen komen toch voor. Voedselbank heeft criterium van 50 per week per persoon. Beslagvrije voet is theorie. Gemeente houdt geen rekening met afspraken over aflossen schulden die niet via schuldhulpverlening lopen. Belastingdienst kan nu ook beslag nemen. Groep mensen die onder minimum zakken is groter dan de WWB-mensen. Grootste gedeelte mensen van de voedselbank zijn blij dat het bestaat. Enkelen hebben er eigenlijk geen recht op. Aanmelding kan alleen via maatschappelijk werk of diaconie. 5 Redacties lokale dorpskranten verzamelen om informatie over CR te kunnen Allen. plaatsen. Gegevens doorgeven aan Cees. Toevoegen aan werkplan. Cees is heel actief geweest, met succes. Participatiewet info geven. Er wordt niet gebeld. We denken dat pas na 1 januari de mensen gaan koeren. 6 Advies geven via de WMO-raad. Allen. Harry en Cas hebben gesprek met wethouder vd Bos gehad. Door diverse politieke partijen dat de communicatie adviestraject moeizaam verloopt. Procedures liggen vast en gaan zorgen dat we snel betrokken raken. Wethouder is verbaasd dat Maureen niet betrokken is bij commissie Werk en Inkomen. Deze commissie wordt in eerste instantie geïnformeerd. Maureen: in januari zijn 5 nieuwe leden gekomen en zijn nieuwe commissies gevormd. Deze werken echter niet zo goed. Wel de werkgroepen op breder gebied. Alle gemeentelijke stukken gaan via Jos Slicher, en alles daarvan gaat direct naar Harry. 2

3 30 CR uitnodigen voor Platformvergadering, als deze weer goed draait. Harry. Platform is nog op zoek naar nieuwe mensen. 46 Vergoeding ID-bewijs en CR-folder bij aanvraagpapieren bijstand bespreken met Mark Leune. Nog mee bezig, wachten op Mark. Cees. 53 Op 21 augustus kennismakingsgesprek met Wethouder vd Bos. Aandachtspunt: Harry en Cas. hoe kan de informatiesnelheid vanuit gemeente naar CR beter lopen. Wethouder is pril, nog nooit eerder wethouder geweest, is nog in inwerkfase, sinds 4 maanden bezig. Hij kent wel de achtergronden van de wetten. Ingewerkt door de ambtenaren. Gemeld dat CR een wettelijk orgaan is. UWV werkt niet samen met gemeente, onze vraagtekens bij begeleiding in WW-fase. Provinciaal instituut lijkt ons weer wollig gebeuren. Keurig gesprek geweest. Geen verslag van gemaakt. Eenmaal per jaar overleg met afdeling, opvolgingsgesprek wethouder blijft actiepunt 53. Eraf: 18 Raadsbesluit met kerntaken bekijken. Overleggen met Leonie en opvragen bij Cas. Teun van Oostenbrugge. 39 Groepsfoto maken voor op de website. Jacq. 41 Brief opstellen over haperend adviseringstraject, naar leden mailen ter Cas. goedkeuring. Wordt gestuurd naar de afdelingen en B&W, CC naar WMO-raad. 45 Wereldregio Inwonerskrant: tweemaandelijks praktijkvoorbeeld beschrijven. Cees en Jacq. Cees levert de voorvallen, Jacq schrijft het stukje, 300 woorden. 48 Beleidskeuzes Participatiewet concept met 36 pagina s uitdraaien en opsturen. Harry. 49 CR-vergadering september Mark Leune (projectleider Participatiewet Harry. uitnodigen. 50 Extra CR-vergadering op 12 augustus met agendapunt concept Beleidskeuzes Allen. Participatie. 51 Verslag bijeenkomst Pontes 24 juni met vier thema s zal worden doorg d. Maureen. 52 Maandagmiddag 25 augustus bij gemeente over Samen aan de Slag. Harry, Els, Maureen en Cees. 4. Post in/uit 98. Clip is via mail gegaan. 99. ZUS Wajongbijeenkomst: Maureen en Jacq aanwezig op 21 oktober. <actie 56> 5. WMO Gisteren vergadering gehad van tot uur. Kennismaking wethouders, alleen Vd Bos was aanwezig. Presentatie Voorlichting beleid Sociaal Domein wordt voor iedereen gekopieerd. Adviestraject is besproken. In november evaluatiebijeenkomst over functioneren WMO-Raad. Informatieavond voor de mensen organiseren. Week van de Dialoog, twee mensen van uitgenodigd om over de werkvorm te vertellen. Maureen zit in werkgroep om dit vorm te geven in december of januari waarschijnlijk. Maureen komt nog zoveel onzekerheid tegen, bijvoorbeeld over PGB. Streven gemeente is juist om zoveel mogelijk Zorg in Natura te leveren. PGB alleen nog mogelijk als de gewone hulp niet kan. Indicatiestelling door CIZ is niet meer, in aantal gevallen gaat gemeente zelf vaststellen of door organisatie Trompetter en van Eeden. Ook sprake van indicatie door wijkverpleegkundige. Onder embargo tot volgende week: beleidsplan Jeugdhulp. Vragen gesteld over het inkoopbeleid, bij welke organisaties? Adviesmeldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling worden later samengevoegd. In Verordening staat weinig over privacy gevoelige gegevens. Er staat geen waarborging hiervan in. Gemeente heeft potje voor de transitie. Er gaat niets van WMO-gelden naar de overgang. Organisaties Jeugdzorg moeten nu nieuwe contracten opstellen met de gemeenten. Discrepantie van wel 25% tussen cijfers van het Rijk en van de organisaties. S-D heeft in verhouding weinig jeugdproblematiek omdat er weinig jeugd woont is solidariteitsbeginsel, indienen voor 1 juli 3

4 2015, zal ingaan een jaar later. Niet alleen jeugdondersteuning maar ook Jeugdreclassering, bureau Halt, aangepast onderwijs. Jeugdhulpverordening gaat in Oosterscheldeverband. WTCG gaat ook naar gemeente of verdwijnt gewoon. Mantelzorgcompliment blijft bij vage plannen voor compensatie. Compensatie Eigen Risico niks over bekend. Bijdrage CAK gaat met 1/3 omhoog! Langdurigheidstoeslag blijft, maar gaat anders heten. Drie van de nieuwe vijf WMO-leden zijn opgestapt. Nieuwe leden werven wil de voorzitter pas in januari. Ringleiding gemeente is kapot, is te duur om te vervangen, dus wordt er in de raadszaal vergaderd, maar is eigenlijk niet geschikt hiervoor. Ron heeft dit aangekaard bij de wethouder. Er zoemde ook nog wat over een Brede Adviesraad. 6. Werkplan 2014 Schuldhulpverlening laatste update in maart gehad. Cees heeft regelmatig contact ermee. Ze hebben het goed druk. Cees zal aan Debbie de laatste stand opvragen. <actie 57> Opleiding CR-leden is nu de beurt aan een andere afdeling. Afwachten over meer duidelijkheid over de invoering Participatiewet. 7. Rondvraag Annemarie: extra Budget jongeren, waaraan is dat besteed? Volgend jaar komt er meer geld beschikbaar ter bestrijding van armoede. Besluit Gemeenteraad om aan de kinderen te besteden via Stichting Leergeld. De afdeling besluit hier niet over. Cees hoort een hoop goede berichten hierover. Els: bijgewoonde vergaderingen mist op de agenda. Els is naar bijeenkomst Participatiewet geweest, is door Mark verder toegelicht. Maureen: uitnodiging WSW-raad gehad via WMO, om kennis te maken. Dit gaat in november gebeuren. Ook in WSW-raad kwam de Brede Adviesgroep ter sprake, volgens Harry. 8. Sluiting De vice-voorzitter sluit de vergadering om 11:43 uur onder dankzegging van ieders inbreng. Vastgesteld in CR-vergadering 14 oktober Handtekening voorzitter: Handtekening secretaris: 4

5 Actielijst Cliëntenraad S-D 2014: 1 Mail cliëntenraad bespreken. Cas. 2 WSW-raad en Zuidhoek in de gaten houden. Allen. 3 Voedselbank in de gaten houden. Worden lopende indicaties regelmatig Jannie. getoetst? Aantallen gebruikers navragen. 4 Graag altijd reactie geven op mails. Allen. 5 Redacties lokale dorpskranten verzamelen om informatie over CR te kunnen Allen. plaatsen. Gegevens doorgeven aan Cees. Toevoegen aan werkplan. 6 Advies geven via de WMO-raad. Allen. 8 Onze website aanmelden bij Scoop Middelburg. Cas. 9 Werkplan CR 2014 en veranderingen. Per kwartaal in agenda toevoegen. Harry. 10 Jaarlijks gemeenteraadsleden uitnodigen voor overleg met CR. Martin. 25 Relevante krantenartikelen en documenten graag digitaal (of een link) Allen. doorgeven aan Jacq voor op de website. 30 CR uitnodigen voor Platformvergadering, als deze weer goed draait. Harry. 38 Agenda CR voortaan ook aan Teun van Oostenbrugge sturen (politiek). Digitaal naar Jacq voor op website. Harry. Jacq. 46 Vergoeding ID-bewijs en CR-folder bij aanvraagpapieren bijstand bespreken Cees. met Mark Leune. 53 Jaarlijks overleg met de Wethouder (laatste augustus 2014 geweest) Cas en Harry. 54 CR werkplan 2014 naar Jacq mailen voor op de website. Els. 55 bekijken. Allen. 56 ZUS Wajongbijeenkomst: s avonds in Goes op 21 oktober. Maureen en Jacq. 57 Aan Debbie Hanse de laatste stand van schuldhulpverlening opvragen. Cees. 58 Commissieleden Invoering Participatiewet zijn: Adviesgroep WTCG, CER en Mantelzorgcompliment: Els, Maureen, Jannie en Cees. Jacq, Cees en Cas 5

Verslag Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 8 april 2014 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland.

Verslag Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 8 april 2014 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 8 april 2014 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland.

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 december 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 december 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. 1 Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 december 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 11 november 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 11 november 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 11 november 2014 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraadvergadering WWB van 11 maart 2014 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland.

Verslag Cliëntenraadvergadering WWB van 11 maart 2014 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag Cliëntenraadvergadering WWB van 11 maart 2014 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 10 februari 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 10 februari 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 10 februari 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWL S-D van 12 april 2016 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWL S-D van 12 april 2016 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWL S-D van 12 april 2016 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 14 juli 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 14 juli 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 14 juli 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 11 november 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 11 november 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. 1 Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 11 november 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 8 december 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 8 december 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 8 december 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 juni 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 juni 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 9 juni 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 13 oktober 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 13 oktober 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWB S-D van 13 oktober 2015 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraadvergadering WWB van 10 december 2013 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland.

Verslag Cliëntenraadvergadering WWB van 10 december 2013 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag Cliëntenraadvergadering WWB van 10 december 2013 in het gemeentehuis van Schouwen- Duiveland.

Nadere informatie

Verslag WWB-raad (vastgesteld)

Verslag WWB-raad (vastgesteld) Verslag WWB-raad (vastgesteld) Datum : 27 november 2013 Tijd : 19.30 21.30 uur Plaats : raadhuis Ede A 301 Aanwezig : mevrouw N. Abdi mevrouw E. Aerts (Gehandicaptenraad) de heer G. Bozkurt (Jongerenraad

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad Tiel 31 augustus 2015, 19:30 22:00 Locatie Inloophuis

Verslag Wmo-raad Tiel 31 augustus 2015, 19:30 22:00 Locatie Inloophuis Verslag Wmo-raad Tiel 31 augustus 2015, 19:30 22:00 Locatie Inloophuis Aanwezig: Tahar, Frans, Inge, Corrie, Geors, Aad, Koos, Mark Met kennisgeving afwezig: Danielle- Ursula- Joost- Ingrid Opening/ vaststelling

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 )

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 ) College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van dhr. H. Tuning Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren

Nadere informatie

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK)

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Verslag ARSD van 6 juli 2017. Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang 19.30 uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Marja Tinga (MT) Cor van Putten (CvP) Gerben Gringhuis (GG)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB) Achtkarspelen

Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB) Achtkarspelen Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB) Achtkarspelen Jaarverslag 2014 1 Cliëntenraad WWB Achtkarspelen (CR-Acht) e-mail : info@cr-acht.nl website: www.cr-acht.nl Inleiding De Cliëntenraad WWB Achtkarspelen

Nadere informatie

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 3 december 2014 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal) Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig Voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2015 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen

Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen Raad voor Cliëntenparticipatie Assen p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN assenclientenraad@gmail.com www.rcp-assen.nl Verslag overleg Raad voor Cliëntenparticipatie Assen Plaats: Stadhuis,

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 (Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 Aanwezig: Nico Wester (NW) interim-voorzitter Cora Soetens (), secretaris Dick Commandeur (DC) lid Arie de Graaf (AdG), lid namens

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1

Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG Cliëntenraad BJZ Groningen 1 JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad BJZ Groningen 1 Inleiding 2014 was een intensief jaar voor de Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen. De overheveling van taken naar de Groninger gemeenten moest in dit

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWL S-D van 14 juni 2016 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWL S-D van 14 juni 2016 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland. Secretariaat Den Domp 8b 4305 AS Ouwerkerk 0111-642916 of 06-22224234 Email: thijsse@zeelandnet.nl Verslag openbare Cliëntenraadvergadering WWL S-D van 14 juni 2016 in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland.

Nadere informatie

Cliëntenadviesraad. Nardy Beckers, Inge van der Heiden, Romy Kempen, Anja Krijnberg, Jaap Geerlof, Jos de Wit

Cliëntenadviesraad. Nardy Beckers, Inge van der Heiden, Romy Kempen, Anja Krijnberg, Jaap Geerlof, Jos de Wit Verslag Cliëntenadviesraad Datum: 14 september 2015 Tijdstip: 16.30 uur tot 18.30 uur Locatie: Commissiekamer III Aanwezig: Kees Slingerland, Cecilia van Sabben, Marjanne Meijerink, Marjolein den Uijl,

Nadere informatie

1 Opening. 2 Conceptnotulen 10 juni Post/mededelingen. Post: Mededelingen:

1 Opening. 2 Conceptnotulen 10 juni Post/mededelingen. Post: Mededelingen: Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave 9 september 2013. Aanwezig: Ton Brouwer (voorzitter), Erna Humme, Els van Koolwijk, Peter Marttin, Rinus Rijk, Marian Veenstra,

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Notulen vergadering. Datum: Tijd: uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen

Notulen vergadering. Datum: Tijd: uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Notulen vergadering Datum: 17.09.2013 Tijd: 19.30 21.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, J. Hilgers, E.

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht

WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht Utrecht, juni 2014 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Sindsdien mogen mensen

Nadere informatie

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015

ZO LOKAAL MOGELIJK. Transities sociaal domein per 2015 ZO LOKAAL MOGELIJK Transities sociaal domein per 2015 Indeling presentatie Laatste stand van zaken transities door Rianne Oomen Aanvullingen op het Wmo-beleidsplan door Stella Terlouw Beleidsplan Jeugdhulp

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren Verslag over 2015 (ASD-2016-12) Van WMO Adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein Op 1 januari 2015 is een aantal taken in het sociale domein gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Notulen vergadering 15 april 2014

Notulen vergadering 15 april 2014 Overleg nr2/2014 Aanwezig: Henk Jansen Henk Buitelaar Dré Wagemans Kees Grijsbach Jan te Mey Mary Schilders Jos Chorus Notulen vergadering 15 april 2014 voorzitter vice-voorzitter en penningmeester secretaris

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad, Postbus 15 P u R M E R E N *$iíi;i "ffi,ni\zl Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juli 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Mw. M. van Eekelen-Wasser De heer H. Hendrix Mw. W.M. Manders De heer G. Megens Mw. L. Möller dhr. J.F.M. Moormann

Mw. M. van Eekelen-Wasser De heer H. Hendrix Mw. W.M. Manders De heer G. Megens Mw. L. Möller dhr. J.F.M. Moormann Bijeenkomst Wmo-raad / Adviesraad Sociaal Domein gemeente Mook en Middelaar i.o. Datum: 8 oktober 2015 Tijd: 19.30 21.30 uur Locatie: LOP, Molenhoek Aanwezig namens de WMO-raad: Voorzitter Secretaris aspirant

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014 Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 22 oktober 2014 Adviesraad Wmo Aanwezig: Adviesraad Wmo: C. Merkies(voorzitter), Mw. Boelhouwer, mw. Y. van Geel, mw. N. de Jong, dhr. P. Schuttel,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015 Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum dinsdag 10 november 2015 Aanwezig: Mw. Marijke Bergh, Mw. Rianne de Borst, Dhr. Cees Dedel (penningmeester), Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris),

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda Verslag van de bijeenkomst van de Wmo adviesraad Papendrecht, gehouden op dinsdag 17 mei vanaf 14.00 uur in de CdeB II in het Gemeentehuis van Papendrecht. Aanwezig: De heer J. Bonneveld De heer C. van

Nadere informatie

Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd

Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd 1 Definitieve notulen WMO adviesraad maandag dd. 13-6-2016 Aanwezig: Jaap Aartman (algemeen en voorzitter) Lia van Trigt (gehandicapten en chronisch zieken), Ans Stolwijk (mantelzorg en vrijwilligers),

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

f Tel.: 0591-635841 Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe Cliëntenraad Wsw Postbus 30.001 7800 RA Emmen

f Tel.: 0591-635841 Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe Cliëntenraad Wsw Postbus 30.001 7800 RA Emmen Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe Cliëntenraad Wsw Postbus 30.001 f Tel.: 0591-635841 Email: Wswraadcaiive.nl Gemeente Emmen t.a.v de Gemeenteraad Postbus 30001 I M,- /1' /, (_./. ' «. C\, "lit ',t' t

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 14.17195 G. Veninga, A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen

Nadere informatie

Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d

Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d Notulen Maatschappelijk Platform Voerendaal d.d. 27-10-2014 Aanwezigen: Dhr. F. Reintjens (Voorzitter) Mevr. C. Bartels (Secretaris) Dhr. H. Jennekens (Lid MPV) Dhr. G. Verhoeven (Lid MPV) Mevr. M. Beckers-de

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Verslag WWB/WSW-cliëntenraad d.d. 17 juni 2014

Verslag WWB/WSW-cliëntenraad d.d. 17 juni 2014 Verslag WWB/WSW-cliëntenraad d.d. 17 juni 2014 Aanwezig dhr.veneman, dhr.oldegberst, dhr.zandbergen, dhr.van Veen, dhr.bos, mevr. Gilott, Mevr.Loosveld, mevr. Hendriksen.mevr van der Wal Namens de gemeente

Nadere informatie

Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning

Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning Communicatiekalender nieuwe diensten zorg en ondersteuning gemeente Roosendaal, versie: 21-10-14 De gemeente Roosendaal zet er met communicatie op in dat alle inwoners goed op de hoogte zijn van de veranderingen

Nadere informatie

1.Opening De voorzitter heeft de vergadering welkom met een speciaal welkom aan Joop Teunen.

1.Opening De voorzitter heeft de vergadering welkom met een speciaal welkom aan Joop Teunen. Agenda vergadering op 10 februari 2016 in kamer 011 van het Gemeentehuis. Aanvang van de vergadering 15.00 uur MKA: Riet Klerebezem 1.Opening De voorzitter heeft de vergadering welkom met een speciaal

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015 Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: Mw. Rianne de Borst, dhr. Cees Dedel, Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris), Mw. Els Kok-Zieren,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie