Beleidsuitgangspunten: trajectbegeleiding en tweedelijns zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsuitgangspunten: trajectbegeleiding en tweedelijns zorg"

Transcriptie

1 Beleidsuitgangspunten: trajectbegeleiding en tweedelijns zrg Dienst nderwijs 1. Aanleiding Het beleid van het Da Vinci Cllege is gericht p het bieden van een mtiverend en activerend nderwijscncept. De deelnemer staat centraal, leerprcessen wrden vrmgegeven in een uitdagende en veilige leermgeving. De begeleiding van deelnemers heeft daarbij een belangrijke rl in het nderwijsprces. Dit beleid is de afgelpen jaren vrmgegeven dr de prfessinalisering van de trajectbegeleiding en de tweedelijnszrg in het servicecentrum. Er is gewerkt aan de rganisatie en de kwaliteit van trajectbegeleiding, het werken cnfrm het begeleidingsmdel, geïnvesteerd in zrgcördinatie, diverse vrmen van ndersteuning in het servicecentrum, de gespecialiseerde nderwijsprjecten en het pzetten van verzuimbegeleiding. Al het aanbd, initiatieven, prjecten, trainingen vrzien duidelijk in een behefte en er is een breed aanbd in de tweedelijnszrg ntwikkeld. We zien ndanks de psitieve invled van een aantal maatregelen en een bemedigend vsv-resultaat in het afgelpen schljaar dat er knelpunten in de rganisatie blijven bestaan. Het del van deze ntitie is m de samenhang in rganisatie en effectiviteit van nze zrgstructuur te verbeteren, keuzes te maken welke begeleiding en zrg we willen aanbieden binnen het Da Vinci Cllege en aan te sluiten bij een aantal landelijke ntwikkelingen. 2. Opbuw ntitie Deze ntitie start met de beleidsuitgangspunten die zijn vastgesteld in het beleidskader trajectbegeleiding en de ntitie zrgstructuur vanuit het servicecentrum. Vervlgens wrden de belangrijkste cnclusies genemd uit de vsv-evaluatie en het nderzek ver de zrgstructuur binnen het DVC. De signalen uit de praktijk zijn een samenvatting van de gesprekken die geverd zijn in de rganisatie met.a. dmeinleiders, medewerkers van het servicecentrum en trajectbegeleiders. Het verslag van deze gesprekken geven een beeld van de knelpunten zals die in de praktijk wrden ervaren. Vervlgens wrden ntwikkelingen en adviezen benemd vanuit het inspectienderzek aandacht vr kwetsbare studenten in het MBO en het cncept referentiekader passend nderwijs. Tt slt heeft de dienst nderwijs een aantal adviezen gefrmuleerd vr de kerngrep nderwijs. Het definitieve advies wrdt vervlgens vrgelegd aan het MT. 3. Beleidsuitgangspunten 1 Trajectbegeleiding richt zich p de individuele deelnemer en zijn leerprces. De begeleiding werkt vanuit de visie p leren dat er een actieve betrkkenheid is van de deelnemer bij het stellen van leerdelen, het verwerken van kennis en infrmatie, het verwerven van vaardigheden en het ntwikkelen van gedrag. Trajectbegeleiding stimuleert reflectie en zelfevaluatie m de deelnemer bewust te laten wrden van zijn eigen leergedrag en pvattingen, van zijn ervaringen en kennis, van zijn mtivatie vr het berep en tekmstverwachtingen. Deze werkwijze is niet uniek vr trajectbegeleiders maar k vr vakdcenten. 1 Beleidskader trajectbegeleiding, september 2009 en Ntitie zrgstructuur en zrgadviesteam, maart

2 Trajectbegeleiding wrdt aangevuld dr de tweedelijnszrg die specialistische deskundigheid aanbiedt: begeleiding f caching bij cmplexe sciaal emtinele prblemen, studie & handicap, lpbaan- en keuzebegeleiding, remedial teaching, trainingen, schlmaatschappelijk werk en een vertruwenspersn. De basis vr een gede zrg wrdt gelegd in de intake; vr een grte grep deelnemers betekent dit dat vrtgebuwd wrdt p de zrg die deelnemers in het vrafgaand vrtgezet nderwijs kregen. De verantwrdelijkheid vr de begeleiding en zrg ligt bij het pleidingsteam; dit team kan, via de zrgcördinatr van het servicecentrum de hulp inrepen van da Vinci interne deskundigen f externe deskundigen. De zrgstructuur is ndersteunend aan het kerndel van een MBO-instelling n.l. z veel mgelijk jngeren een z ged mgelijke startpsitie (startkwalificatie) bieden vr hun functineren p de arbeidsmarkt en in de samenleving. 4. Evaluatie vsv 2 Begin januari 2012 heeft de prjectleider vsv een evaluatie gemaakt ver het jaar Uit dit rapprt wrden krt de analyse en de belangrijkste aanbevelingen genemd. Het da Vinci cllege heeft in het schljaar vr het eerst een vermindering gerealiseerd in het aantal vsv ers: een daling van 1% t..v. het schljaar Landelijk gezien scrt het MBO in met gemiddeld 7,5% vsv ers beter t..v. het da Vinci cllege met 11,6 %. Echter in het schljaar is p basis van de vrlpige cijfers een daling te zien van 37%, in abslute aantallen 496 vsv ers. Deze vrlpige cijfers laten een mi resultaat zien, maar dat ligt ng bven de ambitie van 433 vsv ers. Analyse Er zijn geen grte veranderingen in het ttaal aantal deelnemers. Er is een lichte grei van 1%. Het aantal vsv ers uit APCG/gebieden is gedaald van 23,2% naar 17%. De twee piekmmenten van uitschrijvingen ligt in januari en juni. Bijna de helft van het aantal uitschrijvingen vindt plaats in juni. Verschuiving van uitval in leeftijdscategrie. Meer uitval nder 17 jarigen en minder bij de 20+. Ok hier ged nderzeken wat de reden van uitschrijven is en verwegen m de jngeren te blijven vlgen ttdat ze elders zijn aangekmen en hun startkwalificatie hebben behaald. Strakkere regie p mnitren en samenwerking met BLVS. Plan van actie p de grtste risicgrep tussen 17 en 20 jaar. Lichte stijging van het aantal vsv ers bij de BBL-pleidingen. Op alle niveaus zien we een daling, behalve p niveau 4. Niveau 4 is gestegen van 14,9% naar 22%. De reden van uitschrijven die het meest wrdt aangegeven is niet gemtiveerd, nl. 31%. Onderzeken f het hier gaat m een intrinsieke f extrinsieke reden. Vr een kwart uitvallers wrdt als reden pgegeven, gaat werken. Vr 12% van de uitvallers wrden persnlijke mstandigheden pgeverd. Meer BBL/ deelnemers stppen de pleiding vanwege leerstagnaties. Het aantal deelnemers van buiten de regi bedraagt 30%. 2 Deze evaluatie vsv wrdt ng tegeznden. 2

3 Selectie uit de aanbevelingen Zlang er geen flexibele instrm gegarandeerd is, zal er een pvang meten zijn met nderwijs in algemene vakken zdat de deelnemer z min mgelijk studievertraging p lpt. Geen lsse prjecten, maar een samenhang met bestaande trajecten waarbij structureel en vlgens een vast prtcl wrdt gemnitrd en wrdt bijgestuurd. Advies rgaan dat zich verdiept in de vsv cijfers en de aanpak. Overweeg het pzetten van een zmeractieplan, waarbij in de zmerperide actieve begeleiding drgang vindt. Vsv aanpak meer preventief inzetten in extra begeleiding dr het aanstellen van een zgn. pluscach. Deze is een schakel tussen de trajectbegeleiders en de zrgcördinatren. Met de verzuimbegeleiders is een psitieve ervaring pgedaan dr dicht p de huid van de zrgleerling te zitten, het verzuim en het vsv zal verminderen. De pluscach is verbnden aan teams en werkt nauw samen met trajectbegeleiders. De pluscach blijft de deelnemer gedurende zijn schllpbaan vlgen tt aan het behalen van zijn startkwalificatie. Zijn de prblemen dermate grt dat de pluscach deze niet meer kan pvangen, dan wrdt drverwezen naar de zrgcördinatr. Intensievere begeleiding van zrgleerlingen van vmb naar mb en van mb naar werk. Intensieve samenwerking met ketenpartners en prminentere inzet van het ZAT. Uitgebreide intake zdat er een betere inschatting van de capaciteit en cmpetenties kan wrden gegeven van de deelnemer, betere risic analyse vr pleidingen. 5. Onderzek: zrgstructuur verbelaste jngeren van het DVC 3 In december 2010 is dr CINOP een nderzek afgernd naar de zrgstructuur van het DVC. Het del van dit nderzek was m het functineren van de zrgstructuur en de effecten van de zrg in kaart te brengen en he de zrgstructuur verbeterd kan wrden. Een aantal belangrijke aanbevelingen die zij in dit rapprt hebben gegeven: - Fcus bij vrtijdig schlverlaters niet alleen p de zrgkant van de prblematiek maar k p het juiste nderwijsaanbd dat aansluit bij de behefte van jngeren - Zrg vr een gezamenlijk ptrekken en gezamenlijke verantwrdelijkheid vr zrgleerlingen binnen de regi, in een partnerschap van gemeente, gemeentelijke diensten, schlen en instellingen. - Besteed meer aandacht aan cmmunicatie, verdracht van gegevens en kennis ver zrgleerlingen tussen de verschillende zrgniveaus. - Het DVC is sterk naar binnen gericht met het ntwikkelen van de zrgstructuur. Versterk de PR en cmmunicatie met partnerrganisaties m kennis te delen en de gezamenlijke verantwrdelijkheid p te pakken met betrekking tt de zrg. - Besteed cntinue aandacht aan brging en kwaliteitsverbetering van zrg, evalueer na een prject f pilt en neem het (nderwijs) aanbd p in de staande rganisatie. 3 Onderzek zrgstructuur verbelaste jngeren van het DVC vr de gemeente Drdrecht, december

4 6. Signalen uit de praktijk Rnd het nderwerp trajectbegeleiding en de samenhang met de tweedelijnszrg zijn met verschillende dmeinleiders, dcenten en medewerkers van het servicecentrum gesprekken geverd. Een verzicht van de meest genemde knelpunten in de praktijk: Trajectbegeleiding We zien steeds meer deelnemers met bijznderheden f prblemen in de pleidingen en de caselad van trajectbegeleiders wrdt grter. Een glbale inschatting is dat 20% van de deelnemers de extra zrg ndig heeft m de pleiding ged te kunnen afrnden. Van trajectbegeleiders wrdt méér verwacht dan alleen het cachen p het leerprces. Het faciliteren van trajectbegeleiders in tijd is minimaal in verhuding tt het berep wat deelnemers den p de trajectbegeleiders, de delgrep en de grepsgrtte. De nrm van maximaal 25 deelnemers is niet altijd realiseerbaar. Het takenpakket van trajectbegeleiders wrdt in de lp van de jaren steeds grter. Niet alle trajectbegeleiders beschikken ver de ndzakelijke cmpetenties, zwel ten aanzien van het didactisch (geldt k vr dcenten) als het pedaggisch handelen in de grep. Op het gebied van preventie en tijdig signaleren en drverwijzen kan ng veel winst behaald wrden bij trajectbegeleiders en zrgcördinatren. Het beleidskader trajectbegeleiding is ng niet in ieder dmein geïmplementeerd, k wrdt ng niet in ieder dmein gewerkt cnfrm het begeleidingsmdel. De rl van uders (het ntbreken van uderbetrkkenheid) en de begeleiding vanuit het bedrijfsleven/rganisaties wrdt als prbleem ervaren. Verzuimbegeleiding De verzuimbegeleiding heeft binnen verschillende dmeinen een andere invulling, het blijkt lastig te zijn de vastgestelde werkprcessen te vlgen. De samenwerking tussen trajectbegeleider, verzuimbegeleider en zrgcördinatr lpt niet ptimaal wat tt nduidelijkheid en afstemmingsprblemen leidt. Servicecentrum Het ntbreken van de samenhang in de gehele zrgstructuur (1e, 2e en 3e lijn) en tussen vsvprjecten wrdt een aantal keren benemd. Het servicecentrum staat ng te apart van de dmeinen. Het servicecentrum heeft een sterke fcus gericht p de deelnemer met een uitzndering en niet p de ndersteuning van een gemiddelde deelnemer. We hebben naar schatting 80% van de deelnemers ng niet in beeld. De werkwijze en aanpak van de zrgcördinatren is verschillend in de dmeinen. Het gemis aan een duidelijk kader wat we wel en niet aan begeleiding willen aanbieden als nderwijsinstelling. Waar ligt de grens met de hulpverlening? De intake met prfessineler aangepakt meten wrden, het is een vak en niet iets wat je er even als taak bij det. De samenwerking met de externe hulpverlening is ng lang niet p de rails. De samenwerking die er is vindt plaats p cllegiale basis. Een uitveringscnvenant tussen gemeente, instanties en Da Vinci Cllege is er ng steeds niet. Het ZAT (zrgadviesteam) functineert ng niet zals de bedeling is. Specialistische nderwijsprjecten De vraag wrdt gesteld f het aanbd (werkwijze, trainingen etc.) ged aansluit bij de vraag van de dmeinen. Bieden de specialistische nderwijsvrzieningen een passend antwrd? 4

5 De kwaliteit van de vrzieningen en de vsv-prjecten wrdt niet geëvalueerd waardr we niet in beeld hebben waarm een bepaalde aanpak wel f niet werkt. 7. Ander accent in de begeleiding en zrg De nderwijsinspectie heeft in september 2011 verslag gedaan van een nderzek naar de zrg vr kwetsbare deelnemers in het MBO. Het nderzek is verricht nder vijftien pleidingsteams p acht verschillende ROC s. In dezelfde peride is k het cncept referentiekader vr passend nderwijs verschenen. Uit deze twee rapprten kunnen we de vlgende veranderingen en cnclusies halen die vr het aanbd van begeleiding van belang kunnen zijn: - De gebden zrg wrdt niet altijd gerelateerd aan nderwijsdelen en het wegnemen van bstakels in het leerprces. Er zu een explicieter verband meten liggen tussen de zrg en het begde leereffect bij deelnemers. - De intake wrdt ng te weinig gebruikt m aangepaste leer- f begeleidingsarrangementen te ntwikkelen - Het aanbd aan zrg p het gebied van remedial teaching, bijlessen etc greit beperkt in verhuding tt het grte aanbd van allerlei vrmen van caching. - De handelingsplannen wrden ng te weinig gebruikt in de begeleiding van deelnemers richting vastgestelde nderwijsresultaten. - Ondanks dat begeleiding buiten het rster van belang kan zijn, zal de leerwinst behaald meten wrden in de reguliere prgrammanderdelen. Bij veel pleidingen wrdt niet in eerste instantie naar de prgrammanderdelen gekeken als er gesprken wrdt ver zrg. Dit wrdt dr de inspectie gezien als een ernstige lacune. - Dssiervrming gebeurt ng te gefragmenteerd en de beschikbare gegevens in een vlgsysteem hebben vaak ng niet de ndersteunende rl die het zu meten hebben. - In het referentiekader passend nderwijs wrden de vlgende samenhangende lijnen beschreven: van curatieve naar preventieve nderwijszrg, van indiceren naar het maken van arrangementen vr deelnemers, van sectraal naar intersectraal werken. - De schl heeft een nderwijszrgprfiel dat deel uitmaakt van een dekkend reginaal nderwijszrgaanbd. Het prfiel vldet tenminste aan het vereengekmen niveau van basiszrg. - De schl betrekt uders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt uders tegang tt infrmatie en tt ndersteuning bij tewijzing van extra zrg. - De schl bewaakt de kwaliteit van het nderwijszrgprfiel en betrekt uders en deelnemers bij de berdeling daarvan. - De schl bewaakt dat de medewerkers vlden aan de prfessinele functie-eisen behrend bij het nderwijszrgprfiel. - De schl biedt binnen de nderwijszrgstructuur ndersteuning vr deelnemers en leraren bij specialistische (rth)pedaggische en (rth)didactische en psychsciale prblemen. 5

6 8. Advies aan de kerngrep nderwijs Beleid Vr de hele begeleidings- en zrgstructuur nemen we de vlgende uitgangspunten als leidraad m de verbinding tussen de eerste en tweede lijn te ptimaliseren: Binnen de dmeinen ndersteunen de zrgcördinatren, de verzuimbegeleider en de schlmaatschappelijk werkers de trajectbegeleiders en werken samen als intern zrgteam. Het aanbd van begeleiding is primair gericht p preventie en p het behalen van een diplma binnen een beperkte pleidingsduur. De extra begeleiding en zrg die wrden ingezet hebben een duidelijke relatie met de knelpunten die de deelnemer in het vlgen van nderwijs ervaart. De begeleiding vanuit de schl richt zich p het behalen van nderwijsdelen znder de sciaal emtinele prblematiek uit het g te verliezen. We maken een duidelijk nderscheid tussen de expertise van de derdelijnszrg en de begeleiding die we vanuit het DVC aanbieden. Het evalueren van het beleidskader trajectbegeleiding binnen de dmeinen met als del te nderzeken f de beleidsuitgangspunten werkbaar en geïmplementeerd zijn (.a. de faciliteiten en de taken). Op basis van deze evaluatie kan het beleidskader aangepast en verbeterd wrden. Het evalueren van de werkwijze en werkprcessen rnd verzuimbegeleiding binnen de dmeinen m eveneens te kmen tt verbetervrstellen. Het frmuleren van een beleidskader vr de tweedelijnszrg in cmbinatie met de ntwikkelingen rnd passend nderwijs. Een belangrijk aandachtspunt hierin is het samenwerkingsverband met de gemeente, de externe zrgketen en de versterking van het ZAT en het inveren van casemanagement. De beleidsbrief naar passend nderwijs en het referentiekader vr passend nderwijs 4 zijn hier de basis vr. Vanaf 1 augustus 2013 treedt het referentiekader in werking. De kwaliteitsevaluatie en het mnitren van de begeleiding van de eerste en tweedelijnszrg meenemen in de brging nderwijskwaliteit. Vr de BBL-pleidingen en de kleinere lcaties wrden specifieke vrstellen gefrmuleerd he de nieuwe maatregelen en keuzes uitgeverd en gerganiseerd kunnen wrden. Hiervr wrdt een aparte pdracht aan de dienst nderwijs gegeven. Organisatrisch Met nadruk is er p gewezen dat de flexibele instrm ng niet veral geregeld is en dat wrdt als één van de grte knelpunten gezien vanuit het servicecentrum. Het del is m vanaf augustus 2013 te werken met 4 perides waarin aan het begin van iedere peride nieuwe instrm mgelijk met zijn. Als deze flexibele instrm geregeld is kunnen tussentijdse uitstrmers snel p de nieuwe pleiding starten. Dit is zeker in het belang van vsv en het gemtiveerd huden van de deelnemers. Belangrijk is dat dmeinen k vr augustus 2013 meer instrmmmenten aan kunnen bieden. De zrgcördinatren werken samen met de verzuimbegeleider en ndersteunen de trajectbegeleiders. De zrgcördinatren geven aan dat zij meer effect bereiken bij deelnemers als zij de trajectbegeleiders kunnen ndersteunen bij de preventie en vregtijdige signalering van prblemen. Binnen de dmeinen wrden met trajectbegeleiders, zrgcördinatren en verzuimbegeleider duidelijk afspraken gemaakt ver deze werkwijze. 4 Op dit mment is er alleen een cncept referentiekader dat ng uitgewerkt wrdt in een MBO variant. De rde draad en de trends zijn wel gebruikt als leidraad. 6

7 Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) det de aanbeveling m de effectiviteit van ROC brede ZAT s te verbeteren dr te werken met interne zrgteams. Een intern zrgteam bestaat uit de zrgcördinatr, een leerplichtambtenaar, een verzuimbegeleider en eventueel andere specialisten die bij de zrg van deelnemers betrkken zijn. Deze interne zrgteams per dmein kunnen veel aanmeldingen afhandelen die anders bij het brede ZAT terecht kmen. Dit advies van het NJI nemen we ver en sluit ged aan bij het vrige punt. Verbeteren van de kwaliteit van de intake m zveel mgelijk een verkeerde pleidings- en berepskeuze te vrkmen. Dr kennis van het dvc pleidingsaanbd, de inzet van het intake-instrument intake insight en de versterking van de keuzebegeleiding vanuit vmb, het pstellen van duidelijke richtlijnen ver wat de intake p met leveren vr de pleiding en het telatingsbeleid kunnen een bijdrage leveren. Zwel de lpbaanadviseurs als de zrgcördinatren kunnen bij de vrbereiding van de intake een waardevlle rl spelen. Een van de aanbevelingen in de vsv-evaluatie is het inzetten van pluscaches mdat hier p diverse andere ROC zeer psitieve ervaringen mee zijn pgedaan. In een aantal dmeinen wrdt al met de bijdrage van een pluscach geëxperimenteerd. Het vrdeel van een pluscach kan zijn dat we p deze wijze differentiatie kunnen aanbrengen in de specifieke vragen van dmeinen. Het advies is m de ervaringen die.a. in het dmein business en ICT zijn pgedaan te nderzeken en p basis daarvan een vrstel te maken he de pluscaches ingezet kunnen wrden. Het prichten van een adviesgrep rnd de vsv prjecten die de de samenhang in de begeleidingsstructuur en prjecten bewaakt en mnitrt. 7

8 Aanbd begeleidings- en zrgstructuur Organiseren van een aanbd dat gericht is p interventies in het nderwijs vr deelnemers zals huiswerkbegeleiding, studievaardigheden, plannen en rganiseren, extra inzet p reparatietrajecten. Al eerder is aangegeven dat het wenselijk is dat de derdelijnsvrzieningen hun expertise en vrzieningen p schl aan gaan bieden. Vanuit het referentiekader wrdt deze lijn drgezet mdat de samenwerking met de jeugdketen wettelijk verplicht wrdt vr alle nderwijssectren. De gemeente krijgt hierin de taak m de samenwerkingsverbanden vanuit het PO en het VO te kppelen aan het MBO en Jeugdzrg. Het advies is m dit prces p krte termijn in gang te zetten m tt een samenwerkingsverband tussen gemeente, derdelijns vrzieningen en de schl te kmen. Vanuit de vsv-middelen een prject pstarten m de betrkkenheid van uders binnen het MBO te stimuleren. Met uderparticipatie is binnen Educatie (piramideprject van het vrmings- en ntwikkelingswerk) al ervaring pgedaan en het vrstel is m deze kennis te gebruiken vr dit prject. Specialistische nderwijsvrzieningen De specialistische nderwijs(begeleidingsvrzieningen) werken vanuit een integrale aanpak, waarin verschillende prjecten met elkaar verbnden zijn. Deze aanpak is uitgewerkt in een greidcument waarin een bepaalde structuur en werkwijze vr de nderwijsvrzieningen is neergezet. In nderstaand schema werd aangegeven he de begeleidingsdriehek eruit zag. In het schljaar wrdt vanwege verschillende redenen (aflpende prjecten, bezuinigingen) een ng verdere verbetering van de samenhang tussen de diverse nderdelen van het servicecentrum nagestreefd. Schema 2: vergenmen uit het greidcument specialistische nderwijsvrzieningen. Samenhang en psitinering Op dit mment zijn de verschillende prjecten ndergebracht bij de specialistische nderwijsvrzieningen waarbij deelnemers gebruik kunnen maken van de verschillende nderdelen en er een zrgarrangement wrdt samengesteld. Het advies is m de nderdelen van de specialistische nderwijsvrzieningen daar te psitineren, waar de samenhang ligt met het servicecentrum, en m de prgrammering zals die is gepland wel te 8

9 handhaven. Op deze wijze wrden de vrzieningen ingebed in de rganisatie van het servicecentrum. Een andere gedachte die hieraan ten grndslag ligt is dat de begeleiding niet alleen uit het aanbd van de specialistische nderwijsvrzieningen wrden samengesteld, maar k uit het brede aanbd van het servicecentrum en de derdelijnszrg. Een ander advies is m niet de specialistische nderwijsvrzieningen maar het leerprces van de deelnemer en de trajectbegeleiding centraal te stellen 5. Om meer samenhang te creëren kan de Avanti en de Carrusel ndergebracht wrden bij het infrmatiecentrum pleidingen en het prject vr jnge meders een nderdeel wrden van de deelnemerstrainingen. De break-ut en de time-ut blijven dan de specifieke specialistische nderwijsvrzieningen. Een algemenere aanbeveling is dat nieuwe initiatieven f nieuw aanbd in de tekmst ndergebracht wrdt in de bestaande structuur m te vrkmen dat er allerlei zwevende prjecten ntstaan. In schema ziet de nieuwe situatie er als vlgt uit: Schema 3: nieuwe situatie en psitie specialistische nderwijsvrzieningen Break-ut plusvrziening In het schljaar hebben 41 deelnemers gebruik gemaakt van de Break-ut. Vr de break-ut is het een speerpunt m de inhud en de werkwijze van de prgrammering aan te laten sluiten bij de vraag van dmeinen en vraaggericht te gaan werken. Vrstel is m de prgrammering in de tekmst te richten p het wegnemen van belemmeringen t.a.v. het succesvl vlgen van een pleiding. Geadviseerd wrdt m de huiskamerfunctie wel te handhaven mdat een pvangvrziening ndzakelijk blijft, maar de peningstijden terugbrengen naar bijvrbeeld 5 dagdelen per week. De individuele begeleiding zu beperkt kunnen wrden tt een standaardnrm van maximaal 8 cachingsgesprekken per deelnemer met het g p een resultaatgerichte aanpak. De derdelijnszrg (jeugdzrg, psychlgen, schuldhulpverlening, Yulius etc) geeft specifieke begeleiding aan deelnemers die deze expertise ndig hebben. De begeleiding in kleine grepen kan meer gericht wrden p het gebied van het verbeteren van hudings- en vaardigheden die gericht zijn p het vergrten van de weerbaarheid van deelnemers in het kader van hun pleiding. Deelnemerstrainingen Het aanbd van trainingen kan minder versnipperd aangebden vanuit de diverse prjecten en als algemeen aanbd gepsitineerd wrden in het servicecentrum. Dr het servicecentrum 5 Zie schema 3 9

10 wrdt een trainingsaanbd vastgesteld vr de verschillende lcaties. Ok vr de trainingen geldt dat er een duidelijke verbinding is tussen het aanbd en de effecten die het binnen het nderwijs met pleveren. Jnge meders Ten aanzien van het prgramma van de jnge meders wrdt geadviseerd m in het prgramma meer nderdelen aan te bieden die gericht zijn p het ged afrnden van de pleiding f het teleiden naar een pleiding. De uren die hiervr besteedt kunnen wrden zijn het babyzwemmen en creatieve expressie. Time-ut Advies is m dr te gaan met het ntwikkelen van het cnceptplan facilitair medewerker vr deelnemers met multi-prblematiek die niet p schl pgevangen kunnen wrden. Het idee is m deze deelnemers de pleiding facilitair medewerker te laten vlgen in cmbinatie met intensieve begeleiding. De reden m te kiezen vr de pleiding facilitaire dienstverlening is mdat die pleiding breed is en het mgelijk maakt dat leerlingen p enig mment eventueel k kunnen kiezen vr een andere pleiding. Op deze manier wrdt de hulpverlening verbnden met het nderwijs en kmt er een time-ut in een andere vrm. De financiering vr de time-ut stpt in maart 2012 en dit vrstel is gedaan m tt een structurele plssing te kmen vr deelnemers met deze prblematiek. 9. Vastgestelde besluiten De kerngrep nderwijs nderschrijft de uitgangspunten vr de begeleidings- en zrgstructuur zals genemd p pagina 6. De kerngrep nderwijs geeft de pdracht m het beleidskader trajectbegeleiding binnen alle dmeinen (inclusief BBL-pleidingen en kleinere lcaties) te evalueren vr en p basis van deze uitkmsten het beleidskader aan te passen. Eveneens geeft de kerngrep nderwijs de pdracht m de werkprcessen verzuimbegeleiding te evalueren en z ndig aan te passen vr De kerngrep nderwijs geeft de pdracht aan de dienst nderwijs m vr de BBLpleidingen en de kleinere lcaties een vrstel te maken he de nieuwe keuzes in de begeleidingsstructuur uitgeverd en gerganiseerd kunnen wrden vr De kerngrep nderwijs geeft de pdracht aan de dienst nderwijs m het beleidskader tweedelijnszrg in cmbinatie met het referentiekader passend nderwijs in cncept vr te bereiden vr De kerngrep nderwijs geeft de pdracht aan de dienst nderwijs m daar waar lacunes zijn in de eerste en tweedelijnszrg een advies te frmuleren. Deze verbetervrstellen zijn gebaseerd p psitieve ervaringen met verschillende initiatieven in de dmeinen (waarnder de pluscach). De kerngrep nderwijs besluit tt het prichten van een adviesgrep die de samenhang en de effecten in de begeleidingsstructuur en vsv-prjecten bewaakt en mnitrt. De kerngrep nderwijs geeft de pdracht aan de directeur servicecentrum in samenspraak met directeur nderwijs m tt een samenwerkingsverband te kmen met de gemeente en de derdelijns vrzieningen. Dit samenwerkingsverband wrdt afgestemd p initiatieven zals Rute

11 De kerngrep nderwijs geeft de pdracht aan het servicecentrum m: - Met een prjectvrstel te kmen vr uderparticipatie vr Te zrgen vr een samenhangende rganisatie van alle activiteiten van het servicecentrum, afgestemd p de wensen van de dmeinen. Activiteiten meten meer gericht wrden p de studieresultaten van deelnemers. - Inzicht te geven in tussentijdse effecten en resultaten per kwartaal aan dmeinen - Met een definitief prjectvrstel te kmen vr een vrziening (pleiding facilitair medewerker incl. hulpverlening) in plaats van de huidige time-ut in Drdrecht zals hierbven beschreven De kerngrep nderwijs besluit dat deze ntitie uitgangspunt is vr de in te dienen vsv-aanvraag in juni

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie passend onderwijs Evaluatie passend nderwijs Prgrammering langere termijn 2015-2020 Sjerp van der Pleg Vraf Verzek van OCW m een beleidsgerichte en praktijkgerichte evaluatie Ok ten beheve van mnitring invering en advies

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

RMC-regio 37 Zuidoost Brabant vsv/jongeren in een kwetsbare positie

RMC-regio 37 Zuidoost Brabant vsv/jongeren in een kwetsbare positie Prcedure indienen van prjectaanvragen vr de reginale aanpak van vrtijdig schlverlaten en jngeren in een kwetsbare psitie 2016-2020 Schljaar 2016-2017 Versie 1.0 19 september 2016 Na afsluiting van het

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWV/VO Waterland

Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Schljaar 2014-2015 Juni 2015 Inhud nieuwsbrief: Schling Even kennis maken Gnnie en Rb: VSV nderzekers en target begeleiders Extra ndersteuning en het verplichte ntwikkelingsperspectief

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Visie en programma 2013-2017. Raadsnummer. Datum 12 augustus 2013. Auteur. Versie Definitief concept 12-08-2013. Opdrachtnemer

Visie en programma 2013-2017. Raadsnummer. Datum 12 augustus 2013. Auteur. Versie Definitief concept 12-08-2013. Opdrachtnemer KADERNOTITIE Visie en prgramma 2013-2017 Raadsnummer Datum 12 augustus 2013 Auteur Beleidsgrep Jeugdhulp (Jsé Bersen, Marijke Bsma, Priscilla Dijkhuizen, Sarah van der Werf) Versie Definitief cncept 12-08-2013

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Luis t Hart LEREN VOOR HET LEVEN We leren niet meer vr een lpbaan, maar vr het leven. 15 schlen maken de Stichting Westelijke Tuinsteden Strategisch beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecmprimeerd Schlndersteuningsprfiel Naam Schl Algemene gegevens Schl Al-Ghazali BRIN 22NT Directeur Najiba Belah Adres Van lenneapstraat 17 Telefn 010-4152167 E-mail nbelah@sipr.nl Bestuur SIPOR Basisndersteuning

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

Verslag. Vergadering : Platform Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten

Verslag. Vergadering : Platform Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten Verslag Vergadering : Platfrm Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten 1. Opening, aanvullingen p de agenda en mededelingen Welkm Antnette Sanders, directeur

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle Visie dcument Cmbinatiefuncties Brede schl, Zwlle Van Sprtservice Zwlle, De Muzerie, centrum vr de kunsten, Biblitheek Zwlle Inleiding De gemeente Zwlle start in 2008 met de impuls brede schlen, sprt en

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie