KRONLIK. is-<e verstaan."ei aat is een. hebben kunnen afdwingen. mes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KRONLIK. is-<e verstaan."ei aat is een. hebben kunnen afdwingen. mes."

Transcriptie

1 «l rr»l «rrtprrtl» WrehMaD in Hlaanivrrrii. Hoofdopsteller 1 VICTOR Dl ULLE. riet- «n telegra adr««i GETROUWE MALDEQEM. 11 iihf N? t. Po«tcheckrakanlng Nr * Jaargang Uettlt in juli Talt ti-duizdtall leur«in Ooat- Weet- Zaeuwach Vlaander, 1 Q» trouw* Maldegha gaat wekelijk* in honderdtall naar Aerika, het la het lgata Europeeach btad dat aoovjel lezer» in der Verelgde Statèn telt. Prije t 30 ceaticaii. Pr, i* tot einde 1927 : frank. ZONDAG 6 Maart * ZONDAG EERSTE DEEL. OM weltelllkach waard Kra«ljk wordt ^bed riiiulni door bat woord Beernaa». «j wil Uett»U uithangbord ua dan «pttkar ee» «htlderii vu Ttaier*' ker tw, l p«nn*kr»bb*u l«mtkl. HO hfecfcfl" «de«!«na Beethov, «t daasorgel 4 4ood«t*f«ttttL~ Beeld «a» Vl*e*der, op silo pftaecmtoet«ia «au kring >ig TÜ4M hiilinvn, wier MM» aaikk die: Drie Koaia(n. 'loo. Blo«*Majib.. boaacbvo et draf. knitjt co ook grafkuil «ander krui»-. Betrooad door neascb, caodcueo «oor beeldbouwkbasl. vold* <xif groot««beeldhouwer Ju«l Ltiu. dt*»he Uadte»et tiin kuast«n**r«oo< overt*«tn unx» jonge sutaiwakratbt voad Olijk in Vtaandaresk... ilii bid ui oei Hector De Zotter >i«ti B>«de acht e paard «n de ta«rh«t4 **» ««c kind. die. «temde os tiin krttf*. tüdefij)t le word ja. * \ j/vqrv* KCIMU* CKMrtfctKtj&ti^w»». M ri* NOG STEEDS BEERNEM il -tonder «opt. 8U DE NONNOEKS <MP OOSTKAMP. Wij wirta «r alaoo dikwijl» voorbij f»r»d«n Oeb, wet iboemca «i ook di«kloo*t«ri«ittr* M>g lastig v«ii«b et die fewuchte «l«w««n v»o d dood«.. En toch we kond 't niet geloov d»t in daar gedaan h*dd*n wat iedere weet»«l t* otto do. Het kon au toch ook et eer bat. Mjir. il«dat we nn toch»11 w»t we»«dert dne atnd opgehaald hebb, per.»<«u»l. geboord of gezi badd. ocht d.»t voornae laatito pust niet over- <*chtikkittb. Dr di» brak»«n dat. doot bet nieuw onder roek. d aal door bet Gerecht v {Gt. zooveel nieuwe «n 4root«ding zou. jd te vertell «ün. dat we oo het betfin niet eer toudeu («rutko. Ooetkao heeft e odel *»n «ouder- JUn!3«n<citlcht. «ec beeti* betiid «chter de jaatieke kerk. Op het voorhof e rondrit voor auto«, wat ieder tfe*ticbt IOU oet hebb, pet e bloeperk In 't idd ook tot ltier»*d dit. De eerwaarde Zuiter-overite liet d«zu«ter voorko die de kiteder t*-!wa**ch had. " Nunoekc, wie beeit dat eindelijk do doer.?.. " Oo«n do? inhvire! WoL.. nieand ^ïeeft i dat do do... Ma, te war xo jruui. inheirc.»lick bloed... (Dut wet va.i geklonterd bloed e jievd lichaa?). " En. inheire. de dokteur bad ze oet joeinid 'k heb daar ook aan tfcho!. p. o ze af te kritf. En ze itond«n da Ulleole round. doklcure. ichntveueri, jachandans*. ander volk.. (waaronder ook. at» ijn herinnering iuut i*. weer e.hoate Beerne) " to ze vortging. (liet ze dat hier ligg, 'k heb ze dan tecbon* gekuuscht gewauch cn tip 't JSpperite te drog gehang, o ze aan on» V>ekdu annelie» (e gev«n " Maar zuiter toch. dat war toch ieand» andere Wieeder.. jvas lil} dood, M kon nog e oeder hebb... Daar had dr goede zu*ter nooit aan jiedacht. " En zijn ze hier nu nog? "Neitf ze, e week of drie nadi, ziin ze hier d'r o geweeat. "Wie? De Zuttcra?,. " Nein, geloof ik i da die Brugge I.. Ze ligtfcn daitr nu natuurlijk in de griffie. De»childtfrii :«nu goed geleverd an w«ar- «chijnlijk Oezegeld, aar de verf ii er af. AU firugge nu toch reed» de " zaak voor goed (H'slotcn had. ocht, ij dunkt, de kleedcr aan do rechtatige eigares teruggagev zijn geweest. _Wij dk aan Vondel» treurspel, waar hij vader Jacob, bi 't ontg der bebloede kleeder zijn geliefd Jo»et, in e jaerklacht doet losberst^ zoo zielroerd, dat nu nog. bij 't lez boo. r, dulzde oog ee oet we... IMe trooat werd aan oeder De Zutter "iet gegev. Het scheelde weinig of haar zoon werd te Oostkap zelf ter aarde b«*tc!d. Het oest nieta, niets, niets zijn. Hoe zull ook de nopneks de ooi op getrokk hebb, to e doodskoet*.voor de deur kwa zij hoord dat " hij et d hpogst dist begrav w«rd»net zooveel voornaa volk al* ar nooit b da «treek <.wa» gezi, Wii TTO«<au «ek «f lat aa^eaiebt des do«de ia bet geaticht gerewgd was? fin het antwoord waa: Hew. Maar oasa lezer* watea dat bet bij 't ophal zoo vuil waa, dat Het aan Hector I>e Zuiter «let geleek, vooraaalijk doordat hij gehjk Ma sikkebaardia op de Ub bad Dat I» er ter plaats um. de loakaai vatt Moerbrugge afgedaan. Ze hadd bet er ook beter aaagelatea: e evoudig aaadachtig bekijk waa voor de herkning vaa bet wez goeg. Maar. wij hebb ook reeds gezegd dat bet ondertoek op bet Uik au niet aar too noodig ia. We zeid zeu» dat de wetsdokter koai schrijv : " de aag i* ledig,., tonder x* te hebban ooea gedaan. Dit oca bh «lijkaehouwing Ut flü) dunkt niet Mac noo<tig la T._ Ban wez' d word UfWtlutf'iMMf geweest,. Hi( schreef bet Iers aiet of z a óp oi toe i*. Waaro wij nu zoo voorkod zijn 7 Wij hebbes zelf» nog nooit de» naast des wetsdokter goed I Odat bet e icjj achtbaar geesheer ia. Dit elle dit volgs ij. onderzocht te won.cn : Waaro er door zooveel andere achtswaardig«person nog, in deze zaak zoo vlug. zoo. laat ij zegg : zoo onoplettd is gehandeld, o te ko tot dit doofpottig nieta. niets, niet*) En dat er nu toch zooveel voor de deur staat, e zoo groot iets, iets. iet*, dat deze, in 't «erat schijnbaar doodgewone zaak, ee der voormatte kan word die ooit in de jaarboek bet Gerecht is voorgeko. HET NIEUW ONDERZOEK TE BEERNEM. " Coup de thfatre I,. schrijft de Nation. _ Voor de lezers "t Getrouwe kot dit onderzoek te Beerne, dez Wosdag org, 2 Maart, niet zoo onverwacht». 't I» ier* reeds sedert twee aand in 't Getrouwe voorbereid, aar rechuinnig, het bleef ook zoo tang uit. dat er niet eer aan geloofde. Het eite wat wij er au over ontving wa» door de telefoon Wosdag vooriddag : Dat er ti an Gt op Beerne war afgestapt dat het earste onderzoek bit Anaeeuwe wa*. «werkan, ook Mus goed bij wi AÏfred, de broer het slachtoffer, in di leelijk nacht zitt wacht beeft o «a naar huis te gaan. O twee ur vaa d org, wat Anseeuw gaan «lap, aar hij kon evgoed tangs de achterdeur naar buit zijn gegaan, o Hector De Zutter af te lfgg... of o te gaan help et de bde I 't Moet zijn dat die verdking niet v^el aan heeft, dewijl Anseeuw geruster gelat is dan zooveel ander. Oskar De Vos iers oet vastgezet zijn. zelfs heel d nacht, tussch Wosdag Donderdag, in de Gdarerie, wij wet nu nog niet of hij er nog niet zit. D Wosdag naiddag ontving wij» naaloozcn brief uit Brugge, di 't Gerecht oest lez we ziin d Donderdag zelf naar Beerne gered o he aan de onderzoekers te toon. Daarede kwa wij bij M. De Roeck, Gt. die het onderzoek leidt op de Gdarerie. Hij vroeg wanneer wij et 't Getrouwe ter irj ging to wij antwoord d Vrijdag avond, zev ure, zei hij, dat alsdan isschi, hij e uitslag zou kunn gev, dat zij overegeko war, vooralsnog aan de per* niets te zegg. Dat is verstaanbaar. Er werd ook zitting gehoud in de herberg recht voör, wel onder bov, Zoodat er in 't geheel drie verhoor te gelijk zijn. Die heer de gerechtelijke policie Gt gev blijk veel oed geduld. Fitfe hebb 's nacht* niet geslap. De " vové special het dntfblad " La Nation Beige,. die reeds zes aal naar Beerne Brugge was geko, in de laatste dag, had gehoord dat wi{ op het parket war gewee*t zei : " wat 't Getrouwe ag, ag de Nation ook I Maar he werd ook geantwoord : " wacht I tot dat het af I* I,. Daarede wist de dagblad Donderdag orgd zoo weinig allee wat wij wet, ontving wij de getuig zelf, die reeds hun biecht hadd gesprok. In 't algee zijn da tong losser dan twee aand geled. Er waait e ade ontlasting over Beerne, i Wij hoor, natuurlijk, et te verstane voldoing dat, tot hiertoe allea wat wij AV* /AF***jfMT*t*T rntaf* 8 it te CHf'f&'fJ»/* ra. over de zaak in 't Getrouwe uitgebracht hebbes, door de getuig bevestigd wordt, ook door d landbouwer ca zijn aaeuiet over de gescheurde broek d garde. IK BEN HET SCHAAP VOOR ALLEMAAL! Ia zak* de vest et het rood striepke want Oskar De Vot erg teggesprok daor vrouw Aiueeuw. Hij' builde : " ik b het schaap voor aluaal t.. schreede weero gelijk di aandagno. bij Vande Caveya. die Ook goed ziin woord houdt Maar wii hebb niet verno dat die Vos weero gereid beeft: " Ik weet niet*, vraag het aan de garde I.. hetge vroeger al in de Nation heeft gestaan. De sch verwacht angstvallig naar de eerste getuigiss over da dood Zelf Hector. E woord f* goag o bet *cl ti jfot.qiag, dia zop /al gescheid ^H^t..,,t, ; Met d avond troppelt het volk dichter tarn voor de herberg bet dubbele verboor. Nu dan oet e getuige tussch twee gdar over de straat, o naar e ander bureel te gaan, tot nadere verklaring tegover e andere getuige, hetge heet: confrontatie. Alhoewel er nu al eer dan vijftig getuig opgeroep zijn, word er nog na goed, die zoud oet geroep word. Daar is ge plezier aan. In de gdarerie bijvoorbeeld, zitt ze in d gang plat op d vloer d rug teg d uur geleund. De buitcnsch zijn gewoon alzoo op d grond te zitt, aar probeer es dat e halv achterno uit te houd I Wij ontoet op straat Alfred De Zutter; he is al donker, aar bij bet licht e auto voor dc deur de., rechterlijke herberg, zi we tran blink in zijn an. haftifi blik, die alle de verschrikking d oorlog heeft gezi op het front. En hij bibbert: _" 'k Heb daar gehoord dat Eiel Van dc Voord* zei dat hij onz Hector hoor oord roep heeft he hoorde zijn laatst snik gev Zou dat eindelijk het eerste woord het vreeselijk treursnel zijn?.. God!.. Wat staan we te wacht I Zijn zuster Juline hot bij. Dezelfde die in het huis Schepers opgeslot heeft gezet, to zij daar in haar verbeelding. dwarsdoor de ur, haar broer zag ligg... d Maandag na dis verdwijning. Broer zuster star nu alkander aan, bij 't gerucht die vreeselijke woord over Hector* laatst snik... Ik nee ze beid ee fn e bevrid huis. Hun ontroering wordt verjaagd door e andere geschiedis: HEDEN IK. MORGEND GIJ! Deze geschiedis, die 'k reeds e paar ur wist. aar er ge geloof aan hechtte, odat er heel d dag zooveel verteld werd het onogelijk is iets te verne uit d ond der onderzoekers zeiv, is de volgde : De echtgootcn Schepers zijn des avonds opgeleid geword, naar huis an vrouw afzonderlijk, elk et e an het gerecht ; to ze binn war ocht ze niet eer buit. Dan ziin ze slap gegaan, elk in e afzonderlijk bed, elk in e kaer op slot, et voor elke deur e wakd gerechtsdiaar, Hoe het hun d tweed nacht vergaan is. wet wij niet. En d derd nacht? Zal het nog zijn in eig hui»? Nieand kan 't zegg, aar ik weet dat al onze lezers die 't verhaal hebb gelez, in ons nuer 13 Februari, hoe Schepers et de naar haar broer zoekde dochter De Zutter, ogesprong heeft, zull et on» die woord overweg : ik... orgd gij!.. MIJNHEER IEKS? Hed Elke vraagt hoe 't ag vergaan zijn et ijnheer X, dat is garde Hoste, in de Nation als X aangeduid. Hij wacht zijn toer af in de ondervragde herberg. Wij zijn daar nog niet binn geweest, wij hebb ons lev nog niet e de nachtelijke failie gezi. Wij hoor dat hi) laatst zal geroep word, aar hij oet er bijblijv teg dat he noodig heeft o op 't e of 't ander te snlwo»»i'»" Lat wij he dan aar gerust. Op ons grondplan hierbov ziet op 't linksch uiteinde de vaart de Gevaards de Veat op 't rechtache uiteinde de Mizeeria de Broek, Daarover zal het rechterlijk onderzoek dez Vrijdag avond beslissing vell. Misschi is 't op het oogblik dat wij dit hier schrijv, reeds gedaan. Wij gaan naar d telefoon. M zei te Beerne dat Peupke Knesselaere vast zat, aar uit "goede bron,, vernaea wij dat 't ge waar was. We zeid 't reed» in on* voorlaatst nuer i Laat Peupk zijn vest. Als O. De Vo» de vest et het striepk niet toon kan, i» 't al goeg. t KRONLIK. Gelijk zi kan in d aang ons groot axtikel over Beerne, ed wij gespaard te og blij* v onze kronijk, deze week. Maar drie kant aakt ons operking over de Kronijk der vorige week waar het gaat over d Bisschoppelijk brief Brugge de Viaasche Nationalist. Zij herinner ons aan Zwitserland, uit welk land wij zooveel goede gedacht hebb eegebracht. Zeker, Zwitserland is blijft ons ideaal. Maar zoowel te Lucerne Geve als te Berne wil eerst vooral Zwitsers zijn. Zeker ook is het "Los Brussel f,, in woord ^n p ij. En 't is hetzelfde et de Zwitsers, dewelke ik het woord aanhaalde, dat ze alle stapp uitroep : " Voila cot nout soes ber. nés & Be I,. Alhoewel ze overal goede Zwitsers zijn, zull ze niet nalat hunne hoofdstad op de dui te klopp. Dat oet wij ook do eer dan ooit. Wij hebb ook alzoo gesprok bij de begraving dokter De Pla et he zelf persoonlijk te Scheving. Hij zei dan nog niet: " Nfejfe eer vaa $e!$e l Maar ttatf is-<e verstaan."ei aat is e hebb kunn afdwing. es. DE PACHTWET. PACHTPRIJZEN. Er is in ons Und e groot tekort aan landbouwgrond. Die landhonger, spijtig goeg, verergert nog et d dag. Ais rechtstreekach gevolg «vraag aanbot!» brgt dit onverijdelijk e stijging d prijs der grond der pacht ee. De stijging der pacht ia echter zoo hevig dat ze tegwoordig d ar pachter al* e akelig spook beginn teg te grijnz isschi binn kort zijne nachterrie zal word. Daarbij kot nog de onzekerheid voor d pachter, die et zijn pacht «alle Jar uit» zooals er tegwoordig eer eer zijn, gansch bloot gesteld zijn aan de willekeur soige schraap zuchtige eigaars. Gelukkig nochtans zijn er ook nog goede die hun pachters 'schelijk behandel. E pachtwetsontwerp wordt tegwoordig in de Kaer besprok. Oneindig wordt er geredetwist over die kwestie. E ontwerp werd in e eerste lezing door de Kaers aanvaard, waar ce voornaaste bepaling hier volg : 1.) Art 1. Bij het overlijd de'; pachter og de weduwe of de kinders d overlede de pacht voort/ec'in cf opzegg. 2.) Art. 5. De pacht duurt insts 3 jaar. 3.") Art. 6. De opzeg oet 2 Jaar op voortand geschied. 4.) Art. S. Bij het eindig der pacht heeft de pachter recht op vergoeding voor d-p verbetering aangebracht aan het goed. Van d ander kant oet hij ook instaan voor de verliez door zjn ichu'd (vervuil het land, vernietig hag, z.) 5.) Bij opbare verpachting door Staat, Provincie, geet opbare inrichting heeft de pachter de voorkeur. Aanvaard hij niet dan gaat de opbare verpachting door, nar dit bij rniddei vnn Inschrijving onder geslot oslag. De bepaling deze wet word niet toegepast op de loopde pacht landeigdo. Echter zull «'de opzegging, gedaan na 1 Februari 1 927, slechts hun uitwerking hebb Z jaar nadat zij gegev zijn.» Verget we echter niet dat dit nog lanpe ge wet is, dat er bij tweede lezing dan in d saat nog wijziging kunn aangebracht wordon. A's voornaaste punt vind we d pachtduur : insts 3 jaar. Daar zijn ook woord goeg d nek over gebrok. Soige eigaars, zoo we in e vlugschrift, door hejt uitgegev, lez, vind dit heel al onrechtvaardig. Ze noe het e aanslag op d eigdo, nadeelig voor 't algee belang gevaarlijk voor de boer zelf. Daarbij hal ze reds aan die gegrond zijn, aar tracht terzelvertljd zand in de oog te strooi de goedgeloovig. Xocluans valt het niet te ontkn dat lange pacht voordeeltg zijn, zelfs voor de eigaars, aangezi in grond door doelatiger bebouwing In waarde vereerdert. Natuurlijk voor d pachter, die vrijer doelatiger kan werk, verbetering aanbrg daar hij zeker Is do vrucht zijn arbeid' kapitaal tf> kunn oogst. Dit zal natuurlijk aard zijn, wat er ook zegge, de opbrgst in 't algee te verhoog, wat t goede kot aan gan3ch de bevoh-lni?. ("t Vorvi>> ) VLAAMSCH. GROOT-NEDERLANDSCH HOOGSTUDENTENLEVEN. Het Leuvsch Vlaasch Studtdiet, dat verled jaar juichte door zijn viertal gild naar dan eeat Rodbach, viert dit jaar het zilver jubelfeest zijn eig groot organise, het Katb. Vlaasch Hcogstudtegverbond. De strijd vin het Verbond ter vrijwaring beko e zuiver Kultureel Vlaasch Lev aan de Ala Mater is door Vlaander gekd. Na d oorlog heropgericht door de studeerde jong* uit d Ijzer, herbor et het doel voort te ijver aan de herleving de verzedelijking het Viaasche Volk oest het Verbond e strijdd elet word. Het Verbond evolueerde in zijn strev voor het Viaasche Recht volgs de eest logische lijn:, dat is, ge bestdige kul. tureele vastzetting het Vlaasch zelfbewustzijn zonder volledige zelfstandigheid voor Vlaander. Nu yiert het Verbond zijn 25-jarig bestaan. Op die dagea zull ze all bije ko, de onder o hun hart te voel herlev, de jonger o sa op te gaan in één gevoel edracht ev e verzoing slaan tussch alle geraties die ons voorging te Leuv. He fetst wil terzelfdertijd e?n hu'de brg aan - Hoogleeraar Dr L. Scharpé. Gedurde zijn 25 jar hoogleeraarschap is bij geblev de Viaasche professor, o zijn eeleveiischap. zijn leiderschap, ziin geest die de itudt ier riep tot plicht offer voor Vlaander. Als het stille witte hui* zaliger prof. Vlieberg, ia 4e woon Scharpé het innig tehuis zoovel die hard hebb oet staan hebb oet lijd voor Vlaander, EooA Scharpé schar zicb de het dracarisch regie welke hunne Fransche verbond d groot oorlog hun oplegg! Juist gelijk de Belg, zonder taks in Holland Duitschlahd og a»n verblijv gaan werk, 375 fr. ' e Stit daes-studt., in. Fraflkr^t ^ié betal hebb e^e^i«««^ waa op'ittt dagco ln %X tb'aa^ftltr ^«fóïhw «SïtffcBlt f.-> V Als zoovele parel* Groot-Nederlandsch bewustzijn, dag ieder jaar de Groot-Ne derlandsche Hoogstudtcongress op. De Taal de ziel e volk. En zoo op die congresdag ko én Vlaing én Hollanders, én Zuid-Afrikan, én Fransch- Vlaing elkaar de hand reik ko sprek over wat h lief is in die gedachte. E groot Volk is het volk dat Nederlandsch spreekt. Dit vatt p n uitwerk in e sahoorig Congres is het doel zoo'n bijekost. Verled jaar was 't Gt die dfe honderd* studt liet feest. Thans te Waging in Holland waar de Koloniaal- Laadbouwhoogeschool bestaat. 50 Zuid-Afrikaansche studt zull aan bet Congres'deelne. Er zal ook e Indische dag belegd word o de Hollandsche werking aldaar te kunn bewonder. Het congres begint 8 April. Het zal aansluit op d Dietsch leergang te Asterda. Nooit i» er wege het Hollandsche stu dtschap, gesteund door bet Aaterdasche stads- Acadeiebestuur, e welwilleod blik geworp op ons, Viaasche Hoogstudt, Ter gelegheid het 50 jarig bestaan de Asterdasche Universiteit wordt aldaar e Dietsch Acadeische Leergang ingericht waardoor de studt die door hun oedertaal in staat gesteld zijn. aandeel te lat hebb aan de Nederlandsche Kuituur, in het bizonder aan de Asterdasche wetschap. O door het sabrg vel et zekere verschillde* levswijz aar et voldode geeschappelijk kul tuurlev betere verstandhouding te verwekk. Daar dus. 4 tot 9 April, zull wii, Viaasche Studt, e echt Nederlandsche Hoogeschool bijwon waar we in ons eig taal zull gedoceerd word, iets wat we hier oet iss. E week Viaasche Universiteit, nooit aan e Vlaasch studt gebod! In alle faculteit, als Geeskunde, Recht Wetschap, zull de bijzonderste kerngedacht der laatste wetschappelijke navorsehing voorgesteld word. En gedrag op de ilde hand het koiteit d Dietsch Leergang (bijna gratis voor d Vlaasch studt) zull er e 250 tal studt naar Asterda op 4 ApriJ_a(reiz. FRANKRIJK TEGENOVER BELGIE. In deze aardige tijd ag het de Vlaing niet ontgaan hoe wij tegover Frankrijk staan, 't is te zegg dege die er verblijv, er gaan werk, of hunne duiv loss. T eerst. Er verblijv, zonder de gaturaliseerde, thans 352,000 Belg in Frankrijk. Deze Belg oet daar op d ouderdo 15 jaar 375 fr. per jaar voor verblijftaks betal. Voor de werklied die er standvastig verblijv ook voor geringe lied heeft beko dat het aar 40 frank is. Nevs deze 352,000 verblijvde Belg, hebb, e visakaart 3,50 fr. betalde, er 42,000 Belgische werklied e abonnet op d trein voor ee aand o naar Frankrijk te gaan werk dan nog 4W00, ook et ee toelatingskaart 3,50 fr., die dagelijks te voet per fiets Frankrijk intrekk o in de fransche fabriek hun loon te gaan verdi. Maar nu is er groote werkloosheid in Frankrijk... de Belg oti niet eer' binn in Frankrijk. Zie de interpellatie De Bunne-Van de Velde Donderdag 24 Februari aan inister Van der Velde over dit Fransch verbod, de heer volksvertegwoordiger f. '.... i,..... belgische werklied (eest Vlaing] alle in 't Noord zull door dit verbod zonder brood zitt. Van je vrid oet je 't aar bebbéb, het zou ij aangaa zijn te verne wat de Belgische regeering zinns is te do tegover de 70,000 fransche arbeiders die in Belgie werkzaa zijn, het ware isschi beter dezelfde ethode* te volg, dan et de Fransche regeering aar altijd te onderbandel.,, De volksvertegwoordiger zou er og bij gevraagd hebb o de Fransooz die hier verblijv het schoon weder in Belgie ak, ook 375 fr. per persoon te do betal ; wat zijn de Belg toch goedzakk tegover de Fransch, die hier niet getaxeerd word 1 Tea tweed. Er zijn hier in Belgie 300,000 durvliefhebbers die zd jaarlijks 25,000,000 duiv in Frankrijk, o er gelost te word stort voor 15,000,000 frank toltariev alle in de Fransche schatkist, want sedert twee jaar zijn de toltaks op de Belgische reisduiv verz-, ding verdriedubbeld ; hed oet 34 frank per 100 kilos duiv, buitgewicht, de and inbegrep, betal. Dat ia ee schoone historie! Hoeveel aal betaalt xpo dezelfde duif, die alle wek terugkeert in Belgie, het invoerrecht niet? Wel 25 tot 36 keer per jaar I M oet dan nog voor overdrachttaks per 100 frank op de waarde der duiv, ieder duif geschat aan 7 nfr. nog 9,20 fr. betal bov de vervoerkost die veel zwaarder zijn in Frankrijk dan in Belgie die dan nog verhoog door de wisselkoers I Ook het grootste getal aatschappij in Belgie, bijzonderlijk bij de duivliefhebbers in beide Vlaander, Antwerp Brabant gaan hunne duiv nu do vlieg uit het Zuid-Oost, Aarion, Groot Hertogdo Luxeburg; dk es, de kostprijs per duif losgelat in Marbehan Oelgiej zelfde afstand Van Creil is 50 ctie in Creil zelf 1,64 I Maar het schoonste dliistorie is, juist gelijk voor het verblijv der Belg in Frankrijk Fransch in Belgie, dat de fransch in Belgie gee taks oet betal als zij hier gelost word: waaro de fransche duiv hier ook niet belast? De Belg zijn nogaals de goedzakk, wan het is je vrid dat ge 't aar oet hebb, al* gij dkt dat, in tegovergestelde zin Frankrijk, het onzijdig Holland het gewez vijandig Duitachland hunne grz gratis, zonder taks wagwijd op zett voor de Belgische duivverzding. M schijnt te droo ala overweegt: het groot geak door de Hollanders Duitschers verled aan onze 300,000 duivliefhebbers, in vergelijking et og gaan werk f ; - '» Eöf üetstóïnwg ïe trateüx. 'In het weekblad Opgang vind we, e ooi brokje over de kleine Theresia, dit geschrev door e niet-katholieke roanschrijver, Hri Borel: " Er zijn ding in het lev, waar vooruit weet, dat ze gebeur zull. Ik wist, to ik d brief afgaf, dat Mère Agnès ij ontg zou. Het was zéér onwaarschijnlijk, dat zij het do zou, ik was het ook (ik bedoel: in aanerking go haar lev bet ijne] niét waardig, alles was er teg toch... ik wist d geheel verder dag, dat zij ij ontg zou. To ik d volgd org teg half elf weder aanklopte, de oude Zusier, die op deed, ij zeide : " Kot U binn, de Mère Prieure' wacht U, was ik niet es verwonderd, al wist ik zelf, dat het e zéér exceptioneele gunst was. En to b ik ik wil het bekn : diep ontroerd hetzelfde aroedige, evoudige poortje doorgegaan, dat zich aar céns achter de kleine Theresia slo«t. o haar voor goed te bewar te beveilig voor de verzoeking de verschrikking het aardsche lev... Ik heb véél, al te veel geschrev in ijn lev, aar nooit heb ik zoo de aroede. woord beseft als thans, nu ik et d phouder in de hand aan ijn schrijftafel zit o te zegg wat toch niet in onze oude. afgeslet woord uit te drukk is. Alles wat ik nu ga neerschrijv, zal gebrekkig baderd zijn. O, are letterkunde, o vooze litteratuur, waar het op de heelsche ding aankot... To ik het poortdcurtje doorging, waardoor ééns de kleine Theresia gegaan was, o de wereld zich af te sluit, had ik, onwaardige kunn bidd, dat ook ik nooit weer terug zou behoev te gaan naar d' bedrieglijk aardsch waan vol schoone, :naar ach hoe ledige, onwerkelijke verschijning, vol niet te noe verschrikking, die het verschrikkelijkste zijn wanneer ze niet es eer vreest. Het was. of ik, onder het deurtje doorgaande iets de. iieve, heilige Prestie voelde, die overal in Lisieux aanwf' schijnt te zijn, ik heb zander woord iets teg haar gezegd, alsof zij, wie weet, to vlak bij ij stond. Daarna e evoudig stecn trapje op, nog e, cn ik werd door het oude Zusterke naar e lcdiii'? kaer beleid, waar alle e Kruis; beeld hing, waar ik e " grille., e traliewerk zag, waarachter het gansch zwart, donker «as. Natuurlijk trachtte ik, wereid- :ng, gebond aan zintuiglijke waarneing, daarachter Iets te zi, aar het bleef duister voor ijn oog, tot er opééns e groot droot Licht ging over ijn ziel. e wonder Licht, door ge oog waarneebaar, toer. e zoete, reine Ste ij daarachter toesprak... O arn-.e, are woord, hoe zoud jullie ooit kunn weergev het angelieke, siderische geluid deze onwezlijk aaidsche. aar wezlijk Heelsche ste 1... Het wa-, e religieuze over de zestig jar nschelijke leeftijd, die hier tot ij sprak, aar de ste klonk als die e ion aagdeke Gods, dat nooit door éé'nige aardsche boosheid of zelfs aar aardsche gedachte is bezoedeld. Ik had verwacht de ste e oude vrouw te hoor. aar het was die e ziel, bov leeftijd all tijd uit. Het was of deze ste uit verre, heelsche strek kwa, waar ik in de kostbare oo<fblikk. dat zij bleef klink, ev de Zaligheid ocht voorgevoel, in die zeldzae inut, vaagde zij all twijfel wei! over iets in ijn lev, dat 'ij iar lang i'efolterd gearteld had. Ik kan 't hier niet vertell, ik ag alle zegg, dat het de voor ij onbegrijlijke, wreede, onrechtvaardige, Gods barhartigheid aantastde dood was één aan ij zéér dierbaar wez, waarin op e ondoorgrondelijke anier de kleine Theresia de zuster haar. di.- thans tot ij

2 Getrouwe Maldcgheia 6 ilaau It27 'Lt d Lande SOMEtGEwl. r'ikelije uit onzj gee'e dat ï'tion dag-?n ouder Blaukeuberghfi itouwe stond waarin spraak ü» e goud ^e.tln*, hoei't e Zekere SI..., was dus rtet e iwop juweal op zak bij onze bei-.. ju'.\eeiiers gegaan o ze ie verkoopon j..üj Bekaert, één de twee goudsed, rook loat verwittigde de polit Dank zij de bedrijvigheid d heer politiük.rssaris, kwa deze op "t spoor nog andere vleze zak. Sl. bad ook e paar kilos vlees «e: los te krijg, op naa e ander, bij e slachter vau t dorp g:r.g deze et wat kiekjes erbij, oppeuze eü e Be!>e et e paar vridinnetjes. Mu :.r 't sulpartijtje zal e bittere krijg, want bet dessert er za; i'vsïdid word op de tafel 't lieiecut. waar ook de gesioi juweticn zuittn te pas koui. Mr. ACiilEL KüiS, d<r gt «eude b.oc ist, te Soefiji, h&j, zooais gewoonlijk op zijn bloeisterij D-.usdag dan dag doorgebracht. Koud 4 ure 's nanuddags, was hij per velo ee boodschap gaan üotir. ec kwa '> avonds niet oer terug. Wosdag org. ftoeg "hebb voorbijgangers op J oever der Schipdoneksche vaart zijn veio lijn hoe. : gevond. Heel de geete loopt er thoope over de verdwijning heer Achiel Kots. Br wordt veroed dat Lij in 't water de Schipdon ksche vaart zou terecht gekonï lijn. het vind zijn Eks hoed aan dat < Kerkhof Tan 't Meetjesland,» versterk dat veroed. Er wordt natuurlijk alles gebabbeld eest door dez die er inst «et. Br zijn er ook die de zaak will ee% draai gev zoo ai«de beruchte zaak Do Zntter Beerne. Maar noch da bedroefde vrouw kindtr, noch ieand op heel de geete weet ex iets allean is in de verwachtng waar, hoe of wanneer licht in die zaak ko zal. Intussch word door de poiitie dregging in de vaart andere opzoeking gedaan, die tot nu toe ge uitslag gav. Dat word triestige histories et dat versoor die vaart! Gierige Sjarel kwa in de winkel. tbalinneke,» sprak Sjarei. «'k zou eeas derti eier will kieks et blauwe poot! >, <Maar Sjarel toch.» sprak 't wijreke, «hoe kan ik dat wet. Dat kan toch nieand op heel de wereld uitzoek!» «Ik wel» zei Sjarel. «Dat wil ik es zi,» zei de koopvrouw. «Zie butaneke,> zei Gierig» Sjarel, «dat lijn er hier alleaal zulke! > En Sjarel pakte de derti grootste die in de ande lag. «Zijt ge goed. 'noodt n goed!» zegg al deze welke zaaihaver, klaver-, beet-, graszaad, groseïzaad andere vertrouwbare zad plantaardappel will koop ze gaan voort o hun gerief in het oud gekd huis de Kloefkapperstraat. KMDERKOSTUMEN in alle prijz sn odell Groote keu» geaakte Manskosts, af 235 fr. op aat. Regeanttls - alle priiz. Groot» keus Eerst«Coraunie-kostaea d» laatste odell. Jules VAN DE ROSTÏNE Dreef 9. Soerfess. 202,11 RONSELE. De katt vecht rottekott in Februari. Maar in ons groote stad wacht de liefhebbers e kloppartij totdat die aand uit is. Zoo verne wij dat Bnekske drij zaveidelvers wilde do stopp fct hun' werk. En dat het d :.e drie niet goed aanstond, bij zooverre dat ze aan klopp ging et spad, riek ander oorlogstuig. Nu. dat is e beekje grof ateriaal o erirt» zijn evsch streelks te gev. Want Brieksko was zoo c-rg toegetakeld dat de dokter erbij ie pas kwa. Zoolang het ruzieak aar et d ond is, is 't nog niet era. Maar de bewijsred dat één der partij gelijk heeft, kunn ai te slaande z'jc. En wat do christ sch dan et het Vijfde Gebod? Alle eiectrlsche boodigned vo.-r verlichting, drijfkracht Rauio oin ve vind in de Electriciteitshandel B. Oe Halsters. Kaaistr IL Eek.oo Tel 162 Prijsverindering voor voortverkoopers. Plaatsing electriscb Ucht, lusters eiectrlsche otor. t24l0.n HANSBEKE. Dat de sch hier. evals b'nst d oorlog, de nikkeltjes, bij voortji.- deze vij twintig ctie begijn te pott weg te offel. Zijn ze isschi bang, dat de Belgas, waar u er ee ilüardassa aan 't ak!s, het tot ge vijf twntig ctie zull brg! De rijke sch koop pond dollars, odat Ecgoische Aerikaansch papier geld, goudswaarde heeft. En in goud ag uitbetaald word door da gansche wereld. Wie kan het onze iviindere bevolking kwalijk ne da - er order zijn die onze laatste untstukjes, die nog eige ctie waard? bezitt, tracht te verover! De < Moerbezieboo.» Ge alanak, ge weerkundig instrut, hoe vernuftig ook, ui'gedacht. w:i:t et zulke Juistheid het eétide tan d w'.u- kc. rffiis ^ JuU Qns Uey r. Jn ter aan. Door noveer* et. grwnreakwee-1, >:yde ir<tr :dt za k,, nn ^ n d '.ieuw tepel, 't Is de vurigste wsch alie rechtgeaarde Evergenar, e wsrh die zeker niet overdrev is na Ue; negjarige gesukkt! in het veel te t-nge noodkerkje. D.; tooneelkring «Jong Vlaander * gaf Zondag 1.1. zijn tweede winterfeest. Vooiiif g,ng «E gezegd Huwelijk» waari i.et draa? Wroeging». Vooral voor het draa verdi üe oedige spelers e p uiwpje. Hi-er was erkbare ^ooruitgar? teg^aover vroegere opvoering. De. :--praak was eer beschaafd lan wl wel b:j onze dorpsdiletant gev oon zijn ov-.-r 't algee werd 'ie t'.piiste loon aangeslag, hi*-] wat ijetei' :an de elodra::iatische outboezeldg, waarop liefhebbt-r= sos zoo verlekkerd f-chijn. Praatsiukk als deze vrag e vlug tepo. D<- tooneelleider had di' begrep er werd dan ook taelijk vlot gespeeld. De htf-r<n A. Van d Saf- :'e'e il. D-o Langhe vooral untt uit door de Juiste opvattfng uitbeelding hunner rol. Ook de bijroll werd et in'w!jdlng vervuld droeg bet hunne bij tot het wellukk 't heele stuk. Proficiat, «Jong Vlaander» doe zoo voort. Kt".. fr. BAAR(.E-DRONGEN. Te Luchter is er ecue ooie vertooning gegev et lichtbeeld over het lev der Frans ei» heidia Jeanne i'arc. Deze belangrijke voordracht werd tairijv bijgewoond. - Zondag gaf E. P. Taelwaa te Baarle et liehtbee;d. voor de jongelingea-oon giogatie. de Xaverianeu bedevaart naar Lounk's on.ie uiistr.p. per auto. naar de Pyreeën. Zeer scvvci» zicht. Zon,lag was h.t Drong avondfeest «Te gfhauge uit-: de koorc^ ï * Nonkel Dos» werdea puik opgevoerd voor ee stapvolle zaal. Alles liep tot Ieders weldoing sc. Sindo der heunhistorie : Naard had nog aar :ijne hn ter arkt neergezet to er al 'n kooper opdaagde. De v er wit;*? in d neuak werd gewikt nagezi. Voor I.vo a ie ande ging dat slechter. Xaard U:ef ;:i>»est die er over lag e weinig hoog... VerduiTeld! Toe! toe! riep Xaard. Maar... te laat. Wippe! deed de groote koekoek ee de slappe ka, uij vras de ande uit, de arkt op, al onder be de kra. Xaard er achter al grabbeld grijpd. Op de Goud- Leeuwplaats liep de h oader de poeiorskar.- Naard, er achter kruip'' op xijn knieën, kreeg ze te pakk a t portaal de «Mercurius». Maar. tn luid gejuich, onder 't voik, ging cp. Daar stond Naard et d koekoek de h^nd in zijn opwaaide lijnwaad. *t heetste der achtervolging was de Tt n'et gewaar geword dat zijn schort aan d ressort e kar was blijv hang. M riep : 'n boer in zijn hede! n boer in zijn hede! 't Geroep t gelach na ier eer eer toe, tot er 'n agt bijkwa, die Naard voor onbetaelijke kleederdracht ea naar 't politiebureel. Maar d ondercois saris, 'n goeie tiep, liet Naard naar i' herberg gaan. Daar kreeg hij va» de dikke ada, die et d tuts kopassie had. 'n oude wijde lange broek har an, 'n reus 'n vt. Naord trok et tran in d' oog vol dankbaarheid d«overgroote broek aan. Hij sloofde zo langs onder 'n alle ver op ee 'n beeregat ging hij zijne neg, hn verkcop. Want 't ank pootje wa» er ook onder gewipt Mee 't geld- trok Naard regelrecht naar 't Serptstraatje waar hij in d «Vliegde Man» 'n speksplteleuwe bruine ollerell broek kocht Hij ging dan de dikke goedhertige ada ;it d' herberg zijne broek terug drag, drk er twee groote deroies na veie bedanking keerde hij de stad uit naar huis, al het wee leed overwegai- wat he di dag al overgeko was. De grootste steek in zijn herte was dat affront op de arkt Want, als de # sch riep : 'n boer in zijn hede! had hij 'n wijf hoor roep : «'t En is nog d eerste d gereedste niet, want tij draagt langs achter 'n bruin erk op z:jn steppe! Dat woord had Naard gea. f frohteerd. Maar integdeel 't edelijd der dikke goedhartige ada nlt t'. herberg deed he goed. Voor alxoo 'n braaf scfe, zei Naard, zou 'k ijn Zie will verwissel. Enfin, besloot Naard, 't is verdord in de stad Juist lijk op ons parochie. D ees heeft edelijd et uw ongelukk d ander groeit er in! Maar... Eén ding i» zeker, dat staat vaste. Nooit ko ik nog ee ouwe hn naar de arkt, "k Geef te thuis nog liever af voor 'n appel *n ei. Of 'k steek er alle Bondag ee in de soepketel GtrtrsT. IANDEGEM. In e in ophouw-zijnde huis zat etsers o 8 uur "s orgds hunn boterha' te et. Op hetzelfde oogblik kwa er e speld' uziekkorps voorbij '-B e der etsers, die diep sche na te dor k, zei piots teg zijn dider : Wetc- welk verschil er is tussch ir-uzikan- wij die onz boterha eu-r.?» j < Ne ik.»! kniss die vöflr baar «Hewel de uzikant spel buit i wajt ingegaan Wie er»"'j spel binn. A' - ee bij de Oud-Strijders vraagt nf.ar ü ka»-toesiand dan is het tijd dat f gedacht worde aan het opricht c.pl Vos. Dat de bevoegde ann aar etns inlichting vrag aan Dr Gooasaerts. Hij zal h wel help. We war de week et vier uit Landege, in Drong, achter onze; rug hoord we dat de sch niod lat we 't parket war. Ja. cp inlichting over Beerne'. Toch wel e bewijs dat de Beernesche z.iak heel ons land in koortsachtige afwachting heeft gebracht. Peet-zeif EVERGEM. In 't Getrouwe verled week vond wij e antwoord uit Gt op ed8 a'tikel over de inlijving Evergeansch grondgebied. Daar gedane zak ge keer hebb zuü wij aan die inlijving niet vee: woorlon eer verspill. Voor wat die iniatuur 't Gtsche stadhuis betreft, die beloofd wordt voor Terdonck, zesg we et d- biinde : eerst?i csn geioov. Daaree punt, andere lijn. De werk aan de kerk het c- :er gaan rfcg'/.atig vooruit S.ls acht aag draait b--t guld haantje weer op d tor.- Htt!,ui'*nwerk aan de kerk ij nu af, aar aa;, i binnste is er nog heel wat te do. Het eubileer vooral is e harde noot die nog te krak blijft, aar d lever door Z.E.H. Dek aai dag geiegd laat ons 't beate verhop W- t'iueu wei dat rond Kristoft.lskers, wordt hij daaro ook noos gewaar- 'dttrd. Als d Mot'bczieho begint t*- tïou ag volop b^g'nn raet h'.' zaai plant der vroege grot, t Is ikers e bewijs dat f-r ee kwade noch late vorst *?er te ducht is. Maar zoolang gezegd boo- blijft sluier weze dubbel op zijn hoede 't Is nog ge zoer, z«'.f> g ge^n lte Aan onze burger?, dip eoa 'lat hot in 't voorjaar altijd te laat i>: o:.n t-'- zaaier, te plant, hooest ar-.nbevoler, Nantei; Kwisp'.'ls zat bij Fie:jr-n Ir. «'t Strookan» te bob «-k-n. En a's 't op! -tal aankwa z*l Fie j : dat er nog viere stond over.-ht dag. Och. rei Nant, die riere over acht dagf-n /uil we! "J in of eer wat verschaald zijn. Ge ;ogt ze zelf wei uitdrink. En i'aarêo was hij de baan op. HEE& 50,000 frank inko jaarlijks, zoekt voor huwelijk JUFFROUW, et zeer bevallltf voorko lief gezicmj«. oet vbij huishoudeli'k. [loedh irtiij. aanhechlelijk gord karakter wez. Schrijv rechtstreeks na^ir Prinshof 44, Gt. Er wordt kel geantwoordt op briev et volledif onderschrift a^res, i63.ll V, d. A. 4381, gelief te schrijv et volledig adres aan Prinshof 44 Gt. t63,ll MORGEN begint de verkoop onze nieuwe LENTE- KLEEDINGSTUKKEN, laatste nieuwighe. Id in Heer K!eed?ng, Da ^n Kinder. J Onze prijz zijn sdïjts alles, voordeelig ; gesteld. Onze snede overwegde kunst. G. D-HOOPE & Jos. VANDF" j i a e a e t f s t te ec^0^edachl de nie ' Jwi<!hed der Puil Scdeooorf, St Aï'^IFS. MAGAZUNEN T "\1. Biu«c Knuc!:e 123. COMPAGNIE* ANGL ' >j2.oz 1 De Brouckereplaals, BRUSSEL. 63 Vloer Fai cebezetting Overgroote -keus voorradig. uaa ii I ii i ii MfcKn sm THIELT. Betrekkelijk veel \olk woonde (te prijsuiti^eomng het leersecretahaat bij, Ingecieur R, Cloet hield eone korte toe si raak, waarna de schrijver,m. Hri Bos snert, verslag uitbracht. S3f eindexas werd algora. Vanoverbek» Joris Beerne. exa vau kloefaker, et groote ouderscheiding, diploa 176 fr Roose Joseph Dtnterghe, voor biwabakker, niet onders-ciieidiug, diploa e-j 150 r. De patroon bekot VOO fr. Var.donbuverie Jer,, Thieit, voor schrijnwerker, grootste onderscheiding. 00 fr. D-^ Raiiielaere Fritz, Thieit. voor kleeraker, et gr. olersch., 175 tr. de pa ttoo:: bekot 400 r. Sloore Aié, vaa ïv : vde, schrijnwerker, et gr. onder- 175 fr.. de patroon 400 tr..v.ie Hubert, Wynge. pasteibak' ondersch.., 176 fr., de patroon 300 Auseeuw Antoon, Swevexeele, kleeraker. et gr. ondersch^ 1T5 fr., de patroon 400 fr. Schaps Gustaaf Thieit, beeldhouwer, gr. ondersch., 1Ï6 fr. de patroon 400 fr. Couüys Marcel Meukb?ke, eubelaker, gr. ondersch. 17." fr.. de patroon 400 fr. Verandare Mturice Thieit, zetter op typographeruaehi. gr. ondersch, 176 fr., de patroon SOC" fr. Chlarie Franz, Hertsbershe, wagaker, grootste ondersch., Ï00 fr. ALTIJD koop wij onze schoone JUWEELEN, HORLOGIEN bij ROSSEEL - FRAEYMAN 6, Brugstraat, 6, THIELT, Odat de prijz er veel beterkoop zijn dan elders. Het leersecvetariaat is niet goeg gekd. Het wil de kinder abachtslied of werklied ee ernstige opleiding bezorg door iddel geschreve overekost tussch d baas d veder d leerjong. Zevtig verschillde abacht word aanvaard. Het stadsbestuur verlet belooning aan baas leerjong die e ernstig leertijd voltrokk hebb. Na het esani krijgt de baas voor elk jaar, dat hij cl leergast bij zich gehad heeft, na het sluit het kontrakt. ee so 200 fr. Daarbij na het aflegg het exa nog ee so 200 fr_ Na 3 Jaar. SOP fr. De leerjong bekot e bekwaaheidsdiploa afgeleverd door hot Ministerie Econoische Zak, daarbj 250, 300, 360 of 400 ft. naar gelang hl} het exa nt voldoing, onderscheiding, groote of grootste onderscheiding aflegt O tot het exa toegelat te word oet de leerjong t inste 17 Jaar niet bot de 20 jaar oud zijn. De behouwer, Aloia Vanparys, Markt, Thieit wilde Dinsdag naiddag ee schoone brave koe, Btearke geheet, langs zijn winkel door, naar zijn slachthuis leid. Het beest was nog nooit in e behcuwerswinkel geweest «n bo het daar al die ess, bijl zag blink aan de hak stukk vleeach zag hang zijne broeders zusters, zag bet al gauw dat het oij e koei-las dri) was te recht geko. Sterv nog zoo jong, zei de koe. En ete dacht ze aan de vette bilk waar ze zich dik had geget, aan de alscho rap suikerbeet, wip! ona Blaarke riskeerde d doodwate sprong ai oter d toonbank, dwars door de groote vitri, dat de stukk in de gebnr rlogèn. Ze liep in galop, et gekrtild staart gestrek oor over de arkt, 4«wijde wereld in, naar de Ieperstraat, waar ze niet ver de kerk bleef staan o es e ade te schepp. Ze dacht zieh reeds bult schot, aar helaas ze had buil dc-n waard gerekd. Bn et gescheurd vel e geschond kop werd ze bij d behouwer terug in gerei, ud Anderdaags hing Blaartje als e zooffer ook aan d winkelhaak te bet gel, nevs stukk vrid et de eeuwigheid bet best ede vaarde et dez koeivlucht naar Egypte, was toch de glazaker. Met de eeste bereidwilligheid na hij d<- aat, teekde aan op zijn notaboekje, cijfer de uit, et al di opslag natuurlijk dit de nieuwe vitri zev honderd frank zou kost. En, opelde hij tussch zijne tand, 't is.nog beter de v!- tri dan de koe JONGE TROUWERS, beint uw profijt koopl. uwe VERLOVINGSRINGEN TROUWRINGEN HORLOGIEN, bij Joseph ROSSEEL - FRAEYMAN THIELT. SLEYD1NGE. Met vreugde werd aibier de boeing verno d heer A. De Paepe. ais turg---'-nee?rer. Proficiat' Paletot» voor Zoer Winter. Kjeer. Corsets. Manikottu. Werkgoed, Klakk 7 90 tot 26 fr. z. Go«dkoOI>er dan uitverkooosprijz Alle bij Al bert Hevsse. 20 Statiestraat, Eekioo. ab.63.tlt KNES8ELARE. \>c f-rkoos>«;r 't Gutrouwe K4n in tijd» zijn kalant niet eer bedi verled Zondag, voor de vtoegisae, kwa dan nog e deftig an he vrag of hij he ge goudstuk twintig frank had gegev?... S:t-pke zoo heet de verkooper. die liever S'.epke hoort dun Guust, August Van Hulle, stond heel verbouwereerd. Moe lang zou 't al gele zijn dat bij zoo r-cu stuk had gezi! Dat Ia nu Iers eer dan 130 frank waard. En hij geloofde het niet ook. aar achter de isse, pluisd- hij toch zijn broekzakk uit waarachtig daar blonk de goud ct! Sl. pke was zoo blij als de eigaar zelf, : -?i:.-t Bultynck, aan wl hij het goud i i< het kerkplein teruggaf. Sk-pk kreeg e half frankske lok <-i doni: in Oe h-rberg Hrl VerhouK^traete. Dat was i ge eerlijke vinder, gelijk '* sos te lez n'aa:, aar '* zeer eer- 'r;ke krijger '. - Alzoo is 't w.;i te verstaan dat Sïepk" dcor al de sch gaarne gezi "vordt, ooi: door de andere gazettevters, die liaast nift.1 eer verkoopeti. Ook door Mijnhef-r de pastoor. Sk-pke, ze?t hij, gij oogt wacht binn to ko«-n, tot dat al de sch ln du kerke zijn '. D... <1... lanke, M ijnheere, > zegt Slepke, < 'k zal zal dan e bee... beetje te zee... zeerder lez!...»..sulkerij Roel door ledere fleprez! BEENHOUWERIJ J. W, ROSSfEAU Geldunt 32. GENT Eerste hoedanigheid bevroz verscfa vleesch 161,16 H.H. SCHOENMAKERS. *oot «nkooripi "n leder toebeboort wdt U naar bet groot Lederagazifn Van der Bek. Steda 37. Gt. - TeL 3133 Overgroote keu» In alle artikels» Back voor Caions, alsook Tt Zeil; allerhande zeildoek in 't groot in 't klein Verhuring bacb. Huis Van d Berghe, Ha 2, Gt. Tel Wii hebb hoegaad gee agt. d.27a4s LEONARD ZOEKT UW PROFIJT. Voor At PLECHTIGE COMMUNIS i-n auerhnad* DA- MEN, HEEREN i» N E N, wdt U tot eisde HUIS DE VLAEM1NCK BRUGSCHE STRAAT 46, EEKLOO Grooic keus. Matige priii. 272,14 OIINZE. Zoiniag aanstaande 6 Maart wordt op?e wrd in de Baal rt d Burgersbond bij Mr. Ité De KeySer: de operette < Po Neef uit het Oost». - In zlttinc Terled Zaterdag 2* Februari heeft de Geeteraad ran Deinte e psio verled aan Mevrouw Weduwe Van de Velre onz afgestorv PolitiekonunisRsrts. Keuring Springstier, Kooler. Vaarz. Nevele. Maandag 21 Manrt : Nazarcth. Wosdag 30 Maart ; Machoion, Zaterdag 2 April : Gottho. Wosdag April ; Iiootonhulle. Maandag 9 Mei Bachte Maria Leerne. Wosdag 11 Mei te Vj'nckt Wosdag 18 Mei. telks o 9 uur. Er werd weer gewag geaakt over eon nieuw postkantoor. Wij hop dat de poetdist tull opgeslag word in de ruie zal Tan het Oude Marklewuu Tolpoortstraat te Drfnze. tol groote vr-ugde het Dclnsche publiek nlel in het -itist de wroetde posts h die all naar e ruier opluchtigor kantoor hak. Zondag la&ttt werd optcvoer»' In»et kaal der Oud' Wap->nbro» '-"rs. :a ci 1 Statiestraat, het tooneolspcl Wille Putan < Maa's Kind». Het spfl werd gespeeld door het nieuwe Tooneel ran Gt et d heer Schuacher In do hoofdrol <Dr. BTetkanV Behouds de sowlj!-!. hr.tnv j...-(>-f h wordde toon dio door do:- heer S«-hu irachor werd aangegev to pas of t-n on pas. was de vertolking iddelatig goed. verwierv do spelers ongetweti bijval. Hrt blijspel < Pak Idylle» vie! in in d saak het publiek dat et de droge thee-achtlge Hollaodsrhe huor niet opgaat. Er werd geonkeld, gogocferd. geeesuild, aar ge kele -rhnterlach kwa tot uitbarsting. Verled Zondag behaald wij te Dein/e e record feest v»-rakelijkhoc' Ook In hel Davidsfor.ds val de voordracht Eerw. Pater Hi>orn»or(. Obïn-». aangekondigd over de Indian ec de Eskioz in de sneeuw- ijvelii Noord-W«-*! Canada De Berweerde Heer Pastoor-Dek alsede de geestelijkheid vn de stad war aanwezig, d» wakkere heer Cassli stond weero op de bres in d Volkskring, t bat>> ran de Deinsche Afdeellng Tan bet Da,Ttdsfond? Voorwaar e schoone MissleaTOnd E Tweeling' Zoo luidde de nitsoodigicg ran de Voetballers tot bet tornooi verled Zondag In AsUne-Boscfc teg de ns Eyoe. I>e Delnzaran hebb zich dapper geweerd «n liet de anc Eyne In bet zand bijt. Alles goed wel, aar die aitnoodtginges v«n d Voetbal-Club vind wij toch O'Ob» ^-,or«ch. Het gaat zoo verre dat da uil iging als lafaard bestop&i Mn die naar d voetbal niet uigt Al êrtj Wtoén 1«d«ges e' affiche <i#e et opschrift < Eec deugeeub«&iic la Vlaander > of r; het opichrilt «App>-ls voor Citro» dan wet w.j op voorhand dat ze d Voetbal kn.ig Deinze kot. Mu'i^kschool D» i-i/ Wij zoud «ng^iadig ziju oesu-n w.j d avond Zaterdag 2«Februari on«ipf«iruurkt iat voorbijgaan. De OrkeMi-uit» «Peer Gynt» wtrj uiigevo^rd door het Orkest der leerling oud-leerling de Stedelijke Muziekschool Deinze onder de kutidlge leiding des heer Leon Nachtergaele Duqaesn«-. Bestuurder der Muziekschool var» Deinie De orkeeter-opvoerlug werd toecfiicht door d Eerweerd Heer C Van Korckhove. Bestuurder St. Hrleu*gw*t!cbl Deinze. Hij gaf ei-rst eeu' uitezetting, het draatische gedicht Eli rik Ibs, toetste het gedicht san het croote eesterwerk Sdvard Grleg. op zuike wijze dat de inst bevroedde uziekkner het beste eedroeg hotge er gespeeld werd ilc. or»- st was op zijn best. De toovaarsklank uit de «Hulle des Bcrgkcings» war vol gehei, Ase-» Dood vol ijlde sart in Anitra's Dao«hoorde het stof der woestijn warrel to Anltra In d aronstond san het dans was. ln d < stor bij de kust > kwa het orkest tot zijn hoogtepunt : In tegstelling et het wuffe het zwoele des Arabischtn dans woel de frlscht Noordsrbries, de zee ging aan het zwol'c-n, 'ie gul v aan het bruischcn. slas zied terwijl.-.e donder ratelde, de bllk-c^ischitht flltste.i, d p z-:ieu vaoe^ngor,.-'..-» werd tot de zee afliet», het achtig zoutsop tot bedar kwa, de ac.'i-.-^.-n e baarlijk naar de Cbristlansand werd gerold. De Voorzitter der Coissie bracht e v.ar woord hulde ^n dank aas de uitvoerders Inzonderüjk aan d Eerweerd llo.-r Kerckhovt-, ih<- v' tooverd woordspel pakkd verhaal '!< aandacht eiedvr wist t.- bo«'»r /r*unoi^< nuiar-iwi. u Ra, eischsn otj aunne winkeliers, d* rood* t«> ar Ier Verbrulk^rJOnnr. EECLOO. In de Zuldtnoerstraat.»chuln over de Vlschstraat. werd de herberg et planorgel * Sportwereld» geopd, bewoond door Guysss Maurice - bijgaad «Stropke» o' wille zijn CJtscbe afkoet. HIJ Is gehuwd et He'a De Baets. wier zuster Marguerite lijdelijk gescheid ls Lipps Theopblel. Dinsdag avond rond 8 uur, bevond Lipp» zich tcch niet zijn vrouw ln de herberg Lun schoonbroeder. Ruzie ontstond tussch belde ann werd verschilllge revolverschot gewisseld. De herbergier werd getroff ln d ar. Lipps ontving voor zijn dew drie kogels; e in zijn huik, één in zijn heup e ln zijn be. Vluchtd kerd Is bij bij Dokter Haeers geloop, die e groot e-nd daar woont (In de Paterstraat;. Nh de eerste zorg werd hij naar het GePtlcht gevoerd, waar de kogels 'b anderdaags kond uitgehaald word. c Stropke» werd door de politie naar 't stedelijk geg overgebracht, 't Parket kwa ter plaats. OEDELEM. Binn kort huldigt de voioclub «Oedele Voorwaarts» zijn niouw vaandel «al iets zijn. want de «Mo«Canard» 1* do partij. Meti vertelt dat de veloclub preies uitlooft voor ii*. sohooaste versiordo ededinger op de huldiging vau ziju vaandel. Waaro niet? Dat is uu op Oodele do gewoonte, betal kot er toch nooit luts. Vraag het tuttar aau de auueu vau 't MoltJi\.lie In don stoot vau dou pastoor de re 't Getrouwe hadd, waarover de sch vt zooveel bewondering sprak. Ze hebb nog altijd, lijk al de andere deelneers uipwhi! g. Nu oet 4«nseliMi»lot oer klag. Ze hebb ge boot weer noodig o door deua «Vallaertweg > te gerak, het gaat al ot eon pa(ur hoog* laarzvn. daarbij,u< jpjiv Ib in aantocht. Wordt all Ud do ziekgilda * St Sophie». Mit-! beuling vaa e kleine aiaauj-lijkschv UijUr-age kot ln geval ziekte, de Ooku-r u gratn eester. M krijgt nadere inlichting bij d Eerw. H. I^esy. 't Is eon tirlge zaak tact het slechte uurwork op don tort-n want onzo laniisch wet op gvou half uur invor watinocr ze oet dtwrgnan naar kork of tra. steedü fijn zo to vroog of te laat. Met de georntekieziotc heeft tuon o niouw uurwerk beloofd., aar Ja... kiesbtloft rotto appo.s.. Moet er nog zi;nd zijn?? Voor fr. zljt-ge geabonneerd op 't Getrouwe vnn nu tot Nieuwjaar. Wdt u t'aar»o->r tot Rayrrifi i Maithy» E der two.> aftrugjw'.aars die zloh u::gav voor acfijn»bedlk>ndon.-n door het nazi der ba*cuu!» re u-. ol t>d«oncu Oedole -n UostveM g.-u <i;itfittfid hebb, is aangehoud. HIJ is afkostig Kortrijk l>e afgetruggelde sotn zou op or.zo «<> vt-nte alle ics duizd frank t^draa R. M Suikerlj Roel koffiebranderij A»no Engela Statiestraat Eec]f)o. 138 SVSSEELE. oe oude vwtba.'kannp-^r» ko torsc "P Zondax naiu.dila* kwa ie nu"o vnn E.^rn Uui'lii' e: onzo f:ns«nde -r. ó. or hrs j1»tt> n^tflcn. s'.p.g^n zich we; Vijvc Cnpolïo wet /" likc atcht-n ZijB t rlcr we«rd Er wor l! n.wi ff nchrz d«r op e«-n trcuwsvost 't Sp*; ging hard dcor Jv b<*o^t>u iiadücn nog 'I to lijd Atht-'-wc' *oed v^rdedied.»<*»*- t»a (Jt oudo kaüipers hot ocdi'rtpit delv 7e kwa - >oh sl z)n«on ar. hun o«d wa» nift»'-c Dat oi'tt'q»e >-vü* hcrlot-ii. zegg tv M!«'. wat niouw* rand* * Te vc*i o»- veripl>n Trot<*. oet t Oetro.iwv koop aan Ari"tJo aan 4? kt rke. of u la'or. v^f>r 't Jaar * abbandoc r.eerrn > bij Calel Spriet, Dnn aar gr aoboneord C. KNOCKE.. Sog do gioeateterku'itag««l>e 11 bcfaion «li»-!ïhi:r,o ne<i«riaag ur niet kunn verkropp «troo'on nu rood dat zij do ktezing vaa 20 Febr zau»n do virbrek ZIJ b«bb<-n i«-lft ««<t kiadu btj (i<n proc-creur des ktn'r*» lna«>dld waar In beweerd wordt l.idat k!ot«mi t«*»<-heb JO S<!Q fr ontvaftget» hebban ont voor de kjithol'ekon te ste*:. 2 i dat dt- priji^n 't»obo!» vat! loo-io fr. 's avoad» voor d<- v<tkl(tt!efeu la bet * Naontliee-HM<"'» i>boti4<>c»i«cht» ultkeerbaar war na d* wrklmliim» kel dan waano^r il«katholiek ** winning sonnl» b--ba!or. WIJ kunn li!?r vt-rioker«-»!it d*te»antljrlnk-n volttrrkt vals oh *an sll grond ontbloot z'jn l><* ifc*n»j»:tjes wru v hi<*r hu.itio <-it>-u''jr"vr h r.no eljt» ce :nïth'x pn aan op v<rtu>k:r.g uio^tet. zij alva^i r.'.ot rrk^aos. <iai «<>tvc»!> d grond :wr good ' I>'- :t;'i'tc a.: '.in!< f^rkl«z;aï»-r. werd d<- BNx'.'iupp^.jkc VaatecUiof. in de vi-ro«r.j(.--!:ii { tna hei v:aa.'>i*ch N inal!siui- v «saar!"-u:ju.:jlt N'ïtlona. 1 :.'( :. v:, «n <l-iiir<: - :.- \. r partij Iii % vair t.- llthl ook il'! K'-Ml de katho't- fc- u.!..er :n de kerk niw K -t> ïr»-»*,!«' Kr,.«i-ki- t<- I r!ï!t''*ri.' i rv. f.? i-.t katholieke 1-ri ;, > r. II I. zwu»«ji! zijo. ge/it-n >: I- s:r >r:.«-i<i tiin Plantaardappel Aangeko echte Hollandsche Friessche Kriitfer«. Roode Star Industrie, tpecieal gesorteerd, o le plant, te verkrijg in het oud gekd huis Boone-De Backer. Coupure Gt. t 272,13 niiiptr li»u-ii:-ji it» teiff behaagd Wat v-i-l U.i»h«i'.:.-V«-r.!>.: v-rw >i.dnt t-i- ont«t*a,t ï" hft r..<fuar»;c d d- kut 1 «'- l;ck>' i< r'.iuriie:'.! :e g -ci-ot-fiad eer. na:, tie ;.b»"r.i:«*:. zou Jianblid 1st lift o du»rtc<- ti- k.un dut di kiesuirijd h'.er nn-t zoo «<>n kt\?at g» voord ls ilf*-r ili* wri-t-:il*rli. kst'.oh'k^n WIJ iull"n on? i-chtor ret-!tta ty- <1 taking-!, duarovt-r onthoud tot wij korh^m «ver dit bericht hebb WYNGENE. Diefte. Ongeluk. Mitdaad. Bij Van de W.i-li- Siutuuu» zija t-r vij: <-u twiiit t ii- uni «--toi (cword De dadf-rs il)u niet g-kc-od To Xüh.lug avond Cauilü! i^iuuoo. vl^oki'^pii.a» t<- Wvngeiii-, uit de l»<-rberg t'ogkl'«- K«n.'!. op ii"il lui'.ubal, ><trope.«lq h'j bij het «ncrstajipt-n Jeu trottoir et ïiirt ung.-lukk.k gi-volg dat hij viel.-n ziju r»-i h-.i-r l>-eii brak buvcii Ueo knoesel. I»r A V.in llolit-im k». in allerbait bijgeruepeti. lu-ft nog dc-nii-imi.-n narht het be ing'-zi-t <n n plaa.:ierv»round gcl-gd. Dit ow?'!'.(»ne werklo'.shelil»an in«ti.-nn twi».- aand v>»roi.rziik< n Mttuii.laj' iiaid'iag!> duur de g diiruier:.- g. vafik.-i.jk naar iirugg'- g< vo< rd het raclhji. Vau I). dou IU".-r te Wyn g'uh. Zij uor.lt b'-tlcht haar kind dat drlo v.ekt.'ii iju'i v;i,,].,or v- rgift hot l«.-vuu gobraoht i» hi.btx-n Ho- untl< ; r.-i"-it H aar. Qeti k-iiik M «chrljft one T-- ICtteiuU'.ni. ar ron<lli«>-'nt Oo-'ieii«'.-. i^ vroeger»- bur- 8> i--j-f-r M ll:ppu yt<- K nip», pevrdkc< pikrji. i:o< lifans ir.i-t u. i-r^i-rhi-ijj h«r ko. li. verg, ii Ji;ur <-.-n lid ut di- indtrheid, lie 'ainibo'iwcr M.Medard Van Mtillf-. «<- kunt dki-n huez<!>-r!«? banc«lng!»i'vli-!, or zat 4 vaandels al gi ti ld! \v»iin<- r ki).'">-n de r>.^t" der bur- B«-<'eHters ':it? U'a! In Ie.i^irp- politiek? LEDER- -n MAROKIJNHANDEL. Zeer (jrootc keus VALIEZEN. PORTE-MONNAÏES, Portefeuille Porte-billcts. PLECHTIGE KOMMUNIE S A C C O C H E N DE SCHOONSTE MODELLEN Speciale prijz voor Winkelier«, HUIS Lapaert-De Keyser Statiestraat 19, EEKLOO, t.272.ab. W *- HEY8T «/«. Over het verhur appartet In het zoerseizo : Bige iuger»- t hebb hier het initiatief goivioa e oproep tot de verhuurde a uppar» tet te richt t lade do verhaurpi'ijf- er voor toerist on Jiadgast ïuet t inste 20 % v»rhoogd te zi. Dit o verschillde red: de eer» waarde die de hulz u er hebb o huntio ttggiug uan do zoekust; do onevroiiigheid de huurprijs alhier et deze in d.<- stodeu vaa het binnland; d* steeds «tijgde onkost z. Ook word desaangaa&ed e aantal uitstekde wk gegev. Wij kunn niet anders dan deze oproep toejuich o do volstrekte billijkheid het beoogde doel aar betwijfel nog al of bij hot gewschto uitwerksel zal beruiker Indi de werking bij deze naalooze oproep blijft de belang der verhuurder* niet verdedigd word door ee ra» te gezafh«!»b«&d* <»fa&!sktle. Carnaval: deze werd hier luidruchtig door heel vel gevierd. Zondag voorat Dinsdag l.l: ontelbare geaskerde n doortrokk do «trat vuld de heiberg danszal tot ei In d org. Alies ts echter zonder aanstippcuswaardlge inddton verloop«n. Op hslfvast is het aaker niet toegelat. Offloieolo bericht: Do geeteraad heeft beslot de prijs der badkaarton vtxir het kod seizo op 3 frank te brg. Gonstkaartcn voortaan 2 fr. Gunstkaart word niet eer iw- Ui iid san do Tourlng Chib. De prij» voor het plaats Tan tt, overdekte bank zate!» op het strand wordt op 80 fr, c«*t«ld. Bezwar teg d*s* besluit aioet ingetolge de Geetewet uiterlijk op 7 Maart op het Stadhuis ingedid word. Voetbal: ln de UefdadlghcMsatch lunias M. klopte de ploeg ran de < i'afi:. de la Poste» dele het kegelt]* ot &--1 De atch was zeer vurskolljk. Do oterwinoaars behaald «beker ln. al;.tti!tilutu. De tielhebbcrs»an " SOLJOGN, Die kutt hunne Htndcn. Fn oftn i) uil dankhaatheid Gist t kssnke brand I \ BOSSIKR, ScWsMMMUzlf*. '>Kb ZaiAuuxblrut U, Bnttt«. ZCKftHUQOK. Op d Muur - Het buitgewoon budget roor!»*t voorziet e krediet r*& frsnk tierde deel vaa «o&e («cfuscnthjke nlut^ve <e*chat 09 5 *TS 000 fw.ck soor h<-t vorv»af<-c vta do «clalr<vtole» op <le uur v»n Z««brugse door eon dijk et weg toegankelijk voor voertuig Met de tw«e deelea elk IWOM«0r. verlerod l n 1*Ï5 ee la \Kt. krediet jl* nog niet gebnilkt werd, «al dvis dit jaar over e«m eon rut l.sooom tr tw««b(kkea dl» loelaira e b* -»ngrljk deel va» 4«voorcteM weekea nlt te voer Da «eutre-tote» le oag**«er IH o»«t isng M we«t dat zij op ostreeks NV ToreoMt werd op ft April 1111 Ujdeas <V borode easvt) de Rngvlac^es op '/««bnticite B oud» dttlkboot vol oatplotber*»tolf werd door beldbafugsi Esgel- «(ha w»tn>*«a ond«>r 4e * clütre^nhe» («- duw«]. S'a zich op kelea afetaad *rl> <!<rd te h«tib*e. onder bet vuur w d* 1 'uiweh«roscbloaegewwree, dedea lt duikboot door eea electrisch to«(t«l te 4* lucht tphegeo. Bet de «clalo-voie» u 4* b«n4«nta Oci *ek«r» O tg fefhk» hadd op gevat. ~ Vict «l s«itocu Wiipitu W11. D*T ROOPK R «OftAMA Vier psjagiers Heroegbett ttt drie uur ver t<* Sneüegbesn, op twt pê tan bar aillts de l>*liebr et de* llaktbak rssn Jag. A<isu»' on Uaarlce Vaa tor isntx g»n «Ik eea J*cktgewoer: rader Van toeter*» was drg»r va«dep Mcbtbak pn Knsle! Noaovele droeg d nk o h«t Zftchonn wild tn te stek*a. Nu <trt» kwartier hadd «IJ reeds ver» wrhi:*- ad* k»n'jn«'n kwa ze *an ei; kl#sn boschje teg het v.nltlepwrk, tl»;»" sterk drsad ts affp»tin«n. De Jnrhtwacbter Aiifuet Oaleers oet 'r\t de t-*!iile peuj»gi>r» ontdekt hebb. Hij i.e#ft geroep Wie 1«daar *!>- b*luik it«uit wat er to ge- 'n d stoarhtlg^n plkdosker nacht, ts tnoullljk op t» klar l>och volgs de besutlging, - de v< *w«potfn. op verscheide plaat- 'Inorrebrok ttekdraad. z - kan ti.ea Ri-ukkeJijk gist dat op deze plaste <-«n gevecht, kort duur echter, heeft p:t» gehad De wttamruoper* wist natuurlijk niet et wi<- zij t- does hadd et hoeveel t'geustrever» zij te do hadd Ka d» biredige worsteling zijn tij haastig In alt* n< hf.iiki'ti gevlucht. '* Andordaaga heeft tn e streep Moed kunn volg, e ]&ts{ eter* lang t«t e afgeleg aardeweg waar kinder d Jachtwachter Tond Hgf, bok levde, aar uitgebloed. HIJ ha.i ln da linker bil «e ïsding schroot ontg, isschi op e«n hslrneter afttand. Het gebete is tett^ lijk ln splinters geschot bad, zoodat het nog kel aan bet Tel hing. Paar lag hij oer dan acht ur, la reg wind, zich niet eer kunnde veroer. MIJ wan e«n uur zijne woning, rnsgr op eon 100-L-i! eter» d bo«chwscht«r Matton, waur hij zieh waarschijnlijk wi;d* hei 11 «iep. HIJ was achteloos nog e woord uit brg M*n droeg he zeer oxicuig ua.r de naast- woning, waar hij ondaaka ) boste towr. d laatst adiji gaf. HIJ was Si jaar «n laat eeoo weduwe et vijf klndlr achter. Do peuejagers hebb bekd dat zij hst «eweest zijn. Vader Vau Fteter zegt ilat hij ca de l'loadigu botsing alle op d loop Is gegaan ; aar ined«dat zijn zoon getroff wan keerde hij na e zeker tijd terug bij de plaats het draa. HIJ hoon!.- door d wind e geker. Maurice, zijt gij bet? vroeg hij. '.Viiarop he geantwoord werd : /huift u, loop o hulp. Vader Van SMetor liep integdeel o nlot gekd te zijn. na drie uur gaaos weer thuiskode vond hl) zijneti zoon Maurice gave gezond to* ii zag hij dat hij I11 plaatu zijn geweer, dit d geschot jachtwachter had opgeraapt. Het voornaaste gansch het onderzoek 1b nu : Wie (Ie twee psjagers, August Nosseels of Maurice Van Fis ter, heeft op d Jachtwachter geschot ï Galeers zat neergehurkt to hij getroff werd. Do Jachtwachter heeft ook geschot want eu heeft hulz tan zijn geweer terug gevond.» Ds DOKTERS BEWEREN dat hst beier {, e borrel " «erer SPECIAL * te drink, voortkode het hul» R. Vlae G, Sonnawt, Brugje dan «charleston te dsns. t202,12 Saccoch roor Plechtige Counie, Huls Lapaert De Keyser, Slstleztraal 19, Eekioo. Speciale prijz Voor winkeliers. ab. 163,11)

3 ttlilbthein w' C MasxTUW. 3' Bladzijde. PLAATSELIJK NIEUWS. 01 (LECTRICITEIT. De steun : i-.d voor da lasjspannint zl]a haast geplaatst du dwarsijzera kornton nu op. Maandag acht (lag begin', da drad te spann. Hat kan gear dat binn «aand d corat "k der geete atroo heeft. Dn an- ra binn da twee of drla aand " ln het hoofdkabl la ver gevorderd, Maar da beid«transforator zijn,r nog niet. Da aas verindert d«stroo Volt 09 3X0 Volt, do andere 1100Ó Volt op 8000 Volt voor Kleit, Donck.1. Stroobrugg*. Bat opatell da onderdeel gebeurt door o Zwitser. Er kan langa da hoogspanningskabel AdoC ongataer 600 kilowatt of «00 paardekrecht naar M*ldogo ko. Dat > voorioopig val voldod«' aar toch nlat faal. Mo leder besta anilo nijverheid er of aaogaatot xun «n tezelrertijd werkan, de leiding vare reeds overbelast SMi booppannlagaleidlng die niet «gebonueerd» U, 't ia te zegg niet rond loogt tafc Bekloo naar Adege, naar Mal dafmn, sur KneMelara of l'rael, weor naar Sattoov la aar half werk. Da 1000 volt Tan 't hoofdkabl naar 't MftlaoUa oet ook 't Moltje naar 't Waatelndeke onxoovoorts. Sr sull in Maldaga binn twee Uria Jar nog e* zooveel hoogspanning ksbals ott gelegd «ord al«er nu dj«. Set beeft weinig gescheeld of do Kiavra Na»»loo*e Vnootschap voor do weverij kwa niet tot etand 't I» te zeggat ln plaats de aatschappij bi««jf het e particuliere zaak. Maar Maandag heeft toch da hand tn elkaar gesteg, ta de natachapptj liravd ondertaekd lijn de earato f»l6attjke budragn gaatort. Ia te Mekanieke Nieuwighed daag tn *t OatKWva wordt Juist gesprok over bleafcaa aa verr voor weverij bet belang dat bat ranch* water de afloop daarbij hebban. Dat Is weteoawaard. <Jr we Tart] te MaMaga verft aedert d oorioi; ook teil DavWefonda. Zondag 11. bod v raaat-avond plaats In da ruie *»al.ter KaUoliete BarggUde. Dan Toono«! Krtng «Door Kout naar Hooger Leveu > uit Bragga, rolo op : bet draah-tcl- pat «Bat geluk «as ander» door H. Vanoverbaks. Da roll werd go*d ver tolkt, «n ig toonaai werd ot gevc«.- tan doorieabl «a weergegev. Hu atailooneel buaondar waa prachtig geslaagd. Daarna volgde «Da aoluld-l'rvef». u gcmd* kost «oor da lachspier. 'n prettig-' klaobt. Hat ttnkje word In d» bost«roor waard op 4«plank gebracht. Kortov.., *a gaaoegujk. deugddodes avond, ladareaa gtag wal voldaan de *aal :nt. O* tkt waarbij bnt cupkaal «an het taomdtaoftap «(Joud Ut« w Eekloo H tm.000 O. vereerderd wordt. I* voorlat Maandag voor Notaria Verast ver led. M ta ikaaa volop batig net de geta vargrootan «n ta verfraai, zoo- InirtMHatraa teg aanstaande keral «uil kunn h*- ac bikk. Da verknoping vaa e gedeolte U-r goadarwn wijl hc«r üuntaaf Tytgadt heeft»laats top Di&tdag I* Maart, x>r «lea lasaai. t«e te Wad.) katea Zda* Tngatpnr bi) Deal» Yisfcairt, Markt PLECHTIGE KOMMUWE. Zooalt vroeger vindt a> bet Tlaiiwlailln Aftast Dat»««, Statiastr. 5. de schoonste Koehwea voor de Plechtige "inriili e.»2,.2 AÉIiiii Diaaeee, RookaUei. laat hniaede wetea dat lil ztch bii bare ouder» kot ta joaau als KLEERMAAKS11\R Vrieadelijka aanbevelg. p J72.11 GEVRAAGD : MEID. huishoud 2 panonaa, goed loon. Ypecsttaat 62. Gaat. 63.U.C. Oarari Scao*. Wealaladaalraat 63, kost zich te plaauan al. SCHOENMAKER, Opeat «winkel Scho. Slett «a aanverwant* arttkelt. Groot» keu* itho*. ae* op att. Aanvaardt reparati. Verzorgd werk Vries de Itike aanbeveling. pa3.23 TE KOOF. BILLIARD in teer goed itaat Zicb ta be»t»g»n bii Vlctor Da Ba«, Veataiafestr. 9». MaMatfa. p63.i3 GEVRAAGD: Neerellg PERSOON * poe d> ^iritoop allerhande KLEINE GEBAKX N. «er Maldetfaeche fira. Te bagaa fes bttraele. Goede verdltte. p.63,11 IBt TOMBOLA wordt uitk«*chrrvvn door Melda F. C. Wie «tn lotj«kwp: zal uuk gratis de groot«etoh 4de Liuta Rri^e Me! da Bfea bijwon op 13 Maart, dag waarop ook de trekking der tobola plaatt heeft. St LAUREYNS. Verled Donderdag richtte het leerlln. gaeeretariaat te Eekloo e exa in voor kleeraker bij M. R. Waege. De jury sagesteld uit M. A. De Maere. inapec teur aan 't Ministerie Landbouw. NL G. Wafgraeve M. B. Wille», kleerak kd aan Serafiea Ciaevs. leerling bii M. R, Waede. 9S X der punt toe : e diploa et bootste onderscheiding, plus 200 fr. preie, tal ka wege het Ministerie overgeaakt word. Gelukwtcb aan ees. ter aa '«erling. KLEERMAKERS (STERS) Koopt alle BKNOODIGHEDEN. STOFFEN ZIJDEN TOOT de Eerste Koonle volgd seizo bii de G«bf. VITEUX, HeaMlstraat SS, (bl St Pfeteripleln) GENT Bljhuiti Da poortstraat 9, Gt. Groote Magazijn Nieuwighed. Llnnea gebreide Goeder. Beetkoopst der stad. t* DAMEN I Voor de schoonste Trouw Rouwhoed, Plechtige Kounlhoed, Prachtige Modelhoed, Grootste Keus goedkoopste prijz. Wdt U tot 't welbekd Ral* Bosweat. Hoogstraat d 202,21 Heer Schildere 1 Vraagt prijz Verniss aan het beste Huls Leon Braeck an, Hoogstraat tl, Ot. Tel. 319«... U JEUetricltelt Huls Aug. De Block-Van der Meul. Burgstraat 93, Gt, Tel Algee«Inrichting licht- drijfkracht, Lusters, Motor. Dynaos, z. tlmlijrgn vertrouw. 132 «De eohrljfaobi welke altijd A W U J volledige voldoing geeft. M K * Alg. Agt voor Vlaander.'H. X COLSON Nadarkonter 57, Tal ill*... OENT. d,912 Laatste Bericht uit Beee, Vrijdagavond 6 uur : «Atle oogbllkk word da aanhoudingsandat Brugge verwacht. M ia er o fliwr niet torof. Brugge vraagt of da daders bdtond hebb 7 Beerne antwoordt d&t^wr nog ge bektiss gedaan zijn door de veroedelijke daders, ui'aar dat er zoovele getuigiss t laste zijn dat - er aan de plichtlghcld haast n!et to"twtjfelon is.» CIMEMfc- 'SiPfcENDID. EEDESTRAAT MALDEGEM. Frogra a Zondag 6 cn Maandag? Maart 1.) Journal Aktuatiteit. 2.) DE LECÜWSN MMi VEMETIE, bt«torleke fil ln 7 oeeün. 3.) MIDDAG OM t4 UUR, blijspel <a 8 doel. Begin Zondag 3 7 uur. Maandag o 7 uur. De volgonde weck : HET 6POOK VAN OEN ROODEN MOLEM CINEMA < OUD BRUGGE > Van Vrijdag 4 tot Donderdag 10 Maart. (Vrijdag goon ::a:n'rskigv< rtxonlnr,) 1.) Pathé^lournal-Actualitis. 2.) HET AANZICHT. 3.) WALSDROOM. De Sidsbaz vr.n Maldege ar.cn bekd, dat zij hebb beslot in de laatste vergadering ge werk eer te zull aanvaard klit die hunne hunne schuld bii bun vorig sid niet bebb betaald. P.2C2.1! - KKWTENItlJS. Wilg Canida POTTKN Brandhout aür* op er rond d VELODROM MaM-Ko Iagsng langs 't ka«*"i 'tj». üefst d Maan lag.- Do eeritfrn zijn d(. bost, gelijk «e Iwinl» vorige jureu. Vetlan(t gij sterke, verzorgde gewaarborgde ME U B E L E N Ku-'pt rechmreekscb aan de Fabriek «CL A E YS Gebr. if NIEUWE MEERSCH 1 HULPHUIZEN: MARIASTRAAT 16.18,j Teleloon RUOCE Gr'io'.c Iscu» j j Slaupkicr». KMriaat-ji) HKn. q.,!jiu, Bureaux.»): lub.-et iv cn.:. dl Sinn kort kr:jgt E.F. I'.ia«aj-, iet lllg Paterkv H' r^jn «'«- w-at. I!'-l *.»: ^-"ij- '1: "-.- kapel «pcrtaal d«-irt»> ft--mraw-l :.ir.-er,i k-rk J.'r V!ndfrl>rer'!.-r; Ilasy't- Het tinuniont u!t!>rcn,i i^^-r'..).ar:i,t r < L n do knpo. : '.rsv.v. rp- n S r 7.. Etw. II KiMs. L«cia:re. h'«>*.-.'rr»ar t-j Jj-.vea. aang-^oiu; n p.-- : " 'S >k bet Att-rpri.' t ït iritvrcre'llpt» vasr»< vrlod^n we' k Karak, v«r- «clk'ncti Vrljdng voor do Haii'Jjiikai-r. All th-kdi»n.<!chtii Mn werd vrijgelat. ln cun a'gkaiun vori-iürr;ng besloti.-n «1»; te.k.t; '.'-i on 1>" scbu' >.»«:irr» w< ;t'-:: -1 i. ;!>- t.'aid '-a do &ter.wrrkcado M,vf-.-' dan OOt bonder. r.og o-'n gri;:j;v!jf vrocp. Het pracea vaa 'le < Cr?d!t Totc'.cr «ï'anvors» gaat *Un gnag. tn Se 4e zitting worder. de belii-crlcr-j Fi er 3 oa Seg<-h'»nt i-n <1c groot» scbuidaw Kran K.-r- c, blijkt zeer wi l op!< ki»? «t ztjn.ie» St-!.r:kR :k -.,. :.,:> c f!ban:i>-"!' n to^sfn-t- 1.!- r b. r.k. i.-.r V-op t<; noit *t«'*<ia! > r r-> «r-i'.jk«* l i; 'r^- n t» n ;.>--:.t.t.r.j to r>-<!d- ::!» or.v,)or%:oh:l-,-n g*-»üast!<>»>:: 5.>r?.ac<i'.'»»: n.o' Kran- t: k«.a h'.j t,..-t.!.kran - af p. r*liiifn h!ns»ii b-tc a> h.-t ja aard v ; ;, nat-.oi-l.--i t 'ivo:: "t 1.-n -! t^'n h n- di^l-i-r "n if(rr-,nd :r, }> ti: 1 " tan <!:< Kr iv :sr. uk ;!c: aivt-rcjua.s t >t 1 1. I :!' a t':-r-. Kr:in- 1 ' bd.ior.i!»i k <t"»n Kr-tü< n -i*;: j'.r -* : '!- < f. :. voki>!» r..- * ß7t<>'.i»>f'.;jk iv'nti r, «y- 'i «- b<>tie koh r St f:i'->,1«zv>:i!<k ro t.'r< tovi'.- b>»:.;<» ::! ' J!;t ^k r.'.'t :.- < ï> vr- iru,.- > (> zljr. M-iab V- V :- v. r.. Sahei'jKe SuikerfJ Rond Plechtige Counie DE SCHOONST" EN DE GROOTSTE KEUS AOEOEM. DE RIJKSTE Da gaade Boer Vuldera, die 'n dut EN DE NIEUWSTE MODELLEN, td franks «gevond» heeft; wonit nog alrud vast«abondan ta Ot. EN VOORAL Dkelijk e gast voor Hoogstrooti-n De echteling Alf. Hlschoot-Schoon DE VOORDEELIGSTK PRIJZEN k< tere is 'n iteve dochter gebor. Hartelijk ptvfidat! vindt gii in dc groote Magazijn NAGEL & ESDERS l, Liev Bauwplaats, GENT ALTIJD GROOTE KEUS TROUWKOSTUMEN VAN IN VESTON. JAQUKTTE EN REDINGOTE. d202,14 BURGERLIJKE STAND. EEKLOO. Overlijd! : Van Laerbfko Kugc-.ia. S8 Jaar, Korkstr, wr<l. Antonius v.do Bruae. Do Vissr'.uT MnthlMp z.k J. Vrouwstrnat, eoliu:. 1 '-'r\i-< Inir-noto Verliftssiflt Vircinl', 7* ).. disteid. Statl-straat. H* ingburg Hdrik, z.b. S j. Oo'-tveUlstraat. Geboort : an. 5. vr. Huwelijk : Bujvk Alfred, brood'iltvoerder. 25 j. Marian Maria, i>nnopstor 21 j. boitu-n alircv Vaiid,- uachte Rlchard. fruilko(ip;n. 2S j. on Dhondt Alarlna, z.b., 25 j. -- Van V'iKTiego Joseph, etser. "9 J. tn Gillis.M.-vrtlia dagloonster, 159 J. bolde alhier. [I"i'o buyck Maurlco, niotsor 23 j. Yov..;u;Kr Rachel, bobljuster 24 j. bt>ido alhier. - Gelrnaert Elel, iiioestergast-kautoeubowi-r ker, 42 j. Marta De ('alvó. dunstnvelit 28 j., beldo alliinr. - Van Antwerp Jean, bedldo to Koelcelb-org, 63 J. on Osselaer Justljin, z.b.!«j. Brandt Alberlc, Ijzerbowei'ker, 2,') J. to St. Charles, UI., Aerika, on Vorolre Irii, aknop- Bter 18 J.. holdon ahblor. Van Ijand- Krhoot Aoliie', 21 jaar. wollowover Slock C'.ara, laker.uopiiter. 23 j. Wr.'-plHo Ca lei, g:if;wrrlcau "6 j. in fjolutrt MargarvtiK 2:: J. rcll.-nb.-«.-rk: t.t- WISSELKOER«VAN VRIJDAG.. LONDEN 34.»% NHW-YORK Ï0914 AMSTERDAM 2.S81/«PARIJS 28.1«i BBKUJN ' 1.708/4..GENT.' Markt 4 Maart. Boter 21 b, 23 fr. eier, 70 k 80 cn. 230 oss, 4.00 a 4.60 fr. 176 Vaarz, 4.00 & 4.60 fr. 202 koel, 3.00 h 7.00 fr. 1G6 stleran, 4.00 & 7.00 fr. 887 kalvers, 6.00 & fr verks, 8.60 ft fr. 140 schap, 4.00 & 6.00 fr. 33 geit. 2'oi agere nnuders 237 rlggs -- laer 6. AMERIKA ANSCHE BRIEVEN. Mariapolis, Febr. 14, 't Is waarschijnlijk hoog tijd o 't abonnet op 't Getrouwe te vernieuw, want de vrouw praat er reeds ige dag orver. Zij kan zoowel zegg : Ik kan 't Getrouwe niet iss. Dus niet eer uitgesteld. Alhoewel reeds lang tijd in Canada leee ik xclf gaarne uw blad. Uwe Mekanieke Nieuwighed bijvoorbeeld ga ik niet voorbij zonder ze te lez. Kort geled las ik e brief in 't Getrouwe, II door e lezer gezond, «n die e zeer goede vrid ij is, zelfs die hier dicht bij ons woonde. Alles wat die vrid schrijft is waar, behalve over de dagloon aan 6 dollars per dag. Maar hij zegt niet hoeveel dag zij kunn werk hebb in twee aand, door oorzaak het slecht weder. Jongs die naar Canada ko, bedriegt U niet, geloof; zoo aar niet, dat ge hier in weinig tijd* e aanzilijke so gaat verdi. Alles vraagt tijd cn geduld, de e treft het beter dan de ander. De boerderij vraêcn ann het boerbedrijf. De stedeling oet naar sted. Op d buit zijn ze aar e balve daghuur waard Ze zett het harnas verkeerd op het paard, Han op 't land, 'k durve zegg, dat het er sos door gaat et die ann. Wat gebeurt er dan 7 zij kn bun vak niet, cn zijn dan verplicht te werk onder loon. En dan zegt : die rotte streek Canada, t Is dikwijls deze die dacht dat bet geld aar te schepp is in Canada. De kieks vall bier ook niet gebrad uit de lucht. Andere gaan er geestdriftig door, winn geld zijn tevred. Dit zijn ann. - Hier ingeslot zult gij drie dollars v;nd voor vernieuwing 't Getrouwe voor twee jaar. Zd ij ook het boekje de H. Theresia von r ijn oude oeder. Hierbif gevoegd 50 et». E uw abonnt uit.mariapolis. ) J i; KOOPT UWE PIANOS MUZIEKINSTRUMENTEN IN DE PIANOFABRIEK CNUDD1 Muziekuitgevers Volderstraat 12. / Ï C i y n r Te! 3824 V3ClM I Groote keus PIANOS der beste erk : J. GUNTHER, ERARD STAUB, FOCKE. CNUDDE. Verhuring Verwisseling, d231,9 Hersieffing. B B M H M M K r A l' T ; > M O B1E L E N Th. SCHNEIDER PK P.K. tot 12 P.K Aijt voor Oost-V!aander! H. VAN DE CASTEELE JO Daiialtcnstraat. 29. GENT Sllt.22 SS' - EK IS iüjnbrilu in dt» pastorie Ruli-ruil i t>,iriu:id Drio kerels drong...>ur dei. ;.i. r biuiieu geraakt in de ustl'ode!ikuu:er. naar hut eisje begon te - pe:: Op liti lawaai kwau, de pastoor, eu > ' p e inbreker doch het schot iste «fcar i>.le l,:.iniiet zijn revolver trek J i;; Ueii hiu trof. F.eu 28 jarig, ^ ^ h o e n i n a k e r e 37-ja- i- tiv.ni.-i-n <ijn aangehoud Do pastoor. i! %eriu.-eik'ijk zijn spraak kwijt zijn. TE HITTERKELI> in Duitsehlnnd had.! iint.iris Meudj Za:erdas yij:i vrid op 'vu fees:aaltijd uiieeimodigd. Door d al-.-i'o? «liö loi^lit was, is e prast gestorv -^n «itrti -/:jn h'ind geslap. ZEVEN.tOXOKM'I hadd te Mont foort IliUandi e «ufo pelnjnrd o es naar WoerJe:; t-' Kaan. de terugreis is de auto in de vuurt ueivd. Oe 17 jarige Hui ln-rt Mike«. is verdronk. r>r. ST.t : VS, dit- et Helgiscbo radiuni haar R'ïntie was vertrokk, kot al terug ffij heef; verklaard, dat de toestand d U:!tne<Mi>elieii K,,ni::g thans in zo..vore is ver i-'tit.i. dat hij z-eh binn e aand naar e»{ad in h,-t Zeid rf>' kunn begev.... PE 151'IUïKMI-'ESTER lit, M V..ler Sff^er, ',! W'issdag naar F'.i- 'and on. door May. r officieel uit K ".'wdiir r.tiar Gt to ko, tijds!u>i oot internationaal congres gezondheids SUIKERM F.C Jacobs DE STRAFSTE. GEBRUIKT ER MIN. 231 H a r i n g r o o k e r i - VAN HLA-UTER Gebroeders 1, VEERLEPLAATS JL fel GEN1 Werkhuiz te Mariakerke. Droja. aa Pekelharing, - Krakeloo, Gerookte sprot. ïal ellbut. Gezont vlsch, konserv, kaas, Rollops, z. z. Ook te beko Haring voor Kieks. d231,17 - r^-bouwkundl)j«n.bijzonder Ceraieke Tegels St GH1SLAIN Faieoce Cit Tegels, MARMER SCHOUWEN GRAFZERKEN te verkrijg bij Léon Tanghe y" ' ÊÊÊÊa Chicorei SOUBRY BRUGGE ERKEND ALS DE BESTE II d63,10 MEDEDEELINGEN. IN I VLAAMSCHE MEISJESBEWEGING. Eindelijk roert zich Oost-Vlaander ook es durft het aan e studiedag voor de Kath. Vlaasche Vrouw Meisjes in te richt. Dat deze eerste poging lukk oge het begin zij verder flink werk I Vlaander's nood aan Vrouw is groot Dat elk ons nu helpe Vlaander die Vrouwegje gev. De kostschol waar wij onze opvoeding ontving aakt on? gee " St«"k:e Vrouw Vlaander Wij oet er zelf aan verhelp. We roep dus al onze Oost-Vlaasche Zusters op aan onze studiedag deel te ne. Echter, we wd ons ook tot de ann. Ge klaagt over ons. Wij zijn niet aan uwe zijde. Welnu : helpt on; dan nu ee Leest uwe dochter, uwe zuster, uwe vri. din, deze oproep niet, of heeft hij niet de gewschte uitsla«: nee het zaakje zelf ter hand tracht haar te overhal, zet haar aan naar de studiedag te ko hond aan tot ze kot. En broer, speciaal tot jou richt ik ij, broer, zorg dat Jou zus kot, spreek desnoods e woordje t beste. Dus : de Oost-Vlaasche Gouwbond richt e studiedag in te Gt op 13 Maart a.s in het Davidsfonds. Baudeloostraat. Vier less : Zielkunde : Vaderlandsche Geschie. dis^crganisatie Jeugdbeweging, elke voordbkht gevolgd door bespreking. Twee less s ochtds twee 's naiddags. Vraag het uitgebreid prograa aan bij Jw C. Thiel (Villa Machteld. Meirelbeke bij Ger.t) want opdat ieder flink aan de bespreking deel nee word de bizondersle punt der verschillde onderwerp aangegev. Voorwaarts ter deelneing : 5 Fr. : het gezatlijk. gezellit? goed idda raaal: 7,50 frank, in te schrijv liefst zon vlug ogelijk (ook bij Jw Thiel) te betal P d studiedag zelf. Dus:. Ket prograa aanvrag, -de inschrijving instnr naar d studiedag AALTER, Wie ziin g«!d. waard«... 'ko I ivweel of andere belangrïlke paplar Mas d Oost-Vlaasch Gouwbond vccrwerp wilt vrijwar, teg brand, voor Kath. VI. Vrouw Meisjes, diefstal of verliet hure e brandkoffer ln Vlaanders Bedevaart naar Lourdes dc cbrtonneerde keldert der Banque de vertrekt dit jaar voor de ee r ste aal op Gand tc Aalier. Zichtbaar alle dag, prijs 3 Mei. Al de trein keer terug langs oer»aar 27 Frank. oz 512 Lisieux. Prijs der reis : 2e klas 575 frank: Colffuur voor Da, Salon Lipps 3e klas 380 frank. Verdere inlichting bij Nedetkoutei 6Î. Gt. Bestdige haar- t C_-trouwe of recht-' op het :-.n>fdburee! Plein 13a. Kortrijk Kr'.rüijiii l' > nd<;'-ili>n perante) alle.-:..iere sne^i-ii;:» it. d Toondichter Alfons Moortgat uit Tiegbe geeft et zijn verdistelijke ede- F.cric VAN DE VELDE. Photograal Loostraat 34. AALTER. werkers de volgde kunstavond : r-'rtrott. bij/'-nderheid \an Deerlijk, 6 Maart, Mariaspel. Buyg^n K. i I: R; : >i<trl "i' VFN, n i-'i/wfilijks- hout, 13 Maart, licderavond Neercelt, ' >! i'kn', Npecialitc:t vergrooting 20 Maart, Mariaspel. Caphout, 27 ipi-roducties all aard. d63.l3 Maart, Mariaspel. Hae, 3 April, Maria spel. Baesrode 10 April. Mariaspel. Wij verne dat onder de beschering d " Bond der N eringdod der Kortrijksche poort!st Pietersstatie) in d loop d volgd Zoer, ee Handels- Nijverheidsttoonstelling zal ingericht word, in de ruie prachtige lokal het Royal Casino (Feestpaleis, Park) Gt. Tot deze ttoonstelling zull uitgoodigd word alle handels- cr. nijveraars, z der stad Gt vooröeborcht Het uitvoerd koiteit bovgeelde ttonstelling stelt zicb voor. in de ate zijner kracht, ede te werk aan '. vooruitgang cn de opbeuring der stad Gt, te will bewijz dat de bevolking zich alle voorwerp, zoowel deze r.oodig voor zijn handel nijverheid al s voor ziin persoonlijk verbruik, in de stad Gt!.an aanschaff. Het ligt eves in zijne bedoeling de steeds'stijgde levsduurte bestrijd. PIANOS MUZIEK J. VAN MARCKE STEEN^RAAT 26 Ö t t U G G t Vertegwoordiger der veraarde PIANOS : PLEYEL - GAVEAU J.GUNTHER, z. d7u6 RADIO A. DE VOGELAERE Radio-Technici Bagattstraat 38 GENT Telefoon Postcheck Bijzonderheid plaatsing ONDOLINA TOESTELLEN «He afzonderlijke onderdel aan de voordeeligste prijz. dl212,50 T^OIC^ Vand 6ist GLAS voor Hoderhokk _ TIEN DRAXKSI.TJTEK straat n; G: w, r-i tot ICO boete V'TWc z, V. J. ::s iie aï.-.holwet. 'n geval r; hij dr : " i:;a:in.l inouïe:, Tritt' - VOOR 7FDTN l ïossev r- >> i < t e i b:k k er i iet 7 n:a.,nd i- TABAKKEN SIGARElTTËN POL1TIE-RECHTBANK VAN SOMEROEM Zitting 2 Februari Zeghers Boni, schoaker Knesselaere, zonder ezeivigheidskaart, 30 frank of 1 dag, voorw. Tervaete Alfons, etser Fira V'alcke D'Hulst Boelaere Knesselaere, zonder ezelvigheidskaart el. 149, Eekloo. Groote keus. 30 fr^nk of 1 dag, voorw. Miniour Adolf, werkan Knesselaere, zonder ezelvigheidskaart, 30 frank of 1 dag. Schoonacker BROEIMACHIENEN "The Detroit,, Belgica, Kweekachier et kol Alfons, herbergier Knesselaere, de tekst Alle toebehoort ateriaal. der wet op het sluitingsuur niet uitgehang. DELESPAUL. Brabantdà 23. GENT. 50 frank of 1 dag, Schoonacker Adolf, d herbergier Knesselaere, de tekst op 'pet sluitinguur niet uitgehang, 50 frank of 1 d. Van Kerrebrouck Petrus, herbergier Knesselaere, tekst op het siuitinguur niet uitgehang. 50 frank boete of 1 dag. Él Huis L.VERNAEVE-VEREECKEl Meire Theofiel, herbergier Knesselaere, de tekst der wet op de dronkschap r.iet 1: I Jan sreydelstraat s ^ c n t uitgehang, 50 frank of 1 dag. Standaert U, D'CKTe'J DE 'RaiTKASnT - - U Li l I Leopold, landbouwer Ursel, gespan verlat zonder ezelvigheidskaart, 1C0 Ir. ES' TEU M- ÎOO4 VEP Z DP.&D WKBK - - ai^uj.'_ ïi ril»ml7» H H I ll'. l>». " l» of 2 dad, voorw. Gussé Hectcr, werkan Knesselaere. rijwiel zonder licht, 50 frank of 1 dag. Boute Karei, tieran Belle, rijwiel zonder licht, 50 ASBEST frank o; 1 dag. De Muer Alfons, knecht CEMENTPRODUCTEN Ursel, gespan 2 voertuig, zonder Lc-i, gegolfde er. vlakke plater. voor ur 2de delieder. 50 frank of 1 dag. Bauws Kaiel, handelaar Ursel, burgerlijk plafonds dtking. verantwoordelijk. Tanghe Petrus, v.erktnan Belle, gespan 2 voertuig-, a D'HOORE & Jos. VANDER C3UY3SE. Bnitea Sedepoort, St ANDR1ES. zonder 2de geleider, vrijspraak. Mestdagh Tel Ögöe Knocke 125. Leon, werkan Lovdege, rijwiel d-zt^-oz zonde- licht, 50 Irank boet of 1 dag. voorw. Ryckaert Edond, werkan Waerschoot. gespan verlat, 50 frank of 1 dag. ütl'i t>te:iiïi.l-ü tege^ ül heeft d<.-.uer eindelijk betiult-u Je werk der Nocro- iallaert Alfons-, landbouwer Waerschoot Zuidverbiudiug Brussel si».t voort te zett burgerlijk verantwoordelijk. Van Acker l>e overekoiust et ue slau zal eersida.t e - Liel, werkan Lovdege, rijwiel v.ordeü bekraehtigj cl weldra zuil de Uiu~ :onder licht, 50 frank of! dag. Van stlsche verwoeste gewest plaats ;t ake;: vo-v Icker August, werkan Lovdege. nieuwe praehtic \v;jk,-:i. Beter Iaat da: burgerlijk verantwoordelijk. Standaert ::aoit '. Iiieoücl. voeran Waarschoot, gespan VAN DE WEEK ^.-r in de KV uitspraak geweest don irok fier vc'.-^vei-u-go.i.\ichard, voeran Eekloo, gespan ver- erlal. 50 frank of 1 dag. De Steur \<"oord:gers i.o.': te Eer. i..i: at, 50 irank of 1 dag. Labrecht lgewoi-ir. gro-'t aatrt-n" -.waa:i«-ezi : ;. wi'.t u:- ' t-: vvi'ti I-'r :.-. Vcrl-. J frank oi 1 daß. Verniost Cyriel, land- <- : 'Ciel, voeran Eekloo, gespan verlat, ;>!i jaar werd beslot -j.-n jaurlljusehe so- -vuver Soracrecni, zondar ezelvigheidskaart,.!l;!r :l.ise feiii'ükt: ; aa:, deg die 20 track of 1 dag voorw. zoud vrag, -iofl'l fr. Nu v-. r.lt v.-,...- larts Aiuic. landbouwer Soerge, ït. U dis toelage v.-.n fr. ; u"0 fr. -0 frank boe' of 1 dag. Bloe Alfons,.ap. Di.- kwestie werd haast uio: bv>pr. i.ndbouwcr Yosselaerc, gespan zonder :: bijr..» all war het ::J lïki.l e: licht. 50 frani; boet oi" 1 dat.'. Van Gansoeke Ré, landbouwer Meerer.drc,.,.-'.O,.pire :i-viel zonder licht, 50 frank of 1 dag. voorw. Declercq.Maurits. werkan Mee- a :-.-:. ï -re,h; e. n. ' fr, r.ter? dré, vogelgst, 50 irank boet of 1 dag,!- verli-^.'gir^ koninuüjke,-oorw. Bodhaert.Tule^. bakker Sol:::g wrrd niet«ï-c.-'ist..leru', gespan.ronder licht, 50 frank of 1 -- UK ïirr itrank he, r: d- ' i,- Ij.Si'.lli s Ier- J dag. Van U.- Woestvnc Jules, werkrr.an v.ui de z,h-.;:f!isa:i!,lr - privai ki-in^esterke 'ra::ker. werd.-n geshoükf:. >: trank of 1 da-;. Van de Woestyne Maurits, -in^, - waar..in \ inje.'i.:;:ie. ^iayeü kuetsur. 50 :,'.v > ::av'..ts,1p..-:: h 1.,--', lô.j'i -X.V l"l'! -verkan Vndcrhaiite, slag kwet- rank H'te ve.rc ld. >rk. drai.k'-:; «rdetï a^t'^.xlagi-i'.-:i de i hepaa!i! d Ral.,,:-.i/.i frai.k.''ài-iger. ".a: in-tr,;:::jt. z.'. 1 V.v O s ka- Van.h VREESFLTvTVE ANGST VAN ASTHMA -Moliik v?rlic!>< als bii lofver Vstador of de C-iiarcttcn nieuw), hoe vorouc'crd of "'Mr waal ook weze. w.-.ir."tide. hjbs.-r. Pe c;iar-m." an d ^ n ^ c~ S e : 1 ' kundige kr; r.tü.-.rt.ndt"-. Ir V cmcfctigc da /'.'- de '.- arothek -\s!*ir. -.V. t! fr. : \sthadnr. 12 fr P-pot t A'.lT -.- " -bat J.ioor ^ «thnador -..nr.i? de e reedies propter."ecs- : -r Mie Cit'.",rett Veriati- Alle Bouwaterial. île vers,-lie-', 1 ---st.-r. bii^onderste SOORTEN G. D'HOOPE &.los. VANHER CTHIYSSF.. Buit Scdcpoort. Si -\NDRIES. Rr-Jg^e » Knocke 123. d.202.oz VOOR EERSTE KOMMUNIE Stoff, Kous. Kerkboek Paternosters.. Aanbevol Huis Wwe.1 Schaattcet- Van Hvfte, Kaaistraat i0 ETKLOO. d PLECHTIGE 1«KOMMUNE OUDERS! GIJ ZOEKT SCHOON. GOED & GOEDKOOP? Dat vindt gij in de Groote Kleederagnzün voor Heer Kinder DE ZWARTE LIEVE Vß^ ZUIVELSTEEG 7 9, GENT. Tel. 2927, Salle straat tussch VrijdajSstnarkt Ajuinlei, juist aan c'e brug. Het Hulphuis ligt : Nieuwe Sassche»oortstr:iat 170, (MuiJehnijj]. 63 sitr, 5ii frank ni 1 dag. Mr.rtlé Maurits, ''.ariie Sylvie, Martló Cailla Martlé Maria, all Knessclaer, voor slag kwetsur, all 100 frank of 2 dag, de iue- iaalst voorwaardelijk. 11 h;;i-i( tl i zakk\ '.>..! s : [,.,i, i,-rg. die ieder koc-ht cn ge :.:;,,>;,::--g hem..-i failliet ging in Augus- :.- v:i -.vordt ve.'vez i)ij verstek tot I" aand xfjn.- vrouw tot 5 aand va::i.-, a ''rujsav > 1 0 fr. - MRT?fii!-' beroep heeft uitspraak '!:>»:...- ifoïi'i- e:i zilversokkeihandel.!>e S:aat ag 7 niiljo,-» frank seha- i.<!o.)s.n>-i! i:i..' \rate!i. Si) beticht werd vr-hirdeeld -n de straff verdubbeld zelfs l.-brac!:: np I jaar geg. liet Hof beroep is?eer strg geweest li.»ar ir.tns.-ho»!-e<-fr de Sta-- toch voor 21 De be<te schoonste ROOK AÜT1KELEN (piin. ;i->-te-sicares. z. Hins?H. GARON ' v) Vcldstr. 39, Hock V olderstr. GENT eticht. ne innelijke schikking getroff het is ie zegg teg o zekere so a'.les "f.-;i g>!at. - Arthur ïüutos. te Seh.oore. door do rec!iti,.'.:;k \an Vetirne vri.jeesprok in ze wordt i:i beroep verwez tor aand c.nang n:et onn,:ddel!ijke antihouding. -- l.eo ttyse!?. Gt- hesehtitdigd ieracii] 1., :i do.ir het. assishof vrijgesprok. Kernard Van V'oor R4 jaar oud.!a:id- lawer te Capryek.' die >.p I.Tanuari lpjfl e ':eo:opper i-; 5>rand stn't.,-lie hij verrekerd ; :.:<i»oor 1. 'o t.w frank, slechts ee waarde had 700 fr.. wordt verwez.'u f i( " aan.l 5(10 fr. boet. voor- 'vaarde ; ijk ö jaar. Belt slechts naar Telefoon 3224 e prachtige'llorsine. laatste confort, wordt ter uwer beschikking gehotidsn. gestuurd d ei?" 'M: 7e!f. atitofte'-ler. T.ocnation Autoobile Akkergelaan 5, Gt SltiJBI» ZIET DE ETALAGE, GEEN KONKURENTIE MOGELIJK! 5 "i aan INVALIEDEN, OUD-STRIJDERS Z. A. B. Zondags op tot 12 ure. d272,l-l

4 v, f" 't Oatrouwe Maldeghe Tan 6 Afeart Otisck! Rein! Zacht: L.,.,VJ:C STAND MALDEGEM. GEBOORTEN". Bozina, d.t. Bé Van Rie Magdala Willes, Rook&lseide. Aié z.v. Ré Van da Gebuchte Jeanette, D'hooge TorredreTe Wilfried z.v. Georges De Clerek Augusta Savat, Eedestraat OVEHLIJDENS. Bernard De Roo zon der beroep S7 jaar -weduwnaar Barbara De Buck. Voorstraat. Clothilde Leloup strijkster 58 jaar ongehuwd. Statiestraat. Pelagie De Baets. winkelierster SI jaar ongehuwd. Noordsiraai. BELOFTEN*. Ge«. Ht'WELIJKEN. Alois DedejTH Sj'. vie Welvaert. TROUWRINGEN koopt ter trouw bu Gabriel De Lille, Noordatr. Maidege. «jisisagsas - - a;:tjritja s,=. ::-=, a.5 i s'-isii:- s 3/ aa ftr ; ' SINT.- LAUBEYTsB Burgerlijke stand der aand Februari GEBOORTEN. Goosss Cyrieï z.v. Jules Van Quekelberghe Louise Kruiskitraat. Hadders Aie z.v. André Juli : Creyts Marguerite Marie Eerstestr Belle Margueritha d.v August etttsaß- S^il«t.M^a.Vl^vafc *«iree! zjr.-.}> {t-v' 'B Andre ' Die Set Boania Prop *Wt&S^iAZ^WtÊMSP S f >e KeroSSove T^hna, Cornea» Qfl»««*.,,..., OVERLIJDEND. Mortier August'land arbeider oud 62 jar 11 aand weduwnaar Sophie Van Doesselaere Vlotweg. "Bruggean Sophie z.b. ond 98 jar 6. -wed. Desire De Windt Bernard Crets. Groeweg. Geirlandt Marie The resa landb. oud 58 jar echtg. Leonard De Wilde. Kruiskstraat. Willes Pet ra= Bernard z.b. oud 82 jaar 11. wed. So phie Matt';;?. Breedeweg. Minnaert Man. Philoa z.b. oud 86 jaar wed. De Bron wer Joannes Baptist. Kr-aiskstr. Wae! gr&eve Anna Franeisea a.b. oud 77 jaar wed I.Rngaek Lud. Jac. Hospiee. HUWELIJKEN. Da Bnck Gerard cn Van Waes Alice landarbeiders beid alhier. Vand Dorpe André, winkelier weduwnaar Mutts Celina Marts Elisa z.b beid alhier. Pieters Rayond tolbeabt. te Maidege Wil'ea Zula landb. alhier Desn:<*: A.iiir,. IvV.r.yAe Eiza d.v. Re ré Vde.Maria. Van Parijs Laart a.v Leopo'd ljuuieweüi Zaia. Devolder André z.v. Gustaaf c-c Braeekeve'.t Maria» HUWELIJKEN. Gordièr Mauriee te Caaeghe Vanrterghr Ira te Bujsselede. Buiticek Ausust te" Loothulle Bergez Maria te Ruysselede. Gyse'.inck Caiuiel Miws Beriha beid te Ruysselede Van Orerbeke Marcel te Aerseele Neer an Maria te Ruysselede. GoethaLs Jolt* te Stad Blonie Maria te Ruysselede Seherpereei Ré ie Si.-Marts-Laatb. Dieriek Augusta t* Ruysselede. Windels Gerard te Brussel Verhoestraei» Cl»ra ie Ruysseiede De Fauw Karei Lip» Clara beid t«buysselede. Lips Bayond Wyekhuys Suzanna. beid te Ruysselede. Lerna tiyond Lava Cyrilla beid te Ru;«lede. Boets Hri te Oosteap Beblaere Klis» te Ruysselede. OVERLUDENS. Deeyer Virginie d 71 jar. Maris Man» oud 73 jaar wed Vanderhaegh Ivo. _ Waernier* Jules ed jar. De Jaegher Ea oud 43 jar Van Gelder Louis oud 78 jar. MEKAHiEKE 5TEEHH0UWERU NX'S.Al'WÄTfelfi^ LLt SOORTEN MARMERS» VOO» KEPKEn - 0»auwerft.-.j ësafzf&tï&if -i VICTOR BRUYMOOGHE OWES KAROiHAAL MEfiC:ER5TRAAT (er ezelpoqpt) BRUGGE j WATERVLIET OVEHLIJDENS. _ Vols Albertus 13 Maagd Gt 102. Vereraeye Theresi 83 jaar bijzondere Molstraat 186 HUWELIJKEN. -- Gustaaf Vervack et «er te Breachaute et Vande Muere Ghislei z.b. Watervliet. GEBOORTEN. Bekaert Medard Je.sei Heistraat 55 BRACHT -"ie". ONE GRAFZERKEN Noordsch Graniet?eer verzorgd werk atiä-i orii ec Teeking pril.-.--: op aanvraag HUIS GUSTAAF M A H U Palinäshuiz 67 GENT. CAPB1JCKE Burgeriijke stand uiaand Februari GEBOORTEN. Ivoana Maria Teerlin.k d.v. Caic! Jozef Boanie Maria Vat; Voor, Eindek.es. Anna Louis- Rosa'.ia. Gyzelan d.v. Victor Ei! ia Maria Izuraesoetc vaart. Odetta Eilia Aiberti. Schollaert d.v. Albert Joseph August. Julia Le Vos Voorstraat. Gaston Fran ciea Baecke z.v. Alfons Clara Mar De Pauw, Eindek. OVERLUDENS. Ecrü» Maria Bau ters huishoudster ÖG jar e-ehtg. Ei^ De Wispeiuere. Heine Ejphrasia Van Ze le, winkelierster 73 jar Voorstraat. Petrus Einpereur, brigadier der duuan 55 ja r eehtg. Paulina Dessart Kerzelaar. Maria Van de V.-.orde werkvrouw 34 jare; échig. Cajuiel Stev-as, Zuidstraat Phüoa Koeb-jyt h-.db. 80 jaar wed. vbh Politus De Wispelaere. Heine. Karei Loni Raeke rustd 'andb. 84 jaar wed. Roea Van Voor. Voorstraat, i Aureüus De tieran 75 jar Voorstraat. 1 annelijk doodgebor BELOFTEN. CyrU-: Pieters zwingelaar Htüa Clara Boelerio 'a::dfeouwster beid an iiier. 3 HUWELIJKEN. Artb-ar. Martèn» vlas handelaar 34 jar Irn.a' Wauters naai ster 24 jar V-id hier. -- Kare' Loui ri'k-^ erkster li-;.:-...-., -. e.'i 34 iareir weduwti'-.-'.d-r: lar. hier 87, flet wel op het adres v21.1» liiikl.1 GEBOORTEN. Marc«! P*auek z.v. [Ré Ira Alg(,..-t. -- Alpb-n«Verbaru tftie z.v. I-idoor Anto'-ttc Dier.-;-.,. ßilberte Leiney d.v. Gustaaf f-n Maria Hru<fceveit. Aliee D,- Deeker d - Ma.-i-!.:. )ra Popelier. M't t<la'e Siinriey», d v. lïeorges t-n Vietorina Aed-us. -- Margtteritïhiers d.v. I.eon,-ti l'rba:iie Gfclaude. OVERLIJDENS - Victor I)e Moor z.b. ï7 jffar oude intimieiiiiuis. f'olet.- Des>et leed. Alfons J[.,-chtst. A! Wer piers 62 jaar ov, r'.,-tle:i l,- Sst. Mu-biv!-:.,HU\VEL1JKI-:.N".. Ii.-ir' W-'.-ini/^, we ter ei Alie'e Van E-^ehe. naakter beld<::i (an Thielt. RCYSSELEDE GEHOORTKN. li«--liah R-sjit,» d.v. cn Me Berbta - Biiiiei i{ ïbert /..-. Juli Vjiijdeao-.isatraete Car.! At: ^ries Lei, d.v. Jul.--, Verh<-e«-k-.Ma^ha.»'erbeln ilagdal. di, Ca-ruie! t-n I). l.-ack,"- Slariri - - Vunderplaetse Loeieii z.v. Cyri ' GRAFZERKEN Keus in alle odell Mirer- Arduinwerk. Marer Schouw EUG, VERCAGNE. 90. Niwe Gtwefi 'bii de Vlasarktl bl BRUGGE. BRILLENMAKER» HUIS EUG BAUWENS St JoorUetraat Ï6 BRUGGE Gespecialiseerd. bet volbr- J der voor schrift der Heer Ootftneesters Bii zonderheid Theroeters voor Hoderteelers. t v512,49 WKKELlJKSfllE KRoNIJK. I>eze week hebb we e bezoek gebraelir in de stad 't licht ; Parijs. Mooie piste,.el. veel volk. aar uog al spektakelaehtig t.z. vel ko naar piste, niet o te zi aar wel o bezi te word. In alle geval geeft 't geeu verschil iu de kas der B»yeu. -Mijuheereu Dearet Joby. voor wat verindering ontgst aaugaat eu that's the questi. Anders ti sehoou koers. Onze Belg Aerts-Duvivier war o zoo te reg get; de best tegover Dewolf Stovkelinek. Ilaezdonek- Berije Maes. eu Mie! Aeits d:e 11.et S.rgt reed. De Italian Giraudgol.iL.iri zijn er erg populair. Do jonge p'oeg I.eiourneur-Royer ook terwijl Piet Van Kein peu als gewone plat wat fluitjesiuuziek kreeg. Spi neer. zijn aat. stond goed teu diste Piet. alhoewel tiij nu dan e verflan wiug oest doorbijt. Ook wns beider overwinning voor Wainbst-Lauquehay Aerts- Dtivivier heel wel verdid regelatig. l)e Franschans zijn er tegeuwoordig bo veuop et hiuui Grassin. Volgs hun is er ge beter eer. Alhoewel onze nationale.inart. tegwoordig wat in op dreef is. dat de jar, reeds tel beginn te word ie ik he d Toto nog lueer dan es te loer, hun lesje Catechisus gev, ;»00 leer de ketters, aar ze dol. Op leis kwaai we in knis u,t-; e nieitwe fraiieehe regionale ster. de faeuze Coplo C'est 1«ori du jour. au uord. luue. llij k«u.t t Cyele-Crosskapioeasohap 't Noord te winn. Hij ia e kweekeling do Wonder. Wittig d duitsch stayer die verled jaar e ongeluk opliep op de Piste Zuriek is zin dees jaar ee te do aan 't Duit<eli Wereldkapioschap. Verders gaat hij er 't bijltje bij neer legg, neet voor S 't beat uur velodro Dresd waar. D 28 Parijs-Roubais gaat zijn jfwooi, succes te geoet. Cycle Rhoan laat de fratischac Leduc et Jef Wautert Mauriee De Pauw aanzett terwijl Louitje Mae? et Jan Merts Dervaes voor Cycle Labor zull rijd de gebroeders Matton et Frtz II roor d Arvir vertrekk. Op 't laatst verne wij dat cyele Griffon e jong ploegske beig liet inschrijv, on der andere : Louis E'l. Verhaert. Louesie Lewider Gyssels. Seghers. D 26 Maart hebb we te Suresnes 't Criteriu d best winner, verled jaar door Karei PeÜsier gewonn. Gros» Noffre Mauriee Dewolt hebb re*d» in gejchrev. Van de week vereerde Rayond Deport«on«et.e kaartje uit Puteau. 't neet der Lou vetannec. Binnkort vertrekk ze naar Nlee o de groote voorbereiding aan te tan- We krijg voor Haarte weero tjjv Sii Days als dagelijkseh» kost. Van af o 4 zijn xe aan d gang te Dortond. Van Belgische zijde hebb we ToÜebeek-Rieldi.«Aerts-Duvivier. We zi in Mie! Piet Vla d' overwinnaar», aar 't aal op te lett zijn vao WUly Spcer-Laud» Touresn-Lors. Op fl 7 Maart hebb we dia Ne» York. Piet Goosas-Vneerberg et Charlier-RoeJs do er ee. Als kandidat op d' overwinning kon. Pped Spcer W»!wir. 5M.0K»»ar»-GiorRetti Hord<**bft«M(tii.. Hll.at"'jasaak'ft v i t. i!uc-.tl I,' ~*«ehtj* «til birgiün de 'gerneederén Vn <Ueo,va jsanda«h*^«n -libfhïbkwrf};-»«ir**f*bliat>eizoeo/j«kut/s'mta '4ar de rner» die in volle stilte et hoop op de toekoaist. 't paard uit stal na 't witwa voorbereid. WIM. /,:= = ; -a.i.!:: -.r.7;rrar=-aiiiliai I l i l li l <h MIEL THOLLEMBEEK zegt ov«r de Zes-Dag Bresli. Ze wawn niet zoo lastig als deze Berlijn. Er was aehrikkelijk veel volk. Alle avoudeu zat de velodro taiupvol..de Belg red goed. Van Kern* p ook. Touaiii was e der beeteu. Knappe, Tietz eu liieger de beste Duitiabara. Zeêdeè d \»1 \»u evravseiuved zoaé Tooani- Kuappe gewonn hebb. Wttinbst-Laofliie ha> ded teu schoon«koers. Lotouviwur- Rouyer brak ge patt. Ik b a»ugewerv voor de Six-Da>» Dortiuund alwaar ik ei Riels rijdt. Marcel Buysse werd niet door ziju t-obuld buit koers gezet. GEMEENTE KEU HEM. Zondag 0 Maiirt. jaarhjksehe velokoers voor alle beginneling. Gegev door Flurt Maorts. ei de edi-rking der vrijgevige nportlief b. bbers. Afstand 50 k. ;rth) fr. Prijzeu.">0 fr preiiiieu. Insehrijving tot 2.30 uur bij Vietor Van Keirsbilek. Iu geval sleoht weder wordt de koers uitgesu'ld tot onbepaalde» da.uiii Pe riehter: l-"..>ront MnerU-iis - GROOTE PRIJS Cjete Gerard Ge - v door l^an.iol Haeek-Sehorretis..Itfar. iijk"ebe Velokoers voor alle oiiderbegitiiielin e die in 't jaar littï hun eerste kwrsi'n eegedaati hebb. Te verdoel in 2 ritt liimi Fr. prijzrn eu preies, le Rit op Zondag 13 Maart. 20 kiloeters. Vartrvk bij i^»- iel Haeek; Maria Aalter-Statie, terug lot aan Vrijbuis, terug tot bij Caiuiel Haeek le prijs S0 fr. 20. fr. 15 fr. 13 fr. 10 fi S fr. 6 fr. 5 fr. 5 fr. 4 frank, als preie 1 flesch wijn geschonk door M. Thipout voor eik rit «n 6 frank gegev door lïiilere V:ui de Sopele. 2de Rit. Op Zondag -7 Maart algeait^n elas.m i''.. ut le prijs tube lier getisn. 1 bloetuil.. l'l fr.»aniau 113 fr 2e prijs tule Welde'! : 10 fr. sa SO fr Se prijs band We!don lus 5 fr. i» 55 fr,v prijs bsad Berge»,ui 4."> fr. Re prij» koer» rade!.'15 fr Te prijs binneubaud «pavepur» beste h»nd 37 fr. Po prij* binnband 25 fr!v prijs f. fr 10e prijs 5 frank. - 8WRVE5JKELE Ziehi-r de uitalag va» de Ko» ïondag laatst 27 deier 'Niette ïstaande het «l-cbtj weder was er nog vn' v,.!k «-pgetrtin. uitslag. 1 Bnnne Paul Gt 7 prii<>n: S Marts R, Swevezefte 7 preit.ieo. 3 Van Utwn!>ove n 0 «terde 4 pr. 4 Paityn R»rie Ardoye 2 f- 5 IVUeiüeure, Thourotit. 8 Van Riel V, i-gbr. 7 Dppont Mauriee E"ghnn. F F Thourouth. DE TABAK, erk - STOP NOG EENTJE. «I de tabakk zijn de FIJNSTE die er verkocht hord Proef oordeel I FABRIEK DE ZON BRUGGE Tej S li TANDPIJNEN gvemrf, g«dead> é DENTOGENE M tel» 4 b aft«op,aktktn k WIE HEhfr'T HET eest kiloi D *«*r«afg'trap; i*.i2t>? Z -bier!.- r kiaéfet " 1 \:n.- I>.i}9tbc - I.e.,li Devoi.'! I{ ««tguil;i i Jac Mvrtt-ns Li.tii»!>-.!a:.noy \iet>!a*«kraata " Ki'.ix St-i!:er - 'I'heophiel IWkjLis t.eon Panntier!' i>i-r Huyue 1' i «ip \ ur.dt-i-ast«e!e!'j A'urt D>-,.>nghe K-' Alroc» Si»ndiwri 14.luie» Bjy»!H» ' li- Luci >.->gopia::«id u 't dat er Tt» bi..ui«u-r VTfeti re';^ )Pr<r. kt', Fran». bnu.-i bui ter. d i.udeti RoMi^neii»nke* Ju!:.,n iz.-ifs A}! de TnOO kin k r» iidbijikat,»n o-<i«t-4»'vt.» "Frv,k se I all< «a ïie>d»»et» && '^{jf ^»ü. Sb-n kw b*)r*mk. "t e:j -#fki>i.fi5lt 'fcn tt t»*e afstand d 42 jarig RewtignnH d»t fêj*' «rb;«dwaa»«l gèn K^t) tero»240 W2i< wai K Kö2 7T2ri 7Mt 714H 719.' TOMi' éwiiitibij adb.d. PLECHTIGE KOMMÜNIE IN DEN GROOTEN ENGEL A. HOLLEMAERT. MOREELS Vlaandersti. 44 GENT. Brabaatdaa 19 Groote keu* Stoff, Zijd Boodijhed. Artikels voor Kleet. { akers er. K:cer*«kters.»132,12 HEI CYCLO- Crosskainpi'jeiiscbap isiu België wordt op bed Zondag ö Maart Vier-Ar gered. MAURUS DEWAELE tu Atuirê V.r. bist war verled week op de vloc.'.t et a et 'i»uoruitzieht op de Ronde **a Vlaandt r, Z'helbcn alle twee nog wat vet te ver iiez! Ook Maurit» Van llyfte stak zijn k.-p bov was duchtig aan 'i deoiureere.'i Voetballers Voor uwe Matchball blaz, knielapp, z. wdt U in vertrouw; Haia Vw» Sckanttcet-Vaa Hylte. Kaalttraat 10. Eekloo. Sp ALOIS DEGRAEVE heeft deze wed. ee küaiek te Antwerp, e he.-ikuuiiig, bewerking onderstaat, aaa utü buu Deze ia goed g. lakt. De «Neus» oet echter eiike! tijti te bed blij. cn zal bijgevolg aan de Zes-Dag Dortund nie kunn deelne. MARCEL üuvsse vertelt ovei zijn opgave in de Zes-Dag Breslau. «Ge weet dat we buit koers werd ge steld. zegt, de Groote odat we 5 rond achter hadd. Wel. we war er rninstc-ns ti aohter. want ijn aat «j:i ge eter ede. Iu de sprint stond ik flink n.ijn an )k heb ztifs e'-ii preie gewonn vaz. 2 gojde» cigarett.-r.-kokers. Op het oogti.blik dat w. oest. pgevi-u teld we 45 puntt-n, u>e,-r dan gelijk welke andere ploeg. Ik heb wel 'tl.,nde -(i i.eereti g,-deareerd. T andere, er werd e preie uitgeloofd twee gouder, uurwerk.-.: aan d rner die het eest uitschoot. ik kreeg ze. 3 l *-o«>t»'» Kein plaats. Salons FtvU-K, fledd vindi ^laapkarri Eet- Zeiels Setfelt Matratsci, Bureau» -I» <rnot» Ruwe Hu'd ver h< PUROl Hand Gelaat verzacht het beat geest bei snelst roet Doos 2 5 frank. ra v63 BS-. Hl s ia 15 fl ^ s a o a f f B e Q B f ï f e a a B B a r ^ LAAT UWE KLEEDEREN VERWEN & NIEUWWASSCHEN bij de.,... i = Verwerij KOENTGES' Brugge. 13, Sint Jacobsstraat, Spreekdraad: 275. & ft 8 K BB h lülzen TE GENT i 5 Kalander' ctc, 5 s 134, Koitrijkschestraai 1Ï4. Te EEKLOO i 12, Mol!,-j.ct 12. R. Laeaert MALDEGHEM. Markt 'oals Cbïvi-Gadevne. IMODERN HOUSE CH. VANDEROOST. Meubelagazijn HET ENGELSCH BEJ BIJ Alfons DE TAEYE "TRIJKSCHESIRAAT 6 GENT TeL 2141 BIJ Si JACOBS 20 Rechtstreeksche verkoop Fabrikant tot Verbruiker SS12.49 VOETBAL LI i SLAGEN \AN 27 I ebniari EERE AFDEELINi» 1927 BRUGGE: 63, Stestraat 63. GENT t 8, Dapoorlstraat 8. Hed, Wollegoeder. Handscho, Klakk'n, z. 310,14 Bc-rthe.-u - Krer>citut 2-1 F. i. Mvcbt'.-jn-AiUwerp U- 1 hti.t Jarii-lt i,.. Mecbi-l i- 'i Iti'-.ug-lore»lo..',e 6- 'i i-\ C. Braj-g,.- Llur./.g 1 1 A. A. Oa;.:,.-.tr iiac.gt 2-1 U(. St «-<- S. Br.gge 3- '2 tli/eee'!«kartet' fulij. I llariitg C. I', 2fc pui.teu, 'i Cer (,e Brjgg,- 1>> p. Z Ik-, rwiot A. <.' üó p. 4 F C'. Bragg \>. :> l U'ia St Giilo.s- p ; ü Sta::dar-I l.::»k 21 p.,1 Heiebeiii hpoit 24 ii.fr lturiog SJ: p.; li Gautone 2k! p., 10 Rae. Mtein!-:i 1«[., 1! Ra<-, lirijss.! 14 p.. 12 Antu-rp I C 14 I-. F. ('..Mi- ehelt-ii 12 p ; II F., r.rtoise 12 pü:itt:i -- OOST VLAANDEREN Tweede Aftlc. luig. Ha-::ine.» Wetter beid ge;j,ukkelijk gew/.iiijeti bebb'*;.de. de >,p Ever g,, d.- t>it-eile tbuib teg Geeraard.( -rg,-i, 1 ''i b!;; beid,-» b'.lliue wederzij'!-,-)»- [ 'Hl tir in k!a8/>i-,-rij)g behoud «laar Aalni d',r op A.i<i>.11Ai'je je ver : iezeoi zij» alb-r luatst*- k.i.'i-» v^!»(»e.-m,-, vt.t, zijn er innar Iff'-i- -rididut'-i, li.'-^-r \'>t,t d,-: t 1 tel die zijn M,e e» W.-rtereri. Ivk!'.», boek*,- -c- ï'.'.i, s-iere«',-g..n E 'itiir Sint Niklaas!.. ker 1 eriiirirdft het a'geiiiee» forfait M-:ie terwijl M'-.il'-stede op pruebtigo wijzilc- OeritM'he d'rby won U»i<*i, fiar.toise steil waarlijk :wi-"-eeij t,* b:iir. e» de verselting vari l-'rig',rtü Sparta is dus ver va» voor d'-elig te zijn g'-weest e;j ii«i eer dan vroeger l'i-iit die betreurt»iet igevolgd ta wor d. Hieronder nu de stand der ploeg ; 1 JlaiMJ.e 35 piti n: 2 Wettere».')3 p.; 3 Aalst 29 p ; 4 Audi naerde 2li p. ; 5 l'iiinti Gant'.ise 24 p. : (i Te-ebe S K. 17 p.. 7 Lo ker II', p.. 8 Eeklop 10 p. : 9 Kxeeior St. Niklft-is lt! p.. 10 Oei raardsberg 15 p. 11 Mlek, de 13 p.: 12 Everge ö p.; 13 Melle 7 punt. --. WEST VLAANDEREN. Afdeeling II. 1 Knokke F. C 35 piteri: 2 Thourout F, f'. 31 p., 3 Stilde Ki.rlrijk.'II p.. 4 S. C. Me 2fi p.. ß S V. Veiiriic 23 p.. 0 1'. C. Hoesselare 21 p.. 7 A. A. Mokroe» 21 p., 8 N'ieuwpoort 20 p. '.) Heyst F. C. 20 p.. 10 Thielt F. f'. 21 p.. II Weereghe 18 p., 12 C. S. Yper 14 p.. 13 Wevtlgbe Hp. 8 p., K. Heule 7 ntjnt'". BEKER-MELDA. Door het slecht weder sijn de atch voor d Beker gegev éoor F. C. Xelda e Zondag uttgceteld. Spel Zondag 8 Maart ; o 1.30 ure Maidege Cter-Sportkring Akkers, o 3 ure Datu* Vïve Capelle. Zondag 13 Maart Fi «al. SYSSSCLE gia«eeeèag «oor 'n bloaruikar teg Moerkerk» spal, doch door het slacht weder ie de iatoh uitgesteld. ZUID MBKTJESLAND. Uitslag Zondag 87 Februari, llaerle Knesaelir» 0 --3: Waaraohoot-Deurle 1 1; Aalter-Droug»->5 JI»beke-Soruerge 7 2; Macheleu-Mfcri»- Leor» 6 0; Meerdré-Loveudegeui 0-1. D dag vau verled Zondag heeft weder o ïijuc verrassing edegebracht. Wie zoa gedaeht hebbeu dat Waarschoot kel e drawu sou kiwaaa IwkeaMa èebbeu teg Deiirle ca 4lt Mg wal of eiflea plein. Uit ous aanneaa ét* é Mt wisd wied Zondag «r ook «ai eea 4e*4, schuld in heeft ataar *t waaiéf taak voor beido plubs ev bard. Dwut«Wuft waarschijnlijk *oli»n ne uitslag bekooiea in de laatste atch eu z»u voor de be»t*a beginn gevaariijk wor d. l.»veudege kon kel et 10- winn teg Mecri'udré. dat hadd *o ook niet ver waehl. Meerelre de«l eer dan iieh verdidig*u eu heeft iasehieu wel v»nlwnt te winn. Voor de reet atjn de uitaleg nog at noraal. Kneasctan w«u t» Uaarl» nut 3 0 Drong te Aaltar ivet VS Machel had forfait Maria Lrertte Hansbeke wou dr twee punt t«grn SoerjtAtn, aar 't aal oeilijk gaan o rinirbij Dsurle te gekea. eitegeiistannde het nog drie atch ta spr teu heeft..1 Itfr*** kl<unt. Drong 39 punt. Ixivrndege SS p Knesse!are 28 p.. Waars&oot 38 p.. Meer dré 25 p.; lfaefcelett» Aaiter 17 p. Deur '.- 17 p : HaaaUk» U p.; Beerir 10 p. : Maria l.eoroe 4 p.; Soerga S punt. Kitlfihlsr der wslrtn M( te tpeie* ta Zsi'l Vftijtshd : Zondag 4 Maart o J ore 8o ii., re. lvtirl* «in 9 V* Hanabake- Aaltor. tzoodag IS Maart, oa 3 ar* Haaabekc- Uvriulrirai^ Itacrle-Aaltvr. OM ure Kn#u«tarw-Ï)*urle. Zondag 90 Kaart o 3 u lutrle Waarscboot; H»Djb»k<^M»fhe!«l. tw ineiy«!» U*ii<a. :K«erdr4 Aa!u>r Zondag t! Maart ea 3.30 ur* ITnesselar* l>r<<ag«a. Xcts>e!> H*4ea Zondag aaiddag o 3» ure dr laag ncwê nm»aimi. K V Vnge Wacht KDetare 1 (egm F C Me! dü Maidege t ttapjnrtm» op poat wat 'i i»! de BKwite zijn. OP ZONDAG»4-4-r des«tiet Owt VlaasMb aebmie etfsal 4e wrgtaaietng naar Noord Frwokrtjk o««r «Zui4*r bua t* twkaiapaa. B flfrlal snpfwrurs wiwiii rveda oaae kaappa tp*'*r* Rat D 8. V he- chikt oog ot«r **a KMal plaeleea. Dag* welk» nog xoudea begeew» la ( aekrljtmt rijn TM-aocht dit «doxt voor 1} Maart Hn! vtraat 65 G«ot grijs tb frank. OeeaateMtijk \rri«k ia MhMW «ato. Op Zoeriag»4-17 SeleetiaBatah o» 3» ar* t» Me«dt»Un é* pnninete Brabaai op h*t t*rr»in d P. C Mesfeotai. V#r tr»k aaa Kt Pietort stati* roa4 lt 30 -ar» - Op Zoodag M-S7 SvliMsatch oa> 3 ur» M Zvltaeu. tvg*a de!t d»ui* ptct»»'. rler K Ktciag club Ow) ikaaipiomi ujor *M*tliag) PRIJSKAMPEN. (ikmhkntr UALDËUKM 'Stroobnigge) Pn}*k»p nut d* kaart lunbs OP ZuN'DAO «MAART»«7 100 fruk {.nj»»n bi) d» W* Uoosasat Ia!*«2 frank per tcaa ÜP.MEKNIE MALDKOKM l>ort» ZONDAO «MA*RT 11«Caf4 Spurtwcreld bij t>«nu Yaebaart. l'ni» kap ei M». ^ r prt)s«n. verdoold «1 tcmb 14 lofr Jln!»a i fr. giu otti» * «Khi^, dhbbbbbhbrt t»j t^opoij WriwkM tucb«o Adi.ï. AdrgeMi eu Rayiuoud K*!grrb^«kB -- OP ZONDAG «MAAKT li» partij wonit op lom llf i-r. o 3 11 r* «t:pt ULMUKVIK CKüKL Dorp GUOOTK UAUt'KMtiKAMP SMt de kaar :<ii luiedta) -- Op ZONDAG «MAAKT IVtt ~ de w«d Wiïi» Vooruit U00 fraok v»r x «..!ft (30. > O0 j.«0!<«> )I»J Eejiut-'-ai bd <-n (U «ot» volg»o.!>«* M-l<-r» -a afgczuiidrrd zitl«o on <»p«ir De Pn>»k»utp zal nluu siju toor bet»»f trek der liatst«<ran,< Mc» «peelt io **ra*< vai; 32 D.sn - - Maa t«g«n an ili'eg l V fr i»r iiu>&. uk» i&begrcpr» Moa b«g:at» ii, Ir,-«o $ ure - - Inschrijving tut 4 ur<- '»vui.ds o ui daan.» b*g\atwt> lujap*a DE COMMIbHIE -IÏ2 GP.MEKN1E ADKGKV tll»ekc) l'n.'ikair,),. p 2 goed«liiijarts bij llri t-'.-re 'tb lluva op ZUMJAO is MAART v - 10O ft prijztn ta 10 fr. Int«g 2 fr i#r n,au. 'i'kls inbegrepea. bov dr 50 I«-lerj wi-rdi d inlrg «r bij ver«p,.«it. L<> i-n \ix.r riiaat. Inschrijving bij H. Kort Kr., G urrn I>K COMUlhSIK GEMEENTE MIDDELBURG l'rij>kaml' II,el dr- kaart ;Ui*d<-».:; I.uci >!abl.;r,/-k Middelburg Dorp op zondag is aart iwt7 150 fr Prijz, verdeeld als vo! ').'fi 2" fr Eji 10 fr. te vtrlnleu voor d,-ir die \i).-r i ar.-11 gi-mbrevon zijn. Iulrg 2.50 per ai. Begin orn 4 ur stipt. II.-t Ilrit nir GEMEENTE SOMERGKM GROOTK DAGPRI.JSKAMP nut d. kaan RIEDEN; OP ZONDAG 13 MAART 1037 lil) Hri Verbiiegbf Sou.erge-Bov Voor 11! 12*1)1 frat.k ierdee:,l at» volgt : ">. IMi WO. 100 Inleg 5 Ml fr. per an taks inbegrep M iu seriën 32 titi Man teg i-..i;. Me:, b,-gu,t te njtel ut» 8 ure 's or i- h- Iiisebrijvitig t"t 5 ure 's avonds o daarna t>- l.i'giiit.eii kap, te eindig o ure 's avonds. K getal»rri bijgevoegde prijzeu In" frank. Alle gespeelde serie» gewaarborgde prijz DK OMMISSIE Bedekt Mn de Laftdbo«wer». De beste aekerste uitslag word )j het roorjaar et onse soo günstig fekdl opf^eloti«p«gouo 7 s 10x2! (ark daa roode* koorn) verkreg, welke dank de voortrelfelijv saatelling barer voedde bestanddeele^ aanhoudeod lev krachtlg werkt, voa bei beulest«) der aardappelea onovej trefbaar. The Aaglo ConHnUl Guano Work«LONDON Rechtstreeksebe Invoerders Per«Gsaa) Aigeee Agt tn Belgle. Etabttssaasanu NAVEAU ft "» AN TV ER PIN. Ci fr» VERGLEISDE ea MATTE \ FACADESTEENENj in all«kleur bestaande forat. * G. D-HOORE A Joe. VANDER CRUTSSZJ Balt SaiedepoorL St ANDWES. ; TeL Bruflte Knocke I2J vj02o> Scltoooa salan voor Trouwtafei* eq Nakett heeft de alotiekde Restauran ta Koatda. St Baafplaats 3 la Gest aan 't Beilart. Tevi word zijn no. al alo gewaardeerd. N let te verwon daran 4aa «Jat de kuteel bestdii aangroeit. ab.m.63,1 MARKTEN t MjU.DEUSM. Mark«tan tt Februar i tfcior 7S» kilo* 9 a M fr.. «t*na ISOO«71 n cwtit. T» viggvee «W a 380 ft- ««kei» koeleu 3000» 40UÜ fr 14 katfvaaraea 700 d 1300 fr. AanUppeieo 90 fr d. t00 kflee. - EKKl.no Markt «aa S Maart ur 6100 kg fr.»tor «tui 0 0.6" fr.,»«ggf»i nuk* 7 *Ofr ZnMKRORM Mark! tau < Ps^rüTTt tloi- r nu. 21 tot 83 fr «t«r«ii v 071 tot 0 71 fr vigns t> tot I0 frvik >, AAl.TKR Markt tan 2 Maart. Ik>t*r. kg. Kt * * fr «l#r«n >7000 stuks aan 7f»»t tiu««a 175 liala vu n tel Ï75 fr WlfOGE _ U.rki <aa 1 Maart.» *tie{ rws op «au 5 75 lot 7 fr geslaetit «aa tot II».!ï* o«o *»i) 6 75 tot 7 7S 10 t.t li SO fr 100 tw ka*>*a vso Ï 75 lo- 7 fr ra v*n 0 tot II 50 fr 73 tutlib ^ 6 7', «ot 7 75 «o rao (O u>< IS 40 fr. 46 OHilk 2400 toj 5700 fr p»r kop THIKt.T Markt vaa 3 Masrt W.it lar»«210 fr tu 1») kg fi»)«i»r«<. IM fr r»ggf JK'. fr kt.^s.ad 315 fr Üjn»»»! 2» f> b*»»r lfiö fr a»r>l«p(w><n loo» 102 fr *i$t*n* *» lf fr. b«ur A* kg 21» 3i SO tr ' Who SI stuk 6»» 0 66 fr. ki«k>n* 3A. 40 fr h«t kapp»: kuoljom 13 * ItïO fr. d- kg lw» wn t fr d» kg «la» 14 fr diks job«* duttutt (0 a tf" 5ü fr b*t koppel iiut>»n 11 fr d>ktsz Miïi i»n g 3»a/«_ 1), ter tr «wrea «f tol 6»»t-.l koalja* i* k«ictmid >0 II fr. test«ki«kase tuk SB SB tr. oud» twuwa IK slak lt 14 tnuk WaREuIIRM _ Markt t*b 30 F.bra.r, A»r<Up(w>r W»» Ir t.^grtti Ü 50» 10 J fr boirr «3» & fr 76 f TV ottfl. k> ^S» *'Jt ^» Ij ntrfi,faw«fc' i ï*l>*i tom»o-s» fr.. jonge deiv«* M "tm< twf»» W» ^ank " ^ T. 'JtUruÄÄ '_. VW» ' y.bruari iv»»» S92 fr. roet. t7s fr. «a 17» fr bkv. I» fr tktr<b*n lf fr «>-«'*» 390 fr. a' 138 fr ho Irr 22 *»i fr ri*te» i»»l ANDF.BI Et HT - M»rkt «ac I )tui -f*»«v»r*<-n a n 73 fr.k KOHTKUK Vlukt,a»» Wut«, ur»» «1» 100 k» fr rogge 1T6 fr»!u»ver 1» tr putihw» lflo fr. gern I* fr l»r»ttwt 170 fr. )n!»tul>.-h* wastu ISII fr. s-r-.,. 1«fr b«,-. 40 a t tr >tr--jl» «3t fr «niappol«(> OH i 1 l fr. b.t'i- lir kgt fr. «-.fr»» oi16 t 't i.w'rl«-!«. <ie 100 kfc- 14 tt!-.i-k»ri!»r»» 13!«tr. ;J,-..Hiu»Mia», 140 I. li.:»li.j«rh 050 ir i»!»i,d» 380»f., ll)»(*»(fko«krr-, tcundk-h 11*5 fr. i;. k,x,äi«ji.j fr.-.-.tr«t* Cf ': 2»i1 fr»n.ifl: IM fr. ujaaa«,. i»,vr7 tr ko.'lasil + S30 fr. «I d- I f l'v- & 2-i», fr» t»!»< 1.H1H» 'iftto f,»'»«- p der. itr^iid 11 üo J375 fr. r«wrk 4M» ft i fr. fijo werk SM)» 900 fr»jikeri).-n»orteu 124 * 135 fr. ilikerijb,- tie.i in,<!. 4«fr iuik<-r:j ia po»d*r t 146 k-ton S b» fr 71 rsrn 6 75 fr. ;.»Herrn 0.VI fr.. 41 emru IS 75 fr ToUal di rtt> fig I Knnijnoi. t*r kg 10 fr kivkcns b«t sl 17 a 5tP fr duiv 7» 14 fr ecndoti 18 a Ï2 f gsuieii 45.i in frank Will.,,f 4 fr kn,.;«, het»1 >k 0 30 fr. r l>e:i de lg O 50 fr. «-rld^rij de bundel 0 fr porei O Mj fr» t ir«-!s ti* kg. 3 VI b 5 fra- VUsnarki V,.'dr,v.te xiti 10<H)» II 'r d» baal v»i, 100 Lg blau» vi». FWl t Witt»* i'»i '.«-»r-.*'/- >»n JUSO i.,t I't * Ir 1,1 lue,-,)* l,r,eda»l«briij v»fl 1400 ( t JJf» V fr ui fti;. ri -«(.- h ilaiiigbeld vi«n 2V)0 i "Jifill fr i.- k'. dd vui!«t»n 4 tot,1 fr. f rwiiiacbl» kbidd v«li 5 tat 6 fr. natlirrn t 8 tht '» f TAfllt AVDKItl FrilT.. Mark* 3 Maar 2.*,.'!..»». - f lot 7 fr. I»:. «lier 4 SO : <125 fr <-v- t.--i,-.i 4 & 0 25 fr.vhk MARBRÏX overtreft?«verlw-. '<t ' ratutirare SCHOf'v-FN M»i -RRFIC FFDING. VFNCTI'RTAB! F.TTFV zoovoort G.»HOORE t Jos. VANDER CRUYSSJ Bnit Sedepoort, St ANDRIES. Tel. Bru«e Knocke 12. v.202i Zaaituig "Siplex,, Model "C "D waar alle verandering gedaan word et EEN wijzer. Nooit tandwiel af te ne. D zaadbak wordt gansch uitgebruikt. Dus ge verlies zaad. De SIMPLEX zaait ALLE gran. iä- ^ilfc-ï-r..»es I»- _ M: <>**> So» * Koopt seffs o_ d opslag ^aartseizocn te ontgaan : A. VERBEKE & ZONEN, THIELT. vsi^ïm

5 » etro aldeghe ZONOAQ 6 MAART 1»27. TWEEDE DEEL VIJFDE BLADZIJDE ABONNEMENTSPRIJS voor het BENLAND : Naar Balfliscn' Conflo 20 fr. frank per jaar. Naar de Verelgde Stat Aerika Canada Aerlkaanscha bezitting SO Naar Frankrijk, 90 balglsch«frank* Nieuwighed uit de Mekanieke Wereld. Nr 371 WW kan, voor onze LICHT-ETSERIJ, te Maldege, pteekingcn ak, bijvoorbeeld raachi, et iooveei kan da, lijk de plaat)««in de franscbe Laronses xijn geteekead? - Wk kan dat? WBHMCJFi'""'I'JT'IU 'J L' I ''" " f '»» ~f J ' STERKER DAN DE ZON. DIT IS DB QROENINOHE VERVERIJ TB KORTRUK. gesticht In 1930 door d voora* der VUartDf. Constant Steverlynck si Ie jar verdobbeld. Als to Brugge naar XortrUk rijdt Is bet i*> verkeerde wereld. De steweg kot niet* teg raa belang, Je trein loopt door e paternoster vau stedeks: Tbcirt, Ucbterveld*. Roeselare. iseghe. lugelnwaetar, Kortrtjk. Kb daar is etr aljterbeld in leder Tan die plaatsjes, dan In beei 't Voord WestVlaaadaraa et Brugge erbij. We werd naar Kortrtjk geroep n e splinternieuw fabriek : DB OROKN1N- <*HE vaui, op de nart Mar Boaaajt Wat doet BMB daar t Luister : M verft w bleekt «r kato vlasgareas die aadarhand ««wev oeteo word. Als dat plet eerst doet, sljn de gawet «tukk graaw-wit. Mes kan ie das nog»«i rervee. aar al de stukk «tja dan va» eee effane kleur. Oei ijk er la Meubel bas sl ja. dte niet ander* do dan bet bout aluag voor de pootes da stoet, ea ander«die slat aodere do dan la looa 4e»pon diaatea. eaaoovoort». soo brgae de fabrfluateo bier bon gars va de splnuerij naar da vsrvsrij. die se voor baan* rakaalng bleekt oi»erft Cr si Ja er wel weverij 41«zalf ba katoeaw verv, aar weinig», odat bb hiervoor oet beechlkkeo over v«ei «a (ved water ea dal ook 4«oud* verffcad oet kann lat wegkxpea ui «raohtea of rtvlaree, toador «almé* karokkspaa. DaarbU > ttt»»* a wil kabba». 41a baatawi *J* ta g»r. bei «aaaehea. teg de aoa ea»erin dea blaek la bet vaak i«-«r ingewikkeld. Mea >M sooveel stoff die a/gaan et waaaakm aa 't niet aoadea og do. war aa at Maoadara knis bewerkt fawaeat. Da drta-vierdes 4«verstoff o««t de baai* wereld, ko uit DuUsoblacd AnlKaaUaur, aegt erteg, getrokk alt gasteer, dat Is teer alt de gasfabriek ea kofcesov*, waar de stekoo: gedistilleerd wordt, fit de teer ko beoeol. naobtallne, anibrateeo ea oog veel ander««tuff, waaruit dan de verv Sadert verlad jaar sljn <!«<tult«cba verfktoffabrlekao alleaal saan gesolt aa vor da achtige l.o farb- (Ddustrte. ~ Laat ons nu aeas in 't fabriek Voopt De sutoe et de pakk gar* word gelost op bet eerste verdiep, daar Is eu bov«o de kookkntals. M beeft dus ettr da bal er In alt te ledig. Zoodra de auto ontlad Is, wordt hij op dezelfde plaats galad net afgewerkt goed. Zoodat «r ge tijd verlor gaat Bult de kookketals, zijn het al varfbakknn. swlerachines, droogkaers luat ware lucht blazers. Het water krijgt uit de vaart, of uit d boorput 100 anjtur diep. Van soo diep kan natuurlijk ge water opznlg, daaro wordt bat et e luchtpop naar boveu geperst. luw veld. Tan aan half uur ver alt da trein laat dan. Haar eastarachap Is et da dag sterk*i sterker geword. Voor het ooganbllk kan bijna alle kleur In Titan verv. Nu nog «aa woord over het bleek. Het bleek kato vlasgaraaa bestaat in het verwijder da natuurlijke geelachtige stoft. welke in de vet*l eegegroeid zijn. Daartoe werd de gars la groota kuip gekookt daarna at bleekwater behandeld, zoodat de Irpad wit wordt Waaneer bet bleak ot kinnls uitgevoerd wordt, verliest de draad h«f gaad nlsts zijn sterkte. Wij babba* daar geaprokaa al dl» ïwlnachlms. Dia ko nadat er geverfd of geblaakt Is. Is dl* troels wordt bet natte garaa gedaan, doordat ze vlug aan bet ronddraai gaan, slingert kat ter eratt DE RESOLINA'S voor wisselstroo zijn versch. E Résolina vergt de Volts batterij ieder gewoon radiotoestel, door e evoudige aansluiting op het stadsnet. Prijs 1850 frank. Vraag he bij d RADIOHANDEL TUI 't Getrouwe, Koop nu e Radio et slechts 2 per 1000 fr, taks, binn kort wordt de taks 10 t honderd Ververij. IS KKN VBllFUAK. O te Yorv heaft elgeu>ljk do : eun vtirfbak, water, stoo de verfstof. Meu hzugt de strg kato of vlasgnrs op eeu stok, die op de rdeu dun verfbak ligt. zoodat de draad tu 't kleursel hangt De sfg word dsji et de hand bewos-n rond retrokkuu, ctdat de verf regelaiig kii'ine nekk. Da stootubul«die vi»n onder in d bak ligt. verwart hot verf oud Daar bestaan ook nehlnea. i-? ver v, onder ander et o toestel waar het KMo ingepakt wordt, terwijl oe i pop hel verfbad In beweging!ioudi. Van langs o eor vrag de ri K-h echte vurv, dat zijn du» dt> kleur waar we gesprok hebb, die niet aftrekk noch door de zon. jch door het kokon, K titfclkle'.i <>r gordijn, waarvun do kleur verscheel! is, hoeft de helft zlju wanrde verlireu. Do uicch oet eiseh In don winkel, dat de klour de Ktotfuu gewaarborgd 1B. IV prijs Is dau. o niet vaol hoogtir in- hoedanigheid I» to^h oneindig veel heter. Dat Is da kunde der OUOKNINGHR VBRVEIlIJ, dat zij k>.n eoht kleur, l.etar dan de boste In 't lal. In 1921 lx ze begonn et baar TITAN-rood, dat ik nu einde varra verspreid. Bijkans n; de roode strep dar handdoek dl* In <l*n handel zijn, wordan at TITAN-rood gev. ev. i Daar danst s herts Tas, als we zooi I'oor dat h*t heel«land tareclit oet ko, bij aan door an door Vlaascho Inrichting, di* baar zwarte letters op go- qe&t DIT 18 KEN* JCW1 Bit MOLEN. A is da bultaaandel B da draaide troel waar da gars la galaad wordan. Maar dat ronddraai Is soo evoudig et. De troel weegt naelijk nooit gelijk. 'angs d e kant eer, dan langs Ueu ander, bij gaat et groote snelheid aan 't schudd ea bev, boe sohoon bee swaar ook de as ag In zijn kus sblokkan gevat zijn. Eündelljk is daai wat beters op gevond. Luister, an hangt evoudig de as nl«t eer vast In stevige ktnaeubiokk, aar an li he aan e punt hang, of op «an punt «taan gelijk e top Wat doet da troel dan T Hl] gi eau 't draal, sos beel schuin hangde, gelijk a echte top de kleine Jongs, aar toch niet eer bevde. Als bet overtollige water ar uit is, wor d de gars op pers In de drogerij uitgehang, et a beele uitvinding Ijzer deur. De sterko ware lucht, dicogt ze daarin. En nu e nieuwe stap. Er Is in de Qrolngb* Ververij ntet alle kunde, aar ook kunst. K nieuwe afdeeling staat onder e teekteeeter. c op zijde, of linn, et de vrije ba&d kleurtafereei In echte kleur te brg. Niet «t e pseel aar et e soort blasde vulp, e aero-prlntlng. Dat zijn dan eebte schilderwerk voor raa' wand tafelversiering. Zelfs d kopp Vcrrlest, Qezelle, Van Oye Streuvels hang er op Hnneu «a «Ijde. Hat kleur is anuitwischbaar,.ijk bet er zoa Ingewev zijn. Met dit lucht/e-fstelsel zijn tot in de oneindigheid, halve ton bereikbaar, 't zij door stlppeling of door het êéoe kleur op het andera te legg. Wc hebb eeu perkje roz gaai, de', In Parijs voor het schoonste kleedje zou bijd. De bestuurder, de heer Steverlyucc, bad ons geroep, o he het beste te gev wat op Radio-gebied bestaat, zoo schreef bij. En we hebb d top de fabrlekschouw, e luchtdraad gespann, e Ondolina eegebracht eu «in splinternieuwe Ilrown-Disc luidspreker ui et straks de nieuwe RAsollna, voor wisselstroo. zoodat hij ge batterij, noch I volt, noch 120 volt eer oet hebb. Dat is nu de Radio-volaakt, laat ons Kegg de TITAN-Rsdio in de Qrolngh* JYM. MB 5 Siï-.-SUùS^xf^/ià^^^^^M Verdi te huis O Cf r. PER DAG EN MEER ' et onze «ewasrboritde BREIMACH1ENEN Mei stal cylinder. Werk verzekerd per BROEDEN MET I» MACHINE. Lang lijd werd de achine als 'n oeilijk handelbaar ding aanzi, vol onzekerheid wisselvallighed in d broeduittlatf. Thans, nu de vraag o véél kieks zoo dringd werd, is zij uit de kelders d beroepikweeker gekrop., heeit zij haar verschijning gedaan bij gewone burger» boer. De broedachine wordt gee, zoo gee als 'n eikontrooer, 'n tuielkaarn of elektriciteit; de oude vooroordetl hebb 't afgelegd. Weke war die vooroordeel«! 7 M zegde dat de eier, aan de broeikas toevertrouwd, e laag perct kuiks gav. Zeker, zoo die eier te oud war, o( niet dagelijks gekeerd, al «lechtgevoade hn kwa. Thans nog wet wij kweekers, die broedd in de aand Februari 27. co die het oest stell et inin dan 300 kuiks uit SOO eiers. Die aier kwa dier, geforceerd verzwakt door kunstatig winterlef, bevrucht door han die nog d voll drift het seizo ankeer. M zegde, dat kuiks uit de broeikas veel slapper op bun pikkels stond flauwere krekels blev. Wie h««ft dat ondervond 7 Goed gebroed goed gevoed, ziin ze insts «rui sterk. Er bestaan than» broeikass alle grootte odel, verward et war water, bette lucht of elektriciteit. Bij de eerste soort is het e ketel, gevuld et war water 60-70* C die verder op 'a teperatuur 40" gehoud wordt door 'a lap. Dit war water verwart, op zijne beurt, de lucht die is de kat is. Dit stelsel heeft het voordeel dat de eierea hun wartegraad nog gerni tijd bewar, ook wanneer de lap bij ongeval ocht uitgaan. Het water iers verkoelt trastf. Bij de tweede soort verwart de lucht reebtstreeksefc door de vla dar lap. Dit svstee geeft spoediger da veraischte warte, aar zij is inder duurzaa standvastig. Over da behandeling vaa bet arhian zal da gebruiker w«l voorgelicht zijn door «of ander ervarea an vaa 't vak. LEGHORX. ROEDEIEREN gekontroieerde Witte Leghorn, geprt aern solver raa, bewez hoog legdjfer bij A. Da Lebal, Eatle, Atfege. 301 Speciallaatle in oderne HOENDER- HOKKEN. Alle odell, prijz an Inlichting bij Hon. Da Label, Statie, Adege r-ï'^-'r-fi - r -H ^ «F «? ^ ' GELD EN ZAKEN. LKENINQ DER VEBWOBSTH GEWESTEN* 60e trekking der leaning i % *4680 a. 2. uitkeerbaar et 1 illioea. De andere nuers in deze serie zijn uit keerbaar et 250 frank. Hat groot lot 1 illio is te Antwerp verkocht. Lfuitw d*r vtrwoéttt gtictiltn Drie trekking zull plaats hebb in d loop der aand Maart a.s. in de Ka tionale Bank Belgie te Brussel, telkena le o 10 ure *s orgein te wet ; 1 Maart 50 trekking der le leing ; e lot e illio. 10 Maart. 58e trekking der ie ieeaing 5 o^ «ot fr. twee lo t frank. 19 Maart. 46e trekking der 3e leing ; e lot fr., e lot fr. «n drie lot frank. STAD BRUSSEL 131e Trekking. 1 Maart reeks of 1125 titels zijn uitgeko. Rs nr.9 uitkeerbaar aan fr. lo.oori Rs nr.1' Ra nr Rs nr HET INDKX-GBTAL daalt in Frank rijk. Dank zij Franqui's weergaloos a.eesterwerk, naelijk de stabilisatie te < 175 fr. het Pond, is het indezgetal in Belgi' gedurde de laatste aand schrikwekkd gesteg. Iu Frankrijk waar wijs goeg was o tot zuik ge schadelijke stabilisatie over te gaan waar het Pond 200 tot 120 fr gebracht werd, is daarteg het indexgetal n.et eer dan 75 punt gedaald! Daarede is het peil 1925 bereikt. De daling betreft zoowel nationale als in gevoerde product, doch de laatste dal veel sneller. Voedingsiddel, zoowel»is industrieels voortbrgsel, zijn iu prijs geditald. Iniddels heeft de Belgische Staat 37 il jard, 500 roilio frank of 81 t. h. het bezit zijn binnlandsohe schuldeischers gestol. De Belgische Staatsrtea die in de eerste jar na d oorlog voor honderd goud frank werd nangekoch' hebb nu nog ee waarde 7.50 fr. DF, YOORLOOPIGE uverekon.st door Frankrijk et de Vereigde Stat geslot in zake de vereffing der oorlogsseiiiildeii. gaat over 30 illio dollar (750 illio frank), e derde voor da door het.-verikaaiische leger in Frankrijk achtergelat stooks. twee derd als afkorting op het in Aerika gedurde het wereldeonflikt aange koehte oorlogsateriaal. En daaree is. al thans tijdelijk, e conflikt opgelost, dut e hinderpaal daarstelde voor de veidere verbe terinu d Franselie» frank. AUTOMOBILISTEN Voor da ELECTRISCHE RUSTING uw rijtuig, wdt U tot d officieei Agt-Depothouder d«r Accuulator ea TUDOR ETABLISSEMENT F. FR*AEYS 71, Eaaktraat, BRUGGE Tal 671, V199.ll stelling a's brikett ea boll word verkocht et e afslag 10 tot 20 fr.' per ton. Voor wat de coks aangaat is de officieele afslag 20 frank. DE STAATSBEDIENDEN beko 20 t. h. verhooging op hun vaste wedde. De vervoeding wegs duurlev word voortaan toegepast af cijfer 721 het indexnuher. De kindertoeslag wordt op 50 fr. gebraoht het tweede kind af. T. S, F. Voor aw* ToaataD«a aa afzonderlijke stukk voor da radlofonla wdt U tot d Agt-depothouder de ONDOLINA. ETABLISSEMENT F. FR A El S 71, Ecalstraat, BRUGGE TeL 671. V199.ll Öf OORLOGSSCHADE aan geet. Blijks e antwoord op e parletaire vraag, was de toestand de uitkeeriag oorlogsschade aan geetebestur op 31 Deceber 1.1. als volgt; Van de 1997 geet, welke eeu aanvraag o oorlogsschade ingedid hadd, war er op voornoed datu 1147 gansch uitbetaald 870 gedeeltelijk. Het bedrag der uitbetaalde oorlogsschade beliep fr , Er blijft nog , fr. ta betal. _ GOEDKOOPE WONINGEN. _ 1. De preie wordt thans verled aan de eerste person die niet beiddeld zijn voor hun eig gebruik één der huiz, hoofdzakelijk voor esgezinshuiz bested, koop, gebouwd of nog te bouw, onder het stelsel der wett dd II Oktober Jnli 1921 door bedopgegev aatschappij, bestuur instelling opbaar nut ; a) De aatschappij, aango door de Algeee Spaar- Lijfrtekas door de Nationale Maatschappij voor goedkoope woning -. b) De geet ; c) De opbare onderstandscoissies d) Het Koning Albertfonds ; c) De i Coptoir national des atériaux ingericht onder de begunstiging verelde Nationale Maatschappij. _ POSTCHECKS Einde Februari war de aangeslot t getalle Gedurde de aand beliep de boekin- op de reking tot eer dan ACHTTIEN MILLIARD HONDEBD MILLIOEN frank. AUTOSCHOOL GENT Mlrvstraat " KORTRUK) Gaatsck» Stewej 31 WerWng Stoorniss Onderhoud der Autoobielorganis. Prograa inlichting gratis. AUTOMOBIELEN a. a K. A. D. «L 11 P. * 11 P. K. * Cfcaia fr, 30,866 Torpedo, 4 à 5 plaataaa. fr. 3MM Biaafttttaor, 4 à 5 plaataaa fr. 42*60 Algee Agtschap ; RICHARD GEIRNAERT Statieplein 12, EEKLOO, a.v.202,8 3> DE ONTVANGSTEN het Spoor. De stat der ontgst de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorweg blijv t zeerste voordeelig. De laatste die in de dagblad afgekondigd werd zegt ons, dat de ontgst der aand Januari (belasting afgehoud) fr. beliep; wat 16 illio eer is dan de vooruitzicht, reking houdde at de verhooging der tariev. De ontgst der vijf eerste aaadea hst boekjaar (Septeber 1926 tot Januari 1927) zijn dus 420 illio hooger dan die der vijf zelfde aand het jaar En, de verbetering der industrieele arkt doet in d loop der volgde aand nog e zeer rui vervoer veroed. Wijl nu de regeering de helft der te verdeel winst de Spoorweg, zijnde 270 iljo, heeft ingeschrev in de ontgst de bagrooting iddel weg, ag zegg, dat de aandeelhouders, die de andere helft onder elkaar og verdeel zeker zijn 8.70 te ontg, zooals het voorzi was. Deze 8.70 % behelz 6 % vast intrest, betaald door d Staat, 2.70 ' n dividd betaald door de Maatschappij : alles vrij belasting supertaks. BEURSOVERZICHT. Het lijkt wel of het paar verlofdag die de Beurs deze week werd vergund haar goed hebb gedaan. In verschillde afdee ling zag wij e flinke herneing loskoe wijl over 't algee de goudtoon voel baar vaster werd. Dit op bericht de gunstige steing op de toonaangevde buiteulandsche arkt. Onze Satioiuile Hb blev evwel nog aarzel. Binnlandsche Preinieleing /4-78 3/4; Verwoeste Gewest eves nagoeg onveranderd ; '162 1/2. 168; 1927/8 1981/8; 393 3/4, /6: Kilo-Moto iets beter aan ; de Belgische Spoorweg daarteg trokk lichtjes af ; 517 1/ /4. Onder de Banktn ontoett onze binn laadsche instelling eerder geringe belangste-1 ling. Hun koers schijn stilaan opnieuw teresant te word voor d geldbelegger. De vooraanstaande buiteulandseiie bankwaard ocht nieuwe aanwinst boek; Crédiet foncier Sud-Aerieain kwoteerde Wosdag tot 3.065; Crédit Iobilier S.An tot Nieuwe Kep liep eves terug op sloot Wosdag a:tn /2. In de Tras bleef de luie steing ongewijzigd. Alle ' 'fdian Paeific had e drukke arkt «1 aan stijgd«koerse.i verhandeld. We.-: - ic kwoteerde De Mubbtn vier hoogtij. De stijging is nagoeg algee. In Vcheid* noteeies wij e lichtte herneing voor Liebig Electrioiteitswa&rd. Photb Gevaert bleef nagoeg oawsunder ' 1/8. De Pttroolt begonn opnieuw koopers te lokk. Forage Leoine hield stand aan ZEER BELANGRIJK Geldbelegging kunn voordeeligst. et de eeste zekerheid volko geheihouding word gedaan bit de GENTSCHE BANK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID ta GfNT, St Baafsplaats 18. Holphnis te Eekloo, Statiestraat 15. FILIAAL DER achtige VOLKSBANK LEUVEN Kasbons: 6 % intrest zuiver op voorhand betaald De geplaatste geld og t al' tijde word afgehaald. 231 TE WATERLAND-OUDEMAN, werd Zondag avond bij de weduwe D'Hoese sehoono konijn gestol Ré Roegist, bijgaad cnoega. zekere Plasschaert hebb het gedaan zijn naar Gt overgebracht. De gestol konijn werd bij e koop an Watervliet aangeslag. TERWIJL de landbouwer Ed. Deelerck zijn broeder te Aartryeke, op hun land war, is e kerel op het hor gedrong poogde vrouw Declerek aan te vall die zich dapper verdedigde, zoodat de ell deling de vlucht oest ne. Langs da baan door d bandiet gevolgd, werd bloedspor ontdekt. Hij oet dus gewond zijn. DONDERDAGMORGEN werd e 22- jarige beiiouwersgast te Oostde, aange. houd, verdacht d oord op Ira Poncke, op het strand Raversyde. Hij heeft e alibi opgegev, dat niet steekhoudd is hij zal zich oeilijk uit d slag kunn trekk. TE WAREGHEM kwa de jonge hoer Marcel Vand Driessehe op Potteghe per rijwiel huiswaarts veranderde dadelijk kleeder. daar e paard oest voul. To hij,zijn vest uitdeed zeeg hij plots ine was e lijk. VRIJDAG is e vliegtuig op Wondel- «he Kouter peland bij gebrek aan essce. Het kon Zaterdag naiddap te 3 ure weer opstijg. VRIJDAGMORGEN is op de werv Gand-Charbous te I.angerbrugge. oe loskraan ingestort. Ze viel eehe hoogte _ 11 eter» op de rails neer d eester- A L a A O de beste bornt-' 1 «P^W 70 ted HOOFDPIJN. GRIEP ZENUW- KOORTS- - OniHdcUijk tfestild, onschadelijk voor de aag. Eischt ALGAO in vijl letters. Proefdoos : 3,25 frank Groote doos! 6 fr. HOOFDDEPOT Apotheek VANDEPLAS. POPER1NGHE. Ook te verkrijg in de apothek : Kortrijk : Hulpiau. Aoothekcn "De Bie " Crocodile. Roeseiaere : Van de Walle. Van Houwe. Lvbeer. Dequeker. Iseghe : Verhae. Lalean, Internos l G A O contrakt Winter kosteloos. CADUCQUE. 12. Lande Bootfaardstraat W ** Aanleer - AFSLAG DER KOLEN IV p.ijzon der jstad: Mullie. - Thourout ; Van Ysacker. corner. «aniier _.._ i- < 1. n»l»i, DrvnnnHt Gt: De DE 150 HECTAREN het doein Bouchoi't, waar keizerin Charlotte het grootsfe deel haar ongelukkig lev vertoefde, zull verkaveld word, want de Staat heeft er ge geld voor over. En de 6 erfga hebb de Koning prinses Cletine reeds zoerverblijv de andere erfga verblijv L- het buitland. DE GEMEENTESECRETARISSEN Belgie hebb toch hun landdag gehoud. Zij hebb d wsch uitgedrukt het wetsontwerp Mahout te zi ste, waarbij hun loon beter aangepast zull word aan de levsduurte. MEN WEET dat onse vloot nu afge schaft is, aar nieand wil de boot koop De regeering liet door de consuls in bet buitland vrag of er ieand de torpedoboo t wilde hebb, aar ge kel bod werd ontg. E kel dar kleine patrouille schep is teg d prijs fr., aan d sportan baron de Caters de hand gedaan. Drie andere zull afgestaan word aan de stad Antwerp, twee andere aan de Congo-kolonie. De overblijvde patronil teschep zijn nn te koop voor elk aannelijk bod of voor oud-ijzer. VOOB DE ACHTSTE Jaarbeurs te Brussel wordt verwacht dat rui stands zull word besprok. In 1920 war er slechts E ooie vooruitgang! ONZE PAARDENFOKKERS zijn zege vierd al dé oeilijkhed d oorlog ook d econoisch na-oorlog te bov geko. De uitvoer bereikte velled jaar 35 dnizd trekpaard, voor e bedrag ongeveer 129'. ssillio frank. Iets eer dan in 1913-^914. teking gehoud d wis selkoers. Belgie blijft wereldberoed in zake zware paarde^ 't lijdt ge twijfel dat de zelfde uits'agjfn voor halfbloed paard zoud word Ifereikt, zoo onze fokker» in deze gesteund wori< GENCB3 in Libnrg die de grootste uitgestrektheid heeft al de Belgische ge et, is de zetelplaats v.,i drie belangrijke koolijn ; die André Duont, te Waterschei, die vaa Winterslag die Zwartberg, waar we verteld hebb drie wek geled. De bevolking vereerderde in 1926 et inwoners steeg tot 18,036. Eer dit jaar o is, zal het aantal in.oners dat v^n Hasselt overtreff. Er zijn 5000 vreedeling. eeu echte tor Babel. MEN HEEFT berekd dat de werksta king in de koolputt Engelai>d rui 17 1/2 illiard frank heeft gekost. DE D8CHE Regeering heeft e wetsontwerp ingedid dat ds wet op d achturarbeid afschaft. De werklied zoud tot 10 ar arbeid og verplicht wordan, doch alle overur zond et 25 t.h. verhooging word uit etaaid. DB EEE? Minister Onderwijs heeft bevol da aan da kinder volgde ti gebod oet verteld word ; le Klit niet op de pal voor dj eleotrische leiding, evin op boo die er nabij staan. 2e Schoelt niet aan drad die de pal recht trekk. 3e Klaute.t niet op de cabines der transforator; giv»t er niet binn, aelfs wanneer. üj op. slaan, ea, legt er geép voorwerp- -in neer. 4e Wèrpt nooit iets op de porauein bolator noch op de electrische drad. 5e Laat ge vliegers op in,de nabijheid electrische leiding speelt nook voetbal in hun ogeving. 6e Raakt nooit electrische drad aan, zelfs wanneer deze op d grond ligg. 7e Helpt ge persoon die door d elect i- sch stroo' is getroff, zoolang hij in aanraking is et d leidingsdraad, doch gaat spoedig hulp hal. 8e Raakt nooit aan e loodveiligheid, of e uitschakelaarr in buis. 9e Is er beschadiging dkt er dan vooral niet aan ze zelf te will herstell. 10e Door electrisehe installaties te beschsdig of te verniel, badeelt gij niet alle andere person, doch gij stelt D daarbov zelf bloot aan doodsgevaar. TOONEELOPVOERINQEN. WAABSCHOOT Prachtige uziek- Tooneelavond, op 6 Maart 5 ure in de feestzaal der Schoolstr M v "ert op ; «Don Garcia Moro > groot ssationeel geschiedkundig draa in 3 bedrijv. «De Oude Vioolspeler > e kluchtig zangspel in 1 bedrijf, et kla kwartet begeleid. Alles wordt opgeluisterd et da schounsto nieuwste orkeststukk Cresdo Maak uwe avond nuttin aangaa I VRAAG NU BIJ DEN RADIOHANDEL VAN T GETROUWE MALDEGHEM de beste Radiopost 't land-. De ONDOLINA, laatste odel ir. Recht S. B. R PHILIPS, MICRO-lap ea «0 E BROWN, luidspreker 350 Antna 30 Batterij, af 180 Volledig geplaatst 2830 b. vl6j «geiddelde daling vau 20 fr. D«r> saiu»a- Zei«bij D«nd«nuonde : Meysan. Ki s, TE GENT in de 8t-Baafskerk juist voor d aang de kwart voor 12 ure is, viel in de zijkapel e kader d uur op e oud vrouwtje, dat gelukkiglijk er et d schrik af kwa. VRIJDAG AVOND is August Deloof, Gt op M&riakerke et ziju stootkar aangered door e auto zwaar gewond. De autovoerder aakte zich et r&de snelheid uit de voet. DE ECHTGENOOT H. Moeran 62 jaar te Crurshaute, had zich over eige dag et ee koper speld in hand geprikt is er gestorv. MAANDAG gleed te Gt e auto uit aan d hoek Onderberg t gevolge d odder. Hij vloog teg e electriek paal, gelijk verled week deze te Maldege. Het voorste daal d auto werd erg beschadigd. de chauffeur werd nogal zwaar gekwetst. DE WAPENHANDELAAR Joseph Vanderstukk had op de toonbank zijn winkel, 500 gra kerzkruid gelegd, alsook eige dooz ohulzs, karton stopsels. Hij was zinns daariuede 's Vrijdags kardoez te ak, daar het kerxkid gebruikt wordt op d buit o «huwelijk aan te kondig. Maar terwijl hij nog sliep ontplofte bet poer et groot spoed oest biussch. Het was verhit et daar te ligg. MAANDAG avond aan de herberg Nieuw Waterloo» te Mechel, oest twee autos elkaar kruis. Die Gerard Berte!* Antwerp zag op het laatste oogblih. dat e vrouw et e kind de borduur afliep. Hij wil ze verijd, aar gaakte ze toch in d rug vliegt niet te in of d ander auto. De vrouw was e leursur ze leefde nog 's anderdaags hoewèl* ze erg toegetakeld was. De autos war vreeselijk in ekaar geduw, de wiel war er onder gevlog doch hier ge erg gekwetste person, tzij wat glasscherv. De tweede auio was die Josef Witter Brasschaet, die twee Hollandsche sch naar huis bracht. YPEBEN. Wosdag orgsnd was Rei Vandberghe, Potijze bezig zijn land o te do, stak et zijn spade op e obus. Och are voor d an die drie kleine kinder heeft. Zijn reohter ar linker hasd werd afgerukt. Daarbov droeg hij e schrikkelijke wonde aan d bulk was geheel onknelijk geword. Hij stierf in 't hpspitaal. DE POLITIE wilde In de ïtóniersieeg te idd de stad Gt e karei aanhoud die e valsch naa had opgegev Maar de an vluchtte op de dak, door de politieagt achternagezet. Hij oest zich op d duur overgev. Het is Frans Scheers deserteur, wonde te Lak. TE STËKENE-WAAS is op e nacht het kipphok Theof, Tach ledig gestol war bij de gebur de stall et geweld valsche sleutels geopd; alles werd gestol ook konijn waschgoed. De verheeler werd gevond de daders dan natuurlijk ook. Wieske Vodde Verschelde, broeder d beruchtakde Koper ct» die voor dezelfde feit ia Middelburg zit. DONDERDAG avond kwa Karei Sets Schoot et zijn auto door Lier, gered Op «Papegaaiboseli» zag hij e wielrijder voor he die zijn rijwiel sprong zich plaatste idd d steweg. Ondanks het herhaald g et bleef hij staan, zoódat de autoobilist zijne vaart oest vertrag. Daarop sprong de wielrijder plots op d auto greep d voerder bij de keel poogde he te wurg. Sets verloor zijn stuur botste op e boo, dit was onk zijne redding. De auto was zwaar beschadigd, aar ook de aanrander stuikte t gronde, alwaar hij bewusteloos bleef ligg. De aangerande autoobilist liep de gdarerie verwittig, aar wanneer deze!eplaatse kwa, was de aanrander alsook zijue fiets verdw. Hij is echter Vrijdag aangehoud, zekere Gi?Iain B., Eblehe. TE ISEGE-M kwa de Deurwaarder et e ftdarin agt Ivo Mestdagh naar Karel Buysse Abeelhoek o e d«el eubel in beslag r :.i. Buyssö trok de brandde kachel uit wierp doze naar de wetsdiaars. De zoon kwa nok bijgesprong sloeg et e schojuleest d agt Mestdagh op het hoofd dat hij e diepe wonde bekwa. Er werd e geldinzaeling gehoud o de schuld vau Ruysse te betal. Procesverbaal werd opgeaakt. HEN IS te Boesinghe bezig de Duitsche schuilplaats te do spring, Caiel Pauwels, Bixsehote was bezig eo ijn te boreid o d onderstand te do spring aar ze ontplofte. De are werkan werd ( beide be afgeslag het hoofd gansch verorzeld. Hij laat eeue weduwe et twee kinder achter. VR'TOR DERAS. 68 jaar Moeskro kwa Zaterdag naiddag bij zijn zoon Mau-. rice, in de Nieuwe Wereldstraat, duwde he e revolver teg 't voorhoofd trok drieaal d haan over, doeli zonder dat ere schot afging. Zondag orgeiid ging hij bij zijn kozijn. Marcel Dewaganaere. De vrouw was alle thuis. Hij vertelde wat er daags te vor bij Mauriee was gebeurd, haalde plots zijn revol ver te voorschijn trok nogaals drie ker d haan af. Weer ging ge kel schot af. Nu is hij aangehoud. TE KORTRIJK in de Voringstatie ko sch d Marckesteweg sir ters rap voor de stoof. E zekere Lapau»' was door de haag gekrop wilde e spui"' overgaan, aar werd door e trein verras het-hoofd afgered. ER WERDEN vier lijk uit de ijn v.an Efibw-Vole opgehaald, waar e ontplof - fing plaats vond. M vreest dat 39 ijnwerkers onder de puin bedolv werd iedere hoop de ongelukkig nog te redd wordt opgegev. TE PENJSTONE in Engeland is,do «press- Manchester-Lond op e lokoor -f goloopan 38 person werd gekwetst. SCHRIKKELIJK spoorwegongeluk is er Mexico geweest et 40 doodan 70 st. -...

6 't Getrouwe Maldeghe 6 Maart ahmbonhbikiä^. _ KLEINE AANKONDIGINGEN. GEVRAAGD: deftige MEID, goede V*rgerskeuk knde. Goed loon. Voorkeur bov de dertig jaar. Notaris Claers. ostcap. 63 > 12 GEVRAAGD: DEFTIGE MEID voor a5e werk, niet kok. Zich wd 63. Fr «re Orbanlaan. Gt. 202,10 GEVRAAGD: eeo bekwae TIMMER- MANSGAST, bij Hri Dq Cuyper, te Sint- Margriete-Docp. 63,13 MEN VRAAGT voor Kasteel rond Brugge, e HUISGEZIN, an werkan vrouw voor de keuk. Schrijv H. K. bureel 't Getrouwe. 63,oz. STEENBAKKERIJ rond Maldege- Brugge, reeds vijftig jar bestaande, VRAAGT e WERKZAAM DEELGE- NOOT. Te bevrag bureel *t Getrouwe. 202,11 IN IEDER GEMEENTE GEVRAAGD, e persoon beschik!;-^de! over vrij tijd voor het plaatser. aan bijzondere e artikel onisbaar in alle (huishouds. Schrijv: Postbus Nr 12, Geat-Ceater " E werkzaa persoon, wonde in. e groote geete over tijd beschik- : kde, zoekt ee bijverdiste als vertegwoordiger eer gunstig gekde fira. ' Schrijv naar *t bureel 't Getrouwe, : onder letters A.B. 63,12 MOTOREN. Goede AGENTEN GEVRAAGD, pria essce oteur voor 1 landbouwers. Briev bureel blad. 272,11 VS VOLLEDIGEN VERKOOP voor nog ^eanige dag alerschoonste Mans-, Jon- 'gs-, Kinderkostu, allerbeste pane {andere werkkleer, nog eige zeer schoone 'Plechtige Counie-kos turn, bil Alfred Da Roo, Statiestraat 22, Eekloo. ' Alsook TE KOOPEN: E teer schoon LOKAR1S, best geschikt voor Fabrikant of. Groothandelaar, 390 lang, 70 diep 325 hooft. Zelfde adres TE KOOP: onlangs nieuwe AUTO "PEUGEOT 5 H.P binnstuur. 3-4 plaat-, s. Zichtbaar '5 vooriddags bii Notaris Loote, Zedelghe, bij Brugge, 63,12 TE KOOP door het legg der Eleetriciteit e BENZINE-MOTOR. 7/8 paardekr&cht, zichtbaar in volle werking, slechts e iaar nieuw, bil L. Dobbelaere, vlashandelaor. Noordstraat 76. Maidege. 272,13 OKKASIE: Alle soort HOUTMA- CHIENEN et elektrieke otor. Oktaai Tack, Sterdintfe. 132 Bij nitscbeiding TE KOOP: BROED- MACHINE The Detroit. 400 eiers. bij Allons V. Gerwea. Velde. Meerdré TE KOOP : AUTO MATTHIS, 2 plaats, 6 P.K., elektrieke verlichting dearrage. Gansch nagezi. Moteur FORD gansch nagezi. Kleine Zakstraat. 15, Bragge. 272o,z. TE KOOP bij Hri De Baets. land. bouwer, Oost winkel, Dorp Nr 28, ee MANEGE in goed staat Alle dag zichtbaar ÜL KOOP -. OUDE AUTO'S, buit diat. - L BAKKER Boelaarstraat 40 EEKLOO TE KOOPEN: Prachtige AUTOBUS, in nieuw staat, bestaande uit tracteur Ford et reorque, 30 zitplaats, versnellingsbak (boite k vitessel " Sipar... Zich wd: Garage da l'etofle. Kortrliksche Steweg. 3«7, Gt KOOPT uwe MEUBELEN 'waar ze geaakt word, alsook MATRASSEN in wooe, fiaar, plui, flocons. z spiegels, toile cirée, gewone clubzetels. 1 ij: Tripbon Da Candt-Fiers. Markt 14. MaL dege TE KOOP: AUTO "PEUGEOT nieuw, 5 P K., binnstour, vier plaats, voordeelitfe prils. Wittersaele. Garage des Flandres. Herst-aan-Zee. 272o.z. K VERLANG TE KOOPEN in Occasie, e NAPHTEMOTOR, 2 tot 3 P.K. Victor Crappé, Bloeist, Knesselare. 63,12 TE VERKRIJGEN: beste gereede SCHAAPVELLEN, aan atige prijz, bij Hh>. Loots. Statiestr. 75 MaldcCe TE BEKOMEN : Partij inlandsch KLA- VERZAAD (eig gewasl. Te bevrag bij Engb, Lipps, St Laurern*. Hoogte VOER VAN EIEREN KONIJ- NEN. Engelsche fira wscht akkoord et koopan of uitvoerder. Inlichting te verkrijg bii A. Freyan «AVan Loo, 13, St Pieter» Panlns PlaatsTOostde BROHMACHIENEN FORTUNA, inlichting gratis aanleer, zich wd bil Oscar Pattvn. Balgerhoecke BROEIM ACHIEN EN. Gebruikt Speciale Petrol, brandde zonder reuk noch rook, gewaarborgd de beste. Schri/h naar; Hri REUBENS, 7, Steknal, Scheeosdaele-Brngge. oz.301 KIEKENKWEEKERS. vraagt Eleveus, Kunstoeders, Drinkpot t Drinkeers. Eetbakk voor kiekjes bn. Legnest. Alluiniu ring, verders alle boodighed voeders voor d hoderkweek. aan zeer voordeelige prijz, bii Leop. Savat Hoeke, Adege. Telefoon 72 Maidege oz 62 LANDBOUWERS, HOENDERKWEEKER. Vaa bed ai te beko bij L. SAVAT Ie ADEGEM AA JULES VALCKE te St LAUREYNS korrelvoeder voor kieks. hn kie - keel. sagesteld volgs de voederleer. Ook alle grond, stoff o zelf sa te stell, zooals Vleeschkan, vleescheel extra bedereel. geal be der, houtskoolroeel. oester zeeschelp dari gierst witzaad. aardnoot paliste sesaan. kato, haver gers'eezl ook scaldis liinschilfers Aerikaansch ; ijn eel, waar inhoud zuiverheid gewaarborgd. Prijz zonder ededinging, ge trouwe spoedige bediing Telefoon 72. Maidege Ernstige ets ter trouwe KIEKENKWEEKER Waereghe. beschikkde over verschill iöe honderd POELDEN verhngt in betrekking te konn"«1 et Holland, seh Kiek- Poeldopkooner. Schrijv ann 't bureel 't Blad AAN DE LANDBOUWERS. Nee in aandacht voor uwe aankoop te do in volle vertrouw allerbeste soort Voaderbeetzad. Klaver-, Gras-, GroeL Bloezad, Zaaikaver, Zoartarwe, linxand Riga Bijzondere prijz voor voortverkoopers. Van het ond gekd kuis: Julee De Watle-Banweaa S Groot Kanon plaats, GENT. - Telef Ook alle voeders voor vogels, duiv kieks. zó3,15 MODEN voor Da, JaHers _ Eerste Coronkantan. I Laatste Nteawij^edaa roote Kt I G EG AR NI ER DE I HOEDEN. I HUIS I Geo Mys-So I Hoek Kleine Visck. E* V) T 1 I arkt an VeerlepUat*. IJEJ* I L WEE WIL EEN MILUOEN BEZITTEN? Koopt obligati die hunne vaste waarde houd. Ieder iaar 20 illio te verlot 12 trekking per jaar, gewaarborgd door d Staat. 272,9 Doe dus, spaarders, uw spaargeld bij ons. Vraagt inlichting aan J. VAN DEN BERGHE. Ontler. DIXMUDE. MODEWINKEL VOOR HEEREN Hoed & Klakk VOOR TROUWERS: CHAPEAU. BUSE, BOLHOEDEN, deftige KAPHOEDEN PLECHTIGE COMMUNIE groot assortit HOEDJES ca BERRETS Hector CAU WELS Noordstraat 17, (aan "t Kasteelke] MALDEGEM. POSTZEGELS Aankoo* oude postzegels. postzegelverzaeling. oude briefwisseling z. Zeer belaagriik. Schrijf ons nog hed : Briefwisseling ran de iares kunn hooge waarde hebb. Bal«V1NCKE LEON. 5 Cvageliaaa. BRUGGE (St An dries l. d VRAAG OVERAL DE SCHOENEf La Merveille VOOR UWE BOUWMATERIALEN wdt U in volle vertrouw bil hard VÏRMEÜLENCLYWCKf Aanneer Bouwwerk. Pondewifn-Linocnsfr. fmarfctl MALDEGEM TelefooD f VOOR ELECTRIEKE LEIDINGEN voor verlichting drijfkracht, alsook alle LANDBOUWMACHIENEN. keukstov, kachels alle slach iizerwar ook Jachtger:ef. wde zich in vertrouw tot JAN REYNIERS cn Zon METHUSALEM OUDE SCHIEDAM De beste naar kwaliteit de voordeeligste Jever geheel het land Depot voor de beide Vlaander: Fira DE BACKERE - ITERBEKE Telefoon Nr 5. MALDEGEM. Voortverkoopers gevraagd BRILLEN PINCE-NEZ a BOTTE ZONEN GEZICHTKUNDIGEN 40, Stestraat, BRUGGE HUIS "DE PATERNOSTER.. Gesticht in Voorschrift der HH. Oogeesters»ord oniddellijk uitgevoerd Groote keus Baroeters Theroeters Pegels. Vergrootglaz. Verrekijker«, z. Landetersgerief. Herstelling Ü r PlAN0S, AÜTO-PIANOSI ELECTRJSCHE PIANOS ' J o s t M VAN Hyfte Gdea Leeawplaats KL TeL i (bii bet stadhuis} VGENT BwÉrt». 25 -TeL 4433 GENT OVERNEMEN, vraagt dan ijn adres op het Mi- EN Dl IJ IN VOLI.E VERTROUWEN tot bureel 't Getrouwe Maldeghe. its de AGENTE IMWOPILIE' BELGE Martelaarslaan. GENT - Tel kan VOOT uwe reking in de oordeeüüstt voorwaard voor U hrizcn i' ri-rvrd!<oot> of verkoop. handelshuiz - rn.'-ppn 'li lp liton '-"we k.irit lfr-, /.ekar r'.'its-n iari gro->!?n irtr»«t Bureel ' t-71 vjr, 8 to» 12 'A tot 1 ure OOST-EEKLOO ASSENEDE LEDESTRAAT FONTEYNE Bouwgrond land U koop, grootte naar keus. VOET 13. Breydelstraat, GENT Alle Veraking aan Jacht- Verdedigingswios word terstond 'er plaats uitgevoerd in de Wapakerij E. Prie-Ve:linde>, Stestraat 74, Brugge. Verwisseling. z WILT GIJ zonder het inst te betal aan de agt in Frankrijk, e allerbeste goedkoopste HOFSTEDE KOOPEN of bijvoeging 50 ets voor aniwoord. FW H F OVER TE LATEN TE PACH1..N in de Oe (Norandie) 83 Ha., waar 65 Ha, gras : 50 koeibeest ateriaal : 200,000 frank. Pacht neg iaar voordeelig. Inlichting bij Mr v ierin J.. Méréaucourt, par Poix, Soe, France, ->rit o GOEDE HOEVE AF TE STAAN. EURE: 75 Ha. aan e stnk, 4 paard j 8 koei; 150 schap, ateriaal, oogst. Huur 100 fr. per Ha. Al te staan 140,000 fr. belgisch geld, waar 70,000 Ir. belgisch geld contant Schrijv "Fraaoe Aflricole«77, Rue luwar. PARIJS. Kostelooxe gazet op aanvraag HOFSTEDEN IN FRANKRIJK et zeer schoone voorwaard, geak betal, z. Groot MENAGÏE o te helfte boer. TE KOOP TE PACHTEN, zich wd tot Louis PATTTN, Koeioarkt Nr 5, YP?R. Voor antwoord postzegels bijvoeg. 63,12 Vditiën OPENBARE VERKOOPING HOFSTEDEKEN es MAA1MEEBSCH TE MALDEGEM, Vosshol D e Notaris VERMAST te Maidege zal opbaar verkoop: Geete MALGEDEM. Koop 1. E HOFSTEDEKEN et schuurk, stalling edegaande erve, te Maidege, Vosshol, sectie F, nuers 159)a «ii 159)c, groot 34 a. 40 ca. Alsnu bewoond door de verkoopster Me Wwe Dés. Retchler. Koop 1 E MAA1MEERSCH alsvor, sectie F, nuer 219}b, groot 44 ar. In gebroike bii de verkoopster. EENIGE ZITDAG: MAANDAG 7 MAART 1927, te 2 ure nanidd&g. ter herberg bewoond door Me Wwe P. Borgonjon te Maidege, Markt. _ VENDITIE an HUISMEUBELEN TE MALDEGEM. VOSSENHOL. De Notaris VERMAST te Maidege zal opbaar verkoop t verzoeke Me Wwe Désirt. Revchler, landbouwster to Maidege. Vosshol, op: MAANDAG 14 MAART 1W7, te 2 ure naiddag: Bed, stoof. 4 tafels stoel, koffieservice, gleierwerk, pott pann. Trekhond hondkar, aardappelol, klein al. 19 hoders haan. 2 looperzwiins Brandhout, pers stak, al wat verders te voorschijn zal gebracht word. 143,8 Coptante betaling. VENDITIE ran HUISMEUBELEN TE MALDEGEM. MOLENTJE De Notaris VERMAST te Maidege aal opbaar verkoop t verzoeke der err wijl M. Pieter Savat. te Maidege. Noordstraat, op: DINSDAG 15 MAART te 2 ure naiddag: Gleierwerk, keukgerief. stov, tafels, stoel, regulateur, schouwgarnltur, raz, heilig beeld, spiegels, KADEN, kapstokk, "ordiin, niaiachi Singer, KASSEN, 3 l^ood. bedd es BEDDING, zetels, karpett, z. ALM : weegschaal gewicht, bascuul, fornuis, vleeschkuip, ladder, klein al. z. 12 boders. Verders al wat zal te voorschijn gebracht»ord Coptante betaling. VENDITIE vaa PERSEN ea BUSSCHEN TE MALDEGEM PRTVCEVELD < De Notaris VERMAST te Maidege zal opbaar verkoop t verzoeke d Weled. Heer Idesb. Baron Rotsart de Hertaing, eigaar te Gt op MAANDAG 28 MAART 1927, te 2 ure naiddag: 2500 BOONPERSEN BUSSCHEN. alle* verdeeld in koop. Vergadering aan koop e. Lange Dreef te.maidege. Clevt Princeveld. 283,10 Coptante betaling. VOORLOOPIGE AANKONDIGING. De verkooping : Geete MALDEGEM : 1. De AFSPANNING "Ste BARBARA, de HUIZEN bewoond door We A. Clvncke. 2. We Louis Fontevne. Statiestraat. 3 We P. De Coninck. Statiestraat, ' 4. August Leliaert, Kleine Ware. 5. Honoré Landuyt. Moltje 6. Hri Lazo. Moltje. 7. August De Kevzer. Moltje. 8. Elias Vanneste. Akkers. 9. Caiel Van Hoecke. Akkers. 10. Catn. Van de Kerckhove. Moltje 11. Th. Van Landschoot. Moltje 12. Jules Cauwels, Moltje. 13. Francies De Cnninck. Kleit. 14. Leopold Matthvs. Kleit. Geete MIDDEI.BURG. 15. Jan Bauws. Dorp. 16. Gustaaf De Candt. Doro. IS GESTELD OP DINSDAG 29 MAART 1927, VOOR DEN INSTEL ea op DINSDAG 12 APRIL VOOR DEN TOESLAG, telks op 1 ore stipt naiddae. te Maidege in voorelde afvpanning St Barbara. Notariss VERMAST te Maidege, L BEKAERT te Watervliet, A. BEKAERT te Tweebeek. 293,10 OPENBARE VERKOOPING. De Notaris VERSTRYNGE. te St Laurevn». zal opbaar verkoop ; Geete St 1 ^ "REYNS Koer. E.-n WOONHUIS et rnedetfaande erve. te St Laureyns. - Gravejansdiik. kadaster sectie B, nuer 86e groot e are zestitr ctiar. EENIGE ZITDAG: MAANDAG 14 MAART 1927, o 2 ure naiddag te St Laurevns, Dorp, ter herberg " Hof Holland.. bewoond door Jufier Hele Bultvnck. 143^10 KANTOOR VAN DEN NOTARIS GOVAERT TE OEDELEM INSTEL op MAANDAG 21 MAART 1927, o 3 ure naiddag te Sysseele. Statiestraat bij Mr r...,1e Dhoore. : Geete SYSSEELE: E scboon gerieflijk WOONHUIS et verdere geriev erve. tuin. groot 4 ar, 69 ca., kloek gebouwd et breed oprij langs d ê'oot steweg Brugge op Gt. Vrij et 1 October , instelpning. _ TOEWIJZING. Notaris DAUWE U- Eekloo zal toewijz : Geete Si.F.YDINOE Welgeleg HOFSTFDEKEN et woonhuis, schuur, land weide, wijk Witleoer. groot Ha. 2, In pacht bij I. De Vlee*?chauwer its 1125 fr. 's iaars tot 25 Deceber Slechts ingesteld fr. TOESLAG: DONDERDAG J7 MAART 1927 r.rn 2 uur stipt bii Mr Aug. Rraet, U- Fcidoo. 173,10 VENDITIE. De Notaria SPAEY te ETKLOOCAL op baar VARKOOTMTT: t. Beste oartij LAND te Adege, Kruipuit, t voorhoofde aan d steweg Eekloo-Thielt, sectie E nuer 736, groot 44 ar 50 ctiar. 2. Partij LAND alsvor, achter voorgaande, sectie E nuer 735, groot 44 ar 80 ctiar. 3l Partij LAND alsvor, ners voorgaande. sectie E nuer 739, groot 44 ar 80 ctiar Sa verpacht aan Paul Beelaert te Adege. tot 25 Deceber Boopriis 545 fr. EENIGE ZITDAG: DONDERDAG 17 MAART o 3 ure naiddag, in het hotel Gro Boogaard te Eakloo, Brugsche straat VENDITIE Tan BRANDHOUT ea BOONPERSEN TE URSEL. De Notaris MAEYENS, verblijvde te Knesselaere, aal t verzoeke d Heer Baron Gillis de Pelichy. Eigaar te Bragge. opbaar verkoop te Ursel, wijt Hnlseloo. op MAANDAG 14 MAART 19». o 1 1)2 ure. 10,000 BOONPERSEN. 15,000 SPARREBUSSCHEN. Verdeeld in koop. 143,10 Coptantt >e. KANTOOR VAN DEN NOTARIS SNOECK TE THIELT OVERSLAGI DTEFT*"* MAART telks o 2 1)2 ure stipt naiddag, te THIELT. ter herberg "De Roods Poort.. St Janstraat, : Geete RUYSSELEDE. Vlaagt 1. - E goed MAAIMEERSCH groot 43 ar. LAAG* de One straat ea de Poucquesbeke. 2. Ee goede partij ZAAILAND, groot 1 Ha. 69 a 10 ca. op d boek der Kleine Tbieltstraat d aardeweg naar Caegbe. ln 3 koop. Geete CANEGHEM. Canegbecaoelle EENE GOEDE parth ZAAILAND, groot 1 Ha. 15 a. 30 ca dfebte voorgaande. In 2 koott. Alles gebruikt door M_ Joiee De Brander tot Kerstavond STUDIËN VAN DE NOTARISSEN SNOECK TE THIELT. DUBOST TE BRUSSEL, DE BRUYCKER TE BLICQUY Geelde Notaris SNOECK. zal. et tnsschkost bov geelde Notariss op nabepaalde zitdag, overgaan tot de onanbare verkooping ee ALLERBESTE HOFSTEDE «EER goede ZAAILANDEN, MEERSCHEN WEIDEN AA WSKALETFEAE BOUWGRON- DEN. te THIELT. langs d steweg nas* Marialoop. of daarotrt, AN OP DEN Poelberg. sa groot 33 bectarvn, 45 ar 65 ctiar. Verdeeld in 23 KOOPEN. Gebruikt, sonder paebtvoorwaarde, door de kinders vnn M. Leo Van da Vrvere. KerstdagpachL ZITDAGEN TE THIELT 1 INSTEL t DAADERDAG 17 MAAN 1927, OVERSLAG«Deaderétf 31 Mawt telks oa 2 1)2 ure stipt naiddag, te Thielt, ia bet Hotel de l'espérance. te Thielt. op de Groote Markt )0 InsteiDnsng. INHCHTIAGEN te beko bii geelde No- <«risata. aa ook. ter stadie dan Notaris OLTVERLEAITX-LAGASSE te Brunei ltsclieldlag v OPENBAR! WKOOPING vaa HUISGERIEF. LANDALM, BSZSTIALEN ea VRUCHTEN. o HENRI DE GROOTE. twsrder te Zoerge. zal op DONDERDAG II MAART 1927, s iddags o 12 1)2 ure. te URSEL. Onderdaele. t bové verzoeke August De Brtivne, landbouwer aldaar, opbaar verkoon: HUISGERIEF, al.: tafels, stoel, kass. koper theeoor. rookuio. 'uielkeern. z, LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN: driiwielkar et verhoogsels. ijzer M bout eegde. hurde. ijzer salpop. eelkist. drij koeigareelea. swing aanschiio. basküul et gewicht, trog. snijachi. loofol. windol, klein landal. z. BEESTIALEN: Twee jonge bekalfde Melkkoei tevs trekkast *n e schoon Jaarling Vaarzerund Verders veel stalest, strop bout. z Gewon«voorwaard»035, ^ ^ Coptante betaüng^ De Notaris VOET te Aalter zal et tusschkost zijn abtgoot Notaris CLAERHOUT. Toekoststraat 69 U Sint- Aandsberg. opbaar verkoop : Geete LOOTENHULLE. (Proostdiil Koop 1 E WOONHUIS et afbanfls land, groot 48 ar 60 ctiar. In oacht zonder voorwaarde bii Edward De Vreese Koop 2. Ee TWEKWOONST et land. groot 59 ar 80 ctiar. Verpacht voor e deel zonder voorwaarde aan Kaiel Cnudde voor e deel isiet eer..- voorwaarde 9 taar aan de C. O. O. Loothulle EENIGE ZITDAG VOOR VERBLIJF DINSDAG 8 MAART o 2 1)2 uur stipt, ter herberg Het Brouwershui*, bii Hrv De Mever te LoothuiUe (Dorp) C83.9 KANTOOR VAN NOTARIS HERTELEER te LOOTENHULLE OPENBARE VERKOOPING e SCHOONEN EIGENDOM bestaande in voornae hofstede, zaailand, iachtverbliif. Kaphout- sperr^bostchtn. sa ürool 44 hectar 45 a. 80 ca. in eun i/lok tfeleg U- Aalter. langi de kalsijde naar Maria-Aalter. verdeeld in 8 koop De hofsted«is verpacht aan Hri Wflvaert tot Kerstdag het iachtverbliif aan Cvriel De Boever tot Kerstdag T overstaan d heer Vrederechter et tusschkost Meester TAY- MANS. Notaris te Brussel EENIGE ZITDAG: MAANDAG 14 MAART o 2 % A ure in 't Casino, te Aalter. Markt. 143,8 r KANTOOR VAN DEN NOTARIS HERTELEER te LOOTENHULLE KOOPDAG te Belle. Dorp. t hove wed. Re Van d Bossche. 00 DINSDAG 15 MAART 1927, o 1 ure : HERBERGGERIEF HUISRAAD. Driiwielkar, aalstuk, iuelle. afrooer, keern, bascuul verder al. 2 Melkkoei bii d» bate. 3 beketfde vaarz, ion-i» stier. 2 rund<>r«, beèt, stroo. est. ale Verders de ELEKTRIEKE 1*'?ICUTTNG rnet toestell. Dvroo, MasH"rii. r. Ar:,ht A'r VAN Of.R AUWEI'"P''!!-.V N^tijris te Zoer^yJli, 1 S? r9 MrfÉli-hifr * itm I '1* fi I Ij 'gl' JLLiütu sa Spaarkas de; Geld- Grondvereiging NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 45, Ki.':^rve1terss!raat, Antwerp. KAJFLTAAL 1 FR. WMM. RESERVENT FR. SPAARBOEKJES 1 5,25 % SJSÊ 6.90 %\. ~ 1M%f Leeabtfaa ea krsetkssk aa tegea IIMhu Voor verdere inlichting ziek te wd tot c'c volgde agtschapp t Maldetfe, Mr Arthur Wille».GilUs, Oedcle. Gust Van HnUe, ge* Architekt-Iandeter «n zaakwaarneer Oostcanp Mei Horteace Deept.. Knudde AdeguZweepe. Verzekeringsagt Mr Prosper Bruggean. Ooat-Eekloo. StroostraaL Mr Jan Baptiste ASEENEDE. _ Mr Eile Jlle Duoteyn. Kasteelstr. Ravsselede. Mr Alfons Wanaeele handel Balgerhoeke. Mr Caiel Bauws. bdelaar Segnete. Mr CaiUa De Witte, 231 Leegs^ Baarne, Mr Tbeonbile Hoste geete- St Laarevas Prosper Bultvnck. bandelaai beabte. Dorp 131 Boachoate. Mr Jules Haerllnck. koster. St Joorts tea DtsteL Mr Flort Langoncb«Caarvcka, Mr Marc. Hovelfnck. rteester notarisklerk. Clavz. Mr François Buvsse. olieslager. St Margaerite. Ca, Vaa de Walla. scboi% Daarle. Mevrouw Adolf Van Vtrdegbe- Slevdtnge Mevr. Wa Fr. Vand Mebrngbf Van der PlaeUe. Svsaeala, Mevt. Uon Da Conlaek. Detn. Drong Mr Adolpb«Mattbvs. Kand-Not Waarschoot. Maurice De Wilde, bandelaai Ertvelde. Mr Hry Wanters dorpstraat 22. Statiestraat <0. Everge Mr Alok Vtn der Aa. geeate- Waterlaad-OadaaMM. Bdiaoad Vaa Havaia ontger. bloeist. Kaaasalaare. Mt Jean Mageran. koste* Watervliet. Mr - C.. Verl e, koste», Hertsberghe. Mei Herine Van Bellege. Mr Arthur üe Hau, Landege. M Verplaetse versekeringsagt Marie-José. IjJothlle. Mr Robert Stock, dorpstraat, Ursel C Bauw», dort» ,1) Mtsreadtee. Mr Arthnr Dlertek. dorp looi De Notaris BLOMME te Nevele *al al tusschkost d Notaris MAE YENS te Knesselaere opbaar verkoop op DINSDAG 8 MAART o 9 ur T verzoeke cn t bove vin Mr Charles Van Dae. Aalter (Oostol): Volledig HUISHOUDEN. LANDALM. 3 Koei, 3 Rund. Hn, Brandhout Vracht. M8M KANTOREN' DER NOTARISSEN HENRI VAN CAILLIF. TE BRUGGE VITAL MAEYENS TE KNESSELAERE. TOESLAG > DINSDAGSS MAART 1927, o 1 uur naiddag, te St Joris t Distel in de herberg der hinder» Duvtschaever aan de Brug Welgeleg HOFSTEDE, te St Joris t Distel.^ Citrostraat, groot 2 Ha. 94 ar 43 ct Verdeeld in 3 koop. Verpacht aan Maurice Duftschaever ea Marie Mouton. tot na het 12e iaar volgde bet overlijd v & Joanna Mouton. wedawe Charles Macnhout te St Jori* t Dbfel. its in baar onderhoud te vooral tot aan baar dood dan al. its 435 fr. te laifc. Sa afzonderlijk ingesteld fr. 153,10 BEHEER DER DOMEINEN KANTOOR ASSENEDE BOOMVE NDITIE. De Ontger der Doeins«Asse. nede. zal op WOENSDAG 9 MAART 1W7. o 10 ur t xün Kantore, Oosttragel, 39, SELZAETP. overgs tot de opbare verkooping : 6 OLMEN, te Cluvs. Kerk (baaa Meulcstede naar Selsaetel IS KANADABOOMEN. te Asswede- Triest (Baan AsMaede-Triest naar Caprvcke). De verkooping geschiedt bij iddel geslot bieding te vergelijk «t -ii* in het publiek gedaan bii oobod. De bieding oet ^oecbrev fn rijn 00 icgel 2 50 Ir. «a «nder 2 otr.ilrgirb H- plaatst rijn 7y t«n nlterste Dia», dad 8 Ma«rt%s kantera vaa de* OnfvabM' toeko. De boot o oet binn de aand weg. gehaald ordes op >traf boete d» boo putter, oet gevuld word. Coptante betaling W2.ll Kost»0 0» BEHEER DER DOMEINEN KANTOOR ASSENEDE OPENBARE VERPACHTING vaa MI PERCEEL LAND TE BOL'CflAL'TE. lang, het Itebellakaaael De Ontger der Registratl«an Doaseifleo A«scn«d», fal op DINSDAG 8 MAART 1927, o 3 urer. herberg ' IN DES APPEL» bii d heer Hauw* ts Houchsute. op. baar verpacht voor. rcn»n terijn jar, in t«gaan et l April bectarc 40 arca ZAAILAND liggde t^ n,,i- hit,tc Ijcï» het Iub«llakanaal tussch d Hravtiansdiik *n <1» Kruisstraat, verdeeld in 9 lntcn. Onkoit t0 Grondbelasting 15 0» Er wordt r borg gevergd Het UvtbocL turl de vonrw3«rd<n der verpachtinf berc^t ter in/ai"-«der heibtbbtrs t Kantor«v:;i d< n Ontger. <V,sttrageKjW. Shl.XAEI H. 272, BEHEER DI.R REGISTRATIE EN IXJMF.JNEN. De Ontvarigi-r der Registratie Doein te Rouss«.-bre zal op DINSDAG 8 MAART 1927, o 2 uur stipt 's naiddag», te Rounelare, in het Gasthof " Java.. O u»tstraat, overgaan lof de opbare verkocring ZWARE OLMEN wassde lang» de vaart v^ii Ro«)are naar de Leir. op 't grondgebied der geet Ingelunster lieghé. De boo rijn geteektnd 1 tot 147. MEN vrag," beschrijvde lii»t t hantoore. 2T> 11 0O» HOUTBEWBRKMACHIBN8N VAN DEN ABEELEi LINTZAGEN TOUPIES ooamaoawb VLAK- aa VERDKSCftAV» STOK. «Geattk vaa bataliai. HOOFDA<aWT«G. ALDERWEniKLDT Noonktraat 14, GENT. EERSTE KOMM UN IE ÖUD GEKEND HUIS Kleine Louvre HOOIAARD a (bij KoonuMtkt) GENT E. Poeto«- V«n der Straet GROOTE KEUS VAN! DAMEN. * lünöêrhoi [ HOEDEN WC " b.keus Of ALGEMEENE HOUTHANDEL V Torafcoat. Hiiwl Molanstrat 105 Tel. 144 EEXLOO «.129,11 ZADEN OUD HUIS A DE ZÜTTER Opvolgar A. CARREER 65, Sedanatraat. 65, BRUGGE (bi) de Sedpoort) Veredelde Laadbottw., Groanself- aa Bloaauaoaa Zuiverheid, echtheid, goede kiakracht Bijzonderheid voeder» voor jjevogelte. Huis vnn Vertrouw Vaaaf April Wi Fraaa Coopan, WaartckooUDa, t«beko: beste ras vaa POELDEN, ia volle vertrouweu. t hui, besteld. - D Dondatdag te Eekloo. Hoek Mclstraat, Baterarkt. 202,21 Voor uwe Ge dplddtsg WENDT U tot Mijnheer Floriond DE KEZEL 117, STATIESTRAAT, 117, AALTER. Agt de "UNION FONCIERE & HYPOTHECAIRE Naainlooze Maatschappij. Kapitaal 10,000, , Si Guduia Plaats, 19, Brussel. Mie geldstorting di uitsluitlifk tot leing op... &tsis-,iiiker^u\ y f S A Istt- runc hypotheek " ü- 'j'.injf'p tfwi foi-yti- i'mx&i&i.- TE iwntwiiyinwi DE DRAAISTROOM! MOTOR MOES : jy> " : -"»y is voorwaar de electrisélie ot<*ï', ' >l die gansche voldoing schkt. Alg. Agtschap a«r Vlaander*: Ateliers Ed. RQ*JVKOY k FUs Bljfèrilcws Ai rtf. ' Algee» 'fitffilobdljfhed ' vo^r 'El c\riciteil Veldstraat 34, ' <lle N T. Tel V.' J z310,143 Protpecnuï larlovén word a,.r?lcr kost op aanvraag verzond

7 't Getrouwe M'ltic ghe 6 Maart niwerpsche HVDO NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ gesticht in t83l Kapitaal Ir. 20, Pcserv fr. 2t.1ft8.071,58. Maatschappelt/ke ie»el te Ant-, r f'iiidcvctlrr- W ZETEL TE BRUSSEL Regtlnan U 'PAARKAS «Intrest Gfoadpaadoblltfati I intrest 7 D«I 100. Laeaing op vaste goeder o te bouw. Vartwfeawoofdlgers is al Je bü?oaiicrsle «led, an geet des laatis Voor Kaesselaero : Mr J Arnnut. geecnl-.'*ci.ri-tjm!. Adefie < ju»t Boute. Basievelde Mr L Re«. icrt. Bouihoute Ï Mr A Vos, geetesecretaris. Atseue V Mr K V -,. t*,. i.i.stct Mei. Isabella Van d Heuvel hande'ajjsttr Waers?hoe> Mestdagh. Kerkstraat 25 - Evoriic: M» O \an de: = 3l«r4M«i Mr A Van d Borre Maiilcjc M,.1 VI!. r.lieatsche steweg - Aallar i Mt He Decker C - St Lawevns M Oa Kavier. Lebeke< Mr Aug. V«n -Vlior tfe»>i»«eivnnif»r Waterland : Urbain Wauters, sekre I-iris ItSüüSI GARAGISTEN voor «w aptctet] werk»»dt U tol do CONCORDIA - r: ICHTINGEN bijzooder Ingericht voot het rectificer cylinder* cn krukass (et de veraarde zwitsersche -achino» " Kelibi-rger op I 10 )e gegarandeerd -- Soudure autoge Stock Rirn» in iijeft aufa segt. Bijzonder!.e<d Pistous " Dinthern Alp«.,,. ' GEKT Edrachtstrnal Tel SAIS VRAAGT PRIJZEN FN INLICHTING' \ ,MATRA55Ï GtrtOCHf llfw DÊ fl ATRA S S EN HET TOREKEN tlttfoo" FABRIEK I Enocl&CHE BEDDEN HOSKVP'JDAGSMARKT 6 KAMMENSTRAAT <S H T Hç..-, varj* KQWLW TO/^ATTTAWOPP OA 'N E. i. O O i> J > RTHGJWEfij _ PT rv^ Ä -»«( BsoetM M»t -loja-a«watuseso et;.. c 1ST QEHKIM DKR ABDIJ. GETROUWD,OP EEN LEUGEN door M ra. H. Wood. Gay cn Rupert Poeroy war beide rijzige, kftappe ann, precies ev lang bijna zes voet, drie duin» gelijke gestalte. Zij hadd beid de fiere, schoonr gelaatstrekk der Poeroya, het glanzige bruine hanr de donkere grijze oog hun geslacht, aar daartoe bepaalde zich de gelijkis. Guy'a gelaatskleur wn» bleek deed aan «schi dk zijne gelaatstrekk, die op zich zelf ev walgevoid war nis die Rupert, aakt e ietwat onaanga indruk door hun uiterst stroeve uitdrukking, door de ostandig hetd. idat hij e hazelip had, welke ui in zijne jeugd vergeefa getracht had te verhelp. Rtipert's gelaatskleu&wa» zeldzaa frisch schoon ivoorft an, de uitdrukking ziji»elaety was inned ofschoon wn vrijpostig, spceld' <ïe aangne. tr.ek. Ook klonkcr, hunne ste v^rggjjjüc^,; dio v.an Guy klonk i?n bnr terwijl dip. Rupeft i(jf^ l: ^as ak.uzie!:. 't Was e schitterde zoerochtd, in de dnnpsche krter was de tnfd ^vnor het ontbijt gedekt; 't wus -JÜÜSSSSSSSS» «««^ ««B i S 1 ' r VFRiïi AGERING BLOEDARMOEDE, ZENUWZWAKTE EN PIJN IN DE LENDEN. Wanner tfii liidl in dl ld, rug, be of ar,.indi gii veragert, ofd-ljn hebt, verlies het geheutf. indi tij door ziekte of overspanning 'er/'i-'m /iit indi gij alti d veroeid zijl. zonde' noed of wilskracht altijd draaf- <i/oeve gedacht hebt. indi gij slapeloos zift. of de noodzakelijkheid voalt!.: :ri<l o te keer. indi gil lijd) isn de aag, slechte spijsvertering vuils tooi nrl! : H>pindcn. zwcet bii het inste werk, vallde ziekte, kecr der iar leuies voor de ootf oorrukching. stek In de ziide tfegrol in de dar <fe vertrouw de veraarde KRUGER'S TONIEK Prijs per flacon fr. lioofddepoi voor Beigie: Laboratoriu. H. VAN AKEN. apotheker - specialist. Selzaetc. Verder in de volgde Apothek. Van d Broecke 1 Maldege. V '* ' Kikioo 66 M A C f i l E L S SÎEENSTRAAT BRUGGE. HOEDEN KLAKKEN TRENCH-COATS GABARDINEN REGENMANTELS, LEDEREN VESTEN :-. a.v.202,34. Van Der Straet! Metaalgraveerder 'teda 14. GENT. tot STEMPELN ia caoulcboo OAGSTEMPELS overdrachtzegeu 88,fc WIE ÏN ZIJN FABRIEK SOLICDE DRIJFRIEMEN wil gebruik vrag, prijs aan bij de Fira LANDUYT - WUYTS lc EE KLOO (Baltfie) In bijna «Ile niivcrheidsgeslicht INGEVOF!>D 3725 Priizcr -jrrcercnd. Telefoon 25 Reisbureau Ernest CLAES '.MTWERPEN. Korte Gaslhuiaitraal 21. Telefoon Huwelijksreiz Groepreiz N; *7\ : 22 Maart PARUS : 16 Aoril.!,. ASSISIE i 21 Maart 18 April.O "RDES : 18 April 3 Mei r^ri'x: 7 Mei ARDH:A'KN LUXEMBURG: a'.le vevrtieo dai af Psscher. Vraagt prospectus et prijz. 132 WILT O ia voordeelige»oerwaarde» BOUWSTOFFEN «anctiaffeo. wdt. ' U.to» kat Hal, imfons BORGONJON-DE HRABANDB«E(Jj Noordstraat 68. MALDEGEM Telefoon 52 M ca beslet! t buiie. lstc COMMUNIE ai eüe.-s 300 tot 500 Ir betsion : Nte Coir.nvinicklced. wanneer ^ij tï iü> k".:f\! bea voor 200 ir^ 17 ÏN HET BOERINNEKE te!uz, geirs gr,.-,t< kost, aar goede s.h....:e v.,.rcn ivoordeeliise?r:jj:.n.> t i.-i.ect niet J.il di luxe cn de : -. i.üor u r.ii.ot betaeld w.>rd. :':.-r. } ous e bezoek vcri'eüim ze. «.:-, 'T.7o kwaliteit ilil zult ovcritte 1ste Cour.ic-klecder, I :1U' lc 0 - -l.leeder, ide. -hs'ieeuie witti! kleedvrej, iderr V.t: ziidea klc.-dvnn v,«n af.u'.irde beste stoffe 1ste Co. iiiunw'-meedercn af Tot cn v'. ciplecu voor 1ste Counie in de schoone stofte. zi::vere wol af tot 350, J0 liet IS.-erinneke i< het oudste conielt:.'- l-.i:j< der Stad. Pa» wel op hei adres biiionderliik op nr 3, IN HET BOERINNEKE No 3 cn 10, Serptstraat, GENT _ Z.ir.dags opea tot 5 uur M geett ifs'..ic-7o(5o!*.'02 SE -H e klein vertrek op dc eerste verdieping nan de voorzijde der Abdij. Van de bedkaers war er vele bested der, was e jaar ouder dan zij. Waar kijkt ge naar, Joan? Niet naar iets bepaalds. Ik keo.k voor «Ir distbod, de ;:o;> juist naar d rook, die daar al vsters die vertrekk war aan dwarreld opstijft uit e schoorste de buitzijde; <iil ijzer tralirs het Witte Huis. Hoe staaï het tussch u de bewoners dat h'.iis voorzi. Voor het saile opstaande vstor deze o:ul.ij.kaer stond iïupert? Zijt ge op vertrouwelijk Mis» Potncroy, waihtd < p de koni.il voet et h geko? hnars vaders haver bru'ik'ia, liet Niet ik, aar Guy. haar ooi; dwal u\i>r ln-t iiaar zoo Guy 1 welbekd'- landacuap dat /ij in zoo Hij de Lord houd zich vaak lanc tijd niet hid aan^chi.ux'd: do laar op. Inderdaad, ik b al begon rots, de verstrooide hiü/. v..n hot nep. te \eroed, dat we gratis dorp. bevs ee-i -noot wif :;;'Oouw - liecriinsti.-cd staan te word et l-i ij na >»eheel vers«. ïii.i ttisschcn het e schoonzuster. geboote, dat ter halv. h;;!v.-r hoo^t - Kupert. viel Joan he op berisp. : toon in de red. gindsche., h\el : el.-.1 was. /:i\va<t d vori»{<"n.»nd n.i e at\vr/il;'. id Of et ee stiefoeder wie nrht niaar.dcn wede. tluiis 4 Icnii rorek. waar het op neerikot? vervolgde Rupert, zonder zich. r.i^i' j. il on ;;e;."ûi'n was nare zuster Isabcl yetrou-.vd :r.ot d 1 h ^jde vitovredheid zijner zuster aan te Wel Gebor Heer Hri Capel, < trekk. M uir. wat dit laatste betreft /ij had re-ds eer kinder dan ;-ii ; Heb ik ontdekt, dat we ons niet onc:ckon ttl!'-:>. Joan «in-,' dikwijl, bij ha.a j tust Hoev te ak. De Lord logoer, aar zij was no:; nooit ioo; Mrs Vi'ylde ak elkander slechts EI8CHT u uwt ^eldplaatsing e notarieel akt; HYPOTHEEK (RENT) i ( de zekerste»earborg, e goudwaarde. PLAATST uw geld et de HYPOTHECA1RF BE- LEGGINGSBANK, N. M. Arber«sUaat Nc 19, ANTWERPEN, et ee notarieel akt VRAAGT inlichting ovet deze geldf >ising^n, waarvoor II e aotarfcel aki ontgt tot bewaart ** D da gebeele. volledige teragbetaliag uw geld di gii nooit behoeft weer te gev zoolang gij uw op deze wijze bij de HYPOTHECAIRE BE- IEGG1NGSBANK geplaatst geld oog niet '"heel heb' terog ontg. VERZEKERDE "NTPESTBETALING IEDER HALF IA AR SPAARKAS-INTRESTEN» Voor e plaatsins! 5 jaar Intrest 6,50 % Voor e plaatsing vaa 1 iaar Intrest 6. Voor e plaatsing ei 12 aand opzeg Intrest 6.50 Voor e plaasting 6 aan. d oozetf Intrest 6, % Voor e olaatsing op kort terlin Intrest 530 AGENTEN DER BANK TE Knesselaere Felici Mahout..vissol verzekeringsagt: Loveadege : Alf. De Wor-Van Acker handelaar : Oedele Jeroe Reynties handelaar. Oostacker Valtin Geers. onderwijzer Dorp 1 Meelkerke Louis Verschoore, koster I.isseweghe Louis Scheurs. Geete-secretaris : Vurite: Rei Volcknert, veldw^ohler : Moerkerke - Mei Hcla Van Me', T Oostkerke i Mr Honoré Aeele geesnteontger! St Pieters bii-brugi!» Mr Cyriel 'aepe. Oastdsche stewef 62 - Bekeöe : Ca Dehaeers, nand Doroplaats Ettelge: Cesar Verhaeghe. hand.. Dorp- 'Iraat 101. Stalhille : Jet Montevne de ete-ontsjer: Watervliet Mr Gaston Verheecke-Dearé : MeireJbeke. Mr Arfhur Proost. Heidestraal 4. St Michiels (Bruggel: Ravond De Baes. Rvsclsche hetrwe^ 8 Ertvelde : Alfo"s Rotteran : Oost-Eekloo : Cvriel Buvsse. Handelaar. Dorp; Mar:akerke > G Buvsse ieeraar Staaisbaan 27 Weveighe: G Dutoil-Donnal».. Me. schritraal 152. ^tv'-w» I) tot sfiküans toe Voorko die folterde bauwdhed die Uw gestel onderijn! Ge vergifcea of verdoovingsiddel naar geas.'srachtjjc, borstzuiverde kruid r'ic de oorzaak de krachtdadige ««tchadeiijke werking Akier'z MEKAN1EKE SCHRIJNWERKERIJ MARCEL GEERNAEIïT - VAN PARIJS Noordslraat 151, MALDEGEM. Aanneer -an alle tier- schrijnwerk. Specialiteit Carosseries op autos. (Caionnett). Rolstors. 291,1 Moderne inrichting. Ver;or d werk. gelei,....on, als er tegwoordig voor vereischt wordt. Ik wilde wel, dat ik e guineas kreeg voor elk onnoodig woord, dat ge u per dag laat ovall Joan. lachte Rupert Poeroy die e toonbeeld goed hueur was. Guy zal zich heel goed kunn vestig, als hij de joncre dae krijtrt. Zij heeft vijf twintig duizd pond weike haar op haar trouwdag oet uitbetaald word. Spreekt ge nu de oeder of de dochter? Dat noe ik e aardige vraasr Joan I De oeder is es zoo oud als Guy het zal tinste niet vee; schel. Ik zeide. dat het haar uitbetaald oest word op haar trouwdag. Maar wil v.-'l Ai wil de dochter Guy tot an hebb? li-'t Miss Poeroy zich langzaa aarzeld ontvall. ' Rupert schoof no;f e de salle ra op stak er zjn hooid uit. Hij floot e zijner jachthond, die lang huis geblev. M had ha ar, l:«t hof tetwille hunne kinder, daar bed et d opzichter. d naa Joan gegev naar ee Joan keek op. Alsof papa zich tot Gaunt speelde zek«re dae Joan de fooray. die iets di aard zou le, Rupert Rupert, Rupert I riep zijne zuster nu driftig uit ge weet wel. dat St voed sewoest was o hnre si!-,i'.-i/.e?; e, wat f.e bedoelt. iel. tiids de r.:'fterri:r^ Koning De oudste zoon, de erfgaa, als ik iets hoor wil, ik het oet hooi. Ik vraag : wil Alice Wylde Guy hn. De are Joan 'We Joan na-?nl gnnn trouw, riep Rupert: zoo "itlijk was niet schoon; zij was 1 luidt het prograa,... tot echtgoot hebb? 'vu? schraal, hnnr har war /eer; - Guy is daartoe niet in staat. Gij Rupert trok zijn hoofd weder naar flonker kleur, haar t"!an'! int al!. hebt te veel geld verspild, clan binn. bijna olij! k'.-uri:r; inaav h uo trekk' d t hij aan trouw /ou kunn dwar regelatig sroerl. /' i waa k a : - papa heeft hein dat vaak ge- dat aan Guy zeiv vraagt. Me dunkt, ge doet beter, als ge thnns nfj.'n twi'iti', j. ir <>i:d. nocf gezefrd. Twee huishoudinff in Is het waar, dat haar zulk e hare zuster Isabel, de ".te dor k' two" -al riv >veei 1 groote so gelds toekot? 1.. f f - Y T - S ^ II MUI I i I ZEER VOORDEELIGE MODERNE BUREELMEUBELS Aerikaansche. inister e?> dactylo bnreatix, s. * Zeer verzorgd werk Meube & flatrassfabrêèk 'HET ENGELSCH BED 1. MEMLINCPLAATS, I Tefeioon BRUGGE. zlli DE EENIGE VOLLEDIGE NATUURLIJKE MESTSTOF IS P E B U - G U A N O GEEFT DE GROOTSTE OPBRENGST, EN DE BESTE HOEDANIGHEID Rechtstreeksch ingevoerd door G & V. Mt)REELS N \f. SUPERFOSFAAT FABRIEK. Klniue Dok GE.i I, Vraagt aan uwe Leveranciers Ruwe of Opgeloste Peru Guano - MOREELS - MERK " DE PLOEG Superfosfaat Moreels Stoo bootdist " T e l e g r a a f,, ^aal. Vn, Expeditiebedrijf» v.h, H, Braakan Sc Co, ROTTERDAM-Asterda-Dordrecht-Roosdaal N. B. WEKELIJKSCHE DIENST Rotterda Bresks vice-versa via DORDRECHT, MIDDELBURG VLISSINGEN et doorvracht naar alle plaats in WEST ZEEUWSCH-VI AANDEREN Inlichting over vracht etc. word gaarne verstrekt door ' ' de AGENTEN: STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ BREUKEN S-M AL DEGHEM TE BRESKFNS, hare verschillde bestelkantor. i Hebt ge HOOFDPIJN " aarzelt dan r.'et, aee:::t z:ncer uitstel - WONDERBAAR POEDER VAN 't ROOS KRUIS dei Anotheek H DE POORTERE St NIKLAAS (Waasl Dat 5 inut de hevisste. h irdnckkiüste HOOFDPIJN doet verdwijn. Deze noeders -ïvertreifcn 3IU Mt r.u toe fakde speciale iddel. ZE ZIJN ONSCHADELIJK. '.;n doos 2.30 fr. Driedubbele doos fr. 6,00 Franco Per post. Ir alle apothek. Laat u niet bedrieg ROOS KRUIS. ' Okkasie Naaiachi, erk Sinöer. Nauann. Faff. 'ictoria, ;e bezichtig bij Edond VAN LANDEGEM. Staticplein 64. EEKLOO. ziin aldaar steeds te koor. te '-eijinncd 125 franü. Op elke achi wordt waarborg gegev. 4611,7 Da. is waar. Haar vader is in lndië eweesi e nabob, of e radiah, or e koopan in alle gevalle iets, waaree de lui daar ginder rijk word; zij erft he. Wanneer hare oeder kot te sterv, krijgt zij nog viif twintig duizd pond, of eer. Zij zal Guy nooit tot an ne ; zij is daarvoor te ooi. Mooie vrouw trouw vaak et leelijke ann. e~> aar stil! viel Rupert zich zdve:i in de rede : daar kot hij aan de erfgaa. M hoorde Guy Poeroy daar buit sprek. Zijne geaardheid was oorzaak, dat zijn broeder zusters nooit veel he gehoud hadd aij had zich altijd te veel gezag over h aangeatigd. Maar hii was de lieveling dei: Lord. In Guy rag de/e ziin erfgaa, zijne gewoonte, o daarop gedurig te zinspe' was oorza.'k ge-.veost, dat de ander Guy?pottd d :vhaa:n gav «c! erfgaa > I'rotsch?n aanatigd, vreeselijk spilziek als zij war, hadd de Poeroy's : zoowel de Lord nis zijne zon steeds eer verteerd dan waartoe hun inkost h in staat slelrl : aafr daarede was c'e wereld niet hekd : Guy. tus?eh-n wier. rijn vader e onvoorw.">.;hf<le?i.:ke ver'"oa welijkheid bestond, had d leoftijd acht twintig Jaar!vrci.';t. r.onder nooit aan trouw te hebb gedacht. Ge oet wacht, totdat ik er 202,21 TEGEN RHUMATISME EN-T * FLERECIJN.! ijdt gij aan die pijnlijke ziekt de * ^ Blair piller zijn daar. Het is e koninklijk geesiddel dat niet onkel oniddellijke verlichting brgt voor de hevidste pijn, aar het. hart. de aag het hoofd vrijwaart teg de aanvall dezer ziekt ee volledige Sezing verzekert. 1 DE PILLEN De doos de BLAIR Mr ei^ 24,50 ir teu' rhuatise flerejijn Apotheek Ch. DELACRE 14, Goudberg, BRUSSEL 123, Meir, Antwerp..reB&z,-.szjst9ga*w Laat U nu e RADIO brg doo r Gabriel Deliils. Zie prijz 5* bladzijde. niet eer b, Guy, had de Lord sos teg he gezegd ; dan wordt alies het uwe. Maar terwijl het zoo et do zak gesteld stond, kreeg het Witte Huis andere bewoners, werd het betrokk door de rijke weduwe dochter Mr. Wylde. Doch niet o d wille haar rijkdo dacht Guy Poeroy er o, zijne vrijheid op te offer; dat het geld kracht bijzette aan zijn overige beweegred, was waarschijnlijk, aar de jeugdige frissche schoonheid, Alice Wyldo had zijn oog zijn hart bekoord. Wanneer zulke koele karakters als Guy verliefd word, dan zijn zij het hartstochtelijk;, et ee liefde, die in vurigheid ternauwernood te evar was. had Guy Poeroy geleerd Alice Wylde te beinn. Rupert gaf Ion dez aanzi ge nadele verklaring aan zijn zuster; hii liet haai vrag, /onder er veel arht op te slaan, sche het geheel te bcfohouw als e grap o over te lach. is'aa. ik hoor. is George weder thuis geweest? herna zij. George! Ja. ik ^eloof. dat hii kort nadat gij vortrok!, waart, fnui? geko is : hij heeft e aand of wat Hier gelogeerd. HE3SLÎ Wordt voortüezet GOUDEVVERK koopt ter trouw bij GABRIEL DET LILl E, Maldege u^ss tv

8 t aatroaw» M&Mesbe 6 Maart "«MMaMMHMMMMi Mijn saa is MARGARINE. OE HOLLANDSCHE MARGARINE Mijn hoedanighed zijn die vaa BOTÇR. et d ROODEN RAND IS DE BESTE VAN HET GANSCHE LAND! I 16,1.16 LANDBOUWERS EEN ERNSTIG WOORD Gebruikt opgeloste Guano "CORONA,, 7 % stikstof 10 % fosfoorzuur oplosbaar in water 2 X potasch OMDAT DEZE MESTSTOF d grond verrijkt verbetert. OMDAT DE TOTALE INHOUD oplosbaar is doorzijpeling niet te vreez valt. OMDAT DE SLAG op de tweede vrucht effaf wonderbaar is. OMDAT ALLEEN GUANO stalest voordeelig vergt. EN OMDAT GUANO sinds lang uw vertrouw bezit gij zijn litslag hebt kunn nagaan., VRAAGT STALEN PRIJZEN üoekjes et uitleg word KOSTELOOS toegezond. Wdt U tot onze agt over gansch het land verspreid. N. V. ANTWERP SUCRAFINA WORKS TeL OPVOLGERS VAN N. V ANTWERP GUANO WORKS Aldeeling Voederstoff. WESTKAAI 8 MERXEM. %URE?MN: 21-23, Lange Nieawstraat, Telel 520,1». ANTWERPEN 272,19 Kinderwags, Kinderstoel LOOPPARKEN, KINDERVELOS, z. kan nergs beter koop dan in het LEDERWARENHUIS Leop DE KEYZER & ZOON, VLAMINGSTRAAT, 36, (Hoek-der Schouwburgplaats) BRUGGE MOORD AMERIKA CANADA ^Groote, saelia schep CUKARD.LUN Overvaart in 7 dag. Bergaria Aquitania Mauretania. Agt : OCTAAF LEHOUCQ Boelaarstraat 46, EEKLOO. f" Lood Zink-Pop CENTRALE VERWARMING War- koudwaterleidinger et gebruik der keukvur. Geo Van Gierdego Acadeiestraat n Nr 10 Brugge Het VOLRAUTE BOiKZUIVERERB BIDCEL het eest de ganache wereld door gebruikt. Hst VQLÏSHULPÜIOEL oni»- baar in alie huikgezinn. waar ook e voortreffelijk keus REISKOFFERS, VAUE- ZEN, DAMESTASSCHEN, alle.soort LEDERWAREN aantreft Keus zonder weerga, uitgelez odell, goede hoedanigheid gewaarborgd atige, prijz. Eep bezoek aan.onze agazijn ïal U overtuig. GROOT. KLEIN. TELEFOON 842. a.v.62,13 Maak Uw Neus vri] po-poeder AKKER doet U heerlijk niez indisnuw neus verstopt is door 't stofjof doore valling erson; in stoffige i plaats arbeid, kunn niet.onder dit f/ap n ^ ^ e i daa auif i c nsafietb^ar tij.schele oofdpijn. 't Verfrischt Uw brein.- '.ooptcs e doosje voor 4 Frank. OU LIES FIRMA SMITZ. N LANDSCHOOT EEKLOO Z.18.3U.V. Dl QEZONDHE1DSP1LLBN DEPENSE zijn geakkelijk o in te ne I veroorzak acott buikpijn. Zij verdrijv slij < gai, verzuiverea kat btocd gez : Vërttopfiuid, J*«gpijn n, Jicht JfhuHtpj, Sp**r>, i(uläzj*lrfan, «nr. Of Magazijn " DE KAT Plechtige Counie Voor uw aankoop PLECHTIGE COMMUNIE KLEEDEREN voor Jongs Meisjes, wdt U tot het oudst gunstigst gekd Ccnfectiehuis «DE KAT» J. PRINGIERS, Woliestraat 19 Brugge. Volledigste keus alle Artikel er voor noodig. Nieuwste keus MANS- VROUWKLEEDEREN. Laatste nieuwighed STOFFEN Voor Heer Da. Vergelijkt onze kwaliteit, on re snede onze prijz. 63,12 IKINMAMtELl r MOEDtfi I EbT^V* IHÜH BARBAR* VRAA4T, ^ MOEDER -BARBAR AS KINDERMEEL Het ae&tt. «CZONO&TK *ti voedzaast* kindkrk ev. UlTMunrtNO votostl. VOO» tl» KtN 2WAHXC MA&EN > OuOtRuM- OVERAL VERKRIJGBAAR Hoo^ODaPOT HPOTtiBEH e WOND'ELGEM STRAAT N^S«* Tal 2?(,0 - G E N T Bvzoocrsti nanor» ^ SOMERGEM. Apoth.- Vaa de Ve*he EECLOO i Va A. BaHiar. Breg«che»tr A Vaa de Ktrckhor«, Moieatlra«L WAERSCHOOT De Scblnckel. Suil.rit s>choenen LÀ n M R V f c l L L c ZIJN DE BfcSTF IN GEZONDHEID EN IN VERSTAND TOENEMEN. DAT IS DE RAAD DES'OUDERDOMS. De eaacb ondervinding vergoeg ziel/ niet et aan de kinder te zegg : Past goed ot>. ZH zegg daarbij: Weeet niet onvoorzichtig, veroeit n niet En dit ii ittiat bet groote gevaar tiids d groei: de veroei» «de uitputting. Zonder oponthond het geatel ondersteun, de leveasveitichting aanzett, d rijkdo dee bloed* vernieuw, d appeteit onderhoud, dat ia het eeet noodig gadurde bet gevaarlijke tijdperk der voring ; b«t ia e vraagstuk dat, Gode zü dank, dagehlks ea volko wordt opgelost et behulp der Pink Pill. De Pink Pill gav aan het vettwakte gestel voor deezetfs goed» werking -de oesnisbar» bestanddel waar. Zij verrijk kat Moed. verlevdig de zuw. zettea d appeteit an da spijsvet leting aan. Ee kuur at de Pink PiH in de ite is altiid heilzaa voor de kinder, evals ook voor ail* saanacb die e teer gestel hebban. De Pink Pill tjn vettoyghaar ia alle Apothek ee ia bet depot voor BelgM : Apotheek Dernevill* 6«, Watarlooiaan. te Druess). Fr. 4 da doos eu Fr. 33 de tes doossa. tree. Verkriigbaar bii Mr E. Van d«a Broecke Vpotheker te Maidege. BREUKEN u&muü-nü iuaijek ul'brtailh,. BONDEK Hi.\Dh.Hf..\Uc.., li&nv '.ONDER GEVAAR OF TUDVERUX8 MET ALLEN WAARBORG. door de nieuwe speciale GEBEVET EERJDB regelbare toestell ZONDER VEREN d BELQ1- SCHEJJ Gediploeerd Specialist Breukeester. A. OUMONCEAU da EENIG8TE door de Geeskundige Korps «n Gezond heldsdist aango Iraagbaar DAO NACHT zonder in«>* ak, doén alle BREL KEN verdwijn, ei alle WAARBORG a tlge prijs, volgs het geval 100 tot 350 fr. SPECIALE BUIKGOK 0EL8 voor alle verplaatsing der organ MAAG NIER-ontsteking zware NAVELBREUK gevolg OPERATIES, kostelooze proev, raad uitleg tn 't Vlaasch 9 tot 3 ure. GfiNT de ia Vrijdag der aand. Hotel de Tnonde <Zuidsutle). BRUGGE, de Ze Zaterdag Ier aand. H"»-> 'le Courtral 5. Statieplaats. EEKLOO, de 3e Donderdag der aand var 9 'A tot 2 uur. Hotel d'anvers. A. OUMONCEAU PROFESSER-SPECIALIST. VAA8STRAAT, BRUSSEL MAGAZIJN E T E R N 1 T VLAKKE PLATEN voor zolderingto, plaionds. atsluiting, oi vochtige ur. GEGOLFDE PLATEN vooi dakbedekking, il LEIEN. SCHUB- LEIEN. VUSTEN. Alle» in blefckjrij». donkergrijs rood Alle boodighed voor bet plaats. ARTHUR DHANENS. PIESSENS BOELAARSTRAAT EEKLOO. TeL 131 t010,17i V Waaneer (ij lij aan Bronchiet, Rheuatis, Keelpijn, Ldpijn, Spit, stek in de sijde. a. GEBRUIKT DB THERMOGENE Deze reedie is zeker, geakkelijk werkt snel, vereischt noch rost noch regie. Het ia voldode.het vel watte goed op de zeere plaats te legg, zoodat zij goed aan de huid kleeft. MtNtrr. 3 5I.M Mnair.UI Jtltill Da bekde afbeeldinar vaa d VOURSPtTWEMDKN PIERROT oet op d achterkant vaa elke dooe aaawesig zijn. 3 eoe N303H01.tt.n3 IN 30I0N3J.S38 's^tofkmji aaa eaa) «leuq inpaotjosnaaq J» aap>i 9iMns(jj»j»j*»-j Mp Bjjui i*i«uf]»p }»rx 'asooa > q napatj^ii; w 'i»»f-..qaanoipn ajwt. «ft ««a J.M30 V ^ Hebt G'in zoo's borreltje «o» lust Zoo iaat U dit niet lang bedroev Koopt er e kruik ol twee gist >an kunt ge «ast iets lekkers proeve» VELOS DREADNOUGHT HHHBHHHMHHHHBHB O de hoedacighedea deze velos te keoaea, vraagt bat diege die ze gebruik. aaa Alle onderded, toebeboort» band aan concnrreerde prijz. AGENTEN GEVRAAGD. Rard Brothers 37, STEENDAM, GENT. Teleioon ,26 J4/Û Door d groot /oorraad ka«n«r4vns aan snikt. 11 Éerftlts arijz koop aa nergs zulk e tn ihlidm keue visiao ale la 4e GROOTE MAGAZUNXV des ««sla «akewae Matrassfabnek 'De Ster. STEENSTRAAT M, B R U O G E. (raohtever CINEMA VIEUX BRUWS) Telefoon «7> Steeds sija er honderd«, gereedooge aakte MATRASSEN in alle pcfeao in agasün ea op verzoek word deze ingevuld in 't biizftn der koooeh. Ier ia voorraad duiseede bat laiaame SCHAAPVOL. FLOCOK- VOL, KAPOK. KONIJNHAAR. PLUIMEN, z. s. JONGE TROUWERS oge* o-a nia* vas«at«n dat nergs «e schooner* keae kaa vlilidtb TM MEUBELS Slaapkaers Eetplaats. Fnolrs. Bureeleubel» Chtbsetels Alzonderliik ziin daar ook te beko : Stoei, Talels, Kass. Buffett, Spiegels. Kapstokk, Zetels. Bedd, z. Groote biiionderheid vsa Eagelsche Bedd. Kindervoitur. Wieg Kinderstoel. - Best gekde huis voor Sargi, Bedsprei allerhande Beddegoed Grootstea ka. Minste pri ( *ea Allee wordt verkocht in volle vertrouw et waarborg op lakt«ar. Verzding aaar elke besteing. 1T),9 BHzoadere voorwaard voor voortverkoopers, hotels gesticht. BIER- EN L i o n a d e h a n d e l a a r s, FLEISCHEN Koot»» W W C M AÇHt t HtH 'F*l.( A&CHShl VlB Vt Q^oe tri»akktw lil * STEEHOAM 5Ô-6EKTUtSTbh ^ C M t ô o u c Q u é * M»«; CoJtrwtftvtua«Ttu 3009 * ^atssaasp WAAROM TALMEN? The Beisiaii Express. RE1SBUREEL, 16, Vlaandautraat, U GENT. Tel 3175 vervuld Uw innigste wscb o I.1SIEUX LOURDES ie zi«o. Reis vaa 3 dag naar LISIEUX 2e klas 545 fr. 3«klas 425 fr. Reis 4 dag naar LISIEUX 2e klas 620 fr. 3* kin«500 (r. Reis 7 dag n. LOURDES 2e klas 1565 fr. 3e kina 1095 fr. Reis 9 dag n. LOURDES 2è klas 1750 fr. 3e klas 1275 fr. Ia dos«prijz zijn begrep, alle tickets, hotels, aaltijd, taks, drinkgeld, x. Inlichting te beko in THE BELGIAN EXPRESS. 16, Vlaaaderstraat, GENT - ~ TeL hl Trottoir Dali IN CEMENT EN PORPHYRE 30 x 30 ia dikt 3. 4 «a S caa M ariitea baitea eoaianeatie fitttabn Ach. Vaader Cniyw* HOUTKAAL ae». ischaepedaalal BRUGGE. Saraatr I«Sckoawv«ar*tr. TaL M9 Ceasesrt. Kaik. PUaater. Meaes T t Eeô Âéi. r a a g s t u k opgelost Uw eie«:tri>wu cuol- toost te saai voor uw«acbiea De redocia» L A T A I R E SNbLHEiDSVER.MlNDERAAR vergt alle kostelüke #evaarliike ass, kuss» nrschilr Mii kan in S rainat on gelijk welke asacbis g«plaat»t word zoo de kleinste snea.*d do bekt zonder oeite «o et kleine kott Voor alle electrischc inrichting wdt Ü lot de technische ditt der Fira E ea R LATA1RF Gehroadwa H V 70 Statieetraa* 70 EEKLOO 10tr> Ge Grijs Haar Meer Sil *0i HTOJWELONDON' doet de grijze bar binn kele dag verdwijn, aakt het haar glanzd ca tacht, belet het uitvall. UefaUii^«^ Vwtnttste» Mi ANTWERPEN ' NSAR NLW-rORK*CANADA SED STAR «fvaatrtea awt LINS tahw aa M» kua. paaeagi», s» pühiktu *** «Ua *k«11 '» ftf farssaiéde Sutea ea Caaada Drukwerk ea ea asa faklicbtiagea aasdaa kosteloo»»erstiskt aaavraag daa* RED STA«LINE?2 KaaoMfstrMt, ANTWERPEN «a door d* «gt i Maldagbaaii Ck De S< 1 a»)asi A. Strrea. Aalter. A. Coc^art, IM 8ta«ae«raafc Mariakerke > M, Saaweaa Bfsgge, Tik Osler, 91 Fart Ufk Eaktoo' Wad. M. Da taagtahsar, II scheet raai Ba>Mv«idec J Bnterdada. «I» imj «tré*n vaa Bälgte KOOPT UWE noüoslëf luweeicefi Acioif BU DHONDT THIELSTRA. 1 K, PITTB6 HET VERMAARDSTE MEI STERKSTE aa* 8ET BESTKOOPSTE HÜ'5 OER VLAANDER& I39.ll ptöcïos DE BESTE 0C GOtDrtOOPSTC 1 e»t* to&e/v ftasttltpll^r.^ôiykftrtt»tßltujsetschesteehwftl r«ht;4 -- LtO gtbg-g.mt GROOT GEMAK VAN BETAUNO - V «VO R PCR OUTO - ANTWERPEN-CANADA DOOR EERSTE RANG STOOMBOOTEN Biizondere 3e kla» inrichting. Reiskaart voor alle besteing io CANADA. VEREENIGDE STATEN AMERIKA 't VERRE OOSTEN Schoone LANDEN tn HOFSTEDEN te koop In WEST-CANADA e» groot geak betaling Kosteloos* inlichting t» beko bii A. Van Lysebetts, 4 Belgradestraat 4, Gt Bi da Znidstatle. «aa het Rond puntl Teleioon ,2 V«AAÔT I ^ S C A ^ VOORTVERKOOPTE EECLOO SRU66E MAkotetrttHi»l.T-KOS«VK oe.vhzft «NiivuwAwe sw»vati«t.g t.

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Het buitenleven. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23 Het buitenleven. I. de Haan, Haarlem

Het buitenleven. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23 Het buitenleven. I. de Haan, Haarlem bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23. I. de Haan, Haarlem 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_bui002buit01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 [] Kijk

Nadere informatie

De Eeuwige Uitverkiezing Gods

De Eeuwige Uitverkiezing Gods Overgenomen uit het boekje Enige nagelaten Geschriften Handelend over het diepe verval van land en volk, kerk en staat Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Klankgroep en lettergreep

Klankgroep en lettergreep Spellingwijzers groep 4 Voor de ouders Klankgroep en lettergreep Een klankgroep is een soort hulpmiddel bij het aanleren van spellingregels. Wat hoor je als je een woord langzaam in stukjes uitspreekt.

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 18 vers 1 t/m 20 Psalm 2 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 124 vers 1 en 4 Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 4 Lied 151 vers 1, 2, en 3 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

15 november Beste Zuster en Schoonbroeder,

15 november Beste Zuster en Schoonbroeder, 15 november 1925 Beste Zuster en Schoonbroeder, Neemt het niet kwalijk Marie dat ik zo lang gewacht heb met U te bedanken voor uwen brief en het mooie cadeau dat U aan Voskens hebt meegegeven. Het is in

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Psalm 2 vers 7 Schriftlezing Johannes 8:30-59 (Liedboek) Gezang 470 vers 1 t/m 4 Psalm 9 vers 9 en 10 Psalm 9 vers 11, 12, 14 en 20 Gezang 305 vers 1 en

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Nieuws vanuit groep 4

Nieuws vanuit groep 4 Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs. We hebben

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Feestlied. Op de bruiloft van. Jan van Oss en Rika Jansen. 8 februari 1938

Feestlied. Op de bruiloft van. Jan van Oss en Rika Jansen. 8 februari 1938 Feestlied Op de bruiloft van Jan van Oss en Rika Jansen 8 februari 1938 Wijze. Sjiede wiede wied sjing bom! En Jan, die is de Bruidegom, Sjiede-Wiede-Wied-Sjing Bom! En Rika is de bruid alom, Sjiede-Wiede-Wied-Sjing

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 6a,b 3 thema 1 les 7 cat. 6c 4 thema 1 les 9 cat. 7a,b 5 thema 1 les 11 cat. 7c 6 thema 1

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

10? Jan. 92. Houwe, , August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1

10? Jan. 92. Houwe, , August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1 10.01.1892, August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1 Houwe, 10? Jan. 92 Vertel me toch eens hoe ver nu de geschiedenis met Clara staat. 1 Dat is nog zoo slecht niet afgeloopen. Nu zult ge ik hoop het, ten

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Je vindt in deze kopieermap het materiaal voor de dictees, de registratie, het remediëren, oefenen en verrijken. Het materiaal is verzameld per blok. De vierde

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Jan Hanlo (1912-1969) Zo meen ik dat ook jij bent

Jan Hanlo (1912-1969) Zo meen ik dat ook jij bent Zo meen ik dat ook jij bent zoals de koelte 's nachts langs lelies en langs rozen als wit koraal en parels diep in zee zoals wat schoon is rustig schuilt maar straalt wanneer ik schouwen wil zo meen ik

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie