REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O."

Transcriptie

1 REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o. INR Trombosedienst Nijmegen Maasziekenhuis Pantein Nijmeegse Tandartsen Vereniging Sint Maartenskliniek St. De Waalboog St. Kalorama Radboudumc ZZG Zorggroep Dienstapotheek / Poliklinische Apotheek Maasheggen. Juni

2 Inhoud Inleiding 3 Model medicatieoverdracht in de keten Nijmegen 4 1 Contact huisarts 7 1b Contact tandarts 8 2 Contact trombosedienst 9 3 Contact kliniek/polikliniek 10 4 Contact verpleeghuizen 12 Bijlage 1 Verantwoordelijkheden en randvoorwaarden bronapotheek 13 2

3 Inleiding Op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is in april 2008 de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten opgesteld. Reeds vanaf worden zorgverleners geacht de richtlijn toe te passen in hun dagelijkse praktijk en per dienen organisaties de richtlijn volledig geïmplementeerd te hebben. (Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, Actiz e.a., 25 april 2008) De richtlijn heeft als doel Het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid doordat zorgprofessionals in de samenwerkende keten altijd over een actueel medicatieoverzicht beschikken. De richtlijn schrijft voor dat organisaties de volgende zaken door middel van protocollen regelen: 1. Bij elk contact met een voorschrijver is er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar waarop het medisch handelen wordt gebaseerd. 2. Bij een spoedopname is er zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur, een actueel medicatieoverzicht beschikbaar. 3. Bij overdracht naar de volgende schakel is zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker binnen 24 uur, het actuele medicatieoverzicht beschikbaar. In de dagelijkse praktijk zijn er echter de nodige knelpunten bij het implementeren van deze richtlijn. In de regio Nijmegen e.o. is sinds 2011 de Regiotafel Medicatieoverdracht actief waarin diverse zorgverleners (zie deelnemende partijen) met elkaar kennis delen, overleggen en werken aan regionale afspraken om de overdrachtsmomenten te verbeteren. De richtlijn is daarbij het doel, maar de nadruk ligt op het realiseren van haalbare afspraken. De diverse deelnemende partijen zijn verantwoordelijk voor communicatie over deze afspraken naar hun achterban. In de Regiotafel Medicatieoverdracht zijn in de afgelopen periode knelpunten besproken en is men op basis van input per beroepsgroep of instelling gekomen tot dit document waarin afspraken over de verantwoordelijkheden per beroepsgroep of instelling bij diverse overdrachtsmomenten voor de regio kort worden beschreven. De Regiotafel Medicatieoverdracht heeft daarbij besloten de volgende uitgangspunten te hanteren: 1. De patiënt heeft een eigen verantwoordelijkheid in de medicatieoverdracht, die onder andere bestaat uit het bij zich hebben van een actueel medicatieoverzicht bij elk bezoek aan een zorgverlener. 2. De patiënt kiest een bronapotheek. Het is mogelijk voor een patiënt om te wisselen van bronapotheek. 3. Artsen, overige voorschrijvers en transmurale organen hebben een verantwoordelijkheid in het actueel houden van het medicatieoverzicht door nieuwe medicatie, wijzigingen in de medicatie en het stoppen van medicatie rechtstreeks door te geven aan de bronapotheek. Ad 3. Meermalen is gediscussieerd over de rol van de patiënt bij de overdracht. In de ideale situatie is de patiënt zich bewust van het belang en verantwoordelijk voor zijn eigen medicatiedossier. Omwille van het feit dat juist patiënten uit risicogroepen vaak niet goed in staat te zijn zelf over hun medicatie te communiceren is gekozen voor communicatie van zorgverlener naar zorgverlener en daar de eindverantwoordelijkheid neer te leggen. Tevens is afgesproken een prioriteitsstelling te maken. In dit document worden afspraken voor: 1 opstellen actueel medicatieoverzicht 2 start nieuwe medicatie 3 wijzigen of stoppen medicatie 3

4 1 e lijn Thuis / verzorgingshuis Apotheek/ dienstapotheek / politheek Huisarts / tandarts / verzorgingshuis Apotheek / dienstapotheek Trombosedienst Politheek 2 e lijn Ziekenhuis / GGZ / Polikliniek Ziekenhuis/klin. farmacie Polikliniek Model Medicatieoverdracht in de keten Nijmegen 3 e lijn Verpleeghuis/GGZ Kliniek Specialist ouderengeneeskunde / Voorschrijver GGZ Overige AWBZ instellingen versie Definitieve versie 1.0 d.d. 16 juni 2014 MODEL MEDICATIEOVERDRACHT IN DE KETEN NIJMEGEN De diverse communicatielijnen tussen zorgverleners en de bron zijn weergegeven in het Model Medicatieoverdracht in de Keten Nijmegen e.o.. Hierbij geldt als uitgangspunt dat elke interventie van een zorgverlener gerelateerd aan geneesmiddelen, wordt doorgegeven aan de bron. De gang door de keten beschrijft dus de informatie over de medicatie en niet de aflevering van de geneesmiddelen. Toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van gegevens wordt geregistreerd o.b.v. de opt-in afspraken. Huisarts / tandarts HAP/SEH PATIËNT BRONAPOTHEEK / REGIEVOERDER MEDICATIEDOSSIER 4

5 De navolgende organisaties zijn de beschreven overdracht overeengekomen: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen B. van der Arend, apotheker en voorzitter Apothekersvereniging Mw. M. Warlé, apotheker en onderzoeker IQ UMCN Mw. L. Van Reenen, regiomanager Apothekersvereniging Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Y.H. Kho, ziekenhuisapotheker K. Kramers, internist-klinisch farmacoloog J. Schouten, internist-intensivist V. Rijntjes, apotheker Mw. S. Linskens, ATC coördinator CIHN O. Ouwendijk, huisarts, medisch adviseur en lid commissie automatisering Huisartsenkring Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg J. Maliepaard, apotheker A.E.J. van Nistelrooij, apotheker INR Trombosedienst Nijmegen Mw. L. Bloem, arts en coördinator medische zaken LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o. Mw. E. van Elk, huisarts en bestuurslid Huisartsenkring Maasziekenhuis Pantein M. van Soest, ziekenhuisapotheker Poliklinische Apotheek Maasheggen / dienstapotheek Mw. E. Sweep, apotheker Nijmeegse Tandartsen Vereniging W. Kluter, tandarts verbonden aan Kalorama en Berchmanianum Sint Maartenskliniek B. Benraad, apotheker St. De Waalboog Mw. J. Bossers, specialist ouderengeneeskunde 5

6 St. Kalorama Mw. M. Benraad, specialist ouderengeneeskunde Radboudumc Mw. S. Natsch, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog (voorzitter regiotafel) M. Warlé, chirurg K. Kramers, internist-klinisch farmacoloog B. van Vlijmen, apotheker Robuust Mw. J. Philipsen, strategisch adviseur ZZG Zorggroep Mw. I. Cox, specialist ouderengeneeskunde, medisch directeur Mw. R. Van Hulst, beleidsmedewerker 6

7 1. Contact huisarts Protocol 1. Opstellen actueel medicatieoverzicht Huisarts Zo nodig opvragen medicatieoverzicht bij bronapotheek. Zo nodig doornemen medicatieoverzicht met patiënt. Aanpassen medicatieoverzicht inclusief (evt. voor bronapotheek nog onbekende) contra-indicaties en allergieën en doorgeven aan bronapotheek. Registreren van het actueel medicatieoverzicht in HIS. Ontvangen en verwerken van retourinformatie van bronapotheek. Protocol 2. Starten nieuwe medicatie Huisarts Geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en). Uitschrijven medicatievoorschrift. Registreren van het actueel medicatieoverzicht in HIS. Zorgen dat medicatievoorschrift bij bronapotheek komt. In geval van voorbehouden handelingen bij medicatie een schriftelijke machtiging maken (BIG). Protocol 3. Wijzigen of stoppen medicatie Huisarts Geven van mondelinge uitleg aan patiënt over reden van wijziging of stoppen geneesmiddel(en). Uitschrijven wijzig- of stopmedicatievoorschrift (ook bij telefonische consulten, en ook als geen levering nodig is). Als het stoppen een gevolg is van ernstige bijwerkingen of allergie, dit op het medicatievoorschrift vermelden. Registreren van het actueel medicatieoverzicht, inclusief ernstige bijwerkingen en allergieën in HIS. Zorgen dat wijzig- of stopmedicatievoorschrift bij bronapotheek komt. 7

8 1.b Contact tandarts Protocol 1. Opstellen actueel medicatieoverzicht Tandarts Zo nodig medicatie-overzicht opvragen bij bronapotheek. Zo nodig doornemen medicatie-overzicht met patiënt. In geval van invasieve tandheelkundige ingrepen en behandelingen beleid vaststellen ten aanzien van wel/niet stoppen met antistollingsmedicatie (indien van toepassing: in overleg met trombosedienst). Hierbij wordt de richtlijn van ACTA gevolgd (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Protocol 2. Starten nieuwe medicatie Tandarts Geven van mondelinge uitleg aan patiënt over geneesmiddel(en). Uitschrijven medicatievoorschrift. Registreren van het actueel medicatieoverzicht in tandarts informatie systeem (dossier). Zorgen dat medicatievoorschrift bij bronapotheek komt. De tandartsen hebben tot een vrijstelling voor het elektronisch recept (dus op papier, mail of fax). Protocol 3. Wijzigen of stoppen medicatie Tandarts In geval van invasieve tandheelkundige ingrepen en behandelingen waarbij antistollingsmedicatie tijdelijk gestopt moet worden, dit bespreken met patiënt en (indien van toepassing) melden bij de trombosedienst, die aan patiënt een aangepast doseeradvies geeft. 8

9 2. Contact Trombosedienst 1. Opstellen actueel medicatieoverzicht Trombosedienst Dient te beschikken over een actueel medicatie-overzicht bij tenminste elke (her-) aanmelding. Verwijzer (huisarts, Meegeven actueel medicatie-overzicht bij verwijzing naar specialist OG of trombosedienst (via patiënt of rechtstreeks). specialist) (Bron)apotheek Meenemen actueel medicatie-overzicht bij elke (her-) aanmelding. Op aanvraag verstrekken actueel medicatie-overzicht aan patiënt dan wel rechtstreeks aan trombosedienst. 2. Start nieuwe medicatie Trombosedienst Bericht over nieuw gestarte medicatie (ontvangen via patiënt, voorschrijver of apotheek) bijwerken in eigen dossier. Door (bron)apotheek conform gemaakte afspraken doorgegeven interacties volgens protocol verwerken. Arts trombosedienst Recept uitschrijven en faxen naar (bron)apotheek. informeren m.b.t. start nieuwe medicatie Informeren huisarts. Medicatie ophalen bij apotheek en innemen volgens voorschrift. (Bron)Apotheek Nieuw gestarte interacterende medicatie conform gemaakte afspraken melden aan trombosedienst. Afleveren medicatie op recept arts trombosedienst. Bijwerken actueel medicatie-overzicht. Huisarts / Spec. Bericht over start van door arts trombosedienst gestarte medicatie ouderengeneeskunde verwerken. 3. Wijzigen of stoppen medicatie Trombosedienst Alle medicatiewijzigingen gedurende de antistollingsbehandeling bijwerken in eigen dossier. Door (bron)apotheek gemelde stopberichten omtrent interacterende medicatie volgens protocol verwerken. Arts Trombosedienst Nieuw en/of gewijzigd doseervoorschrift orale anticoagulantia vaststellen op dag van bloedafname. Doseervoorschrift en hercontrole-advies schriftelijk verstrekken aan patiënt. In opdracht van verwijzer te stoppen medicatie (ASA, LMWH bij goede INR, orale antistolling bij verstreken behandelduur) doorgeven aan patiënt, huisarts en/of verwijzer. Doorgeven gewijzigde of gestopte medicatie aan trombosedienst, tenminste bij elke bloedafname. (Bron)Apotheek Verwerken ontvangen stopbericht van trombosedienst en bijwerken actueel medicatieoverzicht. Huisarts en/of verwijzer -verwerken ontvangen stopbericht van trombosedienst. 9

10 3. Contact Polikliniek / Kliniek 1 Opstellen actueel medicatieoverzicht (polikliniek en kliniek) Bronapotheker Zorgt ervoor dat medicatieoverzicht voortdurend up-to-date is. Doet op verzoek een medicatiecheck voor electieve opname. Verstrekt op aanvraag actueel medicatie-overzicht aan patiënt dan wel rechtstreeks aan arts op polikliniek of kliniek. Krijgt na ontslag uit de kliniek volledig medicatieoverzicht van de arts of van de poliklinische apotheek. Arts of dedicated Verifieert medicatie (bij opname en op polikliniek) aan de hand van de medewerker lijst van de bronapotheek. Beschikt over een actueel medicatie-overzicht bij ieder poliklinisch bezoek. Beschikt over een actueel medicatie-overzicht bij iedere opname. Verifieert medicatie (bij opname en op polikliniek) aan de hand van de lijst van de bronapotheek. In overleg met de (ziekenhuis)apotheker worden afspraken gemaakt om het actuele medicatieoverzicht op te stellen. Zorgt voor adequate communicatie over actueel medicatieoverzicht bij ontslag of na polikliniekbezoek met bronapotheek, huisarts en de patiënt. Communiceert indien van toepassing ook contra-indicaties, allergieën en indicaties voor nieuwe geneesmiddelen met de patiënt, huisarts of specialist ouderengeneeskunde en de bronapotheek. Neemt actueel medicatie-overzicht mee bij ieder poliklinisch bezoek. Ontvangt volledig medicatieoverzicht, indicaties en informatie over belangrijke bijwerkingen en allergieën op de polikliniek en bij ontslag van de polikliniek. 2 Start nieuwe medicatie (geldt alleen voor de polikliniek) Voorschrijvend arts Communiceert start nieuwe medicatie en indicatie met patiënt, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en bronapotheek. Geeft bij deze communicatie volledig medicatieoverzicht mee. Zorgt ervoor dat medicatieoverzicht wat hij meeneemt bij bezoeken zorgverlener up-to-date is. Neemt medicatie in volgens voorschrift. Bronapotheek Werkt actueel medicatieoverzicht bij. Huisarts Verwerkt nieuw medicatieoverzicht in dossier (eventueel via bronapotheek). 3 Wijzigen of stoppen medicatie (geldt alleen voor de polikliniek) Voorschrijvend arts Communiceert start nieuwe medicatie (en indicatie)met patiënt, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en bronapotheek. Geeft bij deze communicatie volledig medicatieoverzicht mee. Zorgt ervoor dat medicatieoverzicht wat hij meeneemt bij bezoeken zorgverlener up-to-date is. Neemt medicatie in volgens voorschrift. Bronapotheek Werkt actueel medicatieoverzicht bij. Huisarts Verwerkt nieuw medicatieoverzicht in dossier (eventueel via 10

11 bronapotheek). 11

12 4. Contact Verpleeghuizen Bronapotheker Specialist Ouderengeneeskunde Zorgt ervoor dat medicatieoverzicht voortdurend up-to-date is. Verstrekt op aanvraag actueel medicatie-overzicht aan patiënt dan wel rechtstreeks aan de instelling. Krijgt na ontslag uit het verpleeghuis volledig medicatieoverzicht van de instelling. Beschikt over een actueel medicatie-overzicht bij iedere opname. Verifieert medicatie (bij opname) aan de hand van de lijst van de bronapotheek of vanuit de medicatieoverdracht van de medisch specialist in het ziekenhuis. Zorgt voor adequate communicatie over actueel medicatieoverzicht bij bezoek polikliniek ziekenhuis aan medisch specialist. Zorgt voor adequate communicatie over actueel medicatieoverzicht bij ontslag met bronapotheek, huisarts en de patiënt. Communiceert indien van toepassing ook contra-indicaties, allergieën en indicaties voor nieuwe geneesmiddelen met de patiënt, huisarts en de bronapotheek. Meenemen actueel medicatie-overzicht bij ieder poliklinische bezoek. Ontvangt volledig medicatieoverzicht, indicaties en informatie over belangrijke bijwerkingen en allergieën op de polikliniek en bij ontslag van de polikliniek. 12

13 Bijlage 1 Verantwoordelijkheden en randvoorwaarden bronapotheek Naar aanleiding van besluitvorming in de regiotafel van 13 januari 2014 zijn de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden aan een bronapotheek als volgt te formuleren: 1. De bron moet 24 uur bereikbaar zijn voor het aannemen van berichten. Toelichting: berichten komen binnen via mail, via elektronische communicatieberichten (zoals EDIfact, HL7 etc.), via fax, via telefoon, via de patiënt zelf, via de mantelzorger, via de thuiszorg. Al deze actoren geven deze wijzigingen door op het moment dat zij willen zenden. Bronapotheek moet hiervoor dus 24 uur faciliteiten open hebben staan, variërend van een telefoon met antwoordapparaat, papier in fax, ICT verbindingen tussen zorgverleners (LSP) etc. 2. Het raadplegen van de bron moet 24 uur per etmaal beschikbaar zijn voor een geautoriseerde behandelaar, mits de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. 3. De bron moet actueel zijn, met uitzondering van maximaal 72 uur, in verband met het weekend. Toelichting: Dit houdt in dat een zorgverlener m.n. de medicatie van de laatste 72 uur moet verifiëren. 4. In apotheken dient men FTE s vrij te maken om alle informatie in het medicatiedossier vast te leggen. 5. Allergieën en contra-indicaties zullen in het medicatiedossier worden vastgelegd nadat deze op kwaliteit zijn getoetst. Toelichting: door de veelheid aan loze contra-indicaties wil je patiënten enerzijds niet uitsluiten van behandeling, maar als het een terechte contra-indicatie is, is deze wel zeer relevant. Allergieën komen pas in het medicatiedossier na verificatie door de bronapotheek. De bronapotheker is eindverantwoordelijk voor de kwaliteitseis. Aandachtspunten: Bespreken met ICT leveranciers Financiering door zorgverzekeraars Communicatie patiënten en zorgverleners (separate werkgroep) 13

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND 19 december 2012 Authored by: Regionale werkgroep medicatieoverdracht Versie: definitief MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Inleiding Dit protocol is opgesteld door de stuurgroep Medicatieoverdracht Groninger Apotheken

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Apothekers en Trombosedienst SKB Winterswijk

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Apothekers en Trombosedienst SKB Winterswijk Inhoud: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens Trombosedienst 2.2 Medisch leider Trombosedienst 2.3 Voor welke vragen neemt u contact op met wie? 2.4 Lijst van afkortingen 3. Behandeling

Nadere informatie

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Casus Arts schrijft bij nieuwe opname voor Novarapid 30IE s ochtends, 70IE s avonds Wordt toegediend na pakken uit werkvoorraad

Nadere informatie

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling 2 Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg versie 2 Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg versie 2 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom bij de Radboudumc Apotheek

Welkom bij de Radboudumc Apotheek Welkom bij de Radboudumc Apotheek Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc; bezoekers; medewerkers; inwoners van de regio Nijmegen. U kunt er terecht voor medicijnen

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn STAPPENPLAN Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn Waarom een actueel medicatieoverzicht? Tandartsen en hun medewerkers

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. voor de eerste- en tweedelijnszorg

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. voor de eerste- en tweedelijnszorg Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN, NVA, KNMP, NVZA,

Nadere informatie

Welkom bij de Radboud Apotheek

Welkom bij de Radboud Apotheek Welkom bij de Radboud Apotheek Voor wie? De Radboud Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc die niet (meer) zijn opgenomen bezoekers medewerkers inwoners van de regio Nijmegen U kunt er

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Gij zult elektronisch voorschrijven!

Gij zult elektronisch voorschrijven! Gij zult elektronisch voorschrijven! Richtlijn Elektronisch Voorschrijven Mr.dr. Sjaak Nouwt Juridisch adviseur KNMG Agenda 1. Elektronisch voorschrijven = 2. Aanleiding 3. Praktijk 4. Aanpak 5. Hoofdregel

Nadere informatie

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. voor de eerste- en tweedelijnszorg

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling. voor de eerste- en tweedelijnszorg Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN, NVA, KNMP, NVZA,

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013

Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013 Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013 Programma 17.00 uur Inloop en ontvangst met broodje 17.30 uur Welkomst woord, Jan Kroes, Divisiemanager Zorg, Zorg en Zekerheid. 17.35

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Anne de huidige de Roos praktijk Themaconferentie medicatieveiligheid ziekenhuizen Vermijdbare schade

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

Nadere informatie

Wat doet de trombosedienst? Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen

Wat doet de trombosedienst? Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen Wat doet de trombosedienst? en Hoe verloopt de communicatie? Ellen van Eekelen Laboratoria Bloedafnamediensten Patiënten Specialisten Thuiszorg Huisartsen Collegae TD TD Verpleeghuizen Tandartsen Mondhygiënisten

Nadere informatie

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens 1 Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens Deel 1: inleiding, definities en verantwoordelijkheden 2 Inleiding Voor een veilige overdracht van medicatiegegevens is de landelijke Richtlijn

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer

Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer Veilige principes in de medicatieketen (VVT) - Leeswijzer De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care. De veilige principes zijn opgesteld voor de sectoren Verpleging,

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht!

Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! Risicoreductie door het elektronisch medicatiebericht. Altijd een actueel medicatieoverzicht! 11 juni 2010 Masterclass Open ICT, NOiV Anne de Roos projectleider Overdracht van medicatiegegevens KNMP en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

Gebruik van het LSP in het ziekenhuis

Gebruik van het LSP in het ziekenhuis Gebruik van het LSP in het ziekenhuis Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Gea Olsder Ziekenhuisapotheker UMCG Medicatieoverdracht Gebruik van LSP in een ziekenhuis Gea Olsder, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Het reduceren van vermijdbare bloedingen of trombose, door de afstemming van het beleid rond de communicatie

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders Alertheid blijft nodig bij methotrexaat Maatregelen dragen nog geen vrucht door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders - 15-06-2012 Ondanks maatregelen die zijn genomen om methotrexaat-incidenten te voorkomen,

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Poliklinische Apotheek Alkmaar

Poliklinische Apotheek Alkmaar Poliklinische Apotheek Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is de Poliklinische Apotheek Alkmaar? 3 Veilig gebruik van uw medicijnen 4 Vergoeding en betaling 5 Uw privacy 5 Afhaalpunt

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA)

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Tandartsendeel Versie november 2016 Christèle Warmerdam, SIGRA Yvonne Groenstege, FBA Inhoudsopgave Inleiding... 3 Landelijke Standaard, leidraad en

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan

HL7 themamiddag. Niet stilstaan maar doorgaan HL7 themamiddag medicatieveiligheid Niet stilstaan maar doorgaan Waarom deze middag? Medicatieveiligheid blijft domein met een enorme kans op winst door betere informatieuitwisseling. Veel ontwikkelingen

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten

Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten 1 Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Concept, 27 oktober 2016 1 43

Nadere informatie

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor alle patiënten van het Radboudumc. De medicijnen die u gebruikt worden voorgeschreven door een specialist van het Radboudumc

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis.

Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Mevrouw van Duuren moet voor een geplande heupoperatie naar het ziekenhuis. Brigit van Soest, Programmamanager Medicatieveiligheid KNMP, 14/11/2012 Na de operatie en verblijf in het ziekenhuis krijgt ze

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A1 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020 Bart Benraad Wat is mijn baan? Ziekenhuisapotheker, Manager afdeling Farmacie Sint Maartenskliniek, Gespecialiseerde kliniek in Orthopedie,

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V Rapportage van het inspectiebezoek aan Ommelander Ziekenhuis Groep op 10 september 2015 te Delfzijl & Winschoten V1006596 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL DEFINITIEVE VERSIE JANUARI 2012 Werkgroep 1 e lijn Oss Uden Veghel Brahm Thio, openbaar apotheker, namens BrabantFarma Eric Jan van Grunsven,

Nadere informatie

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Versie oktober 2010. Vastgesteld

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari 2007 Projectvoorstel Project transmurale medicatieoverdracht Documentbeheer Organisatie Annevillegroep

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Regionale afspraken in regio Rijnmond. Matine van Schie Rotterdam, juni 2016

Medicatieoverdracht. Regionale afspraken in regio Rijnmond. Matine van Schie Rotterdam, juni 2016 Medicatieoverdracht Regionale afspraken in regio Rijnmond Matine van Schie Rotterdam, juni 2016 Medicatieoverdracht Regionale afspraken regio Rijnmond Stuurgroep: Dhr. V.T. (Thao) Nguyen, Huisarts, LHV,

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Uw medisch specialist heeft in overleg met u een medicijn ter behandeling van kanker voorgeschreven (een oncolyticum). Deze medicatie kunt u alleen in de Rijnstate

Nadere informatie

Overdracht palliatieve zorg

Overdracht palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht palliatieve zorg Toelichting Aanleiding De continuïteit van de zorg voor de patiënten / cliënten in een palliatieve fase van hun ziekteproces

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Carolien van der Linden Wim van der Minne Sjoukje Troost

Carolien van der Linden Wim van der Minne Sjoukje Troost Carolien van der Linden Wim van der Minne Sjoukje Troost Opening Casus Theorie: Fouten bij medicatie overdracht Bespreking in groepen Wat draag je over aan collega? Automatisering en overdracht gegevens

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Tandartsen en Trombosedienst SKB Winterswijk

BF: Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) Tandartsen en Trombosedienst SKB Winterswijk Inhoud: 1. Inleiding 2. Algemene gegevens Trombosedienst 2.1 Gegevens Trombosedienst 2.2 Medisch leider Trombosedienst 2.3 Voor welke vragen neemt u contact op met wie? 2.4 Lijst van afkortingen 3. Behandeling

Nadere informatie