Teugseweg 12. Inhoudsopgave. Bijlage 2. Functieveranderingsplan De Kleine Vles Teuge Staat van Bedrijfsactiviteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teugseweg 12. Inhoudsopgave. Bijlage 2. Functieveranderingsplan De Kleine Vles Teuge Staat van Bedrijfsactiviteiten"

Transcriptie

1

2

3 Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Functieveranderingsplan De Kleine Vles Teuge Staat van Bedrijfsactiviteiten 1

4 Functieveranderingsplan De Kleine Vles Teuge Status Definitief Project De Kleine Vles Teuge Projectnummer IP Datum 18 maart 2013 Auteur GdR Bijlagen IP AGROADAPT IP TW AGROADAPT IP RWS AGROADAPT AGROADAPT is een handelsnaam van Regtervoort BV. Regtervoort staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s). Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Noch de makers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave.

5 Teugseweg 12 Gemeente Voorst Opdrachtgever De heer en mevrouw A.G. Schipper Teugseweg SG TEUGE Opdrachtnemer AGRO ADAPT Dennenlaan XK Rijssen l AGROADAPT 2013 Pagina 1 van 42

6 Inhoudsopgave Hoofd stuk Pagina 1. Inleid ing 4 2. Plangebied 5 3. Functiever ander ing spla n To eli chting Landschapp el ijke analyse Histo rie Bodemstaat en grond w aterp eil E cologi s che hoo fd structuur Bestaand er f Rela tie m et d e omgeving Bestaand e bebou win g en beplantin g op erf Conclu si e en uitgan g sp unten E rfinrichtin g en b ebou wing er ven Teugsewe g To eli chting op d e inrich tingsschet s Bebou win g Bestaand e woning Nieu w te bou w en wonin g Bijgebou wen De er ven en d e beplan ting E rfinrichtin g en b ebou wing er ven Teugsewe g Beeldkwali teit Landschapp el ijke inpassing Ken me rken van d e terr e ininrichting Overleg m et geme ente 28 AGROADAPT 2013 Pagina 2 van 42

7 6. Het natuurgebied Inrichtin gs - en beh e er m aatregel en natuur Vochtig Hooiland Kruid en - en faunarijk gr asland Natuurakker Bosj e s Inrichtin g en b eh ee r la ndschap se lementen Her stel singel Hoogstamboomgaard Bomenrij langs oprit naar buren op p erceelg rens Bomenrij langs oprit naar nieu w e won ing Bomenrij op gra sl and Knotbomenrij op scheid ing natuurt err ei n en gr asland Struweelhaa g langs to e komstig fi et spad Sortiment 41 Bijla gen 1 Beeldkwali teitplan won ing Rij ksstra atweg 2 Foto s van h et er f AGROADAPT 2013 Pagina 3 van 42

8 1. Inleiding Dit fun ctiever ander ing s p lan is op gest eld in het ka der van het Functiever ander ingspro ject Schipp er - Teu ge geleg en in de geme ente Voo rst. Di t p l an is een ond erd ee l van het totale functieve rander ingstraj ect dat wordt ingezet o p de per celen van de fa mi li e Sch ipper. Een functieve rander ings -t rajec t is gro f we g onder ve rdeeld in 4 fa s e s. Init iatief fa s e, planon twikk elin g sfa s e, bes luit vormin gsfa se en de p rocedurefa s e. H et i nrichtin gsp lan i s het laat st e onderdeel v an de p lanontwikk eli n g sfa s e. Voora fgaand is er in februari 2009 e en Quick scan opgest eld door Regt er voo rt Rentme e sters, waa rin de haalbaarheid van h et grotere geh e el, algeh el e fun ctieverand erin g, a an bod is geko m en. Ge m eente Voorst en va n de fa mi li e Sch ipper zijn op elkaa r afg es temd en hebb en g el eid tot een p lan voor h et gehele plangeb ied van d e fa mi l ie Schipp er. De h ee r en mevrouw Sc h ipper h ebben d e afgelopen jaren een agrarisch b edrijf gerun d gel eg en aan d e Teugsew eg 12 t e Teu ge. De kind er en van de fa m ili e Sch ipper h ebb en geen interesse het bedrij f van hun ouder s voort t e z ett en. Dat is med e d e aanleid ing gewe e st o m u it zien naa r and e re mo gel ijkhed en op de locatie, met d e uitdrukkelijk e wen s een k wa litatief hoogwa ardig e (woon - ) omg e ving t e creër en. De geme ente Voo rst h e eft sa m en met d e gem e ente Apeldoorn de mo gelijkh eid ca. 50 ha. nieu w e n atuur aan t e legg en. H et gebied waarin d it kan p laatsvind en is door d e Provinci e Ge lder land ruim b egr en s d in h et Natuurgebied s plan Binnen h et plan geb ied wordt ca. 5 ha. ingez et voor natuurontwi kkel ing. De geme ente Voo rst h e eft de wen s langs d e Groote W et ering e en fietsp ad aan te legg en. H et waterschap wil graag een st rook parallel lan gs d e Groote Wet erin g ver w er ven voor aan leg van een ve r brede oever. De a mbit i es van d e B r o n : Atlas Gelderla n d AGROADAPT 2013 Pagina 4 van 42

9 Aan dit plan ligg en d e volgend e geb eurt eniss en ten grond sla g: Beëindiging van d e agr a ri s che a ctivit eit en van de fa mi li e Schipp er in comb inatie met s loop van de b e sta ande agrarisch e b ebouwing. Te r co m p ensat ie wordt hen hier voor t w ee b ouwka v el s to eg ekend. Deelname in vrij wil lig e kavelruil wa ardoor vold oende gronden aan e enges loten komen te lig g en voor aanleg van waard e voll e nieuwe nat u u r. Een deel van de landbouwgrond en lan gs d e Gr oote Wet erin g li gt in de E cologi sch e Hoo fdst ructuur. De Provinci e Ge lder land heeft ruim 5 ha van deze grond best e md voor d e ontwi kkelin g van nieu w e nat uur. Om het doel nieuwe natuur te kunnen realiser en is omvorming van landbou wgrond noodzakelijk. D e afw aardering van landbouwgr ond naar natuur en de maatreg el en o m dit t e b ew erk st ell ig en wo rden mogeli jk gemaakt in h et kad er v an Subsid ie K walit eit si mpuls Natuur en Land scha p (S KNL). die de toeko m stige inrichting we er geeft voor h et gehele plangeb ied. De h erontwikkel ing i s in lijn met h et door d e geme ente Voo rst opges teld e b el eid. Hieraan t e n grondslag ligg en diver se documen ten; h et Reg ionale belei d ska d e r Waar de st all en verd wijn en, d e notitie Ruimtelijk e kwali tei t ve randerend e erven e n het door d e gem e ente opgest elde functieve rander ingsb e l eid (20 10). 2. Plan geb ied Het plan gebied is gel eg en ten wes ten van h et d orp Teuge, grenzend aan d e Groote Wet erin g. De fa mili e wil hun er f aan de Teugsewe g her o ntwikk el en, waarbij de ontsi er ende agrarisch e gebou w en worden gesloopt. De oo rspronkelijk e b oerderij b lij ft behoud en als wonin g. Ter comp en satie zal een vr i jstaand e woning m et ka pschuur nab ij het oude erf word en ger ealisee rd, en een wonin g a an de Rijk sst raat we g, in h et z u ideli jk deel van h et plangebied. In ve rschil lend e o ve rleg se s sies m et d e gemeente Voorst, de fa mil ie Schipp er en dien s ad vi s eur is bekeken wel ke m ogel ijkhed en er zijn voo r het her ontwi kkel en van de huid ig e locatie. Daa r is uiteind elij k een defin itieve in richt ingss chets u i t voort geko m en P langebied AGROADAPT 2013 Pagina 5 van 42

10 3. Functie veranderin gsp la n Dit plan geeft e en uit w erkin g van h et to epasse n van de bel eid sregels omt rent f unctieverand ering naar wonen op het perc ee l Teu gsewe g 12 t e Teuge. De tota le ontwikkeling betreft : 1.) Het slop en van een varkenssta l, ma chin eber gi ng, lood s, kapschuur en hooib er g. De b es taande ligb o xen stal wordt ve rbouwd t ot kap schuu r. D e totale oppervlakt e van te slop en gebou wen b etreft ca m². 2.) Te rugbou wen van t w ee vrij staand e woningen m et een bijgebou w van 100 m². 3.) Ver st erk en en h er st ell e n van de er f structuu r, van de drie er ven, doo r aanplant va n diver se bomen, hagen en e en boomga ard 4.) Aanleg van 5,13 ha. nieuwe natuu r 5.) Verko op van ca. 55 are grond langs d e Groote Wet er in g om de aanleg van een verbrede o e ve r mogelijk te maken en een fiet sp ad aan t e legg en (verhogen van h e t kwali tei tsa sp ect van h e t zg n. recr eatief med eg ebruik ) Toelichtin g In het fun ctieverand er i n gsp lan h er ontwik kel t d e fa mi li e Schipp er hun lo catie aa n de Teugsew eg 12, z oals b es c h r even in het vorige hoo fd stuk. D it inrichtingsp lan is b ed oeld voor d e ve rtaalsla g naar fe itelij ke inrichtin g, opper v lak ten en aantall en. In het inrichtin gsp lan wordt kort ve rwez en naa r de o mg e ving en ligg ing van het pr oject g ebied, historisch e b eteke n i s en d e toeko m stig e me er waarde. Daa rna zal h et inric h tingsp lan per onderdeel t oegelicht w orden en waa r nodig a a n gevu ld word en met enkel e sfee rbeeld e n en/o f impressi e s. Op de volgend e pagina is d e nieuwe inrichtin g van het g ebied op hoofdlijn en we er gegeven. AGROADAPT 2013 Pagina 6 van 42

11 AGROADAPT 2013 Pagina 7 van 42

12 Natuu r t y p e n w e e r g a ve ; a a n d u id ingen m e t N b e t r e f f e n d i verse nat u u r t y p e s i n k a d e r S K N L ( n ieuwe natuu r ). B r o n : D L G AGROADAPT 2013 Pagina 8 van 42

13 3.2. Landschappeli jke an alyse Het plan gebied is gel eg en ten o ost en van Ap e l doorn. Geo mo rfo logi s ch gezien is h et gebied tussen Ap eldoorn en Teu ge gelegen in een vl akte van sn e euwsmelt w atera fzetting bedekt m et dek zand. H et plangebied li gt in h e t overgan gsgebied van de V elu ws e stuwwa l n aar de IJsse l en maak t onderd eel uit van een laagt e die van zuid naar noord lo opt. In deze laagt e is de Groote Weter ing geg raven. In d e Midd el eeu wen lag h et plangeb ied in een moer asg ebied met m eerd er e me ertjes en plassen. Een d ergel ijke plas we rd Vl e s se gen oemd. In dez e Vlessen verb leven veel ganz en. E en naa m van boerderij ve rder op heeft h ier z n naam aan t e danken. De boerder ij van de fa mi li e Sch ipper lig t aan de rand van het pla ngebied op een dekzandkop. De oo rsp r onkelij ke naa m van de boerd erij is De klein e Vles. Bron : Land schap s ecologi sch e sys t ee manaly s e DL G Hi storie Op de historische k adastrale ka art van (B r on: Kadastra le Atla s Geld erland ) is t e zien dat er nau we lijk s ver schill en te zijn ten opzichte van d e huidige verka veling. Het la ndschap h ee ft duidelij ke k en merk en van een broek land s chap. Ken me rkend voor d it land schap stype zijn de rechte ve rka ve l ingen, blokvo rmig e per c elen en rechte we gen. Het gebruik van d e grond in bro ekgebieden zijn ten b ehoeve van d e landbou w. De lager gel eg en del en zijn in gebru ik als hooiland en, de hoger gel eg e n d elen als akkers ten b ehoeve van akk e r bouw. De ruimt el ijke stru ctuur va n het gebied wo rdt bep aald door de Teu g se w eg in noo rdwestelijk e richtin g en d e Gr ote Wee ter ing van noord naa r zuid (nagenoeg para ll ell e richting). B r o n : h ist o r is c h e a t l a s G e l d e r l a n d, k a a r t o m s t r e e k s Bodemsoort en gr ondwaterpeil De bod em van h et plan gebied kan in h et algemeen getyp ee rd word en als beek ee rd gr ond al dan niet m et opgebrachte grond of kleid ekje. Een d ee l van de grond is op geh oo gd. Hier voor is d e oorspronkel ijk e bouwvo or terz ijde geschoven en het zo ontstan e bassin is opgevu ld en opgehoo gd met op gesp oten materiaal AGROADAPT 2013 Pagina 9 van 42

14 best aand uit zand/k lei/l ee m uit d e Groote Wet erin g ten t ijde van de u itbagger ing van deze. Doordat het p ercee l van Zuid naar Noord in hoogt e a fneemt i s het gro ve materia al (zand) a an de zuidkant van d e p ercel e n ter echtgeko m en en d e kleii ge grond aan de noordkant (laa g gel eg en d eel ) De g ronden k enn en een variër ende grond wat er trap van 2-6. De del en van h et plan geb ied we lke zu ll en wo rden inger icht als n ieu we natuur h ebb en over we gend grondwatertrap 2-3 (II -III) de o ver ig e delen tot gr ondwat ertrap 6 (V I ) Ecolo g ische hoo fdstructuur De gronden z ijn niet gel eg en in de E colo gi sch e Hoofd structuu r. De Groote W et erin g echter is EVZ (Eco logi s che Verb indingszo n e) Bestaand erf Op basi s van historisch e kaart en is duid elijk t e zien dat d e woning ten zuid en van de boerder ij, Teugsewe g 12, p a s voor h et eer st op d e kaart van 1933 stond. Uit d e historisch e kaa rt van is ook duid elij k op te mak en dat d e boerd erij en in d e omg e ving z ijn gebou wd op de hoger g el eg en dekzandkoppen, en de lijn van d e laa gte wa arin de Groote Wet erin g is g egra v en is even een s duid eli jk herk enbaar. Op het b est aande er f st aan de volg end e gebou wen ; 1.) De boerd erij, garage m et priee l, schap enhok en twe e kwe ekka sj e s 2.) Ligboxen stal 3.) T we e vark ensschuren 4.) Een ma chin eber ging De boerd erij is m et de v oorgevel ger icht naar h et west en. D e achterz ijde i s geri cht o p het erf in o ost el ijke r ichting. Het er f is uitgeb reid op de hoger gel eg en gr onden in zuid oost elijk e richtin g. H et erf is hier d oor verbreed, en naa s t de boerder ij komen te lig gen. E en d u ideli jke sch eid ing tu ss en won en en we rken is er hierdoo r n iet. H et er f me t b ebou wingssitu erin g geeft e en ro mm el ig e indruk Relat ie met de om ge vi ng Groene strook is Ecologische Verbindings Zone (EVZ) Aan de oo st -, we st - en zuidzijde gr enst d e boerderij aan open we iland en. Aan d e oo st zijde is d e bebou win g langs d e Teu g se w eg t e zien. In n oordoost el ijk e richting is er zicht op vli eg veld Teuge en, op grotere a f stand in oo st elijk e richtin g, de bebouwing van het dorp Teu ge. Aan d e noordzijde van het AGROADAPT 2013 Pagina 10 van 42

15 percee l is de b oerd erij De Ganze Vl e s gel eg e n. Uit histo risch e kaarten vanaf o mst reek s 1811 is te z ien dat d e bebouwing ontstaat op een n agenoeg p ara ll ell e li jn met d e Groote Wet erin g. Dez e bebou w ingsrichtin g is ontstaan door de ligg ing van de d ekzandkoppp en. Door d e hoger e li ggin g waren dit d e best e pla atsen o m t e b ouwen. Een lo gi sch b eb ouwingspat roon, ontstaan doo r de bod e mk walit eit en t er plaat s e Bestaande bebouwin g en beplantin g op erf De boerd erij b etreft h e t woonhuis. De voo rkan t wordt oo k wel de vrouwel ijke kant gen oemd. Hier wa s imm er s d e boerin di e sc epter z waaid e. D e boerderij is in d e a fg elop e n dec ennia een aantal keren verbou wd. Door aanbou w van een bakhuis en uitbreid ing van de woo n keuken is d e duid elijk e karakt erist iek ve rvaagd. De voo rdeur van de oorsp ronkelijk e b oerd erij is in de zijgevel g e legen. D e so l itair e b euken b oo m, en de notenboom b ij de keuken, duid en nog op d e to egang. De prak tijk is dat ga st en via h et erf en achterd e u r de boerderij nad eren. Langs de toegan gsweg staa n b er kenbomen, rod e b euken en een enkel e eik en boo m. In de voo rt u in staan enkele u itheemse planten soort en en st ruiken als ook b u xu s en la u rier. D e voortuin is o mg e ven door een b e u kenhaag. Op het zij - er f rondom d e voormali ge s chapen st al in noordwestelijk e richt in g is e en plantenka s gep laatst en staan een aantal bomen a ls el s, berk en eik. In zuidelijke richtin g, vanaf de boerd erij, is e en elzen sin gel aangepla n t rondom d e hert enweid e, dez e is m ede b edoeld o m de b ed rijfsb ebouwing aan het zicht te onttrekken vanaf d e Teu gsewe g. Tu s s en de hooiber g, in h et meest zuidel ijke d e el van het erf, en d e machin eb erging is een oude boo mgaard gelegen. De notenboo m vo egt een sfe er vol k ara kteristiek to e aan d eze er fuitlop er. De wonin gen in d e dir e cte o mg e ving verton en v. w.b. bou w stijl enig e o ve reenko m sten, echter v. w.b. ver schijn i ngsvorm zijn ze allen ver schill end. Op het erf aan de a chterzijde (mannel ijk e kant) van de b oerd er ij staat d e li gboxenst al. V anaf hier is er in noord o ost elijk e richtin g een vr ij uitzicht o ve r weiland en richting h et vl ieg v eld en de bebouwingsrand en van het dor p Teu ge. AGROADAPT 2013 Pagina 11 van 42

16 3.9. Conclu s ie en uitgan gsp u nten Bij d e inrichting van h e t plangeb ied d ient rek e ning te word en gehoud en met d e kaders en ei s en welk e voort g e ko men z ijn uit de analy se van h et erf, omg e ving en plan geb ied. Het doel van deze, en o ve rig en s all e functieve rander ingspla nnen, is het ve rhogen van de ru imt e lijke k wa lit eit. De landschappel ijke waard en en h ist orisch e kenmerk en zullen t en gevolg e hier van dienen te word en ger es p ect ee rd en verbet erd. Situering van gebou wen en b eplantin g dien t de ond erlin ge relatie tu s sen h et plangeb ied, er f en de o mg e ving t e b enadrukken. De aan w ezig e boo mga a rd en notenboom op het zuidel ijke erfd e el geven vo ldoend e aanleidin g hier één van de nieuwe woningen t e bou wen. D e tweede wonin g past h et best, aansluitend op d e lintb ebouwing, aan d e Ri jksstraatweg. Het bestaand e erf vr aa gt e en duidelijk e karakt eristiek na herinrichtin g. Dit kan h et best word en ver st erk t midd el s een sobere a anplant met in h ee m se soo rten. AGROADAPT 2013 Pagina 12 van 42

17 4. Er f in r ichtin g en bebou win g Op de inrichtin g ss chet s en, op de volgend e pagina s, is we er gegeven hoe d e ruimtelijk e (h er )inrichting van het best aande er f en h et daarnaast gep roje cteerd e nieu we er f zal plaatsvind en. De ee rste sch et s laat h et gehele plangeb ied z ien. De daarna vo lg e n d e inrichtingssch ets i s een me er gedetail leerd e inrichtingstek enin g van het erf rond om d e boerderij T eugsew eg 12. De tek ening van d e kavel aan d e Rij ksstra a twe g wordt we er gegeven in hoo fdstuk 5. Verd er wordt in dez e sc hets aangeg even we lke landsch appel ijke ve rbet erin gen zull en plaatsvind en. De inrichtin gssch et s is ond er andere op basis van d e geg e vens uit het vorig e hoofd stuk en d e wen s en van de in it iat iefnemer tot stand geko m en. AGROADAPT 2013 Pagina 13 van 42

18 AGROADAPT 2013 Pagina 14 van 42

19 AGROADAPT 2013 Pagina 15 van 42

20 4.1. Toelichtin g op in r ichtin gs schets Aan de rand van h et bestaand e er f wordt een nieu we wonin g ger ealiseerd. H et gebouw is vrij staand, voorzien van een la ge gootlijn (één laag met k ap) en gedekt met ove r wegend riet en bedekk ing. Behorend e b ij de nieu we wonin g z al een nieuwe schuur word en gebou w d voor d e stall ing van a uto s en vo or extra b er gruimte. Het g eheel za l worden ingep ast in h et best aande gro en en d e aanwezig e notenboo m z al word en opgenomen in de inrichting. D e b el endend e hoogst amfruitboomgaard zal wo rden uit geb reid in noordelijk e richtin g naar d e bestaa n de boerd er ij. Hierdoo r ontstaat er een natuurlijk e verb inding waardoo r er spra ke za l zijn van ve rbondenh eid tu s sen d e twee erven. T en behoeve van d e best aande b o erd erij za l d e huidig e ligboxen stal word en ve rbouwd t ot kap schuu r. Deze op en kap schuur biedt ruimt e voor d e stall ing van o.a. auto s en o ve rig mat e rieel en vee, dien stbaar aan d e hobb ymatig e explo itatie van de grond en. De opper vlakt e hier van bedraagt ca. 360 m². De voorma lig e schap en stal en priee l, en het kweekka sje b ehorend tot de best aande boerd erij b li j ven bestaan. Het hoo fdgeb ouw (de b est a ande boerd erij ) li gt op een dekzandkop. De nieu w t e bouwen woning i s dan ook enigsz ins lager gel eg en in een rech te lijn vanaf d e besta ande boerder ij in zuidel ijke richting. Om de oorspronkelij ke stru ctuur te behouden mo eten d e ka rakter ist iek en van het gebied behoud en of verb et er d word en. Dit word t onder and e re b ereikt door d e nieu we wonin g te si tueren op een karakteristiek boeren er f. De to eko m stig e b eplanting wordt in o vereen st e mm ing gebra cht met d e histo risch e situ atie. Dez e b eplantin g b est aat uit beukenhaa g, ka stanjeb omen en h oo gst am - fruitbomen. De geme en schapp elij ke boomgaa rd zorgt vo or een groen e ve rbinding tussen beide woningen. Om d e nieu we wonin g aan d e zijde van d e Teugsew eg ( w e stzijd e) enig sz ins u itzicht t e geven wordt d e bestaand e elz ensingel ( ged e elt elijk ) geschoond en gedund. Hierdoo r ontst aat er een soo rt vitra g e van beplan ting waardoo r er toch zichtlijnen bli jven b est aan va n u it de woning, en er geen iso lement o n tstaat. In oostelijk e en zuidoost el ijke richtin g vanuit de n ieu we wonin g is er ruim zicht over d e aan t e leg gen n ieu w e natuur (5,13 ha.) D e zichtli jnen vanuit d e best aande boerd erij i n zuidoost el ijke richting word en her st eld. Halver w eg e de b e staan d e toegangswe g wordt er een sp lit s ing gemaakt voor d e to ega n g naar de n ieu w e won i n g. De ontsluitin g op de Teug s e we g b lij ft ongewijz igd Bebouwin g Bestaande won in g De b es taande boerd erij is d e mees t noord elijk gel eg en woning. De boerd erij ligt in de f lank van h et erfp er ceel. Wanneer de landsch ap ontsierend e b ebouwing gesloopt wo rdt, ontstaat een erf m et gec lust erd e erfbebouwing. Aan de noo rd - we stzijde van de boerder ij staan een garage met prieel, sch a p en /kipp en h ok en twe e k w eekka sj e s. H et geh ee l draagt n iet b ij a an de kwalit eit van het er f. H et schap e n h ok v ertoont een du id elijk karakter i stiek van een kippenhok. Dit kipp enh ok zal her st eld word en. H et dak zal wo rden voorzien van nieu we ab c go lfp laten in de kleur antra ci et en de wand en zullen opnieuw word en betimm erd met vert ica l e planken i n de k leu r gr oen. De AGROADAPT 2013 Pagina 16 van 42

21 kwe ekka sj e s, gara ge m e t het prieel en d e aanb ouw aan h et bakhuisj e van de boerd erij zu ll en wo rden ver w ijderd. Aanbouw bakhuisje Schapen / kippenhok Garage Kweek kasjes Prieel AGROADAPT 2013 Pagina 17 van 42

22 Nieuw te bouwen won i n g Eén van d e nieuwe won ingen za l worden gebou wd op de zuidel ijke flank van h et (er f)p er ceel. H et b etreft een woning met s chuur. Op d e volg ende pagina staan sch e tsen van d e geve lbeeld en van de n i euwe woning en schuur we er gegeven. AGROADAPT 2013 Pagina 18 van 42

23 AGROADAPT 2013 Pagina 19 van 42

24 Kenmerken en mater ia l iser in g won in g Gebouwtype Functie Afmeting Oppervlakte woonhuis Wonen 12,55 x 10, m² V.w.b. nok-, en goothoogtes en oppervlakte wordt verwezen naar het schetsontwerp. Onderdeel Materiaal kleur Gevels Gevels Metselwerk, voorzien van pleisterwerk tot ca. 45 cm. +P Metselwerk, als bestaande boerderij Grijs Grijs rood genuanceerd Dakbedekking Dakpannen en riet (als bestaande boerderij) Dakpannen als bestaande boerderij, grijs antraciet Kozijnen Hout Cremé (bestaande boerderij) Deuren Hout Groen (bestaande boerderij) AGROADAPT 2013 Pagina 20 van 42

25 B ij gebouwen Kenmerken en mater ia l iser ing b ij gebouw (Schuur nieuwe won in g ) Gebouwtype Functie Afmeting Oppervlakte Schuur Stalling/berging 6,7 x 14,45 97 m² V.w.b. nok-, en goothoogtes en oppervlakte wordt verwezen naar het schetsontwerp. Onderdeel Materiaal kleur Gevels (plint) Steen, metselwerk, pleisterlaag Antraciet/grijs Gevels Steen, metselwerk, waalformaat Grijs-rood genuanceerd (gelijk aan woning) Gevels Hout, potdekselwerk, horizontaal Zwart Dakbedekking ABC golfplaten Antraciet/grijs Kozijnen Hout Antraciet / zwart/ crème Deuren Hout Antraciet / zwart AGROADAPT 2013 Pagina 21 van 42

26 De b es taande ligboxen s tal ten oo st en van de b est aande boerd erij za l v erbou wd word en tot kap schuur. De opp ervlakt e hier van b edraagt ca m². AGROADAPT 2013 Pagina 22 van 42

27 Gebouwtype Functie Afmeting Oppervlakte Kapschuur Stalling/berging 28,27 x 10,95 m. 310 m² V.w.b. nok-, en goothoogtes en oppervlakte wordt verwezen naar het schetsontwerp. AGROADAPT 2013 Pagina 23 van 42

28 Kenmerken en mater ia l iser in g b ij gebouwen (Kapschuur bestaande b oerderij) Onderdeel Materiaal kleur Gevels (plint) Steen, metselwerk, pleisterlaag Licht grijs Gevels Hout, Potdekselwerk, horizontaal Zwart Dakbedekking ABC golfplaten Antraciet Kozijnen Hout Zwart Deuren Hout Zwart De t w eed e woning m et b ijgebou w za l worden gebouwd a an de Rijk sst raat we g. Op d e inrich tin gssch et s is d e locatie we er gegeven. De wonin g zal word en gebouwd binnen de bouwmogelijkh ed en als genoemd in het vi g erende best e m mingsplan voo r woningen in d it gebied. Het volu me voo r de won ing za l ma ximaal 750 m³ b edragen met e n maximu m opper vlakt e aan b ij geb ouwen van 100 m² De erven en de bep lantin g Het erf rondom d e nieu we wonin g wordt ged ee ltel ijk verhard met e en half-verhard ing zoals in leem gestab il isee rd grind o f puin granulaat, o v ergaa n d in gebakk en klinker s aansluitend op de bebouwin g. De nieuwe wonin g heeft een vr ij uitzicht in oost elijk e richtin g. Aan de westzijd e gren st d e p rivétuin aan open wei land, afgesch e rmd midd el s een een vo u d ig ra ster best aande uit g ekloo fd e eiken palen m et draa d. Ter onderbreking d ient d e reed s b est aande elz en si n gel. De singel wordt hier uitgebreid met gelij ke b eplantin g. L angs d e toegan gsweg, vanaf de sp lit sin g halver we ge, n aar de nieu we woning wo rden rod e b e u ken laanbomen aangeplant. De ve rbindingscorrid or tu s sen d e b esta ande en n i euwe woning best aat uit d e bestaand e hoogsta mboo mgaa rd. Dez e boo mgaa rd zal wo rden uit geb reid in noordwes tel ijk e richting, over d e locatie van de t e slop en bebouwing. Door aan leg van d ez e boomga ard wordt een relatie tu s sen b eid e woningen gemaakt. De opp er vlakt e van dez e b oo mgaard b edraa gt ongeveer m². Uit gaande van aanp lant van app el - en per e n b omen zu ll en dit ongeveer 17 nieu w e b omen b etreff en. De b oomga ard en moestu in zijn b ereikbaa r via h et tuinpad langs d e boo mgaard. De zuidoost el ijke gro en e begren zing blijft best aan. AGROADAPT 2013 Pagina 24 van 42

29 Het erf wordt n iet a fg e sloten met h ekk en. A lle afra steringen best aan uit g eklo ofd e eiken palen met d raad (glad/puntdraad) met e en hoogt e van ma ximaa l 1.25 m. H et b est aande erf za l opnieu w worden verhard met d e reeds aan w ezige klinkers. Bij d e nieu w e woning is plaats voo r een siertuin. Dez e tuin za l door de to eko m st ig e b e woner(s) word en in ger i cht met inh ee m s e beplantin g als boerenja s mijn, ser ingen, bessen, horten sia, stokrozen, pio en en en akel ei. H et in t e zaa ien gazon aan de noord-oo stz ijde van d e nieu we wonin g zorgt voor een gel eid eli jke o v ergang n aar het op en land schap en de nieu w aan te legg en natuur. AGROADAPT 2013 Pagina 25 van 42

30 5. Er f in r ichtin g en bebou win g erf R ijk sstraatwe g De lo catiek euze en d e b ee ldkwa lit eit zijn ingeg even door d e omg e vingsfacto ren. B ep alend zijn d e b el endend e woningen en hun positie t en opzichte van de op enbare weg, de Rijk sst raat we g. Hier is sprak e van lintb ebou wi ng, De wonin gen naa st d e n ieu we locat ie aan d e Rij ksstraat w eg 220 en 22 2 staan met d e n ok haaks op d e Rijksst r aatweg. Er staan me erd er e woningen tot aan de r otond e op d e k ruising naar d e Teu g se w eg. De a f stand van deze wonin gen to t aan de weg varieert p er woning. O m de p rivacy van de d ir ect e buren, Rijk sst raat we g 220, te resp ect er en is d e nieu w e woning zo vee l mogeli jk naar a chter en geplaa tst op het bou wb lok. Daarbij zijn ook de wen s en geresp e cteerd van de bu ren aa n de overz ijde van de Rijk s straa tweg. De p laatsing van de won ing beperk t hun uitzicht niet o f sl echts in ger inge mat e in noordelijk e richtin g. H et inrichtin gsp lan op de volg ende pagina h ee ft een kader stell end karakt er B eeld kwaliteit De stij l van de wonin g d ient een voudig te zijn, omdat d e woningen in d e dir ec te omg e ving e ven e ens geen bijzonder e archit ectuur k enn en. De kap van de wonin g staat haaks op d e Rijk sst raat we g, het z ad eldak wordt uit g evo erd met e en stei le kap. Het b ee ldkwa lit eit p lan is a l s bijla ge (2 ) in gevo egd. Dit bee ldkwa lit eitplan is o p gesteld door d e Geme ente Voorst op 15 maart AGROADAPT 2013 Pagina 26 van 42

31 AGROADAPT 2013 Pagina 27 van 42

32 5.2. Landschappeli jke inpas sin g Het gebied waar de n ieuwe wonin g is voorz ien, ligt in h et broekland schap. Aan we zige b ebou wing zal zo vee l mo gelijk aan het oog word en onttrokken. D e woning word t ges itueerd i n een soort gro ene ka m er a ansluit end op h et besta ande bebouwingslint en o v er eenko m stig de gro ene i nrichtin g en aanplant van d e b elend ende ka v el. H et voorer f zal wo rden ingericht m et een boo m gaard zond er een a fsch eidin g met hagen of opgaand gro en. Hier door blij v en de doorzic hten vanaf d e Rijk sst raat we g, naar h e t achter g elegen open gebied, bestaan. Op het erf wo rdt st reek eig en b eplantin g aangebracht bestaand e uit horten sia s en vaste planten passend bij er ven in het buitengebied. De ontslu iting n aa r het erf vanaf d e Rijk s stra at we g bestaat u it een rech te oprit van halfve rharding. D e ka ve l h e e ft een opper vlakt e van ca m². H et bou wvlak is gel eg en achter d e voorgevell ijn van de b el endend e woning Rijk s st raatweg 220 en hee ft een opp er vlakt e v an ca. 750 m². H et gebied buit en het bouwvlak, aan d e zuidzijde, bet reft de tuin Kenmerken van de terreininr ichtin g 1) De tuin h e eft e en zo gr oen mogelijk k arakt er 2) E r is geen hoog opgaan d e beplanting to eg e sta an in p arall ell e li jn met op en b are we g (Rijk s straat we g) in h et gebied vanaf vi er m eter voor de vo orgevel van de woning tot de Rijk s stra atweg 3) Hoogsten s op d e hoek e n van de k avel aan n oordoost zijd e is ter mark erin g een boo mpartij mogeli jk. Een boompa rt ij bestaat uit n iet m ee r dan 3 bomen. Gekozen soort e n kunnen zijn; z omer eik, zwart e el s, wilg, paa rdenkastanje, lind e o f notenboo m 4) Voor d e begrenzing van achter en zijtuinen, gr enzend aan open land schap, is een grepp el, slo ot, e en voudig rast er o f niet gro enblij vend e b eplantin g to e gestaan 5) De wonin g zal word en o n tsloten middels een in rit. Hier voo r zal in d e besta ande sloot een duiker word en gel egd. Het t alud van d e bestaand e sloot, en d e sloot, zullen word en gehandh aafd 6) All e verhardingen op de kavel voor d e lijn van vier met er voo r de voorgevel zull en bestaan uit e en half ve rhardin g als gr ind en /of gebroken puin o f ander soortig gr anulaat 7) Eventu el e niet op d e ge b ouwen b e ve st igd e buiten ve rli chting /ver lic h tingsarmaturen zull en niet hoger dan 0,75 met er b oven maa i veld wo rden aangebra cht 5.4. Over leg m et de gem een te Het erf en eventu ee l buiten h et erf vallend e gr onden, behorend bij de t e verk open ka v e l, hebben een land el ijk e uit straling. De situ erin g van de wonin g in het land schap is in o ve reen stemmin g met d e situ erin g van belendend e woningen. De afstand tussen de dir ect z ijdelingse belending i s vo ldoend e groot waard oor de priva cy van bewon er s voldoend e is gewaarborgd. Do or d e woning op ruime a f stan d van de w eg t e bou we n valt d ez e me er w eg in h et land sc h ap. Voora fgaand aan d e ver gunn ingaan vraa g voor d e bouw van d e woning, zal d e aanvrager in o v erleg t red en met de Geme ente Voorst o ve r het plan/vo ornemen. In dit o v erleg z al in ieder AGROADAPT 2013 Pagina 28 van 42

33 geval d e beeldkwaliteit van de b ebou wing en k avelinrichtin g besp roken word en aan de hand van schet s en en/of t eken ingen. De geme ente zal d ez e b eoord el en. Op d e schetsen is ten min st e duidelij k wat d e b ebou wing b etreft en hoe h et terr ein za l word en ingericht v. w.b. b eplantin gen, a f sch eid ingen en ve rhardin gen. 6. Het natuurgebied Op de gronden van d e famil ie Schipp er vindt e en sa m en spel van nieu we natuur en land s chapsel em enten plaat s. In dit hoofd stuk wordt p er el em ent een bes chrij vin g geg e ven va n hoe de inrichting tot stand ko mt, op we lke wijz e h et beheer plaa tsvindt en hoe h et eindbeeld er uit ziet. Essentiee l is, d at del en van het plangeb ied t err ein a ls n atuur word en b eheerd, andere d el en zullen voor de landbou w beschikbaar blij ven Voor h et natuurterr ein imp lic e er t d at, dat niet d e oo gst van de grond bepalend is, maa r dat exten si ef b eheer voo rop staat. Door dit gebruik zull en dieren, p lanten, in s ect en en vo g el s volop d e kans krijgen zich te huisvest en, waa ronder Ro d e Lij st soort en. De o verige 5 h a bestaat uit landbouwgrond, er ven en landsch apsel e menten. De intentie is, o m d eze gronden sa men met d e t e ontwikk el en n atuurterr ein en t e rangschik ken ond er de Natuurschoon w et (N SW). Een van d e voorwaard e n om aan d e rangsch ikk ing onder de N SW te voldoen, is dat landb ouwgr o n d en o mzoo md zijn. Daa rvo or is een kaa rt opgesteld, die laat z ien hoe h e t toek omstig e land goed ingericht za l worden. Hierop is aan gegeven wa a r voor de rangschikkin g noodzak e lijke b eplanting ger ealise erd dient t e word en. Het percee l nummer 6, valt in twee delen uit e e n, te wet en vochtig hoo iland en kru iden en faunarijk gr asla n d. In onder staande tek enin g is d e ind eling van h et t err ein opgenomen, de nu mm e rs in d e t eken ing ve rwij zen na ar d e numm er ing in bijbehorende tabel op pagina 30. Het inrichtin gsp l an valt in twee d el en uit een. Ruim 5 ha zal in het kader van Sub sidie Kwa lit eit si mpuls Natuur en Land schap word en ingericht als natuurterr ein. Het natuu r terr ein b est aat uit de volgend e elemen ten: gra sland, natuura kker en bosjes. In figuur 7 zijn d ez e weer geg e ven. D e basi s voor deze inrichting is opgest eld door d e heer H. Vlott e s van Di en st La ndelijk e Geb ied. De aan vraa g hier voor is inmidd el s in gediend bij Dien st Reg el ingen. De b es chik king wordt, zoals h et zich thans laat aanzien, verwacht in ja n u ari/febru a ri Na goedkeurin g zull en deze p er cel en in h et ka dast er de kwali tatieve v erpli chtin g van natuu r opgel egd krijgen. AGROADAPT 2013 Pagina 29 van 42

34 AGROADAPT 2013 Pagina 30 van 42

35 6.1. Inrichtin gs - en beheer m aatrege len, natuur In deze paragr aaf wordt in eer ste ingegaan op de inrichting van de nieu w e nat u u r. Vervolgen s wordt p er ond er dee l het b eheer opgenomen Vochtig hooiland Maatregelen: Dit percee l is than s ged ee ltelijk in geb ruik als akker en ged ee ltelijk als gra slan d. Het p ercee l li gt para l lel aan d e Grote Wet erin g. In de to ekomst ig e beh e ereenh eid l igg en diver s e gr eppels. Dez e dienen ged e mpt t e wo r den. Al vo ren s d eze t e d emp en word en deze e er st uitgel ep eld, ve rvolg en s worden z ij gedempt met leemhoud end zand, dat vrijk omt van h et a f te gra ven p erceel. Van het p erceel wordt d e bouwvoo r ver wijd er d op zo danig e wijz e, dat er een resterende k lei of leemlaag r est e ert me t een dikte van ca. 10 c m. Dit resu lt eer t in het afgra ven van h et percee l met e en gem id d elde d iepte van 35 cm. De opp er vlakt e van deze b egr enzin g is m², hier m ee ko mt er ca m³ grond vrij. In het ver led en is h et middengedeelt e op gehoo gd, het p ercee l ligt daard oor en ig szin s bol. Het a fg ra ven o m va t het ver wi jder en van de b ouwvoor, opgebrachte grond en oorsp ronkel ijke laag. Hierto e wordt gemidd el d 65 cm ve rwijderd, de opper vlakt e is m². Er ko mt ca m³ grond vr ij. De tab el en tekenin g m et de t err ein en zijn h ieronder opgenomen. AGROADAPT 2013 Pagina 31 van 42

36 Figuur: locatie ontwikkeling nieuwe natuur, conform SKNL aanvraag AGROADAPT 2013 Pagina 32 van 42

37 Grond stroo m : De vrijkomend e grond wordt op d e volg end e wijz e ve rwerkt : - Fijn lem ig zand wordt g ebruikt voor h et d emp e n van de grepp el s. - De vo edselrijk e grond van de bouwvoo r wordt aangewend voor h et ophogen van landbouwpercel en aan d e we stz ijde van d e boerd erij. - Overig zandig e grond wordt aangew end voor h et demp en van putt en in t e slopen stallen van d e voormali ge agrarisch e b ebouwing. - Zandig e leema r m e gron d kan gebru ikt worden voor ophoging van d e kruid e n - en faunarijke akk er (beh eer e enheid 5). Na het afgra v en van h e t perceel zal op h et p er ceel b ekalkt word en ter ver mind erin g van d e zuurgraad. Om de natuurdoel st ell ingen te ve rsn el len is h et aan t e bevel en om maaisel van ver gelijkbare percel en uit t e stroo ien.. Doel st el ling: Beheer a ls natuurlijk grasland. Vochtig hooil and is ontstaan door d e ontginnin g van mo era s sen of natt e bossen en door langdurig gebruik als h ooiland. Vochtig hooiland ko mt voor o p natte ve en - en k leib odems met een redelijk e draa gkracht. Het gaat om b loemr ijke graslanden, vaak geel van rat elaa r, gewo ne rokla v er, mo era srolk laver, geel walstro, sch erp e boterb loem, kruip ende boterb loem o f dotterblo e m. Vochtig h ooiland is minder zegg e n rijk dan nat schra alland. Vochtig hooiland o mva t dotterblo em -, kievit sblo e m - o f pimp er nelhooilanden, w eidekervelg raslanden, ve ldru ss chraallanden o f de wa t schraler e boven ve engra slanden. Ze zijn nu niet m eer interessant voor b oer en d oor hun lage productie en ei wit -arm gewa s, ma ar ze b ehoorden ooit tot d e betere gra sland en. Vo c h tig hooiland wo rdt jaa rlijk s tot twe e maal gehooid o f en daarnaast b eg raasd. Net als bij natt e schraallanden zijn mi cro gradiënten in het vochtgehalte b elan grijk. De hoo iland en langs d e rivi er en bijvoo rbeeld zijn zeer g radiëntrijk met over gan gen naar oever wa llen, rivi erduin tjes of ko m m en. In z eek lei geb ied en wordt h et reli ëf gevo rmd door de oorsp ron kel ij ke plat en en krek en. In vochtig hooiland komen over gangen naar grote zeg gen veg etaties en ru i gten me t mo era s sp ir ea voor Lokaal kan opsla g plaat s vind en van wil gen stru w el en. Dez e el em enten zijn van belang voor v linders of st ruweel vogel s. Op en land schapp en kunnen van b elan g zijn voor w eid evo gels. Bela n grijk e gebieden met vo chtig hooiland z i jn t e vinden in beekdalen, op hoge in cultuur gebra chte k w el d er s, langs (kleine) rivi eren en in h et ve en we idegeb ied. Vochtig hooil and langs d e rivi er en is internatio n aal belan grijk. Van bijzond ere b et eken is is wild e kievit sb lo e m. Een gro ot deel van de Europes e popula tie van deze soort komt in Nederland voor in de o e ve rlanden van Zwart e water en Overij s se lse v echt. Vochtige hooiland en zij n nationaal van belang als leef geb ied van o.a. kemphaan, wat er sn ip, zomertaling, paapje, donker pimp ernelblau wtje, rod e vu u rv lind er, moer asp rinkhaan, zomp sprinkhaan, harlek ijn, weid eker v el, t rosd r avik, wi lde kievit sblo e m, bred e orchis, fijn stelig e, kale, geplooid, slanke en spit slobbige vrouwen m antel, wat erkruiskru id, zwartblauwe rapunzel, bosb i e s en ad d er wort el. Bo ven v een gr asla n d en zijn d e laatst e voorb e elden va n in cultuur gebra chte h oogven en. Vochtige hooiland en zij n door ontginnin g, ontwat ering en bem e sting zeld zaam geword en. AGROADAPT 2013 Pagina 33 van 42

38 Kr u id en en faunarijk gr asland Kruid en - en faunarijk gr asland o m vat graslanden die kruid enrijk zijn, maa r niet tot de s c h raalland en vo chtig hooiland, zilt grasland en o v er stro mi n gsgra sland o f glan shaverhooiland behoren. De ve geta tie k an behoren tot aller lei ve rbonden van grasland ve getat ies; ond er me er ka mg rasveg etat ies of d e me er algemene wi tbolgr aslan d en. Diver s e so ort en ruigte en stru we el kunnen in dit gra sland voorko m en. H et gr aslan d wordt me e stal ext ensief beweid o f geh ooid en niet o f slechts licht bemes t. Het beh e ertype Kruid en - en faunarijk gra sl and kan voork omen op diver se bod e m s van vochtig tot d r oog en heeft doorgaan s een (matig ) voed s elrijk karakter. Kru iden - en fa unarijk gra sl and komt in vr ijwel a ll e lan d schap stypen voo r. Toch is h et areaal d e laatst e ve ert ig jaa r enorm a fg enomen doo r de gangbare landbouwprakt ijk: st erk e bemest ing gecomb ineerd m et periodiek dood sp u it en van de gra s mat en opnieuw inzaaien met hoog product ieve gra s v ariët eit en. De m ee st e o ve rgebleven kruidenrijke gra sland en ligg en in o verhoekjes van het agr arisch e gebied o f ko men voor i n natuurgeb ied en. Da ar kan kruidenrijk grasland een tijd el ijk fase z ijn als d e benod igd e abiotisch e omstandigh ed en vo or s chraalland en niet o f nog niet ger ealiseerd kunnen wo rden. Kruid en - en faunarijk gr asland wordt b ij een go ede k waliteit gek enmerkt door variat ie in stru ctuur (ruigt e e n plaatseli jk stru we el, hogere en la g e veg etat ie) en een kruidenrijk e graslandbegro eiin g die rijk is aan klein e fauna. Gradiënten binnen (grond)wat erp ei l en voed s elr ijkdom zorgen voor d iver s e ve getatietypen. Ken me rkend e o f bijzon d ere soo rten van sch ralere beh ee rtypen ontbrek en grotend ee ls b innen Kru iden - en fau n arijk gra sl and, maar gra sland en zijn va ak wel rij k aan minder z eldza me soo rten. Het type is o.a. van b el ang voo r vlind er s en an d ere insecten, vogel s en kleine zoogdieren Afbakenin g Het bet reft gra sland, d e gra sa c h tig en (monoco tylen) z ijn dominant, maar k ruiden (dicotylen ) en mo s sen hebben een opper vlakt eaand eel van tenminste. 20 % Er wordt geen bemestin g toegepast, m et uitzon d ering van ruig e stalmest ( max. 20 ton p er ha p er jaar) of b ekalking. De gra slanden zijn n i et tot ander e beh e ertypen te reken en (z ie afbaken ing and er e gra sl anden). Vrij we l jaarlijk s in winter en vo orjaar langdurig over stroo md e we iland en wo rden niet tot dit beh ee rtype maa r tot Zilt - en over stro mingsgra sland ger ek end Flora- en faunarijk gr as land AGROADAPT 2013 Pagina 34 van 42

39 6.3 N atuurakker Dez e beh e ereenh eid is thans in gebru ik als gra sland en li gt hoger t en opzichte van de omringend e per celen. Op de historische kaart is h et percee l waarn ee mbaar als e s. Dez e functie wordt t eruggeb racht op het per ceel. Hier voor za l de best aande gra szode gefree sd word en, t even s z al het p erceel gemidd eld ca 20 cm op gehoo gd wo rden met za ndig lee marme grond, zodat h et meer b ol komt t e ligg en. H iervoor is ca 1260 m³ gr ond nodig, d eze i s afko mst ig van b eheer e enheid 1. De rechte hoeken zu l l en worden a fg erond waarme e de oorspronkel ijk e st ructu u r van d e es t erugk omt. Op de hierdoor ontstan e o verh oekj e s z al zich doo r spontane o ntwikk elin g stru we el ontwikkelen. Door de ronde vo rm ka n de akker jaarlijk s ron dgaand van bu iten naar binnen geploegd w orden. Kruid en - en faunarijk e akker s, bestaan mee sta l uit akkers m et ijle k ruid - of gra sachtig e veg etat ies die zich tu s sen d e ve rbouwd e gewa ss en b evinden. Het b eheertyp e Kru iden - en faunarijk e akk er o m vat kruidenrijke z omen, akk errand en of comp let e akk er s, wa arb innen het aandeel gra sa chtig en zeer beperk i s. Het hoofd gewa s wo rdt ruim gezaa id of gepoot, waardoo r er vo ldoend e open plekken (pionier m ili eus)aan wez ig zijn, waa r zich eenjarigen kunnen vest ig en. De openheid van d e akkergewa ss en en de d aarbinnen voo rk omend e eenjarig en biedt ideale mogelij khed en voor insecten, muiz en en akker vogel s. Door na oo gst d el en braak te lat en ligg en bied t het ook in h et winterhalfjaar k ans aan ve el soo rten. akkercomp lex en en op krijt, klei en lee mbod e m s. Tot ruim in d e eer st e h elft van d e vorige eeu w b ehoord en akk er s tot een van de rijk st e eco syst e men met e en sterk regionale identit eit. Door ve randering in gewa sk e u ze en inten si v erin g va n tee lten (wat gepaard ging m et ef fic i ëntere zaad s choning en inten si ever e, vaak ch e mi sch e onkruid b est rijdin g en een st erk ere beme st ing) is er van biodiver sit eit op akker s in N ederland we inig overgebleven. Veel van akk er s a fhankel ijk e so o rten staan op d e Rode Lij st. Om deze soo rten en het cultuurhist orische b e eld van deze ak ker s t e beh ouden word en er in het natuurbeheer daa rom speciaa l hiervoor akk er s beh e erd op een sca la van ve rschil lend e bodemtyp en. Typer end e soort en van Kruid en - en faunarijk e akker zijn: patrij s, kwart el, geelg ors, ortolaan, grau we gors, korenbloem, akkerboterblo e m, gr oot sp i eg elklokje, handjese reprij s, wi lde ridder spoor en gel e ganzenblo em. Ook z ijn akk er s en onkruidranden van b ela n g voo r de k wart el k oning. Natuurakker Kruid en - en faunarijk e akker s zijn vr ijwel over al te realiser en. Florist isch zijn d e best e resu ltat en te verkrijgen op historisch e AGROADAPT 2013 Pagina 35 van 42

40 Afbakenin g Het beh e ertype omvat akker s met p er 2 ha ten min ste 3 van onder staande soo rten d ie speci fi ek zijn voor ak ker s. De volgend e bro ed vogels zijn aan de o rde: patrijs, grau we gors, grauwe kiek endief, orto laan, veldleeuwer ik, g el e kwik staart, grasp iep er. De volgend e vaatplanten zijn aan de ord e : Aardaker, aardkastanje, akk erand oorn, akkerb oterb loem, akkerdoorn zaad, akkergeel ster, akk erklo kje, akk erleeu w enbek, akkero gentroost, akker spurrie, akk er vi ltk ruid, akker zen egro en, b ehaa rd e boterblo e m, blau w guichelh eil, b lauw wa lst ro, blauwe leeuwenbek, b leekgel e h ennepn etel, bold erik, bosdroo gblo em, brede raai, brede wo lfsme lk, doffe er eprijs, dolik, doorgroeide boer enker s, drep s, driehoornig walstro, d riekleurig viooltje, Duit s viltkr u id, dwerggr as, d wer g vla s, dwer gvil tkruid, ei ronde leeuwenbek, fijn goud s cher m, Franse boek wei t, Franse sil en e, geel vilt kruid, geg roefd e veld sla, gele ganzenbloem, geoord e ve ldsla, getand e veld sla, gewone v eld sla, gewo ne vogel me lk, gipsk ruid, glad big genk r u id, groot spieg elklokje, grote leeuwenklau w, handjes erep rij s, harige ratelaar, heelb e en, hennep vr eter, hondsp e ter se li e, kalkrak et, klei n spieg elklokje, klein ta sj e skruid, klein e leeuwenbek, kleine leeuwenklauw, klein e wolfsmelk, koren bloem, korenschijn sp urrie, ko ren sla, ligg end h ert sh ooi, ligg e nde rak et, naakt e lathyrus, naaldenker ve l, nachtko ekoek sb loem, priemvet kruid, riempjes, rogg el eli e, rood guich el heil, ru ig e klapro os, ru w parelzaad, slanke wikk e, slofhak, s mall e raa i, sp atelviltkru id, spies leeu wenb ek, stij f ve rgeet - mij -nietje, st ij ve wolfsmelk, stinkende ganzen vo et, stinkende ka m ill e, ten g ere veld muur, valse kamill e, ve elk leu r ig ver geet - mij -nietje, vl asdolik, vla shutt entut, vla sw ark ruid, vr oege er eprij s, gladde er eprijs, wild e ridd er spoor, wi ld e wei t, z il ve rhaver, z omeradonis. Beheer Het to eko mst ig e beh e e r van d e natuurakk er is er op gericht, dat er geen meststoffen, in we lk e vo rm o ok, wo rden opgebra cht. Beheervoorschriften: 1. Gebruik van chemi s c h e bestrijdingsmidd el e n is sl echts toeg e staan voo r plek sg ew ijz e bestrijding van a kkerdist el, ridderzu ring en brandn etel. 2. De beh e ereenh eid wordt niet b e me st en er wordt geen bagger opgebra cht. 3. Beweid ing is uit slu it end toegestaan in de p eriod e van 1 augustu s tot 1 maart. 4. Het gewa s wordt jaa r lij k s minimaal één maal gemaaid en afg e voerd. 5. Het gra sland mag n iet word en gesch eurd, gefreesd o f heringezaa id. AGROADAPT 2013 Pagina 36 van 42

41 6.4 B o sje s Doel en maatregelen Op basi s van h et rapport van DLG is aanleg van beek beg el eidend bos gewen st als ond erdeel van d e realisat ie van n ieu we natuur. Voorwaarden en e isen. de per iode tussen 1 okt ober en 15 maa rt. Over h angend e takken kunnen gedurend e het geh el e jaar word en teruggesn o eid. In het hakhoutb eheer w ordt onder sch eid gema akt tussen langzaa m en sn elg roeiende houtsoort en. Tot d e langz aam groeiend e soort en word en zo mer - en wintereik, berk en haagbeuk ger ek end. De zwart e el s en gewon e es zijn voorb ee lden van sn elgr oei ende soorten. Minimaal 80 % van de o p per vlakt e van het bosj e wordt als hakhout beheerd ; Het element wordt p eriodiek a fg ez et in een cy clus van eenmaa l per 6-25 jaar. D e fr eq u entie wo rdt med e bep aald door het soort houtopstand. Sn e lgro ei end hout als z warte els en gewon e zal eens in de j aar word en a fg ezet. La ngzaam gro ei ende soort en als in landse eik, beuk en b erk zullen eens in d e jaar wo rden a fg ez et. Sn oeihout mag op stap el s of rillen in het el em ent ve rwerkt word en vo or zo v er het d e on dergr oei en/of d e sto ven n iet s chaadt; E r mag geen snoeihout ver brand word en in of in d e dir ect e o mg e vi n g van h et element, en als snoeihout ve rsn ipperd word t mo g en de sn ipp er s niet ver we rkt worden in het ele m ent; E r mogen geen gewa sb e sch e r min gsmidd el en, behalve b ij bestrijding van ongewen st e houtso orten (A mer ikaan se vo gelker s, Amerikaan s e eik, Rob i nia en Ratelpopuli er) midd el s een stobb enbehand elin g, en me st sto ff en in het el em ent gebruik t word en ; H et el em ent mag niet betreden en/o f bescha d igd worden doo r ve e. In dien het el e men t is uit gera sterd mo et h e t rast er op een zodanig e afstand staan dat vraat aan st ammen wordt voork omen; Slootmaaisel o f bagger mag niet v er wer kt wo rd en in het el em ent. H et a fzetten van het element wordt a lleen ver rich t in Inrichtin g Door het afgra ven van de bovenla ag zal naar v er wachtin g spontan e opslag van z w arte el s en es tot stand komen. Toch zal het bosje m et 1000 stu ks z wart e els word en in geplant om d e eer st e ontwikk el ing van de bosjes t e stimuleren. Fo t o : e i n d b e e l d v a n b o s j e m e t o v e r s t a a n d e rs en hakhou t AGROADAPT 2013 Pagina 37 van 42

42 Beheer: In de bosjes za l hakhou tbeheer word en to eg ep ast. Dit houdt in, dat met een inter val va n ca jaar d e bosjes afgez et zullen word en. Om voll edige k aalslag t e voorko m en, dient dit o ver me erd er e jaren ver sp r e id te word en. Daa rnaa s t kunnen enkel e bomen a l s over staand er blijven staan. De fruitbomen worden ve rstevi gd met boo mpaal en boo mband. De boo mpaal d ient a an de zuid we st z ijde van d e boo m geplaat st te worden. Ter b e sch er ming t e gen vraat door w ild, word en de bomen voo rzien van vra atbesch ermer s. 7. Inrichtin g en beheer la n dschapse lemente n De cijfer s tu s sen haak jes ver wi jzen naa r de nu mm er ing op d e kaart van d e NSW Herste l singe l De to eko m stig e bou wka ve l aan de T eugsew eg w ordt omzo omd door elz enop stand. Dez e bomen word en afgezet op zodanig e wijz e, dat d e st obben weer zull en ui tlop en. H ierdoor ontstaat een hakhoutsin gel, die periodiek a fg ez et zal w orden. De frequ entie van a fzett en is één maa l per jaar Hoogstamboom gaard Nabij de to eko m stig e w oning van de fa mili e Sc hipper staan een aantal hoogsta mf ruitbomen. De grote note nboom is kenmerk end, daarnaa st staan er diver se soort e n fruitbomen, variër end in soort en grootte. De boomgaard wordt uitgebreid op de locatie wa ar momenteel d e lood s staat. D e oppervlakte van de b oomgaard za l ca m² bed ragen, hier voor zullen 17 stuks nieuw hoo g stamfr u it aangeplant word en. De soort en zullen in nader o v erleg b epaald word en. D e e l van d e b e s t a a n d e b o o m g a a r d AGROADAPT 2013 Pagina 38 van 42

43 Beh ee r: De app el - en p erenb omen zull en jaa rli jks gesnoeid word en om een go ede k roonvo rming t e bewerk stelli gen. Pruim - en kersenbomen word e n in princip e niet gesnoeid, alleen kruisende takken wor d e n ve rwijderd na vruchtd racht. D e walnoot word t bij voor keur niet gesnoeid, indien toch noodzakel ijk, dan in d e winterp eriod e (d ec e mb er) Bomenrij langs oprit n a ar buren op perceelgr e ns Aan de noordzijde van het per c eel staa t nu een bomen rij best aande uit zowel kn otbomen, eiken en berk en. D e knotbomen, de laanbomen z ijn van de buren. In overleg m et de buren zull en d e open ingen tu s sen d e bomen die variër en in groott e w orden ingepla n t me t laanbomen, d e k euze za l hi er voor vall en op b erk. De k euze voor eik is even een s goed te verklaren, echter d e kans dat hierin eik enprocess ierups k omt is reden om niet voor d ez e optie in te kiezen. Beh ee r: De la anbomen dienen o p gekroond t e word en t ot ca. 4 m eter boven het maaiveld, zo d anig dat de verhoudin g sta m : kroon 1 : 3 bedraa gt.. H et opkron en dien t eenmaal p er 5 jaar te geschied en, naarmat e de bomen oud er word en kan de frequ entie word en teru ggeb racht tot e enma al per 7 a 8 jaar. Daarvoor d e onderst e t akken gedurende d e gr oei op sn o ei en, De aanwezig e knotbomen eenma al per 4 jaa r knott en Bomenrij naar n ieuwe wonin g Te r ontsluitin g naar d e n ieu we wonin g wordt een oprit aangel egd. Deze b eg int d irect na de grote eik d ie staat aan d e oprit naar d e huidig e w oning. Lan gs d e zuidzijd e van de oprit vindt aanplant plaat s v an een bomenrij. Evenals d e oprit naa r de huidige won ing zullen h ier rode b euken laanbomen, formaat ingeplant word en. De lengt e van d e bomenrij is ca. 70 met er, d e a fst and tussen de bomen b edraagt 1 0 me t er. De bomen wo rden ver st evigd me t boomp aal en boomband. De boompaal d ient aan d e zuidwes t zijd e van de b oom geplaa tst t e word en. AGROADAPT 2013 Pagina 39 van 42

44 Beh ee r: De la anbomen dienen o p gekroond t e word en t ot ca 4 m eter boven het maaiveld, zo d a nig dat de verhoudin g sta m :kroon1: 3 bedraagt. Het opkron en dient een maal p er 5 ja ar te geschied en, naarmat e d e bomen ou d er worden kan de fr eq uentie wo rden teruggeb racht tot e enmaal per 7 a 8 ja ar. De bomen beh er en als laanboom. Daarvoor d e onder ste t akken gedurende d e groei opsnoei en, zodanig, dat de ve rhouding sta m: kroon 1 : 3 b edra agt Bomenrij langs gr a slan d Aan de rand van dit p er ceel staan enkele populier en. Voor de omzo ming van h et grasland als ond erd ee l van d e rangsch ikking NSW wordt aan we er szijde n van de b es taande beplantin g een bomen rij in gep lant, bestaande uit z wart e el s, inplant vindt plaats m et ver en, formaat c m. Dez e zullen op onderlin ge afstand van 6 met er geplaat st word en. De lengt e van de bomenrij is 95 met er, rek ening houd end me t de bestaand e beplantin g wo rdt aan weer sz ijden h ier van 35 m eter ingeplant, totaal 70 met er. Benod i gd aantal ve ren 12 stuks. Beh ee r: Foto: voorbeeld van elzenbeplanting op een landgoed De elz en vrij laten uitgr oei en, o verhan gend e t a kken jaarlijk s terugsnoei en Knotbomenrij op scheidin g natuurterrein en grasland Op de a fscheiding tu s se n beide p er celen za l een knotbomenrij aangeplan t wo rden die een len gte h ee ft van 145 met er. Inplant vindt pla ats m et staken, gevormd uit sn o eihout va n oud ere knotbomen. De ond erli n ge a fstand tussen de k n otbomen zal gemidd eld 8 m eter bedragen, b enodigd aan tal s taken 18 stu ks. AGROADAPT 2013 Pagina 40 van 42

45 Beh ee r: De ee rst e jaren na aanp lant wat erlot op de sta m ver wi jder en. Het knott en van de bomen d ient p eriod iek p la ats t e vinden m et een inter va l van 3 5 j aar afhankelij k van d e groei Struweelh aa g langs toe komstig fiet spad Langs h et fi etsp ad zal e en st ruweelhaag aangeplant word en, die een len gte h ee ft van 100 met er. Dez e zal ingeplant wo rden me t bosplantso en cm bestaand e uit m eidoorn. De plantafstand in d e rij b edraagt 2 stuks per m et er, benod igd 200 stuks. Beh ee r: De stru we elhaag een ma al per 5 7 jaar a fz etten op ca. 1 m eter boven het maaiveld De la anbomen dienen o p gekroond t e word en t ot ca 4 m eter boven het maaiveld. H e t opkronen dient een ma al per 5 jaar t e geschied en, naarmat e de bomen oud er word en kan de frequ entie word en teru ggeb racht tot e enma al p er 7 a 8 jaar. Rast er s: All e per celen welk e b e we idt zull en word en, worden ui t ger ast erd met e en ra ster bestaan d e uit geklo ofd e eiken palen, waaraan een dubb el prikkeld raa d wordt b evestigd 7.8. Sortim ent bosplantsoen bosjes els, zwarte; alnus glutinosa 1000 meidoorn; crataegus monogyna 200 Veren/staken els, zwarte; alnus glutinosa 12 Wilgenstaken 18 Struweelh aa g in e in d f a se voor afzetten laan- en fruitbomen Betula pendula 6 Fruitbomen 8 eik, quercus robur Fagus Silvatica purpurea 7 AGROADAPT 2013 Pagina 41 van 42

46 De in formatie in d ez e rapportage is verk regen van opdrachtgever De h ee r en mevrouw A. G. Schipp er Teu g se w eg 12, 7395 S G TE U G E en dien s ad vi s eur; Reg ter voo rt Rentme e st er s & Taxat eurs o.z. De h ee r G. J. Harbers, Rentme e st er Bronnen : Bodemdata.n l Dinoloket.nl Watwa s waar.n l Atla s Groen Geld erland Histo risch e Atla s G eld e rland Bijla gen : Voor wat betreft d e bodem staat, morfo logi sch e en geo morfolo gi sch e in formatie is ond er andere g ebruik gemaakt van de Landschap se colo gische Sy steemanaly se o pgest eld door de Di en st Land elijk G eb ied; d e h eer J. W.V lott e s, d.d ) Beeldkwali teitplan Rijk s straat we g 2) Foto s van h et er f AGROADAPT 2013 Pagina 42 van 42

47 Beeldkwaliteitplan woningen, Bron: Gemeente Voorst 15 maart 2013 Uitgangspunten beeldkwaliteit woning aan Rijksstraatweg naast nr. 220, Teuge (in kader van functieverandering van de familie Schipper, Teugseweg 12) maart 2013

48 Beeldkwaliteitplan woningen, Bron: Gemeente Voorst 15 maart 2013 Algemene uitgangspunten - de gebouwen passen in de omgevingskarakteristiek; - de woning is op de Rijksstraatweg georiënteerd; - de inhoud van de woning bedraagt maximaal 750 m3; - de oppervlakte van bijgebouwen bedraagt maximaal 100 m2. Naastgelegen woning op nr. 220 Woning iets verderop aan de Rijksstraatweg

49 Beeldkwaliteitplan woningen, Bron: Gemeente Voorst 15 maart 2013 Kenmerken van de woning: - de hoofdvorm is eenvoudig met een rechthoekige plattegrond waarbij aan de voorgevel een erker is toegestaan over maximaal de helft van de breedte van de woning met een diepte van maximaal 0.9 m; - de goothoogte bedraagt maximaal 3.5 m; de nokhoogte bedraagt maximaal 10 m; - de dakvorm bestaat uit een symmetrisch zadeldak - zonder wolfseinden en schilden - met een dakhelling van 45 tot 60 graden; - gevelopeningen hebben geen glasroedes; - de gevels zijn opgetrokken uit baksteenmetselwerk en/of hout; - voor de gevels worden landschappelijke kleuren gebruikt, vooral donkere bruin-, rood- en grijstinten (bij hout ook naturel); - de voegkleur is grijs (van lichtgrijs tot antraciet); - kozijnen en draaiende delen worden in hout uitgevoerd; - voor kozijnen en draaiende delen worden landschappelijke kleuren gebruikt, vooral donkere bruin- en grijstinten, naturel hout maar ook wit; - de kap is bedekt met keramische blauwgesmoorde of rode pannen (niet glanzend; hoogglanzende en engoberende pannen zijn niet toegestaan), hout of riet.

50 Beeldkwaliteitplan woningen, Bron: Gemeente Voorst 15 maart 2013 Kenmerken van de bijgebouwen: - de situering van bijgebouwen is ondergeschikt aan die van de woning. Bijgebouwen worden achter of naast de woning (op ruime afstand van de voorgevel) geplaatst; - de goothoogte bedraagt maximaal 3 m; de nokhoogte bedraagt maximaal 6 m; - de hoofdvorm is eenvoudig met een rechthoekige plattegrond; - de dakvorm bestaat uit een symmetrisch zadeldak - zonder wolfseinden en schilden - met een dakhelling tussen de 35 en 55 graden; - de gevels zijn opgetrokken uit baksteenmetselwerk en/of hout; - kleurgebruik en detaillering van de bijgebouwen is afgestemd op de woning; - voor de gevels worden landschappelijke kleuren gebruikt, vooral donkere bruin-, rood- en grijstinten (bij hout ook naturel); - de voegkleur is grijs (van lichtgrijs tot antraciet); - boeidelen, kozijnen en draaiende delen worden in hout uitgevoerd; - voor boeidelen, kozijnen en draaiende delen worden landschappelijke kleuren gebruikt, vooral donkere bruin- en grijstinten, naturel hout maar ook wit; - de kap is bedekt met keramische blauwgesmoorde of rode pannen (niet glanzend; hoogglanzende en engoberende pannen zijn niet toegestaan), hout of riet.

51 Beeldkwaliteitplan woningen, Bron: Gemeente Voorst 15 maart 2013 Kenmerken van andere bouwwerken: - de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bebouwing bedraagt ten hoogste 1 m; - de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m; - de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m; - de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken mag per bouwperceel maximaal 20 m² bedragen. De in deze notitie opgenomen beelden van woningen en bijgebouwen zijn referenties voor de nieuw te bouwen woning en bijgebouwen. Bij eventuele strijd tussen de beelden en de beschrijvingen zijn de beschrijvingen bepalend.

52 Op de volgend e pagina s staan fo to s afgeb ee l d in wi llekeurig e volgo r de van h et er f en de aanwezige opst all en. So mm ig e foto s z ijn genumm erd. De nummering is w ee rgeg e ven in een overz ichtsf oto met daarop d e aan wez ig e bebou w ing P a g i n a 1 v a n 13

53 P a g i n a 2 v a n 13

54 5. 2. P a g i n a 3 v a n 13

55 8. P a g i n a 4 v a n 13

56 8. 9. P a g i n a 5 v a n 13

57 P a g i n a 6 v a n 13

58 P a g i n a 7 v a n 13

59 P a g i n a 8 v a n 13

60 P a g i n a 9 v a n 13

61 5. 4. P a g i n a 10 v a n 13

62 5. 5. Voli èr e aangebou wd aa n schuur 7, wordt teven s gesloopt. P a g i n a 11 v a n 13

63 Doorzicht naar nieu we l ocatie voor woning P a g i n a 12 v a n 13

64 P a g i n a 13 v a n 13

65 Rode lijn = plangebied Bestaande boerderij Voor bestaande beplanting en detaillering zie IP TW Nieuwe woning met schuur De gekleurde vlakken betreffen natuurdoeltypen voor 5.14 ha. nieuwe natuur Kavel voor vrijstaande woning aan de Rijksstraatweg Voor detaillering zie IP RWS Kavelopp. ca m² Status Definitief Datum 18 maart 2013 Project De Kleine Vles Teuge Ondergrond GBKN Raster (kadaster) Kenmerk IP Bijlage IP TW en RWS Formaat A3 Scale 1 : meters

66 Bestaande beplanting is grijs, nieuwe beplanting is gekleurd weergegeven to s we gs n a eg we tru h el g aa /b a gn a n pa s o u rb n re en tso n la gs p kip en h ok t ui de ei r b n en tra ui e st Verhardingsplaat, klinkers, fourageopslag n re solitairen, 3 x eik, plantafstand 4m., uitrasteren erfverharding, herbestraten met bestaande klinkers tot kapschuur verbouwde ligboxenstal kweekkasjes pruim goudenregen garage met prieel 2 x hazelaar hulst kronkelwilg kippenhok 2 x zomereik solitairen, 3 x eik, plantafstand 4m., uitrasteren bestaande boerderij hazelaar walnoot solitairen, 3 x eik,plantafstand 4m., uitrasteren 1 x berk erfverharding, herbestraten met bestaande klnkers 1 x paardekastanje 2 x berk sierkers sierkers tamme kastanje uitbreiden hoogstamboomgaard, 17 stuks, gevarieerde soorten, oude rassen walnoot rode beuk beukenhaag rondom tuin goudenregen nh in, uke u t e es t b mo me e uw m d nie zoo om rode beuk berk knotwilg aa g bestaande hoogstam boomgaard nieuwe kapschuur rs tuinpad naar boerderij, halfverhard onk link e dierenweide, kleinvee uitrasteren bestaande kastanje bet beukenhaag gan gsw eg, bestaande elzensingel nieuwe bestrating, gebakken klinkers bes taa n de to e bestaande rode beuken langs toegangsweg to e eg sw g n ga ng oni w e uw nie b aat e st uit f hal din har r e v g nieuwe woning privé tuin Nieuwe aanplant rode beuken 10 Scale 1 : bestaande elzensingel, dunnen voor zichtlijnen Status Definitief Datum 18 maart 2013 Project De Kleine Vles Teuge Ondergrond GBKN Raster (kadaster) 30 meters Kenmerk IP TW Formaat A3

67 Kavel Rijksstraatweg solitair, 1 x eik meidoornhaag meidoornhaag bestaande sloot nieuwe sloot/greppel bestrating, gebakken klinkers, woning 2 x els / linde bijgebouw meidoornhaag beukenhaag boomgaard oprit, halfverharding weide bestaande eik woonhuis buren gazon bestaande beplanting uitbreiden met inheemse soorten bosplantsoen, als zwarte els, berk en krentenboom meidoorn haag bestaande eik 3 Scale 1 : Datum 18 maart 2013 Project De Kleine Vles Teuge Ondergrond GBKN Raster (kadaster) 9 meters Kenmerk IP RWS Formaat A3

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg 37 6999 DP Hummelo Opdrachtnemer: Agrarische Natuurvereniging t Onderholt G.J. de

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Aanleiding en ligging plangebied Dhr. van de Venne heeft aan de Hammerstraat enkele boogkassen liggen. Deze liggen er al 10 jaar en dienen te worden

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

INRICHTINGSPLAN VOSSEBOERWEG 12

INRICHTINGSPLAN VOSSEBOERWEG 12 INRICHTINGSPLAN VOSSEBOERWEG 12 Den Ham, gemeente Twenterand SEPTEMBER 2014 INRICHTINGSPLAN VOSSEBOERWEG 12 Den Ham, gemeente Twenterand Opdrachtgever: de heer Ekkel en mevrouw Wessels Vosseboerweg 12

Nadere informatie

PANDID T E KOOP LIGGING PAND VRAAGPRIJS. Appartement m² Le opold de Wae lplaats 8, 1 B Antwe rpe n

PANDID T E KOOP LIGGING PAND VRAAGPRIJS. Appartement m² Le opold de Wae lplaats 8, 1 B Antwe rpe n ID T E KOOP LIGGING New Yo rkka a i 1 20 0 0 Ant w erp en 4 15.0 0 0 Appart em ent Appartement 2 1 1 101 m² 2017 ID 8 2 9 3 0 5 ID BESCHRIJVING Wonen aan het water, een combinatie van rust en absolute

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan

ZORGPROJECT AN GEN INJ. landschapsplan projectnummer: datum: gewijzigd: ON-301.001 2013-05-30 2013-09-30 landschapsplan Inleiding Eerste Limburgse Zweefvlieg Club met restaurant De Lier De heer Meessen heeft plannen om ter plaatse van het perceel

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE HAANWIJK

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE HAANWIJK A r t i k e l 1: A l gemeen 1. 1. I n d e ze vo o r w a a r d e n wo r d t v e r s t a a n o n d e r : a ) V e r g a d e r l o c a t i e H a a n w i jk : d e d o o r d e f a m i l i e B i n k e n / o f

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Rood voor Rood plan Welenmosweg 125 Enschede

Rood voor Rood plan Welenmosweg 125 Enschede Rood voor Rood plan Welenmosweg 125 Enschede Opdrachtgever De heer J.J. van Touw Welenmosweg 125 7548 RT ENSCHEDE 053 428 2025 Opdrachtnemer Regtervoort Rentmeesters & Taxateurs o.z. G.J.Harbers RMT Rentmeester

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

oefenen met spelling A

oefenen met spelling A oefenen met spelling A Oefenen met spelling A 0 Spellingsproblemen Cd-rom A eenvoudige eenlettergrepige woorden eenvoudige eenlettergrepige woorden woordbegin: sp, sl, st, tr woordeind: twee medeklinkers

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd 3 5 0 7 3 2 3 A M A p e l d oo rn P o s tb u s 4 1 2 4 7 3 2 0 AC Ap e ld o om Te l e foo n 0 5 5-5 2 2 2 3 4 1 Fa x 0 5 5-5 2 2 0

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING INRICHTINGSPLAN MTS BOINK ENSCHEDESESTRAAT CP HAAKSBERGEN

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING INRICHTINGSPLAN MTS BOINK ENSCHEDESESTRAAT CP HAAKSBERGEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING INRICHTINGSPLAN MTS BOINK ENSCHEDESESTRAAT 221 7481 CP HAAKSBERGEN Gemaakt door: Stichting Uitvoering Projecten VAN Berkel en Slinge t Brendeke 10 7152 BT Eibergen 0545-477587

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM Colofon Opdrachtgever: Tulp-Bijl B.V. Titel: Quickscan Edeseweg 51 Wekerom Status: Definitief Datum: Februari 2013 Auteur(s): Ir. M. van Os Foto s: M. van Os Kaartmateriaal:

Nadere informatie

Compensatieplan Meerdink

Compensatieplan Meerdink Compensatieplan Meerdink Inleiding De heer Meerdink heeft het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk gevraagd om de agrarische bestemming Meester Meinenweg 29 te wijzigen in de bestemming

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg RX Beltrum

Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg RX Beltrum Landschappelijke inpassing ten behoeve van aanvraag functieverandering Ringweg 9 7156 RX eltrum Familie Groot Severt 10-05-2011 Getekend door ing. J.Collou Aanleiding Aan de Ringweg 9 in eltrum heeft de

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Schuurhuis Jan Bonkes te Aalden

Schuurhuis Jan Bonkes te Aalden "" OUWNVRG datum: 23-11-2012 INHOUD : Ruimtelijke onderbouwing ouwbesluit berekeningen 00 Situatie 01-01 egane Grond 01-02 1e verdieping 01-03 2e verdieping ( opkamer ) 02-01 Doorsnede - 02-02 Doorsnede

Nadere informatie

en d e onh a ndi g e di ef

en d e onh a ndi g e di ef Ont we l zettend ache l n on euk, s sla p! Go ei emor g en! ze g t d e wi jka g ent. Hi j is net d e kla s bin nen g elop en en i e d ereen is ineens s til. Ik b en H enk Veens tra en d e onh a ndi g e

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

Pierikstraat 16 Gaanderen

Pierikstraat 16 Gaanderen Pierikstraat 16 Gaanderen Inrichtingsplan Pierikstraat 16 te Gaanderen Onderdeel van de bestemmingswijziging VOF Wisselink Loonbedrijf Colofon Hoog-Keppel : 7 juli 2014 Rapportnummer : 1414 Projectnummer

Nadere informatie

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur Nr. I G E M E E N T E C U L E M B O R G RAPPORT VOOR/güRQEMEESTER EN WETHOUDERS* r 9 o - ^ \%*ii I O n d e r w e r p : Redichemse Waard. B ijlag en : Op verzoolt

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Spetterend Sprookjeskamp met de Kapoenen

Spetterend Sprookjeskamp met de Kapoenen Spetterend Sprookjeskamp met de Kapoenen 2008-2009 Kampinformatie: W e ve r t r e k k e n me t een magi s c h e koe t s / b u s op 5 augustus om 08.00h op de parking van de Aldi. Op 11 augustus zull e

Nadere informatie

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk

hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk hoek bosstraat-smallestraat Nieuw-dijk beeldkwaliteitplan mei 2013 nieuw erf Nieuw-Dijk colofon SAB bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes

Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes Beplantingsplan/inrichtingsplan in het kader van Landschappelijke inpassing Klaverdijk 5 opdrachtgever: De heer J. Roes Datum: 04-04-2016 Getekend door ing. J.Collou 1 Aanleiding De familie Roes heeft

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu weg eg ew osserweg rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van

Nadere informatie

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er Stormnacht Jim Butcher Stormnacht U itg ev erij D e V lieg end e H olland er U itg ev erij D e V lieg en d e H o lla n d er s telt a lles in het w erk o m o p milieuv rien d elijk e en d uurz a me w ijz

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Augustus 2017 Uitslag enquête Klanttevredenheid Respo nden ten: Er zijn 32 enq uêtefo rmul ier verspreidt. Hiervan z ijn er 18 ingevuld ter ugg ekomen,

Nadere informatie

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN

AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN AI13057 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING AAN DE TIENELSWEG 31 TE ZUIDLAREN B+O ARCHITECTUUR EN INTERIEUR B.V. OPDRACHTGEVER: DE HEER EN MEVROUW H. DE HAAN 28 OKTOBER 2013 INHOUDSOPGAVE Landschappelijke inpassing

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan

Landschappelijk inpassingsplan Landschappelijk inpassingsplan Opdrachtgever: Dhr. Westerlaken Midgraaf 25 Babyloniënbroek Projectlocatie: De Omloop ong. Almkerk Datum: februari 2012/Januari 2012 Status: Concept Projectnummer: 11201.014

Nadere informatie

Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender

Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender Landschapsplan Kerkdijk 6 te Vragender Plan voor de landschappelijke inpassing van nieuwe functies Zelhem, mei 2011 Rapportnummer 1170 Projectnummer 1626 opdrachtgever René Plaggenburg Kerkdijk 6 7134

Nadere informatie

Informatie voor de gebruiker:

Informatie voor de gebruiker: Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen, adviseren wij

Nadere informatie