Jaardocument PuurZuid AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. PuurZuid AMSTERDAM"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 PuurZuid AMSTERDAM

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Algemene gegevens Structuur van het concern Kerngegevens Het aanbod van de stichting anno Productie, personeel en opbrengsten Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Taken en werkwijze cliëntenraad Samenstelling cliëntenraden Adviezen cliëntenraden Beleidsissues cliëntenraad Ondernemingsraad Samenstelling ondernemingsraad Algemene zaken OR Adviesaanvragen conform WOR art Instemmingaanvragen conform WOR art Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Zorg en Wonen Intramurale zorg Extramurale zorg Oefentherapie Horeca Wonen en Service Maatschappelijke Dienstverlening Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Ouderenwerk Sociaal Raadsliedenwerk Schuldhulpverlening Bedrijfsmaatschappelijk werk Kwaliteitsbeleid Kwaliteit in de zorg Kwaliteit in de maatschappelijke dienstverlening Klachten Melding Incidenten Toegankelijkheid en veiligheid Personeelsbeleid Algemeen Kwaliteit van het werk Vrijwilligersbeleid PR & Communicatiebeleid ICT beleid Samenleving en stakeholders Stakeholders Burgerschapsparticipatie Financieel beleid en financiële terugblik Bijlage: Afkortingen Jaarrekening

3 1 Inleiding Het jaar 2013 is een roerig en onzeker jaar geweest voor PuurZuid. Vanuit overheidswege zijn veel ontwikkelingen ingezet die veel impact hebben op PuurZuid. De bezuinigingen op de zorg en de daaraan verbonden uitkleding van de AWBZ heeft grote gevolgen voor de financiering van de ouderenzorg. Ook de decentralisatie van een groot aantal taken van het rijk naar de gemeente en de bezuinigopgave die daarbij hoort, heeft gevolgen gehad voor de wijze waarop subsidies worden verleend. De vanzelfsprekendheid van de opdracht tot dienstverlening vanuit de gemeente gold niet meer. De gehele maatschappelijke dienstverlening voor stadsdeel Zuid is in 2013 aanbesteed en halverwege het jaar werd bekend dat het PuurZuid gegund was. Een prestatie om trots op te zijn. Dit betekende een uitbreiding van de MaDi voor heel stadsdeel Zuid per 1 januari De bezuinigingen in de zorg betekende voor dit jaar onzekerheid over de productieafspraken van het zorgkantoor en een korting op de budgetten. Dit heeft aanzienlijke consequenties gehad voor het beleid in 2013, zoals de keuze om te stoppen met de nieuwbouwontwikkeling van Schinkelhaven, in ieder geval in eigen beheer. Ook zijn er voorbereidingen getroffen om de mogelijkheid van Scheiden Wonen en Zorg in te voeren in de locatie Torendael. Verder is er kritisch gekeken naar de overhead van PuurZuid en zijn daar ook keuzes in gemaakt. Toch bieden deze ontwikkelingen naast onzekerheid ook veel kansen. Het feit dat de gemeente meer verantwoordelijk wordt voor de zorg, maakt dat de verbinding tussen zorg en maatschappelijk dienstverlening lokaal steeds vanzelfsprekender wordt. Hiermee onderscheidt PuurZuid zich ten opzichte van andere zorgorganisaties en organisaties van maatschappelijk dienstverlening. Daarnaast heeft PuurZuid het afgelopen jaar met veel organisaties in de wijk samengewerkt en mooie projecten en (zorg)diensten ontwikkeld en geleverd aan diverse doelgroepen. Het Woon- en zorgcentrum Torendael wordt steeds meer onderdeel van de buurt door haar uitbreiding van aanbod aan buurtbewoners. De oplevering en volledige verhuur van de zorgappartementen in De Peelhorst draagt bij aan een gevarieerd aanbod van wonen en zorg aan de bewoners in Zuid. Daarnaast heeft de thuiszorg zich aanzienlijk uitgebreid in stadsdeel Zuid en biedt zij met haar vaste wijkteams een buurtgerichte aanpak. Tenslotte blijkt dat goede samenwerking met collega-instellingen zijn vruchten afwerpt. Ondanks het verlies van de Hulp bij Huishouden, vanwege het faillissement van de hoofdaannemer van PuurZuid, heeft PuurZuid er voor kunnen zorgen dat de medewerkers die daarin werkzaam zijn, overgenomen konden worden door een andere thuiszorgaanbieder. Ook heeft PuurZuid goede afspraken kunnen maken met de andere aanbieders van MaDi in Zuid wat betreft overname van personeel vanwege het winnen van de aanbesteding. Daarnaast heeft een collega zorginstelling eind 2013 aan PuurZuid gevraagd de extramurale zorg en een aantal medewerkers over te nemen. De reden hiervoor is dat de organisatie per 1 januari 2014 geen zorg meer mocht verlenen vanwege verlies van productieafspraken. Voor PuurZuid een mooie kans om in 2014 haar productie uit te breiden en de personele capaciteit te vergroten. Kortom veel ontwikkelingen in 2013 voor PuurZuid met kansen en onzekerheden, een jaar waarin medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers zich samen ten volle hebben ingezet om zo goed mogelijke zorg- en dienstverlening te bieden aan cliënten en dierbaren. In dit jaarverslag leest u op welke wijze dit is gebeurd en hoe PuurZuid bijgedragen heeft aan het welzijn van haar cliënten. U leest over onze activiteiten en daar waar nodig worden vergelijkende cijfers gepresenteerd. 1

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Algemene gegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting PuurZuid Rechtsvorm Stichting Adres Veluwelaan 21 Postcode 1079 PX Plaats Amsterdam Telefoonnummer CTG/ZAio-nummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina De stichting levert de volgende AWBZ- en WMO-functies: Huishoudelijke verzorging Ja Persoonlijke verzorging Ja Verpleging Ja Ondersteunende begeleiding Ja Activerende begeleiding nee Behandeling Nee * Verblijf op grond van de AWBZ Ja PuurZuid heeft de functie behandeling verkregen per 1 januari 2014 voor Woon- en Zorgcentrum Torendael en per 1 oktober 2014 voor Woon- en Zorgcentrum Schinkelhaven (dit was de verwachte datum van ingebruikname). De stichting biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Psychiatrische aandoening Psychosociale problemen Lichamelijke handicap (functiestoornis) Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap (functiestoornis) Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking nee Ja alleen in de maatschappelijke dienstverlening Nee Nee Nee Ja Ja 2

5 PuurZuid is lokaal verankerd in stadsdeel Zuid en biedt wonen, zorg en welzijn voor ouderen en maatschappelijke dienstverlening voor kwetsbare groepen. PuurZuid vormt als organisatie een unieke keten van diensten en ondersteuningsmogelijkheden. De stichting beheert twee intramurale voorzieningen te weten Woon- en zorgcentrum Torendael en Woon- en zorgcentrum De Den. Het Woon- en zorgcentrum De Den is een tijdelijke locatie met 22 appartementen, totdat zeker is of het in 2012 gesloopte Woon- en zorgcentrum Schinkelhaven wel of niet gebouwd wordt. Verder worden diensten geleverd in twee wijkontmoetingscentra: De Berlage en De Coenen. Vanuit De Berlage worden ook thuiszorgdiensten en MaDi aangeboden. De thuiszorgdiensten bestaan uit extramurale AWBZ zorg en huishoudelijke zorgdiensten in het kader van de WMO in de gemeente Amsterdam. PuurZuid biedt daarnaast dagverzorging op de ISA-locatie in Buitenveldert en op de locatie De Edelsteen in de Pijp. De stichting levert intramurale zorg en diensten aan cliënten met een zorgindicatie. Naast reguliere zorgverlening wordt specifieke zorg geboden aan cliënten met psychogeriatrische beperkingen. Het betreft groepswonen in beschermde omgeving. Deze cliënten wonen in groepswoningen van acht cliënten. Een specialist ouderengeneeskunde maakt middels een samenwerkingsovereenkomst met Zonnehuisgroep Amstelland onderdeel uit van zorgverlening. Het betreft een groep bewoners waarbij het groepswonen en het gebruik van een eigen appartement meerwaarde heeft. Er is sprake van aanvullende psychogeriatrische meerzorg. Naast deze zorg gerelateerde diensten levert PuurZuid vanuit vijf andere locaties maatschappelijke dienstverlening aan inwoners van stadsdeel Zuid. Het gaat om (Jongeren)Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Algemeen Maatschappelijk Werk en Ouderenwerk. Buiten ons kerngebied biedt PuurZuid ook Jongerenschuldhulpverlening in de stadsdelen West en Nieuw West. 2.2 Structuur van het concern Stichting PuurZuid Groep wordt gevormd door de stichtingen PuurZuid en PuurZuid Beheer en wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthoudend en adviserend orgaan conform de statuten van de stichting en conform de richtlijnen Zorgbrede Governancecode De Raad van Toezicht wordt gevormd door maximaal zeven personen. In 2013 bestond de Raad van Toezicht tot 1 december uit maximaal vijf leden en vanaf die datum uit zes leden. 3

6 Organogram PuurZuid 4

7 2.3 Kerngegevens Het aanbod van de stichting anno 2013 PuurZuid Woon- en zorgcentrum Torendael PuurZuid locatie Torendael biedt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening op kwalitatief verantwoorde wijze. Torendael is gevestigd in de Rivierenbuurt te Amsterdam. Het complex is in het najaar van 2002 in gebruik genomen. In Torendael is een aantal ondersteunende diensten van PuurZuid gevestigd. Torendael beschikt over 96 appartementen voor reguliere verzorgingshuiszorg (zorg met verblijf) en 6 plaatsen voor kortdurend verblijf. Alle appartementen zijn geschikt voor bewoning door maximaal 2 personen (54 vierkante meter). Daarnaast beschikt Torendael over drie groepswoningen voor ieder acht personen die allen de beschikking hebben over een eigen zit-slaapkamer met eigen sanitair van totaal 24 m2. Aan deze groep ouderen met een psychogeriatrische hulpvraag wordt een gestructureerd programma aangeboden in nauwe samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde. Ook is er in Torendael een huiskamer voor bewoners van de reguliere zorgafdeling die dagstructuur nodig hebben. Onderstaand de diensten vanuit de PuurZuid locatie Torendael nader uiteengezet: Verblijf met zorg 96 plaatsen Psychogeriatrisch 24 plaatsen Tijdelijke opname 6 plaatsen Huiskamer PG Torendael fungeert tevens als buurtgericht centrum met tal van diensten waar ouderen in de Rivierenbuurt ook gebruik van kunnen maken. Torendael heeft verschillende diensten en voorzieningen zoals een wasserette, een winkel, een stiltecentrum, vergaderlocaties, een kapper, een bibliotheek, mogelijkheid om te internetten, een café, een restaurant waar dagelijks wijkeettafel maaltijden geserveerd worden, het aanbod van maaltijden aan huis en een kinderdagverblijf (exploitatie door derden). In Torendael kunnen bewoners en buurtbewoners daarnaast gebruik maken van een fitnessruimte. PuurZuid Woon- en zorgcentrum De Den (tijdelijke locatie vanaf 1 april 2012) Woon- en zorgcentrum De Den is een kleinschalige woonvoorziening waar cliënten met dementie op een prettige manier kunnen wonen. De capaciteit is 22 appartementen die ook geschikt zijn voor echtparen. Huiselijkheid en geborgenheid staan voorop. Cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) 4, 5 en 7 kunnen hier terecht. Alle bewoners hebben een eigen appartement met sanitair. Er zijn daarnaast drie huiskamers waar groepsactiviteiten worden georganiseerd, waar koffie gedronken wordt en een maaltijd wordt genuttigd. Wijkontmoetingscentrum De Coenen PuurZuid beheert het locatiegedeelte De Coenen van Huis van de Wijk Coenen-Lydia en exploiteert het wijkrestaurant gedurende vijf dagen per week. In De Coenen wordt samengewerkt met Zonnehuisgroep Amstelland en Stichting De Coenen. Wijkontmoetingscentrum De Berlage De Berlage fungeert als basis voor het team extramurale zorg- en dienstverlening aan ouderen. Daarnaast is het MaDi team voor de Rivierenbuurt in hetzelfde centrum gevestigd. Ook exploiteert PuurZuid in De Berlage een wijkeettafel gedurende vijf dagen per week. 5

8 Maatschappelijke dienstverlening in stadsdeel Zuid De maatschappelijke dienstverlening kent drie verschillende werkgebieden in stadsdeel Zuid: Rivierenbuurt/Buitenveldert In dit werkgebied worden Sociaal Raadsliedenwerk (SR), AMW en Schuldhulpverlening (SHV) aangeboden op de volgende locaties: Wijkontmoetingscentrum De Berlage en Huis van de Wijk Binnenhof. Marathon/Stadion/Hoofddorpleinbuurt In dit werkgebied worden Sociaal Raadsliedenwerk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en Schuldhulpverlening en Ouderenwerk (OW) aangeboden op twee locaties; Huis van de Wijk Olympus en de locatie aan Olympiaweg De Pijp In dit werkgebied worden AMW en SHV in locatie De Edelsteen aangeboden Productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten VVT (exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg) Vraag Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 152 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december 39 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Extramuraal thuiszorg AWBZ (uren) Dagverzorging (dagdelen) Extramuraal thuiszorg Wmo (uren) Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 0 Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 312 Aantal fte personeelsleden in loondienst op 31 december 215,85 Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar: wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Bedrijfsopbrengsten in verslagjaar: overige bedrijfsopbrengsten Uw antwoord Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar NB: De producten bij elkaar opgeteld komen hoger uit, doordat cliënten meerdere producten afnemen. 6

9 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Medewerkers en cliënten worden zowel formeel, via medezeggenschapsorganen, als informeel betrokken bij de wijze waarop PuurZuid haar middelen besteedt aan zorg en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast streeft PuurZuid openheid na naar haar opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Zowel in de werkwijze van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur als in de werkwijze van de managers wordt zo vorm gegeven aan de principes van de Zorgbrede Governance code Zorgbrede Governance Code Good Governance: de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT) fungeren overeenkomstig de richtlijnen van Good Governance. De Raad van Toezicht fungeert onafhankelijk. De RvT bestond tot 1 juli 2013 uit vier leden, daarna is er een vijfde lid bijgekomen. Vanaf 1 december 2013 is er een zesde lid bijgekomen. De sturingsindicatoren, beleidscyclus en informatie-indicatoren zijn tussen de RvT en de RvB voorafgaand aan het verslagjaar bepaald. Vastgesteld is dat beiden het wenselijk vinden hiermee voort te gaan en deze vorm van planning en verantwoording verder te optimaliseren. Eind 2013 is hier een verdiepingsslag in gemaakt door de ontwikkeling van een verantwoordingsrapportage voor de RvT. De RvT is lid van de NVTZ en ontvangt de periodieken van deze vereniging. Door de RvT is een auditcommissie ingesteld die in het verslagjaar, m.b.t. de tussentijdse en de jaarstukken, viermaal bijeen is gekomen in aanwezigheid van de manager Financiën, Control & Bedrijfsvoering en de bestuurder en vanaf september in aanwezigheid van de controller a.i. en de bestuurder. Daarnaast is door de RvT een commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld die in 2013 tweemaal bijeen is gekomen in de aanwezigheid van de bestuurder, de manager Zorg en Wonen en de bestuurssecretaris. De Raad van Toezicht stelt de externe accountant aan ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. Bij de behandeling van de jaarrekening over het jaar 2013 is de accountant aanwezig geweest om toelichting te verstrekken en de bijbehorende managementletter nader toe te lichten aan de leden van de RvT. Daarnaast overlegt de auditcommissie minimaal twee maal per jaar met de accountant. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties De heer J.O.P. Schackman Voorzitter RvB t/m 10 april 2014 Bestuurslid van Stichting Ondersteuning Maatschappelijk Welzijn (SOM) Bestuurder Stichting HAP Bestuurslid VOF TAA Voorzitter commissie huisvesting SIGRA VVT Lid commissie kwaliteit SIGRA VVT A.M. Caspers a.i. Voorzitter RvB vanaf 11 april 2014 Lid RvT Momentum GGZ 7

10 3.3 Raad van Toezicht Algemeen In het verslagjaar 2013 heeft de Raad van Toezicht van PuurZuid, naast het reguliere toezicht, vooral tijd en energie gestoken in de toekomst van de organisatie. Dat heeft de Raad onder meer gedaan door te adviseren op de aanbesteding van de Maatschappelijke Dienstverlening voor stadsdeel Zuid en strategisch mee te denken over de wijze waarop nieuwbouw Schinkelhaven al dan niet in eigen beheer ontwikkeld moest worden. Hoewel intern in de organisatie de blik vooruit gericht is en er veel vertrouwen bestaat in het - nu en straks - goed kunnen bedienen van de burgers van Amsterdam Zuid, ziet de Raad van Toezicht externe ontwikkelingen die onzekerheid met zich meebrengen. De transitie van de AWBZ en de daarbij behorende overheveling van zorgtaken aan de gemeente en de Zorgverzekeraars grijpen in op de wijze waarop de ouderenzorg tot nu toe is georganiseerd. De decentralisatie van de zorgtaken die op rijksniveau zijn georganiseerd naar de gemeenten gaan gepaard met ingrijpende bezuinigingen in de WMO en noodzaakt PuurZuid tot herbezinning wat betreft de wijze waarop haar aanbod van zorg en maatschappelijke dienstverlening is georganiseerd. Ondanks onzekerheid brengen deze ontwikkelingen ook nieuwe kansen met zich mee voor de medewerkers van PuurZuid. Zelfstandigheid voor ouderen waar mogelijk, ondersteuning zo kort mogelijk bieden en gebruik maken van de eigen mogelijkheden en kracht van burgers en hun netwerk; het past bij een kleinschalige en slagvaardige organisatie als PuurZuid om zo te werken. De Raad van Toezicht neemt deze ontwikkelingen actief mee in het toezicht en is alert op het feit dat de organisatie meegaat met zijn tijd. De plannen van de organisatie moeten simpelweg toekomstbestendig zijn. De Raad is in 9 vergaderingen bijeengekomen in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast waren er diverse extra vergaderingen met enkele leden van de Raad (zoals de auditcommissie, selectiecommissie, commissie Kwaliteit en Veiligheid). Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft vergaderingen tussen bestuurder en Ondernemingsraad bijgewoond. Overleg met de Centrale Cliëntenraad De Raad van Toezicht woont minimaal een keer per jaar een overleg bij tussen bestuurder en Centrale Cliëntenraad. De Raad hecht veel waarde aan de signalerende rol die de Cliëntenraad kan hebben als het gaat om kwaliteit en bejegening. Dit jaar heeft dit gezamenlijk overleg niet plaatsgevonden, vanwege het gegeven dat de Centrale Cliëntenraad in het verslagjaar uit slechts twee leden bestond en gestart was met de werving van nieuwe leden. Overleg met de Ondernemingsraad / personeelsbeleid In 2013 is tweemaal overleg geweest met de Ondernemingsraad en de bestuurder samen. Er is uitgebreid gesproken over de huidige en toekomstige financiële situatie van PuurZuid vanwege de onzekerheden wat betreft financiële inkomsten zoals de subsidies voor de MaDi en het AWBZ-budget. Ook is gesproken over de inbedding van de kernwaarden en de toekomst van PuurZuid met aandacht voor de gevolgen van de gunning van de aanbesteding MaDi en de ontwikkelingen rondom nieuwbouw Schinkelhaven. De Raad waardeert het open gesprek met de Ondernemingsraad en de signalerende functies die zij vervult. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar met name met de bestuurder gesproken over de implementatie van de kernwaarden en het verzuimbeleid. Het gemiddelde verzuim blijft is in 2013 onder de norm gebleven en de Raad van Toezicht constateert met tevredenheid dat dit een structurele ontwikkeling is van de afgelopen jaren. Strategisch In het voorjaar heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur uitgebreid gesproken over de toekomst van PuurZuid in termen van kansen en bedreigingen. Het wel of niet gegund krijgen van de Maatschappelijk Dienstverlening voor heel stadsdeel 8

11 Zuid was in deze bespreking sterk bepalend voor het vaststellen van de strategische keuzes van PuurZuid. Daarnaast heeft de RvT aan de bestuurder gevraagd een plan van aanpak te maken dat de hierboven beschreven landelijke ontwikkelingen vertaalt naar de organisatie en daar zo veel mogelijk uitvoering aan te geven. Aan de hand van de beleidstrategische nota en aansluitend op de politieke ontwikkelingen op rijksniveau, gemeenteniveau en stadsdeelniveau is er voor 2013 een kaderbrief, begroting en inhoudelijk jaarplan gemaakt. De Raad van Bestuur heeft zijn voorgenomen doelstellingen voor 2013 afgestemd met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft daarnaast aangegeven behoefte te hebben aan een vorm van sturingsinformatie die het mogelijk maakt om per kwartaal een aantal kwantitatieve en kwalitatieve aspecten te kunnen volgen en monitoren. Eind 2013 is daar een verantwoordingsoverzicht van de bestuurder aan de Raad van Toezicht voor opgesteld, welke begin 2014 door de Raad is goedgekeurd. De wens om kengetallen te ontwikkelen waarop de Raad van Toezicht zowel financieel als op kwaliteit kan monitoren, gebaseerd op de strategische beleidscyclus met rapportagemomenten, blijft voor de Raad van Toezicht hoog op de agenda staan. Daarnaast heeft de bestuurder een toetsingskader voor samenwerking met andere organisaties opgesteld, welke is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Samenwerking wordt gezocht ter wille van het borgen van de deskundigheid en de continuïteit. Tenslotte heeft de Raad met de bestuurder gesproken over strategische heroriëntatie na het besluit om te stoppen met de bouw van Schinkelhaven in eigen beheer. In het verslagjaar was nog geen besluit genomen over het vervolg op de ontwikkeling van de nieuwbouw. Kwaliteit van zorg en dienstverlening In 2012 is door de Raad van Toezicht de commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld. Deze commissie bestaande uit mevrouw M. Ruinaard (voorzitter) en mevrouw B. Verhage, is tweemaal bijeengekomen. Het reglement van de commissie Kwaliteit en Veiligheid is in het najaar door de Raad van Toezicht vastgesteld. De bestuurder is op vaste basis uitgenodigd bij de vergaderingen te zijn. Daarnaast kunnen de managers Wonen en Zorg of Maatschappelijke Dienstverlening eveneens worden uitgenodigd en indien gewenst de kwaliteitsfunctionaris. De commissie Kwaliteit en Veiligheid adviseert de bestuurder op het gebied van kwaliteit en veiligheid en voert daarnaast de voorbereidende analyse uit op kwaliteitsonderdelen, alvorens deze in de Raad van Toezicht te agenderen. In 2013 is dat gebeurd wat betreft de uitkomst van de HKZ-audit, het cliënttevredenheidsonderzoek van de Maatschappelijk Dienstverlening, de rapportage van zorginhoudelijke indicatoren en het resultaat van de Zorgschouw Cliënten waarderen. Ook is gesproken over de implementatie van de kernwaarden van PuurZuid. De commissie Kwaliteit en Veiligheid waardeert de opvatting van PuurZuid dat een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de organisatie als vanzelfsprekend onderdeel van professionaliteit wordt gezien. Tegelijkertijd signaleert de commissie ook dat PuurZuid veel doeners heeft, terwijl uitkomsten over kwaliteit soms om reflectie vragen. Daarop stuurt de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Financiën/jaarrekening PuurZuid kent een door de Raad van Toezicht ingestelde auditcommissie. De commissie is vanwege het vertrek uit de Raad van mw. M. Van der Linden per 1 januari 2013 van samenstelling veranderd. De heer G. Aukema is benoemd als voorzitter en de heer T. Kuné is benoemd als lid van de auditcommissie. De auditcommissie vergaderingen zijn tevens bijgewoond door de Raad van Bestuur en een aantal vergaderingen zijn door de heer M. van Steijn, Manager FCB of de heer A.J. Bil, controller a.i. bijgewoond. In 2013 zijn ook vertegenwoordigers van het accountantskantoor aanwezig geweest bij de vergaderingen over de jaarrekening, de evaluatie van het accountantskantoor en de bespreking van de managementletter. 9

12 De auditcommissie is in 2013 vier keer bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: Jaarrekening 2012 Accountantsverslag Evaluatie accountantskantoor Financiering Schinkelhaven Periodieke managementinformatie (8-maandscijfers) Procuratieregeling voor de gehele PuurZuid Groep Treasurystatuut en treasuryjaarplan Managementletter van de accountant Begroting 2014 De jaarrekening 2012 is in mei van het verslagjaar door de Raad van Toezicht goedgekeurd en met een negatief resultaat afgesloten. Het negatief resultaat is ontstaan vanwege het feit dat de boekwaarde van Schinkelhaven niet door de NZA vergoed werd en in 2012 voor meer dan de helft afgeboekt moest worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat PuurZuid fors in eigen vermogen achteruit is gegaan en vanuit de Raad is dan ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de liquiditeitspositie van PuurZuid. Vanwege de nodige financiering van Schinkelhaven en de risico s die PuurZuid loopt wat betreft de afschaffing van de bevoorschotting en onzekerheid over productieafspraken, is binnen de auditcommissie en de Raad van Toezicht gesproken over het belang van een goede meerjarenraming die regelmatig wordt geactualiseerd. Met het accountskantoor PWC is afgesproken dat er na een jaar geëvalueerd zou worden. Dit is gedaan met de Raad van Bestuur, de manager FCB en de auditcommissie. De uikomst van de evaluatie was positief. Behalve over de samenwerking is er ook gesproken over de risico s en uitdagingen van PuurZuid wat betreft een aantal grote dossiers als nieuwbouw Schinkelhaven, de aanbesteding van de MaDi en onzekerheid over de productieafspraken. De financiering en de voortgang van nieuwbouw Schinkelhaven is uitgebreid aan bod gekomen in de auditcommissie. Vanwege de borging van het Waarborgfonds Zorg van een lening van 10 miljoen onder een aantal voorwaarden die betrekking hadden op andere leningen, leek het organiseren van de financiering veelbelovend. Echter vanwege het nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarden en teveel financiële risico s voor PuurZuid is de bouw in eigen beheer in goed overleg met de Raad van Toezicht stopgezet. De auditcommissie heeft daarbij op toegezien dat de keuze tot stop bouw zorgvuldig gebeurde om te voorkomen dat door betrokken partijen alsnog claims werden neergelegd. In september zijn de 8-maandcijfers in de auditcommissie besproken die aanleiding gaven tot een aantal vervolgstappen, omdat de organisatie niet in control was. Er zijn afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur over een taakstelling en maatregelen om beter te kunnen sturen, zoals een ander managementinformatieoverzicht. In de auditcommissie is de procuratieregeling op basis van de bestaande regeling geactualiseerd naar de praktijk en in overeenstemming met de bevoegdheidsverdeling in de statuten van PuurZuid. Deze regeling is vervolgens goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn de treasurystatuten en het treasuryjaarverslag in 2013 voorbereid in de auditcommissie en door de Raad van Toezicht begin 2014 vastgesteld. Eind 2013 is de begroting 2014 besproken in de auditcommissie en heeft de commissie kritisch meegedacht. Behalve aandacht voor de gevolgen van de begrotingskeuzen voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en een aantal risico s, is door de commissie ook gevraagd naar een vertaling van deze begroting naar een meerjarenbegroting. Aangezien 10

13 de decembervergadering wegens omstandigheden verplaatst is naar januari is de begroting 2014 begin 2014 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Vastgoedontwikkelingen: Schinkelhaven In het verslagjaar is wederom veel aandacht uitgegaan naar de transitie van Schinkelhaven tot nieuw woon- en zorgcentrum waarbij levensbestendige woningen en zware pg-zorg worden gecombineerd. Zowel het uitvoeringsbesluit als de financiering stonden op de agenda. In het voorjaar heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan de bestuurder voor zijn besluit tot uitvoering bouw, onder voorbehoud van financiering binnen de vastgestelde kaders. De aanbesteding van de bouw van Schinkelhaven was positief verlopen met een aantrekkelijk eindresultaat. De vastgoed businesscase als onderdeel van het uitvoeringsbesluit, waarin de uitkomst van de aanbesteding is verwerkt, zag er goed uit. Ook is door de Raad van Toezicht, voordat de financiering definitief was, goedkeuring verleend om alvast te starten met de grondsanering en een aantal voorbereidingen op de bouw. Het hele jaar stond echter in het teken van vertragende factoren in de voorbereidingen op bouw vanwege obstakels in de grond en doordat de vervuiling van de grond ernstiger was dan eerder verondersteld. De Raad van Toezicht heeft intensief met de bestuurder van gedachten gewisseld over de risico s die de vertraging met zich meebracht. Naast deze vertraging, waren er andere factoren die de financiële risico s van de bouw Schinkelhaven voor PuurZuid hebben vergroot. De Raad van Bestuur is daarom in samenspraak met de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat het niet wenselijk was om met de bouw in eigen beheer door te gaan. Vanwege de impact van dit besluit voor de organisatie heeft de bestuurder zich samen met de Raad van Toezicht gebogen over de toekomst van PuurZuid. Dit heeft begin 2014 geresulteerd tot het besluit van de bestuurder en in goed overleg met de Raad van Toezicht om in gesprek te gaan met mogelijke investeerders die het nieuwbouwplan voor PuurZuid willen ontwikkelen. Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in het verslagjaar van samenstelling veranderd. Mevrouw M. van der Linden heeft, na het aflopen van haar eerste termijn eind december 2012, laten weten niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen, waardoor begin 2013 een sollicitatieprocedure is gestart. Vanwege het aflopen van het tweede zittingstermijn van de heer G. Aukema eind 2013 is er voor gekozen om twee nieuwe leden te werven. De eerste wervingsronde heeft er voor gezorgd dat de Raad van Toezicht op 1 juli de heer P. Zegveld als nieuw lid op voordracht van de OR heeft kunnen verwelkomen. In het najaar is vervolgens een tweede nieuw lid geworven. De heer H. Schepers is op 1 december gestart als regulier lid van de Raad van Toezicht, tevens voorzitter van de auditcommissie. Tenslotte Op deze plaats bedankt de Raad van Toezicht traditioneel de medewerkers, vrijwilligers en familieleden van cliënten, die veel van hun tijd en energie steken in onze cliënten. Hoewel een traditie, is het ook bijzonder gemeend. Het jaar 2013 bracht veel onzekerheid voor de organisatie met zich mee. Desondanks blijven de medewerkers van PuurZuid met Amsterdamse brutaliteit en lef, van hoog tot laag, zich iedere dag weer inzetten voor hun ouderen op de zorglocaties en cliënten in de maatschappelijke dienstverlening. De Raad van Toezicht ziet dat op alle plekken terugkomen en heeft daar enorme waardering voor. Met elkaar zorgen we, ieder op onze eigen manier, voor een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt. Namens de Raad van Toezicht, Brigitte Verhage, voorzitter 11

14 Samenstelling Raad van Toezicht ultimo 2013 Mevrouw B. Verhage Voorzitter Lid op voordracht van Cliëntenraad Senior beleidsmedewerker/ projectleider, directie Langdurige zorg, Ministerie van VWS Voorzitter van de Commissie vrijheidsbeperkende maatregelen bij zorginstelling Reinaerde (onbezoldigd) De heer G. Aukema Vicevoorzitter Directeur Aukema Advies Gemachtigde bij het College Sanering Zorginstellingen Voorzitter SVO Wolvega/Steenwijk (nevenfunctie) Bestuurslid St. S. Sedidea te Amsterdam Lid RvC Wetland Wonen te Vollenhove Bestuurslid The New School te Amsterdam Bestuurslid KAE en AUV te Amsterdam Mevrouw M. Ruinaard Lid Bestuurssecretaris Blijf Groep De heer T. Kuné Lid Directeur/bestuurder Woningbedrijf Velsen De heer P. Zegveld Lid op voordracht van de OR vanaf 1 juli 2013 Bestuurder bij Stichting Leekerweide De heer H. Schepers Lid vanaf 1 december 2013 Bestuurder van Restinn b.v. 12

15 3.5 Bedrijfsvoering Een organisatie die zorg en maatschappelijke dienstverlening verenigt, stelt bijzondere eisen aan de inrichting van de financiële processen. PuurZuid kent meerdere partijen waarmee productie- en subsidieafspraken worden gemaakt. Met het stadsdeel Zuid worden afspraken gemaakt over WMO-activiteiten zoals de maatschappelijke dienstverlening en de wijkeettafels en over subsidies ten behoeve van woonservicewijken. Met de centrale stad Amsterdam (DWI, DWZ) worden afspraken gemaakt over Schuldhulpverlening, huishoudelijke hulp en Vroeg Er Op Af. En tenslotte wordt met het zorgkantoor Amsterdam afspraken gemaakt over intramurale en extramurale zorg (AWBZ). Daarnaast bestaan er (project)subsidierelaties met diverse andere financiers. Dit gegeven maakt de financiële inrichting van PuurZuid redelijk complex. De in het verleden ontwikkelde managementinformatie bleek in 2013 niet van voldoende kwaliteit en ook de leesbaarheid voor het management was onvoldoende. Eind 2013 is daarom ingezet op uniformiteit en leesbaarheid van de managementinformatie. Inmiddels heeft dit geleid tot een geheel nieuwe opzet waarvan de basis is gezet bij de begroting De verwachting is dat de definitieve opzet in de loop van 2014 geheel is geïmplementeerd. Daarnaast heeft PuurZuid het afgelopen jaar de mogelijkheden verkend om op het gebied van ondersteunende diensten samenwerking met andere organisaties binnen de zorg en de maatschappelijke dienstverlening te realiseren. Er is overleg gevoerd met Doras, ZGAO, EOKS en de Liberaal Joodse gemeente Amsterdam. In 2013 heeft dit er toe geleid dat een P&O adviseur voor een aantal dagen per week gedetacheerd is bij een collegazorginstelling (EOKS). Verder voert PuurZuid het technisch beheer uit van de Synagoge voor de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. De verwachting is dat de komende jaren meer samengewerkt gaat worden op het gebied van shared services. In 2013 is op het gebied van bedrijfsvoering geïnvesteerd in de volgende onderwerpen: Herziening standpunt nieuwbouw Schinkelhaven. Van een nieuwbouw in eigen beheer is afgestapt en momenteel wordt onderzocht of andere partijen het project kunnen overnemen en PuurZuid het vervolgens terug kan huren; Financiële meerjarenprognose; Fiscale zaken: omzetbelasting op de verloren ontwikkelkosten van de nieuwbouw en overige BTW- aangelegenheden. 3.6 Cliëntenraad Taken en werkwijze cliëntenraad Missie en visie De cliëntenraden van PuurZuid geven op proactieve wijze inhoud aan de medezeggenschap van cliënten van PuurZuid, waarbij met de daartoe beschikbare middelen een optimale zorg voor de cliënten wordt nagestreefd. Daartoe wordt geïnvesteerd in communicatie en overleg met de diverse geledingen binnen de zorginstelling en worden beleid en procedures getoetst, met name vanuit het cliëntenperspectief. De cliëntenraden volgen relevante ontwikkelingen binnen de ouderenzorg en welzijn in Nederland. Taken In Nederland geldt voor zorginstellingen de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) die specifieke en aanvullende rechten toekent aan een cliëntenraad. Cliëntenraden hebben de wettelijke taak de belangen van cliënten van de organisatie waarvan zij deel uitmaken te behartigen. Zo bewaken binnen PuurZuid de cliëntenraden bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg die PuurZuid aan de cliënten verleent 13

16 in al haar facetten. De cliëntenraden zijn klankbord en initiator voor cliënten van PuurZuid met als doel kwaliteit van zorg te waarborgen. Dit gebeurt door middel van het volgende: het gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de manager Zorg en Wonen of de Raad van Bestuur van PuurZuid over (in)direct gerelateerde cliëntenbelangen rond de naleving van de kwaliteit van goede zorgverlening. Voorbeelden zijn een klachtenregeling, uitvoering van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen), huisvesting, nieuwbouw en verbouwingen, fusies, strategische ontwikkelingen, voeding, veiligheid, en hygiëne. overleg namens de cliënten van verschillende lagen binnen de organisatie: met de manager Zorg en Wonen (maandelijks), met de Raad van Bestuur (driemaandelijks) en met de leden van de Raad van Toezicht (jaarlijks samen met het bestuur). het toetsen van regeringsbeleid en PuurZuid beleid aan het cliëntenbelang. PuurZuid heeft in samenspraak met zijn cliëntenraden de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Raad van Bestuur en de centrale cliëntenraad respectievelijk de lokale cliëntenraad afgestemd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Werkwijze PuurZuid heeft meerdere cliëntenraden. Een lokale cliëntenraad van PuurZuid bestaat uit (vertegenwoordigers van) bewoners met een (externe) voorzitter. De centrale cliëntenraad van PuurZuid heeft formeel twee zetels per lokale cliëntenraad en drie zetels met vertegenwoordigingen uit respectievelijk cliënten seniorenwoningen, cliënten maatschappelijke dienstverlening en cliënten thuiszorg en dagverzorging. In afwachting van nieuwbouw voor de inmiddels gesloopte woon- en zorglocatie Schinkelhaven heeft PuurZuid thans maar één centrale cliëntenraad en één lokale cliëntenraad in functie (voor PuurZuid Woon- en zorgcentrum Torendael). Een klein aantal bewoners van het inmiddels gesloopte Schinkelhaven, voornamelijk PGbewoners, is tijdelijk gehuisvest in locatie De Den in Amsterdam Nieuw-West. Getracht is hiervoor de medezeggenschap te regelen, wat helaas niet lukte. Op initiatief van de centrale cliëntenraad is hierna meerdere malen getracht een beperkte vertegenwoordiging vanuit De Den op te nemen in de bezetting van de centrale cliëntenraad, maar hiervoor bleek weinig tot geen interesse te bestaan. De centrale cliëntenraad vertegenwoordigt de cliëntenraad van Schinkelhaven daarom tijdelijk in zijn adviesrol, wordt maandelijks op de hoogte gehouden van de leefsituatie door middel van het maandelijkse Den-bulletin en brengt minimaal 1 x per jaar een bezoek aan De Den om zich door de bewoners te laten informeren. Zowel de centrale cliëntenraad als de cliëntenraad van Torendael en de bewoners (via het bewonersoverleg) worden nauwlettend op de hoogte gehouden van de cliënttevredenheid bij PuurZuid. Met de cliëntenraden wordt op ieder niveau zoveel mogelijk informatie gedeeld. In 2013 zijn met alle cliëntenraden de regeringsplannen en de gevolgen daarvan voor cliënten gedeeld. Gezamenlijk wordt naar mogelijke oplossingen gezocht om het woon-, leef- en zorgniveau zo hoog mogelijk te houden. De voorzitter van de centrale cliëntenraad wordt jaarlijks uitgenodigd bij het beleidsgesprek met het Zorgkantoor. De cliëntenraden van PuurZuid beheren een eigen budget dat jaarlijks wordt vastgesteld. Uit dit budget worden reguliere kosten gefinancierd. Vanuit PuurZuid is er een ambtelijk secretaris die de cliëntenraden secretariële ondersteuning biedt en de informatievoorziening tussen de organisatie PuurZuid en de cliënten begeleidt, evenals de actuele externe informatie verzorgt. 14

17 In de loop van 2013 hebben zich de volgende mutaties binnen de cliëntenraden voorgedaan: Voorzitter J. Timmerman (zetel Thuiszorg) heeft zich op eigen verzoek teruggetrokken uit de centrale cliëntenraad; Vicevoorzitter J.A. van Doorn (zetel seniorenwoningen) heeft zich op eigen verzoek teruggetrokken uit de centrale cliëntenraad; Voorzitter F. van Rooijen heeft zich op eigen verzoek teruggetrokken uit de cliëntenraad Torendael; Mw. S. Bergraaf is toegetreden tot de cliëntenraad Torendael als externe voorzitter. Mw. D. Hamming is toegetreden tot de centrale cliëntenraad namens de Cliëntenraad Torendael; Mw. A. de Winkel heeft zich op eigen verzoek teruggetrokken uit de cliëntenraad Torendael; Mw. G. Weijtboer heeft zich op eigen verzoek teruggetrokken uit de cliëntenraad Torendael; Van de leden is waar nodig de zittingstermijn verlengd. Het blijkt moeizaam cliënten te interesseren voor het lidmaatschap van een cliëntenraad. Een hoge zorgzwaarte belet velen deze taak op zich te nemen, ook omdat zaken als te technisch en te uitvoerig worden ervaren. De (ex-)voorzitter van de centrale cliëntenraad constateerde in 2013 dat de dagelijkse beleving van cliënten steeds belangrijker wordt gevonden door betrokkenen. In 2013 is om deze redenen daarom gedwongen gekozen om de medezeggenschap van cliënten minder formeel uit te voeren. Cliëntenraadsleden worden meer mondeling en informeel geïnformeerd over en betrokken bij het verloop van een proces (formele stukken worden zoveel mogelijk achterwege gelaten). Gezien deze ontwikkelingen en een alsmaar toenemende zorgzwaarte als gevolg van de regeringsplannen, is de werving van nieuwe leden voor de centrale cliëntenraad voorlopig on hold gezet. De medezeggenschap van cliënten wordt na 2013 op basis van definitieve wetgeving en in samenspraak met de cliëntenraden anders ingevuld Samenstelling cliëntenraden Tabel: Samenstelling Centrale Cliëntenraad Naam lid Jaar van aftreden volgens rooster Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad Mw. A. Lor-Hooisma 2014 Namens Torendael Mw. D. Hamming 2016 Namens Torendael 1 x vacature namens cliënten Thuiszorg / Dagverzorging 1 x vacature namens cliënten Seniorenwoningen 1 x vacature namens cliënten Maatschappelijke Dienstverlening 2 x vacature namens Schinkelhaven / De Den 15

18 Tabel: Samenstelling lokale cliëntenraad Torendael Naam lid Jaar van aftreden volgens rooster Aandachtsgebied of rol binnen cliëntenraad Mw. S. Bergraaf 2015 Externe voorzitter Mw. A. Rekers 2014 Vertegenwoordiger Psychogeriatrie Groepswonen 1 e etage Mw. W. Bes 2014 Lid CR namens de 2 e etage Torendael Mw. C. Vlek 2014 Lid CR namens de 3 e etage Torendael Mw. A. Lor-Hooisma 2015 Lid CR namens de 4 e etage Torendael Dhr. J. de Kruijf / mw. D. Hamming 2015 Leden CR namens de 5 e etage Torendael Vacature 2014 Lid CR namens de 6 e etage Torendael Adviezen cliëntenraden Tabel: Uitgebrachte gevraagde adviezen cliëntenraden Betreft cliëntenraad Advies Uitkomst Alle Nieuwbouw De Peelhorst De cliëntenraden zijn doorlopend geïnformeerd over de verhuur van appartementen in De Peelhorst (zelfstandige seniorenwoningen achter de locatie Torendael). Alle Nieuwbouw Schinkelhaven De cliëntenraden zijn doorlopend uitgebreid geïnformeerd over het verloop in de voorbereidingen van de nieuwbouw, evenals over de tijdelijke staking van werkzaamheden en de redenen hiervan. 16

19 Betreft cliëntenraad Advies Uitkomst Alle Financiën algemeen Jaarverslagen PuurZuid Jaarplan en begroting PuurZuid Informatie en evaluatie over de financiële stand van zaken op eigen niveau maakt structureel onderdeel uit van de agenda van de cliëntenraden. Teksten van de cliëntenraden worden vooraf ter goedkeuring aan de raden voorgelegd. Deze worden zolang de centrale cliëntenraad on hold is gezet op eigen niveau besproken met de lokale cliëntenraad Alle Scheiden wonen en zorg Met de leden van alle cliëntenraden worden in iedere vergadering de wijzigingsvoorstellen van de overheid in de zorgsector en de keuzes van PuurZuid om aan de voorwaarden te kunnen voldoen, besproken. De organisatie wil graag dat de cliëntenraad meedenkt over de mogelijke wensen van cliënten in de toekomst. Alle Kwaliteit: 1. Uitkomsten van de CQindex (onderdeel van benchmark in de zorg) en ervaringen met de dienstverlening van PuurZuid 2. HKZ Externe audit 3. Bezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg 4. Zorg en leefomgeving: familieavonden 5. Klachtenrapportages 6. MIC-rapportages en analyses Met de leden van alle cliëntenraden wordt in iedere vergadering gesproken over de voortgang van de eerder door hen bepaalde speerpunten, in het bijzonder over de communicatie/ bejegening en de uitvoering van het zorgleefplan. Bezoek van externen in het kader van HKZ, Inspectie, of vanwege familieavonden wordt doorlopend gedeeld en besproken. Tijdelijke locatie De Den geeft maandelijks een nieuwsbrief voor contactpersonen van bewoners uit, die ook beschikbaar wordt gesteld aan cliëntenraadsleden en medewerkers PuurZuid. Met de leden van alle cliëntenraden worden minimaal 1 x per jaar de klachten- en MIC-rapportages en -analyses besproken. 17

20 Betreft cliëntenraad Advies Uitkomst CCR Lokaal Torendael CCR Mantelzorg: Beleid Conferentie Bezetting Raad van Toezicht De centrale cliëntenraad liet zich kritisch uit over dit door subsidiegevers vereiste beleid. Men is van mening dat mantelzorg niet goed mogelijk is in combinatie met de andere eisen die maatschappelijk worden gesteld (verplicht werken). Ook de fysieke afstand en leeftijd van de mantelzorger worden steeds hoger. De lokale cliëntenraad adviseerde positief om op 10 juni 2013 in de locatie Torendael de conferentie 'Van mantelzorgbeleid op papier naar bondgenootschap in de praktijk' te houden. Deze dag is georganiseerd vanuit SIGRA, Markant en PublicArea. De centrale cliëntenraad is desgevraagd geïnformeerd over de (toekomstige) mutaties in de Raad van Toezicht, die verder geen invloed hebben op de voordracht namens de cliëntenraden. Lokaal Torendael Menucommissie Algemene verbeterpunten en menuwensen van cliënten lopen via de menucommissie. Lokaal Torendael Begroting cliëntenraden 2014 Positief advies Lokaal Torendael Verplaatsing brievenbussen Dit wordt meegenomen bij de behandeling van scheiden van Wonen en Zorg. Lokaal Torendael Bibliotheek De kosten van het lidmaatschap komen voortaan ten laste van de wijkbewoners. Dit is ook mogelijk omdat het beheer door vrijwilligers wordt uitgevoerd. 18

21 3.6.5 Beleidsissues cliëntenraad Alle: Actuele ontwikkelingen en (mogelijke) gevolgen van nieuwe aanstaande wetgeving en de hierbij behorende uitvoering betreffende ZZP's worden gevolgd en waar nodig gedeeld met de cliëntenraden. Zo nodig worden mondelinge adviezen van cliëntenraadsleden meegenomen in de planvorming. CCR: jaarlijks wordt minimaal één keer met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht een overlegvergadering gehouden. In 2013 heeft deze vergadering niet plaatsgevonden vanwege het on hold zetten van de werving voor de centrale cliëntenraad. De Raad van Toezicht heeft hierop besloten in 2014 overleg te houden met de lokale en centrale cliëntenraden samen. CR Torendael: de cliëntenraad nodigt regelmatig de stafmedewerker kwaliteit / vertrouwenspersoon, de coördinator vrijwilligerswerk, de geestelijk verzorger of de teamleiders Zorg, Horeca en Wonen en Service uit bij een vergadering, om wat specifieker op zaken betreffende hun deskundigheid in te kunnen gaan en waarin de cliëntenraad aanbevelingen kan doen. CR Torendael: vanaf november 2012 is deelgenomen aan het project "Cliënten waarderen, de ouderenzorg" van Cliëntenbelang Amsterdam. Het tweede deel van het onderzoek, de zorgschouwbijeenkomst, is in 2013 met een andere groep bezoekers gedaan in Torendael en De Peelhorst, waarna de uiteindelijke definitieve rapportage volgde. Meer informatie hierover is te vinden onder of 3.7 Ondernemingsraad Samenstelling ondernemingsraad Tabel: samenstelling ondernemingsraad Naam lid Aandachtsgebied of rol binnen OR Kiesgroep Astrid Jansen Voorzitter MaDi Jacco Jacobs Vicevoorzitter Zorg Chantal Schönberg Secretaris Zorg Suzanne Oehlen lid MaDi Richard Driessen lid MaDi Chantal Durfort lid Zorg Claudia Bader lid Zorg Vacature 2 x lid Zorg Niemand heeft zich tussentijds verkiesbaar gesteld in Algemene zaken OR De volgende overleggen hebben plaatsgevonden: In 2013 heeft de ondernemingsraad negen keer regulier overleg gevoerd met de bestuurder, met daarnaast twee extra overleggen in verband met reorganisaties binnen de MaDi, binnen de staf- en steunfuncties en het afstoten van de Hulp bij Huishouden; In 2013 is de bespreking van de Financiële Commissie van de ondernemingsraad met de Manager Financiën, Control en Bedrijfsvoering over de begroting en een toelichting daarop opgeschort naar 2014; In 2013 is de ondernemingsraad vijftien keer bijeen geweest voor onderling beraad; 19

22 In 2013 zijn er twee achterbanvergaderingen met medewerkers gehouden; In 2013 heeft er twee keer overleg met de Arbo-coördinator plaatsgevonden en een keer met de bedrijfsarts; In 2013 heeft er twee keer een gezamenlijke reguliere overlegvergadering met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht plaatsgevonden; Een afvaardiging van de OR heeft in 2013 twee keer deel uitgemaakt van de werkgroep Functieloongebouw (1 x zorg en 1 x MaDi) Adviesaanvragen conform WOR art. 25 De ondernemingsraad heeft in 2013 positief advies (WOR art. 25) uitgebracht over: De businesscase voor nieuwbouw Schinkelhaven; De voordrachtzetel namens de OR in de Raad van Toezicht; De overgang van de PuurZuid Hulp bij Huishouden diensten naar een andere zorgorganisatie Instemmingaanvragen conform WOR art. 27 De ondernemingsraad heeft in 2013 instemming (WOR art. 27) verleend aan: Wijziging in de organisatie van het bedrijfsbureau: de aanstelling van een (nieuw) hoofd / coördinator administratie. De functiebeschrijving is op een later tijdstip in 2014 aan de OR voorgelegd; Wijziging in de werktijden van de receptiemedewerkers; De inzet van de uitvoerder en het procesvoorstel voor de RIE. NB: De volgende aanvragen zijn in 2013 ontvangen, waarvan de advies- en instemmingstraject doorlopen in 2014: Adviesaanvraag Reorganisatieplan MaDi Instemmingsaanvraag aanstelling preventiemedewerker Instemmingsaanvraag WGA bezwaarreglement en sanctiebeleid Instemmingsaanvraag wijziging PSA-beleid 20

23 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid PuurZuid verleent diverse diensten vanuit de twee hoofdprocessen: wonen, zorg en welzijn voor ouderen en maatschappelijke dienstverlening voor kwetsbare groepen. Aan de ouderen van Amsterdam Zuid biedt PuurZuid momenteel zorg in eigen woning of intramuraal in één van de twee woon- en zorgcentra, waarbij het beleid erop gericht is dat er in de toekomst een verschuiving plaats gaat vinden. De intramurale zorg richt zich dan voornamelijk op zwaardere zorg: PG zorg en zorg met behandeling. Daarnaast heeft PuurZuid onderzocht of de mogelijkheid van scheiden wonen en zorg in beide Woon- en zorgcentra gewenst is. Voor het concept nieuwbouw van Schinkelhaven is de keuze van scheiden en wonen al gemaakt. Als de nieuwbouw doorgaat worden 28 zorgwoningen gebouwd waar extramurale zorg geleverd wordt. Voor Torendael is nog geen keuze gemaakt in hoeverre het scheiden van wonen en zorg wordt ingevoerd. De voorkeur gaat uit naar het bieden van volledige zwaardere zorg in Torendael, maar dat hangt van de productieafspraken met het zorgkantoor af. PuurZuid biedt daarnaast thuiszorg en ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen. De ondersteuning en begeleiding richten zich op dagverzorging en welzijnsactiviteiten in Amsterdam Zuid. De Maatschappelijke Dienstverlening richt zich via een integrale aanpak op hulpverlening ten behoeve van kwetsbare burgers. Binnen de Amsterdamse zorgen welzijnsinstellingen onderscheidt PuurZuid zich door deze combinatie van zorg en welzijn, door kleinschaligheid, door persoonlijke aandacht en door lokale verankering. PuurZuid heeft samen met haar cliënten, medewerkers en stakeholders eind 2010 de beleidstrategische nota voor de periode vastgesteld. Hierin staan de ambities van PuurZuid tot aan 2015 beschreven. Deze ambities zijn op een aantal punten op basis van voortschrijdende inzichten en veranderend overheidsbeleid aangepast. Het betreft de volgende ambities die richtinggevend zijn voor het jaarlijks beleid. 1. PuurZuid kiest voor lokale verankering in Stadsdeel Zuid en wil dichtbij, laagdrempelig en vindbaar zijn. Haar streven is om in ieder geval drie toegankelijke kernlocaties in het stadsdeel te realiseren waarbij informatie, advies, cursussen, activiteiten en zoveel mogelijk ook wonen, thuiszorg en andere diensten aangeboden worden. Naast een balie en spreekkamers worden er op deze kernlocaties groeps- en ontmoetingsruimten voor cursussen en bijeenkomsten gerealiseerd. Ook streeft PuurZuid er naar om goed bereikbaar te zijn via de website en telefonie. 2. PuurZuid wil vindbare en begrijpelijke informatie bieden. Dit is belangrijk voor het behouden en versterken van de eigen zeggenschap van de burger. Niet alleen over alle mogelijkheden voor zorg- en dienstverlening, maar ook andere vragen waar burgers antwoorden op zoeken. Informatie die PuurZuid vanuit haar expertise al heeft. 3. Er wordt een breed scala aan diensten en zorg naar wens voor verschillende levensfasen, leefstijlen en voorkeuren gerealiseerd. Keuzemogelijkheden zijn essentieel voor de cliënt van nu. Vernieuwing, variatie en uitbreiding van de bestaande diensten en zorg worden gerealiseerd passend bij de vraag. 4. Er is reeds meer collectief aanbod ontwikkeld met onder andere ervaringsdeskundigen en meer inzet van vrijwilligers. Deze ontwikkeling zet PuurZuid door en is aanvullend op de integrale dienstverlening. Dit is nodig om op een effectieve en doelmatige manier aan de behoeften van de cliënten te voldoen. Er worden bijeenkomsten aangeboden voor wederzijdse ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, waar tips en ervaringen uitgewisseld worden, eigen kracht conferenties, voorlichtingsbijeenkomsten gericht op preventie, budgetcursussen en inloopgroepen voor hulp bij thuisadministratie. Daarnaast wil PuurZuid zelforganisatieverbanden, bij 21

Jaardocument 2014. PuurZuid AMSTERDAM

Jaardocument 2014. PuurZuid AMSTERDAM Jaardocument 2014 PuurZuid AMSTERDAM Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 3 2.1 Algemene identificatiegegevens... 3 2.1.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Resultaten 3 Contact met de achterban Adviezen

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN 2016-2017 CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T September 2016 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Clientenraad ZGAO 2016 2 Positie 2 Thema's 2 Overleggen 3 Clientenraadsvergaderingen

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017

WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017 WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017 INHOUDSOPGAVE Blz 1. Inleiding 3 2 Verschillende cliëntenraden 3 2.1 Historie 3 2.2 Doelstelling locatiecliëntenraad 3 2.3 Samenstelling 4 2.4 Werkwijze 4 3. Activiteiten 2017

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2016 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2016 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST April 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Contact met de achterban 3 Adviezen 2016 4 Overige

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Clientenraad Regio Zuidwest

Clientenraad Regio Zuidwest Clientenraad Regio Zuidwest T 073 55 88 618 Theerestraat 42 M 06-22831521 5271 GD Sint-Michielsgestel clientenraadregiozuidwest@kentalis.nl Postbus 7 www.kentalis.nl 5270 BA Sint-Michielsgestel Koninklijke

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD THUISZORG GROOT GELRE 2015 1 Cliëntenraad Thuiszorg Groot Gelre Wichard van Pontlaan 139 6824 GH Arnhem Inhoudsopgave BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de cliëntenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarplan

Cliëntenraad. Jaarplan Cliëntenraad Jaarplan 2016-2017 Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-0441999 Postadres Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR E-mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie

Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure St.- Annaparochie Zorgcentrum het Bildt Informatiebrochure 1-1-2017 St.- Annaparochie Inhoud Welkom...2 Visie...2 Zorgcentrum het Bildt...2 Keurmerk...2 Zorg- en dienstverlening...3 Intramurale zorg...3 Thuiszorg...3 Groepsverzorging...3

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Korte terugblik 2014 3 2. Veranderingen in de zorg 4 3. Pleyade in 2015: de basis op orde 4 4. De basis

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie