Concept verslag commissie Welzijn d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept verslag commissie Welzijn d.d. 18012011"

Transcriptie

1 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Ambtenaren Afwezig Met bericht Verslag : Mw. L. Koenen-Wilson : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. A. Carr, PvdA; M. Idsinga, PvdA; mw. B. Kwayie, PvdA; mw. A. Osei, PvdA; L.N. Parsan, PvdA; mw. A. Alcántara, PvdA; mw. C. de Boer, D66-OZO; W. Methorst, D66-OZO; R. Ristie, D66-OZO; E. Meyer, VVD; mw. D. Badal, VVD; H. Viel, GL; I. Leeuwin, GL; S. Blom, GL; E. v.d. Brink, SP; mw. F. Lap, SP; H. Res, CDA; mw. S. Caster - Esseboom, CU en mw. A. Saranjam, Nieuwe Stijl Socialisme : mw. M. Dalgliesh, U. Vyent, E. Jaensch : G.J. Mense, mw. N. Severijn : J. Olsen, CU : V. Sandfort (Dutch Office Support) Voorafgaand aan het officiële gedeelte presenteert JARZO (Jongerenadviesraad Zuidoost) het werkplan JARZO Na de presentatie stelt de commissie vragen ter verduidelijking. 1. A. ALGEMEEN A1. Opening en vaststelling agenda 2. De voorzitter opent het officiële gedeelte van de vergadering om 20:40 uur en heet de aanwezigen welkom. Ze wenst de aanwezigen het beste voor 2011 en hoopt dat in harmonie kan worden gekomen tot het realiseren van de gestelde doelen. 3. De agenda wordt vastgesteld. A2. Mededelingen 4. De voorzitter meldt er zich twee insprekers hebben gemeld voor agendapunt B2. Daarnaast zijn er veel vragen binnengekomen voor het vragen halfuurtje van de heer Ristie van D66/OZO. Ze wijst erop dat de vragen 11, 12 en 13 al op de actielijst staan. 5. Afmelding: dhr. Olsen. 6. Mw. Dalgliesh meldt dat de heer Jaensch later komt. 7. De voorzitter deelt mee dat mevrouw Saranjam een vraag met betrekking tot het functioneren van Swazoom en MaDi heeft neergelegd naar aanleiding van een onderzoek van de Rekenkamer over de welzijnssubsidie. Deze vraag wordt meegenomen naar het agendaoverleg om te kijken hoe dit gecombineerd kan worden want MaDi valt gedeeltelijk onder de commissie Werk en Diversiteit. Ze vraagt mevrouw Saranjam om in een notitie voor de griffie aan te geven wat zij precies wil bespreken. 8. Er zijn geen verdere mededelingen. A3. Vragenhalfuurtje 9. Dhr. Ristie, D66/OZO stelt een aantal vragen: a. Uit de wandelgangen is vernomen dat de buurtcentra sinds 1 januari buurthuizen gaan heten. Hoe is dit gecommuniceerd zodat alle bewoners van Amsterdam Zuidoost daarvan op de hoogte zijn of worden gebracht? En op welk termijn? b. In antwoord op eerder gestelde vragen (commissie van 20 oktober 2010) heeft portefeuillehouder Dalgliesh geantwoord dat er een principebesluit is genomen om slechts 4 buurthuizen in Zuidoost open te houden. Wat is de toekomst van de overige buurtcentra zoals Hofgeest, Reigersbos, Anansi? Hoe zit het met de vorig jaar uitgezette bestuursopdracht om te bezien wat er met de panden gaat gebeuren? Onder welke condities kunnen deze buurthuizen alsnog worden ingezet om laagdrempelige buurtgerichte activiteiten te doen plaatsvinden? Is de portefeuillehouder bereid om gedurende 3 jaar op basis van een stadsdeelbijdrage gelijk aan de huurpenningen in buurthuis Hofgeest sociaal maatschappelijke dan wel culturele initiatieven daar te laten plaatsvinden? Wat zullen daarvoor de condities moeten zijn? Pagina 1 van 15

2 c. Hoe vindt de huidige communicatie tussen Swazoom en de bewoners plaats als het gaat om activiteiten zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen? d. Wat zijn de actuele plannen ten aanzien van het voorgenomen multifunctioneel gebruik van de ontmoetingsruimte in wooncentrum De Drecht? e. Is het de portefeuillehouder bekend dat de huidige beheerder van het wooncentrum De Drecht Stadgenoot, voornemens is om de ingehuurde ex-cordaan medewerkers te laten vervangen door beveiligingsfunctionarissen die het helpen bij kleine klusjes in de woningen van de bewoners niet (meer) in hun takenpakket hebben? Zo nee, is de portefeuillehouder bereid zich hiervan te vergewissen en zo ja, is de portefeuillehouder met de heer Ristie van mening dat dit een verarming van de dienstverlening aan ouderen betekent en wat kan/mag de portefeuillehouder hieraan doen? f. Is het de portefeuillehouder bekend dat er sprake is van grote leegstand in de Drecht en dat er woningen op het moment buiten de huur worden gehouden? Zo ja, wat is de werkelijke reden hiervan? g. Voldoet Holendrecht aan alle eisen die er gesteld worden aan de status die het heeft als woonservicewijk? Zo niet, in hoeverre is deze status in gevaar, welke maatregelen worden er getroffen om deze eisen voor de status op peil te houden en zijn er omstandigheden die op het moment van uitvoering van het overbruggingsplan Holendrecht bedreigend kunnen zijn voor deze status? h. Kan het DB de commissie in aanloop naar de realisatie van een multicultureel gezondheids kenniscentrum een startnotitie doen toekomen waarin de grote lijnen van zo n kennis (bevorderings)centrum voor zorg en welzijn haar beslag kan krijgen? i. Wat is het verloop van de voornemens om de ouderenadviesraad onder te brengen in een WMO adviesraad? Welke stappen zijn er reeds in die richting gezet en welke bestuurlijke afwegingen liggen hieraan ten grondslag? 10. Mw. Dalgliesh vertelt dat de nieuwe naam voor de community centers op 12 januari jl. bekend is gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daarbij is ook een prijs uitgereikt aan degene die de leukste argumenten had om tot een andere naam te komen. Na 12 januari is er een verslag van de nieuwjaarsreceptie op de website geplaatst. In de eerstvolgende stadsdeelkrant zal hier ook aandacht aan besteed worden. Via de buurthuizen zelf zullen de bewoners ook over de nieuwe naam worden geïnformeerd. 11. Ze heeft een bestuursopdracht laten opstellen om te kijken wat er gaat gebeuren met de drie panden die overblijven. Het stadsdeel is bezig met een inventarisatie van partijen die eventueel belangstelling hebben om deze locaties kostendekkend te huren. Ze verwacht hierover in maart een terugkoppeling vanuit het ambtelijk apparaat. De commissie kan dan in april/mei geïnformeerd worden. 12. Over de huidige communicatie tussen Swazoom en de bewoners meldt zij dat tijdens de vorige commissiebijeenkomsten besproken is hoe dit via website, folders, flyers en brochures gebeurt. Zodra er binnenkort programmaraden zijn zullen ook langs die weg de activiteiten bij de bewoners kenbaar worden gemaakt. 13. Dhr. Ristie, D66/OZO vraagt of er in de buurtcentra die overblijven tot maart, wanneer er meer duidelijk moet zijn, gewoon activiteiten zullen plaatsvinden. 14. De voorzitter wijst erop dat er geen aanvullende vragen kunnen worden gesteld. Ze gaat ervan uit dat de portefeuillehouder deze vraag meeneemt en hier later op terugkomt. Als de beantwoording van de vragen te lang duurt kan de heer Ristie ze opnieuw schriftelijk of één op één bij de portefeuillehouder stellen. 15. Dhr. Vyent beantwoordt de vragen die zijn portefeuille betreffen. 16. Bij hem zijn geen plannen bekend ten aanzien van het multifunctioneel gebruik van de Drecht. Stadgenoot en Cordaan zijn wel aan het nadenken of het activiteitencentrum meer dan nu gebruikt kan worden voor bewoners buiten het ouderencentrum. Er zijn hiervoor nog weinig concrete voorstellen gedaan. 17. De beheerders, die ook kleine klusjes voor de bewoners opknapten, gaan verdwijnen. De receptiefunctie in de Drecht wordt op dit moment door de bewoners zelf gefinancierd. Het voorstel is om het gebouw aan te passen met een belpaneel zodat niemand meer zomaar naar binnen kan. Stadgenoot moet hier nog over beslissen. Het gaat in de Drecht om zelfstandige woningen zonder zorgvoorzieningen. Klushulp is via Stadgenoot, het stadsdeel, Humanitas en MaDi beschikbaar. Het DB heeft niet de indruk dat dit een verarming is van de voorzieningen. Het bespaart de Drechtbewoners wel extra huurkosten. Pagina 2 van 15

3 18. De portefeuillehouder is niet bekend met een grote leegstand in de Drecht. Stadgenoot probeert verandering te brengen in de huidige leegstand. Door de binnen- en buitenruimte op te knappen wil men de veiligheid vergroten. Volgens de laatste gegevens zijn er geen woningen die buiten de huur worden gehouden. 19. Hij beaamt dat Holendrecht voldoet aan de eisen van een woonservicewijk. 20. Hij is niet bekend met de gedachte over een multicultureel gezondheidskenniscentrum. Hij hoort graag wat de gedachte is achter het opvragen van een startnotitie. 21. Er zijn nog geen concrete voornemens om de ouderenadviesraad onder te brengen in een WMO adviesraad. Er zijn wel aftastende gesprekken geweest met de WMO-adviesraad over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de adviezen. Hij wijst erop dat sommige leden deel uit maken van beide adviesraden en dat er overlap is in het soort onderwerpen dat aan bod komt wat zou pleiten voor een samenvoeging. Binnen de heroverwegingen wordt ook gekeken naar een andere manier van organiseren. De jongerenadviesraad JARZO valt hier buiten. 22. Dhr. Ristie, D66/OZO vraagt nogmaals welke maatregelen er genomen worden om de eisen voor de status van woonservicewijk voor Holendrecht op peil te houden en of er omstandigheden zijn die op het moment van uitvoering van het overbruggingsplan Holendrecht bedreigend kunnen zijn voor deze status. 23. Dhr. Vyent ziet geen bedreiging voor deze status als het overbruggingsplan ten uitvoer wordt gebracht. Hij neemt aan dat de maatregelen die nodig zijn om de status van woonservicewijk vast te houden genomen zijn. 24. Dhr. Ristie, D66/OZO vraagt naar de criteria op het voorzieningengebied die ten grondslag liggen aan de status van woonservicewijk. Hij gaat ervan uit dat aan al deze criteria voldaan wordt. Bij het overbruggingsplan kunnen er omstandigheden zijn die gaan tornen aan die criteria. 25. Dhr. Vyent geeft aan dat dit niet het geval is. A4. Conceptverslagen en actielijst a. Conceptverslag commissie Welzijn 7 december De voorzitter meldt naar aanleiding van de vraag van mevrouw Van den Brink op pagina 1, dat wat mevrouw Van den Brink zei kort weergegeven werd en niet wat de insprekers zeiden. Wat de insprekers zeggen wordt nooit genotuleerd. 27. Mw. Van den Brink, SP wijst erop dat wat de insprekers zeggen wel als bijlage bij het verslag gevoegd wordt. Het gaat haar erom dat dit niet alleen wordt rondgedeeld, maar dat dit ook voor de toekomst vastligt. Hetzelfde geldt voor de commissie ROVB. 28. De voorzitter zal dit meenemen en er voor zorgen dat dit wel wordt meegenomen want het hoort erbij. 29. Mw. Saranjam, NSS wil de constructie Ze vindt het verder jammer dat men van 6 community centers terug is gegaan naar 4 vervangen door Ze vindt het verder jammer dat men van 8 buurthuizen terug is gegaan naar 4 community centers op pagina 7, punt Mw. De Boer, D66/OZO merkt op dat de op pagina 2, punt 33 door mevrouw Dalgliesh toegezegde stand van zaken met betrekking tot de stadsdeeltafels in januari niet op de agenda voorkomt. Ze constateert daarna dat dit op de termijnagenda is geplaatst. 31. Dhr. Ristie, D66/OZO vindt het belangrijk dat de commissie daar vóór de behandeling op 8 februari over kan beschikken. De toezegging was dat dit in januari zou gebeuren en hij vraagt wanneer dit in januari is gepland. 32. De voorzitter wijst erop dat de commissieleden de stukken altijd 14 dagen van tevoren ontvangen. 33. Mw. Caster, CU vraagt of de op pagina 6, punt 94 eerder genoemde adressen veranderd kan worden in niet bekende adressen. 34. Bij punt 100 op dezelfde bladzijde vertelt mevrouw Dalgliesh dat ze het bedrijfsplan en de werkbegroting van de community centers ter beschikking zou stellen van de commissie, maar dit is nog niet gebeurd. Ze vraagt of dit meegenomen kan worden bij de actielijst. 35. Ze vraagt tenslotte of de toezegging naar aanleiding van pagina 9, punt 156, ook op de actielijst gezet kan worden. 36. De voorzitter beaamt dat alle toezeggingen op de actielijst horen en zal dit laten aanpassen. 37. Daarmee is het verslag vastgesteld. b. actielijst 38. De voorzitter wijst erop dat bij het vorige overleg afgesproken was dat het eerste actiepunt in de zomer terug zou komen. Ze zal dit rondje langs de sportvelden, eventueel aangevuld met andere Pagina 3 van 15

4 sportactiviteiten, persoonlijk trekken en zal dit in maart uitzetten in de hoop op mooi weer. Dan zal zij een nieuwe oproep doen en verwacht zij massale belangstelling. 39. De bij actiepunt 3 genoemde punten zullen tegelijkertijd beantwoord worden en naar de commissie terugkomen. Ze denkt dat dit in februari afgewikkeld is. 40. Actiepunt 4 was onduidelijk en zou worden nagekeken. 41. Dhr. Ristie, D66/OZO denkt dat de actielijst hier en daar geactualiseerd kan worden. Hij wijst op eerder gedane toezeggingen die niet in de lijst voorkomen. Hij noemt punt 154 van het verslag, de criteria die aan de aanbesteding aan infacilities gesteld zijn. Dit zou worden opgestuurd maar is niet ontvangen. 42. De voorzitter herhaalt dat net is aangegeven dat alle gedane toezeggingen op de actielijst zullen verschijnen. In het agendaoverleg zal bepaald worden wat er in het vakje opmerkingen als datum geplaatst zal worden. Voor actiepunt 3 ligt er een toezegging van het sectorhoofd om de punten geclusterd en schriftelijk te beantwoorden. 43. Actiepunt 6 komt naar de commissieleden toe. 44. Actiepunt 7 is ook onduidelijk en wordt nagekeken. 45. Dhr. Ristie, D66/OZO vraagt naar actiepunt 5. Op 9 november 2010 heeft de heer Vyent toegezegd de commissie te laten beschikken over de resultaten van een benchmark met betrekking tot theaters. Deze resultaten zouden al bekend zijn. 46. De voorzitter geeft aan dat dit op het volgende agendaoverleg besproken zal worden. Ze zegt een inhaalslag toe voor de actiepunten die zijn blijven liggen en verwacht dat dit in februari weer ingelopen is. 47. Dit geldt ook voor actiepunt Mw. Dalgliesh, PvdA merkt op dat de toezegging in de vergadering van november is gedaan. Volgens haar heeft dhr. La Rose dit punt bij de begrotingsbehandeling in december al beantwoord. 49. Mw. Osei, PvdA merkt ten aanzien van de stageplekken op dat er een motie is ingediend en dat dit punt dus van de actielijst af kan. 50. De voorzitter geeft opnieuw aan dat de actielijst in februari up-to-date gemaakt zal worden. A5. Raadsadressen 51. Er zijn geen raadsadressen. 52. B. BESPREEKPUNTEN ONDERWIJS b.1 Goedkeuring Begroting 2011 stichting Sirius 53. De voorzitter benadrukt dat het beleid besproken moet worden en dat het de bedoeling is om technische vragen schriftelijk te stellen. Die zullen dan vóór de raadsvergadering beantwoord worden. 54. Mw. Carr, PvdA beaamt dat de begroting een technisch verhaal is. Ze vraagt naar aanleiding van het project dat Sirius doet met de HvA, waarbij nieuwe leerkrachten getraind en begeleid worden, of het ook niet mogelijk is om nieuwe leerkrachten in Zuidoost te laten tekenen dat zij minimaal 5 of 10 jaar in Zuidoost les blijven geven. Ze vindt het jammer dat Zuidoost investeert in deze mensen waarna ze vaak al snel elders solliciteren. Ze vraagt of de portefeuillehouder met Sirius aan tafel wil gaan zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ze denkt dat dit binnen de CAO niet verboden is maar het moet nog uitgewerkt worden. 55. Dhr. Res, CDA denkt dat wat mevrouw Carr zegt veel te ver gaat. In Europa is afgesproken dat mensen veel vrijheden hebben. 56. Mw. Carr, PvdA verwijst naar commerciële bedrijven waarbij men wel werknemers aan zich kan binden nadat het bedrijf in hen heeft geïnvesteerd. Ze zou niet weten waarom dit niet bij overheden mogelijk is. 57. Dhr. Res, CDA geeft als voorbeeld hoe dit bij voetballers werkt: deze hebben ook contracten waar alles is vastgelegd, maar ze hoeven maar naar de Raad van Europa te gaan en kunnen kiezen naar welke club ze willen. 58. Mw. Carr, PvdA wil alleen aangeven dat er een mogelijkheid zou moeten zijn om mensen waarin geïnvesteerd is te binden. 59. Dhr. Meyer, VVD denkt dat mevrouw Carr een juiste richting te pakken heeft en dat er gekeken moet worden naar wat er juridisch mogelijk is. Hij gelooft niet dat mensen voor een periode vastgelegd kunnen worden maar wel dat de opleidingskosten of investeringskosten teruggevorderd kunnen worden. Dat moet vastgelegd worden. Pagina 4 van 15

5 60. Mw. Carr, PvdA vindt dit een goede suggestie. Zij geeft alleen de kaders aan en gaat er vanuit dat dergelijke oplossingen na het gesprek tussen de portefeuillehouder en Sirius op tafel zullen komen. 61. Mw. De Boer, D66/OZO denkt dat de situatie in het onderwijs anders ligt dan bij het bedrijfsleven. De opleiding betaalt aan Sirius voor het plaatsen van die stagiaires. De investering wordt niet per persoon gedaan maar voor de begeleiding van een aantal personen. Als iemand een opleiding doet kunnen daar eisen aan gesteld worden. Die opleiding vindt echter niet bij Sirius maar bij een school plaats. Het wordt moeilijk om op basis daarvan iemand voor een aantal jaren vast te leggen. Ze gelooft wel dat er iets mogelijk is met secundaire arbeidsvoorwaarden, maar niet dat mensen vastgelegd kunnen worden. 62. Mw. Carr, PvdA laat de uitwerking hiervan graag aan anderen over. Ze wijst erop dat begeleiding een onderdeel is van de opleiding. Aan de begeleiding zit een bedrag gekoppeld en het bedrag voor meerdere personen zou gedeeld kunnen worden door het aantal personen. Ze laat het aan de portefeuillehouder en Sirius over om in detail naar de mogelijkheden te kijken. 63. Ze denkt dat haar vraag naar het bedrag van de bruidsschat geen technische vraag is. Op pagina 2 wordt aangegeven dat dit bedrag pas vastgelegd wordt bij de jaarrekening maar ze denkt dat het niet goed vermeld staat. Als het genoemde bedrag aangehouden wordt, dan is dit ook al is vastgelegd. Ze hoort hier graag de portefeuillehouder over. 64. Bij de opgegeven doelstellingen van Sirius mist de PvdA de meetbaarheid daarvan. In de begroting zijn een aantal algemene indicatoren neergelegd, maar omdat het om grote bedragen gaat moeten er meer specifieke indicatoren gebruikt worden. 65. In 2010 heeft de heer Asscher van de gemeente Amsterdam de raad een lijst doen toekomen met daarop de zeer zwakke scholen. Vier scholen van Sirius vallen daaronder. De PvdA wil graag weten hoe Sirius deze vier scholen weer van de lijst denkt te krijgen. 66. Mw. Osei, PvdA mist de onderbouwing van de teruglopende leerlingenaantallen. 67. Dhr. Viel, GL spreekt de waardering van GL uit voor de inspanningen die de leerkrachten en directies van alle basisscholen hebben gepleegd het afgelopen jaar. 68. Hij vraagt naar de rapportage voortgang verbetering van het hele basisonderwijs. 69. Hij wil ook weten of bij de jaarrekening 2011 een bijlage komt over de besteding van de bruidsschat. 70. Verder vraagt hij in hoeverre er rekening gehouden wordt met de luchtkwaliteit in de leslokalen in verband met ziekteverzuim. 71. Ook wil hij weten wanneer het huisvestingsplan basisonderwijs te verwachten is. 72. Hij wijst de portefeuillehouder op het risico bij aanbestedingen en noemt de minder goede ervaringen hiermee bij de OSB. 73. GL ziet graag in het Sirius-verslag opgenomen hoeveel scholen er deelnemen aan natuur- en milieu educatie. Er wordt niets over vermeld terwijl er wel apart beleid voor is. 74. In 2011 loopt het mentorproject af en hij vraagt hoe hier verder mee wordt gegaan. 75. GL mist informatie over de ouderparticipatie in het verslag. 76. Dhr. Meyer, VVD constateert dat Sirius op afstand staat en dat het vaststellen van de begroting een formaliteit is. Hij wil de begroting benaderen vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid die de commissie heeft en zorgen voor continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in Zuidoost. De begroting voor 2011 ziet er goed uit maar er zijn wel enkele zorgpunten. 77. Het ziekteverzuim ligt erg hoog hoewel dit landelijk ook het geval is vergeleken met het bedrijfsleven. Hij gelooft dat een organisatie een ambitie moet hebben in haar taakstelling en dat het mogelijk zou moeten zijn om het ziekteverzuim van 7,74% naar 5% te verlagen in twee jaar. 78. Hij begrijpt dat het inhaaltraject voor de kwaliteit in 2013 stopt, zoals bij de meerjaren balans op pagina 23 wordt gemeld. Hij vraagt de portefeuillehouder om met Sirius te overleggen over hoe de kwaliteit daarna geborgd kan worden. 79. Bij de meerjarenbegroting constateert hij dat de reserves verminderen. Ook uit hij zijn zorg ten aanzien van de pot voorziening groot onderhoud die langzaamaan verdampt. Er moet op een gegeven moment een ombuiging komen op de lijn die ingezet wordt. 80. Mw. De Boer, D66/OZO heeft met plezier kennisgenomen van de meerjarenbegroting. 81. Ze vraagt naar aanleiding van pagina 6 en 13 dat er 100 per kind ten goede komt aan managementondersteunende functies. D66/OZO ziet liever dat dit de ondersteuning in de groep ten goede komt want de post bestuursbureau is al stevig. Bij elkaar wordt de overhead erg groot. 82. De post bestuursbureau op pagina 22, met aan personele lasten 1,2 mln, vindt zij behoorlijk stevig. De verhoging van de scholenafdracht, van 4 naar 7% door het wegvallen van een subsidie van OCW, is ongewenst. D66/OZO denkt dat de scholen dit geld beter kunnen gebruiken en vraagt daarom het DB en Sirius om te kijken naar andere oplossingen. Als het onderwijs moet bezuinigen, dan moet het bestuur ook bezuinigen. Pagina 5 van 15

6 83. D66/OZO vindt het startersproject prima maar het betekent wel een extra belasting voor de begeleidende leerkracht die toch al kampt met een hoge werkdruk, zeker in Zuidoost. Ook hier kan extra ondersteuning in de klas, door onderwijs ondersteunend personeel, een oplossing bieden. D66/OZO vraagt dan ook of er een groot verloop is onder de leerkrachten, hoe groot dat is en of er veel vacatures open staan. 84. Er is aangetoond dat de luchtkwaliteit van het binnenklimaat van de meeste scholen slecht tot zeer slecht is. Haar partij vindt dat heel zorgelijk en het feit dat in het pilotproject van de gemeente maar 3 van de 14 scholen anticiperen is weinig. D66/OZO vraagt dan ook aan het DB om samen met Sirius te kijken naar uitbreiding van dat aantal. D66/OZO komt mogelijk met een motie over dit onderwerp. 85. Ze vraagt of er al een asbestinventarisatie is geweest. 86. De meerjarenbegroting ziet er heel ambitieus uit, zet terecht in op kwaliteitsverbetering en ziet er solide uit. Er wordt veel inzet gepleegd op VVE en daar kan D66/OZO zich in vinden. Ze adviseert Sirius om bij het meerjarenplan vooral in te zetten op onder- en middenbouw want daar worden de fundamenten gelegd. 87. Ze vraagt waar de intensieve samenwerking bij VVE met DMO uit bestaat, buiten de financiële relatie. 88. Haar partij juicht de instelling van een kwaliteitsmonitor toe want net als de PvdA mist D66/OZO ook een meetinstrument. Op het gebied van rekenen en taal dienen er frequente meetmomenten te zijn naast de CITO-toetsen. Die meetmomenten moeten ook gericht zijn op het bovengemiddeld presteren en niet alleen op onderpresteren. 89. Het hanteren van de CITO-eindscores als effectindicator is erg mager zolang het instroomniveau niet in kaart is gebracht. Het is belangrijker hoe de schooladviezen liggen en ook geven de inspectierapporten een goede indicatie van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Het is tragisch dat 4 scholen nog onvoldoende scoren. De jaarlijkse visitatierapporten geven misschien wel een indicatie van effectiviteit van de extra inzet. 90. Ze acht een positieve insteek ten aanzien van het personeel noodzakelijk. Het instroomniveau is meer bepalend voor de achterblijvende kwaliteit dan minder presterende leerkrachten. De extra arbeidsvoorwaarden op pagina 10 zijn erg matig. Ze mist de hulp bij het zoeken naar huisvesting. Ze vraagt of bij het DB en Sirius bekend is dat aanpalende gemeenten dit soort secundaire voorwaarden wel bieden. 91. Sirius wordt gecomplimenteerd met de ingeslagen weg en de getoonde inzet om het beleid om te buigen en D66/OZO kan akkoord gaan met de begroting. 92. Dhr. Res, CDA constateert dat de zorg om kwaliteit elk jaar terugkomt en vraagt zich af of voldoende is beschreven wat men hier wil halen. Dit geldt ook voor de stimulering van het bewegingsonderwijs. Dit zijn zaken voor het bestuur en de school zelf. Zijn partij kan goed leven met de begroting en gaat hier in de raad ook akkoord mee. 93. Mw. Lap, SP kan nergens de saldi terugvinden. 94. Mw. Van den Brink, SP merkt op dat het verwachte exploitatiesaldo 2011 wél en het saldo van 2010 niet genoemd wordt en vraagt om een toelichting. 95. Mw. Caster, CU gaat akkoord met de begroting. Beantwoording vragen door de portefeuillehouder mevrouw Dalgliesh 96. Mw. Dalgliesh denkt dat het verstandig is om voortaan ook de voorzitter van Sirius te vragen om aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden want zij kan ze niet allemaal beantwoorden. 97. Het stadsdeel is tevreden met de door Sirius ingebrachte begroting. Er is in een aantal sessies een vooroverleg geweest waarin ook aangeven is waarmee rekening gehouden diende te worden bij het opstellen ervan. In het algemeen is Sirius bezig met twee kwaliteitsverbeteringstrajecten. Dat is niet alleen een zorgpunt van de commissie maar ook van de portefeuillehouder. De kwaliteit van het basisonderwijs in Zuidoost blijft een zorgpunt. Vanuit het stadsdeel en de gemeente worden twee verbetertrajecten ingezet en Sirius gaat daar ook bedragen voor wegzetten om wat er in gang is gezet te borgen zodat daar voortgang kan plaatsvinden. 98. Op de termijnagenda voor februari heeft zij ruimte gevraagd om aandacht te besteden aan allerlei projecten zoals het mentortraject, VVE, Brede School en het kwaliteitstraject van de gemeente Amsterdam. Recentelijk is de voortgang van het laatste onderwerp stedelijk bekeken. Hieruit bleek dat verschillende scholen leerwinst boeken als gevolg van dit traject. Dit verloopt, net als Omdat Elk Kind Telt, langzaam, maar de inspanningen moeten volgehouden worden om tot de gewenste resultaten te komen, zoals de wens om meer leerlingen uit Zuidoost door te laten stromen naar HAVO en VWO. 99. Zij denkt in het algemeen dat het stadsdeel ervoor moet zorgen dat leerkrachten een stimulerende omgeving aangeboden wordt, zodanig dat ze graag in Zuidoost werken. Daarbij moet de omgeving Pagina 6 van 15

7 niet tot een hoog ziekteverzuim leiden, waar Sirius aan werkt. Het kan altijd beter maar er moet geroeid worden met de riemen die er zijn Ze is bereid om met Sirius te praten over mogelijkheden waardoor mensen langer aan het stadsdeel gebonden kunnen worden. Ze wijst op de mogelijkheid om sneller een woning te krijgen zoals dit in het verleden ook mogelijk was hoewel dit niet veel heeft opgeleverd. Ze neemt dit zeker mee De bruidsschat van wordt tot 2012 jaarlijks door Sirius ontvangen. Per 1 januari 2008 is het totale bedrag dat Sirius meegekregen heeft 3,5 mln. Ze verwijst naar pagina 11. Bij de jaarrekening moet Sirius aantonen dat dit bedrag ook besteed is aan de doelen waarvoor het gegeven is. Als er minder wordt uitgegeven, dan ontvangt men ook minder en schuift het bedrag door Ze vraagt om een toelichting bij de vraag over de indicatoren Mw. Carr, PvdA geeft aan dat de PvdA dit een forse investering vindt en graag meetbare indicatoren bij de begroting ziet Mw. Dalgliesh beaamt dat de indicatoren ontbreken. Ze vraagt of het gaat om de aantallen leerlingen die per middelbare schooltype afgeleverd worden Mw. Carr, PvdA verwijst naar de meetbare indicatoren die de gemeente Amsterdam gebruikt om vast te leggen of het een zwakke school betreft. Nu weet men in Zuidoost niet of het de goede kant opgaat met Sirius Mw. De Boer, D66/OZO denkt dat belangrijk is om eerst het instroomniveau duidelijk te krijgen want dat bepaalt in sterkere mate dan de CITO-score het uitstroomniveau. De kwaliteit van de scholen gaat vooruit als de resultaten van laagingestroomde kinderen omhoog gaan. Dat wordt nu niet gemeten. Alleen met de CITO-toets meten is heel mager Dhr. Methorst, D66/OZO vult aan dat bij de Polsstok kinderen in groep 8 begeleid worden naar de middelbare school en daarna langer in de gaten worden gehouden hoe het verder met ze loopt Mw. Dalgliesh vindt de opmerkingen van mevrouw Carr en mevrouw De Boer terecht. Er wordt stedelijk gewerkt aan een kwaliteitskader waarbij gekeken wordt naar het meten van het leerrendement Dhr. Mense voegt toe dat er stedelijk door DMO aan de kwaliteit van het basisonderwijs voor Amsterdam gewerkt wordt. Voor alle scholen wordt een stedelijk kwaliteitskader gemaakt waar het leerrendement op basis van verschillende indicatoren voorop staat. Daar wordt een normering aan opgehangen. Dan wordt duidelijk of een school boven of onder die normering zit. De verwachting is dat dit voor de zomervakantie gereed komt Mw. De Boer, D66/OZO denkt dat dit nog niets zegt over een individuele school. Een school heeft genoeg gereedschap ter beschikking om de voortgang van kinderen in kaart te brengen Mw. Dalgliesh merkt op dat dit op dit moment ook op scholen in Zuidoost gebeurt Door de stedelijke vernieuwing verhuizen mensen, men krijgt minder kinderen en veel mensen brengen hun kinderen niet naar een Sirius-school maar naar Diemen waardoor de geprognosticeerde leerlingendaling van 60 te verklaren is. Ze kan hier geen politieke verklaring voor vinden. Als mevrouw Osei dat wel kan, dan hoort zij dit graag Mw. Van den Brink, SP stelt dat de vernieuwing van de Bijlmermeer vertraging heeft opgelopen en zij gelooft dat hier ook een deel van de oorzaak in ligt Mw. Dalgliesh verwijst naar pagina 6 waar een aantal oorzaken worden genoemd Er zijn drie scholen die meedoen aan een onderzoek naar het verband tussen luchtkwaliteit en ziekteverzuim. Ze neemt de suggestie van de heer Viel mee dat alle scholen hieraan mee zouden moeten doen Dhr. Viel, GL vraagt of binnen het nieuwe huisvestingsplan dit soort zaken meegenomen kunnen worden Mw. Dalgliesh bevestigt dat dit gaat gebeuren Ze neemt ook de vraag over asbest mee. Naar aanleiding van het televisieprogramma over dit onderwerp had zij ook het idee hier iets mee te doen Ze gelooft dat alle Sirius-scholen meedoen aan natuur- en milieu educatie Ze is het ermee eens dat het ziekteverzuim omlaag moet Voor de borging van de kwaliteitsaanpak zijn er in de begroting bedragen opgenomen. Het stadsdeel moet daarnaast een vinger in de pap houden zodat Sirius de trajecten, en de winst die daarbij wordt opgedaan, kan voortzetten De opmerking van mevrouw De Boer, die de post bestuursbureau op pagina 22 te hoog vindt en daarop zou willen bezuinigen, wordt door mevrouw Dalgliesh meegenomen want ze kan daar nu geen antwoord op geven. Pagina 7 van 15

8 123. Mw. De Boer, D66/OZO wijst er nogmaals op dat het jammer is dat er niemand van Sirius aanwezig is. Het is bijna niet te verantwoorden dat scholen uit hun eigen budget meer moeten gaan betalen om het bestuur in stand te houden Mw. Dalgliesh suggereert dat er misschien van te voren een inventarisatie van de vragen plaats kan vinden zodat zij dit met Sirius door kan nemen voordat de behandeling in de commissie plaatsvindt Een aantal van de gestelde vragen zijn technisch, zoals de vragen van mevrouw De Boer, en die zullen schriftelijk beantwoord worden Verder heeft zij aangegeven dat zij in februari komt met de resultaten van alle projecten (VVE, Brede School, Elk Kind Telt en het kwaliteitstraject van de gemeente Amsterdam) die in Zuidoost lopen. Ze hoopt dan op voldoende tijd om dan ook een brede discussie te kunnen hebben De voorzitter vraagt of daar veel tijd voor nodig is want anders komt zij niet uit Mw. Dalgliesh wil dat er dan volop vragen gesteld kunnen worden en het hangt ervan af hoeveel ruimte daarvoor gegeven wordt. Ze denkt hier zeker een uur voor nodig te hebben Dhr. Methorst, D66/OZO heeft begrepen dat de portefeuillehouder ook nog niet weet wat er met de asbestvraag gedaan moet worden. Hij vraagt of het dan niet slimmer is om de scholen op te roepen om actief te streven naar een asbest-vrij verklaring De voorzitter vraagt of de portefeuillehouder deze vraag mee wil nemen Dhr. Viel, GL heeft nog geen antwoord gehad op zijn vraag over de ouderparticipatie Mw. Dalgliesh verwijst naar de visie en de missie van Sirius op pagina 7 in de meerjarenbegroting. Daar staat dat één van de beleidsdoelstellingen van Sirius is om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ze is het met hem eens dat daar nog een slag gemaakt kan worden en komt hierop terug De voorzitter constateert dat dit punt niet naar de raad kan als B-punt om dat D66/OZO nog een motie in het vooruitzicht heeft gesteld, dus gaat het door als A-punt. S&R B.2 Uitvoeringsnotitie Sportbuurtwerk 134. De voorzitter vertelt dat er twee insprekers zijn, de heer Bromet en de heer Van der Linden Dhr. Bromet spreekt namens de Hofgeestbuurt en geeft aan dat hij graag wil weten wat er met activiteitencentrum Hofgeest gebeurt want de buurtbewoners worden niet op de hoogte gesteld. Van de ene op de andere dag werd duidelijk dat iedereen eruit moest. Hij wijst op sociaal-zwakkere jongeren die nu in de buurt rondlopen en hij vraagt waar ze nu naar toe moeten De voorzitter gelooft dat het onderwerp buurthuizen niet onder sportbuurtwerk en deze portefeuillehouder valt. De buurthuizen vallen onder mevrouw Dalgliesh en die is net vertrokken. Ze geeft hem de gelegenheid om zijn vraag te stellen en zal hem daarna adviseren om met mevrouw Dalgliesh contact op te nemen Dhr. Bromet meldt dat de jongeren nu iedere dag vóór het buurthuis zitten te rotzooien. Hij benadert ze iedere dag om met ze te praten maar ze hebben geen andere plaats. Ze zijn gestuurd naar de Verrijn Stuartweg maar daar moeten ze veel geld betalen voor een sportschool. Nu hebben ze niets. Het gaat om meer dan 45 jongens die met kickboksen bezig zijn. Hij zou zijn eigen kinderen niet naar Anansi sturen want dat is omgeven door bos en niet veilig. Hofgeest ligt in een buurt waar iedereen toezicht kan uitoefenen De voorzitter begrijpt dat er toch een relatie is met sport dus gaat het wel om de juiste commissie Dhr. Van der Linden ondersteunt de heer Bromet. Hij heeft zelf een ruime ervaring in de bokssport vanuit de Amsterdamse Albert Cuypbuurt en het jeugdwerk waarbinnen mensen betrokken worden. Hij herkende de inzet van de mensen bij buurtcentrum Hofgeest en pleit voor de instandhouding hiervan want er wordt geweldig gewerkt. Daar zijn open deuren waar de jeugd naar binnen kan en ze kunnen knokken en lekker bezig zijn Dhr. Ristie, D66/OZO vraagt of de heer Van der Linden de indruk heeft dat het stadsdeel niet weet hoe goed de locatie gebruikt wordt Dhr. Van der Linden beaamt dat. Kampioenen worden geboren in hokken die naar zweet ruiken en niet naar verf Dhr. Parsan, PvdA vraagt of de insprekers ook contact hebben gezocht met de portefeuillehouder om te vragen naar de reden van het afbouwen van de activiteiten Dhr. Bromet heeft dit pas gisteren gehoord en heeft toen gelijk gebeld Dhr. Parsan, PvdA denkt dat het dan voor de hand had gelegen dat de heer Bromet contact opgenomen zou hebben met het stadsdeel met zijn vragen Dhr. Bromet benadrukt dat er veel talenten uit Zuidoost komen Mw. Lap, SP vraagt hoe lang deze sportgelegenheid al functioneert. Pagina 8 van 15

9 147. Dhr. Bromet denkt dat het ongeveer 18 maanden loopt. Hij weet niet of het stadsdeel het buurthuis hiervoor subsidieert. De jongens betaalden een kleine bijdrage. Anansi is verlaten en er is geen toezicht De voorzitter bedankt de beide insprekers. De volgende inspreker is de heer Hellings Dhr. Hellings is 25 jaar sportadviseur geweest van de gemeente Amsterdam met de nadruk op allochtonen. Hij heeft deelgenomen aan de sportbuurtwerkactiviteiten in Amsterdam en deze ook georganiseerd. Hij onderneemt nu met zijn organisatie vanuit het stadsdeel Zuidoost Hij heeft tranen moeten laten over het sportbuurtwerk in het stadsdeel want het functioneert niet. Sportbuurtwerk moet een synergie leggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en het moet mensen die weinig draagkrachtig zijn stimuleren tot sportdeelname. Het aanbod van sportbuurtwerk in dit stadsdeel is bedroevend slecht. De nota over het armoedebeleid gaf aan dat veel mensen naar beneden gaan in plaats van omhoog. Sportbuurtwerk kan een oplossing zijn om deze mensen in de gelegenheid te stellen om te sporten voor heel weinig geld. Er wordt nu een dure manager aangesteld. Hij vraagt waar de kickboksers nu terecht kunnen. Hij ziet de andere groepen waar sport noodzakelijk voor is niet terug komen in het sportbuurtwerk. Hij ziet geen verband tussen die groepen en de activiteiten Dhr. Parsan, PvdA bedankt voor het duidelijke verhaal. Hij vraagt of hij bekend is met het sportplan waarin een aantal ambities zijn geformuleerd Dhr. Hellings bevestigt dit. Deze ambities zijn echter veelal gericht op de georganiseerde sport Dhr. Parsan, PvdA merkt op dat het sportbuurtwerk daar ook in verwerkt is. Er worden daar extra accenten gelegd op het tegengaan van obesitas, wat veel voorkomt in de krachtwijken. Hij vraagt of de heer Hellings de geformuleerde doelstellingen in dat sportplan niet terugziet in de nota Dhr. Hellings denkt dat voornamelijk Jump-In zich bezighoudt met obesitasbestrijding. Het wordt omarmd door het sportbuurtwerk en veelal door de scholen uitgevoerd. Het sportbuurtwerk heeft daarin eigenlijk geen rol meer want het project loopt al zo lang en wordt ook uitgevoerd door GG&GD. Hij heeft niet het idee dat dit een direct onderwerp voor sportbuurtwerk hoort te zijn Dhr. Parsan, PvdA gelooft dat sportbuurtwerk als voorportaal fungeert. Er kunnen daarna accenten worden gelegd, bijvoorbeeld een bepaald percentage van de inzet besteden aan een bepaalde doelgroep. Hij vraagt of de heer Hellings die gedachte in de nota mist Dhr. Hellings bevestigt dit en vraagt of men bekend is met het sportonderzoek van TNO uit Daarin wordt heel nadrukkelijk aangegeven waar bepaalde doelgroepen thuishoren. Een obesitas doelgroep hoort daarbij niet thuis in het sportbuurtwerk Dhr. Meyer, VVD vraagt of het pleidooi van de heer Hellings gezien kan worden als een ondersteuning van de uitvoeringsnotitie waarin gevraagd wordt sportbuurtwerk nieuwe stijl zodanig in te vullen dat een aantal van die doelgroepen duidelijk benoemd staan. Hij denkt dat de heer Hellings op zijn wenken bediend wordt Dhr. Hellings gelooft niet dat de notitie voldoet aan het sportbuurtwerk. Sportbuurtwerk heeft een heel ander doel. Nu zijn er nog heel veel uren waarop er niet gesport wordt. In de centrale stad is ooit besloten dat 50% van de sporturen voor de buurten zijn. Daar heeft de buurt recht op en daarom kan de buurt zeggen hoe dit in de wijken ingevuld moet worden. Daarnaast is er de verenigingssport en de schoolsport. Hij vraagt zich af wat de resultaten waren van het vorige sportbuurtwerk en wie aan de activiteiten hebben deelgenomen. Hij kan daar niets van terugvinden. Er waren twee sportbuurtwerkers en die zijn nu weg. Er zijn meer vragen die open zijn blijven staan. Nu komt er weer een nieuwe vorm van sportbuurtwerk, terwijl de vorige nog niet echt afgesloten is. Er moet een goede evaluatie komen voordat dit opnieuw geïntegreerd wordt Dhr. Res, CDA vraagt of er nog meer een sociale component aan sportbuurtwerk toegevoegd moet worden en of er sporten niet bijzitten die er wel bij hadden moeten zijn Dhr. Hellings heeft begrepen dat het stadsdeel zich richt op 7 sporten. Het gaat niet om een specifieke sport maar om de doelgroepen. Hij weet dat er bewegingsarmoede speelt voor de 55+ groep. Daar moeten dus activiteiten voor worden georganiseerd. Er wordt wel over ouderenparticipatie gerept bij de activiteiten van hun kinderen maar hij vraagt waar de activiteiten voor de ouderen zelf zijn Dhr. Ristie, D66/OZO vraagt hoe de door de heer Hellings aangegeven incongruïteit tussen wat een sportbuurtwerkcoördinator verdient en wat erin totaal beschikbaar is voor sportbuurtwerk door een andere inrichting ondervangen kunnen worden Dhr. Hellings heeft gehoord van een project waarin werklozen een sportopleiding volgen in Zuidoost. Voor dat geld kunnen er veel meer mensen worden ingezet bij het sportbuurtwerk. Die dure man is niet echt nodig. In het stadsdeel is al een sportmanager aanwezig, de heer Brown, van het sportcentrum. Pagina 9 van 15

10 163. Mw. Caster, CU vraagt of de heer Hellings bereid is de hele sportnotitie nog eens door te kijken en hierover mee te denken. Ze zou het jammer vinden wanneer er geen gebruik gemaakt zou worden van zijn expertise Dhr. Hellings voelt zich gevleid, maar merkt op dat dit niet de bedoeling is De voorzitter meldt dat het de aanwezigen vrij staat om advies in te winnen bij de personen die zij daarvoor geschikt achten. Ze bedankt de inspreker Ze vraagt of de commissieleden zich tot de hoofdlijnen willen beperken en ook aan willen geven of het stuk als A-punt of B-punt door kan naar de raad Mw. Caster, CU vindt dat in het stuk duidelijk uitgesproken wordt dat er iets moet gebeuren en daar staat zij achter Ze vraagt naar aanleiding van de financiële paragraaf (punt 9) of er nagedacht is hoe er omgegaan moet worden met bewoners die zelf helemaal geen budget hebben en geen eigen bijdrage kunnen leveren. Ze vraagt of de genoemde kosten van alleen gemaakt worden voor de manager sportbuurtwerk of dat hier ook de beweegmanager van wordt betaald. Ze kan zich voorstellen dat wanneer deze kosten verlaagd kunnen worden, dit ten goede kan komen aan een verlaging van de eigen bijdrage van de bewoners, zodat deelname van alle doelgroepen geoptimaliseerd kan worden. Het budget voor PR van lijkt haar weinig voor héél Zuidoost. Ook hier denkt ze dat een verlaging van het managersinkomen meer geld voor PR zou kunnen betekenen Dhr. Blom, GL was in eerste instantie content met de inhoud van de raadsvoordracht. Hij gelooft dat de portefeuillehouder echt iets heeft gedaan met de opmerkingen die op 28 september 2010 gemaakt zijn. Hij constateert tevreden dat de meeste opmerkingen overgenomen zijn en gelooft zelfs dat er meer is gedaan dan er gevraagd is Hij vraagt of de aanbesteding naar een overkoepelende organisatie helemaal niet doorgaat omdat daar nu een ambtenaar voor komt Daarnaast ziet hij niets meer terug over het passensysteem waar vrij lang over is gedebatteerd. Hij heeft gelezen dat er bij het uitlenen van materiaal een pas nodig is en vraagt om wat voor pas dit gaat Hij vindt het goed om af te stappen van het systeem van subsidie verstrekken. GL staat achter het systeem van het geven van opdrachten voor de kosten van de sportbuurtwerkcoördinator is stevig. GL vraagt om een nadere onderbouwing. Ook het PR-bedrag van is niet onderbouwd en hij hoort daar ook graag meer over In paragraaf 9 wordt gerefereerd aan een te houden onderzoek over sport voor volwassenen en zijn partij wil weten wanneer daar de eerste resultaten van bekend zullen worden. Hij vraagt of dit ook op de actielijst gezet kan worden Er zou een speciale vereniging gelinkt worden aan een specifieke Cruijff-court omdat dit een betere doorstroming van recreatieve sport naar verenigingssport zou betekenen. Hij vraagt of dan niet de recreatieve sport in het gedrang komt en of buurtbewoners nog evenveel ruimte krijgen om gebruik te maken van de voorziening Tenslotte merkt hij op dat de sportbuurtwerkmanager in het tweede kwartaal in dienst genomen zal worden waardoor er een onderbesteding is van in het eerste kwartaal. Hij vraagt wat de bestemming hiervan wordt Mw. Badal, VVD merkt op dat in de uitvoeringsnotitie de moties en het commentaar van de commissie verwerkt zijn. Ze ziet dat afgestapt is van de overkoepelende organisatie. Daarnaast is de zorg van de VVD over het ondersneeuwen van kleine organisaties die ook een plek zouden kunnen krijgen in het sportbuurtwerk afgenomen De VVD ziet graag dat de sportbuurtwerkmanager voldoende competenties heeft en wil afdwingen dat Zuidoost het beste in deze krijgt In de financiële paragraaf mist zij een opmerking over de eigen bijdrage voor sportactiviteiten voor volwassenen Verder sluit de notitie aan bij wat er op 14 september is gezegd, dus gaat de VVD akkoord Ze dringt er tenslotte op aan om de vragen van de inspreker, de heer Bromet, te beantwoorden Mw. Alcantara, PvdA meldt dat haar fractie akkoord gaat met de raadsvoordracht en zij dankt voor de wijze waarop de reacties van de commissie zijn verwerkt. Het voorstel geeft duidelijke garanties voor de inbreng van de bewoners, zoals in de motie gevraagd werd. De fractie stimuleert samenwerking met de bewoners en bij het aanbod van sportbuurtwerk moet er een accent gelegd worden bij kinderen met obesitas. Er ligt een motie van de PvdA vanaf 2008 waar nog niet aan gewerkt is. Bij de begroting van 2010 heeft de PvdA ook een motie ingediend met betrekking tot cultuur, specifieke en laagdrempelige beweging voor de bewoners. Die motie is ook niet uitgevoerd. Pagina 10 van 15

11 Ze vraagt dan ook wanneer beide moties uitgevoerd gaan worden. Daarnaast vraagt de fractie of er gekeken kan worden naar de subsidierelatie met de huidige aanbieders Dhr. Idsinga, PvdA wijst erop dat men in eerste instantie over zou gaan tot aanbesteding, waardoor men eerst zou moeten kijken of er een structurele subsidierelatie is met de huidige leveranciers. Nu daarvan wordt afgeweken blijft de vraag in hoeverre er verschuivingen gaan komen, zoals in de percentages jong/oud en meer inspelen op de vraag vanuit de wijk. Hierdoor komt er ook een andere vraag naar de leveranciers en ook dan moet er gekeken worden of er structurele subsidierelaties zijn, of dat een probleem zou kunnen geven en of er niet een signaal zou moeten gaan naar de huidige leveranciers Er wordt een groot belang gehecht aan ouderparticipatie en de inzet van vrijwilligers. Dit geldt ook voor de sportverenigingen. DMO heeft een aanbod aan de sportorganisaties gedaan voor het volgen van een training om succesvol vrijwilligers binnen te halen. Dat traject heeft zich al op tal van plaatsen bewezen en hij vraagt aan de portefeuillehouder of hij hiermee bekend is, en met de informatiebijeenkomst de maandag erna in Sporthal Zuid. Hij vraagt tevens of DMO alle verenigingen actief in Zuidoost daarop heeft geattendeerd en of de portefeuillehouder het van belang vindt om dat ook nog eens vanuit het stadsdeel te stimuleren Dhr. Ristie, D66/OZO constateert dat er geworsteld wordt met de organisatie van het sportbuurtwerk. Hij vindt dit niet vreemd omdat dit een belangrijk onderwerp is voor veel mensen in Zuidoost Hij denkt dat de sportbuurtwerkcoördinator in plaats van de eerder voorgenomen externe organisatie een voorbeeld is van voortschrijdend inzicht. Zijn partij vindt het positief dat er nu wel concreet is gesproken met de huidige aanbieders van sportbuurtwerk om de gevolgen van eerdere plannen ten aanzien van de coördinatie te overzien. Het is echter niet duidelijk wat de bestuurlijke afweging is geweest om van een eerder besluit af te wijken en hij is benieuwd naar de uitleg Hij mist in het geschetste profiel van de sportbuurtwerkcoördinator, de toezegging dat deze zich gaat toeleggen op zaken zoals het uit handen nemen van een heleboel rompslomp van de huidige en toekomstige sportbuurtwerkorganisaties en hij noemt administratie, het generen van fondsen en andere zaken die niet direct met het sporten zelf te maken hebben. Hij vraagt waarom dit niet in het takenpakket van deze coördinator is opgenomen Binnen het nieuwe sportbuurtwerk vervalt de subsidierelatie en worden er opdrachten gegeven. Toekomstige aanbieders zullen hun diensten dan niet marktconform kunnen aanbieden. Hij vraagt of de portefeuillehouder de commissie kan informeren over de fiscale gevolgen voor de huidige aanbieders Hij vraagt zich af of de aansturing door de sportbuurtwerkcoördinator wezenlijk anders wordt als er diensten worden ingekocht vergeleken met de subsidierelatie Hij vraagt of er besloten is om sportstimulering en sportbuurtwerk voor volwassenen op maximaal 20% van het budget te stellen. Hij is benieuwd naar de resultaten van het onderzoek naar de behoefte van volwassenen sportbuurtwerk zoals aangekondigd. Hij vraagt of dit in een tussenevaluatie van het nieuwe sportbuurtwerk kan worden meegenomen na een jaar, om te kijken of deze heeft geleid tot de beoogde resultaten. Hij denkt dat voorkomen moet worden dat het budget voor 4 jaar dichtgetimmerd wordt. In de arbeidsvoorwaarden van de sportbuurtwerkcoördinator zou dit meegenomen moeten worden. Als na de evaluatie blijkt dat 20% van het budget onvoldoende is voor het 18+ sportbuurtwerk, dan stelt hij voor om van elke kilo die hij van zijn gewicht prijsgeeft er één procent wordt toegevoegd aan het budget voor de volwassenensport. Het verdient namelijk serieuze aandacht om volwassenen tot sport aan te zetten D66/OZO zal altijd pleiten voor meer deskundigheidsbevordering. Hij vraagt waar het cursusaanbod van afhankelijk is, wie uiteindelijk bepaalt welk aanbod er komt en wat de beleidsprioriteiten op dit terrein zijn Hij wil ook weten hoe het zit met de samenwerking tussen de sportbuurtwerkcoördinator en de wijkcoördinatoren en of het om incidenteel contact gaat of dat dit structureel ingebed wordt in de organisatiestructuur van het nieuwe sportbuurtwerk. Hij ziet dat niet terug in een organogram Hij vraagt tenslotte of er nog een actieve rol is weggelegd voor de sportambassadeurs van Zuidoost ten aanzien van het sportbuurtwerk en wat het pasjessysteem gaat kosten want dit wordt niet genoemd Dhr. Res, CDA sluit zich aan bij de laatste vraag Er is al jarenlang geld aan het sportbuurtwerk gegeven waarbij het resultaat veel te mager is gebleven. Er is gekozen voor een nieuwe opzet en hij denkt dat dit een kans moet krijgen om zich te bewijzen. Hij wil ook halverwege weten of men op de goede weg zit Hij denkt dat het een stapje verder is om de sociale component te verwerken. Pagina 11 van 15

12 197. Hij denkt tevens dat het ook de taak is van de manager om naast het begeleiden van sporters daar ook de clubs en andere organisaties bij te betrekken. In het ter kennisname stuk over het sportloket wordt aangegeven dat dit niet gemakkelijk is. Het is echter wel van belang want het is niet altijd zo dat men op de overheid kan rekenen. Het laten doorstromen van talent naar de verenigingen behoort ook zeker tot de taak van de manager. Voor de rest hoopt hij dat deze keuze goed is Mw. Lap, SP denkt ook dat de gewijzigde opzet de moeite waard is om een kans te krijgen. Ook vindt de SP dat het salaris van de manager overdreven riant is. Dit is niet te vergelijken met externe organisaties want daar gaat sowieso veel geld heen. Misschien dat daar nog even naar gekeken kan worden Ze vraagt of de heer Leslie Heller gevraagd kan worden informatie te geven over de sportactiviteiten die er zijn in de wijk zodat deze meegenomen en benaderd kunnen worden Ze vraagt tevens op korte termijn om een oplossing te vinden voor het probleem van het stoppen van de sportactiviteiten bij Hofgeest Mw. Caster, CU vraagt of de raad inzage kan krijgen in de tekst voor de vacature van manager sportbuurtwerk Dhr. Meyer, VVD vraagt wat mevrouw Caster hier mee wil bereiken want dit is een uitvoeringszaak waar de commissie niets mee te maken heeft Mw. Caster, CU vindt dat dit behoort tot de kaders die gesteld moeten worden. Het is belangrijk dat de commissie inzage krijgt in de persoon die dit ambitieuze plan moet gaan uitvoeren. Beantwoording vragen door de portefeuillehouder de heer Jaensch 204. Dhr. Jaensch merkt op dat er in 2009 al gesproken is over de toekomst van het sportbuurtwerk. In januari 2010 is er een discussienota geweest, die uitgewerkt is. De kernsporten zijn benoemd en in de uitwerking heeft de commissie vragen gesteld over het overkoepelend uitvoeren van een organisatie in relatie tot de lokale inbedding van de organisaties die dat nu doen. In antwoord op de vraag van de heer Ristie, wat hier de achtergrond van was, merkt hij op dat het DB goed naar de commissie geluisterd heeft. Het DB heeft met de verenigingen gesproken en sommige waren ook aanwezig bij de raadsvergadering en hebben daar vrees aan over gehouden. Dat leek het DB geen goede basis om te beginnen, dus is de andere optie ingezet om met hen zelf te gaan werken. Zij krijgen de eerste opdracht waarna met andere partijen gewerkt kan worden die daarop aanvullend activiteiten kunnen gaan verrichten Er zijn op dit moment 3 partijen die sportbuurtwerk aanbieden: Koryo, K-zone en Stichting Jeugdtennis. Deze partijen is al een aanbod gedaan met het verzoek wat zij kunnen uitvoeren. Ze kunnen of op hun eigen plek blijven zitten, en doen wat ze doen, ze kunnen ook meer plekken aan gaan pakken en een cursusaanbod daarbij doen. Ze kunnen ook overkoepelend over het hele stadsdeel activiteiten uitvoeren op meerdere plekken met meerdere cursussen, ouderen en jongeren, en een grootschalig evenement gaan organiseren. Zij geven nu zelf aan wat zij graag willen. Na hun inschrijving wordt naar de witte vlekken gekeken en wordt er eerst naar bestaande aanbieders gekeken die al in het stadsdeel aanwezig zijn zoals Sciandri en Funtracks en een derde partij. Mochten er daarna nog witte vlekken overblijven, dan wordt gekeken naar nieuwe partijen De gesprekken met Stichting Jeugdtennis en K-zone verlopen voorspoedig. K-zone zit nu nog in Kraaiennest geconcentreerd en Stichting Jeugdtennis zit al breder. Voor Koryo geldt dat het stadsdeel de Oranjehorst-ruimte breder wil kunnen inzetten waar Koryo nog nader overleg over wil Het activiteitencentrum Hofgeest is niet van het stadsdeel maar van Ymere. Het stadsdeel huurt dit voor per jaar. Er moet eerst een andere huurder gevonden worden. Alle activiteiten moeten nu worden geconcentreerd in de vier community centers, waarvan Anansi voor veel bewoners het dichtst bij zal zijn. De kickboks activiteiten vallen formeel niet onder het sportbuurtwerk. Swazoom voert deze activiteit zelf uit, en voor 2011 hebben ze daar nog geen budget voor maar wel een verzoek hebben ingediend om dit voort te mogen zetten. Dit is nog in beraad. Het continueren van kickboksen kan dus niet in Hofgeest gebeuren. Bij Huntum is een gymzaal waar mogelijk sportbuurtwerk aangeboden gaat worden, maar dat gebeurt dan wel binnen de zeven kernsporten. Kickboksen valt daar niet onder. Dat sluit niet uit dat iemand met een idee kan komen om dit te gaan doen. Daar staat het stadsdeel open voor. Het DB betreurt het dat dit niet duidelijk is geworden bij de bewoners In antwoord op de vragen van de heer Hellings stelt hij dat het stadsdeel 7 jaar geleden nog zelf sportbuurtwerkmedewerkers in dienst had maar dit daarna heeft uitbesteed. Sportbuurtwerk wordt alleen door lokale kinderen bezocht en dat zijn in de regel geen kinderen die bij een sportvereniging zitten. Zolang er nog geen pasjes zijn kan het stadsdeel niet zien wie het zijn, hoe vaak ze Pagina 12 van 15

13 deelnemen, of van welke andere sportverenigingen ze lid zijn. Hij herkende zich dan ook niet in de weergave van de heer Hellings Hij beaamt wel dat het bestrijden van obesitas niet primair neergelegd wordt bij het sportbuurtwerk. Dat kan niet wanneer het gaat om de eerste kennismaking met sport. Er zijn aparte programma s voor obesitas via de fysiotherapiepraktijken. Dat loopt al een aantal jaren, ook voor jongeren. Binnenkort start een programma voor moeders Het pasjessysteem wordt nog niet ingevoerd, dus kunnen daar ook nog geen kosten voor worden ingeschat. Er is wel een pilot geweest in het stadsdeel. Het stadsdeel ziet het liefst een stedelijk systeem, dus niet elk stadsdeel haar eigen pasjessysteem en verschillende meetsystemen. Hij ziet hier ook een bredere rol waarbij ook cultuur meegenomen zou kunnen worden. Wethouder Ossel is daarmee bezig en hier moet dit jaar een beslissing over worden genomen. Er is een werkgroep gestart om geschikte registratiesystemen te bekijken. Hij verwacht dat de invoering in de loop van de bestuursperiode zijn beslag krijgt, nadat dit stedelijk is ingevoerd. Dan zal de stimulering van het bewegen door kinderen gemakkelijker te volgen zijn. Ook voor de sportuitleen zal dat pasje bruikbaar zijn Binnen de kosten van de medewerker zit ook de werkplek op het stadsdeelkantoor voor per jaar. Hieronder vallen de huurkosten voor de werkplek gerelateerd aan het gebouw, de computer, de ondersteuning, alles wordt toegerekend aan dit project. Daarnaast gaat het om een medewerker die niet van 9-5 werkt. De nadruk zal op de avonduren en de weekenden komen te liggen. Die ongewone werktijden vragen extra beloning De functie zelf is op schaal 9 en dat is geen hoge schaal. Het stadsdeel verwacht wel HBO-niveau, het kan een jonger iemand zijn met affiniteit met het stadsdeel en met sport, hij moet ook binnen het web van de community centers kunnen werken, moet goed de verenigingen in het stadsdeel kennen of willen leren kennen, moet in het weekend willen werken, moet een jaarplan maken met de activiteiten met een spreiding stadsdeelbreed, is het contact naar het stadsdeel toe, moet rapportages maken over resultaten en gaat input leveren voor beleid. De vacature wordt eerst in de eigen organisatie, dus bij het stadsdeel zelf, uitgezet. Als daar geen geschikte kandidaat uit rolt is de volgende stap om te kijken binnen de gemeente Amsterdam. Pas als dat niet lukt gaat de vacature naar buiten. Het gelooft dat het een interessante vacature is en wijst erop dat het aantal stadsdelen van 14 naar 7 is gegaan, dus er zijn overtolligen. Voor Zuidoost geldt ook dat er afscheid genomen zal worden van 10% van de ambtenaren. Hij verwacht echter dat men er binnen de gemeente Amsterdam of binnen het stadsdeel wel uit gaat komen Op dit moment wordt de vacature tijdelijk bemand door de medewerker van het sportloket die aanvullende diensten verricht. Er blijft dus geen geld over want de afstemming met de lokale sportbuurtclubs en het maken van het programma loopt al Hij gelooft dat de PR van ergens tussen te veel en te weinig, zoals is opgemerkt door sommige commissieleden, inzit. Een deel bestaat uit gratis publiciteit via bijvoorbeeld de stadsdeelkrant. Hij verwacht één, misschien twee bijlagen als het aanbod van het sportbuurtwerk voor volwassenen en jeugd voor het zomer- en winterseizoen bekend is. Daarnaast wijst hij op flyers logo s en kleding die nodig zijn om het sportbuurtwerk onder de aandacht te brengen. Het is een globaal budget: 3% van de totale kosten Hij zal kijken hoe hij de commissie op de hoogte kan houden over het onderzoek waar de vraag van de heer Ristie uit voortkwam of de 20% voor volwassenensport voldoende zou zijn. Hij wil dit ook bij de evaluatie betrekken en denkt hierbij aan Hij vraagt zich af waaraan afgemeten zou moeten worden of die 20% voldoende is of niet. Het kan zijn dat er veel animo is maar er moet ergens een grens getrokken worden. Als er een overaanbod is moet er geselecteerd worden op mensen die nog helemaal niet sporten. Vanuit zijn ervaring in stadsdeel Zuid weet hij dat sportbuurtwerk een goedkoop alternatief kan zijn voor een vereniging. Mensen moeten niet eeuwigdurend in het sportbuurtwerk blijven hangen. De doorstroming naar een vereniging moet actief gestimuleerd worden. Daar heeft de sportwerkbuurtmanager ook een rol bij. Daardoor neemt de administratieve belasting van de verenigingen ook af. Ook door het intrekken van het subsidiemodel, waarbij aan allerlei administratieve eisen moet worden voldaan, en naar opdrachtverlening te gaan, wordt de administratieve last verminderd. De fiscale gevolgen hiervan zijn in onderzoek. Het stadsdeel verwacht dat hier geen extra belasting van ondervonden wordt Dhr. Ristie, D66/OZO haakt in op de aangegeven status van de fiscale gevolgen door erop te wijzen dat ook de behoefte van de 18+ deelnemers aan het sportbuurtwerk in onderzoek is. Er gaan echter een aantal zaken op voorhand geoormerkt worden, er gaan afspraken gemaakt worden, terwijl dit soort cruciale, fundamentele zaken nog niet duidelijk zijn. Pagina 13 van 15

14 217. Dhr. Jaensch wijst erop dat wanneer men in de uitvoering zit er heel veel kwesties spelen en hij benadrukt dat het sportbuurtwerk de komende tijd zijn gang kan gaan, ongehinderd door fiscale omstandigheden. Hij stelt dat de commissie dit heel goed aan het DB over kan laten en gelooft dat dit overbrugbaar is Hij bevestigt dat de aanbesteding niet doorgaat In de eerdere notities is ter sprake gekomen dat er een eigen bijdrage gevraagd zou worden, met name bij volwassenen. Het gaat om een minimale bijdrage. Hij merkt op dat aangetoond is dat wanneer mensen een bijdrage betalen ze ook actiever worden en hogere eisen stellen aan de kwaliteit. Als dat echt een probleem is, dan zal dat nooit een belemmering zijn om kinderen te laten deelnemen. Hij vindt dit voor volwassenen anders. Daarbij geeft de sportpas mogelijkheden om als de bijdrage hoger is daarin te voorzien. Kinderen kunnen op basis van zowel de sportpas als het sportfonds honderden euro s per jaar krijgen om sportkleren te kunnen kopen en om aan sportdeelname te kunnen doen. Uit het Armoedejaarverslag blijkt dan ook dat de bewoners daar goed gebruik van maken De Cruijff-courts zijn niet specifiek genoemd, net als de Krajicek-court en andere plekken waar sportbuurtwerk in het buitenseizoen gebruik van gaat maken. Het zal niet zo zijn dat de sportbuurtclubs dat gaan domineren. De bezettingsgraad van een basketbalveld is nu een paar procent. Voor Cruijff-courts ligt dat iets hoger. Er moet dan ook meer naar een aan te bieden programma gekeken worden dan naar de aanleg van extra veldjes. Hij denkt dat het stadsdeel dan ook blij moet zijn met het programma dat de sportbuurtclubs gaan aanbieden. Hij denkt dan ook niet aan verdrijven maar juist dat het mensen aan zal trekken. Mocht het toch een probleem zijn, dan verwacht hij dat daar ook een oplossing voor wordt gevonden Hij vindt het een leuk idee om de sportambassadeurs in te schakelen en neemt dit mee Over de verschuivingen in het aanbod denkt hij dat de sportbuurtverenigingen die nu heel lokaal georiënteerd zijn, gevraagd zullen worden om zich breder in te laten zetten. K-zone kan ook andere sporten dan tennis en golf aanbieden. Dit geldt ook voor de Stichting Jeugdtennis. Er wordt dan wel enige didactische kennis verwacht Het programma om vrijwilligers succesvol binnen te halen is bekend. De bedoelde presentatie is al een keer in het tweejaarlijkse Sportcafé door DMO gegeven. Hij kan zich voorstellen dat het programma van DMO binnenkort weer onder de aandacht gebracht wordt van de sportverenigingen. Het valt een beetje buiten de scope van het sportbuurtwerk maar is een goed idee Primair is het cursusaanbod van de kernsporten en de spreiding door de raad bepaald. Als het gaat om het precieze plekje in de buurt, dan probeert het stadsdeel die plekken te inventariseren. Er bestaat een hele kaart met de mogelijkheden. Het exacte aanbod gaat in samenspraak met degene die de opdracht aanneemt Dhr. Ristie, D66/OZO vraagt of de behoeftes aan de verschillende disciplines die komen kijken bij het sportbuurtwerk naast het sporten an sich en deskundigheidsbevordering op dat gebied op basis van vraag of aanbod bepaald worden Dhr. Jaensch wijst erop dat dit ook in samenspraak met de sportbuurtwerkmanager wordt bepaald. Uiteindelijk is het resultaat dat een jong iemand die nog niet actief sport vaker gaat bewegen, dus minmaal twee keer per maand een uur naast gym aan sport besteedt. Dat kan in verenigingsverband, of met vrienden. Het gaat om alles wat daar ten dienste van staat, dus tussen de sportparkmanager en de aanbieder, en daar komen ook cursussen bij kijken. In de opdrachtverlening zal iets staan over het niveau van de mensen die men daarbij moet betrekken. Dat kan een stagiair zijn als er daarnaast een leidinggevende is die over de juiste papieren beschikt. Dat verandert niet ten opzichte van de huidige situatie Hij is blij met de complimenten die zijn gegeven ten aanzien van de uitwerking. Hij heeft nog toegezegd om een rondje langs de velden te maken zodat de commissieleden ook kennis kunnen maken met een aantal aanbieders Dhr. Ristie, D66/OZO mist nog het antwoord op de vraag hoe het met de samenwerking tussen de sportbuurtwerkcoördinator en de wijkcoördinator zit Dhr. Jaensch stelt dat de sportbuurtwerkmanager met iedereen die relevant is voor het uitvoeren van het aanbod contact heeft. De wijkcoördinatoren hebben niet specifiek in hun taak zitten dat ze het sportbuurtwerk mede coördineren. Zij moeten signalen opvangen uit hun buurt, en als deze betrekking hebben op sportbuurtwerk, dan moet er met de sportbuurtwerkmanager overlegd worden. Als de sportbuurtwerkmanager constateert dat er op een open veldje zaken gebeuren die de wijkcoördinator moet weten, dan moet hij hem daarvan in kennis stellen. Hij moet echter nog nadrukkelijker contact hebben met de coördinatoren bij de community centers, want daar komen de Pagina 14 van 15

15 jongeren vandaan, met de Brede Scholen en met de verenigingen. Daar liggen de primaire relaties voor de sportbuurtwerkmanager Dhr. Idsinga, PvdA wijst er in het kader van sport en gezondheid op dat zorgverzekeraar Agis heel nadrukkelijk bezig is met een aantal projecten onder de noemer Embedded Fitness, waarbij gesprekken gevoerd worden met Nintendo over bewegingsactiviteiten met Nintendo apparatuur door ouderen. Men kijkt naar mogelijkheden om dit uit te proberen en hij denkt dat het aantrekkelijk is voor de portefeuillehouder om hierover met Agis te praten De voorzitter vindt dit een goede suggestie en ze bedankt de portefeuillehouder Daarna zegt ze toe dat als er voortaan twee bespreekpunten op de agenda staan voor één avond, ze om 23:00 uur schorst tot een later tijdstip Verder vraagt ze als de commissieleden opmerkingen hebben over de termijnagenda of iets voor de rondvraag hebben, om dit schriftelijk bij de griffie te melden Tenslotte constateert ze dat het laatste punt naar de raad kan en stelt voor dat dit als A-punt gebeurt want er zijn een aantal bezwaren en een aantal vragen gerezen. In het voorzittersoverleg wordt dit definitief bepaald. E. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 24:00 uur en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage. Pagina 15 van 15

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht 22 maart 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

Maassluise Onderwijs Raad

Maassluise Onderwijs Raad Maassluise Onderwijs Raad Concept verslag bijeenkomst MOR/Gemeenteraad op donderdag 17 september 2015 PLAATS : Albedacollege, De Vloot 68 TIJD : 20:00 21:30 uur Aanwezig: De heer A.J. Storm (voorzitter)

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Datum: 9 oktober 2014 Onderwerp: Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik (14-101)

Datum: 9 oktober 2014 Onderwerp: Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik (14-101) BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 9 oktober 2014 Onderwerp: Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik (14-101) Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving)

Dhr. Swaans (VVD) De heer W. Couwenberg (lijst Couwenberg) kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig De heer J. van Gulik, (voorzitter) en de heren G. v. Ostaden (SP), G. v.d. Put (PvdA), M. v. Oosterwijk (PAG), S.Sperber (CDA), J. Swaans (VVD). r dhr. Van

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2015 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 1-1-2015 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2015/2016-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen...- 3 - Algemeen

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. 1. Voorwoord Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als -er? Zie je kansen voor jezelf en

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Schuldhulpverlening 3e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Schuldhulpverlening 3e kwartaal 2016 9 ingekomen verzoeken Stijging meeste verzoeken Q3 MaDi ombudsman verwijst terug naar de eerst lijn 1. Inleiding Dit is de 3e rapportage van 2016. Deze rapportage bevat het overzicht van de verzoeken aan

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reactienota op de adviezen

Reactienota op de adviezen Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. De volgende raden zijn om advies gevraagd: 1. Wmo Advies Raad De Bilt; 2. Ouderenraad De Bilt Reactienota op de adviezen Met

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Datum: 23-09-2015 Tijd: 13:00 14:30 uur Aanwezig: Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Verslag 27 mei 2015 3. Interactief rondje langs de velden:

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid

Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid en benoeming nieuw lid 15/2003 Registratienummer 2.62145 Opgesteld door, telefoonnummer Paula Croonen, 2261 Programma Cultuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Evaluatie Programmaraad Gelderland Zuid

Nadere informatie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie notulen Deelraad Barendrecht 18-11-2014 Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie