Profiel Ter Heijde, versie 1.1 INHOUDSOPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel Ter Heijde, versie 1.1 INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 PROFIEL TER HEIJDE Datum: 7 mei 2015 Versie: 1.1 Beheerder: Dick Klinkspoor t Evaluatiedatum: Documentnaam: Profiel Ter Heijde Definitief

2 INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte aanpak in Ter Heijde Aanleiding gebiedsgerichte aanpak Gebiedsteam Ter Heijde Aanpak Ter Heijde Samenvatting uitkomsten gebiedsprofiel 5 2 Achtergrondgegevens kern en inwoners Ter Heijde in het kort Wijken en buurten Aantal inwoners Leeftijdsopbouw Etniciteit Gezinssamenstelling Burgerlijke Stand Opleidingsniveau Jeugdindicatoren Samenvatting 15 3 Wonen Verdeling huur- en koopwoningen Woningen Ontwikkelingen op de woningmarkt Verhuisbewegingen Samenvatting 17 4 Werk en inkomen Inkomensgroepen Arbeid Bedrijven MOE-Landers Samenvatting 22 5 Vrije tijd Vrijetijdsbesteding Culturele centra en maatschappelijke accommodaties Muziek- en toneelgezelschappen Sportcomplexen en sportverenigingen Religie Samenvatting 26 6 Gezondheid en zorg Eenzaamheid Lichamelijke gezondheid Overgewicht Alcoholgebruik Drugsgebruik Beperkingen Kwetsbare senioren Psychosociale problemen Aanspraak AWBZ Ondersteuning voor zorgjeugd Samenvatting Leefbaarheid en veiligheid 33 Pagina - 2

3 7.1 Betrokkenheid van bewoners Wijkschouwen en wijkregisseurs Leefbaarheid Ter Heijde Politiegegevens Hotspots Samenvatting 36 8 Voorzieningen wonen, zorg, welzijn en onderwijs Voorzieningen en bereikbaarheid Voorzieningen Zorg, welzijn en onderwijs Stiploket Ouderenadviseurs Vitis Welzijn Voedselbank Samenvatting 38 9 Vrijwillige inzet Vrijwilligers Mantelzorg 40 Bijlage 1 Begrippenlijst Definities 41 Pagina - 3

4 1 GEBIEDSGERICHTE AANPAK IN TER HEIJDE 1.1 Aanleiding gebiedsgerichte aanpak Met ingang van 1 januari 2015 komt er een aantal nieuwe taken naar de gemeente toe in het sociale domein. Dit betreft taken vanuit de AWBZ, jeugdzorg en de participatiewet. De decentralisatie van deze taken biedt kansen om op lokaal niveau de ondersteuning dichterbij de burger te organiseren. Hierbij staan begrippen als het vergroten van de eigen kracht van inwoners en de samenleving, de inzet van het eigen sociale netwerk en participatie centraal. Opgebouwde sociale kracht in wijken en buurten blijft behouden en wordt, waar nodig, versterkt met een buurtgerichte aanpak. Sterke sociale netwerken zijn randvoorwaarden om individuen en de samenleving als geheel in hun kracht te zetten. Onderwijs, sport, zorg, welzijn, cultuur, geloofsgemeenschappen en het bedrijfsleven zijn de motor van onze samenleving en spelen een belangrijke rol. Zij vormen een platform voor ontmoeting, ontplooiing en ontspanning. Enerzijds bieden zij de mogelijkheid om actief mee te doen aan de samenleving. Anderzijds hebben zij een signaalfunctie en kunnen zij mensen helpen of doorgeleiden naar andere verenigingen of instanties. Belangrijk is dat de basisfuncties onderling met elkaar verbonden worden zodat zij elkaar versterken. Vitis heeft een centrale rol in het leggen van deze verbindingen. Zij zijn de oren en ogen in de kernen, zij brengen vraag en aanbod in beeld en brengen dit bij elkaar. Vitis signaleert vroegtijdig, zet in op een cultuuromslag in de samenleving, stimuleert de informele hulp aan elkaar en versterkt de sociale netwerken in de kernen. Om de gebiedsgerichte aanpak vorm te geven, zijn er gebiedsprofielen van de kernen van Westland gemaakt. Deze profielen vormen de basis voor de plannen en activiteiten voor de kernen en buurten in Westland. 1.2 Gebiedsteam Ter Heijde Binnen Vitis Welzijn zijn functionele gebiedsteams geformeerd. Deze gebiedsteams vormen een overleg- en ontwikkelingsplatform. Het gebiedsteam is samengesteld uit een jeugdcoördinator, leden van het team Wijkcentra & Buurtwerk, Team Informatie en Advies en het team Vrijwillige inzet. Gebiedsteam kern Monster/Poeldijk/ Ter Heijde bestaat uit; Monster/Poeldijk/Ter Heijde Ingrid van der Heijde Ineke Kruijswijk Lidy de Boer Dianne van Wissen Sofie De Backer Harm Haverman Arlette Neervoort Joke Faasse Manager informatie en advies Coördinator De Backerhof Welzijnsadviseur Medewerker Stiploket Consulente Vrijwillige Inzet Jeugdcoördinator Monster/ Ter Heijde Jeugdcoördinator Poeldijk Coördinator De Noviteit Pagina - 4

5 Gezamenlijke doelstelling gebiedsteams; Kennis opbouwen en delen over de kernen, wijken en buurten in het gebied; Het opstellen van gebiedsprogramma s, zowel vanuit bestaand aanbod als voor nieuw aanbod; Opzetten en uitbouwen van benodigde netwerken. 1.3 Aanpak Ter Heijde Het gebiedsprofiel is een dynamisch document dat periodiek aangepast moet worden omdat de gegevens steeds veranderen. Dit profiel is een schets van Ter Heijde gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve informatie afkomstig van verschillende bronnen, welke bij de betreffende gegevens vermeld staan. Op basis van het gebiedsprofiel wordt een analyse van de gegevens gemaakt en worden risico s en kansen bekeken. Aan de hand van deze analyse wordt bepaald waar in Ter Heijde inzet gepleegd gaat worden, op welke domeinen en eventueel welke al voor handen zijnde methodieken toegepast kunnen worden. Van Ter Heijde konden niet alle statistieken verkregen worden. Dat komt omdat Ter Heijde niet altijd als aparte eenheid in de registraties voorkomt, of niet in enquêtes is verbijzonderd vanwege te geringe aantallen. 1.4 Samenvatting uitkomsten gebiedsprofiel Op 1 januari 2013 telde Ter Heijde 530 inwoners. Ter Heijde heeft een gemiddeld aandeel alleenstaande huishoudens (31,3%). Het aandeel niet-westerse allochtonen ligt met 1,9% onder het Westlands gemiddelde van 5%. Het gemiddelde opleidingsniveau in het Westland ligt lager dan het landelijke gemiddelde. Minder mensen volgen een VWO en/of HBO opleiding. Jongeren worden aangetrokken door beschikbaar werk en stromen onder hun niveau uit. Slechts een klein deel (2,2%) valt uit. Het aandeel achterstandsleerlingen op de basisscholen in Monster is 0,5% hoger dan het Westlands gemiddelde, maar ligt ook 3,5% onder het provinciaal gemiddelde. Wat betreft jeugdindicatoren scoort het Westland op alle fronten lager dan het provinciaal gemiddelde. Het percentage jongeren met een delict voor de rechter komt bijna overeen met het landelijke gemiddelde. De gemiddelde WOZ-waarde ligt in het Westland hoger dan het gemiddelde van Nederland. Van de woningen in Ter Heijde is 57,1% huur en 42,9% koop. In het algemeen zijn er in het Westland onvoldoende kansen op de woningmarkt voor jongeren om een wooncarrière binnen de eigen kern of het Westland te beginnen. Hierdoor vertrekken jongeren (tijdelijk) uit het Westland. Voor ouderen zijn binnen de kernen te weinig mogelijkheden om door te stromen naar een seniorenwoning. De bewoners van Ter Heijde zijn het meest honkvast; 76% woont minimaal vijf jaar op hetzelfde adres (Westlands gemiddelde is 67%). In Westland hebben eenpersoonshuishoudens en eenouderhuishoudens gemiddeld het laagste inkomen. Sinds 2009 is het inkomen van deze groepen licht gedaald. Paren en Pagina - 5

6 meerpersoonshuishoudens hebben gemiddeld het hoogste inkomen. Dat inkomen is ten opzichte van 2009 iets toegenomen. Gemiddeld heeft 31% van de Westlandse huishoudens in 2011 een laag inkomen, dit is onder het landelijk gemiddelde van 40% Gemiddeld heeft 27% van de Westlandse huishoudens in 2011 een hoog inkomen, dit is boven het landelijk gemiddelde van 20%. 23% van de inwoners van Ter Heijde ervaart moeite met rondkomen, dit is ruim boven het Westlands gemiddelde van 14%. Het percentage inwoners dat een financiële drempel ervaart bij een bezoek aan een arts, bij hulp of ondersteuning of lid worden van een club of vereniging ligt ook allemaal ruim boven het Westlands gemiddelde. Het aandeel werkzame personen in Ter Heijde is 78%. Werkloosheidsgegevens specifiek voor Ter Heijde zijn niet bekend. Het aandeel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WaJong ligt in het Westland aanzienlijk lager dan in Zuid Holland en Nederland. Ook de jeugdwerkloosheid in Westland ligt laag. De meeste werkgelegenheid zit in Ter Heijde in de sector Bouwnijverheid. Er zijn geen cijfers bekend wat betreft MOE-landers in Ter Heijde. Ter Heijde heeft een aantal culturele en maatschappelijke accommodaties. 39% van de inwoners van Ter Heijde is betrokken bij een club of vereniging, ofwel door lidmaatschap of door vrijwilligerswerk. 19,1% is lid van een sportvereniging. Het ledenaantal van sportverenigingen loopt terug vanaf de leeftijdsgroep % van de inwoners van Ter Heijde is tevreden over het sportaanbod, tegenover 86% van het totale aantal Westlanders. De tevredenheid over het culturele aanbod in Ter Heijde ligt met 56% onder het Westlands gemiddelde. 51% van de inwoners van Ter Heijde geeft aan dat er voor hun een rol is weggelegd voor de kerk. Er zijn geen cijfers van het totale aantal hokken. Bij de groep 65-plussers in Westland is sinds 2004 de eenzaamheid toegenomen van 36% naar 42%. Eenzaamheid bij ouderen scoort hoog, maar relatief ook bij de doelgroep jaar (34%). Van de inwoners van het Westland ervaart 19% de eigen gezondheid als gaat wel tot zeer slecht. Overgewicht is een hardnekkig probleem in Westland. Het percentage jarigen met overgewicht is van 43% in 2011 naar 48% in 2012 gestegen. Bij 13% is sprake van ernstig overgewicht. Het alcoholgebruik in het Westland is onder zowel volwassenen als de jeugd hoger dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Het percentage respondenten met beperkingen neemt sterk toe met de leeftijd. Mobiliteitsproblemen komen het meeste voor. Pagina - 6

7 11% van de 65-plussers in Westland ondervindt beperkingen bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 46 % ondervindt beperkingen bij het huishouden. Van de zelfstandig wonende senioren in Westland is 1 op de 6 kwetsbaar. Het percentage kwetsbaren neemt toe met de leeftijd en vrouwen zijn kwetsbaarder dan mannen. In Westland heeft 20% van de 5 - tot en met 11- jarigen en 10% van de 12 tot en met 18 jarigen een indicatie voor psychosociale problematiek. Het percentage jarigen met een risico op een angststoornis/depressie is sinds 2009 afgenomen van 41% naar 34%. Bij 65-plussers is dit percentage nauwelijks veranderd. Per 1 juli 2013 hebben 45 inwoners van Ter Heijde een indicatie voor AWBZ-zorg. Het aandeel dat aanspraak maakt op AWBZ blijft stabiel door de jaren heen. Het aantal geaccepteerde aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg ligt in Westland in 2012 nipt hoger in vergelijking met een matig stedelijk gebied. In de bewonersenquête van 2013 geven de inwoners van Ter Heijde hun kern een 7,4 als rapportcijfer, gelijk aan het Westlands gemiddelde. De waardering voor de sociale samenhang in Ter Heijde heeft een dalende lijn ingezet, die voor veiligheid en publieke ruimte een stijgende. De kentering hierin kwam in 2008, onduidelijk is waardoor. 74% geeft aan dat ze het eens zijn met de stelling dat er prettig met elkaar wordt omgegaan in de buurt, dit is onder het Westlands percentage van 81%. 66% voelt zicht thuis in de buurt. Op de stellingen mensen in de buurt vertrouwen, gezellige buurt waar men elkaar helpt, elkaar goed kennen in de buurt en betrokken en verantwoordelijk voor de buurt, scoort Ter Heijde boven het Westlands gemiddelde. 46% van de inwoners van Ter Heijde geeft aan deel te nemen aan activiteiten in de buurt, dit is ruim boven het Westlands gemiddelde van 34%. In Westland komen procentueel minder (12,4%) geweldsmisdrijven voor ten opzichte van Zuid- Holland (17,3%). Het aantal straatmisdrijven is echter weer hoger met 38,9% ten opzichte van 35,7%. Gemeente Westland scoort laag op het gebied van jeugdoverlast, aantal jeugdige verdachten, instroom naar jeugdreclassering en het aantal inschrijvingen bij Bureau Halt. Op al deze gebieden zit Westland onder het provinciaal gemiddelde. Ter Heijde heeft beperkt aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. In Ter Heijde hebben de welzijnsadviseurs 58 cliëntcontacten met 12 cliënten gehad. In Ter Heijde wonen geen gebruikers van de voedselbank. In het Westland zijn mantelzorgers, daarvan zijn er 732 geregistreerd waarvan er 106 in Monster en Ter Heijde wonen. In 2013 heeft Vrijwillige Inzet 7 bewoners bemiddeld naar vrijwilligerswerk. 1% van de inwoners van Ter Heijde heeft ooit gebruik gemaakt van Vrijwillige Inzet. 37% is bekend met het bestaan van Vrijwillige Inzet. In 2013 zijn 0 matches gemaakt op hulpinjebuurt.nl. Deze site is halverwege 2013 online gegaan. Pagina - 7

8 De bereidheid om familie, vrienden of kennissen te helpen met 89% is hoger dan het Westlands gemiddelde. 86% van de inwoners van Ter Heijde geeft aan iemand te hebben voor hulp bij dagelijkse probleempjes. 86% geeft aan op iemand te kunnen terugvallen wanneer hulp nodig is. Pagina - 8

9 2 ACHTERGRONDGEGEVENS KERN EN INWONERS 2.1 Ter Heijde in het kort De identiteit van de kern Ter Heijde is verbonden met het strand, de zee en het vissersverleden. Het is een rustig, knus dorp waar de inwoners zich thuis en veilig voelen. De sociale samenhang en sociale controle is groot. Voor de behartiging van de belangen hebben de inwoners zich verenigd in Huurders Initiatief Ter Heijde (HINT) en de werkgroep sociale vernieuwing. De dorpsvereniging is zeer actief en telt meer leden dan Ter Heijde inwoners heeft. De dorpsvereniging organiseert onder andere het dorpsfeest en de Heijdse omloop. Ook de ouderen zijn nauw betrokken bij het dorpsleven. Ter Heijde kent door haar geringe aantal bewoners weinig voorzieningen. Echter, direct grenzend aan Ter Heijde ligt de kern Monster met een uitgebreid aanbod aan voorzieningen. Direct over de slaperdijk liggen de Willemsschool en sporthal De Wielepet. De sloop- en nieuwbouwplannen van woningcorporatie Arcade zorgen voor onrust bij de bewoners. Omdat 69% van de woningvoorraad in handen is van deze corporatie krijgt meer dan de helft van de inwoners direct met deze plannen te maken. Men is bang dat de nieuwe woningen te duur worden, waardoor de oorspronkelijke bewoners niet zullen terugkeren en de sociale samenhang zal afnemen. Maar er zijn ook kansen. Meer diversiteit in het woningaanbod maakt de woonmogelijkheden voor jongeren en ouderen groter. Bij de herstructurering kunnen de speelvoorzieningen beter verspreid over het dorp aangelegd worden. De bewoners vinden de strandrecreatie belangrijk voor de levendigheid van de kern. Maar de strandrecreatie zorgt ook voor overlast, namelijk; het parkeren van auto s, het stallen van fietsen, het bevoorraden van horecagelegenheden en de s nachts huiswaarts kerende feestgangers. Belangrijke ontmoetingsplaatsen zijn het Vrondel, het plein voor de kerk en het Irenegebouw Wijken en buurten Het postcodegebied van Ter Heijde is Bron: Sociale ontwikkelingskaders voor de Westlandse kernen, december 2011 Pagina - 9

10 2.3 Aantal inwoners De gemeente Westland telt in inwoners, waarvan 530 inwoners in Ter Heijde (0,5%) Leeftijdsopbouw Tabel: Bevolking Ter Heijde in vergelijking met Westland en Nederland Ter Heijde % Westland % Nederland % 0 t/m , , t/m , ,1 65 jaar en ouder , Tabel 1: Bevolking naar 10-jaars leeftijdsklassen Mannen aantal Vrouwen aantal Totaal aantal Mannen in % Vrouwen in % Totaal in % 0 t/m ,7 0,9 3, ,5 5,5 10, ,7 3,9 9, ,4 4,4 9, ,1 7,9 14, , , ,6 6,8 12, ,8 4,7 8, ,0 6,8 8,8 90+ jaar ,0 2,9 2,0 Totaal ,6 51,4 100 Tabel: Demografische druk Ter Heijde 2013 in percentages, in vergelijking met het Westland en Nederland Ter Westland Nederland Heijde Groene druk (-19 t.o.v jaar) [percentage] ,8 38,4 Grijze druk (65+ t.o.v jaar) [percentage] ,3 28,0 2 Bron: Westland in cijfers Bron: Westland in cijfers Bron: Westland in cijfers Bron: Westland in cijfers 2013 Pagina - 10

11 Grafiek: Ontwikkelingen percentage 0-17 jarigen in Westland: 6 Grafiek: Ontwikkelingen percentage 75-plussers in Westland: 7 Er is geen prognose op kernniveau beschikbaar. 6 Bron: Bron: Tympaan.nl Bron: Bron: Tympaan.nl 2013 Pagina - 11

12 2.5 Etniciteit Etniciteit Ter Heijde Westland Nederland Van Allochtone afkomst 9,4% 12,6% 21.1% Allochtonen westers 7,5% 7.6% 9,4% Allochtonen niet-westers 1,9% 5.0% 11,7% 2.6 Gezinssamenstelling Ter Heijde % Westland % Nederland % Alleenstaande huishoudens 75 31, , Huishoudens samenwonend 85 35, , ,1 zonder kinderen Samenwonend met kinderen + eenoudergezinnen 80 31, , Burgerlijke Stand Ter Heijde Westland Nederland ongehuwd gehuwd gescheiden verweduwd Bron: Westland in cijfers Bron: Westland in cijfers Bron: CBS Statline Pagina - 12

13 2.8 Opleidingsniveau Het gemiddelde opleidingsniveau in het Westland ligt lager dan het landelijke gemiddelde. Uit de gegevens valt af te lezen dat er gemiddeld minder mensen een VWO en/of HBO opleiding volgen. 11 Er zijn geen gegevens over het opleidingsniveau per kern beschikbaar. 11 Bron: CBS Statline Pagina - 13

14 Grafiek: Percentage voortijdig schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs en het MBO op het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs en het MBO in Van dit onderwerp zijn geen cijfers op kernniveau beschikbaar. 2.9 Jeugdindicatoren Ter Heijde % Westland % Nederland % 0 t/m , ,3 Hierboven is te zien hoeveel jongeren van 0-19 jaar in respectievelijk Monster, Westland en Nederland wonen en welk percentage dat van de totale bevolking is. Dit is belangrijk om de volgende tabel over jeugdindicatoren in het juiste perspectief te plaatsen. Jeugdindicatoren geven aan hoeveel jongeren er lijden aan een bepaald jeugdprobleem. De cijfers zijn voor het Westland en worden direct vergeleken met heel Nederland. Van dit onderwerp zijn cijfers op kernniveau niet beschikbaar. Indicator Westland Zuid-Holland Nederland Kindersterfte (1-14 jaar; per 7,97 16,33 13, ) Zuigelingsterfte (0 jaar, per 1.000) 2,06 2,99 3,29 Jongeren met een delict voor de 2,14% 2,83% 2,57% rechter (12-21) Werkloze jongeren (16-22 jaar) 0,62% 1,31% 1,21% Kinderen in jeugdzorg 1,73% 1,95% 1,52% Kinderen in achterstandswijken 0,25% 20,31% 17,57% Kinderen in uitkeringsgezin 2,83% 7,63% 5,66% Gemelde mishandelde kinderen 0,67% 1,59% 0,91% Achterstandsleerlingen (4-12 jaar) 10,56% 15,14% 11,61% 12 Bron: 13 Bron: Westland in cijfers Bron: Kinderen in Tel Databoek 2014 Pagina - 14

15 Voortijdig schoolverlaters (12-22) 2,06% 3,67% 3,23% Tienermoeders (15-19 jaar) 0,36% 0,80% 0,60% Kinderen met handicap 1,24% 1,58% 1,96% 2.10 Samenvatting Op 1 januari 2013 telde Ter Heijde 530 inwoners. Ter Heijde heeft een gemiddeld aandeel alleenstaande huishoudens (31,3%). Het aandeel niet-westerse allochtonen ligt met 1,9% onder het Westlands gemiddelde van 5%. Het gemiddelde opleidingsniveau in het Westland ligt lager dan het landelijke gemiddelde. Minder mensen volgen een VWO en/of HBO opleiding. Jongeren worden aangetrokken door beschikbaar werk en stromen onder hun niveau uit. Slechts een klein deel (2,2%) valt uit. Het aandeel achterstandsleerlingen op de basisscholen in Monster is 0,5% hoger dan het Westlands gemiddelde, maar ligt ook 3,5% onder het provinciaal gemiddelde. Wat betreft jeugdindicatoren scoort het Westland op alle fronten lager dan het provinciaal gemiddelde. Het percentage jongeren met een delict voor de rechter komt bijna overeen met het landelijke gemiddelde. Pagina - 15

16 3 WONEN 3.1 Verdeling huur- en koopwoningen Tabel: Aantal woningen naar eigendom in 2012, de kolom Nederland is gemiddeld per gemeente Ter Heijde % Westland % Nederland % Koop , , Huur , , Totaal Woningen De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt in Nederland in 2013: euro. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in het Westland bedraagt in De gemiddelde koopsom van een woning lag in 2012 in het Westland op en in Nederland op Tabel: Gemiddelde woningwaarde in Ter Heijde (x1.000 euro). Kern/buurt Ter Heijde 192 Ter Heijde is na WOII weer geheel opgebouwd. De woningen dateren allen uit de naoorlogse periode. 17 Woningstichting Arcade 18 Arcade Wonen is de enige woningcorporatie in Ter Heijde, zij bezit en beheert bijna woningen verdeeld over De Lier, Den Haag, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, s-gravenzande, Heenweg en Ter Heijde. Het aantal huurwoningen van Arcade Wonen in Ter Heijde bedraagt 208. Woningtype 19 Aantal Eengezinswoning Ontwikkelingen op de woningmarkt In het algemeen zijn er in het Westland onvoldoende kansen op de woningmarkt voor jongeren om een wooncarrière binnen de eigen kern of het Westland te beginnen. Hierdoor vertrekken jongeren (tijdelijk) uit het Westland. Voor ouderen zijn binnen de kernen te weinig mogelijkheden om door te stromen naar een seniorenwoning. De bestaande seniorenwoningen en accommodaties van zorginstellingen voldoen in veel gevallen niet aan de moderne eisen Bron: Westland in cijfers Bron: CBS Statline 17 Bron: Sociale ontwikkelingskaders voor de Westlandse kernen, december Bron: 19 Bron: 20 Bron: Sociale ontwikkelingskaders voor de Westlandse kernen 2011 Pagina - 16

17 Verzorgingshuis Duinhof, Ter Heijde Het nieuwe AWBZ-beleid van de regering leidt er toe dat verzorgingshuizen op termijn gaan verdwijnen. Ook Pieter van Foreest ontkomt daar niet aan. Met als consequentie dat verzorgingshuis Duinhof noodgedwongen de deuren over een periode van 3 tot 4 jaar gaat sluiten. 21 Nieuwbouw Het programma van de 1 e fase is wegens marktomstandigheden aangepast en bestaat uit de bouw van 48 eengezinswoningen en 20 appartementen in de sociale huursector. plaatsgevonden Het project is met het slaan van de eerste paal officieel in november 2013 gestart Verhuisbewegingen In de In de periode vertrok jaarlijks gemiddeld 2,6% van de inwoners uit Ter Heijde naar een plek buiten het Westland (Westlands gemiddelde is 2,8%). Omgekeerd betrof het aandeel nieuwkomers van buiten het Westland jaarlijks 2,5% van het inwonertal van Ter Heijde. De bewoners van Ter Heijde zijn het meest honkvast; 76% woont minimaal vijf jaar op hetzelfde adres (Westlands gemiddelde is 67%) Samenvatting De gemiddelde WOZ-waarde ligt in het Westland hoger dan het gemiddelde van Nederland. Van de woningen in Ter Heijde is 57,1% huur en 42,9% koop. In het algemeen zijn er in het Westland onvoldoende kansen op de woningmarkt voor jongeren om een wooncarrière binnen de eigen kern of het Westland te beginnen. Hierdoor vertrekken jongeren (tijdelijk) uit het Westland. Voor ouderen zijn binnen de kernen te weinig mogelijkheden om door te stromen naar een seniorenwoning. De bewoners van Ter Heijde zijn het meest honkvast; 76% woont minimaal vijf jaar op hetzelfde adres (Westlands gemiddelde is 67%). 21 Bron: Bron: Jaarverslag Arcade Bron: Sociale ontwikkelingskaders voor de Westlandse kernen 2011 Pagina - 17

18 4 WERK EN INKOMEN 4.1 Inkomensgroepen Het gemiddelde gestandaardiseerd inkomen in het Westland is Het inkomen varieert, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Eenpersoonshuishoudens en eenouderhuishoudens hebben gemiddeld het laagste inkomen. Sinds 2009 is het inkomen van deze groepen licht gedaald. Paren en meerpersoonshuishoudens hebben gemiddeld het hoogste inkomen. Dat inkomen is ten opzichte van 2009 iets toegenomen. 1 Het gestandaardiseerde inkomen is het besteedbare inkomen van particuliere huishoudens (exclusief studenten), waarbij er is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Dat is gedaan om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken. Het besteedbare inkomen is het bruto-inkomen minus betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. 2 Alle CBS-gegevens in deze factsheet zijn van peildatum 31 december van het betreffende jaar. bron: CBS Statline; bewerkt door Tympaan Instituut (Nienhuis en Doelman-van Geest, 2014) Deze cijfers zijn niet op kernniveau beschikbaar. Gemiddeld heeft 31% van de Westlandse huishoudens in 2011 een laag inkomen. Landelijk is dit 40%. Gemiddeld heeft 27% van de Westlandse huishoudens in 2011 een hoog inkomen. Landelijk is dit 20% Bron: CBS Statline 25 Bron: CBS Statline Pagina - 18

19 Tabel: Overzicht soorten uitkeringen in 2012 Uitkeringen 26 Ter Heijde Westland Nederland Aantal WWB-uitkeringen Aantal WWB-uitkeringen per huishoudens Aantal AO-uitkeringen Aantal AO-uitkeringen per inwoners van jaar Aantal WW-uitkeringen Aantal WW-uitkeringen per inwoners van jaar Grafiek: Aantal bijstandsuitkeringen per 100 jeugdigen van jaar in 2013: 27 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar. 26 Bron: CBS Statline 27 Bron: Pagina - 19

20 Grafiek: Aantal WaJong uitkeringen per 100 jeugdigen van jaar in 2013: 28 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar. In de sociale monitor is onderzocht hoe mensen kijken naar hun eigen financiële situatie. Tabel: Het ervaren van moeite met rondkomen Ter Heijde Westland Ja 23% 14% Nee nog niet, maar de grens is wel bereikt 51% 42% Nee 26% 43% Tabel: Het ervaren van een financiële drempel (% zeker drempel) Ter Heijde Westland Naar een arts 15% 4% Ondersteuning hulp aanvragen 19% 8% Lid worden/ blijven sportvereniging 26% 13% 4.2 Arbeid Ter Heijde Westland Nederland Aandeel werkzame personen 31 76% 79% 74% 32 Aandeel personen werkzaam in land- en tuinbouw* 20% 18% Werkloosheid (als % van bevolking 15-65) 33 2,9% 5,4% 28 Bron: 29 Bron: Sociale Monitor Westland Bron: Sociale Monitor Westland Bron: Sociale ontwikkelingskaders voor de Westlandse kernen, december Bron: CBSinuwbuurt, Bron: Westlandincijfers, 2009 Pagina - 20

21 Het aandeel werkzame personen in Ter Heijde is met 74% het laagste in het Westland (79%). Ook het aandeel zelfstandigen is met 5% het laagste (Westland 11%). Het aandeel personen dat in de land- en tuinbouw werkt is met 20% iets hoger dan in het Westland (18%). Opvallend is het relatief hoge aandeel (18%) dat werkzaam is in de gezondheidszorg (Westland 12%). Het aandeel personen dat buiten de gemeente Westland werkt is 29% (Westland 34%) Werkloosheid (als % van bevolking 15-64) is in juni ,9 % in de gemeente Westland t.o.v. Nederland 5,4%. Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar. 34 Grafiek: Percentage jeugdigen (15-26) niet-werkende werkzoekenden in 2013: 35 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar. Grafiek: Percentage jeugdigen met kans op armoede in 2010: Bron: Westland in cijfers Bron: 36 Bron: Pagina - 21

22 4.3 Bedrijven Ter Heijde heeft 32 bedrijven waarvan onder andere 7 in de bouwnijverheid, 4 in de horeca en 4 in de groot- en detailhandel. Deze bedrijven zijn samen goed voor 124 banen, waarvan 38 in de horeca en 18 in de bouwnijverheid Vestigingen Vestigingen Banen Banen Sectoren Aantal Percentages Aantal Percentages Totaal [aantal] A Agrarische sector 4 12,5 6 4,8 B Delfstoffenwinning x(x) x(x) x(x) x(x) C Industrie x(x) x(x) x(x) x(x) D Energiesector x(x) x(x) x(x) x(x) E Watermanagement x(x) x(x) x(x) x(x) F Bouwnijverheid 7 21, ,5 G Groot- en detailhandel 4 12,5 4 3,2 H Vervoer en opslag x(x) x(x) x(x) x(x) I Horeca 4 12, ,5 J Informatie en communicatie x(x) x(x) x(x) x(x) K Financiële instellingen x(x) x(x) x(x) x(x) L Onroerend goed sector x(x) x(x) x(x) x(x) M Advies en onderzoek sector 3 9,4 3 2,4 N Overige zak. Dienstverlening 3 9,4 3 2,4 O Openbaar bestuur x(x) x(x) x(x) x(x) P Onderwijs x(x) x(x) x(x) x(x) Q Zorgsector x(x) x(x) x(x) x(x) R Vrije tijd sector x(x) x(x) x(x) x(x) S Overige dienstverlening x(x) x(x) x(x) x(x) 4.4 MOE-Landers Er zijn geen cijfers bekend wat betreft MOE-landers in Ter Heijde. In het straatbeeld zijn geen aanwijzingen te vinden voor de aanwezigheid van deze groep. 4.5 Samenvatting In Westland hebben eenpersoonshuishoudens en eenouderhuishoudens gemiddeld het laagste inkomen. Sinds 2009 is het inkomen van deze groepen licht gedaald. Paren en meerpersoonshuishoudens hebben gemiddeld het hoogste inkomen. Dat inkomen is ten opzichte van 2009 iets toegenomen. Gemiddeld heeft 31% van de Westlandse huishoudens in 2011 een laag inkomen, dit is onder het landelijk gemiddelde van 40%. Gemiddeld heeft 27% van de Westlandse huishoudens in 2011 een hoog inkomen, dit is boven het landelijk gemiddelde van 20%. 23% van de inwoners van Ter Heijde ervaart moeite met rondkomen, dit is ruim boven het Westlands gemiddelde van 14%. Het percentage inwoners dat een financiële drempel ervaart bij een bezoek aan een arts, bij hulp of ondersteuning of lid worden van een club of vereniging ligt ook allemaal ruim boven het Westlands gemiddelde. 37 Bron: Westland in cijfers 2012 Pagina - 22

23 Het aandeel werkzame personen in Ter Heijde is 78%. Werkloosheidsgegevens specifiek voor Ter Heijde zijn niet bekend. Het aandeel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WaJong ligt in het Westland aanzienlijk lager dan in Zuid Holland en Nederland. Ook de jeugdwerkloosheid in Westland ligt laag. De meeste werkgelegenheid zit in Ter Heijde in de sector Bouwnijverheid. Er zijn geen cijfers bekend wat betreft MOE-landers in Ter Heijde. Pagina - 23

24 5 VRIJE TIJD 5.1 Vrijetijdsbesteding De bewoners van Ter Heijde vinden de strandrecreatie belangrijk voor de levendigheid van de kern. Een groot deel van de verenigingen danken hun bestaansrecht aan het strand; te beginnen met de reddingsbrigade, de catamaranclub, de surf- en kanovereniging, de zeeboot- en strandvissers. Op het strand worden ook commerciële activiteiten georganiseerd, met name door de strandtenten en Dreams Events. Ter Heijde heeft een actief verenigingsleven en een rijk vrijwilligersbestand. De sociale cohesie is groot. De twee grootste evenementen die jaarlijks georganiseerd worden in Ter Heijde zijn het dorpsfeest en de Heijdse omloop. Voor de behartiging van belangen hebben de inwoners zich verenigd in Huurders Initiatief Nieuw Ter Heijde en de werkgroep sociale vernieuwing. Ter Heijde heeft weinig voorzieningen. Echter, direct grenzend aan Ter Heijde ligt de kern Monster met een uitgebreid aanbod voorzieningen. Belangrijke ontmoetingsplaatsen zijn het Vrondel, het plein voor de kerk en het Irenegebouw. 38 Tabel: Betrokkenheid vereniging of club Betrokken bij een vereniging of club 39 Ter Heijde Westland Ja, door lid te zijn van een vereniging of club 39% 43% Ja, door bestuurslid te zijn van een vereniging of club 9% 7% Ja, door vrijwilligerswerk te doen voor een vereniging of club 13% 24% Ja, een vereniging of club financieel te steunen 6% 10% Ja, op een andere manier 8% 6% Nee, niet betrokken een vereniging of club 40% 39% 5.2 Culturele centra en maatschappelijke accommodaties Er zijn diverse culturele centra en maatschappelijke accommodaties in Ter Heijde zoals: Ontmoetingscentrum Irene Dorpshuis Het Vrondel Nederlands Hervormde Kerk De Viskeet 5.3 Muziek- en toneelgezelschappen Er zijn diverse muziek- en toneelgezelschappen in Ter Heijde zoals: Kerkkoor Muziekvereniging Concordia Heijdse Vismaatjeskoor 38 Bron: Sociale ontwikkelingskaders voor de Westlandse kernen, 3 januari Bron: Sociale Monitor 2013 Pagina - 24

25 Tabel: Tevredenheid culturele aanbod: Ter Heijde Westland Tevreden 56% 66% Niet tevreden/ niet ontevreden 32% 28% Ontevreden 11% 6% 5.4 Sportcomplexen en sportverenigingen Majorette- en twirlvereniging The Maranto s De Catamaranclub De surf- en kanovereniging Monsterse damvereniging Ter Heijdse Runners Toneelvereniging Skateteam Dreams Vereniging van zeebootsportvissers Tabel: Aandeel van het totaal aantal inwoners dat lid is van een sportvereniging in Lidmaatschapspercentage 41 Lidmaatschappen Totaal Inwoners Totaal 19,1% Grafiek: Aandeel van het totaal aantal inwoners dat lid is van een sportvereniging in 2011 verdeeld naar leeftijd. 42 Bovenstaande grafiek laat zien dat het aantal inwoners dat lid is van een sportvereniging hard daalt na het vijftiende levensjaar. 40 Bron: Sociale Monitor Bron: Gemeente Westland, Kiss gegevens, Bron: Gemeente Westland, Kiss gegevens, 2011 Pagina - 25

26 Tabel: Tevredenheid sportaanbod Ter Heijde Westland Tevreden 36% 86% Niet tevreden/ niet ontevreden 64% 12% Ontevreden 0% 2% 5.5 Religie Ter Heijde heeft een Nederlands hervormde kerk. Tabel: mate waarin rol is weggelegd voor kerk/ moskee Mate waarin rol is weggelegd voor kerk/ moskee Ter Heijde 51% Westland 32% 5.6 Samenvatting Ter Heijde heeft een aantal culturele en maatschappelijke accommodaties. 39% van de inwoners van Ter Heijde is betrokken bij een club of vereniging, ofwel door lidmaatschap of door vrijwilligerswerk. 19,1% is lid van een sportvereniging. Het ledenaantal van sportverenigingen loopt terug vanaf de leeftijdsgroep % van de inwoners van Ter Heijde is tevreden over het sportaanbod, tegenover 86% van het totale aantal Westlanders. De tevredenheid over het culturele aanbod in Ter Heijde ligt met 56% onder het Westlands gemiddelde. 51% van de inwoners van Ter Heijde geeft aan dat er voor hun een rol is weggelegd voor de kerk. 43 Bron: Sociale Monitor Bron: Sociale Monitor 2013 Pagina - 26

27 6 GEZONDHEID EN ZORG 6.1 Eenzaamheid Eenzaamheid tast het welzijn ofwel het psychisch of sociaal welbevinden van mensen aan is daarmee op zichtzelf een gezondheidsprobleem. Eenzaamheid kan in allerlei opzichten ook ziekmakend zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. De volgende cijfers zijn bekend en hebben betrekking op het Westland in 2012: Eenzaamheid Percentage 19 t/m 65 jaar 34% % 6% van de respondenten in 2012 is ernstig tot zeer ernstig eenzaam en 28% is matig eenzaam. Dit is minder dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Bij de groep 65-plussers is eenzaamheid sinds 2004 toegenomen van 36% naar 42%. Eenzaamheid bij ouderen scoort hoog, maar relatief ook bij de doelgroep jaar. Van de doelgroep 0-18 zijn geen gegevens voorhanden. 45 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar 6.2 Lichamelijke gezondheid De volgende cijfers zijn bekend en hebben betrekking op het Westland in 2012: Lichamelijke gezondheid Goed tot uitstekend Jongeren jaar 98% Volwassenen 90% Ouderen 73% De ervaren gezondheid van inwoners van Westland is vergelijkbaar met de andere gemeenten in de regio. Uit het onderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland (najaar 2012) blijkt dat 81% van de respondenten (19+) de eigen gezondheid als goed tot zeer goed ervaart. 19% ervaart de eigen gezondheid als gaat wel tot zeer slecht. 46 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar 6.3 Overgewicht Overgewicht is een hardnekkig probleem in het Westland. De volgende cijfers zijn bekend en hebben betrekking op het Westland: Overgewicht jaar 10% jaar 14% jaar 14% jaar (% BMI* 25 kg/m2) 43% 65+ jaar (% BMI* 25 kg/m2) 60% * BMI zie begrippenlijst 45 Bron: Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland (najaar 2012) 46 Bron: Gezondheid op Peil in Westland, kernboodschappen voor lokaal beleid (maart 2011) Pagina - 27

28 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar 6.4 Alcoholgebruik Het alcoholgebruik is Westland is hoog. Ten opzichte van de regio Zuid-Holland West, wordt in het Westland door jarigen vaker zwaar alcohol gedronken. Maar ook onder jongeren is het alcoholgebruik hoger dan het gemiddelde van de regio. 47 Alcoholgebruik 2011 (jong en oud) WL Regio ZHW Overmatig alcoholgebruik volwassenen * 16% 13% Overmatig alcoholgebruik ouderen * 16% 17% Alcoholgebruik jarigen 21% 18% Alcoholgebruik jarigen 84% 75% Binge-drinken jarigen ** 62% 51% *overmatig alcoholgebruik mannen: meer dan 21 glazen alcoholische drank per week *overmatig alcoholgebruik vrouwen: meer dan 14 glazen alcoholische drank per week **Binge drinken: het drinken van 5 glazen alcohol of meer bij een gelegenheid in de afgelopen vier weken Alcoholgebruik 2012 (19+) WL ZHW NL Overmatig alcoholgebruik (19+) * 7% 7% 8% Zwaar alcoholgebruik (19+) ** 11% 9% 10% *overmatig alcoholgebruik mannen: meer dan 21 glazen alcoholische drank per week *overmatig alcoholgebruik vrouwen: meer dan 14 glazen alcoholische drank per week ** Zwaar alcoholgebruik: Mannen 6 of meer glazen per dag; vrouwen 4 of meer glazen per dag Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar. 6.5 Drugsgebruik Van de jarigen in Westland heeft 3% in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek cannabis gebruikt (landelijk is dit 7%). 1% heeft in die periode harddrugs (amfetamine, XTC, LSD, cocaïne, heroïne of GHB) gebruikt. 48 Dit komt overeen met het landelijk gebruik van harddrugs. 49 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar. 6.6 Beperkingen Een op de acht respondenten heeft een functionele beperking. Mobiliteitsproblemen komen het meest voor. Het percentage respondenten met beperkingen neemt sterk toe met de leeftijd, deze trend is het sterkst voor de beperkingen in mobiliteit. 50 Functionele beperkingen (19+) 2012 WL ZHW NL Mobiliteit 8% 9% 10% Zien 6% 5% 6% Horen 4% 4% 6% Onder de groep 65-plussers is gevraagd naar de beperkingen in dagelijkse levensverrichtingen en het huishouden. 11% ondervindt beperkingen bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen 47 Bron: Gezondheid op Peil in Westland, kernboodschappen voor lokaal beleid (maart 2011) 48 Bron: Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland (najaar 2012) 49 Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid, cijfers van Bron: Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland (najaar 2012) Pagina - 28

29 (traplopen, aankleden, zich wassen etc.), dit is minder dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West en minder dan in 2008 (16%). 46% ondervindt beperkingen bij het huishouden, dit percentage is vergelijkbaar met het gemiddelde in de regio. Beperkingen dagelijks WL ZHW levensverrichtingen (65+) 2012 Algemene dagelijkse levensverrichtingen 11% 14% Huishouden 46% 45% 6.7 Kwetsbare senioren Een op de zes zelfstandig wonende senioren is kwetsbaar. Het percentage kwetsbaren neemt toe met de leeftijd en vrouwen zijn kwetsbaarder dan mannen. Er zijn drie domeinen van kwetsbaarheid te onderscheiden: lichamelijke kwetsbaarheid (o.a. bewegen en beperkingen, komt voor bij 12%), psychische kwetsbaarheid (geheugenproblemen, somberheid, omgaan met problemen, komt voor bij 8%) en sociale kwetsbaarheid (alleenwonend, eenzaamheid en steun, komt voor bij 6%). Bij alle drie de domeinen neemt de kwetsbaarheid toe met de leeftijd, bij lichamelijke kwetsbaarheid het sterkst Psychosociale problemen Psychische problematiek belemmert het functioneren in het dagelijks leven en kan ernstige zelfdestructieve vormen aannemen. Bij een deel van de Westlandse jeugd komen psychosociale problemen voor. In Westland heeft 20% van de 5- tot en met 11-jarigen en 10% van de 12- tot en met 18-jarigen een indicatie voor psychosociale problematiek. Van de 12- tot en met 18-jarigen heeft 11% in 2011 gedacht aan suïcide. Aan deze gedachten gaan vaak: faalangst, gebrek aan sociale contacten/sociale vaardigheden, depressie, angststoornissen en echtscheiding vooraf. 52 Daarnaast blijkt dat sinds 2009 bij de groep jarigen het percentage met een risico op een angststoornis/depressie is afgenomen van 41% naar 34%. Bij 65-plussers is dit percentage nauwelijks veranderd. 53 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar. 6.9 Aanspraak AWBZ In onderstaande tabel is te zien dat het totale aantal mensen dat aanspraak maakt op AWBZ zorg stabiel is gebleven. 54 Datum Ter Heijde Westland Nederland 1 juli januari juli In onderstaande staat een overzicht van de cliënten met uitstaand recht op AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013, verdeeld over zeven leeftijdscategorieën. In de tabel is te zien 51 Bron: Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland (najaar 2012) 52 Bron: Gezondheid op Peil in Westland, kernboodschappen voor lokaal beleid (maart 2011) 53 Bron: Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Westland (najaar 2012) 54 Bron: CIZ basisrapportage 2013 Pagina - 29

30 dat op 1 juli 2013 de grootste groep AWBZ-cliënten in de kern Ter Heijde in de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder viel. 55 Leeftijd 1 juli januari juli jaar X x X jaar X x X jaar X X X jaar X X X jaar X X X jaar jaar en ouder Leeftijd onbekend x x x Totaal Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van AWBZ-cliënten ingedeeld naar dominante grondslag. Uit de tabel blijkt dat in de kern Ter Heijde de groep cliënten met de dominante grondslag SOM op 1 juli 2013 het grootste was. 56 Dominante grondslag 1 juli januari juli 2013 SOM PG PSY LG X X X VG X X X ZG X X X Grondslag onbekend X X X Totaal De inhoud van de rapportage is privacygevoelig. Om de privacy van cliënten te waarborgen, zijn de volgende maatregelen genomen: 1) In een tabel worden per cel aantallen vanaf de waarde vijf getoond. Bij de waardes nul tot en met vier staan kruisjes in de cellen. Als in een tabel over zorgomvang het aantal geldige cliënten is weggekruist, wordt het gemiddelde aantal uren of dagdelen zorg voor die categorie ook niet getoond; 2) Alle aantallen in deze rapportage worden afgerond op vijftallen. Deze twee maatregelen kunnen ertoe leiden dat de optelling van het aantal cliënten in een tabel, niet overeenkomt met de randtotalen van deze tabel Ondersteuning voor zorgjeugd Het aantal aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg in Westland is gemiddeld en het aantal dat instroomt in jeugdbescherming ligt onder het provinciaal gemiddelde. Grafiek: Percentage geaccepteerde aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg op het totaal aantal jeugdigen van 0-17 jaar in 2012: Bron: CIZ basisrapportage Bron: CIZ basisrapportage Bron: Pagina - 30

31 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar. Grafiek: Aantal jeugdigen (0-17) dat instroomt in jeugdbescherming per 1000 jeugdigen in 2012: 58 Van dit onderwerp zijn cijfers niet op kernniveau beschikbaar Samenvatting Bij de groep 65-plussers in Westland is sinds 2004 de eenzaamheid toegenomen van 36% naar 42%. Eenzaamheid bij ouderen scoort hoog, maar relatief ook bij de doelgroep jaar (34%). Van de inwoners van het Westland ervaart 19% de eigen gezondheid als gaat wel tot zeer slecht. Overgewicht is een hardnekkig probleem in Westland. Het percentage jarigen met overgewicht is van 43% in 2011 naar 48% in 2012 gestegen. Bij 13% is sprake van ernstig overgewicht. Het alcoholgebruik in het Westland is onder zowel volwassenen als de jeugd hoger dan gemiddeld in de regio Zuid-Holland West. Het percentage respondenten met beperkingen neemt sterk toe met de leeftijd. Mobiliteitsproblemen komen het meeste voor. 58 Bron: Pagina - 31

32 11% van de 65-plussers in Westland ondervindt beperkingen bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 46 % ondervindt beperkingen bij het huishouden. Van de zelfstandig wonende senioren in Westland is 1 op de 6 kwetsbaar. Het percentage kwetsbaren neemt toe met de leeftijd en vrouwen zijn kwetsbaarder dan mannen. In Westland heeft 20% van de 5 - tot en met 11- jarigen en 10% van de 12 tot en met 18 jarigen een indicatie voor psychosociale problematiek. Het percentage jarigen met een risico op een angststoornis/depressie is sinds 2009 afgenomen van 41% naar 34%. Bij 65-plussers is dit percentage nauwelijks veranderd. Per 1 juli 2013 hebben 45 inwoners van Ter Heijde een indicatie voor AWBZ-zorg. Het aandeel dat aanspraak maakt op AWBZ blijft stabiel door de jaren heen. Het aantal geaccepteerde aanmeldingen bij Bureau Jeugdzorg ligt in Westland in 2012 nipt hoger in vergelijking met een matig stedelijk gebied. Pagina - 32

33 7 LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 7.1 Betrokkenheid van bewoners De sociale samenhang en sociale controle in Ter Heijde is groot. Voor de behartiging van belangen hebben de inwoners zich verenigd in Huurders Initiatief Nieuw Ter Heijde en de werkgroep sociale vernieuwing. De dorpsvereniging is zeer actief met meer leden dan Ter Heijde inwoners heeft. Tabel: Stellingen over sociale cohesie (% (zeer) eens) Ter Heijde Westland Prettig met elkaar omgaan in de buurt 74% 81% Thuis voelen in de buurt 66% 75% Mensen in de buurt vertrouwen 72% 74% Gezellige buurt waar men elkaar helpt 67% 66% Elkaar goed kennen in de buurt 75% 58% Betrokken en verantwoordelijk voor de buurt 75% 56% Tabel: Onderstaande tabel geeft inzicht in het oordeel van de bewoners van de eigen woonomgeving in Ter Heijde Westland Actief leefbaarheid/ veiligheid verbeteren 49% 45% Betrokkenheid bij de buurt 84% 82% Deelname activiteiten in de buurt 46% 34% Actief om sfeer/ onderling contact te vergroten 9% 19% Voldoende ontmoetingsplaatsen in de buurt 79% 40% Gemiddelde rapportcijfer over de woonomgeving 7,4 7,4 7.2 Wijkschouwen en wijkregisseurs De gemeente Westland organiseert een aantal keer per jaar wijkschouwen in de kernen van het Westland. Ter Heijde kent twee wijkregisseurs vanuit de Gemeente Westland. Zij onderhouden contacten tussen inwoners en de gemeente. Zij zorgen ervoor dat diverse zaken op de juiste plaats binnen de gemeente terechtkomen en houden de inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen in een wijk en schakelen met team handhaving. Daarnaast organiseert de gemeente veelvuldig thema- en informatieavonden over actuele onderwerpen van uiteenlopende aard. 59 Bron: Sociale Monitor Westland Bron: Sociale Monitor Westland 2013 Pagina - 33

34 7.3 Leefbaarheid Ter Heijde Tabel: De leefbaarometer uit 2012 Ter Heijde 61 Samenstelling bevolking* Sociale samenhang* Publieke ruimte* Veiligheid * Niveau voorzieningen* * Het landelijk gemiddelde is 0. In de leefbaarometer is leefbaarheid gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Het valt op dat de waardering voor de publieke ruimte vanaf 2010 stijgt, en dat die voor de veiligheid en het niveau voorzieningen negatief blijven. 7.4 Politiegegevens Hieronder volgt een weergave van de politiegegevens van Ter Heijde uit Op de diverse plattegronden worden cijfers van de delicten in Ter Heijde weergegeven en gesorteerd naar wijken en/of buurten. Hierbij valt het op er weinig tot geen criminaliteit is in Ter Heijde. Als we kijken naar het gevoel van veiligheid zoals gemeten in de leefbaarometer en dat leggen naast de actuele politiegegevens dan strookt het gevoel van veiligheid niet met de gemeten werkelijkheid. 62 Bedreiging Diefstal uit woning Diefstal van bromfiets Diefstal van fiets 61 Bron: Bron: Pagina - 34

35 Mishandeling Vernieling Overlast drugs Overlast geluid Pagina - 35

36 Overlast jeugd Overlast personen 7.5 Hotspots Ter Heijde kent geen structurele hotspots en er zijn momenteel (2014) geen hinderlijke groepen actief Samenvatting In de bewonersenquête van 2013 geven de inwoners van Ter Heijde hun kern een 7,4 als rapportcijfer, gelijk aan het Westlands gemiddelde. De waardering voor de sociale samenhang in Ter Heijde heeft een dalende lijn ingezet, die voor veiligheid en publieke ruimte een stijgende. De kentering hierin kwam in 2008, onduidelijk is waardoor. 74% geeft aan dat ze het eens zijn met de stelling dat er prettig met elkaar wordt omgegaan in de buurt, dit is onder het Westlands percentage van 81%. 66% voelt zich thuis in de buurt. Op de stellingen mensen in de buurt vertrouwen, gezellige buurt waar men elkaar helpt, elkaar goed kennen in de buurt en betrokken en verantwoordelijk voor de buurt, scoort Ter Heijde boven het Westlands gemiddelde. 46%van de inwoners van Ter Heijde geeft aan deel te nemen aan activiteiten in de buurt, dit is ruim boven het Westlands gemiddelde van 34%. In Westland komen procentueel minder (12,4%) geweldsmisdrijven voor ten opzichte van Zuid- Holland (17,3%). Het aantal straatmisdrijven is echter weer hoger met 38,9% ten opzichte van 35,7%. Gemeente Westland scoort laag op het gebied van jeugdoverlast, aantal jeugdige verdachten, instroom naar jeugdreclassering en het aantal inschrijvingen bij Bureau Halt. Op al deze gebieden zit Westland onder het provinciaal gemiddelde. 63 Bron:Jongerenwerk Vitis Welzijn Pagina - 36

PROFIEL HONSELERSDIJK

PROFIEL HONSELERSDIJK PROFIEL HONSELERSDIJK Datum: 7 mei 2015 Versie: 1.1 Beheerder: Anja Hitsert t. 0174-630358 Evaluatiedatum: Documentnaam: Profiel Honselersdijk 07052015 Definitief INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte aanpak

Nadere informatie

Profiel Monster, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE

Profiel Monster, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE PROFIEL MONSTER Datum: 1 september 2014 Versie: 1.0 Beheerder: Harm Haverman t. 0174 630358 Evaluatiedatum: Documentnaam: ProfielMonster01092014 Definitief INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte aanpak in Monster

Nadere informatie

Profiel Kwintsheul, versie 1.1 INHOUDSOPGAVE

Profiel Kwintsheul, versie 1.1 INHOUDSOPGAVE PROFIEL KWINTSHEUL Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.1 Beheerder: Juul Veenker t. 0174 630358 Evaluatiedatum: Documentnaam: Profiel Kwintsheul 12052015 Definitief INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte aanpak in Kwintsheul

Nadere informatie

Profiel Wateringen, versie 1.1 INHOUDSOPGAVE

Profiel Wateringen, versie 1.1 INHOUDSOPGAVE PROFIEL WATERINGEN Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.1 Beheerder: Pepijn van Duijvenboode t. 0174-630358 Evaluatiedatum: Documentnaam: Profiel Wateringen 12052015 DEFINITIEF INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte

Nadere informatie

Profiel Heenweg, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE

Profiel Heenweg, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE PROFIEL HEENWEG Datum: 1 september 2014 Versie: 1.0 Beheerder: Monique Koppert t. 0174 630358 Evaluatiedatum: Vastgesteld MT ja/nee datum toevoegen Documentnaam: Gebiedsprofiel Heenweg DEFINITIEF 01092014

Nadere informatie

Profiel Naaldwijk, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE

Profiel Naaldwijk, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE PROFIEL NAALDWIJK Datum: 1 september 2014 Versie: 1.0 Beheerder: Jeroen Huisman t. 0174 630358 Evaluatiedatum: Documentnaam: Gebiedsprofiel Naaldwijk Definitief 01092014 INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte

Nadere informatie

Profiel De Lier, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE

Profiel De Lier, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE PROFIEL DE LIER Datum: 1 september 2014 Versie: 1.0 Beheerder: Karin Happée / Dimitri Hiy t. 0174 630358 Evaluatiedatum: Documentnaam: Profiel De Lier 01092014 Definitief INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte

Nadere informatie

Profiel Maasdijk, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE

Profiel Maasdijk, versie 1.0 INHOUDSOPGAVE PROFIEL MAASDIJK Datum: 1 september 2014 Versie: 1.0 Beheerder:Jaco Lemckert t. 0174 630358 Evaluatiedatum: Documentnaam: Profiel Maasdijk 01092014 Definitief INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte aanpak in

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

PROFIEL S-GRAVENZANDE

PROFIEL S-GRAVENZANDE PROFIEL S-GRAVENZANDE Datum:12 mei 2015 Versie: 1.1 Beheerder: Karin Scholtes t. 0174 630358 Evaluatiedatum: Documentnaam: Profiel 's Gravenzande 12052015 Definitief INHOUDSOPGAVE 1 Gebiedsgerichte aanpak

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Welkom! Fred Sieval. Workshop Ruimtelijke Ordening 21-11-2014 12:24. Informatie of wensen: willwestbroek@wsaudiovisueel.nl 1

Welkom! Fred Sieval. Workshop Ruimtelijke Ordening 21-11-2014 12:24. Informatie of wensen: willwestbroek@wsaudiovisueel.nl 1 Welkom! Workshop Ruimtelijke Ordening - Ouderenhuisvesting in Westland Fred Sieval Coördinator onderzoek en statistiek van de gemeente Westland Facts and Figures Problemen rond de zorg Westland in verandering

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Ontwikkeling van het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 1,000,00 in de periode in Zuid-Holland en Nederland

Ontwikkeling van het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 1,000,00 in de periode in Zuid-Holland en Nederland Inleiding Het zorgen voor een eigen inkomen, het hebben van werk, geeft trots en voldoening. Werken schept de mogelijkheid in contact met anderen iets te doen wat als waardevol wordt gezien. Er wordt immers

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal

(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal 1 (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal Demografische gegevens Pagina 3 Onderwijs Pagina

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 Utrecht, 12 februari 2013 Martin Heekelaar, tel 06-23152767 Ad Baan, tel 06-55364740 1 Gemeenten kunnen (feitelijk: moeten) een MAU aanvragen als: Voldoen

Nadere informatie

december M.G.A. Ligtvoet-Janssen Tympaan Instituut Wijkscan inclusieve wijken Teylingen - Tympaan Instituut -

december M.G.A. Ligtvoet-Janssen Tympaan Instituut Wijkscan inclusieve wijken Teylingen - Tympaan Instituut - december 2015 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen Tympaan Instituut I 1 Inhoud Inleiding blz 2 Demografie 2.1 Inwoners 3 2.2 Huishoudens 4 3 4 L Kwetsbare groepen 3.1 Mensen met beperkingen en geïndiceerde zorg

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein

Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein INDICATORENOVERZICHT RAPPORTAGE GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Informatie over de gebruikte indicatoren in de eerste rapportage gemeentelijke monitor sociaal domein Opgesteld door KING/VNG Datum

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de positie van kinderen, in het bijzonder de positie van de armste en meest gemarginaliseerde groepen.

Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de positie van kinderen, in het bijzonder de positie van de armste en meest gemarginaliseerde groepen. 30-01-2013 Signaal Signaal Uitgave Auteur Informatie Onderzoek en Herma Koops Herma.Koops@denhaag.nl Integrale Vraagstukken Nr. 10 Jaargang 2012 Oplage Redactieadres Internet / Intranet digitaal Gemeente

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Gemeenterapportage 2016 Gemeente XXXXX

Gemeenterapportage 2016 Gemeente XXXXX Gemeenterapportage 2016 Gemeente XXXXX Pagina 0 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 3 A. Gezin en leefomstandigheden 4 A1. Kinderen in armoede 4 A2. Kinderen in eenoudergezin 5 A3. Kindermishandeling

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Bevolking Kern Asch Gemeente Buren Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% 0%

Bevolking Kern Asch Gemeente Buren Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% 0% Kern Asch Bevolking Kern Asch Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% Vergrijzing en ontgroening (2014-2024) Kern Asch Ontwikkeling 0-25 jarigen -23%

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

http://www.vng.abfsoftware.nl/quickstep/qsprintreport.aspx?pdf=false&sel_code=vji_kit

http://www.vng.abfsoftware.nl/quickstep/qsprintreport.aspx?pdf=false&sel_code=vji_kit king Kinderen in Tel in Loon op Zand (Verweij-Jonker Instituut) Kinderen in Tel 2010 In deze rapportage zijn de meest recente gegevens opgenomen uit het onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Dorps- en wijkanalyse

Dorps- en wijkanalyse Werkorganisatie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Dorps- en wijkanalyse Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in beeld November 215 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Cuijk, Grave en Mill en Sint

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

Tabel Beleidsindicatoren

Tabel Beleidsindicatoren Tabel Beleidsindicatoren Gemeente 2016 Nederland Nr. Indicator Programma eenheid periode Hof van Twente Nederland of paragraaf 1 Formatie Paragraaf 5 Fte per 1.000 inwoners 2017 7,37-2 Bezetting Paragraaf

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013 Wijkscan Enschede Zuid-West November 2013 Gezond ouder worden in Enschede Zuid-West Wijkscan Enschede Zuid-West Van het gebied Enschede Zuid-West is een wijkscan gemaakt. In deze brochure vindt u de opvallendste

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Sociaal Werk Nederland Gemeentelijke gegevens

Sociaal Werk Nederland Gemeentelijke gegevens Sociaal Werk Gemetelijke gegevs Bchmark Sociaal Werk v2mrt2017 Pagina 1 / 14 - Rapport gemetelijke kmerk Sociaal Werk - Sociaal Werk Inhoudsopgave Inleiding 1. Leeftijdsgroep 2. Voorziing 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Onderzochte factoren in MAU toets 2013

Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Onderzochte factoren in MAU toets 2013 Tabel 1 toont de door APE onderzochte factoren in de MAU toets van 2013. Het betreffen hier zowel factoren waarvan is aangetoond dat deze samenhangen met de bijstandsuitgaven

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede 1 Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie