Van Rijn onder indruk van slimme zorgwoning Gorredijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Rijn onder indruk van slimme zorgwoning Gorredijk"

Transcriptie

1 k i j k e n Achtergronden, opinies en verhalen over en uit het sociaal domein Fris denken & dwars kijken De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie mobiliseren en een gezamenlijke focus ontwikkelen, dat is de missie en kwaliteit van Vondel & Nassau. Samen werkend met u pakken onze medewerkers organisatie- en samenlevingsvraagstukken resultaatgerichte op en aan. Hebt u collega's die Het Decor - Verruim(t) de horizon ook willen ontvangen? Mail dan even uw mailadres naar Wilt u Het Decor niet meer ontvangen dan is een berichtje naar hetzelfde mailadres voldoende. Van Rijn onder indruk van slimme zorgwoning Gorredijk Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft zich onder de indruk getoond van 'Fijn wonen', het woon-zorg initiatief dat hij vandaag in het Friese Gorredijk bezocht. Deze woning is toegerust op een (toekomstige) zorgvraag van bewoners, wekt z'n eigen energie op en kan simpel worden uitgebreid met een gelijkvloerse badkamer of slaapkamer 'Tussen zorg in een instelling en zorg thuis is nog een wereld te winnen. En dat is precies wat deze woning doet: het combineert de voordelen van thuis wonen mét de goede zorg die nodig is om bewoners hier - zolang zij dat willen en kunnen - te laten wonen. Bovendien zijn de aanpassingen overzichtelijk voor bewoners, een grote pré.' Langer thuis wonen Nederlanders worden ouder en blijven langer gezond. Ze wonen daarbij steeds langer zelfstandig in hun eigen huis. De hervorming van de zorg speelt daarop in. Langer thuis wonen vraagt om samenwerking op regionaal en lokaal niveau. Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, woningcoöperaties en cliëntor- Jaargang 2 Aflevering 33 DWARS 28 augustus 2015 ganisaties werken samen aan nieuwe woonvormen en concepten. Gorredijk is daar een mooi voorbeeld van. Volgen vanuit praktijk Van Rijn bezoekt de komende maanden tientallen locaties in Nederland om te zien hoe de decentralisaties van de zorg in de praktijk verlopen en welke initiatieven daarbij ontstaan. Van Rijn: 'Het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente was niet het doel, maar het middel om te komen tot betere zorg, dicht bij mensen. Daarom ben ik de komende tijd met drie vragen op de werkvloer te vinden: Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hoe maken we een einde aan de administratieve lasten waar iedereen in de zorg genoeg van heeft? Hervorming langdurige zorg De overheveling van lichte zorg en ondersteuning is onderdeel van de hervorming van langdurige zorg. Die is er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en te verbeteren. Dat gebeurt door in de Wmo 2015 bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging in de zorgverzekeringswet. Mensen met een zware zorgvraag vinden zekerheid in de Wet langdurige zorg. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 1

2 Loslaten om in de hand te houden. Mennen met de teugels die je vasthoud Door Peter paul J. Doodkorte Om de bekostiging van de ondersteuning voor inwoners vol te kunnen houden is het zinvol na te denken over daarop afgestemde organisatie- en financieringsvormen. Nu zijn deze nog niet ingericht op een getransformeerde uitvoering van ondersteuning en zorg! Die is gericht op resultaten op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. Bij gemeenten en organisaties waar de transformatie al (deels) heeft plaatsgevonden, of waar dit proces in volle gang is, ondervindt men nu de beknelling van de traditionele benaderingswijzen. Deze zijn nog gebaseerd op de inrichting van de zorg voor de transitie en transformatie. Vooral gericht op verantwoording van productie, omvang en rechtmatigheid. Nieuwe bekostigingsvormen (op populatie en resultaat bijvoorbeeld) en het sturen op maatschappelijk effect dienen zich aan. Eigenlijk kun je bij de bekostiging van zorg vier basisvormen onderscheiden. Binnen deze basisvormen zijn er vele deelvormen. Betalen voor aanbod of betalen voor resultaat (waar betaal je voor?) Betalen op basis van een populatie of betalen op basis van caseload (wat bepaalt het volume?) Het door alle partijen gewenste en gepredikte uitgangspunt voor de zorg is: zo eenvoudig en transparant mogelijk. Ook voor de te hanteren bekostigingsvorm geldt dit. Dat maakt de wijze van verrekenen simpel en voor iedereen begrijpelijk. Maar simpel blijkt zo eenvoudig nog niet. We hebben de systemen van bekostigen in de zorg verschrikkelijk ingewikkeld gemaakt. Zo erg, dat we zelf niet meer goed de relatie tussen prijs en resultaat kunnen achterhalen of aantonen. Wat mag je nu precies verwachten en tegen welke kosten? En als financiers en aanbieders elkaar dat al niet kunnen uitleggen; hoe zit dat dan met de verantwoording naar de cliënten c.q. inwoners? We kunnen vooraf niet zeggen wat een behandeling gaat kosten. En we kunnen achteraf niet zeggen wat een behandeling heeft gekost. Of wat het heeft opgebracht. Soms zien we een woud aan codes waarbij nog steeds niet precies duidelijk is wat er nu gebeurt en voor wie. Het is toch te gek voor woorden dat wij niet kunnen laten zien welke kosten er voor welke inspanning gemaakt worden. Welk bedrijf in een reguliere markt komt hier mee weg? Tijd voor vernieuwing dus! De kwaliteit en inhoud van zorg zijn daarmee gediend. Zo leren ook diverse proeftuinen. Verschillende vormen van meer eigentijdse bekostiging van trajecttot cliënt-bekostiging en van resultaat- tot populatiebekostiging leveren bemoedigende ervaringen op. Maar er blijft ruimte voor verbetering. Solide aandacht voor het samenwerkingsproces bij de introductie van nieuwe bekostigingsvormen is van belang. Net zo goed als het werken aan verdere transparantie van belang is. Niet in de laatste plaats om gezamenlijk een zo goed mogelijk aanbod te creëren dat aansluit bij de behoefte aan zorg en ondersteuning van de populatie. Inkopen en verantwoorden is voor de sturing van de omvorming (transformatie) een belangrijk instrument. Zeker, wanneer het streven steeds meer gericht wordt op afrekening op resultaat (wordt de afnemer er beter van?). Eenheid van taal en het uniformeren van de bekostigingssystematiek voor de verschillende deelsectoren binnen het sociaal domein is dan wenselijk. Zonder die uniformering is het nauwelijks tot niet mogelijk te komen tot integraal beleid. Daarmee staat de zogenaamde 1- aanpak: 1 huishouden, 1 plan, 1 aanspreekpunt en 1 budget op de tocht! Mogelijkheden voor de kanteling van inkoop en bekostiging Bij het invoeren van nieuwe vormen van bekostiging is het belangrijk voor ogen te houden dat het geen sinecure is. De omslag naar bekostiging en het realiseren van maatschappelijke effecten vergt een meerjarige inspanning. Sturen op (alleen) outcome is daarmee een gevoelig instrument. Ook omdat andere factoren een invloed kunnen hebben op het resultaat bij individuen en op populatieniveau. Om die reden is (vooralsnog) behoefte aan meer hybryde bekostigingsvormen. Steeds met het uiteindelijke doel de omslag van aanbodnaar vraag- en resultaatsturing als toetsingskader. Daarbij is het natuurlijk van belang dat de nieuwe bekostigingssystematiek bureaucratische uitvoering zo veel mogelijk tegengaat. Voor de indeling van bekostiging op het brede terrein van ondersteuning en zorg lijkt in ieder geval het onderscheid tussen collectieve voorzieningen en individuele hulp van belang, omdat de sturing en uitvoeringspraktijk voor deze twee categorieën verschillend is. Verder is voor de individuele hulp het onderscheid tussen enkelvoudige diensten (modules) en meervoudige diensten (trajecten) van belang. Net zoals het onderscheid tussen behandeling en onderhoud (cure versus care). Een bouwstenenbenadering is daarom een goed instrument. Daarmee kun je gefaseerd komen tot integraal beleid en uniformering van bekostiging. Naar gelang mogelijkheden en behoefte kunnen bouwstenen - direct of gefaseerd worden verruimd naar bouwblokken. Zo kunnen financiers, aanbieders en professionals in toenemende mate arrangementen combineren als het gaat om meervoudige diensten. Bekostiging met een gemiddelde prijs per traject of een gemiddelde prijs per persoon bijvoorbeeld. In de praktijk is het proces van kantelen nog in ontwikkeling. Dit is begrijpelijk, omdat het inbedden van de kanteling tijd kost en een ontwikkelproces is. Ook vraagt het verandering in het proces, samenwerking en communicatie. Vervolg op pagina 3 Jaargang 2 aflevering 33 pagina 2

3 'Laat deadline herbeoordeling pgb vervallen' Bron: VNG Gemeenten moeten meer tijd krijgen voor de herbeoordeling van inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat vinden de SP-Kamerleden Renske Leijten en Nine Kooiman. Zij dringen bij staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan op het laten vervallen van de deadline van 1 oktober. Gemeenten moeten meer tijd krijgen voor de herbeoordeling van inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit om te voorkomen dat er weer grote fouten met ernstige persoonlijke gevolgen voor pgb-houders ontstaan. Dat vinden de SP-Kamerleden Renske Leijten en Nine Kooiman. Via schriftelijke vragen aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) dringen ze aan op het schrappen van de deadline van 1 oktober. Onzorgvuldig Het bevreemdt de SP-Kamerleden dat Van Rijn de deadline voor herbeoordeling van pgb-houders op zo een laat moment naar voren heeft gehaald. Gemeenten hebben begin deze maand een brief gekregen dat de herindicaties Wmo 2015 en jeugdzorg voor pgb-houders niet op 1 december, maar op 1 oktober moeten zijn afgerond. Ze snappen niet waarom Van Rijn dit pas zo laat heeft bedacht. Ze stellen bovendien dat gemeenten op deze manier de herindicaties - inclusief de wettelijke bezwaartermijnen voor burgers - niet zorgvuldig kunnen uitvoeren. Het is hun ogen een contradictie dat Van Rijn aan gemeenten vraagt om haast te maken, vanwege zorgvuldige verwerking bij de SVB. De Kamerleden willen tevens weten wat de (financiële) gevolgen voor gemeenten zijn die de deadline niet halen. Uitstel Gemeentekoepel VNG en de belangenvereniging voor pgbhouders Per Saldo maken zich eveneens zorgen over de verplichting voor gemeenten om voor 1 oktober de herbeoordelingen af te ronden. Per Saldo wil het overgangsrecht tot 1 juli verlengen. De VNG heeft niet voor uitstel gevraagd, maar stelt dat het maar de vraag is of er genoeg personeel is om alle herbeoordelingen voor 1 oktober af te ronden. Het gaat om zo n mensen. In natura Naast de herbeoordelingen van pgb-houders moeten gemeenten ook hun inwoners herindiceren die tot 1 januari zorg en ondersteuning via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) in natura kregen, maar sinds 2015 onder de Wmo 2015 of Jeugdwet vallen. Voor hen geldt dit jaar het overgangsrecht, waarmee zij de zorg (in natura) krijgen die op basis van een Awbz-indicatie was toegekend. Op basis van de herbeoordelingsgesprekken wordt de behoefte aan zorg en ondersteuning bepaald die gemeenten per 2016 via de Wmo en Jeugdwet moeten regelen en vergoeden. Ook daarover stelde VNG eerder dat dit herbeoordelingsproces meer tijd vergt dan voorzien en dat zij signalen krijgt van gemeenten die dit proces niet voor 1 november kunnen afronden. D66-Kamerlid vroeg daarover opheldering aan de staatssecretaris. Geen overzicht Gemeenten hebben niet gevraagd om uitstel of andere maatregelen, zo stelt Van Rijn nu in zijn antwoord op Kamervragen over deze verplichte herbeoordelingsgesprekken van D66- Kamerlid Vera Bergkamp. Hij erkent dat het een grote opgave is, maar dat deze reeds lang voorzien was. Teneinde de beoogde transformatieslag te maken hecht ik er zeer aan dat gemeenten bij dit proces uiterste zorgvuldigheid betrachten. Gemeenten dienen bij de herbeoordelingen de eisen die de wetgeving aan de (voorbereiding van) de besluitvorming ter zake stelt, te respecteren. Hij heeft geen overzicht van gemeenten die in de problemen dreigen te komen. Tijdrovender Van Rijn stelt dat de herbeoordeling van pgb-houders meer tijd vergt dan die van inwoners die zorg in natura krijgen. Hij heeft er bij gemeenten op aangedrongen de pgbherbeoordeling voortvarend te hand te nemen. Hij refereert in zijn antwoorden naar de oproep van gemeentekoepel VNG om prioriteit te geven aan de herbeoordeling van pgbovergangscliënten. Zo ver wil hij zelf niet gaan. Vervolg van pagina 2 Maatwerk als uitgangspunt Wat moeten gemeenten, aanbieders en professionals organiseren, alvorens en met de kanteling van bekostiging te beginnen? Per saldo gaat het om het vinden van de balans tussen: sturing door en ruimte voor de eigen kracht en regie van hulp vragende inwoners; sturing op professionaliteit en ruimte voor de professional; sturing op kennis over effectieve interventies en werkzame factoren en de ruimte die hierdoor ontstaat voor professionals. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de sturing van de markt vorm krijgt. Middels hiërarchische principes? Of juist van onderop door en met invloed van de consumenten? Hebben de consumenten de meeste invloed. Of bepaald de financier de kaders? Professionalisme is de derde logische manier om het werk te organiseren. Hierbij wordt de organisatie van het werk en de beslissingen daarbinnen bepaald door het beroep en de professional en minder door de markt of door hiërarchie. Kortom, om in de toekomst de kosten van zorg en welzijn betaalbaar te houden zijn er mogelijkheden te over. De start ligt echter bij consensus over de sturingsprincipes. Het doel daarvan: het alsmaar toenemende beroep op de gespecialiseerde zorg indammen, het stelsel eenvoudiger maken, onnodige bureaucratie tegengaan en professionals meer ruimte geven. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een uitdagende. Het is loslaten om in de hand te houden. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 3

4 Overgangsrecht Wmo en Jeugdwet moet verlengd Bron: Per Saldo Het overgangsrecht voor cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) moet worden verlengd tot 1 juli Hiervoor pleit Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. Per Saldo wil niet dat pgb-houders opnieuw de dupe worden van problemen met de pgb s. Het overgangsrecht voor cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) moet worden verlengd tot 1 juli Het gaat om het overgangsrecht voor de Wmo 2015 en de jeugdzorg. Hiervoor pleit belangenvereniging van mensen met een pgb Per Saldo. Zorgvuldigheid Gemeenten dreigen met de herbeoordeling van inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb) in tijdnood te komen, nu staatssecretaris Van Rijn de deadline voor de herbeoordeling twee maanden heeft vervroegd. Per Saldo wil niet dat pgb-houders opnieuw de dupe worden van problemen met de pgb s. Zorgvuldigheid is een absolute vereiste. Er moet de tijd voor worden genomen, zodat budgethouders niet onnodig in de problemen komen, qua zorg maar ook wat betreft goed werkgeverschap. Overgangsrecht Budgethouders met een pgb van de gemeente die voor de decentralisaties Wmo en Jeugdzorg een lopende indicatie hadden, houden via het zogeheten overgansrecht, hun pgbbudget tot uiterlijk januari In plaats van voor 1 december moeten gemeenten nu voor 1 oktober moeten de herbeoordeling hebben afgerond van in totaal mensen. Gemeentekoepels VNG liet vorige week weten het naar voren halen van de deadline door Van Rijn risicovol te vinden, omdat dit een zorgvuldige beoordeling van de individuele situatie van de cliënt in de weg staat. Van Rijn heeft die deadline naar voren gehaald om nieuwe pgb-problemen te voorkomen. Verruim het blikveld Voorkomen problemen Per Saldo vreest dat de nu gestelde herbeoordelingstermijn te kort is en pleit daarom voor verlenging van het overgangsrecht tot medio volgend jaar. Zodat elke herbeoordeling de aandacht kan krijgen die nodig is en het gevaar dat er opnieuw problemen ontstaan bij de uitvoering van het trekkingsrecht, wordt voorkomen, aldus de belangenvereniging. Semi-internaat moet leerlingen meer structuur geven en gezinnen ontlasten Veel ouders kunnen opvoeding van kinderen niet alleen aan Bron: nieuwsblad Ontwrichte gezinnen, ouders die amper tijd hebben om hun kinderen op te voeden. Een groot maatschappelijk probleem, vindt het Sint-Gummaruscollege dat een semi-internaat start om die opvoeding deels over te nemen. Na de lesuren krijgen de kinderen er studiebegeleiding, gezonde voeding en allerlei activiteiten. Wij willen die kinderen opnieuw structuur geven, zegt de directeur. Mensen hebben het steeds moeilijker om werk en gezin te combineren, ouders moeten almaar meer hun kinderen alleen opvoeden én het regent vecht- en echtscheidingen. Het tradi tionele gezin staat onder druk. Veel kinderen missen structuur in hun leven en hun punten lijden daaronder, zegt Geert Hellemans. Om ouders te helpen bij de opvoeding, richt de directeur van het Sint-Gummaruscollege in Lier komend schooljaar een semi -internaat op. Een soort van naschoolse opvang. Maar de kinderen krijgen er veel meer dan enkel toezicht: individuele studiebegeleiding, ontspanning in samenwerking met de muziekacademie en enkele sportclubs, en een gezond voedingspatroon. Een echte primeur, noemt de directeur het. Leerlingen kunnen er tot 18 uur terecht op maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf het schooljaar wordt dat uitgebreid tot 20 uur. Ik had voor dit schooljaar op vijftig leerlingen gerekend. Maar ik krijg nu zodanig veel reacties dat het er ongetwijfeld meer zullen zijn, zegt Hellemans. Overgewicht en obesitas bij kinderen- Edgar van Mill en Arianne Struik Overgewicht bij kinderen In Overgewicht en obesitas bij kinderen laten kinderartskinderendocrinoloog Edgar van Mil en ontwikkelingspsycholoog Arianne Struik zien hoe overgewicht bij kinderen succesvol is aan te pakken. Ze gaan in op de samenhang tussen overgewicht, omgeving en psychische problemen en vinden dat de behandeling begint bij de ouders en het kind zelf. Behandeling zetten ze bewust tussen aanhalingstekens, want het is niet de juiste term; hun aanpak is veeleer te kwalificeren als een leerproces. Waarbij ze nadrukkelijk en terecht geen onderscheid maken tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid. De professionele lezer krijgt niet alleen een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken, maar ook aansprekende casuïstiek. De auteurs houden daarbij steeds een scherp oog voor de praktische toepassing van hetgeen ze te berde brengen. Dat maakt het boek tot een standaardwerk. Overgewicht en obesitas bij kinderen, Edgar van Mil & Arianne Struik, Boom, 344 blz. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 4

5 In 2007 kwam 23 procent van de aanmeldingen direct van bewoners zelf. In 2014 is het aantal zelfmelders landelijk gestegen naar 45 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse Een parabel of gelijkenis is een kort verhaal, gewoonlijk gesitueerd in het dagelijks leven, dat dient om een religieus, moreel of filosofisch idee te illustreren. HET DE- benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie COR verzamelde een aantal van die mooie, korte inspirerende verhalen. Om te en Veiligheid (CCV). motiveren en te stimuleren om positiever te denken, te leven en te werken. De paardebloem Nasreddin Hodja besloot een bloementuin aan te leggen. Hij bemestte de grond en zaaide de zaden van vele prachtige bloemen. Maar toen ze opkwamen stond de tuin niet alleen vol met de bloemen die hij had gekozen, maar was hij ook overwoekerd door paardebloemen. De Hodja vroeg advies aan hoveniers in de wijde omgeving en probeerde iedere bekende methode uit om ze kwijt te raken, maar tevergeefs. Tenslotte liep hij helemaal naar de hoofdstad om de koninklijke hovenier te spreken in het paleis van de sjeik. Deze wijze oude man had al ontelbare hoveniers geadviseerd en opperde verschillende remedies om de paardebloemen te verdrijven, maar de Hodja had ze allemaal al geprobeerd. Ze zaten een poos zwijgend bij elkaar en tenslotte keek de tuinman Nasreddin aan en zei: Nou, dan stel ik voor dat je van ze leert houden. Meer inspirerende sprookjes en parabels vind je hier: Bewoners steeds vaker zelf naar buurtbemiddeling Bron: CVV Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen. Bewoners zoeken kennelijk zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast, zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie. In 2014 verwees de politie minder bewoners met een burenconflict door naar buurtbemiddeling. Adviseur Frannie Herder van CCV: ''In 2007 waren er buurtbemiddelaars actief en dat zijn er in 2014 meer dan Allemaal mensen die zich belangeloos willen inzetten om burenruzies te helpen oplossen. Zij leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving. Die trend past in de huidige participatiemaatschappij.'' meldingen, bemiddeling vroeg inzetten Vorig jaar kregen de buurtbemiddelingsorganisaties in totaal meldingen van burenoverlast binnen. Daarvan bleek negentig procent geschikt voor een bemiddelingstraject. Landelijk werd in 2014 gemiddeld 68 procent van de zaken opgelost. De kans op een oplossing is het grootst als buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de woonoverlast wordt ingezet. Burenoverlast: lawaai, barbecue en huisdieren Veruit de meeste klachten gaan over geluidsoverlast door hard praten, luidruchtig gedrag en harde muziek. Ruzie door overhangende takken, rookoverlast door barbecue of vuurkorf en ander leed in de tuin zorgen ook voor veel klachten, gevolgd door overlast van dieren. Tips om burenoverlast te voorkomen Groei buurtbemiddeling in gemeenten Buurtbemiddeling drijft grotendeels op de inzet van getrainde vrijwilligers. Zij helpen buren hun conflicten op te lossen. De lokale buurtbemiddelingsorganisatie wordt in goede banen geleid door een professionele kracht. Bewoners kunnen een beroep doen op de hulp van buurtbemiddelaars in 216 gemeenten; een aantal dat gestaag groeit. In 2007 waren dat er 77. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 5

6 D66: studentenhuisvesting in ruil voor maatschappelijke inzet Bron: D D66 wil onderzoeken op welke wijze studenten maatschappelijk kunnen worden ingezet bij verschillende woonvormen. Bijvoorbeeld door studenten te laten samen wonen met ouderen in half leegstaande verzorgingstehuizen of bij ouderen in huis. Volgens Amsterdams D66-raadslid en woordvoerder wonen, Reinier van Dantzig: "Ik vind het de moeite waard om creatieve wooninitiatieven te onderzoeken en vaker in te zetten. Er zitten niet alleen voordelen aan voor de stad, zoals het beter omgaan met mensen die hulp behoeven en de resocialisatie van (ex-) gedetineerden, het geeft studenten ook meer kans op een woning en wellicht een mooie stageplaats". Ouderen, vluchtelingen en ex-gedetineerden Andere steden experimenteren al met creatieve vormen van samenwonen. Zo heeft Eindhoven een jongerenhuis waar studenten samenwonen met jonge vluchtelingen en in Aarhus, Denemarken helpen studenten (ex-) gedetineerden met reintegreren door samen een huis of complex te delen. Dergelijke initiatieven zouden een aanvulling zijn op 'Academie van de Stad', waarbij Amsterdamse studenten in ruil voor maatschappelijke inzet korting krijgen op hun huur of extra studiepunten. Duidelijke regels Volgens de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) zouden er in 2015 in Amsterdam tussen de 9000 en de kamers voor studenten bij moeten komen om te voldoen aan de vraag. Tegelijkertijd zullen er ook verzorgingstehuizen leeg komen te staan. Om studenten samen te laten wonen met ouderen, vluchtelingen of (ex-)gedetineerden zijn wel duidelijke regels nodig. Initiatiefvoorstel naar B&W Van Dantzig heeft een initiatiefvoorstel ingediend in de Amsterdamse gemeenteraad dat het college van B&W oproept de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Experiment: thuiszorg voor dementerenden Bron: WelThuis Zorgorganisatie WelThuis, werkzaam in Utrecht en Zuid-Holland, is een experiment gestart met het geven van intensieve verpleeghuiszorg aan cliënten in hun thuissituatie. Hierdoor kan mogelijk een gang naar het verpleeghuis worden voorkomen of uitgesteld. Het experiment ging op 1 juni van start gestart bij een aantal cliënten die intensieve zorg nodig hebben en bij cliënten met dementie. Zij ontvangen een uitgebreid zorgen ondersteuningspakket thuis. Ongeveer twaalf cliënten, woonachtig in Zoetermeer en de Krimpenerwaard, worden momenteel door een team van tien professionals ondersteund. Bouwstenen WelThuis heeft voor deze verpleeghuiszorg thuis een aantal bouwstenen nodig zoals verzorging & verpleging, alarmering, toezicht, dagactiviteiten, eten & drinken, het doen van de was, huishoudelijke hulp en familieparticipatie. Directeur van Wel- Thuis, Vivian Broex, zegt hierover: Als we die bouwstenen hebben en als het de wens van mensen is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, waarom bieden we dit pakket dan niet gewoon thuis aan? Wij doen dat dan altijd samen mét het netwerk van de cliënt. Op deze wijze kan mogelijk het veelal emotionele moment van verhuizen naar een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld worden. Begin 2016 wordt het concept geëvalueerd. Het Decor - verruim(t) de horizon 'Gemeenten gebruiken eigen bijdrage als melkkoe' Bron: FD Veel gemeenten hebben de eigen bijdrages die burgers moeten betalen voor zorg flink verhoogd. Vooral voor mensen met een gemiddeld inkomen of hoger, zijn de kosten voor zaken als begeleiding en dagbesteding fors gestegen. In enkele gevallen komt de eigen bijdrage voor deze groep per uur zelfs hoger uit dan wat de gemeente aan de zorgaanbieder betaalt. Dat stellen verschillende zorgaanbieders. Zij zien dat bestaande cliënten afhaken en nieuwe cliënten afzien van de zorg, omdat ze de kosten te hoog vinden. Dit meldt het Financieele Dagblad. Gemeenten mogen zelf bepalen welk deel van de kosten van de zorg ze bij de burger in rekening brengen. Daarbij geldt alleen een maximum, dat wettelijk is vastgelegd en dat afhankelijk is van het inkomen.'er zijn gemeenten die nu bedragen doorgeven van 60 tot 70 per uur', ziet Jan Voortman, directeur van Professionals in NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Vooral bij cliënten die net iets meer inkomen hebben dan het minimum en die weinig zorg afnemen, knelt dat, zegt hij. 'Iemand die veel zorg afneemt, kan ervan uitgaan dat hij of zij aan de maximale eigen bijdrage per vier weken komt. Maar als je maar één of twee uur per week gebruikmaakt van zorg, word je gestraft met een heel hoge eigen bijdrage.' Een zorgaanbieder die zaken doet met 56 gemeenten schat dat bij 30% tot 50% de hoogte van de eigen bijdrages fors hoger ligt dan toen de zorg nog door het Rijk werd geregeld. Een andere aanbieder, die met 180 gemeenten zaken doet, komt met een vergelijkbare schatting. IederIn, het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, zegt de laatste tijd veel meldingen binnen te krijgen over de hoogte van de eigen bijdragen. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 6

7 SMART of stupid? Blog Management-hypes maken keurig de bekende levenscyclus door. Ook in de zorg. Het is dus belangrijk hun positie en betekenis correct en tijdig te onderkennen. Enkele voorbeelden als oefening. Het is al wat langere tijd 'in' om doelstellingen SMART te formuleren. Ze moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. SMART heeft als doel het management met beide voeten op de grond te houden en te voorkómen dat het zich verliest in brede, oppervlakkige beschouwingen over wat allemaal mogelijk is of zou kunnen zijn. Tot zover is er niets mis mee. Maar toch worden er in de literatuur vragen over gesteld. Is het, bijvoorbeeld, nodig om de reeks adjectieven uit te breiden (zoals met 'Relevant')? De meeste van dergelijke vragen gaan echter over marginale aanpassingen en etaleren een krampachtige poging een nieuw acroniem te formuleren. Acroniem Een meer fundamentele vraag betreft het SMART-principe zelf: hoe algemeen toepasbaar is het? Vaak wordt ervan uitgegaan dat het voor alle mogelijke doelen geldt. Toch is SMART meer geschikt voor concrete, operationele doelen dan voor strategische doelen. Deze laatste worden er zelfs eerder door gehinderd. SMART klinkt slim, maar kan het tegendeel inhouden bij visie- en strategie-ontwikkeling. Het acroniem krijgt dan de betekenis van Simpel, Makkelijk, Achterhaald, Remmend en Traditioneel. Adjectieven die eerder voor strategische doelen in aanmerking komen, zijn, bijvoorbeeld: Generiek, Imaginair, Confronterend, Visionair en Toekomstgericht. Ze contrasteren bijna letterlijk met de traditionele SMART uitgangspunten. Vaak wordt geclaimd dat wel bekend is dat SMART voornamelijk de uitvoering betreft. Toch bestaat de neiging het principe te pas en te onpas te gebruiken, dwars door de organisatie heen. Op strategisch niveau kan SMART dus beklemmend werken. Maar het kan nog erger, zoals bij het uitgangspunt dat strategische managementbeslissingen evidence based moeten zijn: zekerheid op basis van gevalideerde informatie. Natuurlijk, evidence based management kan inefficiënties voorkómen. We hoeven het wiel niet iedere keer opnieuw uit te vinden. Maar als evidence based tot het niveau van universeel principe wordt verheven, krijgen we te maken met een tweeledig probleem: 1. Het verleden (!) gaat als inspiratiebron gelden voor de toekomst en 2. Bij de ontwikkeling van risicodragende innovaties worden anderen ermee opgezadeld de kastanjes uit het vuur te halen. Het eerste probleem remt vooruitgang; het tweede werkt verlammend als die anderen hetzelfde uitgangspunt hanteren (het bekende commons dilemma). Evidence based klinkt ferm, doordacht en verstandig, maar kan dus ook risicomijdend, gemakzuchtig en volgzaam betekenen. In de praktijk wordt het onderscheid meestal niet gezien en wordt voetstoots van de eerste uitgegaan. Laaghangend fruit SMART en evidence based impliceren een kortetermijn focus: de nadruk op quick wins en 'laaghangend fruit'. Maar quick wins create long term ruins. Bovendien nodigen ze uit tot pervers gedrag. Ze roepen niet op tot het leveren van een bijdrage aan de organisatie maar tot persoonlijk scoren op hot local targets, desnoods ten koste van de organisatie. In plaats van het toepassen van SMART uitgangspunten op bestaande doelstellingen, wordt gefocust op die doelstellingen die aan SMART uitgangspunten kunnen voldoen. Beleid blijft zo op een te operationeel niveau steken. Kritiekloze acceptatie en toepassing van managementconcepten kan ook in organisaties tot bijzondere situaties leiden. Het hoger management van sommige organisaties rekent het personeel af op SMART functioneren en evidence based performance, maar roept de mensen tegelijkertijd op tot meer ondernemerschap, lef, flexibiliteit en innovatie. Zelf houdt dat hoger management star vast aan beslissen op basis van bestaande praktijkvoorbeelden (evidence) om risico s zoveel mogelijk uit te sluiten. Conclusies: Managers vertonen de neiging managementconcepten kritiekloos te omarmen. SMART is meer geschikt voor doelstellingen op operationeel niveau; minder, niet of juist niet voor strategische doelstellingen. Naarmate een manager zich meer toelegt op SMART beleid, is hij/zij meer boekhouder dan leider. Er kunnen valide argumenten zijn om strategisch te kiezen op basis van evidence. Immers, niet iedereen kan leider zijn. Maar claim geen leiderschap als feitelijk sprake is van volgerschap. Theo Poiesz Hoogleraar verbonden aan TIAS Jaargang 2 aflevering 33 pagina 7

8 Bijstandsgerechtigden mogen deel bedrijfswinst houden Bron: nieuwsbericht Voor Groningers in de bijstand wordt het makkelijker om een bedrijf op te bouwen. De gemeente start een pilot waarbij bijstandsgerechtigden de bedrijfswinst mogen verrekenen met de uitkering zonder het risico om de bijstandsuitkering kwijt te raken. Groningers in de bijstand mogen tegelijkertijd een eigen bedrijf opbouwen en een deel van de winst houden. De gemeente begint binnenkort met een pilot die dat mogelijk maakt. Voorheen moesten bijstandsgerechtigden kiezen tussen het een of het ander, zelfs als het startende bedrijf nog niet voldoende opbracht om van rond te komen. Voor de gemeente levert het ook een directe besparing op. Participatiewet Ondernemen in de bijstand is nu slechts toegestaan aan bijstandsgerechtigden met plannen voor een levensvatbare onderneming en aan personen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Groningen vindt dat de Participatiewet hiermee achter loopt op ontwikkelingen in economie en samenleving. Stimuleren Doel van het project is om mensen te stimuleren om stappen te zetten naar eigen inkomsten, zodat ze uiteindelijk geen bijstand meer nodig hebben. Iemand die bijvoorbeeld honderden euro s per maand verdient, maar het net niet klaarspeelt om met zijn bedrijfje uit de bijstand te komen, moet stoppen met zijn bezigheden. Nieuwe ontwikkelingen 'Banen in loondienst worden in toenemende mate schaars. Steeds meer burgers werken in ZZP-contracten of combineren een parttime baan in loondienst met zelfstandige werkzaamheden. De pilot geeft alle bijstandsgerechtigden de kans om mee te gaan in deze ontwikkeling en daarmee hun reïntegratie te bevorderen,' aldus de gemeente. Vernieuwing sociale zekerheid Wethouder Sociale Zaken Mattias Gijsbertsen verwacht veel van deze pilot: Het blijkt vaak heel lastig om uit een bijstandssituatie te komen. De pilot werkt hopelijk als een stimulans voor mensen om initiatief te nemen en door te zetten. Het is een eerste aanzet om de sociale zekerheid te vernieuwen. Werven Het helpen van beginnende en gemotiveerde ondernemers om zonder bijstand verder te kunnen, gebeurt niet via het traditionele re-integratietraject. In plaats daarvan is er hulp van diverse partijen om de boekhouding te doen, belastingaangifte in te vullen, marktonderzoek te verrichten en marketingplannen op te stellen. Het Werkgeversteam van de gemeente gaat opdrachten werven voor de nieuwe parttime ondernemers. De pilot loopt tot en met eind In 2017 wordt deze geëvalueerd. Kanjertraining zorgt voor beter klassenklimaat Bron: Universiteit Utrecht Het klimaat van een problematische klas verbetert na het volgen van een Kanjertraining. Dat blijkt uit onderzoek waarop Lilian Vliek op 28 augustus promoveert aan de Universiteit Utrecht. Vliek onderzocht de effecten van de Kanjertraining op sociaal vastgelopen klassen en op kinderen met milde tot ernstige psychosociale problemen. In het onderzoek zijn onder meer veertien problematische klassen met leerlingen van 8 tot 13 jaar die een Kanjertraining kregen van een psycholoog vergeleken met veertien klassen die de training niet volgden. Vliek vond significante verbeteringen in het klassenklimaat in de interventieklassen. Ook constateerde ze een positief effect op zelfwaardering, depressieve gevoelens en prosociaal gedrag van kinderen. Leerkrachten rapporteerden een vermindering van verstorend gedrag in de klas. De Kanjertraining wordt ook in psychologenpraktijken aangeboden aan kinderen met weinig zelfwaardering. Bij twee derde van deze kinderen was de zelfwaardering na de training verbeterd, aldus Vliek. Aantal hulpvragen Defence for Children verdubbeld Bron: Defence for Children Het aantal kinderen, ouders en beroepskrachten dat zich in de eerste helft van 2015 bij Defence for Children meldde met hulpvragen rond jeugd- en familierechtkwesties is verdubbeld in vergelijking met de eerste helft van Dat meldt Defence voor Children. Het aantal hulpvragen steeg ten opzichte van 2014 met bijna 55 procent tot 251. De hoeveelheid vragen over voogdij, omgangsregeling en echtscheiding verdubbelde. Meldingen over jeugdhulp namen met ongeveer 20 procent toe tot 76, vooral vragen over pleegzorg en kinderbeschermingsmaatregelen. Ook het aantal hulpverzoeken over gehandicapte kinderen steeg in Nieuw zijn hulpvragen over politiegeweld: in de eerste helft van dit jaar kwamen er veertien meldingen binnen, terwijl er in de eerste helft van 2014 geen waren. Opvallend gestegen is verder het aantal zaken over armoede. Daarnaast nam de multiproblematiek binnen gezinnen toe. Volwassenen hadden in 2015 vaker klachten over instanties die vermoedens van kindermishandeling of misbruik niet serieus namen. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 8

9 Extraatje mantelzorgers geeft kans op contact Bron: nieuwsbericht Hoe legt de gemeente contact met mantelzorgers? Belangrijk is de mantelzorg waardering: het financiële extraatje of de VVV -bon. Dan heb je de mantelzorger in beeld en kun je hem ook ondersteunen. Gemeenten zeggen in een enquête van de VNG dat ze mantelzorgers goed informeren en mogelijkheden bieden voor hulp en ondersteuning. Mantelzorgers geven aan dat ze de weg naar de ondersteuning niet vinden. 'Een opmerkelijke discrepantie', constateert Kitty van den Hoek. Zij is onderzoeker mantelzorg bij Movisie. Is er sprake van een mismatch? 'Ja en nee. SCP-onderzoek heeft eerder laten zien dat lang niet alle mantelzorgers behoefte hebben aan hulp van de gemeente. Zij redden zich op hun eigen manier. De vraag is of je dan voldoende in beeld hebt bij wie die vraag er wél is? ' Mantelzorger bereiken Wat moet de gemeente weten om mantelzorgers te bereiken? 'Wie het zijn en hoe de groep mantelzorgers eruit ziet,' zegt Van den Hoek. 'Er zijn subgroepen; partners, kinderen, ouders, jonge en oudere mantelzorgers, stedelingen en plattelandsbewoners. Zij hebben allen verschillende behoeften. Om een strategie voor mantelzorgondersteuning in de gemeente te bepalen, moet je weten hoe de groep is samengesteld en waar je de mantelzorgers kunt vinden.' Allochtone mantelzorgers vragen geen ondersteuning. Verschillende onderzoeken tonen aan dat allochtone mantelzorgers meer risico lopen op overbelasting dan autochtone mantelzorgers. Lees meer>> Erf betreders Om het contact te leggen, moet de gemeente de mantelzorgers eerst vinden. Van den Hoek: 'Kijk naar het zorgpad, dat zijn plekken waar cliënten met hun mantelzorgers vaak komen. Bijvoorbeeld het ziekenhuis of de huisarts. Kijk ook naar het leefpad, bijvoorbeeld de plek waar mantelzorgers hun vrije tijd doorbrengen of op scholen. Bouw een kennisnetwerk op van verenigingen, organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij mantelzorgers. Met behulp van de zogenoemde "erf betreders", mensen die achter de voordeur komen. Zoals de thuiszorg, de dominee en vrijwilligers.' Top 3 tips De top 3 tips om mantelzorgers te bereiken begint, aldus Van den Hoek, bij de erfbetreders: 'Netwerken en uitwisseling van informatie met andere erfbetreders kan zeker helpen om mantelzorgers beter te bereiken. Daarnaast is de zogenoemde mantelzorgwaardering, het jaarlijkse extraatje voor mantelzorgers, nog een onderschat instrument. Mantelzorgers melden zich voor dat extraatje aan bij de gemeente. Dat is het moment om hen persoonlijk te vragen naar hun behoefte aan ondersteuning.' Denk jij dat jouw gemeenten meer moet doen om mantelzorgers in beeld te krijgen. Heb je tips hoe de gemeenten dat het beste kan doen? Geef jouw ideeën door>> Mantelzorger in beeld De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel heeft zo'n aanpak, aldus Van den Hoek. In opdracht van gemeenten brengt de stichting met het extraatje duizenden nieuwe mantelzorgers in beeld en informeert hen over ondersteuning. Nog een derde tip tekent Van den Hoek aan: 'Meten is weten. Onderzoek wie je als gemeente precies bereikt en bedient. Niet alleen de aantallen, maar ook de effecten zijn belangrijk. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld allerlei respijt faciliteiten aanbieden voor mantelzorgers, maar ze moeten ook weten of het mensen echt helpt om een adempauze te hebben. Zo weet je of je de middelen effectief inzet.' Veel Nederlanders zorgen voor een zieke partner, kind, ouder of andere naaste. Een zware taak naast hun gewone dagelijkse baan, die vaak als vanzelfsprekend gezien wordt. Ook door de mantelzorger zelf. Lees over de ontwikkelingen over mantelzorg en vrijwilligerswerk in het dossier mantelzorg>> Nieuw meldpunt voor kinderen in crisis Bron: Regio Eindhoven Kinderen en jongeren tot 23 jaar die in een crisissituatie verkeren, krijgen vanaf 1 september direct de juiste hulp via het meldpunt Spoed4Jeugd Zuidoost Brabant. Een medewerker is binnen twee uur na een melding ter plaatse en binnen een dag wordt vervolghulp geregeld. Het nieuwe meldpunt is nodig omdat gemeenten vanaf 1 januari de verantwoording van zorg rond kinderen over hebben genomen van diverse instanties zoals Bureau Jeugdzorg. Waar verschillende problematische situaties nu nog bij een specifieke organisatie worden gemeld, is er vanaf 1 september een centrale plek. Het meldpunt is - naast kinderen en ouders - bedoeld voor iedereen die met kinderen en gezinnen te maken heeft, zoals wijkteams, huisartsen, leraren en familie of vrienden. Samenwerkingsverband 18 organisaties Spoed4Jeugd Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van 18 organisaties die zich bezighouden met jeugdzorg, gehandicapten en welzijn. De 21 regionale gemeenten zijn opdrachtgever van het project. Spoed4Jeugd Zuidoost Brabant is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer Jaargang 2 aflevering 33 pagina 9

10 Tijd voor nieuwe prioriteiten in sociaal domein Bron: nieuwsbericht Gemeenten waren vorig jaar vooral druk bezig met de urgente zaken rond de decentralisaties. Maar nu is het toch tijd om verder te kijken. In maart 2014 konden de inwoners van Nederland hun stem uitbrengen voor een nieuw lokaal bestuur. Dit keer werd er met (nog meer) spanning naar de uitslagen uitgekeken, met name omdat we begin vorig jaar aan de vooravond stonden van een grote decentralisatie operatie in het sociaal domein. Een operatie waarin ook een nieuwe rol voor gemeenten was weggelegd: die van regisseur op basis van één gezin, één plan! Met die (nieuwe) regierol als vertrekpunt liet de Drentse gemeente Borger-Odoorn het gesubsidieerd vervoer analyseren. In aanvulling op een eindrapport met tekst en tabellen, gebruikte de gemeente een filmpje waarin een dag gesubsidieerd vervoer op een geografische kaart werd getoond. Daarbij werden in minder dan twintig seconden tal van vragen en suggesties opgeroepen. Waarom rijden er zoveel taxi's achter elkaar? Waarom rijdt gesubsidieerd vervoer door tot ver na middernacht? Kan het openbaar vervoer op drukbereden trajecten ingezet worden? Kunnen we gecombineerd aanbesteden? Kan dat met andere gemeenten of samen met de provincies Groningen en Drenthe? De afgelopen maanden is het bewuste filmpje breedverspreid in kringen van beleid en bestuur, ook al omdat op een relatief eenvoudige en kernachtige manier het beleidsvraagstuk met betrekking tot gesubsidieerd vervoer wordt geschetst. 'Goed voorbeeld doet goed volgen', zo luidt een spreekwoord. In dat kader is vorig jaar, naar aanleiding van de analyse van de gemeente Borger-Odoorn, door de VNG een brochure aangeboden aan de wethouders Sociaal Domein, waarin een tiental soortgelijke 'best practices' is opgenomen. Of dat al veel heeft geholpen? Nog niet echt. Gemeenten waren vorig jaar vooral druk bezig met de urgente zaken rond de decentralisaties, waaronder organisatieaanpassingen en aanbestedingen. Kortom: de prioriteit lag even elders. Inmiddels zijn we een jaar verder. De decentralisaties in het sociaal domein krijgen met horten en stoten overal zijn beslag en wat mij betreft is het dan ook de hoogste tijd om de inspirerende brochurevoorbeelden alsnog na te volgen. Ze zijn actueler dan ooit! 'Residentiële jeugdhulp Oostvoorne voldoet' Bron: Inspectie Jeugdzorg De kwaliteit van de Horizon-locatie voor residentiële jeugdhulp Medisch Kinderhuis Oostvoorne is voldoende. Dat staat in een rapport dat de Inspectie Jeugdzorg op 25 augustus heeft gepubliceerd. De inspectie onderzocht of de locatie voor residentiële jeugdhulp van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs verantwoorde hulp aan kinderen biedt. Medisch Kinderhuis Oostvoorne begeleidt kinderen van 4 tot 12 jaar 24 uur per dag in zes open behandelgroepen. Op veertien van de achttien criteria scoorde de instelling een voldoende. De inspectie oordeelt dat het leefklimaat passend is voor de kinderen. De instelling biedt hulp van goede kwaliteit door de inzet van gekwalificeerde professionals, die acuut onveilige situaties kunnen opheffen. Verbetering is nog nodig van het systematisch uitvoeren van risicotaxaties, het systematisch beperken van veiligheidsrisico's en het toerusten van medewerkers om onveilige situaties te voorkomen. De inspectie wil dat Medisch Kinderhuis Oostvoorne binnen een half jaar voldoet aan de vier resterende criteria. Huiselijk geweld deel van monitor kindermishandeling Bron: Nederlands Jeugdinstituut Sleutelwoord: huiselijk geweld De Monitor Aanpak Kindermishandeling bevat vanaf 1 januari ook informatie over huiselijk geweld, zodat gemeenten kunnen beschikken over een integraal sturingsinstrument. Dat heeft het Nederlands Jeugdinstituut bekendgemaakt. De Monitor Aanpak Kindermishandeling, waaraan ongeveer tweehonderd gemeenten deelnemen, geeft gemeenten een overzicht van de plaatselijke stand van zaken in de aanpak van kindermishandeling. De monitor bevat prevalentiecijfers van Veilig Thuis, gegevens over het gemeentelijk jeugdbeleid, algemene informatie over de jeugd in de gemeente, en kennis over een effectieve aanpak van kindermishandeling. Gemeenten hebben inzicht in hun eigen gegevens en kunnen die vergelijken met landelijke gegevens en geanonimiseerde informatie over andere gemeenten. Deelname aan de monitor is gratis. Gemeenten zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor de aanpak van alle vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en geweld tegen ouderen. Na de uitbreiding biedt de monitor hen geïntegreerde informatie over de plaatselijke stand van zaken en de aanpak van huiselijk geweld. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 10

11 Gehandicapten in thuiszorg 'innovatief en goed' Bron: gemeente Kaag en Braassem Alle inwoners van de Kaag en Braassem kunnen hulp in de huishouding krijgen voor slechts 7,50 per uur, met steun van de gemeente. Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, VWS) steunt de gemeente Kaag en Braassem in haar plan verstandelijk gehandicapten werkervaring op te laten doen in de thuiszorg. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de SP. Van Rijn noemt het tweejarig project een innovatieve en goede werkwijze. 7,50 Alle inwoners van de Kaag en Braassem kunnen hulp in de huishouding krijgen voor slechts 7,50 per uur. En daarvoor krijgen ze dan niet één hulp, maar twee. Naast een professionele hulp van één van de thuishulporganisaties waar de gemeente een contract mee heeft, komt er ook iemand met een lange afstand tot de arbeidsmarkt mee om het vak te leren en werkritme op te doen. Het loon van de professional wordt door de gemeente aangevuld tot het cao-loon. Kaag en Braassem betaalt dit uit het extra budget dat werd toegekend om de grootste problemen in de huishoudelijke hulp op te vangen. Goedkoop alternatief De SP stelde aan Van Rijn vragen over de gang van zaken in de gemeente. Kamerleden Renske Leijten en Sadet Karabulut noemden het daarin schokkend dat duizenden thuiszorgmedewerkers ontslagen worden en gehandicapten en werklozen hiervoor als goedkoop alternatief worden ingezet. Ook noemden ze het te gek voor woorden dat ontslagen thuiszorgmedewerkers hetzelfde werk zouden moeten doen als wederdienst voor een uitkering. Geen ontslagen Volgens wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO Kaag en Braassem, zorg en welzijn) zit de zaak in zijn gemeente anders in elkaar. Wij hebben de bezuinigingen van 40 procent op de huishoudelijke hulp op kunnen vangen zonder dat er mensen ontslagen werden bij de thuiszorg. Toch hebben we een beroep gedaan op het budget dat de Tweede Kamer beschikbaar heeft gesteld. We hebben nagedacht hoe we dat geld duurzaam konden investeren in de thuiszorg en zijn toen met dit plan op de proppen gekomen. Geen tegenprestatie Hij benadrukt dat mensen die volgens de Wmo recht hebben op huishoudelijk hulp, deze krijgen. Ook krijgen de mensen die in de thuiszorg werken het salaris waar ze recht op hebben. De mensen met een verstandelijke beperking, of mensen die op een andere manier een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen door het werk ervaring en werkritme opdoen. Aan het eind van de training, krijgen ze een certificaat en kunnen ze als thuishulp aan de slag. We verplichten mensen vanuit de sociale dienst niet om dit te doen, aldus Schoonderwoerd. Het is dus geen tegenprestatie voor een uitkering. Hij is dan ook blij met de steun van staatssecretaris Van Rijn. Verdringing Het project loopt nu een paar maanden en er is voldoende belangstelling van uitkeringsgerechtigden voor een traineeship in de thuiszorg. Sterker nog, de gemeente is nu op zoek naar meer mensen die van de schoonmaakdienst gebruik willen maken. Vrees voor verdringing of concurrentievervalsing is er volgens Schoonderwoerd niet. Er zijn niet veel commerciële schoonmakers aan het werk bij particulieren. En of we hiermee de zwarte schoonmaker verdringen, dat gaat ons niet zoveel aan. Er is twee jaar lang 89 duizend euro beschikbaar voor het project. De gemeente wil zich niet vastleggen op een aantal certificaten dat dan uitgegeven moet zijn. Het Decor - verruim(t) de horizon 'Het gaat erom dat het een duurzaam project is voor deze mensen, maar over de hoeveelheid doe ik geen uitspraak.' Seksueel geweld bij jongeren zorgwekkend Bron: GGD Zuid Limburg Extreem veel jongeren melden ooit een vorm van seks tegen haar of zijn wil te hebben meegemaakt. Vooral jongeren die seks hadden met iemand van het eigen geslacht melden vaker ongewenste seksuele activiteiten. Ongewenste seks Uit onderzoek van de GGD Zuid Limburg en de Universiteit Maastricht blijkt dat extreem veel jongeren tussen 12 en 25 jaar een vorm van ongewenst seksueel gedrag heeft meegemaakt. Dat varieert van ongewenst tongzoenen tot vaginale of anale seks. 41 Procent van de meisjes en jonge vrouwen gaf aan een vorm van ongewilde seks te hebben meegemaakt. Bij jongens was dat percentage 21 procent. Ongewilde seks Het onderzoek is in 2011 uitgevoerd via een enquête, die door jongeren is ingevuld. Opvallend is dat jongens en meisjes die seks hadden met iemand van het eigen geslacht vaker ongewilde seks aangeven. Verder blijkt de dader vaak (in bijna 70 procent van de meldingen) een bekende van de jongere te zijn, variërend van (ex-) partner en familie of goede vriend tot kennis. Bij de invasieve vormen van seks tegen iemands wil, was er in een op de vier gevallen sprake van geweld. Zorgverleners Zorgverleners onderschatten de omvang van het probleem, melden de onderzoekers. Er is meer aandacht nodig voor dit probleem door goede seksuele voorlichting van oudere en scholen. Maar ook huisartsen en andere zorgverleners die contact hebben met jongeren, moeten alert zijn op signalen van ongewilde seks. Weerbaarheid is een belangrijk wapen tegen ongewilde seks. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld biedt de GGD een training aan voor scholen: training Sekswijzer. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 11

12 Gemeenten worstelen met uitvoering van mantelzorg Bron: nieuwsbericht Gemeenten zijn in het kader van hun mantelzorgbeleid vooral op zoek naar goede voorbeelden uit de praktijk en willen de mantelzorgers in hun regio beter in kaart brengen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau RadarAdvies in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De meerderheid van de gemeenten zijn actief aan de gang gegaan met het opstellen van beleid voor de ondersteuning en jaarlijkse waardering van mantelzorgers. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor passende lokale ondersteuning van mantelzorgers, die cliënten verzorgen in hun gemeente, en wettelijk verplicht tot een jaarlijkse blijk van waardering voor het werk dat deze mensen uitvoeren. Veel gemeenten zijn daar actief mee aan de slag gegaan, maar veel van hen blijken soms nog op zoek te zijn naar een juiste invulling van hun mantelzorgbeleid. Dit vormde de aanleiding voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om gemeenten te vragen hoe de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de eerste maanden van 2015 is verlopen. De VNG heeft RadarAdvies de opdracht gegeven om een inventariserend onderzoek uit te voeren naar het mantelzorgbeleid van de Nederlandse gemeenten. Het bureau stuurde een enquête uit naar alle Nederlandse gemeenten*, waarvan er 186 de vragenlijst volledig (150) of voor een gedeelte (36) hebben ingevuld. Beleid en uitvoering Uit het onderzoek blijkt dat van de 186 gemeenten 93% mantelzorg hoog op de beleidsagenda heeft staan. Sommige gemeenten blijken echter verder te zijn in het vaststellen van het specifieke beleid dat zij hebben voor het ondersteunen en waarderen van de mantelzorgers dan andere gemeenten. Om de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers te bepalen wordt dit door de meerderheid van de gemeenten meegenomen tijdens het onderzoek naar de maatschappelijke ondersteuningsbehoefte van de cliënt die zij verzorgen. 43% geeft aan hier vaak aandacht aan te besteden, en 27% van de gemeenten neemt altijd de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger mee in haar onderzoek. 28% doet dit soms, de overige 3% doet dit nooit of zelden. Ondersteuning aan mantelzorgers wordt veelal georganiseerd in de vorm van toegang tot zorginformatie (92%), advies in de vorm van vraagverheldering (84%), en emotionele steun door middel van individuele gesprekken (91%). Ook organiseren gemeenten voorlichtingsbijeenkomsten (79%), bieden zij huishoudelijke (67%) en financiële hulp via een Persoons Gebonden Budget (54%). Tot slot wordt hulp geboden in de vorm van woningaanpassingen (50%) en het opvangen van zorgbehoevenden in de vorm van dagbesteding (88%) en kortdurende opvang (84%). Blijk van waardering Op het gebied van het waarderingsbeleid voor mantelzorgers zijn relatief veel gemeenten minder ver gevorderd. Uit het onderzoek blijkt dat 31% van de gemeenten het beleid voor de jaarlijks wettelijk verplichte blijk van waardering reeds hebben vastgesteld en in uitvoer hebben gebracht. Bij 41% is beleid op dit gebied in vergevorderde ontwikkeling, maar wordt nog niet uitgevoerd. De overige 28% is hier nog over in gesprek, intern of met externe partners, of is nog niet gestart (3%) met het ontwikkelen van het beleid. Populaire manieren onder gemeenten om de mantelzorgers te belonen zijn het organiseren van een mantelzorgdag, een geldbedrag voor actieve mantelzorgers, en verlichting door middel van een verwendag of het organiseren van respijtzorg. Goede voorbeelden RadarAdvies en VNG concluderen uit de inventarisatie dat Nederlandse gemeenten nog veel op zoek zijn naar de juiste invulling van hun mantelzorgbeleid. Veel van de deelnemende gemeenten geven aan graag voorbeelden te willen krijgen van goede ondersteuning en blijk van waardering voor mantelzorgers. Om gemeenten van dergelijke voorbeelden te voorzien zal VNG binnenkort handreikingen doen voor respijtzorg en mantelzorgerwaardering. Ook willen gemeenten de mantelzorgers in hun gemeentegebied beter in beeld krijgen. Hiervoor verwijzen de onderzoekers naar de handreiking Mantelzorgondersteuning is de basis: aandachtpunten voor lokaal beleid van het Transitiebureau Wmo als een eerste handvat. * Volgens cijfers van het CBS telde Nederland op 1 januari dit jaar 393 afzonderlijke gemeenten. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 12

13 Aantal zorgaanbieders verdubbeld door eenpitters Bron: ING Het totale aantal zorgaanbieders is in 6 jaar tijd verdubbeld. De nieuwe lichting bestaat vooral uit zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Vier van de vijf zorgondernemers zijn al een eenpitter en de verzelfstandiging van zorgwerkers is nog niet ten einde. Tegelijkertijd neemt het aantal grote zorginstellingen door schaalvergroting juist af. Dat blijkt uit een analyse van sectormanager Zorg van de ING Erwin Winkel. Sinds de recessie van 2009 is het aantal geregistreerde bedrijven in Nederland fors toegenomen. Van alle sectoren kent de zorg veruit de meeste oprichtingen. De zorg is dan ook nog steeds de grootste werkgever van Nederland met 16 procent van alle banen. In het tweede kwartaal van 2015 had Nederland ruim twee keer zoveel zorgaanbieders als begin Ter vergelijking: in dezelfde periode groeide het bedrijvenbestand voor alle sectoren tezamen met 28 procent. Volgens analist Erwin Winkel van ING zit het verschil zit in de onevenredig sterke groei van eenpitters in de zorg, voornamelijk zzp ers. Sinds begin 2009 is het aantal eenpitters in de zorg met 187 procent toegenomen, terwijl de toename in de overige sectoren gemiddeld op 36 procent lag. Grote vraag Sinds 1 juli 2008 zijn vrije beroepsbeoefenaren verplicht zich in het KvK-handelsregister in te schrijven. Dit heeft vermoedelijk kortstondig tot een sterke toename van het aantal geregistreerde eenpitters geleid. Vooral in de geneeskundige zorg, waarin veel vrije beroepsbeoefenaren actief zijn, is dit effect zichtbaar. Los van dit eenmalige effect zijn er meerdere ontwikkelingen die de groei van het aantal zorg-eenpitters sinds 2009 in de hand hebben gewerkt, stelt Winkel. Zo overtreft de vraag naar hoogopgeleid zorgpersoneel het aanbod. Voor schaarse hoogopgeleide zorgverleners kan het aantrekkelijk zijn om zich als zelfstandige te laten inhuren. Verder hebben overheidsbezuinigingen de vraag naar flexibel en goedkoop personeel in de hand gewerkt. Vooral in de langdurige zorg zijn organisaties met de toename van faillissementen en ontslagrondes meer gebruik van eenpitters gaan maken. Deels zijn dit lager opgeleide werkers die noodgedwongen als zelfstandige gaan werken (zoals de alfahulp). Gemeenten hebben sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ordening (Wmo) via aanbestedingen de prijsconcurrentie aangewakkerd. Ook de 40 procent korting op het budget voor huishoudelijke ondersteuning per 2015 heeft zijn schaduw vooruit geworpen. Daarnaast werkt de beperking van het langdurig verblijf in een zorginstelling dit proces in de hand. Ook de groei van het aantal pgb s heeft de mogelijkheden vergroot om als zelfstandige zorgverlener te gaan werken. Bovendien heeft de relatief hoge leeftijd van zorgpersoneel een rol gespeeld. Eenpit-ters starten relatief vaak op hogere leeftijd. In de sterk vergrijsde zorg zijn er daardoor meer werkne-mers die als eenpitter aan de slag gaan. Dit blijkt ook uit de gemiddelde leeftijd van de zelfstandi-gen, die met 46,5 jaar bijna 5 jaar hoger ligt dan die van werknemers in de zorg, aldus Winkel. Tot slot heeft de overheid de zorg toegankelijker gemaakt voor zzp'ers. Zo maakte de pilot 'AWBZ-zorg in natura' het mogelijk dat zzp'ers AWBZ-zorg buiten het pgb om konden leveren. Meer kleinbedrijf, minder midden- en grootbedrijf Behalve het aantal eenpitters, is ook het aantal zorgaanbieders met meer dan één werkzame persoon de afgelopen zes jaar toegenomen. Het beeld is echter tweeledig: de groei van het aantal kleinere organisaties is met een afname van het aantal grotere zorgaanbieders met 50 of meer werkzame personen gepaard gegaan. Toenemende marktwerking en overheidsbezuinigingen brengen grotere financiële risico s met zich mee. De daaruit voortkomende behoefte aan schaalvergroting heeft met name in de ziekenhuiszorg, ggz en verpleging en verzorging tot een samensmelting van grotere zorgaanbieders geleid. Een fusie met een kapitaalkrachtige partner kan bovendien de slagkracht en investeringscapaciteit opleveren die nodig is om businessmodellen aan te passen aan de nieuwe realiteit. 4 op de 5 zorgondernemers is eenpitter Inmiddels zijn vier van de 5 zorgaanbieders eenpitter. In de thuiszorg en onder praktijken van psychologen is dit zelfs bij meer dan 9 op de 10 aanbieders het geval. Het aantal eenpitters is in vrijwel alle sectoren binnen de zorg gegroeid. Alleen onder fysiotherapeuten is het aantal aanbieders dat een eigen praktijk zonder personeel heeft of zich laat inhuren, gekrompen. De omzet staat in dit zorgsegment dan ook onder druk sinds tarieven zijn vrijgegeven en de nietchronische fysiotherapie uit het basispakket is gehaald. Steeds meer fysiotherapeuten zijn in dienst getreden van grotere organisaties. Het aantal grotere fysiotherapiepraktijken neemt daardoor toe. Vervolg op pagina 14 Jaargang 2 aflevering 33 pagina 13

14 Vervolg van pagina 13 Thuiszorg In het welzijnswerk voor ouderen en gehandicapten is het aandeel eenpitters het hoogst. Daarbinnen kent de thuiszorg in 2015 ten opzichte van 2009 ruim extra eenpitters. 94 procent van de thuiszorgaanbieders is tegenwoordig, al dan niet noodgedwongen, eenpitter. Hoewel de groei van het aantal eenpitters in de zorg afneemt, is deze voorlopig nog niet ten einde. In de verpleging en verzorging blijven eenpitters die via bemiddeling laagbetaald werk verrichten in aantal toenemen. Ook in de geneeskundige zorg zal het aantal eenpitters onder de vrije beroepsbeoefenaren blijven groeien. Dit is echter veelal beter betaald werk en de motivatie voor dit type ondernemerschap komt eerder voort uit de behoefte aan meer vrijheid en flexibiliteit. Lastige markt "Ik vind de zorgsector een lastige markt voor starters", schrijft Erwin Winkel, Sectormanager Zorg ING. "Veel aanbieders worstelen met het ondernemerschap. Het is op voorhand niet duidelijk op wiens vraag je nu precies inspeelt. We zien het belang van regionale netwerken en daarmee de onderlinge afhankelijkheden tussen zorgaanbieders toenemen. Innovaties worden hierdoor lastig geadopteerd. Zorgverzekeraars en gemeenten zijn financiers van zorg maar maken, om inkoopdoelstellingen te realiseren (meer samenhang, spreiding en concentratie van zorg), ook onderdeel uit van dat netwerk. Innovaties leiden zelden tot minder uitgaven hoe goed de onderliggende casus ook is. Wat er aan de ene kant bij komt gaat er aan de andere kant eenvoudigweg niet af. Dat maakt de zorg een lastige markt voor starters. "We zien veel business cases die aan de 'voorkant' innovatief zijn, inspelen op een daadwerkelijke behoefte bij cliënten, maar aan de achterkant kwetsbaar in bekostiging en financiering", gaat Winkel verder. "Dit aspect van ondernemen in de zorg wordt vaak onderbelicht. Het runnen van een zorgonderneming gaat niet alleen om de zorginhoudelijke motieven. Het is uiteindelijk het bedrijf dat gerund moet worden." Ombudsman: overheid faalde bij pgb Bron: Ombudsman Het menselijk belang is op alle fronten uit het oog verloren bij de invoering van de nieuwe wet voor het persoonsgebonden budget (pgb). De overheid is, zoals al vaker gebeurde, tekortgeschoten en lijkt maar niet te leren van eerder gemaakte fouten. 25 aug reacties Onder de loep Het menselijk belang is op alle fronten uit het oog verloren bij de invoering van de nieuwe wet voor het persoonsgebonden budget (pgb). De overheid is, zoals al vaker gebeurde, tekortgeschoten en lijkt maar niet te leren van eerder gemaakte fouten. Niet thuis 'En het is de burger die hiervoor uiteindelijk de rekening betaalt.' Deze conclusie trekt de Nationale ombudsman is een dinsdag verschenen rapport. Het valt de overheid zwaar aan te rekenen, zegt ombudsman Reinier van Zutphen. 'Het is niet de eerste keer dat een ingrijpende verandering gepaard gaat met veel problemen. En toen de mensen die het aanging zich tot de overheid wendden, gaf die niet thuis.' Gegevens aanleveren Per 1 januari van dit jaar is de wet veranderd. Voorheen beheerden mensen zelf hun pgb, maar dit systeem was fraudegevoelig. Daarom krijgen pgb-houders sinds dit jaar het geld niet meer rechtstreeks op hun rekening gestort, maar wordt het budget door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd en rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener. De SVB controleert op basis van door de gemeente aangeleverde gegevens en betaalt uit. Niet opgelost De wijziging heeft grote gevolgen voor zowel de budgethouder als de zorgverlener. Beiden zijn namelijk financieel afhankelijk van de overheid. In veel gevallen kwamen betalingen echter veel te laat of bleven zelfs helemaal uit. Als er maar een klein gegeven onjuist was ingevuld, blokkeerde het systeem met alle gevolgen van dien voor de uitbetaling. Deze problemen met het systeem zijn volgens de ombudsman overigens tot op de dag van vandaag niet opgelost. Fouten gemaakt De ombudsman concludeert dat in de aanloop naar de stelselwijziging het menselijke belang nog wel in het vizier stond van alle spelers. 'Maar het verzandde steeds meer in regels en het eigen systeem. Hierdoor is de realiteit steeds meer op de achtergrond komen te staan.' Van begin tot eind zijn volgens Van Zutphen fouten gemaakt. 'Als je plannen maakt, moet je de haalbaarheid toetsen, dat is niet gebeurt. En vlak voor de invoering, eind vorig jaar, zijn een aantal regels toch nog aangepast, dat werkt ook niet.' Reactie Van Rijn De aanbevelingen van de Ombudsman om het pgb-systeem te verbeteren en te vereenvoudigen, worden door staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) overgenomen. 'Die neem ik zeer ter harte en betrek ik direct in de plannen die nu worden uitgewerkt', laat hij in een reactie weten. Van Rijn erkent - opnieuw - dat 'bij de invoering van het nieuwe pgb-systeem niet is voldaan aan hetgeen burgers zouden mogen verwachten'. De SP heeft inmiddels gezegd een debat te willen met Van Rijn (Volksgezondheid) over het rapport van de Ombudsman. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 14

15 Een fris-dwarse blik pubers. Ik neem altijd aardbeien, bessen, frambozen voor haar mee. Dan is altijd haar vraag waar ik die geplukt heb. In haar tijd kon je rood fruit niet zomaar kopen in de supermarkt en mijn vader had altijd een moestuin met bessen- en frambozenstruiken. Ik zeg dat ik ze in Duitsland heb geplukt, waar we een huisje hebben. Dat weet ze nog net. Als ik zou zeggen, gekocht in de supermarkt, zou dat haar onrustig maken. En ik heb uit het prachtige boekje van Tosca Niterink (De Vergeetclub) geleerd dat je je kindse ouder niet moet tegenspreken of corrigeren want ze worden er ongelukkig van. meldpunt SpoedvoorJeugd grijpt in bij een crisissituatie en regelt vervolghulp voor kinderen, jongeren en het gezin. Het is een samenwerkginsverband tussen achttien organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzorg, verstandelijk gehandicapten, GGZ, welzijn en maatschappelijke opvang. Om te voorkomen dat kinderen en jongeren in een acute crisis op hulp moeten wachten, hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant opdracht gegeven tot de komst van een centraal regionaal meldpunt. Dit meldpunt SpoedvoorJeugd grijpt in bij een crisissituatie en regelt vervolghulp voor kinderen, jongeren en het gezin. Steeds meer zen Blog door Mechtild Rietveld Ben nu 1,5 jaar niet meer in loondienst. Doe af en toe een klus. Heb veel tijd voor mijn vrolijk Alzheimerische moeder (90). Ik leer veel over mantelzorg en ben onderhand ervaringsdeskundige in de ouderenzorg, ha! De gemeente heeft de genialiteit gehad om een zogeheten Ecolint aan te leggen pal naast het tehuis van mijn moeder. Het ligt zo dichtbij dat ze het net redt om met rollator het bankje te bereiken waar we dan heerlijk genieten te midden van de wilde bloemen die zij kent. Boterbloemen, fluitekruid, kaardebol, rietsigaren, paardebloemen, dove- en brandnetelbloempjes, lisse, wilde bramen en nog veel meer. Er is een vast groepje aalscholvers, waterhoentjes, eenden, ooievaars. Paradijs. Het ligt vlakbij Schiphol, dus wel veel vliegtuigen die lawaaiig overvliegen. Ze herkent KLM-vliegtuigen. Vroeger heeft mijn vader 10 jaar bij de KLM gewerkt. Ze heeft een klein pensioentje. Als er weer een KLM-er overvliegt zegt ze ik mag niet klagen, want daar vliegt mijn pensioen. Ze groet iedereen die langskomt en al die mensen groeten vriendelijk terug. Ook Doe nu trouwens een mooie klus: ik schrijf inhoud (in jargon: content) voor de nieuw te bouwen website van de Waarderingskamer. Ik had geen idee waar ik aan begon. Ja, ik kan schrijven en ja ik heb enig verstand van de Wet waardering onroerende zaken. Maar schrijven voor het web is een totaal andere tak van schrijfsport. Heel leuk, moeilijk, analytisch betaachtig gepuzzel en vergt giga teamwork. Ik leer veel, het is echt een vak! Verder heb ik in deze periode een forse gedragsstoornis ontwikkeld. Ik kan bijna niet meer gewoon langs plastic zwerfafval lopen of fietsen of ik móét het oprapen en in de plastic container mikken die de gemeente overal heeft neergezet. Er ligt wel moedeloosmakend veel plastic, óveral, zooooo lelijk. Bij mijn moeder word ik steeds meer zen, zij is het al. Alzheimer kan ook positief werken. Mechtild Rietveld Gemeenten komen met crisismeldpunt kinderen Bron: Spoed voor Jeugd De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben opdracht gegeven tot de komst van een centraal regionaal meldpunt. Dit Uithuisplaatsing Hiermee worden uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen en kan het gezin zo snel mogelijk op eigen kracht verder, zo is de achterliggende gedachte. SpoedvoorJeugd Zuidoost- Brabant gaat 1 september van start. Veiligheid in gevaar Het regionaal meldpunt komt in actie bij crisissituaties waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. Het gaat daarbij om situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn en die kunnen worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd kan binnen twee uur ter plaatse zijn. Binnen 24 uur wordt vervolghulp geregeld. Niet alleen kinderen, jongeren of hun ouders kunnen het meldpunt 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen. Ook wijkteams, huisartsen, agenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden kunnen bij een crisis bellen. Achttien organisaties De 21 Zuidoost-Brabantse gemeenten zijn opdrachtgever SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant. Het is een samenwerkginsverband tussen achttien organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdzorg, verstandelijk gehandicapten, GGZ, welzijn en maatschappelijke opvang. Jaargang 2 aflevering 33 pagina 15

16 Privacy ondergeschoven kindje Jeugdwet en Wmo Bron: Binnenlands Bestuur Het delen van privacygevoelige gegevens, en zeker als het om medische gegevens gaat, is een heikel onderwerp. Bij de totstandkoming van zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015 is er (te) weinig aandacht aan besteed. Gevolg: betalingsproblemen tussen zorgaanbieders en gemeenten en verontruste inwoners. Het delen van privacygevoelige gegevens, en zeker medische, is een heikel onderwerp. Bij de totstandkoming van zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015 is er (te) weinig aandacht aan besteed. Gevolg: betalingsproblemen tussen zorgaanbieders en gemeenten en verontruste inwoners. Onderbelicht Met de nieuwe taken voor jeugd en zorg ligt ook de medische geheimhouding op het bordje van de gemeenten. Bij vrijwel alle zorgvragen spelen immers gezondheidskwesties, lichamelijk of psychisch. In de aanloop naar de decentralisaties is daar weinig aandacht aan besteed. Te weinig, lijkt het nu. Cynthia Vogeler van Per Saldo, de belangenvereniging van de PGBbudgethouders: In alle geweld van de transitie is de privacy onderbelicht gebleven; de meeste aandacht ging toch echt naar het goed regelen van het zorgproces. Dat is ook de indruk van advocaat gezondheidsrecht Chris van Balen: Gemeenten waren druk met alle contracten voor 2015 en de bezuinigingen die op hen afkwamen. Privacy was het ondergeschoven kindje. Dwalende dossiers Terwijl gegevens in een medische setting nog kunnen worden beheerd, zijn ze in de praktijk van het lokaal sociaal domein toch vooral afhankelijk van hoe prudent medewerkers ermee omgaan. In het hele land zijn voorbeelden te over waar het mis gaat, of op zijn minst niet volgens het boekje. Hans Versteeg, projectleider van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), beaamt dit: Er zijn veel incidenten, en meer dan dat. Het beleid is meestal terughoudend, maar in de praktijk dwalen dossiers over afdelingen en vragen medewerkers meer dan de bedoeling is. Onzorgvuldig Uit interviews door Binnenlands Bestuur met veel mensen die met privacyschendingen van doen hebben gehad, wordt duidelijk dat onzorgvuldig omgaan met medische informatie op allerlei manieren gebeurt. Het gaat om noteren, uitwisselen, bewaren en samenvoegen. Telefoonnotities, verouderde software, te gedetailleerde notulen, onbeveiligde e- mails, cc s naar collega s, een uitdraai achtergelaten op het bureau, open enveloppen, een telefoniste die meer hoort dan nodig is. Gemeenten willen soms ook heel veel weten; meer dan waartoe ouders bereid zijn. Klachten Bij de Monitor Transitie Jeugd komen klachten binnen van allerlei aard, ook over privacy. Dat de medische gegevens een bron van zorg zijn, blijkt ook uit het feit dat het CBP bij 41 gemeenten onderzoekt hoe die omgaan met gevoelige gegevens in het sociaal domein. Een recent onderzoek door de Inspectie van het ministerie van SZW naar de beveiliging van Suwinet stemt ook niet gerust. Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers digitaal uitwisselen. Slechts 17 procent van de gemeenten blijkt te voldoen aan de normen voor informatiebeveiliging. Cultuuromslag De medische privacy bewaken is hard werken, stelt Hans Versteeg van VNG: Er is een cultuuromslag nodig bij gemeenten. Veel draait om vertrouwen, en dat moeten ze toch echt bij de burger verdienen. Lees het hele artikel met diverse voorbeelden in Binnenlands Bestuur nr. 17 (28 augustus). Het Decor - verruim(t) de hori- Dader seksueel misbruik is vaak familielid Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen; Kinderopvangtotaal Van de in 2012 en 2013 veroordeelde daders van seksueel geweld tegen kinderen heeft 38 procent minstens één kind uit de eigen familie misbruikt. Dat meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen op basis van de eerste bevindingen uit een onderzoek. Daders komen vaak uit de omgeving van het kind en zijn bijna altijd man; minder dan 3 procent is vrouw. Bijna een kwart van de veroordeelde daders is een ouder, broer, stiefouder of stiefbroer. In 13 procent van de gevallen gaat het om een oom, neef of grootouder. Nationaal rapporteur Corinne Dettmeijer vindt dat er meer aandacht moet komen voor het signaleren van misbruik binnen de familiekring. Kinderen die door familieleden worden misbruikt, doen gemiddeld acht maanden na het misbruik aangifte, bij een onbekende is dat na tien dagen. Het herkennen van seksueel geweld is vaak de eerste stap om het misbruik te stoppen, slachtoffers te helpen, daders te berechten en nieuwe slachtoffers te voorkomen. Het volledige rapport verschijnt begin Jaargang 2 aflevering 33 pagina 16

17 Het Decor - verruim(t) de horizon COLOFON Het Decor verruim(t) de horizon is een digitaal informatie en inspiratieschrift voor alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij het werken met en voor mensen. Het Decor verruim(t) de horizon verschijnt eenmaal per week; op vrijdag. Daarnaast is er eenmaal per week - op dinsdag - een nieuwsflits Fris denken en dwars kijken. You are beautiful remember that Vondel & Nassau is een zelfstandig onderdeel van de Kooyenga Groep en heeft zich gespecialiseerd in Advies, Oplossingen en Interim Management. Onze dienstverlening onderscheidt zich op basis van een persoonlijke aanpak, en concrete en toepasbare adviezen van zeer hoge kwaliteit. Mocht u vragen hebben over wat Vondel & Nassau voor u kan betekenen, dan zijn dit onze contactgegevens. Vondel & Nassau Postadres Postbus AB Dokkum Met voor en door u geknipte informatie en inspiratie willen wij onze lezers en lezeressen inspireren en informeren. Wij willen zo bijdragen aan de duurzame vernieuwing van de organisatie van en de ondersteuning voor en door mensen. Daarbij staat het stimuleren en ondersteunen van talentontplooiing op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau centraal. Wilt u een eigen bijdrage geplaatst zien? Of hebt u nieuws te melden? Stuur dan een mailbericht met uw bijdrage of persbericht naar Hebt u collega's die de nieuwsflits ook willen ontvangen? Mail dan even het mailadres van uw collega naar Ieder mens is mooi Zelfs de mensen die leven In de gouden kooi We hebben allemaal lief We houden allemaal wel ergens van En als het even niet meer kan Dan laten we een traantje gaan Emotioneel kunnen we het dan even niet aan Elk mens is bijzonder Simpelweg omdat het onbewust geeft Omdat elk mens iets moois In zich heeft T F E Website: Dan is goed dat er van die momenten zijn Dat de een tegen de ander zegt: houd mij maar even vast De warmte is dan voelbaar Dat is de warmte die in iedereen leeft Jaargang 2 aflevering 33 pagina 17

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad

De informatiebijeenkomsten worden gehouden op: 18 november, 19.00-21.00 uur Helen Parkhurst, Bongerdstraat 1, Almere Stad Dit is de presentatie de wordt gehouden tijdens de informatiebijeenkomsten Veranderingen in de zorg in Almere. We hebben de informatie zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de huishoudelijke hulp toelage (2015Z01571).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de huishoudelijke hulp toelage (2015Z01571). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PGB. Gemeente Beesel, 4 februari 2015

Informatiebijeenkomst PGB. Gemeente Beesel, 4 februari 2015 Informatiebijeenkomst PGB Gemeente Beesel, 4 februari 2015 Recente berichtgeving In twee maanden tijd: Schippers voorziet geen problemen met pgb Drukte verwerken zorgvragen, pgb ers onzeker Massale fraude

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB B en W-nummer 15.0920; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB Besluiten: 1. kennis te nemen

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016

PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 workshop Raad op Zaterdag PGB in de Wmo en Jeugdwet in 2016 Ronald Bellekom VNG 3 onderwerpen PGB beleid Trekkingsrecht Voorkomen fraude pgb beleid: balanceren tussen verschillende doelstellingen? Keuzevrijheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden Prof.dr. Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg Trends: Nederland, participatiesamenleving? Lange

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

De raakvlakken in de drie decentralisaties

De raakvlakken in de drie decentralisaties De raakvlakken in de drie decentralisaties 27 maart 2014 LCR Congres 10-04-14 Programma Welkom en voorstellen Korte inleiding decentralisaties Introductie Monica, Maarten en Tess Aan de slag met participatiewiel

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Sturen op resultaten in het sociaal domein Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Partners in verbetering https://www.youtube.com/watch?v=urujad- 0Bk4#action=share Vraag aan deelnemers

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie