De geheimhoudingsplicht en kindermishandeling. de hulpverlener doen teneinde binnen de grenzen van de professionele standaard te blijven?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De geheimhoudingsplicht en kindermishandeling. de hulpverlener doen teneinde binnen de grenzen van de professionele standaard te blijven?"

Transcriptie

1 Zorg + Welzijn NIEUWSBRIEF HOLLA ADVOCATEN JAARGANG 5 MEI 2015 In deze nieuwsbrief informeert het team Zorg + Welzijn van Holla Advocaten u over alle juridische ontwikkelingen en uitspraken in de zorg. De advocaten van het team Zorg + Welzijn zijn gespecialiseerd in juridische dienstverlening op het terrein van zorg en welzijn en beschikken over toegespitste kennis en ervaring. De geheimhoudingsplicht en kindermishandeling door Rolinka Wijne Holla Advocaten Beukenlaan 46, 5651 CD Eindhoven holla.nl Het beroepsgeheim aan de ene kant... kennis van kindermishandeling aan de andere kant... Wat moet een hulpverlener doen als hij met deze situatie wordt geconfronteerd? Het is een vraag die niet voor de eerste keer wordt gesteld en net toen alles duidelijk werd... veranderde de wetgeving. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet op de Jeugdzorg komen te vervallen en vervangen door de Jeugdwet. Uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 volgt dat jeugdzorg voortaan een taak is van gemeenten en daarmee is ook de afhandeling van meldingen van kindermishandeling een gemeentelijke taak geworden. Anderhalf jaar eerder trad bovendien de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Uit deze wet volgt dat hulpverleners dienen te beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe staat het dan anno 2015 met het beroepsgeheim en kennis of vermoeden van kindermishandeling? Waar vindt de hulpverlener nu precies de regels en wat moet de hulpverlener doen teneinde binnen de grenzen van de professionele standaard te blijven? Wanneer mag je de geheimhoudingsplicht doorbreken? Het beroepsgeheim is een groot goed en verankerd in verschillende wettelijke bepalingen, zoals artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 7:457, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. De geheimhoudingsplicht vloeit eveneens voort uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De geheimhoudingsplicht geldt ten opzichte van iedereen, met uitzondering van de patiënt zelf. Ook wanneer de behandelingsovereenkomst met de dood van de patiënt tot een einde is gekomen, blijft het beroepsgeheim van toepassing. Dit neemt niet weg dat het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Ten eerste kan het beroepsgeheim worden doorbroken, indien de patiënt toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken. Een tweede grond om het beroepsgeheim te mogen doorbreken is gelegen in een wettelijke bepaling die verplicht tot openbaarmaking. Een derde uitzondering op de geheimhoudingsplicht ziet op anderen die in het belang van de patiënt geïnformeerd moeten worden over de patiënt, bijvoor- beeld de vertegenwoordiger van de patiënt. Het beroepsgeheim kan ten vierde worden doorbroken, indien de hulpverlener bij het handhaven van de geheimhoudingsplicht in een conflict van plichten zou komen te verkeren. Een vijfde grond kan worden gevonden in de aanwezigheid van concrete aanwijzingen dat door handhaving van het beroepsgeheim een ander zwaarwegend belang wordt geschaad en het medisch dossier of de inlichting opheldering kan verschaffen, welke opheldering niet op andere wijze kan worden verkregen. Kindermishandeling en doorbreken geheim Uit het voorgaande volgt dat het geheim houden van vertrouwelijk informatie het uitgangspunt is en dat doorbreking van het geheim weliswaar mogelijk is, maar niet zomaar. Dit geldt ook in het geval de hulpverlener kennis draagt of een vermoeden heeft

2 van een situatie van kindermishandeling. Het meest voor de hand liggend is dat hij de situatie met het gezin bespreekt en dat hij probeert toestemming te verkrijgen voor verstrekking van informatie aan de instanties die in staat zijn een met een oplossing te komen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Is dit niet mogelijk, dan dient zich echter een conflict aan. Welk belang moet de hulpverlener laten prevaleren? Hiervoor is reeds opgemerkt dat een dergelijk conflict ertoe mag leiden dat de hulpverlener het geheim doorbreekt. Dat mag echter niet zonder meer. De hulpverlener mag zijn beroepsgeheim (slechts) doorbreken, indien dat noodzakelijk is om een belang te dienen dat zwaarder weegt dan het belang dat met de geheimhouding is gediend. In de literatuur zijn criteria ontwikkeld die behulpzaam kunnen zijn bij de vraag of doorbreking op grond van een conflict van plichten toelaatbaar is: doorbreking van het beroepsgeheim is gerechtvaardigd wanneer alles in het werk is gesteld om toestemming tot doorbreking van het geheim te verkrijgen, het niet-doorbreken van het geheim voor een ander ernstig nadeel oplevert, de geheimhoudingsplichtige in gewetensnood verkeert door het handhaven van de geheimhoudingsplicht, er geen andere weg is dan doorbreking van het geheim om het probleem op te lossen, het zeker is dat door de geheimdoorbreking de schade aan de ander kan worden voorkomen of beperkt en het geheim zo min mogelijk wordt geschonden. Naar mijn mening mag hierin worden gelezen dat voldaan moet zijn aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Regelgeving kindermishandeling Bovenomschreven afweging en de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn terug te zien in de wetgeving. Zo volgde uit het per 1 januari 2015 vervallen artikel 53, derde lid, Wet op de Jeugdzorg dat de hulpverlener zijn beroepsgeheim mocht doorbreken ook zonder toestemming van degene die het betreft, wanneer dit noodzakelijk kon worden geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken. Een ander voorbeeld betreft artikel 1:240 van het Burgerlijk Wetboek. Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft, aan de Raad voor de Kinderbescherming inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van de taken van de raad. Dit laatste artikel bestaat nog, maar de Wet op de Jeugdzorg is inmiddels vervallen. De opvolger van deze wet, de Jeugdwet, zegt niets over doorbreking van het beroepsgeheim bij vermoedens van kindermishandeling. Wel is in artikel , vierde lid, Jeugdwet bepaald dat derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen inzake feiten en omstandigheden die de persoon van een onder toezicht gestelde minderjarige, diens verzorging en opvoeding of de persoon van een ouder of voogd betreffen, welke inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling, de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert, deze inlichtingen desgevraagd of uit eigen beweging kunnen/mogen verstrekken, zonder toestemming van de betrokkenen en indien nodig met doorbreking van de plicht tot geheimhouding op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep. Het artikel ziet dus op een reeds onder toezicht gestelde minderjarige, maar ook hier is terug te zien dat doorbreking van het geheim eerst is toegestaan als dat noodzakelijk is om uitvoering te geven aan dat andere. Doorbrekingsgrond in de Wmo (2015) Waar de doorbreking van het beroepsgeheim in een geval van kindermishandeling wel is terug te vinden is de met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Met deze wet is jeugdzorg en kindermishandeling een taak geworden van gemeenten. In artikel Wmo 2015 staat dat derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen die noodzakelijk kunnen worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken, deze inlichtingen desgevraagd of uit eigen beweging kunnen verstrekken aan een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) zonder toestemming van degene die het betreft en indien nodig met doorbreking van de plicht tot geheimhouding op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep. Wederom gaat het om de noodzakelijke gegevens, en wel om gegevens die een situatie van kindermishandeling kunnen beëindigen.

3 Oftewel, de tekst is enigszins gewijzigd en de onderliggende wetgeving ook, maar de heersende leer rondom het conflict van plichten als reden om het beroepsgeheim te doorbreken is gehandhaafd. Een afweging blijft nodig evenals het in acht nemen van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Om het geheel af te maken is op 1 juli 2013 de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet brengt de verplichting voor elke zorginstelling en elke beroepsbeoefenaar met zich om over een meldcode te beschikken waarin de omgang met kindermishandeling is vervat. Een en ander is uitgewerkt in het bijbehorende Besluit verplichte meldcode. Bovendien is inmiddels in afzonderlijke wetten terug te vinden dat een hulpverlener zo een meldcode voorhanden moet hebben. Een voorbeeld betreft artikel 40a Wet BIG. In dit artikel wordt de in het BIG-register ingeschreven beroepsbeoefenaar verplicht een meldcode te hanteren. Een ander voorbeeld betreft artikel Jeugdwet. Meldcodes, Basismodellen en Wegwijzers Het idee van een meldcode is, zoals u bekend, niet nieuw. Om de hulpverlener terzijde te staan had de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) reeds in 2002 een Meldcode Kindermishandeling met Stappenplan opgesteld. In 2008 werden deze meldcode en het stappenplan herzien. Voorts werd door de Rijksoverheid in 2009 het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (het Basismodel) opgesteld. Deze code borduurde voort op de Meldcode Kindermishandeling van de KNMG van Voorts werd om diezelfde reden door de Rijksoverheid de Wegwijzer huiselijk geweld, kindermishandeling en beroepsgeheim (de Wegwijzer) opgesteld. De Meldcode Kindermishandeling van de KNMG is op haar beurt in 2012 herzien en in overeenstemming gebracht met het Basismodel en de Wegwijzer. De KNMG anticipeerde hiermee op de genoemde Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Basismodel is met het oog daarop in 2013 geactualiseerd. De KNMG actualiseerde haar meldcode in Ook de (meest recente) meldcodes gaan ervan uit dat een hulpverlener eerst een poging moet doen om toestemming te verkrijgen voor het doorbreken van zijn beroepsgeheim. In die gevallen echter, wanneer dit niet kan (worden verlangd), mag de hulpverlener ook zonder toestemming zijn informatie delen, maar een zorgvuldige afweging blijft vereist. Of zoals het Basismodel zegt: Al met al is de omgang met het beroepsgeheim een vorm van evenwichtskunst: geheimhouding waar mogelijk, zorgvuldige doorbreking van het geheim waar nodig. Is er een andere mogelijkheid om hetzelfde doel te bereiken zonder doorbreking van het beroepsgeheim, dan heeft dat de voorkeur, aldus opnieuw het Basismodel. Schriftelijke argumentatie van het uiteindelijke besluit wordt sterk aangeraden. Bovendien zij opgemerkt dat het feit dat zonder toestemming informatie wordt gedeeld niet betekent dat degenen om wie het gaat niet op de hoogte hoeft te worden gesteld van een melding of van informatieverstrekking op verzoek. Tot slot De vraag die ik in de inleiding stelde luidde: Waar vindt de hulpverlener nu precies de regels en wat moet de hulpverlener doen teneinde binnen de grenzen van de professionele standaard te blijven? De regels zijn terug te vinden in drie wetten: de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat de hulpverlener moet doen is niet eenduidig te beantwoorden, want situaties van kindermishandeling zijn lastig en van uiteenlopende aard. Beëindiging ervan staat voorop maar dat geldt ook voor het beroepsgeheim. Niet zelden zal de hulpverlener in een conflict van plichten komen te verkeren. Duidelijk is wel dat de toepasselijke nieuwe wetgeving voorziet in doorbreking van het beroepsgeheim, wanneer de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de beëindiging van de situatie van kindermishandeling of noodzakelijk is om vermeende kindermishandeling te onderzoeken. De wetgeving vereist ook dat de hulpverlener over een meldcode beschikt waarin ditzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd: de gegevens zijn noodzakelijk om de situatie te beëindigen en kan de situatie niet op een andere manier worden beëindigd, dan mag de hulpverlener ook zonder toestemming van degene op wie de gegevens betrekking hebben de relevante informatie verschaffen. Niet meer en niet minder.

4 De Wet Werk en Zekerheid en overgangsrecht door Hans Mulder Over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is al veel geschreven. Inmiddels hebben we in de praktijk kennis kunnen maken met het eerste deel van de WWZ, dat op 1 januari 2015 in werking is getreden. De voor de praktijk grootste klap komt echter op 1 juli 2015, als het ontslagrecht gaat wijzigen. Op dit moment krijgen wij veel vragen over ontslag en de timing daarvan: als ik nu naar het UWV ga, maar na 1 juli opzeg, moet ik dan een transitievergoeding betalen? Antwoorden op dit soort vragen zijn te vinden in het overgangsrecht van de WWZ. Het overgangsrecht voor het ontslagdeel van de Wet Werk en Zekerheid is relatief eenvoudig. Op alle procedures, zowel bij de kantonrechter als het UWV, die vóór 1 juli 2015 zijn gestart, blijft het oude recht van toepassing. Ook handelingen (zoals een opzegging) en gedingen (zoals een kennelijk onredelijk ontslagprocedure), die volgen op een vóór 1 juli 2015 gestarte procedure, zullen onder het oude recht vallen. Enkele voorbeelden: als het UWV ná 1 juli 2015 toestemming verleent op een daarvoor ingediend verzoek blijft het oude recht ook van toepassing. Een transitievergoeding is dan ook niet verschuldigd; de kantonrechter die vóór 1 juli 2015 een verzoek tot ontbinding heeft ontvangen, zal in zijn beschikking rekening houden met het oude recht (waaronder de Kantonrechtersformule); de werknemer wiens werkgever vóór 1 juli 2015 toestemming heeft gevraagd om te mogen opzeggen en ná 1 juli 2015 wordt opgezegd, moet een kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten als hij het daarmee niet eens is. De rol van het oude recht is dus nog niet uitgespeeld. Werkgevers hebben daar rekening mee te houden. Want dat betekent ook dat een relatief zwak dossier nog snel afgewikkeld kan worden, door vóór 1 juli 2015 naar de kantonrechter te gaan met het verzoek tot ontbinding. De kantonrechter kan een zwak dossier namelijk compenseren in de hoogte van de vergoeding, in plaats van tot afwijzing van het verzoek over te gaan. Ook een ontslagaanvraag bij het UWV vanwege een bedrijfseconomisch ontslag vóór 1 juli a.s. kan gunstig zijn voor de werkgever, er zal geen transitievergoeding verschuldigd zijn. Aan de andere kant kan het verstandig zijn ontslagen uit te stellen tot na 1 juli 2015, in verband met de lage transitievergoeding (ten opzichte van de vergoeding volgend uit de Kantonrechtersformule). Het overgangsrecht is dus belangrijk. Voor zover u uw personeelsbestand nog niet tegen het licht gehouden zou hebben, is dit nog niet te laat. Wij kunnen u daarbij helpen.

5 Geschil gezamenlijk informatiesysteem door Coen Verberne In Zierikzee zijn de huisartsen en de apotheek in het kader van een op te richten gezondheidscentrum een samenwerking aangegaan. Met de bedoeling de kwaliteit van zorg te verbeteren hebben zij een gezamenlijk informatiesysteem opgezet. Daarmee kan informatie worden uitgewisseld en elektronisch worden verwezen. Op enig moment wendt een landelijke keten van apotheken zich tot het samenwerkingsverband en verzoekt toegang te krijgen tot het systeem. Het samenwerkingsverband weigert dit en er volgt een kort geding bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechter beoordeelt het verzoek aan de hand van artikel 45 Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Op grond van dit artikel heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eind 2009 de regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg vastgesteld. De strekking van deze regeling is dat een overeenkomst tussen zorgaanbieders met betrekking tot het oprichten en in stand houden van een elektronisch netwerk geen bepalingen mag bevatten die latere toetreding van nieuwe deelnemers belemmeren. De voorwaarden om toe te treden moeten objectief en redelijk zijn en mogen niet discrimineren. De rechtbank overweegt dat de overeenkomst er een is in de zin van de regeling van de NZa. Gelet op die regeling kunnen de huisartsen en de apotheek de keten niet weigeren. Voor onverkorte toewijzing van de vordering om toegelaten te worden is geen plaats omdat er natuurlijk wel overeenstemming moet zijn over de voorwaarden. Die voorwaarden moeten redelijk, objectief en non-discriminatoir zijn. De huisartsen en de apotheek worden op straffe van een dwangsom veroordeeld te gaan onderhandelen. Het vonnis is betekend en de keten stelt zich op het standpunt dat de onderhandelingen niet zijn opgestart en er daarom dwangsommen verbeurd zijn. Daarop starten de huisartsen en de apotheek een executie kort geding om de keten te dwingen de executie te staken. Die vordering wordt toegewezen omdat niet voorshands als vaststaand kan worden aangenomen dat er niet is voldaan aan het eerdere vonnis en daartegen stelt de keten hoger beroep in. De discussie gaat er dus over of de onderhandelingen serieus zijn opgestart. Volgens de keten is er niet onderhandeld maar zijn alleen eisen gesteld door huisartsen en apotheek. Als er al eisen mogen worden gesteld dan moeten die open, transparant en non-discriminatoir zijn. De huisartsen en de apotheek daarentegen zijn van oordeel dat de onderhandelingen wel zijn opgestart maar dat die nog niet tot resultaat hebben geleid. Naar hun idee zijn geen onterechte voorwaarden opgevoerd. Het hof overweegt dat partijen het oneens zijn over vraag of is voldaan aan de eerste veroordeling. Bij de uitleg van een veroordeling moet het doel en strekking van de veroordeling als richtsnoer worden genomen. Doel en strekking was de plicht om in onderhandeling te treden over een toetreding. Er waren nog geen voorwaarden gesteld en daar moesten partijen over gaan onderhandelen. Er heeft binnen een maand een overleg plaatsgevonden en de voorwaarden zijn van te voren toegezonden. Samengevat kwamen die er op neer dat de apotheek aan de NAN normen moest voldoen. Er moest een apotheker ter plaatse actief zijn en er moest worden ingestemd met de dienstverleningsvoorwaarden voor de avond, nacht en zondagen. Dat laatste kwam er op neer dat de keten haar dienstverlening tijdens de diensten moest onderbrengen bij de apotheek hetgeen haar E ,- per jaar zou kosten. Tijdens het gesprek hebben de huisartsen en de apotheek die laatste eis laten vallen en vervangen door een nabijheideis. In het bericht hierover stond tevens een uitnodiging voor verder overleg. Daarop reageert de keten met de stelling dat niet is voldaan aan het vonnis en dat dwangsommen verbeurd waren. Omdat partijen het oneens waren of de nabijheidseis in strijd was met de NZa regeling is die vraag voorgelegd aan de NZa. De NZa heeft als zienswijze te kennen gegeven dat zulks in strijd was met de regeling. De huisartsen en de apotheek hebben deze eis daarop laten vallen. Partijen hebben toen verder gesproken en de keten wilde toen een vetorecht in de op te richten stichting voor wat betreft statutenwijziging. Daarover zijn partijen het niet eens geworden. Gelet op het voorgaande is het hof met de voorzieningenrechter vooralsnog van oordeel dat is voldaan aan de verplichting in het vonnis om de onderhandelingen op te starten. Er zijn geen niet onderhandelbare eisen gesteld en dat er geen voorwaarden mochten worden gesteld volgt niet uit het eerste vonnis. Dat na het verstrijken van een maand na het vonnis voorwaarden worden bijgesteld is inherent aan onderhandelingen. Dat aanvankelijk een eis werd gesteld die volgens de NZa niet mocht en dus onredelijk of discriminatoir was doet daaraan niet af. De voorwaarden waren ten tijde van het vonnis nog niet bekend. Door de nabijheidseis eerst later te laten vallen is niet in strijd met het vonnis gehandeld. Er zijn dus geen dwangsommen verbeurd en het vonnis in het executiegeschil wordt bekrachtigd met veroordeling van de keten in de kosten.

6 Onvoldoende gewichtige redenen om overeenkomst op te zeggen door Coen Verberne Eiseres in een voorlopige voorziening woont in een zogeheten Fokus woning. Dat betekent dat ze zelfstandig woont en op afroep ADL-assistentie kan vragen in verband met haar beperkingen tengevolge van chronische ziekte en lichamelijke handicap. Eiseres is rolstoelafhankelijk en heeft vanwege darmproblemen dagelijks een klysma nodig. Aanvankelijk laat zij dat doen door een thuiszorgorganisatie maar op enig moment vraagt zij aan Fokus om ook die zorg te verlenen. Eiseres mocht hiertoe hulpverleners opgeven die op een voorkeurslijst werden geplaatst. Zij geeft 17 namen op. Op enig moment slinkt de lijst door vertrek naar 11. De manager van het project vraagt aan eiseres de lijst uit te breiden naar 20 omdat de zorg anders niet in te plannen is. Eiseres weigert dat. Eiseres dient een klacht in bij de klachtencommissie over de uitvoering van beleid door de manager en over de wijze van communiceren. Die klacht wordt afgewezen. De raad van bestuur van de instelling herhaalt dan het verzoek om medewerking te verlenen tot uitbreiding van de lijst tot 20 personen. Dat weigert eiseres. Begin januari 2015 doet de manager aangifte bij de politie jegens eiseres wegens bedreiging en toegelicht wordt dat eiseres zich dreigend heeft uitgelaten jegens de manager en de ADL-assistente. Bij brief van 22 januari 2015 wordt medegedeeld dat Fokus zich voldoende heeft ingespannen om de zorgvraag te leveren en dat de zorg aan eiseres zal worden stopgezet als er niet met grote spoed wijzigingen in de situatie ontstaan. Vervolgens wordt de overeenkomst opgezegd tegen 2 april 2015 omdat er geen initiatief is genomen tot overleg en inplannen van inwerken van nieuwe assistenten. Het aantal ingewerkte assistenten is daardoor te gering en Fokus kan niet meer instaan voor verantwoorde zorg. Eiseres stapt daarop naar de kort geding rechter en vordert dat de opzegging wordt verboden en Fokus wordt geboden zorg aan haar te verlenen. De rechter oordeelt dat niet in geschil is dat eiseres gezien haar handicap afhankelijk is van ADL-assistentie en dat beëindiging van de zorgovereenkomst tevens zal leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst voor de speciaal voor haar aangepaste woning. Voorshands duidt de rechter de overeenkomst tussen eiseres en Fokus als een geneeskundige behandelovereenkomst omdat de zorg die wordt verleend meer is dan ADL-zorg. Zoals medisch noodzakelijk handelen in de vorm van klysma s. Fokus kan die overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van gewichtige redenen. De grond voor de opzegging is dat eiseres niet bereid is zich in overleg met Fokus in te spannen om voldoende ADL-medewerkers in te werken. De bodemrechter zal moeten uitmaken of dit zo is maar de voorlopige voorzieningenrechter is er niet van overtuigd dat de bodemrechter daar van uit zal gaan. In de bodemprocedure moet eerst maar eens uitgezocht worden welk aantal ADL-medewerkers noodzakelijk is en wie het bij het rechte eind heeft. Van gewichtige redenen is alleen sprake als voortzetting van de samenwerking niet langer mogelijk is en daarvan is hij niet overtuigd. Partijen kunnen ook nog overleg voeren over een andere oplossing. Hij wijst de vordering toe en verbiedt Fokus uitvoering te geven aan de opzegging en veroordeelt haar de zorg te continueren op straffe van een dwangsom van E 2.500,- per dag.

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Workshop Landelijk Congres Huiselijk Geweld 16 november 2009 Inhoud Waar hebben we het over Juridisch Kader Achtergrond Afweging: geheim doorbreken? Stappenplan Casusposities

Nadere informatie

De minister van Justitie De heer dr E.M.H. Hirsch Ballin Postbus EH Den Haag

De minister van Justitie De heer dr E.M.H. Hirsch Ballin Postbus EH Den Haag POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De minister van Justitie De heer

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Niet waar Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar kan alles met zijn eigendom doen, tenzij

Nadere informatie

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak

Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de huisarts als informant voor het AMK (advies- en meldpunt kindermishandeling) Klaagster neemt het de huisarts kwalijk dat zij informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 509 Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. Inleiding In dit document is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Sinds 1 juli 2013 zijn

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 33 062 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten?

Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten? Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak maart 2013 Kern: verstrekken van informatie aan behandelend specialist na beëindiging behandelrelatie. Conflict van plichten? Klaagster verwijt

Nadere informatie

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt:

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraar DATUM 27 februari 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar)

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk. Last onder dwangsom 31 juli 2012

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk. Last onder dwangsom 31 juli 2012 Stichting OZIS Drechtsteden T.a.v. De heer R. Peters Espenhof 2 3355 BM PAPENDRECHT Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

9.2.1.5. Privacy Reglement. Versie 1.0

9.2.1.5. Privacy Reglement. Versie 1.0 9.2.1.5. Privacy Reglement Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Het wettelijk kader 2 2.1 De grondwet, de Wet bescherming persoonsgegevens 2 en de Archiefwet 2.2 Bijzondere persoonsgegevens 2 2.3 De wet bescherming

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Model Behandelingsovereenkomst NAP 2013 kinderen (0-16 jaar)

Model Behandelingsovereenkomst NAP 2013 kinderen (0-16 jaar) Model Behandelingsovereenkomst NAP 2013 kinderen (0-16 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding nietgecontracteerde zorgaanbieder, DBC Zaaknummer : 2009.01932 Zittingsdatum

Nadere informatie

Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd

Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd 1 Bijlage A bij dit protocol: - Praktijkvoorbeelden p. 12 2 Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE. Het College heeft het volgende overwogen en beslist over de op 7 juni 2011 binnengekomen G2010/51 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE Beslissing in de zaak onder nummer van: G2010/51 Rep.nr. G 2010/51 6 december 2011 Def. 159 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE GRONINGEN Het College heeft

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/334

Rapport. Datum: 24 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/334 Rapport Datum: 24 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/334 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland, na een gesprek met haar te hebben gevoerd op 18 november 2000, onvoldoende

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Protocol School en Scheiding, KBS De ark en de Ark van Noach

Protocol School en Scheiding, KBS De ark en de Ark van Noach Protocol School en Scheiding, KBS De ark en de Ark van Noach 1. Dit protocol: o legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; o formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden, ter

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 12/32 KG De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan door mr. J.A.I. Wendt, griffier, heeft op 23 oktober

Nadere informatie

Protocol Gezag en omgang na scheiding. Datum 30 januari 2013

Protocol Gezag en omgang na scheiding. Datum 30 januari 2013 Protocol Gezag en omgang na scheiding Datum 30 januari 2013 Status Definitief Inleiding - 5 1 Doel van het onderzoek - 6 2 Uitgangspunten - 7 3 Werkwijze van de Raad - 8 3.1 Eerste informatieronde - 8

Nadere informatie

INFORMATIEPLICHT OUDERS

INFORMATIEPLICHT OUDERS INFORMATIEPLICHT OUDERS 1. INLEIDING Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind

Nadere informatie

Geheimhouding van medische gegevens

Geheimhouding van medische gegevens Geheimhouding van medische gegevens Dit informatieblad is bestemd voor de verantwoordelijke, dat is degene die voor eigen doeleinden persoonsgegevens van anderen gebruikt. DIT INFORMATIEBLAD GAAT IN OP

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 3169/37.b353 Onderwerp Zaak 3169: Regenboogapotheek vs Apothekersvereniging Breda/ Dienstapotheek Breda B.V. Op 25 september

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506

LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506 LJN: AR5582,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 137986/KG ZA 04-506 Datum uitspraak: 12-11-2004 Datum publicatie: 12-11-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In

Nadere informatie

NVAB. A. ter Linden en N.M. van Seumeren

NVAB. A. ter Linden en N.M. van Seumeren R e g i s t r a t i e k a m e r NVAB bs/ep 2000-206 A. ter Linden en N.M. van Seumeren070-3811358..'s-Gravenhage, 20 juni 2001.. Onderwerp Bijlage 5 reïntegratieplan Bij brief met bijlagen van 19 oktober

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN ECLI:NL:GHARL:2013:10366 GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Zwolle afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.128.246 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, 137888) beschikking

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig

Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Beroepsheim: de praktijk is weerbarstig Florien van Woerden Juridisch Adviseur VvAA 28 oktober 2016 1 Vandaag bespreek ik: Beroepsgeheim in het nieuws Beroepsgeheim: Waarom? Wettelijk kader: hoofdregel

Nadere informatie

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1. Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina 1 Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Versie 1.0 voorjaar 2011 MinVWS_instrument_jeugdzorg_wt 19-4-2011 16:33 Pagina

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17).

Bij de memorie van eis zijn producties gevoegd (genummerd 1 17). SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Arbitraal vonnis in kort geding van 28 november 2014 Kenmerk: SG KG 14/28 De fungerend voorzitter van het Scheidsgerecht, mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, bijgestaan

Nadere informatie

Utrecht, 13 juni 2013. Prof.dr. R.J. van der Gaag Prof.dr. A.J. Beekman Dhr. Ir. P.M. van Rooij KNMG NVvP GGZ Nederland

Utrecht, 13 juni 2013. Prof.dr. R.J. van der Gaag Prof.dr. A.J. Beekman Dhr. Ir. P.M. van Rooij KNMG NVvP GGZ Nederland Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming De afspraken

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 142 Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven.

De hulpverlener legt in het dossier, bedoeld in artikel 454, vast voor welke handelingen van ingrijpende aard de patiënt toestemming heeft gegeven. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd.

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd. COC Leiden KLACHTENREGELING Organisaties worden gevormd door mensen. COC Leiden doet er veel aan om ervoor te zorgen dat haar vrijwilligers en medewerkers correct optreden. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Inleiding Coaching Rondom Kanker (CRK) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens

Nadere informatie

GMR/100617 Heerenveen, 17 juni 2010

GMR/100617 Heerenveen, 17 juni 2010 GMR/100617 Heerenveen, 17 juni 2010 PROTOCOL INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS / VERZORGERS INLEIDING Binnen OSG Sevenwolden worden mentoren, docenten, teamleiders, locatie- (adjunct)directeuren

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.2385 (062.02), ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum]

Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] REGELING MELDEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND Goedgekeurd door de medezeggenschapsraad: [datum] Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum: [datum] Regeling melden vermoeden

Nadere informatie

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg

Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Uitwisseling persoonsgegevens in een multidisciplinair casusoverleg Inleiding Ten behoeve van multidisciplinair casusoverleg zijn er spelregels nodig. Uitgangspunten zijn: - Iedere discipline/organisatie

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Overwegende dat: Coach-ing verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nummer 200043 / 5.B603 Betreft

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE DEFENSIE GENEESKUNDIGE ZORG Per 1 januari 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1.2 Patiënt: degene op wie de zorgverlening van Klimmendaal betrekking heeft. 1.3 Klimmendaal: Stichting Klimmendaal, statutair gevestigd te Arnhem.

1.2 Patiënt: degene op wie de zorgverlening van Klimmendaal betrekking heeft. 1.3 Klimmendaal: Stichting Klimmendaal, statutair gevestigd te Arnhem. ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KLIMMENDAAL 1 Begripsbepalingen 1.1 Onbenoemde vertegenwoordiger: de echtgenoot/partner, of als deze niet wenst of in staat is om op te treden, de ouder, het kind, de broer

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. heeft op 11 april 2011 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van:

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. heeft op 11 april 2011 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van: SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 11/06 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. A. Hammerstein, wonende te Arnhem, voorzitter, mr. E.D. Rentema, wonende te Dordrecht, drs. A.G. Vennegoor-Kalter,

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 -

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 - Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen - 2-2. Wie een klacht kan indienen - 2-3. Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2-4. Hoe een klacht wordt ingediend - 2-5. De medewerker en diens leidinggevende

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en kindcheck

Meldcode kindermishandeling en kindcheck Meldcode kindermishandeling en kindcheck Dr. mr. Yvonne Drewes, arts M&G Bureau KNMG 6 november 2014 Drs. Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts AMK, BJzO Definitie kindermishandeling (WJZ) Elke vorm van voor

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie