Aan: Raamcontractanten In voor zorg! 1. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: Raamcontractanten In voor zorg! 1. Inleiding"

Transcriptie

1 Aan: Raamcontractanten In voor zorg! Behandeld door Datum Hedwig Schatteman 12 februari Via CTM Solution Onderwerp Uitvraag opdracht 1. Inleiding Op 8 januari 2013 of op 2 januari 2014 heeft Vilans een raamovereenkomst met u afgesloten via de Europese aanbesteding Vilans In voor zorg! voor het programma In voor zorg! Deze minicompetitie (nadere afroep opdracht) maakt deel uit van deze aanbesteding en het beschrijvende document d.d. 18 oktober 2012 en 18 oktober De opdracht Het In voor zorg-traject vindt plaats bij Stichting Het Kopland in Groningen. Onderstaand vindt u een beschrijving van deze organisatie en de casus. Wij zoeken een In voor zorg-coach voor de thema s Bedrijfsvoering en Professionals. a. Organisatieprofiel Stichting Het Kopland (Het Kopland) is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Huis (maatschappelijke opvang, aantal plaatsen 287) en Stichting Toevluchtsoord (vrouwenopvang, aantal plaatsen 240). Het Kopland is er voor de hele samenleving en voor iedereen die de grip op het leven dreigt te verliezen; voor slachtoffers van huiselijk geweld, misbruik, eerwraak en mensenhandel. Een ander belangrijk deel van de doelgroep bestaat uit mensen die, om wat voor reden ook, dak- of thuisloos zijn (jong en oud). Vaak is er bij deze cliënten sprake van meervoudige problematiek. Het Kopland helpt met begeleiding, behandeling en vrouwenopvang, jongerenopvang en maatschappelijke opvang. De organisatie biedt korte en langdurige opvang, in diverse vormen en waar mogelijk levert Het Kopland 1 12

2 thuis in de eigen omgeving van de cliënt. In crisissituaties staat Het Kopland dag en nacht klaar. Vanuit 13 locaties is Het Kopland werkzaam in de provincies Groningen en Drenthe. In zowel Groningen als Drenthe fungeert de vrouwenopvang als provinciale instelling. In de stad Groningen organiseert de stichting op verschillende locaties en met diverse manieren hulp bij wonen. Met Campus Diep maakt Het Kopland zich sterk voor jongeren die geen veilige of vaste thuisplek hebben. De Algemene crisisopvang in Emmen biedt, in de regio Zuidoost Drenthe, plaats voor gezinnen, mannen, vrouwen of stellen die om wat voor reden dan ook tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben. De samenwerkingspartners van het Kopland zijn zeer divers. Zo werkt Het Kopland samen met: regiopolitie, regionale maatschappelijke werkinstellingen, Bureau Jeugdzorg, NOVO Lentis, Openbaar Ministerie, collega-organisaties Vrouwenopvang, woningcorporaties, Rijksuniversiteit Groningen, theater De Steeg, Hanzehogeschool, e.v.a. De opsomming maakt duidelijk hoezeer Het Kopland is verbonden met de samenleving in Groningen en Drenthe en hoeveel belang zij hecht aan de samenwerking met ketenpartners. Missie en visie In onze samenleving doet en telt iedereen mee. Soms lukt dat door sociale omstandigheden niet. Het kan ieder mens overkomen dat je door onveiligheid, kwetsbaarheid of risico s op uitsluiting tijdelijk de grip op je eigen leven verliest. Wij zijn er voor alle mensen, van alle leeftijden en uit alle lagen van onze samenleving. Wij bieden hen de juiste hulp op de juiste plaats om zelf hun rol in de maatschappij te ontdekken, te ontwikkelen en in te nemen. Het Kopland vindt dat iedereen de regie over zijn/haar eigen leven moet kunnen voeren. Voor hen die dat niet lukt, biedt Het Kopland de juiste behandeling, begeleiding en ondersteuning. Het Kopland wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur en een managementteam bestaande uit 3 managers (primair proces en staf). De locaties worden aangestuurd door hun eigen coördinatoren (rapporteren aan een manager primair proces). De omzet in 2014 was 15 miljoen, met een negatief resultaat (inclusief reorganisatie voorziening). Mede door het resultaat van 2014 daalt de solvabiliteit behoorlijk. Het huidige nivo van de solvabiliteit voldoet nog aan de minimum solvabiliteitseis van (toekomstig) vreemd vermogen verschaffers. 2 12

3 b. Beschrijving casus Het Kopland is volop in ontwikkeling. Zo is er de laatste jaren hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het dienstenaanbod, waaronder evidence based methodieken. Krachtwerk wordt ingezet voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) helpt mensen met ernstige en langdurige beperkingen beter te functioneren. Beweging is er ook doordat Het Kopland het noodzakelijk achtte te reorganiseren; naast vermindering van de personele kosten moet er nu ook in materiële kosten flink worden gesneden. Onder medewerkers is er onrust. De beleving dat er veel moet gebeuren in een korte tijd, levert de nodige spanningen en vragen op; doen we nog de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed? Wat duidelijk is is dat er veel werk aan de winkel is. Er zijn tal van projecten en er ligt een transformatieplan. Wat de situatie bemoeilijkt is dat Het Kopland na de fusie van twee jaar geleden nog steeds geen hechte eenheid is; er bestaan grote cultuur en niveau verschillen. Het management van Het Kopland is zich bewust van het feit dat zij op korte termijn op tal van fronten stappen moet zetten. De organisatie is volop in beweging maar veranderingen zijn veelal intern gericht geweest. De samenhang in de organisatie ontbreekt. Wel is onlangs de visie herijkt, deze sluit nu aan aan bij de sterk veranderende context. Wat echter opvalt, is dat de verbinding met de cliënt, de kwaliteit, externe omgeving, professionaliteit en cultuur nog ontbreekt. Het MT is in ontwikkeling maar (nog) geen eenheid, zij krijgt de vertaalslag van haar plannen naar de operatie onvoldoende voor elkaar en er bestaan individuele visies en beelden over koers en visie. Het Kopland heeft voldoende goede ideeën t.a.v. haar toekomst mogelijkheden. Vanuit de gedachte van de participatiemaatschappij wil de organisatie nog meer het steunnetwerk van de cliënt inschakelen (de samenwerking met de informele zorg versterken en de cliënt meer in zijn/haar eigen kracht zetten). Dit vraagt om het vergroten van de zelfstandigheid / het zelforganiserende (zelflerende) vermogen van professionals en teams. Het Kopland beschikt over creativiteit en de wil om te veranderen. Belangrijk is dat de organisatie voor de korte en lange termijn de noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk gaat doorvoeren (haar prioriteiten stelt en het bestaande transformatieplan toetst). Daarbij verdienen ondermeer de volgende elementen bijzondere aandacht: Een scherp transformatieplan met prioriteiten, doelen en resultaten (en een vastgestelde veranderstrategie); Ontwikkeling van een traditionele organisatie naar een marktgerichte organisatie (inclusief aangescherpt portfolio); Positionering in de regio, het ontwikkelen van een sterke merknaam ; Eenheid en verbinding (intern en extern); Versterken eenheid Managementteam; vergroten daadkracht en ondernemerschap; 3 12

4 Het veranderende denken waarbij niet de opvang centraal staat, maar het bereiken van de doelen van de cliënt (cultuurverandering: van zorgen voor naar zorgen dat ); De ontwikkeling naar meer zelfstandige / zelforganiserende professionals & teams (inclusief implementatie en borging); passend bij vraaggericht werken, versterken zelfredzaamheid cliënt); Verhoging van kwaliteit en dienstverlening (Ommelanderhuis). Uit de scan die gehouden is in het kader van deelname aan het In voor zorg! programma komt het volgende beeld naar voren: Medewerkers zijn nog veel aan het zorgen voor de cliënt (de hulpverlening is nog aanbodgericht). Culturen binnen Het Kopland zijn nog erg verschillend en verbonden aan de oude organisaties (medewerkers vinden het lastig om elkaar aan te spreken). Teams en medewerkers staan (nog) niet in hun kracht, zelfstandigheid en professionaliteit is niet altijd op het gewenste peil. Het Kopland gebruikt krachtige en toekomstgerichte methodieken. Cliënten ervaren de opvang als zeer goed. Vanuit de huidige plannen (projecten) wordt er onvoldoende een concrete vertaalslag (concrete acties en resultaten) gemaakt naar inhoud en betekenis voor cliënten, medewerkers en omgeving. Het Kopland is te weinig ondernemend en het leiderschap moet worden versterkt. De bedrijfsvoering is op orde (up to date managementrapportage). De scan bevestigt de ambitie van Het Kopland en onderstreept de belangrijkste ontwikkelpunten: een meer toekomstbestendige organisatie (het operationaliseren vanuit bestaande koers en visie; resulterend in een duidelijke positionering en portfolio, vervat in een concreet plan met prioriteiten, acties & resultaten), waar plaats is voor flexibiliteit, zelfstandigheid (zelforganiserende professionals & teams) en daadkracht (ondernemend en marktgericht, met een krachtig Managementteam). Waar gewerkt wordt aan de modernisering van de organisatie-inrichting en zorgverlening. Specifiek voor deze ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie doet Het Kopland een beroep op het ondersteuningsprogramma In voor zorg!. c. Opdracht en te behalen resultaat In voor zorg! zoekt een coach om dit proces bij Het Kopland te ondersteunen en begeleiden. 4 12

5 Concreet gaat het ondermeer om: Inbrengen van expert kennis en ervaring t.b.v. vormgeven van de veranderstrategie. Ondersteunen bij het operationaliseren (en toetsen) van het transformatieplan. Ondersteuning bij het vraaggericht werken; ondersteuning bij het vergroten van de zelfstandigheid (zelforganiserend vermogen) van de professionals en versterken van eigenaarschap (ontwikkelen en implementeren) Ondersteunen bij de aanpassing van de bedrijfsvoering. Ondersteuning om te komen tot een samenhangende organisatie. Ondersteuning om te komen tot de gewenste cultuur. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een sterk merk, positionering in de regio, ontwikkeling van portfolio. Ondersteunen met het doelgericht uitzetten van het proces in tijd, actie, doel en resultaat (SMART /en monitoring middels PDCA-cyclus) Ondersteuning van bestuur en (midden) management bij het ontwikkelen van een passende leiderschapsstijl, tonen van voorbeeldgedrag en komen tot een samenhangend team. De inzet van de coach wordt gevraagd vanaf maart 2015 en kent twee fasen: 1) Opstelling van het Plan van Aanpak in de maand maart (2015) in totaal 48 uur + 8 uur (per coach) voor het bijwonen van de workshop en de werksessie van het programma In voor zorg! U stelt in de periode na gunning van de opdracht samen met het interne projectteam van Het Kopland een plan van aanpak op voor het hierboven beschreven In voor zorg-traject. In het plan van aanpak wordt duidelijk hoe het traject de reeds bestaande projecten verbindt en eventueel samenvoegt. Hierbij werkt u de hierboven genoemde aspecten nader uit in nauwe samenwerking met het bestuur, management en de interne projectleider zodat er een breed draagvlak ontstaat om het traject uit te gaan voeren. 2) Aansluitend de uitvoering van het traject in maximaal 18 maanden en maximaal 1020 uur. Vervolgens geeft u, na goedkeuring van het plan van aanpak door de programmaleiding van In voor zorg! uw bijdrage aan uitvoering van het plan van aanpak. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is gemiddeld 1,5 dag /max. 2 dagen per week beschikbaar gedurende 18 maanden in de periode vanaf april 2015 tot en met september 2016; het zwaartepunt van de inzet zal liggen in de eerste 10 maanden van het traject. De opdracht dient 1 oktober 2016 te zijn afgerond. 5 12

6 3. Profiel In voor zorg-coach Uw profiel kenmerkt zich door de volgende minimale vereisten. De aan te bieden In voor zorg-coach heeft/is: meer dan 8 jaar ervaring in de advisering / consultancy; meer dan 3 jaar ervaring met de kennisgebieden Bedrijfsvoering en Professionals; meer dan 3 jaar ervaring in een functie met minimaal HBO werk- en denkniveau; minimaal één project vervuld, waarin u een projectleidersrol op seniorniveau had, waarbij één van de projectresultaten een blijvende verandering in de processen binnen de organisatie is geweest (verandermanagement); in staat draagvlak te creëren binnen een complexe situatie of organisatie; uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden; in staat mensen te motiveren mee te gaan in de benodigde veranderingen; gewend om op alle niveaus van een organisatie te opereren. Indien uw CV niet voldoet aan één of meerdere van bovenstaande vereisten, wordt het CV niet beoordeeld en wordt uw offerte als ongeldig terzijde gelegd. 4. Uw Offerte en onze werkwijze Op basis van bovenstaande casus, opdracht en profiel vragen wij van de aangeboden In voor zorg-coach: a. uurtarief b. specifieke referenties c. kennisgebieden en kerncompetenties Dit is hieronder verder uitgewerkt. Onze werkwijze Genoemde onderdelen dient u in deze ronde en dat is de eerste ronde aan te leveren. Indien de drie best scorende Inschrijvers bij de eerste ronde onvoldoende onderscheidend zijn, behoudt Vilans zich het recht voor een tweede ronde te houden. Voor de tweede ronde worden uitsluitend de partijen uitgenodigd die op basis van hun punten uit de eerste ronde nog voor gunning in aanmerking kunnen komen. In die 2 e ronde wordt gevraagd een concrete inhoudelijke visie op de interventie in de instelling in te dienen en in een gesprek met de bestuurder te presenteren. Indien de verschillen tussen de Inschrijvers in de eerste ronde voldoende onderscheidend zijn, zal de opdracht worden gegund aan de partij waaraan de hoogste score is toegekend tijdens de eerste ronde en die daarmee de economisch meest voordelige Offerte heeft ingediend. 6 12

7 Mocht er een tweede ronde worden gehouden dan zal de opdracht eveneens worden gegund aan de partij met de economisch meest voordelige Offerte rekening houdend met alleen de tweede ronde. Dit wordt bepaald door de totaalscore van de tweede ronde. De Offerte waaraan de hoogste score wordt toegekend is de economisch meest voordelige Offerte. Indien na twee rondes aan meerdere offertes de hoogste score wordt toegekend, bepaald het lot welke Offerte als de economisch meest voordelige Offerte dient te worden aangemerkt. Hieronder specificeren wij de verschillende onderdelen. Prijs a. Uurtarief U dient een uurtarief in euro s exclusief BTW aan te bieden. Het uurtarief dient all-in te zijn, zie artikel 6.5 van de raamovereenkomst en te liggen binnen de bandbreedte van 100,-, 130,- per uur, exclusief BTW maar inclusief reis-, verblijf- en kantoorkosten. Indien de als nummer één geëindigde Inschrijver wordt uitgesloten dan wel om andere reden niet doorgaat dan zal er een herbeoordeling plaatsvinden door Vilans. Hetgeen gezien de beoordelingsmethodiek kan betekenen dat de aanvankelijk als nummer twee geëindigde Inschrijver niet langer als nummer twee eindigt. Dit geldt eveneens voor de andere posities. Beoordeling: De Offerte met het laagste uurtarief krijgt de maximale score van 100; de overige Offertes zullen scores krijgen die zijn gerelateerd aan de Offerte met het laagste tarief. Dat wil zeggen dat een uurtarief dat 10% hoger ligt dan het laagste uurtarief een score oplevert die 10% lager is, dus in dit voorbeeld een score van 90. Indien een uurtarief 100% (of meer) hoger ligt dan het laagste uurtarief zal dit een score van 0 opleveren. De score zal naar boven worden afgerond op 1 tiende nauwkeurig. Manipulatief inschrijven is op straffe van uitsluiting niet toegestaan. Het is niet toegestaan prijzen onder de 100 en boven de 130 aan te bieden. Het aanbieden van een lagere prijs evenals een hogere prijs leidt tot uitsluiting. De score voor de prijs wordt bepaald volgens de volgende formule: Score (prijs) = 100 x (1-(aangeboden uurtarief - laagste aangeboden uurtarief) / (laagste aangeboden uurtarief)) Indien de uitkomst van de score negatief is zal deze op 0 gesteld worden. De Score (prijs) ligt dus tussen de 0 en 100. Wegingsfactor: 40% in de totaalscore. 7 12

8 Kwaliteit b. Specifieke referenties U dient één beschrijving in van een door de aangeboden coach uitgevoerd referentieproject. U maakt hiervoor gebruik van het format in bijlage A, uitsluitend in te dienen als Word-bestand. De referentie dient te voldoen aan de volgende minimale vereisten om in aanmerking te komen voor de Nadere Overeenkomst: omschrijving van de opdracht in maximaal 500 woorden, uitsluitend in te dienen als Word-bestand het referentieproject is uitgevoerd in een organisatie voor langdurige zorg en / of welzijn. het referentieproject dient door de aangeboden In voor zorg-coach persoonlijk te zijn uitgevoerd het referentieproject dient te zijn afgerond en geborgd het referentieproject is aangevangen en afgerond in de periode: januari 2012 december de opdrachtwaarde dient in euro s te worden vermeld en de opdrachtwaarde dient minimaal , - exclusief BTW te bedragen u geeft de naam van een contactpersoon en telefoonnummer op bij de organisatie waar het referentieproject is uitgevoerd. Vilans gaat ervan uit dat deze contactpersoon op de hoogte is gesteld van vermelding en toestemming heeft gegeven dat Vilans contact kan leggen om de referentie te toetsen. Indien uw referentie niet voldoet aan één of meerdere van bovenstaande vereisten, wordt de referentie niet beoordeeld en wordt uw Offerte als ongeldig terzijde gelegd. Referenties die voldoen aan bovenstaande minimale vereisten, zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende 3 criteria: De mate waarin het referentietraject qua inhoud, omvang en complexiteit vergelijkbaar is met het beoogde verandertraject Het Kopland (in de setting Langdurige zorg/welzijn). Benoem in ieder geval twee kritische succesfactoren van de transformatie (toekomstbestendigheid organisatie). De mate waarin het ontwikkelen van een sterk merk, positionering in de regio en ontwikkeling van portfolio een rol hebben gespeeld - benoem zo SMART als mogelijk de resultaten. De mate waarin u als projectleider/coach tijdens een cultuurverandering (proces) een dominante rol heeft gespeeld benoem het hoe en wat (relevante elementen zijn: samenvoegen van twee culturen, de stap zetten van aanbodgericht naar vraaggericht werken zelforganiserend-, de noodzakelijke veranderingen bij de afdeling bedrijfsvoering). 8 12

9 Voor elk van de overige 3 criteria kunt u maximaal 2 punten krijgen. De punten van de referentie worden in onderling vergelijk vastgesteld. Het maximaal aantal punten voor de referentie is 6. De berekening van de score voor de referentie is: Score (referentie) = 100 x (behaald aantal punten referentie / maximaal aantal punten referentie). De Score (referentie) ligt dus tussen de 0 en 100. U dient minimaal 60% van het totaal aantal punten voor de referentie te halen wilt u in aanmerking komen voor gunning. Indien u minder dan 60% van het totaal aantal punten voor de referentie haalt wordt uw offerte alsnog terzijde gelegd. Wegingsfactor: 30% in de totaalscore. c. Kennisgebieden en kerncompetenties U vult bijlage B (format CV) in, uitsluitend in te dienen als Word-bestand. CV s die voldoen aan voorgaande minimale vereisten, zullen worden beoordeeld aan de hand de volgende 3 criteria: Minimaal twee trajecten waaruit uw ervaring blijkt met het operationaliseren van een transformatie (organisatie) plan (prioriteiten, doelen en resultaten). Benoem de resultaten zo SMART als mogelijk. Ervaring met het ontwikkelen van een sterk merk, positionering en ontwikkeling van portfolio (minimaal twee trajecten, benoem de resultaten). Benoem voor minimaal 1 succesvol verlopen traject op het gebied van zelforganisatie (ontwikkeling van aanbodgericht naar vraaggericht werken) de resultaten zo SMART als mogelijk (op het niveau van cliënt, medewerker en organisatie) Voor elk van de 3 criteria kunt u maximaal 2 punten krijgen. De punten van het CV worden in onderling vergelijk vastgesteld. Het maximaal aantal punten voor het CV is 6. De berekening van de score voor de CV is: Score (CV) = 100 x (behaald aantal punten CV / maximaal aantal punten CV). De Score (CV) ligt dus tussen de 0 en 100. U dient minimaal 60% van het totaal aantal punten voor het cv te halen wilt u in aanmerking komen voor gunning. Indien u minder dan 60% van het totaal aantal punten voor het cv haalt wordt uw offerte terzijde gelegd. 9 12

10 Wegingsfactor: 30% in de totaalscore. Totaalscore eerste ronde De totaalscore voor de eerste ronde waarbij alleen de elementen a, b en c worden meegewogen, wordt als volgt bepaald: Totaalscore (eerste ronde) = Score (prijs) x 40% + Score (referentie) x 30%+ Score (CV) x 30% In beginsel wordt aan de inschrijver met de hoogste Totaalscore gegund. d. Inhoudelijke concrete visie op interventie Aan de drie best scorende Inschrijvers wordt gevraagd een inhoudelijke visie op het voorgenomen traject te beschrijven in maximaal 500 woorden, uitsluitend in te dienen als Word-bestand. Indien uw visie hier niet aan voldoet, wordt deze niet beoordeeld en wordt uw offerte als ongeldig terzijde gelegd. De 3 elementen die u in uw visie dient te betrekken en die in de beoordeling meegewogen zullen worden, zijn: de wijze waarop het project en het proces wordt vormgegeven (concrete aanpak; fasering, benodigde condities en invulling). Uw visie op de rol en positie die u als coach moet krijgen/nemen om het traject succesvol te kunnen begeleiden. de wijze waarop medewerkers, cliënten, management en directie worden meegenomen in het veranderkundige traject. Voor elk van de 3 elementen kunt u maximaal 2 punten verkrijgen. De punten van de inhoudelijke concrete visie op interventie worden in onderling vergelijk vastgesteld. Het maximaal aantal punten voor de visie is 6. Uw inhoudelijke concrete visie op interventie presenteert u aan het bestuur van Het Kopland en bestaat uit de beoordeling van zowel uw schriftelijke als mondelinge presentatie van uw inhoudelijke concrete visie op interventie. Score (visie) = 100 x (behaald aantal punten visie / maximaal aantal punten visie) De Score (visie) ligt dus tussen de 0 en de 100. Economisch meest voordelige Offerte De economisch meest voordelige offerte is degene die voor de eerste ronde de hoogste score heeft behaald. Indien meerdere Inschrijvers de hoogste score hebben 10 12

11 behaald, dan is de Inschrijver die het hoogst heeft gescoord op Kwaliteit (onderdelen b en c van 4. Uw offerte en onze werkwijze ) de economisch meest voordelige offerte. Mocht Vilans besluiten dat er een tweede ronde komt dan is de economisch meest voordelige Offerte degene die de tweede ronde de hoogste score heeft behaald. Indien na twee rondes meerdere Inschrijvers de hoogste score hebben behaald, bepaalt het lot welke Offerte als de economisch meest voordelige Offerte dient te worden aangemerkt. 5. Procedure Gunningsprocedure De deadline voor het indienen van uw Offerte voor ronde 1 (uurtarief, specifieke referenties en kennisgebieden & kerncompetenties) is 23 februari 2015 om uur. Vragen over deze uitvraag kunt u alleen schriftelijk stellen per via CTM tot uiterlijk 16 februari 2015 om uur. Op uiterlijk 24 februari 2015 wordt bekend gemaakt van welke kandidaten de offerte voor de visie wordt opgevraagd. De deadline voor het indienen van uw offerte voor ronde 2 (inhoudelijke concrete visie op interventie) is 27 februari 2015 om uur. De voorlopige gunning is gepland op 9 maart 2015 en de definitieve gunning is gepland op 25 maart Hiervan kan eventueel worden afgeweken. Presentatie Op 4 maart 2015 vindt tussen en uur ten kantore van Vilans, Catharijnesingel 47, Utrecht een kennismakingsgesprek plaats met de betreffende tranchemanager Gerbrand Willemsen. Dit gesprek is ter voorbereiding op de presentatie van de inhoudelijk concrete visie op interventie van de bestuurder Het Kopland. De presentatie van uw inhoudelijke concrete visie op interventie aan de bestuurder van Het Kopland staat gepland op 5 maart 2015 tussen en uur te Groningen. Bijeenkomst t.b.v. opstellen Plan van Aanpak Op 11 maart 2015 vindt van tot uur de introductiedag voor nieuwe In voor zorg-coaches én hun interne projectleiders. Deze bijeenkomst wordt bij Vilans te Utrecht gehouden. Het deelnemen aan deze werksessie maakt deel uit van uw opdracht. Vriendelijk verzoek om alle genoemde data alvast in uw agenda te noteren

12 Uitsluitingscriteria: 1. Beschikbaarheid U dient na de definitieve gunning per 6 maart beschikbaar te zijn. Indien u niet per 6 maart beschikbaar bent, is dit voor deze uitvraag een uitsluitingscriterium. 2. Acquisitie In de uitvraag wordt de naam van de organisatie genoemd, namelijk Het Kopland. Acquisitie naar aanleiding van deze uitvraag is niet toegestaan. Indien blijkt dat er toch acquisitieactiviteiten bij Het Kopland plaatsvinden c.q. hebben plaatsgevonden, wordt u direct uitgesloten van deelname aan deze minicompetitie. 3. Werkzaam geweest bij Het Kopland in de laatste 1,5 jaar Indien de adviseur in de laatste 1,5 jaar een opdracht heeft uitgevoerd binnen Het Kopland dient de adviseur dit te melden bij zijn inschrijving. Indien dit het geval is dient de Inschrijver bij zijn inschrijving toe te lichten dat er geen sprake is van een (ongeoorloofde) kennisvoorsprong waardoor de mededinging wordt beperkt of uitgesloten. Vilans zal dit vervolgens beoordelen, waarbij zij zich het recht voorbehoud om de inschrijver op deze grond uit te sluiten. Indien de inschrijver nalaat hier informatie over te verstrekken leidt dit eveneens tot uitsluiting. Door inschrijving bevestigt Inschrijver voorts dat bij de voorbereiding op zijn inschrijving geen verboden prijsafspraken zijn gemaakt met andere inschrijvers op deze opdracht

De opdracht. t: +31 (0) i: e: BTW: B01 KvK:

De opdracht. t: +31 (0) i:  e: BTW: B01 KvK: De opdracht Bij iedere organisatie of groep van samenwerkende organisaties die deelneemt aan In voor Zorg! wordt voorafgaand aan het opstellen van het plan van aanpak een scan uitgevoerd. Hieronder is

Nadere informatie

Aan: Raamcontractanten In voor zorg! 1. Inleiding

Aan: Raamcontractanten In voor zorg! 1. Inleiding Aan: Raamcontractanten In voor zorg! Behandeld door Datum Hedwig Schatteman 04 februari 2015 E-mail Via CTM Solution Onderwerp Uitvraag opdracht 1. Inleiding Op 8 januari 2013 of op 2 januari 2014 heeft

Nadere informatie

Behandeld door Hedwig van den Eijnde 30 mei 2016

Behandeld door Hedwig van den Eijnde 30 mei 2016 Aan: Raamcontractanten Waardigheid en Trots Behandeld door Datum Hedwig van den Eijnde 30 mei 2016 E-mail Via CTM Solution Onderwerp Uitvraag opdracht 1. Inleiding Op 12 januari 2016 heeft Vilans een raamovereenkomst

Nadere informatie

Behandeld door Hedwig van den Eijnde-Schatteman 10 oktober 2016

Behandeld door Hedwig van den Eijnde-Schatteman 10 oktober 2016 Aan: Raamcontractanten Waardigheid en trots Behandeld door Datum Hedwig van den Eijnde-Schatteman 10 oktober 2016 E-mail Via CTM Solution Onderwerp Uitvraag opdracht 1. Inleiding Op 12 januari 2016 heeft

Nadere informatie

Aan: Raamcontractanten In voor zorg! 1. Inleiding

Aan: Raamcontractanten In voor zorg! 1. Inleiding Aan: Raamcontractanten In voor zorg! Behandeld door Datum Hedwig Schatteman 3 februari 2015 E-mail Via CTM Solution Onderwerp Uitvraag opdracht 1. Inleiding Op 8 januari 2013 of op 2 januari 2014 heeft

Nadere informatie

Aan: Raamcontractanten In voor zorg! 1. Inleiding

Aan: Raamcontractanten In voor zorg! 1. Inleiding Aan: Raamcontractanten In voor zorg! Behandeld door Datum Hedwig Schatteman 2 februari 2015 E-mail Via CTM Solution Onderwerp Uitvraag opdracht 1. Inleiding Op 8 januari 2013 of op 2 januari 2014 heeft

Nadere informatie

De opdracht. t: +31 (0) i: e: BTW: B01 KvK:

De opdracht. t: +31 (0) i:  e: BTW: B01 KvK: De opdracht Het In voor zorg-traject vindt plaats bij Driezorg te Zwolle. Onderstaand vindt u een beschrijving van deze organisatie en de casus. Wij zoeken twee In voor zorgcoaches voor de thema s Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr april 2015

Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr april 2015 1 van 6 Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr. 2015051992 Behandelaar: Corjan de Koff, Hoofd Personeel en Organisatie Tel Datum E-mail inkoop@zinl.nl 23 april 2015 Onderwerp Offerteaanvraag HR Projectleider

Nadere informatie

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling.

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling. Inleiding Deze casus moet gezien worden als een test. In deze test wordt zoveel mogelijk een echte uitvraag benaderd om te kunnen zien of de inschrijvende partij ook daadwerkelijk in staat is om aan de

Nadere informatie

Gemeente Brunssum. Na uw goedkeuring zal het criterium EMVI gecommuniceerd worden naar de Gegadigden bij het begin van de Dialoog.

Gemeente Brunssum. Na uw goedkeuring zal het criterium EMVI gecommuniceerd worden naar de Gegadigden bij het begin van de Dialoog. 30 november Gemeente Brunssum 2009 MEMO Gunning Aan: College van B&W en Gemeenteraad van Brunssum Van: Projectteam Urgent: Ja Gewenste actie: besluitvorming Onderwerp :Gunningscriteria Inleiding Het project

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

compact jaarverslag 2013 Het Kopland

compact jaarverslag 2013 Het Kopland compact jaarverslag 2013 Het Kopland Verandering in 2013 3 zorgt voor verandering. Voor iedereen die kwetsbaar is of door sociale omstandigheden risico loopt op uitsluiting. Inleiding lees het artikel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Analysekader: uw verandertraject in kaart!

Analysekader: uw verandertraject in kaart! Analysekader: uw verandertraject in kaart! Op weg naar een toekomstbestendige organisatie Met deelname aan In voor zorg! (IVZ) werkt u aan de toekomstbestendigheid van uw organisatie. De omgeving verandert

Nadere informatie

Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren. Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt

Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren. Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt Profiel Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt 14 juni 2016 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaal van opdrachtverlening Titel aanbesteding Verkeerskundig projectleider Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Uden Markt 145 5461KN Uden Contactpersoon Tineke Kemperman

Nadere informatie

Praktijk inkopen inhuur externen

Praktijk inkopen inhuur externen Praktijk inkopen inhuur externen Copyright AdviseurMakelaar BV 2008 Monique Lippens, Gemeente Almere 1 Agenda Persoonlijk profiel Huidige situatie gemeente Almere t.a.v. inhuur externen Europees aanbesteden

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X

Offerteaanvraag. Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X Offerteaanvraag Koploperproject duurzaam ondernemen gemeente X 1. Organisatie en opdracht 1.1 Inleiding Sinds 2010 worden in meerdere Friese gemeenten zogenaamde Koploperprojecten Duurzaam Ondernemen uitgevoerd.

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen

ROUND TABLE. Voor Bestuurders van VVT-instellingen ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen 1 ROUND TABLE Voor Bestuurders van VVT-instellingen Inleiding Bestuurders van VVT-instellingen zijn in de afgelopen jaren indringend betrokken geweest

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG voor de openbare Europese aanbesteding Gecomprimeerde gassen Publicatienummer: RUG 5100 2991 211195 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 01-10-2014 Copyright 2013 Behoudens

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

Oproep tot het opsturen van een inzending ten behoeve van de architectenselectie:

Oproep tot het opsturen van een inzending ten behoeve van de architectenselectie: 20160531 Oproep tot het opsturen van een inzending ten behoeve van de architectenselectie: Interieurontwerp Librijesteeg 4 Rotterdam De gemeente Rotterdam heeft de ambitie een architect de opdracht te

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

corporate brochure Het Kopland Voor verandering

corporate brochure Het Kopland Voor verandering corporate brochure Het Kopland Voor verandering 3 Het Kopland voor verandering Decennia aan opgebouwde kennis en ervaring. Dat is Het Kopland. We zijn er voor mensen met psychische en/of sociale problematiek:

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaal van opdrachtverlening Titel aanbesteding Accountmanager jeugd Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Venlo Garnizoenweg 3 5928NA Venlo Contactpersoon HR Desk Waarde

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Aanbestedingsdocument voor de openbare Europese aanbesteding Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden Publicatienummer: RUG 5110 2991 211089 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen,

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control

Manager Bedrijfsvoering & Financial Control Manager Bedrijfsvoering & Financial Control inspirerend en verbindend manager met daadkracht Moveoo Moveoo werkt voor mensen met een kwetsbare positie in de samenleving bij voorbeeld doordat ze dak- of

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College?

ALGEMENE VRAGEN TEN AANZIEN VAN BELEIDSWIJZIGINGEN. Is het beleid vastgesteld door de Raad of het College? Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de nieuwe aanbestedingswet. Aan de hand van verschillende vragen krijgt u een beeld van de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld College van B&W Postbus 20001 9700PB GRONINGEN referentie HKU14/110/Dir/GL betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld datum

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Aanbesteding Consultancy Aanbesteding Adviseurs op persoonlijke titel (BTW belast)

Aanbesteding Consultancy Aanbesteding Adviseurs op persoonlijke titel (BTW belast) Aanbesteding Consultancy Aanbesteding Adviseurs op persoonlijke titel (BTW belast) Even voorstellen Jean-Paul Roegies en Yvonne Buschers Regels Alleen vragen over de formulering van de opdracht en de procedure

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein?

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Bent u bereid om samen met zorgaanbieders en cliënten invulling te geven aan transformatiedoelen? Wilt

Nadere informatie

Prestatieverslag. West-Friesland. Hoorn, 29 mei 2016

Prestatieverslag. West-Friesland. Hoorn, 29 mei 2016 Prestatieverslag West-Friesland 2016 Hoorn, 29 mei 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1: MISSIE EN VISIE... 4 HOOFDSTUK 2: PRESTATIECIJFERS... 5 HOOFSTUK 3: TOELICHTING CIJFERS... 6 Inleiding...

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat

Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat Profiel Tijdelijk Lid Raad van Bestuur Transitieopdracht voor 1 tot 2 jaar Jeugdformaat 4 december 2015 Opdrachtgever Jeugdformaat Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga en Jeannette van der

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Voorwaarden Participatie Real Energy People Premium Interim Platform

Voorwaarden Participatie Real Energy People Premium Interim Platform Voorwaarden Participatie Real Energy People Premium Interim Platform Partijen: Real Energy People B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Hooghiemstraplein 160 (3514 AZ),

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Manager Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Directiesecretaris Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Manager Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Directiesecretaris Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Vacatures Manager Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Directiesecretaris Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Vind je het ook zo belangrijk dat ouderen, volwassenen en kinderen zonder geweld met elkaar omgaan en

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

1. Beschrijving van de opdracht. Mantelpartners perceel 4 van de raamovereenkomst Interim Management en Organisatie advies

1. Beschrijving van de opdracht. Mantelpartners perceel 4 van de raamovereenkomst Interim Management en Organisatie advies > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Mantelpartners perceel 4 van de raamovereenkomst Interim Management en Organisatie advies Inkoop Uitvoering Centrum EZ Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2 2595

Nadere informatie

Partnerovereenkomst Real Energy People

Partnerovereenkomst Real Energy People Partnerovereenkomst Real Energy People Partijen: Real Energy People B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan het Hooghiemstraplein 160 (3514 AZ), hierna te noemen: "Real Energy

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gunningscriteria en weging 4 2.1 Score subgunningscriterium beschikbaarheid 4 2.2 Score

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie