JAARDOCUMENT Zorggroep Raalte luistert en verbindt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARDOCUMENT 2012. Zorggroep Raalte luistert en verbindt"

Transcriptie

1 JAARDOCUMENT 2012 Zorggroep Raalte luistert en verbindt april 2013

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Bestuursmodel Toelatingen Medezeggenschapsstructuur Organigram Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur / directie Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Beleidscyclus Risicobeheersing Cliëntenraad Ondernemingsraad BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Melding Incidenten Cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Beleidsthema s Personeelsbestand Ziekteverzuim Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Aantal vacatures Verloop personeel Kwaliteit van het werk Vrijwilligers binnen ZGR Financieel beleid Financiële ontwikkelingen Resultaatanalyse...34 JAARREKENING

3 1. VOORWOORD Zorggroep Raalte (ZGR) legt met dit jaardocument verantwoording af over haar activiteiten in Tevens informeert dit document over een aantal ((beleids-) voornemens voor Hoewel met ingang van het verslagjaar 2012 de verplichting om een maatschappelijk verslag op te stellen formeel is komen te vervallen, hechten wij er toch aan onze stakeholders breed te informeren. Er is steeds meer aandacht voor maatschappelijke verantwoording van organisaties, ook in de zorg. ZGR is zich hiervan zeer bewust en onderschrijft deze ontwikkeling. Ze hecht er waarde aan te laten zien waar de organisatie voor staat, welke resultaten zijn behaald en op welke wijze deze zijn gerealiseerd. Immers als organisatie, die wonen, welzijn en zorg biedt aan senioren in Salland, doet ZGR voor het grootste deel beroep op collectieve middelen. In 2012 was de invloed van het rijksbeleid steeds nadrukkelijker merkbaar voor ZGR. In het zogenaamde lenteakkoord, en later in het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2, is extramuraliseren de hoofdlijn van het gekozen beleid. Enerzijds, omdat senioren duidelijk aangeven zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen (ook als er een zorgvraag is), anderzijds ook vanuit de optiek van kostenbeheersing. Voor ZGR betekent deze ontwikkeling dat haar bestaansrecht als dé aanbieder van de lichte zorg in de verzorgingshuizen steeds meer onder druk komt te staan. Deze koers vormt voor ons geen volslagen verrassing. Sinds 2011 zetten we door middel van het transitieproces al sterk in op het toewerken naar een toekomstbestendige klantgerichte organisatie en werkwijze. Onze collectieve ambitie geeft niet voor niets aan dat we senioren in Salland willen ondersteunen bij een goed leven in eigen regie ongeacht hun woonplek. Dat doen we door te luisteren. Niet alleen met onze oren, maar vooral met ons hart. Door open te staan, de tijd te nemen en nieuwsgierig te zijn. Want luisteren is aandacht geven, vinden we. Afgelopen jaar hebben we het organisatieverhaal van nieuwe woorden voorzien met het uitgangspunt dat Zorggroep Raalte luistert en verbindt met als motto Het woord is aan u. Ook is weer een klanttevredenheidsonderzoek (de CQ-index) uitgevoerd onder al onze cliënten op de locaties maar ook binnen de extramurale onderdelen Zorg Thuis en Dagbesteding. De uitkomsten vormden een aantal nuttige aanknopingspunten voor verdere verbeteringen van onze organisatie en werkwijze. Nieuw was de vraag in hoeverre men de zorg- /dienstverlening van ZGR zou willen aanbevelen bij familie en bekenden. Een score van ruim 90% gemiddeld deed ons bijzonder deugd. Nieuw was een tevredenheidsonderzoek onder de maar liefst 526 vrijwilligers die aan ons verbonden zijn. Een dikke 8 als rapportcijfer en 98% van deze populatie die ZGR aanbeveelt aan familie en bekenden bij een (eventuele)zorgvraag, geven aan dat we goed bezig zijn. We vierden het 80-jarig bestaan van de locatie Angeli Custodes met diverse festiviteiten en een prachtig boek als blijvende herinnering. In het najaar moesten we tot het pijnlijke besluit komen dat er voor de locatie Maria-oord als 24-uurs zorgvoorziening helaas geen toekomst meer is. Een combinatie van het regeringsbeleid, de hoge kosten voor de noodzakelijke renovatie en de beperkte schaalgrootte liggen hier aan te grondslag. 3

4 Aan het eind van het jaar werd de tweede fase van de nieuwbouw op de locatie Brugstede opgeleverd en beschikt Lemelerveld nu over een prachtig toekomstbestendig woonzorghuis met vele faciliteiten. Over 2012 is, volgens planning en door hard werken, een positief financieel resultaat behaald. Van groot belang om hiermee ruimte te creëren voor noodzakelijke innovaties en de forse opgave op het vlak van huisvestingsvernieuwing de komende jaren. In juli kwamen we als werkgever als eerste uit de bus in de strijd om de Raalter Ondernemers Challenge. Ee nieuw initiatief om organisaties te stimuleren op het vlak van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het deelnemend team heeft zichzelf en de organisatie tot grote hoogte opgestuwd met hun geweldige inzet en tomeloze energie. ZGR kijkt al met al zeer tevreden terug op het jaar Het enthousiasme, de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers zijn hierbij zeer belangrijk geweest. Evenals de prettige samenwerking met alle leidinggevenden, de Ondernemingsraad, de Clientenraden en de Raad van Toezicht. Ook de constructieve samenwerking met externe stakeholders droegen bij aan het succes van de organisatie. Dit alles draagt bij aan het welbevinden van onze cliëntenpopulatie waaraan we ons bestaansrecht ontlenen. Het jaar 2013 zal voor ons de nodige uitdagingen met zich mee brengen, zowel op het individuele cliëntniveau evenals beleidsmatig en organisatorisch. Vol vertrouwen in ons eigen kunnen zien we er naar uit om, ook bij gewijzigde vragen en omstandigheden, onze toegevoegde waarde te blijven aantonen. Henk van Kampen Directeur-bestuurder ZGR 4

5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Raalte Adres Zwanenwoerd 1 Postcode 8102 BE Plaats Raalte Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur ZGR is een stichting en exploiteert de volgende locaties: woon- zorg- en verpleegcentrum Angeli Custodes te Raalte; woon- en zorgcentrum Maria-Oord te Luttenberg; woon- en zorgcentrum Stevenskamp te Heeten; woon- en zorgcentrum Swaenewoerd te Raalte; woonzorghuis Brugstede te Lemelerveld Bestuursmodel ZGR heeft maatschappelijk ondernemerschap hoog in haar vaandel. Daarbij hoort een bestuursmodel dat hiervoor de ruimte biedt. Ondernemingsgerichte activiteiten maken een bestuursstructuur wenselijk waarin twee organen actief zijn: een initiërend, leidinggevend orgaan en een orgaan met een interne toezichtfunctie. Binnen ZGR fungeren hiertoe twee organen: 1. het leidinggevend orgaan: de directeur-bestuurder (Raad van Bestuur); 2. het toezichthoudend orgaan: de Raad van Toezicht. De directeur - bestuurder fungeert als voorzitter van het centraal managementteam (CMT), bestaande uit twee managers Wonen, Zorg & Welzijn (één verantwoordelijk voor de locaties Swaenewoerd-Maria-Oord, Angeli Custodes en één verantwoordelijk voor Stevenskamp en Brugstede), de manager Financiën & Informatievoorziening, de manager Ondersteuning & Ontwikkeling. De directeur - bestuurder en het managementteam dragen verantwoordelijkheid voor alle managementtaken, zowel op operationeel, tactisch als strategisch gebied. 5

6 Toelatingen ZGR is toegelaten voor alle vijf AWBZ-functies: persoonlijke verzorging; verpleging; begeleiding; behandeling; verblijf Medezeggenschapsstructuur Binnen ZGR is een Ondernemingsraad (OR) actief, die gemiddeld zes keer per jaar formeel overleg voert met de directeur-bestuurder. Daarnaast wordt er even zo vaak een gepland informeel overleg gevoerd met een afvaardiging vanuit de OR. Binnen iedere locatie van ZGR is een cliëntenraad actief. Voor de locaties Swaenewoerd, Maria-Oord en Brugstede is er één gecombineerde cliëntenraad. De raden worden ondersteund door een vrijwilliger die meestal de rol van notulist vervuld. Er is een overeenkomst tussen alle cliëntenraden en ZGR, evenals een reglement voor cliëntenraden. De cliëntenraden zijn allen lid van het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC). Ook overleggen de cliëntenraden gezamenlijk twee maal per jaar met de directeur bestuurder over de hoofdlijnen van beleid en uitvoering Organigram 6

7 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De stichting omschrijft haar kernactiviteiten als volgt: 1. de stichting wil een organisatie zijn op basis van een algemeen christelijke grondslag; 2. de stichting biedt zorg, huisvesting en dienstverlening aan ouderen in Salland. De stichting streeft er naar om de zelfstandigheid van de oudere zolang mogelijk te behouden, of zo spoedig mogelijk weer te herstellen, in diens woon- of leefomgeving. Dit kan thuis, in een verzorgingshuis of een verpleeghuis zijn; 3. de stichting tracht haar doel te bereiken door: het bevorderen van bouw en het (doen) beheren en (doen) exploiteren van woon-, zorg- en dienstencentra, al dan niet in combinatie met andere woonvormen voor ouderen, één en ander in de ruimste zin; het scheppen van een woon- en leefklimaat, waarin vrijheid, zelfstandigheid, privacy en zelfbeschikking van cliënten uitgangspunten zijn voor het zorgbeleid; het creëren van voorzieningen en vormen van zorg en welzijn die vooral voor ouderen bestemd zijn die niet in een woon- en zorgcentrum wonen; het creëren van een kwalitatieve en kwantitatieve goede personeelsformatie binnen het/de geëxploiteerde centrum/centra, afgestemd op de aard en omvang van de behoefte aan verzorging van diegene aan wie huisvesting en/of verzorging wordt geboden; het scheppen van een gunstig werkklimaat voor de medewerkers in dienst van de stichting, waarbinnen zij zich in hun functie kunnen ontplooien; het bevorderen van een plaatselijk en regionaal zorg- en welzijnsvoorzieningenbeleid; alle andere wettige middelen. ZGR vertaalt dit door zorg & dienstverlening aan te bieden binnen haar locaties én in de thuissituatie. Eén en ander gefinancierd vanuit de AWBZ, Wmo en overige (particuliere) geldstromen. 7

8 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens per einde verslagjaar Cliënten Aantal cliënten AWBZ intramuraal Aantal cliënten AWBZ zorg VPT 17 2 Aantal cliënten AWBZ zorg extramuraal Aantal cliënten AWBZ dagbesteding Aantal cliënten Wmo dagopvang Aantal cliënten Wmo huishouding Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf Productie AWBZ Aantal verzorgingsdagen intramuraal Aantal verpleegdagen intramuraal Aantal dagen verblijf en mutatiedagen intramuraal Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal uren extramurale productie (exclusief dagactiviteiten) Aantal verzorgingsdagen VPT Personeel Aantal personeelsleden in loondienst Aantal FTE personeelsleden in loondienst (o.b.v. contracten) Gemiddelde inzet FTE personeelsleden in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden ZGR richt zich van oudsher op cliënten woonachtig in de gemeente Raalte. Dit werkgebied valt, voor wat betreft de AWBZ, onder het zorgkantoor regio Midden IJssel te Deventer. Met de opening van de locatie Brugstede in Lemelerveld (eind 2011) is ook de gemeente Dalfsen aan het werkgebied toegevoegd. Hiervoor wordt de AWBZ productie gecontracteerd bij het Zorgkantoor Achmea te Zwolle. 8

9 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING 3.1. Normen voor goed bestuur ZGR wordt bestuurd in overeenstemming met de principes van de zorgbrede governancecode. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) zijn vastgelegd in de nota Topstructuur ZGR en in de statuten van ZGR. ZGR beschikt over een vastgestelde klokkenluidersregeling. Hiervan is in het verslagjaar geen gebruik gemaakt Raad van Bestuur / directie De overall leidinggevende functie binnen ZGR is het gehele jaar uitgeoefend door de heer H.G. van Kampen MBA, in de functie van directeur-bestuurder (Raad van Bestuur). De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de nota Topstructuur ZGR en in de statuten van ZGR. Met betrekking tot de bezoldiging van de directeur - bestuurder is afgesproken dat jaarlijks het totaal vast inkomen aangepast wordt aan de salarisontwikkeling in de branche. Daarbij worden de adviezen van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD) en de ontwikkelingen van de CAO VVT als richtlijn genomen. De RvT besluit over de aanpassing. De RvT heeft geconstateerd dat de directeur-bestuurder geen nevenfuncties vervult die tot verstrengeling van belangen met de organisatie zouden kunnen leiden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit de volgende leden: Naam Woonplaats Portefeuille Zittingsperiode Dhr. A. van den Bemt Raalte Voorzitter Afgetreden op Dhr. P.A.P.M. Oude Essink Nijhuis Raalte Vicevoorzitter Afgetreden op Dhr. J. Horst Okkenbroek Vicevoorzitter sinds e termijn: t/m e termijn: t/m Mevr. C. Smits Raalte Primair proces (voordracht cliëntenraden) Dhr. C. van Eek Raalte Kwaliteit & Veiligheid 1 e termijn: t/m Dhr. J. Viscaal Raalte Huisvesting 1 e termijn: t/m

10 Dhr. T. Hamelink Raalte Voorzitter, sinds e termijn: t/m Dhr. J. Oldemaat Luttenberg Financiën 1 e termijn: t/m De aftredende leden van de Raad van Toezicht deden dit in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn. In de vacatures is voorzien door middel van openbare werving. Hierbij is gezocht naar kandidaten met een diversiteit aan profielen, aansluitend bij de kernfuncties binnen professioneel toezicht. In de nieuwe samenstelling beschikken meerdere leden van de RvT over, voor de zorgorganisatie, relevante kennis en ervaring in de zorg. De RvT heeft in 2012 zesmaal samen met de directeur - bestuurder vergaderd. De belangrijkste onderwerpen die besproken werden, zijn: huisvestingstrategie en voortgang (nieuwbouw / verbouw / vervreemding); jaarplan en begroting 2013; jaardocument 2011; voortgang jaarplan en exploitatie; ontwikkelingen AWBZ / Wmo; transitiekompas (ondernemingsplan); benchmark VVT sector; samenstelling en taakverdeling Raad van Toezicht. Om de taak van RvT goed te kunnen vervullen, ontvingen alle leden de daarvoor benodigde informatie, zoals het Transitiekompas, Begroting 2013, Jaardocument 2011 en de kaderbrief/ jaarplan Elke vergadering ontvangt de RvT van de directeur-bestuurder, zowel schriftelijk als mondeling, informatie over alle relevante ontwikkelingen. De RvT ontvangt op deze wijze alle informatie die nodig is voor het goed uitoefenen van haar functie. Naast de reguliere vergaderingen is de RvT in 2012 gestart met een themadag. Samen met de directeur-bestuurder en manager Ondersteuning & Ontwikkeling is deze keer dieper ingegaan op het thema Herkenbare kwaliteit in het beleid en de strategie. Dergelijke themadagen, bedoeld om als RvT verdieping op de inhoudelijke kant van het werk aan te brengen én onderlinge samenwerking te bevorderen, zullen 2x per jaar plaatsvinden. Bij het bespreken van de diverse onderwerpen komt de houding en het functioneren van de directeur - bestuurder direct of indirect aan de orde. Eenmaal per jaar vindt een uitvoerig functioneringsgesprek plaats met de voorzitter en vicevoorzitter van de RvT. De leden van de RvT ontvangen voor hun activiteiten een bezoldiging. In 2012 is deze bezoldiging conform vigerende afspraken gehandhaafd. Binnen dit beleid ontvangen voorzitter en de vicevoorzitter, in verband met hun extra werkzaamheden, een hogere bezoldiging dan de overige leden. Eenmaal per jaar wordt deze bezoldiging uitbetaald. De bedragen van de bezoldiging worden vermeld in de jaarrekening. In 2012 zijn de bedragen gelijk gebleven aan De Raad van Toezicht sprak in 2012 het voornemen uit de kosten voor de Raad van Toezicht vanaf 2013 omlaag te brengen. Dit voornemen is gekoppeld aan een heel traject dat in 2012 ingezet is onder de werktitel Op weg naar Good Governance. Dit traject heeft als doel om binnen de vernieuwde RvT organisatie en functioneren van de RvT duidelijk en transparant neer te zetten. 10

11 De accountant brengt tweemaal per jaar schriftelijk verslag uit aan de directeur bestuurder en de RvT: een verslag van de interim-controle en een verslag van de jaarrekening. Dit laatste verslag wordt mondeling besproken met de directeur - bestuurder en de portefeuillehouder financiën en beheer van de RvT. De voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT wonen eens per jaar een overlegvergadering tussen de directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad bij. Het lid van de RvT dat op voordracht van de gezamenlijke cliëntenraden participeert, neemt tweemaal per jaar deel aan het overleg tussen de directeur-bestuurder en de gezamenlijke cliëntenraden. Eenmaal per jaar vindt een ontmoeting plaats tussen de RvT en het CMT, waarbij relevante ontwikkelingen binnen en buiten ZGR worden uitgewisseld Bedrijfsvoering Beleidscyclus Vanaf 2012 wordt onderstaande beleidscyclus gehanteerd: Van richten naar inrichten Van Kompas en Perspectief 2012 naar KPI s Er zijn haalbare resultaten geformuleerd (Kritische Prestatie Indicatoren) op de ondernemingsgebieden Klant / markt, Personeel / cultuur, Proces / organisatie en Resultaat om het realiseren van onze collectieve ambitie voorspelbaar te maken. Van inrichten naar verrichten Van KPI s naar jaarplannen, projecten en resultaatgerichte afspraken met financiële vertaling in de begroting Iedereen is een wezenlijke schakel in het realiseren van onze ambitie. Per locatie is ieders rol helder en zijn randvoorwaarden aangegeven. Om deze te realiseren worden tien zorggroep brede projecten uitgevoerd. Met leidinggevenden worden resultaatgerichte afspraken gemaakt. Dit alles is overzichtelijk weergegeven. Van verrichten naar realiseren Van resultaatgerichte afspraken naar overeenkomsten met cliënten en zorgverlening op maat vastgelegd in zorgleefplannen Het realiseren van de individuele afspraken met de cliënt en daarin verwachtingen te overtreffen, daar is het ons om te doen. Alles is er op gericht om deze relatie maximaal te ondersteunen! 11

12 Schematisch weergegeven: Richten Inrichten Verrichten cliënt Kompas Transitie Perspectief 2012, KPI s Jaarplannen Randvoorwaarden (o.a. begroting) Projecten Overeenkomst Zorgleefplan Realiseren Risicobeheersing Strategisch Het profiel van ZGR kenmerkt zich als aanbieder van lichte (verzorgingshuis) zorg. Kijkend naar de toekomst zal de markt zich nadrukkelijk ontwikkelen richting zorg thuis (extramuraliseren) en het zwaardere verpleeghuis segment. In het regeringsbeleid is deze koers ook nadrukkelijk bepaald. Eerst in het voorjaar in het zogenaamde Lenteakkoord en later in het najaar in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. Daarnaast zien we ook in Salland dat cliënten en het cliëntsysteem zich steeds kritischer gaan opstellen ten aanzien van een zorgaanbieder als ZGR. Dit komt tot uiting in de wens (eis) zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, maatwerkarrangementen geleverd te krijgen en bij opname adequate en aantrekkelijke huisvesting geboden te krijgen. Vooral dit laatste onderdeel is een kritische voor ZGR, kijkend naar de vier oorspronkelijke locaties in Raalte, Heeten en Luttenberg. Het risico van leegstand is aanzienlijk als hier niet op korte termijn een vernieuwingsslag wordt gemaakt mede gezien de renovatie en nieuwbouwprojecten van overige aanbieders in de regio. De voornaamste maatregelen die genomen worden om de genoemde risico s te beheersen zijn: het ingezette transitieproces waarin alle betrokkenen van ZGR worden meegenomen om de gewenste organisatietoekomst op het vlak van klanten, personeel, processen en resultaten in het hier en nu te halen ; focus op groei in de segmenten zorg thuis en kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met dementie; het implementeren van een ZGR-brede huisvestingstrategie/ vastgoedbeleid en het daaraan gekoppelde financiële meerjarenperspectief; het voorgenomen besluit de locatie Maria-oord in Luttenberg te sluiten. 12

13 Operationeel De toenemende focus op zorg met verblijf voor mensen met dementie stelt andere eisen aan huisvesting, werkwijze en kwaliteitsniveau van de medewerkers. De invoering van de financiering op basis van ZZP s betekent ook voor ZGR de noodzaak om de personeelsbezetting direct af te stemmen om de aanwezige cliëntenpopulatie en daarmee afgesproken arrangementen. Wijzigingen in de ondersteuningsbehoefte en instroom nieuwe cliënten vragen veel van de flexibiliteit van de personeelsleden zowel kwalitatief als kwantitatief. Het risico van hier niet tijdig op inspelen kan leiden tot een niet optimale beantwoording van de zorgvraag maar ook leiden tot financiële tekorten. De voornaamste maatregelen die genomen worden om de genoemde risico s te beheersen zijn: uitbreiding aantal verblijfsplaatsen voor mensen met dementie en het aantrekken van gespecialiseerde medewerkers voor deze doelgroep c.q. het opleiden/bijscholen huidige medewerkers; implementeren van het zorgleefplan volgens het Actiz-model met de 4 domeinen van belang voor kwaliteit van leven ; implementeren en sturen op het capaciteitsplanningsmodel (cliëntarrangementen vertaald naar personeelsinzet) met bijbehorende managementinformatie (cliëntbezetting, financiën, personeelsbezetting). Financieel Met het zorgkantoor worden jaarlijkse productieafspraken gemaakt in termen van aantallen te bedienen cliënten, ZZP-mix en bijbehorende financiën. Dit alles binnen de kaders van het regiobudget. ZGR kent al jaren een situatie dat de vraag vanuit de markt de financiële ruimte van het beschikbare budget overschrijdt. Dit heeft te maken met het toenemende aantal zorgvragers maar ook een forse toename van de zorgzwaarte. Ook in 2012 was deze trend opnieuw zichtbaar. En, hoewel via de zogenaamde herschikking ronde het jaarbudget kon worden opgehoogd, was dit niet voldoende om aan alle vragen te voldoen. Risico s hieraan verbonden zijn het leveren van overproductie zonder vergoeding, leegstand en onrust in de samenleving. De voornaamste maatregelen die genomen worden om de genoemde risico s te beheersen zijn: heldere en actuele productie-informatie voor medewerkers en leidinggevenden die sturen op de cliëntbezetting (wekelijks); voortdurende afstemming met het zorgkantoor over bezettingsproblematiek en inzet op het vinden van alternatieve zorg- en dienstverleningsconcepten (zo lang mogelijk) in de thuissituatie (zoals zorg op afstand); aanwenden andere financieringsbronnen zoals PGB en particulier Cliëntenraad Voor de locaties van ZGR zijn cliëntenraden ingesteld overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze cliëntenraden hebben een samenwerkingsovereenkomst met ZGR. De manager Wonen, Zorg & Welzijn is de directe gesprekspartner namens ZGR. De cliëntenraden hebben in 2012 maandelijks overleg gehad, met uitzondering van de zomermaanden. Naast deze reguliere overleggen, heeft twee keer overleg plaatsgevonden tussen de gezamenlijke cliëntenraden en de directeur - bestuurder. Tijdens deze bijeenkomsten worden algemene ontwikkelingen en locatie overstijgende onderwerpen besproken. 13

14 De cliëntenraden zijn lid van het LOC. Indien gewenst kunnen cliëntenraden advies en ondersteuning aanvragen over specifieke onderwerpen. Tijdens het halfjaarlijks overleg tussen de gezamenlijke cliëntenraden en de directeur bestuurder zijn de volgende onderwerpen besproken: in- en externe ontwikkelingen, zoals huisvesting, capaciteitswijzigingen en woonservicegebieden; jaarplan en begroting 2012; jaardocument 2011; cliëntenmedezeggenschap 2013 en verder. Tijdens overleggen met de managers Wonen, Zorg & Welzijn zijn, naast de locatiegerichte onderwerpen, eveneens een aantal zorggroep brede onderwerpen besproken, zoals de huisvestingplannen, Zorgleefplan, de bewonersbladen met mogelijke alternatieven en de Meldcode huiselijk geweld. Bij alle drie de cliëntenraden heeft een wisseling van leden plaatsgevonden. Niet alleen omdat een eventueel termijn was afgelopen, maar ook omdat leden afscheid moesten nemen om persoonlijke redenen. Locatiegerichte onderwerpen waren onder andere: Stevenskamp: storingen in het alarmsysteem, klachtenafhandeling door de woningcorporatie, huiskamergesprekken met de daaropvolgende acties, inspectiebezoek, het winkeltje, rolstoelen bij de receptie, beleid t.a.v. eten en drinken, wachtruimte voor de huisarts en het cliëntwaarderingsonderzoek. Angeli Custodes: ontwikkelingen t.a.v. het welzijnsaanbod en verenigingen, medicatieveiligheid, computermogelijkheden voor cliënten en zijn huiskamergesprekken gehouden met cliënten. Swaenewoerd Maria-Oord Brugstede: belangenbehartiging cliënten, prijslijst comsumpties, veiligheid en de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin, kwaliteit en kwaliteitsbewaking, maaltijdconcept. De cliëntenraad Swaenewoerd Maria Oord Brugstede is specifiek betrokken geweest bij de plannen voor sluiting van de locatie Maria-Oord. Zij hebben hiervoor een adviesaanvraag gekregen en een positief advies gegeven. Ook zijn leden van de cliëntenraden vertegenwoordigd in de klankbordgroep Organisatieontwikkeling en betrokken bij gesprekken over het maaltijd (gastvrijheid)concept. De cliëntenraden zijn in 2012 om advies of instemming gevraagd betreffende: jaardocument 2011 (advies); begroting 2013 (advies); organisatieontwikkeling (advies); cliëntenmedezeggenschap (advies) Ondernemingsraad Binnen ZGR is een Ondernemingsraad (OR) actief. Deze vertegenwoordigt de ca. 450 medewerkers. De OR bestaat uit 9 leden die gezamenlijk de vijf locaties vertegenwoordigen. De OR heeft zes keer per jaar overleg met de directeur-bestuurder en negen keer een eigen vergadering. In de maanden dat er geen overlegvergadering is heeft de voorzitter en 1 OR 14

15 lid informeel overleg met de directeur-bestuurder. In dit overleg informeren we elkaar en houden we elkaar op de hoogte over zaken die spelen binnen de organisatie. De OR informeert de medewerkers door de notulen van de OR-vergaderingen op elke locatie te verspreiden en te publiceren op het Kompas. De OR heeft een eigen pagina op het Kompas (intranet). De OR heeft bijzondere bevoegdheden, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht. Het verschil hiertussen staat beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Verder laat de OR zich informeren door de directeur-bestuurder door middel van overlegvergaderingen en het informeel overleg. Ter advisering heeft de OR de volgende documenten ontvangen en positief advies gegeven aan: organisatieontwikkeling; situatie ontwikkeling Maria-Oord in Luttenberg per eind september Ter instemming zijn aan de OR in het verslagjaar geen documenten voorgelegd. Ter informatie / bespreking heeft de Ondernemingsraad de volgende documenten ontvangen: introductiebeleid nieuwe medewerker; ontwikkeling binnen P&O; besturingsfilosofie; wijziging dienstkledingprotocol; exploitatie 2011 en 2012; 2012 plannen en voornemens; Plan van aanpak t.b.v. intensiveringsmiddelen; samenwerking de Parabool en ZGR; ESF sociale innovatie; CAO overleg; arbeidsmarktprognoses ; jaardocument 2011 en jaarrekening; rapportage ICT onze zorg; Perspectief 2013; projectplan HRM beleid en instrumenten; visie op HR; onderzoek Jobcarving; nevenfuncties en bepaling arbeidsovereenkomst; modernisering ziektewet; uitslag cliënt tevredenheidsonderzoek TRIQS; concept mobiliteitsbeleid; jaarplan en begroting 2013; regeerakkoord; plan: De Toekomst naar nu. De OR is bezig geweest met de voorbereidingen voor de OR verkiezingen op 26 februari De vakbonden Abvakabo en Nu 91 zijn hiervan op de hoogte gesteld. Speerpunten voor 2013: nauwe betrokkenheid bij de bouw- en toekomstplannen van alle locaties en de consequenties hiervan voor het personeel (krimp en groei); nauw betrokken blijven bij het Transitieproces; betrokkenheid en op de hoogte blijven bij de voortgang van het Mobiliteitsbeleid. 15

16 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1. Meerjarenbeleid Kijkend naar de resultaten over de afgelopen jaren kunnen we stellen dat ZGR het goed doet. Bovengemiddelde uitkomsten in klant-/ medewerkers-/vrijwilligers- tevredenheidonderzoeken bevestigen deze positieve lijn. Ook het financiële rendement stemt tot tevredenheid. Toch kennen we allemaal de beeldspraak in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Dit geldt zeer zeker ook voor ZGR. De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Zowel op het vlak van financiering / regelgeving (AWBZ / Wmo), de markt maar vooral ook vanuit het klantperspectief. Dit leidt tot de stelling dat, als wij de komende jaren alleen dat blijven doen waar we tot nu toe goed in zijn geweest, we de boot gaan missen. In het kort komt de noodzaak tot een wezenlijke transitie van ZGR voort uit een viertal ontwikkelingen, te weten: de financiële beperkingen vanuit de collectieve bekostiging (krimpmodel); toenemende concurrentie in het huidig werkgebied; veeleisender cliënten en familie; het feit dat ZGR qua bedrijfsvoering, huisvesting en klanthouding nog onvoldoende aansluit bij de huidige ontwikkelingen. Uit een heroriëntatie op de markt en een interne dialoog met de diverse gremia is een collectieve ambitie naar voren gekomen, die (in-) kleuring zal geven aan de belangrijkste ondernemingsgebieden van ZGR: haar Klanten, haar Processen, haar Personeel (cultuur en leiderschap) en haar Resultaten. De collectieve ambitie luidt: Wij gunnen senioren in Salland een goed leven in eigen regie. Wij ondersteunen deze autonomie en zetten onze woon-, welzijn- en zorgdienstverlening zo flexibel in, zodat iedere cliënt dit ervaart als optimale ondersteuning op maat. Deze ambitie is de drijfveer voor al ons denken en handelen en houdt ons gericht op het overtreffen van de behoeften van senioren in Salland, zowel binnen als buiten onze locaties.. In gezamenlijkheid is besloten dat, om het verschil te overbruggen tussen de huidige situatie en de gewenste toekomst, ZGR op diverse gebieden in een transitieproces dient te komen. Dit betekent voor de gehele organisatie een andere grondhouding: De inzet van het transitieproces bij ZGR is dat de gewenste toekomst in het hier en nu het centrale uitgangspunt wordt in ieders denken en doen, op ieder niveau in de organisatie. Van buiten naar binnen denken en handelen, vanuit klantwensen en marktkansen staat voortaan centraal. 16

17 Kijkend naar de ontwikkelingen op het niveau van Klant, Proces, Personeel en Resultaat, zijn per ondernemingsgebied de volgende ambities geformuleerd: A. Klant en Markt Van denken en handelen vanuit het zorgsysteem, naar het actief creëren van kansen in dialoog met huidige en toekomstige klanten en bezoekers. Beweging van naar.. het eigen zorgsysteem is bepalend iedere ontmoeting is een kans! Standaard en traditionele zorg -en dienstverlening Woon-, zorg- en welzijn- arrangementen op maat van de individuele klant gemaakt B. Medewerkers en Cultuur Een werkomgeving waarin iedereen in de business staat, telkens vanuit zijn rol en verantwoordelijkheid maximale klantwaarde toevoegt en zich telkens afvraagt of dat nog steeds het geval is. Beweging van Traditioneel, allemaal hetzelfde (je kop niet boven het maaiveld uitsteken) naar.. Flexibel en onderscheidend in denken en doenecht handelend vanuit de klantvraag en wens Volgende en afwachtende houding naar leidinggevenden Persoonlijk leiderschap op alle niveaus C. Proces en Organisatie We omarmen die processen en systemen die ons helpen bij de realisatie van onze visie en gooien die processen en systemen over boord die geen klantwaarde hebben. Beweging van...naar Inputgerichte en op zichzelf staande processen en systemen die data geven op losse organisatieonderdelen Processen en systemen die ons efficiënt en effectief ondersteunen bij resultaatgericht en klant-gestuurd werken. Systemen geven heldere stuurinfo op wezenlijke processen Top-down georganiseerde processen en systemen die besluitvorming en daadkracht vertragen Systemen en processen waarmee verantwoordelijkheid op alle niveaus kan worden gedragen als randvoorwaarde voor continue wendbaarheid 17

18 D. Resultaat Het is in de nieuwe organisatie van belang dat inzichtelijk wordt wat iets heeft opgeleverd en wat iets kost, ter stimulering van gezond ondernemerschap gericht op het maximaal benutten van marktkansen. Beweging van.. Relatie, harmonie en goed gevoel zijn bepalend Resultaten op processen.. naar Resultaten worden gehaald! Resultaten op klantwaarde! Voor het jaar 2012 is de transitiefocus gelegd op: procesoptimalisatie; vergroten resultaatgerichtheid; product-/marktontwikkeling. Dit alles met de meerjarendoelstelling om een klantrelatie gedreven organisatie te zijn die permanent wendbaar is Algemeen beleid verslagjaar Op basis van het jaarplan 2012 is uitvoering gegeven aan de volgende speerpunten: versterken klantrelaties gezien het toenemende belang om ons als organisatie naar buiten te manifesteren is er een specifiek project versterken klantrelaties van start gegaan. Enerzijds gericht op marketing en PR-activiteiten, anderzijds gericht op het stroomlijnen van interne processen. Resultaten o.a. een nieuw motto het woord is aan u, nieuwe brochures en een vernieuwde website; portfolio gezien de toenemende druk op het intramurale AWBZ-segment is ZGR voortdurend op zoek naar verbreding van haar portfolio. Zo is er succesvol ingezet op vergroting van het aandeel extramuraal, het aandeel niet AWBZ-activiteiten en de voorbereidingen van het project Zorg op afstand. Dit laatste thema als onderdeel van het In voor Zorg stimuleringstraject van het ministerie van VWS; huisvestingsstrategie alle oorspronkelijke locaties van ZGR zijn toe aan renovatie en/of nieuwbouw. Daarom is een gezamenlijke visie ontwikkeld waarbinnen centrale kaders zijn uitgezet, maar waarbij ook invulling wordt gegeven aan de lokale kleur van de betreffende locatie. In 2012 is een financieel meerjarenperspectief vastgesteld, mede in het licht van de introductie van de nieuwe huisvestingsbekostiging op basis van de zogenaamde normatieve huisvestingscomponent (NHC) per ; locatie Angeli Custodes met de eigenaar woningstichting de Veste heeft ZGR nauw samengewerkt om een alternatief plan voor herontwikkeling van deze locatie te realiseren. Aan het eind van het verslagjaar is in nauwe samenwerking met de gemeente Raalte een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit plan beoogt in de 2 e helft van 2013 te kunnen starten met de 18

19 bouw van 28 appartementen voor zelfstandig wonende senioren in het tuingedeelte langs de Hofstedelaan; locatie Stevenskamp in nauwe aansluiting met de, inmiddels concrete, plannen voor herontwikkeling van het nabij gelegen IJsselgouwe terrein in eigendom bij WoonZorgNederland en het beleid van de gemeente Raalte m.b.t. de ontwikkeling van woonservicegebieden, is verder gewerkt aan het toekomstperspectief van Stevenskamp. De eerste stap in deze planvorming is te komen een woonzorgboerderij voor mensen met dementie in het weiland naast het huidige hoofdgebouw, waarvoor door het college van B&W een principe akkoord is afgegeven; locatie Maria-Oord in het najaar moest worden vastgesteld dat het niet lukt om voor de locatie Maria-Oord als 24-uurszorgvoorziening voor senioren in Luttenberg een duurzame toekomst te creëren. Het afgekondigde regeringsbeleid, de hoogte van het noodzakelijke investeringsbedrag in combinatie met de geringe omvang (16 plaatsen) vormden de aanleiding. Besloten is de locatie in september 2013 te sluiten en de huidige bewoners een passend alternatief elders te beiden. In én met de lokale samenleving wordt onderzocht op welke wijze in Luttenberg toch adequate zorg en ondersteuning aan senioren kan blijven aangeboden en welke rol het gebouw Maria-Oord hier eventueel in kan vervullen; locatie Swaenewoerd gelet op de dringende noodzaak om met name de kleine zit-slaapkamers op deze locatie te vergroten, zijn met de verhuurder SallandWonen lijnen uitgezet om tot de gewenste vernieuwing te komen. Eind 2012 bestond er overeenstemming over de te hanteren uitgangspunten en gewenste aanpak. Ten gevolge van het voorgenomen regeringsbeleid m.b.t. de woningmarkt werd door SallandWonen besloten de herontwikkelingsplannen vooralsnog stil te leggen; locatie Brugstede eind 2012 is de tweede fase afgerond en is het woonzorghuis nu compleet met 30 fraaie appartementen voor een diversiteit aan doelgroepen en algemene voorzieningen als een grand café voor cliënten en de buurt. Midden van het jaar werden we geconfronteerd met het bijgestelde zorginkoopbeleid van het zorgkantoor Zwolle waardoor we geen contractafspraken konden maken voor de uitbreiding met 8 AWBZverblijfsplaatsen. Uiteindelijk is de oplossing gevonden door het toepassen van de Volledig Pakket Thuis (VPT) systematiek, waarbij de betrokken cliënten zelf rechtstreeks betalen voor de huur en bepaalde verblijfskosten; locatie Raalte Noord Schuilenburg in de wijk Raalte Noord, aan de Schuilenburg, wordt een woonzorgomgeving voorbereid in samenwerking met stichting de Parabool (organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking), stichting WI-RA (een oudervereniging voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum), ZGR en de woningcorporatie Salland Wonen. Inmiddels heeft deze samenwerking geleid tot een intentieovereenkomst en is in april 2012 gestart met de bouw. De verwachting is dat de appartementen voor de verschillende doelgroepen na de zomer 2013 bewoond kunnen worden. Onderdeel van het project is het realiseren van een woonservicezone, waarin de benedenverdieping van het centrale gebouw een wijkfunctie vervuld. Aan de bewoners van Maria-oord is de derde verdieping van deze nieuwe locatie aangeboden als alternatieve groepswoning ; dementie naar schatting verdubbelt het aantal dementerenden in Nederland de komende veertig jaar van mensen naar bijna een half miljoen in Ook in Salland zal deze ontwikkeling een forse impact hebben. Om hier op deze vraagontwikkeling in te spelen 19

20 zet ZGR diverse acties in. Zo is het project dementieconsulent (waarbij d.m.v. casemanagement in de thuissituatie ondersteund kan worden bij beginnende vormen van dementie) gecontinueerd en zijn er concrete stappen gezet in de opbouw van een dementienetwerk(keten) in Raalte. Na de eerdere ingebruikname van kleinschalige groepswoningen voor deze doelgroep binnenin Angeli Custodes, Stevenskamp en Brugstede, werden de voorbereidingen getroffen voor een tweede woning op Stevenskamp die in het voorjaar van 2013 in gebruik zal worden genomen. Voor thuiswonende mensen met dementie werd een nieuwe dagbestedingsvorm in een kleine groep met een specifieke structuur gestart, zowel in Heeten als Lemelerveld; verbetering bedrijfsvoering om de werkprocessen binnen ZGR efficiënter en effectiever te laten verlopen bij toenemende externe eisen en complexiteit, is het van belang de ondersteunende mogelijkheden van ICT verder te benutten. Hiertoe is onderzoek uitgevoerd naar de bestaande en gewenste situatie, is een beleidsplan geschreven en een daaraan gekoppeld uitvoeringsplan. Eén van de stappen in dat kader was de overgang naar een nieuwe beheerpartij voor de ICT-infrastructuur eind 2011/begin Een ingrijpende migratie met de nodige impact, maar die op termijn een stabiele basis gaat bieden voor verdere groei aan ICT toepassingen niet alleen op het vlak van de bedrijfsvoering, maar ook in het primaire proces. Vervolgstappen werden gezet in het optimaliseren van het gebruik van de diverse ICT-applicaties en de onderlinge afstemming en koppeling. Met de Parabool is onderzoek gestart naar het verkennen van de mogelijkheden om te gaan samenwerken op het vlak van de ondersteunende diensten. In 1 e instantie gericht op de gezamenlijke locatie Schuilenburg maar van daaruit in een later stadium ook organisatie breed. Dit traject wordt ondersteund vanuit het In voor Zorg programma vanuit het ministerie van VWS gericht op toekomstbestendigheid van de langdurige zorg; domotica domotica is het domein van huiselijke elektronica ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. In het bijzonder voor senioren is dit een belangwekkende ontwikkeling om zowel in de thuissituatie, maar ook in zorgcentra, veiligheid en comfort te vergroten. ZGR was door het ministerie van VWS als één van de dertien instellingen in Nederland uitverkoren om op de nieuwe locatie Lemelerveld deel te nemen aan de stimuleringsregeling kleinschalig wonen met domotica. In vervolg hierop richten we ons nu op het toepassen van Zorg op afstand in de thuissituatie, ook een onderdeel van In voor Zorg. maaltijdconcept de kwaliteit van de maaltijden wordt door de cliënten al jaren als zeer goed beoordeeld. Toch hebben we gemeend een project te moeten starten om ons met elkaar op de gewenste toekomstige invulling te richten. De kosten van het in stand houden en vernieuwen van de drie aanwezige grote keukens staan op gespannen voet met de huidige ontwikkelingen in de zorg. Meer keuze in het menu, het moment van dineren evenals de plek van het dineren zijn dringend gewenst evenals de noodzaak van verdere efficiëntie. Met vertegenwoordigers van cliënten, medewerkers vanuit de keuken en het zorgproces is onder externe begeleiding de huidige en gewenste toekomstige invulling in kaart gebracht en zijn voorstellen geformuleerd die in 2013 nader uitgewerkt gaan worden. organisatieontwikkeling in 2009 is een plan ontwikkeld voor organisatieontwikkeling om de organisatie flexibeler en toekomstgericht te maken. In 2011 is dit uitgemond in visie op de toekomst van de ouderenzorg in Salland voor de komende 10 jaar en hoe ZGR zich hiertoe verhoudt. De veranderingsopgave (transitie) die hieruit voortvloeit, is besproken en vastgelegd in 20

21 het Kompas voor transitie. In 2012 werden de leidende principes hiervan nader besproken, uitgewerkt en geïmplementeerd in nauwe samenspraak met alle belanghebbenden. M.b.t. de organisatiestructuur zijn stappen voorbereid om te komen tot een nieuwe clusterindeling, het zorggroep breed organiseren van Zorg Thuis en Dagbesteding en het anders vormgeven van de ondersteunende diensten (P&O als onderdeel van het bredere Ondersteuning & Ontwikkeling). intensiveringsmiddelen de voor de sector beschikbaar gestelde intensiveringsmiddelen zijn volledig aangewend om te komen tot kwaliteitsverbetering en meer menskracht in het primair proces. Zo is er een eigen BBL-leerlingengroep zorg/welzijn niveau 3 van start gegaan, zijn praktijkverpleegkundigen aangesteld (in de verbinding met de specialist ouderengeneeskunde) en zijn er diverse deskundigheid bevorderende scholingen en trainingen georganiseerd Algemeen kwaliteitsbeleid Visie op kwaliteitssysteem ZGR ziet een kwaliteitssysteem als de leidraad voor verantwoord werken en daarmee als ondersteunend aan de organisatie en haar medewerkers, in het streven naar kwaliteit van wonen, zorg en welzijn. Hiermee kan intern en extern aangetoond worden dat kwaliteit geborgd is. Het is de basis voor de continue ontwikkeling, afstemming, actualisatie en structurele verbetering van werkwijzen en maakt dat we overzicht houden op de ontwikkeling van de organisatie. Aansluitend bij de collectieve ambitie van ZGR is in 2010 gekozen om PRE- ZO te implementeren. PREZO is een kwaliteitsmodel gebaseerd op de normen Verantwoorde zorg en gaat uit van de uitkomsten voor de cliënt. Daarmee wordt een omslag gemaakt van denken vanuit randvoorwaarden naar denken vanuit prestaties voor de cliënt. Resultaten van kwaliteitsbeleid 2012 In haar kwaliteitsbeleid beschrijft ZGR haar activiteiten en ambities om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te borgen en te verbeteren. In 2011 behaalde ZGR voor alle locaties een zilveren en voor de extramurale zorg een gouden Keurmerk. Alleen de nieuwe locatie Brugstede in Lemelerveld heeft nog geen Keurmerk. Hiervoor is er een externe audit gepland op 30 mei De PREZO-Keurmerken zijn drie jaar geldig. Jaarlijks wordt er een tussenaudit uitgevoerd door Stichting Perspekt. Deze heeft voor alle onderdelen plaatsgevonden in oktober 2012 met de conclusie dat ZGR de Keurmerken mag blijven voeren Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg ZGR doet al jarenlang structureel onderzoek naar de cliëntentevredenheid en de zorginhoudelijke prestaties op basis van de normen verantwoorde zorg. De uitkomsten worden via gepubliceerd en zijn daarmee inzichtelijk voor een breder publiek. Bovendien worden de uitkomsten gebruikt voor eigen inzicht én verbetering van zorg- en dienstverlening. Cliëntenwaarderingsonderzoek In mei/juni 2012 is opnieuw een cliëntenwaarderingsonderzoek op basis van de CQ-index uitgevoerd op basis van de verkorte vragenlijst. Dit is gedaan door het bureau Triqs. 21

22 Vanwege de landelijke overgang van Zichtbare Zorg naar Zorg voor Kwaliteit zijn de uitkomsten nog niet verwerkt en dus ook nog niet beschikbaar gesteld op de Kiesbetersite. Wel kan een vergelijking gemaakt worden met de spiegelinformatie van Triqs. Overall conclusie is dat ZGR voor alle locaties en organisatieonderdelen op bijna alle onderdelen gelijk of hoger scoort in vergelijking met de spiegelinformatie. Belangrijke conclusies zijn in onderstaand overzicht verwoord per locatie en per onderdeel met opvallende positieve scores (ruim hoger dan spiegelinformatie) en aandachtspunten (lager dan de spiegelinformatie). Locatie (somatiek )/ organisatieonderdeel Opvallend positief Aandachtspunt / ontwikkelpunt % respondenten dat ZGR zou aanbevelen* Angeli Custodes Bejegening en inspraak Kwantiteit personeel 92,9% Swaenewoerd Bejegening, privacy, kwantiteit personeel Informatie 86,7% en veiligheid (over rechten en plichten) Stevenskamp Bejegening, privacy, kwantiteit personeel 96,6% Maria-Oord Bejegening, privacy 93,6% Brugstede Bejegening, privacy 93,6% PG-overall Omgang met elkaar en informatie 96% Zorg thuis Kwaliteit van personeel 100% Dagbesteding Gemiddeld cijfer ZGR = 8,38 Inspraak in activiteiten n.v.t. * % respondenten dat waarschijnlijk wel en beslist heeft ingevuld. De uitkomsten zijn gepresenteerd en besproken met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie (management, adviseurs, medewerkers en cliënten). Per locatie en organisatieonderdeel zijn, in overleg met de cliëntenraden, ontwikkelpunten/resultaten benoemd binnen de jaarplannen van Zorginhoudelijke indicatoren In december 2012/ januari 2013 heeft ZGR weer meegedaan aan de landelijke meetweek voor zorginhoudelijke indicatoren. Daarmee worden prestaties op de normen verantwoorde zorg per cliënt gemeten. Ook voor deze uitkomsten geldt dat zij landelijk nog niet zijn verwerkt en omgezet naar informatie die op kan worden gepubliceerd. Ondersteuning eigen regievoering Ondersteuning van de Eigen Regie-voering (OER) is voor medewerkers inmiddels een manier van werken geworden die vertrouwd is en waarmee vraag gestuurd werken handen en voeten krijgt. Medewerkers zijn vaardiger geworden in het uitgaan van de behoefte van de cliënt. Soms vraagt dat onderhandeling met de cliënt om binnen de ZZP-indicatie of de professionele richtlijnen te blijven. In 2011 zijn alle locaties van ZGR voor drie jaar OERgecertificeerd. Zorgleefplan In 2011 is het zorgleefplan geïmplementeerd voor alle cliënten van ZGR. Het Zorgleefplan is opgebouwd vanuit de 4 domeinen van de normen Verantwoorde zorg: Lichamelijk Welbevinden/gezondheid, Woon- en leefomgeving, Participatie/ Sociale redzaamheid en Mentaal Welbevinden. Medewerkers zijn geschoold en hebben geïnvesteerd in de omzetting van de traditionele zorgplannen/dossiers naar integrale zorgleefplannen. De werking met de zorgleefplannen is inmiddels getoetst tijdens de externe PREZO-audit met positief resultaat. Structurele toetsing van de plannen vindt plaats door de interne auditors. 22

23 Klachten Klachtenprocedure ZGR streeft ernaar om een cultuur te creëren waarbinnen gevoelens van onvrede en klachten laagdrempelig bespreekbaar gemaakt kunnen worden met de medewerkers die het betreft. Het doel is om klachten zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Toch is dat voor cliënten en medewerkers niet altijd even gemakkelijk. Daarom is op iedere locatie van ZGR een cliëntenvertrouwenspersoon beschikbaar. Zij bemiddelen bij onvrede en zijn een luisterend oor bij die zaken waarvoor zij door een cliënt worden ingeschakeld. Cliënten zijn geïnformeerd over de regeling en hebben allemaal een brochure ontvangen. Nieuwe cliënten worden bezocht door de cliëntenvertrouwenspersonen. Ook zijn de cliëntenvertrouwenspersonen regelmatig aanwezig bij diverse activiteiten, om daarmee de gang naar een vertrouwenspersoon zo minder beladen te maken. Er vindt vier maal per jaar overleg plaats tussen de cliëntenvertrouwenspersonen en klachtencoördinator. Hierbij worden praktische zaken afgestemd en casuïstiek besproken. Daarnaast is er regelmatig overleg met de managers Wonen, Zorg & Welzijn. Onafhankelijke klachtenbehandeling ZGR heeft met Carinova een overeenkomst gesloten voor de onafhankelijke klachtenbehandeling. In 2012 zijn bij deze externe klachtencommissie geen klachten binnengekomen. Interne registratie Binnen de procedure is eveneens een registratiewerkwijze afgesproken voor suggesties, adviezen, klachten en levensvragen die kenbaar worden gemaakt en gedeeld. Zowel leidinggevenden als de cliëntvertrouwenspersonen registreren dit op standaardformulieren en sturen deze naar de klachtencoördinator. Deze functionaris is verantwoordelijk voor tussentijdse signalering en rapportage. Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van de gemelde signalen en de algemene ervaringen van de cliëntvertrouwenspersonen. Door te luisteren, bemiddelen, spiegelen, inzicht geven, overleg met betrokken verzorgenden en leidinggevenden, ondersteunen de cliëntenvertrouwenspersonen cliënten en hun familie bij het oplossen van hun klachten / onvrede / onduidelijkheden en vragen. Vaak geven zij aan dat, achter de aanvankelijke klacht, een diepere problematiek verborgen ligt. Regelmatig gaat het om verdriet, verlies en acceptatie van beperkingen en afhankelijkheid en verandering van woonomgeving. Hierin wordt de rol van vertrouwenspersonen als onmisbaar ervaren Melding Incidenten Cliënten Op iedere locatie zijn MIC-commissies actief die de gemelde incidenten kritisch beoordelen en één keer per kwartaal een rapportage schrijven met conclusies en adviezen, welke zij voorleggen aan het management van de betreffende locaties. In het overzicht op de volgende pagina zijn de cijfers van de Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) opgenomen over de jaren 2010 en 2011 en De rode cijfers geven een stijging aan van de meldingen, de groene een daling ten opzichte van het aantal meldingen in Het aantal meldingen dat niet echt afwijkt, is niet gearceerd. 23

JAARDOCUMENT 2011. Iedere ontmoeting is een kans

JAARDOCUMENT 2011. Iedere ontmoeting is een kans JAARDOCUMENT 2011 Iedere ontmoeting is een kans april 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1. VOORWOORD...3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...5 2.1. Algemene identificatiegegevens...5 2.2. Structuur van

Nadere informatie

Vitaal en vindingrijk

Vitaal en vindingrijk JAARDOCUMENT 2013 Vitaal en vindingrijk Opnieuw winnaar Raalter Ondernemers Challenge INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2014 LENIG BLIJVEN IS DE KUNST

JAARDOCUMENT 2014 LENIG BLIJVEN IS DE KUNST JAARDOCUMENT 2014 LENIG BLIJVEN IS DE KUNST INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van het concern... 5 2.2.1. Juridische

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Wij zetten in op wonen zorg welzijn voor senioren

Jaardocument 2010. Wij zetten in op wonen zorg welzijn voor senioren Jaardocument 2010 Wij zetten in op wonen zorg welzijn voor senioren JAARDOCUMENT 2010 21 april 2011 1 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING...3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...5 2.1. Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Directeur

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Directeur Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij Directeur April 2014 Profiel van de organisatie Zorgcentra De Betuwe is

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009

Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Evaluatieverslag deelproject Vraagsturing op basis van OER November 2008 - December 2009 Inleiding Het doel van Omkeer 2.0 is samen te vatten als: kijken hoe zorg en zorgvraag in elkaar steken en hoe dit

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart

Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Scheiden van wonen en zorg (SWZ) Technische Briefing Tweede Kamer 7 maart Inhoudsopgave - Historie - Kabinetsplannen - Huidige bekostiging - Verdieping V&V - Vervolgstappen Historie wonen in de AWBZ 1963

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie