Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' Regels 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' Regels 5"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 6 Artikel 1 Begrippen 6 Artikel 2 Wijze van meten 12 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 13 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 13 Artikel 4 Wonen 14 Hoofdstuk 3 Algemene regels 16 Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling 16 Artikel 6 Algemene bouwregels 17 Artikel 7 Algemene ontheffingsbevoegdheid 19 Artikel 8 Algemene wijzigingsregels 20 Artikel 9 Algemene procedureregels 21 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 22 Artikel 10 Overgangsrecht 22 Artikel 11 Slotregel 23 Bijlage 25 Bijlage 1 Bedrijvenstaat 26 2 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

2 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 3

3 4 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

4 Regels Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 5

5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan het bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' van de gemeente Vaals; 1.2 aan huis gebonden bedrijvigheid het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend; 1.3 aan huis gebonden beroep een dienstverlenend beroep dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is; onder de toegelaten activiteiten wordt niet de uitoefening van detailhandel en seksinrichtingen begrepen; 1.4 aanduiding een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolgde deze regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 1.5 aanduidingsgrens de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 1.6 achtergevelbouwgrens de als zodanig aangegeven lijn aan de van de weg gekeerde zijde van het perceel, die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen; 1.7 bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 1.8 bebouwingspercentage een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een terrein, dat maximaal mag worden bebouwd; 1.9 bed and breakfast Het binnen en ondergeschikt aan de woonfunctie, bedrijfsmatig gelegenheid verstrekken van nachtverblijf, al dan niet in combinatie met het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse bereide ontbijtmaaltijden en niet-alcoholhoudende dranken. 6 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

6 1.10 bedrijfs-/- dienstwoning één woning in of bij een gebouw of op een terrein, die kennelijk slechts is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van de grond ter plaatse van het gebouw of het terrein, noodzakelijk moet worden geacht; 1.11 bedrijvenstaat de lijst van bedrijven bevattende basisinformatie voor milieu-zonering, zoals die lijst is opgenomen als bijlage bij de regels; 1.12 begane grondlaag de bouwlaag van een gebouw, welke rechtstreeeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau; 1.13 bestaand bij bebouwing: bebouwing zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, dan wel mag worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning; bij gebruik: gebruik zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft verkregen; 1.14 bestemmingsgrens de grens van een bestemmingsvlak; 1.15 bestemmingsvlak een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 1.16 bijgebouw een gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 1.17 bouwen het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 1.18 bouwgrens de grens van een bouwvlak; 1.19 bouwlaag een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw en zolder; Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 7

7 1.20 bouwperceel een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 1.21 bouwperceelsgrens de grens van een bouwperceel; 1.22 bouwvlak een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 1.23 bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 1.24 detailhandel het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, inclusief de bijbehorende magazijn-, opslag- en dienstruimten, een en ander met uitsluiting van horecadoeleinden; 1.25 dienstverlening het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en internetcafé; 1.26 gebouw elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 1.27 geluidzoneringsplichtige inrichting een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 1.28 gestapelde woningen een complex woningen, waarbij de woningen naast elkaar en/of boven elkaar zijn gesitueerd en waarbij per woning een zelfstandige toegankelijkheid al dan niet direct vanaf het voetgangersniveau is gewaarborgd; 8 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

8 1.29 gevellijn de als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd; 1.30 hoofdgebouw een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 1.31 horecabedrijf een bedrijf dat in zijn algemeenheid gericht is op het verstrekken van nachtverblijf en/of het ter plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie. Bij de begrippen is een categorie-indeling aangegeven, waarnaar in de regels wordt verwezen. Tot de a t/m g genoemde begrippen worden mede begrepen de niet genoemde, maar naar aard, omvang en uitstraling op het woon- en leefmilieu vergelijkbare horecasoorten: Horecadoeleinden I: a. winkelondersteunende/winkelgebonden horeca: horeca, waarbij de bedrijfsactiviteit is gericht op het al dan niet voor gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet in dezelfde onderneming bereide of bewerkte etenswaren en dranken, zoals een tearoom, konditorei, koffiecorner, croissanterie, ijssalon en waarbij de aard en omvang van de bedrijfsactiviteit past binnen een overwegend winkelgebied (centrumgebied) en geheel of overwegend is gebonden aan c.q. ondersteunend is voor de (winkel)functie van dat gebied, daarbij lettend op de aard en de ligging van de andere ge-bruiksvormen in en het karakter van het gebied; b. restaurant / eetcafé / brasserie / cafetaria / snackbar / shoarmazaak / automatiek: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse en waarbij het verstrekken van dranken (daar) ondergeschikt is; c. hotel: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en/of het exploiteren van zaalaccommodatie en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is; d. bar/café/pub/grand-café of taveerne: een zelfstandige, niet geheel of gedeeltelijk deel uitmakend van een hotel, restaurant of zaalaccommodatie voorkomende bedrijvigheid, die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en waar het verstrekken van maaltijden daaraan ondergeschikt is; e. pension: een gebouw, waarin op kleine schaal tegen vergoeding nachtverblijf wordt verstrekt, zonder exploitatie van zaalaccommodatie; Horecadoeleinden II: f. zaalaccommodatie: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van gelegenheid tot het houden van bruiloften en partijen, alsmede tot het houden van congressen, conferenties en andere vergaderingen en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is; g. bar-dancing, dancing (discotheek) of nachtcafé: een zelfstandig, niet geheel of gedeeltelijk deel uitmakend van een hotel, restaurant of zaalaccommodatie voorkomende, bedrijvigheid die in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en tevens gelegenheid biedt tot dansen, met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond en de nacht, waarbij de bedrijvigheid zich binnen de lokaliteit voltrekt en waarbij de consumpties behalve zittend ook staand kunnen worden genuttigd. Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 9

9 1.32 inwoning het bewonen van een woonruimte die deel uitmaakt van een woonruimte die door een ander huishouden in gebruik is genomen, met dien verstande dat dit slechts toegestaan is in het hoofdgebouw, dan wel in met het hoofdgebouw verbonden bijgebouwen en dat woningsplitsing en/of kamerbewoning niet toegestaan is; 1.33 maatschappelijke doeleinden onderwijs-, religieuze, medische-, (semi)-overheids-, sociale- en welzijnsvoorzieningen; 1.34 mantelzorg zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke betrokkenheid wordt verleend door familie, vrienden en mensen uit de naaste omgeving van hulpbehoevende ouderen, zieken of gehandicapten; 1.35 onderbouw een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer waarvan de bovenkant minder dan 1,20 m 1 boven straatpeil gelegen is; 1.36 ondergronds bouwwerk een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste 1,75 meter beneden peil; 1.37 parkeerruimte een al dan niet overdekte, op straat aanwezige dan wel met een straat in open verbinding staande ruimte, die gelet op ligging en ontsluiting geschikt is om te worden gebruikt voor het parkeren van motorvoertuigen; 1.38 parkeerplaats een parkeerruimte met een afmeting van circa 2,25 x 4,50 m 1 ; 1.39 parkeererf een ruimte, welke blijkens aard, ligging en inrichting bestemd is om te worden gebruikt voor het stallen en parkeren van voertuigen, alsmede voor de bereikbaarheid van de aanliggende erven; 1.40 seksinrichting een voor het publiek toegankelijk gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde dan wel onderkomen, waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, thuisprostitutie, een parenclub, een escortbedrijf of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotischemassagesalon, al of niet in combinatie met elkaar; 10 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

10 1.41 straatpeil a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van de kruin van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang; b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte, normale, maaiveld; 1.42 voorzieningen van algemeen nut voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer; 1.43 weg Alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, almede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen; 1.44 wet/wettelijke regelingen indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald; 1.45 woning een gebouw of een deel van een gebouw, geschikt en bestemd voor de zelfstandige huisvesting van niet meer dan één huishouden. Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 11

11 Artikel 2 Wijze van meten Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 2.1 de dakhelling langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 2.2 de goothoogte van een bouwwerk vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 2.3 de inhoud van een bouwwerk tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 2.5 de oppervlakte van een bouwwerk tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 2.6 afstand tot de bouwperceelsgrens tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is; 2.7 ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend; 2.8 lengte, breedte en diepte bouwwerk Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart van scheidsmuren). 12 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

12 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wegverkeer, voornamelijk ter ontsluiting van de aanliggende of nabij gelegen gronden, alsmede voor parkeren; b. verhardingen; c. voorzieningen van algemeen nut; d. (ondergrondse) bergings- en/ of infiltratievoorzieningen; e. bijbehorende voorzieningen. 3.2 Bouwregels Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: a. de hoogte mag niet meer dan 5 meter bedragen, met uitzondering van palen en (licht)masten waarvoor geldt dat de hoogte niet meer dan 12 meter mag bedragen; b. ze dienen voor het overige naar aard en afmeting bij deze bestemming te passen. 3.3 Ontheffing van de gebruiksregels Burgemeester en wethouders kunnen, nadat de procedure genoemd in Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht is gevolgd ontheffing verlenen van het bepaalde in 3.1. voor de realisatie van speel- en/ of groenvoorzieningen, met dien verstande dat uit een bodemonderzoek dient te blijken dat de bodem ter plaatse geschikt is voor het beoogde gebruik. Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 13

13 Artikel 4 Wonen 4.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen, niet zijnde gestapelde woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of aan huis gebonden bedrijvigheid, met dien verstande dat de totale gebruiksoppervlakte ten behoeve van een aan huis gebonden beroep of aan huis gebonden bedrijvigheid niet meer bedraagt dan 70 m²; met de daarbijbehorende: b. groenvoorzieningen, tuinen en erven; c. voorzieningen van algemeen nut; d. (ondergrondse) bergings- en/ of infiltratievoorzieningen; e. overige voorzieningen. 4.2 Bouwregels Hoofdgebouwen Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van woningen gelden de volgende bepalingen: a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, waarbij de voorgevel van de woning dient te worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn'; b. binnen het bouwvlak zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan; c. per woning dient één inpandige garage gerealiseerd te worden, met dien verstande dat hiertoe een opstelstrook van minimaal 6 meter aanwezig dient te zijn; d. per bouwperceel is maximaal 1 woning toegestaan; splitsing van een bouwperceel ten behoeve van nieuwbouw van een tweede woning is niet toegestaan; e. de totale breedte per woning mag niet meer bedragen dan 10 meter; f. ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone-weg' zijn geen gebouwen toegestaan; g. over een breedte van maximaal 7 meter van de voorgevel mag de goothoogte maximaal 6,5 meter bedragen, gemeten vanaf het straatpeil. Voor het overige deel geldt een maximale goothoogte van 3,2 meter gemeten vanaf het straatpeil; h. een onderbouw is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; i. de dakafdekking dient te geschieden middels een plat dak of een dak met een dakhelling van maximaal 20 ; j. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan beide zijden Bijgebouwen Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: a. er zijn alleen aangebouwde bijgebouwen toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 3,2 meter en waarbij de dakbedekking dient te geschieden middels een plat dak, mits het gestelde onder sub b. in acht wordt genomen; b. er mogen geen bijgebouwen opgericht worden buiten het bouwvlak en tussen de woningen Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: a. ze worden geplaatst in het bouwvlak, met uitzondering van erfafscheidingen en vlaggenmasten en zwembaden welke ook buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, mits het gestelde onder sub b. in acht wordt genomen; b. de hoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen, met uitzondering van: 1. erfafscheidingen, waarvan de hoogte achter de gevellijn niet meer dan 2 meter en voor de gevellijn niet meer dan 1 meter mag bedragen; 2. vlaggenmasten, waarvan de hoogte niet meer dan 5 meter mag bedragen; c. ze dienen voor het overige naar aard en afmetingen bij deze bestemming te passen. 14 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

14 4.3 Ontheffing van de gebruiksregels Aan huis gebonden beroep of aan huis gebonden bedrijvigheid Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 4.1 sub a voor de uitoefening van bedrijven in de hoofdbebouwing, welke voorkomen in de categorieën 1 en 2, zoals deze zijn aangegeven in de tot deze regels behorende Bedrijvenstaat (bijlage II), alsmede voor de uitoefening van bedrijven, welke niet genoemd worden in deze staat bij de categorieën 1 en 2, maar naar de omvang en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijven bedoeld in de categorieën 1 en 2, met dien verstande, dat: a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft; b. geen afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de buurt en de betreffende woning; c. indien tengevolge van deze vrijstelling een onevenredige aantasting te verwachten is van de kwaliteit van het aangrenzende woonmilieu geen vrijstelling wordt verleend; d. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die de woonomgeving onevenredig belasten en ten gevolge waarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeerplaatsen noodzakelijk worden, tenzij op eigen terrein gezorgd kan worden voor voldoende parkeervoorzieningen; e. het geen detailhandel, seksinrichting of horecabedrijf betreft; f. de oppervlakte van dat deel van de woning dat voor de bedrijfsuitoefening wordt gebruikt, niet meer bedraagt dan 35 m² Bed & breakfast Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 4.1. sub a voor de uitoefening van bed & breakfastactiviteiten, met dien verstande dat: a. geen afbreuk wordt gedaan aan het woonkarakter van de buurt en wonen ter plaatse de hoofdfunctie zal blijven; b. indien ten gevolge van deze vrijstelling een onevenredige aantasting te verwachten is van de kwaliteit van het aangrenzende woonmilieu, geen vrijstelling wordt verleend; c. gezorgd dient te worden voor voldoende parkeervoorzieningen op eigen terrein, dan wel hierin voorzien kan worden op nabijgelegen gronden; d. het verkeersbelang niet wordt aangetast Mantelzorg Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 4.1. sub a voor het gebruik van een deel van de woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat: a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg; b. op het perceel al een woning aanwezig is; c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven; d. per woning maximaal één ontheffing ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag worden verleend; e. maximaal 75 m² van het hoofdgebouw mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning. Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 15

15 Hoofdstuk 3 Algemene regels Artikel 5 Anti-dubbeltelbepaling Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 16 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

16 Artikel 6 Algemene bouwregels 6.1 Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen Ondergrondse werken Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde gelden, behoudens in dit artikel opgenomen afwijkingen, geen beperkingen Ondergrondse bouwwerken Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, de volgende bepalingen: a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen die ook buiten de bouwvlakken zijn toegestaan; b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²; c. in aanvulling op het bepaalde sub a en b is maximaal 1 niet - overdekt zwembad toegestaan onder de volgende voorwaarden: het zwembad dient te worden gebouwd achter de achtergevel of het verlengde daarvan en op een afstand van ten minste 3 meter van zijdelingse en achterste perceelsgrens; het zwembad mag niet overdekt zijn; het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut; per perceel mag maximaal 1 zwembad worden gebouwd; d. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter onder peil; e. bij het berekenen van de blijkens de verbeelding of deze regels geldende bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen Ontheffing Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in a sub d.: voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarde dat: de waterhuishouding niet wordt verstoord; geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden; gebouwd wordt binnen het bouwvlak. 6.2 Ondergeschikte bouwdelen Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. 6.3 Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten Maximale maatvoering Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 17

17 Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden Minimale maatvoering In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden Heroprichting In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in en uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 6.4 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: a. de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen; b. de parkeervoorzieningen; c. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer; d. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; e. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; f. de ruimte tussen bouwwerken. 18 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

18 Artikel 7 Algemene ontheffingsbevoegdheid 7.1 Ontheffing Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels ontheffing kan worden verleend, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd ontheffing te verlenen van de desbetreffende bepalingen van het plan voor: a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%; b. het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en voor religieuze doeleinden zoals wachthuisjes, transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, (glas)-containers, monumenten, kapellen, wegkruisen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, mits: 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²; 2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 meter; 3. de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 10 meter mag bedragen; 4. uit een bodemonderzoek is gebleken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. c. geringe afwijkingen, welke in het belang zijn van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein dan wel ter correctie van afwijkingen of onnauwkeurigheden op de plankaart; d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 meter, onder de volgende voorwaarden: 1. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan: buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden; binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en sportparken; 2. installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan: tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de aanwezige kwaliteiten. 7.2 Voorwaarden Burgemeester en Wethouders kunnen bij de verlening van de ontheffing voorwaarden ten aanzien van de situering van antennes stellen teneinde een ruimtelijk verantwoorde plaatsing van antennes ten opzichte van de omgeving te waarborgen. 7.3 Nadere eisen De in 7.1. genoemde ontheffingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. Voorts dient de stedenbouwkundige waarde van de omgeving te zijn gewaarborgd en de, in de Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde, procedure te worden gevolgd. Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 19

19 Artikel 8 Algemene wijzigingsregels Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van: a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot; c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven; d. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 20 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

20 Artikel 9 Algemene procedureregels 9.1 Ontheffing Bij toepassing van een ontheffing, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. 9.2 Wijzigingsbevoegdheid Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. 9.3 Nadere eisen Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 21

21 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels Artikel 10 Overgangsrecht 10.1 Overgangsrecht bouwwerken a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde in sub a. voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde in sub a. met maximaal 10%. c. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan Overgangsrecht gebruik a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. c. Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijid was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan Hardheidsclausule Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht ontheffing verlenen Procedure ontheffingsbevoegdheid Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als bedoeld in 10.1 en 10.3 geldt de procedure zoals vervat in artikel Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

22 Artikel 11 Slotregel Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan '10 woningen Eschberg'. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van De voorzitter,. De griffier, Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 23

23 24 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

24 Bijlage Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 25

25 Bijlage 1 Bedrijvenstaat Bijlagen ook als pdf-bestand in gegevensset conform DURP standaard opgenomen. 26 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

26 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROO TSTE AFSTA ND CATEGO- RIE INDICES VERKEER VI SU EE L B O DE M LU C HT 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) C G 1 B L Tuinbouw: bedrijfsgebouwen C G 1 B L kassen zonder verwarming C G 1 B L kassen met gasverwarming C G 1 B L champignonkwekerijen (algemeen) C G 1 B bloembollendroog- en prepareerbedrijven C G 1 B witlofkwekerijen (algemeen) C G Fokken en houden van overige dieren: bijen C G overige dieren C 0 30 D 2 1 G Dienstverlening t.b.v. de landbouw: algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² G plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² G KI-stations C G VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Zuivelprodukten fabrieken: consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² G Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: v.c. < 2500 kg meel/week C G Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² G suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² G Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: 1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d C G VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) G 2

27 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D Houtconserveringsbedrijven: 205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken G UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen (kantoren) P Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen P 1 B 2223 A Grafische afwerking G B Binderijen G Grafische reproduktie en zetten G 1 B 2225 Overige grafische aktiviteiten D 2 2 G 1 B 223 Reproduktiebedrijven opgenomen media G VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN Farmaceutische produktenfabrieken: verbandmiddelenfabrieken G VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN 262, Aardewerkfabrieken: 262, vermogen elektrische ovens totaal < 40 kw G 1 L VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 30 A Kantoormachines- en computerfabrieken G VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. 316 Elektrotechnische industrie n.e.g G VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d G VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m P 1 28 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

28 362 Fabricage van munten, sieraden e.d G 1 B 363 Muziekinstrumentenfabrieken G Sociale werkvoorziening P PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 40 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: 40 C1 - < 10 MVA C P 1 B 40 D0 Gasdistributiebedrijven: 40 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A C P 1 40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C C P 1 40 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: 40 E2 - blokverwarming C P WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER 41 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 41 B1 - < 1 MW C P BOUWNIJVERHEID aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² G 1 B HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven P 1 B B Autobeklederijen G Autowasserijen P 1 503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires P Benzineservisestations: zonder LPG P 1 B GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 511 Handelsbemiddeling (kantoren) P Grth in bloemen en planten G Grth in dranken G Grth in tabaksprodukten G Grth in suiker, chocolade en suikerwerk G Grth in koffie, thee, cacao en specerijen G , 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen G 1 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 29

29 514 Grth in overige consumentenartikelen G Grth in vuurwerk en munitie: consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton V G munitie G Grth in hout en bouwmaterialen: algemeen: b.o. <= 2000 m² G zand en grind: algemeen: b.o. <= 200 m² G Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: algemeen: b.o. < = m² G Grth in kunstmeststoffen R G Grth in overige intermediaire goederen G Grth in machines en apparaten: 517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d G DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN 52 A Detailhandel voor zover n.e.g P /2,5246/9 Supermarkten, warenhuizen P , 5223 Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken P Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel C P , 5232 Apotheken en drogisterijen P /9 Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten P Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt V P Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) P LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING 5511, 5512 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra P Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. 30 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp) C P Café's, bars C P Discotheken, muziekcafé's C D 2 2 P Kantines C D 1 1 P Cateringbedrijven C G/P VERVOER OVER LAND Spoorwegen: 6022 Taxibedrijven C P Pomp- en compressorstations van pijpleidingen C D 2 1 P 1 B

30 61, 62-61, 62 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT 61, 62 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) P DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER Autoparkeerterreinen, parkeergarages C P 1 L 6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) P Reisorganisaties P Expediteurs, cargadoors (kantoren) D 1 1 P POST EN TELECOMMUNICATIE 641 Post- en koeriersdiensten C P A Telecommunicatiebedrijven C P B0 zendinstallaties: 642 B2 - FM en TV C P B3 - GSM en UMTS-steunzenders C P 2 65, 66, 67-65, 66, 67 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN 65, 66, 67 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen C P VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 70 A Verhuur van en handel in onroerend goed P VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 711 Personenautoverhuurbedrijven P Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g D 2 2 G COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d P 1 72 B Switchhouses C P SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK 731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk R P Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek P OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 74 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren D 1 2 P 1 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 31

31 Foto- en filmontwikkelcentrales C G 1 B Veilingen voor huisraad, kunst e.d P OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN 75 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) P ONDERWIJS 801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs P 1 803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs D 2 2 P GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG 8511 Ziekenhuizen C P , 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven P , 8515 Consultatiebureaus P Verpleeghuizen C P Kinderopvang P MILIEUDIENSTVERLENING 9001 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks: 9001 B rioolgemalen C P A0 Afvalverwerkingsbedrijven: A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval R G 1 B L DIVERSE ORGANISATIES 9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) P Kerkgebouwen e.d P A Buurt- en clubhuizen C 0 30 D 2 2 P CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid) C G Bioscopen C P Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen C P Muziek- en balletscholen P Dansscholen C P , 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d P Zwembaden: B Bowlingcentra C P 1 32 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

32 H Golfbanen P Schietinrichtingen: buitenbanen met voorzieningen: boogbanen P binnenbanen: boogbanen C P F Sportscholen, gymnastiekzalen C P Casino's C P Amusementshallen C P OVERIGE DIENSTVERLENING Chemische wasserijen en ververijen R G 1 B L A Wasverzendinrichtingen G B Wasserettes, wassalons P Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten P Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra P begraafplaatsen P Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden C P B Persoonlijke dienstverlening n.e.g C 0 10 D 1 1 P 1 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg' (ontwerp) 33

33 34 Bestemmingsplan '10 woningen Eschberg (ontwerp)

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 011, 012, 013, 0112 016 0 Tuinbouw: 0112 011, 012, 013 1 bedrijfsgebouwen 2

Nadere informatie

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) SBI-code SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 011, 01, 013 Akkerbouw en fruitteelt

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten EN 22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B 2223 A Grafische

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 31 Bijlage 1: Fasering Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 32 Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 33 Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen Ontwerp Bestemmingsplan Snellerpoort Regels SBICODE

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan Boerhaave-Sylvius van de gemeente Leiden Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 tuinbouw: 0112 1 - bedrijfsgebouwen 2 1 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 008 1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken: 155 105 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 Baan 13 Kaatsheuvel bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel Inhoudsopgave bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 2 bestemmingsplan "Baan 13 Kaatsheuvel" (concept) bestemmingsplan

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

B i j l a g e B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e Bestemming Gemengd A r t i k e l 1 G e m e n g d 1.1 B e s t e m m i n g s o m s ch r i j v i n g De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Bijlagen bij planregels

Bijlagen bij planregels Bijlagen bij planregels GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE Bijlage 1. Toegestane bedrijven SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Lijst aan-huis-verbonden beroepen

Lijst aan-huis-verbonden beroepen Bijlage 1 Lijst aan-huis-verbonden beroepen 1. advocaat 2. accountant-administratieconsulent 3. acupuncturist 4. alternatieve genezer 5. bouwkundig architect 6. belastingconsulent 7. dierenarts (kleine

Nadere informatie

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Bijlagen bij de voorschriften

Bijlagen bij de voorschriften Bijlagen bij de voorschriften Inhoud. Bijlage 1.1. Fotoreportage monumenten en karakteristieke bebouwing Bijlage 1.2. Overzicht monumenten en karakteristieke bebouwing Bijlage 2. Lijst van bedrijfstypen

Nadere informatie

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 2

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 2 Lijst van toegelaten bedrijfstypen edrijven tot en met categorie 2 Gebaseerd op VNGuitgave edrijven en milieuzonering 2009 SI2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN VNG Bedrijven Milieuzonering d.d. maart 2009 Tot en met categorie 2

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN VNG Bedrijven Milieuzonering d.d. maart 2009 Tot en met categorie 2 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L 0112 011, 012, 013, 016 0 Tuinbouw: 0112 011, 012,

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de voorschriften: toegesneden lijst van bedrijfstypen

Bijlage 1 bij de voorschriften: toegesneden lijst van bedrijfstypen Bijlage 1 bij de voorschriften: toegesneden lijst van bedrijfstypen In de toegesneden lijst zijn de toegelaten bedrijfsactiviteiten conform artikel 10 opgenomen. De selectie heeft voornamelijk plaats gevonden

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 011, 01, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 011 011, 01, 013, 0 Tuinbouw: 016 011 011, 01, 013 1 bedrijfsgebouwen 011 011,

Nadere informatie

bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9"

bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9" Inhoudsopgave Regels 3 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch - Bomenteelt 7 3

Nadere informatie

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten EN 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B L 0112 0 Tuinbouw: 0112 1 bedrijfsgebouwen 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 Tuinbouw: 0112 1 bedrijfsgebouwen 2 0112 2 kassen zonder verwarming 2 0112 3 kassen met

Nadere informatie

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GEUR GELUID STOF

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GEUR GELUID STOF SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 C 10 30 2 1 G 1 B

Nadere informatie

Toevoeging Centrum 'S-Heerenberg E.O.

Toevoeging Centrum 'S-Heerenberg E.O. Bestemmingsplan Toevoeging Centrum 'S-Heerenberg E.O. Vastgesteld NL.IMRO.1955.Bpsgshbcntemmweg1-Va01 Toevoeging Centrum 's-heerenberg e.o. Toevoeging Centrum 's-heerenberg e.o. Inhoudsopgave Bijlagen

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

Regels. (vastgesteld) Thoelaverweg 2 NL.IMRO.0501.Thoelaverweg

Regels. (vastgesteld) Thoelaverweg 2 NL.IMRO.0501.Thoelaverweg Regels NL.IMRO.0501.Thoelaverweg2-0131 297-330 NL.IMRO.0501.Thoelaverweg2-0131 298-330 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan "Thoelaverweg 2" met identificatienummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 tuinbouw: 0112 1 - bedrijfsgebouwen 2 0112 2 - kassen zonder verwarming 2 0112 3 - kassen

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten

Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Scholenzone Hanzekwartier Dronten 2041 van de gemeente Dronten; b. bestemmingsplan:

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 SBI-CODE SBI-1993 SBI-2008 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 22 58-221 581 Uitgeverijen

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 4 Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging definitief

Bijlage 4 Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging definitief SBICODE SBICODE 2008 OMSCHRIJVING 01 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014 016 4 plantsoenendiensten

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01 Regels Kenmerk: 0856-11-V01 Inhoudsopgave 1. Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 2. Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Horeca 5 Artikel 5 Verkeer 7 3. Algemene

Nadere informatie

LIJST 1 - ACTIVITEITEN Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging

LIJST 1 - ACTIVITEITEN Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging Bijlagen LIJST 1 ACTIVITEITEN definitief 29122006 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014 plantsoenendiensten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7

Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Regels Oude IJsselstreek 2009; Bongersstraat ong. Ulft Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Tuin...

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Woning Hammerweg. Gemeente Ommen. Regels. Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0175.

Bestemmingsplan. Woning Hammerweg. Gemeente Ommen. Regels. Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: ID: NL.IMRO.0175. Bestemmingsplan Woning Hammerweg Gemeente Ommen Regels Datum: 15 mei 2012 Projectnummer: 100966 ID: NL.IMRO.0175.20111005001-on01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Bijlage 4 Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging definitief

Bijlage 4 Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging definitief Bijlage 4 Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging definitief 29122006 SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 algemeen (o.a. loonbedrijven),

Nadere informatie

Ontwerp-bestemmingsplan Zittard 24 Regels, 6 september 2012 BIJLAGE

Ontwerp-bestemmingsplan Zittard 24 Regels, 6 september 2012 BIJLAGE IJLAGE 35 36 ijlage 1 Lijst aan-huis-verbonden beroepen 1. advocaat 2. accountant-administratieconsulent 3. acupuncturist 4. alternatieve genezer 5. bouwkundig architect 6. belastingconsulent 7. dierenarts

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

bebouwingspercentage: een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd.

bebouwingspercentage: een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd. Deel HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1: Begrippen plan: (digitaal) het bestemmingsplan Lisserbroek 1 e herziening van de gemeente Haarlemmermeer. bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

BIJLAGE 1 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

BIJLAGE 1 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN BIJLAGE 1 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN SBI-CODE OMSCHRIJVING 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500

Nadere informatie

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Wonen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

s-heerenberg, Zeddamseweg 13-19

s-heerenberg, Zeddamseweg 13-19 Bestemmingsplan s-heerenberg, Zeddamseweg 13-19 Gemeente Montferland Datum: 20 juni 2012 Projectnummer: 110780 ID: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-on01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

LIJST 1 - ACTIVITEITEN nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - - 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116"

Regels bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116 Regels bestemmingsplan "2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 2e herziening

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Malburgse Sluis

Bestemmingsplan Malburgse Sluis Bestemmingsplan Malburgse Sluis Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Malburgse Sluis" (onherroep elijk) Bijlage bij voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje

Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje Ontwerp blz. 3 Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 7 Antidubbeltelregel 9 Artikel 8 Algemene bouwregels 10 Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 11

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 7 Antidubbeltelregel 9 Artikel 8 Algemene bouwregels 10 Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 11 Inhoud Blz. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 5 Artikel 3 Bedrijf - Mijnbouw 5 Artikel 4 Groen 6 Artikel 5 Sport 7 Artikel

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

bestemmingsplan Boxmeer-Oost

bestemmingsplan Boxmeer-Oost bestemmingsplan Boxmeer-Oost Bijlagen SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES - nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOT CATE- VER- VISU- BO- LUCH STE AF- STAND GORIE KEER EEL DEM T 01 - LANDBOUW

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 31) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 ARTIKEL 1 Begrippen... 2 ARTIKEL 2 Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 ARTIKEL 3 Wonen... 6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS... 8 ARTIKEL 4 Antidubbeltelbepaling...

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

GEMEENTE ASSEN Vincent van Gogh, locatie Lariks

GEMEENTE ASSEN Vincent van Gogh, locatie Lariks GEMEENTE ASSEN Vincent van Gogh, locatie Lariks Inhoudsopgave Planregels Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen... 5 Artikel 2 Wijze van meten... 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 9 Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Regels De Kwinkelier Bilthoven

Regels De Kwinkelier Bilthoven Regels De Kwinkelier Bilthoven 2 vastgesteld "Bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven" () Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 3.1

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 3.1 Gebaseerd op VNGuitgave Bedrijven en milieuzonering 2009 SBI2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 016 3 plantsoenendiensten

Nadere informatie

REGELS. Kenmerk: 2987677

REGELS. Kenmerk: 2987677 REGELS Kenmerk: 2987677 - 1 - INHOUDSOPGAVE REGELS HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1. Begrippen 2 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 2. Wonen 3 HOOFDSTUK 3. SLOTREGELS 5 Artikel 3. Slotregel

Nadere informatie

Bedrijfsverzamelgebouw Smulderslaan te Someren-Heide

Bedrijfsverzamelgebouw Smulderslaan te Someren-Heide Bedrijfsverzamelgebouw Smulderslaan te Someren-Heide Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Horeca- activiteiten

Bijlage 1 Staat van Horeca- activiteiten Bijlage 1 Staat van Horeca- activiteiten Categorie 1 "lichte horeca" Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1 Gemeente Houten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch

Nadere informatie

1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5. 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6

1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5. 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling 8 Artikel 5 Algemene

Nadere informatie

1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5

1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5 2. BESTEMMINGSREGELS 6 Artikel 3 - Agrarisch (A) 6 Artikel 4 - Wonen - Vrijstaand (W-V) 7 3. ALGEMENE REGELS

Nadere informatie

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071)

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Revisie Datum 19 juni 2015 Auteur(s) Opdrachtgever datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19 juni

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie