Conceptverkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam Zuidoost ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptverkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam Zuidoost 2010-2014,"

Transcriptie

1 Conceptverkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam Zuidoost , Programmacommissie GroenLinks Amsterdam Zuidoost: Elly Muller (voorzitter), Bas van Amersfoort, Hans Mooren, Heero Viel, Iwan Leeuwin, Rob Noy, Rob Alberts (secretaris). Inhoud 1. Groen 2. Water 3. Milieu 4. Openbare ruimte 5. Bouwen en wonen 6. Verkeer 7. Onderwijs 8. Kunst en cultuur 9. Leven en welzijn 10. Sociale veiligheid 11. Economie en financiën 12. Bestuur en burger Amsterdam, 22 september 2009 P a g e 1

2 1. Groen 1.01 Een groener stadsdeel is een gezonder stadsdeel. GroenLinks meent dat het behouden en versterken van de groene ruimte meer aandacht verdient. Niet alleen omdat het stadsdeel daardoor mooier wordt, maar ook omdat deze ruimte belangrijk is voor onze dagelijkse ontspanning. We hebben groene ruimte nodig om te kunnen spelen, luieren, wandelen, sporten GroenLinks wil woningen bouwen, maar niet ten koste van het Groen. De Gaasperplas en de Hoge Dijk zijn unieke regionale natuur- en recreatieparken. En zijn deel uit van de hoofdgroenstructuur Amsterdam. Een kernkwaliteit van de Gaasperplas is dat je je in het gebied even buiten de stad waant. Wie het gebied bezoekt wordt geheel omringd door het groen en kan genieten van wijde uitzichten. GroenLinks vindt dat deze kernkwaliteit in tact moet blijven. De zuidzijde van de Gaasperplas is tevens een belangrijke ecologische verbinding met het buitengebied en heeft een grote natuur en belevingswaarde. Bouwen hier zal zijn uitstraling hebben tot ver buiten de feitelijke bebouwing en de parkbeleving verstoren. Bouwen aan de zuidzijde van de Gaasperplas vindt GroenLinks dan ook geen goed idee. GroenLinks zal doen wat in haar vermogen ligt om er voor te zorgen dat er toch niet aan de zuidzijde wordt gebouwd. parken en bomen. Behouden van zoveel mogelijk volgroeide bomen en beplantingen moet de start zijn bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten De groene ruimte in het stadsdeel is meer dan alleen ruimte voor onze dagelijkse ontspanning. Behoud en waar mogelijk uitbreiding van de groene ruimte is ook belangrijk voor de biodiversiteit. Het stadsdeel kent een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Ook dieren hebben recht op een lekker leven. Het stadsdeel kan zijn steentje bijdragen door met de groene ruimte ook de leefomgeving van de dieren zoveel mogelijk in stand te houden en uit te breiden. Daarnaast dient het stadsdeel extra geld te besteden aan het vogelhospitaal en egelopvang de Toevlucht en de drie Kinderboerderijen en de schoolwerktuincomplexen Kortom, de groenstructuur van het stadsdeel moet beter worden beschermd. Het groener maken van het stadsdeel is beter te realiseren, wanneer daarbij met bewoners wordt samengewerkt. Zo zijn bewoners veel beter in staat te vertellen waar de groene ruimte in het stadsdeel kan worden uitgebreid en hoe deze moet worden ingericht. GroenLinks meent dan ook dat bewoners hier een belangrijke stem in moeten krijgen Doordat de Gaasperdammerweg wordt overkluisd ontstaan er mogelijkheden om Gaasperdam en De Bijlmer op een natuurlijke wijze aan elkaar te laten groeien. Op de overkluizing kan een lange groenstrook gecreëerd worden waarop Sport en Spelvoorzieningen kunnen worden gecreëerd. Het is wel zaak deze strook zo goed mogelijk uit de verf te laten komen en niet onnodig te versmallen door woningbouw. GroenLinks vindt dat deze strook met inspraak van omwonenden moet worden ingevuld. GroenLinks vindt dat de Riethoek geheel intact blijft en dat 't Brinkie en de nutstuinen op dezelfde locatie gehandhaafd blijven Onze plantsoenen, parken, bossen en recreatiegebieden moeten goed worden onderhouden. Het aantal bomen in Amsterdam daalt al jaren. Het stadsdeel moet erop toezien, dat de bomen daar beschermd worden en in goede staat blijven. Vooral monumentale bomen krijgen nu niet de aandacht die ze verdienen. Jaarlijks wordt de lijst monumentale bomen met 1 exemplaar uitgebreid Daarnaast moeten we de groene ruimte, waar mogelijk en gewenst, uitbreiden. Zo moet het stadsdeel activiteiten stimuleren en zonodig subsidiëren, die de groene ruimte ten goede komen, zoals het aanleggen van daktuinen, postzegelparkjes, geveltuinen, boomcirkels, binnentuinen en bloembakken. Laagbouw en overheidsgebouwen worden gebouwd met groene dakbedekking In nieuwbouwprojecten worden de bestaande bomen gehandhaafd. Daarnaast moet ook in nieuwe projecten meer ruimte komen voor groen, P a g e 2

3 Actiepunten Groen: 1.1 Bestaand groen blijft groen. Gaasperplaspark, CentraalPark Gaasperdam, Zuidzijde Gaasperplas, Bijlmerweide, Bijlmerpark, Groengebied Amstelland en de Hoge Dijk blijven groen. Waar verlies van groen onvermijdelijk is, vindt compensatie op zo kort mogelijke afstand plaats. 1.9 De groenstructuur wordt versterkt met extra ecologische verbindingen. Zo kunnen we de leefgebieden van onze dieren vergroten. Milieueducatie via Kinderboerderijen moet meer financieel gesteund worden Het stadsdeel moet zelf het goede groene voorbeeld geven. Overheidsgebouwen in het stadsdeel krijgen, daar waar mogelijk, een daktuin en meer hoogwaardig groen op het terrein. 1.2 Daarnaast moet de groene ruimte worden uitgebreid. Algemeen toegankelijke plekken van beton of steen willen we vergroenen. De verharding (bestrating en asfaltering) moet verminderen. Niet zoals bij Laag Koningshoef of de ArenaBoulevard na jaren. Maar op de tekentafel en bij aanleg Het stadsdeel start een financiële regeling groene daken Er wordt een Dierenwelzijnnota geschreven/ 1.13 Bedrijventerreinen worden groener en duurzamer gemaakt. 1.3 Bij nieuwe projecten wordt meer aandacht besteed aan behoud van openbaar groen en bomen. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd..in een bomenstructuurplan wordt een meerjarige bomenvisie geformuleerd GroenLinks Amsterdam Zuidoost wil werk creëren met GreenDeal. Duurzaamheid maakt werkgelegenheid! 1.4 Er wordt een Stadsdeelbomenbalans gemaakt. 1.5 Wanneer kappen van bomen onvermijdelijk is, komt er voor elke gekapte boom een volwassen boom terug op zo kort mogelijke afstand, in ieder geval in het stadsdeel (Stadsdeelbomenbalans). 1.6 Buurtbewoners die gezamenlijk hun straat of buurt willen vergroenen, komen in aanmerking voor ondersteuning en subsidie (zelfbeheercontract) van het stadsdeel. De wijkbudgetten moeten hiervoor vergroot worden. 1.7 Binnentuinen zijn groene gemeenschappelijke ruimten. Het stadsdeel stimuleert samenwerkingsverbanden van bewoners, verhuurders, eigenaren en ondernemers. Beheer en onderhoud gebeuren meer in overleg tussen gebruikers, beheerders en eigenaren. 1.8 In de directe woonomgeving komen kindvriendelijke speelplaatsen met fantasievolle en duurzame speeltoestellen. P a g e 3

4 2. Water 2.01 Amsterdam Zuidoost bestaat uit verschillende polders. Deze polders liggen ruim onder de zeewaterspiegel. Klimaatsverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn dan ook concrete problemen. Het op orde zijn en houden van het watersysteem, is van vitaal belang voor zowel wonen en werken als voor recreatie en natuur. Er is nog te veel sprake van technisch beheer, terwijl het hoog tijd is voor een ander waterbeleid. Het stadsdeel moet streven naar een gezond watersysteem, gebaseerd op integraal waterbeheer. Groen en Duurzaam moeten hier uitgangspunt voor zijn Zo dient bijvoorbeeld de opslagcapaciteit van de bodem voor (regen)water groter te worden gemaakt. In elke buurt moet de regenwateropvang opgelost zijn. Ook moet de bestrating in buurten meer waterdoorlatend zijn. Verder moet water, meer dan voorheen, een ordenend principe zijn bij de ruimtelijke plannen en het wijkbeheer. Ook is het van belang dat water wordt benut voor versterking van de natte natuurwaarden. Voldoende water van goede kwaliteit is voor het behouden en uitbreiden van de groene ruimte essentieel. Zo moet verontreiniging door lozing worden voorkomen en moeten het regenwater en het afvalwater zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. P a g e 4

5 Actiepunten Water: 2.1 De waterkwaliteit wordt verbeterd doordat rioolwateroverstorten en verontreinigde waterbodems worden gesaneerd. Binnen een redelijke tijd wordt al het oppervlakte water geschoond. 2.2 In die delen van het stadsdeel met een gemengd rioolstelsel (regenwater en afvalwater in één buis), wordt door afkoppeling het schone regenwater buiten het riool gehouden en direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. De zuivering wordt daardoor ontlast. 2.3 Bestrating en verharding van de openbare ruimte dienen beperkt te worden. Een zachte ondergrond maakt het mogelijk dat hemelwater in de bodem kan worden opgenomen, zodat afvoer via het rioolstelsel wordt voorkomen. 2.4 Waar bestrating toch nodig is, wordt zoveel mogelijk gekozen voor het meest waterdoorlatende materiaal. In de omliggende ruimten wordt de bestrating bovendien zoveel mogelijk gecompenseerd. Bijvoorbeeld door zand te vervangen door leem. 2.5 Verontreiniging wordt voorkomen. Grote parkeerplaatsen krijgen straatkolken met olieafscheiding. 2.6 Er komt een stop op chemische onkruidbestrijding. Bovendien wordt het toezicht hierop verscherpt. 2.7 Alle oevers moeten ecologisch worden. Natuurlijke Fauna en Flora wordt met maatregelen ondersteund. 2.8 Watersport wordt gestimuleerd. De recreatiefunctie van de Gaasperplas en de Gaasp wordt versterkt. 2.9 De opvang van regenwater door verstening in de nieuwbouwprojecten wordt binnen het nieuwbouwproject in nieuwe opvangvijvers gerealiseerd. In nieuwbouwprojecten wordt gewerkt met hergebruik van water en toepassingen van gebruik van regenwater. P a g e 5

6 3. Milieu 3.01De aarde warmt op; Amsterdam Zuidoost dus ook. Het energieverbruik in onze stadsdeel is daarbij één van de grote boosdoeners. Voor een deel kan dit worden opgelost door eenvoudige energiebesparende maatregelen. Denk aan het geven van voorlichting aan burgers, beperking van de vele lichten die s nachts branden. Er zijn echter ook investeringen nodig om het hoge energieverbruik in bestaande woningen en bedrijfsgebouwen te verminderen. Zo moeten we woningen, bedrijven en kantoren beter isoleren en moeten we meer duurzame energie opwekken. Bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens. Voor zowel overheid als woningcorporaties, nutsbedrijven, bedrijfsleven en burgers geldt dat hier veel winst is te behalen. GroenLinks wil samen met bewoners werken aan een klimaatneutrale stadsdeelorganisatie in De toename van koolstofdioxide (CO2), stikstofdioxide (NO2) en fijn stof, dragen eveneens bij aan de klimaatverandering. De grootse bron van vervuiling is het autoverkeer. Onze luchtkwaliteit is ver beneden de maat. Wonen langs de Gooise Weg en Gaasperdammerweg is ontzettend slecht voor de gezondheid. Ook is de geluidshinder op dit soort plekken te groot. GroenLinks begrijpt dat noodzakelijk autoverkeer de stad in en uit moet, maar de Europese normen voor de uitstoot van verontreinigde stoffen mogen niet worden overschreden Een groen stadsdeel is ook een schoon stadsdeel. Rond slingerend huisvuil en andere rotzooi op straat, zijn een doorn in het oog van veel mensen. GroenLinks wil dat het stadsdeel erop toeziet, dat de buurten worden schoon gehouden. Echter, ook voor de burgers ligt hier een taak. Jaarlijks wordt in heel Amsterdam ongeveer ton huishoudelijk afval geproduceerd en dit neemt jaarlijks toe. De grootste afvalstroom is het niet gescheiden restafval. Door een betere scheiding kan afval worden hergebruikt tot grondstof, en daardoor zal de afvalstoffenheffing dalen. Afval scheiden loont! GroenLinks wil het de bewoners van Amsterdam Zuidoost zo gemakkelijk mogelijk maken om hun afval te scheiden. P a g e 6

7 Actiepunten Milieu: 3.9 Opnieuw opstarten project Garby. Voorlichting over afval wordt op de basisscholen hervat. 3.1 Er worden strenge eisen gesteld aan terrasverwarming en nachtverlichting. Verder wordt LED-verlichting of andere energiebesparende verlichting standaard als straatverlichting gebruikt. 3.2 Bewoners krijgen voorlichting krijgen over duurzaam water - en energiegebruik. 3.3 Geen chemische (onkruid-) bestrijding Bij portiekwoningen worden kinderen als portiekbeheerders aangesteld Export van milieuverontreinigend witgoed en auto s vanuit het stadsdeel wordt tegen gegaan Er komen in het stadsdeel meer ondergrondse huisvuilcontainers en er wordt voor het stadsdeel een meldpunt zwerfaval ingesteld. Zoals in andere stadsdelen van Amsterdam wordt er gewerkt met het principe Adopteer een bak. 3.4 Gemeente en stadsdeel moeten met de woningcorporaties en grote verhuurders scherpe afspraken maken over duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen in woningen. 3.5 Duurzaamheidleningen voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie van oude en nieuwe huizen en warmte/koudeopslag, worden voor eigenaren van woningen en bedrijven tegen een lage rente aangeboden Het pasjes systeem voor het gebruik van de ondergrondse huisvuilcontainers wordt afgeschaft Betere samenwerking tussen MtB, B.O.R, corporaties en eigenaren voor beheer van het groen rondom woningen. 3.6 Nieuwe bouwprojecten zijn energieneutraal van opzet. Het stadsdeel moet hierbij het goede voorbeeld geven. Niet alleen in projecten die door het stadsdeel worden gestart, maar ook door ervoor te zorgen dat de stadsdeelorganisatie in 2015 klimaatneutraal is. 3.7 Het toezicht op de naleving van milieuvergunningen wordt verscherpt en er wordt voor gezorgd dat de uitstoot van verontreinigde stoffen niet boven de Europese normen uitkomen. 3.8 Afvalscheiding wordt geïntensifieerd. Zo moeten er meer huis aan huis acties worden gehouden voor het ophalen van chemisch afval en dienen er meer gescheiden inzamelpunten in het stadsdeel te komen. Plastic inzameling wordt in deze periode gestart. P a g e 7

8 4. Openbare ruimte 4.01Straten en pleinen hebben een belangrijke sociale functie. Bewoners maken vooral daar contact met elkaar. GroenLinks meent dan ook dat het van belang is dat de openbare ruimte zo wordt ingericht, dat het jonge en oudere bewoners uitnodigt met elkaar te spelen en een praatje met elkaar te maken. Bomen, zitbanken, autovrije gebieden, speelplekken voor kinderen, dragen er allemaal toe bij dat de straat niet alleen de plaats is voor elkaar passerende verkeersdeelnemers, maar ook een ontmoetingsplek Speelplekken, terrassen, groen, fonteinen, kunstwerken en bedrijvigheid maken van de openbare ruimte een prettige verblijfsomgeving. GroenLinks meent dan ook dat hier bij de inrichting van de openbare ruimte veel aandacht aan moet worden besteed. Langs wegen, straten en pleinen moet voldoende groen aanwezig zijn. Parken en plantsoenen moeten zoveel mogelijk schoon en veilig worden gehouden. Speelplaatsen moeten voor kinderen eenvoudig en veilig te bereiken zijn, en dienen te worden ingericht met duurzame en groene speeltoestellen. Verder moet er ruimte zijn voor sport en ontspanning. Te denken valt aan het realiseren van mooie fiets-, skate-, wandel- en hardlooproutes GroenLinks kiest, ook als het om de openbare ruimte gaat, voor een schoon en gezond milieu. Dit betekent niet alleen duurzame zitbanken en speeltoestellen, maar bijvoorbeeld ook LED- of andere duurzame straatverlichting. Bovendien speelt hier het onderhoud een belangrijke rol. Het stadsdeel kan nog een stuk schoner. Dit betekent niet alleen meer schoonmaakacties door het stadsdeel. Maar ook een beleid dat erop is gericht overal ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. En ervoor te zorgen dat het vuil daadwerkelijk in de daarvoor bestemde containers verdwijnt en niet rond de containers wordt gezet of op straat wordt gegooid De openbare ruimte is van iedereen. Het stadsdeel moet erop toezien, dat de openbare ruimte zo wordt ingericht en onderhouden, dat het aan zoveel mogelijk wensen tegemoet komt. Buurtbewoners zullen dan eerder zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun straat. P a g e 8

9 Actiepunten Openbare Ruimte: 4.1 Het stadsdeel moet de openbare ruimte zo inrichten, dat het buurtbewoners uitnodigt daar een praatje met elkaar te maken of met elkaar te spelen. Op routes naar winkelcentra worden meer zitplaatsen gecreëerd. Op ontmoetingsplekken worden voldoende prullenbakken geplaatst. Er worden geen gele vuilniszakken meer in bomen en struiken gehangen. Maar er komen prullenbakken. 4.2 Langs straten, wegen en pleinen moet voldoende groen komen. Bovendien moeten zowel de straten, wegen en pleinen als het bijbehorende groen voldoende worden schoon gehouden. 4.3 In overleg met buurtbewoners moeten voor kinderen nieuwe speelplaatsen worden gecreëerd. In elk nieuwbouwproject en bij de schoolpleinen komen speelplaatsen. Deze speelplaatsen moeten voor kinderen veilig te bereiken zijn. Hier dienen in overleg met buurtbewoners fantasievolle en duurzame speeltoestellen te worden geplaatst. Bij de schoolpleinen komt een stopverbod. 4.4 Het stadsdeel zorgt voor de realisatie van mooie fiets-, skate-, wandel- en hardlooproutes binnen het stadsdeel. Bestaande routes worden gehandhaafd en beschermd bij vernieuwingsbouw. 4.7 In het hele stadsdeel dient een ondergronds systeem te komen voor het inzamelen van afval. Bovendien moet de inzameling van klein chemisch afval, textiel, blik, plastic en kunststof worden verbeterd. Het hergebruik van oude spullen zal in nauwe samenwerking met kringloopbedrijven en kringloopwinkels worden bevorderd. 4.8 Openbare ruimtes dienen toegankelijk voor iedereen te zijn. Visuele gehandicapten. Mensen die slecht ter been zijn. Hobbels en hoge drempels worden vervangen. 4.9 Routes voor visueel gehandicapten worden aangelegd Gehandicaptenbeleid wordt uitgangspunt bij de inrichting van de openbare ruimte op de tekentafel en bij uitvoering Het stadsdeel doet mee aan de jaarlijkse Landelijke Opschoondag. Samen met bewoners, scholen en organisaties, houden we een opruimactie in de eigen buurt. Ook het zwerfvuil in de natuur wordt dan verzameld. 4.5 Er worden enkele kano-routes ontwikkeld door het hele stadsdeel. 4.6 Het stadsdeel dient ernaar te streven dat zwerfafval binnen twee dagen wordt opgeruimd. Daartoe wordt, waar nodig, intensiever geveegd en worden extra afvalbakken geplaatst. Wijkbewoners moeten zelf kunnen aangeven waar deze intensievere veegacties plaats dienen te vinden en waar de afvalbakken moeten worden geplaatst. P a g e 9

10 5. Bouwen en wonen 5.01 GroenLinks vindt dat Zuidoost en het Amsterdam wat is gelegen binnen de ring meer vloeiend in elkaar zouden moeten overgaan. Het plan van een aantal particuliere partijen om de Gooise weg te verlagen en hierover tramlijn 12 naar Zuidoost door te trekken verdient nadere studie Ook het veranderen in railvervoer van de Zuidtangent over de Gooiseweg moet worden onderzocht. De Gooise weg zou zo een aantrekkelijke stedelijke allee kunnen worden waarlangs de stad wordt verdicht. De Gaasperplas zou DE groene attractie op het eind van deze laan kunnen worden. De zuidzijde dient dan wel van bebouwing gevrijwaard te worden. Ofschoon het buiten het grondgebied van Zuidoost valt wil GroenLinks in dit kader erop wijzen dat er op een zelfde manier gekeken zou kunnen worden naar de Spaklerweg. In het gebied tussen Mondriaantoren en Arena zouden wonen en werken veel meer een gemengd moeten worden waardoor er een aantrekkelijke stedelijke allee naar de Arena kan ontstaan. Ook de metrobaan kan zo beter worden benut. Langs deze routes kan de stad zich ontwikkelen op een manier waar Zuidoost beter van wordt. Het is zaak deze ideeën te verwerken in een op te stellen visie voor de gehele Zuidoostlob waartoe in de periode is besloten Duurzame stadsontwikkeling en duurzaam bouwen staan voor GroenLinks buiten kijf. Dit houdt in dat bij nieuwbouwplannen het bestaande landschap en de aanwezige waterwegen leidend zijn. Er wordt gebouwd volgens het ecodevice -principe: zo min mogelijk vuile stromen het project binnen laten komen; die stromen zo veel mogelijk in het project zelf verwerken en vasthouden, en zo min mogelijk vuile stromen het project laten verlaten. Eigenlijk zouden er alleen nog maar levensbestendige woningen moeten worden gebouwd; dat wil zeggen woningen waar je ook in kunt (blijven) wonen, wanneer je oud wordt Zuidoost staat voor een geweldige woningbouwopgave. GroenLinks vindt echter dat kwaliteitsverhoging van de bestaande gebieden altijd uitgangspunt moet zijn bij verdichting en niet het realiseren van kwantitatief veel woningen. De bestaande groen en waterstructuren dienen richtsnoeren bij de planontwikkeling te zijn. GroenLinks is voor het compact bouwen waar dit in Zuidoost aansluit bij een meer stedelijke omgeving. Het bouwen van vooral eensgezins-laagbouw woningen in dergelijke gebieden wijst GroenLinks af omdat er zo een te groot beslag wordt gelegd op de (groene) ruimte terwijl dit relatief weinig woningen oplevert. Bouwen langs dreven en op een aantal grote parkeerterreinen in Gaasperdam acht GroenLinks een serieus te onderzoeken optie. De hoge dreven worden niet verder verlaagd GroenLinks meent dat we alles op alles moeten zetten om de juiste middenweg te vinden tussen enerzijds het voldoen aan de grote vraag naar woon- en bedrijfsruimte en anderzijds het behoud van groen, lucht en ruimte. Bijvoorbeeld door meer nadruk te leggen op verticaal groen: bloembakken aan kozijnen, planten op balkons en daktuinen op huizen en kantoren. Daarnaast moet de geluidsoverlast, luchtvervuiling en lichthinder voortvarend worden aangepakt Bij nieuwbouw minstens 40% sociale woningbouw moet worden gerealiseerd. Ook is van belang dat er voldoende aandacht is voor ouderen: voor hen moeten betaalbare en goed toegankelijke woningen beschikbaar zijn. Een oplossing voor de woningnood onder jongeren kan worden gevonden in het omzetten van leegstaande kantoren in goedkope woningen. P a g e 10

11 Actiepunten Bouwen en Wonen: 5.1 Het bestrijden van geluidsoverlast, luchtvervuiling en lichthinder moet voortvarend worden aangepakt. Daarnaast moet meer worden ingezet op verticaal groen: daktuinen op huizen en kantoren, bloembakken aan kozijnen, geveltuinen en planten op balkons en terrassen. 5.2 De goedkope woningvoorraad moet worden behouden. Dit betekent dat huizen alleen worden afgebroken als dit bouwtechnisch noodzakelijk is. Nieuwbouwprojecten bestaan voor minstens 40% uit sociale woningbouw. Daarvan is 30% regulier en 10% voor speciale groepen, zoals ouderen en studenten De zwakkeren op de woningmarkt moeten op diverse manieren worden gesteund bij het vinden en bekostigen van een huur- of koopwoning, bijvoorbeeld via maatschappelijk gebonden eigendom Er moeten meer woningen speciaal voor ouderen worden gebouwd, gekoppeld aan zorgarrangementen: de woonservicewijk. De regeling van groot naar beter dient te worden uitgebreid. Gemeenschappelijk wonen, moet worden gestimuleerd Duurzame stadsontwikkeling en duurzaam bouwen zijn leidend. Dit betekent nieuwbouwprojecten die uitgaan van het ecodevice - principe en levensbestendige woningen. 5.3 Stedenbouwkundige aansluiting tussen de stad Amsterdam en -Zuidoost dient versterkt te worden. 5.4 Gooise Weg, Spaklerweg/Holterbergweg, moeten beide een stedelijke allee worden met allure van Wonen. 5.5 Amstel III en de Daalwijkdreef zijn de plaatsen waar gebouwd kan worden. 5.6 Functiemenging is noodzakelijk in Amstel III tussen werken, wonen. 5.7 Meer hoogkwalitatief wonen op en rondom de metrostations. 5.8 Bouwen op en langs de dreven. 5.9 Bouwen op parkeerplaatsen in Gaasperdam Segregatie naar inkomen dient te worden verminderd door in de rijkere buurten zoveel mogelijk goedkopere woningen te bouwen of te creëren. P a g e 11

12 6. Verkeer GroenLinks wil een aanzienlijke vermindering van het aantal auto s en het aantal autokilometers in het stadsdeel. Voor noodzakelijk autoverkeer moet natuurlijk ruimte blijven, maar voor het overige geldt: liever spierkrachtverkeer (lopen en fietsen) dan gemotoriseerd verkeer De nadelen van het huidige autogebruik worden steeds beter zichtbaar. De slechte luchtkwaliteit, de geluidsoverlast en de onveiligheid worden door steeds meer mensen als een probleem ervaren. Bovendien is de grens van de beschikbare parkeerruimte in Amsterdam allang bereikt en komt er steeds meer asfalt. GroenLinks ziet voor deze problemen als oplossing: ruim baan voor lopen, fiets en openbaar vervoer ten koste van het autoverkeer Het stadsdeel moet dan meer voet- en fietspaden aanleggen. Voetgangers en fietsers moeten meer tijd krijgen om over te steken ( langer groen voor voetgangers en fietsers, doen!). Bijvoorbeeld op de Bijlmerdreef. Fietsendiefstal moet worden teruggedrongen. Daarnaast dient het openbaar vervoer aantrekkelijker te worden. Tram, bus en metro moeten vaker en tot later in de nacht rijden, en reizen met het openbaar vervoer moet een stuk goedkoper worden. Verlenging van Lijn 9 over de Bijlmerdreef wordt serieus onderzocht evenals de verlenging van lijn 12 en de Zuidtangent als railvervoer over een verlaagde de Gooise Weg Ook de verkeersveiligheid dient te worden aangepakt. Voor kinderen moet er van en naar school een veilige fiets- en looproute bestaan ( kidslint ). Onveilige punten moeten worden aangepakt en op zoveel mogelijk kruispunten moeten fietsverkeerslichten met een secondeteller komen. (Te beginnen op de Bijlmerdreef) 6.05 Het autogebruik moet worden ontmoedigd; vooral het rijden in vervuilende auto s. Elektrisch vervoer heeft de toekomst. Er moeten geen nieuwe parkeerplekken worden gecreëerd. Nieuwe parkeergarages mogen alleen gebouwd worden als ze voldoen aan de milieuwetgeving, stedenbouwkundig inpasbaar zijn en wanneer er bovengronds in principe evenveel parkeerplekken worden opgeheven, om te worden omgezet in speelplekken, groen of fietsparkeerplaatsen Het resultaat is dan: een schoner, veiliger, beter bereikbaar en gezonder stadsdeel. Het gebruik van de fiets en de benenwagen is immers niet alleen leuker, maar ook gezonder, en draagt bij aan een lekker leven! P a g e 12

13 Actiepunten Verkeer: 6.10 Kleinere busjes, die ook dichter bij winkelcentra, gezondheidscentra, ziekenhuizen, bejaardencentra en woningen kunnen komen. 6.1 Bij het geleiden van verkeersstromen krijgen voetgangers en fietsers prioriteit. Er worden meer en veiliger fietsroutes aangelegd met een goede aansluiting op het openbaar vervoer. Alle bestaande fietspaden krijgen een beschermde status 6.11 Betere directere verbindingen met Amsterdam- Oost/Watergraafsmeer, via Diemen-Zuid In het weekend gaat de metro 2 uur langer s nachts rijden. 6.2 De fietsenstalling (bewaakt en onbewaakt) worden uitgebreid om diefstal, overlast en vernieling tegen te gaan. Bij de metrostations worden bewaakte stallingen geopend met fietsreparatie i.s.m. met Pantar. In de vorm van zogenaamde leerwerktrajecten In het weekend gaat er een snelle nachtbus vanuit het centrum rechtstreeks naar Amsterdam Zuidoost rijden De optie om de Zuidtangent als railvervoer uit te voeren wordt serieus onderzocht. 6.3 Het stadsdeel maakt samen met de schoolbesturen een plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid naar, van en rond de schoolpleinen. Ouders moeten de mogelijkheid hebben om suggesties aan het stadsdeel te doen over de veiligheid. 6.4 Bij alle scholen komen overdekte beveiligde fietsenstallingen. 6.5 Rondom de winkelcentra wordt betaald parkeren ingevoerd. 6.6 Het gebruik van elektrische en milieuvriendelijke auto s moet worden gestimuleerd. Het stadsdeel geeft hierbij zelf het goede voorbeeld. Het wagenpark van het MtB en B.O.R. wordt milieuvriendelijk. Ook wordt gezorgd voor een net van oplaadpunten om elektrische auto s van stroom te voorzien. 6.7 Het verlengen van lijn 9 van de remise Verrijn Stuart over de Bijlmerdreef naar station Bijlmer Arena/ 6.8 Het doortrekken van lijn 12 over een verlaagde Gooise Weg tot aan Nellestein. 6.9 Zuidtangent als railvervoer. P a g e 13

14 7. Onderwijs 7.01 In onderwijs ligt de toekomst. Kinderen moeten ongeacht herkomst, sekse of sociaaleconomische positie, alle kansen krijgen om zich binnen het onderwijs in alle opzichten te ontplooien. Schooluitval moet worden voorkomen en de voor- en naschoolse opvang verbeterd. Een kwaliteitsverbetering van de kinderopvang is nodig Met concepten als de voorschool en de brede school denkt GroenLinks daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Door al vroeg achterstelling tegen te gaan en leer- en gedragsproblemen tijdig te signaleren, kan latere schooluitval worden voorkomen. De voorschool, een initiatief van GroenLinks, werpt daarbij haar vruchten af. Peuters en kleuters die thuis weinig of geen Nederlands spreken, krijgen extra begeleiding, zodat ze goed voorbereid naar de basisschool kunnen Voor zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs geldt, dat de school een plek moet zijn van steun en stimulans. Leraren moeten alle zeilen bijzetten om kinderen, naast het reguliere curriculum, belangrijke sociale vaardigheden bij te brengen. Denk aan trainingen voor sollicitatiegesprekken. En aan onderwerpen waar men thuis niet altijd over te horen krijgt, zoals homoseksualiteit De school kan dit niet alleen en moet hiervoor worden uitgerust. Dit is mogelijk in zogenoemde brede scholen. De brede school dient niet alleen als leerplek, maar ook als ontmoetingsplaats waar kinderen leren samenleven. In de brede school worden kinderen gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Met hulp van het stadsdeel en samenwerking van allerlei instellingen om de schoolgebouwen hiervoor geschikt te maken, kan de brede school uitgroeien tot een kindercentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen. P a g e 14

15 Actiepunten Onderwijs: 7.1 De voor- en naschoolse opvang van kinderen wordt verbeterd. (Samenhang met kinderopvang wordt gerealiseerd. 7.2 Het pedagogische klimaat op voor-, naschoolse opvang, voorschool en kinderopvang wordt verbeterd en geprofessionaliseerd. 7.3 De voorschool wordt uitgebreid en wordt toegankelijk voor alle kinderen. Op deze manier kunnen achterstanden vroegtijdig worden aangepakt. 7.4 Gelijke schooltijden voor alle basisscholen kan voor ouders de combinatie van werk en zorg vergemakkelijken. In overleg met de scholen wordt nagegaan hoe dit te realiseren. 7.5 Elke school een brede school. Scholen die aangeven de omslag te willen maken, moeten dat in samenwerking met het stadsdeel gemakkelijk kunnen doen. Het stadsdeel moet dit duidelijk blijvend financieel ondersteunen. 7.6 Scholen gaan samenwerken met zorgteams, op stadsdeelniveau of buurtniveau opgericht. Vertegenwoordigers van scholen, maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening, bundelen hierin hun krachten om spijbelen en/of schooluitval tegen te gaan. Door professionals binnen deze sectoren in te zetten in plaats van handhavende krachten, wil GroenLinks opvangen in plaats van opjagen. 7.7 Het stadsdeel stimuleert dat het VMBO tot brede school wordt omgevormd. Het midden- en kleinbedrijf krijgen praktische ondersteuning bij de begeleiding van stagiairs. 7.8 Toegankelijker volwassenenonderwijs, speciaal toegesneden op kwetsbare groepen. 7.9 Een actiever beleid in het creëren van stageplekken voor jongeren. P a g e 15

16 8. Kunst en cultuur 8.01 Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland en wil dit graag blijven. Om die reden moet er meer aandacht komen voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn van groot belang voor het zich vernieuwende Zuidoost. Kunst en cultuur maken het stadsdeel spannend en tillen het op. Of dat nu de megaspektakels zijn die plaats vinden aan de Arenaboulevard, de manifestatie straat van sculpturen, het kwakoe-festival, de vele activiteiten in het nieuwe Bijlmertheater of de aanwezige kunst in de openbare ruimte. Allen samen zijn zij onmisbaar voor een levendig Zuidoost Een goed kunst en cultuur klimaat is essentieel voor de verdere ontwikkeling van Zuidoost Verder is van belang dat Amsterdam Zuidoost een smeltkroes is van culturen. GroenLinks meent dat het kunst- en cultuuraanbod een afspiegeling moet worden van deze diversiteit. Dit kan immers bijdragen aan dwarsverbindingen tussen mensen en organisaties. Als buurtbewoners meer over andere culturen en de daarbij behorende kunst te weten komen, stelt hen dat in staat zich een helderder beeld te vormen van die culturen en beter de dialoog aan te gaan. Bovendien zet een meer divers aanbod van kunst en cultuur het stadsdeel en de stad ook internationaal duidelijker op de kaart Ook binnen het onderwijs moet er meer aandacht komen voor kunst en cultuur. Bevorderd moet worden dat scholen culturele activiteiten ondernemen en dat zij kunst bij hun leerlingen onder de aandacht brengen. Daarbij is van belang dat het niet alleen om een passief kunst- en cultuuraanbod gaat. Jong artistiek talent moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Een bloeiend kunstklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve samenleving. Kunstenaars zijn immers meestal de eersten die specifieke ontwikkelingen in de samenleving waarnemen en daar vorm aan geven Lezen en schrijven zijn een vorm van zelfredzaamheid, maar ook een bron van ontspanning. Amsterdam heeft een prachtige Openbare Bibliotheek. Deze ligt echter niet voor iedereen om de hoek. Bewoners moeten dus ook binnen hun eigen stadsdeel toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Daarbij dient bovendien aandacht te zijn voor het bevorderen van mediawijsheid. P a g e 16

17 Actiepunten Kunst en Cultuur: 8.1 Het culturele potentieel dat in het stadsdeel aanwezig is, moet beter worden benut en toegankelijker worden gemaakt, onder meer door een goede promotie. 8.2 De instellingen binnen de culturele sector worden gestimuleerd meer samen te werken om zo meerwaarde te creëren. 8.3 We ondersteunen de ontwikkeling van lokale cultuurcentra: laagdrempelige culturele voorzieningen, waar een breed en divers cultureel aanbod een plaats kan krijgen. Uitbreiding en versterking atelierwoningen en van de straat der sculpturen creativiteit. Kinderen leren dat je op heel veel manieren naar de wereld kunt kijken en deze kan ervaren In een tijd van informatieovervloed is het belangrijk dat vooral jongeren kritisch en verantwoord omgaan met internet en andere media-uitingen. Samen met het onderwijs maakt de bibliotheek daarom programma s ter bevordering van mediawijsheid De bibliotheek moet voor iedereen bereikbaar zijn, zowel in fysieke zin als wat betreft de inhoud. 8.4 Er komen startsubsidies voor culturele ondernemers, als ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. 8.5 Het Bijlmermuseum blijft beschermd en wordt goed onderhouden. 8.6 Het oude, oorspronkelijke cultuurhistorische bijlmermeerdijkje met beplanting blijft een beschermde status behouden. 8.7 Kunst in de Openbare Ruimte wordt met vaste budgetten onderhouden en gereinigd. 8.8 Het aantal kunstwerken in de openbare ruimte wordt vergroot. 8.9 Amsterdam Zuidoost kunstenaars kunnen deelnemen aan open competities waarin werk wordt geselecteerd Scholen kunnen meedoen aan het kunstmenu, waarbij culturele activiteiten worden bezocht. Dit wordt voor de scholen voldoende gesubsidieerd Scholen kunnen kunstenaars in de klas halen en betrekken bij voor- en naschoolse activiteiten. Dit stimuleert de P a g e 17

18 9. Leven en welzijn 9.01 Het stadsdeel is nog lang niet sportief genoeg. Terwijl sporten niet alleen gezond is, maar ook erg leuk. Via een sportvereniging krijgen mensen sociale contacten. Vooral jongeren, ouderen, chronisch zieken, niet werkenden, en mensen met overgewicht, sporten echter te weinig. GroenLinks wil hun sportdeelname stimuleren Voor het welzijn van de stadsdeelbewoners is ook participatie van belang. Ouderen, mensen met een handicap, chronisch zieken, evenals vluchtelingen en asielzoekers, moeten de kans krijgen volwaardig in de samenleving mee te kunnen doen. Het is de taak van het stadsdeel hen daarvoor de middelen te geven. Daarbij moet rekening worden gehouden met de diversiteit binnen het stadsdeel. Zo dienen ouderencentra en verzorgingshuizen beter tegemoet te komen aan de verkleuring van de vergrijzing Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. Voor het stadsdeel betekent dit dat het takenpakket fors is uitgebreid en dat er met veel meer partijen moet worden samengewerkt. GroenLinks meent dat het stadsdeel meer moet doen om ervoor te zorgen dat deze samenwerking goed verloopt en de taken op de juiste manier worden uitgevoerd. Zo moet de communicatie tussen de verschillende partijen worden verbeterd en er moet voor worden gezorgd dat bij alle partijen de nadruk ligt op het resultaat: de juiste ondersteuning op de juiste plek. Voorkomen moet worden dat bewoners verdwaald raken in een woud van instanties en regelingen Ook belangrijk is meer aandacht voor de jeugd. Jongeren moeten voldoende vrijetijdsvoorzieningen krijgen, ook op straat. Hangjongeren worden nu te veel gelijkgesteld aan herrieschoppers. Hangen doen we allemaal wel eens. Een balletje trappen op straat, op de stoep eten en drinken met de buren, picknicken in het park, het zijn allemaal manieren om sociaal contact te onderhouden. Pas wanneer dit gedrag gepaard gaat met ernstige overlast, is ingrijpen nodig. P a g e 18

19 Actiepunten Leven en Welzijn. 9.1 Scholen bieden alle leerlingen een kennismakingsprogramma aan bij de verschillende sportverenigingen in het stadsdeel. Bovendien gaan meer scholen sport aanbieden als naschoolse activiteit. 9.2 Voor senioren, mensen met overgewicht en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, waarbij wordt ingespeeld op hun behoeften. 9.3 Het diversiteitbeleid blijft gericht op emancipatie en verengt zich niet tot integratiebeleid. Zo worden zelforganisaties van emanciperende groepen financieel ondersteund en worden ze actief betrokken bij het beleid De gemeente verplicht zich goede, duidelijke informatie te verstrekken over het zorgaanbod. Voor Venserpolder, Bijlmermeer, Gaasperdam komen er toegankelijke zorgloketten, waar iedereen goede begeleiding krijgt bij een zorgvraag We betrekken jongeren actief bij het jongerenbeleid en bij het vaststellen van de buitenschoolse programma s. Er komt een jongerendenktank, waar jongeren van verschillende scholen en achtergronden in zitten In elke buurt komen speel-, voetbal- of basketbalveldjes. Eventuele problemen met hangjongeren lossen we samen met jongeren en omwonenden op Er moeten toegankelijke buurthuizen komen. 9.4 Binnen een op te zetten Huis der Culturen krijgen alle etnische zelforganisaties een plek. Met behulp van een subsidie/strippenkaart kunnen alle organisaties gebruik maken van ruimten en andere faciliteiten Er moeten toegankelijke jongerencentra komen Het opbouwwerk wordt sterk en daadkrachtig gefaciliteerd. 9.5 Podium Kwakoe, Cultureel Centrum Vikaash, Pos Nor gaan structureel samenwerken. Over en weer worden in de beschikbare gebouwen activiteiten geprogrammeerd De H-buurt krijgt vanwege haar geschiedenis en haar problemen een community Centre / gemeenschapshuis. 9.6 Het stadsdeel stimuleert dat mensen met een uitkering zich actief voor anderen inzetten. Verder komen er participatiebanen voor mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt Het stadsdeel zorgt ervoor dat de invoering van de WMO niet leidt tot bezuinigingen op het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen. Mensen die zorg behoeven, hebben het recht deze te krijgen. P a g e 19

20 10. Sociale veiligheid Iedereen moet zich veilig voelen in zijn of haar buurt. Hoewel het waarborgen van veiligheid primair een taak is van de overheid, denkt GroenLinks dat de inbreng van bewoners hierbij ook van groot belang is. Alleen met en door buurtbewoners kan de veiligheid daadwerkelijk worden vergroot Voorkomen is beter dan genezen. Het bestrijden van criminaliteit begint met voorlichting en preventie. Effectief buurtwerk en professionele begeleiding zijn daarom noodzakelijk. GroenLinks meent dat het preventief veiligheidsbeleid op stadsdeelniveau doeltreffender wordt als het kleinschalig is en samen met bewoners wordt uitgevoerd. Veiligheid mag niet ten koste gaan van privacy. Samenscholingsverboden, cameratoezicht, preventief fouilleren, mosquito s en gebiedsontzeggingen zijn dus alleen laatste redmiddelen Als preventie niet meer werkt, is een dadergerichte aanpak noodzakelijk. Daarbij moet gewaakt worden voor generalisering. Mensen dienen als individuen te worden behandeld. Om die reden is grootschalige repressie tegen verslaafden de verkeerde weg. GroenLinks wil liever opvangen dan opjagen. We zetten dan geen kwaad bloed en sociale uitsluiting wordt voorkomen GroenLinks is voor gereguleerde en gecontroleerde verkoop van soft drugs. Dit kan een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van de (georganiseerde)criminaliteit die zich nu meester heeft gemaakt van de aanvoer van softdrugs naar de "achterdeur" van de coffeeshop Verbied je soft drugs, dan verlies je naast een enorme toeristische trekpleister, ook de mogelijkheid te controleren en te reguleren en dus de criminaliteit te beperken. De vestiging van een coffeeshop in Amsterdam Zuidoost moet deze periode gerealiseerd worden. De Amsterdamse Poort is de meest geschikte plaats GroenLinks wil een actief gemeentelijk antidiscriminatiebeleid, onder andere richting scholen, sportclubs en horeca. Sociale uitsluiting moet ook hier voorkomen worden. Tegen discriminatie dient streng te worden opgetreden. De diversiteit van de bevolking moet terugkomen in de handhavende diensten: meer vrouwen, meer homo s en meer Nederlanders met buitenlandse wortels bij politie en justitie. En laten we niet vergeten dat Amsterdam ooit de gay capital van Europa was. We moeten deze titel terugverdienen en daarmee ons tolerantieniveau weer opschroeven. AIDS-healingen zijn vormen van kwakzalverij. Hier wordt adequaat tegen opgetreden! Acceptatie van homo s moet sterk gestimuleerd worden, in alle bevolkingsgroepen en religieuze organisaties. P a g e 20

21 Actiepunten Sociale Veiligheid: 10.9 Meer overleg met buurten en bijvoorbeeld West- Afrikaanse organisaties m.b.t. bestrijding zware criminaliteit (drugshandel en vrouwenhandel) Voor elke wijk moet een wijkveiligheidsplan komen. Het stadsdeel moet samen met bewoners onveilige plekken signaleren en samen met de bevoegde instanties afspraken maken over de aanpak hiervan Versterking van het werkveld van wijkcoördinatoren Veilige nachtroutes voor fietsers en voetgangers De agent moet weer een aanspreekpunt worden. Wijkagenten moeten de buurt en de bewoners kennen en een netwerk tot stand brengen, waarin zij met bewoners, scholen en jeugdhulpverlening (preventief) samenwerken Cameratoezicht, mosquito s, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden slechts onder strikte voorwaarden toegepast. Het zijn laatste redmiddelen als alle andere instrumenten falen Sociale uitsluiting moet voorkomen worden. Dak- en thuislozen en verslaafden moeten een betere opvang en dagbesteding krijgen. Deze opvang dient onderdeel te zijn van de activiteiten in een buurt. Buurtbewoners worden ook betrokken bij overleg en activiteiten De politie gaat meer aandacht besteden aan geweld achter de voordeur. Door een nauwe samenwerking met allerlei organisaties kan de politie beter tegen huiselijk geweld optreden. Bovendien komen er extra crisisopvangplaatsen voor situaties van acute dreiging met geweld Het stadsdeel biedt woonruimte voor vrouwen die wachten op de afronding van de procedure voor het recht op zelfstandig verblijf. P a g e 21

22 11. Economie en financiën De wereld verkeert in een financiële crisis. Menig bedrijf gaat failliet en er komen steeds meer mensen op straat te staan. GroenLinks vindt dat we de crisis alleen het hoofd kunnen bieden Wanneer we kiezen voor groen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We moeten zorgvuldig omgaan met alle middelen die ons ter beschikking staan en we moeten geen onverantwoorde risico s nemen. Voorkomen moet worden dat we straks opnieuw de rekening krijgen gepresenteerd Ons eigen stadsdeel kan helpen de financiële crisis te bestrijden door ondernemerschap en bedrijvigheid te stimuleren. Dit kan vooral door de ondernemers actief bij het lokale beleid te betrekken en de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Zo moeten ondernemers bijvoorbeeld sneller weten waar ze aan toe zijn, wanneer ze een vergunning aanvragen. Het stadsdeel moet haar uiterste best doen om op korte termijn een geschikte bedrijfsruimte aan te bieden. Groen en duurzaam ondernemen dient extra te worden bevorderd. Zo moet er een bedrijvencentrum komen, waar startende ondernemers vooral over duurzame en groene bedrijfsmogelijkheden worden geïnformeerd De afgelopen tijd zijn veel mensen werkloos geworden en de verwachting is dat daar de komende tijd nog velen bij zullen komen. Het is dus van belang dat het stadsdeel zich inzet om de werkgelegenheid te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat zich in het stadsdeel meer arbeidsintensieve bedrijven vestigen en er meer ruimte komt voor zelfstandig ondernemerschap, ook onder de hiernaar geëmigreerde. Daarnaast moeten mensen intensiever naar werk worden begeleid. Vraag en aanbod dienen sneller bij elkaar te komen. Daarbij verdienen vooral onze jongeren aandacht. Zij moeten extra voorbereid worden op het zoeken naar een baan, bijvoorbeeld via sollicitatietrainingen Tevens dient er aandacht te zijn voor het inkomen van de bewoners. Het stadsdeel kan mensen geen inkomenssteun geven, maar wel extra geld reserveren voor de schuldhulpverlening en de sociaal raadslieden. Voorkomen moet worden dat de schulden zich opstapelen en mensen uit hun huis worden gezet. Ook kan binnen het beleid rekening worden gehouden met het inkomen van mensen; bijvoorbeeld bij het kwijtschelden van gemeentelijke lasten. P a g e 22

23 Actiepunten Economie en Financiën: 11.1 Het stadsdeel verbetert de dienstverlening aan ondernemers. Zo moeten ondernemers sneller weten waar ze aan toe zijn wanneer ze een vergunning hebben aangevraagd. In vernieuwingsgebieden moeten ook kleinschalige bedrijfsruimten komen De zwakste schouders dragen de lichtste lasten. Bij het vaststellen van de lokale lasten houdt het stadsdeel rekening met het inkomen van de bewoners De schuldhulpverlening aan mensen in de schulden wordt uitgebreid. Snelheid en kwaliteit van hulpverlening wordt verbeterd Groen en duurzaam ondernemen wordt extra gestimuleerd. Er komt een bedrijvencentrum waar startende ondernemers terecht kunnen. Daarbij is er speciale aandacht voor groene en duurzame bedrijfsmogelijkheden Ondernemers worden, evenals bewoners, betrokken bij de totstandkoming van het beleid van het stadsdeel; vooral kleine zelfstandige ondernemers Het stadsdeel zet zich ervoor in dat meer arbeidsintensieve bedrijven zich hier vestigen, wat gunstig is voor de werkgelegenheid De wijkeconomie wordt gestimuleerd; we willen levendige en ondernemende buurten. Ondernemers in vernieuwingsprojecten en in bestaande winkelcentra worden actief en effectief gesteund. Ondernemers mogen geen schade ondervinden van vernieuwingsprocessen In vernieuwingsgebieden komt de mogelijkheid voor kleinschalige bedrijven Er komt extra steun voor ondernemende migranten. Het stadsdeel biedt hen aanvullende ondersteuning Werklozen worden intensiever begeleid en in overleg met het bedrijfsleven wordt het aanbod sneller op de vraag afgestemd. Jongeren verdienen daarbij extra aandacht. Zij krijgen tijdens hun opleiding bijvoorbeeld een sollicitatietraining aangeboden. P a g e 23

24 12. Bestuur en burger Bewoners moeten meer te zeggen krijgen binnen het stadsdeel. Hun inbreng moet niet worden beperkt tot één keer in de vier jaar stemmen. Als besluiten met de inzet en inbreng van bewoners worden genomen, kunnen de beslissingen beter worden uitgevoerd. Beleid is effectiever als er draagvalk voor is. Bovendien worden zo onnodige bezwaar- en beroepsprocedures voorkomen. Dit betekent naast effectievere ook efficiëntere besluitvorming De afgelopen jaren is de verhouding tussen bestuur en burger in toenemende mate in juridische vormen gegoten. Steeds vaker is het stadsdeel met bewoners in een procedure verwikkeld. GroenLinks vindt dat deze procedures meestal niet nodig zijn, als bewoners tijdig en op de juiste manier bij een besluit worden betrokken. Dit bespaart het stadsdeel ook veel tijd en middelen Het stadsdeel moet pro actiever optreden. Dit kan door wijkraden meer te ondersteunen. En door bij de start van elk project, met de bewoners afspraken te maken over de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de inzet en inbreng van bewoners. Daarbij moet het stadsdeel bovendien ruimte bieden aan experimenten met nieuwe vormen van zeggenschap en inspraak. Mediation dient te worden ingezet, als het dan toch nog tot een bezwaar- of beroepsprocedure mocht komen Voor het functioneren van het stadsdeel is van belang dat bewoners vertrouwen hebben in het bestuur. Dit vereist in de eerste plaats dat het bestuur integer en betrouwbaar is. Zo moet een dagelijks bestuurder niet over zijn eigen bouwvergunning meebeslissen en moeten leden van de deelraad niet meestemmen als er een besluit wordt genomen over een vereniging waarvan zij bestuurder zijn Daarnaast is van belang dat het stadsdeel meer aandacht besteedt aan diversiteit, vooral binnen de eigen ambtelijke organisatie. Het vertrouwen van bewoners in het bestuur neemt toe, wanneer zij zich in de stadsdeelorganisatie herkennen en zich vertegenwoordigd voelen. Dit kan alleen als het personeel binnen de stadsdeelorganisatie een afspiegeling is van de bevolking binnen het stadsdeel. P a g e 24

25 Actiepunten Bestuur en Burger: personeel binnen de organisatie een afspiegeling is van de bevolking in het stadsdeel Het stadsdeel treedt bij de start van elk project met de betrokken bewoners in overleg en maakt met hen concrete afspraken over de vorm en inhoud van de inzet en inbreng van de bewoners Tijd van ontwikkeling van plannen, inspraak en realisatie moet verkort worden De gemeente stimuleert de organisatie van bewoners in wijkraden en het instellen van integrale overleggen Het recht van burgerinitiatief wordt gestimuleerd. Bewoners moeten zelf een kwestie op de agenda van de stadsdeelraad kunnen plaatsen Referendum mogelijkheden dienen onderzocht worden Indien door een bewoner bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, treedt het stadsdeel eerst met deze bewoner in overleg om te bezien of het geschil niet alsnog kan worden opgelost. Indien dit geen oplossing biedt, wordt eventueel gebruik gemaakt van mediation Het bestuur van het stadsdeel moet betrouwbaar en integer zijn. Voor bewoners moet duidelijk zijn wat van het bestuur en de ambtenaren mag worden verwacht. Transparantie en openheid staan voorop Het stadsdeel houdt rekening met verschillen en overeenkomsten tussen mensen, bijvoorbeeld qua sekse, leeftijd en cultuur. Diversiteit wordt onderdeel van alle beleid: divers waar het kan, specifiek waar nodig Het vertrouwen van bewoners in het bestuur neemt toe, wanneer zij zich in de stadsdeelorganisatie herkennen en vertegenwoordigd zien. Het stadsdeel zorgt er dus voor dat het P a g e 25

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Groen Werkt! Verkiezingsprogramma 2010, stadsdeelraadverkiezingen. GroenLinks, Afdeling Nieuw-West

Groen Werkt! Verkiezingsprogramma 2010, stadsdeelraadverkiezingen. GroenLinks, Afdeling Nieuw-West Groen Werkt! Verkiezingsprogramma 2010, stadsdeelraadverkiezingen GroenLinks, Afdeling Nieuw-West Ter bespreking op de Ledenvergadering, 23 november 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Groen... 4 Water...

Nadere informatie

Woningbouw, groen en water

Woningbouw, groen en water Woningbouw, groen en water In de periode van 21 mei tot en met 20 juni 2008 zijn de 338 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over woningbouw in het stadsdeel en de Groen- en

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT

RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT RIOLERING VERVANGEN EN HERINRICHTEN STRAAT Deel Boven-Hardinxveld tussen Rivierdijk Wetering en Koningin Wilhelminalaan Nassaustraat. Uitnodiging voor de bewonersavond op 27 juni en 5 juli 2016 van 19:00

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

IN EEN VERRASSEND GROENE STAD...

IN EEN VERRASSEND GROENE STAD... IN EEN VERRASSEND GROENE STAD... Mogen groene daken niet ontbreken! eindhoven.nl/verrassendgroen 2 Een dynamische en bloeiende stad als Eindhoven fleurt op door een leefomgeving met nog meer groen. Een

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF

Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Burgerbetrokkenheid in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. DOE HET LEKKER ZELF Hoe houden we onze wijk leefbaar, schoon, veilig, groen, fraai, gezellig en wat al niet meer. Daar heeft de wijkraad CKM

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Waterparken. Tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen. Voorbeeldenboek

Waterparken. Tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen. Voorbeeldenboek Waterparken Tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen 1 Voorbeeldenboek Voorbeeldenboek 2 Overal in Nederland kom je ze tegen, op het platteland, in bedrijventerreinen of midden in het stedelijk

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Voorwoord. Groen werkt in Amsterdam Nieuw-West!

Voorwoord. Groen werkt in Amsterdam Nieuw-West! Voorwoord Groen werkt in Amsterdam Nieuw-West! Nieuw-West is een bijzonder stadsdeel van Amsterdam. Een stadsdeel met een grote diversiteit. Diversiteit van bewoners, van soorten woningen, van bedrijven,

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

CHECKLIST WENSEN & EISEN

CHECKLIST WENSEN & EISEN ... COLLEGE OPEN NA SCHOOL! VOOR DE VERNIEUWING VAN HET SCHOOLPLEIN VO & MBO PAGINA 2 INLEIDING GEBRUIK VAN HET SCHOOLPLEIN Onderstaande afbeelding is afkomstig uit het informatiedocument De Jantje Beton

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Klapstoelconcert Koekoeksplein, Utrecht Ineke Spapé, SOAB adviseurs Lector NHTV/CROW Verkeer en Stedenbouw 1. Waarom aandacht

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Op 15 maart zijn er weer verkiezingen. Iedereen mag kiezen op welke politieke partij hij of zij stemt. We kiezen dan de partijen die vier jaar lang samen bepalen wat er gebeurt. En

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA

GEBIEDSPROGRAMMA GEBIEDSPROGRAMMA 2016-2019 STADSDEEL SCHEVENINGEN Van Stolkpark Concept met voorstellen van de Wijkvereniging Van Stolkpark Inleiding Elk gebied een eigen aanpak Dit jaar werken Scheveningen en de andere

Nadere informatie

Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving. Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving. Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst Huidige Nu situatie Onderverdeling structuur van de wijk Taagdreef e.o Molenwiek: De straten Rhônedreef,

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014

Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014 Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014 Het CDA wil vanuit haar traditie bijdragen aan een krachtig en ambitieus West. - Het CDA

Nadere informatie

zeer ontevreden NVT weet niet

zeer ontevreden NVT weet niet Bijlage 1 Tabellen Tabel 1a Tevredenheid over aspecten (Basis = alle respondenten waar betreffende voorziening in de woonomgeving aanwezig is) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden

Nadere informatie

Zie in het verlengde hiervan mijn opmerking bij blz. 61

Zie in het verlengde hiervan mijn opmerking bij blz. 61 Amendement Verkiezingsprogramma Nummer: 10A t/m 10T Vooraf Een gedegen en mooi werkstuk, herkenbaar! Complimenten. Mooie foto s, maar in verhouding wel heel erg veel en te veel van binnen de ring en stereotypen.

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Visie op participatie

Visie op participatie 1. Inleiding De VVD vindt dat ieder individu een zelfstandig en zelfredzaam bestaan moet kunnen hebben. Volledige zelfontplooiing is een basisrecht dat daarbij hoort. De overheid dient daar waar nodig

Nadere informatie

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt rendabel (zie Tom Bade)

gebruikswaarde belevingswaarde toekomstwaarde er moet iets komen wat door elke groep (jong/oud) wordt gebruikt rendabel (zie Tom Bade) Werkgroep Elisabeth Economisch profiel Duurzaam bouwen Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 8 wonen / recreatie --> gec. ruimte gebied met goede woonkwaliteit grond voor onze kinderen er moet

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering

Buurtverbeterplan. Wetering Westwijk, Vlaardingen. Buurtteam Wetering. Buurtverbeterplan Buurtteam Wetering Buurtverbeterplan Wetering Westwijk, Vlaardingen Buurtteam Wetering De Westwijk kan beter. Begin dit jaar hebben wij in de buurt Wetering een buurtenquête uitgezet om bewoners te vragen naar hoe zij hun

Nadere informatie

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem

Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem Zwerfvuil in de gemeente Tiel: een analyse van het probleem De gemeente Tiel krijgt uit een landelijk afvalfonds jaarlijks circa 50.000 om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van zwerfvuil. Dit geld

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 Avondwandeling Weizigtpark Inhoud Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 De stadsboerderij is een leuke aanvulling op het

Nadere informatie

Wijkprogramma

Wijkprogramma Wijkprogramma 2017-2020 Lasonder t Zeggelt de Boddenkamp Voorwoord Samen werken aan een leefbare, veilige en toekomstbestendige wijk. Hierbij treft u het wijkprogramma Lasonder - t Zeggelt - de Boddenkamp

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

De toekomst van wonen in Zuidoost

De toekomst van wonen in Zuidoost De toekomst van wonen in Zuidoost In de periode 29 november tot en met 11 december 2006 zijn alle 197 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over wonen in Zuidoost. In totaal

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Groen werkt in Amsterdam Oost!

Groen werkt in Amsterdam Oost! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Groen werkt in Amsterdam Oost! Amsterdam Oost is een nieuw stadsdeel. En wat voor één! Amsterdam Oost is niet alleen het mooiste stadsdeel, je vindt er ook de meeste parken,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Centrum ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK ZEEHELDENKWARTIER BINNENSTAD HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS STATIONSBUURT SCHILDERSWIJK TRANSVAAL, GROENTE- EN FRUITMARKT

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA Overzicht reacties toetsingsronde Sociaaleconomische agenda Den Haag 2020 (SEA) C Toekomstfestival Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA 1 Discussiebijeenkomst Iedereen doet mee 1.

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT Wat: Datum: Waar: Resultaten van de startbijeenkomst Visie Kanaalstraat/Damstraat Dinsdag 13 september 19:30 22:00 uur Stadskantoor Utrecht, zesde

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Beleving van milieu 2012

Beleving van milieu 2012 Beleving van milieu 2012 Gemeente Amersfoort Zwaantina van der Veen Oktober 2012 Milieubewust handelen is gewoner geworden. Er zit groei in de mate waarin Amersfoorters een bijdrage leveren om de stad

Nadere informatie

Bouwen. aan de campus

Bouwen. aan de campus Bouwen aan de campus Het ontwikkelingsplan De afgelopen tien jaar is hard gebouwd op de campus van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud. Met het Huygensgebouw, Sterrenbosch, het Gymnasion en de

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Op 5 oktober 2016 heeft de alliantie Markermeerdijken twee informatiebijeenkomsten gehouden in Hoorn: één over de dijkversterking voor het deel

Nadere informatie

Sparen zonder kosten

Sparen zonder kosten Afkoppelen bij wegwerkzaamheden: Sparen zonder kosten September 2016 Fractie Water Natuurlijk Aa en Maas Dhr. A. Voets Afkoppelen bij wegwerkzaamheden: Sparen zonder kosten. 1. Inleiding afkoppeling wegen

Nadere informatie