VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B)"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B) PROJECT: 16EF/011/xx Isoleren en vernieuwen van daken van het dienstgebouw van de Kallosluis Steenlandlaan 6 - Kallo BOUWHEER: Vlaams Gewest Departement Mobiliteit en openbare werken Maritieme Toegang Tavernierkaai Antwerpen Voorafgaande nota: Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Deel Bijzonderheden (VGP-Deel B) vult het Veiligheids- en Gezondheidsplan Deel Algemeenheden (VGP-Deel A) aan. Beide documenten zijn van toepassing op het project doch het VGP-Deel B bevat ook afwijkende afspraken t.o.v het VGP-Deel A. het VGP-Deel A kan gedownload worden op Pagina 1/3 Afgedrukt op: 11/07/11

2 VGP 16EF/011/xx Vernieuwen daken Kallosluis DEEL 0 INHOUDSTABEL DEEL 0 Inhoudstabel... DEEL 1 Administratieve gegevens Beschrijving van het te realiseren bouwwerk Inventaris belanghebbende partijen...3 DEEL Algemene maatregelen betreffende organisatie van de bouwwerf Overzicht van de nodige plannen en/of documenten te verstrekken door de bouwdirectie belast met de uitvoering, in voorkomend geval de eerst aan-tredende aannemer...5. Ondernemingsplan voor Veiligheid en Gezondheid (OVG) (KB 5/01/001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Afdeling VI Onderafdeling IV art )...5 DEEL 3 Risicoanalyse... 7 DEEL 4 Kritieke fasen tijdens verwezenlijking van het bouwwerk DEEL 5 Bijlagen Bijlage 1: Identificatieblad per aannemer en/of onderaannemer Bijlage : Veiligheids- en gezondheidsplan voor (onder)aannemers Bijlage 3: Contracten aannemer- onderaannemer Bijlage 4: Procedure bij een ernstig ongeval Bijlage 5: Noodoproepnummers Bijlage 6: Ongevalsinstructieblad Bijlage 6: Ongevalleninlichtingenblad... 3 Pagina /3 Afgedrukt op: 11/07/11

3 VGP 16EF/011/xx Vernieuwen daken Kallosluis DEEL 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 1.1 Beschrijving van het te realiseren bouwwerk De werken houden in het renoveren van onderdak en eindafwerking van de verschillende dakdelen. Alsook het plaatsen van isolatie op de daartoe aangewezen plaatsen, renovatie en/of vervangen van lichtstraten, plaatsen van rand- en valbeveiligingen, herplaatsen en aanwerken dakranden, plaatsen van afgebakende vluchtwegen (via dakluiken en/of brandladders), verstevigen en beveiligen van technische installaties, Kortom een totaalrenovatie en verbetering van de bestaande toestand. De werken werden omschreven in het bestek van de aanbestedende overheid. 1. Inventaris belanghebbende partijen Werf Dakwerken aanvang van de werf Nader te bepalen Voorziene duur 60 werkdagen straat Steenlandlaan - Kallo Beschrijving van het te realiseren bouwwerk : Dakwerken 1. Opdrachtgever Vlaams gewest Departement Mobiliteit en Openbare werken Maritieme Toegang Cel Milieu en Informatica adres Tavernierkaai Antwerpen tel./fax/ Tel Fax contactpersoon Dhr. Stefaan Rosseeuw. Algemene aannemer adres tel./fax/ Nog niet gekend contactpersoon preventieadviseur projectverantwoordelijke Pagina 3/3 Afgedrukt op: 11/07/11

4 VGP 16EF/011/xx Vernieuwen daken Kallosluis 3.1 Veiligheidscoördinatie BVBA COOR ontwerp adres Lembergsesteenweg Merelbeke tel./fax/ Tel Fax contactpersoon Ir. I. Dumolein Astrid Liebrecht (adjunct) 3. Veiligheidscoördinatie verwezenlijking adres tel./fax/ Nog niet gekend contactpersoon Pagina 4/3 Afgedrukt op: 11/07/11

5 DEEL ALGEMENE MAATREGELEN BETREFFENDE ORGANISATIE VAN DE BOUWWERF.1 Overzicht van de nodige plannen en/of documenten te verstrekken door de bouwdirectie belast met de uitvoering, in voorkomend geval de eerst aantredende aannemer Dit overzicht wordt opgemaakt door de onderneming en minstens 10 dagen vóór de aanvang van de werken overgemaakt aan de veiligheidscoördinator. Deze stukken worden eventueel bijgewerkt na overleg met de opdrachtgever, de veiligheidscoördinator en eventueel de andere betrokken partijen, vóór de aanvang van de werken. Het overzicht bevat ondermeer: De planning van de inrichting: de verdeling in interventiezones en verdeling van de taken De inplanting van verblijfszones: onthaal, kantoor, sanitair en lokalen voor de werknemers. De voorziening van een parkeerzone en een ruimte voor ontladen: individuele of gemeenschappelijke voertuigen voor het transport van personeel, bouwplaatsmachines (toelating van de stad voor het gebruik maken van de openbare weg). De inplanting van zones voor opslag en bevoorrading (materieel, materialen, gevaarlijke producten, apparaten onder druk, ) Het huren en/of installeren van verschillende netten (water, elektriciteit, gas, perslucht, ). De voorlopige elektrische installatie van de bouwplaats met beschrijving van de elektrische installatie, veiligheidsvoorzieningen, opstelling van kasten en verdeelkoffers. De inplanting van een lokaal voor eerste hulp, met duidelijke vermelding van de noodnummers en de hulpdiensten. De plaats van de noodsignalisatie, telefoon en brandblustoestellen. Evacuatieplan De inplanting van hijstoestellen en hun draaibereik. (Inplanting van vaste hijstoestellen en hun draaibereik worden beslist door de aannemer. Een nota die de stabiliteit ervan attesteert wordt bijgevoegd. De overige punten worden voorgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp. Elke wijziging wordt geagendeerd op de werfvergaderingen.). Ondernemingsplan voor Veiligheid en Gezondheid (OVG) (KB 5/01/001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Afdeling VI Onderafdeling IV art ) De ondernemingen moeten een Ondernemingsplan voor Veiligheid en Gezondheid (OVG) opstellen dat beantwoordt aan de voorschriften van het Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP). A. Modaliteiten voor het opstellen van het OVG De veiligheidscoördinator informeert de aannemers over hun verplichtingen aan de hand van het VGP gevoegd bij de prijsaanvraag. De ondernemingen zijn ertoe gehouden hun onderaannemers in het bezit te stellen van hun OVG. Deze documenten maken deel uit van de voorwaarden tot onderaanneming. Elke onderneming maakt zijn eigen OVG dat overgemaakt wordt aan de veiligheidscoördinator. Elke onderneming moet de goedkeuring over zijn veiligheidsplan bekomen van de veiligheidscoördinator vooraleer de werken te starten. Pagina 5/3 Afgedrukt op: 11/07/11

6 Gezien het OVG kan evolueren moet een exemplaar, bijgewerkt door de onderneming, permanent aanwezig zijn op de bouwplaats en ter beschikking zijn van officiële instellingen. De ondernemer bewaart gedurende vijf jaar zijn OVG, vanaf de datum van het afsluiten van de bouwplaats. Het VGP en het OVG zijn evolutieve en informatieve werkdocumenten: bij de opstelling vóór de aanvang van de werken (bouwheer, veiligheidscoördinator, aannemer, werfconducteur, dienst materieel, enz.) ; op de bouwplaats (bouwplaatsdirectie, werknemers, andere bedrijven) ; bij het einde van de bouwplaats (analyse en evaluatie van de wijzigingen, voorstellen voor verbetering). B. Inhoud van het Ondernemingsplan voor Veiligheid en Gezondheid (OVG) 1) Identificatieblad (zie bijlage 1 VGP-Deel B) met de algemene gegevens van de onderneming. ) Veiligheids- en Gezondheidsplan voor (onder)aannemers (zie bijlage VGP-Deel B) met de ondertekende intentieverklaring. 3) De beschrijving van de werken en de werkmethodes, met de nadruk op: a) de risico s eigen aan het bedrijf, rekening houdend met de omgevingsfactoren en de gekozen preventiemiddelen. b) de werken met risico voor interactie, te wijten aan tegelijk lopende activiteiten met andere ondernemingen, de wederzijdse risico s en de voorgestelde preventiemiddelen. 4) De modaliteiten voor het in acht nemen van de algemene coördinatiemaatregelen, bepaald door de veiligheidscoördinator. 5) De maatregelen voor hygiëne en de lokalen bestemd voor het personeel, zoals voorzien in het algemeen coördinatieplan. 6) De organisatie van de eerste hulp met onder andere het nodige medische materieel, de aanwezigheid van eerste hulpverleners, de maatregelen genomen voor de evacuatie van gekwetsten in het kader van het VGP. Het gedeelte beschrijving van de werken is het meest belangrijke van het plan; het moet vergezeld worden van een gedetailleerde ontleding van de risico s die voortvloeien uit de werkwijze, het materieel, de inrichting en installaties, het gebruik of het aanmaken van gevaarlijke producten, het verkeer en de verplaatsingen op de bouwplaats. Het plan kan evolueren. Het blijft steeds mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de werkwijze, de preventiemaatregelen bij het verminderen van de risico s of wanneer de aanwezige preventiemaatregelen een gelijkaardige of betere garantie bieden. Pagina 6/3

7 DEEL 3 RISICOANALYSE Algemeen principe Opzet van de bedoelde risicoanalyse is: iedereen neemt zijn eigen bekende risicogebied onder de loep. A Deeluitvoeringen: vb bekisten, ijzervlechten, schilderen, elektriciteit, asfaltering Omgeving:omwonenden; hulpdiensten A B Lot 1 Lot C Gecoördineerde WERF A Iedere aannemer staat in voor aangepaste risicoanalyses voor de eigen deeluitvoeringen en voor het samenbrengen van de risicoanalyses van de activiteiten uitgevoerd door de onderaannemers. De bevoegdheden, ervaring en specifieke opleiding van werknemers speelt hierbij een belangrijke rol. Uitvoerders worden over de werkmethode en risico s op voorhand gebrieft en via toolboxmeetings periodiek ingelicht. De opgemaakte risicoanalyse vormt de basis voor een veilige uitvoering en kan door de coördinator verwezenlijking worden getoetst aan de praktijk. B De aannemers kaderen de ingebrachte risicoanalyses in de volledige opdracht van zijn lot onder de vorm van een beschrijvende risicoanalyse. De beschrijvende risicoanalyse wordt door de veiligheidscoördinator ontwerp geïnitieerd onder de vorm van enkele open vragen voor de aannemer bij zijn inschrijving. C De coördinator verwezenlijking ziet de ingediende risicoanalyses na en overlegt samen met alle partijen om te komen tot coördinerende afspraken m.b.t tot de veiligheid op de werf. Pagina 7/3

8 Open vragenlijst m.b.t de veilige uitvoeringswijzen t.b.v de inschrijvers Een aantal open vragen m.b.t tot de voornaamste projectgebonden risicoknelpunten waarbij de uitvoeringswijze een impact kan hebben op de veiligheid en de werfcoördinatie van het betrokken project. Dit analysedocument, in te vullen door de inschrijvers, is een criterium voor de selectie van de ondernemingen. Dit moet de bouwheer toelaten om de bekwaamheid van de inschrijvers te beoordelen in het uitschakelen aan de bron, het evalueren en het verminderen van risico s. Als hulp om gemakkelijk het VGP te doorlopen en om op de best mogelijke wijze te beantwoorden aan de doelstellingen ervan stellen wij u voor de volgende informatie op te geven. A. Gegevens over de onderneming NACE-code (3 cijfers): Frequentiegraad en graad van ernstigheid Opmerkingen Frequentiegraad van de ongevallen voor uw bedrijf Fg = #ongevallen* /# uren blootstelling per jaar Graad van ernstigheid van de ongevallen Weg = #verloren kalenderdagen*1000 / #uren blootstelling per jaar Totale Graad van ernstigheid Geg = (# verloren kd+#forfaitaire dagen)*1000/# uren blootstelling per jaar Bovenstaande cijfers worden geattesteerd door de arbeidsongevallenverzekering van de aannemer. Preventiestructuur : Verantwoordelijke : Afgevaardigde op de bouwplaats: Certificering Kwaliteit/Veiligheid Type + datum van certificering Pagina 8/3

9 B. Organisatie van de preventie op de bouwplaats De veiligheidsvereisten ten aanzien van onderaannemers zijn ingebouwd: - bij de prijsaanvraag aan de onderaannemer? - bij de keuze van de onderaannemer? - bij de ondertekening van het contract met de onderaannemer? Beschrijf bondig deze vereisten: Voorziene opleidingen? Voor uw medewerkers Voor de medewerkers van de onderaannemers C. Preventie van specifiek risico s Te omschrijven uitvoeringsmethoden in te vullen door de coördinator ontwerp De coördinator bepaalt de specifieke werken die om een toelichting van de uitvoeringsmethode vragen. A. Specifieke aandachtspunten i.v.m. de te nemen veiligheidsmaatregelen beschreven in het VGP-Deel B (cfr. Artikel 30, 1 ) Toegangen tot het dak VALBEVEILIGING!! Systeem van valbeveiliging + specifieke werkmethode verder te preciseren door de inschrijver!! Maken van doorvoeren in het dak (luiken): valbeveiliging (zie hierboven) + interactie derden (onderliggende verdieping) Maximale toegelaten lasten op het dak Afbraak bestaande dichting evacuatie van afbraakmaterialen van het dak Gebruik hefwerktuigen Brandgevaar!! (branden van dakdichting) B. Kosten i.v.m. specifieke veiligheidsmaatregelen (cfr. Artikel 30, ) Ter beschikking stellen van buitengewone persoonlijke beschermingsmiddelen - bij gebruik van de reeds geplaatste verankeringspunten tijdens afwerkingsfase, harnassen ter beschikking te stellen (indien van toepassing) Ter beschikking stelling van collectieve preventiemaatregelen en -middelen ten behoeve van andere aannemers die deze alleen of mede zullen gebruiken (voor zover van toepassing): - collectieve valbeveiliging aan de dakranden - werfomheiningen Opmerking: de kosten voor de persoonlijke en collectieve preventiemaatregelen en middelen voorzien ten behoeve van het eigen personeel van de inschrijver, zijn verondersteld vervat te zijn in de eenheidsprijzen van de inschrijving. Pagina 9/3

10 Beschrijving specifieke uitvoeringsmethode in te vullen door de inschrijver De coördinator bepaalt de specifieke werken die om een toelichting van de uitvoeringsmethode vragen. A. Specifieke aandachtspunten i.v.m. de te nemen veiligheidsmaatregelen beschreven in het VGP-Deel B (cfr. Artikel 30, 1 ) B. Kosten i.v.m. specifieke veiligheidsmaatregelen (cfr. Artikel 30, ) Pagina 10/3

11 Risicoanalyse en toe te passen preventiemaatregelen De risicoanalyse opgenomen in het vgp is bedoeld om de risico s m.b.t. de te verwachten werfverrichtingen, de interacties tussen achtereenvolgende en tegelijk optredende aannemers alsmede de interacties met de externe omgeving van de werf te inventariseren. Het is voor de vc tijdens de opmaak van het vgp niet duidelijk welke technieken er al dan niet door de aannemers zullen toegepast worden om hun opdracht te realiseren. Daarom dient iedere aannemer een specifieke risicoanalyse uit te voeren voor deze werf en op te nemen in zijn OVG voor deze werf risico naar co-activiteit op de werf en interactie met de omgeving en de toe te passen preventiemaatregelen De co-activiteitsgraad geeft aan in welke mate er: o o wederzijdse inwerking van de opgesomde activiteiten is van tussenkomende partijen onderling en dit tegelijk of achtereenvolgens, wederzijdes inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar de tmb is gevestigd; onder andere activiteiten wordt inzonderheid verstaan het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of voortzetten van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie De vc legt deze co-activiteitsgraad vast op een niveau variërende van 1 tot 5 (1=weinig coactiviteit; 5=veel co-activiteit). Deze co-activiteitsgraad is een subjectief element die naargelang de aangestelde vc kan variëren. Dit cijfer is bijgevolg indicatief. De inschatting van de co-activiteitsgraad gebeurt aan de hand van een initiële werfplanning opgemaakt door de partij die door de bouwheer belast werd met de opmaak en opvolging van de werfplanning; het is in het stadium waarbij de vco zijn vgp in de ontwerpfase moet opmaken uiteraard onmogelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van de effectief te voorziene werfplanning. De vc verwezenlijking zal op regelmatige tijdstippen ad hoc deze co-activiteit dienen her in te schatten in functie van de zich voordoende afwijkingen tegenover de initiële werfplanning. RISICO S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN & GEZONDHEIDVOORZIENI NGEN Problematische interactie van verschillende aannemers PREVENTIEMAATREGEL EN INSTRUCTIES A. WERFINRICHTING Goede afspraken tussen de verschillende aannemers Cfr. Bestek art 8 : Simultaan, of met enige defasering zullen in de omgeving een aantal werken uitgevoerd worden door derden. Het betreft in hoofdzaak: - Het aanleggen van nieuwe riolering en sanitaire leidingen in het sluisgebouw - Het vernieuwen van 3 liften in het sluisgbouw - exploitatie van Kallo sluis - Vernieuwen van het buitenschrijnwerk van het sluisgebouw Tussenkomende partijen Coactiviteitsgraad 5 De aannemer zal hier tijdig van op de hoogte gebracht worden zodat de nodige afspraken hieromtrent kunnen gemaakt worden. Problematische interactie met personeel,, De werfplek en opslagplaatsen dienen goed afgesloten te zijn van de dienste, zodat onbevoegden niet in de werfzone kunnen komen. Dit om ongevallen te vermijden. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen en instandhouden van de werfomheining met de nodige signalisatie en verlichting tot het einde van de werken. De toegang tot de werfzone wordt door de aannemer gecontroleerd en geschiedt onder zijn verantwoordelijkheid. Aan onbevoegden wordt de toegang tot de werf ontzegd door de aannemer. Pagina 11/3

12 RISICO S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN & GEZONDHEIDVOORZIENI NGEN PREVENTIEMAATREGEL EN INSTRUCTIES Tussenkomende partijen Coactiviteitsgraad Maatregelen treffen om veilige toegangen tot het dienstgebouw te garanderen (maatregelen treffen tegen vallende materialen e.d.). Problematische interactie omgeving met als gevolg schade. Val van personen op de begane grond. Bestaande gebouw, installaties en omgeving beschermen tegen schade Opmaak plaatsbeschrijving. Orde en netheid garanderen door periodieke opruimbeurten te voorzien.(zie VGP-Deel A punt 3.54 afvalverwijdering). Elke aannemer staat in voor het verwijderen van het afval, eigen aan zijn perceel. 4 Plaats van afvalcontainers aan te duiden op het werfinrichtingsplan. Eventuele schriftelijke overeenkomsten tussen de verschillende aannemers m.b.t. gezamenlijk gebruik van afvalcontainers voor te leggen aan de bouwheer en de veiligheidscoördinator. Deze overeenkomsten maken deel uit van het OVG van de aannemer. Doorgangen en toegangswegen steeds onmiddellijk vrijmaken van materialen, afval en afbraakmaterialen. Overmatige inplanting van werfketen met als gevolg te beperkte functioneringsruimte Ofwel kan elke optredende aannemer zijn eigen werfkeet met de nodige voorzieningen opstellen ofwel kan er een overeenkomst gesloten worden met een andere aannemer of met de bouwheer omtrent het gebruik ervan (zie VGP-Deel A 3.50). Indien van toepassing, kopie van de schriftelijke overeenkomst te bezorgen aan de vcv. 5 Gevaar voor vallende materialen/brokstukken Opstellen van een werfinrichtingsplan met de aanduiding van de inplanting van de werfvoorzieningen en ter goedkeuring voorleggen aan de bouwheer en de vcv. Veilige doorgangen voorzien. Doorgangen beschermen tegen bv vallende materialen. Bv bij het bovenbrengen van materialen en materieel mbv hefwerktuigen: rondom gevarenzone af te sluiten. Struikelgevaar - gezondheidsschade ingevolge onvoldoende licht. Problematische opslag materiaal/afval Valgevaar toegangen tot de daken Voldoende verlichting aanbrengen (artikel 6 ARAB) 0 lux: buiten gebouwen waar niet gewerkt wordt; 50 lux: doorgangen binnen gebouw; 00 lux: plaatsen waar niet gewerkt wordt (of deze ruimtes afschermen); 300 lux: plaatsen waar er gewerkt wordt. De aannemer mag slechts materialen/afval stapelen op de door het bestuur aangeduide plaats. Opslagzones aan te duiden op het werfinrichtingsplan. (zie VGP-Deel A punt 3.53). Alle materialen opslaan binnen de aangeduide opslagzone. Opslagzones afbakenen en aanbrengen van signalisatie. Veilige toegangen te voorzien tot de daken. Bij voorkeur van binnenuit of m.b.v. trappentoren. Toegangen tot ladder en/of trappentoren af te sluiten voor onbevoegden. Maximale lengte van ladders: 10m 1 5 Problematische interactie op het verkeer B. AAN- EN AFVOER VAN MATERIALEN Veilige verkeerssituatie garanderen op het terrein. Zone voor laden en lossen op voorhand te bepalen aan te duiden op het werfinrichtingsplan en ter goedkeuring voorleggen aan de bouwheer en de vcv aanbrengen van de nodige signalisatie. Aanrijding van personen problematische interactie Overleg inzake exploitatie van de sluis. Vrachtwagens signaleren tijdens laden en lossen (bijv. knipperlichten). 5 Pagina 1/3

13 RISICO S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN & GEZONDHEIDVOORZIENI NGEN PREVENTIEMAATREGEL EN INSTRUCTIES met derden Begeleiden van de vrachtwagens tijdens het achteruitrijden goede communicatie geluidssignaal tijdens achteruitrijden. Opleiding en instructies voorzien voor bestuurders (zie VGP- Deel A 3.15) Let op: exploitatie van de sluis (nodige overleg te voorzien)! Tussenkomende partijen Coactiviteitsgraad Valgevaar van materialen bij af- of opladen van materialen. Instabiliteit wegzakken van de kraan Valgevaar van personen Val van materialen Valgevaar Elektrocutie bij gebruik van elektrisch materieel en kabels Elektrocutie Struikelgevaar over losliggende kabels Evacuatie van afbraakmaterialen Problematische interactie met als gevolg schade Problematische interactie met derden : personeel, bezoekers, Gebruik van conforme, gekeurde hefwerktuigen. (zie VGP- Deel A, 3.1 ev). ZIE PUNT C VAN DE RISICOANALYSE C. WERKEN MET HEFWERKTUIGEN Maatregelen treffen om het wegzakken te voorkomen voorziene van stabiele ondergrond Keuringsattesten van hefwerktuigen dienen ter inzage te zijn op de werf. Inplanting aan te duiden op werfinrichtingsplan en ter goedkeuring voorleggen aan de bouwheer en vcv. Dragen van persoonlijke valbeveiliging (hoogwerker, schaarliften, verplaatsen op giek van kraan, ) Keuringsverslagen dienen steeds ter inzage te zijn op de werf. Hefvermogen mag niet overschreden worden. Controle van de heftoebehoren voor gebruik. Aanslaan van lasten door bevoegd persoon. Werkzone afbakenen en signaleren. Werfomheining voorzien rondom de hefwerktuigen. Nooit onder hangende lasten lopen. Gelijktijdig boven elkaar uit te voeren werken vermijden. Materiaalliften mogen in geen geval gebruikt worden voor personentransport. Dragen van persoonlijke valbeveiliging bij werken vanuit hoogwerkers. D. ELEKTRICITEIT OP DE BOUWPLAATS Controle op beschadigingen van kabels en stekkers voor gebruik. Bij beschadigingen onmiddellijk buiten gebruik stellen. Elektrische kabels beschermen tegen beschadigingen kabels zoveel mogelijk ophangen Gebruik maken van IP44 eis AREI:(in vochtige ruimtes = bouwplaats). Elektrische kabels niet in het water laten liggen zoveel mogelijk ophangen. Materieel niet optillen bij elektrische kabel. Nooit onder spanningstaande delen werken of indien de werken het toelaten, gebruik maken van het door het AREI vastgelegde isolerende gereedschap en PBM s. Kabels waar mogelijk ophangen om struikelgevaar te voorkomen. E. AFBRAAKWERKEN ZIE OOK PUNT A WERFNIRICHTING EN C VAN DE RISICOANALYSE HEFWERKTUIGEN/KRAANWERKEN Plaatsbeschrijving maken. Maatregelen treffen ter bescherming van de gebouwen en installaties. Veilige toegangen verzekeren. Beschermen van derden tegen vallende of wegspringende materialen. Zie ook punt A van de risicoanalyse WERFINRICHTING. Geen materialen naar beneden gooien alle materialen van het dak te verwijderen m.b.v. materiaallift, kraan of via stortkokers Pagina 13/3

14 RISICO S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN & GEZONDHEIDVOORZIENI NGEN PREVENTIEMAATREGEL EN INSTRUCTIES Tussenkomende partijen Coactiviteitsgraad Problematische interactie met diensten: hinder van lawaai, trillingen en stof Maatregelen treffen om lawaai, trillingen en stof tot een minimum te herleiden. Gebruik maken van geluid- en trillingsgedempt materieel. Waar nodig stofdichte wanden te voorzien. 3 Val van personen op de begane grond Orde en netheid garanderen periodieke opruimbeurten. Afbraakmaterialen zo snel mogelijk van de werf verwijderen. Toegangswegen onmiddellijk vrijmaken van puin. Val personen van hoger gelegen vlak bij afbraak van dakbedekking Conforme collectieve valbeveiliging te voorzien rondom rond conforme borstwering. Indien CBM/borstwering dient weggenomen te worden en geen enkele andere vorm van collectieve beveiliging mogelijk is (bv werken van op stellingen, hoogwerker), gebruik maken van persoonlijke valbeveiliging. Er wordt geen collectieve bescherming weggenomen zonder voorafgaand akkoord van de vc. CBM aan te brengen op een veilige manier, door bv gebruik te maken van hoogwerker. Indien dit niet mogelijk is, gebruik maken van PBM. 5 Valgevaar tgv hoge windsnelheden. Duidelijke instructies geven tot welke windsnelheden er verder mag gewerkt worden op het dak. Val van personen van hoger gelegen vlak Openingen/doorvoeringen dichtmaken met een beloopbare, niet wegneembare plaat. Er wordt geen collectieve bescherming weggenomen zonder voorafgaand akkoord van de vc. 5 Verwondingen derden door bv wegspringende deeltjes, vallende materialen Werkzones afbakenen en signaleren. Bij het maken van doorvoeringen in de vloerplaat, onderliggende verdieping ook afbakenen. 5 Bovenbrengen van materialen Van personen van hoger gelegen vlak door de slechte instandhouding van collectieve beschermingsmiddelen voor achtereenvolgens of gelijktijdig optredende aannemers F. DAKWERKEN ZIE OOK PUNT C: WERKEN MET HEFWERKTUIGEN/ KRAANWERKEN Conforme collectieve valbeveiliging te voorzien rondom rond conforme borstwering. Indien CBM/borstwering dient weggenomen te worden en geen enkele andere vorm van collectieve beveiliging mogelijk is (bv werken van op stellingen, hoogwerker), gebruik maken van persoonlijke valbeveiliging. Er wordt geen collectieve bescherming weggenomen zonder voorafgaand akkoord van de vc. CBM aan te brengen op een veilige manier, door bv gebruik te maken van hoogwerker. Indien dit niet mogelijk is, gebruik maken van PBM. 5 Er zullen verankeringspunten voor persoonlijke valbeveiliging voorzien worden op het dak deze kunnen eventueel reeds tijdens de uitvoering van de werken gebruikt worden, mits deze gekeurd zijn voor gebruik. Val van personen van hoger gelegen vlak Veilige toegang te voorzien tot het dak (toegang van binnenuit of via trappentoren geniet de voorkeur). Zie ook punt A van de risicoanalyse. Valgevaar tgv hoge windsnelheden. Duidelijke instructies geven tot welke windsnelheden er verder mag gewerkt worden. Gebruik gevaarlijke producten. Veiligheidskaarten van de gebruikte producten moeten systematisch op de werf aanwezig zijn. Pagina 14/3

15 RISICO S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN & GEZONDHEIDVOORZIENI NGEN PREVENTIEMAATREGEL EN INSTRUCTIES Voorlichting van de werknemers betreffende de mogelijke risico s. Instructies opvolgen. Etikettering van de gevaarlijke producten. Opslag op de van op voorhand bepaalde plaats, aan te duiden op het werfinrichtingsplan. Dragen van PBM s, zoals aangegeven op de veiligheidsfiches. Tussenkomende partijen Coactiviteitsgraad Brandgevaar van licht ontvlambare materialen. Licht ontvlambare materialen moeten derwijze gestapeld en afgedekt worden dat zij niet kunnen ontbranden door zelfverhitting of uitwendige oorzaken (bv sigarettenpeukjes). 3 Brandgevaar bij branden van bitumen Aangepaste brandblusmiddelen ter beschikking hebben. Afkoelingsmiddelen voorzien voor smeulende deeltjes. Orde en netheid garanderen. Vuurvergunning aanvragen (zie VGP-Deel A 3.1). Evacuatieplan opstellen!! 4 Brand- en ontploffingsgevaar bij gebruik van gasflessen. Val van materialen Gasflessen rechtopstaand gebruiken en stockeren. Bij verlaten werkpost, gasflessen steeds dichtdraaien. Gasflessen op voldoende afstand van de bitumenketel plaatsen. Leidingen dagelijks nakijken. Veilige doorgangen verzekeren. Doorgangen beschermen tegen bv vallende materialen. Werkzones afbakenen en signaleren. 3 4 Gevaar voor brandwonden Instabiliteit dak Aangepaste PBM s en kledij (katoen) dragen. Water om eventuele brandwonden af te koelen en voorgeschreven EHBO materiaal ter beschikking hebben. Maximaal toegelaten lasten op het dak op te vragen aan opdrachtgever (rekening houdende met draagstructuur van het dak). Materialen/materieel te stapelen rekening houdende met maximale toelaatbare lasten. 1 4 Pagina 15/3

16 DEEL 4 KRITIEKE FASEN TIJDENS VERWEZENLIJKING VAN HET BOUWWERK Opmerking m.b.t. kritieke fasen waarop de vcv aanwezig dient te zijn op de werf: Het is niet mogelijk om op het moment van de opmaak van het veiligheids- en gezondheidsplan alle kritieke fasen te bepalen waarop de veiligheidscoördinator-verwezenlijking (vcv) aanwezig moet zijn, gezien er nog onvoldoende bekend is van de gemaakte keuzes van bouwtechnieken, werforganisatie, de opgelegde werfduur, het aantal betrokken aannemers en onderaannemers, enz. Indien van toepassing voor deze werf, zal de veiligheidscoördinator de bouwplaats zeker tijdens de volgende kritieke fasen (dit zijn momenten waarop volgens ARAB en CODEX werken met verhoogd risico uitgevoerd worden) bezoeken, conform de overeenkomst: het graven van en werken aan of in putten of sleuven van meer dan 1,0 m diepte het werken met een valgevaar van een hoogte van 5 m of meer werken in de nabijheid van elektrische hoogspanningslijnen of kabels of van leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of meer ; werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen. DEEL 5 BIJLAGEN Inhoud: 1. Modelblad voor identificatie aannemer. Veiligheids- en gezondheidsplan voor (onder)aannemers 3. Contracten aannemer- onderaannemer 4. Procedure bij een ernstig ongeval 5. Noodoproepnummers 6. Ongevalsinstructieblad 7. Ongevalleninlichtingenblad Pagina 16/3

17 5.1 Bijlage 1: Identificatieblad per aannemer en/of onderaannemer Project: Omschrijving van de werken: Aannemer(*) :... Adres : NACE-code (3 cijfers): Tel : Fax : Aard uit te voeren werken : Vermoedelijke begin- en einddatum: Voorzien aantal werknemers op de werf: Ondernemingshoofd(*) (verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding) Naam : Functie : Preventieadviseur(*) Naam : Functie : Projectleider Naam : Functie : Werfleider Naam : Functie : Aangeduide veiligheidsverantwoordelijke (aanwezig op de werf) Naam : Functie : EHBO werf : Eerste hulpverlener (aanwezig op de werf) Naam : Functie : Brevet : Middelen : Wetsverzekeraar Arbeidsongevallen(*) (**): Adres : Tel : Fax : Fg Weg Geg jaar X-3 jaar X- jaar X-1 Arbeidsgeneeskundige dienst(*): Adres : Tel : Fax : handtekening verantwoordelijke betrokken aannemer/onderaannemer + datum * In geval van TV, te preciseren per firma ** Attesten bijvoegen van de Wetsverzekeraar Arbeidsongevallen met opgave van de frequentiegraad (Fg), de werkelijke ernstgraad (Weg) en de globale ernstgraad (Geg) van de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de start van de werkzaamheden. Pagina 17/3

18 5. Bijlage : Veiligheids- en gezondheidsplan voor (onder)aannemers project: bouwplaats: onderneming: adres: pc/gemeente: tel: fax: o aannemer o onderaannemer ALGEMENE INFORMATIE: Preventieadviseur.: Veiligheidsverantwoordelijke op de werf: EHBO-hulpverlener op de werf: Externe dienst voor preventie en bescherming Arbeidsgeneesheer: Verzekeraar arbeidsongevallen: Omschrijving van de uit te voeren werken: Maximaal aantal werknemers (+onderaannemers) op de werf: Uitvoeringsperiode: van / / tot / / INTENTIEVERKLARING: Ondergetekende verklaart het VGP ontvangen te hebben en de verantwoordelijkheid te zullen nemen om al zijn werknemers en onderaannemers die voor zijn rekening werken, te informeren over de inhoud. Eveneens bevestigt ondergetekende de voorschriften van het bouwplaatsreglement duidelijk begrepen te hebben. Voor kennisneming, Voor akkoord, datum: / / datum: / / Veiligheidscoördinator Ondernemingshoofd (dit document vóór de start van de werken terugbezorgen aan de coördinator) Pagina 18/3

19 5.3 Bijlage 3: Contracten aannemer- onderaannemer Inleiding Dit document stelt een aantal clausules voor die door de aannemers kunnen opgenomen worden in het contract met hun onderaannemers. Bestaande clausules kunnen aangevuld of vervangen worden door volgende tekst. Deze clausules gelden onverminderd voor het contract tussen de aannemers en de bouwheer/opdrachtgever. VEILIGHEIDSCLAUSULES IN HET CONTRACT 1. Elke onderneming en/of elke zelfstandige die op de bouwplaats werken uitvoert en/of laat uitvoeren en ieder persoon die op de bouwplaats aanwezig is, moet het BOUWPLAATS- REGLEMENT, onverminderd de bepalingen uit het VGP-Deel A naleven (het bouwplaatsreglement is een addendum bij de bestelling - het geeft een samenvatting van belangrijke onderdelen uit het VGP-Deel A). Het reglement evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen beogen de Coördinatie van Veiligheid, Gezondheid en Milieu op de bouwplaats. Elke onderneming moet zelf instaan om dit reglement ter kennis van zijn personeel, leveranciers, onderaannemers en eventueel bezoekers te brengen en de toepassing ervan op te leggen.. Het reglement doet geen afbreuk aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B. - CODEX), de mijncode, het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.), eventueel de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten, collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's), de geldende reglementering met betrekking tot het milieu en de eventueel andere door de bouwheer opgelegde bepalingen. 3. Elke onderneming is verplicht zijn OVG op te stellen. Dit document moet, vooraleer de werken starten, aan de aangestelde veiligheidscoördinator voorgelegd worden. Pas na onderling overleg mogen de werken aangevat worden. 4. TOEZICHT EN SANCTIES De bouwheer, de bouwdirectie, de veiligheidscoördinator of de aangestelde(n) heeft (hebben) steeds het recht de werkzaamheden te controleren, het gebruik van onveilig materieel, werktuigen en/of werkmethoden te verbieden en de werken te stoppen, indien naar zijn (haar) mening het werk zelf, of de manier van uitvoeren gevaarlijk is. Ingeval correcties en/of aanvullende maatregelen op gebied van veiligheid en/of gezondheid en/of milieu uitgevoerd moeten worden, kan de bouwheer, bouwdirectie, veiligheidscoördinator of aangestelde beslissen deze uit te voeren op kosten van de onderneming(en) die in gebreke blijft (blijven). Personen die de veiligheids- gezondheids- en milieurichtlijnen niet naleven en/of zich niet kunnen identificeren, zullen van de bouwplaats gezonden worden. 5. INTENTIEVERKLARING Elke onderaannemer moet - vooraleer de werken aangevat worden - de intentieverklaring ondertekend (zie blad 1 van bijlage ) terugbezorgen aan de aannemer met kopie aan de veiligheidscoördinator verwezenlijking. Pagina 19/3

20 5.4 Bijlage 4: Procedure bij een ernstig ongeval 1. Vòòr elk ander ingrijpen: het eventueel nog bestaand gevaar uitschakelen (bv. voorwerpen die dreigen te vallen wegnemen, elektrische stroom afsluiten,...). Alarm aan interne hulpdiensten, werfleiding en bouwheer/opdrachtgever. 3. Hulpverlenen aan het slachtoffer. 4. Oproepen van de externe hulpdiensten. Inhoud van de boodschap: - naam van de oproeper - identificatie van de werf - aantal gekwetsten + aard verwondingen - indien nodig MUG (medisch urgentie team) er bijvragen. Bij de werftoegang moet een persoon geposteerd worden die de hulpdienst opvangt, de nodige inlichtingen verschaft en begeleidt naar de plaats van het ongeval. 5. Verwittigen: de familie van de gekwetste bij opname in het hospitaal of bij overlijden; de preventieadviseur van de aannemer; de werkgever van de gekwetste; de veiligheidscoördinator verwezenlijking; de bouwheer/opdrachtgever of zijn afgevaardigde ter plaatse; de technische arbeidsinspectie Brussel (tel ): - onmiddellijk indien het slachtoffer overleden is of naar alle waarschijnlijkheid een blijvende handicap opgelopen heeft; - binnen de dagen indien een ongeschiktheid van meer dan een maand of een lichte permanente handicap verwacht wordt; - na elk ongeval waarbij een persoon een elektrische schok onderging; Dienst Elektrische Energie van het Ministerie van Economische Zaken na elk ongeval "met elektriciteit" waarbij gekwetsten vielen. 6. Ongevalsonderzoek naar de omstandigheden door de preventieadviseur van de betreffende onderneming + geschreven rapport (kopie aan de veiligheidscoördinator verwezenlijking). 7. Maatregelen nemen om herhaling van elk gelijkaardig ongeval te voorkomen. 8. Documenten: ongevalsaangifte; ongevalsinstructieblad na samenspraak tussen werfleiding, preventieadviseur en veiligheidscoördinator verwezenlijking (bijlage 6); kopieën klasseren in coördinatiedagboek op de werf. 9. Bij werkhervatting: werkhervatting niet toelaten zonder genezingsattest verwittigen preventieadviseur indien de afwezigheid meer dan 1 week bedroeg steeds de veiligheidscoördinator verwezenlijking op de hoogte brengen eventueel medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer (art. 131 ARAB). Pagina 0/3

21 5.5 Bijlage 5: Noodoproepnummers Tel 100 gsm 11 Medische spoeddienst Ziekenhuis met urgentiedienst 4/4u o Vermeld referentiepunt en straatnaam o Vermeld de aard van verwonding o Vermeld of het slachtoffer ademt o Vermeld of het slachtoffer hartslag heeft o Vermeld de naam van Uw firma en Uw eigen naam o Bij levensgevaar meteen via de 100 bijstand vragen van de MUG (medische urgentie groep) Maximaal beroep doen op de dienst 100 voor vervoer van een gekwetste, gezien risico van shock tijdens vervoer!! Huisartsen Cfr dienst 100 of urgentiedienst 4/4u Oogarts Cfr urgentiedienst 4/4u Antigifcentrum 070/45.45 militair Hospitaal Neder-over-Heembeek Brandweer Tel 100 gsm 11 Politiediensten : 101 (alg. nummer) o Wacht niet op ziekteverschijnselen vooraleer te bellen o Geen melk toedienen, melk is geen tegengif o Niet laten braken! Meestal is braken niet aangewezen, bel eerst o Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke stof in de ogen of op de huid o Verlucht de ruimte goed als er irriterend of giftig gas vrijgekomen is. o Vermeld de plaats van de brand en punt en straatnaam waar de brandweer wordt opgewacht o Vermeld de aard van de brand (gas, vloeistof, vaste stoffen,...) o Vermeld de omvang, de beschikbaarheid van bluswater, de aanwezigheid van gewonden, de aanwezigheid van EHBO Federale politie zone Kallo tel urgentie: 101 tel info: DOVO Te verwittigen via de federale politie of via het rechtstreekse nummer Pagina 1/3

22 5.6 Bijlage 6: Ongevalsinstructieblad 1. WAT DOEN BIJ EEN ONGEVAL? alle verder gevaar voorkomen en paniek vermijden verzorgen van de gekwetste ruzies en onrust bij de andere werknemers voorkomen onderzoek naar de omstandigheden zie ook ongevalsprocedureblad (bijlage 4). FORMALITEITEN EN GEGEVENS naam slachtoffer:... werkgever :... dag, datum en uur van het ongeval:... werd de draagberrie gebruikt? ja? nee? wie verleende de eerste hulp?... plaats en aard van de verwonding (hoofd, arm, inwendig,...):... vervoer naar ziekenhuis? ja? nee? zo ja :? met ziekenwagen? met voertuig werkgever uur van vertrek:... andere verzorging:? gekwetste gaat alleen naar ziekenhuis? gekwetste gaat naar huisdokter? verzorging alleen op de werf dag, datum en uur van eventueel verwittigen : - familie van de gekwetste:... - preventieadviseur:... - de veiligheidscoördinator verwezenlijking:... - technische inspectie:... formulieren mee te geven met de gekwetste: - medisch attest - genezingsattest de werknemer moet ook zijn ziekenkas op de hoogte brengen datum werkhervatting :... Pagina /3

23 5.7 Bijlage 6: Ongevalleninlichtingenblad Datum: Aannemer:. BETREFT: ALLE arbeidsongevallen overkomen aan de werknemers van de hoofdaannemer en zijn onderaannemers, leveranciers en bezoekers op het project. De ondergetekende... verklaart dat tijdens de periode van... tot... 1.? Geen enkel arbeidsongeval gebeurde in het kader van de uitvoering van project Handtekening :....? Volgende arbeidsongevallen zich voordeden : Datum Naam gekwetste werkgever Afwezigheid Van tot Een kopie van elke ongevalsaangifte wordt hierbij gevoegd. Handtekening :... DIT INLICHTINGENBLAD DIENT TERUGBEZORGD AAN DE VEILIGHEIDSCOORDINATOR VERWEZENLIJKING (MET KOPIE AAN DE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING) TEN LAATSTE OP HET EINDE WERKEN EN OP HET EINDE VAN IEDER KALENDERJAAR; Pagina 3/3

VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B)

VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B) VEILIGHEIDS- en GEZONDHEIDSPLAN DEEL BIJZONDERHEDEN (VGP - Deel B) PROJECT: 16EF/2012/23 Aanbrengen van bodembescherming thv brugpijlers Zelzate Haven Van Gent Brug van Zelzate BOUWHEER: Vlaams Gewest

Nadere informatie

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat verplicht te gebruiken invuldocumenten (zie volgende blz.). Enkel deze documenten mogen gebruikt worden

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte

(Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte (Ernstige) arbeidsongevallen & -aangifte Infodag contactpersonen & directie Rodolf Broers Karen Brems 1 Probleemstelling In de school meldt een aannemer zich aan om te komen bekijken welke sanitaire werken

Nadere informatie

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg

Dossier nr. Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg KOSTPRIJS PREVENTIEMAATREGELEN en MIDDELEN Dossier nr. 314.332 datum 20.10.2015 Renovatie inkomhal Colomba Kortenberg Omschrijving der werken en leveringen Bestekpost Gedeeltelijke totalen excl. BTW 1

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden)

ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) ALGEMEEN BOUWPLAATSREGLEMENT (Procedure werken met derden) Bouwplaatsreglement 1. Inleiding 1.1 Dit reglement, evenals de daaruit volgende verplichtingen, heeft tot doel de coördinatie van veiligheid,

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen

ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN IST-GEB-HUI Provinciedomein Huizingen In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB

1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB 1 Nieuwe, vereenvoudigde regelgeving TMB gepland van toepassing? Geen VC vereist Regelgeving VC voor grote bouwwerken houdt werkzaamh. in met verh. gevaar? (3) of ferte(5) verzekert VContwerp(1) offerte

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten:

De aannemer kan een attest VCA of Be Sacc voorleggen. In elk geval dient de aannemer zich minstens te houden aan volgende vereisten: 1 III. Technische bepalingen Artikel 1 : Veiligheids- en welzijnsmaatregelen 1.1. Algemene werfinrichting en veiligheidseisen De aannemer voorziet alle nodige werken voor de veilige inrichting van de werf

Nadere informatie

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu:

1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: 1. Organisatie veiligheid, gezondheid en milieu: De veiligheidscoördinator heeft op de werf de leiding over de coördinatie van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu voor het geheel van de werkzaamheden.

Nadere informatie

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation T8200_: (PID) Conform de Wet op het Welzijn 04/08/96 en de Europese Richtlijn 92/57/EEG en het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 25/01/01 Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77

VEILIGHEIDSPLAN. NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 VEILIGHEIDSPLAN NV BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK Industriepark-West 55 9100 SINT-NIKLAAS Tel. : 03/766.02.34 Fax. : 03/777.26.77 1. Inhoudstafel A. Inleiding 1. Inhoudstafel 2. Beleidsverklaring 3. Toelichting

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 2 00.10. voorwoord - algemeen... 2 00.20. uitgangspunten - algemeen... 2 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 2 00.40. gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Vreemde talen op de bouwplaats

Vreemde talen op de bouwplaats . 09/10/2012 ir. Tom Vermeersch FOD WASO, TWW RD Oost-Vlaanderen Vaststellingen tijdens inspectiebezoeken i.v.m. buitenlandse bouwvakkers: Objectief: Gebrekkige talenkennis Tekort aan veiligheids-en gezondheidsopleiding

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand WERKEN MET DERDEN WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1 ir.ph.durand philippe.durand@werk.belgie.be 1 Historiek -> Kaderrichtlijn 89/391/EG - 12/06/89 Veiligheid en gezondheid op het werk -> Op

Nadere informatie

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur

15 jaar KB TMB. Ervaringen van een inspecteur 15 jaar KB TMB Ervaringen van een inspecteur Studienamiddag Prebes Boom 06.10.2016 Yves De Groeve Sociaal inspecteur TWW Oost-Vlaanderen yves.degroeve@werk.belgie.be 4 foto s - voorbeelden 2016 2 3 15

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Veiligheids-en gezondheidsplan

Veiligheids-en gezondheidsplan Bvba JP Beerens Bergensesteenweg 709 1600 Sint-Pieters-Leeuw Tel: +32 2 361 04 31 @: info@jpbeerens.be www.jpbeerens.be Veiligheids-en gezondheidsplan Renovatie van daken van het kinderdagverblijf De Zonnebloem

Nadere informatie

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten

Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten Tabel 1: overzicht verplichte sociale documenten A. SOCIALE DOCUMENTEN e documenten of aanbevolen op werf Digitale vorm Arbeidsreglement Art. 15 Wet 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen voor

Nadere informatie

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken

Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Beleidsplan ESSENSCIA Vlaanderen inzake veiligheid, gezondheid en milieu bij aannemingswerken Dirk Gyzels Solvic N.V. VIBNA Werkgroep Veiligheidsbeheer Situering Responsible Care programma Essenscia leden

Nadere informatie

Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia

Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia NV ELIA Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van NV Elia Juli 2001 2/18 Algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht

Nadere informatie

Instructiekaart veilig werken welzijn op het werk

Instructiekaart veilig werken welzijn op het werk Instructiekaart veilig werken welzijn op het werk EHBO KOFFER 1. Waarschuwing en algemene richtlijnen 1. Noodplan of leidinggevende oproepen! Een dokter oproepen (bedrijfseerstehulp of leidinggevende bepaalt!)

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01)

VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSPLAN (Volgens KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen dd 25.01.01) Comm. V. A&A. Stijn Streuvelslaan 303 Veiligheidscoordinator: 1980 Zemst Florent Andries BTW BE 0817.155.912 0498/24.38.66 RPR Brussel Banque: 979-5924827-72 Email: adviesbureau.aa@gmail.com; VEILIGHEIDS

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING

IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING LOKALE POLITIE BRUGGE dienst Verkeersbelemmeringen voorbehouden aan de politie IN: TB P F TB DOSSIER: DVB/V AANVRAAG VERGUNNING voor het aanbrengen van VERKEERSTEKENS naar aanleiding van hetzij het uitvoeren

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Studienamiddag Leuven 22.10.2010 Arbeidsongevallen: verzoening tussen regelgeving en praktijk VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Uitzendkrachten

Nadere informatie

Algemeen V&G-plan. Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken. IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049)

Algemeen V&G-plan. Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken. IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049) Algemeen V&G-plan Project: Installatie van veiligheidsvoorzieningen op daken IRMM Retieseweg 111 2440 Geel (Besteknr.: 10049) W. 24/65.011 INHOUDSOPGAVE 1. Wettelijke bepalingen...4 1.1. Europese richtlijnen...4

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart - Bijlage IV KB IDPB 27/03/1998 Inhoud geldig tot 31/12/2007 Inhoud geldig vanaf 01/01/2008

Inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart - Bijlage IV KB IDPB 27/03/1998 Inhoud geldig tot 31/12/2007 Inhoud geldig vanaf 01/01/2008 I.Inlichtingen betreffende de steekkaart I. Inlichtingen betreffende de steekkaart 1. Jaar. 1. Jaar. 2. Chronologisch nummer van de steekkaart in het jaar. 2. Chronologisch nummer van de steekkaart in

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A VGP deel A - 1/3 KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W55038 ONDERZOEK NAAR EN UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN DEEL A Gebouwnr. 334-30 Gebouw : Instituut Burgerlijke Bouwkunde Adres : Kasteelpark

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10

VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10 VEILIGHEIDS- EN GE- ZONDHEIDSPLAN RMT-GEB-HUI-BA-12-10 In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 PROJECT Restauratie van de rotstuin

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan AANVULLING BESTEK ANB/WVL/ZENO/2008/PL/02 Mosselerlaan 69 B-3600 Genk Life- natuurproject ZENO: Actie C.2.2. en C6 fase 2: Vrijmaken van vochtige duinvalleien en plaatsen veekerende afsluiting. Agentschap

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Project: Renovatie riolering Adres: N702-Mizerikstraat

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP

VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP A A N W E Z I G V E R S L A G pagina 1 van de 7 VEILIGHEIDS-EN GEZONDHEIDSPLAN: ONTWERP Datum: 23/03/2015 Coördinator ontwerp: Evelyn Notebaert Dossier: STR-7207 FARYS Uitvoeren rioolaansluiting 1. OPVOLGING

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. Ondertitel of verduidelijking

WERKEN MET DERDEN. Ondertitel of verduidelijking WERKEN MET DERDEN Ondertitel of verduidelijking 2 ALGEMEEN In bijna iedere school worden regelmatig werknemers van andere bedrijven, de zogenaamde derden tewerkgesteld, vooral als het gaat over werkzaamheden

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON.

VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON. 1 VEILIGHEIDS- EN MILIEUEISEN BIJ DE BESTELBON. IDENTIFICATIE VAN DE BESTELLING. Besteller :... Bijlage aan de bestelbon :... Leverancier :...... Bestelobject :...... Dit document vormt één geheel met

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN In het kader van het K.B. betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005 Onderwerp N744 Noordlaan aanleg fietspad Adres: Tussen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A

KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A KU LEUVEN VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSPLAN VOOR DE WERKEN W7942 INBRAAKBEVEILIGING GELIJKVLOERS DEEL A Gebouwnr. 336-01 Gebouw : Plantkunde Adres : Kasteelpark Arenberg 31, 3001 Heverlee Ordernummer: 2100153948

Nadere informatie

C AANLEVERING VAN DOCUMENTEN 7 C1 Bij inschrijving 7 C2 Tijdens de werken 7 C3 Bij voorlopige oplevering 8

C AANLEVERING VAN DOCUMENTEN 7 C1 Bij inschrijving 7 C2 Tijdens de werken 7 C3 Bij voorlopige oplevering 8 Onze ref. 121V-Vlaamse Gemeenschapscommissie-Bestekveiligheid-0705-FM.doc - 1/13 audits procesregie projectondersteuning speciale technieken technisch advies veiligheidscoördinatie B E S T E K V E I L

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Veiligheids- en gezondheidsplan AG Stadsplanning Antwerpen 112/114 Grote Markt 1 AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 2000 Antwerpen versie 27-10-2011 Algemeen V&G-PLAN Project: Herinrichting Hollebeekvallei

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Formulier B - Dienstjaar 2001

Formulier B - Dienstjaar 2001 Opgelet! arverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier B - Dienstjaar 2001 Te bezorgen aan de bevoegde directie(s) van de Technische Inspectie vóór 1 april 2002 Dit

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU

Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer: A Wijze van overdracht: mail post Dactylo-datum: 23/5/2011 RPU RAPPORT RF SV 004.COD.02n (05/02/2004) Ing. Meino de Jong IRMM ISM Retieseweg 111 2440 Geel Onze referentie: A20110531-611124-RPU Datum van overdracht: 31/5/2011 Veiligheidscoördinator: Rudy Putteman Volgnummer:

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKEN VAN DE COÖRDINATOR TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKEN VAN DE COÖRDINATOR TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKEN VAN DE COÖRDINATOR TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATSEN Praktische case FEITEN Plaatsing van een bodem/lucht warmtewisselaar; Diepte uitgraving : +/- 6m; Werken

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen

VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen VC-CS : Voor wetswijzigingen Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele bouwplaatsen Voorstellen tot wijziging van KB TMB 1. Afschaffing van de 500 m² grens De oppervlakte van een project

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie