Verantwoordingsparagraaf VMBO-school, Warmondstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordingsparagraaf VMBO-school, Warmondstraat"

Transcriptie

1 Verantwoordingsparagraaf VMBO-school, Warmondstraat 1. Inleiding De gemeente Tilburg is voornemens om een uitwerkingsplan te maken voor het bestemmingsplan De Wijk. Het uitwerkingsplan beoogt in het plangebied een VMBO-school voor 600 leerlingen en 60 leerkrachten en ondersteunend personeel mogelijk te maken. Bijgevoegd is een memo waarin de toename van het groepsrisico voor het uitwerkingsplan beschreven staat, met een korte aanzet voor de verantwoording. De volledige verantwoording wordt hier beschreven. De overwegingen voor de verantwoording zijn in onderstaande tekst verwoord, overeenkomstig artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. In het kader van deze verantwoording heeft regionale brandweer advies uitgebracht. De relevante inbreng van dit advies is verwerkt in deze verantwoording. 2. Verantwoording Groepsrisico Beschrijving en ligging plan Het uitwerkingsplan voor de VMBO-school ligt tegen het spoor, tussen de Woerdenstraat, Wijboschstraat en Warmondstraat. De ontwikkeling ligt alleen binnen het invloedsgebied van de spoorlijn. De ontwikkeling ligt buiten de andere door de brandweer aangevoerde risicobron: het zwembad de Reeshof. Uit de risicokaart blijkt dat de ontwikkeling buiten het invloedsgebied en het effectgebied van gewonden van het zwembad ligt. Tevens is het zwembad geen Bevi-inrichting waarvoor het risico bij de verantwoording zou moeten worden betrokken. De spoorlijn is daarmee de enige relevante risicobron voor deze ontwikkeling. De afstand van het bouwvlak tot aan het spoor bedraagt circa 40,5 meter. Bij het vastleggen van het bouwblok is rekening gehouden met een uitbreiding van het spoor. Het gebouw ligt daarmee op tenminste 29m uit het hart van de buitenste spoorlijn. Structuurvisie Externe Veiligheid De beleidsontwikkeling op het aspect externe veiligheid heeft in januari 2010 tot de Beleidsvisie Externe Veiligheid geleid. In deel C van de Beleidsvisies is het planologisch kader verwoord. De VMBOschool ligt in een transportasgebied in zone II ( meter van de vervoersas). Op basis van de Beleidsvisie past de voorziene functie van de VMBO-school binnen het planologische kader voor de zone van meter (zie tabel 1). De functie betreft een doelgroep die in hoge mate zelfredzaam is. De functie hoort niet tot de groep functies die uitgesloten wordt (grote zorgcomplexen, ziekenhuizen, basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf). In het brandweeradvies wordt de VMBO-school ten onrechte geschaard onder deze niet zelfredzame groep. Op de aspecten van de inrichting van het plangebied en de mogelijke maatregelen wordt in de onderstaande invulling van de verantwoording nader ingegaan.

2 Zone II: meter Maatgevend scenario Functie Inrichting BLEVE Toxische gaswolk Bevorderen: functies met een hoge mate van zelfredzaamheid en/of lage personendichtheid en/of lage kwetsbaarheid (kleinschalige kantoren en voorzieningen, bedrijven) Beperken/uitsluiten: functies met niet-zelfredzame personen (grote zorgcomplexen, ziekenhuizen, basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf) Hoogbouw met hoge personendichtheid zo ver mogelijk van de transportroute af projecteren. Bij verdeling personendichtheid over gebied rekening houden met groepsrisico (van de weg af verdichten, spreiding objecten met hoge personendichtheid) Bij indeling panden kwetsbare functies zoveel mogelijk van de transportroute af (risicoluwe zijde) situeren. Minimaal 2 vluchtroutes en aanrijdroutes hulpdiensten met voldoende capaciteit. De vluchtroutes moeten van de bron (transportroute) af gericht zijn. Maatregelen Voldoende bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen brandweer in het ruimtelijk plan Verschillende aanrijdroutes (keuze route is afhankelijk van windrichting) Centrale afgrendeling van het circulatiesysteem of andere maatregelen aan nieuwe gebouwen of specifieke bestaande gebouwen die veel mensen huisvesten om de schuilmogelijkheden in geval van een toxisch gas te vergroten (niet ruimtelijk te regelen) Naast fysieke maatregelen dient er ook voldoende aandacht te zijn voor risicocommunicatie en het voorbereiden/oefenen van bewoners/werknemers op het handelen bij een calamiteit. Tabel 1 Planologisch kader zone 2: meter Rapport Een onderzoek naar de veiligheid heeft plaatsgevonden. Hierbij is uitgegaan van een school op circa 40,5 meter van de spoorlijn. Bij de berekening is voor de school uitgegaan van de maximaal mogelijke wijzigingsmogelijkheden die het bestemmingsplan beoogd, zijnde 600 leerlingen en 60 leerkrachten en ondersteunend personeel. De berekening is opgenomen in de bijlage met de titel QRA herziening BP De Wijk, uitwerkingsplan (VMBO School Reeshof) d.d. 21 februari Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de risicobron het transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Tilburg-Breda. Aangezien bestuurlijke toezeggingen zijn gedaan rondom de Prognosecijfers van 2003, is gerekend met de Prognosecijfers uit 2003 en de uitgangspunten van het basisnet. Het basisnet is een project dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met onder andere het ministerie van VROM, gemeenten, provincies en bedrijfsleven uitvoert. Dit project is gestart omdat er steeds meer ontwikkelingen zijn nabij spoorzones die zorgen voor een spanningsveld tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen en de ruimtelijke ontwikkelingen. In de discussies rondom het basisnet speelt veiligheid een grote rol. Door het nemen van maatregelen en het aansturen op vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute wordt de veiligheid over de Brabantroute vergroot. Hier blijft voor nu en in de toekomst wel sprake van een vervoersas waar transporten met gevaarlijke stoffen. Ondanks dat de veiligheid drastisch zal verbeteren als de het basisnet uitvoering krijgt, zal aandacht moeten zijn en blijven voor het spoor en het vervoer van gevaarlijke stoffen dat hier overheen gaat. Plaatsgebonden Risico In de beleidsvisie externe veiligheid is vastgelegd dat, tot het moment dat het basisnet in wetgeving is

3 vastgelegd, uitgegaan zal worden van de uitgangspunten zoals deze verwoord zijn in het beleidsdocument Koersen op veilig. Dit betekent dat geen initiatieven binnen 29 m van het hart van de buitenste spoorlijn zullen plaatsvinden. In het uitwerkingsgebied voor de VMBO-school aan de Warmondstraat zijn geen initiatieven voorzien binnen deze afstandsmaat. Groepsrisico Bij de berekening van het groepsrisico voor deze uitwerking is het vastgestelde bestemmingsplan als huidige situatie meegenomen en voor de toekomstige situatie het uitwerkingsplan toegevoegd/veranderd. Uit de berekening blijkt dat door het uitwerkingsplan het groepsrisico toeneemt. Voor zowel de huidige als de toekomstige situatie ligt het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde. Vanwege de toename van het groepsrisico is invulling gegeven aan de verantwoordingplicht. Ruimtelijke maatregelen Door goede ruimtelijke ordening zijn de nadelige gevolgen op het voor het groepsrisico mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Deze mogelijkheden bestaan uit: Ligging ontwikkeling tov spoorlijn. Omvang van de ontwikkeling (en daarmee het aantal potentiële slachtoffers). Toegestane functies op bestemmingen perceel. De gekozen locatie komt voort uit een afweging van economische, sociale ruimtelijke en veiligheidsbelangen. Vanuit veiligheid had deze locatie niet de voorkeur. - Ligging De keuze voor deze locatie is resultaat uit een locatiekeuzetraject. Dit traject is vanaf februari 2006 onderdeel van de ontwikkeling van een VMBO-school in de Reeshof. De diverse locatiemogelijkheden zijn beoordeeld op diverse criteria, waaronder externe veiligheid. Tijdens het proces is voor externe veiligheid als beoordelingscriterium de plaatsgebonden risicocontour leidend geweest. De beoogde ontwikkeling ligt daar buiten. De ligging van de school op het perceel zelf is mede bepaald door de aan te houden afstand t.o.v. bestaande woningen. Het bruikbare deel van het perceel is dermate klein dat verdere ruimtelijke optimalisatie niet mogelijk is. - Grootte ontwikkeling De omvang van de school is afgeleid uit de behoefte naar scholing voortkomend uit de woonwijk Reeshof. - Toegestane functies in bestemmingsplan Functies met verminderd zelfredzame personen worden uitgesloten (grote zorgcomplexen, ziekenhuizen, basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf). Bestrijdbaarheid/Beheersbaarheid De mogelijke maatgevende scenario's bij een calamiteit op de spoorlijn bestaan globaal uit: Plasbrand (calamiteit met brandbare vloeistoffen). Warme BLEVE (calamiteit met brandbare vloeistoffen waarbij de plasbrand onder een LPGketelwagen komt). Koude BLEVE (directe calamiteit met een LPG-ketelwagen). Toxische scenario (toxische gas of toxische vloeistof die verdampt tot toxisch gas). Bij een ramp met brandbare vloeistoffen kunnen brandbare vloeistoffen het plangebied inlopen. Het spoor ligt verhoogd en tussen de spoorlijn en de school liggen geen slootjes. Een warme BLEVE vereist dat binnen dezelfde trein een ketelwagen met brandbare vloeistoffen direct naast een ketelwagen met brandbare gassen zit. In de huidige situatie is dit een scenario om nog rekening mee te houden. Onderdeel van het Basisnet (voorzien per 1 januari 2012) is de maatregel dat deze samenstelling van stoffen wordt voorkomen. Een warme BLEVE is vanaf dan geen scenario om nog rekening mee te houden. Gezien de ontwikkeltijd van dit plan, zal de school pas na 1 januari 2012 in gebruik worden genomen. Een koude BLEVE treedt in principe direct op, waardoor voor de brandweer geen tijd is dit scenario te bestrijden. Met het toxisch scenario dient bij dit plangebied onverminderd rekening te worden gehouden. Bij een ramp met toxische vloeistoffen zullen deze het plangebied kunnen inlopen.

4 In dit plangebied moet rekening gehouden worden met de effecten van het scenario van een koude (direct optredende) BLEVE en het toxische scenario. Daarnaast moet de spoorlijn bereikbaar zijn voor het bestrijden van de effecten vaneen plasbrand. Bestrijdingsstrategieën calamiteitenscenario's Bronbestrijding bij een mogelijke ramp met brandbare vloeistoffen is mogelijk door het oppervlak van de vloeistof zo klein mogelijk te houden en de vloeistof daarbij op een zodanige manier weg te vangen dat het vrijkomen van schadelijke dampen zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij het optreden van een koude BLEVE is het directe effect vanwege de snelheid niet effectief te bestrijden. Wel kunnen de eventueel optredende secundaire branden/effecten bestreden worden. Bij toxische vloeistoffen is de omvang van de ramp te verkleinen door het oppervlak van de vloeistofplas zo beperkt mogelijk te houden en de vloeistof daarbij op een zodanig wijze weg te voeren dat vrijkomende schadelijke dampen zoveel mogelijk worden beperkt. Dergelijke aanvullende voorzieningen ter beperking van de effecten bij een calamiteit met toxische stoffen is niet voorzien. Bij een calamiteit met toxische gassen is het zaak de vrijkomende gassen, indien mogelijk, neer te slaan met bluswater, zodat verspreiding wordt voorkomen. Daarnaast dient de bevolking gealarmeerd te worden. Repressie risicobron Voor bronbestrijding door de brandweer (indamming van een vloeistofplas, het intensief koelen/blussen van een wagon of het neerslaan van toxisch gas) moet de spoorlijn goed bereikbaar zijn en voldoende bluswater beschikbaar zijn zodat verschillende soorten (onbemande) straatkanonnen ingezet kunnen worden. Noodzakelijk voor deze bronaanpak is dat de zone langs het spoor vrij van obstakels is en goed toegankelijk is. De bereikbaarheid van de school door hulpdiensten is alleen éénzijdig vanaf de westelijke zijde (Woerdenstraat-Warmondstraat) De Warmondstraat is voor de hulpdiensten niet vanaf de oostelijke zijde te benaderen. Wel is de school aan de zuidoostelijke zijde via de wijk te benaderen en het spoor te bereiken via het nog aan te leggen plein. Ten aanzien van de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen geldt dat nu geen primair bluswater beschikbaar is. De aanleg van primair bluswater wordt in principe bij de bouwvergunning geregeld. De brandweer heeft aangegeven dat voldoende secundair bluswater beschikbaar is. Bereikbaarheidseisen brandweer voor plangebied De regionale brandweer geeft in haar advies aan dat de in het plangebied aangelegde wegen aan de volgende voorwaarden dienen te voldoen om bereikbaarheid door de brandweer mogelijk te maken: De voertuigen van de Brandweer Midden en West Brabant hebben een maximale asbelasting van 100 Kn en een maximaal gewicht van kg. De minimale vrije doorgangshoogte moet 4.20 m 1 zijn. De wegen dienen minimaal 3.5 m 1 breed te zijn. Alle bochten dienen te voldoen aan de draaicirkel van het redvoertuig (r = 9.050mm), wat inhoudt dat de bochten door alle voertuigen van de Brandweer Midden en West Brabant te nemen zijn; Hulpdiensten (Politie, Brandweer en ambulances) worden aangestuurd op straatnamen en huisnummers. Dit houdt in dat de ingangen van woongebouwen op minder dan 15 m 1 dienen te zijn gelegen van de openbare weg die geschikt is voor de eerstelijns hulpverleningsvoertuigen. De wegen die bedoeld zijn voor gemotoriseerd verkeer voldoen aan deze uitgangspunten. Aanrijdtijden Uit het advies van de regionale brandweer blijkt dat voor het plangebied een zorgnorm geldt van 8 minuten. Opkomsttijden is circa 11 minuten. De zorgnorm wordt niet gehaald..

5 Zelfredzaamheid De zelfredzaamheid van de bevolking gaat over de mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen door te vluchten of te schuilen in een gebouw. Van belang hierbij is onder andere: een goede wegenstructuur (haaks op de risicobron); een goede ontsluiting van gebouwen (en interne logistiek); schuilmogelijkheden in gebouwen; de mobiliteit van de aanwezigen; communicatie en informatie / alarmering. Bij het scenario van een koude BLEVE treden de effecten van de druk- en hittegolf direct op. Vanwege deze effecten zullen binnen 200 meter van de calamiteit per definitie alle personen overlijden. Vanwege het direct optreden van de effecten is voor deze personen geen handelingsperspectief aanwezig door gebrek aan tijd. Indien een calamiteit verderop de spoorlijn plaatsvindt, kunnen personen binnen de 200 meter een calamiteit wel overleven. Voor deze personen geldt dat zij het plangebied snel moeten ontvluchten (evacuatie) vanwege optredende secundaire branden. In het geval van een calamiteit met een toxische stof moeten de gebruikers in eerste instantie of binnen blijven of voortijdig worden geëvacueerd. Samengevat betekent dit dat de personen in het plangebied, afhankelijk van de calamiteit, dus moeten worden geëvacueerd of binnen moeten blijven. Bewoners moeten het plangebied ontvluchten na de druk- en hittegolf van een BLEVE (vanwege secundaire banden) en bij een dreigende toxische calamiteit. Personen moeten schuilen in geval van een daadwerkelijke toxische calamiteit. Mogelijkheden voor ontvluchting In een optimale situatie zouden alle vluchtroutes haaks op het spoor het gebied uit leiden. Uitgangspunt daarbij is ontvluchting met gemotoriseerd vervoer (auto). Personen kunnen via meerdere wegen het plangebied direct en haaks op de risicobron verlaten. In de ontvluchtingmogelijkheden bestaat geen knelpunt. Wel kan de ontvluchtingsroute tevens de aanrijdroute voor hulpdiensten zijn. Dit kan belemmerend werken, vanwege de tegengestelde verkeersstromen. Het gebouw zal uitgevoerd worden met aan de westelijke, zuidelijke en oostelijke zijde deuren. De leerlingen moeten het gebouw via de zuidelijke zijde in (hoofdingang). Dit betekent dat met een goede instructie het pand bij een calamiteit op het spoor aan de zuidelijke zijde, dus met afscherming van het gebouw, verlaten zal worden. Daarnaast is reeds eerder geadviseerd om de toegang voor de sporthal in avonduren door andere partijen ook aan de zuidkant mogelijk te maken. Deze maatregel wordt meegegeven aan de initiatiefnemer. Mogelijkheden voor schuilen Zelfredzaamheid bestaat, naast de mogelijkheid om tijdig het bedreigde gebied te verlaten, uit een goede mogelijkheid tot schuilen te creëren. Een goede alarmering is voor zelfredzaamheid essentieel. Mensen moeten tijdig op de hoogte zijn van een calamiteit waardoor ze kunnen vluchten of ramen, deuren en ventilatie kunnen sluiten. De gemeente Tilburg beschikt over een WAS (waarschuwing en alarmeringsysteem). Beheerder van dit systeem is de Regionale brandweer Midden en West Brabant. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken draagt er zorg voor dat binnen het plangebied het akoestisch bereik van sirenes zodanig is dat deze binnen en buiten hoorbaar zijn. Het plangebied valt binnen de dekking van de WAS-signalering. De regionale brandweer adviseert om bij het langdurig vrijkomen van toxische stoffen de openbare ruimte tot op meter te ontruimen en bij een korte duur van vrijkomen naar binnen te gaan, ramen, deuren en ventilatiesystemen te sluiten. Nieuwe gebouwen zijn voldoende luchtdicht en kunnen een goede bescherming geven. Permanente mechanische ventilatie van nieuwe gebouwen werkt het effect van schuilen tegen. Door het uitschakelbaar maken van de mechanische ventilatie door middel van een centrale noodknop, kan dit voorkomen worden. Deze maatregel wordt meegegeven aan de initiatiefnemer.

6 Daarnaast adviseert de regionale brandweer brandwerende bouwkundige voorzieningen voor de gehele uitwendige scheidingsconstructie aan de spoorzijde. De motivering hiervoor ligt in de door de brandweer veronderstelde strijdigheid van de functie van een VMBO-school op deze locatie in relatie tot het beleid van de gemeente Tilburg. De VMBO-school is echter niet strijdig met het gemeentelijke beleid voor de zone van meter. De gemeente acht een 60 minuten brandwerende gevel dan ook niet noodzakelijk. Door middel van communicatie kunnen de personen van het plangebied worden geïnformeerd over te nemen maatregelen in het geval van een calamiteit, waaronder het uitzetten van de mechanische ventilatie. Door het bieden van een schuilmogelijkheid in de gebouw ter voorkoming van blootstelling aan toxische concentraties, is verblijven op die locatie veiliger. Op het organisatorisch vlak gaat het om risicocommunicatie en aandacht voor goede ontruimingsplannen bij inrichtingen. Voor het bouwkundige gedeelte is overleg noodzakelijk. Voor het communicatieve gedeelte wordt door de brandweer geadviseerd om in overleg met de school een communicatieplan op te stellen ter bevordering van de zelfredzaamheid van de aanwezige personen. Mobiliteit van de aanwezigen Over het algemeen is de mobiliteit van de bewoners als normaal mobiel te beschouwen. Risicocommunicatie Door actief te communiceren over risico s zal de zelfredzaamheid namelijk worden vergroot. De regionale brandweer adviseert daarom ook om een communicatieplan op te stellen met deskundigen op dit gebied. In dit plan kan dan worden vastgelegd met wie, op welke wijze en met welke frequentie over de risico s wordt gecommuniceerd. Op dit moment vindt uitsluitend passieve communicatie plaats. Restrisico Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de spoorlijn. Personen in het plangebied worden aan een externe veiligheidsrisico blootgesteld, ook na maatregelen. Het wijzigingsgebied ligt op een afstand van tenminste 40,5 meter. Daarbij zijn de scenario's toxische wolk en gasexplosie een rol. Het plangebied ligt binnen de 100% letaliteitafstand voor een explosie en toxische wolk. Het plangebied ligt buiten het scenario plasbrand. Het initiatief ligt binnen 300 m van het spoor, er is dan ook een verantwoording voor het initiatief opgesteld. In het bovenstaande verantwoording worden de volgende relevante conclusies getrokken: Uit de uitgevoerde groepsrisicoberekening blijkt een toename van het groepsrisico. Voor zowel de huidige als de toekomstige situatie ligt het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde. Het initiatief ligt binnen de 100% letaliteitafstand voor een explosie en toxische wolk De gekozen locatie komt voort uit een afweging van economische, sociale ruimtelijke en veiligheidsbelangen. Vanuit veiligheid had deze locatie niet de voorkeur. Functies met verminderd zelfredzame personen worden uitgesloten Primair bluswater is vooralsnog onvoldoende beschikbaar. De aanleg van primair bluswater wordt in principe bij de bouwvergunning geregeld. De bereikbaarheid van de school door hulpdiensten is alleen éénzijdig mogelijk vanaf de westelijke zijde. De zorgnorm voor de aanrijdtijden voor de brandweer wordt niet gehaald, ook niet na voltooiing van de NWtangent. Er is geen gescheiden toegang voor hulpdiensten, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat de hulpdiensten door vluchtende mensen hun doel niet kunnen bereiken. Personen moeten geïnstrueerd worden het pand aan de zuidelijke zijde te verlaten. De sporthal moet ook in de avonduren aan de zuidkant te ontvluchten zijn. De maatregelen ter optimalisatie van de schuil- en vluchtmogelijkheden in de gebouwen tegen de effecten van toxische calamiteiten worden aan de initiatiefnemer meegegeven. Goede communicatie kan een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van personen. In Tilburg vindt geen actieve risicocommunicatie plaats.

7 3. Achtergrondinformatie Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge van mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transportverbindingen (wegen, spoorwegen en waterwegen) en buisleidingen. Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen. De belangrijkste zijn: Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van 2004 (sindsdien enkele keren aangepast); Circulaire " Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" dec 2009; Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), 1 januari 2011; Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. Plaatsgebonden risico Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand die zich op een bepaalde plaats bevindt, komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door een lijn op een kaart die de punten met een gelijk risico met elkaar verbindt (zogeheten risicocontour). Het rijk heeft als maatgevende risicocontour de kans op overlijden van 10-6 per jaar gegeven (indien een persoon zich gedurende een jaar binnen deze contour bevindt is de kans op overlijden groter dan één op een miljoen jaar). Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het plaatsgebonden risico Het plaatsgebonden risico 10-6 is voor ruimtelijke besluiten vertaald naar grenswaarden en richtwaarden. De wetgeving is erop gericht om voor bestaande situaties geen personen in kwetsbare objecten (zoals woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoren) en zo min mogelijk personen in beperkt kwetsbare objecten (zoals kleine kantoren en sportcomplexen) bloot te stellen aan een plaatsgebonden risico dat hoger is dan 10-6 per jaar. Nieuwe ontwikkelingen van kwetsbare objecten binnen de risicocontour van 10-6 per jaar zijn niet toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen van beperkt kwetsbare objecten zijn ongewenst, maar wel toegestaan indien gemotiveerd kan worden waarom dit noodzakelijk is. Daarnaast dient aangetoond te worden dat afdoende maatregelen worden genomen om de risico's en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Groepsrisico Het groepsrisico is een maat voor de kans dat een bepaald aantal mensen overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De hoogte van het groepsrisico hangt af van: 1. de kans op een ongeval; 2. het effect van het ongeval; 3. het aantal personen dat in de omgeving van de bron (inrichting of transportroute) verblijft; 4. de mate waarin de personen in de omgeving beschermd zijn tegen de gevolgen van een ongeluk. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek met op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers en op de verticale as de kans per jaar op tenminste dat aantal slachtoffers. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhankelijk van de omvang van de calamiteit. Het groepsrisico laat zich niet in de vorm van een risicocontour op een kaart weergeven, maar kan wel worden vertaald in een dichtheid van personen per hectare. Hoe meer personen per hectare in het invloedsgebied van een hier bedoeld ongeval aanwezig zijn, hoe groter het aantal (potentiële) slachtoffers is. Het ijkpunt, waarbinnen gezocht moet worden naar maatschappelijk aanvaardbare grenzen, voor het groepsrisico is vastgelegd in een oriëntatiewaarde. Langs transportverbindingen zijn de oriëntatiewaarden 10-4 per jaar voor 10 slachtoffers, 10-6 per jaar voor 100 slachtoffers, 10-8

8 per jaar voor 1000 slachtoffers etc. Op grond van artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is het vereist invulling te geven aan de Verantwoordingsplicht bij het opstellen van een bestemmingsplan als het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron. Voor het groepsrisico ten gevolge van transportbronnen is de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen gepubliceerd. Ook deze circulaire kent het principe van de verantwoordingsplicht. Maart 2011

9 Gemeente Tilburg het college van Burgemeester en Wethouders Postbus LL Tilburg Concern Brandweertaken Afdeling Risicobeheersing Tramsingel 71 Breda Postbus DE Tilburg Telefoon (076) Fax (076) Datum 16 februari 2011 Behandeld door Harry Killaars Onze referentie /HK/MA Telefoon (076) Uw referentie Mevrouw C. Vleer Uw brief van 10 januari 2011 Onderwerp VMBO Warmondstraat Tilburg Geacht college, Naar aanleiding van de ontvangen aanvraag d.d. 10 januari 2011 treft u hierbij het advies van Brandweer Midden- en West-Brabant aan in het kader van artikel 4.3 van de Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Inleiding Het advies heeft betrekking op het ruimtelijk besluit voor de Warmondstraat te Tilburg om een VMBO school met 600 leerlingen en 60 personen personeel. We onderscheiden op deze locatie de navolgende risicobron: Spoorlijn Breda Tilburg Zwembad de Reeshof Figuur 1 Detailopname Warmondstraat (luchtfoto)

10 Samenvatting advies De Structuurvisie Externe Veiligheid van Tilburg is expliciet in het beschermen van kwetsbare objecten met meer dan 50 personen. Nadrukkelijk wordt gesproken over deze te situeren op een fysiek veilige afstand. Hieraan wordt naar onze mening niet voldaan en derhalve dient naar onze mening een raadsbesluit te worden genomen met daar in de verantwoording van het groepsrisico en de afwijkingen van de Structuurvisie EV. Na het nemen van dit besluit, adviseren wij u onderstaande maatregelen te verplichten bij de realisatie van de school op deze locatie: 1. Meer dan voldoende aandacht voor risicocommunicatie met de schoolleiding en de leerlingen van de VMBO-school; 2. Opleggen van het jaarlijks oefenen van ontruimingen voor de gehele VMBO school. 3. Aanwezigheid van opstelplaatsen en bluswatervoorzieningen op de Warmondstraat;. 4. Aanvullende bouwkundige voorzieningen: WBDBO eis van 60 minuten voor de gehele (gevel en dak)uitwendige scheidingsconstructie gelegen aan de spoorzijde; Hoofdingang situeren aan de Wijbochsstraat; Centrale afsluiting van het ventilatiesysteem in de nabijheid van de hoofdingang; Geen materialen toepassen in de uitwendige scheidingsconstructie die kunnen bijdragen aan een brand. Wettelijke normen In de analyse van Oranjewoud/Save van 17 januari 2011 is rekening gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de definitieve hoeveelheden uit het Basisnet Spoor 1 : Stofcategorie omschrijving Basisnet juni 2010 Prognose 2003 A B2 B3 C3 D3 D4 Brandbare gassen Giftige gassen Zeer giftige gassen Zeer brandbare vloeistoffen Giftige vloeistoffen Zeer giftige vloeistoffen Tabel 1 ( Transporthoeveelheden Spoorlijn Breda-Tilburg) 1 In Juni 2010 heeft de Stuurgroep Basisnet een definitief besluit genomen in zake het basisnet spoor.

11 Mogelijke scenario s Door Brandweer Midden- en West-Brabant worden de navolgende scenario s als realistisch beschouwd, hierbij gaan we voor de rampbestrijding in het algemeen uit van weertype D5 (overdag het meest voorkomende weertype): 1. Vrijkomen van brandbare vloeistoffen en een plasbrand (LF1 en LF2); 2. Vrijkomen van Toxische vloeistoffen (LT3); 3. Verkeerde menging van gevaarlijke stoffen in het zwembad. Spoorscenario 1 Spoorongeval waarbij een tankwagon met een systeeminhoud van 48 ton aan dieselolie (LF1) of hexaan c.q. benzine (LF2) betrokken is. De tankwand van de spoorwagon scheurt, de inhoud komt vrij en er ontstaat vrijwel direct een snelle hevige brand. De vloeistof stroomt binnen één minuut uit en vormt een vloeistofplas van 750 m 2, De brand die volgt is kort en hevig en veroorzaakt binnen het invloedsgebied secundaire branden. De hitte die bij deze brand ontstaat kan aanzienlijk zijn. Brandduur 5 minuten 100% letaal (35 kw/m 2 ) 25 m 1 10% letaal (23 kw/m 2 ) 35 m 1 1% letaal (12,5 kw/m 2 ) 45 m 1 1e gr. brandwonden (5 kw/m 2 ) 60 m 1 Spoorscenario 2 Spoorongeval waarbij een tankwagon met een systeeminhoud van 48 ton fluorwaterstof betrokken is. De tankwagon raakt lek, door een scheur (20 à 30 cm) in de tank. De bronsterkte bedraagt ongeveer 4 kg/s en er is gerekend met een constante verdampingssnelheid van de vloeistof. Plasoppervlakte 750 m 2. Blootstellingsduur 30 minuten 100% letaal (LC 100) (8000 mg/m 3 ) 100 m 1 10% letaal (LC 10) (1300 mg/m 3 ) 450 m 1 1% letaal (LC 01) (770 mg/m 3 ) 650 m 1 LBW levensbedreigende ( 50 mg/m 3 ) m 1 AGW alarmeringsgrenswaarde (20 mg/m 3 ) m 1 Andere scenario s zijn niet meer realistisch gelet op het beperkte aantal wagons met bepaalde stoffen of door de combinatie van de wagons met gevaarlijke stoffen in één goederentrein. Scenario 3 zwembad de Reeshof Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een ongeval in het zwembad de Reeshof, door een verkeerde menging van de gevaarlijke stoffen, is het mogelijk dat een effectgebied van toxische stoffen (chloorbleekloog) ontstaat tot het betreffende plangebied. De effecten zijn te vergelijken met spoorscenario 2.

12 Maatregelen ter verbetering van de veiligheid Vanuit de gedachte dat een risico bestaat uit de kans maal het effect wordt het risico gereduceerd door de kans te verkleinen en/of de effecten te verkleinen. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het verkleinen van de kans en aan de mogelijkheden voor het verkleinen van de effecten. Verkleinen kans Het verkleinen van de kans op een ongeval op de spoorwegen is een taak van de nationale overheid, in de afgelopen jaren heeft het Ministerie van M&I intensief overleg gehad door middel van het Basisnet en overeengekomen is dat het aantal ketelwagons over de periode tot 2020 niet de aantallen zoals genoemd in tabel 1 zal overschrijden. Dit is een substantiële vermindering ten opzichte van de realisatiecijfers van 2008 en Verkleinen effecten De effecten van de (mogelijke) ramp of zwaar ongeval op het spoor kunnen worden beperkt wanneer het transportvolume wordt beperkt. Dit is echter niet of nauwelijks te organiseren vanwege de ADR overeenkomst. Alle landen die deze overeenkomst (ADR) met elkaar zijn aangegaan, waaronder Nederland, zijn met elkaar overeengekomen dat het internationale vervoer over het spoor van gevaarlijke stoffen over hun grondgebied geheel plaatsvindt overeenkomstig de in de ADR vervatte regels. Naast bovenstaande zijn er een aantal beleidsmatige zaken, bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen mogelijk die de genoemde effecten kunnen verkleinen. Opgemerkt wordt dat het schoolgebouw op 40 meter wordt gesitueerd van het spoor. Echter wordt ook het buitengebied van een schoolgebouw, conform de Nederlandse regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid, als kwetsbaar object beoordeeld. Conform het basisnet dienen binnen het plasbrandaandachtsgebied geen kwetsbare objecten te worden gesitueerd. Daarnaast blijkt dat de effecten van de mogelijke scenario s leiden tot brandschade aan het gebouw of bij een toxisch incident tot dodelijke slachtoffers. De Structuurvisie Externe Veiligheid van Tilburg is expliciet in het beschermen van kwetsbare objecten met meer dan 50 personen. Nadrukkelijk wordt er gesproken over deze objecten te situeren op een fysiek veilige afstand. Hieraan wordt naar onze mening niet voldaan en derhalve dient naar onze mening een raadsbesluit te worden genomen met daar in de verantwoording van het groepsrisico en de afwijkingen van de Structuurvisie EV. Aanvullende bouwkundige maatregelen voor het gebouw kunnen voorkomen dat het schadebeeld in materiële en immateriële zin beheersbaar blijft. Geadviseerd wordt onderstaande maatregelen te verplichten bij de realisatie van de school op deze locatie: 1 Meer dan voldoende aandacht voor risicocommunicatie met de schoolleiding en de leerlingen van de VMBO-school; 2 Opleggen van het jaarlijks oefenen van ontruimingen voor de gehele VMBO school. 3 Aanwezigheid van opstelplaatsen en bluswatervoorzieningen op de Warmondstraat;.

13 4 Aanvullende bouwkundige voorzieningen: WBDBO eis van 60 minuten voor de gehele (gevel en dak)uitwendige scheidingsconstructie gelegen aan de spoorzijde; Hoofdingang situeren aan de Wijbochsstraat; Centrale afsluiting van het ventilatiesysteem in de nabijheid van de hoofdingang; Geen materialen toepassen in de uitwendige scheidingsconstructie die kunnen bijdragen aan een brand. Daarnaast is hier de standaard brandwerendheid klasse E60 als minimum gekozen omdat dit aansluit bij de gangbare bouwpraktijk en dus op de Nederlandse markt te koop is. Gecertificeerd EN /1364-1; Het betreft speciaal gehard voorgespannen glas, UV-bestendig, extra helder glas, gelaagd en horizontaal toepasbaar (daklichten). Dit glas is tweezijdig rook- en brandwerend, alleen toepasbaar in stalen kozijnen, Letselveilig C2 veiligheidsklasse. Het betreft hier de uitwendige scheidingsconstructies inclusief kozijnen met ramen en deuren, borstweringen en daklichten of lichtstraten op daken. Met als toevoeging dat dunne brandwerende bekledingen met daarachter brandbare isolatiematerialen niet zijn toegestaan. Ook kunststoffenschuim en kunststofpanelen moeten dus voldoen aan de brandklasse A1, Daken: dakpannen, stalen- of steenachtige golfplaten of dakbedekking afgedekt met minimaal 50 mm grind is toepasbaar, ook hier geldt A1 klasse isolatiematerialen. Isolatiematerialen in spouwen uitvoeren met onbrandbare isolatiemateriaal. Bereikbaarheid via het openbare wegennet De aangelegde wegen dienen aan het volgende te voldoen: - De voertuigen van de Brandweer Midden en West Brabant hebben een maximale asbelasting van 100Kn en een maximaal gewicht van kg; - De minimale vrije doorgangshoogte moet 4,20 m 1 zijn; - De wegen dienen minimaal 3,5 m 1 breed te zijn; - Alle bochten dienen te voldoen aan de draaicirkel van het redvoertuig (r = 9,05 m 1 ), wat inhoudt dat de bochten door alle voertuigen van de Brandweer Midden en West Brabant te nemen zijn; - Hulpdiensten (Politie, Brandweer en ambulances) worden aangestuurd op straatnamen en huisnummers. Indien snelheidsbeperkende maatregelen worden toegepast kunnen bijvoorbeeld verkeersdrempels worden toegepast die geschikt zijn om met een hogere snelheid kunnen worden bereden. Echter verkeersveiligheid heeft naar onze mening een hogere prioriteit dan de risico s van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Beschikbaarheid bluswatervoorziening Het beschikbaar hebben van voldoende bluswater is voor het bestrijden van de brandrisico s van bijzonder belang. De benodigde hoeveelheid bluswater is afhankelijk van het risico en het mogelijke scenario. Voor nieuwbouwwijken, gebouwd na 2003, gelden de eisen uit het nieuwe Bouwbesluit. Voor de bluswatervoorziening maakt men onderscheid in een primaire- en een secundaire bluswatervoorziening. Onderstaand vindt u de eisen waaraan beide bluswatervoorzieningen moeten voldoen:

14 Primaire bluswatervoorziening: Een primaire bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die: de mogelijkheid biedt om middels een verbinding met de bluswatervoorziening, binnen drie minuten na aankomst, een tankautospuit van bluswater te voorzien; na aansluiting direct en onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan leveren. De benodigde bluswatercapaciteit voor de primaire bluswatervoorziening in het plangebied bedraagt minimaal 60 m 3 /h. Voor de situering van de brandkranen worden dekkingscirkels van 40 m 1 rond de brandkraan gehanteerd, dit houdt in dat de onderlinge afstand tussen de brandkranen maximaal 80 meter bedraagt. Tevens dienen de brandkranen maximaal 15 m 1 van de toegang van de gebouwen of de opstelplaatsen bij woongebouwen hoger dan 20 m 1 te worden aangelegd. Rondom de brandkranen moet altijd een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een diameter van 1,8 m 1. Brandkranen in trottoirs moeten, indien langsparkeren wordt toegepast, ten minste 0,35 m 1 van de trottoirband liggen. Bij gestoken parkeren moet die afstand 0,75 m 1 zijn. Secundaire bluswatervoorziening: Secundaire bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die: Een brandweereenheid de mogelijkheid biedt om binnen vijftien minuten na aankomst, met een lage druk watertransport, water op de brandhaard te hebben. Geen grotere afstand tot de (te verwachten) brandhaard mag hebben dan 2x160 m 1. De benodigde bluswatercapaciteit voor de secundaire bluswatervoorziening in het plangebied bedraagt minimaal 90 m 3 /h. De secundaire bluswatervoorziening moet op minimaal 225 m 1 van het (te verwachten) brandbare object geplaatst zijn. In figuur 2 is een overzicht gegeven van de primaire (lichtblauw), secundaire (groen) en tertiaire (donkerblauw) bluswatervoorzieningen in Tilburg. Met name in de nabijheid van risicovolle installaties en grote kwetsbare objecten zijn voldoende bluswatervoorzieningen van alle drie de bluswatersoorten (primair, secundair, tertiair) nodig. Op de overige plekken kunnen minder typen bluswater voldoende zijn. Op de overige plekken kunnen minder typen bluswater voldoende zijn. Indien een ruimtelijke ontwikkeling wordt voorbereid, worden ook de nodigde bluswatervoorzieningen meegenomen.

15 Figuur 21 Bluswatervoorzieningen Bereikbaarheid Het plangebied is vanaf de post Vossenberg of de post Rijen via de openbare wegen te bereiken,. De opkomsttijd bedraagt circa 11 minuten voor de 1 e Tankautospuiten uit beide posten. Zelfredzaamheid De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op eigen kracht in veiligheid te brengen. Bij een ongeval met het vrijkomen van toxische producten komt het neer op zo snel mogelijk op veilige afstand verwijderd raken en hiermee de blootstellingstuur en dosis gevaarlijke stoffen te verminderen en/of weg te nemen. Wanneer vooraf voldoende aandacht wordt besteed aan risicocommunicatie kan worden bewerkstelligd dat aanwezigen in de directe omgeving van de spoor afstand houden). De zelfredzaamheid dient met behulp van ontruimingsplannen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie van een school worden voorbereid en beoefend. Minder zelfredzame burgers (kinderen, ouderen en gehandicapten) dienen hierbij actief te worden begeleid en bijvoorkeur op maat te worden geïnformeerd. De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op eigen kracht en initiatief in veiligheid te brengen. Onder zelfredzaamheid wordt verstaan dat personen, op eigen gelegenheid en initiatief, het gebied kunnen verlaten. De leerlingen en het personeel van een VMBO school worden beschouwd als voldoende zelfredzaam. Het Waarschuwings- en Alarmerings systeem (WAS) is in dit plangebied buiten hoorbaar. De gemeente Tilburg en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn ingericht om tijdig bovenstaande hulpverleningscapaciteit van de beschreven situatie te leveren en zijn voldoende toegerust op deze hulpvraag. Alleen met buiten regionale en internationale ondersteuning kan worden voorzien in adequate medisch hulpverlening. Conform artikel 3.43 van de algemene Wet bestuursrecht ontvangen wij graag van uw zijde een afschrift van het genomen raadsbesluiten, ruimtelijk besluit en verantwoording van het groepsrisico. Hoogachtend, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, namens deze, G.J.P. Verhoeven Commandant concern Brandweertaken In afschrift aan: commandant cluster Tilburg, Marcel Appeldoorn, Fabriekstraat 34, 5038 EN Tilburg

16 Memo nummer 003 aan Chris Vleer Gemeente Tilburg van Jeroen Eskens Frank Kriellaars Oranjewoud Oranjewoud datum 21 februari 2011 project QRA VMBO School projectnummer betreft Resultaten QRA QRA herziening BP De Wijk, Uitwerkingsplan (VMBO School Reeshof) Aanleiding De gemeente Tilburg is voornemens om het De Wijk te herzien. De herziening beoogd de bestemming maatschappelijk mogelijk te maken. Binnen deze wijziging zal een VMBO school met 600 leerlingen en 60 personen personeel gerealiseerd worden. Oranjewoud is gevraagd om aan de hand van een kwantitatieve risicoanalyse inzichtelijk te maken wat de invloed van deze wijzigingen is op het groepsrisico van het doorgaande spoor waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Uitgangspunten Transport Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Tilburg-Breda is op verzoek van de gemeente gerekend met de prognosecijfers van Prorail uit 2003 en met de cijfers die ten behoeve van de Basisnetberekeningen zijn gebruikt. Voor de steden langs de Brabantroute is door middel van een ministeriele brief toegezegd dat in risicoberekeningen uit mag worden gegaan van de prognosecijfers uit 2003 en niet van de meest actuele prognose uit 2007, welke aanzienlijk hoger liggen. Inonderstaande tabel zijn deze transporthoeveelheden opgenomen. Tabel 1: Vervoer gevaarlijke stoffen spoortraject Tilburg - Breda Stofcategorie Soort stof Aantal per jaar Prognose 2003 Aantal per jaar Basisnet A Brandbare gassen B2 Toxische gassen C3 Zeer brandbare vloeistoffen D3 Toxische vloeistoffen D4 Zeer toxische vloeistoffen Voor zowel categorie A (brandbaar gas) als categorie B2 (giftig gas) is uitgegaan van bonte treinen, waarbij voor de stofcategorie A in de berekening het transport als warme Bleve vrij is aangenomen. Ten aanzien van deze en de in tabel 2 weergegeven uitgangspunten voor de risicoberekeningen is aangesloten bij onlangs uitgevoerde risicoberekeningen in het kader van het Basisnet. De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het softwarepakket RBMII 1.3 build 247. blad 1 van 5

17 memonummer: Tabel 2: Overzicht trajectgegevens Uitgangspunten Type spoorwegtraject Hoge snelheid Breedte 8,4 meter Aantal overgangen 0 Wissels Nee Frequentie (1/vtg.km) 2,772 x 10-8 Transport vervoer verhouding dag/nacht 29% / 71% Weerstation (meteorologische gegevens) Gilze-Rijen Scenario's Om de invloed van het plangebied op het groepsrisico van het spoor inzichtelijk te maken is gerekend met vier scenario's. Onderscheid is gemaakt in twee scenario's (huidige + toekomstige situatie) op basis van de prognosecijfers uit 2003 en twee scenario's op basis van de uitgangspunten van het Basisnet. In onderstaande tabel 3 zijn de berekende scenario's weergegeven. Tabel 3: Gehanteerde scenario's Scenario's Bevolking Transport Scenario 1 Zonder VMBO school Prognose 2003 Scenario 2 Met VMBO school Prognose 2003 Scenario 3 Zonder VMBO school Basisnet Scenario 4 Met VMBO school Basisnet Bevolking Ten aanzien van de bevolking die als input voor de groepsrisicoberekeningen is gebruikt, is aangesloten bij het door Oranjewoud opgestelde bevolkingsmodel van de gemeente Tilburg. Voor de functies binnen het plangebied is aangesloten bij aangeleverde verblijfsgegevens van de gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg heeft aangegeven dat in de school ruimte is voor 600 leerlingen. vanuit de PGS 1 deel 6 wordt voor een school gerekend met 10% werknemers ten opzichte van het aantal leerlingen, in het plangebied zijn dan ook 660 personen gemodelleerd. Daarnaast is avond gebruik van de sporthal voorzien. Dit is gemodelleerd als 30 personen in de avond. Resultaten Plaatsgebonden risico Uit de berekeningen van het plaatsgebonden risico is gebleken uitgaande van zowel de prognosecijfers 2003 als de cijfers uit het Basisnet geen 10-6 /jaar plaatsgebonden risicocontour is berekend. Deze contour is normerend ten aanzien van de situering van kwetsbare objecten binnen deze contour. Aangezien er geen contour berekend is, is vanuit het plaatsgebonden risico geen beperkingen gesteld aan de ontwikkeling van het plangebied. In figuur 1 en 2 zijn de plaatsgebonden risicocontouren weergegeven. blad 2 van 5

18 memonummer: Figuur 1: Plaatsgebonden risicocontouren prognosecijfers Legenda: /jaar plaatsgebonden risicocontour Figuur 1: Plaatsgebonden risicocontouren cijfers Basisnet Legenda: /jaar plaatsgebonden risicocontour /jaar plaatsgebonden risicocontour Groepsrisico In figuur 3 en 4 zijn de resultaten van de groepsrisicoberekeningen weergegeven. Figuur 3 geeft inzicht in de bijdrage van het plangebied aan het groepsrisico uitgaande van de prognosecijfers uit 2003 en figuur 4 toont de resultaten waarin gerekend is met de Basisnetcijfers. Uit beide figuren blijkt dat er sprake is van een bijdrage van het plangebied aan het groepsrisico van het spoor. Het groepsrisico valt bij beide berekening onder de oriëntatiewaarde. Tussen de uitkomsten op basis van de prognosecijfers 2003 en de Basisnetcijfers valt slechts een klein verschil te constateren. Dit valt te verklaren door het feit dat de intensiteit van meest bepalende stof, brandbare gas, in de berekeningen uitgaande van de prognose 2003 en het Basisnet nagenoeg gelijk is. Daarnaast geldt dat in het Basisnet blad 3 van 5

19 memonummer: rekening wordt gehouden met een 'Bleve-vrij' scenario voor brandbare gassen (A) en op basis van de prognosecijfers 2003 geen 'warme' Bleve kan optreden door de afwezigheid van brandbare vloeistoffen in deze prognose. Een 'warme' Bleve kan enkel optreden in een scenario waarbij sprake is van een gecombineerd transport van brandbare gassen en - vloeistoffen in zogenaamde 'bonte' treinen. Figuur 2: Omvang groepsrisico uitgaande van de prognosecijfers 2003 Huidige situatie Plan situatie figuur 3: Omvang groepsrisico uitgaande van de Basisnetcijfers Huidige situatie Plan situatie blad 4 van 5

20 memonummer: Verantwoording van het groepsrisico Uit de figuren 3 en 4 valt af te leiden dat het groepsrisico een toename vertoont ten aanzien van de huidige situatie. Conform de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen dient daarom invulling te worden gegeven aan de verantwoording van het groepsrisico. 1. Aanwezige en te verwachten personendichtheid binnen het invloedsgebied De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan ligt in zijn geheel binnen het invloedsgebied van de over de spoorlijn Tilburg-Breda getransporteerde gevaarlijke stoffen. De wijziging van het bestemmingsplan maakt een onderwijsinstelling binnen het invloedsgebied mogelijk. Als gevolg van de invulling van de wijziging neemt het aantal aanwezigen in het plangebied met 660 personen toe. 2. Het groepsrisico In de figuren 3 en 4 is weergegeven wat de invloed van de wijzigingen in het plangebied is op het groepsrisico van het spoor. Hieruit valt te concluderen dat er geen sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. 3. De mogelijkheden tot risicovermindering Voor de wijziging geldt dat sprake is van de realisatie van maatschappelijke functies (onderwijs). Deze is binnen het plangebied op minimaal 15 meter afstand van het spoor gesitueerd. De gevolgen van een calamiteit met brandbare gassen kunnen echter reiken tot ongeveer 300 meter. De kantoorpanden vallen binnen de 100% letaliteitsafstand van 150 meter waarbinnen alle personen hoe dan ook komen te overlijden. Er kan voor gekozen worden om deze functies buiten de 100% letaliteitsafstand van 150 meter te realiseren 4. De alternatieven Binnen het plangebied bestaan geen alternatieven voor een andere invulling van het plangebied. De voorgenomen ontwikkelingen binnen het plangebied zijn ook niet strijdig met het externe veiligheidbeleid van de gemeente Tilburg. Wel dient aandacht te worden besteed aan maatregelen op het gebied van de beheersbaarheid van mogelijke risico's, zie hiervoor punten 5 en De mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken Deze mogelijkheden bestaan uit het bestrijden van een ramp door de brandweer met behulp van bluswatervoorzieningen e.d.. Hiervoor is het van belang dat de brandweer het gebied tijdig en vanuit twee zijden kan bereiken. Bij een nadere uitwerking van de wijzigingsgebieden is het in het kader van de verantwoording van het groepsrisico van belang de brandweer hierover tijdig te consulteren. 6. De mogelijkheden tot zelfredzaamheid Bij de mogelijkheden tot zelfredzaamheid gaat het erom dat de personen binnen het plangebied zichzelf zonder de directe hulp van hulpdiensten in veiligheid kunnen brengen. Over het algemeen geldt voor de functie van het plangebied dat hierbinnen zelfredzame personen aanwezig zijn, hierbinnen is vaak sprake van een hoge organisatiegraad, waardoor personen snel gemobiliseerd kunnen worden. Een goed BHV-plan is daarvoor essentieel. Voor een goede zelfredzaamheid is het daarnaast van belang dat de personen zonder problemen van de risicobron af kunnen vluchten. Voor het plangebied geldt dat deze voldoende via de bestaande wegen vanaf de risicobron te ontvluchten is. In het geval van een toxisch scenario is het juist van belang dat personen binnen de functies van het plangebied goed kunnen schuilen. Via risicocommunicatie dienen personen binnen deze functies hierop gewezen te worden. Grotere gebouwen, zoals onderwijsinstellingen, zijn vaak voorzien zijn van een luchtbehandelinginstallatie, waardoor toxische stoffen naar binnen kunnen worden gezogen. Het afsluiten van deze luchttoevoer dient ook via risicocommunicatie geregeld te worden, door dit bijvoorbeeld vast te leggen in het BHV-plan. Bij de uitwerking van de wijzigingsgebieden geldt ook voor deze punten dat de brandweer om advies gevraagd dient te worden. blad 5 van 5

Midden- en West-Brabant. Behandeld door H Killaars Telefoon (076) 5296778 E-mail Harry killaars@brandweermwbnl Onderwerp Koolhoven Buiten 2010 Tilburg

Midden- en West-Brabant. Behandeld door H Killaars Telefoon (076) 5296778 E-mail Harry killaars@brandweermwbnl Onderwerp Koolhoven Buiten 2010 Tilburg Midden- en West-Brabant BRANDWEER ^^ BURG i '-^'&iui/7 Gemeente Tilburg ostbak college van Burgemeester erfwethouders JVLO ( C? ^ / ^ Postbus 9157 ) LJocümer;' 5 LL Tilburg Afdeling Risicobeheersing I

Nadere informatie

Geacht college, Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG

Geacht college, Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG Afdeling risicobeheersing Concern brandweertaken Tramsingel 71 Postbus 3208 5003 DE Tilburg Datum Behandeld door

Nadere informatie

Midden- en West-Bra. ingekomen

Midden- en West-Bra. ingekomen Midden- en West-Bra mui mi ii mi ii mui 12-0003374 Gemeente Waalwijk ingekomen Concern Brandweertaken Gemeente Waalwijk College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 5140 GB Waalwijk Afdeling Risicobeheersing

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

bijlage BR1. Advies Bureau Veiligheid Brandweer Midden en West Brabant (18 juni 2008)

bijlage BR1. Advies Bureau Veiligheid Brandweer Midden en West Brabant (18 juni 2008) bijlage BR1. Advies Bureau Veiligheid Brandweer Midden en West Brabant (18 juni 2008) Gemeente Roosendaal College van Burgemeester en wethouders Postbus 5000 4700 KA Roosendaal Tramsingel 71 4814 AC Breda

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Advies Regionale Brandweer

Advies Regionale Brandweer Bijlage 1: Advies Regionale Brandweer Midden-en West-Brabant 111 IIMMII 1111 11 Programma Risicobeheersing 113-019858 Reg datum: 11/07/2013 wyt Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 Gemeente Bergen op

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico projectnr. 184809 revisie 0.1 januari 2009 Auteur ing. A. van Elk Opdrachtgever Gemeente Venray T.a.v. de heer J. Roerink Postbus

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Sector Brandweer Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Midden- en West-Brabant

Midden- en West-Brabant Midden- en West-Brabant BRANDWEER Gemeente Roosendaal College van Burgemeester en Wethouders Postbus 5000 4700 AK ROOSENDAAL VERZONDEN 2 3 ian. 2013 Datum 22 januari 2013 Onze referentie UI3.001264/JvdS

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven.

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven. Notitie 2015.245.02-01: Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te Hardenberg Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 1. Inleiding Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Op grond van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (crnvgs), moet het groepsrisico worden betrokken in

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Het initiatief omvat een trouwevenementenzaal (Elit Plaza) in het bestaande bedrijfspand aan de Kapitein Grantstraat 25 te Tilburg.

Het initiatief omvat een trouwevenementenzaal (Elit Plaza) in het bestaande bedrijfspand aan de Kapitein Grantstraat 25 te Tilburg. Verantwoordingsparagraaf Elit Plaza te Tilburg Inleiding Beschrijving en ligging plan Het initiatief omvat een trouwevenementenzaal (Elit Plaza) in het bestaande bedrijfspand aan de Kapitein Grantstraat

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Advies Regionale Brandweer

Advies Regionale Brandweer Bijlage VI: Advies Regionale Brandweer Gemeente Uden College van burgemeester en wethouders T.a.v. de heer T. Verhoeven Postbus 83 5400 AB UDEN Orthenseweg 2b 5212 XA s-hertogenbosch Postbus 218 5201 AE

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Midden en West Brabant GEMEENTE OOSTERHOUT 1 6 SEP. 17508. class nr. zaak nr.

Midden en West Brabant GEMEENTE OOSTERHOUT 1 6 SEP. 17508. class nr. zaak nr. GEMEENTE OOSTERHOUT class nr. zaak nr. 1 6 SEP. 17508 Gemeente Oosterhout tar beh '/*&(/ College van Burgemeester en wetrl./3 U/ Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT * $ > Afd. Pro-actie Preventie * Tramsingel

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen 1. Inleiding Externe veiligheid Connect Business is voornemens de locatie Oude Baan 6 (voormalige locatie

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Polderweg 1 in Amsterdam Referentie: 0062/RoEv-2016 Datum: 30 november 2016 Behandeld door: B. (Bente) Boogaard

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

Externe veiligheid Binnenstad Hilversum Elementen ter verantwoording van het groepsrisico

Externe veiligheid Binnenstad Hilversum Elementen ter verantwoording van het groepsrisico Elementen ter verantwoording van het groepsrisico projectnr. 246855 revisie 1.1 juli 2012 Opdrachtgever Gemeente Hilversum datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave juli 2012 concept

Nadere informatie

Memo. Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat

Memo. Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat Aan Mevr. van der Schot Van Tim Waanders Memo Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat Inleiding Gemeente Harderwijk heeft het Projectbureau

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Padua

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Padua Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Padua Beleidskader externe veiligheid Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio 14011 lil 07 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond H.

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Externe veiligheid. Bestemmingsplan Lingehof Beesd

Externe veiligheid. Bestemmingsplan Lingehof Beesd concept revisie 00 24 oktober 2016 concept revisie 00 24 oktober 2016 Adviesgroep SAVE Opdrachtgever Postbus 94 4000 AB Tiel Colofon Projectgroep bestaande uit Roel Kouwen Jeroen Eskens datum vrijgave

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Molenstraat Gemeente Best.

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Molenstraat Gemeente Best. Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Molenstraat Gemeente Best. 1. Inleiding Bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan Molenstraat dient het groepsrisico, conform artikel 13 van het Bevi

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40.

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40. Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40. Inleiding Deze 6 e herziening van het bestemmingsplan Zandleij betreft de splitsing van een bestaande boerderij

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK 19 februari 2014 077565769:A - Definitief D01071.000056.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3

Nadere informatie

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Auteur: J.M Timmerman Datum: 13 oktober 2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 2. Doelstelling...3 3.

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude projectnr. 172050 revisie 01 december 2008 Auteur drs. T. (Tim) Artz Opdrachtgever Boom Holding BV Hamersveldweg 109 3833 GM Leusden datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave december

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert Inleiding: Het bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert" betreft het voornemen om 23 woningen te projecteren op de voormalige gemeentewerf, c.q. milieustraat van de gemeente Zundert. De woningen

Nadere informatie

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Memo Datum : 20 juli 2016 Bestemd voor : BuroGkracht Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20160303 Betreft : Verantwoording groepsrisico Esschebaan 6 te Esch 1.1 Inleiding 1.1.1 Beleidskader

Nadere informatie

Het plangebied ligt ten zuiden van de Akersteenweg, nabij de kruising Burg. Cortenstraat.

Het plangebied ligt ten zuiden van de Akersteenweg, nabij de kruising Burg. Cortenstraat. Externe veiligheid: verantwoording groepsrisico 0. Inleiding Ter plaatse van de voormalige Rekko-locatie aan de Akersteenweg is men voornemens een appartementencomplex, een paviljoen en winkels te realiseren.

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk

Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk Opdrachtgever: T. Hendriks, gemeente Waalwijk Uitvoering P. Verstraten en L. Jansen, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum 11 januari

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Datum : 25 november 2014 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 25 november 2014 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 14-338_1 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Wonen Limburg is voornemens om haar bestaande kantoorpand

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

GEMEENTE BEEMSTER. Verantwoording groepsrisico. Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015

GEMEENTE BEEMSTER. Verantwoording groepsrisico. Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015 GEMEENTE BEEMSTER Verantwoording groepsrisico Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Relevante wetgeving...4 2.1 Risiconormering vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW. Betreft : Verantwoording groepsrisico Tiendzone te Papendrecht

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW. Betreft : Verantwoording groepsrisico Tiendzone te Papendrecht Memo Datum : 21 juli 2015 Bestemd voor : E. Mulders Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20130566-068 Betreft : Verantwoording groepsrisico Tiendzone te Papendrecht 1.1 Beleidskader Rijksbeleid

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid t.b.v. bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen

Quickscan externe veiligheid t.b.v. bestemmingsplan De Hoven, De Werven en De Gouwen Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam bestemmingsplan De Hoven, De

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Elementen verantwoording GR nieuwbouw Hooghei II

Elementen verantwoording GR nieuwbouw Hooghei II Elementen verantwoording GR nieuwbouw Hooghei II Externe Veiligheid Elementen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico Gemeente Rucphen Definitief In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark'

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' projectnr. 219575 revisie 03.1 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Status: DEFINITIEF Datum: 16 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 02 mei 2011 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 september P. Coenen-Stalman

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 september P. Coenen-Stalman Notitie 20120783-07 Brandweerkazerne Beek Verantwoording groepsrisico Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 17 september 2012 20120783-07 P. Coenen-Stalman 1 Inleiding In opdracht van BRO Tegelen

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Verantwoording groepsrisico Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Status: DEFINITIEF Datum: 13 januari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?... 4

Nadere informatie

risico inventarisatie Felland Haren

risico inventarisatie Felland Haren risico inventarisatie Felland Haren Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico inventarisatie Felland Haren Inhoudsopgave

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : POLR/8154A312 Aantal pagina s

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'.

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'. Gemeente Lingewaard t.a.v. G.A. mevrouw Rotteveel FranckenVogelzang Postbus Apeldoornseweg 15 32 6680 6814 AA BK Bemmel ARNHEM Datum : 25092014 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 20140051 Zaaknummer : Contactpersoon

Nadere informatie

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat 10-27 short stay appartementen Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer E. Harsevoort Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 4165 19 juli 2016 Beleidsregels omgevingsveiligheid provincie Gelderland Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer 2014-015978

Nadere informatie

Inventarisatie risicobronnen en verantwoording Handelsweg (1 e herziening Kreitenmolen)

Inventarisatie risicobronnen en verantwoording Handelsweg (1 e herziening Kreitenmolen) Inventarisatie risicobronnen en verantwoording Handelsweg (1 e herziening Kreitenmolen) Het project betreft een uitbreiding van het huidige bedrijventerein Kreitenmolen. Deze uitbreiding is gewenst om

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Brandweeradvies Externe Veiligheid Speelboot in IJ-haven in Amsterdam Referentie: 0000019/RoEv-2013 Datum: 5 juni 2013 Behandeld door: C.

Nadere informatie

Memo externe veiligheid

Memo externe veiligheid Memo externe veiligheid Aan : Tiny van Hoek Organisatie : Gemeente Midden Drenthe Van : Henk Zwiers Team : Advies Betreft : Omgevingsvergunning in strijd handelen met bestemmingsplan Datum : 27 juli 2016

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

Risicoberekening Betuweroute Pannenhuis II

Risicoberekening Betuweroute Pannenhuis II Risicoberekening Betuweroute Pannenhuis II Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Plaats en datum: Arnhem, 2 november 2016 Versie: 03 Opdrachtgever Gemeente Lingewaard Postbus 15 6680 AA Bemmel Contactpersoon

Nadere informatie

Externe veiligheid Nijmegen Hermesterrein Risicoberekening spoortraject

Externe veiligheid Nijmegen Hermesterrein Risicoberekening spoortraject Risicoberekening spoortraject projectnr. 260979 revisie 00 24 mei 2013 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Nijmegen t.a.v. John Groeneweg Postbus 9105 6500 HG Nijmegen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden definitief revisie 03 29 augustus 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Leeswijzer 1 2 Beleidskader 2 3 Beschouwing risicobronnen 4 3.1 Rijksweg A1 4 3.2 Utrechtse Vecht 5 3.3 Maxisweg 6 3.4 Hogedruk

Nadere informatie

Proactie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Proactie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND Geacht college, U heeft op 20 februari

Nadere informatie

/04/2016

/04/2016 n i m i m u i nu i min 1016027803 26/04/2016 Gemeente Oosterhout ter attentie van College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Tramsingel 71, Breda Postbus 3208 5003 DE Tilburg

Nadere informatie

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW

Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW Memo Datum : 6 september 2016 Bestemd voor : De Roever Omgevingsadvies Van : Dhr. M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20160418 Betreft : Memo externe veiligheid Stille Wille te Oirschot 1 INLEIDING

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Opdrachtgever: NieuwBlauw Contactpersoon: dhr. S. Klein Obbink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier

Nadere informatie