Visiedocument kansen zien en kansen pakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visiedocument 2011-2014. kansen zien en kansen pakken"

Transcriptie

1 Visiedocument kansen zien en kansen pakken Weert, april

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Punt Welzijn in het kort 4 3. Maatschappelijke ontwikkelingen 7 4. Stippen aan de horizon - maatschappelijke opgaven Organisatie 15 2

3 1. Inleiding De Griekse filosoof Heraclitus zei ruim 500 jaar voor Christus: Niets duurt voort, behalve verandering." Deze woorden zijn nog iedere dag actueel. Bovendien lijken veranderingen steeds sneller te gaan: ontgroening, vergrijzing, economische ontwikkelingen en crises. Ook de nieuwe (politieke) verhoudingen bevestigen dit. Veranderen heeft voor sommige mensen een negatieve klank. Het betekent immers loslaten wat zo vertrouwd was, wat al bewezen was! Anderen zien in verandering kansen en mogelijkheden. Ook Punt Welzijn wordt met een veranderende wereld geconfronteerd. In 2006 verscheen de beleidsvisie : iedereen doet mee, bouwen aan burgerschap. Aanleiding hiervoor was de Wet maatschappelijke ondersteuning. Nog meer dan in het verleden ligt de nadruk op maatschappelijke opgaven en hoe mensen die zelf kunnen realiseren. Niet verzuchten hoe het niet kan, maar vooral geloven in hoe het wel kan. Als we met onze doelgroepen aan de slag gaan, ontdekken we al snel dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. Met correcte informatie, een goed advies en de juiste stimulans, kunnen ze zelf actief aan de slag. We kunnen mensen helpen om kansen te zien en kansen te pakken. Dat is onze doelstelling. Dán maken we de pay off in ons logo waar: iedereen = kansrijk! Op dit moment staan we weer voor veranderingen. We kijken naar een aantal bijzondere ontwikkelingen die van invloed zijn op onze organisatie en op onze positie in het maatschappelijke middenveld. In de komende periode werken we deze denkrichting verder en gedetailleerd uit. Weert, 12 april 2011 Theo J.M. van Ekerschot Manager Stichting Punt Welzijn 3

4 2. Punt Welzijn in het kort De Stichting Punt Welzijn (hierna te noemen Punt Welzijn) is in 2001 ontstaan uit de samenbundeling van een drietal organisaties: Stichting Welzijnsopbouw Weert, de Stichting Welzijn Ouderen Weert en Stichting Ouderen Kontact Raad Stramproy. Punt Welzijn heeft een goede relatie met de gemeente Weert opgebouwd. Door deze goede samenwerking en afstemming kunnen we snel inspelen op wensen en behoeften. Signalen die onze medewerkers opvangen uit de samenleving zijn voor de gemeente Weert aanleiding om bepaalde beleidsaanpassingen te realiseren. Dit geldt ook omgekeerd. Sinds 2010 is de werkmaatschappij Punt Welzijn onderdeel van de Unitus holding, die samenwerkt met de werkmaatschappijen Stichting Vorkmeer en Stichting Bobo Kindercentra. De secundaire processen (personeelsadministratie, financiële administratie en facilitaire dienstverlening) zijn centraal georganiseerd. We werken samen in het aanbieden van Welzijnsen Kinderopvangactiviteiten in de gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert. Per 1 januari 2011 heeft Punt Welzijn een formatie van 35,8 fte (inclusief 4,39 min/max contracten). Dit wordt ingevuld door 52 medewerkers. Daarnaast zijn er ruim 350 (eigen) vrijwilligers en 30 stagiaires werkzaam. Het personeel werkt op basis van flexibele en deels tijdelijke contracten (1/3 deel). De huidige structuur van Punt Welzijn kent een clusterindeling op grond van doelgroepen (jeugd en ouderen) en van werksoorten (opbouwwerk en dienstverlening). Het Management Team is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de clusters. In principe kent Punt Welzijn twee opdrachtgevers: de individuele mens en de gemeenschap van mensen. De belangen van beiden liggen vaak in elkaars verlengde, maar kunnen op onderdelen ook conflicteren. Punt Welzijn neemt in deze setting haar positie in en voert zaken uit. Dat betekent dat we die producten leveren die worden gevraagd. Dit stemmen we af met de gemeenschappelijke belangen. Dit dient met elkaar in evenwicht te blijven. Wij staan een dialooggerichte aanpak voor. 4

5 De mens staat altijd centraal. We spreken iedereen aan op zijn/haar verantwoordelijkheid en de bijdrage die hij/zij kan leveren aan de civil society. Ieder mens heeft specifieke kwaliteiten en talenten. We dagen hen uit die kwaliteiten en talenten in te zetten. Voor zichzelf maar ook voor hun directe omgeving. De organisatie van Punt Welzijn is zo ingericht, dat iedereen ons kan benaderen met vragen over persoonlijke dan wel gezamenlijke belangen. We staan iedereen te woord en zijn in staat vragen (rechtstreeks of na verwijzing) te beantwoorden. Ons uitgangspunt is dat iedereen zelf maximaal invulling geeft aan het begrip zelfredzaamheid. Een groot deel van alle mensen kan dat. Uit ervaring weten we dat voornamelijk de meer kwetsbare mensen daartoe minder in staat zijn. Zij doen een beroep op ons. Het betreft mensen die net een beetje extra uitdaging/ondersteuning nodig hebben, om de juiste stappen te zetten. We zoeken mensen individueel op en in hun woonomgeving. We onderzoeken waar vragen en behoeften liggen. In samenspraak kunnen we tot maatwerk komen. Onze klanten kunnen ook groepen zijn (bijvoorbeeld wijk- of buurtgenoten). Of organisaties (bijvoorbeeld een wijkraad of een sportvereniging). Het gaat meestal om ondersteuning van vrijwilligerswerk. Organisaties die vrijwel uitsluitend draaien op vrijwilligers, zijn belangrijke samenwerkingspartners voor ons. Dat betekent dat ook sterke mensen onze doelgroepen zijn. We stimuleren hen om hun talenten en drijfveren in te zetten voor de meer kwetsbare mensen. Punt Welzijn wil een maatschappelijk ondernemer zijn in de welzijnssector. Onze opdrachtgevers zijn: gemeenten, andere overheden, scholen, woningcorporaties, zorginstellingen en andere organisaties in zowel de profit- als de non-profitsector. Onze belangrijkste opdrachtgever is de gemeente Weert. Het beleid van de gemeente en de opdracht aan Punt Welzijn zijn erop gericht de voren omschreven klantondersteuning te faciliteren (en te financieren). De kracht van Punt Welzijn is de verankering in de lokale samenleving. Samenwerking met andere lokale organisaties is de basis. We zijn een echte netwerkorganisatie. We onderhouden structurele contacten met individuele personen en partners op het gebied van wonen, welzijn, zorg, onderwijs, werk en inkomen. Met diverse organisaties werken we samen. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in netwerken vanwege de afstemming van de dienstverlening. We investeren in ketensamenwerking om vanuit verschillende invalshoeken en disciplines beoogde doelen te bereiken. Samenwerking is effectief als er sprake is van een gezamenlijk gedragen visie en regie. Het belang van de klant, vereist een open en kritische houding van partners naar elkaar. Punt Welzijn is laagdrempelig. We kennen de specifieke doelgroepen, hebben contact met hen en bieden hen een afgestemd aanbod. Indien nodig verwijzen we naar andere voorzieningen en organisaties die beschikken over specialistische kennis of een uitgebreid aanbod op deelterreinen. We betrekken onze klanten, diverse belangengroepen, onze partners en opdrachtgevers bij de evaluatie van onze werkzaamheden. 5

6 Door maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, ontvolking, tweedeling enz.) stijgt de vraag naar ondersteuning. Onze missie en visie geven daaraan invulling. Missie Op een professionele wijze werken aan een leefbare samenleving en mensen uitdagen maximaal sociaal actief te zijn in onze maatschappij. Iedereen kan de regie voeren over zijn eigen leven. We zetten ons in om het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen te bevorderen. Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, met respect voor diversiteit en omgeving. Visie Iedereen telt mee en levert een unieke bijdrage aan een leefbare samenleving. Solidariteit en elkaar helpen, geven invulling aan het begrip samen leven. Dat is alleen mogelijk als mensen in staat zijn, en in de gelegenheid worden gesteld, om hun eigen leven vorm en inhoud te geven. Op een manier die past bij zijn/haar identiteit en waarbij ieders ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan. Punt Welzijn is een professionele organisatie die intern dezelfde uitgangspunten hanteert als die zij extern uitstraalt. De medewerkers werken graag bij Punt Welzijn en ontwikkelen zich voortdurend. 6

7 3. Maatschappelijke ontwikkelingen Punt Welzijn werkt in een dynamische en complexe samenleving. Welke ontwikkelingen zijn van invloed op onze werkzaamheden? De (lokale) samenleving vergrijst in snel tempo. In Weert groeit het aantal 65plussers van (in 2015) naar in In percentages uitgedrukt betekent dit 20,9 % in 2015, 28,9% in Het aantal ouderen in verzorgings- of verpleeghuizen neemt verhoudingsgewijs fors af. Een grotere groep senioren zal langdurig een beroep doen op zorg- en welzijnsdiensten. De financiële positie van een deel van de ouderen zal verbeteren. Toch zal ook een, niet te verwaarlozen, groep ouderen een laag inkomen hebben. De aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid/sociaal isolement zal toenemen. Onder de groep ouderen bevinden zich ook potentieel hooggekwalificeerde vrijwilligers. Zij zijn in staat nieuwe initiatieven te ontplooien. In Midden-Limburg wordt de komende 30 jaar de krimp zichtbaar. De verwachte afname is = 7,7 %. De gemeenten Weert en Nederweert blijven iets achter (>1%) doordat de krimp vooralsnog gecompenseerd wordt door een toename van het aantal eerste en tweede generatie niet-westerse allochtonen. Er is sprake van toenemende ontgroening. Van jongeren tussen 0 en 20 jaar in 2015 naar jongeren in De aandacht voor (probleem) jongeren blijft belangrijk. De aanpak verschuift naar preventie op jonge leeftijd en een integrale aanpak (doorlopende lijnen) om kinderen/jongeren een goede start te geven in de samenleving. Het gemiddelde besteedbare inkomen per jaar van een particulier huishouden in Weert is iets hoger dan het gemiddelde in Limburg. Er zijn ongeveer 950 mensen met een Werkeloosheidswet uitkering, 880 mensen hebben een bijstandsuitkering en ongeveer mensen ontvangen een ander uitkering (AOW 9.000, Anw 300, IOAW/IOAZ 100). Voor veel mensen met een uitkering ligt het bestaansminimum op de loer. Zij behoren tot de kwetsbare groep. De landelijke financiële ontwikkelingen zijn nadrukkelijk voelbaar. De begroting van de gemeente Weert staat onder druk. De gemeente zal financiële (en inhoudelijke) keuzes moeten maken. Als partner van de gemeente Weert denken we sterk mee hoe we kunnen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Er dreigt steeds meer een tweedeling te ontstaan in de (lokale) samenleving. Tussen allochtonen en autochtonen, tussen gezonde en niet-gezonde mensen, tussen mensen met voldoende en mensen met onvoldoende financiële middelen, tussen jongeren en ouderen, tussen mensen die wel in staat zijn hun (hulp)vraag te formuleren en zij die dat niet kunnen. Op meerdere fronten is sprake van verharding. De bereidheid van mensen om gezamenlijk aan een leefbare samenleving te werken, neemt af. De onderlinge vooroordelen nemen toe. Dat dit een lastig onderwerp is, blijkt ook uit de politieke verdeeldheid over de aanpak hiervan. Wat door de één wordt gezien als solidariteit en/of beschaving, ziet de ander als een verregaande vorm van betutteling door de overheid. We zijn vooral geïnteresseerd in de manier waarop mensen daadwerkelijk deelnemen aan de samenleving. In de beeldvorming ligt vooral de nadruk op wat mensen onderscheidt en veel minder op wat hen bindt. De mondigheid van burgers en keuzevrijheid nemen toe. Hierbij past een laagdrempelig informatieloket. Mensen stellen directe vragen aan welzijnsorganisaties om problemen die zij ervaren op te lossen. De overheid appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid. Buurtbewoners horen elkaar te zien als gemeenschap. Dat vereist een lange adem, terwijl men voor een concreet probleem behoefte heeft aan oplossingen op korte termijn. Welzijnswerk is adviserend en voorziet vooral in een aanpak op langere termijn (preventief, proactief). De rol van de welzijnswerker verandert hierdoor. Bij Punt Welzijn zijn we ons daarvan bewust en is een verandertraject ingezet. 7

8 De per januari 2007 ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning ontwikkelt zich. Individuele aspecten neigen steeds meer naar zelfredzaamheid, zelfsturing en maatschappelijke participatie. Met de Wmo wordt getracht voorzieningen uit het medische kader van de zorg te halen en over te hevelen naar gemeentelijk sociaal beleid. Er worden nieuwe concepten op het terrein van wonen, zorg en welzijn ontwikkeld waardoor zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen vertrouwde woonomgeving mogelijk is. Wonen is niet langer meer een onderdeel van AWBZ-voorzieningen. Zorgaanbieders bieden thuiszorg aan. Sociale alarmering, wassen, aankleden, toedienen van medicijnen enzovoort is daarbij inbegrepen. Voor mensen die zeer specialistische 24-uurs zorg nodig hebben blijven zware intramurale zorgconcepten bestaan. Ook mensen met beperkingen willen volwaardig meedoen in de maatschappij. Om dat een kans van slagen te geven, dienen mensen op de drie pijlers, wonen-zorg-welzijn, passend ondersteund te worden. Kan dat voor één van de pijlers niet, dan werkt het totale arrangement niet. Verhuizing naar een intramurale voorziening wordt dan alsnog noodzakelijk. Voor Punt Welzijn komen andere doelgroepen in beeld: mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen en mensen met een lichamelijke beperking. De Wmo zet aan tot zelfregie van mensen, van verzorging naar ondersteuning, om zo te kunnen participeren. Deze taakstelling vraagt om een andere manier van denken en doen. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven, de invulling daarvan ligt bij hen zelf. Daarvoor is het vertrouwen van gemeenten in hun burgers en professionals essentieel. De professionals worden ambachtsmensen die hun vak ontwikkelen en een passend aanbod op de vraag realiseren. Uitgangspunt is de kracht van de wijk- en buurtnetwerken. Inwoners zullen eerst hun eigen netwerk, en de mogelijkheden in de omgeving, moeten aanspreken voordat zij voor concrete producten naar de professionals komen. 80% van alle mensen zal het lukken om deze eigen verantwoordelijkheid in hun eigen omgeving te mobiliseren. De meer kwetsbare mensen zijn daartoe niet in staat. 15% van hen hoort tot de doelgroep van Punt Welzijn. Vooral door collectieve en preventieve werkzaamheden trachten we in hun behoeften te voorzien. De resterende 5% van onze samenleving verkeert in een dusdanige positie dat dusdanige specialistische hulp noodzakelijk is die Punt Welzijn niet kan bieden. Op basis van deze indeling richten we ons op twee kerntaken. 1. Het stimuleren, activeren en ondersteunen van hen die in staat zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving te nemen. Waar mogelijk kunnen zij deze verantwoordelijkheid en betrokkenheid verbreden naar groepen die daartoe niet in staat zijn. Het overgrote deel van onze maatschappij is zelf in staat is deel te nemen aan welzijnsactiviteiten. Met een beetje hulp maken zij gebruik maken van hun eigen netwerken. 8

9 2. Het aanbieden van collectieve en preventieve activiteiten aan kwetsbare mensen zodat zij in staat zijn hun 'wel zijn' te verbeteren. Door vaak onvoorziene omstandigheden kunnen mensen plotseling kwetsbaar worden (op één of meer gebieden). Ze zijn dan niet in staat om zelf, of met behulp van hun netwerken, deze omstandigheden het hoofd te bieden en een leefbare situatie te creëren. Professionele ondersteuning is gewenst en noodzakelijk. Naast de al eerder genoemde activiteiten, organiseren we stimulerende activiteiten. Als de situatie het noodzakelijk maakt, interveniëren wij. Organisatie en werkwijze van onze medewerkers passen we op deze situatie aan. In dat kader blijven de werkzaamheden van Punt Welzijn gericht op de eerste vijf prestatievelden van de Wmo. Bevorderen sociale samenhang/leefbaarheid, geven van informatie, advies en cliëntondersteuning, ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, bevorderen deelname aan samenleving en op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders/opvoeders. 'Welzijn Nieuwe Stijl' sluit aan op het voorgaande en heeft als doelstelling de kracht van de inzet van 'welzijn' beter te benutten. Het richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk: gemeenschappelijk, professioneel/effectief, efficiënt. Aan de lokale discussie wordt richting gegeven door acht bakens: - gericht op de vraag achter de vraag - gebaseerd op de eigen kracht van mensen - direct er op af - formeel en informeel in optimale verhouding - doordachte balans van collectief en individueel - integraal werken - niet vrijblijvend maar resultaatgericht - gebaseerd op ruimte voor de professional. Professioneel welzijnswerk en zorgaanbieders zijn sterk afhankelijk van vrijwilligers. Ook vrijwilligersorganisaties lukt het steeds minder goed om voldoende medewerkers in te zetten. Het risico bestaat dat organisaties op den duur taken moeten afstoten en in het uiterste geval zichzelf moeten opheffen. Terecht is er de afgelopen jaren zowel lokaal als nationaal veel aandacht voor dit probleem. Gemiddeld 42% van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar doet op één of andere manier vrijwilligerswerk. Dat betekent dat er nog een zeer groot potentieel is. Veel mensen kennen nog weerstanden om vrijwilligerswerk te doen. Gezien de veranderingen en de nieuwe maatschappelijke opgaven, neemt de vraag naar vrijwilligers en mantelzorgers alleen maar toe. Werken op vrijwillige basis zal hoger op de maatschappelijke agenda dienen te komen. Punt Welzijn stimuleert vooral de manier waarop mensen meedoen in de samenleving. Te vaak ligt de nadruk op wat mensen onderscheidt en veel minder op wat hen bindt of op hun collectieve belangen. Het is onze uitdaging om mensen in deze individualistisch georiënteerde samenleving als groep te mobiliseren voor belangen die ze met elkaar delen, zoals een veilige en prettige woonomgeving of goede voorzieningen. De technologisch ontwikkelingen gaan enorm snel en bieden voor iedereen ongekende en nieuwe mogelijkheden. Deden radio en de televisie er enkele decennia over om gesetteld te raken, de nieuwe technieken en apparaten (zoals I-phone en -pad) zijn binnen een mum van tijd wereldwijd een succes. De invloed van de nieuwe media op de dagelijkse gang van zaken is niet meer weg te denken. Informatie gaat binnen enkele seconden de wereld over en is niet langer afhankelijk van geïnstitutionaliseerde organisaties. Iedereen kan informatie met de hele wereld delen en ontwikkelingen in gang zetten (recent in Tunesië en Egypte). Ook in het welzijnswerk bieden de nieuwe media veel kansen en mogelijkheden. 9

10 4. Stippen aan de horizon - maatschappelijke opgaven. De maatschappij staat voor grote opgaven. Op basis van de genoemde ontwikkelingen concluderen we dat er veel taken liggen. Het Welzijnswerk dient zich verder te ontwikkelen, om te kunnen aansluiten bij de gestelde opgaven. Iedereen zal meer moeten participeren. Zelfredzaamheid van mensen wordt vanuit verschillende perspectieven gestimuleerd. Mede door vergrijzing en financiële opgaven is de inzet van professioneel welzijnswerk een laatste oplossing. Ten behoeve van specifieke problemen zal de inzet volgens onderstaand schema plaatsvinden. Zelf Directe sociale netwerken Vrijwilligersnetwerk Commerciële Partijen Professioneel welzijnswerk De activiteiten van Punt Welzijn dienen daarop te worden aangepast. De inzet van onze professionals moet effectief en efficiënt zijn. Het maatschappelijk rendement dient helder verwoord te worden. Uitgangspunt bij onze financiers is effectiever presteren, met minder geld. De financier benoemt de aandachtspunten en geeft de prioriteiten aan. Maatschappelijke opgaven Op het terrein van Welzijnswerk liggen verschillende maatschappelijke opgaven, die tot ons werkterrein behoren. Dat betekent voor de komende jaren: 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken bevorderen. Individuele personen en initiatiefnemers faciliteren, activeren en stimuleren om dit te realiseren. Initiatieven mede realiseren en onderhouden. De doelstelling daarbij is vooral dat mensen elkaar ontmoeten. Door het vergroten van het eigen sociale netwerk kunnen vraagstellingen en/of problemen eerder en sneller opgepakt worden. Dat biedt een oplossing voor de hulpvrager. De hulpbieder is in de gelegenheid zijn/haar talent en maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar te maken. 2 Voorkomen dat jeugdigen een achterstand oplopen in hun ontwikkeling of uitvallen op school of afglijden in criminaliteit. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst! Onze opgave richt zich vooral op het voorkomen van dergelijke problemen. We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar. We richten ons daarbij niet alleen op de jongeren zelf, maar ook op hun omgeving. Om duurzaam een gewenste gedragsverandering bij jeugdigen te laten plaatsvinden is opvoedingsondersteuning voor opvoeders (ouders, andere gezinsleden en derden) noodzakelijk. Door het aanbieden van (sport)activiteiten en een zinvolle tijdsbesteding, (weerbaarheids-)trainingen enz., geven we daaraan actief invulling. 3 Door (plotselinge) veranderingen in de leefsituatie worden mensen geconfronteerd met welzijnsvragen. Om hen in die gewijzigde situatie op weg te helpen, is gerichte informatie, advies en/of ondersteuning gewenst. Het bieden van steun aan (kwetsbare) mensen (cliëntondersteuning) is gewenst. Eén aanspreekpunt voor vragen over zorg en ondersteuning, wonen en inkomen (het Welzijnswerk). 10

11 4 Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van onze samenleving. In de toekomst zal de vraag hiernaar alleen maar toenemen. Er zijn meer vrijwilligers en meer mantelzorgers nodig (kwantiteit). Vrijwilligers die nog beter, op een hoger niveau, werk uitvoeren (kwaliteit). Door het aanbieden van informatie en advies, maar ook door de professionele inzet nog beter af te stemmen op de individuele behoefte, kan aan de vraag om hulp, ook op langere termijn, voldaan worden. Gemeenten willen dat vrijwilligersorganisaties ondersteund worden door o.a. het werven van nieuwe vrijwilligers uit alle bevolkingsgroepen. 5 Mensen moeten mee kunnen doen in de samenleving. Dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, sociaaleconomische klasse, psychische problemen of 'moeilijkheden thuis', kunnen een hindernis zijn. Het is aan ons om mensen te helpen deze hindernissen weg te nemen. 6 Ter ondersteuning van de maatschappij dienen randvoorwaarden helder ingevuld te zijn. Waar nodig faciliteren wij en creëren een uitdagende omgeving. Bij knelpunten, nemen we acties om deze op te lossen of te voorkomen. 7 Door de maatregelen van het Rijk, op het terrein van zorg en welzijn, ontstaat een nieuwe maatschappelijke kaart. Deze is meer gericht op zelfredzaamheid, meer op preventie. Dat is bij uitstek het domein van welzijnsorganisaties. Optimale preventie (gericht op gedrag en gezondheid) realiseren, zodat de druk op ziekte en zorg verminderen. De herschikking van (rijks)doelstellingen en (rijks)middelen op het gebied van zorg, welzijn en wonen, zal de komende jaren vorm krijgen (AWBZ/Wmo verschuivingen). Onze werkzaamheden zullen zich meer gaan richten op de scheidslijn van zorg en welzijn. Welzijn Nieuwe Stijl en het welzijnswerk Deze opgaven geven aan dat de aanpak van de problematiek beter afgestemd dient te worden. De programma s zoals de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl verwijzen naar de gewijzigde opzet. In het navolgende schema staan taken en werkzaamheden van de welzijnswerker beschreven die bij deze nieuwe/vernieuwde benadering van vragen/behoeften en aanpak van problemen past. 11

12 De taken en werkzaamheden van de welzijnswerker liggen op de navolgende terreinen: Informeren en adviseren. De welzijnswerker dient een goede analyse uit te voeren om de juiste dienstverlening te kunnen aanbieden. Met informatie en advies helpen we mensen/opvoeders/jeugdigen enz. op weg. Het is belangrijk om de vraag achter de vraag te ontdekken. Signaleren. Kennis van de sociale kaart is essentieel. Op basis van alle vraagstukken leggen we verbanden en bespreken deze met de verantwoordelijke organisaties en gemeenten. Faciliteren. Vaak zijn mensen goed in staat een probleem zelf op te lossen als de juiste randvoorwaarden er zijn. Bijvoorbeeld het beschikbaar zijn van multifunctionele ruimten of andere voorzieningen. Centrale exploitatie van deze collectieve voorzieningen heeft de voorkeur boven een individuele oplossing. Stimuleren. Sommige initiatieven of ontwikkelingen komen moeizaam of niet op gang. Om deze, vaak door een gemeente of een gemeenschap, gewenste zaken te verwezenlijken zijn extra acties noodzakelijk. Uiteindelijk moeten de initiatiefnemers deze zelf uitvoeren, al dan niet met ondersteuning vanuit het welzijnswerk. Activeren. Activiteiten zijn een middel om mensen in beweging te krijgen, elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Interveniëren. Dit betekent vaak tegen iemands wil optreden omdat dit (vanuit een collectief belang) gewenst en soms noodzakelijk is. De (huidige) werkzaamheden van Punt Welzijn richten zich niet of nauwelijks op dit terrein. De inzet van professionals is zo ondersteunend mogelijk. In eerste instantie wordt de oplossing aan het maatschappelijk veld overgelaten. Informatie en goed advies zijn vaak voldoende. Bepaalde onderwerpen worden integraal opgepakt. Dit is niet vrijblijvend, het dient uiteindelijk tot een oplossing en resultaat te leiden. Op basis van de professionele inzichten van de welzijnswerker, wordt beoordeeld welke inzet gewenst is. Deze afweging leidt tot een evenwichtige manier naar wat formeel en/of informeel gerealiseerd kan worden. Per maatschappelijke doelstelling/opgave wordt in gezamenlijkheid aangegeven, waar onze opgave ligt. Doel is zo min mogelijk, maar wel gerichte, inzet van de professional. Deze inzet wordt mede bepaald door de financier. De doelstelling is altijd maximaal gebruik maken van de eigen kracht van mensen en zoveel als mogelijk kiezen voor een collectieve voorziening in plaats van individuele oplossingen. Concrete activiteiten Welke activiteiten kunnen (op termijn) concreet worden ingezet? Enkele voorbeelden: Informeren en adviseren Mensen die geconfronteerd worden met een nieuwe levensfase of bijzondere wijzigingen in hun persoonlijke/huishoudelijke situatie informeren en adviseren over de sociale kaart. We achterhalen de vraag achter de vraag en bieden de juiste oplossing. Door onze kennis van de sociale kaart en door te opereren als spin in het web, kan dat zeer effectief en efficiënt. Op het Welzijnsplein is één locatie waar mensen met vragen terecht kunnen (fysiek, telefonisch, schriftelijk en digitaal). Doordat het Welzijnsplein straks ook daadwerkelijk ondergebracht wordt in een nieuw gebouw, kan een snelle relatie gelegd worden met het Werkplein, waar werk en inkomen centraal staan. We ondersteunen en verwijzen naar partners zoals gemeente Weert (Wmo-loket), Mee, AMW, Halt, Vluchtelingenwerk, de Sportraad, Cliënten Platform, Platform Gehandicapten 12

13 Weert, Kredietbank Jongerenraad, Vrijwilligerscentrale, Servicepunt vrijwilligers, Steunpunt Mantelzorg en andere organisatie zoals zorgorganisaties die aanspreekpunten/speekuren in Weert willen realiseren. Onze adviesfunctionarissen zoeken vraagstellers (pro)actief thuis op. Ook organisaties zijn voortdurend op zoek naar informatie die nodig is om hun activiteiten uit te voeren. Op het Welzijnsplein kunnen verenigingen en stichtingen terecht met hun vragen. Signaleren De kerntaken van de sociaal-culturele werker zijn het (mede) ontwikkelen van nieuwe initiatieven, netwerken en verbindingen leggen. Hij/zij is een professional in het bij elkaar brengen van mensen en het managen van verwachtingspatronen. Partners zoals woningcorporaties, politie, wijk - en dorpsraden weten ons gemakkelijk te vinden. Via ambulant jongerenwerk, de Op Stap medewerker, de ouderenadviseur, de medewerkster van de Vraagwijzer enz. vangen we signalen vroegtijdig op en bespreken dat met de verantwoordelijke instanties, de gemeente en/of onze partners. Medewerkers spelen in op de nieuwe sociale media en zijn samen met collega s centrale partners in de wijk. Zij beschikken over een goed inzicht in netwerken en de sociale kaart. Faciliteren De jaarlijkse leefbaarheidagenda s voor de verschillende wijken worden gevuld vanuit een gezamenlijk uitgewerkte meerjarenvisie per wijk. Daarin zijn doelen voor de korte, de middellange en de lange termijn opgenomen. Meerjarenvisies zijn niet alleen gericht op de fysieke leefomgeving, maar vooral ook op de welzijnscomponent. We faciliteren de wijk- en dorpsraden en -organisaties. Het kunnen beschikken over een accommodatie is vaak cruciaal voor het organiseren van activiteiten. We beheren wijk- en sportaccommodaties. Door een efficiënte inzet van beschikbare accommodaties kan samenhang in activiteiten en de exploitatie ervan verbeterd worden. Punt Welzijn biedt (kostendekkend) meerdere producten, aan die mensen in staat stellen hun leefsituatie zelfstandig in te richten, zoals domotica, voorlichting, alarmering enz. Bij Trefcentrum Stramproy is veel vraag naar ruimte. Herschikking van de ruimtevraag is gewenst. Dienstencentrum de Roos meer multifunctioneel inzetten. In het kader van de sloop van het huidige gemeentehuis opteren we voor een accommodatie op de begane grond. De drie Open Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP) uitbreiden (vaker open). Zij bieden verschillende groepen jeugdigen een huiskamer waar ze gelijkgezinden ontmoeten. Om vrijwilligers en mantelzorgers beter te ondersteunen dient een vernieuwend vrijwilligersbeleid te worden ontwikkeld. Daarin moet niet alleen de vraag om vrijwilligersinzet, maar vooral ook de aanbieder een meer centrale plaats krijgen. De gemeente Weert en Punt Welzijn stimuleren innovatief vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren actief zijn. In een specifieke functie, in een tijdelijke of structurele taak of in een specifiek project. Door middel van testen weet een potentiële vrijwilliger wat zijn/haar talenten, drijfveren voor dit werk zijn. Punt Welzijn is in staat een goede match tussen vrijwilligers en organisaties te maken. Door voortdurend onderzoek zijn we in staat knelpunten in de beschikbaarheid van vrijwilligerswerk op te lossen. Gezamenlijk met de gemeente is een pakket aan waarderingsinstrumenten beschikbaar en in te zetten. Het onderwijs in Weert ondersteunt nut en noodzaak van de maatschappelijke stages. Veel organisaties maken hiervan gebruik. Per jaar resulteert dit in een toename van 13

14 nieuwe vrijwilligers. Stimuleren Voor gestructureerde kennisverbreding voor organisaties en individuen worden trainingen, cursussen en testen aangeboden. Deskundigheidsbevordering voor organisaties, verenigingen en stichtingen blijft belangrijk. Punt Welzijn is een cursusmakelaar. Door het aanbieden van een breed pakket aan diensten, zoals weerbaarheidtrainingen, communicatietrainingen, maatjes -, coachprojecten enz., stellen we mensen in staat hun (nog niet ontdekte) talent verder te ontwikkelen en te ontplooien. Voor kwetsbare mensen biedt Punt Welzijn een coach - en maatjesproject aan dat (huidige) diverse doelgroepen kan bedienen. Het bedrijfsleven en overige belangstellenden werken in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen/de duurzame samenleving mee aan veel activiteiten. Dit kan door middel van sponsoring. Nog belangrijker wordt de inzet van menskracht voor diverse organisaties en verenigingen. Activeren Educatie en opvoedingsondersteuning voor ouders die dit gedurende de basisschoolperiode vragen bij de opvoeding. Op dezelfde manier ook structureel begeleiding van jongeren na school bieden. Sport is bij uitstek een middel om meerdere aspecten aan te pakken. Het heeft naast de fysieke waarde ook een positieve invloed op de mentale en sociale gezondheid. Sport is belangrijk voor het vergroten van zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en voor het opbouwen van relaties en netwerken. We kunnen op diverse terreinen sport inzetten voor alle doelgroepen om bij te dragen aan sociale activering. Door de inzet van veel vrijwilligers en stagiaires vanuit CIOS en de sportacademie kunnen activiteiten worden georganiseerd. Ook op het terrein van muziek, dans, drama, enz. worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd. Mensen maken niet alleen kennis met de mogelijkheden om mee te doen met de betreffende activiteiten, maar vooral ook met de mogelijkheid nieuwe mensen te ontmoeten. Voorbeelden zijn open inloopdagen voor het maken van muziek, knutselmiddagen, dansmiddagen voor ouderen, jeugddansen enz. Voor het tegengaan van eenzaamheid en het succesvol ouder worden, bieden we een samenhangend geheel aan diensten en activiteiten aan. Pinokkio ombouwen naar een Integraal Kindercentrum waarin naast kinderopvang (in al zijn verschillende vormen) ook plaats is voor basisonderwijs, sport en welzijnsactiviteiten. In centra (de Roos, Trefcentrum Stramproy en wijkaccommodaties) wordt een verfijnd en integraal welzijnsprogramma aangeboden. Interveniëren Dit is vooralsnog geen terrein waarop Punt Welzijn actief is. Interventies die we verrichten zijn uitsluitend van zeer korte duur en gericht op het signaleren en laten interveniëren door ketenpartners. 14

15 5. Organisatie De realisatie van de maatschappelijke opgaven door Punt Welzijn vraagt om een organisatie die daarop voorbereid en ingericht is. Betrokkenheid van betaalde en onbetaalde medewerkers is daarbij essentieel in onze organisatie. Mensenwerk staat centraal. Het menselijk kapitaal bepaalt immers in grote mate ons succes. Onze uitgangspunten/opgaven hierbij zijn: Onze medewerkers hebben maximaal inzicht in de sociale kaart in hun werkgebied. Onze medewerkers zijn competent, professioneel, integer, mensgericht, signaalgericht en vraaggericht. Ze zijn soms specialist en soms generalist. Ze zijn flexibel inzetbaar en netwerkers. Ze zijn communicatief vaardig. Verdieping en verbreding van hun deskundigheid heeft maximale aandacht. Het management beschikt over vaardigheden om medewerkers te sturen en hen voldoende ruimte te geven hun eigen deskundigheid te benutten. Onze medewerkers oriënteren zich breed en gericht op ketensamenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Punt Welzijn is HKZ gecertificeerd en heeft haar processen en procedures op orde. We werken planmatig en efficiënt. We herijken op gezette tijden en met grote regelmaat onze producten en diensten. We werken veilig en verantwoord. Risicomanagement heeft aandacht. We inventariseren potentiële risico s op impact en waarschijnlijkheid en nemen gepaste maatsregelen om de veiligheid voor onze medewerkers en cliënten/klanten zo laag mogelijk te houden. We voeren onze werkzaamheden uit op basis van de werkmethoden Rots en Water en Levensloopbenadering. Punt Welzijn biedt jaarlijks veel stagiaires een plek. We werken met structurele afspraken met verschillende opleidingsinstituten in de regio samen. Een intensieve samenwerking biedt alle partijen voordelen en leidt tot uitwisseling van kennis en expertise en verbetering van het aanbod. Medezeggenschap, inspraak en evaluatiemomenten zijn bewust en nadrukkelijk in onze procedures meegenomen. Jaarlijks worden tevredenheidonderzoeken gehouden onder klanten, partners, personeel en vrijwilligers. We streven ernaar om jaarlijks minimaal een budgettair neutraal resultaat te realiseren. Punt Welzijn is organisatorisch en financieel voor de langere termijn stabiel en gezond. We zetten onze middelen maximaal in voor onze maatschappelijke opgaven en realiseren een budgettaire groei van 1% per jaar. We minimaliseren de overhead. Op termijn realiseren we twee clusters. Een cluster richt zich op het ondersteunen van (kwetsbare) doelgroepen en het andere cluster werkt vooral informerend en faciliterend. Ten behoeve van onze financier, vergroten we het inzicht in maatschappelijke effecten. Eind 2012 betrekken we onze nieuwbouw. In dit nieuwe gebouw krijgt het Welzijnsplein vorm en voor onze partners geldt dat voor het Werkplein. We werken aan optimalisatie van de samenwerking binnen Unitus Holding (Bobo, Vorkmeer, Punt Welzijn). Binnen deze samenwerking willen we een professioneel kenniscentrum zijn op het terrein van welzijn. We investeren in onze relatie met de gemeente Weert en onderzoeken mogelijkheden voor nieuwe financiers. 15

16 De maatschappelijke ontwikkelingen gaan ook aan ons niet voorbij en zal een verandering naar de toekomst betekenen. Op basis van bovenstaande inzichten zal de top 5 van veranderprioriteiten voor onze organisatie er als volgt uit zien; a. Een andere kijk op onze samenleving. Niet meer pamperen, maar zelf laten doen (zelfsturing en zelfredzaamheid op individueel, micro-, meso- en macroniveau). b. Iedereen = kansrijk. Wat zijn iemands talenten of drijfveren? Hoe kunnen we hem/haar helpen die te ontdekken en ermee aan de slag te gaan? Hoe kunnen we mensen helpen hun talenten ook in te zetten voor anderen? c. Mensen kunnen elkaar helpen door het juiste netwerk aan te spreken. De nieuwe wereld bestaat uit andere, nieuwe netwerken. Hoe kunnen we deze voor hulpvragers verbinden? d. Grote maatschappelijke vraagstukken oppakken en beïnvloeden. e. Het realiseren van een professional nieuwe stijl. Weert, 12 april 2011 Theo.J.M. van Ekerschot Manager Stichting Punt Welzijn. 16

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Omdat we samen méér kunnen!

Omdat we samen méér kunnen! Omdat we samen méér kunnen! 2 Organisatie Kennismaking met de Unitus welzijnsgroep Kengetallen Cijfers per 31-12-2009 personeelsleden fte omzet (x 1 miljoen) Unitus 30 16 n.v.t. Bobo 160 90 5,0 Vorkmeer

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

10 november Uitggangssituatie

10 november Uitggangssituatie 10 november 2016 Uitggangssituatie 2 Inhoud Uitgangssituatie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Salut in het kort... 3 1.3 Werkveld Salut binnen het sociale domein... 4 1.4 Interne organisatie... 5 1.5 Rol van

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering -

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering - Versterken en verbinden - Zicht op verandering - Strategische koers voor 2013-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I. Strategische uitgangspunten voor 2013-2016... 3 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling...

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Vorkmeer Nederweert Dienstenboek 2015

Vorkmeer Nederweert Dienstenboek 2015 Vorkmeer Nederweert Dienstenboek Nederweert, Juni Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 D1 Jongerenwerk... 4 D3 Maatjesproject... 7 D4 Ondersteuning WMO platform... 8 D5 Opbouwwerk... 9 D6 Vrijwilligerspunt...

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

VORKMEER - VISIE VOLLE KRACHT VOORUIT. Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen

VORKMEER - VISIE VOLLE KRACHT VOORUIT. Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen VORKMEER - VISIE VOLLE KRACHT VOORUIT Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen DE wind De wind van gisteren helpt ons niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. We

Nadere informatie

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld

Opening, voorstellen. Introductie op de proeftuin. Aanpak en resultaten. Werkwijze. Film aanpak. Micro-analyses. Praktijk voorbeeld Programma Opening, voorstellen Introductie op de proeftuin Aanpak en resultaten Werkwijze Film aanpak Micro-analyses Praktijk voorbeeld Vragen en discussie Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties

Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Welzijn op waarde Voorstel geïntegreerd welzijnswerk in het licht van de decentralisaties Samenvatting Oktober 2013 Inleiding Als welzijnsorganisaties Aanzet, MEE Noordoost Brabant, RIGOM en Vivaan hebben

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Strategisch kader. Op weg naar 2020 Meedoen mogelijk maken. Cliënt. Diensten. Preventief. Innovatie. Medewerkers. Vrijwilligers. Cursussen.

Strategisch kader. Op weg naar 2020 Meedoen mogelijk maken. Cliënt. Diensten. Preventief. Innovatie. Medewerkers. Vrijwilligers. Cursussen. Cliënt Diensten Medewerkers Vrijwilligers Innovatie Cursussen Samenwerken Projecten Preventief Strategisch kader Op weg naar 2020 Meedoen mogelijk maken Tel. 088-00 75 000 www.meewering.nl Op weg naar

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Hart voor Zandvoort. missie, visie en beleid van Pluspunt. Discussienota, april 2009

Hart voor Zandvoort. missie, visie en beleid van Pluspunt. Discussienota, april 2009 Hart voor Zandvoort missie, visie en beleid van Pluspunt Discussienota, 1. Inleiding De Nederlandse samenleving verandert in rap tempo. De landelijke overheid doet een groter beroep op de lokale samenleving.

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie