Begeleidershandleiding. serie 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleidershandleiding. serie 2014"

Transcriptie

1 Begeleidershandleiding serie 2014

2 Colofon Dit is een uitgave van Stichting Consortium Beroepsonderwijs Manager Zorg & Welzijn Irma Rabelink Ontwikkelteamleiders Roel van der Hoek Annemieke Liem Anja Mulder Marga Weltevrede Redactie A. Brink M. Brok 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Verantwoording Stichting Consortium Beroepsonderwijs heeft van alle haar bekende rechthebbenden op de in deze publicatie opgenomen teksten en afbeeldingen toestemming gekregen om deze te gebruiken. Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 2

3 INHOUDSOPGAVE Algemeen Inleiding 4 1 De Opleiding 5 2 Leerprestaties 6 3 Beroepsprestaties 7 4 Begeleiding 9 5 POP en PAP 11 6 De Wegwijzer 12 7 Taal, rekenen en loopbaan en burgerschap 14 Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 3

4 Inleiding Deze Begeleidershandleiding is bedoeld voor een ieder die te maken heeft met het begeleiden van studenten in het MBO Zorg & Welzijn. Op school zijn dit docenten die vanuit verschillende rollen de student begeleiden. Denk hierbij aan: de studieloopbaanbegeleider (slb er), mentor, vakdocent, praktijkdocent, BPVdocent. Vanuit de praktijkinstelling kunnen dit zijn: de praktijkbegeleider, werkbegeleider, praktijkopleider, of de BPV-begeleider. In deze handleiding houden we de termen slb er en praktijkbegeleider aan. Deze handleiding is gericht op het werken met de faseboeken van het Consortium Zorg & Welzijn serie Bij het begeleiden staat zowel de persoonlijke als de beroepsmatige ontwikkeling van de student centraal. In deze handleiding staan de keuzes die wij als consortium hierin maken beschreven. Dit is voor het ontwikkelgerichte deel van de opleiding, niet voorschrijvend, slechts adviserend. Voor het onderdeel examineren is een aparte instructie geschreven. Wij wensen u veel succes met het begeleiden van uw studenten. Ontwikkelteam Zorg & Welzijn Juli 2014 Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 4

5 1 DE OPLEIDING Wat de student tijdens haar 1 opleiding tot beginnend beroepsbeoefenaar in zorg en welzijn moet leren, is vastgelegd in het kwalificatiedossier 2. In het kwalificatiedossier staat beschreven welke kerntaken en werkprocessen zij in haar toekomstige beroep gaat uitvoeren. Om deze kerntaken en werkprocessen goed uit te kunnen voeren, ontwikkelt de student competenties. Een competentie ontwikkelen betekent het ontwikkelen van kennis, inzicht, vaardigheden gecombineerd met de juiste (beroeps)houding. In de faseboeken van het consortium is de integratie van kennis, houding en vaardigheden het uitgangspunt. Het ontwikkelen van competenties gebeurt op heel veel verschillende manieren. De manier van beoordelen is hierop aangepast. Een vaardigheid moet de student bijvoorbeeld laten zien in de praktijk, terwijl de verantwoording van haar handelen in een verslag komt te staan. Per werkproces is dan ook gekozen voor een passende manier van beoordelen, de methodemix. Wanneer de student haar competenties ontwikkelt, kan ze op de juiste manier de kerntaken en werkprocessen uitvoeren. Doet ze dat op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar, dan kan ze aan haar examen beginnen. Tijdens de opleiding is er een duidelijk onderscheid tussen leren en kwalificeren. Leren vindt plaats je aan de hand van de leer- en beroepsprestaties (vastgelegd in de faseboeken), in de lessen en trainingen op school en in het werken in de BPV. Kwalificeren (examineren) vindt plaats met behulp van de examens. De eisen die aan een student gesteld worden om de overgang van leren naar examineren te mogen maken zijn door de opleiding vastgelegd in de examenregeling. Fasen Een opleiding bestaat uit een of meer fasen. De duur van een fase wordt bepaald door de opleiding. De fasen zijn opgebouwd volgens de principes van afnemende sturing en toenemende complexiteit. De fase-indeling van elke opleiding vind je in het kompas van de opleiding. De opleiding bepaalt welke onderdelen door de student moeten worden gedaan. Het volledige opleidingstraject dekt het volledige kwalificatiedossier. 1 Waar zij staat wordt ook hij bedoeld en omgekeerd 2 Te vinden op Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 5

6 2 LEERPRESTATIES De opleiding start met het werken aan de leerprestaties. Hiermee kun je de studenten voorbereiden op het werken aan de beroepsprestaties. De leerprestaties bestaan uit: Typering Opdrachten Resultaat Bewijsstukken Voortgangsbeoordelingslijst Met behulp van de leerprestaties brengt de student haar persoonlijke leerdoelen in beeld en leert ze hoe ze hieraan kan werken. Studenten maken kennis met hulpmiddelen zoals het POP en PAP 3 en het reflectieverslag. Bovendien wennen ze vast aan de manier waarop de voortgang tijdens de opleiding wordt beoordeeld. 3 zie bijlage POP en PAP in het Kompas Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 6

7 3 BEROEPSPRESTATIES Wanneer de leerprestaties zijn afgerond, gaan studenten aan de slag met de beroepsprestaties. Een beroepsprestatie bestaat uit: Typering De moeilijkheidsgraad Het gewenste resultaat Opdrachten Bewijsstukken Voortgangsbeoordelingslijst Een beroepsprestatie is een integrale beroepsopdracht. Integraal omdat kennis, vaardigheden en beroepshouding gezamenlijk moeten worden ingezet om het gewenste resultaat te kunnen bereiken. Door de beroepsprestaties uit te voeren ontwikkelt de student de competenties die ze nodig heeft om een beginnend beroepsbeoefenaar te worden. Bij elke beroepsprestatie staat aangegeven welke kerntaken, werkprocessen en competenties centraal staan. In de competentiewijzer van de opleiding vind je hiervan een specificatie De competentiewijzer is goed te gebruiken is om inhoud te geven aan ondersteunende lessen en trainingen. Daarnaast geeft het input voor de formulering van de leerdoelen van de student. Bespreek samen met de student of zij de beroepsprestaties op school of in de praktijk gaat uitvoeren. In voorgaande series was er verschil in ontwikkelgerichte en kwalificerende beroepsprestaties. In de serie 2014 zijn alle beroepsprestaties ontwikkelgericht. De kwalificering vindt plaats door de inzet van examens. Hiervoor is een aparte instructie geschreven: instructie examinator. De Wegwijzer is een hulpmiddel om een beroepsprestatie methodisch uit te voeren en bestaat uit vijf stappen: 1 Oriënteren 2 Plannen 3 Uitvoeren 4 Controleren 5 Reflecteren Typering Hier staat een korte beschrijving van een praktijksituatie uit het toekomstige beroep van de student. Deze beschrijving is vooral handig wanneer de student op school met een beroepsprestatie aan de slag gaat. Ook helpt deze beschrijving de student bij het kiezen van een geschikte situatie in de BPV om de beroepsprestatie uit te voeren. 4 zie bijlage De Wegwijzer in het Kompas Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 7

8 3.2 De moeilijkheidsgraad De mate van complexiteit van de beroepssituatie De mate van zelfsturin g De mate van verantwoordelijkheid voor gesloten context geleid uitvoeren van het eigen takenpakket open context begeleid jouw samenwerking met collega s complexe context zelfstandig de hele zorg- en begeleidingscyclus aansturen van collega s op hetzelfde of lager niveau In dit schema is door het inkleuren van de bolletjes aangegeven hoe moeilijk of makkelijk de praktijksituatie moet zijn. In het begin van de opleiding geef je nog veel begeleiding aan de student, de opdrachten zijn klein en de situaties eenvoudig. Naarmate de opleiding vordert, worden de opdrachten groter, de situaties complexer en gaat de student steeds meer zelfstandig handelen. 5 Uiteindelijk staat in de examens exact omschreven aan welke eisen de omstandigheden moeten voldoen, voor een beginnend beroepsbeoefenaar. 3.3 Het gewenste resultaat Hier staat beschreven wat de student aan het eind van de beroepsprestatie moet hebben gerealiseerd. De student moet dit resultaat hebben bereikt, wil ze de beroepsprestatie met een voldoende kunnen afronden. 3.4 Opdrachten Hier staat beschreven wat de student moet gaan doen. Afhankelijk van de inhoud van het werkproces en de manier waarop een student kan bewijzen hierin competent te zijn, is gekozen voor verschillende soorten opdrachten. De daadwerkelijke uitvoering in de praktijk (af te ronden met een gedragsbeoordeling), verantwoordingsverslagen, het maken van authentieke beroepsproducten (zoals bijvoorbeeld een plan van aanpak) en een voortgangsgesprek. Bij elke opdracht staat welke competenties (binnen het werkproces) in de opdracht centraal staan 3.5 Bewijsstukken Per opdracht staat aangegeven welke bewijsstukken de student moet inleveren. Spreek met studenten af wanneer ze de bewijsstukken moeten inleveren en op welke manier. Het bewaren van bewijsstukken kan bijvoorbeeld in een portfolio. Maak ook hier afspraken over met de studenten. Het kan voorkomen dat een student een opdracht niet in de praktijk kan uitvoeren omdat bijvoorbeeld de doelgroep zich er niet voor leent. In overleg met de begeleider van de opleiding en de praktijkbegeleider kan een vervangende, aangepaste opdracht bedacht en uitgevoerd worden. De resultaten en bewijzen van deze opdracht dienen te voldoen aan de criteria in de voortgangsbeoordelingslijst. 3.6 Voortgangsbeoordelingslijst Vul op deze lijst in of de student voldoet aan de criteria voor deze beroepsprestatie. Wanneer er meerdere begeleiders zijn, vullen zij beide hun deel van de lijst in. Je beoordeelt de student per criterium met Goed Voldoende Onvoldoende. 6 Je geeft feedback aan de hand van de criteria. Deze feedback verwerkt de student in het POP. De beroepsprestatie wordt afgerond met een eindbeoordeling met Goed Voldoende Onvoldoende. 5 zie bijlage Moeilijkheidsgraad in het Kompas 6 Zie verantwoordingsdocument 2014 Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 8

9 4 BEGELEIDING Als begeleider stuur je het leerproces van de student door persoonlijke begeleidingsgesprekken te voeren, adviezen te geven en resultaten te volgen. Het werken in peergroepen kan hierop een zinvolle aanvulling zijn. De kracht van samenwerken en samen leren komt voort uit het sociaal constructivisme. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkeling van persoonlijke bekwaamheden het resultaat is van integratieprocessen, tot stand gekomen door interactie met anderen. Deze opvatting past goed bij beroepen in het domein Zorg & Welzijn, omdat het sociale beroepen zijn die niet geleerd kunnen worden zonder interactie met anderen. Dit pleit ervoor om het leren in en door de groep een belangrijke plaats in uw didactische concept te geven. Hoewel studenten graag in vaste leergroepen werken, verhoogt het regelmatig wisselen van (sub)groepssamenstelling het leereffect. De uitvoering van beroepsprestaties in de beroepspraktijk gebeurt in de regel individueel, hoewel er prestaties zijn waar gezamenlijke uitvoering mogelijk of wenselijk is. Bij het begeleiden van (sub)groepen, spoor je de individuele student aan om opgedane ervaringen te delen met andere studenten van de groep. Deze terugkoppeling is een reflectie op het eigen leerproces van de student, maar leidt ook tot een hoger leerrendement, doordat opgedane kennis, inzichten en ervaringen overgedragen worden aan anderen. Tevens is het een situatie waar andere studenten van leren en door geïnspireerd kunnen worden. De begeleider vanuit school De begeleiding van de student op school is in veel gevallen belegd bij de studieloopbaanbegeleider (slb er). De slb er ondersteunt de student op school bij het werken aan de beroepsprestaties. Zij richt zich tevens op de persoonlijke ontwikkeling van de student: het leren, de loopbaan en de studievoortgang. De slb er begeleidt de student bij: het onderzoeken van de opdracht en de te behalen resultaten het formuleren van leervragen het maken van een POP/PAP het kiezen en formuleren van leeractiviteiten het reflecteren op leerervaringen op school en in de praktijk het vastleggen van leerresultaten en verzamelen van bewijsstukken. De slb er voert regelmatig gesprekken met de student zowel individueel als in een groep. Zij beoordeelt het POP/PAP en geeft een GO zodra voldoet aan de afspraken. De begeleider vanuit de praktijk De begeleiding van de student in de BPV is in veel gevallen belegd bij de praktijkbegeleider. Mogelijk is er in de beroepspraktijk onderscheid in diverse rollen, zoals praktijkopleider, praktijkbegeleider en werkbegeleider. Conform die rollen zijn er afspraken over de begeleiding van de studenten. Wij hanteren hier de term praktijkbegeleider De praktijkbegeleider: bespreekt met de student de beroepsprestatie waar zij aan gaat werken neemt het activiteitenplan dat de student heeft voorbereid met haar door beoordeelt het POP/PAP en geeft een GO zodra dit voldoet aan de afspraken begeleidt de student in de praktijk bij het uitvoeren van leeractiviteiten vraagt tijdens/na het uitvoeren van leeractiviteiten door naar onderliggende kennis geeft de student feedback tijdens/na het uitvoeren van leeractiviteiten zet een handtekening op de specifieke bewijsstukken van beroepsprestaties om aan te geven dat het bewijsstuk betrekking heeft op een waargebeurde situatie en door de student zelf is gemaakt (authenticiteit) geeft de student feedback bij het reflecteren op leer- en praktijkervaringen neemt contact op met de begeleidende docent van school bij onduidelijkheden en/of vragen. Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 9

10 Hulpmiddelen Onderstaande hulpmiddelen zijn in te zetten bij het begeleiden van studenten in de opleiding, zowel op school als in de praktijk. Het Kompas Hierin wordt de student uitgelegd hoe zij te werk moet gaan in haar opleiding met het sturingsmateriaal, ontwikkeld door het Consortium Beroepsonderwijs. Per opleiding is er een kompas, met hierin opgenomen een omschrijving van het beroep, de fase-indeling v en het overzicht van de examens. Het Kompas bevat de volgende bijlagen: o Bijlage 1 POP en PAP (extra toelichting in H5 van de begeleidershandleiding) o Bijlage 2 De Wegwijzer (extra toelichting in H6 van de begeleidershandleiding) o Bijlage 3 Toelichting moeilijkheidsgraad o Bijlage 4 STARRT methode De Competentiewijzer Hierin staan bij iedere competentie de werkprocessen genoemd waarin deze competentie voorkomt met daarbij de vereiste kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het is een hulpmiddel voor de student bij het uitwerken van het POP/PAP. Het document is een richtlijn voor de invulling van het onderwijs. Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 10

11 5 POP/PAP Het persoonlijk ontwikkelingsplan, het POP, en het persoonlijk activiteitenplan, het PAP, zijn onderdelen van stap 1 en 2 van de Wegwijzer (Oriënteren en Plannen) geven sturing aan het leerproces. Het POP kan betrekking hebben op zowel persoonlijke leervragen als beroepsinhoudelijke leervragen van de student. Het PAP is afgeleid van het POP en kan dus ook betrekking hebben op persoonsgerichte leeractiviteiten en op vakinhoudelijke leeractiviteiten. Een POP/PAP is een planning vergelijkbaar met een agenda of een rooster, het is een middel en geen doel op zich. Agenda s en roosters worden gewijzigd als het nodig is, dat kan met een POP/PAP dus ook. Als begeleider heb je een belangrijke rol in het ondersteunen van de student bij het formuleren van en het werken met het POP/PAP. Je geeft sturing op eventuele tussentijdse bijstellingen. Ben je tevreden met het POP/PAP van de student, dan krijgt de student een GO om met de uitvoering van de beroepsprestatie aan de slag te gaan. Het maken van een POP/PAP In het POP/PAP schrijft de student wat zij wil leren tijdens het werken aan een beroepsprestatie. Wanneer zij een opdracht combineert met taal, rekenen of loopbaan en burgerschap neemt zij dit ook op in het POP/PAP. De volgorde en keuze van beroepsprestaties gebeurt in overleg met de begeleider op school en in de praktijk, dit is afhankelijk van: het startniveau van de student de moeilijkheidsgraad van de beroepsprestatie de beroepssituatie in de BPV de interne organisatie van de opleiding de leerstijl van de student De student maakt voor elke beroepsprestatie een POP/PAP. Dit zorgt ervoor dat de student voldoende diepgang in haar leren brengt en zij zich het methodisch werken eigen maakt. In het POP schrijft de student haar leerdoelen op. Leerdoelen kunnen betrekking hebben op: verdiepende kennis die de student wil opdoen over onderwerpen waar zij nog niet voldoende van weet (kennis) taken die de student wil doen, maar nog niet kan (vaardigheden) de manier waarop de student met mensen omgaat en om wil gaan (houding). Voor het formuleren van de leerdoelen kan de student gebruik maken van de Competentiewijzer. De student formuleert een leerdoel zo concreet mogelijk en maakt hierbij gebruik van SMART: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 11

12 6 DE WEGWIJZER Als begeleider stuur je het gedrag van de student(en) in de gewenste richting, namelijk die van een beginnend beroepsbeoefenaar. Een hulpmiddel hierbij is de Wegwijzer. De student doorloopt bij elke beroepsprestatie steeds weer de methodische stappen binnen de leercyclus volgens de Wegwijzer. Deze stappen komen veelal overeen met de methodische stappen die ook in de praktijk gebruikelijk zijn. Hierdoor krijgt de student geleidelijk het methodisch werken onder de knie zodat zij bij examenopdrachten deze stappen zelfstandig kan uitvoeren. De vijf stappen zijn: 1 Oriënteren Je stelt de student de volgende vragen: Waar gaat deze fase over? Welke beroepsprestaties en werkprocessen komen in deze fase aan bod? Wat zijn de afspraken die hierover gemaakt zijn op school en in de praktijk? Combineer je de beroepsprestatie met een taalprestatie of loopbaanprestatie? In welke beroepscontext voer je de beroepsprestatie uit? Wat wordt er van je gevraagd in de beroepsprestatie? Welke bewijsstukken moet je opleveren en aan welke criteria moeten die voldoen? Welke kennis, vaardigheden en houding heb je nodig om de beroepsprestatie uit te voeren? (Raadpleeg de competentiewijzer) De student formuleert persoonlijke en beroepsinhoudelijke leervragen en leerdoelen. Ze legt die vast in haar persoonlijke opleidingsplan (POP). De begeleiders bespreken dit POP met hun studenten 2 Plannen De student maakt een plan van aanpak voor de opdrachten in de beroepsprestatie. Zij verwerkt de vijf W s in dit plan. Wie? Wat? Waar? Wanneer? Welke? Ze geeft in haar PAP aan hoe ze tijdens de uitvoering van de beroepsprestatie werkt aan haar leerdoelen. De student schrijft een persoonlijk activiteitenplan (PAP). Hierin neemt ze op hoe ze aan haar leerdoelen gaat werken in de uitvoering van de opdrachten van de beroepsprestatie. Het PAP kan zowel betrekking hebben op persoonsgerichte leeractiviteiten als op beroepsinhoudelijke leeractiviteiten. De begeleider op school bekijkt het POP/PAP op helderheid, niveau en aansluiting op het persoonlijk leerproces. De begeleider in de praktijk bekijkt het POP/PAP op praktische toepasbaarheid in die specifieke praktijk/context. Wanneer de stappen Oriënteren en Plannen goed zijn doorlopen, geeft zowel de begeleider op school als in de praktijk een GO. De student gaat door naar stap 3 Uitvoeren. 3 Uitvoeren De student: Werkt aan de beroepsprestatie volgens plan. Controleert regelmatig of ze nog volgens plan werkt. Vraagt regelmatig feedback aan haar begeleider(s) en medestudenten. Stelt zo nodig het plan en de uitvoering bij. De begeleiders van school en in de praktijk geven gedurende de uitvoering steeds goed onderbouwde feedback en advies. Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 12

13 4 Controleren De student gaat voor haarzelf na: Heb ik het resultaat bereikt? Heb ik volgens plan gewerkt? Heb ik de verkregen feedback verwerkt? Zij controleert of de bewijsstukken aan de beoordelingscriteria voldoen en of ze de verkregen feedback van haar begeleiders heeft verwerkt. 5 Evalueren en Reflecteren In de evaluatie kijkt de student terug op de manier waarop ze de opdrachten heeft uitgevoerd. De begeleider van school of de begeleider in de praktijk beoordeelt de uitvoering van de opdrachten. Wie wat beoordeelt is vooraf afgesproken en gedeeld met de student en de andere begeleiders. De regie ligt bij de school In de reflectie overdenkt de student haar handelen bij de uitvoering van de beroepsprestatie. De feedbackfunctie van de begeleider is van grote waarde bij het werken aan de beroepsprestaties. Door gerichte reflectievragen aan de student te stellen, wordt de student uitgedaagd om te reflecteren op de werkzaamheden krijgt ze inzicht in haar eigen handelen en op haar leerproces. Evalueren De begeleider beoordeelt de voortgang bij de uitvoering van de opdrachten. Deze beoordeling wordt vastgelegd in de voortgangsbeoordelingslijst bij iedere beroepsprestatie, met goed, voldoende of onvoldoende 7 De student: Evalueert met de begeleiders en medestudenten/collega s. Blikt terug op de uitvoering van de opdrachten. Gaat na of ze de gestelde doelen heeft bereikt. Gebruikt de feedback in de beoordelingslijst om te bepalen wat ze de volgende keer anders zou aanpakken Reflecteren Reflectie is onder te verdelen in: Reflectie op persoonlijk functioneren. Bij deze vorm van reflecteren kijkt de student vooral terug op wie zij is, welke motivatie zij heeft en welke doelen zij stelt. Dit kan helpen bij de persoonlijkheidsontwikkeling van de student. Reflectie op beroepsmatig handelen. De student kijkt terug op haar methodisch handelen. Zij onderzoekt wat het effect is van haar handelen in de praktijk en de methoden die zij inzet. Reflectie op het handelen als burger in de maatschappij. Hier gaat het om de invloed van de maatschappij op het handelen en omgekeerd. Deze vormen van reflectie zijn niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden; de ene vorm hangt nauw samen met de andere. Het draait bij reflectie in ieder geval altijd om de student. Reflecteren vindt bewust en onbewust plaats, op verschillende momenten. Even tussendoor op het werk, op school of op weg naar huis. De student is er bewust mee bezig in een reflectiegesprek met de begeleider, een studiegenoot of collega. Reflectie helpt bij het maken van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Schriftelijk reflecteren helpt om met enige afstand op het handelen terug te kijken. Door een logboek bij te houden en een reflectieverslag te schrijven, vertraagt als het ware het denkproces: de student neemt de tijd om rustig terug te kijken en na te denken over haar handelen. De student: overdenkt hoe en waarom ze heeft gehandeld zoals ze heeft gehandeld overdenkt de keuzes die ze heeft gemaakt en waarom juist die keuzes reflecteert op wie zij is als professional: o Welke sterke kanten (kwaliteiten) heeft zij in het werk als professional? o Wat heeft ze geleerd? o Welke leerdoelen heeft ze bereikt? Bij het reflecteren kun je gebruik maken van de STARRT-methode 8 7 zie toelichting goed-voldoende-onvoldoende in het verantwoordingsdocumetn Zie bijlage STARRT-methode in het Kompas Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 13

14 7 Taal, rekenen en loopbaan en burgerschap De wet eist dat er binnen de beroepsopleiding gericht aandacht is voor de taal- en rekenvaardigheden van de student en voor loopbaan en burgerschapsontwikkeling. Taal en rekenen De student heeft voor het uitvoeren van de kerntaken en werkprocessen taal en rekenen op niveau nodig om aan de beroepseisen te voldoen. Beheersing van rekenen en taal is cruciaal, niet alleen voor het beroep, maar ook voor de loopbaan- en burgerschapsontwikkeling (LB) van de student. In de wettelijke regelgeving is er m.b.t. taal en rekenen onderscheid in generieke eisen en beroepsspecifieke eisen, uitgedrukt in F-niveaus (Meijerink). Bij het vaststellen van de F-niveaus is vooral gekeken naar wat iemand nodig heeft in het algemeen (maatschappelijk) functioneren én specifiek voor het beroep en eventuele vervolgopleiding. De generieke eisen voor Nederlands en rekenen zijn vastgelegd in het referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen en uitgedrukt in functionele (F) eindniveaus: 1F eindniveau primair onderwijs PO 2F eindniveau VMBO en MBO2-3 3F MBO4 en HAVO 4F VWO en wetenschappelijk onderwijs. Voor studenten die op of na 1 augustus 2012 aan een MBO4 zijn begonnen, is ook Engels verplicht. De beheersing van Engels is nodig om door te stromen naar het HBO. De eisen voor Engels zijn opgenomen in het Europees referentiekader. Voor de meeste niveau 4 opleidingen zijn de generieke eindniveaus vastgesteld op: B1 (lezen en luisteren) en A2 (schrijven, gesprekken voeren en spreken). Ook t.a.v. Engels geldt dat het generieke eindniveau bepalend is voor het eindniveau van de beroepsopleiding, tenzij het kwalificatiedossier andere eisen stelt. De specifieke eisen betreffen de eisen voor het beroep die aan elk kwalificatiedossier zijn toegevoegd. Uit de kwalificatiedossiers van Zorg & Welzijn zijn betrekkelijk eenvoudig taal- en rekenvaardigheden te selecteren. Bijvoorbeeld een plan van aanpak schrijven, berekeningen maken, een cliëntgesprek voeren, het lezen van protocollen, het luisteren naar instructies, een presentatie geven over een actueel thema binnen het beroep. In deel B van het kwalificatiedossier staan het generieke niveaus voor taal en rekenen vermeld. De generieke eisen leggen een stevige basis om aan de beroepsgerichte eisen te voldoen. Het taal- en rekenniveau van een beroep kan echter hoger of lager zijn dan het generieke niveau. Ook is het mogelijk dat voor een beroep niet alle taal- en rekenvaardigheden even belangrijk zijn. In deel C zijn de specifieke taal- en rekenvaardigheden beschreven die nodig zijn voor het beroep. Afhankelijk van het belang staan taal- en rekenvaardigheden op verschillende plekken in deel C: in de omschrijving en/of het gewenste eindresultaat van een werkproces en in de kolom vakkennis en vaardigheden. Dit verschilt per dossier en hangt samen met de functionaliteit van taal en rekenen binnen het betreffende beroep. Het zijn de noodzakelijke beroepsspecifieke inkleuringen van taal en rekenen die wezenlijk zijn voor de beroepsuitoefening. Bijvoorbeeld: het voeren van adviesgesprekken, het rapporteren van observaties, het lezen van (Engelse) instructies, het berekenen van medicinale vloeistoffen, het budgetteren etc. Wanneer taal en rekenen in de kolom vakkennis en vaardigheden zijn opgenomen, dan zijn deze voorwaardelijk voor de prestatie-indicatoren en legt het generieke F-niveau voldoende basis voor het aantonen daarvan. In dat geval is het niet noodzakelijk om de betreffende taal- of rekenvaardigheid expliciet in het beroepsspecifieke examen op te nemen. Wanneer echter in de omschrijving en/of het gewenste eindresultaat van een werkproces een taalof rekenvaardigheid specifiek vermeld is, dan is beheersing van de betreffende een taal- of rekenvaardigheid cruciaal voor de uitvoering van het werkproces. In dat geval kan een werkproces, alsmede een kerntaak, pas met een voldoende worden afgesloten als de vereiste taal- en rekenvaardigheid meegenomen is in de examinering van het betreffende werkproces/de kerntaak. In deel D is toegelicht op welk niveau indicatief de specifieke beroepsgerichte taal- en rekenvaardigheden zich bevinden. De informatie in deel D is bedoeld als verantwoording en toelichting ten behoeve van het onderwijs en de examinering. De opleiding kan er voor kiezen om taal en rekenen afzonderlijk te examineren of te integreren binnen de beroepsspecifieke examens. Ongeacht de vorm van examineren is het van belang dat gelet wordt op de toepassing van de wettelijke eisen voor taal- en rekenvaardigheden in bij voorkeur de beroepscontext. Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 14

15 Integratie Het koppelen van taal- en rekenvaardigheden aan beroepsprestaties en LB-prestaties levert veel voordelen op: Door taal- en rekentaken geïntegreerd aan te bieden ziet de student het belang daarvan in voor de persoonlijke en de beroepsontwikkeling. Hierdoor neemt de motivatie voor het werken aan de vereiste taal- en rekenvaardigheden toe. Door de toepassing van taal en rekenen in de beroepspraktijk neemt ook het leerrendement toe. Door taal- en rekendoelen te verbinden aan beroepsprestaties en LB-prestaties worden lesuren effectiever benut. Door toepassing van de Nederlandse en Engelse taal en rekenen, en de regels in de praktijk, lopen studenten tijdig tegen taal- en/of rekenproblemen aan en kan specifieke begeleiding ingezet worden. Het werken aan de taal- en rekenontwikkeling is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de student zelf. Het beste resultaat wordt echter bereikt als ook de begeleider zich hierbij betrokken voelt. De begeleider signaleert of de student over de vereiste beroepstaal en rekenvaardigheden beschikt en kan de student hierin sturen en verwijzen naar de taal- en/of rekendocent. De opleiding kan ervoor kiezen om de taalprestaties in te zetten als examinering. Hiervoor is een aparte instructie geschreven, zowel voor de examinator als de examenkandidaat. Loopbaan en burgerschap Loopbaanoriëntatie is een verplicht onderdeel binnen iedere opleiding. De student is verplicht om op dit gebied ontwikkeling aan te tonen. Loopbaanoriëntatie draagt bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling en carrièreplanning. Het gaat hierbij om het recht van ieder mens op betekenisvol werk en op vervolgonderwijs dat aansluit op eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Tijdens de beroepsopleiding onderzoekt de student het toekomstige werk en de eigen kracht en talenten. Burgerschap is gericht op onderwerpen die verband houden met de student als verantwoordelijk burger in de samenleving. Onderscheidend zijn vier dimensies: politiek en juridisch en betreft de bereidheid van de student om deel te nemen aan politieke besluitvorming economisch met vraagstukken zoals duurzaamheid, kostenbewust handelen, de rechten en plichten van de werknemer sociaal-maatschappelijk met een actieve bijdrage van de student op de leefbaarheid binnen de eigen woonomgeving en school vitaal burgerschap met de bereidheid van de student om te reflecteren op de persoonlijke leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger, maar ook als werknemer. Loopbaan en burgerschap kan, evenals taal en rekenen, goed gecombineerd worden met de integrale opdrachten binnen de beroepsprestaties. Bijvoorbeeld de begeleider kan, in samenspraak met de student, het verband leggen tussen de rechten en plichten als werknemer en de competentie T Instructies en procedures opvolgen, of het kostenbewust omgaan met middelen en materialen (competentie L). Uiteraard geldt ook hier dat een competentie altijd in verband staat met een werkproces Begeleidershandleiding serie 2014 Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn 15

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg, Welzijn en Assisterenden in de gezondheidszorg serie 2010, 2011 en 2012 Handleiding voor begeleiders

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg, Welzijn en Assisterenden in de gezondheidszorg serie 2010, 2011 en 2012 Handleiding voor begeleiders Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg, Welzijn en Assisterenden in de gezondheidszorg serie 2010, 2011 en 2012 Handleiding voor begeleiders zowel op school als in de praktijk December 2012 Colofon

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W1 (C) Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Ondersteunt de cliënt bij de dagbesteding Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. Waar

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat (Cluster Zorg) versie 17122014 Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Inhoud Inleiding... 2 Overgang naar het

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W2 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W2 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W2 (C) Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke verzorging Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. De leerling en ik EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid De leerling en ik Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Examineren van Nederlands, rekenen en Engels in het MBO

Examineren van Nederlands, rekenen en Engels in het MBO Examineren van Nederlands, rekenen en Engels in het MBO Deze notitie is bedoeld voor constructeurs en vaststellers van taal en rekenexamens in het MBO. Deel 1 gaat over de eisen en de dekking. Deel 2 gaat

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 wijzigingen examenproducten Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijsassistent niveau 4

Onderwijsassistent niveau 4 examenproducten Onderwijsassistent Onderwijsassistent niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Dekkingsgraad 3 7. Inhoudelijke wijzigingen per proeve 4 8. Vakkennis en vaardigheden

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht

Nadere informatie

Januari 2013. Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg, Welzijn en Assisterenden in de gezondheidszorg serie 2010, 2011 en 2012

Januari 2013. Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg, Welzijn en Assisterenden in de gezondheidszorg serie 2010, 2011 en 2012 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg, Welzijn en Assisterenden in de gezondheidszorg serie 2010, 2011 en 2012 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier] Crebonr. [...] Kwalificaties (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) Versie [..] Geldig vanaf [..] Opleidingsdomein Crebonr. [..] Penvoerder:

Nadere informatie

Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en Niveau 2 en 3

Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en Niveau 2 en 3 Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en 2015-2016 Niveau 2 en 3 Inhoudsopgave Inleiding... 9 1 Voorbereiding van een examen... 10 2 Examenuitvoering... 11 3 Beoordeling... 12 4 Examendossier...

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Cursus. Leren kun je leren

Cursus. Leren kun je leren Cursus Leren kun je leren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Factor-E Welzijn Leren

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Verzamelformulier beroepsgerichte examens

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens KD: Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: Crebonummer KD: 23183 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Kwalificatie: Onderwijsassistent

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie