Provinciale Staten van Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciale Staten van Overijssel"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij div hr. W. de Haas Onderwerp Opdrachtverstrekking kwartiermaker en taakstelling welzijn en integratie. Zoals u weet zijn wij de afgelopen weken druk doende geweest met het opstellen van een Programma van eisen voor een kwartiermaker die de komende maanden samen met de steuninstellingen op het terrein van welzijn/maatschappelijke ontwikkeling zal komen tot een intentieovereenkomst voor 1 april Provinciale Staten stemden op 10 november 2004 met dat Programma van eisen en namen de aanbeveling over om het verslag van de Commissie Zorg en Cultuur van die ochtend over dit onderwerp mee te geven als extra kader voor de kwartiermaker. De afgelopen weken hebben wij offertes aangevraagd bij 4 kandidaten van de lijst met namen waaraan de instellingen ook bijdragen hadden geleverd. Beschikbaarheid en bereikbaarheid op korte termijn waren hierbij beperkende factoren. Op 25 november 2004 hebben wij de instellingen over drie beschikbare kandidaten geïnformeerd. Het doet ons deugd dat wij u op basis van een vergelijking van de prijs-kwaliteitverhouding van de offertes en enkele nadere gesprekken de naam kunnen geven van de per direct aan te stellen kwartiermaker: De heer drs. Jaap Geerlof, directeur en mede-eigenaar van B&A uit Den Haag en al 15 jaar actief in het sociale veld. Uit bijgaand c.v. van hem blijkt een brede ervaring in projectmanagement van grootschalige projecten, ontwikkeling van nieuwe methodieken, het opzetten van project- en uitvoeringsorganisaties en last but not least het kwartiermaken, recent nog in de provincie Zuid-Holland. Al met al past hij prima binnen het profiel en de aanpak die wij in het programma van eisen hebben geschetst. Desgewenst kunt u de offerte van B&A opvragen bij bovenvermelde ambtenaar. ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2 2 Samen met zijn collega, de heer drs. T. de Wit, van wie u eveneens het c.v. aantreft, zal hij zo spoedig mogelijk aan de instellingen worden voorgesteld. Zoals u kunt zien heeft de heer De Wit aanvullende ervaring, met name op het gebied van zorg. Bij deze brief treft u in afschrift ook de brieven aan die wij aan Spil, Equivalent en SMO stuurden in verband met de taakstellingen waartoe u als Provinciale Staten eerder besloot. Zij vormen een nadere concretisering van de financiële randvoorwaarden voor de kwartiermaker. Over de herijking van het zorgvragersbeleid wordt u apart geïnformeerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang van dit traject. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris,

3 4 PROJECTTEAM, PLANNING EN BEGROTING 4.1 PROJECTTEAM CV JAAPGEERLOF JaapGeerlof is directeuren mede-eigenaarvan B&A. Hij is al vijftienjaar actiefin het socialeveld. OPLEIDING Doctoraal Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als hoofdvak Methoden en Technieken van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek en als bijvakken Regionale Economie cum laude (1986). Diverse interne en externe cursussen. WERKERVARING. Onderzoeker Socialisatie Sociologie RUU (±985,1986) Wetenschappelijk medewerkers hoofdafdeling Rechtsbescherming en Veiiigheid van het Centraal Bureau voor de statistiek ( ) Wetenschappelijk hoofdmedewerker hoofdafdeling Rechtsbescherming en Veiiigheid van het Centraal Bureau voor de statistiek ( ) Senior Adviseur NSS Beleidsonderzoek en -Beleidsadvies ( ) m Directeur en medeoprichter van B&A ( heden ) RELEVANTE ERVARING Opdrachtgevers zijn onder meer: Ministeries: Justitie, VWS, OCenW, BZK, Financien, EZ, SZW, V&W, AlgemeneZaken. Provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe. Gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Haarlem, Nijmegen, Den Bosch, Leiden. Diversen: Politiekorpsen, Welzijnsorganisaties, FNV, VNG, Kamer van Koophandel.

4 B&A BELEIDSRENDEMENT KWARTIERMAKER INRICHTING VAN DE STEUNFUNCTIES WELZIJN EN ZORG Voomaamste spedalisaties: > Projectmanagement van grootschalige projecten 1. Ontwikkelings- en ondersteuningsfunctie van het Haarlemse zorg- en welzijnsbeleid 2. Politiemonitor Bevolking 3. Ziekteverzuim in het primair en voortgezet onderwijs 4. Staat van de Zuid Hollandse Samenleving Adi. Om het zorg- en welzijnswerk te vernieuwen, heeft de gemeente Haarlem een ontwikkelings- en ondersteuningsfuncties in het leven roepen. Deze functie is na een bureaucompetitie aanbesteed aan B&A. Jaap Geerlof is voor dit drie jarige project de eindverantwoordelijke geweest. De O&O-functie kende drie hoofdpijlers waarop vernieuwingdiendete worden gerealiseerd: (l) jeugd en jongeren, (2) ouderen en (3) multiculturele samenleving. Het voorstel gaat uit van een alles omvattend aanbod, dat samengebald is in het projectbureau WEB (Welzijns Beleid) Haarlem Dit bureau is een schakel tussen de sector welzijn, en de doelgroep en uitvoeringsorganisaties. De aandacht van het bureau is verdeeld over de clusters "ouderen", "jeugd", en "multiculturele samenleving". Verder gaat het projectvoorstel in op mogelijke vervolgtrajecten na > Ontwikkelingvan nieuwe methodieken ten behoeve van beleidsuitvoering. 1. Maatschappelijkecoalities. 2. Brede Educatie: een aanpak voor risicojongeren. 3. Mentoraat-systemen. 4. Pilotprojecten ondernemende werkzoekenden en vrouwelijk ondernemerschap. 16 Ad 3- In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door B&A onder verantwoordelijkheid van Jaap Geerlof een onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot het lokaal sociaal beleid in de 97 Zuid-Hollandse gemeenten. Deze inventarisatie was bedoeld om een beeld te krijgen van het huidige beleid, de vigerende sociale vraagstukken, de witte vlekken en kansen voortoekomstige beleidsontwikkelingen. De provincie wilde met behulp van de uitkomsten haar eigen sociaal beleid effectiever en actueler maken. Het onderzoek heeft geresulteerd in een schets per gemeente waarin een kwalitatief overzicht van het sociaal beleid gegeven word! Ook is per regio het sociaal beleid geschetst. Een van de speerpunten waarop op grond van de inventarisatie door de provincie is besloten is het ontwikkelen van nieuwe stijl mentoraatsystemen om kansarme groepen te activeren. B&A heeft in een viertal gemeenten de ontwikkeling van dit sociaal mentoraat systeem begeleid, overgedragen aan steunfuncties en gezorgd voor de monitoring.

5 B&A BELEIDSRENDEMENT KWARTIERMAKER INRICHTING VAN DE STEUNFUNCTIES WELZUN EN ZORG > Kwartiermaken 1. Ondernemershuis Amsterdam Zuidoost 2. Lokaal preventief jeugdbeleid 3. Netwerk Sociale Initiatieven provincie Zuid Holland Adi. In opdracht van het stadsdeel Amsterdam heeft B&A de opdracht gekregen om als kwartiermaker het bedrijfsplan te ontwikkelen van het nieuw op te zetten Ondernemershuis Amsterdam Zuidoost Het Ondernemershuis heeft als belangrijke opdracht om als netwerkorganisatie een spil te vervullen in het bereik van onbereikbaar geachte allochtone doelgroepen met ondernemerspotentie. Het succes van het Ondernemershuis dat later door B&A is geexploiteerd is vooral gelegen in het feit dat de bedrijfsadviseurs zeer goed zijn ingebed in de allochtone netwerken en dat het Ondernemershuis zeer goed in staat is gebleken om tot vruchtbare samenwerking met alle relevante organisaties te komen. Door de kwartiermaker is hiervoor de basis gelegd. > Opzetten van project- en uitvoeringsorganisaties 1. Ontwikkelings- en Ondersteuningsfunctie Haarlem 2. Ondernemershuis Amsterdam Zuidoost, Ondernemershuis Amsterdam Groot OOst 3. Netwerk Sociale Initiatieven Zuid-Holland Ad De provincie Zuid Holland hecht groot belang aan vergroten van kennisdeling en kennisproductie in het brede sociale domein. Tegelijkertijd constateerde de provincie dat het sociale veld in de provincie in hoge mate gefragmenteerd is, waardoor uitwisseling van kennis over effectieve methodieken, inzichten in maatschappelijke ontwikkelingen en waardevolle beleidsinstrumenten onvoldoende tot stand komt Om in deze situatie verandering aan te brengen heeft de provincie besloten een aparte organisatie in het leven te roepen die tot taak krijgt kennisdeling en -productie te stimuleren en te faciliteren. B&A is gevraagd om ten behoeve hiervan de kwartiermakersrol te vervullen. Jaap Geerlof maakte onderdeel uit van het kwartiermakersduo. Opdracht aan de kwartiermaker was (l) het opstellen van het bedrijfsplan en (2) tegelijkertijd werken aan het neerzetten van de projectorganisatie in al zijn hoedanigheden (ICT-infrastructuur, personeel, huisvesting, juridische vormgeving, bestuur, begroting en financien Het Netwerk Sociale Initiatieven is dit jaar van start gegaan. B&A heeft de organisatie in het voorjaar overgedragen Het unieke van NSI is gelegen in de combinatie van fysieke ontmoeting en digitaal kennisdelen. Ten behoeve van het laatste is een centraal contentmanagement systeem ontwikkeld (delen van database en gezamenlijk beheer) waarop NSI-ZH en XS-2 zijn aangesloten. Het ligt in de bedoeling dat de Zuid Hollandse steunfuncties het komend jaar ook op dit systeem aangesloten gaan worden.

6 B&A BELEIDSRENDEMENT KWARTIERMAKER INRICHTING VAN DE STEUNFUNCTIES WELZIJN EN ZORG CVTONDEWlT Ton de Wit is senioradviseur bij B&A. OPLEIDING Doctoraal Klinische Psychologic aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1980). Opleiding Hoger Management, Hogeschool R&O (1992). Diverse interne en externe cursussen. WERKERVARING Coordinator opvangcentrum psychiatric ( )» Afdelingshoofd Preventie Riagg ( ) Manager Jeugd, Ouderen, Preventie en Dienstverlening Riagg ( ) Vestigingsmanager Riagg ( ) Adjunct-directeur gemtegreerde GGZ-organisatie ( ) Directeur RIO ( ) Senioradviseur B&A ( heden) RELEVANTE ERVARING Opdrachtgevers zijn onder meer: Provincie: Provincie Noord-Holland. Gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Alkmaar, Deventer, Den Bosch, Bunschoten, Alphen a/d Rijn. Diversen: VNG, GGDen, diverse zorg- en welzijnsorganisaties, Raad voor Volksgezondheid en Zorg, div. clientenorganisaties. 18 Voornaamste spedalisaties: > Projectmanagement 1. Implementatie Lokale ZorgNetwerken Rotterdam 2. Project ondersteuningpunten en belangenvereniging Mantelzorg Den Haag 3. Ontwikkelen wijksteunpunten provincie Noord-Holland Ad 1. In Rotterdam bestaat een aantal lokale zorgnetwerken voor outreachende opvang van mensen die uitdrukkelijk zorg behoeven, maar daar nietterechtkomen. De zorgnetwerken verschillen echter van aanpak en kwaliteit, er is geen eenduidige aansturing, en het aantal zorgnetwerken dientte worden uitgebreid. De opdrachtgever vraagt om de ontwikkeling van een actiegericht implementatieplan dat de eerste stap is in de verbetering van werkwijze, structuur, inbedding en kwaliteit van de Lokale Zorgnetwerken

7 B&A BELEIDSRENDEMENT KWARTIERMAKER INRICHTING VAN DE STEUNFUNCTIES WELZIJN EN ZORG > Samenwerkingsmanagement 1. Community Care regio Gooi e.o. 2. Vangnet Deventer 3. Intercultureel beleid Alkmaar Adi. Voor de opdrachtgever, de Provincie Noord-Holland werden de organisaties op het gebied van zorg en welzijn verenigd in een visie op ontwikkeling en innovatie van lokale zorg en ondersteuning, uit te werken via het concept van community care in pilots in enkele gemeenten. > Kwartiermaken 1. Algehele projectleiding van het Kwartiermakersproject van de VNG, t.a.v. het lokaal Gezondheidsbeleid 2. Ontwikkeling multiculturele GGZ Noordholland-Noord Adi. Ten behoeve van het Lokaal Gezondheidsbeleid worden 140 gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van dit beleid, en het vastleggen daarvan in een Lokale Gezondheidsnota. De projectleiding bestaat uit het selecteren en trainen en aansturen van kwartiermakers, het onderhouden van een helpdesk en een website, de administratieve werkzaamheden etc. 19

8 Het bestuur van Spil Adviesgroep Postbus AP ZWOLLE Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. W.R.J. de Haas Onderwerp Besluit tot bezuiniging budgetsubsidie Spil Adviesgroep uiterlijk ingaande Geacht bestuur, Zoals u weet wordt op dit moment de steunfunctie van de velden welzijn, integratie en zorg opnieuw ingericht. Op 1 november 2004 heeft u hierover een gesprek gehad met gedeputeerde, de heer J.G. Kristen. Een door ons aan te stellen kwartiermaker gaat samen met de betrokken steuninstellingen deze herinrichting vormgeven aan de hand van een Programma van eisen dat op 10 november is vastgesteld door Provinciale Staten en op 15 november 2004 is toegelicht aan de directies van deze instellingen, waaronder de uwe. Eerder dit jaar hebben Provinciale Staten ingestemd met de resultaten van een Takendiscussie. Uitkomst daarvan was een bezuiniging van ,-- op het Beleidskader Welzijn met ingang van In een brief aan Provinciale Staten naar aanleiding van het advies van Berenschot over de herinrichting die op 2 november 2004 is besproken in de Statencommissie Zorg en Cultuur staat de volgende passage: Wij zijn voornemens om de instellingen opdracht te geven om vóór 1 april 2005 een intentieovereenkomst af te sluiten, zodat zo spoedig mogelijk begonnen kan worden in de nieuwe setting die uiterlijk 1 januari 2007 geëffectueerd moet zijn vanwege de implementatie van de Takendiscussie. In ieder geval dienen Spil, Equivalent en SMO vóór 1 januari 2005 duidelijkheid te krijgen over het verdere proces en de mogelijkheid dat de nieuwe inrichting van het veld al in 2006 consequenties kan hebben voor de eigen organisatie en budgetten.. ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

9 2 Hieronder laten wij u weten met welke bezuiniging uw organisatie rekening dient te houden. In de Effectenrapportage Takendiscussie die op 10 november 2004 is vastgesteld in Provinciale Staten (kenmerk PS/2004/1085) staat over welzijn het volgende vermeld: Het verdwijnen van de aandachtsvelden emancipatie, huiselijk geweld (beide van Equivalent) en Voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen (Spil) leveren niet de complete taakstelling op. Inmiddels is gezien deze ontwikkelingen (onder andere de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de gedurende afgelopen jaren ontstane situatie bij Spil duidelijk dat samenwerking alleen niet voldoende is om een duurzame ondersteuningsstructuur in Overijssel te behouden.. De taakstelling van ,-- betreft programmagelden uit het Beleidskader Welzijn (Begrotingsproduct ). Concreet gaat het om de provinciale steuninstellingen Spil en Equivalent, die op de Begroting 2005 voor respectievelijk ,-- en ,-- budgetsubsidie staan vermeld. Spil ontvangt in 2005 in totaal ,-- (inclusief ,-- productnummer Maatschappelijke voorzieningen ). Hiermee is de subsidieverhouding met Equivalent ongeveer 4:1. Bij Spil is in 2002 subsidie verleend en vastgesteld op ,--; in 2003 is subsidie verleend voor ,-- en uiteindelijk vastgesteld op ,--; in 2004 is subsidie verleend voor ,--, waarbij eveneens wordt verwacht dat vaststelling lager zal uitvallen. Indien de vaststelling voor 2004 weer achterblijft bij de verlening lijkt korting op de subsidie al in 2005 een reële optie. In het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 dat onlangs door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en aan u toegestuurd, staat bij het onderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling dat wij werken aan herinrichting van de provinciale steunfunctie welzijn. Zoals bekend is, kan dit traject al in 2005 gevolgen hebben voor de wijze en hoogte van de subsidieverstrekking aan de steuninstellingen ( pagina 57). Gezien de lagere vaststelling van de subsidie van Spil in de afgelopen jaren en de verhouding in budgetsubsidie tussen Spil en Equivalent zullen wij de taakstelling op het Beleidskader Welzijn grotendeels ten laste van Spil brengen en in mindere mate Equivalent. Wij besluiten derhalve tot bezuiniging van de budgetsubsidie aan Spil Adviesgroep van ,-- EURO uiterlijk in Als onderdeel van de herinrichting van het veld zullen wij nader met u overleggen over mogelijke kortingen op de subsidiebedragen al in 2005 en Het gaat om de volgende bedragen (in EURO): (Voorgestelde) bezuiniging Spil Equivalent , , , , ,-- Totaal vanaf ,--

10 3 Wij zullen deze verdeling als verbijzondering van de financiële randvoorwaarden meegeven aan de kwartiermaker ten behoeve van de herinrichting van het veld van welzijn, integratie en zorg. Wij hopen deze persoon zeer spoedig aan de instellingen te kunnen voorstellen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, NB Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoonnummer ). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoonnummer ). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

11 Het bestuur van Equivalent Wierdensestraat 39d 7607 GE ALMELO Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. W.R.J. de Haas Onderwerp Besluit tot bezuiniging budgetsubsidie Equivalent uiterlijk ingaande Geacht bestuur, Zoals u weet wordt op dit moment de steunfunctie van de velden welzijn, integratie en zorg opnieuw ingericht. Op 27 oktober 2004 heeft u hierover een gesprek gehad met gedeputeerde, de heer J.G. Kristen. Een door ons aan te stellen kwartiermaker gaat samen met de betrokken steuninstellingen deze herinrichting vormgeven aan de hand van een programma van eisen dat op 10 november 2004 is vastgesteld door Provinciale Staten en op 15 november 2004 is toegelicht aan de directies van deze instellingen, waaronder de uwe. Eerder dit jaar hebben Provinciale Staten ingestemd met de resultaten van een Takendiscussie. Uitkomst daarvan was een bezuiniging van ,= op het Beleidskader Welzijn met ingang van In een brief aan Provinciale Staten naar aanleiding van het advies van Berenschot over de herinrichting die op 2 november 2004 is besproken in de Statencommissie Zorg en Cultuur staat de volgende passage: Wij zijn voornemens om de instellingen opdracht te geven om vóór 1 april 2005 een intentieovereenkomst af te sluiten, zodat zo spoedig mogelijk begonnen kan worden in de nieuwe setting die uiterlijk 1 januari 2007 geëffectueerd moet zijn vanwege de implementatie van de Takendiscussie. In ieder geval dienen Spil, Equivalent en SMO vóór 1 januari 2005 duidelijkheid te krijgen over het verdere proces en de mogelijkheid dat de nieuwe inrichting van het veld al in 2006 consequenties kan hebben voor de eigen organisatie en budgetten.. ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

12 2 Hieronder laten wij u weten met welke bezuiniging uw organisatie rekening dient te houden. In de Effectenrapportage Takendiscussie die op 10 november2004. is vastgesteld in Provinciale Staten (kenmerk PS/2004/1085) staat over welzijn het volgende vermeld: Het verdwijnen van de aandachtsvelden emancipatie, huiselijk geweld (beide van Equivalent) en Voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen (Spil) leveren niet de complete taakstelling op. Inmiddels is gezien deze ontwikkelingen (onder andere de komende Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de gedurende afgelopen jaren ontstane situatie bij Spil duidelijk dat samenwerking alleen niet voldoende is om een duurzame ondersteuningsstructuur in Overijssel te behouden.. De taakstelling van ,-- betreft programmagelden uit het Beleidskader Welzijn (Begrotingsproduct ). Concreet gaat het om de provinciale steuninstellingen Spil en Equivalent, die op de Begroting 2005 voor respectievelijk ,-- en ,-- budgetsubsidie staan vermeld (omdat Spil in 2005 voor in totaal ,-- op de provinciale begroting 2005 staat, is de subsidieverhouding met Equivalent ongeveer 4:1). In het Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005 dat onlangs door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en aan u is toegestuurd, staat bij het onderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling dat wij werken aan herinrichting van de provinciale steunfunctie welzijn. Zoals bekend is, kan dit traject al in 2005 gevolgen hebben voor de wijze en hoogte van de subsidieverstrekking aan de steuninstellingen.(pagina 57). Gezien het verdwijnen van taken en de verhouding in budgetsubsidie tussen Spil en Equivalent zullen wij de taakstelling op het Beleidskader Welzijn grotendeels ten laste van Spil brengen en in mindere mate Equivalent. Wij besluiten derhalve tot bezuiniging van de budgetsubsidie aan Equivalent van tot ,-- EURO per 1 januari Als onderdeel van de herinrichting van het veld zullen wij nader met u overleggen over mogelijke kortingen op de subsidiebedragen al in Het gaat om de volgende bedragen (in Euro): (Voorgestelde) bezuiniging Spil Equivalent , , , , ,-- Totaal vanaf ,-- Wij zullen deze verdeling als verbijzondering van de financiële randvoorwaarden meegeven aan de kwartiermaker ten behoeve van de herinrichting van het veld van welzijn, integratie en zorg. Wij hopen deze persoon zeer spoedig aan de instellingen te kunnen voorstellen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris,

13 3 NB Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoonnummer ). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoonnummer ). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

14 Het bestuur van Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO) Wierdensestraat 39c 7607 GE ALMELO Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. W.R.J. de Haas Onderwerp Besluit tot bezuiniging budgetsubsidie SMO uiterlijk ingaande Geacht bestuur, Zoals u weet wordt op dit moment de steunfunctie van de velden welzijn, integratie en zorg opnieuw ingericht. Op 27 oktober 2004 heeft u hierover een gesprek gehad met gedeputeerde, de heer J.G. Kristen. Een door ons aan te stellen kwartiermaker gaat samen met de betrokken steuninstellingen deze herinrichting vormgeven aan de hand van een Programma van eisen dat op 10 november 2004 is vastgesteld door Provinciale Staten en op 15 november 2004 is toegelicht aan de directies van deze instellingen, waaronder de uwe. Eerder dit jaar hebben Provinciale Staten ingestemd met de resultaten van een Takendiscussie. Uitkomst daarvan was een bezuiniging van ,-- op het Beleidskader Welzijn en ,-- op het Integratiebeleid met ingang van In een brief aan Provinciale Staten naar aanleiding van het advies van Berenschot over de herinrichting die op 2 november 2004 is besproken in de Statencommissie Zorg en Cultuur staat de volgende passage: Wij zijn voornemens om de instellingen opdracht te geven om vóór 1 april 2005 een intentieovereenkomst af te sluiten, zodat zo spoedig mogelijk begonnen kan worden in de nieuwe setting die uiterlijk 1 januari 2007 geëffectueerd moet zijn vanwege de implementatie van de Takendiscussie. In ieder geval dienen Spil, Equivalent en SMO vóór 1 januari 2005 duidelijkheid te krijgen over het verdere proces en de mogelijkheid dat de nieuwe inrichting van het veld al in 2006 consequenties kan hebben voor de eigen organisatie en budgetten.. ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

15 2 Hieronder laten wij u weten met welke bezuiniging uw organisatie rekening dient te houden. In de Effectenrapportage Takendiscussie die op 10 november 2004 is vastgesteld in Provinciale Staten (kenmerk PS/2004/1085) staat over integratie het volgende vermeld: De taakstelling heeft vooral gevolgen voor de functies en werkwijze van SMO. Per saldo zullen minder projecten kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de taakstelling personele gevolgen voor SMO, circa 5 fte. De taakstelling van ,-- voor integratiebeleid met ingang van 2007 geldt het gelijknamige begrotingsproduct (nummer ) waarbij Steunpunt Minderheden Overijssel voor ,-- budgetsubsidie staat vermeld. Wij besluiten derhalve tot bezuiniging van de budgetsubsidie aan Steunpunt Minderheden Overijssel van ,-- EURO uiterlijk in Als onderdeel van de herinrichting van het veld zullen wij nader met u overleggen over mogelijke kortingen op de subsidiebedragen al in Wij zullen deze taakstelling als verbijzondering van de financiële randvoorwaarden meegeven aan de kwartiermaker ten behoeve van de herinrichting van het veld van welzijn, integratie en zorg. Wij hopen deze persoon zeer spoedig aan de instellingen te kunnen voorstellen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, NB Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoonnummer ). Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoonnummer ). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen.

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen. www.prv-overijssel.nl Leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/52

Nadere informatie

Flora- en Faunawet: ontheffingaanvraag artikel 74, lid 1a Flora- en faunawet

Flora- en Faunawet: ontheffingaanvraag artikel 74, lid 1a Flora- en faunawet Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Stichting Faunabeheereenheid Overijssel t.a.v.

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Nr. Brief en kenmerk Korte inhoud Advies 1. Voorlopige financiële

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2005/448

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 12 december 2015 Datum beschikking : 19 oktober 2015 : Katan Vuurwerk :

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; verzoek gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; verzoek gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Pluimveebedrijf Westerhof-Janssen CV Middenweg 2a 7722

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. Beschikking

VUURWERKBESLUIT. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie : Wagenvoort Vuurwerk B.V. : Vuurwerkevenement : Hoek Luttenbergerweg-Heuvelweg in Luttenberg

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijk intrekking Nb-wet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap Voort Ganzenmars 3 7683 SB DEN HAM OV KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 29 augustus 2014 Datum beschikking : 17 juli 2014 : Dream Fireworks B.V.

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Maatschap van der Vegte Bremmelerstraat 10 8131 PK WIJHE Inlichtingen bij Ben

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 28 09

Nadere informatie

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door:

Wij vervangen voorschrift 1 van de vergunning van 3 juli 2013 kenmerk 2013/ door: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap A.G.B. Aarnink Enschedesestraat 187 7481

Nadere informatie

Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen KK ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte mevrouw Van Leeuwen,

Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen KK ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte mevrouw Van Leeuwen, Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen 24 2406 KK ALPHEN AAN DEN RIJN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2003/2734

Nadere informatie

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris HOLLAND BM2009-139 NGEKOMFN 1 9 OKT. 2009 5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Reg istratien ummer PZH-2009-132160188 (DOS-2009-0015080) Datum vergadering

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning

Beslissing op bezwaar tegen een kapvergunning Samenvatting: Inleiding: Tegen de kapvergunning voor het rooien van 18 beuken aan de Veilingstraat te Elshout (langs de geluidsschermen aan de A 59) is onder meer bezwaar gemaakt door de heer Van Dijk

Nadere informatie

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel

Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel College V200900174 Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift van T.J.G. Berkers met betrekking tot de d.d. 5 september 2008 verleende bouwvergunning voor het vergroten van het woonhuis en het plaatsen van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Lindeman SHV/SUB/A Doorkiesnummer (023) 514 4138

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet-vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Landbouwbedrijf Rotman de heer J.A.H. Rotman Deventerdijk 14 7478 RR DIEPENHEIM

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/457

Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Aanpassing verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Overijssel 2009 en uitspraak Rechtbank Overijssel inzake Wob-verzoek Datum Inlichtingen bij 28 mei 2014

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer. Afdeling Milieu. Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem

Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer. Afdeling Milieu. Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer Afdeling Milieu Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem Bouwcombinatie v.o.f. De heer P.G.W. Smit Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter,

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, www.overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 13 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2003/482 15 04 2003

Nadere informatie

Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde

Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde Provinciale Staten Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL tot de notulen van de provinciale

Nadere informatie

De heer A.J.M. van der Torre Kievitstraat ES Alphen a/d Rijn. Geachte heer Van der Torre,

De heer A.J.M. van der Torre Kievitstraat ES Alphen a/d Rijn. Geachte heer Van der Torre, De heer A.J.M. van der Torre Kievitstraat 19 2406 ES Alphen a/d Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactf

Nadere informatie

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen Gemeente Bronckhorst T.a.v. de heer C. van Dijk Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5 Scan nummer 3 van 4 - Scanpagina 1 van 5 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Drechthave Vastgoed B.V. Thierenshof

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OLOGyd02. beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Zaaknummer: OLOGyd02 Onderwerp beslissing op bezwaarschrift C.H. Verbunt Collegevoorstel Inleiding Op 3 januari 2010 heeft dhr. C.H. Verbunt bezwaar gemaakt tegen de weigering van een kapvergunning, gedateerd

Nadere informatie

Subsidie SCEZ voor inventarisatie cultuurhistorische waardevolle boerderijen in 2016

Subsidie SCEZ voor inventarisatie cultuurhistorische waardevolle boerderijen in 2016 1 6 lasl 2018 BeslisnotaGS 1 Zeeland OPENBAAR III lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll Zaaknummer verwijsnummer 16004635 16000561 onderwerp Subsidie SCEZ voor inventarisatie cultuurhistorische

Nadere informatie

I gemeenten ook de Regionale Agenda Samenleving nieuwe stijl geleidelijk af te bouwen.

I gemeenten ook de Regionale Agenda Samenleving nieuwe stijl geleidelijk af te bouwen. Ons kenmerk provincie ZUID HOLLAND Erratum Vanwege de ontwikkelingen rond het vervolg van het RAS-beleid 2009-2012 stellen wij voor het beleidskader Jeugdzorg te wijzigen. De gevolgen hiervan zijn met

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS Ï007 2001 DA HAARLEM Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylersmuseum Mevrouw M. Naber Spaarne 16 2011 CH HAARLEM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Hélène Box-de Jong CZ/SI/SU Doorkiesnummer

Nadere informatie

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, M van den Bosch Kokkelbank 15 2317 MA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken

PROVINCIAAL BLAD. Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 5635 26 augustus 2015 Tweede ondermandaten Bestuurlijk Juridische Zaken GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat de afdelingsmanager

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Stichting Centrummanagement Leiden T.a.v. De heer E. Roodhart Postbus AD Leiden. Geachte heer Roodhart,

Stichting Centrummanagement Leiden T.a.v. De heer E. Roodhart Postbus AD Leiden. Geachte heer Roodhart, Stichting Centrummanagement Leiden T.a.v. De heer E. Roodhart Postbus 190 2300 AD Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 30 september 2016 Datum beschikking : 29 juli 2016 : Vuurwerk 24 U.G. :

Nadere informatie

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE

veriissel provincie Besluit Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v. de heer J. Veldkamp Krieghuisweg 2a 8102 SV RAALTE Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Fok en Vleesvarkensbedrijf Veldkamp t.a.v.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Verzoek vrijstelling bestemmingsplanvoorschriften ten behoeve van vervangen recreatieve woonboot te Muggenbeet Conceptbesluit:

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 april 2016 Datum beschikking : 8 maart 2016 : Wagenvoort Vuurwerk B.V.

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 8 november 2006, KENMERK , bericht ik u het volgende. Het bestuur van Universiteit Amsterdam Acad. Med. Centrum Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Zuidoost Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/576/2006 Van Polanen Petel 070-3407095 21-12-2006

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2016-0321 Maastricht 28 april 2016 Ons kenmerk 2016/33037 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende. = = = = Het bestuur van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Postbus 4446 6401 CX Heerlen Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/7611/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 4-3-2008 Onderwerp

Nadere informatie

De commissie bezwaarschriften heeft partijen gehoord en aan u advies uitgebracht.

De commissie bezwaarschriften heeft partijen gehoord en aan u advies uitgebracht. College Onderwerp: V200900473 Beslissing op bezwaar van R.M.A.M. van Sluisveld tegen besluit d.d. 19 september 2008 tot weigering van bouwvergunning (eerste fase) voor het vergroten van een kantoorruimte

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager : Vuurwerkevents Aangevraagde activiteiten : Vuurwerkevenement Locatie : Waterpoort in Wierden Datum evenement : 30 augustus

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

3 Besluit Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

3 Besluit Gelet op artikel 2.2 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Omgevingsvergunning Zaaknummer 780999 1. Inleiding Op 26 september 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verleggen van de oprit op het perceel Noordwijkerweg 38 in Rijnsburg

Nadere informatie

Uw kenmerk. Wij merken uw verzoek aan als een verzoek om ontheffing voor het houden van een wedstrijd in de zin van de Wvw.

Uw kenmerk. Wij merken uw verzoek aan als een verzoek om ontheffing voor het houden van een wedstrijd in de zin van de Wvw. PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Holland Triathlon B.V. De heer R. Belderok P.J. Oudweg 4 1314 CH ALMERE Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mail provincie@flevoland.nl Website wwv/.flevoland.nl

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM telefoonnummer

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en wethouders van Bloemendaal De heer N.M. den Hertog Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Vermeij SVT/SUB/A

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 4 oktober 2012;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 4 oktober 2012; Onderwerp: Vrijstelling minimum vlieghoogte oefengebieden Hedel, Rilland en Strijp (oefening Wolf King) DE MINISTER VAN DEFENSIE, GELEZEN: het verzoek van het Defensie Helikopter Commando van 4 oktober

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

WVS zaakdocumenten ARCHEEFEXEMPLAAR GA Almelo Mobiele Outdoor Activiteitennl

WVS zaakdocumenten ARCHEEFEXEMPLAAR GA Almelo Mobiele Outdoor Activiteitennl Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 ARCHEEFEXEMPLAAR WATERS uec tstromen postadres Postbus 5006 7600 GA Almelo Mobiele Outdoor Activiteitennl t.a.v. de heer V. Seiger bezoekadres Hengelosestraat 221

Nadere informatie

Rabo bouwfonds N.V. Vergunningendraaiboek ophoging veerplein Perkpolder. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus 3465.

Rabo bouwfonds N.V. Vergunningendraaiboek ophoging veerplein Perkpolder. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus 3465. Rabo bouwfonds N.V. Vergunningendraaiboek ophoging veerplein Perkpolder Witteveen+Bos Willemstraat 28 postbus 3465 4800 DL Breda telefoon 076 523 33 33 telefax 076 514 44 42 INHOUDSOPGAVE aantal bladzijden

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

De heer E.J.W. Heithuis Vlietweg 96A 2323 LG LEIDEN. Geachte mevrouw/heer,

De heer E.J.W. Heithuis Vlietweg 96A 2323 LG LEIDEN. Geachte mevrouw/heer, De heer E.J.W. Heithuis 2323 LG LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

De heer Haase Oude Vest XP LEIDEN. Geachte mevrouw/heer,

De heer Haase Oude Vest XP LEIDEN. Geachte mevrouw/heer, De heer Haase Oude Vest 13 2312 XP LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007.

Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007. Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007. Onderwerp Verzoek dd Verzoek / toezegging Stand van zaken Planning Portefeuillehouder Opmerkingen

Nadere informatie

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontheffing nachtwinkels Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder HMF Bruls en B van Hees Samenvatting De heer Karabetyan uit Nijmegen en de heren Sürvereki uit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Kinetisch Noord De heer B.C.J. Olij tt Neveritaweg 1 5 1033 WB AMSTERDAM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. van der Plas CZ/SI/SU Doorkiesnummer +31235143463

Nadere informatie

de heer G.A. Teske Lage Rijndijk JZ Leiden Geachte heer Teske,

de heer G.A. Teske Lage Rijndijk JZ Leiden Geachte heer Teske, de heer G.A. Teske Lage Rijndijk 140 2315 JZ Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Ik verwijs u verder naar het advies van de commissie en de rest van het dossier.

Ik verwijs u verder naar het advies van de commissie en de rest van het dossier. College Onderwerp: V200900882 Beslissing op bezwaarschrift (5 reclamanten) tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van 16 appartementen aan de Prins Hendrikstraat/Van Arckelstraat

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen;

B&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen; 2.2.13 Visienotitie clientondersteuning sociaal domein 1 Dossier 799 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 799 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 13 september 2016 Agendapunt 2.2.13 Omschrijving Visienotitie

Nadere informatie

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland Provincie Flevoland 24 oktober 2008 Inhoudsopgave Conclusies Advies KPMG Overwegingen Aanpak Functies en bezetting NMF Consequenties uitvoeren

Nadere informatie

Inlichtingen bij dhr. AJ. Breure

Inlichtingen bij dhr. AJ. Breure veri sse CIE www.prv-oveiijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 02 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk BA/2005/235-258

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Ci E. Leden van de commissie Zorg en Cultuur. Kerntakendiscussie / toekomst provinciale ondersteuningsstructuur.

Ci E. Leden van de commissie Zorg en Cultuur. Kerntakendiscussie / toekomst provinciale ondersteuningsstructuur. ; S. O Ci E Leden van de commissie Zorg en Cultuur Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 13 36 Telefax 038 425 48 56 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk PS120041574 Datum

Nadere informatie

I. SAMENVATTING BESLUIT

I. SAMENVATTING BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 maart 2010 Team Milieubeheer Nummer 2010INT257437

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 april 2016 Datum beschikking : 21 maart 2016 : Wagenvoort Vuurwerk B.V.

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art.

mm ^» de griffier, Beschikking van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op grond van de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing art. Gedeputeerde Staten V mm ^» provincie Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen Postbus

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann,

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann, Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus 9100 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan.

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 56 provincie.overljssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gedeputeerde Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie