"MECHELSESTEENWEG" BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó5 STEDEBOUT4IKUND'GE YOORSCHR'FTEN. :, ''Y? Provincie Brobont ONTWERP.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""MECHELSESTEENWEG" BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó5 STEDEBOUT4IKUND'GE YOORSCHR'FTEN. :, ''Y? Provincie Brobont ONTWERP."

Transcriptie

1 :, ''Y? Provincie Brobont '' -i' Slod Vllvoorde rt., - '+'..r,à. - ONTWERP BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó5 "MECHELSESTEENWEG" STEDEBOUT4IKUND'GE YOORSCHR'FTEN De Ontwerper Technische Dienst Slod Mlvoorde Diensl Rulrrfel[ke Ordening & Hulsvesting

2 1. ALGEMENE BEPALINGEN Algemene bepalingen De grafische aanduidingen van het plan en de stedebouwkundige voorschriften vullen mekaar aan. Ingeval van tegenspraak is het de geest van het bijzonder plan van aanleg die voorrang heeft. In geval van tegenstrijdige gegevens hebben de gekwoteerde grafische gegevens voorrang. De bepalingen van dit plan zullen nooit mogen toegepast worden ten nadele van de wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut. Begrenzing van de bouwzones : Behalve indien grafische anders aangegeven, ten einde een esthetische afwerking mogelijk te maken, moeten alle hoofdgebouwen op ten minste 3 meter van iedere eigendomsgrens, uitgezonderd de rooilijnen, verwijderd blijven. Dit geldt eveneens voor de gebouwen op het einde van een aaneengesloten bouwblok (gesloten en half-open bebouwing) Definitie stroken Wegenis De strook voor wegenis is deze begrepen tussen de bestaande en/of ontworpen rooilijnen, aangeduid in het geel op bijhorende plan. Deze wegenis kan zowel een volledig openbaar, volledig privatief of gemengd karakter hebben Achteruitbouwstrook De achteruitbouwstrook is begrepen tussen de rooilijn en bouwlijn Bouwzone Omvat de zone voor de oprichting van gebouwen Tuinzone Omvat de zone voor de aanleg van tuinen Industriezone De industriezone omvat de zoneringsaanduiding waarbinnen de toegelaten konstrukties kunnen opgericht worden, echter rekening houdend met de bestemmingsvoorschriften voor deze zone Definities de indelingslijst de aan het VLAREM als bijlage I toegevoegde alfabetische lijst van als hinderlijk beschouwden inrichtingen tot vaststelling, overeenkomstig het bedoelde in artikel 3 van het decreet, bij welke van de drie klassen van inrichtingen zij worden ingedeeld, naargelang van de graad waarin zij geacht worden belastend te zijn voor de mens en het leefmilieu Inrichtingen : fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en konstrukties Openbare instellingen Alle openbare en parastatale instellingen en inrichtingen, met inbegrip van nutsvoorzieningen, groenaanleg en openbare recreatie Geïntegreerde woongelegenheid "MECHELSESTEENWEG" 2

3 Woongelegenheid ten behoeve van het besturend en/of bewakend personeel en van het personeel waarvan de aanwezigheid ter plaatse een stikte noodzakelijkheid is Gewone oppervlaktewateren de wateren van de waterwegen of die als dusdanig zijn gerangschikt, de wateren van de onbevaarbare waterlopen en van de afwateringen met voortdurende of onderbroken afvoer, alsook in 't algemeen, de stromende en stilstaande wateren van het openbaar domein met uitzondering van de openbare riolen en kunstmatige afvoerwegen voor regenwater Openbare riolen de openbare afwateringen aangelegd als ondergrondse geleidingen of openluchtgreppels en -grachten en bestemd voor het opvangen of het transporteren van afvalwater Kunstmatige afvoerwegen voor regenwater de greppels, grachten of duikers bestemd voor het afvoeren van regenwater Normaal huisafvalwater - afvalwater dat bestaat uit het water afkomstig van sanitaire installaties, keukens, reinigen van gebouwen, was, wassen van minder dan tien voertuigen en hun aanhangwagens per dag - afvalwater van fabrieken, werk- en opslagplaatsen, laboratoria waarin minder dan zeven personen werkzaam zijn voor zover dit niet schadelijk is voor de riolering en/of voor de normale werking van een rioolwaterzuiveringsstation en/of voor het ontvangend oppervlaktewater Ander afvalwater dan normaal huisafvalwater - ander afvalwater dan bepaald bij punt , hierboven en afkomstig van fabrieken, werk- en opslagplaatsen en laboratoria waarin tenminste zeven personen werkzaam zijn. - afvalwater afkomstig van de fabrieken, werk- en opslagplaatsen en laboratoria waarin minder dan zeven personen werkzaam zijn en dat schadelijk is voor de riolering en/of de normale werking van een waterzuiveringsstation en/of voor het ontvangend oppervlaktewater Koelwater het water dat in de nijverheid in open kringloop voor afkoeling gebruikt wordt en dat niet in aanraking is gekomen met de af te koelen stoffen Afvalstoffen elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich wil ontdoen, zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens de in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen van toepassing zijnde reglementering, met inbegrip van de huishoudelijke en industriële afvalstoffen Voertuigwrak elk voertuig als bedoeld in het Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer met eigen beweegkracht dat wegens zijn technische staat niet meer gebruikt kan worden overeenkomstig zijn oorspronkelijke bestemming en waarvan de eigenaar zich wil of moet ontdoen Afvalolie alle minerale of synthetische oliën en vetten, met inbegrip van de olieachtige tanresidu's van de oliewatermengsels en van de emulsies, hetzij zij gedenatureerd zijn door het gebruik dat ervan werd gemaakt, hetzij van verbruik werd afgezien of hetzij ze voor hun oorspronkelijke bestemming ongeschikt zijn geworden en als zodanig voor de houder ervan geen handelswaarde meer hebben landbouwafvalstoffen afvalstoffen die ontstaan zijn ten gevolge van landbouw-, tuinbouw- of veeteeltactiviteiten Bijzondere afvalstoffen afvalstoffen afkomstig van slachthuizen, ziekenhuizen, gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen, alle inerte afvalstoffen en niet van huishoudelijke of industriële oorsprong zijn, evenals slib afkomstig van waterzuiveringsstations, en andere aldus krachtens de in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen van toepassing zijnde reglementering "MECHELSESTEENWEG" 3

4 Toxische en gevaarlijke afvalstoffen alle afvalstoffen die de in bijlage 2 A van het VLAREM genoemde stoffen of materialen bevatten of hiermee zijn besmet, van zodanige aard of in zodanige hoeveelheden of concentraties dat zij een gevaar voor de gezondheid, het leefmilieu of de natuur vormen Giftig afval niet gebruikte of onbruikbare produkten en bijprodukten, overschotten en afval die voortkomen van een nijverheids-, handels-, ambachtelijke, landbouw- of wetenschappelijke aktiviteit zoals gedefinieerd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval, gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 juni "MECHELSESTEENWEG" 4

5 2. BESTEMMINGS- en BOUWVOORSCHRIFTEN ALGEMENE BEPALINGEN De hoogte en de diepte van de gebouwen, de gevelopbouw en de gevelgeleding, de bedaking, de aard, de toepassing en de kleur van de gevelmaterialen, de dakbedekking, de schrijnwerken, de beglazing en de buitenschilderingen moeten in harmonie zijn. Een eventueel bouwaanvraagdossier dient dan ook alle nodige gegevens te bevatten die een duidelijk uitsluitsel geven over het uitzicht, gebruik van materialen en inpassing in de omgeving. Elke bouwaanvraag dient een afzonderlijk beplantingsplan met bijhorende verklarende nota inzake bezettingsoppervlakten, gebruik van groenelementen en aankledingsmateriaal te bevatten, bouwaanvragen met uitsluitend woonbestemming uitgezonderd ROOILIJN / BOUWLIJN Indien de bouwlijn niet afzonderlijk wordt aangeduid is de rooilijn tevens de bouwlijn. Het College van burgemeester en schepenen kan echter toestaan dat achter de rooilijn gebouwd wordt, zelfs al is geen afzonderlijke bouwlijn aangeduid, in het geval het architekturaal koncept dit verantwoordt en voor zover dit de aanpalende percelen niet hypothekeert. Binnen de rooilijnen mag worden aangebracht al wat de hedendaagse verkeerstechniek vereist, zijnde woonerfinrichtingen, parkeerruimten, beplantingen, GEVELHOOGTE / GEBOUWHOOGTE Gevelhoogte De hoogte van de gevels wordt gemeten in het midden van de gebouwen, in het vertikaal vlak haaks op de voorliggende wegenis, van de top van deze wegenis tot en met de muurkap of kroonlijst. Ingeval van een puntgevel wordt deze gemeten tot aan de aanzet van de puntgevel. De referentiehoogte geeft het gewenste gabariet, uitgedrukt in equivalent maximum aantal bouwlagen, exclusief eventuele technische ruimtes/konstrukties en hellende dakkonstrukties. Gebouwen die de overgang vormen tussen twee verschillende referentiehoogten (hoekgebouwen bv.) moeten deze overgang op een architekturaal verantwoorde wijze verwezenlijken. Op plaatsen waar een variërende gevelhoogte voorkomt, zullen de zichtbare zijgevels esthetisch en bouwtechnisch op een verantwoorde wijze afgewerkt worden Gebouwhoogte De hoogte van de gebouwen wordt gemeten in het midden van de gebouwen, in het vertikale vlak haaks op de voorliggende wegenis, van de top van deze wegenis tot en met het hoogste punt van de gebouwen "MECHELSESTEENWEG" 5

6 De hoogte van de technische ruimtes en/of konstrukties wordt bepaald door de snijpunten van de vertikale vlakken met deze onder een hoek van 45 vertrekkend vanaf de buitengevels GEVELMATERIALEN Het materiaalgebruik van alle gevels (voor-, zij- en achtergevels, alsmede deze van afzonderlijke bijgebouwen) moet konstruktief en esthetisch verantwoord zijn; de aard en de kleur van de gevelmaterialen moeten stroken met de voorschriften zoals aangegeven onder DAKVORM / DAKBEDEKKING De vorm van de daken, de dakbedekking, de dakkapellen en de dakvensters moeten in harmonie zijn met de bedaking in de omgeving. Alle buitenkanten van de daken zullen, volgens het geval, voorzien worden van kroonlijsten, goten, boordpannen of boordschaliën WEGENIS Het wegennet moet zodanig aangelegd en uitgerust zijn, dat het de circulatie, het stilstaan, de bediening en het gebruik van het materieel bestemd voor het blussen van branden en het redden van slachtoffers toelaat, onverminderd de toepassing van de reglementering betreffende de brandbeveiliging. De wegenis mag uitgevoerd worden in traditionele en moderne materialen, voor zover deze de goedkeuring wegdragen van het College van burgemeester en schepenen. Kleinschalige materialen zijn toegelaten. Aard, vorm en materiaal, voor wat betreft de waterafvoer (zowel regen- als droogweerafvoer), dient konform te zijn met de vigerende eisen van het stadsbestuur op het ogenblik van de aanleg. Alle elementen die tot de noodzakelijke uitrusting van de wegenis behoren zijn vereist - deze die bijdragen tot de veiligheid, uitzicht en harmonie met de omgeving worden toegelaten op voorwaarde dat ze de goedkeuring wegdragen van het College van burgemeester en schepenen (dit geldt eveneens voor eventuele bijkomende uitrusting) VERGUNNINGSPLICHT Een bouwvergunning is verplichtend voor de aanleg en/of wijziging van beplantingen in alle bestemmingszones. Elke vorm van afsluiting dient de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring weg te dragen van het College van burgemeester en schepenen, zelfs indien deze niet zou onderworpen zijn aan een voorgeschreven vergunning. Elke aanvraag tot het plaatsen van publiciteit dient het voorwerp uit te maken van een bouwaanvraagdossier en is bouwvergunningsplichtig volgens de schikkingen van huidig B.P.A., onafgezien van andere bepalingen, wetten en/of besluiten die het nietvergunningsplichtig zijn zouden inhouden "MECHELSESTEENWEG" 6

7 2.8. PUBLICITEIT Enkel publiciteit die rechtstreeks verband houdt met de aktiviteiten, uitgeoefend op het betrokken goed, is toegelaten. Publiciteit kan worden toegelaten in de achteruitbouwstroken behoudens in deze die grenzen aan de zonering met uitsluitend woonfunktie(s). Bijkomende beperkingen, met zelfs uitsluiting van publiciteit, kunnen opgelegd worden door het College van burgemeester en schepenen. Enkel nederlandstalige publiciteit is toegelaten - met uitzondering van erkende firma- en/of produktnamen. Elke publiciteit die storend is voor het landschap, straatbeeld en/of de verkeersveiligheid in het gedrang brengt is niet toegelaten PARKINGS Volgende minimumnormen inzake parkeerplaatsen zijn van toepassing : - konstrukties met woongelegenheid : één parkeerplaats per konstruktie met woongelegenheid - gebouwen met kantoorgedeelte, handel en/of aanverwante bestemming : één parkeerplaats per 50 m2 - gebouwen met laad- en losplaats : gebouwen met meer dan 500 m2 bruto-oppervlakte moeten beschikken over een op partikuliere grond gelegen laad- en losplaats; zij dienen eveneens te voorzien in één parkeerplaats per 100 m2 of één per tien tewerkgestelde personeelsleden ACHTERUITBOUWZONE Deze zone is voorbehouden voor groenvoorzieningen en dient te worden gevrijwaard van elke bebouwing - konstruktieve elementen ten behoeve van toegangen zijn toegelaten met een beperking van 0,50 m boven het peil van de voorliggende wegenis. De eerste vijf meter mag de helling niet meer dan 4 % in dalende richting bedragen. Deze zone dient minstens voor de helft van de totale oppervlakte achteruitbouwzone per perceel te worden voorzien van beplantingen. Deze groenvoorzieningen dienen inzake verhoudingen (gras), struiken en heesters, bodembedekkers en bomen, op esthetische verantwoorde en oordeelkundige wijze te worden voorzien. De andere helft van de oppervlakte van deze zone, voor zover deze aansluit bij een gebied met industriële bestemming, mag gebeurlijk voorbehouden worden voor bezoekersparking en toegangswegen, die evenwel met de nodige groenvoorzieningen dienen te worden aangelegd GROENZONE Algemeen Deze bepalingen zijn van toepassing op de achteruitbouwzone en de groenvoorzieningen binnen de industriezone. De beplantingen binnen de groenzones dienen te bestaan uit inheems of genaturaliseerd laag- en hoogstammig groen "MECHELSESTEENWEG" 7

8 Deze groenvoorzieningen dienen inzake verhoudingen (gras), struiken en heesters, bodembedekkers en bomen, op esthetische verantwoorde en oordeelkundige wijze te worden voorzien. Het gebruik van prikkeldraad en/of schrikdraad is uitdrukkelijk verboden INDUSTRIEZONE Deze zone is voorbehouden voor het oprichten van gebouwen en konstrukties, welke behoren tot een normale uitrusting van de industriezone, zoals gesteld in artikel 7 punt 2.0. van het kb van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen, met uitsluiting van vervuilende en/of milieubelastende industrieën. Tevens worden in deze zone complementaire dienstverlenende bedrijven toegelaten voor zover er geen rechtstreekse afbreuk wordt gedaan aan de onmiddellijke omgeving, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, handel, dienstverlenende bedrijven, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop. Openbare instellingen zijn er toegelaten. Woongelegenheden met de beperking van één per bedrijf, zijn er toegelaten voor zover gebruikt worden door het besturend en/of bewakend personeel waarvan de aanwezigheid tot de strikte noodzakelijkheid behoort. De gewone oppervlaktewateren dienen afgevoerd via kunstmatige afvoerwegen voor regenwater die overgaan in een gescheiden rioleringsstelsel en opgevangen worden via regenwaterputten met overslag naar het openbaar rioleringsnet. Normaal huisafvalwater, ander afvalwater dan normaal huisafvalwater en koelwater, enkel afkomstig van de inrichtingen binnen de grenzen van het BPA mogen worden geloosd onder de voorwaarden die worden vastgelegd in de lozingsvergunning. Enkel de afvalstoffen afkomstig van de inrichtingen gevestigd binnen de grenzen van het BPA, mogen opgeslagen worden, eventueel verwerkt worden en afgevoerd worden door de daartoe aangewezen erkende bedrijven en/of instellingen en dit voor zover daartoe de vereiste milieuvergunning is verkregen. Elke andere vorm van afvalstoffen wordt uitgesloten binnen deze zone. Bedrijven die momenteel over een exploitatie- en/of milieuvergunning beschikken dewelke in strijd zou zijn met de schikkingen van huidig BPA dienen zich in overeenstemming te brengen met dit BPA ten laatste op de vervaldag van de voornoemde exploitatie- en of milieuvergunning. Uitbreidingen en/of aanpassingen kunnen niet worden toegestaan indien er geen overeenstemming is met de schikkingen en voorschriften van huidig BPA. Inrichtingen met opslagruimte voor gebruikte voertuigen, voertuigwrakken en/of schroot, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de stedebouw en de ruimtelijke ordening, gewijzigd en aangevuld zoals tot op heden, worden niet toegelaten. De konstrukties welke noodzakelijk zouden zijn voor de nutsvoorzieningen mogen ofwel ondergronds te worden voorzien, ofwel geïntegreerd in een industrieel gebouw, ofwel afzonderlijk. De gebouwen die zouden bestemd worden voor opslag, steeds behorend bij een hoofdgebouw met een andere bestemming dan opslag dewelke in deze zone kan worden "MECHELSESTEENWEG" 8

9 toegelaten, dienen beperkt te blijven tot maximum 80 % van de betrokken toegelaten bebouwbare oppervlakte per perceel of gevormd perceel. Opslag in open lucht wordt beperkt tot 20 % van de maximale toegelaten oppervlakte bestemd voor opslag, voor zover de nodige groenblijvende schermbeplanting wordt aangebracht en/of d.m.v. estetisch verantwoorde konstruktieelementen een scherm wordt gevormd, zodat deze vorm van opslag onttrokken wordt van het zicht vanop het openbaar domein. De afstanden tussen de diverse losstaande hoofdgebouwen dient minimum 5 m te bedragen, ofwel dienen ze aaneengesloten te worden voorzien. De bouwhoogte wordt tot maximum vijf bouwlagen - technische verdieping voor zover deze hoger is dan 2,00 m inbegrepen. De hoogte van de gebouwen moet ondubbelzinnig worden aangegeven op de bouwplannen en mag de twintig meter niet overschrijden. De uiteindelijke definitieve ontwerpen met betrekking tot de wegenis, parkings en groenaanleg, zullen steeds dienen te gebeuren via een volledig bouwaanvraagdossier. Elke bouwaanvraag dient een inrichtingsplan te bevatten dat ondubbelzinnig aanduidingen geeft met betrekking tot de op te richten gebouwen, groenaanleg, parkings en interne-, toegangs- en verbindingswegenis. Publiciteit is toegelaten voor zover deze rechtstreeks verband houdt met de aktiviteiten, uitgeoefend op het betrokken goed. Zij kan bovendien worden verboden op basis van een storend karakter voor het architekturaal geheel en homogeniteit van de omgeving. Bezettingsdensiteit : Verhoudingen in funktie van de betrokken perceelsoppervlakte en/of gevormde perceelsoppervlakte : de bestaande grondbezetting wordt aangehouden als de maximale bezettingsdensiteit. Indien deze echter minder bedraagt dan de hieronder gestelde verhoudingen, hebben deze laatste voorrang. 3/5 maximale grondbezetting voor gebouwen en konstrukties 1/5 minimale groenaanleg rest voorbehouden voor parkings en toegangswegen "MECHELSESTEENWEG" 9

10 3. TOEPASSINGSMODALITEITEN 3.1. Het oprichten van gebouwen voor openbaar nut en het uitvoeren van verbouwingen, op voorstel van de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, of zijn vertegenwoordiger, is toegelaten in alle zones, zonder rekening te houden met de voorschriften van kracht in deze laatsten, op voorwaarde dat ze om technische of sociale redenen noodzakelijk zijn en aangetoond kan worden door een omstandige verklarende en verantwoorde nota Alle bestaande toestanden welke in strijd zijn met huidige voorschriften en/of bepalingen en schikkingen van huidig bijzonder plan van aanleg zullen volledig in overeenstemming dienen te worden gebracht met huidig B.P.A. en bijhorende voorschriften op het ogenblik dat er wijzigingen voorgesteld, instandhoudings- en/of onderhoudswerken uitgezonderd en behoudens andersluidende specifieke bepalingen in de voorschriften "MECHELSESTEENWEG" 10

11 Gezien en voorlopig oonvoord in zitiing von, 0 I n0i. 19gz De StoclssecreÍoris, (g) Vero BOUDRY In opdrochi : De Stodssecretoris, DOOR DE GEMEENTERAAD VAN VILVOORDE. De Voozitier, (g)lourent MOYSON, VOOR EENSLUIDEND UTITREKSEL \--l Nomens de Burgemeesfer. opdrochl dd. 0ó.0'.1989 De Scheoen. < Willy CORTOIS I Het College von burgemeesler en schepenen von de siod Vilvoorde bevesiigt dot onderhovige stedebouwkundige voonchriften ten slodhuize voor openboor ondezoek werden neergelqgd von : ror: 0 FEB. t993 ln oddrochl : C Nomens de Burgemeester, opdrochí dd. 0ó De Schepen, Willy CORTOIS -l rja[ Gelen en definiiief oonvoord in zitiing uon, 0 6 Jut'll l99tt De Stodssecretoris, (gl Vero BOUDRY In opdrochi : De Siodssecretoris, DOOR DE,GEMEENTERAAD VAN VILVOORDE De Voorzitter, (g)lourent MOYSON VOOR EENSLUIDEND UÍTTREKSEL Nomens de Burgemêesier, opdrochl dd 'l989 De Schepen.?- < -r \-- witty CoRTotS t 11

12 Vero BOUDRY willy CORÍOIS Gezien om gevoegd le worden bii heí MlnisÍerieel Besluft (1) Besluil von de Vloomse Execufieve (t) nummer : dqfum : Voor eersluidend verkloord qêchrift : (1) Echlat4)en wat li t van toepaaai:rg is l2

'tníl@ tnjtdiatltë' BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN. De Onlweper. :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde

'tníl@ tnjtdiatltë' BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN. De Onlweper. :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde ADM!tt ÍITRATIE VOOR n!rllítel"l'lke OFfiÊrntNc EN HUr91'e :l?lllqj ttf ii t elenci o'n gevoeg'"1 te \vorden bij het besluit van h-eden,. ^ NÍ O í,14+ lq t- Srusset, "'W'

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 EREMBODEGEM - FONTEINBOS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 6 FONTEINBOS STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

ffi "stdf'ron" BIJZOIi-DER PLAN VAN AAI\.LEG nr. 66 STEDEB OU.WKIINDIGE VO ORSCI{RTFTEN rl -,,-ffl,rnrocx lq0544 ln,7/rz- 9.ruarG.

ffi stdf'ron BIJZOIi-DER PLAN VAN AAI\.LEG nr. 66 STEDEB OU.WKIINDIGE VO ORSCI{RTFTEN rl -,,-ffl,rnrocx lq0544 ln,7/rz- 9.ruarG. Piovincie BRÁtsANT Stad VILVOORDE BIJZOIi-DER PLAN VAN AAI\.LEG nr. 66 "stdf'ron" STEDEB OU.WKIINDIGE VO ORSCI{RTFTEN t i ln,7/rz- ffi M' J o:mte lq0544 ríljagrag:! 9.ruarG.,'IEÈ,êLDEAUê rl -,,-ffl,rnrocx

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG KETELHEIDE VOORSCHRIFTEN

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG KETELHEIDE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG KETELHEIDE VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A CONSULT nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1 1500 Halle 1700

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 EREMBODEGEM - LEUVESTRAAT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE EREMBODEGEM BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 LEUVESTRAAT STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd.

BREEBOS BIJZONDER PLAN VAN AANLEG. Provincie Antwerpen. Gemeente Rijkevorsel. Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. Provincie Antwerpen Gemeente Rijkevorsel BIJZONDER PLAN VAN AANLEG BREEBOS Stedebouwkundige voorschriften gevoegd bij plan dd. 18/9/1992 Opgemaakt door IOK De gemandateerde urbanist R. Bloemmen Provincie

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Naamsestraat. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6b GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 22/12/2003 STAD LEUVEN VOORSCHRIFTEN

Naamsestraat. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6b GOEDGEKEURD BIJ MB VAN 22/12/2003 STAD LEUVEN VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6b Naamsestraat Gedeeltelijke herziening van het BPA L6 Naamsestraat, goedgekeurd bij KB van 19/07/1963 en gedeeltelijk gewijzigd bij MB van 24/07/1987 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6. Naamsestraat GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 19/07/1963 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6. Naamsestraat GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 19/07/1963 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L6 Naamsestraat GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 19/07/1963 VOORSCHRIFTEN Goedgekeurd bij MB van 19/07/1963, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ HET BIJZONDER PLAN VAN AANLEG Nr. 48.2 " ACHTER MIMA "

VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ HET BIJZONDER PLAN VAN AANLEG Nr. 48.2  ACHTER MIMA PROVINCIE VLAAMS BRABANT STAD VILVOORDE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ HET BIJZONDER PLAN VAN AANLEG Nr. 48.2 " ACHTER MIMA " Versie Gemeenteraad eerste lezing juni 2002 Opgemaakt 27 mei 2002 Meiboom 26 1500

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN

STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I. Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN STAD LEUVEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG L3I Rijschool I GOEDGEKEURD BIJ KB VAN 26/08/1966 VOORSCHRIFTEN Goedgekeurd bij MB van 26/08/1966, digitaal bestemmingsplan goedgekeurd bij MB van 28/04/2004 2 INHOUD

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen

Stedenbouwkundige voorschriften. Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1: Zone voor hoofdgebouwen A. Bestemming: 1. woonhuizen met één verdieping op de percelen gemerkt 1V op het plan; 2. woonhuizen met 2,3 en 6 verdiepingen op de percelen

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften

nihil zie grafische gedeelte zie aanvullende voorschriften B = @ ;:9 =< %3$ +(57+2(. 7DEHO±%RXZ]RQHV " 1 vermiljoen hoofd W1 neven H! in % 60 in m² V/T rooilijn Plaatsing in meter zijkavelgrens 250 Z.P. 0/4 achterkavelgr.. kavel. kavel #%$ $'&)( *,+,-'$/.01+'2

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan.

2. De begrenzing van het Bijzonder Plan van Aanleg is aangeduid op het plan van de bestaande toestand en het bestemmingsplan. 1. Algemene bepalingen voor het uitvoeringsplan Art. 1.1 Omschrijving 1. Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Uitvoeringsplan 'BPA N43, Olsene- Machelen' te Zulte is samengesteld uit: - Plan bestaande

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT BIJLAGE 3. Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE138 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel Januari 2015

Nadere informatie

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17

VERKAVELING ADEGEM, VELDEKENS +17 VERKAVELING - 9991 ADEGEM, VELDEKENS +17 HET VERKAVELINGSPLAN De verkaveling is gelegen in woongebied met landelijk karakter en geniet een prachtig verzicht over het achterliggende agrarisch gebied. Ze

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

VERKAVELING BIERKENSVELD

VERKAVELING BIERKENSVELD G E M E E N T E B O C H O L T INBREIDINGSGEBIED BPA CENTRUM KAULILLE VERKAVELING BIERKENSVELD Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1 : Algemene bepalingen De verkaveling is bedoeld voor het oprichten

Nadere informatie

Dit stedenbouwkundig attest

Dit stedenbouwkundig attest Dossiernummer gemeente: 2014/12 Model III Stedenbouwkundig attest GEMEENTE SCHILDE Wat is de functie van dit attest? Dit attest is louter informatief, bet heeft niet de waarde van een stedenbouwkundige

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T

dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 HERZIENING STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING OP HET AANLEGGEN VAN PARKEERPLAATSEN EN FIETSENSTALLINGEN BUITEN DE OPENBARE WEG Art.

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. D+A Consult 1 BPA Pelikaanstraat

INHOUDSTAFEL. D+A Consult 1 BPA Pelikaanstraat INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 2 2. TERMINOLOGIE... 2 3. OVERGANGSMAATREGELEN... 3 3.1. BESTAANDE FUNCTIES AFWIJKEND VAN DE PLANVOORSCHRIFTEN... 3 3.2. VERBOUWINGSWERKEN AFWIJKEND VAN DE PLANVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW Provincie Antwerpen Gemeente Berlaar VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen Havikstraat kadastraal gekend sectie D nr. 275/e en 276/p2 Ontwerp van stedenbouwkundige voorschriften Artikel 01.1 :

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING Art. 1. Met ingang van 12 februari 2015 voor een termijn tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen. Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016

Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen. Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016 Het inrichtingenbegrip in Vlaanderen Naam: Steven Betz Functie:Adviseur milieu & ruimtelijke ordening Datum: 22 april 2016 Juridische kader BELGIË 8 augustus 1980 : Bijzondere wet tot hervorming van de

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd PROVINCIE LIMBURG 63-30290 ARRONDISSEMENT HASSELT GEMEENTE DIEPENBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "HET DORPSVELD " STEDENBOUWKUNDIGE ERFDIENSTBAARHEDEN Opgesteld door TECHNUM N.V. Afdeling Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE DIEPENBEEK. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening

PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE DIEPENBEEK. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening PROVINCIE LIMBURG 63-32770 GEMEENTE DIEPENBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "RESEARCH BEDRIJFSPARK UNIVERSITAIRE CAMPUS LIMBURG - herziening Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie