Spiegel van Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spiegel van Antwerpen"

Transcriptie

1 Spiegel van Antwerpen Verslag lezing en workshop - 30 augustus 2011 Samenvatting Kristiaan Borret gaf op 30 augustus 2011 op uitnodiging van KEI een lezing over de Structuurvisie Antwerpen Ontwerpen. Vervolgens gingen een twintigtal professionals in gesprek over de toepasbaarheid van dit instrument voor de Nederlandse ontwerp- en beleidspraktijk. In Nederland zijn veel partijen op zoek naar nieuw planinstrumentarium dat beter past in de nieuwe realiteit waarin we leven. Deze zoektocht komt voort uit de aanname dat ons planinstrumentarium, in essentie een product van wederopbouw en groei, niet geschikt is voor de huidige situatie waarin groei eerder van versnipperde initiatieven te verwachten is dan van het samenspel van overheid en markt in het masterplan. Gezocht wordt naar flexibiliteit die beter past binnen de planningsbehoefte die blijft bestaan. Het Antwerpse structuurplan biedt deze flexibiliteit. De visie geeft een streefbeeld zonder dat een maquette wordt gebouwd en combineert generiek stedelijke beleid, gegoten in zeven evocatieve beelden, en specifiek beleid in sleutelgebieden. Deze combinatie van generiek en specifiek doet meer recht aan de complexiteit van de stad dan veel ruimtelijke visies in Nederland dat doen. Verder is de analyse voorafgaand aan het opstellen van het structuurplan grondig en discriptief gedaan. Zij is niet gedreven door oplossingen zoals vaak in Nederland is gebeurd. Dit uitgebreide voorwerk biedt tijdswinst op de middenlange termijn wanneer afzonderlijke projecten moeten worden getoetst en ingepast in de ruimtelijke structuur. De lezing was het eerste onderdeel van het KEI-traject Van bestemmen naar beginnen Een zoektocht naar een nieuw planinstrumentarium. Aanleiding KEI heeft Kristaan Borret, Stadsbouwmeester van Antwerpen, uitgenodigd om een verhaal te vertellen over de Structuurvisie van Antwerpen en deze te spiegelen aan de Nederlandse ontwerp- en beleidspraktijk. Spiegels als deze zijn nodig in een tijd waar veel ontwikkelingen zijn stilgevallen en de huidige planinstrumenten moeilijk lijken mee te bewegen met de veranderingen waar de Nederlandse stedelijke ontwikkeling voor staat. De vraag die tijdens de bijeenkomst centraal stond was daarom: hoe kan de structuurvisie Antwerpen Ontwerpen ons helpen bij het antwoord op de vraag óf en hoe we het Nederlandse planinstrumentarium zouden moeten vernieuwen? Deze zoektocht komt voort uit de aanname dat ons planinstrumentarium, proces en manier van organiseren in essentie nog steeds zijn gebaseerd op de wederopbouw, groei en grootschalige aanpak. Zij is minder geschikt voor de huidige situatie waarin groei eerder van (versnipperde) initiatieven te verwachten is dan van het samenspel van overheid en markt in het masterplan. De Structuurvisie Antwerpen kan nieuwe inzichten bieden die mogelijk vertaald kunnen worden naar de Nederlandse ontwerp- en beleidspraktijk. Op 30 augustus kwamen ruim 20 professionals samen in Rotterdam, waaronder ontwerpers, gemeenteambtenaren en adviseurs op het gebied van planinstrumentarium, om het verhaal van Borret te horen. Na zijn lezing gingen de deelnemers in gesprek over de verschillen met Nederland en de toepasbaarheid van elementen van dit instrument in ons land. De belangrijkste elementen uit de lezing en het daaropvolgende gesprek zijn hieronder uitgelicht. 1

2 Totstandkoming Antwerpen Ontwerpen Denken over ruimtelijke kwaliteit is langzaam gegroeid in Antwerpen. In de jaren lag de focus in België en Antwerpen op sociale huisvesting en de historische kern. Eind jaren 80, begin jaren 90 werd vanuit de stedelijke bevolking aandacht gevraagd voor het concept Stad aan de Stroom. Vanaf dat moment vond er een omslag plaats van een focus op architectuuringrepen naar een betere koppeling met een stedenbouwkundige kijk op de stad. Deze tendens werd versterkt toen Antwerpen Culturele hoofdstad werd in Vanaf deze tijd werd getracht om projecten vaker naast een lokale ook een stedelijke uitstraling te laten genereren. Tussen 2003 en 2006 werd deze stedenbouwkundige kijk vertaald in het opstellen van een strategische Structuurvisie. Deze werd in 2006 officieel gemaakt. De stedenbouwkundige Secchi heeft met de structuurvisie geen voor en na situatie willen schetsen, maar een ijkpunt willen creëren in het nadenken over Antwerpen. Hoofdonderdelen Structuurvisie Borret gaf in zijn verhaal bescheiden aan dat er geen sprake is van een specifieke Antwerpse methode en dat de situatie rond de structuurvisie een gelukkige samenloop van tendensen en omstandigheden is. Maar is er meer dan geluk in het spel bij de soepele werking die dit planinstrument in de praktijk van Antwerpen heeft? Borret ontleedde de structuurvisie in twee hoofdonderdelen. Deze hoofdbestanddelen (generiek en specifiek) zorgen voor een combinatie van verleiding en actiegerichtheid. 1. Specifiek - Vijf strategische projecten Het plan geeft een harde ruggengraat aan Antwerpen als Stad aan de stroom. Vijf strategische gebieden zijn aangewezen waarin actief wordt ingezet door de overheid. Dit zijn gebieden waar reeds bestaande grote planontwikkelingen zijn gestart of gepland. De visie brengt deze gebieden met elkaar in verband en voorkomt daarmee dat de strategische projecten footloose worden. Ze krijgen daarmee dus ook duidelijker betekenis op het hogere schaalniveau van de stad. 2. Generiek - Zeven evocatieve beelden Naast dit actieve beleid zijn veel witte gebieden ingevuld in de structuurvisie. Voor deze gebieden geldt generiek beleid. Secchi heeft zeven evocatieve (suggestieve/ beeldende) thema s opgesteld die als inspirerende images voor geheel Antwerpen fungeren: 1. waterstad, 2 ecostad, 3 rail/spoorstad, 4 dorpen/metropool 5. havenstad 6. poreuze stad en 7. megastad. De beelden kunnen kleinschalige ontwikkelingen richting geven zonder te sterk te sturen. De beelden bieden een kader waarin initiatieven relatief snel kunnen worden ingepast. De poreuze stad (een door Secchi meer gebruikt beeld) kan een interessant thema voor de huidige situatie in Nederland zijn. Secchi heeft hier gekozen voor een zeer ontwerpende benadering. De poreuze stad gaat over lucht creëren in de stad; het gaat over de krimpende stad en over functiemenging. Concreet biedt dit thema inspiratie om preciezer te kijken naar de vrije kavels in de stad; over de mogelijkheden tot het creëren van parken, over herbestemming van leegstaande gebouwen en het faciliteren van bottom up-initiatieven. De poreuze stad is ingegeven in Antwerpen door het versnipperde eigendomsbezit, waardoor er ook geen grootgrondbezitters /grote ontwikkelaars zijn. De structuurvisie koppelt in het kader van de poreuze stad (en ook de andere 6 thema s) een aantal microgeschiedenissen van woningen aan statistiek en stedenbouwkundig onderzoek. De microgeschiedenissen zijn tot stand gekomen door onderzoek naar woningen die op een onconventionele wijze toch een bewoonbare vorm hebben gekregen. Door deze voorbeelden te koppelen aan trends die zijn gefilterd uit statistieken en stedenbouwkundig onderzoek- is een eindkaart ontstaan die aangeeft 2

3 waar ruimtelijke vernieuwing zou kunnen plaatsvinden en waar open ruimte kan worden gecreëerd. Het verschil met de Nederlandse praktijk maakt de vraag relevant: is het beeld van de poreuze stad en vertaling hiervan naar het planinstrumentarium interessant voor de Nederlandse praktijk? Hoe zou het hier kunnen werken? Verdere vragen: zijn de beelden die Secchi heeft gekozen typisch Antwerps of andersom: wórden ze steeds meer Antwerps? Kenmerken Structuurvisie Uit de lezing en het gesprek na de lezing is gebleken dat de Structuurvisie Antwerpen Ontwerpen een aantal interessante en wellicht bruikbare (gebruiks)kenmerken bevat die het Nederlandse planinstrumentarium en beleidspraktijk kan verrijken/ helpen. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken, die overigens gedeeltelijk overlappen, kort samengevat: - Precies én globaal - Pendelen tussen schaalniveaus, diensten en programma s - Analyse: descriptief in plaats van actiegericht - Grootschalig én organisch: spelen met de factor tijd Precies én globaal Dit kenmerk speelt op twee niveaus: op het niveau van de plannen zelf en op het niveau van de analyse. Op het niveau van de plannen is het hierboven al aangegeven: de visie verenigt specifieke focus op vijf actiegebieden met generieke ideeën over de stad in de vorm van evocatieve stadsbeelden die toegeëigend kunnen worden door partijen en particulieren. Daarnaast is de paradox van precies en globaal ook te vinden op het niveau van de analyse of het ontwerpend onderzoek. Endry van Velzen zegt hierover: de stedelijke complexiteit wordt in de analyse onderkend en niet weggereduceerd zoals veelal in Nederland gebeurt (tot punt, lijn of vlak). De intellectuele en beschrijvende aard van de analyse stelt de gemeente in staat makkelijker te pendelen tussen verschillende schaalen abstractieniveaus. In Nederland denken we teveel van A (structuurvisie) naar B (projectniveau). Nu grootschalige plannen minder relevant worden moet je meer gaan werken met complexiteit. Openstaande vragen: Is een denkomslag in stedenbouwkundig Nederland nodig waarbij het nadenken in complexiteit meer gangbaar wordt? Specifieker: Kan het tonen van complexiteit in Nederland in structuurvisies worden toegelaten waarbij precieze analyse en evocatieve beelden hand in hand kunnen gaan? En wat betekent dit voor het beroep van stedenbouwkundige? Pendelen tussen schaalniveaus, diensten en programma s Er wordt in Antwerpen niet alleen gependeld tussen ruimtelijke schaalniveaus, wat in vergelijking met Nederland al een winstpunt is. Er wordt ook gependeld tussen diensten en beleidsvelden. Programma s worden zoveel mogelijk ook ruimtelijk beschouwd en ingezet. Hoe kan het investeringsprogramma van bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed onderdeel uitmaken van het architectuurbeleid of de stedelijke vernieuwing? Hoe komt de locatie van de bibliotheek bijvoorbeeld ook ten goede aan de ontwikkeling van de wijk en stad? Openstaande vraag: wordt deze manier van denken in Nederland toegepast? Analyse: descriptief in plaats van actiegericht 3

4 De generieke beelden uit de visie zijn onderbouwd door analyses en illustraties (microgeschiedenissen). De analyses zijn in tegenstelling tot de Nederlandse situatie niet direct gekoppeld aan programma s. Ze zijn descriptief en werken mee de eigenheid van de stad te vangen. Dat beschrijvende hangt samen met een instelling om niet bang te zijn om tijd te nemen en door niet uit te gaan van een tabula rasa. De analyse krijgt in de 7 beelden betekenis voor verdere ontwikkeling. De microgeschiedenissen en de beelden bieden partijen en particulieren de mogelijkheid om zich de structuurvisie toe te eigenen. In Nederland kijken we heel functioneel naar de stad (wat/ waar?). In Antwerpen zijn de beelden van de stad meer literair/ meer verhalend. Gebrek aan planningstraditie in België is hierin een groot voordeel. Ook bevatten de analyses in de structuurvisie van Antwerpen geen retoriek en een rechtvaardiging voor ingrijpen. Ze zijn eerder bedoeld om de stad beter te begrijpen en om trends en tendensen te onderkennen (evoluties). De nieuwe situatie in Nederland, waarin de momenten van interventies steeds verder weg komen te liggen of onzeker zijn, kan beschrijvende analyses bevorderen. Grootschalig én organisch ontwikkelen: spelen met de factor tijd In Nederland hebben we te maken met een terugtrekkende overheid. Als het geld op is wordt er te snel gekozen om gebiedsontwikkelingsprojecten stil te leggen en af te blazen. In Antwerpen kiezen ze niet voor het ene of het andere uiterste. De structuurvisie in combinatie met de cultuur in Antwerpen zorgt voor een samenwerkingsmodel, ook zonder dat de overheid kan investeren. De overheid stelt zich faciliterend op. Door de opkomst in de jaren 80 van de grootschalige projectontwikkeling is de overheid in Nederland dit verleerd. Bij ambtenaren zijn competenties verloren gegaan die kleinschalige initiatieven erkennen en ondersteunen. De structuurvisie in Antwerpen bepaalt voor een groot deel níet wat er op het laagste schaalniveau moet gebeuren, maar biedt voorbeelden om te inspireren (microgeschiedenissen) en om koppelingen te maken met het hogere schaalniveau. In België gaat ontwikkeling trager. Sneller dan in Nederland wordt geaccepteerd dat ontwikkelingen een aantal jaren stilliggen. Op de kwaliteit van plannen wordt, in tegenstelling tot ons land, niet snel ingeboet als een project stilvalt. De organisatie van de ruimtelijke sector in Antwerpen Bijzonder aan de organisatie van de ruimtelijke sector is dat deze gespiegeld is aan de opbouw van de structuurvisie. Binnen de dienst Stadsplanning zijn vijf projectdirecties (gekoppeld aan de vijf specifieke projecten/gebieden) ondergebracht. Voor het generieke beleid (voortkomend uit de 7 themabeelden) bestaat er een aparte dienst Ruimtelijke planning. En tot slot is er een stadsbouwmeester die de kwaliteit van ingrepen en bijdragen bewaakt. De houding van het ambtelijk apparaat is er één van samenwerking (i.p.v. puur toetsen) en faciliteren. Bij grotere projecten (400 tot woningen, 2 tot 13 ha) wordt samengewerkt met de ontwikkelaar waarbij een gemeentelijke stedenbouwkundige (betaald door ontwikkelaar) wordt gedetacheerd. Temperaturen van de stad In Antwerpen wordt de koppeling gemaakt tussen afdeling vergunningen en ontwikkelingen. De stad kent 3000 à 4000 bouwaanvragen per jaar. Deze maken evenveel de stad als de grootschalige projecten. Bij het loket komt men marktontwikkeling/dynamiek op het spoor. De kunst is om deze tendensen om te zetten in planvorming die gekoppeld is aan de structuurvisie. De tendensen laden de zeven beelden van Secchi. Openstaande vraag: Gebeurt dit ook op een vergelijkbare manier in Nederland? Enno Zuidema gaf als voorbeeld de gemeente Groningen. Hier is de welstandscommissie alert op deze tendensen en speelt informatie door aan de dienst stadsontwikkeling. De dienst 4

5 gelooft echter sterk in de maakbaarheid van de samenleving en ontkent bepaalde aangetoonde tendensen. Structuurplan en RUP De ontwikkelingsruimte die het Structuurplan biedt ontbeert het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Het RUP heeft een juridische status vergelijkbaar met het Nederlandse bestemmingsplan. Ook in België wordt gezocht naar wijzen waarop het RUP tegelijk voldoende zekerheid en ontwikkelingsruimte biedt; zonder dat het een loos/ leeg document wordt. Opvallend verschil is wel dat het RUP veel ruimtelijker is ingestoken dan ons bestemmingsplan, dat vooral functioneel is ingestoken. 5

6 Deelnemers Lezing en workshop De Spiegel van Antwerpen Op zoek naar een nieuw instrumentarium. Van 30 augustus in Rotterdam Spreker Kristiaan Borret, stadsbouwmeester gemeente Antwerpen Voorzitter Olof van de Wal, directeur KEI Deelnemers - Frank van Eck, senior projectmanager De Binckhorst gemeente Den Haag - Saskia Engbers, programmaleider Ruimtelijke ontwikkeling NIROV - Arjan Gooijer, architect Van Schagen Architekten - Peter Geerts, directeur stedenbouw Buro 5 - Jurgen Hoogendoorn, beleidsmedewerker Gemeente Amsterdam - Hans Karssenberg, partner Stipo - Marco Kerstens, managing partner BMC - Jeroen Laven, partner Stipo - Arie Lengkeek, redactieleider AIR Architectuurcentrum Rotterdam - Willem van der Made, directeur stadsontwikkeling Gemeente Den Bosch - Marieke Seip, Weusthuis Associatie - Hans Sparreboom, gebiedsmanager De Binckhorst gemeente Den Haag - Gert Jan te Velde, architect/partner Van Schagen Architekten - Endry Van Velzen, partner/architect De Nijl architecten - Leo Versteijlen, directeur SITE urban development - Frederik Vermeesch, directeur Rijnboutt KEI - Jeroen van der Velden, adviseur KEI - Marieke Verkaart, adviseur KEI 6

Hoe ziet het ideale planinstrumentarium in Nederland eruit dat past in deze nieuwe tijd?

Hoe ziet het ideale planinstrumentarium in Nederland eruit dat past in deze nieuwe tijd? 7 september 2011 Het Atelier Voorbij het masterplan is een onderdeel in het KEI-traject Van bestemmen naar beginnen De zoektocht naar een nieuw planinstrumentarium. Na de interessante lezing van Kristiaan

Nadere informatie

Antwerpen Ontwerpen 11 september 2012, WINVORM

Antwerpen Ontwerpen 11 september 2012, WINVORM Antwerpen Ontwerpen 11 september 2012, WINVORM Einde 1980er: Burgerinitiatieven van onder uit 1989 Stad aan de Stroom : Internationale ontwerpwedstrijd Begin 1990er: Intrede van subsidiefondsen European

Nadere informatie

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt Visie op de toekomst vanuit de markt Peter van der Gugten Algemeen directeur, Proper-Stok Ontwikkelaars, Ede Proper-Stok sterkt de stad Kennis Creativiteit - Innovatie én Ondernemerschap Waar is in NL

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

Masterclass Kernversterking

Masterclass Kernversterking Masterclass Kernversterking Inleiding Met de opleiding Kernversterking en -verdichting wil de VRP en het team Vlaams Bouwmeester inspiratie en kennis bieden aan stedenbouwkundig ambtenaren, lokale mandatarissen

Nadere informatie

Click to edit Master title style. Stedelijke verdichting en ruimtelijke kwaliteit Kristiaan Borret 2 oktober 2010, CBU, Brussel

Click to edit Master title style. Stedelijke verdichting en ruimtelijke kwaliteit Kristiaan Borret 2 oktober 2010, CBU, Brussel Click to edit Master title style Stedelijke verdichting en ruimtelijke kwaliteit Kristiaan Borret 2 oktober 2010, CBU, Brussel Click to edit Master title style Strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

Nadere informatie

Visie op flexibel bouwen Fort Vechten // De Groot Vroomshoop. 3 november 2011 / Kees Jansen

Visie op flexibel bouwen Fort Vechten // De Groot Vroomshoop. 3 november 2011 / Kees Jansen Visie op flexibel bouwen Fort Vechten // De Groot Vroomshoop 3 november 2011 / Kees Jansen Flexibel bouwen is een paradox Om de tand des tijds te kunnen doorstaan, is duurzame eenvoud essentieel trends

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

Eindverslag Doetinchem. _Gemeente Doetinchem, najaar 2016

Eindverslag Doetinchem. _Gemeente Doetinchem, najaar 2016 Eindverslag Doetinchem _Gemeente Doetinchem, najaar 2016 INHOUD 1. Introductie... 3 De vraag... 3 De aanpak... 3 Opbrengst... 3 2. Bevindingen... 4 _Co-creatie... 4 _Een regionale blik... 4 _De rol en

Nadere informatie

Het bestemmingsplan: nu al eenvoudig beter Supplement 2013-1 Leergang Op dezelfde leest

Het bestemmingsplan: nu al eenvoudig beter Supplement 2013-1 Leergang Op dezelfde leest Het bestemmingsplan: nu al eenvoudig beter Supplement 2013-1 Leergang Op dezelfde leest Den Haag, juli 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, juli 2013 Drukwerk: Digital4.nl Postbus 30833, 2500 GV Den Haag

Nadere informatie

Ruimte. voor. organische. stedelijke ontwikkeling. Schakeldag Jeroen Niemans Programmamanager Ruimte Platform31

Ruimte. voor. organische. stedelijke ontwikkeling. Schakeldag Jeroen Niemans Programmamanager Ruimte Platform31 Ruimte voor organische stedelijke ontwikkeling Schakeldag 2014 Jeroen Niemans Programmamanager Ruimte Platform31 Route van vandaag: van denken naar (zelf)doen Denken: de veranderende wereld 2012-2014 Doen:

Nadere informatie

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken

1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken 1 e Sessie: Samen de toekomst(visie) van de Plaspoelpolder maken Programma sessie 1 op 1 oktober 2015 15.30-15.40 inloop, koffie 15.40 15.50 welkomstwoord wethouders 15.50 16.10 presentatie achtergronden

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Beweegvriendelijke gemeenten

Beweegvriendelijke gemeenten Body @ work, 24 mei 2011 Beweegvriendelijke gemeenten Dayenne L abée, projectleider BVO Jan Willem Meerwaldt, senior adviseur Invloed van ruimte op bewegen foto Context Ruimte heeft invloed op bewegen

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

Het dorp laten duren Maarten Horemans

Het dorp laten duren Maarten Horemans Het dorp laten duren Maarten Horemans Van controleren naar regisseren en inspireren Ruimtelijk Planner / Gemeente Nijlen DRO 1996 opmaak structuurplannen Vaak volgens stramien van gelaagde ruimtelijke

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Groei en stedelijke ontwikkeling Vastgoedsociëteit Haaglanden

Groei en stedelijke ontwikkeling Vastgoedsociëteit Haaglanden Groei en stedelijke ontwikkeling Vastgoedsociëteit Haaglanden Peter Jägers, algemeen directeur Dienst Stedelijke ontwikkeling 21 januari 2015 Den Haag 1913: opening Vredespaleis Den Haag in 1913: 294.692

Nadere informatie

Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen

Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen De Samenkomst Infosessie 2A Stijn Vannieuwenborg Immobiliaire projectontwikkeling Leiedal Twee vaststellingen 1. 2. Ondernemers worden

Nadere informatie

Cultureel opdrachtgeverschap

Cultureel opdrachtgeverschap Cultureel opdrachtgeverschap De uitdaging aan de corporaties van Futura Tilburg 1 oktober 2009 1 Meerdere kanten van de tafel Architect HJ Snijder De Nijl Bewoner Met verbouwervaring Consultant BVR Overheid

Nadere informatie

Cultureel opdrachtgeverschap

Cultureel opdrachtgeverschap Cultureel opdrachtgeverschap De uitdaging aan de corporaties van Futura Tilburg 1 oktober 2009 1 Meerdere kanten van de tafel Architect HJ Snijder De Nijl Bewoner Met verbouwervaring Consultant BVR Overheid

Nadere informatie

LISA in Haarlem revisited

LISA in Haarlem revisited LISA in het ABC! LISA in Haarlem revisited wat lezingen/voordrachten, discussies, expertmeeting en een publicatie wanneer januari - mei 2013 locatie ABC Architectuurcentrum Haarlem Groot Heiligland 47,

Nadere informatie

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Geert Jan Jonkhout Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email gj.jonkhout@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Voor de TVDH site 1 Helderheid over Duurzaamheid. Inleiding

Voor de TVDH site 1 Helderheid over Duurzaamheid. Inleiding Voor de TVDH site 1 Helderheid over Duurzaamheid Inleiding Duurzaamheid is een begrip dat gebruikt wordt bij allerlei processen en producten. Heel vaak is het totaal niet helder wat er mee bedoeld wordt.

Nadere informatie

Samenwerken met MMX architecten

Samenwerken met MMX architecten Samenwerken met MMX architecten 1: waarom eigenlijk een architect inschakelen? De architect zorgt voor een juiste vertaling van regelgeving en voorschriften zoals bouwbesluit, burgerlijk wetboek, plaatselijke

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN RUP Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN December 2010 COLOFON Projectleider Maud Coppenrath Ontwerper Arcadis Belgium Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne Secretariaat

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening Overzichtscollege 28 maart 2013 Guido Wallagh Gert-Jan Dral Gastdocenten Anda van der Mark (ministerie

Nadere informatie

waar is ruimte in de stad?

waar is ruimte in de stad? Briefing ontwerpteams: waar is ruimte in de stad? Briefing voor ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen van Den Haag. Dit project is onderdeel van de Agenda Ruimte voor de Stad. De stad aan zet 14

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag 2014/2015 Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

BLOEMKOOLWIJK. sociaal klimaat

BLOEMKOOLWIJK. sociaal klimaat ACHTERSTANDSWIJK BLOEMKOOLWIJK KRACHTWIJK _ Ieder voor zich Hoofd boven water houden Niet betrokken sociaal klimaat Mix betrokken en ieder voor zich Leukje hofjes bloeien, andere vervallen Waar gaat het

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE STRAATKIJKERS. 100 dagen / 10 kijkpunten / 1 lijn

DE ROTTERDAMSE STRAATKIJKERS. 100 dagen / 10 kijkpunten / 1 lijn DE ROTTERDAMSE STRAATKIJKERS 100 dagen / 10 kijkpunten / 1 lijn ONZE VISIE: De straten maken Rotterdam! De Rotterdamse straten zijn de pleinen van de stad! Hier zie je het ware karakter van Rotterdam op

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Onze associates. De partners van Inbo. Ontwerp voor Catalyst, bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters in Eindhoven.

Onze associates. De partners van Inbo. Ontwerp voor Catalyst, bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters in Eindhoven. Associates Onze associates Inbo is een netwerk van creatieve professionals in advies, stedenbouw, architectuur en bouwkunde. Wij werken op alle schaalniveaus. Van advies op de schaal van de regio tot en

Nadere informatie

Ontwerp en de publieke zaak

Ontwerp en de publieke zaak Ontwerp en de publieke zaak BEGELEIDINGSTEAM Carel de Reus voorzitter Atelier ZZ & voorzitter Dirk Baalman Arjan Bregman Geert Teisman Cilly Jansen nu online: www.atelierzz.nl VOORBEELDENTEAM 2013 Hans

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie

Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie Inventarisatie Kader Externe Veiligheid definitieve versie In opdracht van de Provincie Zuid-Holland, vastgesteld door Programmaleiders Externe Veiligheid (PLEV) PZH/019/170415/N004 September 2015 Hans

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Almelo Waterrijk >>>

Almelo Waterrijk >>> Almelo Waterrijk >>> Masterplan Stedenbouwkundig plan Fase 1 HOSPER - ALMELO WATERRIJK p.2/8 Uitwerkingsplannen eerste twee buurten Almelo Waterrijk project masterplan stedenbouwkundig plan, bkp en landschappelijk

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv stedenbouwkundige uitwerking juni 2006 concept M A A S T E R R A S SPOORZONE DRECHTSTEDEN Gemeente Dordrecht Arjen Baan (projectmanager) Madelon Soeteman

Nadere informatie

D E G R A A N S I L O

D E G R A A N S I L O D E G R A A N S I L O t r a n s f o r m a t i e d o o r d i a l o o g Door K.K.J.E. van de Braak Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Bouwtechniek Design and Lifespan s a m e n v a t t

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling integraal ontwikkelconcept. Rosie Severens Manager gebiedsontwikkeling OBS 14 februari 2012

Gebiedsontwikkeling integraal ontwikkelconcept. Rosie Severens Manager gebiedsontwikkeling OBS 14 februari 2012 Gebiedsontwikkeling integraal ontwikkelconcept Rosie Severens Manager gebiedsontwikkeling OBS 14 februari 2012 Ingrijpende en veelbelovende opgave Delftse besluit tot ondertunneling spoor = besluit tot

Nadere informatie

Integrale Kindcentra in Leeuwarden

Integrale Kindcentra in Leeuwarden Integrale Kindcentra in Leeuwarden De ontwikkeling van Intergrale Kindcentra in de gemeente Leeuwarden verloopt voorspoedig. Iedereen vindt dat IKC s er moeten komen; politiek, bestuur, de ambtelijke organisatie

Nadere informatie

Huisadviseurschap. Team Ruimtelijke Kwaliteit. als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie. Libau

Huisadviseurschap. Team Ruimtelijke Kwaliteit. als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie. Libau Libau Team Ruimtelijke Kwaliteit Huisadviseurschap als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit Hoge der A 5 9712 ac Groningen 050 3126545 info@libau.nl

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

"De Rode Loper" Groningen biedt ondernemers de ruimte. Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen.

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte. Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen. "De Rode Loper" Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen 22 november 2013 Programma 11.30 Ontvangst en welkom 11.40 Presentatie en toelichting

Nadere informatie

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong Nieuw centrum voor de Waalsprong In opdracht van GEM Waalsprong, AM, Multi V astgoed, Heijmans, Portaal en Rabobouwfonds Nieuwe woongebieden - - Woonmilieus Invullingen van het bouwblok met verschillende

Nadere informatie

WIE WIL SEXY BLOEMKOOLWIJKEN? Netwerk BNSP Jong Professional 18 11 2011 Pers : over Marketing van Wijktransformatie germaine sanders

WIE WIL SEXY BLOEMKOOLWIJKEN? Netwerk BNSP Jong Professional 18 11 2011 Pers : over Marketing van Wijktransformatie germaine sanders WIE WIL SEXY BLOEMKOOLWIJKEN? complexe veranderingen vragen tijd vakmanschap en vooral om open communicatie Netwerkbijeenkomst BNSP Jong Professional 18 11 2011 Pers : over Marketing van Wijktransformatie

Nadere informatie

Verslag netwerkbijeenkomst

Verslag netwerkbijeenkomst Verslag netwerkbijeenkomst Thema: SMART for the people Datum: 10 december 2014 van 16-18 uur Locatie: Wagenwerkplaats, Amersfoort Welkom en opening Saskia Engbers (bestuurslid) Saskia opent de netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Masterclass Projectontwikkeling

Masterclass Projectontwikkeling Masterclass Projectontwikkeling De toekomst van binnenstedelijke projectontwikkeling en de veranderende rol van de projectontwikkelaar Masterclass Projectontwikkeling De toekomst van binnenstedelijke projectontwikkeling

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS. Openbaar onderzoek 18 april juni 2017

Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS. Openbaar onderzoek 18 april juni 2017 Ontwerp RUP KEERDOK - EANDIS Openbaar onderzoek 18 april 2017 16 juni 2017 Inleiding Stijging inwonersaantal : 84.000 100.000 Stad investeert in renovatie binnenstad en privaat/publieke samenwerkingen

Nadere informatie

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms wijkontwikkelingsvisie ubach over worms presentatie Inhoud - Voorstellen, wie zijn wij? - Plan van aanpak ahv (Deel)Producten en communicatie - Stappenplan - Vragen wie zijn wij Vissers & Roelands architecten

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 22 JANUARI 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze

PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 22 JANUARI 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 22 JANUARI 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze Onze eerste training in 2016 met de actuele stand van zaken over de toekomstige Omgevingswet, de belangrijkste veranderingen en een aanzet

Nadere informatie

Nu al Eenvoudig Beter

Nu al Eenvoudig Beter 12 LANDWERK #6 / 2013 Inhoudelijk voordeel van een veegplan is dat ontwikkelingen onderling zijn af te wegen. De ruimtelijke besluitvorming is minder ad hoc, omdat ontwikkelingen in één besluit zijn samengevoegd.

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE 1 Inleiding Op de Welstandsnota is de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing. De nota lag met ingang van donderdag 15 september 2011 tot en met woensdag 26

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

2.8 ORGANISCHE GEBIEDSONTWIKKELING: HYPE OF NIEUWE WERKELIJKHEID?

2.8 ORGANISCHE GEBIEDSONTWIKKELING: HYPE OF NIEUWE WERKELIJKHEID? 2.8 ORGANISCHE GEBIEDSONTWIKKELING: HYPE OF NIEUWE WERKELIJKHEID? Arjan Raatgever, projectleider Platform 31 Wienke Bodewes, voorzitter NEPROM en algemeen directeur Amvest Gespreksleider: Adriaan Visser,

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

Stedenbouw en Landschap

Stedenbouw en Landschap Woonwijk De Bem Zevenaar Voormalig stedenbouwkundigplan Stedenbouwkundigplan TOPIA achtertuin woonpad voortuin parkeerhof achtertuin openbare ruimte voortuin achtertuin achterpad Voormalig prototype verkaveling

Nadere informatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie Belcrum Liniekwartier Faam Braakliggend terrein Station Breda Wanneer reizigers met de trein door Breda trekken, worden verschillende indrukken van de stad opgedaan. Eén van die indrukken zijn de braakliggende

Nadere informatie

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee.

Programma. 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. Programma 9.30-10.00 uur Inloop met koffie en thee. 10.00-10.15 uur Welkom en introductie op de dag door Gerdo van Grootheest, Frank Strolenberg en Frans Pollux 10.15-10.45 uur Introductie Maastrichtse

Nadere informatie

Leren over innoveren. naar een nieuwe ecologie voor stedelijke ontwikkeling. Tineke Lupi

Leren over innoveren. naar een nieuwe ecologie voor stedelijke ontwikkeling. Tineke Lupi Leren over innoveren naar een nieuwe ecologie voor stedelijke ontwikkeling Tineke Lupi Uitgave Platform31 Den Haag, december 2013 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Platform31 is de fusieorganisatie

Nadere informatie

In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed. Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht

In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed. Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht Leidse Rijn Centrumplan, Utrecht In opdracht van Multi Vastgoed, Johan Matser en Bam Vastgoed 1/6 LRC is het vitale levendige centrum van de Utrechtse uitbreidingswijk Leidsche Rijn. Het tweede stadshart

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015

Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015 Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015 1. Doel Het Kwaliteitsteam Houthaven is ingesteld met als doel het bereiken van ruimtelijke eenheid en samenhang

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie

Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie Een nieuw verhaal over hoe Nederland er in 2040 uit kan zien! Kort verslag van de Werkplaats Nederland van Mensen van de Nationale Omgevingsvisie Werkplaats Datum en tijd Locatie Nederland van Mensen Dinsdag

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Handreikingen steden. Frank Wassenberg. frank.wassenberg@nicis.nl. Delft, 23 juni 2011

Handreikingen steden. Frank Wassenberg. frank.wassenberg@nicis.nl. Delft, 23 juni 2011 Handreikingen steden Frank Wassenberg Delft, 23 juni 2011 frank.wassenberg@nicis.nl Noodzaak herprogrammering Crisis woningmarkt Discrepantie vraag en aanbod Aanzienlijke overprogrammering Tekorten en

Nadere informatie

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN

1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN 1.6 SNELHEID MAKEN MET GLOBALE EINDPLANNEN Mariël Gerritsen, planoloog / Commercieel directeur SAB Arnhem Tjakko Smit, directeur projecten Bouwfonds Ontwikkeling Bert Breedveld, manager grondgebiedzaken

Nadere informatie

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Strijp R Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Waar vroeger massaal beeldbuizen werden geproduceerd, wordt nu een voor

Nadere informatie

Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober.

Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober. Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober. De startbijeenkomst werd gehouden in De Toerist aan de Teteringsedijk 145. Aanwezig waren circa 35 omwonenden, waaronder enkele ondernemers van het

Nadere informatie

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject Chronologisch aanlooptraject Visie Steden zijn de toekomst. En de stad van de toekomst is een 'open stad'. Visie Waar ideeën, contacten, data, infrastructuur, gebruiksvoorwerpen, verhalen... worden gedeeld.

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Naar een lokaal klimaatbeleid 2.0

Naar een lokaal klimaatbeleid 2.0 Naar een lokaal klimaatbeleid 2.0 Notitie voor noodzaak Donald van den Akker September 2011 Deze notitie is geschreven als onderdeel van een opdracht van AgentschapNL, i.h.k.v. het Innovatieprogramma Klimaatneutrale

Nadere informatie

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor HERBESTEMMINGSSCAN Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #17 100 JAAR ZOEKEN NAAR DE IDEALE WONINGPLATTEGROND

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #17 100 JAAR ZOEKEN NAAR DE IDEALE WONINGPLATTEGROND VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #17 100 JAAR ZOEKEN NAAR DE IDEALE WONINGPLATTEGROND De opening van de Van Eesteren Museumwoning in oktober 2012 is aanleiding voor een drieluik Van Eesterengesprekken over

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

HERBESTEMMEN LOONT ÉN LEEFT!

HERBESTEMMEN LOONT ÉN LEEFT! HERBESTEMMEN LOONT ÉN LEEFT! ...ÉN LEEFT! Creatief samenwerken in stedelijke omgeving. Op 27 mei 2013 organiseerde de provincie Groningen dit symposium. De locatie past prachtig bij het thema: Boterdiep

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Vastleggen en Loslaten Dubbelstrategie voor meerwaarde in de Spoorzone

Vastleggen en Loslaten Dubbelstrategie voor meerwaarde in de Spoorzone Vastleggen en Loslaten Dubbelstrategie voor meerwaarde in de Spoorzone Gegarandeerd van waarde De Spoorzone is een zeer waardevolle plek in de stad. Gegarandeerd zal de Spoorzone die meerwaarde weer krijgen

Nadere informatie