STREEkPACT Resoc AntweRpen RESOC ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STREEkPACT Resoc AntweRpen RESOC ANTWERPEN"

Transcriptie

1 Streekpact Resoc Antwerpen RESOC ANTWERPEN Sint-Maartenstraat 1 B-2000 Antwerpen t +32 (0) f +32 (0) ressorterend onder vzw ERSV Provincie Antwerpen 1

2 Voorwoord In 2004 kreeg het Vlaamse streekbeleid een nieuwe vorm. Voortaan worden het sociaaleconomisch streekbeleid en het subregionale arbeidsmarktbeleid niet meer los van elkaar, maar in onderlinge samenhang benaderd. Een belangrijke opdracht van de nieuwe RESOC-structuur is de opmaak van een streekpact, dat ik als voorzitter nu graag aan u voorleg. Het belang van deze gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van onze regio mag niet onderschat worden. Zij vormt immers de basis voor een vruchtbare samenwerking tussen cruciale actoren, in een regio die een groot gewicht heeft in de Vlaamse economie en waar een miljoen mensen wonen, leren, werken, consumeren, ontspannen en zich verplaatsen. ambitie hebben om een voorsprong te behouden, vooral in deze economisch minder gunstige tijden. Om de uitdagingen inzake arbeidsmarkt, economie en mobiliteit in onze regio aan te gaan, is een breed gedragen en krachtige visie op de sociaaleconomische ontwikkeling een absolute must. Met dit streekpact willen we dan ook graag een bijdrage leveren aan een mooie toekomst voor onze Antwerpse regio. Robert Voorhamme, Voorzitter RESOC Antwerpen 12 mei 2009 Visie is voorsprong. Zeker in een regio met talrijke troeven, maar evenzeer grote uitdagingen, moeten we de 2 1

3 Wat betekent dit streekpact voor regio Antwerpen? Eén visie voor een sterke regio! 1. Het RESOC-gebied (arrondissement) Antwerpen omvat stad Antwerpen, stad Mortsel en de gemeenten Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht. Dit streekpact is hét kader voor een sterke samenwerking tussen werkgevers, werknemers, de lokale besturen 1, het provinciebestuur van Antwerpen, VDAB en andere partners binnen arrondissement Antwerpen voor de komende periode. Deze samenwerking spitst zich in de eerste plaats toe op onderwerpen die alle partners in de regio verbinden, met een sterke focus op bovenlokale dossiers. Voor de partners in het REgionaal Sociaaleconomisch OverlegComité (RESOC) Antwerpen is dit streekpact de leidraad voor advisering binnen RESOC Antwerpen en een lobbyinstrument naar hogere overheden toe. Als kader voor het opstarten van regionale projecten, wil dit streekpact ook een hefboom zijn om financiële middelen voor de regio te genereren. Duurzame mobiliteit is cruciaal in een regio waar logistiek een prominente plaats inneemt in de economie. Het arrondissement Antwerpen wil zich ontwikkelen tot een regio waar mensen en goederen hun bestemming vlot kunnen bereiken en waar de doorstroom van en naar andere regio s verzekerd is. Regio Antwerpen mikt op een verregaande wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, kansen op competentieontwikkeling voor iedereen en op een snelle matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Als economisch zwaartepunt in Vlaanderen, kiest het arrondissement Antwerpen ervoor om de economie voldoende ruimte te geven om verder te groeien. In de regio willen we de nodige fysieke ruimte voor duurzame economische ontwikkeling en een beleid dat ruimte geeft om te ondernemen, werken, winkelen, wonen, ontspannen en bezoeken. De Haven zal ook in de toekomst een prominente plaats innemen in de verdere ontwikkeling van de regio. Het arrondissement wil daarom ook bij uitstek de pionier zijn op vlak van vernieuwingen in de logistiek. Als een open en creatieve regio zet het arrondissement voluit in op innovatie als stuwende kracht van sociaaleconomische vooruitgang. Deze gedeelde visie op de ontwikkeling van het arrondissement vormt het uitgangspunt voor de engagementen die de partners binnen RESOC Antwerpen aangaan in het streekpact. RESOC Antwerpen schakelt zich in in de Europese, Vlaamse, Provinciale en Lokale beleidscontext. Omwille van het brede draagvlak van het Streekpact verwacht RESOC Antwerpen van alle relevante overheden dat zij hiermee rekening houden bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun beleid. 2 3

4 De sociaaleconomische context 2. Statistische gegevens van de Nationale Bank van België, Van Haverbeke, Wim & Cabus, Peter, (2004) Ruimte en economie in Vlaanderen analyse en beleidssuggesties Strategisch Plan Ruimtelijke Economie. 4. Webers, Harry, e.a. (2006) Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau, Antwerpen, Garant, 88p. 5. Arvastat VDAB, oktober Een uitgebreidere analyse van de arbeidsmarkt in arrondissement Antwerpen kan opgevraagd worden bij het SERR-RESOC secretariaat. 7. Vlaams Actieplan Armoedebestrijding actualisatie Devoldere, Isabelle e.a., Ondernemingscreativiteit als motor van groei in de Vlaamse steden en Brussel, Onderzoeksrapport FDC, november RESOC Antwerpen is het grootste RESOC van Vlaanderen. Het arrondissement Antwerpen beslaat km² en telt inwoners. Het economisch belang van regio Antwerpen blijkt duidelijk uit het feit dat zo n 20% van de meerwaarde op Vlaams niveau wordt gerealiseerd in arrondissement Antwerpen 2. De aanwezigheid van stad Antwerpen geeft heel wat opportuniteiten voor de regio, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee die verbonden zijn aan de specifieke context van een grootstedelijk arrondissement. De uitdagingen m.b.t. mobiliteit en ruimte, het aandeel kansengroepen onder de werkzoekenden, de armoede en de vergrijzing zijn dan ook van een relatief grotere orde en verdienen daarom de nodige aandacht. Steeds meer bedrijven kunnen niet uitbreiden omdat ze geen geschikte nieuwe terreinen vinden. Het tekort aan ruimte voor regio Antwerpen is bijzonder nijpend. De voorbije jaren verloor de regio tientallen bedrijven en miste een potentieel van duizenden jobs ten gevolge van het tekort aan bouwrijpe terreinen. De hoge verhuismobiliteit in het Antwerpse veronderstelt dat er een voldoende flexibele markt aanwezig moet zijn inzake bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen om die mobiliteit mogelijk te maken. Een overgrote meerderheid van de verhuisbewegingen van de bedrijven (bv. om redenen van uitbreiding en dus plaatsgebrek in de stadsomgeving) blijven immers ook binnen het arrondissement 3. Antwerpen heeft met haar hoge inwonersaantal en omvangrijke economische activiteit behoorlijk wat infrastructuur nodig om een goede mobiliteit te verzekeren. De voornaamste assen over de weg zijn de A12, de E19 en E34/E313, met de ring om Antwerpen als knooppunt. Vooral de activiteiten van de haven en de logistieke stromen die daarmee gepaard gaan, maken een goede hinterlandverbinding noodzakelijk, ook over water en spoor. Het is een bekend gegeven dat de wegen verzadigd of oververzadigd zijn. Een verhoging van de multimodaliteit, i.e. een meer evenwichtige verdeling van de trafiek over de verschillende transportmodi, zal ernstige inspanningen vragen. De haven van Antwerpen is van cruciaal belang voor deze regio en voor heel Vlaanderen. De totale directe werkgelegenheid van de haven, zowel werknemers uit de havenindustrie als werknemers bij de havendiensten (inclusief logistieke diensten en handel) bedraagt meer dan personen 4. De regionale arbeidsmarkt Antwerpen wordt gekenmerkt door een aantal vacatures dat niet ingevuld raakt en een belangrijke groep niet-werkende werkzoekenden. Meer dan een vijfde van alle niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen woont in arrondissement Antwerpen. Meer dan de helft daarvan is laaggeschoold en een derde is van allochtone origine (in stad Antwerpen is dit bijna de helft). Een kwart is langer dan 2 jaar werkzoekend en 1 op 10 heeft een arbeidshandicap. Ondanks het feit dat nog steeds 1 op 5 werkzoekenden in de regio jonger is dan 25, laat de vergrijzing van de arbeidsmarkt zich ook sterk voelen in de leeftijdsopbouw van de werkzoekendenpopulatie. Op arrondissementeel niveau is bijna een kwart ouder dan 50 jaar: in stad Antwerpen vormt deze leeftijdsgroep 1/5 van de werkzoekenden, in vele gemeenten van het arrondissement loopt dit op tot meer dan een derde 5. Daartegenover staat de opportuniteit dat er in regio Antwerpen een enorme economische meerwaarde wordt gecreëerd en dat tal van vacatures in verschillende sectoren nog steeds moeilijk ingevuld raken 6. Armoede is één van de belangrijkste problematieken verbonden aan de specifieke context van een grootstedelijk arrondissement. Waar in heel Vlaanderen ruim 1 op de tien mensen leeft in armoede, is dit in stad Antwerpen maar liefst 1 op 5. Deze armoede staat in relatie tot uitsluiting op vlak van (beleids)participatie, maatschappelijke dienstverlening, gezin, rechtsbedeling, cultuur en vrije tijd, inkomen, onderwijs, werk, wonen en gezondheid 7. De aanwezige creativiteit in het Antwerpse moet omgezet worden in innovatie als ze welvaart wil creëren. In stad Antwerpen wordt slechts een klein deel patenten aangevraagd door kennisinstellingen en scoort de stad relatief laag in het aantal patentaanvragen en -uitvindingen. Daartegenover staat dat bijna twee derde van de omzet en de helft van de meerwaarde van de kennisintensieve sector in Vlaanderen wordt gerealiseerd in Antwerpen. Antwerpen is ook verantwoordelijk voor een groot deel van het aantal arbeidsplaatsen in de creatieve sectoren in Vlaanderen

5 Streekpact RESOC Antwerpen I. Een betere mobiliteit Duurzame mobiliteit is cruciaal in een regio waar logistiek een prominente plaats inneemt in de economie. Het arrondissement Antwerpen wil zich ontwikkelen tot een regio waar mensen en goederen hun bestemming vlot kunnen bereiken en waar de doorstroom van en naar andere regio s verzekerd is. Om dit te realiseren, vindt RESOC Antwerpen het belangrijk om prioritair in te zetten op volgende punten. Voluit inzetten op een grotere multimodaliteit van vervoer- en transportmiddelen is voor RESOC Antwerpen van essentieel belang, zowel voor het openbaar vervoer als voor de goederentrafiek. RESOC Antwerpen zal acties die leiden tot een grotere multimodaliteit van de transportsector meer per spoor en over water en van het openbaar personenvervoer ten volle ondersteunen. Hierbij wensen de partners dat er bijzondere aandacht uitgaat naar de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en bij uitbreiding van alle publiekstoegankelijke infrastructuur voor mensen met een beperkte mobiliteit. Ook in het kader van vrijetijdsbesteding, toerisme en recreatie is mobiliteit belangrijk. Het fietsvervoer verdient volgens de partners meer aandacht, zowel in functie van het woon-werkverkeer als op recreatief vlak. Gelet op het grote aandeel van woon-werkverkeer in de verkeersstromen, pleit RESOC Antwerpen er voor om zoveel mogelijk openbaar vervoer of gemeenschappelijk vervoer te voorzien tussen woonplaats en werkplaats. Dit moet maximaal afgestemd zijn op de bestaande noden, met bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van industrieterreinen en een beter aanbod voor de ploegenwerknemers. De partners in RESOC Antwerpen steunen het beleid dat leidt tot een forse uitbreiding en verbetering van het aanbod via het openbaar vervoer niet alleen in of van en naar de stad Antwerpen, maar ook in en tussen de omliggende gemeenten. Rekening houdend met de stijgende mobiliteitsproblemen in en rond de stad Antwerpen, zal RESOC Antwerpen haar steun verlenen om werk in eigen streek zo veel als mogelijk te stimuleren. De ontwikkeling en/of uitbreiding van lokale bedrijventerreinen in de hele regio kan een belangrijke rol spelen in het beperken van het woon-werkverkeer. Voor stad Antwerpen wensen de partners dat er voldoende randparkings voorzien worden met aansluitend openbaar vervoer tussen deze parkings en de binnenstad. De bereikbaarheid van de regio vereist de tijdige realisatie van de nodige infrastructuur. RESOC Antwerpen vindt het belangrijk dat alle geplande werken in de regio tijdige en volledige uitvoering krijgen en zal het proces dat daartoe leidt ten volle ondersteunen. Ook in economisch moeilijkere tijden blijft het mobiliteitsvraagstuk prioritair. De realisatie van de voorziene werken in het Masterplan Mobiliteit Antwerpen zorgt bovendien voor bijkomende tewerkstelling en een algehele positieve economische impact. Ook pleiten de partners voor een optimalisering van de internationale luchthaven van Antwerpen als business-hub voor Antwerpen. De partners engageren zich om in de komende jaren de toekomstige bereikbaarheid van Antwerpen als logistiek centrum te bewaken, rekening houdend met de logistieke clusters en assen in de provincie Antwerpen, maar pleiten tegelijk voor betrokkenheid van de RESOC-partners in grote infrastructuurwerken en mobiliteitsplanning. Daarnaast willen de partners in RESOC Antwerpen ook het belang benadrukken van een aantal voor de regio noodzakelijke infrastructurele ingrepen. Zij zullen het proces ondersteunen dat leidt tot de volgende realisaties: de Scheldeverdieping de 2e Schelde-oeververbinding aanpassingen aan het Albertkanaal de Liefkenshoek spoortunnel en de tweede spoortoegang de IJzeren Rijnverbinding de Liefkenshoektunnel en de E17 de verbinding tussen de A12 en de E19 de bedrijventerreinen in de Rupelstreek met de E19 en A12 ontsluiting van het gebied Kapellen-Stabroek d.m.v. een verbinding van de N11 met de A12 of een evenwaardig alternatief de verbinding van de N1 met de expresweg (bedrijventerreinen Kontich) de doortrekking van de N171 naar de A12 en de verbinding met bedrijventerrein Krekelenberg (Boom-Niel) de ring rond Zoersel de ring rond Brecht de integrale aanpak van alle zwarte punten (uit de lijst van gevaarlijke punten van het Vlaams gewest) in regio Antwerpen, met bijzondere prioriteit voor de zwarte punten op de A12 de uitbouw van de fietsroute Nederland-Antwerpen langs de E19 de spoorlijn langs de E19 (Brecht-Antwerpen) uitbouwen tot een volwaardig traject voor binnenlands treinverkeer en een bijkomende Intercity inleggen naar Breda in Nederland een uitgebreider netwerk van tramlijnen tussen stad en rand 6 7

6 II. Een efficiënte arbeidsmarkt R egio Antwerpen mikt op een verregaande wisselwerking tussen onderwijs- en arbeidsmarkt, kansen op competentieontwikkeling voor iedereen en een optimale matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Om daar toe te komen wil RESOC Antwerpen inzetten op volgende prioriteiten. RESOC Antwerpen wenst een hoogstaand onderwijsen opleidingsaanbod in de regio. De regio moet zich kunnen ontwikkelen tot een centrum van kennis en competentieontwikkeling. De partners in RESOC willen hier maximaal toe bijdragen. Bij het uitwerken van een arbeidsmarktbeleid zal RESOC Antwerpen mee werk maken van een soepele, efficiënte arbeidsmarkt, die zorgt voor een optimale matching tussen vraag en aanbod. RESOC Antwerpen wil de regionale actoren ondersteunen om volgende doelstellingen te realiseren: het ondersteunen van de vraaggerichtheid van opleidingen met het oog op een optimale matching tussen vraag en aanbod voorzien in een efficiënte matching tussen kansengroepen en kansenberoepen meer aandacht voor competentieontwikkeling meer aandacht voor attitudevorming aandacht voor het evenwicht tussen leven en werken Voor RESOC Antwerpen is het essentieel dat de transitie tussen onderwijs en arbeidsmarkt optimaal verloopt. Het RESOC wil met het oog op het optimaliseren van deze overgang samen met het onderwijs een stimulerende rol vervullen. RESOC Antwerpen engageert zich om rond volgende punten ondersteuning te bieden en/of overleg te faciliteren en te stimuleren: optimalisering van het aanbod leren en werken informatieverstrekking aan schoolverlaters m.b.t. de arbeidsmarkt meer stimuleren van ondernemerschapszin Voor RESOC Antwerpen moet de werkende bevolking een afspiegeling worden van de hele actieve bevolking van de regio. Daartoe engageren SERR en RESOC Antwerpen zich om hun steentje bij te dragen om de kansen op de arbeidsmarkt van specifieke doelgroepen9 aanzienlijk te vergroten. Wel vraagt RESOC Antwerpen aan de hogere overheden een betere monitoring en communicatie naar het regionale niveau m.b.t. de omvang en modaliteiten van het gebruik van arbeidskaarten. Het regionale arbeidsmarktbeleid zal gericht zijn op een zo hoog mogelijke tewerkstellingsgraad en de invulling van knelpuntberoepen en vacatures in de regio. De nadruk ligt daarbij op volwaardige jobs. Resoc Antwerpen wil voldoende aandacht voor competentieontwikkeling, attitudevorming en trajectbegeleiding op maat, in het bijzonder voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het wegnemen van specifieke drempels naar werk voor werkzoekenden is cruciaal voor een efficiënte matching tussen vraag en aanbod. In het bijzonder zullen we aandacht besteden aan het wegwerken van hinderpalen op vlak van mobiliteit, taalachterstand, digitale ongeletterdheid, kinderopvang, opvang in 8 zorgsituaties (inwonende ouderen, mantelzorg, ), armoedeproblemen, psychosociaal welzijn en het wegwerken van opleidingstekorten. Inzake kinderopvang dient de Europese Barcelona-norm ook op Antwerps niveau (i.e. zowel voor het hele arrondissement als voor zijn samenstellende delen) gehaald te worden. Het regionale diversiteitsbeleid van SERR Antwerpen zal zich maximaal richten op instroom van kansengroepen. De SERR partners in regio Antwerpen engageren zich om voluit in te zetten op een maximale weerspiegeling van de bevolking in de arbeidsmarkt en dit binnen alle sectoren van het bedrijfsleven. SERR Antwerpen zal lokale besturen ondersteunen, die zelf het goede voorbeeld geven als werkgever door een personeelsbeleid te voeren dat rekening houdt met diversiteit. RESOC Antwerpen zal actief ondersteuning bieden aan gemeenten die zelf een lokaal werkgelegenheidsbeleid willen voeren, bv. via een ondersteuning of de uitbouw van lokale sociale economiebedrijven, de lokale diensteneconomie en een arbeidsmarktgericht OCMWbeleid. Het RESOC zal gemeenten stimuleren om zelf initiatief te nemen en om maximaal te participeren in de lokale, bovenlokale en regionale overlegfora. 9. De vier prioritaire doelgroepen van het Vlaamse arbeidmarktbeleid zijn: kortgeschoolden, allochtonen, ouderen (50+) en personen met een arbeidshandicap. Ook op arrondissementeel en (boven)lokaal niveau gebeuren inspanningen om de groepen werkzoekenden met grootste afstand op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. 9

7 III. Ruimte voor economische ontwikkeling Als economisch zwaartepunt in Vlaanderen, kiest RESOC Antwerpen ervoor om de economie voldoende ruimte te geven om verder te groeien. In de regio willen we de nodige fysieke ruimte voor duurzame economische ontwikkeling en een beleid dat ruimte geeft om te ondernemen, werken, winkelen, wonen, ontspannen en bezoeken. RESOC Antwerpen wenst volgende prioriteiten aan te geven op vlak van de economische ontwikkeling van deze regio. De regio heeft behoefte aan bijkomende betaalbare ruimte waar ondernemingen zich kunnen vestigen. Dit zowel voor nieuwe bedrijven als voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden in regio Antwerpen. RESOC Antwerpen wenst dat de ontwikkeling van bedrijventerreinen evenwichtig gespreid wordt over de hele regio. Met de beperkt beschikbare ruimte wensen we wel rationeel en duurzaam om te springen. RESOC Antwerpen ondersteunt daarom volgende acties: voorzien in ruimte om verdere (duurzame) economische ontwikkeling mogelijk te maken werk maken van betaalbare vestigingsplaatsen voor ondernemingen verlichten van de administratieve procedures verbonden aan de vestiging rationeel omspringen met beschikbare ruimte, dit houdt o.m. in - dat bij de vestiging van bedrijven en bedrijventerreinen aandacht is voor inbreiding en voor het juiste bedrijf op de juiste plaats - actief werk maken van de bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten prioritair inzetten op de herontwikkeling en sanering van brownfields maximaal inzetten op duurzaamheid bij ontwikkeling van greenfields creëren van maatschappelijk draagvlak Gezien de schaarste aan ruimte, dient de invulling en inplanting van bedrijventerreinen in de regio en het zoeken naar oplossingen voor zonevreemde bedrijven gefaciliteerd te worden door overleg op arrondissementeel niveau. De partners mikken daarbij op een strategische en doordachte invulling van bedrijventerreinen. De regionale afstemming wil een hefboom zijn om binnen de bestaande bevoegdheidsverdeling efficiënter te kunnen inspelen op lokale en regionale noden. In stad Antwerpen zal een geïntegreerd kantorenbeleid (i.e. met oog voor multifunctionele verwevenheid) gevoerd worden en maximaal ingezet worden op een optimale bezetting van de kantoorruimte met het oog op het aantrekken en behouden van hoofdkwartieren. RESOC Antwerpen wil in het economisch beleid bijzondere aandacht voor enkele cruciale sectoren in de regio die zwaar doorwegen in de regionale economie. RESOC Antwerpen verbindt zich ertoe om in de komende periode onderstaande aandachtspunten op te volgen, zonder daarbij andere belangrijke sectoren te vergeten: Antwerpen verder laten groeien als wereldspeler op vlak van logistiek van Antwerpen een preferentiële vestigingsplaats maken voor de (petro)chemische sector Antwerpen handhaven als centrum voor diamant faciliteren van de verdere groei en ontwikkeling van de tertiaire en quartaire sector versterking van de commerciële kernen ten dienste van de detailhandel stad Antwerpen én de regio verder laten groeien als trekpleister voor toerisme Antwerpen handhaven als belangrijk centrum voor activiteiten in de automobielsector RESOC Antwerpen hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en wil initiatieven in de regio actief ondersteunen, en MVO als concept verder promoten. De sociale economie vormt een integraal, complementair en volwaardig onderdeel van de economie. RESOC Antwerpen zal ten volle de regionale actoren ondersteunen om de sociale economie kwantitatief en kwalitatief verder uit te bouwen. Het RESOC wil daarbij ook meewerken aan het benutten van opportuniteiten binnen de recreatie en het toerisme en aan de invulling van regionale en lokale niches in de lokale diensteneconomie. Daarmee kan invulling gegeven worden aan de behoefte bij de bevolking aan specifieke dienstverlening. Tegelijkertijd kunnen werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via competentieversterkende trajecten en werkervaring naar volwaardige arbeidsplaatsen toegeleid worden. RESOC Antwerpen wil ondernemerschap nog meer stimuleren in deze regio, en ondersteunt de acties die een optimale dienstverlening voor ondernemers in het algemeen, en aan startende ondernemers in het bijzonder beogen. Gemeenten die hun beleid inzake fiscaliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit optimaliseren om verdere duurzame economische ontwikkeling te faciliteren, kunnen rekenen op de steun van RESOC Antwerpen. Vanuit de meerwaarde van het platteland voor alle inwoners van de regio, wenst RESOC Antwerpen zijn medewerking te verlenen aan het versterken van dit platteland in zijn consumptieve, collectieve, woon- en werkfunctie, alsook in zijn identiteit. RESOC Antwerpen wil helpen om stad Antwerpen een duidelijk profiel en meer bekendheid te geven in binnenen buitenland. Dit moet de regio sociaaleconomisch vooruithelpen en haar internationale aantrekkingskracht vergroten. Met de troeven van de hele regio moet een sterk profiel worden opgebouwd dat in binnen- en buitenland kan worden ingezet om bedrijven aan te trekken en het toerisme in de regio te stimuleren. In de komende jaren dienen acties ondernomen te worden om innovatieve bedrijven en hoogtechnologische bedrijven aan te trekken naar deze regio. RESOC Antwerpen wil zijn steentje bijdragen om ook aanwezige bedrijven meer te stimuleren aan innovatie te doen, en de opportuniteiten in de milieu-industrie en de zorgeconomie ten volle te benutten. Voor RESOC Antwerpen is een synergie tussen instellingen van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio onontbeerlijk om meer innovatie te realiseren. De partners in RESOC Antwerpen zullen een grotere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Associatie UHA en het proces dat leidt tot een actief, dynamisch en ambitieus spin-off beleid ten volle ondersteunen. RESOC Antwerpen wil dat de aanwezige creatieve sectoren, binnen en buiten het bedrijfsleven, maximaal van een open klimaat gebruik kunnen maken om innovatieve processen op gang te brengen en zal het beleid ondersteunen dat het mogelijk maakt om deze sociaaleconomisch te verzilveren. Het belang van de Haven voor regio Antwerpen kan niet genoeg onderstreept worden. Daarom wil RESOC Antwerpen in haar beleid specifiek voor deze haven aan volgende punten aandacht besteden: optimalisatie van de logistieke stromen, daarbij inspelend op de mogelijke uitbouw van de Extended Gateway Vlaanderen, de logistieke clusters en assen in de Provincie Antwerpen en de daartoe noodzakelijke betere multimodaliteit, samenwerking tussen bedrijven, continue innovatie en afstemming met het sociaaleconomisch overleg in aangrenzende regio s blijvend aandacht vestigen op het belang van een betere infrastructurele ontsluiting en bereikbaarheid van de haven structureel overleg realiseren met RESOC Waas & Dender voor havengebonden onderwerpen het verruimen van het maatschappelijk draagvlak en grotere bewustmaking van het belang van de haven voor de inwoners van de hele regio voldoende aandacht vestigen op de economische verwevenheid van KMO s in de regio en de haven(industrie) meer inspanningen op vlak van duurzaamheid 10 11

8 De operationalisering van het streekpact RESOC Antwerpen kiest uitdrukkelijk voor een streekpact in de vorm van een krachtige en beknopte visietekst met uitgesproken engagementen als kader voor sterke samenwerking binnen arrondissement Antwerpen. Als leidraad voor advisering binnen RESOC Antwerpen, als een lobbyinstrument naar hogere overheden toe, als kader voor het opstarten van regionale projecten en als hefboom om financiële middelen voor de regio te genereren, wil RESOC Antwerpen deze visie en de gemaakte engagementen vertaald zien in zichtbare resultaten. Daartoe zal RESOC Antwerpen de operationalisering van deze visie en engagementen aanvatten vanaf het voorjaar Het geleverde werk door de verschillende fracties in voorbereiding van deze visietekst wordt onverkort meegenomen in het proces van operationalisering. 12 V.U.: RESOC Antwerpen, Robert Voorhamme, Sint-Maartenstraat 1, 2000 Antwerpen Concept en realisatie: Matthias De Ridder, coördinator RESOC Antwerpen mei 2009 Auteurs: Jorre Van Damme en Matthias De Ridder Vormgeving: Sharon Neirynck for seen Fotografie: Jimmy Kets 3

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

STREEKPACT RESOC ANTWERPEN

STREEKPACT RESOC ANTWERPEN STREEKPACT RESOC ANTWERPEN 2014-2018 Voorwoord Uitdagingen aangaan inzake arbeidsmarkt, economie en mobiliteit: dit was het uitgangspunt voor de opmaak en is de betrachting van het streekpact 2014-2018

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland:

Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Armoede en kwetsbaarheid op het platteland: Cijfers & achtergrondinformatie Dienst welzijn & gezondheid 1-3/06/2015 Inhoud Armoede (op het platteland)? Uitdagingen voor de leadergebieden? Ondersteuning

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor particulieren - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

STREEKPACT RESOC ANTWERPEN

STREEKPACT RESOC ANTWERPEN STREEKPACT RESOC ANTWERPEN Voorwoord Uitdagingen aangaan inzake arbeidsmarkt, economie en mobiliteit: dit was het uitgangspunt voor de opmaak en is de betrachting van het streekpact 2014-2018 voor de Antwerpse

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %)

Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Aanvraagformulier voor SVK-verhuurders - renteloze lening (0 %) Van toepassing vanaf 1.10.2017 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen

Nadere informatie

Aanvraagformulier - renteloze lening

Aanvraagformulier - renteloze lening Aanvraagformulier - renteloze lening 1. Wat? Het Vlaamse Gewest verstrekt goedkope of renteloze leningen (energielening) aan natuurlijke personen voor energiebesparende ingrepen en maatregelen in particuliere

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Streekpact RESOC Antwerpen: bijdrage een efficiënte arbeidsmarkt

Streekpact RESOC Antwerpen: bijdrage een efficiënte arbeidsmarkt Streekpact RESOC Antwerpen: bijdrage een efficiënte arbeidsmarkt Voor RESOC Antwerpen moet de werkende bevolking een afspiegeling worden van de hele actieve bevolking van de regio. Om dit mee te kunnen

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD

AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 27 april 2009 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Gemeenteraad - Verslag zitting van 30 maart 2009 - Goedkeuring. Toelichting : Het verslag van de zitting van 30

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Werkvormm vzw. Containerherstelling

Werkvormm vzw. Containerherstelling Werkvormm vzw Opleiding containerhersteller Containerherstelling 1 Werkvormm is een letterwoord Het staat voor; Werk door Vorming, Opleiding, Re-ïntegratie, resocialisatie, rehabilitatie en zolang het

Nadere informatie

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit

Aanbeveling. van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit Brussel, 5 maart 2004 050304_Aanbeveling_wg_bouw_mbt_diversiteit Aanbeveling van de werkgroep bouw van de sectoriële commissie hout en bouw Bedrijfsoverschrijdende projecten m.b.t. diversiteit INHOUD INHOUD...

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers Het centrum in cijfers 1,155 miljoen inwoners in het Brussels Gewest BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 1,106 miljoen inwoners in Vlaams-Brabant BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 619.000 jobs

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Overleg Vertegenwoordiging Studiewerk Ondersteuning Uitvoering Dienstverlening van het sociaal-economisch beleid in Limburg

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod?

a) Rijdt er naast het oudjaarsaanbod ook nog een regulier aanbod? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670 van ANNICK DE RIDDER datum: 9 februari 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN De Lijn Antwerpen - Aanbod

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Regierol Sociale Economie

Regierol Sociale Economie 3 Inleiding In het document dat u in handen heeft, vindt u de essentie van de Regierol KINA p.v. In het eerste deel formuleren we vijf uitdagingen. De afgelopen maanden hebben we geluisterd naar de noden,

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid

kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid kleuren of krimpen bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025 Provincie Antwerpen Dienst Welzijn en Gezondheid 1 Kleuren of krimpen. Bevolking op actieve leeftijd: lokale evolutie 2005-2025

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Hoe creatief is West- Vlaanderen?

Hoe creatief is West- Vlaanderen? Creatieve economie West-Vlaanderen Werkt 4, 9 Hoe creatief is West- Vlaanderen? dr. Marie Van Looveren & Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES Vlaanderen is duidelijk op weg naar een kennis-

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Een visie op Economie

Een visie op Economie Een visie op Economie Beleidsnota economie 2009-2014 Derrick Gosselin Kabinet Minister President Inhoud beleidsnota 1. Omgevingsanalyse 2. Beleidsvisie 3. Strategische doelstellingen 4. Efficiënte en effectieve

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen De theorie: conceptnota(2007) en ERSV decreet (2004) Het lokaal

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Freddy Van Malderen - VDAB Tom Goris Voka-KvKAW 1 Probleemstelling Arbeidsmarkt in Antwerps-Wase regio uit balans Steeds moeilijker om correct geschoolde arbeidskrachten

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Antwerpen

Uw gemeente in cijfers: Antwerpen Inleiding Antwerpen : Antwerpen is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aartselaar, Beveren (Sint-Niklaas), Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem,

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND Inleiding De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen.

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid

Supporters van het openbaar vervoer. Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Visietekst basisbereikbaarheid Inhoud Inleiding... 3 Gewenste functies van openbaar vervoer... 4 Exit basismobiliteit?... 4 Definitie basisbereikbaarheid... 5 Uitgangspunten

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017

OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 OPENBAAR VERSLAG ZONERAAD van 30 JUNI 2017 Burgemeester van de gemeente Aanwezig Boechout Koen T Sijen veronstschuldigd Borsbeek Dis Van Berckelaer aanwezig Brasschaat Koen Verberck aanwezig Brecht Luc

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit Advies fysieke interregionale mobiliteit Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Nota werkgroep mobiliteit... 3 3. Rol sociale partners... 5

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

Ambitie 1: Een wervende regio

Ambitie 1: Een wervende regio Ambitie 1: Een wervende regio Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie Aandachtspunt: Niet alles doen, we kunnen niet overal nr 1 zijn. : Fabrieken voor de toekomst: o Samenwerking

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

werkloosheidsevolutie jul/07 jul/08 nov/08 nov/03 jul/06 mrt/07

werkloosheidsevolutie jul/07 jul/08 nov/08 nov/03 jul/06 mrt/07 Balans en perspectief - START 2009 START-project luchthavenregio - 2004 4 doelstellingen: ruimte creëren voor nieuwe activiteiten en tewerkstelling verbetering van de mobiliteit in de regio uitbouw luchthaven

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017

Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Ondernemend Turnhout 15 februari 2017 Omgevingsvergunning en digitale bouwaanvraag Wie, wat, wanneer? Digitale bouwaanvraag 23 februari 2017 Verplicht indien met architect Aanvragen die ingediend moeten

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Schilde

Uw gemeente in cijfers: Schilde Inleiding Schilde : Schilde is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Brecht, Ranst, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zoersel. Schilde heeft een

Nadere informatie