SeRe. Project AMORAS. Tijdelijke Handelsvereniging. ONDERWATERCEL en ZANDAFSCHEIDINGS- INSTALLATIE 1. ONDERWATERCEL 2. ZANDAFSCHEIDINGSINSTALLATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SeRe. Project AMORAS. Tijdelijke Handelsvereniging. ONDERWATERCEL en ZANDAFSCHEIDINGS- INSTALLATIE 1. ONDERWATERCEL 2. ZANDAFSCHEIDINGSINSTALLATIE"

Transcriptie

1 Project AMORAS 1. ONDERWATERCEL 2. ZANDAFSCHEIDINGSINSTALLATIE PERSLEIDINGEN 3 bergingslocatie ONDERWATERCEL en ZANDAFSCHEIDINGS- INSTALLATIE INDIKVIJVERS MET BAGGERPORTIEK 7. bergingslocatie 6. WATERZUIVERINGSINSTALLATIE 5. ONTWATERINGSINSTALLATIE MET FILTERPERSEN

2 Project AMORAS Awerpse Mechanische Owatering Recyclage en Applicaties van Slib Inleiding Globaal concept Om de diepgang voor de scheepvaart in het Awerpse havengebied te garanderen, moet het Gemeeelijk Havenbedrijf Awerpen jaarlijks grote hoeveelheden aanslibbing baggeren en bergen. De door het Havenbedrijf toegepaste bergingswijze voor de onderhoudsbaggerspecie in loswallen en onderwatercellen heeft echter stilaan haar verzadigingspu bereikt. Sinds 2004 is het Vlaamse Gewest verawoordelijk voor de verwerking van de onderhoudsbaggerspecie. Om de slibproblematiek op een nieuwe en duurzame manier aan te pakken besliste de Vlaamse Overheid in 2006 een mechanische owaterings installatie te bouwen en de owaterde onderhoudsbaggerspecie aan land te bergen binnen het Awerpse havengebied. Dit project kreeg de naam AMORAS, acroniem voor Awerpse Mechanische Owatering, Recyclage en Applicatie van Slib. De opdracht werd op 27 augustus 2008 gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging SeReA, samengesteld uit de milieubedrijven Envisan en DEC, geruggesteund door hun moederbedrijven, de respectievelijke baggerbedrijven Jan De Nul Group en Dredging Iernational. De THV SeReA staat in voor de gedetailleerde uitwerking van het owerp, de bouw en het aftesten van de installaties. Na de voorziene bouwperiode van 30 kalendermaanden wordt de installatie gedurende de eerstkomende 15 jaar door de THV SeReA geëxploiteerd. De investeringskost voor het project AMORAS bedraagt EUR 120 miljoen. De nodige terreinen worden ter beschikking gesteld door het Gemeeelijk Havenbedrijf Awerpen. De jaarlijkse exploitatiekost wordt geraamd op EUR 22 miljoen (behandeling van ton droge stof per jaar). AMORAS wordt gebouwd binnen het havengebied, op de rechter Scheldeoever tussen het Kanaaldok B1 en de snelweg A12. AMORAS onderscheidt drie in elkaars nabijheid gelegen locaties: Kaai Locatie Lillobrug In het schuildok voor duwvaart is een onderwatercel ingericht waarin de minder veroreinigde onderhoudsbaggerspecie, aangeleverd door het Gemeeelijk Havenbedrijf Awerpen, wordt gecoroleerd. Op de oever van het Kanaaldok B1, ten zuiden van de Lillobrug, bevindt zich de zandafscheidingsinstallatie. Via een baggerleiding wordt de (ozande) onderhoudsbaggerspecie hydraulisch verpompt over een afstand van 4 km naar het zogenaamde Bietenveld. Locatie Bietenveld Op het Bietenveld bevinden zich de indikvijvers om de (ozande) onderhoudsbaggerspecie tijdelijk te bufferen en spoaan in te dikken (consolideren). Hier staan eveneens de mechanische owateringsinstallatie en de waterzuiveringsinstallatie. Het filtraatwater van de kamerfilterpersen wordt behandeld in de waterzuiveringsinstallatie en via een lozingsleiding verpompt naar de locatie Lillobrug waar het in het Kanaaldok wordt geloosd. De owaterde onderhoudsbaggerspecie, met name de geperste filterkoeken worden met een transportband afgevoerd naar de naburige locatie Zandwinningsput. Locatie Zandwinningsput De Zandwinningsput deed ooit dienst als zandwingebied voor de bouw van het op- en afrittencomplex aan de ringweg R2 en de snelweg A12. De winput werd nadien opgevuld met onderhoudsbaggerspecie en stond grotendeels onder water. Deze locatie werd ingericht als bergingslocatie voor de owaterde baggerspecie.

3 Locatie Lillobrug Beschrijving van de deelprojecten 1 ONDERWATERCEL De onderwatercel heeft een bergingscapaciteit van m³ en ovangt de minder veroreinigde onderhoudsbaggerspecie, aangeleverd door splijtbakken, in afwachting van verwerking door AMORAS. De onderwatercel die als tijdelijke buffer tussen de onderhoudsbaggerwerken van het Gemeeelijk Havenbedrijf Awerpen en de eigenlijke slibverwerking, en laat toe dat beide activiteiten nagenoeg onafhankelijk van elkaar kunnen doorgaan. Meer veroreinigde baggerspecie wordt niet tijdelijk gestockeerd in de onderwatercel maar wordt d.m.v. een bakkenzuiger meteen vanuit de (splijt)bakken naar de verwerkingsinstallaties aan wal verpompt. Ervaring van het Gemeeelijk Havenbedrijf geeft aan dat 20 % van de onderhoudsbaggerspecie in de haven van Awerpen meer veroreinigd is en om een gescheiden verwerking vraagt. Het baggertuig Amoris werd oworpen en gebouwd in functie van de noden van het AMORAS project. Met de cutterfunctie kan de Amoris de onderhoudsbaggerspecie winnen en met de bakkenlosinstallatie kan het baggertuig de specie rechtstreeks vanuit het beun verpompen. 2 ZANDAFSCHEIDING Alvorens het verdere verwerkingsproces te doorlopen en om schade aan de mechanische installaties te vermijden, wordt de opgepompte baggerspecie over een zeef gestuurd om alle insluitsels groter dan 8 mm af te scheiden. Twee trommelzeven kunnen samen tot m³ baggerspecie per uur verwerken. Afhankelijk van het perceage zand aanwezig in de baggerspecie wordt beslist of de gezeefde baggerspecie al dan niet over de zandafscheidingsinstallatie wordt geleid. In ieder geval wordt veroreinigde specie niet ozand en na zeving meteen verpompt naar een speciaal daartoe ingerichte indikvijver op het Bietenveld. De zandafscheidingsinstallatie staat opgesteld in een overdekte hal en is samengesteld uit een reeks hydrocyclonen of cerifuges. De hydrocyclonen worden dusdanig afgesteld dat partikels groter dan 63 micrometer (zandfractie) worden afgescheiden, terwijl de siltfractie (kleiner dan 63 micrometer) samen met de waterstroom wordt afgevoerd naar de hernemingstank. Na de hydrocyclonage kan de installatie de kwaliteit van het afgescheiden zand nog verbeteren door gebruik van de opstroomkolom : met behulp van opwaartse waterstroom kunnen eveuele restaen van organische of plastic deeltjes worden afgescheiden. Transportbanden vervoeren het zand naar een aanpalend tijdelijk zanddepot, in afwachting van nuttig hergebruik. De zandafscheidingsinstallatie is gedimensioneerd om tot 60 ton zand per uur te produceren, afhankelijk van het initiële perceage zand aanwezig in de aangeleverde onderhoudsbaggerspecie (gemiddeld 10 %).

4 Project AMORAS Awerpse Mechanische Owatering Recyclage en Applicaties van Slib 3 BAGGERLEIDINGTRACE Vanuit de hernemingstank wordt de (ozande) baggerspecie, via een baggerleiding, over een afstand van ruim 4 km verpompt naar de indikvijvers op het Bietenveld. Twee boosterpompen kunnen elk een debiet van m³/uur/leiding aan. Twee bagger leidingen, samen met één lozingsleiding, verbinden de locatie Lillobrug met de locatie Bietenveld. 4 INDIKVIJVERS & BAGGERPORTIEK Op het Bietenveld vormen vier indikvijvers één grote cirkelvormige buffer waarin de (ozande) baggerspecie wordt ovangen. Elk kwadra heeft een inhoud van m³. Afhankelijk van de densiteit van de (ozande) aangevoerde baggerspecie kan hier een hoeveelheid specie tijdelijk worden gebufferd die overeenkomt met minstens één weekproductie van de mechanische owateringsinstallatie. Indikvijvers De verpompte baggerspecie kan in deze tijdelijke buffer op relatief korte termijn spoaan indikken of consolideren tot een densiteit die de oorspronkelijke in situ densiteit benadert. Het daarbij vrijgekomen water wordt via een overstortconstructie afgelaten in een bezinkingsvijver, waarna het opnieuw in het Kanaaldok B1 wordt geloosd. Drie van de vier indikvijvers zijn bestemd voor de minder veroreinigde baggerspecie (80 % van de totale hoeveelheid baggerspecie uit het Awerpse havengebied) en één vijver die voor de meer veroreinigde baggerspecie (20 %). De drie indikvijvers voor minder veroreinigde specie worden ingezet volgens een drieslagstelsel: de eerste indikvijver wordt gevuld, terwijl in de tweede indikvijver baggerspecie ligt in te dikken en in de derde indikvijver geconditioneerde baggerspecie gebaggerd en verpompt wordt naar de mechanische owateringsinstallatie. Twee baggerleidingen die locatie Lillobrug verbinden met de indikvijvers, komen uit op het cerale pu van de cirkelvormige buffervijver. Via een automatisch kleppensysteem kan worden aangestuurd welke van de vier indikvijvers wordt gevuld. Baggerportiek Boven de indikvijvers roteert een baggerportiek vanuit het middelpu van de cirkelvormige buffer. De overspanning en hoogte van deze stalen brugconstructie is respectievelijk 173,5 m en 24 m. De portiek is uitgerust met twee baggerpompen die samen of elk afzonderlijk over de volledige lengte van de overspanning kunnen worden ingezet. De ingedikte baggerspecie wordt met toevoeging van zo weinig mogelijk water verpompt naar de ceraal opgestelde conditioneringstank in de owateringshal. In tegenstelling tot vlottende baggertuigen is deze manier van werken volledig geautomatiseerd én totaal onafhankelijk van het resterende waterpeil boven de indikvijvers.

5 Locatie Bietenveld 5 MECHANISCHE ONTWATERINGSINSTALLATIE Alvorens te owateren wordt de baggerspecie geconditioneerd door vermenging met kalkmelk of polyelectrolyten. Door toevoeging van deze toeslagstoffen ostaat vlokvorming tussen de afzonderlijke partikels, wat toelaat om droge componeen gemakke lijker te scheiden van het waterrijke mengsel. AMORAS heeft de nodige installaties om zowel de kalkmelk als de polyelectrolietoplossing aan te maken en te doseren. Door toevoeging van kalkmelk kan ammoniak (NH3) vrijkomen. Deze hinderlijke gassen worden zowel boven de conditioneringstank als boven de transportbanden afgezogen en behandeld in een luchtzuiveringsinstallatie. De voor het AMORAS project geselecteerde membraankamerfilterpers bestaat uit 193 filterkamers. Totale inhoud van de pers bedraagt 21,5 m³ en heeft een lengte van 27 m. Per perscyclus wordt per pers 15 ton droge stof baggerspecie owaterd (60 % droge stof gehalte). In totaal telt de mechanische owateringsinstallatie 12 membraankamerfilterpersen, wat goed is voor de behandeling van ton droge stof baggerspecie per jaar. De geconditioneerde baggerspecie wordt vervolgens verpompt naar de membraankamerfilterpersen die het meeste water uit de geconditioneerde baggerspecie onder druk uitpersen (filterpers voeden met 6 bar, napersen tot 16 bar). Het resultaat zijn filterkoeken met een droge stofgehalte groter dan 60 %. De filterkoeken belanden onder de filterpersen op transportbanden, die de koeken transporteren naar de aanpalende bergingslocatie op de Zandwinningsput. Het filtraat wordt gravitair afgevoerd naar de influevijver buiten de owateringshal, waar het tijdelijk wordt gebufferd alvorens het in de waterzuiveringsinstallatie te behandelen.

6 Project AMORAS Awerpse Mechanische Owatering Recyclage en Applicaties van Slib 6 WATERZUIVERINGSINSTALLATIE De biologische waterzuiveringsinstallatie werkt met een gesuspendeerd actief slibsysteem. Dat zijn twee ideieke parallelle zuiveringsstraten met een hydraulische capaciteit tot 250 m³ per uur, die volledig onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Het zuiveringsproces verloopt in twee stappen. Een eerste fysico-chemische voorzuivering moet fijne zwevende deeltjes verwijderen. Vervolgens zorgt de biologische zuivering voor het verwijderen van organische koolwaterstoffen en stikstof. De biologisch zuivering gebeurt in vier fasen: predenitrificatie, nitrificatie, denitrificatie en nabeluchting. Dit laat maximale procesoptimalisaties toe en garandeert een optimale benutting van alle bruikbare voedingselemeen in het filtraat. Gravitaire nabezinkers moeten vermijden dat het actieve slib samen met het gezuiverde water wordt afgevoerd. Zandfilters beperken het aandeel zwevende deeltjes in het efflue. Een deel van het gezuiverde water wordt hergebruikt als proceswater in de AMORAS-installatie. Het overtollige water wordt via de lozingsleiding verpompt en conform de geldende milieunormen geloosd in het Kanaaldok B1. Slibstroom Waterstroom Straat 2 Cerale hal Straat Influe Spuislib Efflue 1. Coagulatiebekken 2. Flocculatiebekken 3. Lamellenbezinker 4. Denitrificatie 2a 5. Nitrificatie 6. Denitrificatie 2b 7. Nabeluchting 8. Nabezinker 9. Zandfilters 10. Effluebekken 11. Slibbekken 12. Ammoniumsulfaat 13. Koolstofbron restproduct 14. Chemicaliëanks

7 Locatie Zandwinningsput 7 BERGINGSLOCATIE De Zandwinningsput doet dienst als bergingslocatie waar de filterkoeken - het eindproduct van de slibbehandeling door AMORAS op gecoroleerde wijze worden geborgen. De filterkoeken worden tot 50 m hoog gestapeld, bovenop een laag van 10 m matig geconsolideerd slib dat reeds in de Zandwinningsput aanwezig was. Bij het verwerken van de filterkoeken wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-vervuilde en vervuilde specie. De ervaring leert dat 20 % van de onderhoudsbaggerspecie in de Awerpse haven is vervuild. Terwijl de minder veroreinigde specie bestemd is voor nuttig hergebruik, wordt de meer veroreinigde specie definitief geborgen volgens strenge voorzorgsmaatregelen om bodem en grondwater uit de omgeving te beschermen. De bergingslocatie heeft een capaciteit om de owaterde onderhoudsbaggerspecie uit de Awerpse haven voor minstens de eerstkomende 30 jaar gecoroleerd te bergen.

8 Poldervlietweg z/n I BE-2030 Awerpen T Opdrachtgever Vlaamse Overheid Departeme Mobiliteit en Openbare Werken Maritieme Toegang I Tavernierkaai 3 I BE-2000 Awerpen T Probleemsteller Haven van Awerpen Gemeeelijk Havenbedrijf Awerpen Havenhuis, Erepotkaai 1 I BE-2000 Awerpen T I hoofdaannemer THV SeReA Jan De Nul NV Tragel 60 I BE-9308 Hofstade-Aalst T I Dredging Iernational NV Haven 1025, Scheldedijk 30 I BE-2070 Zwijndrecht T I Envisan NV Tragel 60 I BE-9308 Hofstade-Aalst T I DEC NV Haven 1025, Scheldedijk 30 I BE-2070 Zwijndrecht T I Technische ondersteuning TV MWH Seghers Keppel MWH sa Battelsesteenweg 455D I BE-2800 Mechelen T Keppel Seghers Belgium NV Hoofd 1 I BE-2830 Willebroek T Veiligheidscoördinatie Coor NV Nekkersberglaan 4 I BE-9000 Ge T I Milieucoördinatie BOVA MC NV environmeal consulting Lichtelarestraat 2 box 001 I BE-9080 Lochristi T

SeRe. Project AMORAS. Tijdelijke Handelsvereniging 1. ONDERWATERCEL 2. ZANDAFSCHEIDINGSINSTALLATIE 3. PERSLEIDINGEN 4. INDIKVIJVERS MET BAGGERPORTIEK

SeRe. Project AMORAS. Tijdelijke Handelsvereniging 1. ONDERWATERCEL 2. ZANDAFSCHEIDINGSINSTALLATIE 3. PERSLEIDINGEN 4. INDIKVIJVERS MET BAGGERPORTIEK Project AMORAS 1. ONDERWATERCEL 2. ZANDAFSCHEIDINGSINSTALLATIE. PERSLEIDINGEN 1 2 ONDERWATERCEL en ZANDAFSCHEIDINGS- INSTALLATIE bergingslocatie 7 5 6 4 4. INDIKVIJVERS MET BAGGERPORTIEK 5. ONTWATERINGSINSTALLATIE

Nadere informatie

William Wilssens Celhoofd H&DS Afdeling Maritieme Toegang Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Jos Vandekeybus Projectleider AMORAS MWH

William Wilssens Celhoofd H&DS Afdeling Maritieme Toegang Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Jos Vandekeybus Projectleider AMORAS MWH Nieuwe technieken en methoden voor de verwerking van onderhoudsbaggerspecie uit de Antwerpse haven William Wilssens Celhoofd H&DS Afdeling Maritieme Toegang Departement Mobiliteit en Openbare Werken Jos

Nadere informatie

Een uitzonderlijk engineeringproject

Een uitzonderlijk engineeringproject #AMORAS in de haven van Antwerpen (B) 12/12 Een uitzonderlijk engineeringproject #In deze editie #AMORAS Een uitzonderlijk engineeringproject Zinkinfo Benelux is een organisatie met een duidelijke missie.

Nadere informatie

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1

Slibverwerking. 1 Inhoud... 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Slibverwerking... 1 2.1 Biologische afvalwaterzuivering en slibproductie... 1 2.2 Slibverwerking... 2 2.3 Enkele voorbeelden van een slibverwerkingsketen... 4 2.3.1 Biologische

Nadere informatie

Totale verwerking van mest en/of digestaat

Totale verwerking van mest en/of digestaat Totale verwerking van mest en/of digestaat Verwerking van slib, mest en/of digestaat is geen eenvoudige zaak. Zeker niet wanneer het doel is deze te verwerken tot loosbaar water en fracties die een toegevoegde

Nadere informatie

ecycling Recycling Project Baggeren toevoerwateren boezemgemaal Katwijk

ecycling Recycling Project Baggeren toevoerwateren boezemgemaal Katwijk ecycling Recycling Project Baggeren toevoerwateren boezemgemaal Katwijk Jansen Recycling B.V. Baggeren toevoerwateren boezemgemaal Katwijk In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland voert de aannemerscombinatie

Nadere informatie

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT Werkstuk Techniek Rioolwaterzuiveringsinstallaties Bron foto: www.wve.nl Bron foto: www.wve.nl Werkstuk gemaakt door: Anoniem Samantha (op van eigen de verzoek) Maat Bert Bert van van Naamen Naamen Klas:

Nadere informatie

Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik

Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik EVERGEM/ZELZATE - Op de grens van Zelzate en Ertvelde plaatst Terranova nv op het noordelijk deel van het gipsstort 240.000 vierkante meter zonnepanelen.

Nadere informatie

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze!

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Parkeren of aanleggen? 2 Raineo : wateroverlast is een keuze! Wij ervaren allemaal

Nadere informatie

Revitalisering Industriehaven, Bedrijventerrein De Mars te Zutphen

Revitalisering Industriehaven, Bedrijventerrein De Mars te Zutphen Revitalisering Industriehaven, Bedrijventerrein De Mars te Zutphen Inleiding Locatie De Mars is een verouderd bedrijventerrein in Zutphen van grote regionale betekenis. Met een oppervlak van 200 hectare

Nadere informatie

Grijs Water Recuperatie. Rik Daneels

Grijs Water Recuperatie. Rik Daneels Grijs Water Recuperatie Rik Daneels Water in de stad, vandaag Water in de stad, vandaag Vlaanderen: Waterhuishouding lijkt in orde Maar: Grondwaterreserves onder druk!!! Gezamelijke acties vereist Alternatieve

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION

TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION TECHNISCHE GEGEVENS ASTERIA 750 WATERZUIVERINGSSTATION ASTERIA 750 De Asteria waterzuiveringen zijn ontworpen voor het zuiveren van huishoudelijk type afvalwater berekend op een debiet van 150 liter /

Nadere informatie

Op ontdekkingstocht naar aardolie

Op ontdekkingstocht naar aardolie O p o n t d e k k i n g s t o c h t n a a r a a r d o l i e Op ontdekkingstocht naar aardolie Miljoenen jaren geleden De mens heeft in de loop van de tijd vele vormen van energie gebruikt: spierkracht,

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? l 1. 120 liter l 2. 80 liter l 3. 200 liter 2.

Nadere informatie

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE Nieuwsbrief MilieuTechnologie, november 26 (Kluwer, jaargang 13, nummer 1) Jan Gruwez, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com BIOLOGISCHE AFVALWATERZUIVERING WERKT 66% GOEDKOPER NA OPTIMALISATIE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN

Aquafin - leerpakket. werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN werken aan zuiver water WERKBLAD VOOR DE LEERLING Aquafin - leerpakket NIVEAU 1 - MEERKEUZEVRAGEN 1. Hoeveel water gebruikt de Vlaming gemiddeld per dag? 1. 120 liter 2. 80 liter 3. 200 liter 8. Waar komt

Nadere informatie

2 De zuivering van afvalwater Typen bedrijfsafvalwater De zuivering in vogelvlucht Afsluiting 21

2 De zuivering van afvalwater Typen bedrijfsafvalwater De zuivering in vogelvlucht Afsluiting 21 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Waterverontreiniging: aard en omvang 9 1.1 Oorzaken van de waterverontreiniging 9 1.2 Om welke stoffen gaat het? 10 1.3 Kengetallen van waterverontreiniging 12 1.4 Afsluiting

Nadere informatie

AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater

AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater AWZI Schiphol Aërobe zuivering van industrieel afvalwater A 50-FL1230 50-V1200 50-XV1202 50-HV1217 50-HV1218 903.401-011 REGENERATION 903.401-009 1201 1202 0-PI 205 1202 WBA 1206 1206 50-XV1206 SBA CIRCULATION

Nadere informatie

HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU. transparency through water technology

HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU. transparency through water technology HET WATERZUIVERINGSSTATION BRUSSEL-NOORD AQUIRIS TEN DIENSTE VAN HET MILIEU transparency through water technology Laat het zingende water zingen. Laat het lopende water lopen. Laat het levende, het dartele,

Nadere informatie

P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3

P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3 P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3 Voorhaven Zeebrugge P. Vandammesluis L = 500m B = 57m Diepgang = min. 18m Achterhaven Zeebrugge Principe werking kruiwagendeur : Sluisdeur is een vlottend stalen

Nadere informatie

INZET VAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE TER VERVANGING VAN PRIMAIRE GRONDSTOFFEN IN VLAANDEREN

INZET VAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE TER VERVANGING VAN PRIMAIRE GRONDSTOFFEN IN VLAANDEREN INZET VAN BAGGER- EN RUIMINGSSPECIE TER VERVANGING VAN PRIMAIRE GRONDSTOFFEN IN VLAANDEREN P. Nielsen Studie uitgevoerd in opdracht van ALBON 2007/MAT/R/035 VITO Augustus 2007 VERSPREIDINGSLIJST ALBON

Nadere informatie

Van slijk tot dijk Integraal sediment management aan de Durme

Van slijk tot dijk Integraal sediment management aan de Durme Hans Quaeyhaegens, projectingenieur Van slijk tot dijk Integraal sediment management aan de Durme CIW Waterforum 2017 Weg van sediment De Vlaamse Waterweg Vanaf 1 januari 2018: één beheerder van de bevaarbare

Nadere informatie

Zandverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties; meer aandacht nodig?

Zandverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties; meer aandacht nodig? Zandverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties; meer aandacht nodig? Victor Claessen, Peter van Dijk (waterschap De Dommel), Anna Veldhoen (Witteveen+Bos) Zandverwijdering krijgt op rioolwaterzuiveringsinstallaties

Nadere informatie

Biologisch baggeren van veenkoloniale waterpartijen met Krabbenscheer en Groene glazenmaker

Biologisch baggeren van veenkoloniale waterpartijen met Krabbenscheer en Groene glazenmaker Persbericht Platform Berend Botje Biologisch baggeren van veenkoloniale waterpartijen met Krabbenscheer en Groene glazenmaker Inleiding De afgelopen jaren heeft stichting Platform Berend Botje er regelmatig

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie

Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Waterkwaliteit 2: Natuur/chemie Prof. ir. Hans van Dijk 1 Afdeling Watermanagement Sectie Gezondheidstechniek Inhoud hydrologische kringloop kwalitatief 1. regenwater 2. afstromend/oppervlaktewater. infiltratie

Nadere informatie

Waterbeheer in de autoindustrie

Waterbeheer in de autoindustrie STUDIEDAG 8 JUNI 99 International Association on Water Quality Waterbeheer in de autoindustrie Deel I Deel II Deel III Waterhergebruik in de autoindustrie : Globale waterbalans : verbruik, lozing & recuperatie

Nadere informatie

van het Benedenscheldebekken

van het Benedenscheldebekken van het Benedenscheldebekken van het Benedenscheldebekken Jaargang 1, nummer 1, december 2010 nummer 3, mei 2012 Naar een integrale aanpak voor de Benedenvliet Het deelbekken van de Benedenvliet wordt

Nadere informatie

UltraFleece. Professioneel Bandfilter. Gebruiksaanwijzing

UltraFleece. Professioneel Bandfilter. Gebruiksaanwijzing UltraFleece Professioneel Bandfilter Gebruiksaanwijzing Proficiat met de aanschaf van uw UltraFleece Professioneel Bandfilter! U bezit hiermee een hoogwaardig mechanisch filter volgens de nieuwste technologische

Nadere informatie

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof VERSIE 3.0 juni 2010 Pagina 1 van 5 BAM/deel 1/12 1 PRINCIPE Het

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg

Van pot naar pan. Groen gas uit Tilburg Van pot naar pan Groen gas uit Tilburg Even ten noorden van de stad Tilburg ligt de gelijknamige locatie van Attero. De locatie bestaat uit een stortplaats, een overslagstation en een grondbank. Er zijn

Nadere informatie

afval gevaarlijk Frituurolie Het nieuwe leven van Ook gevaarlijk afval verdient een nieuwe kans

afval gevaarlijk Frituurolie Het nieuwe leven van Ook gevaarlijk afval verdient een nieuwe kans gevaarlijk gevaarlijk Elk jaar worden er duizenden tonnen gevaarlijk geproduceerd. Met het oog op de milieuwetgeving en onze gezondheid dienen deze stoffen met de grootste zorg behandeld te worden, niet

Nadere informatie

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen.

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen. Toelichting vergunningaanvraag Effluent lozing brijn en reststromen BEM1301457 gemeente Steenbergen Gietwaterfabriek TOM 1. Inleiding Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) ontwikkelt het glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Excursie Rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn. d.d

Excursie Rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn. d.d Excursie Rioolwaterzuivering van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn. d.d.23-06-2017. We werden rond 14.00 uur verwelkomd door de heren Dick v.d.outenaar, die als spreker optrad, samen met Arjan Buitenhuis

Nadere informatie

Omgekeerd ontgraven in Ravenswaarden

Omgekeerd ontgraven in Ravenswaarden Omgekeerd ontgraven in Ravenswaarden VORIG JAAR IS DE HERINRICHTING GESTART VAN DE VOORMALIGE ZANDWINNING RAVENSWAARDEN IN DE UITERWAARDEN LANGS DE IJSSEL. VOOR EEN BEDRIJF ALS DYCKERHOFF BASAL NEDERLAND

Nadere informatie

Biologische luchtwasser T.A.J.N.

Biologische luchtwasser T.A.J.N. Biologische luchtwasser T.A.J.N. Omschrijving: Biologisch luchtwassysteem met een gescheiden wassectie en een biologische sectie (waterzuivering). Biologisch luchtwassysteem voor varkensstallen die geheel

Nadere informatie

Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik

Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik Duurzame groei mogelijk door waterhergebruik Waterhergebruik bij FrieslandCampina Aalter Door: Gert Snijders Datum: 19 maart 2015 Inhoud Informatie over site FrieslandCampina Aalter Projecten Condensaat

Nadere informatie

Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS).

Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS). Pagina 1 van 5 Uniek systeem voor verduurzaming van opslag en vervoer van Vluchtige Organische Stoffen(VOS). Het VentoClean-System is een speciale machine voor het ontgassen en terugwinnen van resten Vluchtige

Nadere informatie

Zand- en grindwinning te Wesel

Zand- en grindwinning te Wesel Zand- en grindwinning te Wesel Kernoverleg Offenbeek Bezoek aan een zand- en grindwininstallatie te Rees Datum: vrijdag 23 maart 2007 Lokatie: Rees, ca 19 km van Wesel Aanwezig: Ernest Stoffels, Cees van

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING

SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING SITA REMEDIATION DE TOTAALOPLOSSING VOOR BODEMSANERING, WATERZUIVERING EN GRONDREINIGING UW PARTNER IN SANERINGEN ZORG VOOR DE AARDE Met de opgedane kennis en ervaring in binnen- en buitenland kan op het

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Deel 2: Afwateringssysteem De Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

De laatste baggerfase

De laatste baggerfase 2. Toekomstgericht Verdere uitbouw Deurganckdok De laatste baggerfase van het Deurganckdok zal begin 2008 voltooid zijn. Het Deurganckdok heeft zijn eerste volledige werkingsjaar achter de rug, met meteen

Nadere informatie

Uitwerking grondwaterzuiveringsinstallatie

Uitwerking grondwaterzuiveringsinstallatie Notitie Concept Contactpersoon Ronnie Berg Datum 27 februari 2014 Uitwerking grondwaterzuiveringsinstallatie 1 Inleiding In de saneringsafweging notitie waren twee varianten onderscheiden: een bemalingsvariant

Nadere informatie

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare

baggerspecie van 60% en meer wordt als reinigbare November 2001 De Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) voor baggerspecie Vanaf 1 januari 2002 moet belasting worden betaald voor het storten van reinigbare baggerspecie* Dit staat in de Wet belastingen

Nadere informatie

Transfertoets blok 5. Krantenpapier VAPRO B

Transfertoets blok 5. Krantenpapier VAPRO B Transfertoets blok 5 Krantenpapier VAPRO B Versie: juni 2009 Werkwijze transfertoets Aan het einde van je VAPRO B opleiding dien je het totale productieproces van je bedrijf te overzien. Dit heb je onder

Nadere informatie

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen

Milieu. Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Naam: Milieu Waterkwaliteit: Denk aan: nitraat uitspoeling / erfwater / gewasbeschermingsmiddelen / alles wat oppervlakte- en grondwater kan vervuilen Slootrandenbeheer Baggeren Krabbescheer bevorderen

Nadere informatie

Vergister met nitrificatie

Vergister met nitrificatie Het geproduceerde biogas wordt via een gasmotor omgezet naar elektriciteit en warmte via warmtekrachtkoppeling (WKK ➓). De motor heeft een elektrisch vermogen van 1,5 MW en produceert een hoeveelheid energie

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN EN OPENBAAR ONDERZOEK Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Milieu en Klimaat BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN EN OPENBAAR ONDERZOEK

Nadere informatie

MBTF. Milieutechniek. Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006

MBTF. Milieutechniek. Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006 Milieutechniek Leeuwerik 11 8532 AW Lemmer Telefoon 0514-533746 Telefax 0514-534003 E-mail: rcl@planet.nl Impressie: Moving Bed Trickling Filter 19 februari 2006 MBTF Datum 18 februari 2006 Versie 4 RCL

Nadere informatie

Energie uit drinkwater en afvalwater

Energie uit drinkwater en afvalwater Energie uit drinkwater en afvalwater Inhoud 1. De cyclus van de stedelijke drinkwatervoorziening en afvalwater 2. Installeren van een turbine in het drinkwaternet 2.1. De druk in drinkwaternetten 2.2.

Nadere informatie

Pollux. De Pollux creëert daardoor een gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat waarin u en uw gezin volop kunnen genieten.

Pollux. De Pollux creëert daardoor een gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat waarin u en uw gezin volop kunnen genieten. Pollu Wat? Woont u in een sterk fijnstof-belaste omgeving (zoals de nabijheid van een autosnelweg of industriegebied), of hebt u last van hooikoorts (veroorzaakt door pollen), dan verzekert een Pollu in

Nadere informatie

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Z o r g v o o r h et mili eu Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Hoe behandel ik mijn afvalwater?

Hoe behandel ik mijn afvalwater? 19 Hoe behandel ik mijn afvalwater? Zuivering rond het huis Een groot deel van de Vlaamse gezinnen zal zelf moeten instaan voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. De behandeling van afvalwater

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie VROM Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Bijlage bij brief van 5 april 2004, Kamerstukken II 2003/04, 29 200 XI, nr. 90 maart 2004 1. Inleiding Vanaf 2002 wordt op grond van de Wet belastingen

Nadere informatie

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING

DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING DEMONSTRATIEPROJECT D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING D ECENTRALE AFVALWATERZUIVERING INLEIDING Landustrie Sneek BV bezit een ruime hoeveelheid kennis en ervaring in het transporteren en behandelen van riool-

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

BIOFILTRATIE VAN AMMONIAK EN STALLUCHT

BIOFILTRATIE VAN AMMONIAK EN STALLUCHT BIOFILTRATIE VAN AMMONIAK EN STALLUCHT Studiedag luchtwassers & biobedden te Geel (4/3/08) en Bocholt (13/3/08) Erik Smet TREVI nv Dulle-Grietlaan 17/1 B-9050 Gentbrugge Tel. +32 9 220 05 77 Fax +32 9

Nadere informatie

Afvalwater als warmtebron om proceswater op te warmen

Afvalwater als warmtebron om proceswater op te warmen Afvalwater als warmtebron om proceswater op te warmen Ir. Marc Feyten 30/03/2011 www.aaqua.be Onze referenties zijn onze visitekaartjes Blue -HEat Recovery Operation Duurzame valorisatie van laag-calorische

Nadere informatie

Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop

Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop HET VERSCHIL Het TOYO programma omvat ruim 135 robuuste centrifugaalpompen voor het verpompen van zware vloeistoffen met vaste en schurende bestanddelen. De pompen

Nadere informatie

Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s

Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s Dossier Tekenen van professionele pneumatische schema s Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-100 Brussel Tel.: + 70 9 Info_be@festo.com www.festo.com Waarom schema s tekenen volgens de norm? Normen

Nadere informatie

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering

Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Onderzoek waterkwaliteit en Onderzoek waterkwaliteit en waterzuivering Met behulp van kiezel, grof en fijn zand, actieve kool en wat watten werd het natuurlijk zuiveringssysteem van de bodem nagebootst.

Nadere informatie

Brabantwater en uw kraanwater

Brabantwater en uw kraanwater Brabantwater en uw kraanwater Uw kraanwater wordt geleverd door Brabant Water. Wij winnen en zuiveren grondwater, wat u later als drinkwater van hoge kwaliteit uit de kraan haalt. In totaal maken 2,4 miljoen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CCM Classic Koffer Meetkoffer voor het nauwkeurig bepalen van het vochtpercentage in bouwstoffen volgens de calcium carbid methode. Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen

Nadere informatie

Mobiele hoogvacuüm stofzuigunits

Mobiele hoogvacuüm stofzuigunits Mobiele hoogvacuüm stofzuigunits Elektrische vacuüm units zijn ideaal voor de veeleisende schoonmaakactiviteiten in diverse industrieën, zoals in de voedselverwerking, de farmaceutica, bij poederlakken

Nadere informatie

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver

voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver Mobiele waterzuivering voor de deur Mobiele opvangmiddelen voor afvalwater Opslag van afvalwater Clean Water Mobiele waterzuiver ing Afvalwater zuiveren voor de deur Afvalwater zuiveren voor de deur? Niet

Nadere informatie

Een innovatief systeem voor afvalwatertoepassingen: Wilo-Rexa FIT en Rexa PRO. Productbrochure.

Een innovatief systeem voor afvalwatertoepassingen: Wilo-Rexa FIT en Rexa PRO. Productbrochure. Een innovatief systeem voor afvalwatertoepassingen: Wilo-Rexa FIT en Rexa PRO. Productbrochure. Complexe uitdagingen vragen om eenvoudige oplossingen. Om u niet alleen het werk eenvoudiger te maken maar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CCM Classic Koffer Meetkoffer voor het nauwkeurig bepalen van het vochtpercentage in bouwstoffen volgens de calcium carbid methode. Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen

Nadere informatie

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek

De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De hoogwaardige zuivering van afvalwater papierfabrieken Eerbeek De drie oprichters van IWE Binnen modern en duurzaam ondernemerschap past het niet om het milieu onnodig te belasten. Een besef dat nu wijdverbreid

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Hoe werkt de rioolwaterzuivering. Amersfoort? Waterschap zuivert afvalwater uit: Amersfoort Leusden Bunschoten

Hoe werkt de rioolwaterzuivering. Amersfoort? Waterschap zuivert afvalwater uit: Amersfoort Leusden Bunschoten Hoe werkt de rioolwaterzuivering Amersfoort? Waterschap zuivert afvalwater uit: Amersfoort Leusden Bunschoten Waterschap Vallei & Eem werkt aan schoner water Tot het begin van de jaren zeventig ging de

Nadere informatie

W A T E R Z U I V E. H o e w o r d t w a t e r g e z u i v e r d? In opdracht van. Chr.mavo De Saad. w e r k s t u k. s e c t o r.

W A T E R Z U I V E. H o e w o r d t w a t e r g e z u i v e r d? In opdracht van. Chr.mavo De Saad. w e r k s t u k. s e c t o r. s e c t o r w e r k s t u k Datum: 17-12-2010 W A T E R Z U I V E R E N H o e w o r d t w a t e r g e z u i v e r d? In opdracht van Chr.mavo De Saad O p g e s t e l d d o o r : R o n a l d K o s t e r

Nadere informatie

Mestverwerking MACE in Landhorst. Henk Jans, arts MG, MMK 3 juli 2014

Mestverwerking MACE in Landhorst. Henk Jans, arts MG, MMK 3 juli 2014 Mestverwerking MACE in Landhorst Henk Jans, arts MG, MMK Introductie Rol van de GGD: toelichting op risico s mestverwerkingsbedrijf MACE nav vragen van werkgroep MACE en andere betrokkenen, besproken tijdens

Nadere informatie

Standaard installatie van een BioKube

Standaard installatie van een BioKube Standaard installatie van een BioKube Inhoudsopgave BioKube systeem 5 10 IE (Venus en Pluto)... 2 BioKube systeem 15 -- 20 25 30 IE (Mars)... 4 BioKubesysteem voor meerdere woningen (10 30 IE)... 6 Elektrische

Nadere informatie

De compacte installatie voor de zuivering van industrieel afvalwater.

De compacte installatie voor de zuivering van industrieel afvalwater. De compacte installatie voor de zuivering van industrieel afvalwater. Fijn filtratie Electrolyse CURAQ Ell Filter DE SPEERPUNTEN CURAQ - Innovatief en uniek de pluspunten Electrolyse CURAQ Ell filter Fijn

Nadere informatie

Aantoonbare optimalisaties op rwzi s door toepassing van flotatietechniek

Aantoonbare optimalisaties op rwzi s door toepassing van flotatietechniek Aantoonbare optimalisaties op rwzi s door toepassing van flotatietechniek (DAF) Anna Veldhoen (Witteveen+Bos), Eddie Broeders (Nijhuis Water Technology), Tony Flameling (Waterschap De Dommel), Dennis Piron

Nadere informatie

Mestverwerking in De Peel

Mestverwerking in De Peel Mestverwerking in De Peel Mestverwerking Jan van Hoof, Jeanne Stoks, Wim Verbruggen Maart 2012 Agenda Doel van de avond Wat is mest? Wat is het mestprobleem? Waar komt mest vandaan? Hoeveel mest is er?

Nadere informatie

Toepassing van zeefzand uit groenafval.

Toepassing van zeefzand uit groenafval. Toepassing van zeefzand uit groenafval. Vanuit de praktijk heeft de LWBG de vraag gekregen hoe om te gaan met zeefzand uit groenafval in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het gaat in deze om groenafval

Nadere informatie

In-situ sanering en restverontreiniging in de context van brownfieldontwikkeling. UGent 17 maart 2017 Pieter Beel Envisan NV

In-situ sanering en restverontreiniging in de context van brownfieldontwikkeling. UGent 17 maart 2017 Pieter Beel Envisan NV In-situ sanering en restverontreiniging in de context van brownfieldontwikkeling UGent 17 maart 2017 Pieter Beel Envisan NV In 2007: aankoop van voormalige Barco-site te Kortrijk met overname saneringsplicht

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

WinkelPresseTM Green

WinkelPresseTM Green WinkelPresseTM Green Duurzaam en efficiënt slib ontwateren Gegr. 1842 BELLMER Nieuwe standaard Nog hogere drogestofgehaltes Sinds de introductie op de IFAT in 1972 is de Bellmer WinkelPresse zeefbandpers

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering

Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele Behandeling van Afvalwater de natuurlijke zuivering Individuele waterzuivering met actief slib De afkorting IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het is een toestel dat verplicht

Nadere informatie

Werkblad voor de leerling

Werkblad voor de leerling Werkblad voor de leerling werken aan zuiver water 1. Kies het juiste antwoord Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de RWZI wordt verwerkt is: 1. regenwater 2. huishoudelijk afvalwater 3. een mengsel

Nadere informatie

Proceswater voor Dow Deutschland, Werk Stade (Hamburg) Bereiding van demiwater uit Elbewater

Proceswater voor Dow Deutschland, Werk Stade (Hamburg) Bereiding van demiwater uit Elbewater Proceswater voor Dow Deutschland, Werk Stade (Hamburg) Bereiding van demiwater uit Elbewater Historie 50-V1200 De 16 fabrieken van Dow Deutschland in Stade, nabij Hamburg in Duitsland, produceren in totaal

Nadere informatie

Overdaad Schaadt. Onderzoek naar vervuild water. Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07.

Overdaad Schaadt. Onderzoek naar vervuild water. Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07. Overdaad Schaadt Onderzoek naar vervuild water Naam:... Foto: creative commons; Flickr eddi07. 1 inleiding Inleiding: Vroeger was alles beter. Dus niet. Neem bijvoorbeeld drinkwater. Tot ver in de vorige

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking maart 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 MVS voor baggerspecie 3 3 Technisch-inhoudelijke invulling 4 3.1 Bepaling

Nadere informatie

Kracht door samenwerking

Kracht door samenwerking VDL Belgium Kracht door samenwerking VDL Belgium Buigen is een bijzonder vakgebied. VDL Belgium is de uitvinder van gepatenteerde technieken om buizen te plooien en te produceren. We waren een van de eerste

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ,-- L,.a-.* mlnlsterle van verkeer en waterstaat ".Is djksdienst voor de ijsselmeerpolders 8161..10T i.-etu R1JKYDlt:t3 i V

Nadere informatie

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST

WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST WERKEN AAN EEN GROENE TOEKOMST GRONDSTOFFEN VOOR EEN BIOBASED ECONOMIE MIDDEN- N EDERLAND OVER WAGRO Van oorsprong een groen composteringsbedrijf met een terrein van maar liefst 11 hectare, gelegen te

Nadere informatie

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf

Acceptatievoorwaarden Afval Energie Bedrijf Bezoekadres Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Postbus 58292 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 587 6250 Fax 020 587 6270 wcs@afvalenergiebedrijf.nl www.afvalenergiebedrijf.nl Acceptatievoorwaarden Voor

Nadere informatie

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING 2 Bijlage AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING Op grond van het CDNI-Verdrag en de daarop gebaseerde

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

AFVALWATER FEKA GL 500-650 FEKA GL 750-1000 - 1200 VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER DOMPELPOMPEN DOMPELPOMPEN

AFVALWATER FEKA GL 500-650 FEKA GL 750-1000 - 1200 VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER DOMPELPOMPEN DOMPELPOMPEN FEKA GL 500-650 VOOR VERPOMPEN VAN AFVALWATER Dompelpomp met half open Vortex waaier geschikt voor het verpompen van vervuild afvalwater met vrije doorgang voor vaste bestanddelen tot een max.doorsnede

Nadere informatie