OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP"

Transcriptie

1 OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed. Voor veel cultuurhistorisch waardevolle gebouwen is een nieuwe bestemming nodig. In dit advies wordt aan de hand van een concreet voorbeeld (munitiedepot Stegerveld) aangegeven hoe bij herbestemming en herinrichting de ruimtelijke kwaliteit kan worden gestimuleerd. De twee belangrijkste aanbevelingen zijn: 1. Organiseer kwaliteit Keer het proces om: formuleer eerst de ambities op basis van de cultuurhistorische en ruimtelijke potenties. Bepaal dan de programmatische potenties. Doe daarvoor eerst onderzoek om deze potenties in kaart te brengen. En zoek vervolgens naar bijpassende programma s 2. Maak helder keuzes Maak een helder keuze in de omgang met cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit. Probeer tegenstrijdige ambities niet met elkaar te combineren. Stem het programma af op het cultuurhistorisch en ruimtelijk concept (en vice versa). ADVIES AAN PROVINCIE 1. Stimuleer hergebruik Ga door met het ontwikkelen van kennis over hergebruik en het inventariseren van waardevolle leegstaande panden. Geef daarbij speciale aandacht aan de opgave in het buitengebied. Onderzoek de mogelijkheid om ook de vraagzijde in kaart te brengen, bijvoorbeeld door een programmamakelaar aan te stellen die programma s inventariseert waar een bijzondere locatie voor wordt gezocht. Stimuleer instrumenten en werkwijzen waarmee cultuurhistorische en ruimtelijke waarden een integraal onderdeel vormen van het herontwikkeling-proces (zoals de cultuurhistorische waarden benadering) Biedt meer mogelijkheden in het ruimtelijk beleid Ontwikkel beleid voor hergebruik voor waardevolle vrijstaande gebouwen en complexen in het buitengebied. Onderzoek de mogelijkheden voor een regeling voor kleine landgoederen en complexen in het buitengebied analoog aan de regeling voor grote landgoederen. Biedt daarin meer ruimte voor uitbreiding zodat het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit mogelijk wordt: Rood voor Rood-Groen-behoud. ADVIES AAN GEMEENTEN Maak werk van herontwikkeling Werk proactief aan de herontwikkeling van leegstaande gebouwen met bijzondere culturele waarde. Onderzoek eerst de cultuurhistorische en ruimtelijke potenties en kijk dan (van daaruit) naar de programmatische mogelijkheden. Doe aan gebiedsontwikkeling: combineer omgeving, terrein en gebouw en reken en teken tegelijkertijd. ADVIES AAN HET RIJK (ROVB EN DLG) Bepaal cultuurhistorische waarde in een breder perspectief Het bepalen van prioriteiten bij het bepalen van de cultuurhistorische waarde van de defensieterreinen kan alleen gebeuren door de terreinen in samenhang te bekijken. Het vooronderzoek door PROMPT biedt veel handvaten voor een zorgvuldige cultuurhistorische inventarisatie, nu moet nog een integrale afweging op dit gebied worden gemaakt.

2 Kansen voor oude gebouwen in het landschap De bebouwing in het buitengebied is van grote invloed op onze beleving van het landschap. De geschiedenis van het cultuurlandschap is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de gebouwen en nederzettingen. Het verhaal van het cultuurlandschap is zonder de bebouwing niet te begrijpen (en vice versa). Dat is in Overijssel misschien nog wel meer het geval dan elders in het land. In Overijssel is vaak sprake van een sterke verweving van de gebouwen en nederzettingen met het landschap. De landgoederen en de boerderijen in Overijssel zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Maar ook veel nieuwere gebouwtypen hebben een sterke band met het landschap en zijn zeer beeldbepalend. Daartoe behoren onder andere industriële gebouwen, zoals silo s en fabriekhallen, waterkundige gebouwen en militaire gebouwen. De schoonheid van Overijssel wordt er door bepaald. Veel van deze gebouwen komen leeg te staan wanneer de oorspronkelijke functie verdwijnt. Een van de redenen is dat de vorm en structuur van de gebouwen is afgestemd op een specifieke functie. Ook de inrichting van het terrein is meestal sterk door de functie bepaald. Denk bijvoorbeeld aan de boerderij met bijbehorend erf, de molen met de bijbehorende molenbiotoop, de bunkers voor munitieopslag met bijbehorend camouflagebos et cetera. De specifieke gebouwvorm en de specifieke relatie met het landschap maken het niet eenvoudig om een nieuw programma te vinden. Maar de cultuurhistorische en ruimtelijke kenmerken zijn natuurlijk tegelijkertijd een kans om een bijzondere huisvesting op een bijzondere plek te realiseren. En daarmee een duurzaam en leefbaar buitengebied te stimuleren. Atelier Overijssel pleit er voor deze kansen ten volle te benutten. In dit advies gaan wij in op de vraag wat daarvoor gedaan moet worden. We denken daarbij niet in de eerste plaats in termen van behoud maar in termen van benutting. In plaats van een defensieve en beschermende houding pleiten we voor een actieve en op ontwikkeling gerichte houding. Let wel: het gaat hier om ontwikkeling en benutting van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden. Dat is iets anders dan een rücksichtsloze herontwikkeling van bestaande gebouwen en terreinen. Een levende omgang met de geschiedenis en het cultuurlandschap is de beste garantie dat waardevolle cultuurhistorische en ruimtelijke elementen betekenis blijven houden. En dat vergroot weer de kans op behoud voor de lange termijn. Ontwikkelen vanuit cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten dient niet alleen een maatschappelijk doel. Met het benutten en verder ontwikkelen van deze kwaliteiten wordt ook (financiële) waarde gecreëerd 1. 2 De aanleiding voor dit advies is een verzoek van de Dienst Landelijk Gebied en de Provincie Overijssel aan het Atelier Overijssel om te adviseren bij de transformatie van de munitieopslag Stegerveld in Ommen. In het advies Voorheen Munitieopslag, advies ruimtelijke kwaliteit voor Stegerveld zijn aanbevelingen geformuleerd en instrumenten ontwikkeld die ook van nut kunnen zijn bij de transformatie van andere vrijstaande en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen of complexen in het buitengebied van Overijssel. Belemmeringen bij de transformatie van gebouwen in het buitengebied Het vinden van een andere functie voor een gebouw met een specifieke vorm is in veel gevallen niet eenvoudig. Hiervoor is een aantal redenen aan te geven: > restrictief ruimtelijk beleid (beperkingen voor uitbreiding en bestemming) > beperkingen uit de omgeving (milieuwetgeving) > beperkingen monumentale status > aanpassing van bestemmingsplan neemt veel tijd in beslag > grote locaties vragen om een groot programma of om een mix van functies Hergebruik van leegstaande gebouwen met een specifieke vorm is in het stedelijk gebied al niet eenvoudig. In het buitengebied is het vaak nog moeilijker. De vraag naar karakteristieke panden voor woningen, kantoren, ateliers of culturele functies is in de stad is groter. Ook zijn de ruimtelijke en milieutechnische beperkingen in het buitengebied meestal groter. De meeste voorbeelden van succesvol hergebruik van leegstaande gebouwen zijn dan ook te vinden in de stad. Er is daarom alle reden om specifiek te beleid te ontwikkelen voor de herontwikkeling van bijzondere gebouwen, vooral in het buitengebied. 1 Dit is ook de lijn die door het stimulerings- en innovatie programma Belvedere is ingezet. Cultuurhistorische waarde kan bijdragen aan waardeontwikkeling. Deze waardeontwikkeling komt echter vaak voor een deel ten goede aan de omgeving. Het is dan ook zaak om instrumenten te ontwikkelen die deze waardegroei terug laat vloeien aan het project.

3 LEEGSTAND GEBOUWEN OP DE AGENDA De aandacht voor het hergebruik van leegstaande gebouwen met een cultuurhistorisch waarde groeit. De Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed heeft opdracht gegeven voor een landelijke inventarisatie van structurele leegstand. Deze eerste (onvolledige) inventarisatie heeft in Overijssel een lijst van 142 gebouwen opgeleverd die langer dan twee jaar leegstaan of binnenkort hun functie verliezen. Circa één derde van de gebouwen op deze lijst staan in het buitengebied. Het betreft een eerste onderzoek dat is gebaseerd op de vrijwillige aanlevering van gegevens door vastgoedeigenaars. Het aantal waardevolle gebouwen in het buitengebied dat structureel leegstaat of over enige tijd leeg komt te staan is in werkelijkheid waarschijnlijk veel groter. Het is aan te bevelen dat het onderzoek naar leegstand van waardevolle gebouwen wordt voortgezet zodat hierover meer kennis beschikbaar komt 2. 3 Leegstand gebouwen op de agenda 2 Dit onderzoek is in per provincie door verschillende partijen uitgevoerd. In Overijssel is het onderzoek uitgevoerd door het Oversticht. Het onderzoek richtte zich alleen op utilitaire gebouwen, niet op woningen.

4 Al eerder is middels het stimulerings- en innovatie programma Belvedere door het Rijk veel aandacht besteed aan hergebruik van cultuur-historisch waardevolle gebouwen. In het Belvedere programma is onder andere veel kennis ontwikkeld hoe het proces van herbestemming moeten worden opgezet en hoe projecten financieel haalbaar kunnen worden gemaakt 3. Ook de provincie Overijssel heeft hergebruik van leegstaande gebouwen al langer op de agenda staan. Zij richt zich daarbij op het stimuleren van behoud en hergebruik van waardevolle industriële en agrarische gebouwen. Daarvoor heeft de provincie het Stimuleringsprogramma Re-animatie Industrieel en Agrarisch Erfgoed in het leven geroepen 4. Het is toe te juichen dat de Provincie het hergebruik van waardevolle industriële en agrarische gebouwen stimuleert. Het ontwikkelen van kennis en het inspireren van betrokken partijen zijn belangrijke instrumenten om het hergebruik van deze gebouwen te stimuleren. Het Atelier Overijssel constateert wel dat hiermee slechts een deel van de leegstaande (waardevolle) gebouwen in het buitengebied aan bod komt. Ook constateert het Atelier Overijssel dat de herontwikkeling van bestaande gebouwen in het buitengebied in de praktijk ruimte moeilijk van de grond komt. Onder andere als gevolg van beleidsmatige restricties. Een heroverweging van het beleid en aanvullende instrumenten is nodig. AANVULLENDE RO-INSTRUMENTEN Bij de herontwikkeling van utilitaire gebouwen kan bijvoorbeeld geen gebruik worden gemaakt van de Rood-voor-rood-regeling 5. Behoud en hergebruik van leegstaande gebouwen en het omliggende terrein kost net als het slopen van ontsierende gebouwen geld. Het zou daarom goed zijn om te onderzoeken of een vergelijkbare regeling kan worden ingevoerd die het hergebruik van gebouwen in het buitengebied vereenvoudigd. Maar anders dan bij de Rood-voor-rood-regeling gaat het niet om het slopen maar om het behouden van (waardevolle) gebouwen. Een beperkte uitbreiding is voor de meeste hergebruik projecten een voorwaarde om het plan haalbaar te maken. Net als bij de Rood-voor-rood regeling kunnen daarbij kwalitatieve eisen aan de vormgeving van het gebouw en de inrichting van het terrein worden gesteld. Een regeling voor het stimuleren van hergebruik van leegstaande gebouwen met behoud van de cultuurhistorische waarde is verwant aan het beleid om het behoud en de ontwikkeling van oude en nieuwe landgoederen te stimuleren. Ook hier gaat het om terreinen waarbij sprake is van een grote samenhang tussen gebouw en landschap. Naast de zorg voor deze grote landgoederen is er behoefte aan een instrument waarmee kleinere terreinen met de bijbehorende bebouwing meer ruimte krijgen voor herontwikkeling om zo de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten te behouden. 4 VAN RUIMTELIJKE ORDENING NAAR GEBIEDSONTWIKKELING Om een hoge ruimtelijke kwaliteit te bereiken die goed aansluit bij een nieuw programma zal het proces moeten worden omgekeerd: het proces moet als een gebiedsontwikkeling worden georganiseerd. Dat betekent dat de potenties en (on-) mogelijkheden van de plek het uitgangspunt moeten vormen voor de ontwikkeling. De eerste stap is het benoemen van de potenties van cultuurhistorische waarde van de gebouwen en de plek en het benoemen van de ruimtelijke potenties van de plek. Daaraan gaat een analyse van de bestaande situatie (plek en context) aan vooraf. De tweede stap is het onderzoeken van de programmatische mogelijkheden. Voorwaarde voor een succesvolle gebiedsontwikkeling is dat programma en ruimtelijke structuur elkaar versterken. Stap 1: Bestaande waarde en toekomstpotentie Bij een op ontwikkeling georiënteerde strategie moet er niet alleen gekeken worden naar de bestaande cultuurhistorische en ruimtelijke waarde, de autonome waarde, maar ook naar de culturele en ruimtelijke potentie, de toekomstwaarde. Een heldere keuze over de omgang met de cultuurhistorische en ruimtelijke waarde is een voorwaarde voor een doelgericht ontwikkelingsproces. Het gaat niet alleen om de vraag: wat willen we behouden?, maar óók om de vraag: wat willen we er mee doen? Globaal zijn er drie opties: A. Behoud van het erfgoed: zorgvuldige conservering B. Het vertellen van een cultuur-historisch verhaal: behoud (of ontwikkeling!) van de essentie van een gebouw en/of terrein C. Een intensieve ruimtelijke ervaring: de karakteristieke elementen verwerken in een nieuw samenhangend beeld 3 Het programma Belvedere was een initiatief van de vier ministeries OCW, VROM, LNV en V&W. Het liep van 1999 tot Voor meer informatie zie: 4 In dit kader zijn onder andere een inspiratieboek voor de transformatie van erven en boerderijen en een boek over de industriële silo s uitgegeven. Zie voor meer informatie: s/cultuur/erfgoed-musea/monumenten/industrieel-erfgoed) 5 de Rood voor rood regeling maakt het mogelijk om bij sloop van ontsierende gebouwen woningen te ontwikkelen die de sloop kunnen financieren

5 De eerste optie is de traditionele monumentenbenadering. Het behouden van het object staat voorop. Bij deze benadering gaat het om de autonome cultuurhistorische betekenis van een gebouw of een gebied. Het accent ligt meestal op het zorgvuldig behouden van de bijzondere objecten of onderdelen. Aantasting van deze onderdelen dient zoveel mogelijk te worden vermeden, in sommige gevallen kan het zelfs betekenen dat aanpassingen altijd weer ongedaan gemaakt moeten kunnen worden. Een dergelijke benadering geeft de meeste beperkingen aan het hergebruik. Tegelijkertijd is inpassing van het geconserveerde object binnen in een geheel nieuwe landschappelijke of stedenbouwkundige structuur in deze benadering mogelijk. In de tweede optie staat de betekenis van het object voorop. Hier gaat het vooral om het behouden van de essentie van het object, de hoofdstructuur bijvoorbeeld, zodat de geschiedenis afleesbaar is. In sommige gevallen betekent dit dat er sprake zal zijn van reconstructie om het verhaal begrijpelijk te maken. In deze benadering is het behoud c.q. de transformatie van een ruimtelijke structuur bedoeld om het historische verhaal te kunnen vertellen. In dit geval zal het gebouw of het gebied een herkenbare ruimtelijke structuur moeten hebben die tot de verbeelding spreekt. De beleveniswaarde van een gebouw of een gebied staat voorop, maar dan wel een belevenis met een relatie tot de (cultuur-) historische betekenis. Het gebruik en de transformatie moeten deze beleveniswaarde versterken. Vaak betekent dit dat een groot deel van de bestaande structuur behouden moet blijven en toegankelijk moet zijn. Maar tegelijkertijd kan de transformatie van een gebouw of gebied ingrijpend zijn wanneer daarmee de ruimtelijke belevenis wordt versterkt. In de derde optie ligt het accent op het beeld en de beleving van het object. In deze benadering wordt gebruik gemaakt van de bijzondere ruimtelijke karakteristieken van een gebouw of een gebied zonder daarbij acht te slaan op de cultuurhistorische betekenis. Een ingrijpende transformatie ten behoeve van een ander programma is mogelijk en ook de relatie met de omgeving kan ingrijpend worden veranderd. De relatie met het historisch verhaal is losgelaten. Ook heeft het gebouw of het terrein geen betekenis meer als monument waarbij de vorm zorgvuldig wordt geconserveerd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de opties. 5 Tabel 1: overzicht van de opties.

6 Stap 2: Bepalen programma De keuze voor een van de bovengenoemde benaderingen stuurt de wijze van behoud en transformatie van het gebouw (of gebouwencomplex) en de omgeving. De keuze voor de benadering stuurt ook het type programma dat geschikt is voor de locatie. In onderstaand schema zijn de verbanden tussen de verschillende aspecten vereenvoudigd weergegeven. In de eerste stap van dit schema wordt de waarde bepaald van het object. De keuze voor de waarde hangt nauw samen met het cultuurhistorische doel van de herontwikkeling (stap 2). Op basis van het doel kan worden bepaald welke delen van het gebouw (c.q. complex) en terrein voor behoud respectievelijk voor transformatie in aanmerking komen (stap 3) en wat de uitgangspunten zijn voor het behoud respectievelijk de transformatie (stap 4). Deze keuzes bepalen uiteindelijk de mogelijkheden voor het programma. Tabel 2 : verbanden tussen de verschillende aspecten In de praktijk liggen de keuzes uiteraard niet zo scherp. Ook zijn de keuzes in de praktijk niet zo lineair als hier boven voorgesteld; in werkelijkheid zal de keuze voor een bepaalde benadering iteratief zijn. Het schema is vooral bedoeld om duidelijk te maken waar de accenten kunnen liggen tijdens het ontwikkelproces. Het is bedoeld als hulpmiddel om heldere keuzes te kunnen maken over de omgang met cultuurhistorische en ruimtelijke waarden. 6 VOORBEELD MUNITIEOPSLAG STEGERVELD Het Stegerveld is één van de 53 militaire gebieden in Nederland die door het ministerie van Defensie zijn overgedragen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De meeste terreinen liggen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en moeten groen ontwikkeld worden in het kader van het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PROMT). De opbrengst van de ontwikkeling van bepaalde terreinen moet de kosten dekken van andere terreinen. Stegerveld is een complex dat geld moet opleveren. Daarnaast is Stegerveld onderdeel van het pilotproject Zorglandgoederen van de DLG. Voor het Stegerveld lag ten tijde van de adviesaanvraag reeds een concreet voorstel op tafel voor de ontwikkeling van een zorglandgoed. Initiatiefnemer van dit plan is de zorginstelling Baalderborg. De DLG en de provincie hebben het gevraagd ruimtelijke randvoorwaarden te formuleren voor dit concrete programma Omgekeerd proces Bij de ontwikkeling van de locatie Stegerveld zijn veel doelstellingen en randvoorwaarden van bovenaf opgelegd. In het Project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PROMT) zijn de bunkers als cultuurhistorisch waardevol aangemerkt. In het PROMT is ook bepaald dat deze locatie geld moet opleveren zodat op andere locaties natuur kan worden ontwikkeld. De DLG ziet de locatie als een geschikte plek om een pilotproject te ontwikkelen voor zorglandgoederen. De provincie heeft de randvoorwaarde gesteld dat de locatie valt onder de Rood voor Rood regeling en dat er geen uitbreiding van het gebouwd oppervlak mag plaatsvinden. Ook heeft de provincie aangegeven dat de natuurwaarden in het gebied moeten worden versterkt en dat de omliggende boeren geen beperking mogen ondervinden van de ontwikkeling. Met deze doelstellingen en beperkingen is het lastig om tot een goed plan te komen waar ruimtelijke kwaliteit en programma elkaar versterken. Het probleem van het proces tot nu toe is dat vanuit verschillende sectoren en vanuit uiteenlopende belangen eisen op tafel liggen die niet uit de locatie zelf voortkomen. Deze algemene beleidsdoelstellingen kunnen niet op een abstract niveau worden geïntegreerd. Integratie van (algemene) doelstellingen en (lokale) potenties kan alleen wanneer de locatie het uitgangspunt is voor het formuleren van een ruimtelijke en programmatisch concept. Algemene beleidsdoelstellingen zijn nuttig om richting te geven aan concrete ontwikkelingen maar mogen niet te knellend zijn. In het huidige planproces moeten teveel doelen worden gediend en de doelstellingen zijn voor een deel tegenstrijdig. De doelstelling voor het ontwikkelen van een markant gebouw in het landschap als onderdeel van een zorglandgoed en het behouden en voor bezoekers openstellen van de bunkers, gekoppeld aan het recreatieve netwerk verhoudt zich slecht met het ontwikkelen van een zorginstelling voor autisten die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving. Ook de doelstelling om het gebouwd oppervlak te beperken (in het kader van de Rood voor Rood regeling) is geen optimale randvoorwaarde voor een zorgprogramma

7 7 Munitieopslag Stegerveld

8 dat bij voorkeur op één laag is gesitueerd. De wens om vanuit een cultuurhistorisch belang de ruimtelijke structuur van het terrein te behouden betekent dat het karakter van een door bossen verborgen terrein grotendeels gehandhaafd dient te blijven. Dit is tegenstrijdig met het uitgangspunt de locatie te laten vallen onder de Rood voor Rood regeling waarbij het gaat om het weghalen van ontsierende (agrarische) gebouwen in het (open) landschap. Ook past het niet bij de doelstelling een landgoed te realiseren waar een open relatie met het landschap juist uitgangspunt is. Uiteraard kunnen in de planvorming de nuances worden gevonden waarmee een deel van de in eerste instantie tegenstrijdige doelstellingen toch met elkaar kan worden verzoend. Maar het risico voor een verwaterd plan is groot. CULTUURHISTORISCHE WAARDE MUNITIECOMPLEX STEGERVELD De 53 militaire gebieden die door het ministerie van Defensie worden overgedragen vertegenwoordigen een deel van onze militaire en politieke geschiedenis tijdens de koude oorlog. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken of een deel van deze terreinen behouden kan blijven om de herinnering aan deze periode levend te houden. De terreinen bieden de mogelijkheid om deze geschiedenis fysiek ervaarbaar te maken. Het Munitiecomplex Stegerveld is geen alledaagse plek. De bunkers hebben een markante vorm en de bijbehorende dienstgebouwen hebben een karakteristieke militaire architectuur. De inrichting van het terrein staat geheel in dienst van het camoufleren van de militaire functie. Deze karakteristieken maken het terrein bijzonder. Tegelijkertijd is de ruimtelijke en architectonische kwaliteit niet bijzonder hoog. Behoud van de bunkers, de dienstgebouwen en de ruimtelijke structuur heeft op zichzelf geen hoge prioriteit. De bunkers en de ruimtelijke structuur hebben echter wel een grote potentie bij een ander gebruik. Het moet dan wel gaan om een functie waarbij de vorm van de bunkers en het bos optimaal worden gebruikt en kunnen worden ervaren. Gebruik als opslagruimte is mogelijk maar maakt geen gebruik van de ruimtelijke potentie. 8 OMGEVING De locatie ligt op een bijzondere plek in Overijssel. Op de grens van het hoogveen ten noorden van de Coevorderweg en nabij het Vechtdal ten zuiden van de locatie. De locatie ligt in een gebied waar bossen en open landbouwgronden elkaar afwisselen. Geomorfologisch is het een bijzonder gebied, in een relatief klein gebied komt een groot aantal geomorfologische typen voor. Het vormt daarmee een dwarsdoorsnede van een groot deel van de landschappen die in Nederland voorkomen. Rond het Vechtdal en de Coevorderweg is een groot aantal recreatieve voorzieningen gelegen. Met name ten zuiden van de Vecht ligt een groot aantal landgoederen. Bijzonder zijn ook de historische buurtschappen, waaronder het nabijgelegen Junne en Stegeren. Belangrijk voor het recreatieve netwerk is het Pieterpad dat op korte afstand de locatie passeert. Bij de ontwikkeling van de locatie zijn twee potenties van belang: de ligging in het recreatieve netwerk en het Vechtdal als recreatieve en natuurlijke zone. Recreatief netwerk Van belang in de toekomst is het downgraden van de N34. Daarmee kan de recreatieve potentie van de route sterk worden vergroot. Recreatieve voorzieningen langs deze weg zullen daarmee een sterker natuurlijk profiel kunnen krijgen (minder gericht op het doorgaande verkeer). Het Stegerveld zou hier op in kunnen spelen. De Oosterdijk, de weg die grenst aan de westzijde van het Stegerveld, is als route naar het Vechtdal een andere potentie. In de huidige situatie is deze route nauwelijks zichtbaar. Bij herontwikkeling van het Stegerveld zou deze route beter kunnen aansluiten op de Coevorderweg en daarmee de route naar de Vechte en Junne kunnen verbeteren. Daarmee ontstaat bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om het Stegerveld via een extra rondje aan te sluiten op het Pieterpad.

9 BESTAANDE SITUATIE Camouflagelandschap De ruimtelijke structuur van de locatie wordt vooral gekenmerkt door de beslotenheid. Verschillende lagen in de bosstructuur creëren tezamen een camouflagelandschap. Er zijn vier lagen te onderscheiden: de randbossen, de haag, het middenbos en het bos boven de bunkers. De randbossen zijn onderdeel van de bossen in de omgeving, deze vormen een kader voor de open landbouwgronden. De haag is een continue rij bomen langs het hek. Aan beide zijden van het hek ligt een pad ten behoeve van de bewaking van het terrein. Het middenbos ligt rondom de opslagplaatsen. Doordat de open plekken klein zijn, worden de gebouwen vanuit de lucht gecamoufleerd. Bij de grote bunkers groeien er bovendien bomen op de bunkers. Vier vormen van camouflage 9 Situering De verschillende lagen in het camouflagelandschap bieden verschillende mogelijkheden om de bebouwing te situeren in het landschap. Elke vorm gaat op een andere manier om met de relatie tussen gebouw(en) en context. De wijze waarop de bebouwing wordt gesitueerd heeft consequenties voor het type programma dat op de locatie kan worden geplaatst. Globaal zijn er twee mogelijkheden: het behouden van de bestaande beslotenheid of het openen van het bos naar de omgeving. Elk van deze twee ruimtelijke modellen zal geschikt zijn voor een specifiek programma. Vier vormen van situering

10 Bomen op bunker 10 Ruimtelijke potentie en programma Er zijn twee mogelijkheden voor de ruimtelijke structuur van Stegerveld. De eerste is gebruik te maken van de ruimtelijke potenties van de locatie. Dat zijn vooral de markante bunkers en de omgeving (Vechtdal, N34/Coevorderweg/Ommerweg). De tweede is gebruik te maken van de geïsoleerde ligging als gevolg van de afscherming door de bosranden. In het eerste geval leent de structuur zich voor een openbaar programma waarbij Stegerveld ook als monument of eventueel als historische belevenis bezocht kan worden. Commerciële en culturele functies liggen dan voor de hand. Ook een goede aantakking aan het recreatieve netwerk past bij dit concept. In het tweede geval past juist een programma dat weinig relaties met de omgeving nodig heeft. De zorginstelling voor autisten past hier uiteraard goed bij. Hoofdkeuze: open of gesloten

11 COLOFON Dit is een uitgave van Zwolle, juni 2010 Adviezen van adviseert vanuit een onafhankelijke positie en heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel te versterken en te verbeteren. Het atelier hanteert daarbij een brede betekenis van het begrip ruimtelijke kwaliteit, waarbij de combinatie wordt gezocht tussen het versterken en benutten van de ruimtelijke structuur en de ontwikkelpotentie van een gebied. Hierbij worden sociale-, mentale-, economische- en duurzaamheidaspecten meegenomen. Het Atelier adviseert aan de voorkant van planvorming en helpt om de opgave goed te definiëren en stimuleert goed opdrachtgeverschap. Met het advies van kunnen partijen zich gesterkt voelen in hun onderhandelingspositie met anderen. Het Atelier neemt niet de plaats in van een extern adviesbureau en maakt dus ook geen concrete plannen. De adviezen zijn publiek en staan op de website van. Ook worden ze onder de aandacht gebracht bij de relevante opdrachtgevende partijen. is een onafhankelijke werkplaats waar op diverse manieren wordt gewerkt aan ruimtelijke kwaliteit in Overijssel: onderzoekend, agenderend en adviserend. Door de interactieve werkwijze heeft het atelier de functie van leerwerkplaats waar verschillende vakdisciplines elkaar ontmoeten en samenwerken. is van Het Oversticht, Kunst & Cultuur Overijssel, Dienst Landelijk Gebied, Landschap Overijssel, Architectuurcentrum Twente, de waterschappen in Overijssel en Provincie Overijssel. Reacties of vragen naar aanleiding van dit advies? Secretariaat T.a.v. Margien Katerberg Harm Smeengekade AK Zwolle T E 11

12

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 Cultureel Erfgoed Wat is er aan de hand De bescherming van het cultureel erfgoed koppelen aan

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe

Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit. Assen 27 oktober 2009. Aanleiding. Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit Assen 27 oktober 2009 Aanleiding Ruimte-voor-ruimte regeling in Drenthe Hoe draagt de werkwijze van het Atelier Overijssel bij aan Ruimtelijke kwaliteit? Kan de benadering

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming

Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming INITIATIEFNEMERS DIE EEN WAARDEVOL OUD GEBOUW EEN NIEUWE FUNCTIE WILLEN GEVEN, LATEN DE MOGELIJKHEDEN DAARTOE VAAK EERST ONDERZOEKEN. DAT STIMULEERT HET

Nadere informatie

Rood voor Rood. Gemeente Dinkelland september 2015

Rood voor Rood. Gemeente Dinkelland september 2015 Rood voor Rood Gemeente Dinkelland 2015 1 september 2015 1 Inhoud Rood voor Rood... 1 1. Inleiding... 3 2. Beleidskader... 3 3. Definitiebepalingen... 4 4. Slooplocatie... 5 5. Herbouwlocatie... 6 6. Rood

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden

Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden Actualisatie 2013 TasT, projecten voor tastbaar erfgoed in opdracht

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Welstandsparagraaf 21 Vrije landelijke bebouwing

Welstandsparagraaf 21 Vrije landelijke bebouwing Welstandsparagraaf 21 Vrije landelijke bebouwing EHS luchthaven Twente voorlopig ontwerp EHS 2 uitkijktoren cortenstaal hout natuurlijke uitstraling vormgegeven borden hergebruik betaand gebouw bunker

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Onze aanpak Het SAMEN doorlopen van 3 basisvragen

Onze aanpak Het SAMEN doorlopen van 3 basisvragen Opgave Analyse Probleemstelling U geeft aan dat het welstandbeleid: Onvoldoende de ruimtelijke kwaliteiten van de binnenstad waarborgt Onvoldoende handvatten geeft om ruimtelijke kwaliteit te behouden

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014

Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014 Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014 1 Inleiding Op 5 november 2013 heeft het college van B en W besloten een bestemmingsplanprocedure op te starten voor de nieuwbouw en restauratie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser

Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser September 2017 Afdeling BSP 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Algemeen; Erfgoed in het bestemmingsplan... 3 2.1 Rekening houden met cultuurhistorie...

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Giethoorn, Kanaaldijk 3 Baars, Baarsweg 19a Bijlage bij het besluit van gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van 18 juni 2013, besluitnummer 2013/

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen Nederland

Nieuwe landgoederen Nederland Ruimte en Milieu Nieuwe landgoederen Nederland Bouwen aan een groene omgeving 02 Wie aan een landgoed denkt, stelt zich een ruim, bosrijk terrein voor met daarop een stijlvol gebouw. Het natuurschoon voert

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i

m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i m a s t e r p l a n G e m e e n l a n d s h u i s S p a a r n d a m j a n u a r i 2 0 1 3 Het Rijnlandshuis - Gemeenlants Huys van Rynlant (ca. 1627) Inhoud Inleiding 5 Inventarisatie 7 Huidige gebouwen

Nadere informatie

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen)

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de elf aardbevingsgemeenten (excl. de Stad Groningen) Provinciale Commissie Groningen Secretariaat: Haddingestraat 24 9711 KD GRONINGEN e-mail: secretarisheemschutgroningen@gmail.com (per e-mail verzonden) Groningen, 30 mei 2016 Aan de Colleges van Burgemeester

Nadere informatie

Landelijk modern wonen in Zenderen

Landelijk modern wonen in Zenderen Landelijk modern wonen in Zenderen Projectnummer: 11-143 Erve Rupert: Droom wordt werkelijkheid Een authentiek knooperf in harmonie met het omringende landschap Het realiseren van Erve Rupert is een droom

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten Benadering van VAB s Crijns Rentmeesters bv Bianca Göertz Rentmeester van nu Rentmeester: traditioneel beheerder onroerend goed Rentmeester van nu: ook ontwikkeling onroerend goed All-round adviseur ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

HEILIG LAND STICHTING Het Kerkebos: een funeraire inrichtingsschets. April 2009

HEILIG LAND STICHTING Het Kerkebos: een funeraire inrichtingsschets. April 2009 HEILIG LAND STICHTING Het Kerkebos: een funeraire inrichtingsschets April 2009 1916 Plantekening 1913 Het Kerkebos een funeraire inrichtingsschets Rapporten: Holtland Dendroconsult; Het Kerkebos, opwaardering

Nadere informatie

Memo. Variant 1C Deze variant ligt aan de noordzijde van de spoorbaan, in aansluiting op het station en de bebouwingsrand van Uitgeest.

Memo. Variant 1C Deze variant ligt aan de noordzijde van de spoorbaan, in aansluiting op het station en de bebouwingsrand van Uitgeest. Aan G. Murtas Van M. Wassens Telefoon 030-265 4807 Projectnummer RA001714 Onderwerp Toelichting inpassing mogelijke opstellocatie omgeving Uitgeest Datum 4 september 2014 ProRail onderzoekt verschillende

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o.

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Bijlage 3 bij regels Inventarisatie Stads- en dorpsgezicht Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Omvang gebied Wilhelminastraat, Kroonstraat, Julianastraat

Nadere informatie

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) DOEL: richtinggevende uitspraak van de commissieleden! Inhoud presentatie (wie/wat)

Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) DOEL: richtinggevende uitspraak van de commissieleden! Inhoud presentatie (wie/wat) Cultureel Erfgoed in (bestemmingsplannen) Inhoud presentatie (wie/wat) - Leo Dijkstra (gemeente) landschapshistoricus & -ontwerper - Wat is cultuurhistorie - Hoe zit dat in Ten Boer? - Beschouwing van

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen

Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen 12 12 12 Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Paulien van der Lely Dienst Visie & Regie afd. Ruimtelijke Ontwikkeling beleidsadviseur stedenbouw o.a. cultuurhistorisch

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 2 BEELDKWALITEITSPLAN DE ERVEN ROCKANJE INLEIDING EN DOEL: Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de gemeente Westvoorne te

Nadere informatie

Limosterrein Nijmegen

Limosterrein Nijmegen 44 Het einde van de koude oorlog betekende ook het einde van de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School. Een opleiding met 3000 studenten op een terrein van 16,4 ha. De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787)

Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Routeboek functieverandering Bijlage bij structuurvisie Functieverandering NL.IMRO.0233.SVfunctiever-0401 Gemeente Ermelo (12063787) Inleiding In dit routeboek wordt een beschrijving gegeven van de stappen

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Principeverzoek Windgatseweg 1a Rockanje

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Principeverzoek Windgatseweg 1a Rockanje AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 111524 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Onderwerp: Principeverzoek Windgatseweg 1a Rockanje Besluit: 1. Onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek;

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur; gelet op de Erfgoedverordening Etten-Leur; gelet op de

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

Mooi Prachtig Ongerept. En boeren?

Mooi Prachtig Ongerept. En boeren? Mooi Prachtig Ongerept En boeren? Schoonheid Pracht en praal Genieten Miljoenen mensen ORGANISATIE PROJECT OPDRACHTGEVER RCE LLTB Provincie Limburg OPDRACHTNEMER Heusschen Copier SatijnPlus EVALUATIE

Nadere informatie

Bijlage L bij het TB Achtergronddossier Geluid; Nadere onderbouwing keuzes Nazareth

Bijlage L bij het TB Achtergronddossier Geluid; Nadere onderbouwing keuzes Nazareth Bijlage L bij het TB Achtergronddossier Geluid; Nadere onderbouwing Pagina 1 van 7 36584v4 november 2010 Pagina 2 van 7 1.0 Onderzoeksvraag Deze notitie is opgesteld als nadere onderbouwing voor de keuzes

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

10 Principes 29 september 2015

10 Principes 29 september 2015 10 Principes 29 september 2015 Ligging Karakteristiek Optelsom van de eenheid 0. INTRO Tien principes voor goede inpassing van de koepel in Haarlem 1. vastmaken aan de stad 2. typologie van de compositie

Nadere informatie

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving en industrieterrein. Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen,

Nadere informatie

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Handleiding voor de aanwijzing van zaken en terreinen als gemeentelijk monument en gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht Inhoud Inleiding 3 Bovengrondse monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

VAB s in De Wolden. Bedrijvigheid in voormalige agrarische bebouwing

VAB s in De Wolden. Bedrijvigheid in voormalige agrarische bebouwing VAB s in De Wolden Bedrijvigheid in voormalige agrarische bebouwing De Wolden: Plattelandsgemeente ZW-Drenthe Ontstaan uit gemeenten Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde 17 kernen Gemeente De Wolden:

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding alterra lei landbouw, natuur en voedselkwaliteit PLANNEN MET NATUUR! Groene wet- en regelgeving en decentrale overheden Inleiding De veranderende natuurwetgeving heeft grote gevolgen voor gemeenten en

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) Beleid Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 1 Inhoud Begripsbepalingen 1. Inleiding 4 2. Kwaliteitsdoelen en toetsingskaders 4 2.1 Provinciaal beleid 4 2.2 Gemeentelijk beleid 5 3. Reikwijdte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 07-02-2017 Nummer voorstel: 2017/16 Voor raadsvergadering d.d.: 21-03-2017 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie