PROVINCIAAL ACCOMMODATIE FONDS EVALUATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIAAL ACCOMMODATIE FONDS 2007-2010 EVALUATIE"

Transcriptie

1 PROVINCIAAL ACCOMMODATIE FONDS EVALUATIE Februari

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag Informatievoorziening PAF Pag Wijze van aanvragen/ondersteuning Pag Aanvragen en resultaten Pag Weigeringsgronden Pag Gemeentelijke cofinanciering Pag Overeenkomsten Pag Verenigingen Pag Uitvoeringslasten Pag Huis voor de Sport Pag en verder Pag Eindconclusies Pag. 13 2

3 1. Inleiding Op 22 december 2006 hebben Provinciale Staten ingestemd met de nieuwe subsidieregeling 'Provinciaal Accommodatie Fonds'. Daarbij is besloten om het college van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te geven subsidies te verlenen zonder voorafgaande consultatie van Provinciale Staten, onder de voorwaarde dat zij achteraf zullen worden geïnformeerd over de verleende subsidies in de vorm van renteloze leningen. Het Provinciaal Accommodatie Fonds werd gevuld met ,-. Met deze regeling worden renteloze leningen verstrekt aan sportverenigingen met een accommodatie, en/of onderdelen daarvan, in eigen beheer. Renteloze leningen voor huisvestingsvoorzieningen zoals: nieuwbouw, uitbreidingen, renovatie, aanpassingen en groot onderhoud. Het doel van het PAF is om genoemde sportverenigingen beter in staat te stellen hun bestaande sportaccommodatie te handhaven, op te waarderen, en/of nieuwe voorzieningen te realiseren. Met het fonds wordt een mogelijke verschraling van de sportaccommodaties tegengegaan en worden sportverenigingen in staat gesteld een betere opvang en faciliteiten te bieden aan hun sporters. Dit laatste komt ten goede aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in steden, wijken en dorpen. De aanwezigheid van goede en voldoende sportvoorzieningen is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de sport in onze provincie. De renteloze leningen zijn daarbij alleen bedoeld voor 'aard en nagelvaste' investeringen. Deze notitie betreft de evaluatie van de subsidieregeling Provinciaal Accommodatie Fonds Informatievoorziening PAF De afgelopen vier jaren hebben 21 sportverenigingen, met een accommodatie in eigen beheer, een beroep op het Provinciaal Accommodatie Fonds gedaan. Informatie over het fonds werd in de regionale dagbladen gepubliceerd en was te vinden op de provinciale website (inclusief aanvraagformulier) en op de provinciale tekstpagina bij TV Noord. De folder c.q. brochure werd verspreid via de afdelingen CK en CW. Bovendien was de regeling opgenomen in de subsidiewijzer van de afdeling CW inclusief een toelichting. Verder werd de informatie over PAF aan sportverenigingen en gemeenten geleverd via het Huis voor de Sport. Deze provinciale sportondersteuningsorganisatie bood de afgelopen vier jaren ondersteuning aan sportverenigingen bij het tot stand komen van een aanvraag in het kader van PAF. Tijdens het reguliere overleg ambtenaren sport, dat in onze provincie meerdere malen per jaar plaatsvindt, is in 2007 de subsidieregeling met een presentatie toegelicht. Bovendien kwamen de resultaten van elke subsidieronde in dit overleg aan bod zodat gemeenten over de subsidieverleningen jaarlijks werden geïnformeerd. Een informatiezoeker c.q. sportvereniging was derhalve goed in staat om de gewenste informatie via verschillende kanalen en op een vrij eenvoudige wijze te verkrijgen. Gelet op het aantal en de spreiding (gebied van herkomst) van de ingediende aanvragen is de conclusie te trekken dat belanghebbenden redelijk tot goed op de hoogte waren van het bestaan van de regeling. Conclusie 1 de informatievoorziening over de subsidieregeling Provinciaal Accommodatie Fonds is intensief en via meerdere kanalen (media, Huis voor de Sport, gemeenten) verlopen. Sportverenigingen met een eigen accommodatie, of onderdelen daarvan, in eigen beheer waren redelijk tot goed op de hoogte van het bestaan en de mogelijkheden van de regeling 3 Wijze van aanvragen/ondersteuning De subsidieregeling Provinciaal Accommodatie Fonds voorzag de afgelopen vier jaren in een behoefte. Het aanvraagformulier werd goed ingevuld. Waar het nogal eens aan schortte was de volledigheid van de aanvraag. Vaak ontbraken stukken als een meerjarenonderhoudsplan of jaarrekening en ook kwam het geregeld voor dat de cofinanciering van de gemeente nog niet geregeld was. Als aanvragen onvolledig waren werd de indiener in de gelegenheid gesteld om deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te vullen. In voorkomende gevallen werd de conceptaanvraag eerst ambtelijk voorbesproken voordat deze definitief werd ingediend. Over veruit de meeste aanvragen vond in de beginfase ambtelijk contact c.q. overleg plaats op het provinciehuis en werd in meerdere gevallen het Huis voor de Sport ingeschakeld voor ondersteuning bij het opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan (MOP). Het Huis voor de Sport heeft specifiek voor die vorm van ondersteuning een ondersteuningspakket MOP ontwikkeld. 3

4 In 2008 hebben de roeivereniging Gyas en de hockeyvereniging GHBS gebruik gemaakt van de ondersteuning door het Huis voor de Sport. In 2009 hebben GRC, VV Siddeburen en VV Wildervank gebruik gemaakt van de ondersteuning door het Huis voor de Sport. In 2010 hebben de VV Helpman en de TV Oldencate van de ondersteuning van het Huis voor de Sport gebruik gemaakt. Let wel, van de 21 aanvragen gedurende waren er slechts 3 sportverenigingen die op het moment van indiening een meerjaren- onderhoudsplan hadden opgesteld en bijgevoegd. De sportverenigingen die uiteindelijk voor een renteloze lening in aanmerking zijn gekomen en die bij het indienen van de aanvraag geen MOP hadden bijgevoegd hebben op ons verzoek alsnog een MOP laten opstellen om de aanvraag voor besluitvorming compleet te krijgen. Deze sportverenigingen hebben daarbij aangegeven dat zij in de toekomst blijven gebruik maken van het MOP. 1 aanvragen werden over het algemeen onvolledig ingediend. Sportverenigingen hebben voldoende gelegenheid gekregen de ontbrekende gegevens alsnog aan te vullen 2 slechts 3 van de 21 sportverenigingen had bij het indienen van de aanvraag een meerjarenonderhoudsplan aangeleverd. 4 Aanvragen en resultaten In de jaren zijn in totaal 21 aanvragen in het kader van PAF ingediend. In onderstaande tabel staat vermeld hoeveel van deze aanvragen werden gehonoreerd en geweigerd. Bovendien wordt specifiek aandacht geschonken aan de aanvragen die door sportverenigingen vanuit de stad zijn ingediend omdat er in de stad in verhouding met de rest van de provincie veel sportverenigingen zijn met een eigen accommodatie. Let wel, bij het interpreteren van resultaten en percentages moet terdege rekening gehouden worden met de geringe aantallen! Aantal aanvragen en weigeringen totaal aanvragen verleend geweigerd aantal bedrag verleend (1)* (1) (naar 2010) 2 (2) ** (1) totaal (5) * tussen haakjes staat het aantal verleende leningen ** exclusief 2 aanvragen die vanuit PAF Ronde 2009 meegingen naar PAF ronde 2010 In 2007 werden 6 aanvragen ingediend waarvan uiteindelijk 4 werden gehonoreerd. Van deze 4 gehonoreerde aanvragen is er slechts 1 naar een sportvereniging in de stad gegaan. In totaal werden ,- aan renteloze leningen aan sportverenigingen verleend. In 2008 werden 4 aanvragen ingediend. In dit jaar was het aantal aanvragen vanuit de stad (75%) relatief gezien hoog. Echter, 1 aanvraag werd ingetrokken, 1 aanvraag werd aangehouden omdat deze nog niet beslissingsrijp was en 1 werd gehonoreerd. De andere aanvraag (tennisvereniging De Wilp uit De Wilp) werd ook gehonoreerd. In totaal werden in deze ronde ,- aan renteloze leningen verleend. In 2009 werden 5 aanvragen ingediend en was er nog 1 aangehouden aanvraag van de vorige ronde. Drie aanvragen kwamen uit de stad (50%) en 3 daarbuiten (Wildervank, Siddeburen, Winsum). Twee aanvragen vanuit de stad werden gehonoreerd en 1 aanvraag uit de stad werd buiten behandeling gelaten (dit betrof de aangehouden aanvraag van 2008). Dit laatste na herhaaldelijke pogingen van de kant van de provincie om de aanvraag volledig te krijgen. Hetgeen uiteindelijk niet is gelukt. Naast de 2 verleende renteloze leningen richting verenigingen in de stad is ook een renteloze lening vertrekt aan de voetbalvereniging Siddeburen (gemeente Slochteren). In totaal is in 2009 voor aan renteloze leningen beschikbaar gesteld. 4

5 In 2010 werden er 6 aanvragen ingediend en waren er nog 2 aangehouden aanvragen van de vorige ronde. Er kwam 1 aanvraag uit de stad (12%) en 7 daarbuiten (Wildervank, Winsum, Kolham, Zuidhorn, Veendam, Spijk en Ter Apel). De twee laatstgenoemde aanvragen werden gehonoreerd en daarnaast werd de aanvraag vanuit de stad ook gehonoreerd. De aanvragen die als kansrijk werden beschouwd in 2009 (Winsum en Wildervank) zijn alsnog in 2010 geweigerd omdat ze uiteindelijk niet aan de criteria van het PAF konden voldoen. Overall zijn in de periode in totaal 21 aanvragen ingediend. Van deze aanvragen kwam 33% (7 stuks) uit de stad en tweederde (14 stuks) van sportverenigingen elders uit de provincie. Iets afwijkende percentages zie je terug bij de uiteindelijke verleningen van renteloze leningen. Van de verleningen zijn er 5 in de stad terechtgekomen en 7 buiten de stad. Een verklaring is dat de gemeente vanaf het begin van de regeling bereid is geweest om cofinanciering te leveren en dat bij een aantal gemeenten buiten de stad dit niet het geval is geweest. Het niet verkrijgen van cofinanciering heeft in meerdere gevallen weigeringen opgeleverd buiten de stad. Verder kan worden geconcludeerd dat er in de periode geen stortvloed aan aanvragen is binnengekomen. Van de ,- die het fonds ter beschikking had is in de afgelopen periode ,- aan renteloze leningen verstrekt. In de afgelopen 4 jaren hebben we geen situatie gekend waarbij er sprake was van een groter beroep op de aanwezige middelen dan we middelen ter beschikking hadden. Met andere woorden, wij hebben in geen enkel jaar hoeven te prioriteren. Bovendien viel op dat het aantal ingediende aanvragen per jaar qua omvang bijna gelijk lag. Dit was op zich een prettige bijkomstigheid omdat in een situatie waarbij er in een jaar heel veel aanvragen tegelijk binnen zouden zijn gekomen, dit zou betekenen dat de jaren erna weinig tot geen sportverenigingen geholpen zouden kunnen worden. Dit laatste, omdat de bodem van het fonds dan bereikt zou zijn en er met de middelen die vanuit de aflossing terug waren gekomen slechts 1 of 2 sportverenigingen zouden kunnen worden geholpen bij de realisatie van hun plannen. Aanvragen, sport, voorzieningen en vestigingsplaats sportvereniging Sportvereniging Sport Plaats Gemeente Voorziening WVV Winschoten Oldambt uitbreiding clubgebouw MC Delfcross Knickerbockers Fietscros Delfzijl Delfzijl nieuwbouw kantine nieuwbouw clubhuis VV Eemsboys Delfzijl Delfzijl nieuwbouw clubgebouw AVF Fivel ZNC Zuidbroek Atletiek Delfzijl Zuidbroek Delfzijl Menterwolde restauratie clubhuis restauratie clubhuis LTC De Wilp ASGR Gyas GCHC GHBS Tennis Roeien Hockey Hockey De Wilp De Marne nieuwbouw clubgebouw nieuwbouw botenhuis nieuwbouw clubhuis nieuwbouw clubhuis VV Wildervank VV Siddeburen GRC HC Winsum CVV Oranje Nassau MHC Daring VV Helpman TATC Hockey Hockey Tennis Wildervank Siddeburen Winsum Veendam Ter Apel Veendam Slochteren Winsum Veendam Vlagtwedde uitbreiding kleedruimten uitbreiding kleedruimten nieuwbouw clubhuis nieuwbouw clubhuis groot onderhoud kleedruimten aanpassing toiletgroep en kleedruimten uitbreiding en renovatie clubgebouw groot onderhoud clubgebouw HC Westerkwartier TV Kolham TV Oldencate totaal 21 Hockey Tennis Tennis Zuidhorn Kolham Spijk Zuidhorn Slochteren Delfzijl uitbreiding clubgebouw beregeningsinstallatie groot onderhoud clubgebouw 5

6 Om dieper op de regionale spreiding in te gaan is bovenstaande tabel samengesteld. Naast de regionale spreiding zegt deze tabel iets over de aard van de sportvereniging en de gevraagde voorziening. Hierbij zijn alle ingediende aanvragen betrokken en zo ook de aanvragen die uiteindelijk werden geweigerd. De meeste PAF-aanvragen kwamen van voetbalverenigingen (9 van de 21) en tennis- en hockeyverenigingen (beiden 4). Dit bevestigt de uitkomst van het onderzoek dat aan de basis heeft gestaan van PAF. Het zijn namelijk vooral de voetbal- en tennisverenigingen in onze provincie die accommodaties of onderdelen daarvan in eigen beheer hebben. Toch is het goed geweest om te constateren dat ook sporten als hockey, roeien, fietscrossen en atletiek bekend waren met de regeling en een aanvraag hebben ingediend. De gevraagde voorzieningen hadden veelal betrekking op nieuwbouw en renovatie van het clubgebouw. E.e.a. liep geheel in de pas met het doel van de regeling. De beregeningsinstallatie van TV Kolham leverde een weigering op omdat het een voorziening betrof die buiten de regeling viel. Delfzijl en zijn de gemeenten waarvandaan de meeste aanvragen zijn binnengekomen. In totaal zijn 10 gemeenten betrokken geweest bij het indienen van een PAF-aanvraag en 6 daarvan hebben daadwerkelijk cofinanciering geleverd bij de realisatie van de plannen. 1 in totaal hebben 21 sportverenigingen met een accommodatie, of onderdelen daarvan, in eigen beheer een beroep gedaan op het PAF 2 aan 12 sportverenigingen werden renteloze leningen verstrekt 3 de aanvragen van 8 sportverenigingen werden geweigerd, 1 aanvraag werd door de sportvereniging ingetrokken 4 van de ,- aan beschikbare middelen is in totaal ,- aan renteloze leningen verleend 5 de meeste aanvragen PAF werden ingediend door voetbal-, tennis- en hockeyverenigingen. E.e.a. bevestigt de uitkomst van het onderzoek dat de basis heeft gevormd van het PAF dat voetbal en tennis de takken van sport zijn waarbinnen de meeste sportverenigingen opereren met een eigen accommodatie. 5 Weigeringsgronden In de eerste twee jaren (2007 en 2008) had 1 sportvereniging (GCHC) de aanvraag ingetrokken. Een andere aanvraag (GHBS ) werd geweigerd omdat aan een aantal criteria van de subsidieregeling niet werd voldaan, namelijk: cofinanciering gemeente en meerjarenonderhoudsplan. In overleg met deze sportvereniging werd geconcludeerd dat het plan zich nog in de fase van planvorming bevond en dat ook de gemeente nog voor ondersteuning benaderd diende te worden. Wel werd destijds aan deze vereniging geadviseerd om een beroep te doen op de ronde De overige 2 aanvragen werden geweigerd (WVV Winschoten en MC Delfcross) omdat deze aanvragen niet voldeden aan de criteria van PAF. In beide gevallen was er geen cofinanciering van de gemeente, geen meerjarenonderhoudsplan en ook geen goed dekkingsplan. Beide verenigingen werden in de gelegenheid gesteld om dit alsnog te realiseren. Echter, dit is de sportverenigingen niet gelukt en er zijn toentertijd verder ook geen signalen vanuit de sportverenigingen en de gemeenten gekomen dat de plannen daadwerkelijk zouden doorgaan. Vandaar dat er geen ondersteuning door provincie is gekomen. In 2009 werden 2 aanvragen geweigerd vanwege het niet voldoen aan (met name) de voorwaarde van cofinanciering door gemeente. Beide verenigingen zijn hierover nog in gesprek met de betreffende gemeenten en vandaar dat deze aanvragen meegenomen worden naar de ronde PAF De aanvraag van de hockeyvereniging GHBS is buiten behandeling gelaten omdat de aanvraag niet volledig is gemaakt door de vereniging ondanks de vele pogingen hiertoe van provinciezijde. In 2010 werd de aanvraag van TV Kolham geweigerd omdat de voorziening waarvoor subsidie werd aangevraagd de beregeningsinstallatie, geen voorziening betrof die onderdeel uitmaakte van de subsidieregeling. Verder is het de sportverenigingen waarvan de aanvraag vanuit 2009 was 6

7 doorgeschoven niet gelukt om hun aanvraag aan de criteria te laten voldoen. Bij VV Wildervank werd de renteloze lening geweigerd omdat de gemeente Veendam niet met cofinanciering over de brug kwam. Bovendien had de voetbalvereniging (als gevolg daarvan) nog geen meerjarenonderhoudsplan (MOP) op laten stellen. De andere doorgeschoven aanvraag van hockeyvereniging Winsum werd geweigerd omdat de plannen zich nog steeds in de uitwerkingsfase bevonden waardoor er geen duidelijkheid was over cofinanciering, de eigendomssituatie, het MOP en bovendien waren de benodigde ruimtelijkeplanologische procedures nog niet doorlopen. De aanvragen van de beide hockeyverenigingen MHC Daring Veendam en MHC Westerkwartier werden geweigerd omdat zij beiden de cofinanciering van de gemeenten niet rond kregen en daardoor ook op een aantal andere criteria van het PAF strandden. In de periode werd door geen enkele sportvereniging waarvan de aanvraag werd geweigerd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. 1 het niet verkrijgen van cofinanciering door gemeente is een belangrijke oorzaak gebleken van het weigeren van renteloze leningen. 2 sportverenigingen wachtten vaak eerst besluitvorming rond cofinanciering gemeente af voordat meerjarenonderhoudsplannen werden opgesteld en andere noodzakelijke maatregelen, zoals het starten van ruimtelijk-planologische procedures, werden getroffen 6 Gemeentelijke cofinanciering Uit bovenstaande blijkt dat cofinanciering door de gemeente bij lange na niet een uitgemaakte zaak was. De hoogte van een renteloze lening per project bedroeg maximaal 30% van de geraamde investeringen tot een maximum van ,-. Daarbij gold de voorwaarde dat de gemeente minimaal een in hoogte vergelijkbare bijdrage diende te leveren. Sportaccommodatiebeleid is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en maakt onderdeel uit van het gemeentelijke voorzieningenbeleid. De voorwaarde dat de lokale overheid de aanvraag zou ondersteunen en ook substantieel zou bijdragen aan de realisatie daarvan, was daarom een door de provincie logisch gekozen voorwaarde. Een aantal keren kwam het voor dat er een aanvraag bij ons werd ingediend, terwijl de gemeentelijk cofinanciering nog niet geregeld was, dan wel de besluitvorming hieromtrent was afgerond. Wanneer het onduidelijk was of en hoeveel een gemeente wilde bijdragen, dan werd het voor ons lastig om de hoogte van onze eigen bijdrage te bepalen. De afhandeling van de tender liep op deze wijze meerdere malen vertraging op. Overigens impliceerde de terughoudendheid van gemeenten niet dat de gemeenten weigerachtig of te armlastig waren om cofinanciering te leveren. Onze ervaring was dat gemeenten juist wel bereid waren om mee te denken over de financiering van de plannen, ondanks de soms beperkte financiële armslag. Binnen de gemeenten werd en wordt nog steeds verschillend omgegaan met subsidiëring van sportaccommodaties. Dit laatste gold evenzeer voor de mate van privatisering van de sportaccommodaties. Zo waren er gemeenten, zij het enkele, die geen privatisering van de sportaccommodaties hebben doorgevoerd of zullen gaan doorvoeren. In een aantal gevallen heeft onze regeling er juist toe bijgedragen dat de gemeente alsnog over de brug kwam met cofinanciering. Een ander mooi voorbeeld was dat de gemeente Slochteren de provinciale regeling als voorbeeld heeft gebruikt om zelf een subsidieregeling voor de sportverenigingen en hun accommodaties te ontwikkelen (het project VV Siddeburen 2009 is hiermede van het gevolg). 1 een aantal gemeenten is wel en een aantal gemeenten is niet bereid geweest om cofinanciering te leveren voor de door de sportverenigingen gewenste voorzieningen 2 gemeenten gaan verschillend om met privatisering van sportaccommodaties 3 in sommige gevallen heeft het PAF er juist voor gezorgd dat gemeenten met cofinanciering over de brug zijn gekomen 7

8 7 Overeenkomsten Tezamen met de sportverenigingen waaraan een renteloze lening werd vertrekt werden overeenkomsten opgesteld en ondertekend. Het tot stand komen van de overeenkomsten is voortdurend goed verlopen. Overeenkomsten werden in goed onderling overleg tot stand gebracht. Op grond van de ervaringen die wij inmiddels hebben opgedaan met de overeenkomsten, en in het bijzonder de naleving daarvan, is ons opgevallen dat de facturen (voor de aflossing van de renteloze lening) die twee keer per jaar door de provincie naar de sportverenigingen werden verstuurd netjes werden betaald. Echter, het nakomen van de andere verplichtingen zoals bijvoorbeeld het jaarlijks (gedurende de periode van aflossing) opsturen van de jaarrekening, daaraan wordt niet tot nauwelijks voldaan. Dit betekende een extra inspanning van onze kant om deze sportverenigingen te wijzen op hun verplichtingen zodat zij daar alsnog aan zouden voldoen. Hierbij merkten we dat we te maken hebben met sportverenigingen die organisatorisch draaien op basis van vrijwilligers. Waarschijnlijk mede door het verloop van deze vrijwilligers (bestuurlijk en organisatorisch) komt de continuïteit en het nakomen van de afspraken zoals verwoord in de overeenkomst onder druk te staan. Dit vraagt om blijvende aandacht van de kant van de provincie maar evenzeer van de sportverenigingen in kwestie. De verplichtingen die wij in de overeenkomsten hebben opgenomen zijn er voor om te kunnen volgen of de sportverenigingen met de kosten van groot en preventief onderhoud in de jaren die komen rekening houden. PAF is mede in het leven geroepen om de sportverenigingen juist te ondersteunen bij het meerjarenonderhoud. Als de sportverenigingen de overeenkomst niet nakomen kunnen wij niet beoordelen of zij de gemaakte MOP's daadwerkelijk inzetten (qua onderhoud en financieel). 1 overeenkomsten tussen sportverenigingen en provincie zijn in goed en onderling overleg tot stand gebracht 2 overeenkomsten werden op het punt van jaarlijks indienen van jaarrekeningen slecht nagekomen 3 facturen voor aflossing renteloze lening werden netjes betaald door de sportverenigingen 8 Verenigingen Aan de sportverenigingen, die van de provincie een renteloze leningen hebben gekregen, zijn de volgende vragen gesteld: a b c of het MOP nog steeds een belangrijke plaats inneemt binnen de sportvereniging (bestuurlijkorganisatorisch) welke reden is aan te voeren voor het niet naleven van de overeenkomsten wat is voor de sportvereniging de meerwaarde geweest van het PAF ad a. Alle sportverenigingen hebben aangegeven dat het Meerjarenonderhoudsplan nog steeds een belangrijke plaats inneemt binnen de organisatie van de sportvereniging. Een aantal verenigingen heeft het meerjarenonderhoudsplan c.q. het meerjarenonderhoud als apart agendapunt opgenomen binnen de bestuursvergaderingen. Bovendien werd door de sportverenigingen, die in de beginperiode van het PAF een renteloze lening hebben gekregen, aangegeven dat het MOP inmiddels is geactualiseerd. ad b. Voor het niet volledig nakomen van de overeenkomsten voeren verreweg de meeste sportverenigingen aan dat we te maken hebben met vrijwilligers en dat er een sterk verloop is onder die vrijwilligers. Er is geen sprake van onwil maar men zou het heel prettig vinden als er jaarlijks een mail of een brief van de kant van de provincie komt waarin gevraagd wordt om bijvoorbeeld een afschrift van de jaarrekening van 8

9 de sportvereniging op te sturen. De oproep aan de provincie wordt versterkt door het beeld dat bestaat bij het betalen van de aflossingen. Twee keer per jaar verstuurt de provincie facturen en die worden vervolgens netjes door de sportverenigingen betaald. ad c. De meerwaarde van PAF ligt volgens de sportverenigingen bij het wel of niet realiseren van (ver)bouwplannen van de accommodatie van de vereniging. Een aantal verenigingen gaf aan dat de plannen zonder renteloze lening van de provincie niet gerealiseerd zouden zijn (" we hadden het anders niet aangedurfd ", " de verbouwing zou niet zijn doorgegaan omdat we te weinig financiële armslag hadden ", " door de renteloze lening van de provincie kregen we net het financiële duwtje dat nodig was "). Een aantal verenigingen gaf aan dat zonder renteloze lening van de provincie de verbouwing wel zou zijn doorgegaan maar veel soberder van opzet (" gunstige regeling om oorspronkelijk en meest gewenste plan te kunnen realiseren ".) 1 Meerjarenonderhoudsplannen maken (inmiddels) bestuurlijk en organisatorisch belangrijk onderdeel uit van de sportverenigingen die van de provincie een renteloze lening hebben gekregen, 2 sportverenigingen willen graag een reminder als het gaat om het nakomen van de verplichtingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomsten, 3 Sportverenigingen die een renteloze lening van de provincie hebben ontvangen zijn van mening dat er een meerwaarde is uitgegaan van het PAF. 9 Uitvoeringslasten In 2006 werd destijds bij de berekening van de verwachte uitvoeringskosten van het Provinciaal Accommodatie Fonds uitgegaan van de kosten van inzet personeel (exclusief overhead) voor het beoordelen en toekennen van de betreffende aanvragen. Op basis daarvan werd de volgende inschatting gemaakt omtrent de provinciale inzet voor deze regeling: - Personele inzet wordt geschat op ca. 250 uren (functieschaal 11). Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat het een schatting betreft omdat er nog geen ervaringen zijn opgedaan met de uitvoering van PAF. De uitvoeringskosten van deze regeling bedragen op grond daarvan ca ,-- (exclusief overhead). De daadwerkelijke uitvoeringslasten zijn de afgelopen jaren komen te liggen op meerdere afdelingen en bij meerdere personen. Afdeling CW De afdeling Cultuur&Welzijn heeft als loket gediend en is verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van het PAF. De werkzaamheden werden verricht door de beleidsmedewerker Sport en door het subsidiecluster van CW. A: Werkzaamheden van de beleidsmedewerker Sport bestonden o.a. uit: - overleg voeren met projectindieners en gemeenten - uitvoeren volledigheidstoets - brieven opstellen voor opvragen aanvullende informatie - inhoudelijk beoordelen van de aanvragen - opstellen beleidsnotities GS en PS - uitzetten aanvragen en afstemmen met afdelingen FC, RP, ABJ - opstellen overeenkomsten PAF en overleg hierover voeren met sportverenigingen - formaliseren overeenkomsten via interne procedures - opstellen tussenevaluatie en eindevaluatie PAF - opstellen persberichten - communicatie via media en website provincie irt PAF 9

10 Per jaar bedroeg de tijdsinvestering voor bovengenoemde werkzaamheden: 200 uur. Inclusief overhead was hiermee een bedrag gemoeid van circa ,-. B: Werkzaamheden van de medewerker van het subsidiecluster betroffen: - opstellen en verzenden ontvangstbevestigingen - opstellen en verzenden verleningsbeschikkingen en weigeringen incl. verwerking in ProMIS-GS of ProMIS-subsidies digitaal - in ProMIS-GS samen behandelen en afhandelen van de aanvragen. Per jaar bedroeg de tijdsinvestering voor deze werkzaamheden: 5 uur. De kosten die hiermee gepaard gingen bedroegen circa: 325,- Afdeling F&C De werkzaamheden die de afdeling F&C voor het PAF hebben uitgevoerd waren de afgelopen jaren verspreid over 3 medewerkers. De financieel controller voerde jaarlijks op basis van de ingediende aanvragen en de daarbij geleverde financiële informatie (investeringsbegroting/dekkingsplan, jaarrekeningen) een financiële toets uit om te bepalen of een plan financieel haalbaar was in relatie tot de financiële mogelijkheden die de sportvereniging zelf aandroeg. D.w.z. de financieel controller toetste de sportvereniging op kredietwaardigheid. Door de provincie werd het mede van belang geacht dat de sportvereniging die een renteloze lening zou krijgen ook in staat zou zijn die netjes terug te betalen. Het aantal uren dat jaarlijks voor PAF werd ingezet bedroeg 5. De kosten kwamen daarmee op 325,- Verder werden door twee financieel medewerkers de volgende werkzaamheden verricht voor PAF: - financiële administratie van de leningen - uitbetaling van leningen - jaarlijks opstellen en verstrekken van saldobiljetten - twee maal per jaar opstellen/versturen van facturen - controle op betalingen - indien van toepassing versturen aanmaningen De hoeveelheid uren die met bovengenoemde werkzaamheden werden ingezet bedroegen per jaar 16 uur. De kosten komen hiermee op 1.040,-. Bij het berekenen van de uitvoeringslasten is gebruik gemaakt van het interne uurtarief 2010 van 65,- per uur. Kortom de totale ureninzet per jaar voor de uitvoering van het PAF komt daarmee op 226 uren. De uitvoeringslasten bedroegen jaarlijks ,- (inclusief overhead) Conclusie is dan ook dat de uitvoeringslasten binnen het bereik zijn gebleven van de raming die destijds in 2006 ( ,- exclusief overhead) was gemaakt. Rentelasten Wat nog over de rentelasten valt te melden is dat we daarvoor jaarlijks binnen de begroting een bedrag van ,- hebben opgenomen voor de daaruit voortvloeiende rentelasten. Dit bedrag werd mede gebaseerd op het beschikbare budget van ,- bij de uitvoering van het PAF 1 de daadwerkelijke uitvoeringslasten van het PAF liggen in de lijn van de raming die in 2006 en voorafgaand aan de uitvoering van de regeling door GS werd opgesteld 2 de uitvoeringslasten zijn relatief laag gebleken, te weten: ,- 10

11 10 Huis voor de Sport Om voor een renteloze lening in aanmerking te kunnen komen gold de voorwaarde dat de gevraagde voorziening onderdeel moest uitmaken van het meerjaren onderhoudsplan van de sportvereniging. Het meerjarenonderhoudsplan (inclusief begroting) moest dan ook door de sportvereniging bij de aanvraag worden gevoegd. De provincie heeft altijd veel waarde gehecht aan deze voorwaarde omdat uit onderzoek was gebleken dat veel sportverenigingen met sportaccommodaties en/of onderdelen daarvan in eigen beheer, geen meerjarenonderhoudsplannen hadden. Bovendien bleek uit onderzoek dat sporttakken waar meerjarenonderhoudsplannen wel nadrukkelijk werden gebruikt, zoals tennis, er minder problemen en knelpunten naar voren werden gebracht bij de instandhouding van hun accommodatie. Voor ondersteuning bij het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en bij het indienen van de subsidieaanvraag kon de sportvereniging een beroep doen op het Huis voor de Sport. Het Huis voor de Sport beschikte over deskundigheid op dit terrein en heeft in 2007 ten aanzien van het meerjarenonderhoudsplan een ondersteuningspakket ontwikkeld. In de periode onderhield de provincie een structurele subsidierelatie met het Huis voor de Sport waarvan verenigingsondersteuning onderdeel uitmaakte. Veel sportverenigingen die een beroep hebben gedaan op PAF, hebben daarom gratis ondersteuning gehad van het Huis voor de Sport bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen. Onderzoek Het Huis voor de Sport wil een vervolg geven aan de ondersteuning van sportverenigingen en gemeenten op het terrein van sportaccommodaties en -accommodatiebeleid. Het Huis voor de Sport signaleert namelijk knelpunten op o.a. het terrein van de sportaccommodaties in onze provincie. Knelpunten zoals: vraag naar en aanbod van sportmogelijkheden lopen uiteen; leegstand sportaccommodaties; achterstallig onderhoud sportaccommodaties; exploitatietekorten sportaccommodaties; veel gemeenten kijken niet over gemeentegrenzen heen. Mede op basis van deze constatering is men voornemens om dit jaar in onze provincie een onderzoek te verrichten naar de aard, omvang, spreiding en beheersvorm van de sportaccommodaties in onze provincie. Op dit moment zoekt het Huis voor de Sport hiervoor de steun bij gemeenten om dit onderzoek te kunnen verrichten. Als het onderzoek plaatsvindt dan zal in eerste instantie een inventarisatie worden verricht. Uitkomsten van de inventarisatie moeten leiden tot vervolgstappen die aan de betrokken partners worden voorgelegd en besproken. Het onderzoek vloeit mede voort uit de wens van het Huis voor de Sport om haar (ondersteunings-)diensten op het terrein van sportaccommodaties verder te ontwikkelen, uit te breiden en op te nemen binnen het huidige en toekomstige productenaanbod. 1 het Huis voor de Sport heeft binnen het PAF een belangrijke rol vervuld inzake de ondersteuning van sportverenigingen bij het opstellen van aanvragen en meerjarenonderhoudsplannen. 2 het Huis voor de Sport heeft een methodiek en ondersteuningspakket voor sportverengingen ontwikkeld inzake meerjarenonderhoudsplannen 3 het Huis voor de Sport wil op het terrein van sportaccommodaties en beleid haar dienstenpakket verder ontwikkelen en uitbreiden. 11

12 en verder De subsidieregeling Provinciaal Accommodatie Fonds heeft een looptijd van 4 jaren van 2007 tot en met 2010 en maakte onderdeel uit van de sportnota Mitdoun = Goud!. Vraag is nu of PAF een vervolg dient te krijgen of niet. Mocht besloten worden de regeling niet voort te zetten wat zijn dan mogelijke alternatieven. Om deze laatste vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om de laatste ontwikkelingen binnen ons huidige en nieuwe provinciale sportbeleid erbij te betrekken. Sportnotitie Provincie Met ingang van 2011 is er door de provincie voor sport geen nieuw sportnota opgesteld maar een sportnotitie. Het woord sportnotitie spreekt hierbij boekdelen. In het kader van de bezuinigingen heeft de provincie er voor gekozen om het provinciale sportbeleid naar beneden toe bij te stellen. Voor sportverenigingen met sportaccommodaties, of onderdelen daarvan, in eigen beheer in krimpgebieden is er aansluiting te vinden binnen het nieuwe provinciale sportbeleid. Een speerpunt van het sportbeleid is namelijk het faciliteren van regionale initiatieven in relatie tot sport en sportvoorzieningen. Hierover staat het volgende in de sportnotitie vermeld: A. Faciliteren van regionale initiatieven in krimpgebieden in relatie tot sport en sportvoorzieningen Wij willen bijdragen aan het op peil houden van het sportaanbod en de sportvoorzieningen in de krimpregio's. Het sportaanbod en de sportvoorzieningen komen meer en meer onder druk te staan. Dit is een ongewenste situatie, omdat sport en sportbeoefening een van de essentiële peilers zijn voor de leefbaarheid van dorp of gebied. Niet alles zal behouden kunnen blijven. Daarom moet gekeken worden naar alternatieven en oplossingen voor sporters, sportvereniging(en) en sportaccommodaties. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Daarnaast willen we de gezondheid van de inwoners in de krimpgebieden verbeteren door sport en bewegen. Dit omdat de gezondheid, waaronder overgewicht, in deze gebieden slechter scoort dan gemiddeld in Nederland én in de provincie. Wij zullen hier samen met de regio s aan werken. Plannen worden ingebed in de Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen en er wordt aansluiting gezocht bij het Masterplan 'Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-', in het bijzonder bij het programma leefstijlinterventie. Bovenstaande betekent wel dat sportaccommodaties in de krimpgebieden daadwerkelijk onderdeel moeten worden van de Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen wil men voor financiering in aanmerking kunnen komen. De provincie stelt namelijk via de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden middelen ter beschikking voor projecten en uitvoeringsprogramma s die onder de Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen hangen en die krimp- en regioproof zijn. Op dit moment wordt binnen de 3 krimpregio s hard gewerkt aan het tot stand brengen van deze Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen. Voorzieningen en daarmee ook sportvoorzieningen c.q. accommodaties maken zoals de zaken er nu voorstaan belangrijk onderdeel van uit. Sportverenigingen en accommodaties staan in krimpgebieden onder druk en dit vraagt om alternatieven en oplossingen voor sporters, sportvereniging(en) en sportaccommodaties. Programma Landelijk Gebied Voor sportverenigingen met een accommodatie, en/of onderdelen daarvan in eigen beheer, biedt het Programma Landelijk Gebied tot en met 2013 mogelijkheden voor de hele provincie (zowel krimpgebieden als niet-krimpgebieden). Alleen de sportverenigingen in de stad zijn van deze mogelijkheid uitgesloten. Binnen het Programma Landelijk Gebied zijn leefbaarheid en sociale economische vitalisering belangrijke aandachtsvelden c.q. peilers. In combinatie met LEADER (EU/POP-middelen) is in de afgelopen jaren, zij het gering, in het kader van het in stand houden van basisvoorzieningen op het platteland een aantal projecten rond sportaccommodaties en sportverenigingen met subsidiemiddelen gehonoreerd. Met name daar waar sportvoorzieningen gecombineerd werden met en geïntegreerd werden in Multifunctionele Accommodaties (MFA) en Brede scholen leverde dit subsidiemiddelen en voordelen op voor de lokale sportinfrastructuur en de sportverenigingen die gebruik maken van die MFA s en brede scholen. 12

13 Daarnaast zijn ook projecten gehonoreerd waarbij sportverenigingen extra functies aan hun accommodatie toevoegden, zoals bijvoorbeeld naschoolse opvang, kinderopvang, dorpsactiviteiten etc. Functies die belangrijk zijn voor de dorpsgemeenschap en waarbij het medegebruik van de accommodatie de leefbaarheid van het dorp en omgeving ten goede komen. Voorbeelden hiervan zijn: de uitbreiding en modernisering van de dojo van de judovereniging Muntendam en de renovatie en uitbreiding van het clubgebouw van voetbalvereniging BNC te Finsterwolde. Voor genoemde projecten zijn subsidies verleend die niet, zoals bij een renteloze lening het geval is, terugbetaald hoeven te worden. Op dit moment is niet bekend hoe het PLG er na 2013 uit komt te zien. 1 sportverenigingen met accommodaties, of onderdelen daarvan, in eigen beheer kunnen in krimpgebieden (in 2011 en verder) aanhaken bij het provinciale beleid op het terrein van bevolkingsdaling. Dit laatste als de krimpregio s sportvoorzieningen, -accommodaties en sportverenigingen onderdeel laten uitmaken van de Regionale Woon- en Leefbaarheidsplannen en uitvoeringsprogramma s 2 het Programma Landelijk Gebied biedt sportverenigingen met een eigen accommodatie tot en met 2013 mogelijkheden voor subsidies mits de gevraagde voorzieningen passen binnen de criteria en kaders die gelden binnen het PLG en LEADER. Een aantal sportverenigingen dat binnen hun accommodatie medegebruik heeft gerealiseerd en waarbij de leefbaarheid van het dorp en omgeving een positieve impuls hebben gekregen zijn in het verleden met subsidies gehonoreerd. 3 alternatieve provinciale ondersteuningsmogelijkheden voor PAF zijn na 2010 voor handen waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat sportverenigingen met accommodaties, of onderdelen daarvan, in eigen beheer bij genoemde alternatieven niet de enige doelgroep zijn zoals bij het PAF het geval was. Sportverenigingen in de stad vallen buiten de alternatieve mogelijkheden. 12 Eindconclusies 1 de subsidieregeling Provinciaal Accommodatie Fonds heeft ertoe geleid dat 12 sportverenigingen met een eigen accommodatie, of onderdelen daarvan, in eigen beheer door de provincie in staat werden gesteld om hun bestaande sportaccommodatie te handhaven, op te waarderen, en/of nieuwe voorzieningen te realiseren. Hiermee is een verdergaande verschraling van de sportaccommodaties tegengegaan en werden de 12 sportverenigingen in staat gesteld een betere opvang en faciliteiten te bieden aan hun sporters, 2 de uitvoering van de subsidieregeling PAF is succesvol verlopen en heeft voor sportverenigingen die een renteloze lening hebben ontvangen een meerwaarde betekent. 3 er is geen run op het PAF geweest. Gedurende de vier jaren dat de subsidieregeling van kracht was, zijn met een zekere regelmaat aanvragen door sportverenigingen ingediend. Elk jaar zijn er voldoende middelen voor handen geweest om de sportverenigingen die voor een renteloze lening in aanmerking kwamen te kunnen bedienen. Er is geen financiële weigeringsgrond gebruikt. 4 niet alle voor het PAF beschikbare middelen ( ,-) zijn als renteloze leningen verstrekt aan sportverenigingen ( ,-) 5 de provinciale uitvoeringslasten PAF zijn relatief laag gebleken 6 met ingang van 2011 en verder zijn (m.u.v. sportverenigingen in de stad ) alternatieve provinciale ondersteuningsmogelijkheden aanwezig op het terrein van sportaccommodaties 7 cofinanciering door gemeenten heeft een belangrijke rol gespeeld bij het wel of niet honoreren van renteloze leningen 13

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2008 Briefnummer : 2008-70.115/51/A.16, CW Zaaknummer : 93812 Behandeld door : Mw. M. Schminnes-Ronde Telefoonnummer : 050-316 4976 Antwoord op :

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 4 juli 2007 Briefnummer : 2007-19.989/27/A.31, CW Zaaknummer : 32304 Behandeld door : Buitenhuis, Mw. M.W.J. Telefoonnummer : (050) 316 4885 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Datum : 2 maart 2010 Briefnummer : 2010-16.233/9/A.11, CW Zaaknummer : 152247 Behandeld door : Dipoikromo M. Bijlage : 1

Datum : 2 maart 2010 Briefnummer : 2010-16.233/9/A.11, CW Zaaknummer : 152247 Behandeld door : Dipoikromo M. Bijlage : 1 Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 2 maart 2010 Briefnummer : 2010-16.233/9/A.11, CW Zaaknummer : 152247 Behandeld door : Dipoikromo M. Bijlage : 1 Onderwerp : Beschikkingen Provinciaal Accommodatie

Nadere informatie

S 5. l^& groningen. p[r(d\7a[rqêa@ 2011 2011-00479/2/A.10, CW 246209 Bijker T. (050)3164935 Beschikkingen Provinciaal Accommodatie Fonds. ^^..

S 5. l^& groningen. p[r(d\7a[rqêa@ 2011 2011-00479/2/A.10, CW 246209 Bijker T. (050)3164935 Beschikkingen Provinciaal Accommodatie Fonds. ^^.. bezoekadres: é p[r(d\7a[rqêa@ l^& groningen S 5 Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

7 november 2006 Nr. 2006-06362, CW Nummer 36/2006

7 november 2006 Nr. 2006-06362, CW Nummer 36/2006 7 november 2006 Nr. 2006-06362, CW Nummer 36/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de subsidieregeling Provinciaal Accommodatie Fonds 2007-2010 SAMENVATTING:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING PROVINCIAAL ACCOMMODATIE FONDS 2007-2010

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING PROVINCIAAL ACCOMMODATIE FONDS 2007-2010 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING PROVINCIAAL ACCOMMODATIE FONDS 2007-2010 Gegevens aanvrager Naam sportvereniging: Adres secretariaat: Postcode en woonplaats: Naam contactpersoon: Telefoonnummer: e-mailadres:

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 181726 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: Agendapunt: 29-03-00 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Garantstelling Tennisvereniging Gennep Het college besluit: 1. Een

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling Mededeling Onderwerp Mededeling vaststelling ontwerp Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk gebied Flevoland 2017-2019 Kern mededeling: Op 9 november 2016 zijn de inhoudelijke en financiële kaders

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 1869 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent ondersteuning van activiteiten die

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 4.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 4. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 4. Voorstel tot het verstrekken van een eenmalige bijdrage aan Paardensportvereniging Aalten ten behoeve van de realisatie van een rijhal AAN DE RAAD Samenvatting De Paardensportvereniging

Nadere informatie

Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem

Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem Privatisering buitensportaccommodaties gemeente Woudrichem April 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wat is privatisering? 3. Waarom privatisering buitensportaccommodaties 4. Sportvelden, groensingels

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

1.4.7 Garantstellingen, leningen en verhuur en instandhouding van welzijnsaccommodaties

1.4.7 Garantstellingen, leningen en verhuur en instandhouding van welzijnsaccommodaties Bijlage 1: Passages uit Subsidiebeleid Samenlevingszaken 2009-2012 1.4.7 Garantstellingen, leningen en verhuur en instandhouding van welzijnsaccommodaties De gemeente kan aan een activiteit die gekoppeld

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport;

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 136836 6 oktober 2016 Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.1 RIS 280860 SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het concept Buurthuis

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend

Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 14 april 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00288 Onderwerp: Subsidieaanvraag Stichting Exploitatie Sportpark Overbos - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Stichting Exploitatie

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey Club Haarlem Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. R.H. Heeck Telefoon 5115716 E-mail: heeckrh@haarlem.nl MO/SR Reg.nr.

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum.

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Aanleiding Van de Stichting Dorpshuis Hallum is een subsidieverzoek ontvangen voor een verbouwing en uitbreiding van het multifunctioneel centrum

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 Vanaf 2013 te maken met terugtredende overheid: - Alleen bezig houdt met beleid

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2

statenstukken Provinciale Staten 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-03-2006 WEB-265 behandeling: Heukelom, G.R.J. van Agenda nr: Vergadering GS: 31-01-2006 Nr: WEB0600499/2 Onderwerp: Provinciale stimuleringsregeling

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

TOELICHTING. Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen. Regeling lopende kosten LEADER

TOELICHTING. Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen. Regeling lopende kosten LEADER TOELICHTING Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen en Regeling lopende kosten LEADER In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP 3) wordt het LEADER-programma

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente.

2) Voor de periode is teruggaaf verleend tot een bedrag van exclusief heffingsrente. Collegevoorstel In november 2011 zijn de regels met betrekking tot btw verrekening voor wat betreft uitgaven voor de buitensport versoepeld. Bij de behandeling van het voorstel over de tariefsaanpassing

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 25 oktober Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 25 oktober 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Verzoek tennisvereniging i.o. Venhorst Samenvatting om één tennisvereniging

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28226 3 juni 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 mei 2016, nr. 935426, houdende

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013. Gemeente Leeuwarderadeel

Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013. Gemeente Leeuwarderadeel Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013 Gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 11 juli 2012 1 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3 1.2 DOEL EVALUATIE 3 1.3 METHODE 3 2 HET BELEIDSPLAN DORPSHUIZEN 2008-2013

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Bijlage VIII Subsidieverleningen 2015

Bijlage VIII Subsidieverleningen 2015 Bijlage VIII Subsidieverleningen 2015 Deze bijlage geeft nader inzicht in hoe en waar de subsidies 2015 in de Provincie Gelderland zijn verleend i. In totaal gaat het om 798 subsidies met een totaalbedrag

Nadere informatie

Stichting Solar Tiel. Plan van aanpak. 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen

Stichting Solar Tiel. Plan van aanpak. 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen Stichting Solar Tiel Plan van aanpak 20 januari 2016 Zonnepanelen voor de Tielse sportverenigingen Inleiding Binnen de Gemeente Tiel zijn vele sportverenigingen actief. Diverse verenigingen maken gebruik

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS Ï007 2001 DA HAARLEM Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylersmuseum Mevrouw M. Naber Spaarne 16 2011 CH HAARLEM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon Hélène Box-de Jong CZ/SI/SU Doorkiesnummer

Nadere informatie

Team MOM. Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria.

Team MOM. Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Gemeentegarantie Deventer Hockey Vereniging en Roei en Zeilvereniging Daventria. 1- Notagegevens Notanummer 1280008 Opsteller Johan Boode Telefoon

Nadere informatie

Voordelen om deel te nemen aan dit collectief

Voordelen om deel te nemen aan dit collectief Heerenveen, oktober 2015 Beste vereniging, Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens de informatiebijeenkomst sportverenigingen winnen met energie. Deze bijeenkomst is georganiseerd voor sportverenigingen met

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 34

Provinciaal blad 2010, 34 Provinciaal blad 2010, 34 ISSN 0920-105X Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. 2010int259583, tot intrekking van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie

Nadere informatie

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV)

subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting Hockeysport Venlo (SHV) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2013 28 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder subsidie/garantstelling en afbetalingsregeling Stichting

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 augustus 2014, nr. 435505-435560, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP: Subsidieverlening t.b.v. een nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum te Minnertsga (MFC). VOORSTEL 1. Aan de vereniging van Plaatselijk Belang te Minnertsga een eenmalige

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

Beleidsregels sport (2005 en verder)

Beleidsregels sport (2005 en verder) (2005 en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sport Beheerstaken: 530.90 Overige kosten sportbeoefening, functienummer 2. Uitgangspunten van beleid De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM BOB10/030 DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Naar aanleiding van de vraag uit de raadscommissie van 7 september 2010 op het c-stuk Aanvraag

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

De beoordeling van het burgerinitiatiefvoorstel heeft plaatsgevonden. De uitkomst daarvan wordt middels deze nota aan de Commissie voorgelegd.

De beoordeling van het burgerinitiatiefvoorstel heeft plaatsgevonden. De uitkomst daarvan wordt middels deze nota aan de Commissie voorgelegd. Nota Discussie P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Burgerinitiatiefvoorstel stichting Blauwe Vogels Lelystad Doel van deze notitie: Middels deze notitie willen wij: - de beoordeling door GS van

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016 1 Onderwerp: Vaststellen Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 1. de Lokale Ontwikkelingsstrategie

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 3 november 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00823 Onderwerp: Subsidieverzoek SESO renovatie tennisbanen - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid provincie limburg 2014/67164 GRIF 25-11-2014 11-2-2015 De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid Provincie Limburg PS DOCnr. inaek. 2 5HOV. 2014 CAS.-i! ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n)

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Datum: juli 2009 Steller: Sandra Duprée 1. Inleiding In december 2005 heeft de gemeenteraad de Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Nadere informatie