Beleidsplan Stichting A+O fonds Rijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2010. Stichting A+O fonds Rijk"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2010 Stichting A+O fonds Rijk

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz Beleid 4 3. Organisatie 9 4. Financiële middelen 14 Bijlagen: Subsidievoorwaarden 2010: voor arbeidsmarktprojecten voor werkervaringsplaatsen voor personele inzet SCO 2

3 1. Inleiding Het jaar 2010 is voor het A+O fonds Rijk het jaar van de nieuwe weg. Medio 2009 heeft het bestuur besloten de innovatieve rol van het A+O fonds Rijk meer te verbinden met de initiatieven, die de werkgever en werknemers in het Sectoroverleg Rijk nemen om een moderne en inspirerende visie te ontwikkelen op werken bij het Rijk. Het A+O fonds Rijk wordt daardoor beter en sterker gepositioneerd als het samenwerkingsverband van de vakorganisaties en de werkgever Rijk, die werk maken van hun gezamenlijke én hun afzonderlijke complementaire doelen op het terrein van arbeidsmarkt en opleidingen. Daarmee wordt de statutaire doelstelling 1 van het fonds gerichter vorm gegeven. Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende activiteiten: het financieren van eigen activiteiten en activiteiten op verzoek van het SOR; het op verzoek van het SOR verlenen van subsidie aan gerelateerde sectoren en andere (internationale) instellingen; het verlenen van subsidies aan die diensten van de Rijksoverheid welke vallen onder het regime van het SOR. Op dit laatste punt zal het fonds in 2010 binnen zijn mogelijkheden onverminderd de ministeries en rijksdiensten financiëel steunen, wanneer zij met hun medezeggenschapsorganen gezamenlijk initiatieven nemen voor arbeidsmarktprojecten, werkervaringsplaatsen en projecten die bijdragen aan de doelstelling van het fonds.. Daarnaast voert het fonds eigen projecten uit, in het nabije verleden bijvoorbeeld op het gebied van leeftijdsbewust personeelbeleid, coaching en diversiteit. Mede onder invloed van het Visietraject Personeels- en Organisatiebeleid Rijk wil het fondsbestuur zich in 2010 en volgende jaren richten op het positioneren van het fonds in een integrale relatie met het beleid, dat de sociale partners voor de sector Rijk beogen te ontwikkelen op het gebied van personeel en organisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Daarom zal in 2010 en volgende jaren worden gestreefd naar: het optimaliseren van de betrokkenheid van de sociale partners bij de activiteiten van het fonds; het vergroten van de bekendheid van het fonds bij de doelgroep van werknemers in de sector Rijk; het meer recht doen aan de ondersteunende rol van het fonds ten opzichte van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector zoals die in het SOR tussen sociale partners wordt gesloten; het versterken van de beheersbaarheid van de activiteiten en het verminderen van de beheerslast. Deze herprofilering van het fonds binnen de sector Rijk heeft naar het inzicht van het bestuur gevolgen voor zowel het beleidsprogramma als voor de organisatie. Daarop wordt achtereenvolgens ingegaan in paragraaf 1 (Beleid) en paragraaf 2 (Organisatie). 1 Statutair heeft het fonds als doelstelling: het initiëren, coördineren en stimuleren van vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid van de sector Rijk en het uitvoeren van andere activiteiten op verzoek van het Sectoroverleg Rijkspersoneel (SOR), die rechtstreeks verband houden met de arbeidsvoorwaardenovereenkomst. 3

4 2. Beleid 2.1 Een nieuwe weg De missie 2 van het A+O fonds Rijk is gebaseerd op een brede taakopvatting. Deze missie staat centraal in de wijze waarop het bestuur in 2010 en volgende jaren het fonds wil inzetten voor de sector. Daarbij zal worden aangesloten bij de onderwerpen, die in het Sectoroverleg Rijk (SOR) aan de orde zijn. Naar het zich laat aanzien, zijn de in het oog springende thema s: 1. Flexibilisering van de rijksdienst Bedrijven, instellingen en burgers verwachten van de rijksdienst een leidende rol bij de aanpak van de steeds complexer wordende financiële en maatschappelijke vraagstukken. De politiek bepaalt welke vraagstukken aandacht verdienen, waarbij zij opereert in een context, waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Hoe kan de rijksdienst ervoor zorgen dat de ambtelijke organisatie kan anticiperen en snel kan reageren op de wisselende politieke agenda? En, hoe zorgen we ervoor dat de benodigde interdepartementale expertise en ervaring bij elkaar komt? Hoe zorgt de rijksdienst voor een kwalitatief goede én flexibele workforce? Welke typen arbeidsrelaties passen erbij? Welke type medewerkers dient de overheid aan zich te binden? Welke kennis kan beter worden ingekocht? Hoe verhoudt de rijksdienst zich tot de stijging van het aantal ZZP ers? 2. Vakmanschap, professionaliteit, sturen op de factor kennis Bedrijven, instellingen en burgers verwachten van de rijksoverheid een leidende rol bij de aanpak van de steeds complexer wordende financiële en maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt kennis van zaken en professionele ruimte voor medewerkers. Hoe gaan we om met deze facetten om? De variëteit aan werk binnen de rijksdienst is groot, waarbij elk werk zijn eigen complexiteit kent in een telkens wisselende context. Hoe kunnen medewerkers hun werk goed doen? Aan hoeveel professionele ruimte hebben zij behoefte? Hoe blijven zij zich ontwikkelen? Anderzijds is er de factor kennis in een tijd waarin vrijwel alle informatie vrij toegankelijk en beschikbaar is? Welke soorten kennis zijn er? Hoe behoudt de rijksdienst in combinatie met de gewenste wendbaarheid, een goede, actuele kennisbasis, waardoor ze een betrouwbare gesprekspartner is en blijft? Hoe wordt de continuïteit van de (kennis)relaties met de buitenwereld gegarandeerd? Hoever gaat brede inzetbaarheid voor kenniswerkers? 3. Omgaan met variatie De rijksdienst is de grootste werkgever in Nederland en heeft een blijvende behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. Wat betekenen de demografische ontwikkelingen voor de rijksdienst als werkgever? Hoe verscheiden wordt het personeelsbestand van de overheid en wat is de betekenis daarvan? 2 De missie van het fonds luidt: Het A+O fonds Rijk stimuleert vernieuwende activiteiten die er voor zorgen dat rijksambtenaren kunnen beschikken over een topconditie op de interne en externe arbeidsmarkt, dat zij realistische loopbaanwensen kunnen ontwikkelen en realiseren en dat de werkgever steeds kan beschikken over voldoende, gekwalificeerde, gemotiveerde medewerkers en dat het personeelsbestand evenwichtig is samengesteld, waarbij diversiteit een belangrijk aspect is. 4

5 Denk aan verschillen tussen generaties, culturele achtergrond, sexe-verschillen. Wat betekenen deze verschillen voor de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden? Welke wensen leven er? Maar ook: Is er op termijn voldoende kwaliteit beschikbaar en welke invloed heeft de opkomst van nieuwe economieën op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de overheid? Welke betekenis hebben deze ontwikkelingen voor de ambtelijke status en het imago van de rijksdienst? 4. Duurzame inzetbaarheid Bedrijven, instellingen en burgers verwachten van de rijksoverheid een leidende rol bij de aanpak van de steeds complexer wordende financiële en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast vragen zij om een servicegerichte en efficiënte overheid die kwalitatieve goede diensten verleent. Verwachtingen die er zijn in een tegelijkertijd complexe en steeds veranderende samenleving. Daarmee heeft de rijksdienst een blijvende behoefte aan hoogstaande gekwalificeerde medewerkers. Wat betekenen deze opgaven aan de rijksdienst voor de individuele medewerker, zijn manager en de organisatie van het werk? Hoe kan de medewerker in zijn huidige en toekomstige functie met plezier werken, vitaal blijven en goede prestaties blijven leveren? Wat zijn zijn/haar verwachtingen en behoeften? Zijn er groepsverschillen? Aan het begin van 2010 zullen de inzichten van de sociale partners over deze specifieke onderwerpen beschreven zijn in het zogeheten Visietraject en leiden tot de bespreking van vervolginitiatieven in het Sectoroverleg Rijk. Dan kan ook de inbreng van het fonds daarbij worden bepaald. Door aan te sluiten bij de dynamiek van het overleg tussen werkgever en werknemers, wordt een optimale verbinding aangebracht bij het beleid dat op de cao-tafel wordt ontwikkeld en overeengekomen. 2.2 De bekende weg De gerichtheid van het fonds op een nieuwe weg, betekent niet dat de lopende eigen projecten worden afgesloten voordat zij zijn afgerond.. Het is goed denkbaar, dat ook lopende projecten op een natuurlijk moment kunnen worden ingebed in nieuwe ontwikkelingen. Vooralsnog zal het fonds in 2010 een vervolg geven aan de projecten, die betrekking hebben op: Arbo-catalogus EVC DIV-medewerkers Loopbaanscan Loopbaanpaden Professionele ruimte Pilots werkdruk Medezeggenschap. 2.3 Subsidies Zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijk, zal een deel van de middelen van het A+O fonds Rijk beschikbaar zijn voor subsidiëring van projecten uit de sector. Het gaat dan allereerst om arbeidsmarktprojecten met een innovatief karakter, die van belang kunnen zijn (als pilotproject) voor de gehele Rijksdienst. De ministeries, diensten en Hoge Colleges van Staat 5

6 brengen deze voor subsidie in aanmerking bij het bestuur. Op de tweede plaats gaat het om werkervaringsplaatsen Arbeidsmarktprojecten Het doel van de subsidieverlening voor arbeidsmarktprojecten is vernieuwingen te bevorderen en activiteiten te stimuleren, die buiten de gebaande paden gaan. Het begrip arbeidsmarkt wordt hierbij breed gezien: het kan ook gaan om initiatieven op het gebied van werkgelegenheid of scholing, of combinaties daarvan. Andere criteria voor de beoordeling van deze aanvragen zijn: Aanvullend karakter: Het project moet een aanvulling zijn op de werkgeverstaak, dat wil zeggen dat het geen activiteiten mogen zijn, die gerekend worden tot de reguliere bedrijfsvoering. Reguliere scholingstrajecten komen niet voor subsidiëring in aanmerking; Overdraagbaarheid: De resultaten van het project moeten zo veel mogelijk overdraagbaar zijn naar andere onderdelen van de sector. De aanvrager geeft aan welke onderdelen van het project overdraagbaar zijn en hoe deze overdracht kan plaatsvinden. Evaluatiemogelijkheid: Daarnaast is vereist dat het project wordt geëvalueerd. De subsidieaanvraag moet voorzien in een evaluatie, waarbij getoetst wordt in hoeverre de doelstellingen van het project zijn bereikt en waarin wordt onderzocht tot welke leereffecten het project heeft geleid. Het evaluatierapport wordt ter beschikking gesteld aan het A+O fonds Rijk. Het A+O fonds kan de aanvrager verzoeken actief mee te werken aan de verspreiding van de resultaten van het project, bijvoorbeeld door een presentatie te houden of mee te werken aan een publicatie. Draagvlak: Het project dient voldoende draagvlak te hebben binnen de organisatie. Bij departementale projecten komt dit tot uitdrukking door de ondertekening van de aanvraag door zowel de werkgevers- als werknemersvertegenwoordiging. Aan deze eis wordt bij departementale aanvragen voldaan door ondertekening van de aanvraag door het DGO (respectievelijk de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging in het DGO) of door ondertekening van de aanvraag door werkgever en OR gezamenlijk. Over interdepartementale projecten kan het SOR, dan wel kunnen ICPO en SCO afzonderlijk een uitspraak doen. Door het subsidiebeleid van het A+O fonds Rijk wordt externe inhuur zoveel mogelijk beperkt en worden ministeries gestimuleerd hun eigen medewerkers zoveel mogelijk in te zetten, zodat de kennis die wordt opgedaan, ook behouden blijft voor de ministeries. De aanvragende ministeries mogen daarom sinds 2009 nog maar 50% van de kosten voor externe inhuur opvoeren op de begroting van de arbeidsmarktprojecten. Indien een eigen medewerker aantoonbaar bovenformatief wordt ingezet voor een arbeidsmarktproject, én activiteiten niet regulier zijn én het project overdraagbaar is naar andere departementen, dan mogen de loonkosten van deze medewerker voor 75% opgenomen worden op de begroting van het arbeidsmarktproject. 75% van de totale begroting is subsidiabel. De overige 25% van de begroting wordt gefinancierd door de aanvrager Werkervaringsplaatsen Werkervaringsplaatsen hebben tot doel zwakkere groepen op de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen bij de sector Rijk om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 6

7 Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat deelnemers aan een werkervaringsproject minimaal zes maanden geregistreerd staan als werkloos werkzoekend bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Daarnaast kunnen ook arbeidsgehandicapten, jongeren tot 23 jaar, vluchtelingen, nieuwkomers en herintreders deelnemen. Voor herintreders dient vooraf een verzoek tot ontheffing te worden gevraagd met vermelding van het arbeidsverleden van betrokkene. Jongeren tot 23 jaar hoeven niet zes maanden als werkloos werkzoekend geregistreerd te staan. Leidt het werkloosheidscriterium tot belemmeringen of onbillijkheden, dan is het bestuur van het A+O fonds Rijk bevoegd om de bestaande regels soepel te hanteren. De deelnemers aan de werkervaringsprojecten worden bovenformatief aangesteld. De subsidie voor werkervaringsplaatsen is een combinatie van een loonkostensubsidie en scholingssubsidie. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal en de scholingssubsidie per deelnemer. Voor deze subsidieaanvragen geldt geen minimumomvang. Wel wordt het bedrag voor loonkostensubsidie naar rato aangepast bij een betrekkingsomvang minder dan 32 uur. Om voor de volledige loonkostensubsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager in samenspraak met de deelnemer een ontwikkelingsplan opstellen. Voor de uitvoering van het ontwikkelingsplan wordt een scholingssubsidie van maximaal verstrekt. In het ontwikkelingsplan staat hoe de deelnemer geschoold en begeleid wordt naar een volgende functie binnen de organisatie of, indien dit niet mogelijk is, buiten de organisatie. Dit ontwikkelingsplan moet uiterlijk 6 maanden na indiensttreding van de kandidaat worden aangeleverd bij het A+O fonds Rijk. Het A+O fonds verstrekt bij de subsidietoekenning een eenvoudig format. Wanneer de aanvrager geen ontwikkelingsplan indient of wanneer de aanvrager het ontwikkelingsplan niet uitvoert, wordt de loonkostensubsidie vastgesteld op maximaal Vanaf 2009 is het ook mogelijk om voor een half jaar een werkervaringsplaats te creëren. Voor een dergelijke werkervaringsplaats geldt dat de verstrekte subsidies voor de loonkosten en scholing evenredig wordt verminderd. Indien de aanvrager geen ontwikkelingsplan indient of dit plan niet uitvoert, wordt de loonkostensubsidie vastgesteld op maximaal De eindrapportage dient informatie te bevatten over wat er na afloop van de werkervaringsperiode met de deelnemers is gebeurd: zijn ze ingestroomd in de eigen organisatie of zijn ze elders aan het werk gekomen en zo ja, waar? Algemeen Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Hierdoor is het voor aanvragers mogelijk om in te spelen op de actualiteit. De ingediende aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van het A+O fonds Rijk op advies van het secretariaat. Het secretariaat kan hulp bieden bij het opstellen van de subsidieaanvraag en kan een indicatie geven of het idee aansluit bij de beleidslijnen van het A+O fonds Rijk. De aanvragen worden behandeld in de vergadering van het bestuur. De data waarop deze vergaderingen plaatsvinden, staan vermeld op de website van het fonds. Het blijft mogelijk dat de aanvrager voor (onderdelen van) projecten ook subsidie aanvraagt bij andere subsidiegevers. Het secretariaat kan aanvragers desgewenst informeren over de 7

8 mogelijkheden van relevante subsidieregelingen. Er mag echter geen sprake zijn van dubbele financiering van activiteiten. 8

9 3. Organisatie 3.1 Projectuitvoering Binnen de bestaande doelstellingen van het fonds wordt een nieuwe systematiek ingericht voor de toekenning en uitvoering van projecten. In die systematiek wordt onderscheid gemaakt tussen: SOR-projecten subsidieprojecten en werkervaringsplaatsen gezamenlijke projecten van de vakorganisaties en de werkgever Rijk projecten die door de vakorganisaties of de werkgever Rijk worden geïnitieerd op basis van de middelen die het fonds voor de partijen beschikbaar houdt. Achtereenvolgens worden deze categorieën toegelicht SOR-projecten In het SectorOverleg Rijkspersoneel worden afspraken gemaakt over de partij(en) die op onderwerpen actie ondernemen: de werkgever, die (op grond van eigen beschikbare middelen) een beleid inzet om een SOR-afspraak uit te voeren; de vakorganisaties en de werkgever Rijk in een gezamenlijke aanpak; deze gezamenlijke acties worden voor financiering in aanmerking gebracht door het A+O fonds Rijk. Doordat de implementatie van het project plaatsvindt onder de supervisie van het SOR, is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers verzekerd. Samenvattend: Initiëring Vorm Aansturing Potentiële uitvoerders SOR Opdrachtverstrekking Stuurgroep per project - werkgever Rijk of - werkgever Rijk gezamenlijk met vakorganisaties Subsidieprojecten incl. werkervaringsplaatsen De ministeries, diensten en Hoge Colleges van Staat brengen werkervaringsplaatsen en projecten voor subsidie in aanmerking. Het gaat dan om (innovatieve) projecten, die van belang kunnen zijn (als pilotproject) voor de gehele Rijksdienst. Er gelden subsidievoorwaarden, die vrijwel volledig zullen overeenkomen met de huidige. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de subsidiënt. Het bureau van het A+O fonds Rijk draagt zorg voor advisering en administratief en financieel beheer. Samenvattend: Initiëring Vorm Aansturing Uitvoering Ministeries, diensten, Hoge Colleges van Staat (d.m.v. subsidieaanvraag) Subsidieverlening Door de gesubsidieerde 9 Door de gesubsidieerde Bureau A+O fonds Rijk beheert de relatie met en de geldstroom

10 3.1.3 Gezamenlijke projecten van de vakorganisaties en de werkgever Rijk Zoals ook nu gebruikelijk is, kan het bestuur van het A+O fonds Rijk het initiatief nemen tot een gezamenlijk project wanneer de vakorganisaties en de werkgeversvertegenwoordigers een (gezamenlijk) belang willen benadrukken. In zo n geval zal een stuurgroep worden ingesteld die richting geeft aan de ontwikkeling en uitvoering van het project. De uitvoering kan worden opgedragen aan de meest gerede partij. Samenvattend: Initiëring Vorm Aansturing Potentiële uitvoerders Bestuur A+O fonds Rijk Opdrachtverstrekking Stuurgroep per project - Werkgever Rijk en/of vakorganisaties - of ieder die zij daartoe aanzoeken Projecten van vakorganisaties of de werkgever Rijk Met deze categorie projecten wordt een ingrijpende wijziging aangebracht. De kern van de benadering is, dat jaarlijks een bijdrage uit het fonds wordt vastgesteld, die binnen zekere grenzen inzetbaar is als vrije ruimte voor de gezamenlijke vakorganisaties c.q. voor de minister van BZK als sectorwerkgever Rijk. De hoogte van deze bijdrage voor de werkgever Rijk en de vakorganisaties wordt tussen de partijen overeengekomen in het fondsbestuur. De intentie is om met de bijdrage uit het fonds een impuls te geven aan de zichtbaarheid van de vakorganisaties en aan de voortgang, die door de vakorganisaties wordt geboekt op de onderwerpen die deel uitmaken van het werkprogramma van het A+O fonds Rijk. De verwachting is, dat deze impuls ook uitstraling heeft naar de voortgang op relevante onderwerpen in het SOR. Door middel van een informatiebrief wordt aan de vakorganisaties en aan de werkgever Rijk het toegekende bedrag meegedeeld. Dit bedrag blijft het gehele kalenderjaar beschikbaar. Investeringen worden zoals in de huidige situatie - toegerekend aan het jaar, waarin de verplichting wordt aangegaan. Tussen de werkgevers- en de werknemersgeleding kan een overdracht van budget worden overeengekomen, desgewenst met verrekenafspraken voor volgende jaren. Voor het jaar 2010 gaat het om een beschikbaar subsidiebedrag van , waarmee naar verwachting ca. 7 fte personeel, inclusief overhead, door de vakorganisaties kan worden bekostigd. De vakorganisaties maken onderling een afspraak over de verdeling van het subsidiebedrag. 10

11 Binnen de omvang van de bijdrage stellen de vakorganisaties en de werkgever Rijk plannen op, die zij indienen bij het bestuur van het fonds. Het bestuur beoordeelt de plannen op de bijdrage, die ze zullen leveren binnen de doelstelling van het fonds en op de toekomstige borging van het resultaat binnen de organisatie van de rijksoverheid. Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe subsidievoorwaarden vastgesteld (opgenomen in de bijlage). In de subsidievoorwaarden wordt tevens geregeld, dat voor de uitvoering van deze projecten personeel bij de betrokken organisaties volledig mag worden bekostigd ten laste van het budget dat uit het A+O fonds Rijk ter beschikking is gesteld. Samenvattend: Initiëring Werkgever Rijk Vakorganisaties Vorm Initiatief Initiatief Aansturing Werkgever Rijk Potentiële uitvoerders - Werkgever Rijk of - ieder die zij daartoe aanzoekt Vakorganisaties - Vakorganisaties of - ieder die zij daartoe aanzoeken Schematisch voorgesteld, onderscheidt het A+O fonds Rijk dan de volgende varianten in projecten: Type project Rollen 1. SOR-projecten 2. Subsidieprojecten en werkervaringsplaatsen 3. Gezamenlijke projecten A+O fonds Rijk 4. Projecten van vakorganisaties of de werkgever Rijk Initiëring SOR Ministeries, diensten, Hoge Colleges van Staat (d.m.v. subsidieaanvraag) Bestuur A+O fonds Rijk Werkgever Rijk Vakorganisaties Vorm Opdrachtverstrekking Subsidieverlening Opdrachtverstrekking Initiatief Initiatief Aansturing Stuurgroep per project Door de gesubsidieerde Stuurgroep per project Werkgever Rijk Vakorganisaties Uitvoering - werkgever Rijk of - werkgever Rijk gezamenlijk met vakorganisaties Door de gesubsidieerde (Secretariaat A+O fonds Rijk beheert de relatie en de geldstroom naar de gesubsidieerde) - werkgever Rijk en vakorganisaties - of ieder die zij daartoe aanzoeken - werkgever Rijk of - ieder die zij daartoe aanzoekt - vakorganisaties of - ieder die zij daartoe aanzoeken De voorgestelde aanpak geldt voor een periode van 5 jaar, te weten van 1 januari 2010 tot 1 januari Een periode van deze lengte waarborgt de werkbaarheid en de continuïteit van de regeling die het fonds treft. In het najaar van 2014 evalueren sociale partners de opzet en werking van de nieuwe opzet van het A+O fonds Rijk, tenzij er tussentijds eerder aanleiding 11

12 is om de afspraken te heroverwegen. In verband hiermee krijgt de voor 2011 voorgenomen evaluatie van het fonds het karakter van een tussenevaluatie. 3.2 Secretariaat Het A+O fonds Rijk heeft als bestuurlijke entiteit ondersteuning nodig voor het bestuurssecretariaat, beleidsontwikkeling en signalering, financieel beheer, externe communicatie, secretariële en logistieke ondersteuning. Hiervoor wordt een bedrag uitgetrokken van ca. k 250 (inclusief huisvesting, automatisering, overhead). Het CAOP zal een scenario met kostenraming leveren voor de gewenste ondersteuning. 3.3 Communicatie De communicatie van het A+O fonds Rijk zal zich in 2010 speciaal richten op het informeren van de doelgroepen over de gewijzigde aanpak van projecten en de gevolgen hiervan voor de betrokken partijen. Onder deze doelgroepen worden enerzijds (vertegenwoordigers van) de rijksorganisatieonderdelen verstaan, anderzijds in sterkere mate dan voorheen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers binnen de rijksoverheid (OR en, vakbonden, ICOP). Daarnaast richt de communicatie zich op het vergroten van de bekendheid van het fonds bij de doelgroep van werknemers in de sector Rijk. Met de communicatie wil het A+O fonds Rijk verder bereiken, dat: - de doelgroepen bekend zijn met het A+O fonds Rijk en weten waarvoor ze bij dit fonds terecht kunnen. - de bekendheid van de activiteiten wordt vergroot: de doelgroep weet wat, en waarvoor, de activiteiten van het fonds bedoeld zijn (de toegevoegde waarde) en waar ze de informatie kan vinden. - kennisuitwisseling tussen de rijksonderdelen wordt bevorderd evenals het verspreiden van kennis die voortkomt uit activiteiten. In 2010 wil het A+O fonds Rijk op de volgende manieren communiceren met de doelgroepen: - Rechtstreekse communicatie: Rechtstreeks contact met leden in het netwerk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de sector en de bekendheid van de activiteiten van het A+O fonds Rijk te vergroten. Tegelijkertijd de doelgroep faciliteren en prikkelen zelf informatie in te winnen bij het A+O fonds Rijk. - Ambassadeurs inzetten: Door ambassadeurs in te zetten voor het A+O fonds Rijk is het mogelijk positieve ervaringen te creëren door middel van mond op mond reclame. Ambassadeurs kunnen eerdere gebruikers, contactpersonen op ministeries (herkenbaar voor de doelgroep) of bijvoorbeeld de bestuursleden zijn. De kanalen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn: de eigen middelen (zoals website, digitale en papieren nieuwsbrief, brochures), de communicatiemiddelen van de Rijksoverheid (intranetten, magazine BinnenBerijk), communicatiemiddelen van vakorganisaties, de werkgever Rijk en individuele deelnemers (bijvoorbeeld gericht communiceren via brieven vanuit een OR, leidinggevende, ICOP, BZK), de landelijke en regionale media. 12

13 Los van de communicatie over het A+O fonds Rijk zoals hierboven staat beschreven, staat projectcommunicatie. Het betreft de communicatieactiviteiten voor de diverse projecten die al dan niet gezamenlijk worden uitgevoerd door de werkgever Rijk en de vakorganisaties. Omdat deze projecten vanaf 2010 niet meer vanaf één punt gecoördineerd worden, is de borging van communicatie over de verschillende projecten niet meer gegarandeerd. Centraal beleggen van de communicatie over projecten bij het secretariaat van het A+O fonds Rijk biedt een oplossing. Eén centraal communicatiepunt/de communicatiemedewerker van het secretariaat van het A+O fonds Rijk kan, indien gewenst, de communicatie van gezamenlijke projecten verzorgen. In het geval van afzonderlijke projecten kan het secretariaat de gehele communicatie verzorgen, maar eventueel ook deels faciliteren via de bestaande kanalen via algemene teksten of specifieke middelen, zoals de nieuwsbrief en de website. Een communicatiepunt zorgt voor een eenduidige manier van communiceren, draagt bij aan de herkenbaarheid van A+O fonds Rijk en zorgt voor een overzicht van projecten. Indien het communicatiepunt gewenst is, zal verdere invulling van dit punt moeten worden besproken en is een aanvullend budget noodzakelijk. 13

14 4. Financiële middelen 4.1 Middelen Het A+O fonds Rijk beschikt op jaarbasis over 3,55 mln aan structurele bijdrage van het ministerie van BZK. Dit betreft arbeidsvoorwaardengeld, dat in de vorm van een subsidieregeling van het ministerie van BZK jaarlijks aan het fonds ter beschikking wordt gesteld. Het fonds realiseert jaarlijks rentebaten (in 2008 k 337), zodat kan worden uitgegaan van een besteedbaar bedrag van tegen de 4 mln. Evt. oneffenheden kunnen worden opgevangen door inzet van gelden uit de bestemmingsreserve (thans 1,1 mln). In het onderstaande wordt daarom gerekend met een beschikbaar jaarbedrag van 4 mln. 4.2 Aansluiting taken en middelen De eerdergenoemde (en nog overeen te komen) opgaven vergen een specifieke inspanning bij de vakorganisaties. Als tegemoetkoming in de benodigde capaciteit wordt op jaarbasis een inzet van ca. 7 fte met een contante waarde van in totaal k 750 (inclusief huisvesting, automatisering, overhead) uit de gelden van het A+O fonds Rijk ter beschikking gesteld aan de SCO. Daarnaast zetten de SCO capaciteit in vanuit eigen middelen. Over de besteding van de middelen, die zij ontvangen uit het A+O fonds Rijk, leggen de SCO jaarlijks verantwoording af. Voor het bestuurssecretariaat, beleidsontwikkeling en signalering, financieel beheer, externe communicatie als beschreven in paragraaf 3.3, secretariële en logistieke ondersteuning wordt een bedrag uitgetrokken van ca. k 250 (inclusief huisvesting, automatisering, overhead). Het CAOP zal een scenario met kostenraming leveren voor de gewenste ondersteuning. Hierdoor is een bedrag van ca. 3 mln inzetbaar voor de projectkosten. Op basis van de inzet van middelen in het jaar 2009 worden voor 2010 indicatieve bedragen beschikbaar gehouden voor: Arbeidsmarktprojecten en werkervaringsplaatsen Projecten op initiatief van SOR en bestuur Communicatie (zoals website, [digitale] nieuwsbrieven)

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 77 2 januari 2018 Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903,

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017

Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017 Voorlichtingsbijeenkomst AMIF aanvraagtijdvak 2017 Hieronder volgt een overzicht van de vragen die zijn gesteld door de aanwezigen tijdens de Voorlichtingsbijeenkomst AMIF op 17 februari 2017. Vraag 1:

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, op voorwaarde dat er minimaal twee werknemers aantoonbaar in dienst zijn.

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, op voorwaarde dat er minimaal twee werknemers aantoonbaar in dienst zijn. SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen DOEL Doel van de regeling is duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. De subsidie beoogt een bijdrage

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Subsidiewijzer A+O fonds Gemeenten

Subsidiewijzer A+O fonds Gemeenten Subsidiewijzer 2018 A+O fonds Gemeenten Subsidiewijzer 2018 A+O fonds Gemeenten Versie 1.0 2 Inhoudsopgave 1 De gemeentelijke organisatie 4 van de toekomst 2 Innovatieve projectenregeling en 7 impulsregeling

Nadere informatie

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Cultuur-Ondernemen Postbus 2617 1000CP AMSTERDAM 1000CP2617 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Dit document is de uitwerking van Aanwijzing 20 van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking en is ambtelijk vastgesteld door interdepartementale

Nadere informatie

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding Werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs.

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26958 20 februari 2017 Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2015, nr. 2015-, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008

Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Veelgestelde vragen Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Subsidieregeling personele gevolgen Wmo 2008 Wat is het doel van de subsidie? Mede ter uitvoering van de motie van Geel

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv 2016 B. van Lier 08 juni 2016 Inhoudsopgave 1. COMMUNICATIEPLAN... 3 1.1. Doel van de communicatie... 3 1.2. Interne communicatie... 3 1.3.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp nr Vraag Antwoord 1. Is het mogelijk dat een gemeentelijke dienst (bv Vraagwijzer) (mede)-aanvrager is van de subsidie? Nee,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen Regeling Duurzame Inzetbaarheid in oktober start een nieuwe ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele organisaties (ESF 2014/2020,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3 e tijdvak Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1839 242 12 12december 2008 Wijziging Subsidieregeling Stichting CAOP 25 november 2008 Nr. 2008-0000579903 De Minister

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; Raadsbesluit Concept Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; b e s l u i t : Gelet

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Afdeling Beleidsontwikkeling Innovatie atelier Beschermd Wonen en Opvang Bezoekadres Kreupelstraat 1 Openings t i j d e n Zie gemeente.groningen.nl De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. Hoofdstuk II Indiening Stadsinitiatief Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Nadere regels in de zin van de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (SvR) De SvR is op het Stadsinitiatief van toepassing. Het college heeft ingevolge artikel 4

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen Artikel I A. aan artikel 6:1 begripsbepalingen wordt toegevoegd: : t. cultuurnota: het document met de titel Cultuurstad Groningen,

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Rabobank Apeldoorn en omgeving De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of gebruik een andere

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECTSUBSIDIE SAOP 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECTSUBSIDIE SAOP 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN PROJECTSUBSIDIE SAOP 2014 Inhoudsopgave: Pagina: Art. 1 Algemeen 1 Art. 2 Projecten arbeid en scholing 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Scholingsprojecten 5 2.3 Arbeidsmarktprojecten 6 2.4 Werkgelegenheidsprojecten

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 4-8-2004 tot 1-1-2006) Gegevens

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 7 van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 7 van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Openstellingsbesluit SAMENWERKING VOOR INNOVATIES OP LOKAAL NIVEAU korte voorzieningsketens (subsidieplafond 2016 voor de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie