Samen leren Samen werken Samen uniek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen leren Samen werken Samen uniek!"

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool De Hoeksteen Schooljaar Samen leren Samen werken Samen uniek!

2 SCHOOLGIDS Als school willen we een leer- en leefomgeving zijn, waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en wil presteren. De Hoeksteen is niet alleen een leer- en leefomgeving onder schooltijd, maar ook na school is onze school geopend voor buitenschoolse activiteiten. Als Brede School verzorgen wij activiteiten op het gebied van Engels, Muziek, Theater, Knutselen, Typen en sporten zoals Kung Fu. De BSO wordt verzorgd door Berend Botje en is in het gebouw gehuisvest. Met Kiddy World hebben we ook een convenant en de kinderen worden voor deze BSO opgehaald op de Hoeksteen. Naast alle groepen van de basisschool hebben wij twee peutergroepen in de school van Berend Botje. 2

3 Inhoud Een woord vooraf; adresgegevens 4 Missie en visie 6 Geschiedenis van het gebouw; prioriteiten 7 Normen en waarden; het pedagogisch klimaat; didactisch handelen 9 Veiligheidsplan; kwaliteitszorg 9 Organisatie van de school; indelen van de groepen; 10 samenstelling van het team Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 13 De ouders en school; ouderavonden; rapporten 14 Gele brief / website 14 De zorg voor het jonge kind; observaties van de ontwikkeling 15 Groepsgrootte; volgen van de ontwikkeling 15 Verslaglegging; vormen van geboden hulp 15 Zorgroute 17 Jeugdgezondheidszorg; opvoedondersteuning 18 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet 19 onderwijs Leerstofaanbod 20 Toetsen; werkwijze in de groepen 20 Onderwijsleerpakket 21 Bijzondere activiteiten 25 Vergoedingen en sponsoring 27 Toelating tot de Hoeksteen 28 Aanmeldingsprocedure voor kinderen die van een andere school komen; 29 Schorsing en verwijdering Time-out protocol 30 Tussenschoolse en Naschoolse opvang van kinderen 31 Buitenschoolse activiteiten; Bevoegd gezag; Medezeggenschapsraad; 32 Ouderraad Onderwijs Begeleidings Dienst; vakantierooster 33 Bijzonder verlof; Klachtenregeling 34 Schoolveiligheid; Zitten blijven/klas overslaan 36 De resultaten van het onderwijs 37 3

4 Een woord vooraf In deze schoolgids willen wij u uitleggen, hoe het onderwijs in onze school is georganiseerd, op welke wijze wij de leerlingen begeleiden en welke activiteiten we als school ondernemen om het voor u en de kinderen zo prettig mogelijk te maken. In deze gids kunt u terugvinden: waar onze school voor staat waar onze keuzes liggen waaraan wij werken én wat het allerbelangrijkste is hoe wij de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden op onze basisschool. Adresgegevens: Basisschool De Hoeksteen Roerdompplein RW Enkhuizen telefoonnummer: Mail: Website: Deze schoolgids is gemaakt door de directie van de school in samenwerking met de directies van de basisscholen van SKO De Dijken, welke ook onder het bestuur vallen van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. Dit bestuur heeft onder haar beheer SKO De Dijken met de katholieke scholen van de plaatsen Andijk, Enkhuizen, Medemblik, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost én SKO De Gouw met 14 scholen in Medemblik, Koggenland en Opmeer. Per 1 april 2010 werkt SKO De Dijken bestuurlijk samen met SKO De Gouw onder de naam: SKO West-Friesland. SKO West-Friesland bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur, die voorzien in het toezicht en het bestuur van zowel de SKO De Dijken als SKO De Gouw. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor SKO West-Friesland (de koepelorganisatie) en haar twee dochters, SKO De Dijken en SKO De Gouw, en is het nieuwe bevoegd gezag. De leden van het College van Bestuur dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor SKO West-Friesland en zijn tegelijkertijd ieder verantwoordelijk voor één van de twee dochters. SKO De Gouw en SKO De Dijken zullen per 1 januari 2014 fuseren tot SKO West-Friesland. De gegevens van SKO De Dijken: College van bestuur: Dhr. Jannes Graansma (verantwoordelijk voor De Dijken) Dhr. Hans Vermeulen (verantwoordelijk voor De Gouw) Missie SKO De Dijken: Groeien in onderlinge verbondenheid naar bijzonder goed onderwijs. Adres Bestuurskantoor: SKO West-Friesland Kerkstraat AM Wognum SKO De Dijken Mail: Website: telefoonnummer: SKO De Gouw. Telefoonnummer:

5 De medezeggenschapsraad van onze school heeft deze gids besproken en er mee ingestemd. Alle ouders van kinderen die nieuw op onze school komen krijgen van ons een schoolgids. Naast deze schoolgids krijgt u elk jaar een informatiekalender met de belangrijkste mededelingen voor het betreffende schooljaar. Deze gids wordt elk jaar aangepast en is op de site van de Hoeksteen te lezen. Onderwijskundig en sociaal jaarverslag Ieder jaar wordt er een onderwijskundig en sociaal jaarverslag gemaakt, waarin u onder andere de resultaten kunt lezen van de veranderingsdoelen en het schoolontwikkelplan. Dit jaarverslag kunt u vinden op de site van de school. De directie van de school bestaat uit twee personen: Jacintha Floris en Marry Vollebregt. U kunt altijd iemand van de directie spreken, maar het is handiger wanneer u van te voren een afspraak maakt, daar zij niet altijd aanwezig zijn. Mocht u als ouder nog opmerkingen, vragen of andere suggesties hebben na het lezen van deze schoolgids, dan willen wij dit graag van u horen. 5

6 Als school vinden we het belangrijk dat: De missie van De Hoeksteen: Samen leren Samen werken Samen uniek Kinderen worden uitgedaagd in hun ontwikkeling, zodat ze spelenderwijs de wereld gaan ontdekken en zich kunnen ontplooien. Er een veilige sfeer heerst, waarbij het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders zeer belangrijk is. We vertrouwen hebben in elkaar. Iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar eigen daden en zich verantwoordelijk voelt voor de sfeer in de groep en de school. De zelfstandigheid van kinderen vergroot wordt. Iedereen zelfstandig, maar ook samen kan leren en samenwerken. De professionele leerkrachten oog hebben voor de diversiteit van de kinderen. Leerkrachten, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. De leerkrachten rekening houden met het niveau van de leerlingen bij het opstellen van leerdoelen. Dat leerkrachten en ouders samen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kinderen en zich verbonden voelen bij dit proces, want een goede school maak je met elkaar. Wij betrokken zijn bij elkaar en bij de samenleving. Kinderen na het basisonderwijs het type onderwijs kunnen gaan volgen dat tot hun mogelijkheden behoort. De visie van de Hoeksteen: Als school willen we een leer- en leefomgeving zijn, waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en wil presteren. De volgende kernwaarden verbinden wij aan deze visie: Het ontwikkelen Onderwijsprofessionals Eigenheid van iedereen Kennisoverdracht Structuur in een doorgaande lijn Team met aandacht voor zorg Een veilige omgeving Een sociale omgeving Nieuwe uitdagingen 6

7 Geschiedenis van het gebouw De school is gevestigd in een oudere "nieuwbouwwijk" en is gebouwd in het jaar De leerlingen zijn afkomstig uit de diverse wijken buiten de vestingwallen die rond de oude stad zijn gebouwd. Toen de school in 1974 gebouwd werd, was hij bedoeld voor 6 klassen lagere school. In 1991 kwamen door de invoering van de basisschool de kleuters erbij en werd de school verbouwd. Er werd een speelzaal voor de kleuters ingericht en er kwam een noodlokaal op het plein te staan. De school werd toen gebruikt door 7 groepen. Al snel daarna werd de aula als groepsruimte opgeofferd voor de huisvesting van nog een groep. Het leerlingaantal bleef groeien waardoor tijdelijk met een paar groepen uitgeweken moest worden naar een ander schoolgebouw. We gingen weer bouwen: augustus In samenwerking met de architect kwamen we tot het ontwerp van een kasteel met serres en met torentjes op het dak. We bouwden 3 lokalen op de 2 e verdieping. In januari 1999 was de uitbreiding met een vierde lokaal klaar. Schooljaar worden er twee groepen gehuisvest in een dependance. Deze bevindt zich ± 50 meter van het hoofdgebouw af. Juli 2005 zijn er nog twee lokalen, een grote teamruimte en een ruimte voor de Intern Begeleiders bijgebouwd. In schooljaar is het laatste permanente lokaal erbij gebouwd. De school wordt momenteel bezocht door ongeveer 290 kinderen, verdeeld over 12 groepen. De school huisvest ook peuters van de peuterspeelzaal Berend Botje. Naast een reguliere groep peuters hebben wij ook een VVE groep(voor-en Vroegschoolse Educatie), de Reigertjes genaamd. Deze peuters krijgen een specifieke VVE begeleiding. Met de VVE-leidsters werken we aan gezamelijke projecten. De peuters starten met 2 jaar op de Peuterspeelzaal. Berend Botje verzorgt ook de voor-en naschoolse begeleiding. De BSO vangt de kinderen op in een speciaal BSO-lokaal op de Hoeksteen. Prioriteiten Onze hoogste prioriteit is het welzijn van uw kind. Uw kind moet op onze school zijn/haar mogelijkheden volledig kunnen ontplooien. Daarom besteden wij veel tijd aan de begeleiding van leerlingen. Wij proberen zoveel mogelijk het onderwijs op maat te geven. Dit betekent dat, zowel voor de leerlingen die extra oefening nodig hebben, als voor de leerlingen die meer aankunnen, lesstof wordt aangeboden op hun niveau. Naast de vele vakgebieden die het basisonderwijs kent, geven wij prioriteit aan reken- en taalvaardigheden en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken met het programma van de Vreedzame school. Het is een manier van omgaan en leven in de school, waarbij het respect voor de ander voorop staat. In dit project leren kinderen en leerkrachten hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het project mikt op een goed school- en klassenklimaat waarin samenwerking en verantwoordelijkheid van de leerlingen voor elkaar en de omgeving centraal staat. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen is een voorwaarde om te kunnen spelen en leren. Op school wordt daarom ook veel tijd besteed aan de basisomgangsvormen. De algemene normen en waarden in het bijzonder respect hebben voor elkaar - worden gestimuleerd. De inspectie beoordeelde het pedagogisch klimaat op de Hoeksteen als goed. 7

8 De prioriteiten in schooljaar Leertijd. Onderwijs op maat, d.w.z. het meer variëren van de hoeveelheid leertijd voor de leerlingen in bepaalde vakken, afhankelijk van hun onderwijsbehoeften. Hiertoe nog meer de instructie en de verwerking afstemmen op de verschillen tussen leerlingen. Lezen: technisch én begrijpend. Verhogen van de vaardigheid in Technisch lezen én Begrijpend lezen. Juni 2014: onze doelstelling is dat alle kinderen het aantal punten in Vaardigheid omhoog gaan wat past bij hun leerjaar. Taal. Dit schooljaar wordt er onderzoek gedaan naar een nieuwe taalmethode. In de nieuwe methode zal een goed aanbod in woordenschat en spelling aanwezig moeten zijn. Taal-kansen in de groepen Woordenschatuitbreiding via het taalprogramma Pelikino in groep 1 t/m 3 aan kinderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is en voor taal-zwakke kinderen die extra ondersteuning behoeven. Pelikino is een taalprogramma wat voortkomt uit de samenwerking met een school op Curaçao, de Chaya Willems school. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Peuters en Kleuters We gaan nog meer gaan samenwerken met de VVE peutergroep en de reguliere peutergroep; we werken met dezelfde thema s. De overstap van peuter naar kleuter op onze school zal hierdoor vloeiend verlopen. Rekenen. Engels. Rekenen in groep 3 t/m 8: Wereld in getallen. Met deze methode hebben we afgelopen jaar veel ervaring opgedaan in het werken in drie niveaugroepen. Onze ambitie is om 5% hoger te scoren in Vaardigheid van de gestelde inspectienorm. Engels voor groep 5 t/m 8. Dit schooljaar onderzoeken we of we Engels ook aan jongere kinderen (groep 1 t/m 4) willen gaan geven. Na schooltijd sluit de buitenschoolse activiteit Engels hierop aan. Resultaatboekje groep 5 t/m 8 De kinderen houden zelf hun toets resultaten bij in hun resultaatboekje. Vervolgens hebben ze individuele gesprekken met de leerkracht. Het is de bedoeling dat de kinderen zich bewust zijn van hun resultaten. Tevens maken zij afspraken met de leerkracht hoe ze de resultaten kunnen verhogen. Ouders kunnen het boekje dagelijks inzien op school. Groepsplannen Een andere prioriteit is het werken met groepsplannen. Hierin staat omschreven welke kinderen meer aandacht op een bepaald vakgebied krijgen of meer uitgedaagd worden. Ook hier is het doel de resultaten van de kinderen te verbeteren. We werken met groepsplannen op de gebieden lezen en rekenen. In het groepsplan staan de doelen beschreven. De toetsen van het bepaalde vakgebied worden geanalyseerd door de leerkrachten en vervolgens wordt gekeken wat elk kind nodig heeft om het resultaat nog verder te verhogen. 8

9 Klassenmanagement in combinatie met gedrag. Om bovenstaande prioriteiten uit te voeren is klassenmangament een eerste vereiste. We gaan ons dit jaar daarom verder scholen in klassenmanagement in combinatie met gedrag. Gedrag van leerlingen heeft nl. veel invloed op klassenmanagement. ICT en digibordvaardigheid. Scholing van alle leerkrachten in ICT- én digibordvaardigheden opdat de lessen zo optimaal gegeven gaan worden. Normen en waarden In onze missie staat drie keer het woord samen: Samen leren; Samen werken; Samen uniek. Het woord Samen houdt voor onze school in, dat wij met een respectvolle houding met elkaar en de omgeving omgaan. Dit betekent, dat wij onze normen en waarden hierop afstemmen. Wat verstaan we hieronder? - Wij praten op een vriendelijke manier met elkaar - Je benadert een ander met respect - Wij kijken elkaar aan als we met elkaar praten - Als iemand iets tegen je zegt loop je niet weg - Je netjes gedragen, vooral als je ergens gast bent - Netjes omgaan met alle spullen: van jezelf én van een ander - Denk ook bij ruzie aan je woordkeus - Laat je niet meeslepen door je emoties - We lossen problemen pratend op We verwachten dit van kinderen en we gaan er vanuit dat ook ouders dit zo doen. Als een kind zich op school niet aan deze regels houdt, wordt het hier op aangesproken. Op het moment dat dit gebeurt willen we een kind dus iets aanleren. Het is belangrijk dat kinderen naar elkaar, naar ouders en naar leerkrachten toe goede omgangsvormen hebben. Wij vinden dit zeer waardevol en werken daaraan met uw kind. Zie de jaarkalender voor de stappen van het goed gedrag protocol. Het Pedagogisch Klimaat Het pedagogisch handelen van onze leerkrachten is het fundament in onze school.door een goed pedagogisch klimaat kan uw kind zich maximaal ontwikkelen. Leerkrachten zetten zich permanent in op het verbeteren en versterken van het pedagogisch klimaat. Door het werken met de methode De Vreedzame school wordt er expliciet gewerkt aan het klassen- en schoolklimaat. Respect hebben voor elkaar en goede omgangsvormen zijn de basis van het werken in de klas. Als je je prettig voelt, dan kom je tot de beste resultaten. Dit geldt voor iedereen op school. Het didactisch handelen Op onze school vormt het didactisch handelen d.w.z. hoe leg ik de leerstof uit aan kinderen, de basis van een goed onderwijsleerproces. Belangrijke aspecten daarbij zijn het aanbrengen van voldoende variatie in werkvormen en de afstemming op de verschillen tussen leerlingen. Veiligheidsplan Wij hanteren binnen stichting de Dijken een schoolveiligheidsplan.in dit plan staan de volgende onderdelen beschreven: 1. Coordinatie veiligheid (BHV, ARBO) 2. Schoolgebouw en omgeving 3. Schoolregels (gedragsregels, verzuimaanpak, aanpak pesten, privacy) 4. Schoolbinding (schoolreisjes, schoolkamp, andere buitenschoolse activiteiten) Het veiligheidsplan bevat elementen die vooral voor de leerkrachten van toepassing zijn. Kwaliteitszorg Op onze school werken wij continue aan verbetering van de kwaliteit op alle schoolterreinen. Ieder jaar onderzoeken wij middels enquetes onder ouders, leerkrachten en kinderen de kwaliteit van onze school.vanuit deze onderzoeken komen speerpunten naar voren, die wij integreren in het beleid voor het komend schooljaar. De speerpunten worden opgenomen in ons schoolplan. 9

10 Organisatie van de school De school is ingedeeld in een onder midden en bovenbouw. Onderbouw: groep 1-2 en 3. Middenbouw: groep 4-5 en 6. Bovenbouw: groep 7 en 8. De school werkt dit schooljaar met drie groepen 1/ 2; twee groepen 3; een groep 4; een groep 5; een groep 5/6; een groep 6; een groep 7; twee groepen 8. De school is 10 minuten voor aanvangstijd open. De leerkrachten zijn dan in de gang/klas en aanspreekbaar voor de kinderen. De directie/ib staat in de hal bij de voordeur om iedereen te begroeten. Tevens houden zij een oogje in het zeil op het plein. De kinderen kunnen meteen naar binnen gaan. Bij de eerste bel moeten alle kinderen naar binnen om vervolgens bij de tweede bel in de klas bij hun tafel te zitten. De ouders zorgen ervoor dat ze bij de tweede bel uit het lokaal zijn. Wij willen onze tijd zo goed mogelijk benutten, dus wij vragen ieders medewerking hierbij. Indelen van de groepen Ieder jaar wordt bekeken hoeveel leerkrachten er voor de groepen aangesteld kunnen worden. Dit hangt af van het aantal leerlingen op 1 oktober van het jaar daarvoor. Daarna wordt er door het team bekeken hoe de kinderen over die groepen worden verdeeld. Een kind zit doorgaans niet 8 jaar met dezelfde kinderen in de groep. We werken op de Hoeksteen met jaargroepen en in de kleuterbouw met een combinatie 1-2. In de andere bouwen kan er ook een combinatiegroep geformeerd worden. Het team en de MR denkt dan mee van welke groepen er combinaties gemaakt kunnen worden. De directie beslist over de indeling. Vervolgens bekijken leerkrachten, IB en directie in welke groep de kinderen geplaatst worden. Er wordt rekening gehouden met een goede verdeling van bijv. zorgleerlingen, jongens, meisjes en combinaties van kinderen. Samenstelling van het team Groepsleerkracht Op de Hoeksteen hebben we 12 groepen. Deze groepen worden begeleid door groepsleerkrachten, lio-ers (4 e jaars studenten) en stagiaires. De leerkrachten hebben de zorg voor de organisatie in de klas en zij houden de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig bij. 10

11 Meerdere leerkrachten Elke groep wordt begeleid door twee leerkrachten (bij uitzondering door drie). Een aantal leerkrachten werkt 4 dagen per week met de groep en anderen hebben de week verdeeld in 3 om 2 dagen. We streven er echter naar dat er niet meer dan twee leerkrachten in een groep staan. Bij ziek en zeer zullen wij dan ook proberen om zo min mogelijk verschillende vervangers voor de groep te zetten. Vervanging bij ziekte Meestal vinden we wel vervanging bij afwezigheid van leerkrachten. Soms kan er geen invalkracht worden gevonden. Dan wordt de betreffende groep leerlingen verdeeld over andere groepen. Ook kan aan de ouders gevraagd worden de kinderen thuis te houden met daarbij de volgende afspraken: - In principe niet de eerste dag - Ouders worden daar schriftelijk van op de hoogte gesteld - Voor de leerlingen waar geen opvang voor is, wordt opvang binnen de school geregeld. - Er kan voor worden gekozen om op opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen, om het ongemak wat meer te verdelen. - Aan oudere kinderen kan huiswerk meegeven worden. Scholing Als school willen we ons graag verder ontwikkelen. Om deze ontwikkeling gestalte te geven, worden er regelmatig cursussen gevolgd door de leerkrachten. Deze vinden veelal plaats buiten schooltijd. Daarnaast roosteren we ook altijd een paar studiedagen in. De cursussen zijn bedoeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en voor extra verdieping in een bepaald onderwerp. De cursussen lopen uiteen van computergebruik, verkennen van een nieuwe methode tot gedragsproblemen bij kinderen leren bij te sturen. We zijn continue bezig met het verbeteren en ontwikkelen van onze kwaliteit. Vergaderingen Iedere dinsdag of donderdag na schooltijd hebben wij om uur een team- of bouwvergadering. U kunt ons op deze dag na schooltijd alleen in noodgevallen spreken. In de vergadering bespreken we allerlei schoolzaken. Directie De directie bestaat uit twee personen. Zij zijn bijna geheel vrijgesteld van lesgeven in een groep. Beide directieleden staan dit schooljaar één dag in een groep. Het algehele beleid behoort tot hun taak zoals personeel, administratie, financiën, gebouw, schoolorganisatie en onderwijsinhouden. Tevens hebben zij de directe contacten met het College van Bestuur en via het directieberaad met de andere directeuren van De Dijken scholen én met de directies van De Gouw. Ook hebben zij minimaal 2x per jaar overleg met de collegascholen uit Enkhuizen. Vakleerkracht Het belang van een goede motorische ontwikkeling uit zich bij ons op school o.a. in de aanstelling van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij geeft eens per week gymlessen aan de kinderen in de groepen 3 t/m 8. Ook verzorgt zij de voorbereiding van de overige gymlessen. Interne begeleiding (I.B.-er) De intern begeleider heeft als taak, vanuit een door de directie gedelegeerde verantwoordelijkheid, onderwijskundig beleid en beleid met betrekking tot het omgaan met verschillen tussen leerlingen te initiëren, te formuleren, vast te stellen, uit te voeren, te evalueren, te bewaken en te borgen. Hierbij wordt de intern begeleider geleid door een, door de school geformuleerde visie op goed onderwijs. Dit betekent dat de intern begeleider taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft met betrekking tot: 11

12 het ontwikkelen van het team en het begeleiden van het team; het optimaliseren van het functioneren en het begeleiden bij onderwijsinnovaties het ontwikkelen van de individuele leerkracht: het begeleiden van de individuele leerkracht gericht op het onderhouden en optimaliseren van het functioneren. het ontwikkelen van de organisatie het ontwikkelen van onderwijskundig beleid de zorgstructuur van de school en het functioneren in bovenschoolse netwerken. het doorspreken van de gehele groep met de groepsleerkracht op leer- én sociaal emotioneel gebied; dit gebeurt 5x per schooljaar. Remedial Teaching: Aan kinderen met een leerprobleem wordt in kleine groepjes of individueel extra ondersteuning gegeven door de groepsleerkracht tijdens het werkuur. De I.B.er neemt, indien nodig, een onderzoek af bij het kind. Soms zal het kind met een leerkracht of stagiaire apart gaan werken. Via de Motorische Remedial Teaching besteden we extra zorg aan de motoriek van de kinderen. Dit is veelal in groep 1-2. ICT Binnen onze stichting werken 2 bovenschoolse Ict coordinatoren: één op onderwijskundig gebied en een op hardware-gebied. Op onderwijskundig gebied: De ICTer bestudeert de nieuwe programma's; tevens stimuleert en ondersteunt hij leerkrachten in hun computergebruik. Een aantal programma's die in de klas door kinderen gebruikt worden, kunnen ook door ouders aangeschaft worden voor thuis. Zie hiervoor Via onze Website kunt u via links op de startpagina komen, die de kinderen gebruiken, als zij het internet opgaan. Hier staan allerlei verwijzingen die u ook thuis kunt gebruiken voor extra oefening, of als informatie. Concierge De Hoeksteen beschikt een concierge: Miranda Berg. Elke ochtend is zij aanwezig en doet zij vele klussen op school. Schoonmaakpersoneel Het schoonmaakpersoneel is elke dag na schooltijd bezig met het verzorgen van lokalen en toiletten. Voor het opruimen van lokalen en magazijnen zijn de leerkrachten verantwoordelijk. Daarnaast doen wij een paar keer per jaar een beroep op de ouders om samen met het team een grote schoonmaakavond te houden zodat alles weer lekker schoon is. Keukenhulp Op onze school werkt Helma Sijm. Zij is afkomstig van het activiteitencentrum de Rode Luifel. De Rode Luifel is een onderdeel van de ESDÉGÉ-Reigersdaal, een zorg- en dienstverleningsinstelling voor mensen met een beperking. Bij ons zorgt zij voor de koffie, en verricht zij ook lichte schoonmaakwerkzaamheden. Stagiaires Vanuit de HBO opleiding voor leraren en de MBO Horizon College voor klassenassistenten hebben wij geregeld stagiaires op onze school. In welke groep en wanneer is afhankelijk van de vraag en ons aanbod. Vanuit de HBO opleiding voor leraren primair onderwijs (IPABO, of PABO) komen ook geregeld Lio stagiaires bij ons voor de klas. Zij zijn in hun eindstage en moeten een langere periode zelfstandig voor de klas staan. Ook komen er wel eens leerlingen van het Voortgezet Onderwijs een paar weken een zgn. snuffelstage of maatschappelijke stage lopen. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk. Als er in een bepaalde groep klassenassistenten/stagiaires komen, publiceren we dat in de nieuwsbrief. 12

13 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Groepslokalen In het hoofdgebouw hebben we een groot aantal lokalen tot onze beschikking. Aan het kleuterplein zijn de twee peutergroepen gevestigd, evenals één kleutergroep. Op de dependance (de Bouwsteen) zijn de andere twee kleutergroepen gehuisvest. Veel groepen hebben een serre tot hun beschikking. Vanaf twee groepen kun je in deze ruimte komen. Deze ruimtes zijn geheel aan de tegenwoordige manier van lesgeven aangepast. Hier kunnen kinderen individueel werken, of in een klein groepje. Speellokaal Speciaal voor de kleuter- en peutergroepen is er een grote speelzaal in de school. Deze is ingericht met allerhande gymmaterialen. De kleuters/peuters maken hier bijna iedere dag gebruik van, hetzij om te gymmen, hetzij om te spelen met kleden en verkleedkleren. Ook worden hier de MRT-lessen (=Motorische Remedial Teaching) gegeven:lessen waarbij kinderen, die achter zijn in hun bewegingsontwikkeling, geholpen en gestimuleerd worden. De speelzaal wordt ook gebruikt bij uitvoeringen van o.a. het vrijdagmiddagcircuit. Door het openen van de schuifwand wordt dan ook het lokaal erachter erbij getrokken zodat we met ouders en kinderen kunnen genieten van toneel, zang of dans. Met carnaval en de kerst- en eindmusical wordt ook gebruik gemaakt van de speelzaal. Gymzaal De groepen 3 t/m 8 maken op dinsdag/donderdag gebruik van gymzaal de Wiekslag, Kievitstraat 54 (tel.: ). Tevens maakt een groep 8 op donderdag gebruik van de Bonte Veer, Wielewaal 1 (tel ). Bibliotheek Op de benedenverdieping is een bibliotheek ingericht. De boeken worden gebruikt bij het onderdeel Vernieuwd leren lezen (VNL). De kinderen kunnen daar op bepaalde tijden boeken gaan lenen of ruilen.tevens worden er wisselcollecties geleend bij de bibliotheek. De kinderen en leerkrachten gebruiken deze boeken bij een thema, project, werkstuk, of als achtergrondinformatie. De bibliotheek wordt beheerd door onze bibliothecaresse, Sonja van Dansik. Orthotheek In een aparte ruimte in de school staan materialen die gebruikt worden om leerlingen extra ondersteuning te kunnen geven. Digitale schoolborden: In alle lokalen hangen digitale schoolborden.(alleen op de Bouwsteen hangt er een in de hal voor beide klassen). Hiermee kunnen de leerkrachten rechtstreeks naar het internet om de lessen nog meer te verlevendigen én om dingen heel goed duidelijk te maken. Een aantal lesmethoden hebben digitale programma s o.a rekenen, aardrijkskunde. Het digitale schoolbord is een verrijking voor de klas. Personeelsruimte: Midden in de school vindt u op de benedenverdieping de personeelskamer. Ook de keuken is hier gehuisvest. Op de bovenverdieping zijn er twee ruimtes voor de leerkrachten. Tevens heeft de Interne Begeleider van groep 5 t/m 8 hier haar werkplek. De IB-er van de groepen 1 t/m 4 heeft beneden een ruimte waar zij werkt. 13

14 De ouders en school Wij willen uw kind een goede en leerzame tijd bezorgen op de basisschool, maar kunnen dit niet zonder uw hulp. Het is belangrijk dat u beseft dat overleg tussen ouders en school vooral in moeilijke situaties heel belangrijk is. Ouders die achter de doelstellingen van de school staan geven het kind zekerheid en duidelijkheid. Ook kunnen wij uw hulp op een andere manier gebruiken. Dit varieert van klusjes thuis (reparatie, boeken kaften) tot hulp bij lezen, handvaardigheid, meelopen naar zwembad, organiseren van fancy fair, carnaval etc. U kunt zich bij de leerkracht aanmelden. We houden u op de hoogte van alle activiteiten d.m.v. een wekelijkse nieuwsbrief. En wie meer wil weten over de vorderingen van zijn/haar kind kan altijd bij ons aankloppen; maak hiervoor een afspraak met de leerkracht. Na schooltijd is daar ruimte voor. Ouderavonden Informatieavond In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gegeven voor alle groepen. Op deze avond wordt verteld wat er dit schooljaar in de groep gaat gebeuren. Aan de ouders van groep 8 wordt informatie gegeven over de eindtoets en het voortgezet onderwijs. Naast deze algemene bijeenkomsten zijn er twee keer per jaar zogenaamde tien-minuten-gesprekken tussen leerkracht en ouders over de ontwikkeling van hun kind. Vanaf groep 5 wordt ook uw kind op de tien-minuten-gesprekken verwacht. Voor deze gesprekken wordt u uitgenodigd. Rapporten De eerste twee jaar krijgen de kinderen geen rapport. Vanaf groep 3 tot en met groep 8, krijgen ze drie keer per jaar een rapport mee naar huis: in november, februari en in juni. Het rapport is een map met daarin de rapportlijsten per leerjaar. Elk kind krijgt één keer in zijn/haar schoolloopbaan een rapportmap uitgereikt. Is uw kind de map kwijt, dan vragen wij u een nieuwe map via de school te kopen. Het eerste tien-minuten gesprek zal plaatsvinden in november. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn deelnemer in dit gesprek. De rapportlijst wordt met ouders, kind en leerkracht besproken. In het rapport staan de leervorderingen van de eerste maanden vermeld. In februari volgt dan het rapport waar alle resultaten in vermeld staan van de diverse vakgebieden + de CITO toetsen. Ook hierbij vindt een tien-minutengesprek plaats. Voor het laatste rapport kunnen de ouders (of de leerkracht) een gesprek aanvragen. Meer informatie voor de ouders: -Huisbezoek (indien nodig geacht door leerkracht of gewenst door ouders) -Gesprekken (aangevraagd door ouders of leerkracht) -Het uitgewerkte schoolplan van "De Hoeksteen". Dit staat op de website van de school. Gele brief, website Elke week komt de nieuwsbrief uit: de zogenaamde GELE BRIEF. Deze wordt zoveel mogelijk op woensdag verspreid via de . Ook andere berichten kunnen zo snel verstuurd worden. Ouders die geen mail kunnen ontvangen, krijgen de brief op donderdagochtend uitgereikt op papier. Hierin staat alles vermeld wat voor u en uw kind voor de week daarop van belang kan zijn. Noteer op de jaarkalender wat u en uw kind de volgende week niet moeten vergeten! Uiteraard is deze informatie te vinden op onze website: Op de site zijn vervolgens ook de activiteiten te zien die in de klassen en daarbuiten plaatsvinden. 14

15 De zorg voor het jonge kind Kijklijst Wanneer uw kind in groep 1 begint, volgt er na een week of 6 een eerste oudergesprek. De leerkracht nodigt u uit om een kijkwijzer over uw kind in te vullen. Ook de leerkracht vult deze in. Beide lijsten worden dan als leidraad gehanteerd bij het eerste oudergesprek. Observaties van de ontwikkeling De leerkrachten in groep 1 en 2 observeren veel. Ze volgen het kind in zijn/haar ontwikkeling. Op motorisch gebied, taal- en rekengebied en over de sociaal-emotionele ontwikkeling worden lijsten ingevuld. Met de Intern Begeleider worden de bevindingen besproken. Zonodig krijgt uw kind extra begeleiding op een bepaald gebied. Dit kan zowel in de groep gebeuren, als buiten de groep. Wanneer het nodig is zal de leerkracht een gesprek met u hebben over de ontwikkeling en u eventueel verwijzen naar buitenschoolse hulp (denk hierbij aan fysiotherapie, logopedie, speltherapie). In de onderbouw wordt er goed gekeken of uw kind op de juiste school zit. Wij doen dit d.m.v. goed observeren, goed overleg met ouders en Intern Begeleider. Groepsgrootte Ons streven is om het aantal kinderen in de onderbouw tussen de 20 en 25 kinderen te laten zijn. Op het einde van het schooljaar kunnen dit er in de groepen 1-2 meer zijn, daar er dan veel 4-jarigen ingestroomd zijn. Vandaar dat we ouders veelal aanraden om de kinderen die in juni/juli 4 jaar worden pas in het nieuwe schooljaar naar school te laten gaan. Dan is het rustiger voor deze kinderen en is het verschil in leeftijd ook niet zo groot. De meeste midden- bovenbouwgroepen bestaan uit leerlingen. Een enkele groep zit hier iets boven, 31 of 32. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Wanneer een kind 4 jaar is wordt hij/zij in groep 1 geplaatst. Kinderen die voor januari 4 jaar worden, komen ook in groep 1 om met de andere kinderen in het nieuwe schooljaar door te stromen naar groep 2. Kinderen die na januari 4 jaar worden, blijven in het nieuwe schooljaar in groep 1. Voor elk kind geldt dat de leerkracht door middel van observaties en toetsen bekijkt in welke groep een kind het beste tot ontwikkeling komt. Het kan dus zijn dat een kind een bepaalde groep sneller doorgaat. Ook kan het zijn dat het voor een kind beter is om de groep nogmaals te doen en daardoor dus langer in een groep zal blijven. In principe is de wisseling van groep altijd na de zomervakantie. De verslaglegging We volgen de kinderen zo goed als mogelijk is in hun ontwikkeling. De groepsleerkracht schrijft gegevens op van de leerling op diverse gebieden en tevens worden er toetsen afgenomen. Daarnaast worden er Citotoetsen gebruikt op het gebied van woordenschat, rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. De resultaten worden geregeld met de interne begeleider besproken. Door dit leerlingvolgsysteem kunnen we vroegtijdig problemen signaleren. Er kunnen problemen ontstaan als een leerling moeite heeft met de lesstof, meer uitdaging behoeft, of gedragsmatig steun nodig heeft. Kinderen waarbij de ontwikkeling een probleem dreigt te worden, worden besproken in het Extern Zorgteam. Ouders nemen deel aan dit Zorgoverleg / worden geïnformeerd over het gehouden overleg. In het Extern Zorgteam worden afspraken gemaakt over de hulp die geboden kan worden. Vormen van geboden hulp We werken met groepsplannen. Hierin wordt aangegeven, welke extra hulp de kinderen gegeven wordt. Extra hulp wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden. Als een kind meer tijd nodig heeft om zich de stof eigen te maken, dan kan worden overwogen om een kind een jaar verlenging te geven (zitten blijven). We hebben op school 2 interne begeleiders (groep 1 t/ 4 en 5 t/m 8). Zij ondersteunen de leerkrachten o.a. bij het maken van de groepsplannen. 15

16 - Hulp bij externe instanties kan zijn voor logopedie, fysiotherapie, dyslexie -begeleiding, Riagg, CJG, School Maatschappelijk Werk. De ouders en/of school zoeken contact met de betreffende instantie. We streven er naar om de extra hulp van school en externe instanties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. - AMK melding: Als wij als school ons ernstig zorgen maken over het wel en wee van een kind, dan doen wij een AMK-melding. Wij informeren altijd van te voren aan u, als ouder, dat wij een AMK-melding doen. - Verwijsindex Noord-Holland: Uit het nieuws weten we welke problemen het kan opleveren als professionals niet van elkaars zorgen over kinderen op de hoogte zijn. In sommige gevallen heeft dat geleid tot ernstige uitkomsten. In het belang van uw kinderen en onze leerlingen willen we dat voorkomen. Daarvoor is een landelijk instrument(de verwijsindex) beschikbaar waar wij als schoolgebruik van maken. Wanneer wij ons zorgen maken over een kind en vermoeden dat meerdere partijen bij de zorg betrokken zijn is het voor de verdere voortgang van belang om elkaar daarvan op de hoogte te stellen. Dat doen wij als school niet zomaar; we besluiten tot een melding in de verwijsindex als wij dat voor de verdere ondersteuning van uw kind en na bespreking in het Externe Zorgteam van de school noodzakelijk achten. U als ouder wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. Op deze manier kunnen wij met een gezamenlijke en afgestemde aanpak de beste ondersteuning voor uw kind regelen. - Vergoeding van onderzoek en behandeling door ziektekostenverzekering bij ernstige enkelvoudige dyslexie. Alle scholen van het Samenwerkingsverband de Streek volgen het dyslexieprotocol, daarin worden alle kinderen jaarlijks systematisch gevolgd in hun lees- en spellingontwikkeling. Er is een groep leerlingen (ongeveer 25 % van alle leerlingen) die meer instructie en begeleiding nodig heeft binnen de school en dankzij die extra intensieve begeleiding (ook door ouders) een voldoende lees- en spelling niveau zal bereiken. Vanaf 1 januari 2009 wordt de vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Deze vergoeding geldt voor een zeer kleine groep leerlingen (3 tot 4% van alle leerlingen). Dit zijn leerlingen waarbij al in een vroeg stadium sprake is van hardnekkige lees- en spellingsproblemen ondanks intensieve extra hulp van de school en evt. logopedie. Er moet daarnaast geen sprake zijn van andere problemen. Indien u vermoedt dat uw kind voor deze vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider. - Een leerling kan aangemeld worden bij het Extern Zorgteam voor nader onderzoek. Het invullen van formulieren door ouders maakt deel uit van de procedure. Na het onderzoek krijgen ouders en school advies welke hulp er aan het kind kan worden geboden. Het advies van het Extern zorgteam nemen ouders en school over. Aan het Extern Zorgteam nemen deel: de Intern begeleider, de directie, SchoolmaatschappelijkWerk, een Orthopedagoog en een gedragsspecialist. Uit het nieuws weten we welke problemen het kan opleveren als professionals niet van elkaars zorgen over jeugdigen op de hoogte zijn. In enkele gevallen heeft dat geleid tot ernstige uitkomsten. In het belang van uw kinderen en onze leerlingen willen we dat voorkomen. Daarvoor is een landelijk instrument (de verwijsindex) beschikbaar waar wij als school gebruik van maken. Wanneer wij ons zorgen maken over uw kind en vermoeden dat meerdere partijen bij de zorg betrokken zijn is het voor de verdere voortgang van belang om elkaar daarvan op de hoogte te stellen. Dat doen wij als school niet zomaar; we besluiten tot een melding in de verwijsindex als wij dat voor de verdere ondersteuning van uw kind en na bespreking in het Zorgteam van de school noodzakelijk achten. U als ouder wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. Op deze manier kunnen wij met een gezamenlijke en afgestemde aanpak de beste ondersteuning voor uw kind regelen. N.B. De Verwijsindex geeft aan DAT er zorgen zijn. In de Verwijsindex staat niet WAT de zorg dan is. Op de volgende pagina vindt u dit hele verhaal rond de leerlingenzorg schematisch weergegeven. 16

17 17

18 Jeugdgezondheidszorg Onderzoeken Op de basisschool worden kinderen twee keer door de GGD uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Het eerste onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdarts en vindt plaats op de leeftijd van ongeveer 5/6 jaar. Het tweede onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op de leeftijd van 10/11 jaar. Los van deze gezondheidsonderzoeken kunt u altijd contact opnemen met de GGD voor een extra gesprek of onderzoek. Jeugdarts: Loes van der Scheer Jeugdverpleegkundige: Luciènne Slijkerman Megelink Assistente: Thea Windt Opvoedondersteuning Vindt u opvoeden soms lastig? Zijn er problemen over weerbaarheid, luisteren, pesten, zindelijkheid, hoofdluis, gedrag, voeding, overgewicht of heeft u andere zorgen over uw kind? Of zijn er vragen over de gezondheid en het opgroeien? Dan kunt u een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. Gedurende het schooljaar is zij een aantal keer op school aanwezig voor opvoedondersteuning, u kunt dan ook een afspraak maken voor een gesprek. Data en tijden worden vermeld in de nieuwsbrief van school. Het gesprek kan plaatsvinden op school, op het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij u thuis. U kunt ook bellen naar de GGD of langskomen bij het CJG om een afspraak te maken. GGD Hollands Noorden afdeling Jeugdgezondheidszorg Postbus AH Schagen Centrum voor Jeugd en Gezin Enkhuizen Wielewaal PV Enkhuizen open: dinsdag- woens- en donderdag van tot

19 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs Aan het eind van groep 7 wordt er een begin gemaakt met de advisering voor het voortgezet onderwijs. Er wordt een start gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden van de kinderen. Ouders vullen een vragenlijst in over hun kind aan welk type onderwijs zij denken én over de werkhouding van hun kind. De leerkrachten vullen de schoolvorderingen in en geven een advies voor het type voortgezet onderwijs. In het begin van groep 8 wordt op school een onderzoek gedaan naar de aanleg op het gebied van de taal en het ruimtelijk inzicht door een medewerk(st)er van de OBD. Dit onderzoek is de NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Tevens wordt er een schoolvragenlijst ingevuld, waarin de interesse in leren en huiswerk maken worden gepeild. Op basis van de resultaten van de NIO-toets, de ingevulde vragenlijsten van ouders en school én de toetsen van het Leerlingvolgsysteem wordt een voorlopig advies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Na de Leerlingvolgsysteem toetsen in januari wordt een definitief advies geformuleerd. De adviezen worden in november en februari met de ouders besproken. Het definitieve schoolkeuze-advies krijgt u in februari schriftelijk mee. Het voortgezet onderwijs vraagt naar het formulier van de definitieve schoolkeuze. Vanaf november zetten de scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren open. We gaan op excursie naar het Clusius, het Martinuscollege en de RSG om daar een kijkje in de keuken te nemen. In de maanden januari/februari organiseren de scholen van voortgezet onderwijs kijkdagen voor de nieuwe leerlingen en hun ouders. De kinderen bezoeken met de ouders allerlei scholen om een beeld van het voortgezet onderwijs te krijgen. Al dan niet in overleg met school kiezen de ouders een school voor voortgezet onderwijs. Het schoolkeuze-advies formulier wordt gevraagd wanneer u uw kind aanmeldt bij het voortgezet onderwijs. De toelatingscommissie van de school waar u uw kind aanmeldt, beslist over de toelating. In het geval van de Praktijkschool en het OPDC moet een onderwijskundig rapport opgemaakt worden en wordt uw kind opnieuw onderzocht. Dit geldt ook voor het LWO, echter met dit verschil, dat hier geen nieuw onderzoek aan vast zit. Na aanmelding/toelating volgt er meestal een nadere kennismaking met de nieuwe school, de leraren en de leerlingen. Het afgelopen schooljaar gingen de kinderen naar de volgende scholen: Het OPDC, de Praktijkschool, het Clusius college, het Martinus college en de RSG. Wat bieden de scholen? Praktijkschool Onderwijs gericht op de praktijk. OPDC Tussenstap voor kinderen, die nog extra ondersteuning kunnen gebruiken op sociaal emotioneel gebied, zelfstandigheid of op bepaalde vakgebieden. Er wordt lesgegeven als op een school voor voortgezet onderwijs. Doorstroming daarna naar: Praktijkschool, Lwo, VMBO (basisberoeps, kader en theoretisch). Clusius Leerwegondersteunend onderwijs (lwo) VMBO basisberoeps, kader en theoretisch. Veel aandacht voor agrarisch gedeelte (plantenteelt en dieren). Martinuscollege Leerwegondersteunend onderwijs (lwo) VMBO basisberoeps, kader en theoretisch (theoretisch noemen zij Mavo). Havo, VWO, Gymnasium Ook het TweeTaligOnderwijs wordt op het Martinus aangeboden. RSG VMBO theoretisch Havo VWO Ook het TweeTaligOnderwijs wordt op de RSG aangeboden. 19

20 Leerstofaanbod Ons leerstofaanbod is er zoveel mogelijk op gericht om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Naast het cognitieve gedeelte (rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie) geven we ook aandacht aan de creatieve vakgebieden (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama) en de sociale ontwikkeling (vreedzame school, catechese). Toetsen Methode afhankelijke toetsen. Dit zijn toetsen, die door de methode gemaakt zijn en periodiek worden afgenomen. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd. Op basis van deze analyse kunnen de volgende plannen gemaakt worden: -een actie analyse plan (vooral bij rekenen). Dit is een praktisch snel hanteerbaar groepsplan. -een groepsplan (of bijstelling van het groepsplan). Per vakgebied wordt aangegeven welke kinderen ondersteuning nodig hebben. -een handelingsplan. Hierin wordt voor deze leerling aangegeven welke ondersteuning de leerling in een periode gaat krijgen. Deze plannen zijn individueel. Methode onafhankelijke toetsen: CITO -LVS toetsen. Dit zijn de LeerlingVolgSysteem-toetsen van het Cito. Wij gebruiken deze toetsen bij technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Deze toetsen zijn niet gebonden aan een methode. Ook deze toetsen worden periodiek afgenomen: zij worden 2 of 3 x per jaar afgenomen. -Nio toets. Deze toets wordt alleen afgenomen in groep 8 en is bedoeld ter ondersteuning voor het advies voor het voortgezet onderwijs. Werkwijze in de groepen In de groepen 1-2 wordt meerdere weken achtereen met projecten gewerkt. Bij een aantal projecten werkt ook groep 3 mee. De diverse ontwikkelingsgebieden worden dan thematisch aangeboden. De VVE peutergroep werkt met dezelfde thema s als in 1-2. Er wordt veel aan taalaanbod gedaan, waarbij het spel heel belangrijk is. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Startblokken, hetgeen gebaseerd is op een ontwikkelingsgerichte visie. Hierbij wordt gekeken naar wat een kind al kan en naar wat een kind leuk vindt om te doen en te ervaren. De leerkracht daagt de kinderen uit zich te ontwikkelen op verschillende gebieden, zoals samenspelen, redeneren, communiceren en onderzoeken. Het programma werkt met betekenisvolle thema's uit de beleveniswereld van het kind. Bijvoorbeeld 'de winkel', of 'dokter'. Kinderen ontwikkelen zich doordat zij bepaalde kernactiviteiten uitvoeren, bijvoorbeeld spel-, constructie-, en gespreksactiviteiten in een uitdagende groepsruimte. Welk onderwerp er aan de orde is in de groep, kunt u vaak zien aan de liedjes die in de klas op het bord hangen of lezen in de gele brief (= informatiebrief). In de andere groepen wordt via de diverse methodes gewerkt. Hierover kunt u meer lezen bij de vakgebieden. Veelal is de uitleg voor de hele groep en volgt de verwerking daarna. In alle groepen is het didactisch handelen gericht op het ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces van het kind. Omdat het ontwikkelingsproces van kinderen in dezelfde groep sterk verschilt, zullen we ons didactisch handelen ook variëren naar de leerbehoefte van het kind. Sommige kinderen hebben veel herhaling van oefenstof nodig, anderen hebben weinig herhaling nodig en willen verdieping van de leerstof. Weektaak in groep 7/ 8: Bij de weektaak leren de kinderen zelfstandig hun oefenstof te plannen. De kleine kring in groep 1/ 2: De kleine kring bestaat uit een klein aantal kinderen met de leerkracht. De leerkracht kan zo de aandacht van de kinderen bij de verschillende ontwikkelingsonderdelen goed vasthouden en controleren of ze het begrijpen. De andere kinderen in die groep zijn zelfstandig met hun eigen taken bezig De instructietafel:. In iedere groep staat een instructie- of groeps tafel. Kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben krijgen hier een voor- of verlengde instructie over de leerstof. 20

21 Het onderwijsleerpakket Rekenen/Wiskunde Doelstelling: het onderwijs in rekenen/wiskunde is erop gericht, dat de leerlingen: verbanden kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse leefwereld; basisvaardigheden verwerven, eenvoudige reken/wiskundetaal begrijpen en toepassen in praktische situaties; eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren opsporen; onderzoek- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken. leren schatten of de rekenopdracht en de rekenuitkomst bij elkaar horen. Vlot kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Methode die volgens de handleiding wordt gebruikt: Wereld in Getallen in groep 3 t/m 8. Alles Telt/Wereld in Getallen in groep 1/ 2. In deze groepen wordt aandacht besteed aan rekenbegrippen zoals meer, minder, veel, weinig, groot, klein etc. Dit gebeurt spelenderwijs met blokken, winkeltje, gezelschapsspelletjes, puzzelen, ontwikkelingsmateriaal, telversjes e.d. De werkwijze is soms klassikaal, dan weer individueel of in een groepje. Dit hangt af van het onderwerp/behoefte. Nederlandse taal Doelstelling: het onderwijs in Nederlandse taal is erop gericht, dat de leerlingen: vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal; plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van taal. Methoden die volgens de handleiding worden gebruikt: Taaljournaal als taalmethode en als spellingmethode. Deze methode heeft tevens het onderdeel Woordenschat opgenomen in haar methode. Nieuwsbegrip als begrijpend leesmethode Voor taalzwakke, allochtone en instroom-leerlingen uit andere landen gebruiken wij Knoop het in je oren, Laat wat van je horen, Horen Zien en Schrijven. Lezen Veilig Leren Lezen voor het aanvankelijk lezen VNL:Vernieuwd Niveau Lezen voor het voortgezet lezen. Om het leesplezier te bevorderen en daardoor het niveau te verhogen gebruiken wij Vernieuwd Niveau Lezen. Van 8.30 tot 8.50 en van tot wordt er in alle groepen gelezen in aantrekkelijke boeken. Op deze tijd is het belangrijk, dat het rustig is in de school, én dat de kinderen op tijd zijn! De kinderen lezen in boeken, die zij kiezen uit een lijst, die past bij hun ontwikkelingsniveau. Na het lezen is er tijd voor boekpromotie. In groep 1 en 2 vinden de taalactiviteiten vooral plaats tijdens de spelactiviteiten en ook in de grote en kleine kring. Dat gebeurt dan door middel van vertellen, voorlezen, het aanleren van versjes, gesprekken. Ook komen de kinderen spelenderwijs met letters en woorden in aanraking. Sommige kleuters willen al lezen en worden daarin dan ook gestimuleerd. Twee keer per jaar gebruiken we de Citotaaltoets en de dyslexietoets. Drie keer per jaar wordt ook de lettertest gedaan. In groep 3 gaat het leesproces verder. Kinderen worden in niveaus ingedeeld die afgestemd is op de behoefte van hun leesinstructie. Groep 3 t/m 8: Om de "leeskennis" van kinderen te "testen" wordt de AVI-test (Analyse Van Individualiseringsvormen) gebruikt. Voor het technisch lezen wordt de Cito-drie-minutentoets gebruikt. 21

22 In groep 3 en 4 wordt 4 x per jaar de dyslexietoets afgenomen en in de groepen 5 t/m 8 voor de zorgleerlingen 3 x per jaar. In alle groepen wordt de Cito woordenschat toets afgenomen. De vorderingen van elk kind worden in het LeerlingVolgSysteem (LVS) bijgehouden. Presentaties Vanaf groep 5 houden de kinderen een presentatie voor de groep over een zelfgekozen onderwerp. Het vrije spreken wordt hiermee bevorderd én het in een goede lijn overbrengen van informatie. Engelse taal in de groepen 5 t/m 8 Doelstelling: het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht, dat de leerlingen: vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruiken als communicatiemiddel in contact met mensen die zich van deze taal bedienen. kennis hebben van de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en als internationaal communicatiemiddel. Methode die volgens de handleiding wordt gebruikt: Take it Easy Actief Burgerschap In ons onderwijs bevorderen wij het actief burgerschap en sociale integratie. Bij actief burgerschap leren wij kinderen dat zij in een gemeenschap leven en dat je voor elkaar kunt zorgen. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse Palmpasen stokken, sponsorprojecten voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving (kindertehuis op de Fillipijnen). Ons aanbod van de afgelopen jaren: activiteiten rond 4-5 mei; kindergemeenteraad; lessen rond Prinsjesdag; meedoen aan acties in de regio/buurt; Kinderpostzegels, Unicef; contacten en kennisuitwisseling met een school op Curacao via het Kansproject van het Europees Platform. We werken met een leerlingenraad, die elk jaar gekozen wordt uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Zij zullen 6 keer per jaar bij elkaar komen. Als ondersteuning gebruiken wij de methode de Vreedzame school. Maar ook via de catechese wordt hier aandacht aan geschonken. Eens in de vier weken bezoekt de Pater de groepen 6 t/m 8 om extra betekenis te geven aan catechese. Bij sociale integratie leren wij kinderen over de verschillende culturen, over democratie, het samenleven in ons land, in Europa, zorg voor het milieu. Wereldoriëntatie Doelstelling: Kinderen zelfstandig de wereld laten verkennen. Leren hoe je aan informatie moet komen en hoe je die moet gebruiken. Een vragende en zoekende houding stimuleren. In groep 1/ 2 en 3 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt. Uitgangspunt daarbij is de eigen belevingswereld, de ervaring en de waarnemingen die bij voorkeur niet uitsluitend kijken betekenen maar ook voelen, tillen, ruiken, bewegen, aanraken, betasten, luisteren. De leerlingen leren stap voor stap de wereld om zich heen kennen. Zij kunnen relaties leggen met ruimte en tijd, oorzaak en gevolg, met menselijk gedrag en met de natuur en het natuurkundig gebeuren. We gebruiken zoveel mogelijk echt materiaal en daarnaast gebruiken we materiaal van de bibliotheek. Ook wordt naar diverse series van de schooltelevisie gekeken die passen bij de thema s. De oudere kinderen worden op reis meegenomen naar allerlei onderwerpen en landen, welke dicht bij hun belevingswereld staan. Met behulp van methodes en opdrachten op het Internet in de bovenbouw leren de kinderen op hun niveau de wereld te ontdekken, zowel aardrijkskundig, geschiedkundig, natuurkundig en op het terrein van gezond gedrag. In deze groepen wordt gewerkt met de methode De blauwe Planeet (aardrijkskunde, met daarin verweven de topografie), Speurtocht (geschiedenis) Wijzer door het verkeer (verkeer) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen, waarvan de thema s aansluiten bij de hedendaagse gebeurtenissen in de maatschappij). Voor biologie wordt momenteel gebruik gemaakt van de schooltelevisie-uitzendingen Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur, projectkisten, excursies naar De Witte Schuur (milieueducatie) en eventuele excursies van het I.V.N. De kinderen uit groep 7 werken in de schooltuin langs de vest. Daar zaaien en planten zij. In groep 8 kunnen ze dan oogsten. In de Bovenbouw worden de onderwerpen uit het T.V. weekjournaal meegenomen in het lespakket. 22

23 Informatieverwerking Bij de wereldoriënterende vakken worden de leerlingen wegwijs gemaakt in het systeem van informatie verzamelen en verwerken. De kinderen zoeken hun informatie vnl. op het internet of bibliotheek. De werkstukken worden met het kind besproken, waardoor in de bovenbouw vaardigheden ontwikkeld worden zoals het maken van een presentatie m.b.v powerpoint. Catechese Doelstelling: Kinderen een christelijke levensovertuiging bijbrengen om zo te komen tot een sfeer van vertrouwen, openheid, respect en naastenliefde in de klas en daarbuiten. In alle groepen worden Bijbelverhalen verteld volgens een Bijbelrooster. Het rooster is een richtlijn. Op die manier komen de kinderen in hun hele schoolperiode in aanraking met vele verhalen. De verhalen rond Kerst en Pasen worden in alle groepen elk jaar voorgelezen. Er wordt elk jaar door elke groep een kerkelijke excursie gehouden. Naast het bezoeken van de katholieke kerk worden ook bezoeken gebracht aan de Moskee en andere kerken/gebedshuizen volgens een 8 - jaarse planning. In groep 4 kunnen de kinderen meedoen aan de voorbereiding van de Eerste Communie. Dit wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de R.K. parochie. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn buiten schooltijd. In groep 6,7 en 8 komt Pater Peelen, vanuit de katholieke kerk uit Enkhuizen, elke maand op bezoek. Computers Ict is verweven met het onderwijs, dat wij geven. Voorbeelden hiervan zijn: het werken met een digibord, oefenstof verwerken via de computer, informatie zoeken op het internet, etc. We vinden het heel belanrijk, dat kinderen leren werken en de mogelijkheden ontdekken van de computer. Een aantal computerprogramma's zijn ook voor thuis aan te schaffen, via én Verkeer Doelstelling: het onderwijs is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als deelnemer aan het verkeer. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen. Bij het praktische deel van het examen wordt de hulp van ouders ingeroepen. Er wordt gewerkt met de methode Wijzer in het verkeer. Schrijven Doelstelling: de kinderen een leesbaar en persoonlijk handschrift eigen laten maken. In groep 1 en 2 ligt het accent op het ontwikkelen van de fijne motoriek d.m.v. kleien, knippen, tekenen en vouwen en het goed vasthouden van een potlood. Wanneer de kinderen letters willen schrijven wordt dit aangeboden volgens de letters die op school gebruikt worden. Vanaf januari wordt er gewerkt met de Methode Schrijfdans. Vanaf groep 3 wordt er methodisch schrijfles gegeven. 23

24 Muziek Doelstelling: het muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren, te beoefenen en om met elkaar over muziek te kunnen praten en op muziek te bewegen. Methode die volgens de handleiding wordt gebruikt: Muziek, moet je doen. Groep 7-leerlingen voeren de Kerstmusical op en groep 8-leerlingen voeren de afscheidsmusical op. Beide musicals zijn voor alle leerlingen van de school en voor hun ouders, opa s, oma s, kennissen en buren. Vrijdagmiddagcircuit Doelstelling: Op een creatieve en gezellige manier de week afsluiten met kinderen uit de groepen 5 t/m 8 door elkaar. De kinderen kunnen zich 4x per jaar inschrijven voor dit circuit dat steeds 4 weken duurt. Zij kunnen dan kiezen uit diverse onderdelen zoals: koken, handvaardigheid, tekenen, schaken, spelletjes, toneel, techniek. Zijn er ouders die ideeën hebben voor activiteiten dan kunnen zij dat doorgeven. Na afloop van een periode kan er een optreden volgen en is er een tentoonstelling van handvaardigheid en tekenen. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom. In de gele brief vindt u de data van de uitvoeringen. Bewegingsonderwijs Doelstelling: het bewegingsonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten. een positieve houding ontwikkelen, dan wel behouden, met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur. omgaan met elementen als spanning, verlies en winst. In groep 1-2 wordt gewerkt met de Lessencyclus uit bewegingsonderwijs in het speellokaal. Dit is een methode voor bewegingsonderwijs aan kleuters in het speellokaal, gemaakt door de Werkgroep voor Bewegingsonderwijs ( t Web). De methode, die we volgens de handleiding gebruiken in groep 3 t/m 8: Basislessen bewegingsonderwijs. Aan de orde komen: gymnastiek, atletiek, spel én natte gymnastiek (zwemmen) voor groep 3 t/m 5. Kinderen die in december in groep 5 nog geen zwemdiploma hebben gehaald, zwemmen vanaf januari elke week. Op die manier halen zij voor het eind van het jaar het diploma. Een keer per week krijgen de groepen 6 t/m 8 les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 3 t/m 5 krijgen in de week dat zij niet zwemmen les van de vakleerkracht. De andere les wordt in alle groepen door de groepsleerkracht gegeven. Tekenen en handvaardigheid Doelstelling: het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende werkstukken. leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om zich heen: de gebouwde omgeving, interieurs, mode en kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst. kennis en inzicht verwerven dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en aan cultuurgebied. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met zoveel mogelijk technieken en gebruiken hier de methode Uit de Kunst voor. 24

25 Bijzondere activiteiten voor kinderen * Kinderboekenweek In oktober vindt de kinderboekenweek plaats. Ieder jaar besteden wij aandacht aan het thema en aan de kinderboekenweek. In iedere groep wordt er gewerkt met het thema. * Sinterklaasviering Het eerste grote feest van het schooljaar. De groepen 1 t/m 4 komen bij Sint Nicolaas op bezoek in de speelzaal. Als het kan gebeurt dat op 5 december, behalve als die dag op zaterdag of zondag valt. De groepen 5 t/m 8 hebben een "surprise-dag". Leerlingen uit die groepen trekken lootjes en kopen zelf een cadeau voor een klasgenoot, voor een van tevoren vastgestelde prijs. Het cadeau wordt verpakt in een surprise. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 krijgen van de Sint een cadeautje en groep 5, 6, 7 en 8 krijgen, naast de surprise van het lootjes trekken, een cadeau voor de hele klas. Deze klassencadeaus zoals bijvoorbeeld gezelschapsspelen, spelmateriaal voor buiten, etc. zijn voor de hele klas en blijven op school. * Kerstmis De klassen worden in kerstsfeer gebracht met kerstbomen en kerstversiering. Met hulp van o.a. een catecheseproject wordt aandacht besteed aan Kerstmis. Alle groepen houden op de donderdag vooraf aan de Kerstvakantie een kerstviering van tot uur. Bij deze kerstmaaltijd wordt de hulp van ouders en kinderen ingeroepen. Iedereen mag namelijk een gerecht/kleine hapjes meenemen naar school voor het diner. Zo krijgen we een zeer uitgebreid en gevarieerd menu. Op de woensdag in die week voert groep 7 een kerstmusical op voor alle kinderen. * Schoolreisje Voor groep 1 t/m 3 wordt het ene jaar iets in de eigen nabije omgeving georganiseerd (streekbos, recreatieoord, sprookjes wonderland etc.). Het andere jaar gaan ze iets verder weg, nl. met de bus. Groep 4 t/m 7 gaan ook één keer per jaar op schoolreisje. Voor het zover is, hoort u wat de uiteindelijke bestemming wordt. Het ene jaar gaan de groepen naar een pretpark en het andere jaar wordt een meer educatief element aan het schoolreisje toegevoegd. Groep 8 heeft een driedaagse schoolkamp. Dit programma wordt samengesteld door de leerkracht van groep 8 en de begeleiders. Alle schoolreisjes zijn aan het eind van het schooljaar. * Carnaval Een echt kinderfeest. Op carnavalsdag komen alle kinderen verkleed naar school. Als Prins Carnaval er kans toe ziet zal hij ons feest, samen met zijn gevolg, een uurtje meevieren. Verder bestaat het carnavalsprogramma uiteraard uit dansen, hossen, spelletjes doen, zingen en toneel. Ook op onze school zal in november een prins Carnaval en 2 hofdames worden gekozen. Kinderen uit de groepen 8 kunnen zich opgegeven voor de Raad van Elf. Vele jaren hebben ouders een prachtige praalwagen gemaakt waarmee onze school in de optocht mee reed. Menigmaal won onze school hiermee een prijs. Momenteel is er geen werkgroep. Wel lopen de prins van de Hoeksteen en zijn gevolg mee in de optocht. Alle kinderen van de school die hier aan mee willen doen, zijn van harte welkom. * Sportdag Een keer in het jaar doen alle groepen mee aan een sportdag. Ouders die willen helpen zijn welkom. Door middel van allerhande spelletjes maken we er samen een sportieve dag van. 25

26 * Sporttoernooien en sportpas. Door de sportcommissie van alle basisscholen in Enkhuizen wordt elk jaar een kalender samengesteld waarin de toernooien zijn opgenomen die dat jaar gespeeld worden. De verenigingen organiseren deze toernooien. In principe doen we bij voldoende deelneming en begeleiding aan de toernooien mee die op de kalender staan. Eén van de leerkrachten is altijd aanwezig bij het toernooi. Deelname aan de toernooien kost 0,50 per kind. De sportcoordinator regelt de inschrijving en organisatie van de deelname aan de toernooien. Eén van de voorwaarden om mee te doen aan het toernooi is dat een team een coach moet hebben. Hiervoor doen wij een beroep op u als ouder. Sportpas. Gedurende het schooljaar worden er door sportverenigingen tijdens de gymles een intoductieles van hun sport gegeven. Hierdoor maakt uw kind kennis met deze sport. Als uw kind dit leuk vindt, kan hij/zij via een formulier een sportpas aanvragen. Voor een klein bedrag kan uw kind vijf keer meedoen met deze sportactiviteit bij de vereniging. De Sportpas is alleen voor kinderen uit de groepen 5 t/8. * Excursies Wanneer het uitkomt en past bij een project is het mogelijk om op excursie te gaan. Dit gebeurt met alle groepen. U kunt zich voorstellen dat een onderwerp nog meer gaat leven als je het echt in de praktijk kunt beleven. Het Zuiderzeemuseum, de bibliotheek, de Witte Schuur en het IVN (Streekbos) komen wat dat betreft in onze programma s elk jaar aan bod. Fancy Fair of sponsoractiviteit Eens per jaar houden we op school een activiteit om extra geld op te halen. De opbrengst wordt besteed aan dingen voor de school zelf. Dit zijn meestal materialen waar geen (of tekort) vergoeding van het rijk voor is. Het kan ook zijn dat de helft van de opbrengst naar een goed doel gaat. Dit wordt elk jaar opnieuw bekeken. In de nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. * Cultuur Vanuit onze schoolvisie willen we kunst en cultuureducatie inzetten om voor de kinderen een grotere wereld te creëren en de sociale betrokkenheid van kinderen te vergroten. Twee leerkrachten op onze school zijn opgeleid als interne culltuur coordinator. Zij hebben een beleidsplan voor de school geschreven: de Schatten van Enkhuizen. De Hoeksteen biedt cultuureducatie in de breedte aan. Door de kinderen in aanraking te brengen met verschillende vormen van kunst en cultuur willen wij stimuleren, dat je respect voor elkaar moet hebben, openstaat voor alles in je omgeving en nieuwe dingen wilt ontdekken en ervaren. Iedereen heeft een eigen mix van manieren waarop hij/zij het prettigst leert. Door in het onderwijs aan te sluiten op deze manieren verrijken wij niet alleen het aanbod, maar vergroten wij ook het leerrendement. Cultuureducatie is daarbij een uitstekend uitgangspunt, omdat bijna vanzelf een beroep wordt gedaan op verschillende manieren van leren. Concreet betekent dit dat we de kinderen structureel in aanraking laten komen met cultuureducatie. We proberen deze educatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij waar de kinderen op dat moment mee bezig zijn in de klas. Dit doen we op de volgende manier: 26

27 Met kunsteducatie volgen we het 8-jarenplan zoals dat in de gemeente Enkhuizen op alle scholen wordt gevolgd en wordt samengesteld door de commissie cultuur en basisonderwijs Enkhuizen. Elk jaar komt een andere discipline aan bod, zoals dans, theater, film, beeldend, literatuur of muziek. We besteden aandacht aan drama, audiovisueel/media educatie en erfgoededucatie. Er is een vast erfgoededucatie programma voor de groepen 3 t/m 8. Voor de kleutergroepen wordt per schooljaar bekeken welke erfgoedexcursie het beste past bij de thema s waarmee gewerkt wordt. Met cultuureducatie willen we het cultureel erfgoed vanaf groep 4 structureel aan bod laten komen tijdens de geschiedenislessen. Dit doen we door zoveel mogelijk gebruik te maken van het erfgoed in de omgeving. Elke groep bezoekt minstens één keer per jaar een museum, daarnaast doet een aantal groepen een speurtocht of maakt een stadswandeling. Op audiovisueel/media educatie gebied gaan we het volgende doen: Elk jaar tijdens de kinderboekenweek bekijken de kinderen een verfilming van een boek van een bekende schrijver. Daarna wordt de film besproken aan de hand van het lesmateriaal van Cinekid. We zetten het digitale schoolbord in om met filmpjes de lessen aanschouwelijk te maken. Tijdens de geschiedenislessen komen bv. de 50 canonclips Van toen naar nu (www.entoen.nu)aan bod. Met bewegingsonderwijs wordt een lessenserie dans aangeboden door de vakleerkracht gym. Vergoedingen en sponsoring De school wordt gefinancierd door de gelden die het rijk ter beschikking stelt. Voor extra materialen hebben we in het verleden met succes aanvragen ingediend bij het West- Frieslandfonds en de Rabobank. Ook met de fancy fair etc. worden gelden verkregen die gebruikt worden voor extra s. Het afgelopen schooljaar hebben we hiervan oa. de geluidsinstallatie in de speelzaal, boeken voor de bibliotheek en buitenspeelmateriaal kunnen aanschaffen. Aan de ouders wordt middels de nieuwsbrief kenbaar gemaakt waar de verkregen gelden voor gebruikt worden. Uitgangspunten bij sponsoring zijn: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de opvoedkundige en onderwijskundige taak en doelstelling van de school en getuigen van goede smaak en fatsoen. Sponsoring mag het onderwijsaanbod niet beïnvloeden. Sponsoring waarbij een grote tegenprestatie wordt verwacht, wordt altijd besproken in de medezeggenschapsraad. Indien wij worden gesponsord, zal onze tegenprestatie altijd minimaal zijn.gelukkig is het zo dat onze school op allerlei manieren geheel belangeloos wordt geholpen.daar zijn we heel blij mee. 27

28 Toelating tot de Hoeksteen Elke 4-jarige, waarvan de ouders onze uitgangspunten onderschrijven, wordt in principe tot de Hoeksteen toegelaten. Een wachtlijst is er niet. Kinderen worden aangemeld met een aanmeldingsformulier. Na een intakegesprek, twee maanden voordat het kind 4 jaar wordt, wordt bekeken of het kind op de Hoeksteen kan worden ingeschreven. M.i.v. de vierde verjaardag wordt het kind officieel ingeschreven. Kinderen die in mei/juni 4 jaar worden komen meestal in het nieuwe schooljaar naar school, daar het verschil in leeftijd in de groepen 1-2 dan erg groot is voor deze kinderen. Kinderen die vallen onder de regeling Leerling Gebonden Financiering kunnen in overleg met de Interne Begeleider en de directie (tijdelijk) worden toegelaten. De voorwaarden voor toelating van LGF leeerlingen staan in het Schoolplan vermeld. Aanmeldingsprocedure 4 jarigen: 1. Mensen die hun kind willen aanmelden of zich willen oriënteren, maken een afspraak voor een rondleiding door de school met de directie, liefst met Jacintha Floris. 2. Voor de rondleiding worden de ouder(s) samen met het kind uitgenodigd. De hele school wordt bekeken en tevens wordt er mondeling informatie verstrekt. 3. Als de directie twijfelt of de school wel geschikt is voor het kind, wordt gevraagd of contact mag worden opgenomen met speelzaal of consultatiebureau voor nadere informatie. 4. Na de rondleiding krijgen de ouders (wanneer ze die nog niet hebben) een kalender, een schoolgids en het boekje een dagje in groep 1-2 mee en desgewenst een aanmeldingsformulier. 5. Ouders kunnen zelf nog contact opnemen als zij meer vragen hebben. 6. Als de ouders besluiten hun kind aan te melden bij de Hoeksteen vullen ze het aanmeldingsformulier in en leveren dit, met een kopie van het burger servicenummer van het kind, in bij de directie. 7. Twee maanden voor het kind 4 jaar wordt, worden de ouders met hun kind uitgenodigd op school door de leerkracht voor een intakegesprek: a.d.h.v. het intakeformulier worden bijzonderheden over het kind verteld en opgeschreven. Zonodig wordt door de leerkracht aanvullende informatie opgevraagd bij speelzaal, consultatiebureau, logopedie e.d. 8. A.d.h.v. de verstrekte gegevens besluit directie evt. in samenspraak met de Interne Begeleider of het kind ingeschreven kan worden. Zonodig wordt het kind tijdelijk ingeschreven als bij de school twijfels bestaan of de school het kind voldoende hulp kan bieden. 9. Tijdens het intake-gesprek wordt er ook een afspraak gemaakt met de leerkracht over de gewenningstijden. (5 dagdelen mag het kind wennen op school voordat het 4 jaar wordt) 10. Vanaf de dag dat het kind vier jaar wordt, staat het officieel ingeschreven op de Hoeksteen. 28

29 Aanmeldingsprocedure voor kinderen die van een andere school komen: Bij verhuizing nemen wij altijd eerst contact op met de school waar uw kind ingeschreven staat over de ontwikkeling van uw kind om te bekijken of wij de juiste school zijn om uw kind verder te begeleiden. Indien uw kind op een andere basisschool in Enkhuizen zit, zullen wij alleen in uitzonderlijke situaties overgaan tot het plaatsen van uw kind. De directeur van de vertrekkende school moet daarover een positief advies geven. Indien uw kind een beschikking speciaal onderwijs heeft, indien een onderzoek van uw kind door de vertrekkende school wordt geadviseerd of indien uw kind momenteel in de procedure daarvoor zit schrijven wij uw kind niet in. Dit is namelijk niet in het belang van uw kind. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen. Hierbij wordt gekeken naar: *De capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg van het kind *De groepsgrootte *De groepssamenstelling *De beschikbare huisvesting *De beschikbare personeelsformatie Procedure van aanmelding: 1. Mensen die hun kind willen aanmelden of zich willen oriënteren, maken een afspraak voor een rondleiding door de school met de directie (groep 1-2-3: Jacintha Floris; groep 4 t/m 8 Marry Vollebregt). 2. Voor de rondleiding worden de ouder(s) samen met het kind uitgenodigd. De hele school wordt bekeken en tevens wordt er mondeling informatie verstrekt. 3. Na de rondleiding krijgen de ouders een kalender en een schoolgids mee. 4. Directie vraagt aan de ouders om gegevens van de vorige school en om toestemming om contact met de vorige school op te nemen. 5. Als geen toestemming verkregen wordt, wordt het kind niet ingeschreven. 6. De Intern Begeleider belt met de vorige school voor verdere gegevens over het kind. 7. A.d.h.v. de verstrekte gegevens besluit directie evt. in samenspraak met IB en/ of de groepsleerkracht of het kind ingeschreven kan worden. Zonodig wordt het kind tijdelijk ingeschreven als bij de school twijfels bestaan of de school het kind voldoende hulp kan bieden. 8. Als het kind een Speciaal Onderwijs indicatie heeft, wordt het niet op onze school toegelaten. 9. Ouders kunnen zelf nog contact opnemen als zij meer vragen hebben. 10. Als de ouders besluiten hun kind aan te melden bij de Hoeksteen vullen ze het aanmeldingsformulier in en leveren dit in bij de directie. 11. De ouder(s) krijgen bericht van de inschrijving met een uitnodiging voor het kind met de datum waarop het kind op school kan starten. 12. Directie wacht met inschrijving op het bericht van uitschrijving van de vorige school. 13. Als het uitschrijvingbericht binnen is, wordt het kind officieel ingeschreven op de Hoeksteen. 14. De oude school stuurt het Digitale Overdrachtsformulier met leerlinggegevens door. Wat voor ons vanzelfsprekend is op school zal voor u soms vraagtekens oproepen. Wij nodigen u dan ook uit om met die vragen bij ons te komen. U kunt altijd met de groepsleerkracht of directie een afspraak maken.het gaat er tenslotte om dat uw kind en u zich snel thuis voelen bij ons op school. Schorsing en verwijdering: Leerlingen kunnen van school worden gestuurd. Wanneer dit voor een tijdje is noemen we dat schorsing. Van verwijdering spreken we wanneer het voorgoed is. Dit gebeurt alleen als het kind zich ernstig misdraagt. Men spreekt dan van wangedrag. De beslissing van verwijdering van een leerling wordt genomen door het College van Bestuur. Voordat zo n besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleerkracht, de directie en de ouders worden gehoord. Als het besluit eenmaal genomen is, mag de directeur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Eerst moet geprobeerd worden om een andere school te vinden voor de leerling. Indien dit binnen acht weken niet gelukt is, mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren. 29

30 Time out protocol op De Hoeksteen Uitgangspunt: Op De Hoeksteen hanteren we duidelijke regels die besproken en aangeleerd worden en zichtbaar zijn in de klas. De klassenregels rondom het time-outprotocol worden na iedere schoolvakantie herhaald (dit is ongeveer na iedere zes weken). Indien kinderen zich niet aan deze afspraken houden krijgen ze te maken met het time-outprotocol. Een time-out houdt in dat een kind gedurende korte tijd apart wordt gezet om na te denken over en/ of tot rust te komen na het voorval dat tot een time-out heeft geleid. Hierna wordt met een kind gesproken. In het time-outprotocol zijn de afspraken voor de verschillende groepen als volgt: Groep 1 en 2: Er is afgesproken dat er in de kleuterklassen bij kleine correcties een waarschuwing volgt en een kind bij de tweede correctie op de time-outplek wordt gezet. Bij grof fysiek en verbaal geweld wordt een kind direct op de time-outplek gezet. Wanneer de kleuter naar de time-outplek gaat wordt er verteld waarom hij hier moet nadenken. In elke klas is een time-outplek. De time-out duurt 10 minuten (hiervoor wordt de zandloper ingezet) en het kind mag geen materialen in zijn handen hebben. Het kind vertelt waarom hij hier heeft gezeten. Als er een andere partij bij betrokken is, moet er ook nog een duidelijke verontschuldiging aangeboden worden. De kleuter maakt zijn excuus door middel van een tekening. Wanneer een kleuter niet aanspreekbaar is op zijn gedrag door bijvoorbeeld een driftbui zal hij de timeouttijd eventueel doorbrengen in een andere klas. Collega s maken hier zelf onderling afspraken over. Ouders worden op de hoogte gebracht waarom hun kind aan de time-outtafel heeft gezeten. Groep 3: In groep 3 worden er drie waarschuwingen gegeven en wordt er gebruik gemaakt van de gele en rode waarschuwingskaarten. Als er een andere partij bij betrokken is, moet er ook nog een duidelijke verontschuldiging aangeboden worden. De eerste keer is een waarschuwing. Deze wordt benoemd en er wordt ook meteen uitgelegd wat de volgende stap zal zijn. De tweede waarschuwing betekent dat de tafel van de leerling uit het groepje wordt gezet. Ook nu wordt de volgende stap benoemd. De derde waarschuwing is een gele kaart. De volgende stap wordt genoemd. De volgende stap is een rode kaart. Het kind gaat dan naar de time-outplek. De ouders worden hierover ingelicht en er wordt een notitie van gemaakt. Het kind moet nablijven na schooltijd en schoolwerk maken. Nablijftijd is 15 minuten. Groep 4 t/m 8: Vanaf groep 4 wordt er één waarschuwing gegeven en wordt er gebruik gemaakt van de gele en rode kaarten. Na een rode kaart volgt er een time-out binnen of buiten de klas. Als een kind na de eerste waarschuwing doorgaat met het ongewenste gedrag volgt er een gele kaart. De gele kaart wordt bij een kind op tafel gelegd waarbij benoemd wordt dat de volgende stap een rode kaart zal zijn. Indien een kind een gele kaart op tafel heeft liggen blijft deze gedurende één dagdeel liggen. (tenzij een rode kaart volgt). Aan het eind van dit dagdeel levert het kind de gele kaart in bij de leerkracht en wordt er indien nodig nog even over gesproken. Als een kind na een gele kaart toch een rode kaart krijgt, gaat het kind direct naar de time-outplek in de klas. Na de time-out gaat het kind weer op zijn plaats zitten en doet aan de les mee. Op een ander tijdstip bespreekt de leerkracht de time-out met de leerling. Een time-out in de klas is 10 minuten en het kind moet nablijven na schooltijd en schoolwerk maken. Ook wordt er een gesprek gevoerd over het gebeurde. Het kind belt in het bijzijn van de leerkracht zelf de ouders om te vertellen dat hij of zij een time-out heeft gekregen waarna de leerkracht de telefoon overneemt om de ouders te spreken. Indien ouders niet thuis zijn wordt een brief meegegeven naar huis die de volgende dag, door de ouders ondertekend, ingeleverd moet worden bij de leerkracht. 30

31 In sommige gevallen gebruiken we een time-out buiten de klas namelijk: - Wanneer er een tweede time-out op dezelfde dag gegeven wordt - Bij het gebruiken van fysiek geweld of gedrag waarbij de veiligheid van medeleerlingen of leerkracht direct gevaar loopt. Op zo n moment is het beter om een kind uit de situatie weg te halen. In dit geval krijgt een kind direct een rode kaart gevolgd door een time-out buiten de klas. De time-out buiten de klas duurt 15 minuten en deze tijd wordt na schooltijd ingehaald, in die tijd maakt een kind schoolwerk en ook wordt er een gesprek gevoerd over het gebeurde. Het kind vraagt na 15 minuten of hij/ zij weer in de klas mag komen. Indien nodig wordt de time-out met 15 minuten verlengd, bijvoorbeeld als een kind nog te boos is om weer in de klas terug te komen. Ook bij een time-out buiten de klas belt het kind in het bijzijn van de leerkracht zelf de ouders om te vertellen dat hij of zij een time-out heeft gekregen waarna de leerkracht de telefoon overneemt om de ouders te spreken. Indien ouders niet thuis zijn wordt een brief meegegeven naar huis die de volgende dag, door de ouders ondertekend, ingeleverd moet worden bij de leerkracht. Consequenties van de time-out buiten de klas. De time-out tijd is gemiste lestijd en wordt ingehaald om uur of na schooltijd. De gemiste lestijd kan ook op een andere dag in de week worden ingehaald. (als de leerling naar de orthodontist o.i.d. moet / als de leerkracht een overleg heeft) Als het kind drie keer binnen korte tijd naar de time-out buiten de klas is gestuurd dan heeft de leerkracht een gesprek met de ouder(s) en met het kind. Korte tijd is voor onderbouwleerlingen 2 weken, voor midden- en bovenbouwleerlingen 4 weken. Indien deze gesprekken geen effect hebben volgt het schorsing- en verwijderingsbeleid. We hopen dat het time-out protocol duidelijkheid creëert en bijdraagt aan een veilige omgeving. Tussenschoolse opvang voor kinderen. De voorziening van de tussenschoolse opvang is op de Hoeksteen zelf. Tegen betaling van overblijfonkosten kan uw kind op school de middagpauze doorbrengen. In de schoolkalender staan de organisatie en de regels van het overblijven. Naschoolse opvang voor kinderen Voor en Naschoolse opvang voor kinderen, de BSO. De jongste kinderen van de Hoeksteen kunnen op hun eigen school na schooltijd worden opgevangen door de BSO van Berend Botje. Oudere kinderen kunnen kiezen: of naar de BSO op onze school óf naar de BSO voor oudere kinderen verderop in de wijk. De buitenschoolse opvang wordt geregeld door de kinderopvangcentra Berend Botje, Kiddy World. De kinderopvangorganisaties verzorgen de voor- én naschoolse opvang. De kinderopvangorganisaties dragen zorg voor het vervoer van de locatie buitenschoolse opvang naar de school en andersom. Ouders melden zelf hun kind aan bij Berend Botje, Kiddy World. Hieronder de afspraken die opgenomen zijn in het convenant van Stichting SKO De Dijken met de verschillende kinderopvangcentra, te weten Berend Botje en Kiddy World: * De kinderopvangorganisatie heeft als kernactiviteit het aanbieden van kinderopvang voor kinderen van 0 jaar tot en met het einde van de basisschoolleeftijd en biedt in die hoedanigheid haar diensten aan het bestuur aan. Het bestuur stelt de benodigde informatie beschikbaar aan de kinderopvangorganisatie. * De diensten, die door kinderopvangorganisatie worden verzorgd, geschieden volgens de richtlijnen van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. De kinderopvangorganisatie voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals gesteld in de wet Kinderopvang. * De dienstverlening heeft verder betrekking op de opvang tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen van het lesgevende personeel van de basisscholen. * Indien de kinderopvangorganisatie werkt met een wachtlijst en er is geen plaats voor de kinderen van de school, dan heeft het bestuur aan de inspanningsverplichtingen voldaan. Wel zal het bestuur in samenwerking met de kinderopvangorganisatie andere mogelijkheden onderzoeken. * De opvang bij de kinderopvangorganisatie vindt gedurende het gehele jaar plaats. 31

32 * Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar worden de schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen door de directeur van de school doorgegeven aan de kinderopvangorganisatie. De directeur is verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk doorgeven van vrije dagen, die nog niet bekend zijn bij de kinderopvangorganisatie. De opvangtijden van de buitenschoolse opvang zijn: Voorschoolse opvang van 07.00* uur Naschoolse opvang van uur Roostervrije/studiedagen van 07.00* uur Schoolvakanties van 07.00* uur Voor Kiddy World geldt vanaf 7.15 uur. Voor Berend Botje geldt vanaf 7.15 uur * De kinderopvangorganisatie draagt zorg voor het vervoer van de locatie buitenschoolse opvang naar de school en andersom. Tijdens het vervoer is de kinderopvangorganisatie verantwoordelijk en aansprakelijk. * De kinderopvangorganisatie is in het bezit van het Kwaliteitscertificaat voor Kinderopvang en garandeert kinderopvang van hoge kwaliteit, waarbij de regelgeving in de wet Kinderopvang en het convenant Kwaliteit Kinderopvang wordt gerespecteerd. De kinderopvangorganisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan en voldoet aan de eisen, die worden gesteld aan de leidster(s). * Het bestuur en de kinderopvangorganisatie doen periodiek onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening onder de ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om verbeterpunten te formuleren. * Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen het bestuur en de kinderopvangorganisatie. Buitenschoolse activiteiten Ook kunnen kinderen na schooltijd op school buitenschoolse activiteiten volgen zoals: Engels, muziek, theater, typen, knutselen. De activiteiten worden aangeboden door erkende bedrijven/verenigingen. De school stelt de lokalen ter beschikking. Bij voldoende deelname gaat de aangeboden activiteit door. De bedrijven zorgen ervoor dat er een goed aanbod wordt gegeven. De ouders betalen rechtstreeks aan deze bedrijven. Steeds meer kinderen maken gebruik van deze buitenschoolse activiteiten. Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad, ouderraad Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor SKO West-Friesland (de koepelorganisatie) en haar twee dochters, SKO De Dijken en SKO De Gouw. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag. In de Medezeggenschapsraad zitten zes personen (drie ouders en drie leerkrachten). Tevens is een ouder van de ouderraad bij de vergaderingen aanwezig. De Medezeggenschapsraad heeft tot taak kritisch mee te denken over het beleid van de school. Deze raad kent hiertoe advies- en/of instemmingsrecht. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig openbare vergaderingen voor de ouders van onze school. In de "gele brief" (=wekelijkse nieuwsbrief) staat wanneer die worden gehouden. Na elke vergadering worden de besproken onderwerpen in de Nieuwbrief vermeld. De Ouderraad valt buiten de wettelijk verplichte organisatie. De Ouderraad verzorgt de ondersteunende activiteiten op onze school. Ook innen zij de vrijwillige ouderbijdrage (per machtiging) voor de bekostiging van de diverse festiviteiten. De bedragen vindt u in de kalender en worden in overleg met de oudergeleding van de MR vastgelegd. Voor groep 8 wordt een aparte schoolkampbijdrage gevraagd en soms ook voor de andere schoolreisjes. De Ouderraad en de Medezeggenschapsraad houden eens per jaar een informatieavond ouderavond in combinatie met de informatieavond van de leerkrachten én de aanbieders van buitenschoolse activiteiten voor de ouders. Naast eventuele verkiezingen i.v.m. wisseling van leden ligt ook de financiële verantwoording in deze vergadering ter inzage. Wanneer u deel uit wilt maken van een van beide raden dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter (zie hiervoor de kalender). 32

33 Onderwijs Begeleidings Dienst (OBD) Deze regionale dienst begeleidt de leerkrachten. Zo worden zij o.a. op de hoogte gehouden van vernieuwingen in het onderwijs en nieuwe methodes. Ook kan de hulp van de dienst ingeroepen voor de individuele begeleiding van kinderen. De O.B.D. verzorgt systeembegeleiding, individuele hulpverlening, schoolkeuze onderzoek, scholing voor leerkrachten en ondersteunende activiteiten. OBD Westfriesland Postbus AB Hoorn tel Vakantiedagen Harddraverij 19-sep Studiedag de Hoeksteen 20-sep Herfstvakantie 21 t/m 25 okt Kerstvakantie t/m Studiedag de Dijken wo 9 april Studiedag de Hoeksteen ma 3 febr Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 feb Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Studiedag Zomervakantie 18 t/m 21 april 28 april t/m 5 mei 29 en 30 mei 9-jun vr 20 juni 7 juli t/m 15 aug Extra vrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 Er is een verschil in het aantal vrije dagen van onder- en bovenbouwgroepen. De kinderen van de onderbouw hebben recht op ten minste 880 lesuren per jaar. Voor de bovenbouw gelden minimaal 1000 lesuren. Dat verschil komt tot uiting in de vrije vrijdagmiddag en de extra vrije dagen in de onderbouw. Extra voor de groepen 1 t/m 4 zijn: Dinsdag 22 april t/m vrijdag 25 april Maandag 1 juni t/m vrijdag 6 juni Alle kinderen in Nederland krijgen de kans onderwijs te volgen. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige plaats in de maatschappij. Onderwijs in Nederland is een recht, maar ook een plicht. Daarom is er de Leerplichtwet. Deze wet gaat er vanuit dat ouder(s) er voor zorgen dat het kind de school bezoekt. Wanneer een kind vier jaar wordt kan een kind naar de basisschool. Het is dan nog niet leerplichtig, maar dient zich wel te houden aan de schoolregels. Een kind is vanaf zijn vijfde jaar leerplichtig. Leerplichtige leerlingen moeten volgens de leerplichtwet naar school volgens het schoolrooster. Verlof buiten de schoolvakanties De wet is duidelijk over verlof vóór extra vakanties, dit is in principe niet mogelijk. Niet voor een korte vakantie tussendoor, niet eerder vertrek en/of later terugkeren om (verkeers)drukte te ontwijken en niet voor een bezoek aan het land van herkomst. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit verlof kan slechts éénmaal, voor ten hoogste van 10 schooldagen, per schooljaar worden verleend door de directeur en mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. Vakantieverlof moet minstens 6 weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Hierbij dient u een werkgeversverklaring te overleggen, waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 33

34 Bijzonder verlof Naast extra vakantieverlof kan er ook verlof gevraagd worden wegens andere gewichtige omstandigheden. Dit zijn uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: Verhuizing,Huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. Een 12 ½ -, 25-, 40-,50- of 60-jarige ambts - of huwelijksjubileum van een bloed- of aanverwant(e) tot en met de vierde graad. Calamiteiten, zoals brand. Per situatie zal door de directeur (tot 10 dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (wanneer het meer dan 10 verlofdagen betreft) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Voor verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging kan vrij worden gevraagd bij de directeur. Als richtlijn geldt dat er één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Dit dient minimaal twee dagen vooraf kenbaar te worden gemaakt bij de directie KLACHTENREGELING ALGEMEEN Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door gesprekken tussen leerling en/of ouder(s) en de leerkracht en/of directie. Soms lukt dit niet en kan door de ouder(s) en/of de leerling een beroep worden gedaan op de interne contactpersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon van de GGD Hollands Noorden. Iedere school dient te beschikken over een gedragsprotocol en een klachtenregeling. Ouders, (ex)leerlingen maar ook anderen die deel uitmaken van de school, kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door leerkrachten en/of directie. Klachten kunnen onder andere gaan over agressie, seksuele intimidatie, toepassing van strafmaatregelen, de veiligheid in de school of de begeleiding van leerlingen. DE WEG Een klacht wordt eerst besproken met de betreffende leerkracht en (vervolgens) met de directie. Als dit overleg niet het gewenste resultaat oplevert kan de klager contact opnemen met de interne contactpersoon van de school, die op de site van de school en in de schoolgids vermeld staat. Als het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht, afhankelijk van de aard van de klacht, besproken worden met de externe vertrouwenspersoon van de GGD of met een lid van het College van Bestuur van SKO West-Friesland. Als het machtsmisbruik of ongewenst gedrag door leerkrachten of directie van de school betreft, wordt de klacht besproken met de externe vertrouwenspersoon van GGD Hollands Noorden (zie hieronder). Betreft het andere gedragingen en/of beslissingen of het nalaten daarvan door leerkrachten of directie van de school dan kan de klager contact opnemen met het College van Bestuur van SKO West-Friesland via het bestuurskantoor (zie hieronder). Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de Landelijke Klachtenregeling voor katholieke scholen van de bond KBO, waar alle scholen van SKO de Dijken bij aangesloten zijn. Deze klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Kort samengevat is de route : 1. eerst de klacht bespreken met betreffende leerkracht (en evt. directie). Indien geen bevredigende oplossing: 2. de klacht bespreken met directie 3. vervolgens klacht bespreken met interne contactpersoon 4. vervolgens bespreken van de klacht met de externe vertrouwenspersoon of met een lid van het College van Bestuur van SKO West-Friesland, afhankelijk van de aard van de klacht. 5. vervolgens indienen van schriftelijke klacht bij de klachtencommissie. 34

35 INTERNE CONTACTPERSOON (voorheen intern vertrouwenspersoon) De interne contactpersoon is voor de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Hij/zij is onafhankelijk en behartigt de belangen van de leerling en/ of ouder. In eerste instantie zal getracht worden de klacht in goed overleg met de betrokkenen op te lossen. Als dit niets oplevert, kan overleg met de directie plaatsvinden. De contactpersoon kan de klager ondersteunen bij de procedure rondom de afhandeling van de klacht. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met een lid van het College van Bestuur van SKO West-Friesland of met de externe vertrouwenspersoon van GGD Hollands Noorden. Uiteindelijk kan de klacht worden behandeld door de landelijke klachtencommissie. Als contactpersoon is aangewezen op onze school: Mevrouw Adelheid Hertsenberg, tel: of mail: EXTERNE VERTROUWENSPERSOON SKO de Dijken is aangesloten bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden in Hoorn om gebruik te kunnen maken van de diensten van de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en aangesloten bij de GGD. De externe vertrouwenspersoon begeleidt klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik of ongewenst gedrag. Van machtsmisbruik of ongewenst gedrag is onder andere sprake in geval van pesten, discriminatie, agressie en geweld. seksuele intimidatie of seksueel misbruik, psychische of fysieke mishandeling. De externe vertrouwenspersoon adviseert, begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en/of leerlingen van de school bij het oplossen van een klacht en ondersteunt de klager bij het verwoorden van het probleem richting de aangeklaagde. Hij/zij treedt niet op als bemiddelaar, maar kan een rol spelen bij het vinden van een bemiddelaar. Indien de klager dat wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem/haar bij de verdere procedure. Bereikbaarheid De externe vertrouwenspersonen van de GGD Hollands Noorden in Hoorn zijn mevrouw Tanja. Geerdes-Maas en mevrouw Ellen Labree. Zij zijn buiten de schoolvakanties bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur via de receptie van de GGD Hollands Noorden, Hoorn tel: De vertrouwenspersonen kunnen mensen direct te woord staan of later terugbellen. Tijdens vakantieperioden zijn de vertrouwenspersonen alleen na afspraak beschikbaar. BESTUURSKANTOOR Betreft een klacht andere gedragingen en/of beslissingen of het nalaten daarvan door leerkrachten of directie van de school dan machtsmisbruik of ongewenst gedrag, dan kan de klager contact opnemen met het College van Bestuur van SKO West-Friesland via het bestuurskantoor. In eerste instantie zal getracht worden de klacht in goed overleg met de betrokkenen op te lossen. Bereikbaarheid SKO de Dijken maakt deel uit van SKO West-Friesland; binnen deze stichting wordt op bestuurlijk gebied samengewerkt met SKO de Gouw. Het bestuurkantoor van SKO de Dijken is op werkdagen bereikbaar : Daar kunt u vragen naar het lid van College van Bestuur van SKO West-Friesland. 35

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Samen leren Samen werken Samen uniek!

Samen leren Samen werken Samen uniek! Samen leren Samen werken Samen uniek! SCHOOLGIDS 2015-2016 Als school willen we een leer- en leefomgeving zijn, waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en wil presteren. De Hoeksteen is niet alleen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest

Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest Jaarverslag schooljaar 2014 2015 Basisschool De Wissel De Hoop 3 1911 KX Uitgeest Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Wissel. Dit verslag is geschreven voor de ouders en andere belangstellenden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie