Geachte leden en besturen van de plaatselijke en regionale groepen van de Landelijke Groep Senioren van CNV Publieke Zaak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte leden en besturen van de plaatselijke en regionale groepen van de Landelijke Groep Senioren van CNV Publieke Zaak."

Transcriptie

1 Ten geleide Geachte leden en besturen van de plaatselijke en regionale groepen van de Landelijke Groep Senioren van CNV Publieke Zaak. De afgelopen maanden is er door velen van u gereageerd op het door ons gepresenteerde Voorgenomen beleidskaderplan Senioren Uw reacties zijn verzameld, samengevat en besproken in het DB en het AB van het landelijke groepsbestuur. Op basis hiervan presenteert het landelijke groepsbestuur u hierbij de aldus samengestelde en aangepaste teksten ter bespreking en vaststelling met uw afgevaardigden op de jaarvergadering van 6 maart Daarmee zit de allereerste fase er op. Gelet op de reacties en het relatief geringe aantal amendementen trekken wij allereerst de conclusie dat ons stuk nog niet bij iedereen voldoende herkend en begrepen is als voorgenomen kaders of dat het stuk te abstract gevonden werd. Dit stuk is bedoeld als een verzameling van beleidskaders. Vervolgens trekken we de conclusie, dat de materie behoorlijk leeft bij onze achterban en dat betekent dat wij élke reactie beschouwen als winst. Inhoudelijk zijn er goede bouwstenen aangedragen en daar willen we met zijn allen mee aan de slag. Wij beschouwen ons als een lerende organisatie. Met behulp van de aangedragen bouwstenen, verwerkt in bijgaande en op onderdelen aangepaste teksten kunnen we op weg naar een gemeenschappelijk gedragen geheel van kaders, opvattingen en verwachtingen en dus verdere missie en koers bepalen. Het landelijke groepsbestuur wil alle inbrengen in haar beraadslagingen mee wegen en gebruiken voor de volgende fase van planning en uitwerking: het opstellen van een overzichtelijk en uitvoerbaar jaarwerkplan gebaseerd op thema s en werkvelden. Er is nog veel werk te doen. Namens het LGB Senioren, 6 februari 2008 Jaap Dijkema, vicevoorzitter 1

2 Verantwoording. Delen in evenwicht is de titel van het beleidsplan van CNV- Publieke Zaak. Binnen het LGB-Senioren van CNV-PZ bestaat al geruime tijd de behoefte om zich nader binnen het CNV-PZ te positioneren. Wij maken een onlosmakelijk seniorendeel uit van Publieke Zaak. Dat schept verwachtingen én verplichtingen, wederzijds. De gelopen discussierondes rondom het vaststellen van het beleidsplan zijn daarvoor zo goed mogelijk benut. Het deze zomer verschenen beleidsplan Delen in evenwicht ademt dan ook de sfeer van een breed aandachtsveld en betreft zowel de werkenden, als de nietwerkenden waaronder de senioren. Het beleidsplan van onze seniorengroep loopt ten einde. Bijstelling en aanpassing op het nieuwe landelijke beleidsplan is noodzakelijk. Het bestuur van de landelijke groep senioren CNV-PZ heeft zich opnieuw willen bezinnen over de wensen en belangen van de seniorengroep. Hiertoe is een interne werkgroep opgericht, bestaande uit de LGB-leden: Klatter, Geus, Hof en Dijkema. Immers voor een borging van de belangenbehartiging is ook een goed en (pro-) actief zelf doordenken van, met en door de actieve seniorenleden een belangrijke zaak. Het LGB senioren is met de opzet van dit stuk nagenoeg de eerste van de landelijke groepen die nu aan de slag is met het uitwerken van hun toevoeging aan het landelijke beleidsplan als een eigen groepsbestuurparagraaf. Wij weten ons sinds 21 september 2007 verzekerd van een zeer welwillende samenwerking met het Bestuur van onze vakbond. De opzet van dit stuk is bedoeld als een beleidskader, waarbij er een jaarlijkse evaluatie en bijstelling plaats zal moeten vinden. Met elkaar vormen we de seniorengroep van VNZ Publieke Zaak en geven we vorm aan de inhoud en de uitvoering aan ons handelen. 2

3 Inhoudsopgave blz. 1. We hebben een droom, een verlangen 4 2. Waar gaat het daarbij om? 4 3. Solidariteit en Subsidiariteit 5 4. Senioren, wie of wat zijn dat? 5 5. Belangen en behoeften 6 6. Specifieke punten uit landelijk beleidsplan Delen in evenwicht 7 7. Belangenbehartiging en inhoudelijke samenwerking met anderen Communicatie en communicatiemiddelen We hebben een seniorstreven 12 3

4 1. We hebben een droom, een verlangen. De strijd om het dagelijkse bestaan komt opnieuw en nadrukkelijk aan de orde na je 65 e jaar, je pensionering, vaak ook al eerder bij een vervroegd uittreden uit het arbeidsproces in welke vorm dan ook. Je moet dan je leven anders gaan leren leven en indelen: van dag tot dag. Het betaalde werkritme en dienstverband verlangen dat niet meer van je. Het geeft je veel vrijheid. Dat is winst! Het ontneemt veel prikkels en ritmes die je anders had vanuit je werk. Je gaat nu ánders mee tellen. Dat is het verlies! Iedereen weet dat het belangrijk is om zo goed mogelijk op enigerlei wijze actief en betrokken te blijven, gezond voor het persoonlijke welbevinden! In deze context staan het LGB Senioren een VAK -bond van en met senioren voor, waar bij het CNV-PZ fungeert als een vertrouwd en activerend denk- en doehuis, waarin we ons richten op diegenen die in allerlei vormen van maatschappelijk gericht vrijwilligerswerk actief zijn, dáár ervaringen op doen en zó zingeving voor zich zelf vinden. 2. Waar gaat het daarbij om? - het gaat om een goede definitie van missie en koers van onze belangenbehartiging: nader thematisch te benoemen en tot uitvoering te brengen; - het gaat om de gedachte inzet van menskracht en middelen daarbij: vanuit ons zelf, vanuit de plaatselijke, regionale en landelijke groep én vanuit het apparaat zijnde het CNV-PZ: hoofd- en regiokantoor/kantoren; - het gaat om de informatie naar onze leden en het activeren en onderhouden van de betrokkenheid van hen bij dit specifieke stuk vakbondsgebeuren voor senioren als noodzakelijke onderdelen van ledenbinding en ledenwerving; - het gaat ook om de gewenste c.q. benodigde organisatievorm/-organisatiegraad van ons als senioren binnen deze context en vooral: het benutten van mogelijke netwerken, met andere senioren groepen binnen CNV PZ en het CNV als overkoepelend geheel, maar ook met de andere ouderenbonden, c.q. ouderenoverlegplatforms van bijvoorbeeld politieke partijen op gemeentelijk en hogere niveaus, c.q. lokale en regionale ouderenadviesraden richting uitvoerende politiek. 4

5 3. Solidariteit en subsidiariteit. 1 Het gaat er óók om hóe we dan begrippen uit het landelijke beleidsplan als solidariteit en subsidiariteit, tussen ons, onze generatie en de na ons komende generaties gaan invullen. Wélke rol kunnen we bijvoorbeeld spelen in het keuzepunt van het CNV: In overleg met de leden zal eventueel gezocht worden naar de juiste mix van solidariteit en individualiteit in een bepaalde regeling Voorbeelden: Kijk eens naar het thema: Plezier in werk (hoofdstuk 3 van: Delen in Evenwicht ) bij o.a. vrije tijdsactiviteiten en het vrijetijdswerk als gepensioneerde, met als mogelijke onderwerpen: - Pensioenen: Is het goed dat iedere generatie zijn eigen pensioen opbouwt (actuariële reserves vergaart) en daar als werkende (met zijn/haar vakbond) dan ook zelf verantwoordelijk voor moet zijn? Vraag daarbij is dan: Wat betekent dat te zijner tijd voor de AOW? - Zorgstelsel: In hoeverre zijn we betrokken bij de uitvoering van de WMO, al of niet direct/indirect via onze eigen politieke plaatselijke partij, c.q. CNV-PZ, kerk, ouderenbond, gemeentelijk platform of anderszins? - Zorgverzekering: de loonafhankelijke bijdrage die ook gepensioneerden betalen bij hun aanvullend pensioen, zonder dat ze aanspraak kunnen maken op een equivalente tegemoetkoming, omdat ze niet meer in loondienst werken? - Toekomstbestendigheid van de AWBZ. 4. Senioren: wie of wat zijn dat? Eén van de reagerende groepen heeft aangegeven dat de senioren niet een restcategorie is die alleen maar een substantieel bedrag aan contributie inbrengt. De senioren hebben meer te leveren. De solidariteit tussen jong en oud, man en vrouw, actieven en niet-actieven moet hoog in het vakbondsvaandel staan. Men vindt het niet juist dat vanuit dit oogpunt in het CNV PZ beleidsplan nauwelijks over senioren wordt gesproken De betreffende groep pleit er voor om senioren te betrekken bij algemene beleidsontwikkelingen. Men vindt dat dit verder gaat dan alleen maar pensioenen. Een vakbond is immers meer dan een CAO, zo stelt men. Het LGB Senioren is van mening dat er in de seniorengroep een schat aan deskundigheden en ervaringen zit, die men op de één of andere manier moeten weten te behouden, te activeren, te bundelen en te benutten. Het gaat er daarbij om de vinger aan de pols te houden van wát onze mensen vinden wát er moet gebeuren qua maatschappelijke omstandigheden en wel: zo dicht mogelijk bij de dagelijkse leefvloer. 1 Het begrip subsidiariteit is te omschrijven als: verantwoordelijkheden delegeren en de uitvoering in de organisatie dáár neer leggen waar ze het best kunnen worden uitgevoerd, in een goed afgestemde samenwerking binnen het totaal van de organisatie. Bij CNV-PZ dús een plaats voor de senioren. 5

6 Deze droom brengt met zich mee dat we als senior anders naar onze - tot nu toe gebruikelijke - vakbondsverwachtingen kunnen én mogen kijken: 2 - minder ré-actief, maar in breder maatschappelijk verband pro-actief; - elkaar informerend en ervaringen uitwisselend, - met elkaar signalen bundelen en die doorgeven naar het meer beleidsmatige vlak van het vakbondshoofdbestuur, omdat dáár de beïnvloedingsfaciliteiten zijn richting wetgeving. Voorbeeld: De vergaderingen van de locale en regionale groepen zouden we dan bijvoorbeeld ook kunnen gaan inrichten als knoop -punten, waar de lokale individuele ervaringen bevindingen besproken kunnen worden en desgewenst doorgegeven van locaal naar regionaal en hoger gremium, én omgekeerd. We zijn dan niet alleen met onze eigen gebruikelijke rechtspositionele zaken bezig, maar ons als echte SENIOREN (!) richten op een breder maatschappelijk werkveld, waarvoor we individueel belangstelling en betrokkenheid hebben en waarvoor we ervaringsdeskundigheid bezitten die we daarvoor willen inzetten. Voorbeeld: In de discussie in het LGB werd gepleit voor een actieve lobbyist én een grotere herkenbaarheid van vakbondstellingnames in voortrajecten Het landelijke groepsbestuur senioren neemt met instemming het amendement over van de Interlokale groep Senioren Noord Brabant om gelijke criteria aan te houden, zowel bij de CNV vakcentrale als bij CNV Publieke Zaak en het onderscheid tussen senioren en gepensioneerde te laten vervallen: Zodra men stopt met het werknemerschap en gebruik maakt van VUT, FPU, pensioen of anderszins, wordt men senior. 5. Belangen en behoeften. Het gaat hierbij om vragen als vanuit welke grondhouding we als seniorleden bij het CNV- PZ aangesloten blijven. Welke belangen en behoeften we als seniorenvakbondsleden behartigd willen zien 3 en hóe we onze betrokkenheid daarover willen laten merken. Daarbij moet we ons goed realiseren dat de volgende zaken definitief door regering en parlement geregeld en tot uitvoering gebracht zijn. In de vaak jarenlange voortrajecten zijn ook de vakbonden op macroniveau wel degelijk betrokken geweest, onder meer via de Sociaal Economische Raad. We noemen: - De pensioenen: via de Nieuwe Pensioenwet met daarin de nieuwe regelgeving qua boekhouding en toezichtstelling door De Nederlandse Bank, de periodieke indexaties en de berichtgevingen daarover aan de gepensioneerden. - De gezondheidszorg: de Zorgverzekeringwet en de WMO: geregeld, maar desondanks een blijvend aandachtspunt qua uitvoering. 4 - De uitvoering van de toeslagenwetten ingevolge de belastingwetgeving: huurtoeslag zorgtoeslag en kindertoeslag. 2 Opmerking John van Baars, voorzitter SWA Noord-Holland (Amsterdam) hierover: Dit is een nieuw gezichtspunt: We hebben immers geen baas = werkgever meer. 3 Voorbeeld: Kijk o.a. eens naar de senior-proof aspecten bij CAO-onderhandelingen m.b.t. het nieuwe middelloon-pensioenstelsel. 4 Voorbeeld: WMO: wie van ons is deelnemer in een gemeentelijk WMO-platform. En: Lijkt de WMO niet ten onder te gaan aan schotjes en potjes? Hoe communiceren we dit dan verder via ons LGB richting vakbond. 6

7 - De uitvoering van de Algemene Bijstandswet, bijzondere bijstand met per gemeente verschillende specifieke regelingen. Voorbeelden van andere van belang zijnde aandachtspunten: - De AOW en de uitvoering daarvan vanuit het nieuwe regeerakkoord Balkenende IV blijft een vakbonds- en politiek aandachtspunt in deze kabinetsperiode, m.n. voor hen die na 1950 geboren zijn, Elke AOW gepensioneerde ontvangt van de Sociale verzekeringsbank het tijdschrift Uw AOW/ANW, - De toekomst van de AWBZ, waarvoor nu een SER-adviesaanvraag loopt van de regering - De rechtspositie en het uit actieve dienst treden of doorwerken na je 65 e, - maar bijvoorbeeld ook zaken rondom erfrecht, hoe zit dat nu precies? - etc., etc. - Communiceren waar nog meer van dergelijke informatie te vinden, c.q. waarnaar te verwijzen is. 6. Enkele thema s uit het landelijke beleidsplan Delen in Evenwicht Opmerking vooraf: Tot onze spijt is uit sommige reacties gebleken dat niet elke groep dit landelijke beleidsplan onder handbereik, c.q. in bezit had. Participatie: zie beleidsplan blz. 7: In betaalde of onbetaalde arbeid 5 geven mensen vorm aan hun verantwoordelijkheid voor hun leven en hun bijdrage aan het welzijn van de samenleving. Ook via onbetaald werk kunnen mensen (dus ook senioren) vorm geven aan hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het welzijn van de samenleving. Het LGB- senioren bepaalt in overleg met de leden standpunten over relevante onderwerpen die zich hierbij aan dienen. In dit verband is het voeren van een goede communicatie noodzakelijk. Vakbondswerk: zie beleidsplan blz. 9 onder keuzen We willen met de leden in gesprek blijven over het vakbondswerk in de 21 e eeuw. etc., De centrale organisatie wordt geacht de belangen van de senioren op een passende wijze te behartigen. De senioren zijn uiteraard gehouden hun visie in die ontwikkelingen in te brengen; zijn kunnen tevens ongevraagd advies geven op actuele zaken die voor de bond relevant zijn en daarmee hun ervaringen delen. CNV-PZ blijft met de leden over de gewenste dienstverlening in gesprek! Dit onderdeel moeten wij werkenderweg nader structuur geven en uitwerken. Wij kunnen het Bestuur daartoe uitnodigen. Te denken valt aan de indeling landelijk - regionaal lokaal: te verdelen taken. Het Bestuur van CNV PZ is van mening dat de Landelijke groep Senioren iets te bieden heeft! Men adviseert de senioren dan ook (pro-actief) zelf thema s op te pakken en tot op plaatselijk niveau uit te (laten) voeren voor de eigen leden. De senioren hebben de leef tijd. 5 De werkgroep is van mening, dat het begrip onbetaalde arbeid een juiste formulering is, variërend van o.a. vrijwilligerswerk in welke vorm dan ook, tot en met mantelzorg, etc. 7

8 Het LGB verwijst naar de statuten van CNV PZ: De vereniging stelt zich ten doel in elk geval de behartiging van materiele en immateriële belangen van de leden.het LGB citeert met instemming de stellingname van RGB Gelderland hierbij: Vakbondswerk is dus niet alleen aandacht voor werk in inkomen, maar ook aandacht voor andere zaken die zich in het maatschappelijke veld afspelen. Uitkeringen: Zie beleidsplan blz. 18 onder keuzen: Een uitkering dient een betrouwbare voorziening te zijn. Periodieke indexatie is nodig om de waarde te behouden. Loonstijgingen moeten doorwerken in uitkeringen en pensioenen. In de CAO-seniorproof structuur participeren senioren in het CAO-overleg. 6 Dat wat geldt voor de werkenden qua doorberekeningswijzen in de lonen en pensioengrondslag, geldt óók voor de gepensioneerden, voor zover de noodzakelijke dekkingsgraad voor toepassing van pensioenindexatie van het betreffende pensioenfonds daar nu ook de mogelijkheden voor biedt. Indien de indexatiegraad van het pensioenfonds te laag is om 100% te kunnen indexeren, wordt het verschil geboekt als achterstallige indexatie. AOW: zie beleidsplan blz. 20: CNV Publieke Zaak kiest voor op termijn houdbare en voor iedereen toegankelijke en betaalbare zorg, en voor een eveneens houdbare en voor iedereen beschikbare algemene oudedagsvoorziening (AOW). Oplopende lasten worden evenwichtig verdeeld over generaties. De ontwikkelingen en besluitvorming over de oudedagsvoorzieningen wordt kritisch gevolgd. Het LGB senioren houdt het Bestuur op de hoogte van haar zienswijze ten behoeve van het overleg dat in CNV-verband zal plaats vinden over de beoordeling van de politieke besluitvorming 7. Doorwerken na 65: zie beleidsplan blz. 24 onder keuzen: De uitbreiding van de arbeidsduur kan een bijdrage leveren aan de economische groei en de houdbaarheid van voorzieningen. Aandachtspunt: De grens van 65 jaar is voor de vakbond een natuurlijke grens waarop mensen met pensioen kunnen gaan. Onderzoek naar de rechtszekerheid en rechtspositionele gevolgen is noodzakelijk alvorens wij als vakbond deze weg in kunnen slaan, Over - op vrijwillige basis - doorwerken na 65 zal het LGB-senioren zich beraden op de gewenste mogelijkheden, in nauw overleg met de leden. Omdat dit aspect geen statisch gegeven is zal dit een herhalend beraad zijn. Voorbeelden: - Grijs werkt. Zie ook de recente aanbevelingen van die commissie olv Drs. Ed Nijpels. - Zie de uitzendbureaus. -Contractenoverleg is er, ook vanuit de vakbond. Welke belangen moet de vakbond dan gaan behartigen? 6 De senioren wensen dat het grootste mogelijke deel van de loonsom, - d.w.z. óók de incidentele vergoedingen - pensioengrondslagplichtig is. 7 Bij de ontwikkeling en besluitvorming over de AOW voor de toekomst moet ook de noodzaak van de fiscalisering kritisch worden gevolgd. 8

9 -Oproep van Paul Koeslag: Begin onderscheid te maken in de landelijke groep: waarop wij aanspreekbaar willen zijn. Inventariseer wat er leeft en wat men wil. Dit is een ook goed onderwerp voor te organiseren themabijeenkomsten. - Qua communicatie: Er komt een site voor lokale netwerken: WMO en regionale arbeidsmarkt. Die site staat onder leiding van een vakbondsbeleidsmedewerker en een redacteur. Levensloop en pensioen: zie beleidsplan blz. 29 onder keuzen: De levensloopregeling biedt een mogelijkheid om verlof op te bouwen. De regeling moet over de jaren heen dan wel betrouwbaar zijn, zodat de werknemer weet waarin hij zijn geld steekt. Bovendien moet de regeling voor alle werknemers perspectief bieden, ook voor de lager gesalarieerde. Volledig verlof voorafgaand aan pensionering moet mogelijk blijven. LGB-senioren ondersteunen deze keuzestelling van het beleidsplan. WMO beleidsplan blz. 33 en keuzen op blz. 35: Daarnaast krijgen de gemeenten meer sturing bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en bij het verstrekken van voorzieningen krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Aandachtspunt: De WMO is een wettelijke regeling die op lokaal (gemeentelijk) niveau wordt uitgevoerd en gecontroleerd. Binnen de huidige (CNV PZ-) vakbondstructuur is niet meer dan onderstaande omschrijving haalbaar. a. een gewenste aanvulling op blz. 35 met: CNV PZ richt zich in het kader van de WMO op kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. b. het LGB senioren volgt de ontwikkelingen en levert commentaar en advies. Daar waar men aan het LGB de vragen stelt als plaatselijk vertegenwoordiger/cnvseniorlid in een WMO-platform zal het LGB naar bevind van zaken handelen binnen haar bevoegdheden en competenties op dit gebied 8 c. Hoewel de vakbond geen bevoegdheden heeft op dit terrein zal het LGB daar waar mogelijk haar invloed doen gelden. Ziektekosten: zie beleidsplan blz. 35: CNV-PZ zal de komende jaren aandacht houden voor het nieuwe zorgstelsel en de gevolgen voor onze leden. De behoeften van leden betreffende specifieke senioren aanpassingen van het basisvoorzieningpakket zullen periodiek worden geïnventariseerd NB: Dit onderscheidt ons momenteel van de andere landelijke ouderenbonden, niet in positieve zin overigens naar het oordeel van het LGB-senioren. Dit is een aandachtspunt in nog nader uit werken activiteitennotities. 9 Er is ( ) opnieuw een nietszeggende reactie van het Ministerie van VWS ontvangen op onze opnieuw ingediende vakbondsvoorstellen en het punt van het te hoge percentage loonafhankelijke bijdrage voor gepensioneerden met aanvullend pensioen, ten opzicht van werkenden met een werkgeverscompensatie. Er zijn nu nog twee beïnvloedingslijnen te volgen: a. Direct via het ministerie van VWS via de CNV-koepel; b. Indirect: lobbyen via de politieke partijen, dat gebeurt al, maar is op zich minder zichtbaar. Over de uitkomsten moet niet geheimzinnig worden gedaan, maar helder en over feiten en gehanteerde argumenten gecommuniceerd. Indien de slag langs deze lijnen in de komende begrotingsronde van het kabinet niet wordt gehaald, dan is het over en voorbij. Besef dat de politiek dit niet als een politiek majeur onderwerp beschouwt. 10 Advies Koeslag c.s.: Leg een hit -lijst aan van voor jullie als senioren relevant geachte onderwerpen in dit kader 9

10 Aanvullend pensioen/pensioen: beleidsplan blz. 36 onder keuzen: We houden het aanvullende pensioen als arbeidsvoorwaarde op de agenda. Aandachtspunt: Het wettelijke voorgeschreven Indexatielabel wordt vanaf 1/7-08 operationeel en zal met ingang 1/1-09 voor alle pensioenfondsenverplicht worden. Voor uitgebreide info hierover: Google naar Indexatielabel. De senioren worden via het LGB-Senioren periodiek geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de pensioenen 11. Via het LGB wordt hun inbreng geleverd over de door het CNV-PZ te volgen koers. Specifieke aandachtspunten zijn daarbij: kwaliteit van de indexaties; 12 duidelijkheid in de informatievoorziening conform de voorschriften; medezeggenschap; maatschappelijk verantwoord beleggen. 7. Belangenbehartiging en inhoudelijke samenwerkingsvormen met anderen: Hoe denken we over inhoudelijke samenwerking met, c.q. deelname aan: - andere senioren-groepen binnen de CNV-vakbonden: welke ideeën bestaan hierover en op welke wijzen zouden we kunnen gaan netwerken? - ouderen organisaties als ANBO, Unie KBO en PCOB: wáár lopen onze belangen parallel, wát kunnen we gezamenlijk ook lokaal oppakken en uitvoeren? 13 - plaatselijke of provinciale of regionale ouderenoverlegplatforms o.a. van politieke partijen. Dat betekent voor de senioren: (en dus voor álle betrokkenen en spelers ): 1. Willen en kunnen we van elkaars deskundigheden profiteren en onze belangen in een parallelle gezamenlijkheid richting bestuur en politiek tot uitdrukking brengen en als zodanig ook ons qua seniorengroepen onze stem, onze visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij óók onze belangen-uit-solidariteit een positief gewicht geven, ómdat elkaar daarmee kunnen versterken? Willen we en kunnen we een structuur bedenken en ontwikkelen waarin samenwerking met ouderenorganisaties past op louter inhoudelijke standpunten en samenwerkingsbehoefte qua belangenbehartiging van 65+ers. 3. Willen we en kunnen we een structuur bedenken en ontwikkelen waarin samenwerking met en wederzijdse gebruikmaking van de eigen faciliteiten met doe van de ouderenorganisaties betreffende scholings- en vormingsthema s qua inhoudelijke informatievoorziening en bijscholing als bijvoorbeeld kaderlidsenior. 11 Aanbevolen website: 12 In het LGB Senioren zal op bestuursniveau een discussie worden georganiseerd met medewerking van het hoofdbestuur over het onderwerp pensioen waardevast. 13 Voorbeeld: verzorging van belasting aangiftes van / bij ouderen. 14 Ter verduidelijking: de ouderenbonden hebben qua wortels een andere en in tijd veel vroeger liggende ontstaanswijze, ze hebben ook een andere samenstelling qua achterbannen waaronder zelfstandigen en werkgevers, dan de werknemersvakbonden. De ouderenbonden hebben vanuit dien hoofde dan ook minder affiniteit met werknemersvakbonden en hun senioren. Blijft het thema: samenwerken! Standpunt LGB-Senioren: JA, op gezamenlijke inhoudelijke thema s. 10

11 8. Communicatie en communicatiemiddelen Belangrijk in dit geheel is: gebruik maken van eigentijdse communicatiemiddelen, zoals: en internet, náást de gebruikelijke vakbladen, nieuwsbrieven, kranten, radio en TV. en internet zijn communicatiemiddelen die voor iedereen die dat wil bereikbaar én te bemachtigen zijn. Niet iedereen móet, maar áls je wilt: máák je deze moderne communicatiemiddelen eigen, wil je bij blijven qua informatieniveau. Veel senioren hebben dat door en beginnen op bescheiden schaal met een PC of laptop om ook te kunnen communiceren met kinderen en kleinkinderen die op afstand wonen. Hiervoor worden cursussen georganiseerd op gemeentelijk en plaatselijk niveau. Zie ook het is mogelijk om via dit medium gratis nieuwsbrieven te verzenden. Het is een snelle en voor de vakbondsorganisatie zéér kostenbesparende, snelle vorm van berichtgeving. Website: Bij het vullen van een aantrekkelijke seniorenpagina op de website van CNV PZ: gaat het om de inhoud die we daarop plaatsen. Daarnaast over de wijze van presenteren, een buikbare en aantrekkelijke opmaak. Aandachtspunten en aanbevelingen voor de Seniorengroepen qua uitvoering 1. Stimuleer op plaatselijk niveau zoveel mogelijk internet gebruik, verwijs naar 'seniorweb' en gemeentelijke cursussen voorouderen. 2. Verzamel zoveel mogelijk internet adressen van de aangesloten leden en stuur die door naar Stuur je uitnodigingen en verslagen ook naar dit adres. De redactie wordt momenteel gevormd door een communicatiemedewerker van het hoofdkantoor en Jaap Dijkema. 3. De inhoud van de senioren pagina (vakterm: content ) op de website van CNV-PZ moet méde van de lokale en regionale afdelingen komen. Het is niet een eenzijdig gebeuren vanuit het hoofdkantoor en het LGB-bestuur. Het is (ook) aan de plaatselijke en regionale groepen! Denk bijvoorbeeld aan: een aankondiging voor een ledenvergadering met jullie onderwerp; een interessante activiteit; een verslag daarvan, eventueel met een foto. Doe mee en stuur digitaal in, want dán pas kunnen we werkenderweg de juiste presentatievormen bepalen en verder uitwerking geven aan het gestelde eerder in het kaderplan. 11

12 9. We hebben een droom, een verlangen, een seniorstreven Help het LGB mee om die droom in te kleuren en doe mee met die VAK -bond die wij vóór en met de senioren en gepensioneerden willen zijn, waarbij het CNV-PZ fungeert als de vertrouwde, activerende denk- en doe-organisatie. Wij noteren van harte de aanbeveling van de interlokale groep Noord Brabant: Er moet een goede en open communicatie bestaan tussen landelijk bestuur, provinciaal bestuur en de regionale besturen. Ideeën moeten door een bottom-up communicatie tot stand kunnen komen. Dat vraagt niet alleen de juiste mensen op de juiste plaatsen, maar ook een goede organisatiestructuur en communicatie. Met betrekking tot het gestelde Omdat senioren niet meer bij een werkgever in dienst zijn is communicatie extra van belang en zullen er dus ook middelen beschikbaar moeten komen om senioren onderling te laten communiceren constateert het LGB dat dit een punt van verdere discussie zal worden op te nemen in de nader uit te werken jaaractiviteiten planning. Nijkerk/Assen, 6 februari 2008 Het LGB- Senioren van CNV-PZ, Henk Klatter, Interim voorzitter 12

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Publieke Zaak Senioren

Publieke Zaak Senioren Publieke Zaak Senioren Landelijk Groepsbestuur Senioren van CNV Publieke Zaak (in afschrift aan secretarissen van de seniorengroepen) POSTADRES Postbus 193 7300 AD Apeldoorn BEZOEKADRES Ovenbouwershoek

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering

Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering Bijdrage DuPont in ziektekostenverzekering 24 november 2011, Voorstel Huib van der Plaat in ALV aangenomen ALV van 24 november 2011 De werkenden krijgen nu een

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 10-3-2017 Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 1 10-3-2017 2 Opleiding: Doctoraal diploma Anorganische Chemie RU Groningen Carrière: Ruim 30 jaar Koninklijke Philips Electronics:

Nadere informatie

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Inleiding De huidige financiële en economische crisis maakt pijnlijk duidelijk dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004

Rapport. Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004 Rapport Datum: 10 januari 2003 Rapportnummer: 2003/004 2 Klacht Verzoeker, een gepensioneerd rijksambtenaar, klaagt erover dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hem niet heeft

Nadere informatie

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Advies nummer 8 's-gravenhage, 16 oktober 1996 ROP-advies nr. 8, blad 2 Commentaar gericht aan de

Nadere informatie

1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord wordt gekoppeld aan de verdiende lonen?

1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord wordt gekoppeld aan de verdiende lonen? Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord, besproken tijdens het landelijk beraad van groepsbesturen van CNV Publieke Zaak op 8 juli 2010 in Nijkerk 1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 ACTIVITEITENPLAN 2017 Definitieve versie dd. 20-4-2017 Wmo-adviesraad/ Sociale Raad Dordrecht T: 078 617 69 82 E: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl W: wmo-adviesraaddordrecht.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1

Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 Goedgekuerd 2013-02-19 stuknummer 2013-004 Functietypering lid Landelijk GroepsBestuur Ziekenhuizen (LGB) 1 1. Plaats binnen CNV Publieke Zaak Het LGB draagt zorg voor het ontwikkelen, vaststellen, evalueren

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging ook in de Gemeente Cuijk 1 KBO-Brabant: Vereniging van, voor en door leden Grootste vrijwilligersorganisatie van Brabant Gebaseerd op identiteit en solidariteit

Nadere informatie

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004

AV/PB/04/ Datum 3 mei 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer 23 november 2014 JO/KMOL/MVE/2014.227 Betreft: Wetsvoorstel aanpassing Financieel Toetsingskader ('het Wetsvoorstel') Geachte

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3

========= ===== * Recht op uitkering 5a:1. * Berekeningsgrondslag 5a:2. * Hoogte van de Aanvulling werkgever 5a:3 5 SENIORENMAATREGELEN (Vervallen) / 5a FPU GEMEENTEN EN NIEUWE SENIORENMAATREGELEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 5 (Vervallen) HOOFDSTUK 5a: 1 FPU GEMEENTEN * Recht op uitkering

Nadere informatie

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr.97773/33 Middelburg, 11 maart Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging rechtspositieregelingen Commissie: algemeen bestuur Nr. POI-389 Vergadering 18 april 1997 Agenda nr........... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr.97773/33 Middelburg,

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Actualiteit en Achtergrond

Actualiteit en Achtergrond Actualiteit en Achtergrond Partnertoeslag AOW 2015 1. Inleiding In 1996 besloot de toenmalige regering om de partnertoeslag in de AOW per 1 januari 2015 te laten vervallen. Nu is het zo dat iedereen die

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN Geachte leden van de VVSPTN. LAATSTE NIEUWS: DEELNEMERSVERGADERING SPTN Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Bijeenkomst BPOA in de regio. Mei 2014

Bijeenkomst BPOA in de regio. Mei 2014 Bijeenkomst BPOA in de regio Mei 2014 Agenda 1. Opening 2. Algemene inleiding 3. Uitkomsten van digitale enquête 4. Reacties op open vraag in de enquête 5. Lijn van BPOA 6. Lidmaatschap BPOA 7. Sluiting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN BELEIDSPLAN 2017-2019 KBO TEYLINGEN een goede plaats voor senioren in de komende jaren Dit Beleidsplan KBO Teylingen gaat over de bevoegdheden die de drie afdelingen aan haar heeft overgedragen. (Samenwerkingsovereenkomst)

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Opdrachtgever: WENb Opdrachtnemer: BIMBIM Nieuwe Media bv. Auteurs: Mevrouw C. (Cindy) van Hunen communicatieadviseur en de heer P. (Pim) Mulder Directeur

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.;

De Verordening tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015.; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 81579 24 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Waddinxveen 2015 De raad van de gemeente Waddinxveen gelezen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting S van de Arbeid

Stichting S van de Arbeid Stichting S van de Arbeid Aan: - de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers - de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) - de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) - het Verbond

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING

WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING WERKPLAN 2016 ACTIVITEITENPLAN EN ACTIVITEITENBEGROTING UITERSTE INLEVERDATUM WORDT MEDIO NOVEMBER GECOMMUNICEERD. Lever het in bij je begeleidend

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen van 6 januari 2015; gelet op artikel

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

Cao akkoord sociale werkvoorziening

Cao akkoord sociale werkvoorziening Cao akkoord sociale werkvoorziening http://www.vng.nl/print/43596 Page 1 of 1 14-12-2012 Gepubliceerd op VNG (http://www.vng.nl) Home > Cao akkoord sociale werkvoorziening Cao akkoord sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP 1 Opening door Voorzitter AGENDA ALV 12 APRIL 2012 2 Mededelingen en ingekomen stukken 2.1 Vaststellen agenda 2.2 Algemene voortgang van de Vereniging 3 Secretariële zaken 3.1 Huishoudelijk Reglement vaststelling.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Adviesaanvraag Op 28 mei 2004 heeft de raad een adviesaanvraag van de Tweede Kamer ontvangen over het ouderenbeleid op middellange en lange termijn. Het advies is bedoeld voor de themacommissie

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017

Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op basis van Regeerakkoord van het kabinet Rutte-II Nibud, 2012 Koopkrachtberekeningen voor 100 huishoudens 2012-2017 Berekeningen op

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie