ook senioren maken de toekomst een innovatieve aanpak ter bevordering van het welzijn van senioren in Noordwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ook senioren maken de toekomst een innovatieve aanpak ter bevordering van het welzijn van senioren in Noordwijk"

Transcriptie

1 ook senioren maken de toekomst een innovatieve aanpak ter bevordering van het welzijn van senioren in Noordwijk Eindrapport van de voorbereidingscommissie Welzijn Senioren Noordwijk (WSN) In opdracht van de Ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB Juni 2013

2 Inhoudsopgave: Pagina 2 Hoofdstuk 1 Inleiding Pagina 3 Hoofdstuk 2 Toekomstverkenning Pagina 4 Hoofdstuk 3 Missie en domein Pagina 8 Hoofdstuk 4 Beleidsdoelen van de stichting Welzijn Senioren Noordwijk Pagina 11 Hoofdstuk 5 De organisatie van de nieuwe Pagina 15 Stichting Hoofdstuk 6 Gevolgen voor de exploitatie van de dienstencentra. Pagina 17 Hoofdstuk 7 Financiën Pagina 19 Hoofdstuk 8 Hoe nu verder Pagina 20 Bijlagen: 1. Overzicht deelnemers workshop (stakeholders) Pagina Concept begroting Relatieschema activiteiten / stakeholders 2

3 Hoofdstuk 1: Inleiding De exploitatie van de dienstencentra het Trefpunt en de Wieken wordt tot 2013 geregeld door de stichting CON. De gemeente heeft het contract met het CON opgezegd en had het voornemen de exploitatie door een - of meerdere commerciële organisatie(s) te laten plaats vinden. De ouderenbonden, verenigd in het Drie Bonden Overleg (DBO), maken zich zorgen over de toekomstige functie van beide centra en hebben de gemeente voorgesteld de exploitatie zelf ter hand te nemen, zij zijn immers de grootste gebruikers. De gemeente heeft de ouderenbonden de gelegenheid geboden hun verzoek te onderbouwen met een plan van aanpak. Hierbij heeft de gemeente een aantal randvoorwaarden gesteld gericht op een betere benutting van beide centra. Dit mede door inhoud te geven aan een stevige organisatie. De ouderenbonden hebben daartoe een commissie in het leven geroepen, met als opdracht een voorstel te maken voor een toekomstbestendige exploitatie van de dienstencentra. Als werknaam van de commissie is gekozen voor Voorbereidingscommissie welzijn senioren Noordwijk CWSN). 1 De CWSN heeft vastgesteld dat de exploitatie van de dienstencentra in de toekomst in hoge mate zal worden beïnvloed door de ontwikkelingen die er op het gebied van welzijn, zorg en wonen voor senioren aan de orde zullen komen en hebben om die reden de opdracht geplaatst in een breder kader en heeft vastgesteld dat een meer integrale benadering is gewenst. De CWSN heeft vervolgens een plan van aanpak opgesteld, waarin in een aantal workshops een integrale toekomstverkenning werd uitgevoerd en werd nagegaan welke impact toekomstige ontwikkelingen op het gebied van welzijn, zorg en wonen van senioren zullen hebben en welke oplossingsrichtingen worden nagestreefd door de in dit veld opererende stakeholders. Voor deze workshops zijn de stakeholders die in Noordwijk actief zijn op het terrein van het welzijn van senioren uitgenodigd. De participatie aan de drie georganiseerde workshops was nagenoeg 100%. Algemeen werd de behoefte aan intensivering, professionalisering en coördinatie van welzijnsactiviteiten voor en van senioren erkend. Dit rapport is in hoge mate gebaseerd op de uitkomsten van deze workshops. 1 Leden van de commissie zijn: E. Cassee (voorzitter) namens ANBO, H. vd Hoeven namens KBO, H. Bosboom namens Marente, L. Guijt namens PCOB, H. Meeuwenberg namens DBO, P. Barnhoorn op persoonlijke titel. 3

4 Hoofdstuk 2 Toekomstverkenning 2.1 Wat houdt de mensen bezig? Bij de aanvang van de eerste workshop werd aan de deelnemers gevraagd waar we het vooral over zouden moeten hebben. Op basis van door hen gegeven antwoorden kunnen een aantal clusters worden samengesteld, die een goed beeld geven van wat de mensen, die betrokken zijn bij welzijn voor ouderen, bezighoudt: Wonen: dreigend tekort aan adequate huisvesting voor (kwetsbare) ouderen Toekomst van de welzijnsactiviteiten van het CON Ontwikkelingen in de (thuis) zorg en het welzijn als gevolg van de vergrijzing en van de stelselwijzigingen Organisatie en afstemming van zorg en welzijn op lokaal niveau Overheid en zorginstellingen trekken zich terug op hun specifieke terrein: welzijn dreigt kind van de rekening te worden Hoe komen we van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd werken De invloed van technologische innovaties Toenemende eenzaamheid en zingevingproblematiek Deze thema s zouden gedurende de workshops steeds weer terugkeren. 2.2 Wat komt er op ons af? In de eerste workshop is systematisch nagegaan welke ontwikkelingen op sociaal-cultureel, demografisch, financieel-economisch, technologisch en politiek op ons afkomen. Enkele voorbeelden: Sociaal-cultureel o Toenemende individualisering: traditionele vangnetten verdwijnen o Toenemende mondigheid: platinum power ontstaat o Dilemma zorgkosten versus kwaliteit van leven o Impact van sociale media Demografisch o Vergrijzing o Meer vitale senioren, naast meer kwetsbare senioren o Meer 1 persoons-huishoudens: mantelzorgprobleem o Meer twee verdieners > Minder tijd voor maatschappelijke taken Technologisch o Toename gebruik van ICT voor zorg op afstand o Ontstaan van screenagers o Sociale media als contactmogelijkheid Financieel-economisch o Meer kwetsbare ouderen, minder beschikbare middelen 4

5 o De armen worden armer o Meer senioren met (wat) geld o Voorzieningen meer inkomenafhankelijk Politiek o De behoefte aan een sterke (gecoördineerde) lobby ten behoeve van senioren o Schaalvergroting kan tot afstandelijkheid leiden: de cliënt verdwijn achter de horizon van de bureaucratie o Meer uitvoerende verantwoordelijkheden bij gemeenten o Meer sturen op Zelfredzaamheid (Zorgvragers met een indicatie ZZP 1 t/m3 worden vanaf 2013 geacht thuis verzorgd te worden) Na de brainstorm werden door de deelnemers via een stemmingsprocedure de volgende bepalende factoren voor de toekomst van het welzijn(swerk) van senioren vastgesteld: De impact van ICT en sociale media Behoefte aan een lobby voor senioren Gevolgen van vergrijzing beter in kaart brengen Geschikte huisvesting voor senioren Gevolgen van stelselwijzigingen Toekomst dienstencentra het Trefpunt en de Wieken Tekort aan professionele en niet-professionele hulpverleners Relatie inkomen kwaliteit van zorg/wonen/welzijn Vervolgens werd de invloed van deze bepalende factoren voor de stakeholders die actief zijn in het werken met en voor senioren besproken. Daarbij werd uitgegaan van een viertal categorieën stakeholders. - financiers (gemeente, zorgverzekeraars, zorgkantoor), - bedrijfsleven - (professionele zorgaanbieders, overig bedrijfsleven), - Vrijwilligers / actieve senioren en de ouderen zelf. Enkele voorbeelden: Financiers o Meer maatwerk: zorg pluspakketten en variatie in wonen naar oppervlakte en luxe o Een professionele lobby richting financiers met oplossingsgerichte projecten die besparen op de levensloopkosten o Grote invloed van de omslag AWBZ-> WMO voor gemeente en senoren 5

6 Vrijwilligers o ICT biedt meer mogelijkheden voor contact, maar vereist adequate training o Sterke toename van aantal thuiswonenden met indicatie 1 t/m 3 zal een grotere behoefte aan mantelzorgers en andere vrijwilligers met zich meebrengen o Deskundige vrijwilligers inzetten bij lobbyactiviteiten o Mondiger senioren vragen om een ander imago van het vrijwilligerswerk Professionele zorgaanbieders o Zorgcentra zouden meer betrokken kunnen/moeten worden bij welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen o Dreigend tekort aan vakbekwaam personeel o Zoeken naar synergie en gezamenlijk optreden naar financiers en doelgroep Senioren o Onderzoek naar wensen en verlangens van de nieuwe generatie senioren o Helder maken van de gevolgen van het nieuwe overheidsbeleid o Bijdrage van vitale senioren aan de kwaliteit van leven van kwetsbare senioren mobiliseren en stimuleren. o Ook aandacht voor interesses - en behoeften van senioren met een hoger inkomen en een hogere opleiding. (breder georiënteerd maatwerk) De discussies leidde uiteindelijk tot de vaststelling van de volgende prioriteiten voor de verdere ontwikkeling van het welzijn van senioren in Noordwijk: 1. De gevolgen van de wijzigingen in de WMO en de AWBZ beter in kaart brengen 2. De mogelijkheden van ICT en sociale media voor toepassingen in het kader van zelfredzaamheid -, maatschappelijke participatie en eenzaamheidsbestrijding van senioren verder uitwerken 3. Het ontwikkelen van positieve aandacht voor de doelgroep o.a. door het opzetten van een seniorenmagazine 4. Aantrekken en motiveren van vitale, deskundige senioren als vrijwilliger 5. De waardevolle activiteiten van het CON elders onderbrengen 6. Bredere segmentering van welzijnsactiviteiten (meer educatie + cultuur) 7. De coördinatie tussen de verschillende stakeholders verbeteren 6

7 8. Het, in nauwe samenwerking met de gemeente en professionele zorgorganisaties, aandacht geven aan het slechten van drempels door de inzet van (al of niet professionele) begeleiders / adviseurs 9. Toekomstbestendige exploitatie opzetten voor de dienstencentra 7

8 Hoofdstuk 3. Missie en Domein. De toekomstverkenning maakt duidelijk dat er veel gaat veranderen in de komende jaren. Om die uitdaging met vertrouwen tegemoet te treden is een flexibele organisatie nodig die zich gaat richten op een integrale en coördinerende benadering van de nieuwe ontwikkelingen. In een later hoofdstuk zal daar nader op worden ingegaan. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat het speelveld van die organisatie zal zijn en met welke uitgangspunten dat speelveld zal worden betreden. Die vraag gaat over domein en missie van de nieuwe organisatie. Alvorens daar op in te gaan is het zinnig om een naam voor die organisatie vast te stellen. Het gaat om welzijn van senioren, dat is duidelijk. Bij het begrip ouderen wordt nog te vaak een associatie gemaakt met arm en zielig. Om dat te voorkomen, de meeste ouderen zijn immers helemaal niet arm of zielig, gebruiken we liever het begrip senioren. Als naam voor de nieuw op te richten stichting is gekozen voor: Stichting Welzijn Senioren Noordwijk. Afgekort SWSN. Missie De missie geeft antwoord op vragen als: Waartoe zijn wij op aarde? Wat willen we betekenen voor onze stakeholders? Wat trekken we op ons fatsoen? Kortom, de missie definieert de normen en waarden waarmee je doelen wilt bereiken. In de workshops en de voorbereidingscommissie is over de missie gediscussieerd. Daarbij zijn o.a. de volgende punten naar voren gebracht: - vraaggerichtheid moet centraal staan: het aanbod moet in lijn zijn met de behoeften en doelstellingen van de senioren in de doelgroep, want die vormen het uitgangspunt. Nadere analyse leert bijvoorbeeld dat het huidige aanbod van activiteiten georganiseerd door de ouderenbonden zich vooral richt op de groep met weinig inkomen en weinig opleiding. De activiteiten sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van mensen met meer opleiding en/of meer geld. Het aanbod moet ook voor hen waardevol zijn. - Stakeholders zijn niet alleen de kwetsbare en vitale senioren zelf, maar ook vrijwilligers, mantelzorgers, financiers en professionele zorgaanbieders. Deze brede oriëntatie heeft geleid tot de formulering va de volgende missie voor de nieuwe stichting: - het (vraaggericht) bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare en vitale senioren in alle geledingen van de bevolking, - het boeien en binden van vitale senioren met verschillende deskundigheden als vrijwilliger in het seniorenwerk - het geven van value for money aan de financiers van het seniorenwerk: overheid, bedrijfsleven en anderen 8

9 - het inspireren en stimuleren van (samenwerking / afstemming tussen) alle partijen die zich al dan niet professioneel bezighouden met het welzijn van senioren. Domein Beleid voeren is keuzes maken. Door het afpalen van het domein (het speelveld van de nieuwe organisatie) wordt dat vergemakkelijkt. Niet alles kan worden aangepakt. Op basis van de uitkomst van de workshops is de volgende omschrijving van het domein opgesteld: - de nieuwe organisatie heeft een signalerende, initiërende, coördinerende en faciliterende functie op het gebeid van het bevorderen van welzijn van kwetsbare en vitale senioren. De stichting richt zich dus primair op vitale senioren, maar er is een duidelijke overlap naar het welzijn van zorggeïndiceerde senioren. Dit als ondersteuning en aanvulling op de professionele hulpverlening. - De stichting zal zich vooral bezig houden met het bevorderen van op het collectief van senioren gerichte activiteiten. Individuele ondersteuning zal vooral aanvullend zijn. - De stichting faciliteert het seniorenwerk door de exploitatie van dienstencentra. De stichting heeft verder geen uitvoerende taken, anders dan als aanjager van nieuwe activiteiten, die vervolgens zullen worden overgedragen aan derden, waarbij de gedachte primair uitgaat naar het DBO (de samenwerkingsorganisatie van de drie ouderenbonden) en de professionele zorgorganisaties. Aandachtsgebieden Binnen het geformuleerde domein stelt de CWSN de volgende aandachtsgebieden voor de nieuwe stichting voor: - collectieve activiteiten voor senioren - individuele ondersteuning van senioren - informatie- en communicatie management - aantrekken en behouden van vrijwilligers - exploitatie van de dienstencentra Een en ander geïllustreerd in onderstaand schema Domeinen Welzijn Senioren Noordwijk. 9

10 10

11 Hoofdstuk 4. Beleidsdoelen van de stichting. Per aandachtsgebied heeft de CWSN beleidsdoelen geformuleerd. De realisering van deze doelen zal projectmatig worden aangepakt. In onderstaand schema wordt e.e.a. weergegeven: Schema ontwikkelingsplan reizen ICT werkgroep NENS culinair Public affairs Info strategie Informatie management Senioren magazine Collectieve activiteiten B A L I E educatie Senioren universiteit cult uur vrijwilligers Zelfredzaamheid en Participatie ontspanning opleiden werven vasthouden Projectgroep systeemwijziging Info balie Integrale cliënt ondersteuning ondersteuner Senioren sociëteit Service centrum Aandachtsgebied Bestaand Bestaand + Nieuw Zelfhulp coöperaties Sociaal netwerk gemeente wijkverpleging Professionele zorg 4.1 Collectieve activiteiten van en voor senioren. Op dit gebied wordt al veel goed werk verricht door de ouderenbonden. De activiteiten van het CON zullen goeddeels worden overgenomen door het DBO. Uit de workshops is evenwel gebleken dat de activiteiten van de bonden zich vooral richten op senioren in het segment weinig opleiding/weinig geld. De andere segmenten worden niet of nauwelijks bereikt. Ook in deze segmenten zal het nieuwe denken over maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid invloed hebben op de vraag naar meer contacten en meer gemeenschappelijke activiteiten. De nieuwe stichting zal zich dus ook moeten richten op het initiëren van projecten die zich richten op participatie van senioren uit de andere segmenten. Te denken valt daarbij aan: - het opzetten van een senioren universiteit waarin lezingen/cursussen worden gekoppeld aan andere activiteiten, zoals museum- of concertbezoek en reizen. 11

12 - Senioren-culinair: het opzetten van kookkringen waarin senioren met en voor elkaar komen, al dan niet gecombineerd met kookworkshops. - Een senioren-sociëteit in een van de dienstencentra, waar men op vaste tijden terecht kan voor een drankje en een praatje, en waar ad-hoc activiteiten kunnen worden ontwikkeld. In het kader van zo n societeit zouden ook ontmoetingsmogelijkheden voor mensen met gelijke interesse kunnen worden gefaciliteerd. 4.2 Individuele ondersteuning van senioren. De Stichting zal zich vooral richten op het voorkomen van problemen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie bij nog vitale senioren. Als eenmaal een zorgbehoefte is geïndiceerd zal het beleid vooral gericht moeten zijn op aanvullende hulp. De ouderenbonden spelen op dit terrein al een belangrijke rol ouderenadviseurs en andere dienstverlenende vrijwilligers helpen senioren om hun zelfredzaamheid langer te behouden. De nieuwe stichting zal zich dan ook vooral richten op het helpen verbeteren van de bestaande situatie, vooral ook gelet op de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van extramurale hulpverlening en de daaruit voortvloeiende veranderende rol van de gemeente en de zorginstellingen. Beleidsdoelen hierbij zijn: - Het in samenspraak met de gemeente verder professionaliseren en integreren van de seniorenadviseurs in het nieuwe stelsel en daardoor drempelverlaging naar activiteiten, hulpmiddelen en zorg na te streven - het nagaan of het zinvol en mogelijk is om wijk- of buurtgebonden zelfhulporganisaties te ontwikkelen, waarin vitale ouderen een netwerk vormen - het bevorderen van een wijk-gebonden aanpak van de zorghulpverlening, waarbij de dienstencentra als uitvalsbasis voor wijkteams kunnen dienen. Dit zou een (deel)uitwerking kunnen zijn van de door de gemeente beoogde woonzorgzones - Het bevorderen van de ontwikkeling van een servicecentrum voor senioren waar men terecht kan voor praktische hulp: klussen, boodschappen, computers, etc. 4.3 Informatie en communicatiemanagement. Informatie voor en over senioren wordt nu versnipperd aangeboden door de verschillende organisaties die zich richten op welzijn voor senioren. Daarnaast ontbreekt een krachtig geluid van de kant van de senioren, in de vorm van een sterke lobby voor hun belangen. Het coördineren van relevante informatie voor de doelgroep senioren wordt 12

13 door partijen als zinvol gewaarmerkt. Een belangrijke doelstelling van de nieuwe stichting zal dan ook het ontwikkelen van zo n systeem / medium moeten zijn. Niet alleen zal dat leiden tot een grotere efficiency, belangrijker is dat het doelmatiger zal zijn: betrokkenen zullen beter op de hoogte zijn van wat er speelt en waar men voor wat terecht kan. Een informatiemanagement project zou de volgende doelen kunnen hebben: - zorgen voor gecoördineerde informatie, gericht op de doelgroep, o.a. door het oprichten van een seniorenmagazine, waarin alle stakeholders op het gebied van welzijn, zorg en wonen voor senioren hun informatie kwijt kunnen. Een goed functionerende informatiebalie/-telefoon zal hier ook behulpzaam kunnen zijn. - Het optimaliseren van het gebruik van bestaande en nieuwe media. Hierbij zal speciale aandacht worden geschonken aan de rol van ICT en sociale media in het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van senioren met een verschillende achtergrond. - Het stimuleren van participatie door vitale senioren door het presenteren van stimulerende praktijkvoorbeelden en het brengen van positief nieuws voor de doelgroep - Het ontwikkelen van een krachtige lobby gericht op het welzijn van senioren, gebaseerd op een proactieve aanpak. 4.4 Vrijwilligers vormen de kern van het welzijnswerk voor senioren. Zonder hen is het onmogelijk om de doelstellingen te bereiken. Veel vrijwilligers zijn actief in het kader van de ouderenbonden, maar zeker ook anoniem bij individuele mantelzorg en of bij de professionele zorginstellingen. Ook de nieuwe stichting zal in hoge mate afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en de inzet van vrijwilligers voor de bemensing van nieuwe projecten en voor de exploitatie van de dienstencentra en de daarin gevestigde bars. Voldoende toevoer van nieuwe vrijwilligers en het vasthouden van de reeds actieve vrijwilligers is daarom essentieel. Hierbij zal veel aandacht worden besteed aan het interesseren van vitale senioren en daarbij aan te sluiten bij hun kennis en kunde. De nieuwe stichting zal daarom in samenwerking met het DBO en anderen een vrijwilligersbeleid moeten ontwikkelen dat gericht is op het aantrekken, binden en zo nodig opleiden van vrijwilligers. Een aparte projectgroep zal hiervoor in leven worden geroepen 13

14 4.5 Bedrijfsmatig verantwoorde exploitatie van de dienstencentra. De nieuwe stichting zal optreden als exploitant van beide dienstencentra en de daarin gevestigde bars. Bij de exploitatie zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: - de exploitatie moet bedrijfsmatig verantwoord zijn en niet leiden tot het verwijt van para-commercialisme. Hoewel het werken met vrijwilligers tot lagere prijzen kan leiden, mag het feit dat de exploitatie wordt gesubsidieerd niet in de prijzen doorwerken. Dat betekent o.a.: o huur- en barprijzen zijn marktconform voor gelegenheden van deze aard o de exploitatie zal gericht zijn op optimalisering van het gebruik. Enerzijds houdt dit in dat met de huidige gebruikers zal worden overlegd om tot een betere exploitatie te kunnen komen, anderzijds zal adequate software en professionele aansturing noodzakelijk zijn. - De exploitatie moet sociaal verantwoord zijn. De nieuwe stichting is geen commerciële instelling, maar vervult een taak ten behoeve een bepaalde sector van de samenleving. Dat betekent dat de faciliteiten ook beschikbaar moeten zijn voor minder draagkrachtige gebruikers. Daarom zullen er voor bepaalde groepen en personen kortingsregels gelden: o De ouderenbonden krijgen (vooralsnog) 100% korting op de zaalhuur tot een maximum van het huidige gebruik, inclusief de overgenomen CON activiteiten, waarbij een efficiënter gebruik van de gebouwen uitgangspunt is. Daarover zal nader overleg moeten plaats vinden. o De leden va de ouderenbonden krijgen korting op de barprijzen. o Indien een vuurtorenpas wordt ingevoerd kan dat voor bepaalde groepen houders van zo n pas tot korting leidden. Het invoeren van een nieuwe barexploitatie vergt tijd. Vooralsnog wordt op de oude voet verder gewerkt, maar er dient zo spoedig mogelijk een projectgroep te worden opgestart die de nieuwe opzet verder uitwerkt. 14

15 Hoofdstuk 5. De organisatie van de nieuwe stichting. Bij de uitwerking van de organisatiestructuur is uitgegaan van een tweetal principes: - de organisatie moet recht doen aan de verwevenheid van de vele actoren op het gebied van welzijn voor senioren in Noordwijk. De organisatie moet geen freischwebende Intelligenz worden, maar verankerd zijn in de sector. - De organisatie moet flexibel kunnen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Een projectmatige aanpak met wisselende participatie van stakeholders is hiervoor de basis. In onderstaand schema wordt de organisatiestructuur weergegeven: Structuur Stichting WSN Stakeholders Welzijn Senioren Noordwijk Adviesraad Stichting WSN Bestuur Stichting WSN Uitvoeringsorganisatie Welzijnsactiviteiten voor senioren 15

16 De betrokkenheid van de organisaties die werkzaam zijn op het gebied van welzijn, zorg en wonen van senioren wordt tot uiting gebracht in hun participatie in de Adviesraad van de Stichting. De Adviesraad treedt op als gesprekspartner voor het bestuur, maar is ook een forum waarin nieuwe ontwikkelingen aan de orde kunnen komen aan de hand van beleidsvoorstellen van het bestuur. De Adviesraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen ter bespreking van het beleidsplan, respectievelijk het jaarverslag van de stichting. Zij bewaakt daarbij de missie en het domein van de Stichting. Het bestuur geeft leiding aan de activiteiten van de organisatie. Bij de samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd om deskundigheid in en affiniteit met de verschillende aandachtsgebieden in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. De benoeming van bestuursleden behoeft de instemming van de Adviesraad. Nieuwe activiteiten worden ontwikkeld op projectbasis. De projectgroepen zullen worden samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante stakeholders en (deskundige) buitenstaanders. 2-3 Bij voorkeur wordt een projectgroep geleid door een onafhankelijk voorzitter die deskundig is op het gebied van het desbetreffende project. De projectgroepen worden bijgestaan door een projectcoördinator die in dienst is van de nieuwe organisatie. Bij gebleken succes kunnen de activiteiten van een project worden ondergebracht bij een van de participanten, waarbij overdracht aan het DBO, het samenwerkingsorgaan van de ouderenbonden veelal de voorkeur zal hebben. De personele invulling van de organisatie zal bestaan uit: - een parttime facility manager, die de exploitatie van gebouwen en bars aanstuurt en daarbij de betrokken vrijwilligers ondersteunt en stimuleert (1/2 fte) - een parttime projecten coördinator ter ondersteuning van de projectgroepen (1/2 fte) - facilitaire medewerkers voor conciergediensten, schoonmaak en klein onderhoud in beide gebouwen ( 1 fte) - administratieve ondersteuning (fin. adm., pers. adm., project. adm., etc.) (1 fte) 2 Zie bijlage: Relatieschema activiteiten / betrokken stakeholders 3 Overzicht Stakeholders (deelnemers workshop( s) betrokken bij het Welzijn van Senioren in Noordwijk 16

17 Hoofdstuk 5. Gevolgen voor de exploitatie van de dienstencentra. De huidige en nog te ontwikkelen activiteiten rondom welzijn van senioren in Noordwijk hebben gevolgen voor de behoefte aan ruimte. Ruimte waarin collectieve activiteiten kunnen plaats vinden, maar ook ruimte voor degenen die zich richten op het bevorderen van welzijn van ouderen. In onderstaand schema wordt e.e.a. samengevat: Exploitatie dienstencentra keuken Senioren sociëteit Bar en restaurant Senioren culinair AANDACHTSGEBIED BESTAAND NIEUW balie Facilitair manager Zalenverhuur het Trefpunt de Wieken Collectieve activiteiten bergruimte zalen Project- werkgroepen, etc. Individuele ondersteuning vergaderzalen kantoorruimte Ouderen advies balie Projectcoördinator Ontmoetingsplek / Uitvalsbasis Vrijwilligers en professionals kantoor De twee dienstencentra zijn speciaal voor activiteiten op het gebied van het welzijn voor senioren gebouwd. Waar de ruimtebehoefte van ouderenbonden en CON tot nu toe (ruim) onder de beschikbare capaciteit bleef zal die behoefte, gelet op de hiervoor geschetste ambities in de toekomst toenemen. Een groei die mede gevoed zal worden door de demografische ontwikkelingen: er komen steeds meer senioren, en dus ook steeds meer senioren die op het gebied van zelfredzaamheid en participatie in de samenleving een duwtje in de rug nodig hebben. De projectgroep exploitatie dienstencentra zal deze problematiek nader uitwerken. Op grond van de voorgaande hoofdstukken kunnen we al wel een aanzet geven: 1. Collectieve activiteiten. De activiteiten die nu door de ouderenbonden en het CON worden georganiseerd leggen voor ongeveer 40 % beslag op de beschikbare ruimte gedurende week. In het weekend en gedurende de maanden juni en juli zijn er nauwelijks activiteiten. Het zal een uitdaging zijn om de bezettingsgraad in die perioden omhoog te krijgen. 17

18 De in hoofdstuk 3 geschetste voornemens zullen ruimtelijke gevolgen hebben: - de seniorenuniversiteit heeft behoefte aan vergaderaccommodatie. Die kan in de bestaande zalen worden gerealiseerd. - De sociëteit vraag om aanpassing van een deel van een van de gebouwen, zodat daar een andere uitstraling (bruin café?) wordt verkregen. Gelet moet worden op de parkeermogelijkheden bij de keuze van de locatie. - De kookkringen van senioren culinair vragen om een aanpassing van de keuken in een van de gebouwen. - Er is behoefte aan een duidelijke baliefunctie: een multifunctionele receptie voor info en afspraken met betrekking tot huur, activiteiten, diensten, etc. 2. Ondersteuning van senioren. De ouderenbonden hebben een lange traditie van ondersteuning van ouderen: ouderenadviseurs, belastingadvies, klussen aan huis, etc. Deze activiteiten zullen worden voortgezet. Hoewel in eerste instantie gemeente en zorginstellingen verantwoordelijk zijn voor de zorg en begeleiding van zorggeïndiceerde ouderen hebben de nieuwe stichting, dan wel het DBO hier een aanvullende taak. Laagdrempeligheid en herkenbaarheid zijn hier van essentieel belang. Door wijkgebonden te werken wordt dit bevorderd. De ontwikkeling hiervan moet nog plaats vinden, maar het goed daar nu al rekening mee te houden. Wijkteams hebben een uitvalsbasis nodig. Voorgesteld wordt om zowel in de Wieken als in het Trefpunt hiervoor een ruimte te reserveren. 3. Kantoor- en vergaderruimten Er moeten werkplekken zijn voor de facilitair manager, de projecten coördinator en de administratie. Tevens is er opslagruimte nodig voor de verschillende activiteiten die in de centra worden georganiseerd. 4. Verhuur aan NENS. Alvorens definitieve afspraken te maken met NENS moet worden bezien op welke wijze in bovengenoemde ruimte behoefte kan worden voorzien en welke aanpassingen eventueel nodig zijn om zowel NENS en de nieuwe stichting en de ouderenorganisaties optimaal te laten functioneren. 18

19 Hoofdstuk 6 Financiën Om de in de voorgaande hoofdstukken geschetste beleidsdoelen te realiseren is een passend financieel kader nodig, hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de exploitatie van de dienstencentra en de ontwikkeling van nieuw beleid. 1.De exploitatie van de dienstencentra. In bijlage 3 is de begroting voor de exploitatie van de dienstencentra weergegeven. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:` Voor 2013 wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid ten aanzien van zalenverhuur en barexploitatie Er wordt van uitgegaan dat de maaltijdservice en de telefonische alarmering worden overgedragen aan andere aanbieders, die daar beter voor zijn toegerust, dit leidt tot lagere inkomsten ( - 13 K). Bij de personele invulling wordt uitgegaan van maximale inzet door vrijwilligers,. Daarnaast zullen er professionele functionarissen nodig zijn: o ½ fte facility manager o 2 fte s huishoudelijke dienst o ½ fte administratieve ondersteuning. Er is nog een nadere uitwerking nodig ten aanzien van o Binnen- en buitenonderhoud van het gebouw o Reserve vervanging inventaris o Btw problematiek o Verbouwing en inrichtingskosten om nieuwe activiteiten mogelijk te maken. Met inachtneming van deze uitgangspunten is er voor 2013 een subsidie nodig van 75 k voor een sluitende exploitatie van beide dienstencentra. Verwacht wordt dat de gewijzigde exploitatieopzet zal leiden tot een lagere subsidiebehoefte in de toekomst. 2. Ontwikkeling nieuw beleid Uitgangspunt is dat nieuw beleid projectmatig wordt ontwikkeld. Een parttime projectcoördinator ter ondersteuning van de projecten is onontbeerlijk. Die wordt als ½ fte opgevoerd op de begroting. De nieuwe stichting heeft daarnaast eenmalige opstartkosten: Stichtingskosten (notaris, logo, etc.) Software en hardware (kassa s) ten behoeve van barexploitatie en zalenverhuur Advieskosten administratieve organisatie en BTW Een begroting voor de opstartkosten zal nader worden uitgewerkt. Voor deze opstartkosten zullen eenmalige subsidies worden aangevraagd. De projecten worden geacht na verloop van tijd selfsupporting te zijn door het aantrekken van externe financiering. Hierbij zal vooral behoefte zijn aan garantstelling bij de aanvang een project en aan vergoeding van de opstartkosten van een project. Een en ander op basis van uitgewerkte projectbegrotingen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat voor het nieuwe beleid in 2013 naast de kosten van een projectcoördinator nog maximaal 60k nodig zal zijn. Dit vooral in de vorm van een garantstelling. In latere jaren zal dit bedrag afnemen. 19

20 Hoofdstuk 7 Hoe nu verder Om per 1 januari 2013 als nieuwe stichting operationeel te kunnen zijn dienen de volgende activiteiten de komende maanden ter hand te worden genomen: 1. Opstart budget vragen aan de gemeente 2. Overleg met de ouderenbonden a. Over rapport commissie WSN b. Over taakverdeling c. Over participatie in projecten 3. Goedkeuring / Instemming Gemeente en Stakeholders 4. Stichting oprichten a. Statuten en huishoudelijk reglement ontwerpen b. Voorlopig bestuur vaststellen c. Notaris benaderen d. Leden adviesraad werven 5. Projectgroepen inrichten: a. Exploitatie dienstencentra b. ontwikkelen vuurtorenpas c. Ontwikkelen nieuwe collectieve activiteiten d. Individuele ondersteuning e. Informatievoorziening, w.o. senioren magazine f. ICT en sociale media g. Vrijwilligers 6. Begroting(en) opstellen voor de exploitatie van de dienstencentra en de hierboven vermelde deelprojecten. Per project zal een projectgroep worden ingericht die een plan van aanpak opstelt inclusief een opstart- en meerjarenbegroting. Projectgroepen zullen worden bemand door vrijwilligers, met een bij het onderwerp passende achtergrond die door het bestuur zullen worden geïnteresseerd en waar mogelijk aangevuld met vertegenwoordigers van relevante organisaties (zie het relatieschema, bijlage 1). Niet alles kan tegelijk, dus het vaststellen van de juiste prioriteiten is een belangrijk aandachtspunt. Noordwijk, juni

21 Bijlage 1 Overzicht deelnemers Workshops (Stakeholders): - PCOB - ANBO - KBO - DBO - Marente - Groot Hoogwaak - PKN - RK Jeroen - NWS - Adviesraad voor WZ W - Adviesraad WMO - Groepspraktijk Wantveld - Gemeente - Huisartsenplatform Commissie Welzijn Senioren Noordwijk (WSN) - E. Cassee (voorzitter) namens ANBO - L. Guijt namens PCOB - H. van der Hoeven namens KBO - H. Bosboom namens Marente - H. Meeuwenberg namens DBO - P. Barnhoorn op persoonlijke titel 21

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Voor elkaar, slim samen werken in de regio

Voor elkaar, slim samen werken in de regio Voor elkaar, slim samen werken in de regio Presentatie congres 'Samen vernieuwen in de Wmo' - 15 juni in Nieuwegein Rob Slegers Linda Visser RSZK Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Zuid-Oost Brabant

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW):

Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Toekomst Huishoudelijk Werk (HHW): Tussentijdse notitie ter informatie over stand en gang van zaken en ter stimulering van de dialoog over vernieuwingsmogelijkheden Beleid van het Rijk: De gemeente Peel

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning

Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning Oranjeplaats 45B 2871 TL Schoonhoven Activiteiten 0182 384550 Welzijnspunt 0182 381227 Mantelzorg 0182-381886 www.swoschoonhoven.nl e-mail: info@swoschoonhoven.nl

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Reactienota op de adviezen

Reactienota op de adviezen Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. De volgende raden zijn om advies gevraagd: 1. Wmo Advies Raad De Bilt; 2. Ouderenraad De Bilt Reactienota op de adviezen Met

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Voorzitter: J.H.J. Schreuder T: 055 3601357 E: j.schreuder76@upcmail.nl Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Ambtelijk secretariaat Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Aan: College van B&W van de gemeente

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Doel: In dit document formuleren wij een voorstel waarmee uw raad ons college een aanvullend instrument biedt om invulling

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed

Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed Vier decentralisaties en maatschappelijk vastgoed Door Tom de Haas De komende 3 tot 5 jaar zullen diverse nieuwe regels in werking treden op het gebied van passend onderwijs, werk, inkomen en zorg. Deze

Nadere informatie