Olst-Wijhe, 2 oktober 2012 doc. nr.: Beleidskader Minimabeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Olst-Wijhe, 2 oktober 2012 doc. nr.: 12.015566. Beleidskader Minimabeleid 2013-2016"

Transcriptie

1 Olst-Wijhe, 2 oktober 2012 doc. nr.: Beleidskader Minimabeleid

2 Inhoudsopgave Samenvatting en beslispunten 3 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling Beleidswijzigingen Hoofdstuk 2 Kwantitatieve evaluatie Inleiding Omvang doelgroep Reductieregeling Bijzondere bijstand Computerproject Collectieve ziektekostenverzekering Langdurigheidstoeslag Schuldhulpverlening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Doorlooptijden Conclusie kwantitatieve evaluatie Hoofdstuk 3 Kwalitatieve evaluatie Inleiding Bestandskoppelingen Communicatie Lean Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken Conclusie kwalitatieve evaluatie Algehele conclusie kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie Hoofdstuk 4 Aanbevelingen Inleiding Doelstelling Lasten en beschikbare middelen Minimabeleid Regelingen Minimabeleid Schuldhulpverlening Verbeterpunten Evaluatie Beleidskader Minimabeleid Bijlage Begrippenlijst 28 Bijlage I Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening in Olst-Wijhe Bijlage II Inventarisatie formulierenbrigade 45 Bijlage III Klanttevredenheidsonderzoek Bijlage IV Reactie Cliëntenraad WWB en reactie College van B&W 75 Beleidskader Minimabeleid van 28

3 Samenvatting en beslispunten Inleiding (hoofdstuk 1) De gemeenteraad heeft eind 2008 ingestemd met de nota Tussenevaluatie Minimabeleid In deze nota is de looptijd van het minimabeleid vastgesteld op de periode De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de nota De gemeente Olst-Wijhe heroverweegt op maat met de samenleving bevestigd dat het minimabeleid in de heroverweging buiten schot moet blijven. Er is dan ook afgesproken de evaluatie met één jaar uit te stellen tot Daarnaast is per 1 juli 2012 de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. De gemeenten dienen een plan dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening voor vier jaar vast te stellen. Voor wat betreft het minimabeleid is in het coalitieakkoord als prestatieafspraak opgenomen dat alle burgers die in aanmerking komen voor bestaande sociale voorzieningen van de gemeente beschikken over de daarvoor relevantie informatie. In de periode 2008 tot en met 2011 zijn er een aantal regelingen op het gebied van het minimabeleid gewijzigd dan wel nieuw ingevoerd. Om het inzicht in de potentiële doelgroep te vergroten is in 2010 het gemeentelijk bestand gekoppeld aan bestanden van de Sociale Verzekeringsbank en SallandWonen. Daarna is de doelgroep, bijna 700 huishoudens aangeschreven om hen te wijzen op de bestaande minimaregelingen. De uitvoering van de aanvullende WWB uitkering op de gedeeltelijke AOWuitkering (65+ers) is overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. Als laatste is een inventarisatie uitgevoerd welke organisaties binnen de gemeente Olst-Wijhe hulp bieden bij het invullen van de (aanvraag)formulieren. De aanvraagformulieren zijn inmiddels de aanvraagformulieren sterk vereenvoudigd. De Cliëntenraad WWB is al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van deze nota. In de vergadering van 18 juni 2012 is toegelicht welke onderwerpen er in de nota besproken zouden gaan worden. Vervolgens is de conceptnota in de vergadering van de Cliëntenraad WWB van 10 september 2012 toegelicht en besproken. Uiteindelijk heeft dit tot een officiële reactie van de Cliëntenraad WWB geleid, deze is als bijlage IV in de nota opgenomen. In de nota wordt in verschillende paragrafen aangegeven, wat de mening van de Cliëntenraad WWB op een bepaald onderwerp is en wat onze reactie hierop is. De algemene teneur van de brief is dat de cliëntenraad WWB bezorgd is over de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de gevolgen die dat heeft voor de dagelijkse leefwereld van mensen met een minimuminkomen. In de nota wordt in verschillende paragrafen ingegaan op de specifieke aandachtspunten van de Cliëntenraad WWB en wat onze reactie hierop is. Deze reactie is ook verwerkt in bijlage IV bij deze nota. Kwantitatieve evaluatie (hoofdstuk 2) De doelgroep voor het minimabeleid is vastgesteld op ongeveer 411 huishoudens in de gemeente Olst-Wijhe. Wat met name opvalt, is dat het aantal aanvragen reductieregeling en langdurigheidstoeslag fors zijn gestegen. Het aantal aanvragen om bijzondere bijstand is hierbij iets achter gebleven. Hierbij moet worden opgemerkt dat bijzondere bijstand alleen kan worden aangevraagd als er bijzondere (noodzakelijke) kosten zijn. De toename van het aantal aanvragen is hoofdzakelijk het gevolg van het, mede op verzoek van de gemeenteraad, intensief communiceren van de mogelijkheden die het minimabeleid biedt en het gegeven dat steeds meer mensen ten gevolge van de economische crisis ook noodgedwongen een aanvraag moeten indienen om het hoofd financieel gezien nog enigszins boven water kunnen houden. Dit is vooral zichtbaar in de toename van het aantal aanvragen voor woonkostentoeslag en vervanging Beleidskader Minimabeleid van 28

4 van duurzame gebruiksgoederen. Daarnaast is er met name in 2009 en 2010 een toename geweest van het aantal aanvragen om schuldhulpverlening. De toename van het aantal aanvragen heeft als gevolg dat ook de uitgaven in het kader van het minimabeleid fors zijn toegenomen en niet meer binnen de geraamde budgetten kunnen worden opgevangen. Hier wordt bij de financiële consequenties verder op ingegaan. De doorlooptijden van de aanvragen blijven binnen de termijn van vijf weken zoals binnen de gemeente Olst-Wijhe is afgesproken. Overigens geldt als wettelijke termijn een termijn van acht weken. Kwalitatieve informatie (hoofdstuk 3) Er is vanuit de gemeente nadrukkelijk geïnvesteerd in de informatievoorziening aan de doelgroep en de organisaties die in aanraking komen met de potentiële doelgroep. Dit heeft geresulteerd in een forse toename van het gebruik van de diverse regelingen. Het blijft een gegeven dat een aantal personen nog (steeds) geen gebruik maakt van het minimabeleid. Dit blijkt ook uit het klanttevredenheidsonderzoek. Hier is geen eenduidige oorzaak voor aan te geven. Uit het gehouden klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de klanttevredenheid ten opzichte van eerdere jaren iets is afgenomen. Wij zullen de geconstateerde aandachtspunten in samenspraak met de Cliëntenraad WWB omzetten in een aantal concrete verbeteracties. Daarnaast wordt nog vermeld dat de vakgroep Sociale Zaken de werkprocessen heeft doorgelicht en lean heeft gemaakt. Hierdoor zijn de aanvraagprocedures vereenvoudigd en de afhandeltermijnen verkort. Algehele conclusie kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie De doelstelling van het Minimabeleid was dat alle burgers die in aanmerking komen voor bestaande sociale voorzieningen van de gemeente over de daarvoor relevante informatie beschikken. Zoals uit de kwalitatieve evaluatie is gebleken zijn er door de vakgroep Sociale Zaken diverse acties gedaan om de bekendheid met de regelingen te vergroten. Zoals in de kwantitatieve evaluatie is te zien is het gebruik van alle minimaregelingen significant toegenomen. Dit met als logisch gevolg dat ook de uitgaven op grond van het minimabeleid fors zijn toegenomen. Uit de kwalitatieve- en kwantitatieve evaluatie kan dan ook worden geconcludeerd dat de doelstelling grotendeels is gerealiseerd. Aanbeveling (hoofdstuk 4) In hoofdstuk vier van het Beleidskader Minimabeleid wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk. Allereerst wordt er een aantal voorstellen gedaan om wijzigingen in de verschillende budgetten die we in het kader van het minimabeleid van het Rijk ontvangen te verwerken in onze begroting. Er worden verder geen ingrijpende wijzigingen voorgesteld in het minimabeleid, maar op onderdelen moet het beleid wel geactualiseerd worden. In het kader van de bijzondere bijstand wordt daarom een tweetal voorstellen gedaan. Tot slot wordt voorgesteld om het Minimabeleid vast te stellen voor de periode en deze in de eerste helft van 2015 te evalueren. Bij de evaluatie hebben we dan de beschikking over de cijfers van twee volledige kalenderjaren en de uitkomsten van het eerstvolgende klanttevredenheidsonderzoek over twee jaar. Tevens kan dan het Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening in Olst-Wijhe worden geëvalueerd. Bijlage I Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening in Olst-Wijhe Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Met de wet wordt de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening aan gemeenten gegeven. Zij dienen een Beleidskader Minimabeleid van 28

5 plan dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening voor vier jaar vast te stellen. Specifiek moet worden aangegeven welke resultaten de gemeente wenst te behalen, welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit te borgen, het maximaal aantal weken dat wordt nagestreefd met betrekking tot de wachttijd en hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende kinderen wordt vormgegeven. Met dit uitvoeringsplan Schuldhulpverlening in Olst- Wijhe wordt aan de vereisten van de wet voldaan. De schuldhulpverlening wordt door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) uitgevoerd. Daarom is aangesloten bij het beleid dat door de gemeente Deventer is vastgesteld. Nieuwe voorstellen worden in de nota in een apart kader aangegeven en staan ook in onderstaande samenvatting vermeld. Onderstaand treft u een samenvatting van de besluitpunten, zoals in deze nota opgenomen. Besluitpunt Pagina nota De vanuit het Rijk extra ontvangen middelen ad ,00 vanwege 23 intensivering bijzondere bijstand vanaf 2012 opnemen in de begroting voor de kosten bijzondere bijstand. Het kwijtscheldingsbeleid niet verruimen en de hiervoor vanuit het Rijk extra 24 ontvangen middelen ad 3.780,00 vanaf 2012 opnemen in de begroting voor de kosten bijzondere bijstand. De korting op de vanuit het Rijk ontvangen middelen ad ,00 (vanwege 24 meer selectieve en gerichte schuldhulpverlening en het normeren van de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid op maximaal 110% van het wettelijk minimumloon) vanaf 2012 in mindering brengen op het budget bijzondere bijstand. Het computerproject voor minima mee te nemen in de beleidsregels zoals deze 25 ook gelden voor duurzame gebruiksgoederen. In het kader van bijzondere bijstand een uniform tarief voor reiskosten met 25 eigen vervoer vaststellen. Het in de bijlage I opgenomen Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening in Olst- 26 Wijhe vaststellen. Het aangepaste minimabeleid vaststellen voor de periode en deze in 27 de eerste helft van 2015 te evalueren. Beleidskader Minimabeleid van 28

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeenteraad heeft eind 2008 ingestemd met de nota Tussenevaluatie Minimabeleid In deze nota is de looptijd van het Minimabeleid vastgesteld op de periode De evaluatie zou voor de zomer van 2011 worden opgesteld, met eventuele aanpassing van het beleid. Echter in het voorjaar van 2011 is de nota de gemeente Olst-Wijhe heroverweegt op maat met de samenleving opgesteld. De gemeenteraad heeft met het vaststellen van deze nota bevestigd dat het minimabeleid in de heroverweging buiten schot moet blijven. Er is dan ook afgesproken de evaluatie met één jaar uit te stellen tot Het eventueel vast te stellen nieuwe beleid kan dan ingaan met ingang van 1 januari Daarnaast is per 1 juli 2012 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) in werking getreden. Met de wet wordt de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening aan gemeenten gegeven. De gemeenten dienen een plan dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening voor vier jaar vast te stellen. Dit plan wordt toegelicht in paragraaf 4.5 en is als bijlage bij deze nota opgenomen. Voor u ligt het beleidskader Minimabeleid De uitkomsten van de evaluatie van het Minimabeleid vormen de input voor het beleidskader. Hierbij zijn de ontwikkelingen over de eerste helft van 2012 ook aangegeven. In dit eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de doelstelling van het Minimabeleid Daarna wordt aandacht besteed aan de beleidswijzigingen en de gevolgen voor het minimabeleid in de afgelopen periode. In respectievelijk hoofdstuk 2 en 3 wordt de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie beschreven. Hierbij komen ook de mogelijke verbeterpunten in het minimabeleid aan bod. In het laatste hoofdstuk zullen dan naar aanleiding van deze verbeterpunten concrete voorstellen worden gedaan op welke wijze (de uitvoering van) het beleid aangepast kan worden. De Cliëntenraad WWB is al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van deze nota. In de vergadering van 18 juni 2012 is toegelicht welke onderwerpen er in de nota besproken zouden gaan worden. Vervolgens is de conceptnota in de vergadering van de Cliëntenraad WWB van 10 september 2012 toegelicht en besproken. Uiteindelijk heeft dit tot een officiële reactie van de Cliëntenraad WWB geleid, deze is als bijlage IV in de nota opgenomen. De algemene teneur van de brief is dat de Cliëntenraad WWB bezorgd is over de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de gevolgen die dat heeft voor de dagelijkse leefwereld van mensen met een minimuminkomen. In de nota wordt in verschillende paragrafen ingegaan op de specifieke aandachtspunten van de Cliëntenraad WWB en wat onze reactie hierop is. Deze reactie is ook verwerkt in bijlage IV. 1.2 Doelstelling De doelstelling van het Minimabeleid was om zoveel mogelijk minima gebruik te laten maken van de minimaregelingen om het bestaan van stille armoede te bestrijden en sociale uitsluiting te voorkomen. Deze doelstelling is in het Coalitieakkoord verwerkt in de prestatieafspraak dat alle burgers die in aanmerking komen voor bestaande sociale voorzieningen van de gemeente beschikken over de daarvoor relevante informatie. In het daarop volgende coalitieakkoord over de periode is voor wat betreft het minimabeleid de volgende prestatieafspraak opgenomen; op het minimabeleid (incl. de langdurigheidstoeslag) wordt niet bezuinigd. Deze prestatieafspraak is nogmaals bevestigd in de nota de gemeente Olst-Wijhe heroverweegt op maat met de samenleving waarover de gemeenteraad op 27 juni 2011 een besluit heeft genomen. Beleidskader Minimabeleid van 28

7 Om te bepalen of de doelstelling van het minimabeleid is gehaald is het noodzakelijk om te weten wat de omvang en de kenmerken van de doelgroep van het minimabeleid in de gemeente Olst-Wijhe zijn. Daarnaast is het van belang om te weten wat het gebruik is van de bestaande regelingen onder de doelgroep. De omvang van de doelgroep en het gebruik van de regelingen wordt verder uitgewerkt in de kwantitatieve evaluatie, hoofdstuk 2. Aan het eind van hoofdstuk 2 en 3 wordt vastgesteld of de doelstelling behaald is. Maar eerst worden in de volgende paragraaf de belangrijkste beleidswijzigingen beschreven die in de periode in werking zijn getreden. 1.3 Beleidswijzigingen Het gemeentelijk minimabeleid betreft de uitvoering van een breed scala aan landelijke en lokale wet- en regelgeving. Het betreft de volgende regelingen en voorzieningen: Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Reductieregeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Collectieve Ziektekostenverzekering Schuldhulpverlening In de loop van de jaren zijn een aantal van deze regelingen gewijzigd dan wel nieuw ingevoerd. Dit deels als gevolg van gewijzigde landelijke regelgeving of wijzigingen op gemeentelijk niveau. Hieronder wordt verder ingegaan op de (beleids)wijzigingen. Reductieregeling De drie budgetten van de Reductieregeling zijn samengevoegd tot één budget met de restrictie dat jaarlijks maximaal 100,- aan telefoon- dan wel internetkosten (inclusief abonnementen) mag worden besteed. Daarnaast is het budget per kind verhoogd van 100,- naar 200,- per jaar, zodat er geen financiële argumenten meer zijn om de kinderen niet deel te laten nemen aan sport dan wel sociaal-culturele activiteiten. De Reductieregeling is verder uitgewerkt in de beleidsregel Reductieregeling. Computerproject voor minima Vanaf 1 januari 2009 kan aan mensen die drie jaar of langer een inkomen hebben van maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm een computer en toebehoren zoals een printer worden verstrekt. Deze computer wordt in principe in bruikleen verstrekt. Op deze wijze wordt onder andere voorkomen dat schoolgaande kinderen vanwege het ontbreken van een computer in het gezin een mogelijke (leer) achterstand oplopen. Bijkomend voordeel is dat de ouder(s) van deze kinderen ook gebruik kunnen maken van de computer en zo op de hoogte (blijven) van de mogelijkheden van de computer. Er zijn afspraken gemaakt met onder meer volwassenen educatie en Seniorenweb voor het volgen van computercursussen. Een voorbeeld van een dergelijke cursus is Veilig internetgebruik. Bevorderen participatie schoolgaande kinderen In de gewijzigde Wet werk en bijstand (WWB) hebben gemeenten per 1 januari 2012 een verordeningsplicht opgelegd gekregen ten aanzien van het bevorderen van maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen. De Tweede Kamer heeft middels de motie Blanksma- Spekman c.s. aangegeven dat het heel belangrijk is dat gemeenten bijdragen aan het terugdringen van het aantal kinderen dat om financiële redenen maatschappelijk niet meedoet. Als gevolg van deze verordeningsplicht heeft de gemeenteraad op 19 maart 2012 de verordening Beleidskader Minimabeleid van 28

8 bevordering participatie schoolgaande kinderen vastgesteld. Maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen wordt bevorderd door toepassing van de Reductieregeling en het computerproject voor minima. Deze verordening gaat ervan uit dat de bovengenoemde regelingen passende en toereikende voorzieningen zijn om de participatie van schoolgaande kinderen te bevorderen. Als blijkt dat de nu geldende voorzieningen niet passend en toereikend zijn, dan kan in bijzondere situaties een beroep worden gedaan op de individuele bijzondere bijstand. De verordening geldt tot 1 januari Langdurigheidstoeslag Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, dat is bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van de component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een minimum inkomen zijn aangewezen onder druk komen te staan als er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen. Om die reden is bij de invoering van de WWB in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere bijstand. De langdurigheidstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel voor huishoudens die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij geen vooruitzicht hebben op inkomensverbetering. De gemeenteraad heeft op 16 november 2009 de verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Olst-Wijhe vastgesteld. Tot 2009 werd onder een laag inkomen een inkomen van 100% van de geldende bijstandsnorm verstaan. Vanaf 2009 is deze grens door het raadsbesluit verhoogd naar 110% van de geldende bijstandsnorm. Langdurig wordt uitgedrukt in een zogenoemde referteperiode, dat is de periode waarover iemand aan de gestelde criteria moet voldoen. Tot 1 januari 2009 bedroeg de referteperiode vijf jaar. Gemeenten zijn na de decentralisatie vrij om te bepalen hoe lang de referteperiode moet zijn. Voor de gemeente Olst- Wijhe is deze periode vanaf 1 januari 2009 gesteld op drie jaar. Daarnaast kunnen vanaf 2009 nu ook personen die inkomsten uit werk hebben (bijvoorbeeld betaalde arbeid of een werkgerelateerde uitkering zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering) in aanmerking komen voor de toeslag als zij aan de overige voorwaarden voldoen. Daarvoor was deze groep uitgesloten. De hoogte van de Langdurigheidstoeslag is vastgelegd in de verordening en wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Alle hiervoor beschreven maatregelen hebben tot een verruiming van de doelgroep geleid. Schuldhulpverlening De schuldhulpverlening wordt voor onze gemeente uitgevoerd door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Uit de klanttevredenheidsonderzoeken 2008 en 2010 is gebleken dat de mogelijkheden die schuldhulpverlening biedt onvoldoende bekend zijn. Naar aanleiding van dit klanttevredenheidsonderzoek is in de communicatie extra aandacht besteed aan de mogelijkheden die de gemeente biedt in het kader van schuldhulpverlening. Daarnaast is er door de Rijksoverheid over de periode extra budget beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. In de kwantitatieve evaluatie wordt ingegaan op de effecten van dit beleid. Zoals al in de inleiding (paragraaf 1.1.) is aangegeven is per 1 juli 2012 de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. In het op te stellen uitvoeringsplan moeten de hoofdtaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende de integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen zijn opgenomen. Specifiek moet worden aangegeven welke resultaten de gemeente Beleidskader Minimabeleid van 28

9 wenst te behalen, welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit te borgen, het maximaal aantal weken dat wordt nagestreefd met betrekking tot de wachttijd en hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven. Hier wordt in paragraaf 4.5 verder op ingegaan. Inzicht in de potentiële doelgroep van het minimabeleid Om het inzicht in de potentiële doelgroep van het minimabeleid te vergroten is in 2010 het gemeentelijke bestand gekoppeld aan bestanden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en SallandWonen. Daarna is de doelgroep, bijna 700 huishoudens, persoonlijk aangeschreven om hen er op te wijzen dat zij mogelijk in aanmerking komen voor één of meerdere minimaregelingen. Overigens moeten we hierbij opmerken dat een grotere bekendheid met een regeling nog niet gelijk hoeft te betekenen dat het gebruik ook toeneemt. Het gebruik wordt namelijk grotendeels bepaald door de individuele omstandigheden van de klant. Samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank De Algemene ouderdomswet (AOW) wordt opgebouwd van je 15 e tot 65 e levensjaar. Voor ieder jaar dat je in het buitenland verblijft, vindt er een korting van 2% op de AOW-uitkering plaats. Mensen die voor een kortere of langere tijd in het buitenland hebben gewoond en geen andere voorziening hebben getroffen hebben na hun 65 e dan een inkomen beneden het minimumniveau. Deze mensen kunnen een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Om er als gemeente zoveel mogelijk voor te zorgen dat 65-plussers die recht hebben op deze aanvullende bijstandsuitkering deze uitkering ook daadwerkelijk aanvragen is de uitvoering hiervan overgedragen aan de SVB. Zodra de AOW-uitkering wordt aangevraagd wordt door de SVB ook gekeken naar het inkomen en vermogen van de klant. Als blijkt dat de klant in aanmerking komt voor een aanvullende bijstandsuitkering ten behoeve van het levensonderhoud wordt deze door de Sociale verzekeringsbank berekend en tegelijk met de AOW-uitkering toegekend en uitbetaald. De verstrekte aanvullende uitkeringen komen ten laste van de gemeente. Formulierenbrigade Bij de evaluatie van het Minimabeleid is voorgesteld om een formulierenbrigade in te stellen. Deze brigade kan ervoor zorgen dat klanten op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het minimabeleid en dat zij ook daadwerkelijk gebruik maken van de diverse regelingen. De brigade kan de klanten helpen met het invullen van de aanvraagformulieren. Uit onze inventarisatie is gebleken dat er al diverse organisaties zijn waar inwoners terecht kunnen voor hulp bij het invullen van de formulieren. Deze inventarisatie is als bijlage II bijgevoegd. Deze lijst is ook opgenomen in de Werkmap Werk en Inkomen. Deze map is in samenspraak met de Cliëntenraad WWB ontwikkeld en bevat algemene informatie over de rechten en plichten verbonden aan de uitkering maar juist ook specifieke informatie zoals die voor onze gemeente geldt. In deze map wordt ook de nodige aandacht besteed aan de regelingen op grond van het minimabeleid. Deze map wordt aan iedere aanvrager van bijstand ten behoeve van het levensonderhoud uitgereikt en toegelicht. Inmiddels heeft de gemeente een startsubsidie aan het Informatie- en Ontmoetingspunt Het Noaberhuus verleend. Het Noaberhuus is een initiatief van onder andere de Stichting Welzijn Ouderen, de gezamenlijke Ouderenbonden, de Kerken en de Cliëntenraad WWB en heeft als doel een informatie- en ontmoetingspunt op te starten zowel in Olst als in Wijhe. Hier worden inwoners door vrijwilligers ontvangen met een kopje koffie of thee. Zij bieden een luisterend oor, geven informatie en advies, ondersteunen de klant en verwijzen naar professionals bij vragen op de volgende gebieden: welzijn, gezondheid, wonen, arbeid, inkomen, schulden en eenzaamheid. Beleidskader Minimabeleid van 28

10 Mogelijk kan in samenwerking met Het Noaberhuus worden bezien welk extra initiatief op dit gebied ontwikkeld moet worden. Hierbij wordt nog opgemerkt dat in het kader van het project om de werkprocessen binnen de gemeente Olst-Wijhe lean te maken ook de aanvraagformulieren kritisch zijn bekeken. De aanvraagformulieren zijn inmiddels aangepast. Deze zijn sterk vereenvoudigd en er wordt niet meer gevraagd naar de bij ons bekend zijnde gegevens. Na het beschrijven van de belangrijkste wijzingen van het beleid wordt in het nu volgende hoofdstuk ingegaan op de effecten van het gevoerde minimabeleid in kwantitatieve zin. Beleidskader Minimabeleid van 28

11 Hoofdstuk 2 Kwantitatieve evaluatie 2.1 Inleiding In de kwantitatieve evaluatie van ons minimabeleid proberen we antwoord te krijgen op de vraag wat de omvang is van de doelgroep die gebruik maakt van dit beleid in de gemeente Olst-Wijhe. Hierbij wordt met name gekeken naar de ontwikkeling van het aantal personen dat gebruik maakt van de regelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse regelingen en de kostensoorten waarvoor een aanvraag wordt ingediend. 2.2 Omvang doelgroep Om vast te kunnen stellen of de doelstelling van het minimabeleid, zoals omschreven in hoofdstuk 1.2, behaald is, is allereerst inzicht nodig in de omvang van de doelgroep van het minimabeleid. Voor kleine gemeenten is voor het bepalen van de omvang van de doelgroep een redelijk betrouwbare formule te gebruiken 1. Globaal genomen kan er van worden uitgegaan dat de doelgroep die gebruik kan maken van de gemeentelijke minimaregelingen de omvang heeft van drie keer het aantal huishoudens dat een uitkering van de gemeente ontvangt. Aangezien in de gemeente Olst-Wijhe 137 huishoudens (cijfer per 1 september 2012) een uitkering van de gemeente ontvangen, betekent dit dat de doelgroep van het minimabeleid op dit moment een omvang heeft van ongeveer 411 huishoudens. Zoals in paragraaf 1.3 is beschreven zijn in mensen aangeschreven. Hierbij zijn de criteria ruim aangehouden om niemand te vergeten. Nu duidelijk is dat het aantal huishoudens dat onder de doelgroep van het minimabeleid valt ongeveer 366 bedraagt is het interessant om te kijken hoeveel huishoudens uit deze doelgroep ook daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen en regelingen op grond van het minimabeleid. 2.3 Reductieregeling In deze paragraaf wordt eerst weergegeven hoeveel aanvragen er per jaar in het kader van de Reductieregeling zijn ingediend en welk besluit de gemeente op deze aanvragen heeft genomen. Hierbij wordt opgemerkt dat de categorie afgebroken met name de gevallen zijn dat een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld omdat de indiener zijn of haar informatieplicht niet (volledig) nakomt zodat het recht op de regeling niet kan worden vastgesteld. Tabel Aantal aanvragen Reductieregeling naar besluitcategorie Afgebroken Afwijzingen Toekenning Totaal Uit deze tabel blijkt dat het aantal aanvragen met name in 2011 fors is gestegen. Het aantal aanvragen over 2012 blijft op dit moment nog iets achter bij dat van Hierbij wordt opgemerkt dat de Reductieregeling kan worden aangevraagd op het moment dat de kosten zich hebben voorgedaan. Dit leidt ertoe dat er per huishouden meerdere aanvragen per jaar worden ingediend. In de volgende tabel wordt het aantal unieke huishoudens dat een aanvraag heeft ingediend weergegeven. 1 Nota minimabeleid Beleidskader Minimabeleid van 28

12 Tabel Aantal unieke huishoudens dat een aanvraag Reductieregeling heeft ingediend Aantal huishoudens Het aantal unieke huishoudens dat een aanvraag heeft ingediend is behoorlijk gestegen, dit geldt ook voor de eerste helft van Dit is te verklaren doordat eind 2010 de in paragraaf 1.3 genoemde bestandskoppeling heeft plaatsgevonden. Uit deze tabel kan ook worden geconcludeerd dat er gemiddeld genomen per huishouden twee aanvragen per jaar worden ingediend. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de uitgaven van de Reductieregeling. Tabel Uitgaven in het kader van de Reductieregeling Uitgaven , , , , - De uitgaven zijn ten opzichte van 2008 behoorlijk toegenomen. Opvallend is dat het aantal aanvragen in 2011 wel is gestegen maar het uitgegeven bedrag nagenoeg gelijk is gebleven. Dit kan worden verklaard door het gegeven dat in 2011 meer aanvragen door alleenstaanden zijn gedaan. Daarnaast valt het op dat mensen door de economische crisis kritischer zijn gaan kijken naar de uitgaven op sportief-, sociaal- en cultureel gebied. Verder wordt er bezuinigd op dagjes uit naar bijvoorbeeld een pretpark of bioscoopbezoek. Hierdoor wordt niet het maximale bedrag aangevraagd. In de eerste helft van 2012 zijn de uitgaven wederom fors toegenomen, in totaal is in 2012 een bedrag van uitgegeven. Waar de Reductieregeling een regeling is waar iedereen die aan de voorwaarden voldoet gebruik van kan maken is de bijzondere bijstand een regeling die alleen voorziet in een vergoeding voor de kosten die zich door bijzondere omstandigheden voordoen. Bij het beoordelen van het recht op bijzondere bijstand wordt uitgegaan van de noodzaak van de te maken kosten waarbij geen beroep kan worden gedaan op een andere (voorliggende) voorziening. Hierop wordt verder ingegaan in de volgende paragraaf. 2.4 Bijzondere bijstand Als eerste wordt inzicht gegeven in het aantal aanvragen per jaar per besluitcategorie. Daarna is gekeken naar het aantal unieke huishoudens die een aanvraag hebben ingediend en uiteraard de uitgaven in het kader van de bijzondere bijstand. Verder wordt ingezoomd op de diverse kostensoorten waarvoor bijzondere bijstand is verstrekt. Tabel Aantal aanvragen bijzondere bijstand naar besluitcategorie Afgebroken Afwijzingen Toekenning Totaal Wat opvalt, is dat het aantal aanvragen in 2009 fors hoger was. Dit heeft onder andere te maken met het computerproject voor minima. Deze regeling is zoals beschreven in paragraaf 1.3 in 2009 in werking getreden. In dat jaar zijn dan ook de meeste aanvragen, te weten 44, ingediend. Per huishouden kan hiervoor eenmalig een aanvraag worden ingediend. Na 2009 bedraagt het aantal aanvragen voor het computerproject ongeveer vijf per jaar. Beleidskader Minimabeleid van 28

13 Over het algemeen kan worden gesteld dat het aantal aanvragen dus redelijk gelijk blijft in de loop van de jaren. Dit komt ook doordat bijzondere bijstand alleen kan worden aangevraagd voor de bijzondere noodzakelijke kosten die zich voor doen. Tabel Aantal unieke huishoudens dat een aanvraag bijzondere bijstand heeft ingediend Aantal unieke huishoudens Ook hier valt op dat er per gezin jaarlijks meerdere aanvragen om bijzondere bijstand worden ingediend. In 2012 zien we een toename van het aantal unieke huishoudens dat een aanvraag heeft ingediend. Het gaat tot 1 juli 2012 om totaal 87 unieke huishoudens. Omdat bijzondere bijstand pas wordt aangevraagd op het moment dat de kosten zich voordoen is dit niet te voorkomen. Wel is het zo dat bij elke eerste aanvraag de draagkracht over een periode van 12 maanden wordt vastgesteld. Bij een tweede aanvraag wordt niet meer naar de bekend zijnde gegevens gevraagd, alleen eventuele wijzigingen moeten dan nog worden doorgegeven. In onderstaande tabel zijn de totale uitgaven in het kader van de bijzondere bijstand weergegeven. Tabel Uitgaven in het kader van de bijzondere bijstand Totaal uitgaven , , , , - Uit de tabel blijkt dat de kosten voor bijzondere bijstand vooral in 2009 en 2011 zijn toegenomen. De kosten van 2008 zijn inclusief de eenmalige uitkering die in dat jaar op grond van de motie Spekman werden verstrekt. Opvallend zijn de hoge kosten in 2009, zoals hiervoor gemeld komt dit door de start van het Computerproject voor minima ad ,-. Ook zien we in 2011 en 2012 een stijging van de kosten. Over de eerste helft van 2012 is een bedrag van ,- uitgegeven. De belangrijkste oorzaak is toch de economische crisis. Het wordt moeilijker om rond te komen waardoor vaker een beroep wordt gedaan op bijzondere bijstand. Dit wordt ook steeds vaker in de spreekkamer als reden voor de aanvraag aangegeven. Een van de opvallendste zaken in dit verband is de forse toename van de woonkostentoeslag boven de huurgrens. Het gaat hier om situaties waarin men de woonlasten voor de eigen woning niet meer kan betalen. De woningen staan in de meeste gevallen al langere tijd te koop. Daarnaast zijn de kosten voor vervanging van duurzame gebruiksgoederen significant toegenomen in de loop der jaren. In 2008 ging het om een bedrag van 9.688,- en in 2011 om ,-. Ook hier geldt dat mensen door de economische crisis niet meer kunnen reserveren voor deze uitgaven en daardoor eerder bij ons aankloppen. Overigens moet men, om voor duurzame gebruiksgoederen in aanmerking te komen, langer dan drie jaar een inkomen van 110% van de bijstandsnorm hebben. De bijzondere bijstand die verstrekt wordt voor de premie aanvullende ziektekostenverzekering blijft over de jaren nagenoeg gelijk. Verder zijn de kosten voor bewindvoering, voor mensen die onder curatele zijn gesteld en waarvan het inkomen door een bewindvoerder wordt beheerd enorm gestegen. Dit is een landelijke trend. Het wordt steeds meer algemeen bekend dat voor deze kosten onder een aantal voorwaarden bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. Beleidskader Minimabeleid van 28

14 Wat verder opvalt, is dat vooral de kosten van bijzondere bijstand voor medische kosten zoals medicijnen, bril en tandartskosten zijn gedaald. Een mogelijke verklaring kan zijn dat door de komst van de aanvullende verzekeringen klanten zelf kunnen kiezen welk pakket het best bij hun past voor wat betreft polisvoorwaarden en vergoedingen. Daarnaast is er natuurlijk de Collectieve ziektekostenverzekering waar klanten gebruik van kunnen maken. Hier wordt in paragraaf 2.6 op terug gekomen. Overigens wordt hierbij wel opgemerkt dat de hoogte van de vergoedingen tussentijds zijn aangepast, als voorbeeld melden wij u dat de vergoeding voor tandartskosten in 2009 is gemaximeerd. In het vervolg is nog een uitsplitsing gemaakt voor de specifieke kosten; computerproject voor minima, de langdurigheidstoeslag, collectieve ziektekosten, schuldhulpverlening. 2.5 Computerproject Het computerproject voor minima is op 1 januari 2009 ingegaan. Bij de start van het project is hier in de lokale media volop aandacht aan besteed. Dit is te zien in het aantal aanvragen in 2009, zijnde 44 aanvragen. Daarna is het aantal aanvragen op vijf per jaar blijven steken. Dit komt omdat je, om voor deze regeling in aanmerking te komen, minimaal drie jaar een inkomen op minimumniveau moet hebben. Het aantal aanvragen is over de eerste helft van 2012 teruggelopen, er is nog maar één aanvraag ingediend. Hierna wordt verder ingegaan op nog een specifiek onderdeel van de bijzondere bijstand namelijk de collectieve ziektekostenverzekering. 2.6 Collectieve ziektekostenverzekering Sinds 2007 kunnen inwoners van de gemeente Olst-Wijhe, met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering van Salland Verzekeringen. Men is dan verzekerd volgens het zogenoemde Pluspakket van Salland Verzekeringen. Aanvullend worden er dan nog kosten vergoed op grond van het Gemeentepakket. Hieronder vallen tandartskosten, orthodontie, podologie, hoortoestel en een vergoeding voor een bril. De gemeente betaalt deze kosten aan Salland Verzekeringen. De hoogte van de kosten is dus afhankelijk van de declaraties van de deelnemers. Over de jaren 2008 t/m 2010 bedroegen de kosten respectievelijk 4.684,-, 3.303,- en 4.517,-. Het aantal deelnemers is stabiel te noemen, jaarlijks tussen de 153 en 159 deelnemers. Hierbij wordt opgemerkt dat in de WWB nadrukkelijk is bepaald dat de keuze voor een bepaalde zorgverzekering niet mag worden opgelegd. Men is dus vrij om te kiezen om wel of niet aan de collectieve regeling mee te doen of zich bij een andere zorgverzekeraar te verzekeren. Uit onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit blijkt dat er niet veel Nederlanders van zorgverzekeraar wisselen, over de periode gaat het om een percentage overstappers van jaarlijks tussen de 3,5% en de 5,5%. 2.7 Langdurigheidstoeslag Zoals in paragraaf 1.3 al is aangegeven zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag vanaf 1 januari 2009 verruimd. Dit is dan ook duidelijk zichtbaar in onderstaande tabel, de aanvragen langdurigheidstoeslag zijn ten opzichte van 2008 meer dan verdubbeld. Wat opvalt is dat in 2011 een fors hoger aantal aanvragen is afgewezen. Dit valt te verklaren door de bestandskoppeling eind Door de aanschrijving van 700 huishoudens hebben ook beduidend meer huishoudens langdurigheidstoeslag aangevraagd maar niet iedereen bleek daadwerkelijk recht op de langdurigheidstoeslag te hebben. Hierbij wordt opgemerkt dat de criteria om in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag aanmerkelijk minder ruim zijn dan bijvoorbeeld de reductieregeling. In de eerste helft van 2012 Beleidskader Minimabeleid van 28

15 hebben 33 mensen een aanvraag ingediend waarvan er 29 zijn toegekend. Het aantal aanvragen blijft dus naar verwachting stabiel. Tabel Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag naar besluitcategorie Afgebroken 5 4 Afwijzing Toekenning Totaal De verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van 2008 heeft zoals te verwachten ook geresulteerd in een verdubbeling van de uitgaven voor de langdurigheidstoeslag. Dit is in onderstaande tabel goed te zien. Tabel Uitgaven in het kader van de langdurigheidstoeslag Uitgaven , , , , - Wat hierbij nog extra opvalt is dat de uitgaven in 2010 fors hoger zijn dan de uitgaven in 2011 terwijl het aantal aanvragen vrijwel gelijk is gebleven. Dit komt onder andere doordat het gewijzigd beleid in november 2009 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 is vastgesteld. In 2010 zijn nog een aantal aanvragen betrekking hebbende op het jaar 2009 toegekend. Over de eerste helft van 2012 is een bedrag van ,- uitgegeven. 2.8 Schuldhulpverlening In deze paragraaf wordt ingegaan op een ander aspect van het minimabeleid namelijk de schuldhulpverlening. Hier valt op dat het aantal klanten in inkomensbeheer is toegenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is gekomen voor preventieve activiteiten, waaronder het inkomensbeheer. Overigens is hier een maximumtermijn aan verbonden. Als deze termijn niet voldoende is kan worden overgegaan naar bewindvoering. Hier wordt verderop in deze paragraaf op terug gekomen. Ook het aantal klanten dat is opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is fors toegenomen. Dit is een landelijke tendens. De gedane investeringen in schuldhulp zijn zichtbaar in het toegenomen slagingspercentage. Tabel aantallen aanvragen Schuldhulpverlening Instroom Intake Instroom schuldregeling Geslaagde schuldsanering Geslaagde schuldbemiddeling Slagingspercentage 18,2 % 23,5% 66,7% 54,5% Aanvragen WSNP Klanten in inkomensbeheer Wat opvalt is dat de instroom in de intake vanaf 2009 behoorlijk is gestegen. Daarnaast zijn er in 2010 opvallend veel mensen ingestroomd in een schuldregeling. Dit is te verklaren doordat er eind 2009 begin 2010 een inhaalslag is gemaakt om de wachtlijst weg te werken. Dat heeft er voor gezorgd dat een heel groot deel van de nieuwe instroom van 2009 begin 2010 is Beleidskader Minimabeleid van 28

16 doorgestroomd naar de schuldregelingfase. De voorlopige cijfers over 2012 geven aan dat er 19 mensen een aanvraag hebben ingediend. Hiervan zijn er inmiddels 10 ingestroomd in de schuldregelingfase. Over de eerste helft van 2012 zijn er 6 geslaagde schuldsaneringen dan wel schuldbemiddelingen. Het slagingspercentage bedraagt per 1 juli ,7%. Er zijn 41 klanten in inkomensbeheer. Zoals te zien is in tabel worden de kosten van schuldhulpverlening uit diverse budgetten betaald. Het grootste gedeelte wordt betaald vanuit het budget minimabeleid. Als het gaat om klanten met een WWB-uitkering die schulden hebben wordt het oplossen van de schulden onderdeel van het re-integratietraject. In het algemeen kan worden gesteld dat het hebben van schulden een belemmering vormt om weer werk te vinden. De schuldhulp wordt dan als voorwaarde, verbonden aan de uitkering, opgelegd en vormt als zodanig een onderdeel van het re-integratietraject. De kosten voor deze klanten worden dan ook betaald vanuit het Participatiebudget. Als een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kunnen zijn goederen door de kantonrechter geheel of gedeeltelijk onder bewind worden gesteld. Bij het instellen van bewindvoering wijst de kantonrechter een bewindvoerder aan. Hiervoor komen zowel particuliere (echtgenoot, partner, familielid) als professionele partijen in aanmerking. Wanneer een professionele partij als bewindvoerder is benoemd, komt het vaak voor dat de bewindvoerder voor de kosten van bewindvoering namens de belanghebbende bijzondere bijstand aanvraagt. Zoals in onderstaande tabel is te zien zijn deze kosten explosief gestegen. Tabel Uitgaven in het kader van de Schuldhulpverlening Minimabeleid , , , ,- Participatiebudget , , ,- Bijstand voor 3.612, , , ,- kosten bewindvoering Totaal , , , ,- De uitgaven zijn in de eerste helft van 2012 respectievelijk ,- (Minimabeleid), 6307,- (Participatiebudget) en ,- (Bijstand voor kosten bewindvoering). Ook hier is de tendens dat de kosten ten opzichte van 2011 stijgen. Als laatste wordt hier ingegaan op de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de vakgroep Belastingen maar valt onder het minimabeleid. 2.9 Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Voor de inwoners van Olst-Wijhe met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht in aanmerking te komen. Er vindt een toets plaats naar het inkomen en het vermogen. Het inkomen mag niet hoger liggen dan 100% van het bijstandsniveau. Voor de ledigingen wordt slechts beperkt kwijtschelding verleend, zodat er een prikkel blijft bestaan om bewust met het aanbieden van huishoudelijk afval om te gaan. Beleidskader Minimabeleid van 28

17 Tabel Aantal aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Automatische kwijtschelding Afgewezen Toegewezen Gedeeltelijk Toegewezen Totaal aanvragen Individuele kwijtschelding Afgewezen Toegewezen Gedeeltelijk toegewezen Totaal aanvragen Bedrag , , , ,- Hier valt het aantal afwijzingen bij automatische kwijtschelding in 2011 op. Tot 2011 werd automatische kwijtschelding verleend op basis van een koppeling met het bestand van Sociale Zaken, de gegevens van deze klanten waren volledig bekend en dus kon automatisch kwijtschelding worden verleend. Vanaf 2011 werden de gegevens van alle in het voorgaande jaar toegekende aanvragen voor het eerst gekoppeld met het Inlichtingenbureau. In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin alleen de klanten van Sociale Zaken werden meegenomen worden nu alle klanten automatisch gekoppeld. Hierdoor zijn er 41 aanvragen in eerste instantie afgewezen. Al deze klanten ontvangen hierover bericht en krijgen de mogelijkheid om alsnog individuele kwijtschelding aan te vragen. Op basis van deze individuele toetsing zijn alsnog ongeveer 20 aanvragen toegekend. Overigens blijkt uit de voorlopige cijfers van 2012 dat het om ongeveer dezelfde aantallen gaat; 161 aanvragen automatische kwijtschelding waarvan er in eerste instantie 84 aanvragen zijn toegekend. Er zijn 77 individuele aanvragen ingediend. Er is tot 1 september 2012 een bedrag van ,- aan kwijtschelding uitgegeven. Zoals ook uit deze tabel blijkt is in de loop van de jaren het aantal aanvragen ook hier toegenomen en signaleren we een kostenstijging. Dit heeft ook te maken met de algemene verhogingen van de gemeentelijke belastingen, vanzelfsprekend wordt hierdoor het bedrag waarvoor kwijtschelding wordt verleend ook hoger Doorlooptijden Als laatste in dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de afhandeltermijnen van de aanvragen op grond van het minimabeleid. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is opgenomen dat een aanvraag binnen een termijn van acht weken moet worden afgehandeld. Binnen de gemeente Olst-Wijhe zijn hierover andere afspraken gemaakt, daar waar mogelijk moet een aanvraag zo snel mogelijk worden afgehandeld. Voor het minimabeleid hebben wij als servicenorm een termijn van vijf weken. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde doorlooptijden opgenomen. Tabel Gemiddelde doorlooptijden aanvragen in weken Langdurigheidstoeslag Reductieregeling Bijzondere Bijstand Wat opvalt, is de doorlooptijd van zeven weken bij de langdurigheidstoeslag in Omdat er in 2009 met terugwerkende kracht een beleidswijziging heeft plaatsgevonden zijn de aanvragen Beleidskader Minimabeleid van 28

18 die op dat moment al waren ingediend aangehouden om niet alle beslissingen op grond van het gewijzigde beleid te moeten herzien. De klanten zijn daarvan op dat moment op de hoogte gesteld. De afhandelingduur van de bijzondere bijstand is over het algemeen wat langer, deze aanvragen zijn het meest complex waarin in voorkomende situaties ook een extern (medisch) advies moet worden ingewonnen. Ook in 2012 zijn de doorlooptijden behoorlijk opgelopen voor de langdurigheidstoeslag gaat het om drie weken en voor de aanvragen om reductieregeling en bijzondere bijstand gaat het om vijf weken, de termijnen blijven dus nog binnen de afgesproken servicenormen. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal aanvragen voor een uitkering ten behoeve van het levensonderhoud in 2012 ook zijn toegenomen en deze ook om extra aandacht vragen Overigens worden de aanvragen op grond van de minimaregelingen vanaf 1 juli 2012 ook afgehandeld door een medewerker van het klant contact centrum, dit vermindert de kwetsbaarheid en leidt naar verwachting tot een verkorting van de doorlooptijden. De Cliëntenraad WWB vraagt aandacht voor de doorlooptijden. De benodigde verbeteracties zijn in gang gezet. Overigens worden de aanvragen waar het acute nood betreft met voorrang behandeld Conclusie kwantitatieve evaluatie Zoals uit de kwantitatieve evaluatie is gebleken is het gebruik van de regelingen in zijn algemeenheid toegenomen. Opvallend is dat het aantal aanvragen Reductieregeling en langdurigheidstoeslag fors is gestegen. Het aantal aanvragen om bijzondere bijstand is redelijk gelijk gebleven. De toename van het aantal aanvragen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de economische crisis. Dit is vooral zichtbaar in de toename van het aantal aanvragen voor woonkostentoeslag en vervanging van duurzame gebruiksgoederen. Daarnaast is er met name in 2009 en 2010 een toename geweest van het aantal aanvragen om schuldhulpverlening. De toename van het aantal aanvragen heeft als gevolg dat ook de uitgaven in het kader van het minimabeleid fors zijn toegenomen. Deze kosten konden tot en met 2011 telkens binnen de begroting worden opgevangen. Op de kostenontwikkeling in 2012 wordt in paragraaf 4.3 verder ingegaan. Beleidskader Minimabeleid van 28

19 Hoofdstuk 3 Kwalitatieve evaluatie 3.1 Inleiding Naast aantallen en cijfers in de kwantitatieve evaluatie is het natuurlijk ook van belang op welke wijze wij onze doelgroep hebben bereikt en hoe zij daarna verder geholpen zijn. Als eerste besteden we aandacht aan het bereiken van de doelgroep waarna verder wordt ingegaan op de inrichting van de werkprocessen en de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken. Daarna wordt in paragraaf 3.6 een algehele conclusie getrokken. Als laatste wordt nog stil gestaan bij de ontwikkelingen in Bestandskoppelingen Vanaf 2009 hebben er zoals eerder gemeld diverse bestandskoppelingen plaatsgevonden om de doelgroep van het minimabeleid nog beter te bereiken. Allereerst vindt er jaarlijks een automatische koppeling plaats met het Inlichtingenbureau waaruit blijkt welke personen net als een eerder jaar weer in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Verder heeft de vakgroep Sociale Zaken alle personen die de laatste jaren gebruik hebben gemaakt van één van de regelingen van het minimabeleid aangeschreven en hen gewezen op alle mogelijkheden die het minimabeleid biedt. In december 2010 heeft er in samenwerking met onder andere de Sociale Verzekeringsbank en SallandWonen een bestandskoppeling plaatsgevonden. Deze bestandskoppeling heeft bijna 700 namen van inwoners opgeleverd die volgens de beschikbare gegevens tot de potentiële doelgroep van het minimabeleid behoren. Deze personen zijn persoonlijk aangeschreven dat zij wellicht in aanmerking komen voor de diverse minimaregelingen. Vooralsnog heeft dit ertoe geleid dat enkele tientallen inwoners voor het eerst een aanvraag voor het minimabeleid hebben ingediend. Hierbij is het opvallend dat het vaak mensen van 65 jaar of ouder betrof. Verder zijn er ook veel aanvragen ingediend door mensen die in het verleden al wel gebruik maakten van de minimaregelingen maar dit de laatste jaren niet meer deden. Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar op basis van een bestandsvergelijking bekeken welke personen mogelijk nog in aanmerking komen voor één of meerdere regelingen en deze worden dan persoonlijk aangeschreven. 3.3 Communicatie In deze paragraaf wordt verder ingezoomd op de communicatie met de burgers en organisaties in het algemeen. Presentaties De vakgroep Sociale Zaken heeft in samenwerking met diverse organisaties in de gemeente een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst begrijpen we elkaar goed? in mei 2010 werd met elkaar kennisgemaakt en een eerste aanzet gegeven naar de volgende bijeenkomst hoe bereiken we elkaar? die gehouden werd in december Tijdens deze laatste bijeenkomst is ook een presentatie gegeven van de voorzieningen. Daarnaast is er in 2010 ook een presentatie over ons minimabeleid gegeven aan leden van de ouderenbond KBO te Wijhe. Publicaties Periodiek wordt er aandacht geschonken aan ons minimabeleid op de gemeentepagina van de Huis aan Huis. Ook is er in de gemeentegids een katern over ons minimabeleid opgenomen. Eind 2010 is de zogenoemde Werkmap Werk en Inkomen ingevoerd. Aan iedere aanvrager van bijstand ten behoeve van het levensonderhoud wordt een door de gemeente, in samenspraak met de Cliëntenraad WWB, ontwikkelde informatiemap afgegeven. Hierin staat de algemene Beleidskader Minimabeleid van 28

20 informatie over de rechten en plichten maar juist ook de specifieke informatie zoals die voor de gemeente Olst-Wijhe geldt. Deze map wordt nadrukkelijk werkmap genoemd omdat de klant hierin alle correspondentie, kan bewaren. In deze map wordt de nodige aandacht besteed aan de regelingen op grond van het minimabeleid. Deze regelingen worden ook bij het uitreiken van de map nog eens aangehaald zodat de personen die een uitkering (gaan) ontvangen goed op de hoogte zijn van de bestaande regelingen. Uiteraard wordt de map periodiek aangepast. De Cliëntenraad WWB onderschrijft in haar reactiebrief het belang van communicatie. 3.4 Lean Binnen de gemeente Olst-Wijhe worden alle werkprocessen doorgelicht en daar waar mogelijk lean gemaakt. De vakgroep Sociale Zaken is in 2011 gestart met het verbeteren van de werkprocessen volgens de lean-methode. Uitgangspunt is geweest om de tijd die nodig is voor het afhandelen van de aanvragen zo kort mogelijk te laten zijn. Daarnaast is nadrukkelijk gelet op de klantvriendelijkheid van het proces. Het is hierbij van belang om het zo eenvoudig mogelijk te maken van de (aanvraag)formulieren en niet meer te vragen naar de al bekend zijnde gegevens. De effecten van deze aanpassingen zijn op dit moment nog niet meetbaar maar zullen als het goed is, in een volgend klanttevredenheidsonderzoek te merken moeten zijn. 3.5 Uitkomsten Klanttevredenheidsonderzoeken In 2008 is voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek onder de klanten van de vakgroep Sociale Zaken gehouden. In het najaar van 2010 en in het voorjaar van 2012 zijn er wederom klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten worden hieronder met elkaar vergeleken. Er wordt in deze nota met name ingegaan op de uitkomsten die betrekking hebben op het minimabeleid. Het betreft een beknopte samenvatting van de uitkomsten, het klanttevredenheidsonderzoek 2012 is in zijn geheel als bijlage III bijgevoegd. Vooraf wordt opgemerkt dat het klanttevredenheidsonderzoek in 2012 een zeer lage respons heeft gekend. Vanwege deze lage absolute respons is het lastig om algemene conclusies te trekken. Van de 113 klanten die een vragenlijst hebben ontvangen, hebben er maar 34 de vragenlijst terug gestuurd. De Cliëntenraad WWB spreekt haar waardering uit voor de vorderingen die gemaakt zijn maar merkt ook op dat er nog een aantal punten voor verbetering vatbaar zijn. Wij onderschrijven deze opmerking en zullen in samenspraak met de Cliëntenraad WWB een aantal verbeteracties opstellen. Informatie De grootste groep respondenten (59%) leest de gemeentepagina in Huis aan Huis soms tot nooit. Ook in 2008 las meer dan de helft van de mensen de gemeentepagina soms of zelfs helemaal niet. Een telefoontje naar de gemeente is nog altijd de meest gebruikelijke manier om informatie over de uitkering of de vakgroep Sociale Zaken te vergaren. Net als in voorgaande jaren ligt dit aandeel rond de 75-80%. Komt de informatie naar de klant toe, dan ontvangt de klant deze het liefst in een persoonlijk gesprek. In vergelijking met voorgaande jaren valt op dat de voorkeur voor het persoonlijk gesprek is afgenomen en de aan populariteit wint. Maar omdat het in 2012 om een beperkt aantal respondenten gaat, kunnen hier geen conclusies aan verbonden worden. Van belang is hoe de klant het contact met de vakgroep Sociale Zaken ervaart, hierna wordt verder op de klantbejegening ingegaan. Klantbejegening De helft van de respondenten vindt dat de vakgroep Sociale Zaken voldoende telefonisch bereikbaar is. Dit beeld komt overeen met de uitkomsten van In 2010 was men Beleidskader Minimabeleid van 28

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilvarenbeek. Nr. 3793 9 januari 2017 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2017 De raad van de gemeente Hilvarenbeek, gezien het voorstel van het college,

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële uitgave van gemeente Staphorst. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

GEMEENTEBLAD. Officiële uitgave van gemeente Staphorst. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Staphorst 2014 nr. 21 11 december 2014 De raad van de gemeente Staphorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel OVERZICHT VERORDENINGEN Huidig Toeslagenverordening WWB 2010; 1. Toeslagenverordening WWB 2012; Maatregelenverordening

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; besluit:

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 648);

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 648); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 131316 27 juli 2017 Intrekken van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Amsterdam en vaststellen van de Verordening individuele

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag. gemeente Veendam Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam 2012 Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen met betrekking tot het vaststellen van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, R.nr ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, R.nr ; RAADSBESLUIT Registr.nr. : 938105 R.nr. : 72.5 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, R.nr.

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld. Toelichting Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Verordening langdurigheidstoeslag 2013 kenmerk 98181 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Toelichting. Conceptversie toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 18 september 2014 Pagina 1

Toelichting. Conceptversie toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 18 september 2014 Pagina 1 Toelichting Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering,

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 8.3 Onderwerp: Aanpassing Verordening Langdurigheidstoeslag WWB De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015 Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015 Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten

Nadere informatie

Beleidskader Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe

Beleidskader Minimabeleid gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 13 november 2013 doc. nr.: 13.026460 Inhoudsopgave Samenvatting en beslispunten 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Doelstellingen 5 1.2 Leeswijzer 6 Hoofdstuk 2 Terugblik 7 2.1 Doelgroep 7 2.2 Aanvragen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 36 van de Participatiewet; Gezien het advies van

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet De raad van de gemeente Kollumerland c.a., Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening. Individuele inkomenstoeslag. gemeente Noord-Beveland 2015

Verordening. Individuele inkomenstoeslag. gemeente Noord-Beveland 2015 Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Noord-Beveland 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. het dagelijks

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 187730 30 december 2016 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleidsregels Haarlempas Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F. Hermans Telefoon 5114046 E-mail: fhermans@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr. 2009/23366 Te kopiëren: A B &

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept 20-2-2012 De raad van de gemeente Montferland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 13Rb050 d.d. 30 oktober 2013 VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013

Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 13Rb050 d.d. 30 oktober 2013 VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 13Rb050 d.d. 30 oktober 2013 VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 81416 31 december 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; gehoord de commissie Maatschappelijke Zaken; overwegende dat het van

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015 Doel Aan de burger die langdurig een laag inkomen heeft, waarbij er geen zicht is op een inkomensverbetering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11D De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Nr. 15B De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 5 december 2017; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

Nummer Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015

Nummer Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.5-01.2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 december 2014; gezien

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb037, vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 2012. VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1.

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Versie 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6)

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6) Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS 2015-89 (6) Onderwerp: Vaststelling van de Nummer:. De Raad van de gemeente Boxmeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012, gelet

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening individuele inkomenstoeslag Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie de considerans.

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ; Gemeenteblad nr. 172, 11 december 2014 Nr..a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ; gehoord de commissie Samenleving d.d. 26 november

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling

Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling D2 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door d.d. Datum inwerkingtreding Bron bekendmaking d.d. Onderwerp Regionale Sociale

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Onderwerp Evaluatie Geld-Terug-Regeling (officiële naam: Beleidsregel bijzondere bijstand voor de kosten van deelname aan maatschappelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018 Citeertitel Verordening

Nadere informatie