Inhoudsopgave nummer 2. Van het bestuur 2 t/m 4. 9 Misverstanden over de WMO t/m 8. Ouderen lopen nog steeds risico s met medicijnen 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave nummer 2. Van het bestuur 2 t/m 4. 9 Misverstanden over de WMO 2015 4 t/m 8. Ouderen lopen nog steeds risico s met medicijnen 8-9"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave nummer 2 Van het bestuur 2 t/m 4 9 Misverstanden over de WMO t/m 8 Ouderen lopen nog steeds risico s met medicijnen 8-9 Haagsche stranden toegankelijk voor iedereen 9 Nieuwe woonvorm voor ouderen ontwikkeld bij Cardia 10 Jaarlijkse financiële bijdrage 11 Wezorgen.nl, nieuwe mogelijkheid voor lang en gelukkig thuis wonen 12 t/m15 Darmpatiënt voelt zich vaak het minst gezond 16 Buurvrouw Belangrijke telefoonnummers 19 Adressen bestuur en werkgroepen 20 1

2 Van het Bestuur Wat hebben wij genoten van deze prachtige zomer, of je weg was op vakantie of gewoon lekker thuis op balkon of tuin. Toch was deze periode een drukke tijd vanwege de nieuwe wetgeving op het gebied van de Wmo Deze zal per 1 januari 2015 ingaan. Voor de mensen die al gebruikmaken van een Wmo voorziening van de gemeente is 2015 een overgangsjaar. Voor hen verandert er voorlopig niets. Voor mensen die gebruikmaken van persoonlijke verzorging, die door de AWBZ wordt vergoed, zal deze per 1 januari 2015 naar de zorgverzekeraar gaan. Hoe en op welke manier, en misschien wel later, deze zorg zal worden overgedragen is nog niet duidelijk. De Tweede Kamer heeft hier nog geen besluit over genomen. Omdat deze zorg naar de zorgverzekeraar gaat, hoeft hiervoor geen eigen bijdrage meer te worden betaald. Dat zal voor een aantal mensen kostenbesparend zijn. Het Platform Gehandicapten is betrokken bij de nieuwe Verordening Wmo Wij proberen duidelijk te maken wat de gevolgen zijn voor onze doelgroep. Hopelijk worden een aantal punten overgenomen en maakt men gebruik van onze suggesties. In deze Nieuwsbrief hebben wij een groot aantal artikelen Wmo 2015 opgenomen om u zo goed mogelijk voor te lichten. Ook staan er twee artikelen in over het inkopen van verschillende soorten zorg en een nieuwe woonvorm voor ouderen. Wij willen u hierbij een indruk geven van nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. Wij geven geen aanbeveling voor deze organisaties. Half oktober is er weer een donateursbijeenkomst. Dan zal er door de gemeente een uitvoerige voorlichting gegeven worden over alle veranderingen en kan men vragen hierover stellen. U ontvangt in september een uitnodiging voor deze bij- 2

3 eenkomst. Nieuwsbrief Tijdens de periode voor de zomervakantie zijn er veel activiteiten geweest. Samen met het Rode Kruis en de firma Emcart hebben wij vier voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over het gebruik en keuring van een rollator. In het najaar zullen wij dit nog een aantal keren uitvoeren. Het toneelstuk 'Ongehoord' was een prachtig en ontroerend stuk, waaraan vier personen van ons Platform deelnamen. Vier keer hebben zij het stuk voor een uitverkochte zaal opgevoerd. Waarschijnlijk zal het nog een paar keer worden herhaald! De werkgroep Scholenvoorlichting heeft heel veel waardering ontvangen van de scholen waar voorlichting is gegeven. Jos Polders heeft drie jaar lang veel contact met de scholen gehad en ook de organisatie van de voorlichting. Per 1 augustus is zij hiermee gestopt. Wij hebben uitvoerig afscheid van haar genomen en onze grote waardering uitgesproken voor haar vele werkzaamheden. Wij zijn erg blij dat mevrouw Marie- Thérèse Ford haar werkzaamheden wil overnemen en wensen haar hierbij veel plezier en voldoening toe. Ook Wilma Bekker is na drie jaar voorlichting geven gestopt. Ook van haar hebben wij afscheid genomen en haar bedankt voor haar inzet. Wij zijn nog in overleg met een aantal opvolgers voor haar voor de komende paar jaar. Wij zijn het Van Ravesteyn Fonds zeer dankbaar dat zij het voortbestaan van het scholenproject mogelijk maakt door een riante donatie hiervoor te schenken. Wij hebben weer voldoende geld om het project twee jaar te kunnen financieren. 3

4 De werkgroep Openbare Toegankelijkheid is zeer actief geweest. Van het slecht toegankelijke kruispunt bij de Damlaan en de Oude Trambaan is een rapport opgesteld en zelfs een filmpje gemaakt. Ook andere knelpunten zijn beschreven. Hierover wordt ook overleg met de gemeente gevoerd. Een aantal leden hebben zitting in een wijkplatform, met name voor de toegankelijkheid. Met RandstadRail 19 is gereisd en hierbij is gekeken naar het in- en uitstappen. Ook de bouwtekeningen voor het nieuwe zwembad zijn beoordeeld en van opmerkingen voorzien voor onze doelgroep. Wij wensen u nog een mooie nazomer toe en hopen elkaar te zien op de donateursbijeenkomst in oktober. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Carine Schaap- de Bruijn 9 Misverstanden over de WMO 2015 Zijn kinderen, vrienden en buren verplicht om te mantelzorgen? En wordt het pgb afgepakt? Je cliënt wordt vast overgelaten aan de willekeur van gemeenten! Wat is hiervan waar? Lees hier de negen misverstanden over de nieuwe Wmo. 1) Kinderen, vrienden en buren zijn verplicht om de cliënt te helpen. Kinderen, vrienden en buren zijn nooit verplicht om te helpen. De gemeente mag wel onderzoeken of zij dat willen en kunnen. De gemeente moet deze mantelzorgers dan ook vragen of zij daarbij hulp nodig hebben. 2) De cliënt is overgeleverd aan de willekeur van de gemeente. Wanneer de cliënt zich bij de gemeente meldt met een hulpvraag, dan moet de gemeente onderzoek doen naar zijn persoonlijke situatie. Ze gaat met de cliënt en zijn mantelzorger(s) in gesprek. 4

5 De cliënt mag dan beroep doen op een gratis ondersteuner. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat hij niet mee kan doen in de samenleving, ook niet met de hulp van het netwerk of met algemene voorzieningen, dan moet de gemeente ervoor zorgen dat dit wel lukt met een maatwerkvoorziening. Algemene voorzieningen zijn er voor alle burgers. Bijvoorbeeld: een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappen bus of de maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Zoals een woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Als de cliënt de maatwerkvoorziening niet passend vindt, kan hij bezwaar aantekenen bij de gemeente. En daarna eventueel naar de rechter gaan. 3) De cliënt krijgt geen maatschappelijke ondersteuning als hij/zij veel inkomen of vermogen heeft. Gemeenten mogen niemand ondersteuning weigeren, maar ze mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan mensen met een hoog inkomen of veel vermogen. Die eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage volgens het uitvoeringsbesluit Wmo. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling en het CAK stelt deze vast. Op de website van het CAK is te berekenen wat de eigen bijdrage wordt. Onder vermogen wordt verstaan: spaargeld, aandelen, enz. Een eigen huis valt niet onder vermogen. Gemeenten mogen maar op één manier afwijken van de regels in het uitvoeringsbesluit: ze mogen een lagere bijdrage vragen, geen hogere. 4) De gespecialiseerde dagbesteding van de cliënt wordt wegbezuinigd en de gemeente zal hem/haar afschepen met een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis. 5

6 Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen als ze niet zelf of met behulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam zijn. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Bijvoorbeeld een koffieochtend bezoeken om eenzaamheid te voorkomen. Voor andere mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aanbrengen in hun dag. In dat geval moeten gemeenten gespecialiseerde dagbesteding aanbieden. Uit het onderzoek dat de gemeente doet, blijkt welke ondersteuning passend is voor de cliënt. 5) Als het geld op is, krijgt de cliënt geen ondersteuning meer. In de wet staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen in de samenleving of zelfredzaam kan zijn. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is. 6) Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat de cliënt nodig heeft. Gemeenten hoeven het onderzoek naar de persoonlijke situatie van cliënten niet zelf uit te voeren. Ze kunnen dit uitbesteden aan een andere organisatie. Vaak zijn dit externe organisaties die ervaring hebben met dit soort onderzoeken. In gemeenten die werken met sociale wijkteams doen professionals uit het wijkteam het onderzoek. Gemeenten kunnen de onderzoeken ook zelf uitvoeren. Dan moet de gemeente mensen opleiden of in dienst nemen. Zodat er voldoende kennis is om goed onderzoek te doen. Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen die niet zelf of met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam zijn. Daarom staan in de wet regels voor een juiste behandeling van cliënten. 6

7 En dat cliënten zich kunnen laten helpen door een cliëntenondersteuner. En dat een cliënt bezwaar en beroep kan aantekenen als hij het aanbod van de gemeente niet passend vindt. 7) De cliënt moet vertrekken uit zijn-haar verzorgingshuis en moet weer zelfstandig gaan wonen. Mensen die al in een verzorgingshuis wonen, mogen hier blijven. Ze worden niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. Ze houden hun recht op een plaats in een instelling. Ze moeten misschien wel verhuizen naar een ander verzorgingshuis, omdat hun eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Bijvoorbeeld omdat er te weinig mensen wonen of dat het gebouw te oud is. Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden gelden dan voor nieuwe cliënten. Dit is het gevolg van het kabinetsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen. 8) De gemeente mag het persoonsgebonden budget (pgb) van de cliënt afpakken. Na onderzoek kunnen gemeenten een cliënt een maatwerkvoorziening aanbieden. Een maatwerkvoorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of gespecialiseerde dagbesteding. Mensen die een maatwerkvoorziening krijgen, kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Maar alleen als ze voldoen aan twee voorwaarden. De eerste is dat de cliënt het pgb goed moet kunnen beheren. De tweede is dat de cliënt met het pgb veilige en goede ondersteuning moet inkopen. 9) Gemeenten krijgen de beschikking over het medisch dossier van de cliënt. 7

8 Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten of iemand een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. De gemeente krijgt niet te zien wat er precies in het dossier staat. De gemeente mag alleen gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. En alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim. Bron: Rijksoverheid Ouderen lopen nog steeds risico s met medicijnen Ouderen lopen behoorlijke risico s op vergiftiging, ziekenhuisopname en ongelukken door gebruik van te veel of verkeerde medicijnen. Ondanks het verplichte medicatieoverzicht van apothekers. Slechts een op de vijf artsen en een op de drie apothekers doet zelf navraag naar het medicijngebruik bij ouderen. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de ouderenbond Unie KBO. Ondanks het actuele medicatieoverzicht (amo), dat apothekers sinds 2011 verplicht per patiënt moeten opstellen. De Unie KBO roept ouderen daarom op om regelmatig in gesprek te gaan met hun apotheker. Risico s voor ouderen ontstaan vooral bij veranderingen in medicijngebruik na ziekenhuisopname, bij gebruik van zelfzorgmedicijnen, maar ook bij de optelsom van verschillende medicijnen die worden voorgeschreven door de huisarts. De Unie KBO roept ouderen op om zelf het gesprek aan te gaan met hun apotheker. Een medicatiebeoordeling kan veel onheil voorkomen. Bijvoorbeeld met een periodiek gesprek over het medicijngebruik tussen cliënt en apotheker of huisarts. Maar dit gebeurt nog veel te weinig. 8

9 Ondanks dat er al geruime tijd een duidelijke richtlijn polyfarmacie bij ouderen bestaat. Apothekers krijgen er wel geld voor: medicatiebeoordeling is een verzekerd onderdeel in de basisverzekering. Oudere patiënten met meerdere aandoeningen lopen grote risico s op medicijnvergiftiging, ongelukken en ziekenhuisopname. Daarom geldt voor alle senioren stap zelf naar de apotheker voor een medicatiecheck! Nieuwsbrief Haagsche stranden toegankelijk voor iedereen Met een beperking vlak bij zee uitwaaien kan nu op Kijkduin bij strandtent Gotcha Beach. En op Scheveningen bij de strandtenten Hart Beach / De Waterreus. De toegankelijke paden richting zee met een uitkijkplateau bij de vloedlijn zijn zo populair dat er dit jaar nog een bijkomt: bij Carlton Beach Hotel aan de Noordboulevard op Scheveningen. Bij Biesieklette is een breed assortiment speciale strandrolstoelen en -rollators te huur. Deze zijn dagelijks verkrijgbaar op de stallingen Kijkduin, Strandweg Noordboulevard en Strandweg Haven. Reserveren is slim om teleurstellingen te voorkomen. Dit kan via: Bij Biesieklette Strandweg Haven zijn naast Gehandicaptenparkeerplaatsen, een toegankelijke douche en kleedruimte, invalidentoilet én een tillift ook oplaadpunten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen te vinden. Hier zijn bovendien de elektrische strandrolstoelen Catweazle te huur. Daar komt nu de elektrische Scout Crawler bij. Een voertuig met rupsbanden voor in het zand waar iemand met zijn eigen rolstoel in kan rijden. 9

10 Nieuwe woonvorm voor ouderen ontwikkeld bij Cardia 65-plussers met een zorgzwaartepakket (zzp) 1,2,3 of met een thuiszorgindicatie kunnen bij Cardia, locatie Landscheiding (Mariahoeve) een appartement huren. Deze woonvorm heet Huren met Zorg. Cardia heeft hiervoor één en tweekamerappartementen beschikbaar. In januari jl. is Cardia gestart met deze woonvorm en het blijkt een succes. Wie kiest voor Huren met Zorg, kiest voor maatwerk en daarom kan Cardia de nieuwe bewoners persoonlijk tegemoetkomen in hun wensen en behoeften. Huren met Zorg is maatwerk omdat de bewoner zelf bepaalt op welke manier hij of zij gebruik maakt van de faciliteiten van een wooncentrum. Zorg en huishoudelijke hulp kunnen worden ingekocht via de Wmo (thuiszorg) of particulier ( interne zorg). Landscheiding heeft een eigen keuken en recent het Zilveren Bordje van de gemeente toegekend gekregen. U hebt er keuze uit dagelijks vers bereide maaltijden die u kunt nuttigen in het restaurant of laten bezorgen in het appartement via de roomservice. Omdat er veel gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd, is deze woonvorm ook een middel tegen de vereenzaming bij ouderen. Wanneer iemand alvast in een wooncentrum gaat wonen, ontstaat er een beter beeld van diens zorgvraag en kan er adequaat zorg geboden worden waar dat nodig is. Daartoe heeft Cardia diverse disciplines in huis. Naast de huur en servicekosten rekent Cardia geen abonnementskosten. Men betaalt wat men afneemt en dat is per persoon verschillend. Wilt u meer informatie over deze manier van wonen, neem dan contact op met Nahani Borking, woonconsulente bij Cardia Landscheiding, telefoon

11 Jaarlijkse financiële bijdrage Zoals u weet wordt de jaarlijkse subsidie van de gemeente afgebouwd. Dat houdt in dat het Platform, en vele andere organisaties, veel minder geld ontvangen. Per 1 januari 2015 krijgen wij helemaal geen subsidie meer. Een verzoek van onze penningmeester, die geen acceptgirokaarten verstuurt in verband met de kosten daarvan, om in de komende maanden uw bijdrage te storten voor De jaarlijkse bijdrage is minimaal tien euro (meer mag) Gaarne storting op NL64 INGB t.n.v. Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg 11

12 Wezorgen.nl, nieuwe mogelijkheden voor lang en gelukkig thuis wonen Zo lang mogelijk thuis wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving met al uw dierbare en fijne dingen bij de hand. Wie wil dat niet? En het is al lang niet meer een kwestie van alleen willen. Regering, Tweede Kamer en wetenschappers zijn het erover eens dat het voor iedereen het best is, en voor de portemonnee van Nederland helemaal. We zullen dus niet meer zo gemakkelijk in een verzorgingshuis belanden, bijvoorbeeld veel mensen zullen dat ook niet eens willen. Onder hen zijn er echter heel wat die zo veel mogelijk hulp en ondersteuning zoeken. Voor sommige zaken krijgen ze die van mantelzorgers of vrijwilligers, maar die doen niet alles. Ze kunnen ook een pedicure, computerhulp of klusser nodig hebben. Zinvol Maar hoe komt u daaraan? Waar en hoe vindt u betrouwbare dienstverleners? Er zijn er velen, maar zie maar eens het kaf van het koren te scheiden. Dat vond Olivier Coops ook. En hij besloot daar werk van te maken. Eerder was hij een geslaagd ondernemer, maar hij wilde meer en vooral iets zinvoller doen. Hij wilde een bijdrage gaan leveren aan de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen; voor mensen die lastiger de deur uitkomen, eenzaam zijn of gewoon graag aan huis bediend worden. En hij zag dat er een soort wildgroei in diensten aan huis is ontstaan. Eén en één Is twee en zo werd wezorgen.nl geboren. 12

13 Bevlogen Olivier: Zie ons als een soort bemiddelaar die u allerlei lastige zaken uit handen neemt. Wezorgen.nl selecteert professionele aanbieders van diensten aan huis: veelal zzp ers die ergens goed in zijn en voor u waardevol kunnen zijn. Na de selectie verzamelen en presenteren we ze op de website wezogen.nl. Daar kunt u ze zelf bekijken en uitkiezen. Niet iedere dienstverlener komt zomaar binnen op wezorgen.nl. We zoeken bevlogen en goede mensen die iets meer te bieden hebben dan alleen hun kunstje licht Olivier toe. We moeten ze geschikt vinden. Het is vooral belangrijk dat ze ervaren zijn en goed kunnen omgaan met kwetsbare mensen en met ouderen. En dat ze bijvoorbeeld niet altijd voorrijkosten rekenen. Filmpje Komen ze door de selectie maken we samen met de dienstverlener een kort filmpje. Daarin kunnen ze zich voorstellen en vertellen over hun diensten en hoe ze werken. Dat vinden wij ontzettend belangrijk. Bent u op zoek naar een dienstverlener, dan kunt u op wezorgen.nl deze filmpjes bekijken. Op die manier kunt u al een indruk krijgen van iemand die zich aanbiedt. Hebt u geen goed gevoel dan kunt u gewoon verder zoeken. De professionele deelnemers aan wezorgen.nl moeten een verklaring omtrent het gedrag overleggen. 13

14 Kosteloos Is dit allemaal gratis te raadplegen? Voor de gebruiker is het volledig kosteloos, bevestigt Olivier. We doen dit immers voor hen. Ze kunnen zelf contact opnemen met een dienstverlener die ze interessant vinden. Dan bemoeien wij ons er verder niet mee. En voor professionele dienstverleners is het natuurlijk interessant dat ze zich via een betrouwbaar kanaal kunnen aan bieden. Zij betalen daar wel iets voor. Wie via wezorgen.nl iemand heeft gevonden, zal uiteraard betalen voor diens diensten. Soms kunt u die kosten declareren bij uw zorgverzekeraar of betalen vanuit een persoonsgebonden budget. Dat hangt uiteraard van uw ziektekostenpolis of PGB af. De dienstverlener weet daar ook meer van. Informatie Op zoek naar een thuiskapper, pedicure, administratieve en financiële ondersteuning, was en strijkservices, klussen, audiciens, fysiotherapie, begeleiding en vervoer, massage, computerhulp, ontspanning en creativiteit, voedingsadvies? Voor al deze en andere diensten biedt wezorgen.nl de beste aanbieders bij u in de buurt. U vindt het op of bel met

15 15 Nieuwsbrief

16 Darmpatiënt voelt zich het minst gezond De helft van de Nederlanders heeft een langdurige aandoening, maar de ene ziekte is de andere niet. Wie chronisch ziek wordt voelt zich vaker ongezond. Maar bij de ene ziekte vaker dan bij de andere. Dat blijkt uit de cijfers die het CBS gisteren publiceerde. Langdurige darmklachten zijn de grootste reden om te klagen. Wie last krijgt van de spijsvertering, vinkt bijna vier keer vaker het vakje voel me ongezond aan dan mensen zonder darmproblemen. Daarna volgt diabetes. In absolute getallen melden mensen met hartproblemen en patiënten met een beroerte het vaakst dat ze zich ongezond voelen. Dit zijn relatief vaak oudere patiënten, bij wie de slechte gezondheid mogelijk ook een andere oorzaak heeft. Om te kijken wat alleen de rol is van de ziekte, corrigeerde het CBS de cijfers voor onder meer de leeftijd van de ondervraagden. In die nieuwe rangorde komen darmklachten als koploper uit de bus en staan hartproblemen en een beroerte iets lager in de top 5. Het percentage mensen met een langdurige ziekte loopt langzaam op van 35% onder de twintigers tot 81% van de 75 plussers. Patiënten met terugkerende eczeem en psoriasis klagen niet veel vaker over hun gezondheid dan mensen zonder deze aandoening. Blijkbaar zijn deze chronische ziekten niet bepalend voor het beeld van hun gezondheid. Chronische hoofdpijn en het ooit hebben ervaren van kanker scoren laag in de middenmoot. Bijna de helft van de Nederlanders heeft minstens een langdurige aandoening. Onder vrouwen is dat 53 %, bij mannen 40 %. Wie rookt en tegelijkertijd vooral in zijn stoel zit, klaagt 2,6 keer zo vaak over een slechte gezondheid als anderen. ( trouw) 16

17 Buurvrouw (door Cerutti) Mijn buurman hoor ik regelmatig schreeuwen. Hard schreeuwen. Ik kan het meestal niet verstaan, maar soms hoor ik hem tegen zijn vrouw tekeer gaan, en het is niet veel moois wat hij haar toeroept. Het zijn vrij nieuwe, betonnen huizen, en je moet het volume behoorlijk opendraaien wil je je verstaanbaar maken bij de buren. Zijn vrouw hoort het ongetwijfeld maar al te goed. Zij loopt vrijwel altijd in een blauwe badjas en op oude sloffen door het huis. Ze gaat ook naar de brievenbus of de vuilnisbak voor de deur, en daar staat ze dan een praatje te maken met buren of leveranciers of toevallige passanten. Ze zit er niet mee, en niemand anders waarschijnlijk. Buurvrouw is 65 geworden, haar man is iets ouder. Een aantal jaren geleden zag hij skateboarders, dat vond hij mooi, dat wilde hij ook wel eens proberen. Dat had hij beter niet kunnen doen. Hij ging op een skateboard staan, het ding schoot onder hem vandaan en hij viel achterover, precies tegen een randje. Nek gebroken. Nu is hij grotendeels verlamd. En schreeuwt hij ongenadig tegen zijn vrouw. Kankerwijf, jij kan verdomme gewoon lopen! Ja, dat is ook weer waar. Ze verzorgt hem dag en nacht, helpt hem bij het wassen, aankleden en naar de wc gaan. Hoewel een wc daar geloof ik niet meer echt aan te pas komt. Heel soms gaat een vriend een blokje met hem wandelen, dan heeft zij even vrij. Ze is niet blijmoedig of opgewekt, ze is een gewone Amsterdamse mopperkont. Nooit gedacht dat ik dit al voor mijn kiezen zou krijgen op mijn zestigste. Tot voor kort had buurvrouw een winkeltje in tweedehandskleren in de Jordaan. 17

18 Daar ging ze elke dag heen, met haar man want die kan niet alleen blijven, in het invaliden-busje. Ik kom ze weleens tegen in zo n busje want ik heb ook een rolstoel. Het is altijd een heel gedoe met buurman, want hij is niet alleen volstrekt immobiel en heeft een zware rolstoel, hij schreeuwt niet alleen tegen zijn vrouw. Ook de chauffeurs moeten het ontgelden, vooral als ze zwart of bruin zijn. `Vroeger` riep hij eens tegen een Surinaamse jongen, die net tien minuten bezig was geweest om hem volgens de regelen der kunst in de bus te krijgen, `vroeger waren wij de meesters, en jullie de slaven!` Wij keken elkaar zwijgend en opgelaten aan, maar de chauffeur schudde meewarig zijn hoofd `Ja meneer vroeger was alles beter`. Eén keer zijn ze de bus uitgezet, ik kwam ze tegen in de lift, buurman hoorde ik twee verdiepingen lager al vloeken. `Ja`, zei buurvrouw, `hij heeft ons eruit gezet maar je noemde die man een varken. Je moet een Marokkaanse chauffeur ook geen varken noemen`. Soms komt ze een glas wijn bij me drinken. Ik vraag voorzichtig of ze het wel redt, al dat geschreeuw lijkt mij geen pretje. `Ach het moet er soms uit`, zegt ze. `Dat zal jij toch ook wel eens hebben`. (Trouw) 18

19 Belangrijke telefoonnummers Secretariaat Platform Klachtentelefoon Platform Brandweer Ambulance 112 Politie spoedeisende hulp Politie- spoedeisende hulp voor doven en slechthorenden Politie niet dringend Politie niet dringend voor doven en slechthorenden SOS telefonisch hulpdienst (Sensoor) Avalex Storingsnummers Elektriciteit en/of gas Water Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) Stichting Welzijn oud en jong (Woej) De Groene Loper te Voorburg Gemeente Zorgloket en Voorlichting Regiotaxi Informatie Reserveringen

20 Bestuur Voorzitter Secretaris Carine Schaap- de Bruijn Cor den Hoed (WSP) IJsvogellaan 113 Zijdesingel DM Leidschendam 2261 BZ Leidschendam Penningmeester Donatie Jacques van der Wiel NL64 INGB Gravin van Viandenlaan 17 t.n.v. Platform Gehandicapten 2263TG Leidschendam Leidschendam - Voorburg Bestuursleden Benninck Wanner Werkgroep Scholen Project (WSP) Cor den Hoed (Voorzitter) Marjet Houwink (NVVS) Marie Thérèse Ford (secretaris) Kitty van Kampen Theo Baijer (slechtzienden) Annelies Snijder Wilma Bekker Kees Twilt Utku Canko Henny Zwanenburg Werkgroep Openbare Toegankelijkheid (WOT) Jos Polders (Voorzitter/secretaris) Utku Canko Pop Lysen van Laar Rina Groot Irene Mos Yvonne Heitman Rob Westdorp Johan de Jonge Anita Zaat Redactie Nieuwsbrief Carine Schaap - de Bruijn Jacques van der Wiel BEELDVORM Pijnacker Omslag 20

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 t/m 3. WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6. Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 t/m 3. WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6. Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7 Inhoudsopgave nummer 3 Van het bestuur 2 t/m 3 WMO 2015, wat zal er veranderen en op welke manier 4 t/m 6 Een goed gesprek met de gemeente 6 t/m 7 Tips voor mantelzorgers 7 Adviezen hoe om te gaan met

Nadere informatie

2014, Jaargang 6. Nummer 11. Week 22. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen.

2014, Jaargang 6. Nummer 11. Week 22. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen. 2014, Jaargang 6. Nummer 11. Week 22. In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen. Nieuwe voorzieningen maken Haagse stranden nog toegankelijker

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 3-4. Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5

Inhoudsopgave nummer 3. Van het bestuur 2 3-4. Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5 Inhoudsopgave nummer 3 Van het bestuur 2 3-4 Groot inkomensverlies chronisch zieken door verdwijnen van tegemoetkomingen 4-5 Minder AWBZ Meer Gemeente 6-7 De OV-begeleiderskaart 7 Eindelijk zicht op een

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 1

Inhoudsopgave nummer 1 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2-3 Jaarlijkse financiële bijdrage 4 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 5 Werkgroep Scholenvoorlichting 6-7 Website Platform Gehandicapten 7 De ANWB heeft een pechservice

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Oud worden met een handicap 11-12

Oud worden met een handicap 11-12 Nieuwsbrief 2013-02 Inhoudsopgave nummer 2 Van het bestuur 2 3-4 Mantelzorg: Staatsecretaris van Rijn 5 Commentaar (Trouw 2-3-2003) 6-7 Steuntje in de rug 8 Kroegentest in Den Haag 9 Alzheimer café Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 t/m 3. Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4

Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 t/m 3. Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2 t/m 3 Verslag werkgroep Openbare Toegankelijkheid maart 2015 3 t/m 4 Wat als de gemeente huishoudelijke hulp stopt of verandert? 4 t/m 6 Grenzen van mantelzorger

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Effect veranderingen zorg in 2015

Effect veranderingen zorg in 2015 Effect veranderingen zorg in 2015 Dorien Kloosterman beleidsmedewerker Langdurige zorg Donderdag 4 juni 2015 Stichting Overlegorganisatie voor Ouderen in Eindhoven Maatregelen Weet u het nog? Invoering

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2012-02

Inhoudsopgave 2012-02 Van het Bestuur Inhoudsopgave 2012-02 Van het bestuur 2-3 Platform Gehandicapten viert 10 jarig jubileum 4 Jaarlijkse financiële bijdrage 5 Website Platform Gehandicapten 5 RandstadRail onder begeleiding

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5

Inhoudsopgave nummer 1. Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5 Inhoudsopgave nummer 1 Van het bestuur 2 3 Werkgroep Openbare Toegankelijkheid 4 Nieuws over het project Scholenvoorlichting 5 Inkomenssteun straks via Wmo 6 Inkomen telt niet mee bij Wmo 7 Jaarlijkse

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Herfst 2014

Nieuwsbrief Herfst 2014 Nieuwsbrief Herfst 2014 Inhoud o.a.: Hete herfst Misverstanden over WMO 2015 Column Pauline Gransier Huishoudelijke hulp: hoe en wat? Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG Westervoort

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Zorg na uw ziekenhuisopname z 1 Als u na uw opname het WZA weer verlaat, betekent dit niet automatisch dat u alles weer zelf

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

De beste zorg in uw eigen huis?

De beste zorg in uw eigen huis? De beste zorg in uw eigen huis? Het Volledig Pakket Thuis maakt het mogelijk! Zorg op maat in uw eigen vertrouwde omgeving U heeft zorg nodig maar verhuist liever niet naar een zorginstelling zoals een

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids blinden en slechtzienden 2011 Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Algemene informatie

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing

Thuiszorg. Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79. Iedere situatie heeft een eigen oplossing Thuiszorg Informatie over thuizorg? Bel ons gratis nummer 0800-366 84 79 Iedere situatie heeft een eigen oplossing Heerlijk, die aandacht en die hulp! Thuis wonen Voor veel mensen geldt het gezegde: Oost

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste

Wet maatschappelijke ondersteuning. Zorg goed voor elkaar. Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg goed voor elkaar Informatie over ondersteuning voor u of uw naaste Heeft u onder steuning nodig? U heeft hulp nodig Wat kunt u zelf? Wie kan u helpen? Familie, vrienden,

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie