Synthese van de uitgewisselde diensten in het netwerk in 2014 en van de diensten in ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Synthese van de uitgewisselde diensten in het netwerk in 2014 en van de diensten in ontwikkeling"

Transcriptie

1 Synthese van de uitgewisselde diensten in het netwerk in 2014 en van de diensten in ontwikkeling Opmerkingen: de aangeduide cijfers weerspiegelen het aantal uitgewisselde functionele berichten, die dus rechtstreeks van nut zijn voor de instellingen van sociale zekerheid (er wordt opgemerkt dat de berichten die door de KSZ als beheersinstelling van de sectorale repertoria worden meegedeeld niet in de cijfers zijn vervat die in de detailtabel 2014 zijn opgenomen); voor wat de aanvragen van statistische gegevens betreft (punt 25), worden enkel de nieuwe gegevensmededelingen weergegeven die in 2014 ontwikkeld of gerealiseerd werden. 1. Verwijzingsrepertorium 2. Rijksregister en Kruispuntbankregister 3. Bestand van de sociale identiteitskaarten en van de beroepskaarten 4. Loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers: LATG-DMFA 5. Gegevensstromen als gevolg van de DMFA en de aangiften van sociale risico s 6. Werkgeversrepertorium 7. Bijdragebons en recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 8. Sociale maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging 9. Maximumfactuur inkomens in de ziekteverzekering 10. Forfaitaire verhoogde tegemoetkoming voor chronische zieken 11. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 12. Rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector 13. Rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector 14. Rechten van de gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering t.o.v. de provincie- en gemeentebelastingen 15. Rechten van de sociaal verzekerden buiten de sociale zekerheid 16. Rechten van de migrerende werknemers in de EU 17. Integratie van de OCMW s in het netwerk van de KSZ 18. Begin- en einde zelfstandigenactiviteit 19. Dimona - Personeelsbestand 20. Rechten van de werklozen 21. OASIS 22. Mededeling van gegevens aan de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het kader van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP ) 23. Sociale Invordering 24. Gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale zekerheid 25. Overzicht statistische gegevensaanvragen (artikel 5 KSZ-wet) 1

2 2

3 1. Verwijzingsrepertorium Netto aantal bijkomende actieve dossiers in het personenrepertorium van de KSZ L607 Consultatie van het personenrepertorium voor de eigen sector L609 Consultatie van het personenrepertorium van alle sectoren van de sociale zekerheid per INSZ S607 Bericht om in één keer alle integratielijnen van een persoon te verwijderen uit het verwijzingsrepertorium U607 Bericht om online lijn per lijn wijzigingen aan te brengen in het verwijzingsrepertorium ManageInscriptions.Insert Inbrengen lijnen in het verwijzingsrepertorium ManageInscriptions.Delete Verwijderen lijnen in het verwijzingsrepertorium Instellingen van sociale zekerheid Instellingen van sociale zekerheid Instellingen van sociale zekerheid Instellingen van sociale zekerheid Instellingen van sociale zekerheid KSZ KSZ KSZ KSZ KSZ KSZ KSZ

4 2. Rijksregister en Kruispuntbankregister 6XXR 620R R000R R001R R006R R010R R018R R019R R020R R022R R023R R031R R100R R120R R123R R141R R150R R151R R300R** R305R H001H H020H H031H H120H H141H H210H R400R* R401R* H140H R000K H142H Fonetische ondervraging in het Rijksregister KSZ-register en, in voorkomend geval, aanmaak van een nieuw KSZ-nummer Opzoeking op adres in het Rijksregister Raadpleging van de actuele en historische wettelijke gegevens in het Rijksregister, per soort gegeven Mededeling in de vorm van mutaties van de wijzigingen aan de actuele wettelijke en historische gegevens van het Rijksregister, per soort gegeven (* kan enkel worden geraadpleegd) Instellingen van sociale zekerheid Rijksregister KSZ-register Rijksregister Instellingen van sociale zekerheid

5 000N 010N 020N 031N 100N 120N 150N 300N 020O 031O 120O Raadpleging van de actuele gegevens in het KSZ-register per soort gegeven Raadpleging van alle actuele gegevens in het KSZ-register Raadpleging van de historieke gegevens in het KSZ-register, per soort gegeven Instellingen van sociale zekerheid KSZ-register NI Nieuwe Inschrijvingen CIN (500R) Mutaties in XML(ssdn) Nieuwe dossiers/mutaties KSZ-register Gemeenschappen Rijksregister en gewesten Mutaties geradieerden Mutatie in XML voor geradieerden KSZ-register Rijksregister Personnotifications Mutaties in XML met aanduiding van de RR/KSZ-register Sigedis, RSVZ, gewijzigde groepen. FAMIFED 000M 010M 031M 100M 120M 150M 900M 901M 902M Mededeling door de instellingen van sociale zekerheid van de bijwerkingen en mutaties van de wijzigingen van de actuele gegevens in het KSZ-register, per soort gegeven Instellingen van sociale zekerheid KSZ-register L204 M300 M301 Mededeling door de instellingen van sociale zekerheid alsook via het NIC van de bijwerkingen van de actuele gegevens in het KSZ-register, voor alle gegevens Mededeling van de massale ontlading van het KSZ-register Mededeling van de transfer in het KSZregister van een ambtshalve geschrapte persoon ingevolge een integratie door een instelling van sociale zekerheid KSZ-register Instellingen van sociale zekerheid KSZ Ziekenfondsen FAO RVP KSZ Ziekenfondsen

6 M302 Mededeling van de transfer in het KSZregister van een ambtshalve geschrapte persoon ingevolge een mutatie afkomstig van het Rijksregister M303 Mededeling van de transfer in het Rijksregister van een sociaal verzekerde die geïdentificeerd is in het KSZ-register ingevolge een bijwerking van het KSZregister door een instelling van sociale zekerheid I705 Mededeling van een wijziging van de identificatiegegevens in het Rijksregister die aanleiding geeft tot de aanmaak van een nieuwe SIS-kaart 910M Mededeling van het voorstel tot vervanging van een KSZ-nummer door een rijksnummer of een ander KSZnummer KSZ Ziekenfondsen KSZ Ziekenfondsen KSZ Ziekenfondsen Instellingen van sociale zekerheid KSZ Mededeling van de verrichte vervanging KSZ Instellingen van sociale zekerheid ReplaceIdentification KSZ M913 Mededeling van het voorstel tot NIC KSZ vervanging van een KSZ-nummer door een rijksnummer of een ander KSZnummer, in het raam van de hiërarchie van de bronnen H195,M H195,H H197,M H198,M Vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten POD MI Rijksregister H202,M H202,H Specifieke informatie met betrekking tot de verblijfssituatie POD MI Rijksregister

7 H205 H207 H206 H210 H211 H212 H213 H214 WS:Identify Person (ssdn) Toegang tot het wachtregister van de kandidaat-politiek vluchtelingen (Raadplegingen en Doorgave van de wijzigingen) Consultatie KSZ-register/Rijksregister en de diverse facades (filters) Rijksregister Instellingen van sociale zekerheid OCMW s GOTOTIN e-creabis Studietoelagen (Digitaal aanvraagformulier DAF) Notarissen RVP RSVZ VO Centrale Accounting Orafin RJV Fedict ebirth FOD VolksgezondheideCad Communit-e epv PDOS DOSZ KBO FOD SZ POD MI ehealth Rijksregister KSZ-register Limosa.ManagePersonFacade Limosa KSZ-register RetrieveTIGroups Raadplegen transactie 25 van het OCMW Rijksregister Rijksregister 7

8 WS: Creatie of wijzigen van BIS-nummer (Manage Person) Aanmaak van een nieuw Bis-nummer wijzigen van identificatiegegevens van een Bis-nummer WS: FamilyComposition (ssdn) Opvragen van de gezinssamenstelling bij het Rijksregister WS: Personhistory (ssdn) Opvragen van actuele/historieke gegevensgroep in Rijksregister KSZ-register SOA Webservices Registers, Webservices voor het raadplegen van de gezinssamenstelling, registers en voor het bijwerken van de gezinshoofd,... KSZ-registers (incl. vervangingsvoorstellen) e-creabis GOTOTIN Studietoelagen (Digitaal aanvraagformulier DAF) RSVZ-pensioen Limosa Fedict ehealth DOSZ FOD Volksgezondheid Instellingen van sociale zekerheid Actoren in de sociale sector Actoren in de sociale sector KSZ-register Rijksregister Rijksregister KSZ-register Rijksregister KSZ-register

9 3. Bestand van de sociale identiteitskaarten en van de beroepskaarten I700 Aanmaak van een SIS-kaart en levering van de identificatiegegevens (Rijksregister en Kruispuntbankregister) Ziekenfondsen KSZ I702 Annulering van een SIS-kaart Ziekenfondsen KSZ I703 Recuperatie van een voordien Ziekenfondsen KSZ geannuleerde SIS-kaart I704 Het in omloop brengen of uit omloop Ziekenfondsen KSZ nemen van een SIS-kaart I706 en Raadpleging van het SIS-kaartenbestand Instellingen van KSZ I707 per INSZ of per kaartnummer Sociale Zekerheid Gecumuleerde statistieken m.b.t. de SIS-kaart Omschrijving Toestand op 1 januari 2011 Toestand op 1 januari 2012 Toestand op 1 januari 2013 Toestand op 1 januari 2014 Toestand op 1 januari 2015 Kaarten aangemaakt met I Gepersonaliseerde kaarten feedback Gemplus Actieve gepersonaliseerde kaarten Geannuleerde kaarten Gerecupereerde kaarten

10 4. Loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers: LATG-DMFA L802 Raadpleging van het overzicht van de VSI personeelsstaat per werkgever L803 Raadpleging van de werknemersinformatie RIZIV L806 Raadpleging van het aantal keren dat een SIGeDIS werknemer voorkomt 803X RJV SIGeDIS VSI A820M Attest met loon- en arbeidstijdgegevens vanuit de DMFA /PPO SIGeDIS RJV NIC FAMIFED VSI T820M Bericht met totaal van alle lonen per zending in DMFA /PPO WAP SIGeDIS RJV A820L A821L A830L Raadpleging van de bestaande attesten DMFA/DMFAAPL eventueel met historiek Raadpleging van beperkte gegevensset DMFA FAO FBZ RJV FAMIFED RSVZ - UI's NIC RIZIV VSI FOD SZ Waals Gewest Dienst Taxi s (BHG) Federation Wallonie- Bruxelles POD MI ESF WVG: gezinszorg & animatoren WSE VDAB VDAB FAO PPO PPO

11 DmfAen Employer Services Webservices opgeroepen door SIVA VFBeZ L822 L823 Raadpleging van het overzicht van een driemaandelijkse loonstaat RJV RSVZ VSI Waals Gewest PPO

12 5. Gegevensstromen ingevolge de DMFA en de aangiften van sociale risico s A037M Attest van de uitbetalingsinstellingen mbt periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid Ui RJV SIGeDIS FAMIFED NIC FBZ A037L Raadpleging van de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid A038M A038L A044M Attest met vakantiedagen en vakantiegeld voor arbeiders Raadpleging van de attesten mbt jaarlijkse vakantie van arbeiders Attest mbt tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval Pegasis Webservice voor consultatie van het polisbestand van het Fonds voor Arbeidsongevallen A045M Attest mbt gunstige beslissingen in dossiers beroepsziekte RJV FAMIFED NIC RIZIV RJV NIC RIZIV FAO A046M Attest mbt gunstige beslissingen in dossiers beroepsziekte A052M Attest mbt al dan niet vergoede ZIV-dagen VI FBZ RJV A052L Raadpleging attest mbt al dan niet vergoede ZIV-dagen -UI SIGeDIS NIC RJV SIGeDIS RJV FAMIFED NIC FOD SZ FAO FBZ SIGeDIS RJV FAMIFED FBZ SIGeDIS RJV UI s RIZIV FBZ SIGeDIS VI

13 6. Werkgeversrepertorium L700 Alfabetische opzoeking in het (PPO) werkgeversrepertorium voor het verkrijgen van het inschrijvingsnummer of uniek nummer van de gezochte werkgever A701 L Raadpleging van het (PPO) werkgeversrepertorium op basis van het -inschrijvingsnummer of uniek nummer van de werkgever A701M Attest van het (PPO) werkgeversrepertorium met basisidentificatiegegevens van de werkgever EmployerAttestationService Raadpleging van het (PPO) werkgeversrepertorium op basis van het -inschrijvingsnummer of uniek nummer van de werkgever EmployerListService Alfabetische opzoeking in het (PPO) werkgeversrepertorium voor het verkrijgen van het inschrijvingsnummer of uniek nummer van de gezochte werkgever FBZ RJV NIC SIGeDIS FOD WASO VSI RIZIV RJV NIC SIGeDIS RSVZ OCMW s FOD WASO Actiris FBZ VSI PPO SIGeDIS VSI RJV FOD SZ SIGeDIS VSI RJV 13 PPO PPO RJV FOREM, Actiris VSI NIC FOD SZ VSI FOD WASO WAP SIGeDIS VEDPB PPO PPO

14 7. Bijdragebons en recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen A908 Bijdragebons PPO Sociale verzekeringsfondsen A909 Verbeterde elektronische bijdragebon van papieren bon PPO A911 Gegevens m.b.t. papieren bijdragebons bestemd voor de Administratieve cel PPO A912 Dringend te behandelen-corrigeren bons Ziekenfondsen door (PPO) wegens niet verzekerd P908 Bevestiging van ontvangst van een papieren bijdragebon R908 Rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een elektronische bijdragebon A012 Werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs P012 Bevestiging van ontvangst van een papieren werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs R012 Rechtzetting van een eerder overgemaakt antwoord op een werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsbewijs A077 Attest deeltijdse werknemer met behoud van rechten in de werkloosheidssector L901 Raadpleging van het opvolgingsbestand L902 van de overgemaakte elektronische L903 berichten A908, P908 en R908 voor het werknemersstelsel L904 Raadpleging van het opvolgingsbestand van de overgemaakte elektronische berichten A012, P012, R012, A077, P077 en R077 voor de werklozen 14 Ziekenfondsen Ziekenfondsen RIZIV PPO Ziekenfondsen PPO Sociale Verzekeringsfondsen Ziekenfondsen PPO Sociale verzekeringsfondsen -UI Ziekenfondsen Ziekenfondsen -UI Ziekenfondsen Uitbetalingskas werkloosheidsuitkeringen Ziekenfondsen Ziekenfondsen RIZIV Ziekenfondsen RIZIV (sinds april 2008) PPO

15 L905 L906 A015 L410 Raadpleging van het opvolgingsbestand van de overgemaakte elektronische berichten A908, P908 en R908 voor de zelfstandigen Attesten m.b.t. werklozen die de wachttijd vervuld hebben en rechthebbenden worden in de sector van de geneeskundige verzorging Consultatie van gegevens (aanpassing van de stroom bijdragebons van zelfstandige werknemers teneinde rekening te houden met het KB tot wijziging van de begindatum van arbeidsongeschiktheid) A101 Attest geneeskundige verzorging gepensioneerden A102 Antwoorden attest geneeskundige verzorging gepensioneerden Raadpleging opvolgingsbestand van de C101 attesten geneeskundige verzorging gepensioneerden L500 A060 A061 Raadpleging door de VI s bij de UI s van het bedrag van de werkloosheidsuitkering (Inlichtingenblad uitkeringen) Uitwisseling van berichten tussen het FAO en het NIC met betrekking tot de tenlasteneming van de betaling van ziekteen invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen wegens arbeidsongeval Ziekenfondsen RIZIV RSVZ Ziekenfondsen Ziekenfondsen RVP, RSVZ, Pensioenkadaster (Smals) Pensioenkadaster (Smals) RVP RSVZ Ziekenfondsen RIZIV VI s/nic (vanaf in prod) FAO NIC Sociale Verzekeringsfondsen Ziekenfondsen RVP RSVZ Pensioenkadaster (Smals) /UI s NIC FAO

16 8. Sociale maximumfactuur en verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging A003 A652 Attest waaruit blijkt dat de sociaal verzekerde onder het personeel toepassingsgebied van de sociale franchise en van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging valt; deze attesten bewijzen tevens het recht voor personen met een handicap, werklozen naargelang de categorie en bejaarden die recht hebben op het gewaarborgd inkomen. Attest waarmee medische vaststelling van een kind met een handicap wordt meegedeeld FOD SZ RVP Uitbetalings-kassen voor werkloosheidsuitkeringen Ziekenfondsen FOD SZ Ziekenfondsen Maximumfactuur inkomens in de ziekteverzekering L330 Attest met de sociaal verzekerden die, volgens hun inkomen, kunnen genieten van de maximumfactuur RIZIV FOD Financiën Forfaitaire verhoogde tegemoetkoming voor chronische zieken A023 Attest waaruit blijkt dat de sociaal verzekerde in aanmerking komt voor de forfaitaire tegemoetkoming aan chronisch zieken FOD SZ RVP Ziekenfondsen

17 11. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid A007 L200 A008 Lijst van de personen die geacht worden onderworpen te zijn aan bijzondere bijdrage Raadplegingen m.b.t. de prestaties door de echtgenoten van zelfstandigen Lijst van de personen die onderworpen zijn aan de verhoogde sociale zekerheidsbijdrage en het bedrag van de betaalde verhoging Ziekenfondsen, HVKZ, DOSZ FOD Financiën RSVZ PPO RSVZ FOD Financiën

18 12. Rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector A011, Z Attest m.b.t. volledig werklozen en bruggepensioneerden A011, L Raadpleging attest volledige werkloosheid en brugpensioen A014, Z => M Attest m.b.t. rechthebbenden op een onderbrekingsuitkering (ook crisistijdskrediet) A014L Raadpleging periodes van loopbaanonderbreking /tijdskrediet A200 A015 Attest voor het behoud van het recht op kinderbijslag voor de jonge werkzoekenden Attest m.b.t. werklozen die hun wachttijd hebben vervuld A020 Attest voor het behoud van het recht op kinderbijslag voor de personen in arbeidsongeschiktheid of met moederschapsrust L320 Raadpleging van het overzicht gezinsbijslagdossiers in het kadaster van de kinderbijslag L321 Raadpleging van de details van één bepaald gezinsbijslagdossier in het kadaster van de kinderbijslag Werkloosheids-kas FAMIFED NIC FAMIFED NIC VSA WSE FBZ RIZIV VDAB FOREM ACTIRIS ADG Ziekenfondsen Kinderbijslagfondsen Uitbetalingsinstellingen Kinderbijslagfondsen NIC VSI VSA WSE Kinderbijslagfondsen Sociale verzekeringsfondsen Kinderbijslagfondsen Sociale verzekeringsfondsen Kinderbijslag fondsen RSVZ RSVZ, RVP, VMSW FAMIFED RSVZ, RVP FAMIFED Vlaams Subsidie Agentschap Werk en Sociale Economie. 18

19 Cadaf.IdentifyAllocationFile Dienst aan de hand waarvan de kinderbijslagdossiers voor de betrokken persoon kunnen worden geïdentificeerd over een periode van maximaal 5 jaar en minimaal 1 maand. Deze dienst wordt verrijkt met persoonsgegevens met betrekking tot de persoon waarover een raadpleging wordt verricht: naam en voornamen, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, datum en plaats van overlijden, gezinssamenstelling van de ondervraagde persoon Cadaf.RetrieveAllocationFile Dienst aan de hand waarvan de gegevens uit een bepaald kinderbijslagdossier kunnen worden teruggevonden. Deze dienst wordt verrijkt met persoonsgegevens (naam, voornaam en geboortedatum) voor de actoren van het dossier WS EduAttest18+.sendAttest Dienst waarbij attesten over studenten ouder dan 18 jaar die nog steeds voltijds studeren worden doorgestuurd naar RSVZ of FAMIFED zodat het recht op kinderbijslag behouden blijft FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid FOD Sociale Zekerheid DG Sociaal Beleid Vlaamse Overheid Departement Onderwijs; Duitse gemeenschap Doorgestuurde attesten vanuit de KSZ Rijksregister, KSZ-registers FAMIFED Rijksregister, KSZ-registers, FAMIFED KSZ FAMIFED RSVZ A651 A652 Attest voor de aanvraag van verhoogde kinderbijslag voor een kind met een handicap Attest waarmee het statuut "volledig dossier" of de beslissing (medische vaststelling of medisch administratieve verwerping) m.b.t. een kind met een handicap wordt meegedeeld naar aanleiding van een aanvraag tot verhoogde kinderbijslag voor een kind met een handicap FAMIFED RSVZ FOD SZ FOD SZ FAMIFED RSVZ

20 Handiservice Webservice tot bekomen van gegevens aangaande personen met een handicap. FOD SZ DG Personen met een handicap POD MI OCMW FamilyAllowanceConsult Opvragen van kinderbijslaginformatie in CADAF OCMW s FAMIFED Rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector A009 Mededeling van gegevens betreffende gehandicapten, die nodig zijn voor het bijhouden van hun individuele pensioenrekening A016 Mededeling van de gegevens betreffende de deeltijdse werknemers met behoud van rechten op werkloosheidsuitkeringen, die nodig zijn voor het bijhouden van hun individuele pensioenrekening A013 Mededeling van gegevens betreffende werklozen en rechthebbenden op een onderbrekingsuitkering, die nodig zijn voor het bijhouden van hun individuele pensioenrekening A021 Mededeling van gegevens betreffende werklozen die nodig zijn voor het bijhouden van hun individuele pensioenrekening A022 Mededeling van gegevens betreffende rechthebbenden op een onderbrekingsuitkering, die nodig zijn voor het bijhouden van hun individuele pensioenrekening A004 Mededeling van de verschillende pensioenen om het percentage van de voorheffing en van de solidariteitsbijdrage te kunnen vastleggen FOD SZ Pensioenkadaster 20 SIGeDIS - sector Individuele Pensioenrekeningen SIGeDIS - sector Individuele Pensioenrekeningen SIGeDIS - sector Individuele Pensioenrekeningen SIGeDIS - sector Individuele Pensioenrekeningen SIGeDIS - sector Individuele Pensioenrekeningen RVP PDOS

21 A006 Driemaandelijkse mededeling aan andere wettelijke pensioenuitbetalingsinstellingen van het percentage van de solidariteitsbijdrage en van het percentage van de in te houden voorheffing PDOS RVP Pensioenkadaster 21 Wettelijke pensioenuitbetalingsinstellingen ElectronicPaymentMandat Elektronisch betalingsmandaat: antwoord RVP RSVZ Notify ElectronicPaymentMandat Elektronisch betalingsmandaat: doorgave RSVZ RVP Transfer PensionRegisterConsult (SSDN) Consultatie van het pensioenkadaster, WAP, RVP Pensioenkadaster OCMW s, DOSZ Hermes -Loopbaan -Controle van het bestaan van een pensioendossier - Controle van het bestaan van een loopbaan voor de echtgenoot - informatie van het recht RVP PDOS RSVZ Consultatie pensioenkadaster (SOA) Consultatie pensioenkadaster FBZ FOD sociale zekerheid Vlaamse zorgverzekering Ministerie Volksgezondheid PensionregisterMutations Doorgave mutaties Pensioenkadaster Pensioenkadaster VSI WAP FBZ RVP Pensioenkadaster A332 Doorgave Ethias Pensioenkadaster FAO L710 Consultatie loopbaan werknemers SIGEDIS GlobalCareerRequest Consultatie loopbaan werknemers RVP SIGEDIS DetailedCareerRequest Consultatie detail loopbaan werknemers PensionDemand Pensioenaanvraag Portaal sociale zekerheid RVP RVP RSVZ PensionAuthorizedActivityServi Controle toegelaten activiteiten SIGEDIS PDOS ce Punctuele Gegevens Doorgave diploma s voor ambtenaren OISZ PDOS CapeloMutaties Doorgave CAPELO mutaties naar PDOS SIGeDIS PDOS

22 14. Rechten van de gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering ten opzichte van de provincie- en gemeentebelastingen 608L Attest m.b.t. de gerechtigden op een verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering Gemeenten Provincies KSZ Rechten van de sociaal verzekerden buiten de sociale zekerheid Increased Allowance A800 A020 A800 A041 Batchdienst op basis van integraties in het personenrepertorium van de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming, rekening houdend met specifieke parameters Attest m.b.t. de sociaal verzekerden die in aanmerking komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest Attest m.b.t. automatische toepassing van een fiscaal voordeel ten voordele van personen met een handicap Attest met betrekking tot de sociaal verzekerden die in aanmerking komt voor een vermindering van de onroerende voorheffing in het Brussels Gewest Attest met betrekking tot de sociaal verzekerden die in Vlaanderen wonen en die automatisch in aanmerking kunnen komen voor een gratis abonnement van De Lijn KSZ FAO RIZIV- Cel Mijnwerkers FBZ FAMIFED NIC RSVZ FOD SZ Vlaamse Zorgverzekering Vlaams Gewest (ABAFIM) Ziekenfondsen FOD Financiën KSZ Brussels Gewest VAPH FOD SZ VDAB ( ) De Lijn

23 A040 Identify Person Mededeling van de INSZ van personen tussen 50 en 74 jaar voor de organisatie van een kosteloze kankerscreening Selectie inkomende grensarbeiders die onderworpen zijn aan de Vlaamse Zorgverzekering. Fonetische opzoeking en opzoeking op INSZ, eerste stap in de aanvraag van een sociale woning KSZ RIZIV - Gemeenschappen KSZ bij, PPO, Pensioenkadaster en NIC Vlaams Zorgfonds VMSW PerformInvestigation Wettelijke persoonsgegevens VMSW A800 Attest fiscaal voordeel FAO FOD Financiën RIZIV-Cel mijnwerkers FBZ NIC FOD SZ SupplementaryBenefits Controle van het recht op sociaal BIPT KSZ (voorlopig) telefoontarief (telecom- en RR/BR SupplementaryBenefits Controle van het recht op sociale maatregelen in de sector gas en elektriciteit operatoren) EANDIS KSZ en Rijkregister KSZ-register L609 Kijk- en luistergeld Wallonië KSZ Region Wallonne (cellule fiscale) A801 Attest m.b.t. de sociaal verzekerden die in FAO Région Wallonne aanmerking komen voor een vermindering RIZIV-Cel Mijnwerkers (cellule fiscale) van het kijk en luistergeld (handicap > FBZ 80%) FOD SZ A802 A415 Attest met betrekking tot personen met een handicap (nieuwe categorieën van handicap) en oorlogsslachtoffers Gegevensuitwisseling m.b.t. buitenlands verzekerden tussen de verzekeringsinstellingen en het Vlaams Zorgfonds via het NIC, de KSZ en WVC 2 FOD SZ HANDI FOS SZ WARVIC Verzekeringsinstellingen VLABEL Vlaams Zorgfonds WVC via Het departement Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 23

24 CheckMandatPuhma WaterContributionExemptions Project Pharaon Webservice NMBS Foto voor parkeerkaart gehandicapten Project Publiato (MedexOccupationalAccidentsS ervice) Raadpleging statuut van de rechthebbende op de IGO(Charleroi) Vrijstelling gewestbelasting (BTE BHG tax) Lijst bijzitters RVV-dienst PersonIdentityService Raadpleging van KBO (controle van de functie van een persoon binnen een onderneming) Vrijstelling van bijdrage heffing Vlaamse Watermaatschappijen ehealth-platform FOD Economie OCMW; FOD SZ - DG Personen met handicap; RVP SVW VMM Het versturen van aangiften van ernstige ongevallen naar de externe preventiediensten van werkgevers FAO COPREV webservice voor de NMBS aan de hand NIC NMBS waarvan kan worden gecontroleerd of de burger het VT-statuut heeft Foto voor parkeerkaart gehandicapten Rijksregister FOD SZ - DG Personen met Gegevensmededeling tussen het FAO, MEDEX en COPREV met betrekking tot onder meer de arbeidsongevallen in de overheidssector FAO COPREV MEDEX handicap FAO COPREV MEDEX Controle van het recht op de IGO RVP Gemeente Het BGF wenst de gezinshoofden en alleenstaanden te kennen die ten laste zijn van het O.C.M.W. op 1 januari of die beschikken over het statuut gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of het statuut inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Voor de verkiezingen automatisch een dynamische lijst van bijzitters opstellen aan de hand van tewerkstellingsrelaties en functies. Toegang tot de raadpleging van het RVVstatuut bij de VI s Identiteit, adres, foto, gezinssamenstelling, OCMW; FOD SZ - DG Personen met handicap; RVP PPO BHG FOD BZ Dienst Instelling & Bevolking NIC MIVB Rijksregister TEC Bouwsector

25 16. Rechten van de migrerende werknemers in de EU E127 Maandelijkse hergroepering van de kosten voor gezondheidszorg gemaakt in de bezochte lidstaat E125 Registratie van de medische kosten gemaakt in de bezochte Lidstaat Bilaterale uitwisseling met Duitsland Implementatie van de akkoorden tussen de RVP en de Duitse (DRV) pensioeninstellingen voor de onderlinge uitwisseling van gegevens in het kader van fraudebestrijding inzake de uitbetaling van het pensioen in het buitenland Ziekenfondsen Buitenlandse verzekeringsinstellingen voor geneeskundige verzorging Ziekenfondsen Buitenlandse verzekeringsinstellingen voor geneeskundige verzorging Buitenlandse verzekeringsinstellingen voor geneeskundige verzorging Ziekenfondsen Ziekenfondsen Buitenlandse verzekeringsinstellingen voor geneeskundige verzorging Extract Limosa Mutaties van het centrale gegevenskadaster Limosa. EU-burgers De Dienst Vreemdelingenzaken wil op de hoogte gehouden worden van werkloosheidssteun die gegeven wordt aan EU burgers die minder dan een jaar tewerkgesteld zijn en die meer dan 6 maanden werkloosheidssteun genieten. PPO VSI FOD BZ Dienst Vreemdelingenza ken

26 17. Integratie van de OCMW s in het netwerk van de KSZ A036 Multifunctioneel attest (vrijstelling van bijdragebetaling, vrijstelling van wachttijd, recht op sociale franchise en recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming, verwerking van de aanvraag van gewaarborgde kinderbijslag) L891 Consultatie van het verzekerbaarheidsbestand in de ziekenfondsen OCMWCPASHealthInsurance Webservice om verzekerbaarheidsgegevens en vergoedingen voor een INSZ WS:OCMWCPASRegisterAttest OCMWCPASRegisterRecovere damount OCMWCPASStopAttest OCMWCPASWetLoi65AB OCMWCPASWetLoi65C OCMWCPASWetLoi65DF OCMWCPASOrganicLaw OCMWCPASHeatingAllocatio HeatingAllocationMutation Verzekeringsinstelling Kinderbijslagfondsen OCMWCPASHouseHold- Income op te vragen Webservices m.b.t. opzoeken INSZ, Leefloon, wet 65, A036/L036, Webservice voor het inbrengen, registreren, raadplegen of verwijderen van een stookolietoelage in de toepassing van de POD MI Raadpleging van de berekening door de Smals na ontvangst van de antwoorden van de FOD financiën OCMWCPASRvvBimOmnio- Status DofiCostInvestigationMIIS Overmaken gegevens mbt Europese burgers die niet meer aan het criterium van redelijke last voor de staat beantwoorden OCMW OCMW RIZIV Ziekenfondsen OCMW Ziekenfondsen OCMW OCMW RR, KSZ-register Ziekenfondsen POD MI PPO POD MI Mutualiteiten Consultatie van het statuut BIM/Omnio OCMW KSZ Ziekenfondsen POD MI Dienst Vreemdelingenza ken OCMW Smals

27 VestaConsultLicence VestaConsult-Employment VestaConsultDossier VestaConsultClient VestaConsult-Performance VestaClosedossier VestaCancelMostRecent-Profile VestaCancelMostRecent- Contribution VestaCancelMostRecentCare- Statusses VestaCancelEmployment VestaAddProfile VestaAddContribution VestaReopenDossier VestaEndEmployment VestaEmployPerson VestaDeletePerformance VestaDeleteDossier VestaCreateStartTimeStopTime Performance VestaCreateNewCare-Status VestaCreateDuration- Performance VestaCreateDossier VestaCorrectProfile VestaCorrectEmployment VestaCorrectDossier VestaCorrect-Contribution VestaCorrectCare-Statusses VestaUndoEndEmployment vestaaddotherhelp vestacloseactiveperiod vestaclosehelpperiod vestacorrectactiveperiod vestacorrecthelpperiod vestacreacteactiveperiod vestacreatehelpperiod vestadeleteactiveperiode vestadeletehelpperiod Gegevensuitwisseling tussen de OCMW's en het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid OCMW VAZG

28 vestaundocloseactiveperiode vestaundoendemployment HealthCareInsuranceService Online verzekerbaarheid ehealth KSZ Project ecarmed Mededeling van gegevens tussen de OCMW's, de ziekenhuizen, de HZIV en de POD Maatschappelijke Integratie betreffende de kandidaat-politiek vluchtelingen die medische hulp krijgen Werkloosheidsuitkeringen Raadpleging door de POD Maatschappelijke Integratie van de gegevens met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen Aanslagbiljet (YALWT) Raadpleging door de POD Maatschappelijke Integratie van de gegevens met betrekking tot het aanslagbiljet

29 18. Begin en einde zelfstandigenactiviteit A301 Attest begin en einde zelfstandigenactiviteit RSVZ Ziekenfondsen OCMW FAMIFED FOD SZ VDAB ACTIRIS FOREM A303 Attest begin en einde RSVZ FAMIFED zelfstandigenactiviteit L301 Consultatie van het Opvolgingsbestand Ziekenfondsen RSVZ Kinderbijslag-fondsen OCMW L302 Consultatie Arza-bestand POD MI RSVZ OCMW s RIZIV FAMIFED- Kinderbijslag-fondsen BHG (Directie Taxi's) Status_self_employed Zelfstandigenactiviteit in de landbouwsector Sector 69 (ewbs) RSVZ

30 19. Dimona A850 Attest begin- en einde arbeidsovereenkomst PPO L850 Algemene consultatie Dimona NIC FOD WASO FOREM ACTIRIS VDAB VSI WAP PPO L950 Raadpleging van het personeelsbestand FAMIFED FBZ RSVZ OCMW s CO-PREV A950 Attest tot mededeling van de veranderingen in het personeelsbestand DimonaDistribution Attest tot mededeling van de veranderingen in het personeelsbestand A960 Doorgave van de staat van aansluiting van een werkgever bij een EPD (Externe Preventiedienst) Employerwithoutemployees Mededeling dat werkgever nog geen personeel heeft aangegeven Dienst Taxi s (BrHG) PPO PPO FAMIFED NIC FOREM OCMW s BHG-Dienst Taxi s UI COPREV KSZ SIGeDIS PPO PPO COPREV COPREV

31 20. Rechten van de werklozen A039 Attesten inzake toekenning, wijziging, opschorting of stopzetting van de rechten op werkloosheidsuitkeringen bestemd voor de plaatsingsdiensten met het oog op een snelle dossierbehandeling en het genereren van statistieken; mededeling van gegevens inzake actieve opvolging en begeleiding werklozen in het kader van het Samenwerkingsakkoord van L350 Controleraadpleging van de loonkost Sociale Maribel P011 Doorgeven van gegevens m.b.t. loonkost en arbeidsvolume van werkgevers aangesloten bij het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector A020 Attest over de arbeidsongeschiktheid en moederschaprust van werkzoekenden in het kader van de afschaffing van de gemeentelijke stempelcontrole A024 Mededeling van gegevens in het kader van pleegzorg A857 Mededeling van het nummer van de controlekaart op naam, teneinde de controlekaarten die bij de aanvraag van uitkeringen ingediend worden beter te kunnen opvolgen A055 Gegevensoverdracht waarmee de gerechtigden op werkgeversbijdragevermindering meedeelt aan de en de PPO A080, M => Z Gegevensoverdracht waarmee de gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling aan de gegevens meedelen inzake de actieve begeleiding en opvolging van werklozen 31 VDAB FOREM ACTIRIS ADG Fondsen sociale maribel PPO Ziekenfondsen Fonds voor de bouwnijverheid VDAB FOREM ACTIRIS PDOS VDAB ACTIRIS FOREM ADG RJV SIGeDIS NIC PPO

32 A082 T082 Statistieken sector werkloosheid VDAB FOREM ACTIRIS PDOS A090 Gegevensstroom waarmee de dossiers met betrekking tot inhoudingen PPO brugpensioen, werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen tijdskrediet (Canada dry) meedeelt aan in het kader van het Generatiepact. A091 Gegevensstroom waarmee de bedragen met betrekking tot inhoudingen PPO brugpensioen, werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen tijdskrediet (Canada dry) meedeelt aan in het kader van het Generatiepact. A417 Betaling werkloosheidsuitkeringen VDAB FOREM ACTIRIS PDOS BHG (Dienst Taxi s) A501 Legitimatiekaart Fonds Bouw interui's L035 Consultatie recht op werkloosheidsuitkeringen VDAB RIZIV OCMW s 32

33 21. OASIS L830 L831 L840 epv Raadpleging van de databanken LATG, DIMONA en Overmaken van elektronische PV (Pro- Justicia) & raadplegingen van pv OASIS house FOD WASO Dataware FOD WASO Mededeling van gegevens aan de pensioen- en solidariteitsinstellingen in het kader van de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP ) A820 Batchbericht in XML DmfA Sector Handel in brandstoffen Sector Podiumkunsten Sector Transport (PC 226) Sector Beton Sector van het vervoer en de logistiek (PC , , ) Sector Landbouw (PC 144) Sector Tuinbouw (PC145) Sector Technische Land- en tuinbouw (PC 132) Sector Diamantnijverheid en -handel (PC 324) Sector Vermakelijkheidsbedrijf Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (PC130) Fonds 2 de pijler PSC (Graniet Henegouwen; PSC ) Contractanten lokale overheden (DIB- Ethias)

34 RRBIS Batchbericht in XML wettelijke gegevens Rijksregister KSZ-register Sector Handel in brandstoffen Sector Podiumkunsten Sector Transport Sector Beton Sector Metaal OFP F. Delory Sector van het vervoer en de logistiek (PC , , ) Sector Landbouw (PC 144) Sector Tuinbouw (PC145) Sector Technische Land- en tuinbouw (PC 132) Sector Diamantnijverheid en -handel (PC 324) Alfometal Sector Vermakelijkheidsbedrijf IBP Ford Ondernemingen België OFP Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (PC130) Fonds 2 de pijler PSC (Graniet Henegouwen; )PSC Contractanten lokale overheden (DIB-Ethias) Provincie Antwerpen (PROVANT) IBP INEOS OFP Bank of New York Pension Fund J&J Belgium Pension Fund OFP Inproductiename in 2013 : Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, Sociaal Fonds voor de Scheikundige Nijverheid, Waarborg en sociaal fonds voor de begrafenisondernemingen, Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling 34

35 A701 A850 / A950 A431 A432 A433 Batchbericht in XML werkgeversrepertoriu m Batchbericht in XML met Dimonagegevens Mededeling loon-en arbeidstijdgegevens Mededeling persoonsgegevens actieve populatie Mededeling werkgevergegevens Sector Handel in brandstoffen Sector Podiumkunsten Sector Beton Sector van het vervoer en de logistiek (PC , , ) Sector Landbouw (PC 144) Sector Tuinbouw (PC145) Sector Technische Land- en tuinbouw (PC 132) Sector Diamantnijverheid en -handel (PC 324) Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (PC130) Sector Podiumkunsten Sector Beton Sector Landbouw (PC 144) Sector Tuinbouw (PC145) Sector Technische Land- en tuinbouw (PC 132) Sector Diamantnijverheid en -handel (PC 324) Sector van het vervoer en de logistiek (PC , , ) Sector Vermakelijkheidsbedrijf Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (PC130) RJV Sector Metaal RJV Sector Metaal RJV Sector Metaal

36 PensionRegisterMutations DB2P Export DB2P 23. Sociale Invordering Mutaties Pensioenkadaster Aangifte DB2P (incl. AWAP, ODSE, VAZP) Gegevensuitwisseling DB2P tussen Sigedis, PPO, en RSVZ (pull) RVP Sector Landbouw (PC 144) Sector Tuinbouw (PC145) Sector Technische Land- en tuinbouw (PC 132) Sector van het vervoer en de logistiek (PC , , ) Sector Diamantnijverheid en -handel (PC 324) Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (PC130) Fonds 2 de pijler PSC (Graniet Henegouwen; )PSC Contractanten lokale overheden (DIB-Ethias) Provincie Antwerpen (PROVANT) SIGeDIS Pensioeninstellingen SIGeDIS RSVZ,,PPO VierdeWeg.DebtSearch Bericht van een openbare verkoop of verlijden van een akte VierdeWeg.DebtAmount Notificatie van het bedrag van de schuldvordering VierdeWeg.Insufficient Inlichting over onvoldoende opbrengst na het verlijden van de akte Openbare of ministeriële ambtenaar RSVZ Openbare of ministeriële ambtenaar RSVZ Openbare of ministeriële ambtenaar RSVZ In april 2011 vond een preload plaats ter voorbereiding van de aangiften, die in productie werden gesteld in juli

37 24. Gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en de instellingen van sociale zekerheid BeTax.getFinancialInformation Raadpleging van gegevens met betrekking tot de personenbelasting L331 Consultatie van het laatste gekende schuldvorderingssaldo (bij de ontvangstkantoren van de directe belastingen en de BTW) teneinde de inhoudingen te kunnen uitvoeren voor het bedrag dat de werknemer werkelijk verschuldigd is. A333 Consultatie uitkeringen toegekend aan oorlogsslachtoffers «ConsultPatrimony» Raadpleging van patrimoniale gegevens van de werkgever-debiteur of van personen met een hoofdelijke of wettelijke aansprakelijkheid. FOD SZ DG PH RIZIV OCMW RVP AOI (admin van ondernemings- en inkomens fiscaliteit) RJV FOD FIN FOD SZ CDVU RVP OCMW VWF VMSW,... FOD Financiën IncomeInformationsService Geïntegreerde dienst tot raadpleging van (Zacheus) Personeelsbestand, DMFA, werkgeversrepertoium en vakantiegeld arbeiders in het kader van fiscale en nietfiscale invordering CommunicateFinalClient Sociaal tarief gas en elektriciteit OCMW RVP DGPH Opsporing fiscale fraude Gegevensuitwisseling tussen enerzijds, en FOD Sociale Zekerheid en anderzijds FOD Financiën, met tussenkomst van de KSZ, in het kader van het opsporen van fiscale fraude in de bouwsector Dienstencheque Opvraging door de van de fiscale schulden voor dienstenchequebedrijven. FOD FIN RJV FOD Economie

38 25. Overzicht statistische gegevensaanvragen (artikel 5 KSZ-wet) 43 dossiers met betrekking tot nieuwe statistiekaanvragen werden binnen de vereiste termijnen onderzocht en gepland; deze aanvragen werden in voorkomend geval uitgevoerd; de opdrachtgevers en de thema s waren de volgende: 1) Aanvraag van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en aan het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) voor de ontwikkeling van een indicator inzake positieve discriminatie bij de selectie van projecten voor de opening van opvangvoorzieningen voor jonge kinderen. 2) Aanvraag van Kind en Gezin voor het bekomen van anonieme gegevens voor het beleidsondersteunend analyseren van de leefsituatie van kinderen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het geografisch toewijzen van middelen voor formele kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en het simuleren van de impact van de overheveling van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen naar de gemeenschappen. 3) Aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid en het Steunpunt Werk en Sociale Economie voor het bekomen van anonieme gegevens voor het monitoren en het analyseren van de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid en in het bijzonder het opvolgen van personen met een vreemde herkomst. 4) Aanvraag van de Université Libre de Bruxelles voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader van een onderzoek over de trajecten van jongeren van 15 tot 25 jaar die een opleiding in het systeem van alternerend leren gevolgd hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5) Aanvraag van het Brussels Observatorium werkgelegenheid en de Cel diversiteit van Actiris voor het bekomen van anonieme gegevens m.b.t. socio-economische monitoring van de FOD WASO, met een Brusselse focus. 6) Aanvraag van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het bekomen van anonieme gegevens voor het opvolgen van personen die bij een OCMW een activeringsmaatregel hebben doorlopen. 7) Aanvraag van de Universiteit van Gent voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader van een onderzoek over de effecten van recente wijzigingen van de regelgeving inzake het recht op uitkeringen voor schoolverlaters. 8) Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor het bekomen van anonieme gegevens voor de opvolging van werklozen die zich in de DISPO-procedure bevinden. 9) Aanvraag van de Katholieke Hogeschool VIVES voor het bekomen van anonieme gegevens in het kader van een onderzoek over het aanvullend pensioen in de KMOsector. 10) Aanvraag van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid (Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Actiris tot het bekomen van anonieme gegevens over de tewerkgestelden in het paritair comité 322 (uitzendarbeid). 38

39 11) Aanvraag van de Université Libre de Bruxelles voor het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens in het kader van een onderzoek over de trajecten van jongeren van 15 tot 25 jaar die een opleiding in het systeem van alternerend leren gevolgd hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven waren in het Service de formation des petites et moyennes Entreprises SFPME. 12) Aanvraag van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tot het bekomen van anonieme gegevens voor het onderzoeken van de arbeidsmarktsituatie van tweedegeneratiemigranten. 13) Aanvraag van CEVORA tot het bekomen van anonieme gegevens m.b.t. de tewerkstelling van ingeschreven werkzoekenden. 14) Aanvraag van het Département d Economie Appliquée van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA) en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de Katholieke Universiteit Leuven (HIVA) tot het bekomen van gecodeerde persoonsgegevens met het oog op de ontwikkeling van een barometer van de arbeidsongeschiktheid ten behoeve van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). 15) Aanvraag van het CEPS/INSTEAD voor het bekomen van anonieme gegevens over gezinnen met een lage werkintensiteit. 16) Aanvraag van het OCMW van Halle voor het bekomen van anonieme gegevens over koppels met een laag pensioen. 17) Aanvraag van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot het bekomen van anonieme gegevens voor de berekening van de budgettaire tegemoetkoming voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ten gevolge van wijzigingen in de werkloosheidsreglementering 2de uitvoering. 18) Aanvraag van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het bekomen van anonieme gegevens voor het onderzoeken van de problematiek van de kinderarmoede. 19) Aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid en het Steunpunt Werk en Sociale Economie van de KU Leuven voor het bekomen van anonieme gegevens voor het monitoren en het analyseren van de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid. (cijfers gemeentelijk niveau). 20) Aanvraag van de Studiedienst van de Vlaamse Regering voor het bekomen van anonieme gegevens met het oog op het opmaken van het demografisch profiel van het personeel van de dertien Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), in het kader van de (tweejaarlijkse) uitgave van de stadsmonitor (een instrument voor het opvolgen van de stedelijke ontwikkelingen). 21) Aanvraag van het Institut de Gestion de l Environnement et d Aménagement du Territoire (IGEAT) van de Université Libre de Bruxelles voor het bekomen van anonieme gegevens voor het actualiseren van de synthetische socio-economische index nodig voor de implementatie van een gedifferentieerde omkadering van de scholen uit de Franse Gemeenschap. 22) Aanvraag van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen voor het bekomen van anonieme gegevens over het aantal ontslagen van zwangere vrouwen. 23) Aanvraag van het Planbureau voor de Leefomgeving voor het bekomen van anonieme gegevens in het kader van het project Arbeidsmarkt zonder grenzen. 39

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

geboortedatum en geslacht KSZ-register

geboortedatum en geslacht KSZ-register 000M geboortedatum en geslacht KSZ-register 000N geboortedatum en geslacht KSZ-register 000R geboortedatum en geslacht Rijksregister 001H 001R verblijfplaats Rijksregister 006R plaats en land van herkomst

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Businessdiensten ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Businessdiensten ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Businessdiensten ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Businessdiensten... 5 1.1. De toegang tot talrijke gegevensbanken...

Nadere informatie

De OCMW s en het netwerk van de sociale zekerheid. Inhoud. Inleiding (I) Inleiding in het netwerk van de sociale zekerheid

De OCMW s en het netwerk van de sociale zekerheid. Inhoud. Inleiding (I) Inleiding in het netwerk van de sociale zekerheid De OCMW s en het netwerk van de sociale zekerheid Inleiding in het netwerk van de sociale zekerheid 30/09/2010 1 Inhoud Inleiding Wat is de KSZ en het netwerk? Aansluiting op de KSZ en werking van het

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Overzicht sectoren. Omschrijving. verkorte naam. Lijst_sectoren.xls 1/5. Sector code type

Overzicht sectoren. Omschrijving. verkorte naam. Lijst_sectoren.xls 1/5. Sector code type Lijst_sectoren.xls 1/5 Overzicht sectoren 0 0 RR Rijksregister 1 0 FAO Fonds voor Arbeidsongevallen 1 FAO Fondsen voor arbeidsongevallen 2 0 NPM Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers 3 1 RIZIV_SAM RIZIV_SAM

Nadere informatie

Businessdiensten en basisdiensten ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Businessdiensten en basisdiensten ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KSZ-BCSS Businessdiensten en basisdiensten ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid KSZ-BCSS 12-08-2008 Inhoudsopgave 1. Businessdiensten...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/129 BERAADSLAGING NR. 14/045 VAN 3 JUNI 2014, GEWIJZIGD OP 7 OKTOBER 2014 EN OP 7 JULI 2015, INZAKE DE

Nadere informatie

Overzicht beschikbaarheid van de netwerkdiensten 2011

Overzicht beschikbaarheid van de netwerkdiensten 2011 Overzicht beschikbaarheid van de netwerkdiensten 2011 Hierna wordt voor de netwerkdiensten die online aangeboden worden een overzicht gegeven van de periodes waarbinnen deze diensten beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/056 BERAADSLAGING NR. 16/025 VAN 5 APRIL 2016 OVER DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/039 ADVIES NR. 14/11 VAN 4 MAART 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Overzicht beschikbaarheid van de netwerkdiensten 2009

Overzicht beschikbaarheid van de netwerkdiensten 2009 Overzicht beschikbaarheid van de netwerkdiensten 2009 Hierna wordt voor de netwerkdiensten die online aangeboden worden een overzicht gegeven van de periodes waarbinnen deze diensten beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/011 BERAADSLAGING NR. 05/042 VAN 6 SEPTEMBER 2005, GEWIJZIGD OP 5 FEBRUARI 2008, M.B.T. DE UITWISSELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/215 BERAADSLAGING NR. 16/095 VAN 4 OKTOBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/273 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/175 BERAADSLAGING NR. 15/065 VAN 3 NOVEMBER 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE DIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/057 BERAADSLAGING NR 11/036 VAN 3 MEI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Programma. AD Statistiek.

Programma. AD Statistiek. Programma Onthaal Inleiding Sessie 1: Een nieuwe methodologie voor een nieuwe census Sessie 2: De bescherming van de gegevens door swapping Koffiepauze Sessie 3: Demografie, huishoudens en familiekernen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/153 ADVIES NR. 13/64 VAN 2 JULI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/022 BERAADSLAGING NR. 16/007 VAN 2 FEBRUARI 2016 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/006 BERAADSLAGING NR. 08/004 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Rol van de KSZ en haar netwerk bij de totstandbrenging van automatische gegevensuitwisselingen inzake handicap

Rol van de KSZ en haar netwerk bij de totstandbrenging van automatische gegevensuitwisselingen inzake handicap Rol van de KSZ en haar netwerk bij de totstandbrenging van automatische gegevensuitwisselingen inzake handicap Thibaut Duvillier adjunct-administrateur-generaal Thibaut.duvillier@ksz-bcss.fgov.be Willebroekkaai

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/086 BERAADSLAGING NR 11/050 VAN 5 JULI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/116 BERAADSLAGING NR. 14/062 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/060 BERAADSLAGING NR 10/033 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007; SCSZ/07/153 1 BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/044 BERAADSLAGING NR 12/023 VAN 6 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/061 BERAADSLAGING NR. 13/016 VAN 22 FEBRUARI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/018 BERAADSLAGING NR 09/015 VAN 3 MAART 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/136 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 1 DECEMBER 2009, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/010 BERAADSLAGING NR. 16/003 VAN 12 JANUARI 2016 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/198 BERAADSLAGING NR 08/075 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/069 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/158 BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/219 BERAADSLAGING NR. 15/082 VAN 1 DECEMBER 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/073 BERAADSLAGING NR 10/042 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/006 BERAADSLAGING N 09/005 VAN 13 JANUARI 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/048 BERAADSLAGING NR. 08/017 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/98/84 ADVIES Nr. 98/07 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (DEPARTEMENT SOCIOLOGIE) TOT HET BEKOMEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN

METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN METHODOLOGISCH RAPPORT SECTOREN 1. Bronnen en populaties 1.1. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) gecentraliseerde statistiek De statistieken van de RSZ worden uitgewerkt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie