Beleidsplan Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Seniorenvereniging HEVO Rosmalen 2012-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Seniorenvereniging HEVO Rosmalen Inleiding Het beleidsplan omschrijft de ambities van Seniorenvereniging HEVO voor de komende jaren. Naast de inhoud en structuur van de vereniging wordt ingegaan op het ledenbestand, de financiën en de huisvesting, de relaties met KBO-Brabant en de samenwerking van HEVO met verschillende organisaties in en buiten Rosmalen. Seniorenvereniging HEVO is de grootste vereniging in Rosmalen, zij bestaat inmiddels 60 jaar en heeft een zeer gewaardeerde plaats in de Rosmalense gemeenschap. Deze waardering is niet alleen gebaseerd op de vele activiteiten van de vereniging maar met name op de betrokkenheid van het grote aantal vrijwilligers. Daarnaast vertegenwoordigt HEVO de belangen van zowel haar leden alsook die van alle senioren van Rosmalen. In de veranderende visie op de maatschappij, met meer verantwoordelijkheid bij de burgers zelf en een groeiende vergrijzing van de samenleving, zal ook Seniorenvereniging HEVO aangesproken worden. Daar komt bij de economische omstandigheden en de verschuiving van de sociale en zorginhoudelijke stelsels van de Rijksoverheid naar de gemeentelijke overheden. Er komen derhalve steeds meer maatschappelijke vraagstukken waar ook Seniorenvereniging HEVO mee te maken zal krijgen. Dat alles in een snel toenemende digitale omgeving, waar de sociale media een belangrijk communicatiemiddel worden. Het beleidsplan dient als basis voor de jaarlijkse werkplannen waarin de prioriteiten voor het betreffende jaar worden aangegeven. De structuur van het beleidsplan sluit aan bij de wijze waarop KBO-Brabant het beleidsplan voor de komende jaren heeft ingericht. De leden van de vereniging De leden vormen de kern van de vereniging. Het bestuur is faciliterend en ondersteunt de leden in hun activiteiten binnen de vereniging. Het bestuur staat een grote betrokkenheid van de leden in de vereniging voor. Het huidig aantal van ongeveer 2100 leden onderscheidt zich als volgt: 40% van de leden is jonger dan 70 jaar; 40% tussen de 70 en 80 jaar en 20% heeft een leeftijd boven de 80 jaar. Jaarlijks neemt het aantal leden met ongeveer 100 toe, ongeveer 215 nieuwe leden en 115 vertrekkende leden, waaronder circa 50 overleden leden. Reden voor vertrek is nogal eens de moeilijke mobiliteit vanwege leeftijd of handicap. De vereniging groeit ieder jaar met circa 100 leden, waarbij een duidelijke trend naar verjonging zichtbaar is. Van het aantal leden is 66% vrouw. Van de 2100 leden komen ruim 200 leden van buiten Rosmalen/Hintham, waarvan 160 leden uit s-hertogenbosch. - het aantal leden te consolideren; - uitnodigend te zijn voor jongere senioren door middel van eigentijdse activiteiten; - de voorwaarden voor het lidmaatschap - lid zijn van een ouderenorganisatie en leeftijd minimaal 50 jaar - te handhaven. De 10 inhoudelijke speerpunten van de vereniging 1. Collectieve seniorenbelangen behartigen (op gemeentelijk niveau) Van oudsher behoort tot een van de doelstellingen van HEVO het behartigen van de belangen van haar leden en de vertegenwoordiging van de leden naar externe organisaties. Ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging heeft HEVO een Commissie Collectieve Belangenbehartiging (CCB) ingericht. Deze commissie adviseert het bestuur op met name de terreinen van wonen, welzijn en zorg voor alle senioren van Rosmalen. 1

2 HEVO wil derhalve meer zijn dan een gezelligheidsvereniging voor senioren. De komende jaren vinden wezenlijke veranderingen plaats in de huidige structuur van wonen welzijn en zorg, waarbij de verantwoordelijkheid wordt verlegd naar de gemeentes. Een grotere nadruk zal komen te liggen op het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. In het tijdperk van digitalisering worden de virtuele communicatie en de commercialisering in dezen steeds belangrijker. De kwetsbare ouderen mogen echter niet in de knel komen. Het bestuur gaat de uitdagingen aan in de veranderende omgeving van de vereniging en neemt zich in de beleidsperiode voor: - de belangen van de senioren van Rosmalen te behartigen in de Seniorenraad van s-hertogenbosch; - de seniorencontactmiddagen in de wijken van Rosmalen te bestendigen en aan te laten sluiten bij de ketenzorg van WMO en AWBZ (in dit kader neemt HEVO deel aan het project Ontmoeting en dagbesteding in Rosmalen); - de vacaturebank van HEVO voor vrijwilligers uit te bouwen, af te stemmen met de talentenbank van Galant en actief te participeren in het Vrijwilligersplatform Rosmalen; - de digitalisering van de welzijns- en ondersteuningsfuncties, waaronder het digitale wijkplein Ons Laer, kritisch te volgen en vooralsnog terughoudend te zijn in de verdere commercialisering; - bijzondere aandacht te geven aan de kwetsbare ouderen door middel van een projectaanpak, waar het aspect van eenzaamheid onderdeel van uitmaakt. De projectaanpak wordt geïnitieerd door de Commissie Collectieve Belangenbehartiging (CCB) en sluit aan bij de Europese beweging Active Ageing. 2. Bijdragen aan de belangenbehartiging van senioren op regionaal, provinciaal en landelijk niveau Seniorenvereniging HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. Naast de ondersteunende functie van het bureau en de scholingsfaciliteiten behartigt KBO-Brabant met name de belangen van de afdelingen, c.q. haar leden op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. HEVO is in de KBO Kring s-hertogenbosch vertegenwoordigd en bekleedt daar onder meer de functies van voorzitter en penningmeester. - uitvoering te geven aan het beleidsplan van KBO-Brabant voor de periode van ; - een (vergaande) samenwerking met de andere ouderenorganisaties te beïnvloeden; - lokale samenwerking met de ouderenorganisaties ANBO en PCOB aan te gaan; - invloed uit te oefenen op de contributiestructuur van KBO-Brabant, waarbij meer recht wordt gedaan aan de afdracht van grote afdelingen; - samen te werken met de collega-afdelingen binnen de KBO Kring s-hertogenbosch, waar mogelijk en wenselijk. 3. Individuele seniorenbelangen behartigen Inhoud en functioneren ouderenadviseurs en belasting-invulhulpen De individuele belangenbehartiging vindt plaats door ouderenadviseurs en belasting-invulhulpen (behulpzaam bij het invullen van de belasting en de zorg- en huurtoeslag), die op verzoek voornamelijk leden adviseren over materiële kwesties en behulpzaam zijn in formulierenstromen. Er komen meer hulpvragen binnen bij de professionals van welzijnsorganisatie Divers dan ze aankunnen. 2

3 Bovendien is de samenwerking tussen de vrijwillige en professionele ouderenadviseurs van groot belang. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst met Divers gesloten. Bijzondere aandacht heeft HEVO voor langdurig en/of ernstig zieke leden, alsook voor de partners van overleden leden. De commissie Lief en Leed heeft hier namens het bestuur aandacht voor. - het aantal ouderenadviseurs en belasting-invulhulpen uit te breiden; - inhoud te geven aan de samenwerkingsovereenkomst met Divers; - afstemming te bewerkstelligen met het loket Wijkplein en het multidisciplinair zorgoverleg, doch hierin niet deel te nemen. 4. Senioren stimuleren en inspireren hun talenten te gebruiken en zich verder te ontwikkelen Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten is de beste manier om gezond en vitaal ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij wanneer senioren hun talenten blijven inzetten. Dit is het uitgangspunt van het landelijk project Zilveren Kracht. Zilveren Kracht biedt kennis, ondersteuning en inspiratie aan organisaties die de maatschappelijke betrokkenheid van senioren willen stimuleren. Ook Seniorenvereniging HEVO neemt aan dit project deel. - deel te nemen aan het project Zilveren Kracht en daartoe ambassadeurs te leveren; - het vrijwilligerswerk en de vrijwilligerscoördinatie hierop af te stemmen; - de samenwerking met de vrijwilligersorganisatie Galant te verstevigen, alsook met het Vrijwilligersplatform Rosmalen; - bij te dragen aan een goed instrument tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk; - een koppeling te bewerkstelligen met de nieuwe ledenadministratie LeaWeb. 5. Deelnemen aan dorps-, wijk- en buurtoverleg en dienstbaar zijn aan de lokale samenleving De seniorencontactmiddagen zijn laagdrempelig en toegankelijk voor senioren in de wijk, maar zorgen vaak niet voor contact buiten de bijeenkomst om, hoewel er verschillen zijn per wijk. Ingespeeld wordt op de wensen van de senioren, waarbij HEVO faciliteert. Het zorgcentrum De Annenborch heeft een nieuwe huisvesting/bestemming en behoeft een aangepaste samenwerkingsstructuur. De relaties met de wijkstructuur zijn onduidelijk en doet de vraag stellen naar de toegevoegde waarde. - de seniorencontactmiddagen te verstevigen en uit te breiden in het nieuwe seniorencentrum van HEVO De Ontmoeting in de wijk t Ven; - de samenwerking met zorgcentrum De Annenborch te actualiseren en te stimuleren dat een Alzheimercafé in De Annenborch wordt gerealiseerd; - de relaties met de gemeentelijke wijkstructuur te onderzoeken door overleg met de wijkcoördinatoren van de gemeente; - de contacten met wijkraad t Ven te intensiveren. 3

4 6. Samenwerken met andere maatschappelijk gerichte lokale organisaties Uitgangspunt hierbij is het gebruikmaken van elkaars kennis/kunde/voorzieningen: samen sterk. Relaties met welzijnsonderneming Divers: Op velerlei onderwerpen vindt samenwerking met Divers plaats (belangenbehartiging, cursussen, projecten, vrijwilligerswerk, e.a.). Afstemming vindt frequent plaats. Relaties met de H. Mariaparochie: HEVO wil inhoudelijk en structureel vormgeven aan het thema zingeving en levensbeschouwing. Naast de jaarlijkse vieringen van Kerstmis en Pasen wordt hiertoe door de commissie Zingeving een specifieke (onderdeel)commissie ingericht. Gestreefd wordt naar afstemming met de H. Mariaparochie. Deelname stuurgroep Ontmoeting en dagbesteding in Rosmalen: in het kader van de transitie van AWBZ naar de WMO wordt door de zorgaanbieders, zorgverzekeraar VGZ, welzijnsorganisatie Divers en gemeente s-hertogenbosch een plan van aanpak bewerkstelligd om tot afstemming van deeltijdzorg te komen. HEVO neemt deel aan deze stuurgroep. Samenwerking met ANBO en PCOB op lokaal niveau: HEVO, ANBO en PCOB ambiëren om op lokaal niveau tot samenwerking te komen. Uitwisseling van informatie, gemeenschappelijke activiteiten en gezamenlijk gebruikmaken van faciliteiten is daarbij de doelstelling. Relaties met het Rosmalens Verenigingen Contact (RVC): HEVO heeft er onder meer toe bijgedragen dat de verenigingen in Rosmalen zich hebben verbonden in het RVC. Het RVC beoogt de verenigingen een platform te bieden voor het gebruik van elkaars faciliteiten, afstemming van de jaarkalenders te bewerkstelligen en twee jaarlijkse ontmoetingen te organiseren. Andere verenigingen: in het verlengde van het Rosmalens Verenigingen Contact worden activiteiten afgestemd met Trug nor Vruuger (Carnaval), SJV (jeu de boules) voetbalvereniging OJC en de Sport Alliantie (sport en bewegen), Sint Cecilia (muziekoptredens) e.a. S.O.R. (Stichting Ouderenvoorziening Rosmalen): Vroeger was de (warme) maaltijdverzorging 5x per week, nu 2x koel-vers-maaltijden, aangeleverd via Cello. Er zijn nog maar ongeveer twintig afnemers. Periodiek wordt door het stichtingsbestuur bekeken of hiervoor nog voldoende meerwaarde is. Met de stichting wordt in ieder geval niet gestopt. Er wordt eventueel een andere invulling aan gegeven. In de statuten is vastgelegd dat één bestuurslid van HEVO moet zijn. Rodenborch College: samenwerking vindt plaats op het terrein van maatschappelijke stages, gastdocentschappen van HEVO-leden, theateropvoeringen van leerlingen en culturele lezingen van docenten voor HEVO. Computerinloop Annenborch: HEVO, De Annenborch en Divers bieden samen computercursussen aan voor senioren in zorgcentrum De Annenborch. Naast introductiecursussen wordt aandacht besteed aan vervolgcursussen m.b.t. bepaalde onderwerpen en gebruik van sociale media. Het bestuur neemt zich in de beleidsperiode voor : - De samenwerking met andere maatschappelijk gerichte organisaties te consolideren en uit te bouwen vanuit bovengenoemd uitgangspunt. 7. Een scala aan activiteiten bieden voor zowel jongere als oudere senioren HEVO mag zich verheugen in een grote omvang en gevarieerdheid aan activiteiten. In de afgelopen jaren zijn de activiteiten uitgebreid met onder meer historische stadswandelingen, excursiereizen, zwemgroepen, samen eten, stijldansen, schilderen en toneel. 4

5 Tevens is gestart met medische rijbewijskeuringen voor leden tegen gereduceerde prijzen. Voor culturele activiteiten, waaronder filmavonden, lezingen en leeskringen, bestaat grote belangstelling. Het activiteitenprogramma wordt maandelijks gepresenteerd in HEVO-Actueel, op de website van HEVO en wekelijks in de media. Het seniorencentrum van HEVO - De Ontmoeting - is dé centrale locatie voor de activiteiten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. Er zijn diverse alternatieven, onder meer: Perron-3, S.C.C. De Biechten in Hintham, S.C.C. De Meerlaer in de Maliskamp, de ontmoetingsruimte van het Groote Hart in De Groote Wielen en De Kentering. - de activiteiten van HEVO te consolideren; - de activiteiten uit te breiden, voornamelijk in de avonden en weekenden, afhankelijk van de belangstelling van de leden. 8. Zo belangrijk zijn en midden in de samenleving staan dat er rekening mee wordt gehouden HEVO wordt op veel plaatsen gevraagd. Het moet beschouwd worden als een positief teken dat Seniorenvereniging HEVO veel gevraagd en gehoord wordt. HEVO presenteert zich positief en heeft grote naamsbekendheid. Positionering naar de gemeente: HEVO onderhoudt intensieve relaties met het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Op constructieve wijze wordt samengewerkt en HEVO wordt bij alle relevante thema s betrokken. Positionering naar de Seniorenraad: vanuit de Commissie Collectieve Belangenbehartiging (CCB) is HEVO vertegenwoordigd in de Seniorenraad. De opvattingen van de senioren in Rosmalen worden hiermede door HEVO vertegenwoordigd. Positionering naar het bedrijfsleven (sponsoring en kortingenstructuur leden): HEVO bewerkstelligt een uitgebreide kortingslijst bij de detailhandel in Rosmalen. In de komende beleidsperiode wil HEVO een sponsorbeleid opzetten. Een van de jaarlijkse bijeenkomsten van het Rosmalens Ondernemers Contact (ROC) wordt in De Ontmoeting georganiseerd. Public relations (publicaties in de media, HEVO-Actueel, website e.a.): Er is volop waardering voor de inhoud van HEVO-Actueel. Het informatieblad van de vereniging wordt tien keer per jaar verstrekt aan de leden. Het karakter van dit blad verdraagt geen advertenties. De contacten met de media zijn zeer coöperatief, zodat frequent publicaties plaatsvinden. Verder presenteert HEVO zich jaarlijks op het KOM-Festival. Ook wordt elk jaar de Dag van de Ouderen gevierd voor alle senioren van Rosmalen. De website van HEVO - wordt vernieuwd en toegankelijker gemaakt voor een interactieve benadering. - de bestaande posities naar de gemeente s-hertogenbosch, Seniorenraad en lokale omgeving te bestendigen; - een sponsorbeleid op te zetten; - de kortingslijst voor de leden minimaal te handhaven op het huidige niveau; - de website te vernieuwen en interactief te maken. 5

6 9. Aantrekkelijk zijn voor senioren Is Seniorenvereniging HEVO aantrekkelijk voor jongere en oudere senioren? Oudere allochtonen? Jongere senioren (50-65 jaar) worden moeilijk bereikt. Door Perron-3 is het imago van HEVO voor deze groep verbeterd, maar behoeft aandacht. Een mogelijkheid is een aantal mensen uit deze groep uit het ledenbestand te halen en hen zelf in een werkgroepje te laten bedenken wat aantrekkelijk voor deze groep jonge senioren is. Daarbij kan b.v. gedacht worden aan activiteiten in de avonduren. Het punt van oudere allochtonen speelt nauwelijks. Zijn er grenzen aan de groei van de seniorenvereniging gezien de komende vergrijzing (volume en ouder wordende, c.q. meer gehandicapte senioren)? Er zijn meer dan 2100 leden en jaarlijks groeit de vereniging met circa 100 (netto-)leden. Het effect van de nieuwe locatie valt nog af te wachten; ledenwerving is niet nodig. Moeten er grenzen aan de groei gesteld worden uit oogpunt van beheersbaarheid en/of accommodaties en faciliteiten? Op dit moment wordt geen ledenstop ingesteld, ook niet voor mensen buiten het verenigingsgebied van HEVO. Het punt van het ledenaantal wordt jaarlijks op de agenda van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering geplaatst. - een werkgroep van jongere senioren te starten met de opdracht onderzoek en aanbevelingen te doen m.b.t. activiteiten voor jongere senioren; - geen ledenstop in te voeren, doch jaarlijks de beheersbaarheid van de vereniging te evalueren in het bestuur en de Algemene Ledenvergadering; - het idee van een lidmaatschapscadeaubon als geschenk uit te werken. 10. Beschikken over een goed functionerende structuur en adequaat bestuur HEVO staat een pluriforme verenigingsstructuur voor die tot uitdrukking komt in de secties met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, geleid door sectiebesturen. Naast deze secties kent de vereniging commissies, waarin thema s worden uitgewerkt en georganiseerd. De gezamenlijkheid van de vereniging komt tot uitdrukking in gemeenschappelijke spelregels, vastgelegd in een huishoudelijk reglement, het HEVO wij-gevoel en de eindverantwoordelijkheid van het HEVO-bestuur. Bestuurlijk functioneren - Het bestuur functioneert mede door de structuur van secties en commissies - naar tevredenheid en onderscheidt zich in een algemeen en dagelijks bestuur (AB en DB). Beide besturen vergaderen maandelijks. Het DB doet het voorbereidend werk voor het AB en beheert de dagelijkse zaken; ieder bestuurslid heeft een eigen taakstelling. In de diverse commissies is in beginsel een bestuurslid vertegenwoordigd om de afstemming tussen bestuur en commissies inhoud te geven. Mocht dit niet plaatsvinden dan vindt directe communicatie plaats met het DB. - Het aantal bestuursleden wordt bestendigd: minimaal 5 en maximaal 9. - Ten behoeve van de continuïteit van de bestuurlijke werkzaamheden is voor iedere bestuurder een plaatsvervanger geregeld. - De onkostenvergoeding voor de bestuursleden is vastgesteld op 120,- per jaar. - Bestuurssecretariaat: Het secretariaat behoeft nog uitbreiding. De website valt onder verantwoordelijkheid van het secretariaat. Ook de ledenadministratie wordt onderdeel van het secretariaat. 6

7 - Beheer van De Ontmoeting : Het seniorencentrum van HEVO De Ontmoeting functioneert onder leiding van een beheerder en assistent-beheerder. Zij worden bijgestaan door circa 30 gastvrouwen/gastheren. Ten behoeve van het beheer is een Handleiding opgesteld. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de beheerders en gastvrouwen/gastheren dienen te worden vastgelegd. - De financiële structuur van de vereniging: Het lukt de vereniging jaarlijks rond te komen met de middelen die de vereniging verwerft uit contributies van de leden, gemeentelijke subsidies, sponsorgelden en de opbrengsten vanuit de eigen bar. Dit financieel beleid wordt de komende jaren voortgezet. Inmiddels heeft circa 90% van de leden aan de penningmeester een machtiging afgegeven om de contributie te innen. - het bestuurssecretariaat verder in te richten; - de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de beheerders en gastvrouwen/heren vast te leggen; - de financiële structuur te handhaven doch de contributieafdracht aan KBO-Brabant kritisch te volgen en de financiële consequenties van het nieuwe seniorencentrum jaarlijks te evalueren; - te streven naar 100% automatische machtiging voor de contributie van de leden. Besluitvorming en concretisering Uit bovenstaand beleidsplan moge blijken dat Seniorenvereniging HEVO een ambitieuze vereniging is. Van bestuur en leden zal veel gevergd worden om dit beleidsplan te realiseren. Het bestuur nodigt daartoe de leden van harte uit. Het HEVO-bestuur vraagt de leden van de vereniging om in de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2012 met dit beleidsplan in te stemmen. Op basis van dit beleidsplan worden jaarlijks de werkplannen - ter concretisering van het vastgestelde beleid - geformuleerd en ter vaststelling aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. 10 maart 2012 Algemeen Bestuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen 7

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging ook in de Gemeente Cuijk 1 KBO-Brabant: Vereniging van, voor en door leden Grootste vrijwilligersorganisatie van Brabant Gebaseerd op identiteit en solidariteit

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Twaalfde jaargang april 2012 nr 4 HEVO - ACTUEEL

Twaalfde jaargang april 2012 nr 4 HEVO - ACTUEEL Twaalfde jaargang april 2012 nr 4 HEVO - ACTUEEL 1 .......Inleveren kopy. Het volgende nummer van HEVO-Actueel komt uit op woensdag 23 mei. De uiterste inleverdatum van kopy hiervoor is vrijdag 11 mei

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015 2019 Stichting Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen Beleidsplan2015-2019 KADERSTELLING Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1

RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1 RIGOM en ouderenorganisaties Hoofdstuk 1 6 1. RIGOM EN OUDENORGANISATIES 1.1. RIGOM Zelfstandig ouder worden, daar waar je thuis bent en ook als het wat minder gaat, meedoen en betrokken zijn en blijven,

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014

INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: 16-01-2014 INFORMATIEFOLDER Versie van: 16-01-2014 Versie van: 16-01-2014 Van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Voor Senioren (vanaf 55 jaar) die een antwoord willen krijgen op de volgende vragen: Wat kan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN BELEIDSPLAN 2017-2019 KBO TEYLINGEN een goede plaats voor senioren in de komende jaren Dit Beleidsplan KBO Teylingen gaat over de bevoegdheden die de drie afdelingen aan haar heeft overgedragen. (Samenwerkingsovereenkomst)

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel 2015-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2013 en 2014... 3 3. Doelen... 4 4. Voor wie: Doelgroepen... 4 5. Wat doen we?... 5 6. Hoe doen we dat?...

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN Beleidsplan BELEIDSPLAN 2013-2016 BELEIDSPLAN KB0-GELDROP 2013-2016 VOORWOORD Maatschappelijke veranderingen vragen bij voortduring om bijsturing op de koers, de functie en het takenpakket van de KBO.

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP LUCTOR ET EMERGO, OLDEBROEK. Visie ontwikkeling

GELOOFSGEMEENSCHAP LUCTOR ET EMERGO, OLDEBROEK. Visie ontwikkeling GELOOFSGEMEENSCHAP LUCTOR ET EMERGO, OLDEBROEK Visie ontwikkeling Werkgroep Visie Oldebroek, 11 april 2011 Aan de leden van Luctor et Emergo, Het afgelopen jaar is een kleine groep bezig geweest met het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Mobiliseren van mensen met levenservaring

Mobiliseren van mensen met levenservaring Mobiliseren van mensen met levenservaring Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en plezierig ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Versie van: Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van:

INFORMATIEFOLDER Versie van: Informatiefolder Centrale van Ouderenverenigingen Versie van: INFORMATIEFOLDER Versie van: 12-07-2016 Versie van: 12-07-2016 Van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray Voor Senioren (vanaf 55 jaar) die een antwoord willen krijgen op de volgende vragen: Wat kan

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

WERKPLAN KBO LIMBURG

WERKPLAN KBO LIMBURG WERKPLAN 2014 KBO LIMBURG Bezoekadres: Steegstraat 5, Roermond Postadres: Postbus 960, 6040 AZ ROERMOND Telefoon: 0475-381740 Fax: 0475-381845 E-mail: info@kbolimburg.nl Website: www.kbolimburg.nl INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Samen denken Samen doen.

Samen denken Samen doen. Samen denken Samen doen. Verslag van de thema avond Samen denken Samen doen op 5 juni 2012. De thema avond Samen denken Samen doen werd op 5 juni 2012 gegeven door het Platvorm Gehandicaptenbeleid Mill

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Preambule In het licht van good governance en de wet

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. Oprichting Artikel 1 Een club functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty

Voorzitter. PR Technische zaken accommodatie. Samenstelling bestuur MHC Liberty Samenstelling bestuur MHC Liberty MHC Liberty is bezig met een transformatie proces. In 2012 is het plan Liberty 2020 opgesteld en in gang gezet. Een onderdeel daarvan is het herstructureren van de club

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008 Ambtelijk secretaris VBOB drs. Mieke Nijssen Postbus 3240 5203 DE s-hertogenbosch telefoon: 073 643 02 63 e-mail: mnijssen@vbob.nl Bank Rabobank Breda 34 15 44 973 Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Inleiding Toerfietsvereniging Vélo Heuvelrug is met veel enthousiasme op 17 februari 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de vereniging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN

JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN JAARPLAN 2008 2010 VLF-JAARPLAN 2008 2010 (VLF-08-300L) pagina: 1 van 6 1. INLEIDING Voor u ligt het meerjarenplan van de VLF. In dit jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd en worden de activiteiten

Nadere informatie

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op

a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op STATUTEN VMH Artikel 1: Begripsbepalingen In deze statuten wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (van 8 oktober 1993, te raadplegen op www.overheid.nl/bwbr00005682);

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN Organisatie: Stichting: Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert (SHC) Doelstelling SHC: Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan.

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf Jaarplan 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 INLEIDING De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking in de Gemeente Landgraaf met de doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Beleidsplan Vereniging van Eigenaars.

Beleidsplan Vereniging van Eigenaars. Visie & strategie van de Vereniging van Eigenaars. Organisaties die duidelijke strategische keuzes maken en deze consequent doorvoeren, zijn succesvoller dan organisaties die van alles een beetje doen.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Oude Kerkstraat BB Dussen

Oude Kerkstraat BB Dussen Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante bedrijf Correspondentieadres: Dhr J. van der Westen Beleidsplan afdeling Altena Biesbosch 1. Inleiding/voorwoord en inhoudsopgave Dit beleidsplan

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie