Project Sturen op Kwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Sturen op Kwaliteit"

Transcriptie

1 Project Sturen op Kwaliteit 1 Aanleiding, context en doelstelling Het belang van samenhangende geriatrische revalidatie wordt uitvoerig uiteengezet in het HerstelZorgProgramma 1 (HZP) en daaruit voortkomend in het projectplan Kwaliteitsinitiatief Sturen op Kwaliteit in de geriatrische revalidatiezorg 2. Ontwikkelingen in de zorg, en met name de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg van de AWBZ naar de ZVW, vragen om het aantonen van de kwaliteit van de geriatrische (specialistische) revalidatieketen - hierna te noemen herstelgerichte zorg. Hiermee wordt transparantie in de geboden zorg en keuzevrijheid voor de consument gestimuleerd. Het project Sturen op Kwaliteit heeft ten doel het ontwikkelen van een model waarmee op systematische wijze een verbetering van de kwaliteit van de herstelgerichte zorg keten gerealiseerd kan worden. Casus Vera Vera is een dame van 76 en heeft naar aanleiding van een operatie een flinke wond. Zij staat op de lijst om overgeplaatst te worden naar het verpleeghuis. Voordat de transfer plaatsvindt, Uitdaging is om regionale ketenpartijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid te laten oppakken om te komen tot hoogstaande samenhangende herstelgerichte zorg. Door de visie en producten (outcomes) in nauwe samenwerking met alle schakels in de herstelgerichte zorgketen binnen de regio Zuid Holland Noord te ontwikkelen, inclusief de ouderenbonden, borgt het project regionale samenwerking, draagvlak en continuïteit. Het project maakt gebruik van de Plan-Do-Check-Act 3 methode. De structuur van deze methode maakt het mogelijk herstelgerichte zorgketen cyclisch vorm te geven en intercollegiaal te toetsen met als doel te komen tot duurzame voorstellen ter verbetering van de keten. wordt tijdens het MDO gezamenlijk het Triageinstrument langsgelopen. Iemand merkt op dat mevrouw haar inziens naar huis kan omdat er ADL ondersteuning thuis is. Tevens sluit dit aan bij de wens van Vera die zij zojuist gesproken heeft. Het team kwam tot inzicht dat in tegenstelling tot de eerste indicatie Vera prima naar huis kan omdat wat betreft ADL er geen grote problemen zijn en de wondzorg thuis georganiseerd kan worden. Dit sluit ook aan bij de wens van Vera. Het project richt zich op geriatrische patiënten (70+), met een klinische opname, in de 2 de lijn die revalidatie(na)zorg nodig hebben. Het gaat in eerste instantie om patiënten die zijn opgenomen in het LUMC, het Diaconessenhuis of het Rijnland ziekenhuis en revalidatie(na)zorg nodig hebben in één van de bij het HZP aangesloten instellingen. De focus ligt binnen deze groep op de snijdende specialismen en de neurologie en daarmee de grootste groep patiënten met een geriatrische revalidatievraag. 4 1 Het HerstelZorgProgramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen, Projectplan Kwaliteitsinitiatief Sturen op Kwaliteit in de geriatrische revalidatiezorg, november De kwaliteitscirkel van Deming. Hiermee volgt Sturen op Kwaliteit de voorgestelde methodiek van het HZP 4 Definitie projectplan Kwaliteitsinitiatief Sturen op Kwaliteit in de geriatrische revalidatiezorg, november 2012 Pagina 1 van 11

2 De stakeholders in het project zijn in eerste instantie de deelnemende organisaties van het HZP. Dit zijn het Diaconessenhuis, de Rijnland Zorggroep, het LUMC, het Rijnlands Revalidatie Centrum, TOPAZ, Marente, Activite, Huisartsen en Z&Z. Verder worden de Unie KBO, de NPCF en Zorgbelang betrokken om de gebruiker van de herstelgerichte zorgketen te vertegenwoordigen. De bestuurders van de deelnemende organisaties vormen het bestuursorgaan voor het project Sturen op Kwaliteit. De projectmanager geeft sturing aan de werkgroepen. Een klankbordgroep wordt ingericht voor toetsing van de opgeleverde producten. Deze klankbordgroep is een brede vertegenwoordiging van alle belanghebbenden binnen de regio met in eerste instantie een focus op belanghebbenden betreffende de CVA, de pilot die van Terugkijkend op de casus start gaat in Q2. Besluitvorming ligt bij de bestuurders. Een organogram is te vinden in hoofdstuk 6. Een MDO lid verteld achteraf dat tijdens het MDO over het algemeen weinig zicht is op de thuissituatie van de patiënt. Wanneer de vraag aan de orde komt of iemand naar huis wil en kan (ADL ondersteuning en mantelzorg beschikbaar), kunnen deze vragen vaak niet goed beantwoord De projectgroep Sturen op Kwaliteit bestaat uit: C.G.M. Meskers; W.P. Achterberg; J. Kievit, R.G.J. Westendorp, I.E.C. van Everdinck, N. Heim met als projectmanager Y.C.J. Braam. worden. Dit kan ervoor zorgen dat iemand onnodig naar een intramurale setting gaat. Binnen het HZP hebben de volgende projecten een relatie tot het project Sturen op Kwaliteit: a. Invoering screening en interventie op kwetsbaarheid bij opname en ontslag in het ziekenhuis b. Inzetten van het ontwikkelde regionale triageinstrument voor revalidatieindicatie c. Invoeren van de vastgestelde regionale minimaleoverdrachtsset en de ondersteunende digitale applicatie d. Transitieafdeling Marente (Diaconessenhuis-Marente) e. CVA revalidatieketen en Heelkunde/Orthopedie revalidatieketen in samenwerking met Proeftuin somatische revalidatie (LUMC-TOPAZ) f. Multidisciplinair instellingsoveschrijdend zorgpad Orthopedie: Peri-Operatief; van Thuis tot Thuis (Rijnlandziekenhuis Activite) Hiernaast werkt het LUMC samen met de VUmc en het MUMC aan de evaluatie van de landelijke proeftuinen. Dit rapport is in een afrondende fase. De uitkomsten van de Proeftuinen kunnen worden ingezet bij het ontwikkelen van het model. Belangrijk is om al deze projecten goed op elkaar af te stemmen zodat de projecten elkaar aanvullen en versterken. Pagina 2 van 11

3 2 Project resultaten Om een systematische verbetering van de kwaliteit van de herstelgerichte zorg te realiseren beoogt het project Sturen op Kwaliteit het komende jaar twee evaluatie cycli te ontwikkelen en te implementeren. In onderstaand model zijn beide cycli en de verhouding tot elkaar weergegeven. Gekoppeld aan de beschrijving van deze twee evaluatie cycli worden de drie op te leveren producten beschreven. 2.1 Operationele cyclus zorgpaden herstelgerichte zorg Verbetering van de kwaliteit van zorg begint op de werkvloer. Daarom start het project Sturen op Kwaliteit met het inrichten van een instellingoverschrijdend overleg voor de herstelgerichte zorgketen: de kwaliteitsbespreking voor herstelgerichte zorg (product 1). Het doel van de bespreking is het ontwikkelen van een model voor het evalueren en optimaliseren van de kwaliteit van zorg binnen de keten. Pagina 3 van 11

4 De kwaliteitsbespreking is een operationeel overleg waarbij in alle zorgverantwoordelijken (in dit geval artsen) van de zorgketen aanwezig zijn. Er is gekozen om te starten met de doelgroep artsen, omdat deze een cruciale (voorbeeld)rol in het zorgproces vervullen wanneer het bijvoorbeeld op verandering aankomt. 5 Het is denkbaar dat de kwaliteitsbespreking in de toekomst multidisciplinair van aard zal zijn. Tijdens het overleg worden patiënten uit de keten getoetst aan de gestelde kwaliteitsnormen (indicatoren). Hieruit worden vervolgens verbeterpunten verzameld die vertaald worden naar actiepunten voor de verantwoordelijke(n) in de keten. Tijdens een volgend overleg worden deze actiepunten geëvalueerd. Op deze manier worden Check en Act uit de Plan-Do- Check-Act -cyclus op operationeel niveau voor de keten geborgd. Door het overleg structureel te laten plaatsvinden worden constante duurzame veranderingen binnen de zorgketen bewerkstelligd. 2.2 Keurmerk zorgpaden herstelgerichte zorg Een keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron. 6 Het keurmerk zorgpaden herstelgerichte zorg (product 2) fungeert dus als standaard waaraan de kwaliteit van de zorgpaden van de herstelgerichte zorgketen getoetst wordt. De opdrachtgever voor de ontwikkeling van het keurmerk is de Unie KBO. Die beheert vanuit de belanghebbenden de certificering die gekoppeld is aan het keurmerk Senior Friendly Hospital. De certificering is uniek in zijn soort omdat niet enkel één instelling getoetst wordt maar de zorgketen in zijn geheel. De Unie KBO ontwikkelt het keurmerk in samenwerking met de projectleider van Sturen op Kwaliteit. Er wordt nog nader vastgesteld welke andere partijen hiervoor input leveren. 2.3 Overstijgende cyclus zorgpaden herstelgerichte zorg De learnings en verbeteringen van de kwaliteitsbespreking op operationeel niveau worden meegenomen naar het overstijgende overleg over de zorgpaden van herstelgerichte zorg (product 3). Dit overleg heeft ten doel de kwaliteit van de herstelzorg keten te monitoren/toetsen op overstijgend niveau aan de hand van het keurmerk/ certificering. Hier zijn wederom alle zorgverantwoordelijken bij aanwezig én een vertegenwoordiger(s) van de Unie KBO vanuit het perspectief van de ouderen. Als eigenaar van het keurmerk is de Unie KBO verantwoordelijk voor de planning en dus de borging van het overstijgend overleg. 5 Duurzame procesverbetering met de lean -filosofie, NTvG augustus Pagina 4 van 11

5 3 Scope en werkwijze Herstelzorg gaat over de grenzen van organisaties en systemen heen. Voor de vier meest voorkomende diagnosegroepen binnen herstelgerichte zorg zijn door experts zorgpaden beschreven. 7,8 Deze zorgpaden beschrijven randvoorwaarden en vuistregels voor optimale afstemming van zorg tussen de verschillende organisaties binnen de herstelzorg keten. De zorgpaden geven verder inzicht in de verschillende gewenste keuzemogelijkheden voor de patiënt. Na ziekenhuis opname kan bijvoorbeeld gekozen worden voor: revalidatie met Zorgpaden CVA Aandeel in % 24% verblijf, revalidatie in een Fracturen en/of ander ongevalletsel - 25% dagprogramma, poliklinisch of Acuut thuis. Verder wordt benadrukt dat Geplande gewrichts-vervangende 18% een aandoening vraagt om een op maat gemaakt HZP. 9 operatie (knie/heup) - Electief Er is dus bijvoorbeeld niet één vaste route voor CVA-patiënten. Dit leidt tot Overige diagnosen 33% verschillende sub-zorgpaden binnen het generieke zorgpad CVA. Alle vier de diagnosegroepen binnen herstelgerichte zorg hebben dus verschillende subzorgpaden. Zie Appendix voor meer informatie over zorgpaden binnen de geriatrische herstelzorg keten. Om succesvol een duurzame verandering op deze schaal te implementeren is het zaak om klein te beginnen. Daarom start het project Sturen op Kwaliteit met één pilot binnen het CVA zorgpad LUMC RRC Topaz. Vanuit het proeftuinen project is gewerkt aan het optimaliseren van deze samenwerking. Aan de hand van een Pressure Cooker-model 10 zal het concept kwaliteitsbespreking voor herstelgerichte zorg in een tijdpad van 7 maanden gezamenlijk met alle zorgverantwoordelijken ontwikkeld worden. Wanneer alle kinderziektes uit het concept zijn en er sprake is van een succesvolle lopende kwaliteitsbespreking, wordt nagedacht hoe het model verder verspreid kan worden naar overige zorgpaden binnen de regio. Hiervoor dient een plan van aanpak opgesteld te worden. Parallel aan de conceptontwikkeling van de kwaliteitsbespreking, wordt in een andere werkgroep het keurmerk zorgpaden herstelgerichte zorg ontworpen. De Unie KBO als opdrachtgever, in samenwerking met de projectmanager Sturen op Kwaliteit van het LUMC, is hiervoor in de lead. Wanneer een concept van het keurmerk is opgeleverd en er sprake is van lopende effectieve kwaliteitsbesprekingen binnen het zorgpad CVA, zal gestart worden met het overstijgend overleg zorgpaden herstelgerichte zorg. De invulling van dit overleg wordt gezamenlijk met alle betrokkenen (Unie KBO en zorgverantwoordelijken in de regio) vormgegeven. Wanneer er sprake is van een werkend concept wat betreft inhoud en structuur, wordt het overleg vervolgens geïnstitutionaliseerd door de Unie KBO. 7 Zorgpaden herstelgerichte zorg: wat patiënten belangrijk vinden, NPCF Juni Revalidatie in de AWBZ, omvang, aard en intensiteit ETC-Tangram / LUMC, Zorgpaden herstelgerichte zorg: wat patiënten belangrijk vinden, NPCF Juni De pressure cooker- werkwijze brengt alle benodigde experts en betrokken partijen (inclusief de eindgebruiker) bij elkaar met het doel om onder tijdsdruk te presteren. Tijdsdruk draagt bij aan alertheid, focus en creativiteit. Pagina 5 van 11

6 4 Planning en tijdpad Het doel is om in 2013: - Het model voor de kwaliteitsbespreking te ontwikkelen en te implementeren. - Het keurmerk/ certificering te ontwikkelen - In Q4 te kijken of het haalbaar is om een overstijgend overleg te plannen. Om dit te bewerkstelligen wordt de volgende planning gehanteerd: Concreet betekent dit: 1 november 2013 is een model voor een kwaliteitsbespreking ontwikkeld. 1 december 2013 is een definitief keurmerk ontwikkeld. Voor 30 december 2013 is het project geëvalueerd en wordt er een eindrapportage opgeleverd met aanbevelingen richting de toekomst. Pagina 6 van 11

7 5 Organogram - Job Kievit - Rudi Westendorp - Wilco Achterberg - Carel Meskers - Irma van Everdinck - Noor Heim - Yvon Braam (projectmanager) Bestuursorgaan prentenkabinet Projectgroep - Ouderenberaad: Henk Hoekstra & Theo Roes (vrijwilligers) - Unie KBO: Niny van Oerle (vrijwilliger) - Transmuralis: Loes van herten (directeur) - GGD Hollands Midden: Sjaak de Gouw (CEO) - Marente: Peter Buwalda (specialist ouderengeneeskunde) - Kennisnetwerk CVA: Ingrid Middelkoop (project coördinator) Klankbordgroep Kwaliteitsbespreking Pilot CVA Werkgroep Keurmerk - Neuroloog & PA (LUMC) - Revalidatie Arts (LUMC/ RRC) - Spec. ouderengeneeskunde (Topaz) - Transferbureau (LUMC) - Keten coördinator CVA - Ellen Willemsen - Yvon Braam Pagina 7 van 11

8 Appendix: Zorgpad herstelgerichte zorg Project Sturen op Kwaliteit beziet de herstelgerichte zorg vanuit de optiek van de patiënt. De NPCF heeft het zorgpad van de geriatrische patiënt in detail beschreven. 11 Het hoofdpad bestaat uit vier verschillende fasen die worden doorlopen en waarbij in de regel diverse instellingen en zorgaanbieders zijn betrokken. Gezamenlijk vormen zij de keten. De diversiteit aan zorgvragen vraagt ook om een diversiteit aan zorgtrajecten (zorgpaden). Alleen met voldoende flexibiliteit in de keten kan zorg op maat geleverd worden. Inhoudelijk deskundigen zijn het erover eens dat een team van deskundigen een goede afweging kan maken wat het optimale ketenoverstijgende hersteltraject is voor individuele patiënten: triage vanuit multidisciplinaire expertise. In deze appendix een beschrijving van de vier fasen in het basis zorgpad van herstelzorg en de soorten zorg waarmee de patiënt binnen deze keten te maken krijgt. Basis zorgpad met 4 fasen Voorbereidende fase Acute / operatie fase Revalidatiefase Nazorg thuis Triage vanuit multidisciplinaire expertise Huis Mogelijke zorgpaden binnen herstelzorg Prevalidatie Ziekenhuis Verpleeghuis Huis Revalidatie-centrum Huis Transmurale begeleiding Voorbereidende fase Bij geplande opnames is er sprake van een voorbereidende fase. In deze fase wordt diagnostiek/onderzoek verricht ter voorbereiding op de operatie. Ook kan er gewerkt worden aan conditie, kracht en een goede voedingstoestand als voorwaarde voor optimaal herstel. Acute/operatie fase Kenmerkend voor deze fase is dat er sprake is van medisch specialistische zorg. De zorg in het ziekenhuis is gericht op kortdurende diagnostische en/of operatieve en therapeutische interventies, 11 Zorgpaden herstelgerichte zorg: wat patiënten belangrijk vinden, NPCF Juni 2010 Pagina 8 van 11

9 eerste revalidatie en secundaire preventie. In het ziekenhuis is de organisatie gericht op een hoge turnover, de opname- en ontslagplanning zijn derhalve cruciaal. E.e.a. wordt ook versterkt door de bekostiging via DBC s, waarin vaste bedragen worden gehanteerd voor een diagnose gekoppeld behandeltraject. Voor een vlotte doorstroming worden in de regel speciale functionarissen (transferverpleegkundigen) ingezet om het ontslag naar het volgende station te regelen en te bevorderen. Met de nadruk op cure en snelheid is de care-component in het ziekenhuis beperkt. Een ziekenhuis is voor niemand een aangename plek om te verblijven, maar met name voor ouderen geldt dat de turbulente ziekenhuisomgeving niet bijdraagt aan well being. Revalidatiefase Het post-ziekenhuis herstel van kwetsbare ouderen na een gepland (bijv knie of heupprothese) of ongepland (bijv beroerte of heupfractuur) incident, kan op verschillende wijzen plaats vinden. Intramuraal in een revalidatiekliniek of in het verpleeghuis of Extramuraal, met poliklinische ondersteuning vanuit de revalidatiekliniek, het verpleeghuis (dagrevalidatie, polikliniek, dagbehandeling, consultatie of via eerste lijns functies (huisarts en eerstelijns therapeuten). Daarnaast is er ook een traject, waarbij wel herstelbehandeling (ikv AWBZ) plaats vindt bij ouderen die of al een intramurale AWBZ indicatie hebben, of waarbij wel herstelmogelijkheden zijn, maar niet zodanig dat terugkeer naar een zelfstandige woonsituatie mogelijk is. De mogelijkheden, en verschillende financieringsvormen, zijn samengevat in tabel 1 Tabel 1: producten waarmee een oudere na ziekenhuisopname in functie kan herstellen Product financiering opmerkingen Intramuraal revalidatiekliniek DBC revalidatie Ouderen die hoog belastbaar zijn Poliklinisch revalidatiekliniek DBC revalidatie Idem, + dit vanuit thuissituatie kunnen doen, ook aansluitend aan intramurale behandeling Intramuraal verpleeghuis DBC geriatrische revalidatie geriatrische revalidatie volgens de beleidsregels Dagrevalidatie verpleeghuis DBC geriatrische revalidatie Aansluitend aan intramurale geriatrische revalidatie Dagebehandeling verpleeghuis AWBZ Lagere doelen, Polikliniek verpleeghuis ZVW Alleen bij Laurens (rotterdam) nog erkend door zorgverzekeraar Eerste lijns behandeling via verpleeghuis ZVW Afhankelijk van afspraken met zorgverzekeraars Uni-disciplinaire eerste lijns behandeling/ Reactivering zvw AWBZ, zzp 9b of bijvoorbeeld zzp 8 Bijvoorbeeld alleen FT, logopedie, of beide- maar niet gecoordineerd: klassieke herstelzorg Patienten die al een AWBZ verblijfsindicatie hebben, of waarvan verwacht wordt dat terugkeer naar huis niet mogelijk is- desondanks enig functieherstel door behandeling wel,mogelijk en gewenst Pagina 9 van 11

10 Tabel 2: mogelijke zorgpaden herstelgerichte zorg voor ouderen Classic Dutch Pathway GRZ Ziekenhuis Triage Neuroloog, revalidatiearts, verpleegkundig specialist Specialist ouderengeneeskunde Huis RC, poliklin RC, opname VPH GRZ opname VPH chronisch VPH GRZ, poliklin Topazsymposium Wednesday, February 06, 2013 In bovenstaande figuur wordt geschetst wat anno 2013 de mogelijke zorgpaden zijn voor een oudere, die herstelgerichte zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld voor de CVA revalidant, zijn de patiëntenstromen eerder in kaart gebracht, zie figuur 3: Voor het zorgpad CVA vanuit het LUMC, was de situatie in 2012 als volgt: Ontslagbestemming LUMC CVA patienten 2012 huis 125 verpleeghuis 61 revalidatiecentrum 27 overleden 22 Interne overplaatsing 4 Andere instelling 15 Totaal 254 Pagina 10 van 11

11 Triage (beslissing op basis van een assessment, waarop wordt bepaald welk vervolgtraject het beste voor de cliënt is) wordt gestuurd door het triageinstrument, dat in het kader van herstelzorg is ontwikkeld en geïmplementeerd. Volgens de beleidsregels wordt klinische revalidatie in een revalidatiekliniek geïndiceerd door een revalidatiearts, en klassieke geriatrische revalidatie door de specialist ouderengeneeskunde. Doordat de verschillende zorgpaden verschillende voor- en nadelen hebben, zal terugkoppeling op dit triageproces een essentieel en daarom in de opstart fase ook primair onderdeel van de kwaliteitsbespreking zijn. AWBZ-revalidatie heeft, naast het verblijf van chronische patiënten, van meet af aan (1968) deel uitgemaakt van verpleeghuiszorg. Vanaf 1988 zijn aparte revalidatie-units en -afdelingen in verpleeghuizen ontstaan. De AWBZ-revalidanten die zo snel mogelijk weer een zelfstandig bestaan nastreven, hoeven daar niet meer tussen verpleeghuisbewoners met andere prioriteiten (beschermd wonen, langdurige zorg en welzijn) te verblijven. Dit heeft de ontwikkeling van een multidisciplinair behandel/zorgteam met expertise in integrale revalidatie ten behoeve van chronische en kwetsbare zieken met multimorbiditeit gestimuleerd. Aanvankelijk lag de nadruk op traumapatiënten en CVApatiënten (met een aparte AWBZ-beleidsregel), later ook andere traag herstellende chronisch en kwetsbare zieken met multimorbiditeit. Zorg en ondersteuning thuis Na de revalidatieperiode in een zorgsetting bouwt de patiënt vaardigheden verder op in zijn eigen woonomgeving. Tevens zal hij/zij weer moeten groeien naar een passend levensritme. Een variëteit aan zorg kan nodig zijn, soms veel, soms weinig. Voorbeelden van zorg in deze fase zijn fysiotherapie, thuisverpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Een wijkverpleegkundige, die het aanspreekpunt vormt voor de patiënt en de mantelzorger en een vinger aan de pols houdt, kan een belangrijke rol spelen in deze fase. Pagina 11 van 11

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Inhoud Wat is proeftuin Leiden Opdracht en stand van zaken Eerste conclusies

Nadere informatie

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Nominatie KNMG Pluim 26 juni 2012 Aafke de Groot en Ellen Vreeburg specialisten ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem Proeftuinen Naarderheem Geriatrische revalidatie

Nadere informatie

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname: - naar huis (eventueel met zorg thuis, therapie, etc) -

Nadere informatie

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Almere, 6 maart 2013 Spreker Plaats datum M. van Eijndhoven, arts Maatschappij en Gezondheid Adviseur Zorg Advies (ZVW) College Voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Coördinatie van zorg in de CVA-keten.

Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Naar aanleiding van het project Stroke service Breda e.o. komt steeds beter in beeld welke zorgverleners zich bezig houden met een of andere vorm van zorgcoördinatie

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Breder perspectief op herstelzorg

Breder perspectief op herstelzorg Verenso jaarcongres 2011 Breder perspectief op herstelzorg Jan Coolen deze inleiding WAT VOOR WIE HOE 1. WAT tussen vitaal thuis en langdurig beperkt Herstelzorg: - bij kwetsbare ouderen - als gerichte

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2015, versie 1 Inhoud Inleiding 1

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg Jolanda van Haastregt 03-06-2016 Irma Everink, Ruud Kempen, Jos Schols Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische revalidatiezorg - Eerstelijns zorgaanbieders Afspraken triage, transfer en overdracht Maastricht, 1 september 2014 1 1. Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Wilco Achterberg, Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC Specialist Ouderengeneeskunde Topaz Inhoud Geschiedenis: kerk, leger, staat, markt

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Gerrie van der Pas BrabantZorg Kaderarts geriatrische revalidatie Inhoud presentatie Opname in het verpleeghuis Definitie GRZ en geschiedenis DBC, zorgpaden en visie Brabantzorg

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 februari 2009 Betreft Overheveling zorg AWBZ naar Zvw

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 februari 2009 Betreft Overheveling zorg AWBZ naar Zvw > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt 12-02-2016 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw November 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o.

Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o. Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o. De juiste zorg op de juiste plaats U bent in het Lievensberg ziekenhuis opgenomen omdat u een beroerte heeft gehad. In de medische wereld wordt een beroerte

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Presentatie voor leergang substitutie jan van Es instituut 17 december 2014 Susanne Smorenburg Programmamanager GRZ en Transmurale zorg

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw November 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

Toelichting Eerstelijns Verblijf

Toelichting Eerstelijns Verblijf Toelichting Eerstelijns Verblijf 12-12-2016 Er zijn diverse mogelijkheden van tijdelijk verblijf Vormen van tijdelijk verblijf Logeeropvang Respijtzorg (WMO) Crisisopvang Particulier kort verblijf Geriatrische

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

Revalidatiecentrum. De Dillenburg

Revalidatiecentrum. De Dillenburg Revalidatiecentrum Welkom bij! Revalidatiecentrum in Vlaardingen heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie. Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren van voornamelijk kwetsbare ouderen.

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2017, versie 4 Inhoud Inleiding 3

Nadere informatie

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0

Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0 Doorontwikkeling na overheveling eerstelijns verblijf naar Zvw Oktober 2016 In opdracht van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport In

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------ In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten.

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Met name in de geriatrische revalidatie worden activiteiten begeleiders in een therapeutisch kader ingezet. De welzijnsactiviteiten worden

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder

Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Het ziekenhuis als episodische schakel in het zorgproces Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Trefdag patiëntveiligheid, 5 mei 2015 1 Congres Together we care, mei 2013 Netwerken die inspelen op de gewijzigde

Nadere informatie

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Antoinette Bolscher Hannie Fonk Procesbegeleiders Proeftuinen Juni 2011 In opdracht van de Stuurgroep Proeftuinen Geriatrische

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Leerdoelen U maakt kennis met de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie en deelt kennis

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Afdeling transmurale zorg In Máxima Medisch Centrum besteden we veel aandacht aan kwaliteit van zorg. Daar valt ook de zorg onder die

Nadere informatie

Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016

Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016 Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016 Éen nummer voor de vervolgzorg Anita van den Berg Armand Lagrauw Initiatiefnemers: VVT organisaties, ziekenhuis en huisartsen in oostelijk West-Brabant

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA-ketenzorg CVA

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA-ketenzorg CVA Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA 2 INHOUDSOPGAVE Noordwest Veluwe... 4 Wie doen mee aan de ketenzorg?... 5 Trombolyse... 5 Stroke-unit... 5 MDO en doorstroming...

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie herstel. Informatie over: Een knie- en heupoperatie In een aangename omgeving. Herstellen na een knie- of heupoperatie kan samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod van Laurens. meer

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Inleiding U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen met

Nadere informatie

Vragen n.a.v. landelijke bijeenkomst GRZ 15/11/2012 --- update 1/3/2013. Pagina 1 van 8

Vragen n.a.v. landelijke bijeenkomst GRZ 15/11/2012 --- update 1/3/2013. Pagina 1 van 8 Beantwoording schriftelijke vragen bijeenkomst GRZ - 1 maart 2013 1 Wat is GRZ? 2 a. Hoe moet worden omgegaan met cliënten die na een ziekenhuisopname (voor bijvoorbeeld CVA) vanuit de thuissituatie GRZ

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest 30 maart 2017 Andere tijden..wat is oud.? Nieuwe generatie ouderen (actieve 65+) Eigen regie/eigen keuzes Consument: zelf betalen,

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde www.zge.nl Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde Revalideren met een deskundig team van behandelaars Bent u na een ziekenhuisopname aangewezen op kortdurende revalidatie? Dan biedt de geriatrische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg

Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Geriatrische revalidatiezorg 2015 Informatiebijeenkomst 1 juli 2014, Tilburg Programma Informatiebijeenkomst GRZ 2015 12:30 12:40 Welkom en opening 12:30 12:40 Welkom en opening 12:40 13:30 Wijzigingen

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident Maatschap Neurologie : Cerebro Vasculair Accident Inleiding Deze folder geeft u informatie over de zorg en de behandeling na een ook wel een beroerte genoemd. Onverwacht gebeurde het: een. En de mensen

Nadere informatie

BESCHRIJVING ZORGPROCES

BESCHRIJVING ZORGPROCES BESCHRIJVING ZORGPROCES Transmurale Zorgbrug Vechtdal (TZB) van order naar tot en met de nazorg na ontslag door thuiszorg Versie 12-09-2017 V0.2 Inleiding Door de transmurale zorg brug Vechtdal het zorgproces

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Netwerkbijeenkomst 19 januari 2017 Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Voorwoord Guy Buck voorzitter, Raad van Bestuur De beste zorg voor uw patiënt. Snel geregeld en

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Slotervaart werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen? Transferbureau Goede zorg na ziekenhuisopname In Laurentius wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook het regelen van de zorg, die nodig is ná een ziekenhuisopname. Vóór

Nadere informatie

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt Patiënteninformatie De CVA- keten Delft/Westland/Oostland U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen

Nadere informatie

CWZ en de nazorg voor de oudere patiënt

CWZ en de nazorg voor de oudere patiënt CWZ en de nazorg voor de oudere patiënt 2 Als u 70 jaar of ouder bent, is de kans groter dat u plotseling wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw omgeving. U

Nadere informatie

Triage, overdracht en ketenzorg

Triage, overdracht en ketenzorg Triage, overdracht en ketenzorg 14-10-2016 Triage in de CVA zorg Dynamisch beslisproces voor de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats. Triage vindt plaats vanaf moment van beoordelen diagnose

Nadere informatie

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013

Grz productstructuur 2013. Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud 12 april 2013. Mariette Kraayvanger. I. Grz-productstructuur 2013 Grz productstructuur 2013 Gebruikersbijeenkomst DBC-Onderhoud Mariette Kraayvanger 2 Inhoud I. Grz-productstructuur 2013 II. Aanpassingen III. Korte vooruitblik productstructuur 2014 en verder 1 Opzet

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017

Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017 Inkoopbeleid Geriatrische Revalidatiezorg 2017 Inhoud Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten Geriatrische Revalidatiezorg 3 1.1 Wat is GRZ? 3 1.2 Vervoer en hulpmiddelen 4 1.3 Financieel kader 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Samenwerking met ziekenhuis en wijkverpleging

Samenwerking met ziekenhuis en wijkverpleging Workshop Samenwerking met ziekenhuis en wijkverpleging Marcel Bosma- senior inkoper wijkverpleging 9 okt 2017 Programma Theorie en Wetgeving MSVT MSVT na 2018 Klantstromen uit ziekenhuis ELV, GRZ WLZ Thuis,

Nadere informatie

CVA Zorgketen regio Helmond. de Nazorg

CVA Zorgketen regio Helmond. de Nazorg CVA Zorgketen regio Helmond de Nazorg Versie: 5 juli 2010 Ellen van den Einde-Meijer Programmacoördinator CVA ketenzorg Quartz Werkgroep: Mevrouw M. van den Heuvel, verpleegkundig expert De Zorgboog Mevrouw

Nadere informatie

Handleiding registratie geriatrische revalidatie

Handleiding registratie geriatrische revalidatie Handleiding registratie geriatrische revalidatie Toelichting op de grz-productstructuur en spelregels voor de DBC-registratie 2014 Versie 1.0 v20131114 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Inhoud en afbakening

Nadere informatie

Joint Care in ZGV. Zorgvernieuwingen. Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl

Joint Care in ZGV. Zorgvernieuwingen. Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl Joint Care in ZGV Zorgvernieuwingen Ellen Oosting & Suzan Appelman oostinge@zgv.nl vriess@zgv.nl Inhoud Project opzet Pre-operatieve screening Plan van aanpak Ervaringen met de screening & het proces Discussie

Nadere informatie

Proeftuinen in de praktijk

Proeftuinen in de praktijk Proeftuinen in de praktijk Inhoud presentatie 1. Situatieschets 2. Historie 3. Proeftuin op papier 4. Proeftuin in praktijk Situatieschets Regio West Achterhoek 1 ziekenhuis in Doetinchem 2 verpleeghuizen

Nadere informatie

Tabel B 4.6.1: Toelichting ten aanzien van sturing binnen PELGRIM. Tabel B 4.6.2: Populatiemanagement stappen PELGRIM. Samen werken aan duurzame zorg

Tabel B 4.6.1: Toelichting ten aanzien van sturing binnen PELGRIM. Tabel B 4.6.2: Populatiemanagement stappen PELGRIM. Samen werken aan duurzame zorg Tabel B 4.6.1: Toelichting ten aanzien van sturing binnen PELGRIM Stuurgroep Werkgroepen Programmamanagement Projectmanagement Financiële contracten Verantwoordelijk voor projectprogramma door middel van

Nadere informatie

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren 06-11-13 Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde Wie bent u en heeft u nog een vraag aan ons? 4 november 2013 Mirjam van Peet en Irene van Dijck Revalideren van ouderen boven de

Nadere informatie

Zorgverzekeraars omarmen keurmerk Congres Keurmerk Senior Vriendelijke Ziekenhuizen Jaarbeurs Utrecht, 11 Oktober 2013

Zorgverzekeraars omarmen keurmerk Congres Keurmerk Senior Vriendelijke Ziekenhuizen Jaarbeurs Utrecht, 11 Oktober 2013 Zorgverzekeraars omarmen keurmerk Congres Keurmerk Senior Vriendelijke Ziekenhuizen Jaarbeurs Utrecht, 11 Oktober 2013 Robbert Huijsman, Achmea en ibmg/eur Ouderenbonden: lof en waardering! 3 De zorg is

Nadere informatie

De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA

De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari 2017 Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA 1 Inhoud De zorgverzekeraars Inkoopproces Tarieven Verenso criteria Eigen aandachtspunten per

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Zorg voor ouderen in een nieuw jasje. Helen van Dijk Leidinggevende Transferbureau digd digd UMC Utrecht

Zorg voor ouderen in een nieuw jasje. Helen van Dijk Leidinggevende Transferbureau digd digd UMC Utrecht Zorg voor ouderen in een nieuw jasje Helen van Dijk Leidinggevende Transferbureau digd digd UMC Utrecht transferbureaudigd@umcutrecht.nl Zorg voor ouderen in een nieuw jasje zorg voor de oudere patiënt

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Revalideren. na een beroerte

Revalideren. na een beroerte Revalideren na een beroerte Revalideren bij Thebe na een beroerte Als u een beroerte, ook wel een CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd, heeft doorgemaakt kan uw leven op veel gebieden er ineens heel

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 0387 Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van zorg.

Nadere informatie

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis Transmurale zorg Transmurale CVA-zorg i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding Per jaar krijgen in Nederland ruim 39.500 mensen een beroerte. In de medische wereld wordt dit een cerebro vasculair

Nadere informatie

Wanneer wordt het weer zo n feest!!

Wanneer wordt het weer zo n feest!! Ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis naar de juiste plaats en op het juiste moment!? Wanneer wordt het weer zo n feest!! Feestelijk Uitdagend Zinnelijk Zuiver Yess Een FUZZY workshop waarin u zelf het

Nadere informatie