Toelichting op de gemeentelijke opgaven en de maatschappelijke behoeften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de gemeentelijke opgaven en de maatschappelijke behoeften"

Transcriptie

1 Verslag sessie Zorg & Technologie (Twente grants Week) Wat zijn belangrijke opgaven op het gebied van Zorg &Technologie in onze regio? Wat kunnen bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en gemeenten hierin betekenen? Hoe kunnen we door samenwerking gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden op dit gebied? Deze vragen stonden centraal in deze sessie. Zorgpartijen, kennisinstellingen en overheden in Twente werken samen in verschillende programma s en projecten op het gebied van zorg en technologie, zoals de Twentse Zorg Academie, Huis van de Gezonde Technologie / Huis van de Toekomst, Lang zult u wonen / Lang Gezond, etc. Uitgangspunt bij al deze projecten is mensen de mogelijkheden van technologie te laten ervaren en deze te gebruiken voor het doel om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen en om hen meer zelf de regie te laten voeren. Technologie kan worden ingezet als hulp bij zorg en preventie. Tegelijk dienen zich diverse subsidiemogelijkheden aan rondom zorg en technologie, bijvoorbeeld via ZonMw en binnen programma s / fondsen als Horizon 2020 en AAL. Als regio Twente willen we optimaal gebruik maken van deze (Europese) subsidiemogelijkheden. Om dat te kunnen realiseren is het noodzaak dat de krachten worden gebundeld, met een benadering vanuit de maatschappelijke uitdaging, de koppeling met wetenschap en de praktische toepassingen. Het is dan ook zaak om vanuit de gezamenlijke partners de belangrijkste uitdagingen te formuleren, waaraan vervolgens een regionale uitvoeringsagenda gekoppeld kan worden Toelichting op de gemeentelijke opgaven en de maatschappelijke behoeften (door Annemieke Knol, subsidieadviseur gem. Hengelo, namens Yvonne van Wijk, gem. Hengelo) De centrale opgave is om er voor te zorgen dat mensen langer zelfstandig (thuis) blijven wonen met ondersteuning van (preventie en) technologie. Welke middelen helpen bij het realiseren van deze opgave? Door de transitie zijn hierbij betere dwarsverbanden mogelijk met andere gemeentelijke terreinen als welzijn, sport. Preventie. Zo veel mogelijk voorkomen van afhankelijkheid van zorg, boeken van gezondheidswinst. Voorkomen eenzaamheid is hierbij ook een aandachtspunt. Door ICT toepassingen en programma s als Lang gezond Voorzieningen, te onderscheiden in: - domotica. Door technische aanpassingen in de woning mensen in staat stellen om langer zelfstandig te wonen. - E-health. gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg (ism zorgaanbieders). Voor gemeenten is het zaak om zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van zorg (preventie) en om mantelzorgers zo veel mogelijk te ontlasten. Daarbij is de uitdaging om zorgverlening zo veel mogelijk te geleiden langs de nulde- en eerstelijn (gemeente, mantelzorgers), en zo weinig mogelijk langs de (duurdere) tweedelijn. Voorwaarde hierbij is dat nieuwe technologie bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor gebruikers. Het speelveld is ingewikkeld, door de veelheid en verscheidenheid aan betrokkenen en aan de uiteenlopende belangen van betrokkenen. Op een aantal thema s wordt samengewerkt tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorginstellingen, zoals wijkverpleging en integrale wijkaanpak. Echter, op het gebied van technologische toepassingen ontbreekt samenwerking nog.

2 Toelichting op regionale samenwerking en Zorg op afstand (door Miriam Vollenbroek, Clustermanager Telemedicine Roessingh Research & Development) Aan de hand van een casus (project Perssilaa; volgt een toelichting op het proces van het komen tot een voorstel, zoeken naar draagvlak en het bouwen aan een consortium. Perssilaa is een project met als doel het voorkomen van kwetsbaarheid bij ouderen door het vroegtijdig (online) screenen en aanbieden van door technologie ondersteunde diensten op de domeinen bewegen, geheugen en voeding. In het najaar van 2014 is er een start gemaakt in Enschede met dit project en is een grote groep ouderen gevraagd om deel te nemen. Door het enthousiasme vanuit verschillende gemeenten in Twente is het Langgezond.nl initiatief geboren en wordt de werkwijze en technologie ontwikkeld in PERSSILAA verder uitgerold in 3 andere gemeenten; Hengelo, Twenterand en Tubbergen. Op dit moment wordt verdere uitrol in Twente voorbereid. Twente is één van de vijf Nederlandse en één van de 33 Europese regio s die een referentiestatus hebben als partner in het European Innovation Partnership Active and Healthy Ageing. Dit partnerschap kan een platform bieden voor Europese aanvragen. Bovendien draagt deze status bij aan de zichtbaarheid op Europees niveau (het vergroot de vindbaarheid voor mogelijke partners) en kan het daarmee de kans op Europese financiering voor projecten vergroten. Belangrijk aandachtspunt bij Perssilaa / Langgezond is het consolideren ervan, en in samenhang daarmee het bundelen van de krachten op regionaal niveau. In de huidige situatie is (nog) te veel versnippering. (Er komen weer nieuwe calls). Vragen en discussie o.l.v. Niek Wellink (Oost NV) De rol van technologie in de zorg Technologie maakt de zorg doelmatiger. Niet alleen voor de cliënt, ook werknemers in de zorg zijn gebaat bij toepassing van technologie als hulpmiddel. In het algemeen lijkt de toepassing van technologie business-to-business te zijn. Bedrijven richten zich op bijvoorbeeld revalidatiecentra, niet op de consument. In het geval dat producten rechtstreeks naar de klant gaan, gebeurt dat veelal op voorschrift van een zorginstelling. Tegelijk is acceptatie van de consument / eindgebruiker essentieel. Er dient rekening te worden gehouden met de vraag of een cliënt er aan toe is om gebruik te maken van een specifieke toepassing. Ook kan de daadwerkelijke vraag naar een technologie / product worden vertroebeld doordat een zorgaanbieder vermoedt dat cliënten (nog) niet klaar zijn voor een product, zonder zich te baseren op harde feiten. Het is dan ook belangrijk dat een technologie daadwerkelijk iets toevoegt in het proces en dat zowel eindgebruikers als werknemers in de zorg de toegevoegde waarde er van inzien. Technologie kan deels een vervanging zijn voor echte contacten, zij het dat face-to-face contact het belangrijkst blijft. Mits er duidelijke afspraken worden gemaakt, wordt aangenomen dat het niet erg is dat er minder frequent face-to-face contact is met een specialist. Rol van zorgverzekeraars Met betrekking tot de rol van zorgverzekeraars bij de opgave om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen is het nog zoeken hoe te komen tot gezamenlijke verantwoordelijkheden. Zorgverzekeraars lijken vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen. Er is wel bereidheid om actief mee te doen, waarbij aansluiting gezocht dient te worden bij concepten die zorgverzekeraars ontwikkelen (zoals apps die beweging bijhouden, waaraan incentives gekoppeld worden).

3 Hoe bouw je een evenwichtig consortium op? Bij het vormen van een consortium is het zaak om zorgvuldig de partners te selecteren. Het is belangrijk dat de partners daadwerkelijk een toegevoegde waarde hebben in het consortium (o.a. om aan te tonen dat een concept / technologie inpasbaar is in verschillende projecten) en dat er een goede geografische spreiding over de lidstaten is. In het algemeen maakt men gebruik van bestaande netwerken en kennen partijen elkaar van eerdere projecten. Ook is het van belang dat je goed zichtbaar en vindbaar bent. Hoe kom je tot een uniek doel? In Twente zijn we sterk in het verbinden van zorg en technologie. Bij het maken van een voorstel is het zaak om voort te borduren op wat je reeds eerder gedaan hebt en waar je goed in bent. Wanneer je aan de slag wil met een nieuw onderwerp, is het devies om klein te beginnen. Eerst zichtbaar worden en een netwerk opbouwen. Qua externe financiering is het verstandig om in eerste instantie te kijken naar mogelijkheden op nationaal niveau. De succesfactor Wat zijn nu de belangrijkste succesfactoren voor het binnenhalen van (Europese) subsidies? En wat zijn de belangrijkste stappen die we in Twente moeten nemen om succes te hebben? Het is goed om je niet blind te staren op Europese subsidiemogelijkheden, maar vooral ook oog te hebben voor subsidiemogelijkheden op nationaal niveau. Samenwerking op Twentse schaal is noodzakelijk, willen we daadwerkelijk succes hebben. Meerwaarde daarbij niet alleen financieel maar ook inhoudelijk. Gezien de toenemende concurrentie bij calls van bijv. Horizon 2020, is het van belang om de komende calls te analyseren en er één te kiezen die het beste bij je project past, om daar vervolgens naar toe te werken. Daarnaast kan het nuttig zijn om ook afwijzingen te analyseren. Algemene aandachtspunten die regionale samenwerking ten goede komen Bedrijven (meer) in contact brengen met cliënten en zorginstellingen. Technologische innovaties (meer) verbinden aan de vraag. Richt je alleen op innovaties die de zorg echt verbeteren. Data delen omwille van de efficiëntie. Eindbetaler van technologische producten kunnen zijn zorginstellingen / ziekenhuizen, zorgverzekeraars, investeringsfondsen (hoewel het hierbij niet gaat om reguliere financiering) en gemeenten. Voor gemeenten is het van belang dat de innovaties tot een besparing leiden. Gemeenten zien het als hun taak om mede te investeren in het voortraject, er van uitgaande dat een business case leidt tot een besparing en tot verbetering van de kwaliteit ten opzichte van wat er voorheen aangeboden werd. Technology Cares Onder de vlag van de Twente Board is Technology Cares opgericht, dat innovaties wil versnellen en van de regio Twente een koploper wil maken. Eén van de doelstellingen is om, in samenwerking met overheid en bedrijfsleven, zorg- en welzijnsinstellingen als launching customer te laten optreden. De inspanningen zijn er de komende tijd op gericht om zorginstellingen en technologiebedrijven (meer) met elkaar te verbinden en te verkennen waarde gezamenlijke kansen liggen voor het (door)ontwikkelen van innovaties in de regio.

4 Zorg en technologie Bijeenkomst Grants week 2015, 5 oktober 2015 Annemieke Knol Yvonne van Wijk

5 Verschillende wetten

6

7 Speelveld zorg en ondersteuning

8 Gezamenlijke invulling Wmo Zvw (Wlz) Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s Samenwerkingsthema s: Wijkverpleging Afhankelijkheden nulde, eerste en tweede lijn (Verkennen gevolgen) extramuralisering Integrale wijkgerichte aanpak Preventie??? Zorg en toepassing van technologie???

9 Langer thuis wonen met zorg en technologie? ICT doorbraakcommissie: Om echte doorbraken in de opschaling van ICTtoepassingen te bereiken moet de huidige bekostigingsstructuur van de zorg op de schop. Beloning op basis van het aantal handelingen moet plaats maken voor beloning op basis van gezondheidswinst

10 Langer zelfstandig wonen met zorg en technogie? Voorkomen van/ boeken gezondheidswinst Ontlasten (bijvoorbeeld mantelzorgers) Ontzorgen

11 Miriam Vollenbroek-Hutten

12 A casus

13 This presentation How we came to the idea How came from idea till proposal Why we survived the battlefield of the reviews What is PERSSILAA How do we want to continue

14 How we came to the idea - Good position in Europe on ICT supported solutions - Network being build up on the theme active and healthy aging Enschede Reference site Commitments in A3: prevention of frailty and functional decline Showing our activities in this area Initiatives like smart homes, Val prevention, Condition training Focus on ICT supported training and coaching services for physical training of people with chronic diseases in need of rehabilitation

15 From idea to proposal - Strong position in Europe with a focus on you ideas - ICT supported services for active aging. - Finding a suitable call

16 Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance Builds on the previous research activities on health, ageing, inclusion, and governance. Nevertheless, it adapts to support new policy developments such as the Digital Agenda for Europe, the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing and Horizon The focus will be on development of solutions that empower the individual, in a social context, to improve and manage personal life as a citizen, elderly, patient, consumer, civil servant or worker 5.1 Personalised health, active ageing and independent living a) personalized guidance services for lifestyle management and disease prevention b) personalized guidance services for management of co-morbidities and integrated care c) personalized services for independent living and active ageing 5.2. Virtual Physiological Human 5.3 ICT for smart personalized inclusion 5.4 ICT for governance and policy modelling 5.5. Collective awareness platforms for Sustainability and Social Innovation

17 c) PersonalisedServices for Independent Living and Active Ageing, for Empowering people with age related dependencies to live independently for longer. The target is to develop novel prototypes of systemic solutions compensating for prevailing age-related physical and cognitive impairments leading to a significant prolongation of functional capacity, delay in institutionalisation, increased autonomy and participation in society. Proposals will identify and justify selection of key services with high impact such as activities of daily living, safety, mobility, social inclusion with seamless support in and outside the home, and will build on progress in enabling ICT combined with behaviouraland social science. The work should target elderly users and their carersand go clearly beyond state of the art in terms of increasing system efficiency (e.g. easy personalisationand adaptation to specific needs and preferences, with efficient data and context sharing between different required services and artefacts), improving reliability (e.g. handling multi-user identification, auto configuration and calibration systems) and easy end-user acceptance (e.g. by personalisedhigh usability user interactions and unobtrusive sensing).

18 From idea to proposal - Strong position in Europe with a focus on you ideas - Active aging. - Finding a suitable call - FP7 (closed) - H Finding partners that are interested to work with you on the call - Important that you have a good mix; knowledge institutions, SME, care institutions or governmental - Partners need to have additional expertise

19 What is PERSSILAA Development of a proactive service model for screening and prevention of frailty supported by an intelligent, attractive ICT infrastructure

20 What is PERSSILAA

21 What is PERSSILAA Iterative multi stakeholder approach Stakeholders General practitioner Community nurse Municipality of Enschede Specialist geriatric medicine Municipal Health Service: Association for the elderly (Unie-KBO) Homecare association

22 What is PERSSILAA Service model Kwetsbaar Huisarts Gemeente Kans op Kwetsbaar Vitaal Eerste screening Gemeente Welzijn - Cognitie - Fysiek - Voeding Tweede screening Training services

23 What is PERSSILAA Integrated ICT infrastructure

24 What is PERSSILAA Motivating environment Intelligent core Gamification

25 What is PERSSILAA Evaluation Cohort multiple randomized controlled trial Recruitment of a large observational cohort of patients with the condition of interest Regular measurement of outcomes for the whole cohort Capacity for multiple randomised controlled trials over time

26 What is PERSSILAA First results September 2014 Jan 2015 July 2015 September elderly (65-75 years) were invited 1234 elderly (65-75 years) were invited in Enschede 643 reacted 25.5% Frail 18.4% At Risk 56.1 % Vital Physical module about 30% start with technology Physical module + cognitive module

27 What is PERSSILAA About using the technology Adherence is high: 62% completed Between 2-3 times a week for on average 24 minutes Quality of life significantly increased compared to control group 17 October 20, 2015

28 Scaling up in 4 Twentse municipalities Much interest from other municipalities A spin-off project Applied for funding by the Provincie Overijssel 18

29 Current situation 5 social care organisations 4 municipalities 19 general practitioners 6000 older adults 3 SMEs Telerevalidatie.nl 5 health care institutions 3 educational institutes

30 High potential field for the region Twente Time to consolidate Join forces in Twente to become a strong consortium in active and healthy aging supported by technologies Excellent combination of belonging to the top in terms of Researching on how people getting older the cohort we already have established can easily be scaled up The cohort we already have can easily be followed over time. The ambition is to follow these people from 65 years on Development of tools and techniques to support older adults Screening Monitoring Training Big data, behavioral coaching, unobtrusive systems, gamification Cooperation between stakeholders in prevention, cure and care New business models

31 This is also of interest for new project

32 Zorg & Technologie Maandag 5 oktober - Twente Grants week 2015

33 Zorg & Technologie Maandag 5 oktober - Twente Grants week 2015 Niek Wellink Business Developer O&I, Life Sciences & Health

34 Agenda 13:00 uur Welkom Yvonne van Wijk / Annemieke Knol (gemeente Hengelo) Miriam Vollenbroek (Roessingh R&D, Enschede) uur Plenaire discussie 15:00 uur Besluit en gelegenheid tot napraten in The Gallery

35

36 Zorg(en)

37 We vergrijzen

38 Zorgaanbieders zijn maar beperkt in staat te innoveren

39 Verschuivingen

40 Van zorghuis naar thuiszorg

41

42 Kansen voor de regio? Welke zorgvragen kunnen samenwerkende partners in de regio oppakken? Met welke zorginnovaties kan de regio vooroplopen in (Europese) innovatieprogramma's?

43 Bedankt voor uw deelname!

Orde in de heterogeniciteit van ouderen

Orde in de heterogeniciteit van ouderen Orde in de heterogeniciteit van ouderen 1 First an axis for Frailty 80 jaar 90 jaar Why Frailty? Biological age is a poor reflection of the ageing process in elderly Ageing Ageing Ageing Intervention is

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Research Centre for Social Innovation Utrecht University of Applied Science, Netherlands Anneke Offereins, MA Istanbul, 4 October 2013 Inaugural International

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Gezond ouder worden; De mogelijkheden van Technologie. Hermie Hermens Miriam Vollenbroek-Hutten

Gezond ouder worden; De mogelijkheden van Technologie. Hermie Hermens Miriam Vollenbroek-Hutten Gezond ouder worden; De mogelijkheden van Technologie Hermie Hermens Miriam Vollenbroek-Hutten Demografische gegevens en trends Stijgende zorgvraag Stijgende vraag naar personeel Stijgende kosten 2 Technologie

Nadere informatie

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN

Dr Doede J Binnema. Programm leader Food&Nutrition HANNN Dr Doede J Binnema Programm leader Food&Nutrition HANNN Why is a cluster needed? Healthy Ageing has become an important pillar of R&D (e.g. Lifelines & ERIBA) in the three provinces of the Northern Netherlands

Nadere informatie

Welkom Samen verbeteren we de ouderenzorg

Welkom Samen verbeteren we de ouderenzorg Welkom Samen verbeteren we de ouderenzorg 28 februari 2017 1 Welkom Eric Veldboer (regiomanager Oost, Menzis) Programma 17.30 Welkom Eric Veldboer 17.40 Inhoudelijke inleiding Miriam Vollenbroek 18.00

Nadere informatie

Met Zorg naar Gezondheid!

Met Zorg naar Gezondheid! Met Zorg naar Gezondheid! dr. Hans Hobbelen Lector Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Kenniscentrum CaRES: Care, Rehabilitatie, Educatie, Sport (CaRES) Lectoraat Transparante Zorgverlening Lectoraat

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Community Based Service for Elderly. CVZ mei 2013. Prof. dr. Joris Slaets University Medical Center Groningen

Community Based Service for Elderly. CVZ mei 2013. Prof. dr. Joris Slaets University Medical Center Groningen Community Based Service for Elderly CVZ mei 2013 Prof. dr. Joris Slaets University Medical Center Groningen Who is living there? Strenght Capabilities Needs one fits all? Sustainable care in relation to

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van het Ministerie

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Characteristics of recovery supporting care

Characteristics of recovery supporting care Herstelondersteunende zorg Recovery supporting care 29 juni 2011 Jos Dröes Herstel Een herstelproces omvat altijd * Eigen verhaal maken * Empowerment vergroten * Ervaringskennis vergroten en gebruiken

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ESCMID Online Lecture Library. by author

ESCMID Online Lecture Library. by author ESCMID, June 1, 2016 Ezoon: Game-based elearning Environment for Shared Decision Making Support & Risk Communication During Outbreaks Dr. Olga Kulyk Anne Woezik, MSc. Dr. Annemarie Braakman-Jansen Dr.

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016

ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016 ehealth in de regio Lonneke Baas 10 november 2016 About InnovationQuarter 1 Shareholders Invest & Innovate in West Holland ehealth Wat is het? Gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Fit 4 Sustainable Employability Sensortechnologie en duurzame inzetbaarheid

Fit 4 Sustainable Employability Sensortechnologie en duurzame inzetbaarheid Louis Polstra, Hilbrand Oldenhuis (Lectoraat arbeidsparticipatie) Hugo Velthuijsen (Lectoraat New Business and ICT) Johan de Jong (Lectoraat Healthy Lifestyle, Sports and Physical Activity) Martijn de

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Highlights in ehealth

Highlights in ehealth Highlights in ehealth Hans C. Ossebaard KLM HEALTH SERVICES 23 JANUARI 2015 Center for ehealth Research and Disease management Kwaliteitsinstituut 1. Ontwikkeling kwaliteitstandaarden 2. Implementatie

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

Implementatie PersoonsGebondenDossier

Implementatie PersoonsGebondenDossier Implementatie PersoonsGebondenDossier Implementatie PGD Havenziekenhuis & Sint Franciscus Gasthuis Platform: Curavista ehealth Bianka Mennema, longarts Havenziekenhuis Disclosure belangen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem Ontwikkelingen in omgeving 1. Vraag naar klinische geriatrische

Nadere informatie

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Aad Streng Jean In het Panhuis Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Werkwijze workshop Onze visie op leren en continu verbeteren. Deze visie

Nadere informatie

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging

Vergrijzing/verzilveren. Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009. Ons vak in beweging Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren Ontwikkeling grijze druk De 2010-2025

Nadere informatie

Innovatiegericht Inkopen in de praktijk

Innovatiegericht Inkopen in de praktijk Innovatiegericht Inkopen in de praktijk Carla Dekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 10 december 2014 Inhoud Wat is innovatiegericht inkopen? Hoe doe je dat? Voorbeelden. Wat kan het programma Inkoop

Nadere informatie

Wat willen we doen RANDVOORWAARDEN

Wat willen we doen RANDVOORWAARDEN Impressie Themabijeenkomst BC Publieke Gezondheid 13 februari 2014 De voorzitter heet iedereen welkom. Een bijzonder woord van welkom aan Hans Haveman (gemeente Enschede) en Miriam Vollenbroek (Roessingh

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital 06.12.2011 Herbert Habets Geriatric Clinical Nurse Specialist / Nurse Scientist Orbis Medisch Centrum, Sittard Geleen

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV

Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV Het geïntegreerd en gepersonaliseerd diagnosticeren en behandelen van patiënten met hoog complexe chronische ziekten, in het bijzonder

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen European Associations EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) National Associations BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

Technologie binnen zorg : thuis en in de zorginstelling

Technologie binnen zorg : thuis en in de zorginstelling Technologie binnen zorg : thuis en in de zorginstelling Bernard Pauwels General Manager In-Ham In-HAM Research Projects Consulting Innovation HUB In-HAM consulting 1) @Home 2) Testing new ATproducts 3)

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Farmacovigilantie. een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest. Rijksuniversiteit Groningen.

Farmacovigilantie. een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest. Rijksuniversiteit Groningen. Farmacovigilantie een voorbeeld voor arbovigilantie? Prof. dr. A.C. van Grootheest Rijksuniversiteit Groningen www.lareb.nl Casus Vrouw, 52 jaar Voorgeschiedenis: Carcinoïd van de long Hypothyreoidie Symptomen

Nadere informatie