LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2014"

Transcriptie

1 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2014 De kabinetsplannen voor 2015 die op Prinsjesdag bekend werden gemaakt, luidden het begin van een stevig lobbytraject in. Duidelijk was dat ouderen qua koopkracht en qua zorg in zwaar weer terecht zouden komen. De Unie KBO richtte haar pijlen daarom op de begroting van de ministeries van Sociale Zaken en van Volksgezondheid. We bestookten de Tweede Kamer met brieven en spraken persoonlijk met Tweede Kamerleden. We voerden gesprekken met ministers en ambtenaren van verschillende ministeries. We verwoordden onze standpunten op radio en t.v. en in opinieartikelen in kranten. Ook dit kwartaal behaalden we een aantal successen op het gebied van zorg, veiligheid en digitalisering. Op het gebied van koopkracht hield de overheid helaas strak vast aan haar eigen beleid en behaalden we nauwelijks resultaat. Ook over de gevolgen van de decentralisering van de zorg blijft de Unie KBO zich grote zorgen maken. We besloten daarom samen met Omroep MAX en de PCOB een Nationaal Meldpunt Ouderenzorg in te stellen, zodat we in 2015 gewapend met feiten en ervaringen die ouderen aandragen de lobby kunnen voortzetten. U leest het allemaal in deze rapportage belangenbehartiging van het vierde kwartaal KOOPKRACHT Koopkracht Onze achterban liet het dit najaar duidelijk merken: we zijn zwaar teleurgesteld in het kabinet. In de begroting van het kabinet voor 2015 gaan ouderen er opnieuw in koopkracht op achteruit. Ten behoeve van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken schreef de Unie KBO een brief aan de Tweede Kamer over de stapeling van kosten in Daarnaast zette de Unie KBO permanent haar sociale media in. Vooral Twitter bleek een goed instrument voor rechtstreekse benadering van Tweede Kamerleden. Ook het NOS-journaal besteedde aandacht aan de zorgen van de Unie KBO over de onevenredig zware achteruitgang van de koopkracht van ouderen. De stapeling van kosten treft vooral ouderen met zorgkosten. De Unie KBO maakt zich grote zorgen of gemeenten deze ouderen gaan compenseren. Het onderwerp koopkracht is helaas nauwelijks aan de orde geweest bij de behandeling van de begroting van SZW in de Tweede Kamer. Ook in de Eerste Kamer was er geen aandacht voor. Dit ondanks de actie van de Unie KBO Stop de stapeling. Tegemoetkoming koopkracht Op 30 oktober konden we onze achterban berichten over een positief resultaat van onze lobby: mensen met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van 100 per echtpaar of 70 voor alleenstaanden. Landelijke belangenbehartiging Unie KBO, vierde kwartaal 2014 pagina 1 van 7

2 Inkomensondersteuning AOW Het kabinet stuurde een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om AOW-ers op een nieuwe manier te ondersteunen in hun inkomen. Het kabinet stelde voor de AOW-tegemoetkoming te schrappen en in plaats daarvan een AOW-inkomensondersteuning in te stellen. De hoogte van deze AOWondersteuning zou dan afhankelijk moeten zijn van het aantal jaren dat men AOW heeft opgebouwd. Hoe lager de AOW-opbouw, hoe lager de ondersteuning. Veel ouderen met een onvolledige AOW - vooral met een inkomen net boven het sociaal minimum - komen er in dit nieuwe voorstel slecht vanaf. De Unie KBO pleitte begin oktober bij de Tweede kamer om deze nieuwe wet alleen te laten gelden voor nieuwe gevallen. Degenen die nu al onder de huidige regeling voor inkomensondersteuning vallen, moeten ook in de toekomst kunnen rekenen op een ondersteuning die los staat van AOW-opbouw. De Tweede Kamer heeft ons pleidooi niet overgenomen en heeft het wetsvoorstel aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, waar de Unie KBO opnieuw haar pleidooi heeft neergelegd. Belastingplan 2015 De staatssecretaris van Financiën stelde in een voorstel aan de Tweede Kamer over het belastingplan 2015 voor om de ouderentoeslag en de ouderenkorting per 1 januari 2016 te schrappen. In een brief aan de Tweede Kamer liet de Unie KBO weten dat de suggestie van de staatssecretaris dat de ouderentoeslag en de ouderenkorting een extraatje waren voor ouderen, niet klopte. De ouderenkorting (vroeger ouderenaftrek genoemd) was een pleister op de wonde voor het bevriezen van de AOW in De ouderentoeslag is in het leven geroepen om nadelige effecten van fiscale maatregelen voor ouderen te compenseren. De Tweede Kamer heeft het belastingplan desondanks geaccepteerd en een motie voor handhaving van de ouderentoeslag afgewezen. Ook de daaropvolgende lobby richting Eerste Kamer had geen succes. Deze keurde half december het belastingplan goed. Pensioenen Dit kwartaal lobbyde de Unie KBO samen met andere organisaties van ouderen en jongeren en met de vakbonden tegen voorstellen van de overheid voor een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenen. De voorstellen van de overheid bieden de pensioenfondsen, ook de gezonde pensioenfondsen, minder ruimte om de pensioenen te indexeren. De staatssecretaris wil een schijnzekerheid creëren die slecht zal uitpakken voor ouderen én voor jongeren. In de aanloop naar de besluitvorming in de Tweede Kamer lieten we deze kritiek horen in enkele demonstraties van de ouderenorganisaties samen met de vakbonden. Vergeefs. Met kleine aanpassingen op aandringen van de oppositie nam de Tweede Kamer de voorstellen aan. Vervolgens richtte onze lobby zich op de Eerste Kamer. We stuurden een brief met onze kritiek en een grote lijst vragen en suggesties naar de senatoren. We deden ons standpunt uit de doeken tijdens een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer. Op 2 december kwamen 500 ouderen samen in de Nieuwe Kerk, waar jong en oud hun problemen met het nieuwe toetsingskader uit de doeken deden. Onze lobby droeg bij aan vele goede vragen door Eerste Kamerleden aan de bewindspersoon, staatssecretaris Klijnsma. Desondanks stemde de Eerste Kamer half december in met het nieuwe toetsingskader. Landelijke belangenbehartiging Unie KBO, vierde kwartaal 2014 pagina 2 van 7

3 LANGDURIGE ZORG Begrotingsbehandelingen In de tweede helft van november sprak de Tweede Kamer over de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid. In een brief aan de Tweede Kamer eisten de Unie KBO samen met een groot aantal organisaties voor cliënten, patiënten en mantelzorgers een aantal maatregelen, dat tot doel heeft om de kwaliteit en de continuïteit van zorg te verbeteren. Er moet meer transparantie komen waar het geld van de zorg aan wordt besteed. Er moeten faciliteiten geboden worden die het ouderen makkelijker maakt langer thuis te wonen. De zorg moet betaalbaar blijven. Ook drongen we aan om de decentralisatie van de zorg zorgvuldig uit te voeren en ook op lokaal niveau te garanderen dat zorg en ondersteuning doorloopt. Er moet een goed lokaal mantelzorgbeleid komen. Faciliteiten moeten het ouderen mogelijk maken om op een goede manier langer zelfstandig thuis te wonen. En ouderen moeten kunnen rekenen op onafhankelijke clientondersteuning en moeten inspraak hebben bij de veranderingen. Het belangrijkste resultaat van deze lobby is dat de Tweede Kamer een amendement aan nam om landelijke vrijwilligersorganisaties die onafhankelijke informele cliëntondersteuning bieden, te financieren. Een motie die zich toespitste op de financiering van vrijwillige ouderenadvisering van de ouderenorganisaties heeft het helaas niet gehaald. Ook een motie dat ziekenhuizen seniorvriendelijk moeten zijn, heeft het niet gehaald. Wel heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat er meer geld uitgetrokken moet worden voor ondervoeding van ouderen, een probleem dat de Unie KBO bij herhaling bij de politiek heeft aangekaart. Wmo 2015 De decentralisatie van de zorg naar de WMO hield in het najaar de gemoederen bezig. De Unie KBO schreef op 1 oktober samen met andere maatschappelijke organisaties een brief aan de Tweede Kamer over de invoering van de WMO in We eisten betere informatievoorziening en een garantie van continuïteit van zorg en ondersteuning. We spraken onze zorgen uit over de haalbaarheid van een verantwoorde invoering. Een aantal gemeenten liep achter met beleidsvorming en zorginkoop. Tot slot vroegen we de Tweede Kamer in onze brief om volgend jaar te gaan toetsen hoe gemeenten het doen. Succesvol was de lobby voor minder bezuiniging op huishoudelijke hulp. Het kabinet stelde voor 2015 en 2016 aan gemeenten 75 miljoen euro extra beschikbaar voor huishoudelijke hulp. Gezien de berichten uit het land over het verlagen of schrappen van uren huishoudelijke hulp zullen KBOafdelingen sterk moeten lobbyen bij gemeenten om dit geld ook daadwerkelijk in te zetten waar het voor bestemd is. De directeur van de Unie KBO kwam met regelmaat in het nieuws over de invoering van de WMO, onder andere via het radioprogramma Dit is de dag (Radio 1). Mantelzorg Als gevolg van de decentralisering van de zorg worden lokale besturen verantwoordelijk voor de ondersteuning van en blijken van waardering voor mantelzorgers in hun gemeenten. De Unie KBO riep de gemeenten op om te zorgen voor een goed beleid voor de vaak overbelaste mantelzorgers die een centrale rol spelen in de zorg. Wij adviseerden gemeenten dringend om in de vorm van een vakantiecheque voldoende financiën in te zetten voor vervangende mantelzorg, zodat mantelzorgers ook echt van huis weg kunnen. Mantelzorgers kunnen met die cheque enkele weken per jaar Landelijke belangenbehartiging Unie KBO, vierde kwartaal 2014 pagina 3 van 7

4 zogenaamde respijtzorg kunnen inkopen. Deze cheque komt dan in de plaats van het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Het advies van de Unie KBO heeft ervoor gezorgd dat journalisten bij gemeenten onderzocht hebben op welke wijze het beleid op het gebied van mantelzorgondersteuning gestalte kreeg. Lokaal beleid voor mantelzorg is vaak nog onduidelijk. Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Al in de laatste maanden van 2014 tekenden zich de gevolgen van de decentralisatie af. Onze achterban gaf signalen af over het zonder meer stopzetten van huishoudelijke hulp, hoge premies voor de zorgverzekering, onbetaalbare zorgkosten, veel onzekerheid vanwege slechte voorlichting en onvoorbereide gemeenten. Voor onze lobby over deze ontwikkelingen is een goed inzicht in de knelpunten nodig. De Unie KBO opende 1 december samen met Omroep MAX en de PCOB het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg, waar ouderen, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg én zorgverleners kunnen aangeven hoe de veranderingen het dagelijks leven beïnvloeden. In de eerste maand reageerden al ruim 400 mensen. Het meldpunt loopt tot eind maart. Daarna zullen de resultaten van alle meldingen gepresenteerd worden. De programma's van Omroep Max (zoals Meldpunt Max) maar ook andere omroepen besteedden aandacht aan het meldpunt. De directeur van de Unie KBO, Manon Vanderkaa, kwam meerdere malen op radio en t.v., onder andere bij de programma s van Omroep MAX en op radio 1 De Ochtend. Kwaliteit in verpleeghuizen In een artikel in diverse regionale kranten van 21 november riep Manon Vanderkaa zorginstellingen op om naar bewoners en hun familie te luisteren als ze hun kwaliteit willen verbeteren. Stop met het invullen van ellenlange vragenlijsten en het bijhouden van het protocollenboek, maar neem ouderen en hun familie als graadmeter, aldus de directeur van de Unie KBO. Bovendien heeft de Unie KBO een brief met dezelfde strekking aan de Kamerleden gestuurd voor het debat over de kwaliteit van verpleeghuizen in de Tweede Kamer. Deze activiteiten hadden resultaat. Kamerlid Otwin van Dijk van PvdA diende een motie in over meer betrokkenheid van ouderen en mantelzorgers. Deze motie is aangenomen. Wijkverpleegkundigen Berichten over een tekort aan HBO-verpleegkundigen op korte en op lange termijn waren de aanleiding voor een pittige brief van de Unie KBO aan de Tweede Kamer. De Unie KBO heeft zich jarenlang hard gemaakt voor een centrale rol van wijkverpleegkundigen in de ouderenzorg thuis. Deze lobby is succesvol geweest. De wijkverpleegkundige krijgt weer een centrale rol en de financiering van de wijkverpleegkundige valt buiten het eigen risico. Maar dan moeten er wel voldoende deskundige mensen beschikbaar zijn. De Unie KBO wil dat de Tweede Kamer een actieplan opstelt om ervoor te zorgen dat er straks voldoende wijkverpleegkundigen beschikbaar zijn. Niet-reanimeerpenning Na twee jaar lobby heeft minister Schippers van VWS toegezegd de mogelijkheden voor een neutrale niet-reanimeerpenning te gaan onderzoeken. Een penning is een sterker middel dan een nietreanimeerverklaring, omdat zo n penning bij een ongeval buitenshuis beter zichtbaar is. De enige erkende niet-reanimeerpenning wordt nu uitgegeven door de NVVE, de Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde en is daardoor niet beschikbaar voor de 85% van de KBO-leden die volgens Landelijke belangenbehartiging Unie KBO, vierde kwartaal 2014 pagina 4 van 7

5 een onderzoek van de Unie KBO geen lid willen worden van de NVVE. In januari heeft de Unie KBO opnieuw overleg over de realisatie van een neutrale niet-reanimeerpenning. Levenseinde Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, heeft op 29 oktober een constructief gesprek gevoerd met de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid over vraagstukken rond het levenseinde. Hierbij is gesproken over een bredere insteek van bewustwording van het levenseinde dan enkel via zorg of de medische kant. Volgens de Unie KBO neemt een medisch perspectief te snel de aandacht weg van aandacht voor de hele mens. De directeur vertelde de politieke vertegenwoordigers wat er in KBOafdelingen gebeurt in het kader van onze projecten Voltooid leven in gesprek en Omgaan met verlies. MEDISCHE OUDERENZORG EN PREVENTIE Kwaliteit van zorg in ziekenhuizen Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis van de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM krijgt steeds meer invloed. Het Algemeen Dagblad publiceerde begin oktober een lijst met Top 100 ziekenhuizen. En gebruikte daarbij voor het eerst ook het keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuis om de kwaliteit van ziekenhuizen te meten. Een doorbraak in onze lobby voor seniorvriendelijke ziekenhuizen. Ook RTL4 schonk aandacht aan het keurmerk. Vrije artsenkeuze Minister Schippers van Volksgezondheid wilde artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aanpassen. Dit artikel waarborgt de vrije artsenkeuze. Zorgverzekeraars zijn volgens artikel 13 verplicht om bij zorg door niet-gecontracteerde zorgverleners een deel van de kosten te vergoeden. De minister wil echter dat niet de patiënt maar zorgverzekeraars de zorg uitkiezen, omdat zorgverzekeraars volgens haar in staat zijn te selecteren op kwaliteit. De Unie KBO was tegen dit voorstel van Schippers omdat het patiënten regie ontneemt, de zorg verder van huis brengt en er bovendien op dit moment nog te weinig transparantie is over goede ouderenzorg. De Tweede Kamer nam het voorstel van de minister desondanks aan. Goedkeuring in de Eerste Kamer werd voorkomen door tegenstemmen van enkele PvdA-senatoren. Dat veroorzaakte een patstelling tussen de coalitiepartners op dit dossier. Deze patstelling was eind december nog niet opgelost. Medicatiebeoordeling Goede medicatiebeoordeling voorkomt jaarlijks vele duizenden ziekenhuisopnamen van ouderen door verkeerd medicijngebruik. Daarom voert de Unie KBO onophoudelijke actie op dit punt. In het najaar schreef de Unie KBO twee brieven naar de Tweede Kamer: een samen met de Patiëntenfederatie NPCF en een samen met de KNMP, de brancheorganisatie voor apothekers. Op 12 december overhandigde directeur Manon Vanderkaa de resultaten van een onderzoek van de Unie KBO over medicatieboordeling aan minister Schippers van Volksgezondheid. De minister onderschrijft het belang van de medicatiebeoordeling en zal dit in haar ministerie op de agenda zetten. De minister nam zelf het initiatief om af te spreken dat zij in 2015 opnieuw met de Unie KBO overlegt over de medicatiebeoordeling. Landelijke belangenbehartiging Unie KBO, vierde kwartaal 2014 pagina 5 van 7

6 Een ander resultaat van de lobby van de Unie KBO is het besluit dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2015 toezicht gaat houden op de medicatieveiligheid van ouderen. VEILIGHEID Veilig thuis Minister Opstelten van Veiligheid bezocht op 8 oktober de honderdste voorlichtingsbijeenkomst van de KBO voor senioren over een veilig thuis. Ouderen kregen in deze bijeenkomst praktisch advies om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van overvallen, babbeltrucs en internetcriminaliteit. De minister zag met eigen ogen hoeveel ouderen zelf kunnen doen om hun veiligheid te vergroten. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat moeten ze ook veilig kunnen doen, vindt de Unie KBO. Wij werken daar aan door de voorlichtingsbijeenkomsten en door praktische veiligheidsadviezen op maat aan huis. Onze inspanningen op dit beleid bleven niet onopgemerkt, getuige de media-aandacht van onder andere Trouw, Parool, het Algemeen Dagblad en RTL 4. Betrokkenheid als wapen tegen geweld Cijfers van het CBS over toegenomen geweld in de vorm van mishandeling en bedreiging waren aanleiding voor een artikel van de Unie KBO in regionale kranten over middelen om dit geweld tegen te gaan. Naast een campagne tegen geweld met voorlichting en training moet er volgens de Unie KBO ook aandacht zijn voor de redenen van geweld. In een maatschappij waarin eigenwaarde een belangrijk goed is geworden, zullen mensen ook eerder in die eigenwaarde worden gekrenkt. De gelijktijdige individualisering vergroot de kans op geweld. De Unie KBO vindt dat burgers en overheid meer moeten investeren in betrokkenheid. Juist die betrokkenheid kan een rol spelen bij het voorkomen van geweld. DIGITALISERING Inspraak digitale overheid De overheid streeft ernaar om alle communicatie tussen overheid en burger vanaf 2017 digitaal te laten verlopen. De Unie KBO is van mening dat alle ouderen moeten kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. Nu de overheid haar diensten steeds meer online aanbiedt, vinden wij dat de overheid rekening moet houden met personen die minder digitaal vaardig zijn. De Volkskrant maakte melding van ons standpunt. Een Klankbordgroep Gebruikers e-overheid begeleidt de overgang naar de e-overheid. De Unie KBO drong er bij Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op aan om ook ouderen in de klankbordgroep zitting te laten hebben. Dit kreeg gehoor: de Unie KBO neemt namens haar leden deel aan de klankbordgroep. We zullen daarin meer aandacht vragen voor een vangnet voor digibeten, onder wie veel ouderen. Digitalisering Belastingdienst De Belastingdienst heeft een voorschot genomen op de plannen van de overheid en heeft eind oktober aangekondigd dat de communicatie tussen Belastingdienst en burgers in de nabije toekomst alleen digitaal zal geschieden. De blauwe enveloppen zullen verdwijnen. De Unie KBO liet de Landelijke belangenbehartiging Unie KBO, vierde kwartaal 2014 pagina 6 van 7

7 Belastingdienst weten dat digitale communicatie prima is, maar alleen als de ontvanger het ook daadwerkelijk kan ontvangen. Zestig procent van alle senioren boven de 76 jaar heeft geen internet. Deze senioren en een kwart van de mensen tussen 65 en 75 jaar kunnen geen post van de Belastingdienst meer ontvangen als de blauwe enveloppe verdwijnt. Wij pleitten voor het vooralsnog handhaven van de papieren communicatie en voor het realiseren van een vangnet DigiD voor niet-digivaardigen, waarbij de belasting-invulhulpen van de ouderenorganisaties ingezet worden als digitale postbezorgers. Kleine verbeteringen voor reizen met het openbaar vervoer Mede door de Unie KBO zijn vanaf 1 oktober enkele verbeteringen doorgevoerd die het reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker maken. Een belangrijke wijziging is de betere vindbaarheid van de eenmalige chipkaart op de NS-kaartautomaat. Ook de knop Samenreiskorting is beter vindbaar. Vanaf nu kunnen reizigers bij de NS-kaartautomaat of Servicebalie producten ook vooraf laden op hun OV-chipkaart. Papieren treinkaartje met een chip De Unie KBO stelde begin oktober de Tweede Kamer op de hoogte van de negatieve ervaringen van oudere reizigers met de eenmalige OV-chipkaart en pleitte nog een keer voor een volwaardig alternatief voor de vroegere papieren kaartjes, waar iedereen mee uit de voeten kan. Het grootste probleem bij de eenmalige OV-chipkaarten (papieren kaartjes met een chip) is dat men eraan moet denken om in en om uit te checken. Wie dat niet doet moet een boete betalen. En dat terwijl men toch betaald heeft voor dit kaartje. De Unie KBO pleit ervoor dat de boete afgeschaft wordt, maar vindt ook dat het verplicht in- en uitchecken van de eenmalige chipkaart moet worden afgeschaft. In januari zal bekend worden of dit pleidooi resultaat had. Geldautomaten dichtbij Eerder berichtten we al over onze lobby tegen het verdwijnen van geldautomaten. De Unie KBO liet de overheid en de banken weten dat de norm van 5 kilometer hemelsbreed als geoorloofde afstand tot een geldautomaat voor veel ouderen een onoverbrugbare afstand is. Mede op aandringen van de Unie KBO zegde een aantal banken in het najaar toe een proef te starten om geldautomaten dichterbij te brengen. Voorwaarde was wel dat de toezichthouder en mededingingsautoriteit geen bezwaar hadden tegen deze proef. Banken mogen namelijk onderling geen afspraak maken over plaatsing van hun geldautomaten om mededingingsredenen. De Unie KBO vindt dat onwenselijk, want we zien met name in het buitengebied te veel automaten verdwijnen. Als banken onderling hun plaatsingsbeleid afstemmen, zijn de problemen opgelost. Het totaal aantal geldautomaten van alle banken is ruim voldoende, maar de spreiding is niet optimaal. Op 18 december heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten geen bezwaar te hebben, dus kan de proef in Zeeland starten. Landelijke belangenbehartiging Unie KBO, vierde kwartaal 2014 pagina 7 van 7

Editie 11, jaargang 4 13 juni 2017

Editie 11, jaargang 4 13 juni 2017 Editie 11, jaargang 4 13 juni 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen op www.kbo.nl

Nadere informatie

VOORTGANG LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO 2013

VOORTGANG LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO 2013 VOORTGANG LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO 2013 15 november tot 31 december 2013 Dit overzicht bevat een selectie van de belangrijkste belangenbehartigingactiviteiten van de Unie KBO. Een aantal

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2014

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2014 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2014 De belangenbehartiging lag deze zomer bepaald niet stil. Het besluit van de Eerste Kamer begin juli over de WMO 2015 vroeg om een

Nadere informatie

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de Unie KBO in haar belangenbehartiging opnieuw veel tastbare resultaten behaald.

Nadere informatie

Editie 9, jaargang 1 21 oktober 2014

Editie 9, jaargang 1 21 oktober 2014 KBO Nieuws Editie 9, jaargang 1 21 oktober 2014 Dit is de 9 e editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl. Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nadere informatie

Voortgang belangenbehartiging Unie KBO 2013 15 september tot 15 november 2013

Voortgang belangenbehartiging Unie KBO 2013 15 september tot 15 november 2013 Voortgang belangenbehartiging Unie KBO 2013 15 september tot 15 november 2013 Dit overzicht bevat een selectie van de belangrijkste belangenbehartigingactiviteiten van de Unie KBO. In de tekst is regelmatig

Nadere informatie

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532

INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad INFO 2014-9 Banknummer: NL02RABO0149392532 Voorzitter Secretaris Penningmeester Ledenadmin. Vicevoorzitter Mevr. M.Gartz Dhr. J.N.Fox Dhr. H. v.d.heijden Dhr.

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2015

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2015 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2015 Ook in het vierde kwartaal van 2015 draaide de belangenbehartiging van de Unie KBO op volle toeren. Op al onze speerpunten (geld,

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

Seniorvriendelijke Ziekenhuizen Seniorvriendelijke Ziekenhuizen De afgelopen maanden kwamen grote verschillen in kankerzorg in het nieuws. Minder bekend is dat oudere met meerdere aandoeningen tegelijkertijd in het ene ziekenhuis beter

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2015

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2015 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2015 Een rustige zomer? Niet voor de Unie KBO! Ook in juli, augustus en september waren de belangenbehartigers volop actief op al onze

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS,

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS, De leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS Plaats en datum: Utrecht, 4 november 2010 Kenmerk: B 6275 Z&W/AV/HS Onderwerp: Begrotingsbehandeling VWS Churchilllaan 11, 4 e etage Postbus 2069 3500 GB Utrecht

Nadere informatie

Editie 6, jaargang 3 30 maart 2016

Editie 6, jaargang 3 30 maart 2016 KBO Nieuws Editie 6, jaargang 3 30 maart 2016 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2015

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2015 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2015 De landelijke belangenbehartiging werd in de eerste maanden van 2015 op dezelfde voortvarende manier ter hand genomen als in 2014.

Nadere informatie

KBO Nieuws. Belastingplan géén verbetering voor ouderen. Honderden reacties Meldpunt Dag blauwe envelop. Groei verkeersgewonden: fiets veilig!

KBO Nieuws. Belastingplan géén verbetering voor ouderen. Honderden reacties Meldpunt Dag blauwe envelop. Groei verkeersgewonden: fiets veilig! KBO Nieuws Editie 21, jaargang 2 24 november 2015 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2014 IN DE MEDIA

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2014 IN DE MEDIA LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO VOORTGANGSRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2014 IN DE MEDIA In het eerste kwartaal besteedde de Unie KBO veel aandacht aan de zichtbaarheid van de Unie KBO in de landelijke

Nadere informatie

Ouderen verwachten niet dat hun kinderen helpen

Ouderen verwachten niet dat hun kinderen helpen Ouderen verwachten niet dat hun kinderen helpen De overheid wil dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met meer zorg van familie en bekenden. De vraag is of dat gaat lukken. Manon Vanderkaa,

Nadere informatie

Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017

Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017 KBO Nieuws Editie 1, jaargang 4 10 januari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer lezen

Nadere informatie

Unie KBO wil vakantiecheque voor mantelzorgers Zilveren Kruis Achmea opent website over langdurige zorg Zicht op neutrale niet-reanimerenpenning

Unie KBO wil vakantiecheque voor mantelzorgers Zilveren Kruis Achmea opent website over langdurige zorg Zicht op neutrale niet-reanimerenpenning KBO Nieuws Editie 11, jaargang 1 25 november 2014 Dit is de 11 e editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO RAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2016 Het jaar 2016 is voor de KBO goed begonnen. In januari, februari en maart gingen er volop brieven naar de Tweede Kamer, waren we aanwezig

Nadere informatie

KBO Nieuws. 195 inbraken per dag; dat kan minder. Thuiszorg failliet? VUT-ters, let op! Overbruggingsuitkering AOW

KBO Nieuws. 195 inbraken per dag; dat kan minder. Thuiszorg failliet? VUT-ters, let op! Overbruggingsuitkering AOW KBO Nieuws Editie 20, jaargang 2 10 november 2015 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO-leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (2017Z11100).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg (2017Z11100). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie

Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015. Vragen & discussie Veranderingen in ons zorgstelsel per 1 januari 2015 Vragen & discussie Aanleiding tot veranderingen? De zorgkosten stijgen onrustbarend. Maar is de Zorg daardoor ook verbeterd? Nee, daarom.. Oplossingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Voorafgaand aan de Ledenraad bijeenkomst zal een mededelingenblad worden verstrekt met (relevante) actuele ontwikkelingen.

Voorafgaand aan de Ledenraad bijeenkomst zal een mededelingenblad worden verstrekt met (relevante) actuele ontwikkelingen. MEDEDELINGEN Datum 6 november 2014 Van landelijk bestuur Aan Mededelingen aan Ledenraad Betreft Overzicht activiteiten op het terrein van (collectieve) belangenbehartiging Onderstaand wordt een (beknopt)overzicht

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

2015Z Antwoord. Antwoord

2015Z Antwoord. Antwoord 2015Z21955 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën over het verdwijnen van de blauwe envelop, het gebruik van de berichtenbox en de ouderenservice

Nadere informatie

Utrecht, 9 november Geachte heer Van Rijn,

Utrecht, 9 november Geachte heer Van Rijn, Utrecht, 9 november 2014 Geachte heer Van Rijn, De discussie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg voeren we in Nederland jaar na jaar. De aangrijpende verhalen van bewoners en mantelzorgers maken steeds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste Commissie voor VWS Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. begroting VWS 2017

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste Commissie voor VWS Postbus EA 'S-GRAVENHAGE. begroting VWS 2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste Commissie voor VWS Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE begroting VWS 2017 2-11-2016 16-0215/DK/HvB Dorien Kloosterman, d.kloosterman@iederin.nl 1 Geachte leden van

Nadere informatie

VASTE KAMERCOMMISSIE VWS

VASTE KAMERCOMMISSIE VWS VASTE KAMERCOMMISSIE VWS Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Utrecht, 12 november 2014 ons kenmerk 2014-120 voor informatie Marijke Hempenius, Iederin m.hempenius@iederin.nl uw kenmerk onderwerp Nic Vos

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014

DIRECTIEVERSLAG 2014 DIRECTIEVERSLAG 2014 INLEIDING De Unie KBO heeft in 2014 een aantal grote stappen voorwaarts gezet op weg naar een nog krachtigere organisatie. Inspanningen om onze zichtbaarheid te versterken hebben veel

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Handen af van onze ouderen

Handen af van onze ouderen Handen af van onze ouderen Initiatiefvoorstel Partij van de Ouderen Diemen "Handen af van onze ouderen" Initiatiefvoorstel Partij van de Ouderen Diemen 1. Inleiding: Ouderenmishandeling, een onderschat

Nadere informatie

Rapportage landelijke belangenbehartiging

Rapportage landelijke belangenbehartiging Rapportage landelijke belangenbehartiging Derde kwartaal 2017 incl. formatieperiode Voor u ligt de rapportage landelijke belangenbehartiging van KBO-PCOB over het derde kwartaal van 2017 inclusief de formatieperiode.

Nadere informatie

Editie 7, jaargang 1 23 september 2014

Editie 7, jaargang 1 23 september 2014 KBO Nieuws Editie 7, jaargang 1 23 september 2014 Dit is de 7 e editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl. Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nadere informatie

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier.

Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging ANBO. Hoofdredacteur Margo Brands. Afmelden? Klik hier. Onderwerpen nieuwsbrief mantelzorg special 2011: Algemeen... 1 10 november: Dag van de mantelzorg...

Nadere informatie

VOORTGANG BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO, JANUARI TOT HALF MAART 2013

VOORTGANG BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO, JANUARI TOT HALF MAART 2013 VOORTGANG BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO, JANUARI TOT HALF MAART 2013 Deze notitie geeft een overzicht van de activiteiten die de Unie KBO de eerste tweeëneenhalve maand van 2013 uitgevoerd heeft in het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2016 Kamervragen 2016Z04425

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2016 Kamervragen 2016Z04425 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Stop het graaien bij kwetsbare ouderen

Stop het graaien bij kwetsbare ouderen Stop het graaien bij kwetsbare ouderen Initiatiefvoorstel Partij van de Ouderen Amsterdam "Stop het graaien bij kwetsbare ouderen" Initiatiefvoorstel Partij van de Ouderen Amsterdam 1. Inleiding: Ouderenroof,

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Ouderen in veilige handen. voor Lize. 17 maart 2013 Yvonne Heygele

Ouderen in veilige handen. voor Lize. 17 maart 2013 Yvonne Heygele Ouderen in veilige handen voor Lize 17 maart 2013 Yvonne Heygele Wat komt bij u op bij het begrip: ouderenmishandeling? Wat is ouderenmishandeling? Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Almere laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Almere laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Almere.

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal

De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal De patiënt centraal van meldpunt naar mijlpaal Ir. Titia Lekkerkerk oktober 2011 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Een koepel van patiëntenorganisaties 2 Wat doen we? Samen met lidorganisaties

Nadere informatie

Stop het graaien bij kwetsbare ouderen

Stop het graaien bij kwetsbare ouderen Stop het graaien bij kwetsbare ouderen Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag en de Partij van de Ouderen Amsterdam "Stop het graaien bij kwetsbare ouderen" Initiatiefvoorstel Groep

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 september 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015

Basiscursus Wmo voorjaar de Wmo 2015 Basiscursus Wmo voorjaar 2015 de Wmo 2015 Decentralisaties Veel taken overgegaan naar gemeente en Wmo Veel bevoegdheden naar gemeente Wmo heeft fundamenteel andere insteek bij invloed van burgers op beleid

Nadere informatie

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint Mezzo is de landelijke vereniging van en voor mantelzorgers en anderen die op vrijwillige basis zorg verlenen aan hun naasten. Dat het belangrijk is dat wij bestaan in 2014 is nog eens extra onderstreept

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief)

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief) Over de auteur Dr. Joost Naafs is directeur van ViaZorg: een organisatie werkzaam voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen, op de terreinen Personeel, Arbeid en Organisatie. Hij heeft gedurende een

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2015

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2015 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2015 Ook in het tweede kwartaal van 2015 werd er door de Unie KBO weer hard gewerkt aan het behartigen van de belangen van haar leden.

Nadere informatie

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Sittard-Geleen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Inzet wijkverpleegkundige redt levens

Inzet wijkverpleegkundige redt levens Inzet wijkverpleegkundige redt levens Ruim 30 procent van de ouderen die acuut worden opgenomen in een ziekenhuis, overlijdt binnen drie maanden na ontslag. Als wijkverpleegkundigen worden ingeschakeld

Nadere informatie

LHv-Lobby: WAt valt er nog te Winnen? EINDSPRINT WETSvERNIEUWINGEN

LHv-Lobby: WAt valt er nog te Winnen? EINDSPRINT WETSvERNIEUWINGEN LHV-Lobby 13 T EK S T: CO R I EN L A M B R E G T S E // B EELD: H O L L A N D S E H O O G T E LHv-Lobby: WAt valt er nog te Winnen? EINDSPRINT WETSvERNIEUWINGEN 2015 In den Haag wordt een laatste sprint

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de misstanden van zorgbureau SPV (2011Z20649).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de misstanden van zorgbureau SPV (2011Z20649). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2016 In de vorige rapportage belangenbehartiging schreven wij dat het jaar 2016 voor de afdeling belangenbehartiging van de KBO goed begonnen

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Maastricht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Maastricht laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Maastricht laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Maastricht.

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Vragen van het Kamerlid Crone (PvdA)

Vragen van het Kamerlid Crone (PvdA) Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 december 2006 FM 2006-02950 U Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Cultureel ondernemerschap in de knel?

Cultureel ondernemerschap in de knel? Arti et Amicitiae, debat 1 december 2012 Cultureel ondernemerschap in de knel? Mediane inkomen zzp ers in 2010 is ruim 21.000 (bron CBS) 61% zzp ers heeft een winst tot 20.000 (cijfers Belastingdienst

Nadere informatie

6/18/2013 NVWA VIDE IGZ ILT ONDERWIJS SZW 1

6/18/2013 NVWA VIDE IGZ ILT ONDERWIJS SZW 1 NVWA VIDE IGZ ILT ONDERWIJS SZW 1 ARK ACM NVWA natuur NVWA Gewas NVWA Horeca NVWA Roken 2 RWS RWS WIS Voorbeelden van inspectietweets. Is de afzender herkenbaar, goede tweets? Met of zonder #? College

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand

Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Toetsingskader Wmo-toezicht Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand 1.1 De cliënt krijgt ondersteuning die onvoldoende

Nadere informatie

De vergrijzing in Nederland. Presentatie Joop Blom - 25 november 2015 2

De vergrijzing in Nederland. Presentatie Joop Blom - 25 november 2015 2 De vergrijzing in Nederland Presentatie Joop Blom - 25 november 2015 2 Gemiddelde zorgkosten per volwassene 2015 2016 Nominale premie zorgverzekering 1158 1243 (verwachte stijging!) Inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO-PCOB

LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO-PCOB LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING KBO-PCOB RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2016 Vanaf 1 januari 2017 is het eindelijk zover: KBO en PCOB gaan samen verder. In aanloop naar dat moment hebben we de afgelopen maanden

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Ruimte voor vrijwilligerswerk

Ruimte voor vrijwilligerswerk Ruimte voor vrijwilligerswerk 2013 Jaaroverzicht Voor het vrijwilligerswerk was 2013 een spannend jaar met onder meer ontwikkelingen rondom de Participatiewet, de Werkloosheidswet en de nieuwe Wet maatschappelijke

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie