Omzendbrief 131 quater (ns) betreffend Gerechtskosten in strafzaken. Update. Indexering van de tarieven voorzien in bijlage. De Minister van Justitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief 131 quater (ns) betreffend Gerechtskosten in strafzaken. Update. Indexering van de tarieven voorzien in bijlage. De Minister van Justitie"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Diensl Gerechtskosten in strafzaken Walerloolaan Brussel TEL FAX _:~ CONTACT Gerda POPLEU, Adviseur wnd. ""- TEL FAX ADRES Waterloolaan 115, 1000 Brussel DATUM 31 januari 2013 ONZE REF. KOPIJ UWREF. BETREFT Omzendbrief 131 quater (ns) betreffend Gerechtskosten in strafzaken. Update. Indexering van de tarieven voorzien in bijlage. De Minister van Justitie Aan mijnheer de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, mijnheer de procureur - generaal bij het Hof van Cassatie, de heren eerste voorzitters van de hoven van beroep, de dames en heren eerste voorzitters van de arbeidshoven, de dames en heren procureurs-generaal bij de hoven van beroep, mijnheer de federale procureur ter attentie van de dames en heren magistraten-korpschef de dames en heren hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen, griffiers en parketsecretarissen. Samenvatting: Deze omzendbrief strekt ertoe de magistraten te informeren over de indexatie van de tarieven toepasselijk in 2013_ 1/2.be

2 Federale Overheidsdienst Justitie Vorige referenties Omzendbrief nr 131 van 22 januari Omzendbrief nr 131 bis van 27 januari Omzendbrief nr 131 tervan 19 januari Context U vindt hierbij de aangepaste bijlage die de tarieven van de gerechtskosten voor 2013 vermeldt. Zoals reeds bepaald in de omzendbrief nr 131 van 22 januari 2009, geef ik de toestemming om de tarieven, vermeld in de bijlage 1 van bovenvermelde omzendbrief, te overschrijden, met de maximumbedragen voorzien in de hierbij gevoegde bijlage. Inwerkingtreding Huidige omzendbrief is onmiddellijk van toepassing vanaf 1 januari Met bijzondere hoogachting, De Minister, Get. Annemie TURTELBOOM. 2/2.be

3 Service public fédéral Justice Direction générale de I'organisation judiciaire Service Frais de Jus!ice 115 boulevard de Waterloo 1000 Bruxelles TEL FAX CONTACT TEL FAX E~MAIL ADRESSE DATE NOTRE REF. COPIE Celette DEWACHE,expert financier f.f. 02/ / Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles 31 janvier2013 VOTRE REF. abjet Circulaire 131 quater (ns) concernant les Frais de Justice en matière répressive. Mise à jour. Indexation des tarifs prévus à I'annexe. Le Ministre de la Justice à Monsieur Ie premier président de la Cour de Cassation, Monsieur Ie procureur général près la Cour de Cassation, Messieurs les premiers présidents des cours d'appel, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours du travaii, Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, Monsieur Ie procureur fédéral À I'attention de Mesdames et Messieurs les magistrats chefs de corps, Mesdames et Messieurs les greffiers en chef et secrétaires en chef, les greffiers et les secrétaires de parquet. Résumé: Cette circulaire a pour but d'inlormer les magistrats de I'indexation des tarils applicables en Rélérence précédente : Circulaire n 131 du 22 janvier Circulaire n 131 bis du 27 janvier 2011 Circulaire n 131 ter du 19 janvier /2.be

4 Service public fédéral Justice Contexte: Vous trouverez ei-joint I'annexe reprenant les tarifs des frais de justice pour J'autorise, comme prévu dans la circulaire 131 du 22 janvier 2009, un dépassement des tarifs mentionnés dans I'annexe 1 de ladite circulaire avec comme maximum autorisé I'annexe indexée ci-jointe, Entrée en vigueur : La présente circulaire est d'application au 1 ee janvier Veuillez agréer, Madame et Messieurs les Premiers Présidents, les Procureurs généraux, Monsieur Ie Procureur fédéral, I'assurance de ma haute considération. Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les greffiers en chef, les secrétaires en chef et les membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, I'assurance de ma considération distinguée. La Ministre : Sé. Annemie TURTELBOOM. 2/2.be

5 .._._,,.. Frais de justice en matière répressive. Annexe à la circulaire ministérielle 131 Quater. Tari(e)f 2013 Gerechtskosten in strafzaken. Bijlage van ministerieel omzendbrief 131 Quater. II~d~~~iiéd~dé]JI~~~~~~i I-Ó::'-157 IKiI~~~i~~~~;'g-;~di~g" r [sectioni:~experts-" '[ÁFDELiNGi=DEsIZÜNDIGEN-'. - Expel1ises médicales HOOFDSTUK I. - Medische expel1ises 1~~~~~:isEXAMENDES------r--"- -"r3t~j~~gl=onderzoekväi\!---'-" Itl~:~~~::~::~:l'::-~:l:;~::::-~:l--I-;~-,~; 'l~e~~~~~~~~f~~~d::d:~z~~i::a:::: ~_..,." ,---_.,,' voor het uitwendig onderzoek van een 2 pour l'examen externe d'un foetus ou foetus ofvan een lijk, wanneer het d'ml cadavre si l'examen a 1ieu plus de 151,12 onderzoek plaats heeft meer dan twee deux jours après la moll dagen na het overlijden " r 3 voor de lijkschouwing, met inbegrip 3 pour I'autopsie d'un cadavre, y van het uitwendig onderzoek van het lijk compris l'examen externe effectué au uitgevoerd op het ogenblik van de moment de l'autopsie, les prélèvements 448,50 lijkschouwing, de diverse prelevementen divers pour examens microscopiques, voor microscopische, toxicologische en toxicologiques, etc., et la fermeture du andere onderzoeken, en het sluiten van corps, par expel1 het lichaam, per deskundige... '--'C i- 4 wanneer de lijkschouwing 4 si l'autopsie du cadavre est prescrite 591,55 voorgeschreven wordt meer dan twee plus de deux jours après celui du décès 5 pour les prélèvements de sang, d'urine ou autres substances, effectués en-dehors d'une autopsie, par nature du prélèvement r::l~i~:~~~~:iii;~t;~l~d'~~~~é~~;j~f~~~;.~i~ 1 7 pour I'autopsie d'un foetus de moins de six mois, y compris I'examen externe... _._"."._._-"._..-_.. _.~----".~--~---"'---,~---,-_._-,~------_. B. 11 est alloué, pour les examens spéciaux dans Ie cadre d'une autopsie, pour la préparation et la dissection détaillée de pièces anatomiques : 1 coeur : coronarographie (N400) IDi~;~~ti~~déi~;Üé~......; _...~--_..._,----- _._-_."-----,._.~._--~ dagen na het overlijden._.._-_... ~-----_..._._-_._-_._--_._..._..._-_.._.._- 5 voor het afzonderen van bloed, van uh.ne ofandere substanties verricht, bmten het kader van de lijkschouwing, per aard van afname 8,33 - lf:s~(~~~~~;~~:f;~~.~~~(~:::l~~t~d~ _.._..._..._..._..._._ voor de lijkschouwing van een foetus 145,67 van minder dan zes maanden met inbegrip van het uitwending onderzoek _... _-,._-~.-'"'._._--~~,--_.,-_.,~._.-._-_.. _--~_._-----,--~.-. B. Er wordt toegekend, voor de speciale onderzoeken verricht in het kader van 293,96 een lijkschouwing, voor de voorbereiding en de gedetailleerde dissectie van anatomische stukken: 1 hart: coronarografie (N400) lio9:<j:,lg~d~icilj~~;:d~dis-;cti;; tête: congélation 65,90 hoofd: invriezing

6 ..,,-----_._-,-_.~-,._ ~--_.--"---"--- rdi~~~~ti~;;dét~iüé~ ~.. rlo9:95~ Ig~d~t~ilï~~;:d~di~~~~ti~. cerveau: formolisation 65, hersenen: fonnolisatie IDi~~~~ti~;;dét~iÜé~ 1 109,95rg~detailleerd~ dissectie.. ~;i~~:~~ti~;;;;;l~~~pïifi~~ti;;;;d~-~-~ - r ~~~,~~_ ~~l~~:'~f~~=~::~~;; _......_ ~_.... ~ _ _...~ autres organes : la dissection détaillée 5 0 andere organen: de gedetailleerde doit être justifiée dans Ie rapport médico- 109,95 dissectie dient verantwoord te worden in légal : het gerechtelijk geneeskundig verslag C. Wanneer de deskundige zich ter C. Lorsque l'expeji se rend sur place pour procéder à un examen externe ou à une autopsie et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir, il est alloué : 23,99 plaatse begeeft om tot een uitwendige schouwing oftot een lijkschouwing over te gaan en deze taak door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil niet kan vervullen, wordt het ereloon op x euro vastgesteld: l~it~~~k~~~~~~~[~:je~... I _ I~~ill~~L=~~~~~~KEN VÄiT rf;~~:~.t:~i~~::~:::::r:i _ I~~~~~ -r~!~~~~~~~~~~~~f~n~:r:o~( _ 1~~::f~;;s~=:~~ïi;;iCJ;;~~~~~ r;~,l~.. r~~;:~::~~~:~~~~-;;;d~l;~~k ~~t ~ ~~~~j~~~itcf~:i::~t~~~~~~:~~~~.~~~,:~ I:~~~I:~{~1:~~0:~~~f~:~~~t~.~11:t " , ,,-,., '.--,- -- ~_.,,-_._---, 4 0 pour une expertise plus approfondie, 4 0 voor een meer diepgaand onderzoek, comprenant par exemple la bestaande onder meer uit de schatting détermination de I'incapacité de travail, van de graad van werkongeschiktheid, Ie mémoire sera établi en conscience, zal de kostenstaat opgemaakt worden selon les taux horaires prévus au chapitre naar geweten, overeenkomstig de IX. uurlonen voorzien in hoofdstuk IX. B. Il est alloué : 1 0 au médecin qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir 2 0 au médecin qui n'a pu eftèctuer sa mission, la personne à examiner ne s'étant pas rendue à sa convocation Section III. - CONSTAT DE L'ETAT D'IVRESSE 23,63 B. Er wordt toegekend: 1 0 aan de dokter die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen 2 0 aan de dokter die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te 16,44 onderzoeken persoon geen gevolg heeft... gegeven aan zijn oproepmg. ~I~~~i~~~:~~V-::N~~~ ~~~:T -- IVAN DRONKENSCHAP......,... un examen c1inique avec ou sans IEr wordt toegekend voor een klinisch I p(jllclti(j?,,(' vemeuse, 1'1 est a11' oue 61,23 met 0f zonder ad erpunctle....

7 _.---,~--.--~-_.- - 1~~g~~T;f::MENSDE r1~~~~~~~I~:~~~~~~~I~~~ A. IJ est alloué : A. Er wordt toegekend: 1 pour Ie prélèvement de sang ou 15,14 1 voor het afnemen van bloed ofurine d'urine sur une personne vivante op een levend persoon 1~:l~I~~~J~~iü~;ti~~d;~~~~é~~i~f~~~:~;~--r--~~;~--~~~~~~~~;:-~~~i~~~~:~(~:~~:~;~d;;--- 3 pour I'examen descriptifdes pièces à ~ ~~'~~~~:~e~~i~;~~~t~:~~~~~~~~;(~~~conviction autres que les viscères : * pour Ie premier objet, mgewanden : * voor het eerste voorwerp 1* pour chacun des objets suivants 9,79 voor ieder der volgende voorwerpen ;~I~i:~~sa~ll~i~~~~:~ i~s;:~~:l:hes histologique avec description des lésions 134,56-I:j~~~~~:~~d~~.:~:~~:~~~~:~~t~~~~f onderzoek met beschrijving der letsels 1~::;:~~~i~fJ:!~l:;~~~piq~~-d~~-----r~;~:;~~-I~:~:ft~~:~cl;~~p;p~;.i;;g~~ ~ ~;!r~~:~:~~;~~;~~i~:~:~~~};~h;;~-r~~~~~~ -- ~:;~:;~~0i~:~~s~~;.~n:~~~~~e;~ ~_...,_.,~-~...,,--_...~... _.. _~._... "."..._.._.---"... ".,,".~..,--_.,.,~~,--_.. ~---_.._.._-,-...,-~..._--- 4 examens microscopique divers ne 4 diverse microscopische onderzoeken figurant pas dans les trois recherches 134,56 die niet onder de drie vorige précédentes onderzoeken voorkomen Si pour établir les conclusions, plusieurs objets, échantillons ou organes doivent être soumis à un examen de la même nature, les honoraires prévus sub 1 à 4 sont fixés comme suit : Pour l'examen de la deuxième pièce 112,20 Indien voor de gevolgtrekkingen verscheidene voorwerpen, monsters of organen aan een gelijksoortig onderzoek moeten onderworpen worden, zijn de honoraria sub I tot 4 vastgesteld als volgt: voor het onderzoek van het tweede stuk...;. la troisième pièce 89,65 het derde stuk._ ,.-.._._._. c _... - chacune des pièces suivantes 67,23 voor elk volgend stuk T.:~i:f:.s:I::t~~:;~~~~i0~:~es - _~---~ir~~~~~~;:~~;~7~s~~~~l~:g~~~11. 1 pour les colorations supplémentaires et/ou recherches histochimiques complémentaires, par nature de recherche 1 voor de aanvullende kleuringen enlof 134,56 bijkomende histo-chemische navorsingen, volgens de aard ervan 2 pour les recherches histologiques par 134,56 2 voor de histologische onderzoeken congélation door bevriezing I~~:~~ts:~~~:~~~hi~t~i~giq~;;~p;~-r :o~~:n~~~~~f~~f-~~;~:~~~~d~;:~~~k~;;,-.- -_... _----,,---~.-.,.- ""'---- ~_.. _ ~---~-,-_.- ---~.._,---.--

8 -~-,,~ ---~._---~~~.-_"--,~.._-,,-,----,,-~,,~,--,.,., un maximum de '~~:ti::~.~~~~~~~~~~~~~~~...,.. est alloué : Pour les expertises psychologiques : 1 pour I'examen d'une personne comprenant l'étude du dossier, I'examen mental sommah'e et un rappoit succint 2 pour l'examen d'une personne, comprenant l'étude du dossier répressif, l'enquête sur I'héréditéet les antécédents sociaux et médicaux, l'examen somatique y compris I'examen neurologique et mental approfondi, la rédaction d'un rappoit détaillé avec description, discussion et résumé du cas 1 pour assistance au malade lors de la visite du juge de paix ou du tribunal ainsi qu'à I'audience (article 7, 3 et autres artic1es rendant cette disposition applicable) 2 pour Ie rapport écrit sur I'état mental du malade (artic1e 7, 3 et autres artic1es rendant cette disposition applicabie) opzoeking een maximum "1 Afdeling V.-. GEESTESONDERZOEKEN wordt toegekend: Voor de psychologische onderzoeken: _.._ _ _.._--- 1 voor het onderzoek van een persoon 121,06 met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag..._..._-_ ~._ 374,36..., "--~-,---~_.~--,-_.,-,_._--_._~_."----"-"._.,"..,_.,"--,._--~.._-_.."----_..~ 2 voor het onderzoek van een persoon met studie van het strafdossier, het onderzoek naar de erfelijkheid en de sociale en medische antecedenten, het somatisch onderzoek, daarin begrepen de grondige neurologische en geestesonderzoeken, het opstellen van een uitvoerig verslag met besc1u'ijving, bespreking en samenvatting van het geval 3 si Ie médecin a procédé à un examen 3 Wanneer de geneesheer een psychologique avec batterie complète de 152,18 psychologisch onderzoek heeft verricht tests met volledige reeks testen I:;:f~,~~~î;~~~~~l~~~~~~:~~:p:rt--~54~~~-':~e~~'~~::~e~:~~~::-~~/~~;~::~ e~~-- B. Pour les devoirs accomplis en vertu B. Voor prestaties geleverd krachtens de de la loi du 26 juin 1990 relative à la wet van 26 juni 1990 betreffende de protection de la personne des malades bescherming van de persoon van de mentaux geesteszieke r~~ ' ' : -: :: - - : : : : :: -1 I voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter ofde rechter, evenals tijdens de terechtzitting 3 pour Ie rappoit écrit détaillé sul' I'état mental du malade, comprenant une enquête SUl' I'hérédité et les antécédents médicaux et sociaux ainsi que l'examen somatique, neurologique et mental, pour autant qu'ils soient effectués personnellement par Ie médecin désigné 73,11 (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, 3 en van andere artikelen) ----~,-----"_.~-,. 2 voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de 73,11 zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, 3 en van andere artikelen) 3 voor het uitvoerig sc1n-iftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke, dat de resultaten bevat van het 146,30 onderzoek naar de erfelijkheid en naar de medische en sociale antecedenten, van het somatisch en neurologisch onderzoek en van het onderzoek naar de

9 (miicle 7, 3 et autres m'ticles rendant cette disposition applicable) 1 pour une analyse de crédibilité (même des dessins), et/ou pmiicipation à I'audition et rédaction d'un rapport, il est octroyé un forfait de 2 pour l'examen d'une personue par un psychologue, comprenant l'étude du dossier répressif, les divers examens adéquats et une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé, description et discussion geestestoestand van betroldeene, voor zover die onderzoeken door de aangewezen geneesheer persoonlijk zijn verricht (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, 3 en andere miikelen)...-. 'r' ' aan de wetsdokter die door de 4 pour Ie médecin légiste reguis pour donner son avis écrit au Procureur du Procureur des Konings werd gevorderd Roi sur l'état mental d'un malade en 54,80 om, in het kader van de wet van 26 juni 1990 (artikel 9, 2), schriftelijk advies te application de la loi du 26 juin 1990 geven over de geestestoestand van een (article 9, 2) zieke 1~;~~~L~E:~p~l:Ü~~~~ff~~t~é~~p~;'d~~r 1~~~if~::n~;Zp~~:tis~~~~;~.i~htd~~;: ~." - -, _.._---,,-~,, _ ~~-,--_._------_._ '-,- 1 wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd 257,34 gedaan (zelfs met tekeningen), ofmet deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding van toegekend 2 voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het 272,31 strafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking Pour des auditions sous hypnose: D. Voor het verhoor onder hypnose: r C Pour un entretien sous hypnose Voor een gesprek onder hypnose comprenant : entretien avec la police, bestaande uit: onderhoud met de politie, étude du dossier répressif, séance studie van het strafdossier, zitting onder d'hypnose, rédaction d'un rapport 272,31 hypnose, opstelling van een uitvoerig détaillé, description et discussion, verslag, beschrijving en bespreking en éventuellement la transcription de het eventueel beluisteren van het l'entretien vidéo, il est alloué un forfait videoverhoor, wordt een forfaitair bedrag de toegekend van C-' ' ' ' _..._ I Divers Diversen IJ est alloué : 1 au psychiatre, pédopsychiatre ou au psychologue gui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et gue, indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir 2 au psychiatre, pédopsychiatre ou au psychologue gui n'a pu effectuer sa mission, la personne à examiner ne s'étant pas rendue à sa convocation Er wordt toegekend: 1 aan de 23,63 psychiater, de kinderpsychiater ofde psycholoog die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunuen vervullen 2 aan de psychiater, de kinderpsychiater 16,44 ofde psycholoog die zijn opdracht niet heeft kunuen uitvoeren, omdat de te

10 - 3 Si dans Ie cadre d'une expertise Ie psychiatre, Ie pédopsychiatre ou Ie psychologue doit recueillir des informations auprès de tierces personnes il est alloué, conformément aux taux horait-es du chapitre IX, une heure supplémentaire par personne avec un maximum de 3 heures_ A. IJ est alloué, dans Ie cadre d'un A. Er wordt toegekend, examen SUl' ordoimance d'exploration een onderzoek, op beve corporelle: 1 pour I'étude du dossier aan het lichaam: 1 vo répressif: cette prestation est portée en het strafdossier: deze p compte en conscience selon les taux aangerekend in gewetel horaires prévus au chapitre IX uurlonen voorzien in h 2 pour une anamuèse détaillée : cette 2 voor de gedetailleerde anamnese: prestation est portée en compte en deze prestatie wordt aangerekend in conscience selon les taux horaires prévus geweten tegen de uurlonen voorzien m au chapitre IX hoofdstuk IX r~~;~~~tf~1~;~~;~~e~eédi~~igé~él:al~t r 1~;~~; I~~~~~~ :f~e~l~~~~~~~:~:~~~e~lic~a:l=. l~e:~:~11'tltii;~~t;~;;d;~~ ~~t ep~gr~~~;~~ I ;~,~;.. r~=~~;:~~~~~t~~i~~~~i~ ~gt:~~~i~~~l:dt I:::~~~~~~n~;éiè~~;t;~~t~:p~;:~~t~r~d~ I 21,98.. I~:;~~I-~~:~I~~~~I:~~:~~~~~,;~;_ ~~;-~ so pour I'examen des vêtements ou SO voor het onderzoek van pièces à conviction * pour Ie premier 43,83 kledingstukken ofovertuigingsstukken : objet * voor het eerste voorwerp...c.1 pour chacun des objets suivants 10,8S voor ieder der volgende voorwerpen ' '.'.'_..--- "- --,---,-. ',...._.. ---_... ' _. - --'" ".-_. - -.'. ",-- _._." 6 pou!' la rédaction et I'élaboration du 6 voor het opstellen en uitwerken van rapport: cette prestation est portée en het verslag: deze prestatie wordt compte en conscience selonles taux aangerekend in geweten tegen de horaires prévus au chapitre IX uurlonen voorzien in hoofdstuk IX. B. pour l'étude de radiographies, par personne radiographiée, il est alloué C. il est alloué une augmentation de SO% aux spécialistes en médecine légale pou!' les prestations prévues au chapitre Ier section Ier A 10,2,So et section II A loet 2. B. Voor de studie van röntgenfoto's, per 24,97 geröntgende persoon, wordt x euro toegekend _... C. Een verhoging van SO % wordt toegestaan aan de specialisten in de gerechtelijke geneeskunde voor de prestaties vermeld in hoofdstuk I afdeling I A JO,2,So en afdeling II A 1 en 2.

11 D. toutes les prestations non prévues au présent chapitre seront honorées suivant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. L'expert indiquera dans son mémoire Ie numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée. 1~~~!I~~~~~~ :E;p~l:ii~~~... r r S~~ti~l~Ï'è.:DispOsifioNS 1 GENERALES A. Saufdans les cas exceptionnels à.ustifier, les honoraires couvrent tous les frais, notamment les réactifs, les photographies, les recherches bibliographiques, Ie matériel, l'archivage des pièces à conviction, la rédaction et la dactylographie du rapport. Les montants fixés sont ceux qui doivent être généralement appliqués, saufsi I'expert 'ustifie dans l'exécution de sa mission, de difficultés particulières qui méritent des honoraires plus élevés. Pour l'application du présent chapitre, on entend par matières organiques des prélèvements d'origine humaine ou animale et, en général, la présence d'une matière organique abondante. B. Pour les analyses ou des recherches spéciales non mentiomlées dans Ie présent chapitre, les honoraires sont établis conformément aux taux horaires prévus au chapitre IX _..- - _._----_.--~-'" _ ,.'.'_.._---. C. Saufles exceptions prévues, lorsqu'un même réquisitoire entraîne la répétition des prestations indiquées au chapitre Il de la section Il, soit dans différents prélèvements d'un même cadavre, les honoraires des 2', 3 e, 4 e opérations et suivantes seront ceux de la première diminués respectivement de 15, 30 et 50 pour cent , D. Alle prestaties die niet in onderhavig hoofdstuk zijn voorzien, worden vergoed overeenkomstig de nomenclatuur van de geneeskundige verstrelddngen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. De deskundige zal op zijn kostenstaat het nummer van de nomenclatuur, dat overeenstemt met de verrichte prestatie vermelden..... re~~e~t~!tukii.:t~;i~~i~gi~~h~. rf!~~~~ièj~~lgemene.. "_.~~,- -,-~.~._._,.~,,_. _-,_._._~.,- ---_..,_._._~"-_... ~.,--~-,,.~---''"_._- _." -- -,_-... _~ ~--- A. Behalve in uitzonderlijke gevallen die moeten gerechtvaardigd worden, omvatten de honoraria alle kosten, in het bijzonder die voor de reagentia, foto's, de bibliografische opzoekingen, de materialen, de archivering van de overtuigingsstuld(en en het opstellen en tild(en van het verslag. De vastgestelde bedragen zijn deze welke nonnaai moeten worden toegepast, behalve wanneer de deskundige, in de uitoefening van zijn opdracht bijzondere moeilijkheden bij het uitvoeren verantwoordt, hetgeen hogere honoraria rechtvaardigt. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder organisch materiaal monsters van menselijke en dierlijke oorsprong en in het algemeen alle materialen die grote hoeveelheden organische stoffen bevatten.... B. Voor de in het huidige hoofdstuk niet vermelde bijzondere ontledingen of opsporingen, worden de honoraria vastgesteld volgens de uurlonen van hoofdstuk IX.. r " :::c c ;...;......; 1 C. Behoudens de voorziene uitzonderingen, wanneer één enkele opdracht de herhaling van prestaties voorzien in hoofdstuk Il van de afdeling Il, hetzij op verschillende stalen van eenzelfde inbeslagname ofop monsters van eenzeltèle lijk, worden de honoraria voor de 2e, 3e, 4e en volgende prestaties respectievelijk verminderd met 15, 30 en

12 .._,,...,,_..,,-"'---._-~-.~---~ ~._-,,----~,,--,--,~-~, " D. si un collège d'experts toxicologues a été désigné, chaque expert polie ses propres prestations en compte. Pour la vérification en commun des résultats et l'élaboration du rapport, il est alloué à chaque expe1i 1~~;~~~~~N~o~~~t~~~~~-s I-- ~----~..._._.. ~--,----,--,-~~ _ ~--,--_._.~--,,~--~-._-~-"~ _~,, _----_ -_.~- percent _ D. Wanneer een college van deskundigen-toxicologen aangesteld werd, brengt elke deskundige zijn eigen 163,97 prestaties in rekening. Voor het gezamenlijk nazien van de resultaten en voor het opmaken van het verslag wordt x euro aan elke deskundige toegekend - - -,:t~i~;;~~~~~~~~~~~~~7s~: -... _-_.".,-".,-~,-"~~,_._-~~.._,----._.._. Il est alloué : Er wordt toegekend : 1 pour I'examen descriptif des pièces à I voor het beschrijvend onderzoek van conviction mentionnées dans Ie 39,52 de in de opdracht vermelde réquisitoire, overtuigingsstukken,.. ~._.. * pour Ie premier objet * voor het eerste stuk pour chacun des objets suivants _-~..,~"~..~... ~._,-,-,,_ voor ieder van de volgende stukken -.._.- '-"'''''''- ---_ _ ,, pour la préparation des matières 2 voor de voorbereiding van het organiques afin de permettre les 79, II organische materiaal met het oog op de opérations ultérieures verdere bewerkingen,~:~~~~~:s~i;;él:~ü~~ti;;;d~~~~tiè~:~~... I l~ ~,~~ I~:.g:~~~:c~::i~:~~~~I~ti~~~~h~t pour Ie traitement des matières organiques afin d'en isoier les fractions pouvant contenir les toxiques organiques en vue de I'identification 1~~~~~::!;l~~~~~:S~l~~~~f~~~~~ 4 voor de behandeling van het organische materiaal om er de fracties uit 217,96 afte zonderen die organische vergiften zouden kunnen bevatten met het oog op hun identificatie 21 ;,~~... ~~~~{~~~e~~~~~~~~~~l~:~i:~~b~p~~ld._--,,--'------_.,,'-, _._------_ b) pour la recherche générale des b) voor de algemene opsporing van de poisons volatils dans les matières 555,03 vluchtige vergiften in het organisch organiques materiaal r~~~~~yaf~;2~:~~f:zh~d;;;~to;ziq~~ ~-r-;;;,~~-~~f~~if:~~::sp;re~-;~-;~~b~p;;ld rf2~~~~~~~:~~::~gé;;él:~i~d~~ '~:'g~j~~l~ ~~~:l~~~~~h~d';;;;t~~iq;;~ T;;;,~~r~i~~~~;:~~I:~f~~~~~P~P ~~:i;;g~~;;d~ -, 217,96 '~~g~~ffc~:~:l~~~ft~p~;:~~;~;;-~~;;b~p~~ld b) pour la recherche générale de toxiques orgamques. eet honoraire ne peut être appliqué qu'une seule fois, quel que soit Ie nombre de prélèvements provenant d'un cadavre pour Ie dosage d'un toxique minéral 1.338,05... ' ,.. b) voor de algemene opsporing van organische vergiften. Dit honorarium mag slechts eenmaal worden aangerekend, ongeacht het aantal prelevementen van eenzelfde lijk voor het doseren van een door de

13 10 pour Ie dosage d'alcool : a) dans un échantillon de sang y compris l'étude du dossier et la détermination de I'alcoolémie au moment des faits ,.. 10 voor het bepalen van het alcoholgehalte: 106,08 a) in een bloedstaal, inbegrepen het onderzoek van het dossier en het berekenen van het alcoholgehalte op het ogenblik van de feiten, "I'. d 237,73 Ih\ in postm011aai bloed SIS agit e sang post m011em I U J ~;;;~ti~;;iit~honoralrespolrrr:,a' RECHERCHE DE STUPEFIANTS, D'HORMONES ET AUTRES SUBSTANCES A. Il est alloué pour la recherche dans I'urine de substances visées par la législation sur les stupéfiants, tels que Ie cannabis, les opiacés et les dérivés morphinomimétiques, la cocaïne, les amines psychostimulantes et/ou anorexigènes, y compris leurs dérivés: 2 pour la confilmation, si nécessaire, au moyen d'une détection spectrométrique pour l'ensemble de I à 4 drogues B. Il est alloué pour la recherche de substances ayant une action hormonale ou anti-hormonale, ou bêta-adrénergique ou à action stimulatrice de production, dans les matières organiques : 268,63 Afdeling IIl, - HONORARIA VOOR HET OPSPOREN VAN VERDOVENDE MIDDELEN, HORMONEN EN ANDERE STOFFEN A. Er wordt toegekend voor het opsporen in urine van stoffen bedoeld door de wetgeving op de verdovende middelen, zoals eannabis, opiumhoudende stoffen en morfinomimetische derivaten, cocaïne, psychostimulerende eu/of anorexigene amines, met inbegrip van hun derivaten: ~~ f:~:~~:~::~:b::,~:,:;i~~?r;:f7:1~~ë~~:-- 1 au moyen d'un test immunochimique par échantillon, pour les 10 premiers l:l~~~~~ir:e é~iî~~t;ii;lî:p~;:gl:;;~p;;d;; I, _ _._--- 2 voor de bevestiging, zo nodig, door middel van een spectrometrische detectie voor de opsporing van 1 tot 4 verdovende middelen B. Er wordt toegekend, voor het opsporen van stoffen met hormonale of met anti hormonale ofmet betaadrenergische ofmet productiestimulerende werking in organisch materiaal : _._-_.._ "---_._ bij middel van een voorafgaande 83,97 immunochemische test per groep van stoffen voor de eerste 10 stalen 33,61. 1~:ll:~~:tl~ ::~::I~:;~;::~~:l~:~:~;~~ au moyen d'une technique de!. bij middel van een cln'omatografie

14 chromatographie couplée à une détection spectrométrique afin de confinner une réaction immunochimique préliminaire positif: par échantillon et par groupe de 201,49 techniek, gekoppeld aan een spectometrische detectie, ter bevestiging van een voorafgaand positief immunochemische reactie: per staal en per groep van stoftèn substances r~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~~..~ ~~~~... ~.~ i~ ~ ~.. ~..._~.~.~~~.~~.~~~~.. ~.~._~ ~..~ ~..~ ~ ~. 3 au moyen d'une technique de 3 bij middel van cln'omatografische cln'omatographie couplée à une détection techniek, gekoppeld aan een spectrométrique : par échantillon et par spectrometrische detectie: per staal en 268,63 groupe de substances. Dans ce dernier per groep van stoffen. In dit laatste geval cas, ces groupes doivent être indiqués explicitement dans Ie réquisitoire I moeten deze groepen expliciet in de vordering zijn aangegeven ~~ f,.: les honoraii'es prévus aux 1 et 2 Alleende honoraria voorzien in 1 en 2 présent article sont cumulables dit artikel zijn cumuleerbaar. :fa~:~~~l:l~:~~~~:i~i~~~~:~~~e~:~~:':: ~ ~. ~~. ~ i~~~:~:~~!~~~:ët:::~;~~~~~f~:~~~~i~g conteml de seringues, il est alloué : spuiten: i ~ ~~~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ i ~ ~.. ~. 1 pom I'examen descriptifdes pièces à conviction mentionnées dans Ie réquisitoire : pour la première pièce 43,92 ~~~r chacu~ede~p~èces SUi~at1t~S~ - ~-1~~8~7~ _-.-._.-,---'--,._ _.. 2 pour la préparation des échantillons en vue du traitement ultérieur : par échantillon et éventuellement par groupe de substances 15,10 1~:lfa~~:;[~~::~i;~;~~~o~~et~~i~:~s~f:~::s~... r 201,49 1 voor het beschrijvend onderzoek van de ovelluigingsstukken vermeld in de vordering: voor het eerste ovelluigingsstuk voor elk van de volgende oveliuigingsstukken 2 voor de voorbereiding van de stalen met het oog op de verdere bewerkingen: per staal en per groep van stoffen [~t:~ff~~:~'~~~~;~~~n~~~;:~~ift~~~p~l: ~.~~.~~.-~.~~~~~- ~~- ~.~~ ~ ~..~~ ~.~~~~~.~. i~ ~ ~ i~~~ ~~~~ ~._ ~~. ~.~~.~ ~ ~~.~ ~..~~ 4 pom Ie dosage des toxiques identifiés, 4 voor het doseren van de à la condition que celui-ci ait été geïdentificeerde vergiften op voorwaarde ordonné expressément par Ie magistrat 201,49 dat dit uitdrukkelijk aangevraagd werd requérant : par échantillon et par groupe door de vorderende magistraat: per staal de substances en per groep van stoffen La dégressivité prévue au chapitre 1I section I n'est pas applicable au point B, 2 et 3 ni au point C, 2 et 4. De degressieve tarifering, zoals voorzien in hoofdstuk 1I afdeling I is niet van toepassing op punt B 21, 2 en 3, noch op punt C, 2 en 4. 1~~~~I;~;II.~~~~~l.t~:~S~~li:ti~~~~ 1... [e~~e~f?e~tui( iü.~á~üi~li~~h~ 1~~~~~:~;;~.~;~~~~~~~~~~~~I ~~ I::~~~H~~k~EMENE- ~. est alloué : wordt toegekend:

15 I. pour l'examen complet d'une arme comprenant Ie démontage, Ie nettoyage, Ie remontage, la mensuration, Ie prélèvementdes résidus de poudre et la vérification du fonctio1111ement 63, _ _..._,._." '-- --'._-'-~ '---- H. pour I'examen de I'ensemble des munitions d'un même calibre y compris les mensurations et l'identification de la marque 22,40 I. voor het volledig onderzoek van een wapen, daaronder begrepen het uiteennemen, schoonmaken, weer ineenzetten, meten, het opnemen van krllitresten en het nagaan van de werking.---'-'---_."-----,---._,--_.,-----,-,-_..,-----, _.._ voor het onderzoek van het geheel van de munitie van een zelfde kaliber, daaronder begrepen het meten en de identificatie van het merk HL pour I'examen de projectiles tirés, y compris les mensurations et les identifications de toute nature, notamment celle de la munition: - pour Ie ou les projectiles provenant d'une première cartouche 54,02 HL voor het onderzoek van afgevuurde projectielen, daaronder begrepen het meten en de identificaties van alle aard inzonderheid die van de munitie: - voor het projectiel ofprojectielen afkomstig van het eerste patroon - pour Ie ou les projectiles provenant de chaque cmtouche suivante 23,36 voor het projectiel ofde projectielen iedere volgende patroon IV. pour I'examen de douilles tirées, y compris les mensurations et les identifications de toute nature, notamment celle de la munition: - pour la première douille pour chacune des douilles suivantes 10,22 4,34 IV. voor het onderzoek van afgevuurde hulzen, daaronder begrepen het meten en de identificaties van alle aard inzonderheid die van de munitie: - voor de eerste huls voor ieder volgende huls V. pour l'examen de vêtements, y compris l'examen macroscopique et microscopique, Ie relevé des traces de projectiles, de brûlllres, de fllmée et les incrustations de poudre : - pour Ie premier vêtement 29,27 V. voor het onderzoek van kledingstukken, daaronder begrepen het macroscopisch en microscopisch onderzoek, het opnemen van de kogelsporen, van de verbranding, van de rooksporen en de kruitincrustaties : voor het eerste kledingstuk - pour chacun des vêtements suivants et ce par personne... 10,22 - voor ieder volgend kledingstuk en dit per persoon VI. pour la détermination par des expériences de tir, de la puissance, de la.ustesse et de la précision d'une arme utilisée, y compris la fourniture des munitions et des cibles de toute nature, par arme : - pour la puissance pour lajustesse et la précision 38,96 19,54 VI. voor de bepaling door middel van schietproeven van de kracht, van de.uistheid en de precisie van een gebruikt wapen, daaronder begrepen het leveren van de munitie en de schietschijven van alle aard, per wapen: - voor de kracht voor de juistheid en de precisie

16 _u, _..._ _._,_. _,_"'_.~~~_. ~,.."._.~~"_ ~.._ _,_ ~_.,_~ _,. ".~'" r~~ ~~~~ ~~.. ~ ~...~ ~ ~.~. ~~~~~..~~ ~~~ ~~~.~~~. ~~.~.~.~~,~ ~.~ ~~~~, ~~~ ~ ~ ~.~~ ~.~~~~~~~~~~.~~ ~~~~~ ~~~ ~.. ~ ~~~., VII. pour l'étude et Ie relevé des VII. voor de studie en het opnemen van trajectoires dans I'espace, y compris les de kogelbanen in de ruimte, daaronder mensurations, quel que soit Ie nombre 31,50 begrepen de opmetingen ongeacht het d'armes utilisées: - pour la première aantal gebruikte wapens: - voor de trajectoire eerste kogelbaan.~.~~~ ~,.~~-~~~~~~_.. ~.,._~- ~~-~~~~~-~_.~--~_ ~ ~ ~.~ _ ~ pour chacune des trajectoires supplémentaires 15,63 voor iedere bijkomende kogelbaan VIII. pour la détermination par des expériences de tir d'une distance de tir y compris la fourniture des munitions et cible de toute nature et I'analyse des résultats : a) s'il s'agit de munitions à projectile umque: - pour la première distance - pour chaque distance supplémentaire b) s'il s'agit de munitions à projectiles multiples : - pour la première distance Section TRAVAUX SPECIAUX EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES ARMES UTILISEES VIII. voor de bepaling van een schotafstand door schietproeven, daaronder begrepen het leveren van de 51,25 munitie en de schietschijven van alle aard en de analyse van de resultaten: a) In geval van munitie met een enkel projectiel: - voor de eerste schot afstand 14,63 ~~~.~~... 73,22 1- voor ieder bijkomende schot afstand b) In geval van munitie met meervoudige projectielen: - voor de eerste schotafstand r~p-ou-::~::~~:i:t:n~e-su~:~::~::~:ir:--r ~ ;~:;~-I--~~~ri::e~~ij ko~:::- sc~:ta;st::: --- IJ est alloué : I. pour les recherches d'identification du type et de la marque d'une arme utilisee, si celle-ci n'est pas produite : par I'examen des caractéristiques mécaniques relevées sur les douilles et/ou projectiles, par arme à identifier, tous les travaux et frais compris Afdeling BIJZONDERE BEWERKINGEN MET HET OOG OP DE IDENTIFICATIE VAN DE GEBRUIKTE WAPENS Er wordt toegekend: I. voor de opsporingen ter identificatie van het type en het merk van een gebruikt wapen, indien dit wapen niet 137,89 aanwezig is. Door het onderzoek van de opgenomen mechanische kemnerken op de hulzen en/ofop de projectielen per te identificeren wapen; alle bewerkingen en onkosten zijn in dit bedrag begrepen ; -.~... II. pour les recherches d'identification 11. voor de opsporingen ter identificatie d'armes litigieuses: van wapens waarover betwisting bestaat a) pour des tirs en vue de l'obtention de 29,27 : a) voor het schieten met het oog op het douilles et projectiles de compat'aison y bekomen van vergelijkingshulzen en compris la fourniture des munitions, pat projectielen, daaronder begrepen het arme litigieuse leveren van munitie: per litigieus wapen pour l'identification proprement dit~:.. ~ ~)"~;orde eigenlijke identificatie, ICOm!lreitlatlt I'exatnen microscopique ',,1,," begrepen het vergelijkend..._.~.j.....

17 '.,.,.,, ~ ~ _ "-0' _ comparatif et la recherche des caractéristiques concordantes ou non entre les éléments de comparaison, pou\' chaque projectile litigieux : - pou\' la première douille se rapportant à une arme litigieuse microscopisch onderzoek en het opsporen van de al dan niet overeenstemmende kenmerken tussen de litigieuze elementen en de vergelijkingselementen : 65,90 - voor de eerste huls met betrekking tot litigieus wapen pou\' chacune des douilles suivantes ---- c) pour l'identification par développement su\' feuille d'étain : par projectile litigieux d) pou\' appolier la preuve de l'identification positive : - par micro-comparaison, càd.uxtaposition su\' une seule microphotographie d'un élément litigieux et d'un élément de comparaison - par découpage et superposition manuelle de deux microphotographies (élément de compm'aison ct élément litigieux) 32,95 ;.._... _- 73,22 3,71 36,60 voor iedere volgende huls ~._---~._ c) voor de identificatie door ontwikkeling op tinnen blad: per litigieus projectiel met het oog op de voorlegging van het positief identificatiebewijs : - door microvergelijking, d.w.z..uxtapositie op een enkele microfoto van een litigieus element en een vergelij kingselement ,-,-"---,--,---,-,-,-, ,--_._---,.-,-~._-~-_. - door uitsnijding en manuele bedekking van twee microfoto's (vergelijkingselement en betwist element) - par traçage des caractéristiques - door aftekening van de communes SUl' deux microphotographies 43,92 gemeenschappelijke kenmerken op twee (élément de compm'aison et élément microfoto's (vergelijkingselement en litigieux) litigieus gegeven) Il ne sera attribué qu'une seule allocation par arme identifiée, quel que soit Ie nombre de microphotographies. Les microphotographies peuvent toutefois être pojiées en compte. Er zal maar één enkele vergoeding toegekend worden per geïndentificeerd wapen, ongeacht het aantal geleverde microfoto's. De microfoto's mogen echter worden meegerekend. I~~a;'~:e~~~~;;;;~:~;~;~t ét~bii;, r~~:j~~~~~~:~.~;:~i~ ~;;:ci~~ 1~~~~s~~~~;~u~~;;~;1;~~~~~~~t;è;.~ r 1:~~e~:~s~~~~!~k=E~;;~I:t;~~~;~~~i~~ ISecticm r'e. - ANALYSE DE TRACES. A. Pour I'examen descriptifdes pièces à conviction mentionnées dans Ie réquisitoire, il est alloué : - pou\' Ie premier objet pou\' chacun des objets suivants POU\' les tests préliminaires afin de de la trace biologique lcc)l1il~11[rellaannlaaltuu\'e 42,96 10,64 97,42 Afdeling I. - SPORENONDERZOEK A. Voor het bescln'ijvend onderzoek van oveliuigingsstukken vermeld in de vordering wordt toegekend: - voor het eerste stuk voor ieder der volgende stukken Voor het onderzoek van voorafgaande teneinde de aard van het biologisch

18 -'''-'---~-,- est alloué : Les tests préliminaires peuvent être effectués, si nécessaire, sur chaque trace présente sur la pièce à conviction afin de déterminer celle qui est susceptible de donner les meilleurs résultats d'analyse. Les honoraires pour les tests, à partir de la deuxième trace, sont alloués comme suit: pour les traces suivantes : Les tests préliminaires comportent, selon les cas, la recherche de sang et la détermination de son origine, de spenne et l'examen microscopique des spermatozoïdes, de salive, d'urine, de matières fécales. 34,38 I,n()nr vast te stellen wordt De voorafgaande tests kunnen, zo nodig, velticht worden op ieder spoor aanwezig op het overtuigingsstuk, teneinde vast te stellen welke de meest geschikte is om het beste onderzoeksresultaat te bekomen. De honoraria voor de tests vanaf het tweede spoor wordt vastgesteld als volgt voor de volgende sporen: "" "... ~. -,~",. ",.,..,.,'...,. -,."',..,"- "'-"--,-- De voorafgaande testen omvatten, naargelang het geval, het opsporen van bloed en de vaststelling van zijn aard, van sperma en het microscopisch onderzoek van spermatozoïden, van speeksel, van urine en van fecale stoffen. l~i~~:;t:~~;~~~~~;:~~~~~~~~~l~~-~~., r ~~~~~~~[~~:~:~~it~~~~i::fn~~p~:ts~~:~;:~~.~~~.., D. Pour l'extraction des os, des dents et pour l'extraction différentielle (spelme et cellules épithéliales) Ie montant est augmenté de : E. 1er. Pour chaque analyse génétique d'un échantillon, il est alloué : Ce montant ne sera p011é en compte qu'une seule fois par pièce à conviction sauf si Ie réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées. Si seulle profil d'adn mitochondrial est demandé, cela doit être spécifié dans Ie réquisitoire. ""- ","" 2. Dans Ie cas d'une analyse extrêmement urgente Ie montant du point D de cette section sera augmenté de: Ce montant ne peut être alloué que si Ie réquisitoire mentionne explicitement la date (dans les cinqjours ouvrables) à laquelle les résultats doivent être disponibles. rtg~~~~f~~~2:::::~: D. Voor de extractie van beenderen, tanden en de differentieel extractie van 143,25 spermacellen in de aanwezigheid van epitheelcellen wordt het bedrag verhoogd met: 446,96 229,21 229,21 E. 1. Voor elk genetisch onderzoek van een staal wordt toegekend: Dit bedrag zal slechts eenmaal per overtuigingsstuk worden aangerekend, behalve wanneer de vordering uitdrukkelijk opdraagt dat meerdere ofalle sporen op eenzelfde overtuigingsstuk moeten worden onderzocht. Indien enkel het mitochondriaal DNAprofiel wordt gevraagd, dan dient dit in de vordering te worden gespecificeerd 2. Indien een analyse bij hoogdringendheid dient te gebeuren wordt het bedrag van punt D van deze afdeling verhoogd met: Dit bedrag kan enkel toegekend worden indien de vordering uitdrukkelijk een datum (binnen de vijfwerkdagen) vermeldt waarop de resultaten beschikbaar moeten zijn.._ , , Indien bovenop het genetisch profiel een Y-chromosoom profiel noodzakelijk is, zal toegekend worden : Deze bijkomende analyse dient uitdrukkelijk te _.. -- _. - _ _.- -

19 , ~ explicitement dans Ic réquisitoire. Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction saufsi Ie réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées. ~... ~. ~..~ ~~~.~ ~ ~ Si en plus du profil génétique, une analyse d'adn mitochondrial est nécessaire, il sera alloué : Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans Ie réquisitoire. Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à conviction saufsi Ie réquisitoire ordonne explicitement que plusieurs ou toutes traces d'une même pièce à conviction soient analysées. Section Il. - ETABLISSEMENT DUN PROFIL GENETIQUE SUR INDIVIDU A. Pour I'établissement d'un profil génétique d'un individu (victime, suspect,...) dans Ie cadre d'une expertise de traces, il est alloué : worden vermeld in de vordering. Dit bedrag zal slechts eenmaal per ovel1uigingsstuk worden aangerekend, behalve wanneer de vordering uitdrukkelijk opdraagt dat meerdere of alle sporen op eenzelfde overtuigingsstuk moeten worden onderzocht. 4. Indien bovenop het genetisch profiel een mitochon-driale DNA-analyse noodzakelijk is, zal tocgekend worden: Deze bijkomende analyse dient uitdruldcelijk te worden vermeld in de 243,82 vordering. Dit bedrag zal slcchts eenmaal per overtuigingsstuk worden aangerekend, behalve wanneer de vordering uitdruldcelijk opdraagt dat meerdere of alle sporen op eenzelfde overtuigingsstuk moeten worden onderzocht.... ~~;~~JiJ~Ï~~~~~~~ff~~~AN A. Voor het opstellen van een genetisch profiel van een individu (slachtoffer, verdachte,...) in het kader van een sporenonderzoek, wordt toegekend: "." ",. _.u....~_._...., _.,,". _...._._,_..,. ~.._..._ 1 0 Voor het opstellen van een genetisch 429,78 profiel van een individu (dit forfaitair bedrag houdt rekening met de vergelijking en het verslag) : ~ ~......~ Pour établir Ie profil génétique d'un individu (ce forfait indut la comparaison et Ie rapport) : 2 0 Si en plus du profil génétique, un profil du chromosome Y est nécessaire : Cette analyse complémentaire doit être mentionnée explicitement dans Ie réquisitoire. 3 0 Si en plus du profil génétique, une analyse d'adn mitochondrial est nécessaire : Cette analyse complémentaire doit être mentiolmée explicitement dans Ie réquisitoire. 4 0 En cas d'une analyse extrêmement urgente, Ie montant du point E de la section I du présent chapitre sera augmenté de : Ce montant ne peut être alloué que si Ie réquisitoire mentionne explicitement la date (dans les cinq jours 2 0 Indien bovenop het genetisch profiel een Y-chromosoom profiel noodzakelijk IS : 171,91 Deze bijkomende analyse dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de vordering. --- '" --- ".._----_..._ Indien bovenop het genetisch profiel een mitochondriale DNA-analyse 229,21 noodzakelijk is: Deze bijkomende analyse dient uitdrukkelijk te worden vermeld in de vordering.. c.~. ~~ :..~. 4 0 In geval van een uiterst dringende analyse zal het bedrag van punt E van 171,91 afdeling I van deze hoofdstuk verhoogd worden met: Dit bedrag kan slechts toegekend worden indien de vordering uitdrukkelijk de datum (binnen de vijf... "

20 0uVrableS) à laquelle les résultats doivent être disponibles. 1 B. Pour I'établissement d'un profil génétique d'un individu pour la banque de données nationale, il est alloué : Les montants des points A et B de cette section ne sont pas cumulables avec les points A, B, C et D de la section I de ce chapitre. rc~~~i~:~.-~:::lii::s :~::ti~l':-- I~e roulage -- - A. Les honoraires des experts en roulage sont fixés forfaitairement, compte tenu de leur c1assement en groupes (catégories) et les caractéristiques des accidents. On entend par «véhicules» Ie moyen de transport simpie, tel que : la bicyclette, Ie cyclomoteur (moins de 50 cc), la motocyclette (plus de 49 cc), I'automobile, Ie tracteur, Ie tracteur agricole, Ie camion, Ie véhicule automobile de camping. On entend par «véhicule en remorque» Ie véhicule aiiiculé tel que : I'automobile + la remorque, Ie tracteur + la semiremorque, Ie camion + la remorque ou I'outil agricole. :B. L~s ~ccid~~t-~de roulag;; dans- - lesquels sont impliqués des véhicules ou des véhicules en remorque sont divisés en catégories suivantes : I - Catégorie 1 : un véhicule ou un véhicule en remorque contre un obstacle fixe : 13 heures '1;~I-kd~g~~);~~~~Pd;;~:~~~lt~t~I~~~~~t~~ beschikbaar zijn, vermeldt...~. ~ f'" ~'rc="=_'-' _-.-~~---...::--..._- B. Voor het opstellen van een genetisch 315,17 profiel van een individu ten behoeve van de nationale gegevensbank, wordt toegekend: De bedragen van punten A en B van deze afdeling zijn niet te cumuleren met de punten A, B, C en D van de afdeling I van die hoofdstuk HOOFDSTUK V. - Expertises inzake verkeer r A. De honoraria van de deskundigen inzake verkeer worden forfaitair vastgesteld, rekening gehouden met hun indeling in groepen en de aard van de ongevallen. Onder "voertuig" dient verstaan te worden het enkelvoudig vervoermiddel zoals: de fiets, de bromfiets (minder dan 49 cc), de motorfiets (meer dan 49 cc), de automobiel, de tractor, de landbouwtractor, de vrachtwagen, de kampeerauto _ _-_. Onder "sleep" dient verstaan te worden het geleed voeliuig zoals: de automobiel + aanhanger, de trekker + oplegger, de vrachtwagen + aanhanger ofhet landbouwwerktuig, _._ _ ~._ B. De verkeersongevallen waarin voertuigen ofslepen betrold(en zijn, worden ingedeeld in de volgende groepen:.. Groep 1 : een voeliuig ofeen sleep tegen een vaste hindernis: 13 uur - Catégorie 2 : un véhicule ou un - Groep 2 : een voertuig ofeen sleep véhicule en remorque contre un piéton, tegen een voetganger, fietser of UIl cycliste ou UIl cyclomotoriste, un vélo bromfietser, een fiets tegen een contre un piéton : 15 heures voetganger: 15 uur r r I - Catégorie 3 : un cyclomoteur contre llll.. Groep 3 : een motorfiets tegen een cyclomoteur; une motocyclette contre motorfiets; een motorfiets tegen twee deux cyclistes ou deux cyclomotoristes; fietsers oftwee bromfietsers; een un véhicule, excepté un deux-roues voeliuig, uitgezonderd een tweewieler, contre deux cyclistes ou cyclomotoristes; tegen twee fietsers ofbromfietsers; een un véhicule contre un véhicule excepté voertuig tegen een voeliuig uitgezonderd

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Frais de justice en matière répressive. - Indexation Tari(e)f Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES FRAIS DE JUSTICE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.01.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.01.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.01. BELGISCH STAATSBLAD 807 SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [C /09007] FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C /09007] Article 5. Indemnité de déplacement 0,4788 Artikel 5. Kilometervergoeding

Nadere informatie

13140 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

13140 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 13140 MONITEUR BELGE 01.03. BELGISCH STAATSBLAD SELOR BUREAU DE SELECTION DE L ADMINISTRATION FEDERALE SELOR SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID Recrutement. Résultats [/201245] Sélection comparative

Nadere informatie

7110 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

7110 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 7110 BELGISCH STAATSBLAD 27.01. Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C /22010] Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE 31 JANVIER 2013. - Circulaire 131quater (ns) concernant les frais de justice en matière répressive. - Mise à jour. - Indexation des tarifs prévus à l'annexe Résumé : Cette

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 65595 Succession en déshérence de Lemmens, Anna [2007/54558] Erfloze nalatenschap van Lemmens, Anna [2007/54558] Mme Lemmens, Anna Jeanne Françoise, née à Bruxelles le 8 novembre 1907, veuve de M. Hofman,

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Medische expertises. Artikel 1. Er wordt toegekend : 1 voor het uitwendig onderzoek van een foetus of van een lijk : 58,82 EUR;

HOOFDSTUK I. - Medische expertises. Artikel 1. Er wordt toegekend : 1 voor het uitwendig onderzoek van een foetus of van een lijk : 58,82 EUR; 26 SEPTEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria van de personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep BS 28/09/2002 Ed. 2 in voege 28/09/2002

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

«10 het eerste lid wordt aangevuld als volgt: 2 0 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: Zie:

«10 het eerste lid wordt aangevuld als volgt: 2 0 het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: Zie: - 778 / 3-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 778 / 3-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*) 18 DÉCEMBRE 1996 GEWONE ZITTING 1996-1997 (*) 18 DECEMBER

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 11 februari 2016 Wijziging van de cao van 12 juni 2014 betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten CCT du 11 février

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

FINANCIEEL STELSEL VOOR DE DOORLOPENDE KEURING IN HET KADER VAN DE CERTIFICATIE VAN ASFALTGRANULATEN VOOR HERGEBRUIK IN BITUMINEUZE MENGSELS

FINANCIEEL STELSEL VOOR DE DOORLOPENDE KEURING IN HET KADER VAN DE CERTIFICATIE VAN ASFALTGRANULATEN VOOR HERGEBRUIK IN BITUMINEUZE MENGSELS COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg 190-1731 Zellik 02 468 00 95 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 02 469 10 19 www.copro.eu KBC 426-4079801-56

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 DOC 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 juni 2016 30 juin 2016 WETSONTWERP tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 4 mei 2017 4 mai 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Neerlegging-Dépôt: 17/06/2016 Regist.-Enregistr.: 01/08/2016 N : 134347/CO/152.01 Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton (CP 222) TRANSPORT DES EMPLOYES

Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton (CP 222) TRANSPORT DES EMPLOYES Neerlegging-Depot: 29/05/2009 Regist.-Enregistr.: 03/08/2009 N : 93301/CO/222 Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton (CP 222) TRANSPORT DES EMPLOYES Convention collective

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

CCT du 11 février CAO van 11 februari Modification de la CCT du 12 juin 2014 relative à l'intervention dans les frais de déplacement

CCT du 11 février CAO van 11 februari Modification de la CCT du 12 juin 2014 relative à l'intervention dans les frais de déplacement Neerlegging-Dépôt: 16/02/2016 Regist.-Enregistr.: 07/04/2016 N : 132620/CO/124 PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 11 februari 2016 Wijziging van de cao

Nadere informatie