Wonen op woelig water Toezegging niet nagekomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen op woelig water Toezegging niet nagekomen"

Transcriptie

1 Wonen In 2010 zijn de Dienst Wonen en de Dienst Zorg en Samenleven gefuseerd tot de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS). In dit hoofdstuk wordt slechts ingegaan op de activiteiten van de dienst met betrekking tot wonen. Activiteiten met betrekking tot Zorg worden in het hoofdstuk Onderwijs en Zorg behandeld. Het hoofdstuk Wonen gaat tevens in op klachten over Waternet en woonkwesties bij de stadsdelen. In de tweede helft van 2010 is de ombudsman gevraagd onderzoek te doen naar handhaving op sociale huurwoningen. De ombudsman heeft in 2010 ook veel aandacht besteed aan de terugkomende verwikkelingen tussen bewoners op het water en het bestuur. Daarnaast heeft het probleem van het gelijkheidsbeginsel bij erfpachtverhoging bij een dakopbouw zich weer aangediend. Niet nieuw zijn de klachten over overlast van horecagelegenheden. Ook komt de klachtbehandeling van Waternet in dit jaarverslag wederom aan de orde. In 2010 zijn er geen klachten binnengekomen over de Noord/Zuidlijn. De ombudsman heeft op verzoek van de gemeente wel een bindend advies uitgebracht in een zaak met betrekking tot de Noord/Zuidlijn. In deze zaak heeft de ombudsman de hoogte van een schadevergoeding wegens verhuiskosten in verband met de verzakkingen op de Vijzelgracht, vastgesteld. Wonen op woelig water De gemeente maakt plannen voor de inrichting van het water waarbij woonboten soms een andere plek tegemoet moeten zien. Woonbootbewoners zitten in de meeste gevallen niet te wachten op een verhuizing. Deze groep wil dan ook weten wat hun juridische positie is, zodat ze zich kunnen verweren en weten waar ze aan toe zijn. In voormalig stadsdeel Zeeburg hebben woonbootbewoners van de Diemerzeedijk daar lang op moeten wachten (RA ) en kregen zij telkens verschillende uitleggen over de situatie en kwam het stadsdeel toezeggingen niet na. De Ombudsman raadt zoals hij ook in 2008 al deed - het stadsdeel aan de wijze van omgang met woonbootbewoners te verbeteren. Toezegging niet nagekomen In gevallen waarbij het stadsdeel tot de realisatie van een andere locatie voor woonbootbewoners is gekomen, brengt dit veranderingen met zich mee voor boten die reeds bij de nieuwe locatie liggen. Bijvoorbeeld bij een woonbootbewoonster die geconfronteerd wordt met een nieuwe buurboot. (RA ) Haar woonboot in stadsdeel Oost (voorheen Zeeburg) heeft vrij zicht op het water. Dan verneemt het gezin viavia dat de gewenste ligplaats al aan een derde is toegezegd. Ook hier oordeelt de ombudsman dat burgers te lang aan het lijntje zijn gehouden. De ombudsman heeft de portefeuillehouder wonen op water dan ook verzocht te bevorderen dat de verplaatsing van het gezin naar de gewenste ligplaats voortvarend wordt gerealiseerd. Jaarverslag

2 Vervanging woonboot niet toegestaan Als een woonbootbewoner wel de benodigde ligplaatsvergunning heeft, maar zijn boot niet meer aan zijn woonwensen voldoet heeft hij een vervangingsvergunning nodig om een nieuwe boot te kunnen plaatsen. Dat gaat niet altijd zonder problemen. Zo heeft de ombudsman een rapport geschreven over een zaak waarin de vervanging van een kleine woonboot door een iets grotere, duurzame boot niet toegestaan werd. (RA ) Dit terwijl het stadsdeel als algemene beleidsdoelstelling heeft dat kleine schepen de mogelijkheid geboden moet worden om uit te breiden. De ombudsman heeft de portefeuillehouder Openbare ruimte en Wonen op water van stadsdeel Oost verzocht de afwijzing te heroverwegen. Erfpacht bij woninguitbreiding Tot augustus 2005 was het zo dat als een huiseigenaar een dakopbouw op zijn woning plaatste de erfpachtcanon, die doorgaans een looptijd heeft van 50 jaar, daardoor tussentijds verhoogd werd. In 2005 bepaalde het Gerechtshof in Amsterdam dat een aantal erfpachters deze verhoging niet hoefde te betalen. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeente Amsterdam het beleid versoepeld en hoeft er sinds augustus 2005 geen tussentijdse verhoging meer betaald te worden bij het aanbrengen van een dakopbouw op een bestaande woning. Begin dit jaar heeft de ombudsman een rapport uitgebracht over tussentijdse erfpachtverhoging bij een dakopbouw (RA ). Bij een huizenblok in IJburg is de uitzonderlijke bepaling in de leveringsakte is opgenomen dat er wél tussentijds extra canon betaald moet worden. Dit project is het enige in Amsterdam waarbij na de beleidswijziging, deze bijzondere erfpachtbepaling is opgenomen. De ombudsman vindt dat de gemeente beter had moeten toezien op informatieverstrekking hierover aan de kopers. De ombudsman vindt tevens dat de keuze voor de uitzonderlijke bepaling niet goed gemotiveerd is. Daarom vraagt hij de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken de strikte uitvoering van de contractuele uitzonderingsbepaling voor erfpachters in vergelijkbare posities te heroverwegen. Ook heeft hij aangedrongen op het maken van beleidsregels met criteria voor toepassing van de uitzonderingsbepaling in het nieuwe erfpachtbeleid. In eerste instantie heeft de wethouder laten weten dat de uitzonderingsbepaling uitdrukkelijk in de notariële akte van uitgifte en in andere onderliggende stukken is opgenomen en dat de kopers dus van de bepaling op de hoogte hadden kunnen zijn. Na de bespreking van dit rapport in de raadscommissie op 15 september 2010, heeft de gemeente de strikte uitvoering van de uitzonderingsbepaling heroverwogen. Dat leidde er toe dat de gemeente op 15 december 2010 besloot de bijzondere bepaling uit de erfpachtovereenkomst met de bewoners van dit project te laten schrappen. De wethouder verwacht dat er zich slechts bij zeer hoge uitzondering situaties zullen voordoen waarbij een uitzonderingsbepaling over tussentijdse erfpachtverhoging nodig is. Daarom acht hij apart beleid hiervoor niet noodzakelijk. Overlast van een horecagelegenheid De horecadruk in Amsterdam is de grootste in Nederland. Inwoners kunnen er dan ook op rekenen dat ze op een gegeven moment gevraagd of ongevraagd in aanraking komen met het Amsterdamse uitgaansleven. Als een club nabij woningen ligt kunnen bewoners overlast ervaren. Indien de overlast binnen de perken blijft, zal een bewoner daar in de meeste gevallen mee moeten leren leven. Maar als de vraag aan de orde komt of een overlastveroorzakende gelegenheid wel legaal functioneert, is dat anders. De ombudsman vindt in zulke gevallen dat het bestuur de belangen van omwonenden serieus moet nemen en niet te lang moet wachten 30 Jaarverslag 2010

3 met handhaven. In 2010 heeft de ombudsman twee zaken binnengekregen met betrekking tot overlast van horecagelegenheden in Stadsdeel Oost (voorheen stadsdelen Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg). Over één gelegenheid (Panama) heeft de ombudsman een rapport uitgebracht (RA ) waarin hij oordeelde dat de club buiten hun vergunning om opereerde en het stadsdeel dit niet had mogen gedogen. Daarnaast is hij bezig met onderzoek naar de klacht over café restaurant Pompstation. Tijdens een hoorzitting over Pompstation zijn toezeggingen gedaan om de overlast te beperken. In het tweede en derde kwartaal 2011 zal de ombudsman onderzoeken of deze toezeggingen zijn nagekomen. Spijtoptantenregeling In 2008 zijn er een aantal regels voor de verdeling van sociale huurwoningen bijgekomen die gunstig zijn voor de huurder. De Regeling Tijdelijk Behoud Woonduur is daar één van. Deze regeling is afgesloten tussen de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties. De regeling houdt in dat mensen die de afgelopen vijf jaar verhuisd zijn en opnieuw willen verhuizen, hun eerder opgebouwde woonduur terugkrijgen. Dat geldt niet voor huurders van woningen in particulier eigendom. Naast particulieren en corporaties heeft de gemeente zelf ook woningen die ze verhuurt. Uit onderzoek van de ombudsman blijkt dat deze gemeentewoningen in het kader van de regeling gezien worden als particulier verhuurde woningen. De ombudsman is het hier niet mee eens (RA ) en vindt dat huurders van gemeentelijke woningen dezelfde rechten moeten hebben als huurders van corporatiewoningen. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties heeft inmiddels laten weten dat de betreffende vrouw haar woon- en inschrijfduur terugkrijgt. Welstandseisen Bij een bouwvergunning kijkt de gemeente met name of het bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet en veilig is. Naast de vraag of de constructie van een bouwwerk in orde is, is ook het uiterlijk van het bouwwerk van belang. Het mag niet in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand. In Amsterdam geeft de welstandscommissie hierover advies. Burgers komen geregeld bij de ombudsman omdat ze een oordeel van de welstandscommissie over de kleur verf die ze gebruiken of de grootte van hun dakkapel te rigide vinden. Over het plaatsen van nieuwe kozijnen in een pand in voormalig stadsdeel De Baarsjes heeft de ombudsman het rapport Welstand gaat voor (RA ) uitgebracht. De ombudsman toetst welstandsadviezen marginaal; hij bekijkt of de commissie in alle redelijkheid tot een oordeel heeft kunnen komen en niet over de grens is gegaan. Handhaving op sociale huurwoningen De Dienst Wonen Zorg en Samenleven trekt er op uit om te onderzoeken of sociale huurwoningen wel bewoond worden door mensen die daar recht op hebben. De manier van handhaven is soms tegen het zere been van huiseigenaren en/of huurders. Ook studenten zijn niet blij als ze van hun bed gelicht worden omdat ze niet met elkaar een huis mogen delen dat voor een gezin met een laag inkomen bedoeld is. De portefeuillehouder Wonen kreeg signalen vanuit de media over dit ongenoegen binnen en wilde de manier van handhaven door de dienst (laten) onderzoeken. De ombudsman is gevraagd zich een oordeel over het handelen van de dienst te vormen. In 2010 is de ombudsman met zijn onderzoek naar WZS gestart. De dienst heeft zelf een analyse gemaakt van 225 handhavingszaken en deze besproken in een kritische werkgroep om zo met verbeterpunten te komen. De ombudsman is in 2010 gestart met een dossieronderzoek naar 125 van deze handhavingszaken. Hij richt zich bij dit dossieronderzoek op het verloop van het handhavingstraject, de Jaarverslag

4 manier waarop de dienst rekening houdt met de omstandigheden van betrokkenen en op hoe de dienst met klachten omgaat. Daarnaast behandelt de ombudsman een aantal specifieke zaken van ontevreden huiseigenaren die via de dienst bij de ombudsman zijn binnengekomen. In het eerste kwartaal van 2011 houdt hij een hoorzitting met de klagers en medewerkers van de dienst. De planning is om de onderzoeken in maart/april 2011 af te ronden. De ombudsman verwacht dan aanbevelingen te kunnen doen over de samenwerking en afstemming tussen WZS en andere gemeentelijke instanties, de klachtbehandeling, de schriftelijke bejegening en het verloop van het handhavingstraject. Adresonderzoeken Bij de handhaving van de regels voor de verdeling van woonruimte maakt de Dienst Wonen Zorg en Samenleven gebruik van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Op die manier kan de dienst bijvoorbeeld zien dat er tien mensen op een tweekamerwoning staan ingeschreven of dat er niemand woont in een sociale huurwoning. Ook burgers zelf komen er soms achter dat er personen op hun adres staan ingeschreven die er niet wonen. Dan doet de Dienst Persoons- en Geo-informatie onderzoek naar dat adres om vast te kunnen stellen of een bepaald persoon daar woont. Pas dan kan die persoon worden uitgeschreven. Het feit dat er onterecht personen op een adres staan ingeschreven, kan gevolgen hebben voor belastingaanslagen. Ook kan de deurwaarder op de stoep staan voor de persoon die er niet woont. Bij het hoofdstuk Bestuur en Burger wordt op de problematiek van in- en uitschrijvingen verder ingegaan. Drinkwater en Waterschapsbelastingen Waternet is als geen andere dienst in Amsterdam bezig om de werkprocessen naar aanleiding van klachten te verbeteren. Helaas kwamen er in 2010 toch weer regelmatig burgers bij de ombudsman die er niet direct met Waternet uitkwamen. Het aantal klachten is wel gestabiliseerd. In 2009 kwamen er 65 klachten bij de ombudsman binnen en in 2010 zijn dat er 60. De klachten gaan voornamelijk over de levering en facturatie van drinkwater, maar ongeveer een derde deel betreft de Waterschapsbelastingen. Bij het grootste deel van de zaken wordt het probleem van de klager na contact van de ombudsman met het Klantsignaalteam van Waternet vlot opgelost. In enkele gevallen baart de gang van zaken de ombudsman meer zorgen. Hij krijgt bijvoorbeeld meerdere signalen van burgers die een rekening voor drinkwater krijgen op basis van een meterstand die ze niet kunnen verklaren. Met de Nationale ombudsman, die bevoegd is over de waterschappen, zijn werkafspraken gemaakt over het doen van interventies bij Waternet met betrekking tot het waterschap. Zo worden de bestaande contacten tussen Waternet en de Gemeentelijke Ombudsman benut. Wanneer een onderzoek naar het waterschap aan de orde is, gebeurt dit door de Nationale ombudsman. De ombudsman vraagt Waternet hoe zij met klachten over onverwacht hoge jaarafrekeningen omgaan. Hij doet de suggestie om een stappenplan te maken aan de hand waarvan mogelijke oorzaken uitgesloten kunnen worden. Waternet gaat er mee aan de slag en komt met een werkproces voor elke mogelijk oorzaak. In de zaken bij de ombudsman was sprake van het doorgeven van meterstanden nadat Waternet geen meterstanden had ontvangen en deze daarom had geschat. Vanwege bijzondere omstandigheden in deze zaken neemt Waternet de helft van het bedrag voor zijn rekening. Dat de klachtbehandeling niet altijd soepel verloopt bij Waternet blijkt tevens uit het verhaal van een vrouw die na twee jaar, 27 telefoontjes en zeven brieven geen duidelijkheid krijgt over de betaling van een drinkwaterfactuur (RA ). De ombudsman legt de zaak nogmaals aan Waternet voor en dan blijkt dat de fout bij Waternet ligt. Dit biedt excuses aan en betaalt een bedrag van 150,- aan de bewoonster voor gemaakte kosten. Tevens voert Waternet intussen extra kwaliteitscontroles in. De ombudsman concludeert dat Waternet in eerste instantie niet nauwkeurig heeft gewerkt. De organisatie is vervolgens niet in staat gebleken de fout te herkennen en te herstellen. Door het groeiende ongenoegen van de bewoonster ook niet als klacht te herkennen heeft Waternet de kans laten lopen om het probleem in het kader van de klachtbehandeling op te lossen. 32 Jaarverslag 2010

5 Rapporten Bruikleenovereenkomst tuin zoek en vervallen (RA ) Een man heeft al 20 jaar een stukje grond van het stadsdeel in bruikleen. In januari 2009 ontvangt de man een bewonersbrief over nieuwe regels voor het gebruik van gemeentegrond. Het stadsdeel kondigt hierin onder andere aan dat degenen die een bruikleenovereenkomst hebben, bericht van het stadsdeel zullen ontvangen; als het mogelijk is biedt het stadsdeel een huurovereenkomst aan. De man wendt zich met zijn bruikleenovereenkomst tot het stadsdeel. Het stadsdeel zelf blijkt daarover niet te beschikken. In november 2009 zegt het stadsdeel de bruikleenovereenkomst op, en de man dient het stuk grond te ontruimen. Het stuk grond is in erfpacht uitgegeven aan de buren en zal worden gebruikt als parkeerterrein. Hij wendt zich tot de ombudsman. Het onderzoek van de ombudsman brengt aan het licht dat het stuk grond al in de jaren 90 in erfpacht was uitgegeven zonder dat de man daarvan op de hoogte was gesteld. Daardoor is de bruikleenovereenkomst destijds al vervallen. Het stadsdeel kan de erfpachtovereenkomst met de buren niet meer ontbinden. De ombudsman oordeelt dat het stadsdeel in strijd met administratieve zorgvuldigheid heeft gehandeld door de bruikleenovereenkomsten niet goed te archiveren. Het feit dat de bruikleenovereenkomst bij het stadsdeel buiten beeld was geraakt, had tot direct gevolg dat de man destijds niet op de hoogte was gebracht van zijn gewijzigde rechtspositie toen het stukje tuin in erfpacht werd uitgegeven. Hierdoor is betrokkene jarenlang van een onjuiste juridische status uitgegaan en heeft hij zijn belangen niet goed kunnen behartigen. Oordeel: De onderzochte gedraging is onzorgvuldig. Te veel betaald, geld terug (RA ) Een bewoner van een appartement in Amsterdam komt er in april 2009 zelf achter dat hij sinds 1985 te veel drinkwatergeld heeft betaald. Hij vraagt Waternet het te veel betaalde terug te storten. Waternet wijst zijn verzoek af met een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. De man kan zich hier niet in vinden en hij benadert de ombudsman. De ombudsman legt Waternet een uitspraak van de Geschillencommissie Energie en Water voor, waarin de gemeente Amsterdam in een vergelijkbare situatie tot twee jaar terug moet restitueren. Daarbij heeft de commissie steun gezocht bij een bepaling in de Algemene Voorwaarden die niet direct op deze situatie van toepassing is. Waternet besluit aansluiting te zoeken bij deze uitspraak en de AVbepaling. Verzoeker krijgt voor twee jaar geld terug. Daarnaast heeft de afdeling Waterfacturatie haar proces zodanig aangepast dat in vergelijkbare gevallen tot restitutie van twee jaar wordt overgegaan. Waternet had bij de behandeling van het verzoek de uitspraak van de Geschillencommissie en de relevante bepaling in de Algemene Voorwaarden kunnen betrekken. Nu dat is nagelaten, heeft Waternet in strijd met het motiveringsvereiste gehandeld. Oordeel: De onderzochte gedraging is onbehoorlijk. Geen duidelijkheid over handhavingsverzoek (RA ) Een bewoner van een appartement dient in augustus 2008 een handhavingsverzoek in bij het stadsdeel omdat twee ruimten in het appartementencomplex, in strijd met het bestemmingsplan, als woning gebruikt worden. Het stadsdeel neemt geen beslissing en de bewoner dient op 2 maart 2009 met behulp van het klachtformulier Awb van het stadsdeel een klacht in over hetzelfde onderwerp. Omdat hij ook dan geen uitsluitsel krijgt van het stadsdeel, wendt hij zich tot de ombudsman. Deze vraagt het stadsdeel om een reactie. Het stadsdeel laat weten dat in september 2009 twee brieven aan de bewoner gestuurd zijn waarin staat dat er een gelijksoortige handhavingszaak tegen de bewoner zelf loopt. In deze zaak moet de Raad van State nog uitspraak doen. Zodra de uitspraak gedaan is zullen de verschillende handhavingszaken in samenhang met elkaar bekeken worden om Jaarverslag

6 tot een integrale en gelijktijdige aanpak te komen en zal er een formeel besluit genomen worden. De ombudsman komt tot het oordeel dat het stadsdeel onzorgvuldig gehandeld heeft nu een beslissing op het handhavingsverzoek langdurig uitblijft en ook de klacht niet tijdig en conform de wettelijke bepalingen is afgehandeld. Begin november 2009 doet de Raad van State uitspraak. Begin maart 2010 heeft het stadsdeel nog geen handhavingsbesluit genomen. Dit is reden voor de ombudsman om een aanbeveling aan het rapport te verbinden. Aanbeveling: De ombudsman verzoekt de portefeuillehouder Bouwen en Wonen te bevorderen dat nu zo spoedig mogelijk een formele beslissing genomen wordt. Opvolging: Op 7 april deelt het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel mee dat de aanbeveling zal worden overgenomen. Wel zullen er nog een aantal tussenstappen noodzakelijk zijn. In het appartementencomplex doen zich meerdere afwijkingen van de regelgeving voor. Onlangs is een van de betrokken appartementen bezocht. Met de eigenaar is afgesproken dat eind maart een controle in een ander appartement zal plaatsvinden. In april zal een voorlopig standpunt ingenomen worden waarop de betrokkenen kunnen reageren. In mei worden formele beslissingen genomen. 34 Jaarverslag 2010

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord

Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gestrande vergunningsaanvraag Gemeente Amsterdam Binnenwaterbeheer Amsterdam (sinds 1 januari 2011 Waternet) Stadsdeel Amsterdam-Noord 18 maart 2011 RA110331 Samenvatting

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuurder als enige niet gehoord Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 20 april 2011 RA110435 Samenvatting Een B.V. verhuurt een sociale huurwoning aan een

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuurder gemangeld Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 20 april 2011 RA110434 Samenvatting Al 50 jaar verhuurt een vrouw een sociale huurwoning. Via een

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West 25 juli 2012 RA121290 Samenvatting Het uitzicht van een vrouw op het groen in de binnentuin wordt belemmerd door de

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie

Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Adreswijzing doorgegeven, toch een naheffingsaanslag Gemeente Amsterdam Cition Stadsdeel Oost Dienst Basisinformatie 3 mei 2012 RA120618 Samenvatting Een man verhuist in

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eén gemeente, één klacht, meerdere procedures Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Projectmanagement Bureau (Projectbureau IJburg) Cition Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen geraniums in Geuzenveld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 17 juli 2009 RA0940351 Samenvatting Een buurtbewoner wil zijn buurt in Amsterdam-Geuzenveld

Nadere informatie

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Samenvatting 1 juni 2012 RA120866 Twee buren ondervinden overlast van bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer O. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Stadsbeheer Dossiernummer: 2014.1376 Datum:

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens

Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aan de bewoner van dit pand Gemeente Amsterdam Dienst Persoonsgegevens 30 september 2008 RA0829618 Samenvatting De Dienst Persoonsgegevens start een adresonderzoek naar

Nadere informatie

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 31 mei 2010 RA1051733 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Belastingen

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2014 KLACHTENAFHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER No. 300638 Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder is in sommige opzichten te vergelijken met een normaal bedrijf. De gemeente levert

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 juli 2013 RA131190 Samenvatting Een vrouw vraagt aan het Stadsdeel

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet

Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet 28 juli 2010 RA1054092 Samenvatting Nadat in de woning van een vrouw een watermeter geplaatst is, verandert

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven 23 juli 2007 RA0713703 Samenvatting Een vrouw vraagt bij de Dienst Zorg en Samenleven een speciale fiets aan. Bijna acht

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Boete op grond van anti-speculatiebeding onredelijk Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Boete op grond van anti-speculatiebeding onredelijk Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boete op grond van anti-speculatiebeding onredelijk Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 8 juli 2010 RA1053269 Samenvatting Een echtpaar koopt een huis in de gemeente

Nadere informatie

Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord

Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord 6 maart 2012 RA111172 Samenvatting Een vrouw beschikt over een individuele

Nadere informatie

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 29 januari 2009 RA0933870 Samenvatting Bewoners willen hun woning in de Filmwijk uitbreiden.

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Facilitair VIA Dossiernummer: 2015.895 Datum: 26 april

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapportnummer: 2011/151 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat: het Kadaster

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kansloos bezwaar in plaats van correctie bij foute jaaropgaven Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Handhaving Dienstencentrum, Juridische Zaken 18 september 2012

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de

Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk. een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Rapport Rapport Over de wijze waarop de gemeente Rijswijk een adresonderzoek heeft uitgevoerd voordat zij in 2012 een burger uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) uitschreef Oordeel Op

Nadere informatie

Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 1 december 2008 RA0831790 Samenvatting Ongeveer gelijktijdig ontvangt de ombudsman twee klachten van

Nadere informatie

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord 21 februari 2006 RA0713142 Samenvatting

Nadere informatie

Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Huurders van gemeente achtergesteld bij corporaties Stadsregio Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Samenvatting 30 november 2010 RA1059179 Een vrouw huurt een

Nadere informatie

Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes)

Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes) Datum 5 augustus 2010 RA1054278 Samenvatting Twee eigenaars van een etage in de Baarsjes vernemen

Nadere informatie

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel 23 augustus 2011 RA111128 Samenvatting Tot 1 november 2009 was een man halbeheerder

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uit Dordrecht. Datum: 23 december Rapportnummer: 2011/367

Rapport. Rapport over een klacht over Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uit Dordrecht. Datum: 23 december Rapportnummer: 2011/367 Rapport Rapport over een klacht over Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uit Dordrecht. Datum: 23 december 2011 Rapportnummer: 2011/367 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de klacht die hij op 7 december

Nadere informatie

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stroomlijning klachten verlichting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuideramstel Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 18 juni 2008 RA0826588 Samenvatting Een man meldt

Nadere informatie

Rapport. 2014/109 de Nationale ombudsman 1/5

Rapport. 2014/109 de Nationale ombudsman 1/5 Rapport 6 Onmacht of onwil: een onderzoek naar een klacht over het UWV, dat een transgender niet als "mevrouw" heeft aangeschreven in (geautomatiseerde) correspondentie Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg 26 juni 2007 RA0612574 Samenvatting Een vrouw heeft via de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht

Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht 17 december 2009 RA0945878 Samenvatting Een vrouw staat met haar fiets op het perron. In haar buurt staan een aantal

Nadere informatie

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 20 mei 2010 RA0940397 Samenvatting Een vrouw is als ondernemer bezig met de bouw

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West

Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West 22 mei 2012 RA120794 Samenvatting In de zomer van 2011

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332 2 Klacht A. De klacht van verzoeker werd als volgt geformuleerd: Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen Zaandam zijn

Nadere informatie

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet 23 oktober 2008 RA0830570 Samenvatting In de maanden mei - augustus 2008 ontvangt de ombudsman

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Uitzonderlijke erfpacht Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Uitzonderlijke erfpacht Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Uitzonderlijke erfpacht Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 13 januari 2010 RA1046851 Samenvatting In december 2005 tekenen verzoekers een koop/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Samenvatting 13 december 2012 RA122196 De bewoners van een woonboot vervangen in 2010 hun boot en vragen

Nadere informatie

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020)

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Samenvatting 3 maart 2014 RA140356 Een man bezoekt

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen

Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Splitsingsvergunning Stadsdeel Amsterdam Centrum, sector Bouwen en Wonen 31 december 2004 RA0408457 Samenvatting Stadsdeel Amsterdam-Centrum verleent in november 1999 een

Nadere informatie

Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 15 juni 2011 RA110740 Samenvatting Een stel woont in de Pijp en heeft last van een nabijgelegen reclamebureau.

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 011 RAPPORT Verzoeker De heer M. H. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer 2013

Nadere informatie

22 maanden wachten op beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Parkeer Combinatie Holland B.V.

22 maanden wachten op beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Parkeer Combinatie Holland B.V. Rapport Gemeentelijke Ombudsman 22 maanden wachten op beslissing op bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Parkeer Combinatie Holland B.V. 28 juli 2011 RA110960 Samenvatting Een man koopt in 2006 een

Nadere informatie

Dwangsom na dwangsom tijdens opknappen woning Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Dwangsom na dwangsom tijdens opknappen woning Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dwangsom na dwangsom tijdens opknappen woning Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 20 april 2011 RA110433 Samenvatting Een pand met vier sociale huurwoningen

Nadere informatie

Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Meer dan 25 jaar op wachtlijst voor markt Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 8 maart 2012 RA120369 Samenvatting Een marktkoopman staat al 25 jaar minimaal vijf dagen per

Nadere informatie

Beslaglegging ondanks betalingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Beslaglegging ondanks betalingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Beslaglegging ondanks betalingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 juni 2010 RA1052245 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Werk en Inkomen

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 16 september 2009 RA0942396

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Rapport. Datum: 05 september 2013. Rapportnummer: 2013/111

Rapport. Datum: 05 september 2013. Rapportnummer: 2013/111 Rapport Een onderzoek naar het secuur handelen van de afdeling belastingen van de gemeente Arnhem. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Heffingsambtenaar gegrond.

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Rapport Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Wat is de klacht? Mevrouw V. klaagt erover dat zij na 15 maanden nog steeds geen inhoudelijke reactie op haar verzoek om schadevergoeding heeft

Nadere informatie

Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Samenvatting 16 mei 2013 RA130139 Een vrouw woont in het centrum van Amsterdam boven een restaurant.

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Wierden te Wierden. Datum: 17 december 2013

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Wierden te Wierden. Datum: 17 december 2013 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Wierden te Wierden. Datum: 17 december 2013 Rapportnummer: 2013/196 2 De klacht Verzoeker klaagt erover dat de

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie