TOT BEHOUD VAN DE NIEUWSBRIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOT BEHOUD VAN DE NIEUWSBRIEF"

Transcriptie

1 VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE JORDAAN NIEUWSBRIEF 16

2 =2= dit is een lege pagina conform de gedrukte versie

3 VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE JORDAAN Bij de voorplaat NIEUWSBRIEF 16 oktober 2009 Van de redactie Ja, dit keer niet een van de voorzitter, want de langverwachte en broodnodige ledenvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden met een even noodzakelijke voorzitterswisseling. Van de Nieuwe kracht, de ervaren Hans Aerssens, is een behoorlijke aanstoot te verwachten in de richting van uitbreiding van het werkterrein en verdieping van de activiteiten. Zie bijvoorbeeld zijn werkplan. Wegens de moeilijke situatie voor architektenbureaus nam Allard Meine Jansen zijn bestuurszetel niet in, in het bestuur is daarom opgenomen Theo van Zweeden wiens bureau in een andere positie verkeert. Hij zal zich bemoeien met de waakhonden, die de commissie voor de bouwzaken, vooral bouwaanvragen, en ruimtelijke ordening bemensen. Voor ons blad werd het weer eens tijd, de lijst behandelde bouwaanvragen wordt gecompleteerd en er rest nog de lijst zienswijzen van de laatste anderhalf jaar. Voorts brengen we het gewone werk, hopelijk zit er voldoende variatie ook in dit nummer! T.H. De Noord-Jordaan gezien vanaf de Westertoren. Vereniging tot behoud van de Jordaan p/a Lindengracht 79, 1015 KD Amsterdam, Tel.: Lidmaatschap 7,50 per jaar. Leden die dat nog niet gedaan hebben wordt verzocht de contributie voor dit jaar over te maken naar Postgiro Bestuur Hans Aerssens (voorzitter) Lindengracht KD Amsterdam tel.: Fedor Poel (secretaris) Egelantiersgracht 22D 1015 RL Amsterdam tel.: Rita Tjemkes (pennigmeester) Lauriergracht 166 III 1016 RV Amsterdam tel.: Theo Hoff Egelantiersstraat 93 F 1015 PZ Amsterdam tel.: Ellie Pronk Nieuwe Houttuinen DA Amsterdam tel.: Theo van Zweeden 1e Lindendwarsstraat LE Amsterdam tel.: Inhoud: Pag. 4: Necrologie. Pag. 5: Bouwzaken. Pag. 6/7 Verslag ledenvergadering. Pag. 816: Bouwplannen Pag : Bouwplannen Redactie: Theo Hoff en Peter van Kooten =3=

4 Ernst Dienaar, Eind mei overleed ons lid Ernst Dienaar, de inmiddels bijna 84-jarige oud-wethouderskandidaat en gemeenteraadslid van de PvdA, van 1970 tot De 11 juni 1925 geboren Amsterdammer was journalistiek werkzaam en ging er rechten bij studeren. Toen ik in 1967 PvdA-lid geworden was bleek in het afdelingsbestuur van Bos en Lommer een gesoigneerde jurist te zitten, met sprekende ogen, van het normale, burokratische partijtype die daarin echter niet overdreef. Nadat ik in zijn advocatuur nader kontakt met hem had gehad zag ik hem de gemeenteraad ingaan waar hij tegen 1978 deel ging uitmaken van de dissidente groep-mug in de PvdAfractie. Dit en zijn liefde voor het traditionele stadsgezicht wat tot uiting kwam in zijn werk voor Stadsherstel (of Heemschut?) zullen hem niet de liefde van de in 1978 aangetreden wethouder Schaefer hebben opgeleverd, deze torpedeerde in elk geval zijn wethouderschap, hij verloor de verkiezingen met 2 stemmen verschil in de gewestelijke partijvergadering. Schaefer was voor kleinschaligheid maar ging wat ruwer met het Stadsgezicht om. Onder dit soort gedrag en later nog sterker dat van de wethouders Genet en Stadig, leed Dienaar duidelijk, verontwaardiging was hem niet vreemd. Verder verloor hij in die jaren zijn jongere vrouw. =4= Ik zag hem al die jaren haast niet, in 96 hielp hij mij bij een jurische zaak. Door bezoeken aan jaarvergaderingen en symposia zag ik hem weer meer, en ook op de begrafenis van Geurt Brinkgreve, vier jaar geleden. Rechtop lopen sprak hij, op weg naar de negentig leek het. Al eerder nauwer kenissen geworden zou ik hem in zijn laatste woonplaats Koog aan de Zaan nog opzoeken. Het is er niet meer van gekomen. T.H. Garage Singelgracht De stadsdelen Westerpark en Centrum zijn gestart met aanvullend onderzoek naar de haalbaarheid van een parkeergarage onder de Singelgracht bij het Marnixbad. Het onderzoek heeft betrekking op bouwkundige aspecten, luchtkwaliteit, bomen, verkeerscirculatie en financiële onderbouwing. Op basis van de resultaten en de inbreng van belanghebbenden in de inspraak nemen de stadsdelen in het begin van 2010 een besluit over de bouw. Bureau Werelderfgoed Stadsdeel Centrum heeft ingestemd met de oprichting van Bureau Werelderfgoed. Medio 2010 wordt bekend of de grachtengordel de werelderfgoedstatus van de UNESCO krijgt. Het doel daarvan is om unieke gebouwen en ander erfgoed te behouden voor de wereld en zijn toekomstige generaties.

5 Maximaal 30 in de stad goed plan: Artikel niet aangeleverd Bouwzaken Tegen sloop van het voormalige Edison theater, met nu nog de tapijtenhal,hebben wij niet zo een bezwaar. Het bouwplan, een variatie op de toestand van circa 1930 vonden wij ook wel aardig, een paar opmerkingen slechts in onze zienswijze. Anderen, en met name de schoonheidscommissie, hebben wel bezwaren wij wachtendit af. Tegen de aanbouw van o.a een dakkapel op Lijnbaansgracht 84 loopt een burenbezwaar, de uitkomst hiervan na de zitting wordt nu verwacht. T.H. Het Edisontheater aan de Elandsgracht in Foto Stadsarchief Amsterdam =5=

6 CONCEPT Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging tot behoud van de Jordaan op maandag 11 mei 2009 in café P96. Aanwezig zijn: Ellie Pronk, Hans Aerssens, Hans Sizoo, Herman Pinkse, Jolan_da Ebeling K., Jan Marselis, Rita Tjemkes, Win Wassenaar, Peter van Kooten (notulist), Piet Vernooy, Theo Hoff, Fedor Poel, Niels Tans, Paul Müller, Henk Pool, en René van Veen. Theo opent de vergadering en voegt bij de vaststelling van de agenda twee punten toe tussen 7 en 8: een uiteenzetting van Piet Vernooy over zijn werkzaamheden en een veslag van Paul Müller over de vorderingen van de weblog. Er zijn geen mededelingen en er is een ingekomen stuk van Herman Pinkse dat minder geschikt is om te verbreiden maar waarin desondanks punten de moeite waard zijn om te behandelen. Het verslag van de vorige vergadering wordt met instemming goedgekeurd. Aan het jaarverslag 2008 van de voorzitter dat in Nieuwsbrief 15 staat afgedrukt voegt Theo toe dat de opzet niet gehaald is. Op een vraag van Hans Sizoo zegt Theo dat het welzijnsorgaan westelijke binnenstad een subsidie van 400 voor de nieuwsbrief en van 400 voor het verlijden van de statutenwijziging bij de notaris heeft gegeven. Rita heeft daar niets van gezien. Het punt van de statutenwijziging behoeft een uiterst formalistische benadering. Na enig gekissebis over de opgelopen vertraging besluit de vergadering unaniem het nieuw te kiezen bestuur opdracht te geven tot het verlijden van de eerder vastgestelde wijzigingen. Win Wassenaar oppert dat het misschien handig is om een huishoudelijk reglement op te stellen waarbij wijzigingen niet onmiddellijk aan een notaris hoeven te worden voorgelegd. Herman Pinkse is daar altijd al voor geweest. Hans Aerssens zal een bijeenkomst met Win en Herman beleggen om tot een opstelling te komen. Rita en de kascontrolecommissie (Fedor Poel en Stephan Willenborgh) hebben een financieel rapport gemaakt. Fedor heeft op een bestuursvergadering al gerapporteerd dat de commissie de stukken van 2002 t/m 2007 heeft gecontroleerd en in orde bevonden. Rita heeft op verzoek de jaarrekeningen gemaakt die worden rondgedeeld. Theo toont zich in een toelichting niet tevreden over de administratie en de balans en jaarrekening zijn niet samengevoegd en verslagen. Herman had daar een jaar geleden al kritiek op. Theo wil er in het bestuur op ingaan en correcties vragen. Dat is niet mogelijk. Als de stukken goedgekeurd worden door de vergadering kan dat achteraf niet door het bestuur veranderd worden stelt Herman bijgevallen door enige anderen. Na uitleg over enige posten zoals museumbezoek die misschien anders geboekt zouden moeten worden de verslagen 2002 t/m 2007 goedgekeurd wordt nog open gelaten en er is geen begroting voor het nieuwe bestuur. In de nieuwe kascontrolecommissie worden Win en Jolanda gekozen. Zij zullen 2008 en 2009 controleren. =6=

7 Kandidaat-voorzitter Hans Aerssens stelt zichzelf voor met een wervend verhaal over zijn plannen met de vereniging bovendien vertelt hij wat over de architect Allard Meine Jansen, die de Waakhondcommissie zou moeten gaan leiden maar daar door de huidige economische crisis niet aan toekomt omdat hij alle zeilen moet bijzetten om zijn pas opgerichte bureau in de Jordaan boven water te houden. Desalniettemin wil hij wel in het bestuur zitting nemen. Ook de beoogde nieuwe bestuursleden Fedor Poel en Rita Tjemkes vertellen wat over zichzelf evenals het aftredende bestuurslid Ellie Pronk. Theo wil graag door als bestuurslid. Allen worden eendrachtig gekozen waarna er applaus uitbreekt. Peter zegt toe redactielid van de Nieuwsbrief te blijven. Na de pauze draagt Theo de voorzittershamer symbolisch over aan Hans en houdt Win een korte speech waarin hij Theo bedankt voor het vele werk dat hij al die jaren voor de vereniging heeft gedaan. Vervolgens vertelt Piet Vernooy over zijn plannen om de dertig jaar geleden in potlood getekende calques van de 28 kilometer lange gevelwand van de Jordaan te digitaliseren. Dat is een quantumsprong en geeft oneindig veel mogelijkheden. Het is moeilijk het benodigde geld voor het project bijeen te krijgen en daarom vraagt hij de vereniging om steun. Hans Aerssens zegt toe het in het bestuur te bespreken. Fedor vraagt hoe het met het oude programmapunt website staat en Hans vertelt dat het plan van Louis de Lagh is afgevallen wegens het kostenplaatje. Het alternatief van Paul Müller doen we nagenoeg gratis. Paul zet uiteen dat hij nu een betaversie van een weblog heeft: (www.behoudjordaan.wordpress.com, en en wat de voordelen van een blog zijn, zoals het direct reageren van de bezoeker. Hij wil er met terugwerkende kracht alle nieuwsbrieven op plaatsen. Piet ziet mogelijkheden voor plaatjes. Paul zal het adres geplaatst zien te krijgen in het blad Jordaan/Gouden Reaal. Hans wil het afscheid van Herman bij de Waakhondcie. niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft initiatief genomen iets te organiseren. Herman wacht in spanning af. Bij de rondvraag zegt Theo dat Niels als penningmeester gedechargeerd is en bedankt hem uitvoerig voor jarenlange samenwerking waarbij Niels de nieuwe bestuursleden waarschuwt dat 3 jaar niet altijd is wat het lijkt. René kapittelt Theo dat hij het al enige jaren bestaande café P96 hardnekkig de Prinses blijft noemen en zegt er als voorzitter van de horecavereniging Jordaan geen moeite mee te hebben, als er belangenconflicten met de vereniging zijn, op de achtergrond te blijven. Hans Sizoo vraagt hoe de club aan nieuwe leden komt en Theo antwoordt dat dit haast altijd door er bijkletsen gebeurd. Jan vraagt hoeveel leden er zijn en dat blijken er ongeveer driehonderd. Hans Sizoo vraagt nog of de ellenlange lijst van bouwaanvragen in de nieuwsbrief niet anders kan en Theo zegt dat het ook een kroniek is, dat er nog éénmaal zo'n lijst komt en dat het dan op andere leest geschoeid wordt. Verschillende enthousiaste ideeën worden nog geopperd waarna Hans de vergadering sluit. =7=

8 Bouwplannen Jordaan 2006 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Anjeliersdwsstr. 2e Nieuwbouw na sloop onderstuk, Zienswijze over kleur metselwerk (zwart!), dakkapel voorzijde en strijd met b.p. wat betreft zijdelingse hoogte. Anjeliersstraat Aanbrengen naam van het kinderdagverblijf. G.p. Anjeliersstraat Bescheiden dakkapel rechts, dakterras op uitbouw. Allemaal acceptabel Anjeliersstraat nieuwbouw 7 woningen en renovatie loods draaiorgels. Vormgeving niet passend (te breed) en afgestemd op draaiorgels. (beelden aan de gevel). Na overleg geen zienswijze. Anjeliersstraat Westerstraat bm Afwijking bestemmingsplan t.b.v. draaiorgelmuseum (huis met de beelden). Geen zienswijze i.v.m. bijzondere karakter van het project. Bloemgracht dakterras op 1e verdieping op uitbouw en veranderen trap daarheen. Geen probleem. Bloemgracht Vergroten dakkapellen naar achteren; overgelaten aan welstandscommissie, die bezwaar heeft. Bloemgracht Maken dakterras op uitbouw lagere achterhuis en vernieuwen fundering. g.p. Bloemgracht Conform niet door ons bezwaarde bouwaanvraag Bloemgracht 065 A t/m Nieuwbouw in historiserende stijl na sloop onderstukken. Voorgevel lijkt acceptabel, achtergevel cirieus. Achterterrein buiten aanvraag i.v.m. plannen tot renovatie daar staande bebouwing in strijd met b.p. Bespreken. Bloemgracht Balkon achterzijde op 5e verdieping, identiek aan onderliggende balkons. Geen probleem. Bloemgracht bm Balkon 5e verd. achterzijde als andere balkons; ontwerp-verg. conform eerder Bloemgracht 124 E Interene constructieve wijziging. Bloemgracht bm Veranderen indeling. Conform eerder. Bloemgracht Veranderen in kantoor en twee woningen waarbij aan de grachtzijde twee bouwlagen worden toegevoegd. Na overleg geen bezwaar. Bloemgracht A t/m Renoveren achterbebouwing en bestemmen tot bergingen in strijd met bestemmingsplan. Bebouwing wordt veel te dicht, Geen werkelijke monumentale waarde van achterbebouwing. Gepleit voor handhaven b.p. Bloemstraat Vernieuwen fundering en verandering voorgevel in positieve zin. Bloemstraat Herbouw na sloop van slecht orde 2 pand. Bezwaar tegen vervangen zadeldak door aan voor- en achterzijde afgeschuinde bouwlaag, slechte achtergevel, zwarte kleur metselwerk en strijdigheid met regels b.p. van kaplaag. Zienswijze. Bloemstraat Vervangen van deur in muur door wat betere. G.p. Bloemstraat 090 A Maken dakraam in rechter dakschild. G.p. Bloemstraat Planwijziging voor interne verandering van bedrijfsruimten in woningen. Geen probleem. Bloemstraat Vernieuwen achteruitbouw t.b.v. jeugdhotel. g.p. Boomstraat Westerstraat / Maken kelder onder voorste deel; andere indeling met 3 pp en scheiding van 13/15. Acceptabele garagedeur en twee normale deuren. Relatie met Westerstraat volstrekt onduidelijk. Boomstraat Interne verandering van bestaande garage (7-8 auto s) en afscheiding van nummer 11. 8

9 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Boomstraat Maken dakterras. Geen tekeningen! Boomstraat Maken dakterras op uitbouw achter dwarskap van naoorlogs pand en veranderen raam in deur. G.p. Brouwers Interne wijziging waardoor ook schoorstenen achter leugenaar verdwijnen Brouwersgracht Samenvoegen b.g. + 1e tot bedrijfsruimte en 2e + zolder tot woning.alleen intern. Brouwersgracht bm Conform eerder. Brouwersgracht Vervangt /4. Lijkkt vooral interen maar is nauwelijks te beoordelen. Egelantiersgracht 020 A Wijzigen indeling. Egelantiersgracht Interne verandering van bedrijf in woning. Egelantiersgracht Vervanging kozijnen door identiek aan voorzijde. Aan achterzijde twee stel ramen vervangen door deuren met andere roedeverdeling. G.p. Egelantiersgracht Vervanging van vergunde dakkapel en 2 ramen door iets bredere dakkapel allen. Verbetering. Egelantiersgracht Veranderen indeling b.g. t.b.v. woning. Tekeningen kloppen niet. Egelantiersgracht Uitgebreide en grondige restauratie van bedrijfsruimte en woning.achterkantvan zeer korte kap nu met hout bekleed; dakterras daarvoor. Geen probl. Egelantiersgracht Conform eerder geen probleem. Egelantiersgracht Herbouw schuur op achtererf. Geen probleem. Egelantiersstraat Veranderen en vergroten. Dakkapel wordt uitgebouwd tot complete gevel met daarachter dakterras. Al te dicht op bebouwing aan Prinsengracht. Na overleg met buren zienswijze. Egelantiersstraat Dakterras. Privacybezwaar i.v.m. situatie. Egelantiersstraat Verhoging met verdieping. Glazen voordakschild niet aanvaardbaar; dakterras te ver naar voren en uit oogpunt van privacy in deze situatie twijfelachtig. Egelantiersstraat 083 /85-I Maken interne verbindingsdeur tussen de panden. Egelantiersstraat Veranderen van bedrijfstruimte in woning. Geen tekening van puiwijziging. Wrsch. geen bezwaar. Elandsgracht 002 A Veranderen 4e verdieping. Geen probleem tenzij privacy Prinsengracht.. Na overleg gen actie. Elandsgracht Prinsengracht Oude Looiersstr Sloop Oude Looiersstraat 10 en vervanging door nieuwbouw waarin parkeerkelder, uitbreiding winkel en drie woningen met dakterras. Beletage Prinsengracht 306 wordt kantoor e.d. voor winkel, zonder verandering gevel. Huidige gevel O.L.straat niet slecht maar niet passend, nieuwe gevel evenmin passend en te gesloten.. Bovendien setback. en dakterras met klompenhok. Zienswijze op deze punten. Elandsgracht Verbouwing en gevelverbetering. Prima. Elandsgracht 1e Looiersdw.str Grondige renovatie waarbij ramen in pothuis worden gemaakt en rechterdeur op stoep wordt vervangen door een paneel. Geen bezwaar. Elandsgracht Binnenplaats van 3 meter diep binnen de bouwstrook wordt volgebouwd. Kleine wijziging toegangsdeur. G.p. Elandsgracht Maken dakkapel achter leugenaar. Wat groot maar onzichtbaar. Elandsgracht Bebouwen binnenplaats over volle hoogte en maken dakterras daarop. Ongunstig voor buren. Na overleg toch geen zienswijze. 9

10 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Elandsstraat Maken dakterras op aanbouw en veranderen achtergevel, direct tegen nieuwbouw school. In deze situatie aanvaardbaar. Elandsstraat Conform niet door ons bezwaarde bouwaanvraag Elandsstraat Dakterras op uitbouw; geen probleem Elandsstraat Hekwerk op uitbouw 1e verd.. t.b.v. terras. g.p. Elandsstraat 154 A Aanbrengen naam van het kinderdagverblijf. G.p. Goudsbloemdwrss.1e 015 A Veranderen indeling, vergroten van twee dakkapellen en maken twee dakramen aan elke kant. Voldoet niet aan welstandsnota. Onzichtbaar vanaf straatniveau. Overgelaten aan CWM. Goudsbloemdwstr 1e Sloop nieuwbouw van orde 3 pand t.b.v. 3 woningen. Na overleg geen zienswijze. Goudsbloemdwstr 2e Nieuwbouw t.p.v. onderstuk. Discutabel, maar na overleg geen zienswijze, Goudsbloemstraat balkons aan achtergevel tussen belendingen. g.p.. Goudsbloemstraat Zeer bescheiden wijziging voorgevel b.g.. G.p. Goudsbloemstraat Veranderen bedrijfsruimte in woning waarbij achterdeel wordt gesloopt voor binnenplaats en gevel verbeterd. Groenmarktkade 01 hs Gevelsanering i.v.m. verkeerslawaai. Door de Dienst wonen verleende bouwvergunning die niet aanwezig is. Groenmarktkade Veranderen indeling en maken dakterras op plat achter kap. Lijkt geen probleem. Hazenstraat 4 A-C Veranderen van topgevel in steeg. Lijkt geen probl. Hazenstraat Totale renovatie. Voorgevels sterk verbeterd. Verhoging kap 25 geen probleem. Dakterras op uitbouw lijkt aanvaardbaar. Dakkapellen uit de goot wat twijfelachtig maar links tegen belending en rechts deels ook..nodig voor trap. Hazenstraat Vervangen kunststof kozijnen voorgevel 1e en 2e verdieping door houten. Grote verbetering. Karthuizersdwsstr Schilderen kozijnen. Onduidelijk. CWM Karthuizersstraat 011 / Restauratie zonder problemen. Karthuizersstraat Achteruitbouw wordt verhoogd, lelijke kap met lelijke dakapellen wordt vervangen door platafgedekte kap met dakkapellen. Geheel ingebouwd. Wordt er niet slechter van. Karthuizerstraat Conform eerdere bouwaanvraag. Geen probleem. Kromme Palmstraat maken dakterras dat door lage belendingen en lange zichtlijnen te zichtbaar is. Gepleit voor een kleiner terras. Laurierdwrsstr. 2e Vervangen kleine dakkapel in rechter dakschild door twee dakramen. Niet zichtbaar. Lauriergracht 013 D Plaatsen hekwerk voor dakterras. Lijkt acceptabel., ook gezien omgeving Bespreken. Lauriergracht Conform niet door ons bezwaarde bouwaanvraag Lauriergracht Interne verandering. Lauriergracht Conform bouwaanvraag van april. g.p. Lauriergracht Interne verandering 2e t/m zolder met toevoeging veluxraam. Geen probleem. Lauriergracht Adres is onjuist. Aanvraag betreft Herengracht 6.) Lauriergracht Fundering, veranderen indeling en vervangen vloer 3e verdieping. g.p. Laurierstraat B.i.a.v. eerdere bouwverg. Toevoegen dakkapel in midden i.p.v. kleinere aan andere zijde. g.p. Laurierstraat Conform eerdere bouwaanvraag 10

11 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Laurierstraat Samenvoegen van 2 woningen (g.p.) en maken dakterras. Bezwaar tegen ontbreken tekening terras. Laurierstraat Dakterras achter dwarskap met luik. Lijkt g.p. Lijnbaansgracht Maken dakterras aan achterzijde op uitbouw 3e verdieping, links afgeschermd door belending. g.p.. Lijnbaansgracht A Vernieuwen achteraanbouw en veranderen pui voorgevel. Lijkt gen probleem. Lijnbaansgracht 047 / Zeer bescheiden veranderen indeling kerk. Tichelstraat 008 /10 Lijnbaansgracht Vervangen blindnis op hoek door deur met frans balkon. en vervangen ramen door ramen met dubbel glas in zelfde houten profiel. Stolpramen worden elk voor de helft draaikiepramen. Lijkt redelijk. Lijnbaansgracht Onduidelijke kozijnvervanging (zie ). Overgelaten aan CWM. Lijnbaansgracht Aanbrengen twee dakkapellen; aanvaardbaar. Lijnbaansgracht Veranderen van verdiepingen waarbij cv op balkons komt. Rookgasafvoer niet fraai maar geen alternatief te bedenken. Lijnbaansgracht Gevelsanering i.v.m. verkeerslawaai. Door de Dienst wonen verleende bouwvergunning die niet aanwezig is. Lijnbaansgracht Veranderen indeling, maken dakterras achterzijde, beide geen probleem. Vergrote dakkapellen komen dichter bij voorgevel en zijn te breed. Van opzij niet zichtbaar. Bespreken.. Lijnbaansgracht Uitbreiding kap aan achterzijde, ruim onder de nok. Vanaf de straat geheel onzichtbaar. Daarom acceptabel ook al gaat het om een ensemble. Lijnbaansgracht 208 A Dichtmaken balkon op beletage aan voorzijde. g.p. Lijnbaansgracht Lijnbaansstraat Elandsgracht Linbaansgracht Tichelstraat /48 / Vergroten woning op 2e verdieping door uitbouw op balkon en maken dakterras daarop. Zichtbar van de straat maar lijkt acceptabel Interne verandering Bescheiden aanpassing t.b.v. Russisch-orthodoxe kerk; poort wordt verbreed en geflankeerd door kleine muurverhogingen. Verbetering. Lindengracht 007 A-D Inbouwen liftschacht. Lijkt uit te steken boven dak. Daartegen bezwaar. Lindengracht Veranderen van bedrijfsruimte in woningen met acceptabele aanpassing toegangsdeuren en franse balkons op de verdiepingen. Lindengracht Veranderen indeling. Geen tekeningen. Lindengracht Zeer bescheiden dakkapel tegen blinde muur buurpand. Praktisch onzichtbaar. Lindengracht Veranderen van marlies en reclame horeca. G.p. Lindengracht Verbouwing met te grote dakkapel. Zienswijze. Lindengracht bm Conform eerder. Geen probleem. Lindengracht Vervangen balkons achter. g.p. Lindengracht bm Best.planwijziging t.b.v. aanvaard bouwplan Lindengracht Maken dakterras op achterhuis. Geen probleem. Lindengracht Vergroten b.g. door zompig binnenplaatsje bijna vol te bouwen. Miniwoning wordt wat groter maar voor achterbuur en wellicht zijbuur niet ideaal. Zaak voor bouwbesluit/bouwverordening. Lindengracht Maken dakkapel tegen blinde gevel buren, 6.5 m achter voorgevel. g.p. 11

12 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Lindengracht 254 A Minimale achterwaartse uitbreiding t.k.v. volledig ingesloten binnenplaatsje in hoek bebouwing. Lindengracht 268 A Bescheiden verandering achtergevel nieuwbouw. Lindengracht Maken dakterras. Lijkt acceptabel maar verkeerd getekend. Pro forma zienswijze. Lindenstraat 004 A-G Bouwen in afwijking van, waarbij bescheiden dakkapellen worden toegevoegd. Geen probleem. Lindenstraat bm Conform eerder. Geen probleem Looiersdw.str. 3e Veranderen 3e verd. + 2 bergingen. Uitbouw van bestaande achtergevel achter de dwarskap over het platte dak en maken terras van restant. g.p. Looiersdwsstr. 1e Maken kap p modern pand. Geen probleem. Looiersdwstr Vernieuwen fundering en vloer b.g. Geen Elandsgracht 51 /53 probleem. Looiersgracht 012 hs Plaatsen markies. Niet mooi. Overlaten aan CWM. Looiersgracht Maken ramen in voordakschild (strijd met welstandsnota) en vervangen enkele ramen in achtergevel door deuren. Doel onbekend maar lijkt niet problematisch. Looiersgracht dakterras op iets lagere ahterhuis achter de kap van het voorhuis. Geen probleem. Looiersgracht Oude Looiersstr Herstel fundering. g.p. (O.L.str 31 is monument waarin nooduitgang geblokkeerd door boom!) Looiersgracht Maken dakterras op achterste deel dak, aansluitend aan opbouw. Nauwelijks zichtbaar. Geen ziensw. Looiersgracht Wijzigen bouwplan waarbij aantal woningen wordt gehalveerd tot 6. Portieken links en rechts worden dichtgezet met 1 deur (nu 2 verder naar binnen), rechts voor souterrain, links voor resterende appartementen. Hele souterrain wordt 1 woning met ramen aan voorzijde i.p.v. huidige deuren. Op de beletage, 1e en 2e etage appartement over volle breedte; op 3e etage en in de kap 2 maisonettes. Aanzicht wordt veel beter maar CWM wil toch dubbele deuren handhaven, kennelijk ongezien.. Marnixkade 030 II Intern veranderen van woning. Marnixkade Vervangen schuiframen voorgevel in hele pand door draairkiepramen in houten kozijnen. Gezien variatie in raamvormen in het blok geen probleem Marnixkade Maken woning in de kap. Raam aan voorzijde al aanwezig. Raam aan achterzijde voorste kap g.p.. Marnixkade Slopen achterste kap t.b.v. dakterras en maken groot balkon achtergevel. Onaanvaardbaar i.v.m aantasting kap en privacy. Marnixkade Vervangen niet identieke ramen voorzijde door houten draai/kiepramen in oorspronkelijke kozijn. Marnixkade Art. 19 WRO. Veranderd t.o.v. eerdere bouwplan waartegen bezwaar. Die bestaan nog steeds en tekeningen kloppen niet. Zienswijze. Marnixkade Vernieuwen fundering. Marnixplein Maken dakterrras t.b.v. sauna op rechterdeel. Lijkt acceptabel. Marnixstraat Interne verandering in scheidingsmuren. Westerkade 10 Marnixstraat Vervangen raam door deur aan Westerkade t.b.v. Westerkade Marnixstraat Elandsgracht tandartsenpraktijk op de begane grond. G.p Botenhuis achter politiebureau. Lijkt geen probleem. 12

13 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Marnixstraat 264 t.h.v bm Botenhuis politie; conform eerder Singelgracht Marnixstraat Alleen intern. Marnixstraat Bouwen i.a.v. eerdere vergunning herstel fundering, geen sloop,franse balkons aan middentraveeën Lijnbaansgracht, horeca op B.g.., lijkt prima. Marnixstraat Maken 3e balkon achterzijde, vergroting. g..p. Marnoxkade vervangen van schuiframen voorzijde door draai/kiepramen in de bestaande kozijnen. g.p. Nieuwe Leliestraat Opbouw op achteruitbouw in zeer krappe situatie. Probleem voor buren? Daaraan overgelaten. Nieuwe Leliestraat Conform eerder geen probleem. Nieuwe Leliestraat Uitbreiding kapverdieping t.p.v. plat.totale diepte van pand is m. g.p. Nieuwe Leliestraat Maken balkon aan nieuw topgevel. Lijkt op die plaats niet aanvaardbaar. Zienswijze. Nieuwe Leliestraat Veranderen pui. Verbetering. Nieuwe Leliestraat Veranderen van onderstuk tot kanoor en woning. Moderne vormgeving met te hoge dakkapel en kap. Tegen dat laatste bezwaar gemaakt. Nieuwe Leliestraat Interne verandering door samenvoeging b.g. t/m 1e. Aan achterzijde verandert raam in deur. G.p. Nieuwe Leliestraat 126 A-D Maken dakterras. Geen tekeningen! Nieuwe Leliestraat maken dakterras op 2 m uit voorgevel en 1.40 m uit achtergevel; onzichtbaar vanuit openbare ruimte. Nieuwe Leliestraat Bescheiden dakterras op uitbouw achter kap; vervangen raam door wat grote dakkapel met deur in de kap voor de toegang. Lijkt wel aanvaardbaar. Nieuwe Leliestraat 190 A Veranderen voorgevel. dichtgetimmerde deur wordt in oude toestand hersteld. Verbetering. Noorderkerkstraat Plaatsen dakramen voor en achter. Voor strijd met welstand, achter niet mooi maar welstand akkoord. Noorderkerstraat Dakterras als eerder, verder ook geen bezwaar. Noordermarkt bm Maken overkapping airco. Conform eerder. Noordermarkt O.a. bouw serre naast uitbouw. Geen probleem. Noordermarkt Veranderen en vergroten tot 5 woningen. Twijfel over drie dakkapellen voorzijde en onduidelijkheid over achterzijde. Zienswijze. Noordermarkt Kleine verhoging achteruitbouw t.b.v. trap en gelijkleggen van vloet veletage, G.p. Palmdwarsstraat Palmstraat Maken dakterras op dakkapel. Kan volgens de regels niet, maar nagenoeg onzichtbaar. Geen zienswijze gezien de hoeksituatie. Palmdwarsstraat Aanbrengen naam van het kinderdagverblijf. G.p. Palmstraat plaatsen lift benedendaks en interne verandering. Geen probleem. Prinsegracht Maken dakkapellen te dicht tegen hoekkeper aan voorzijde. Daartegen bezwaar/ Prinsengracht Westerstraat /31 Vernieuwen fundering en maken kelder zoner verandering van gevels. Geen probleem. Prinsengracht Conform eerdere bouwaanvraag. Westerstraat 001 Prinsengracht verhogen dak met ca. 25 cm; dakterras tot op dakranden gaat mee de hoogte in. Verhoging geen probleem; dakterras niet aanveachtbaar. Prinsengracht 120 A Aanbrengen dubbel glas. Niet te beoordelen. Prinsengracht Vervangen twee dakkapellen op achterhuis door een grotere. en veranderen indeling. Geen probl.. 13

14 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Prinsengracht 266 / Veranderen onderwijsgebouw in woningen en winkel op b.g.. Trafo verdwijnt.. Scheiding van bebouwing Lauriergracht. Bebouwing op verdiepingen wordt wat ingekort. Voorgevel nagenoeg gelijk, achtergevel wordt beter. Prinsengracht 278 t/ bm vergroten ligplaats, in strijd met alle uitspraken RvS. Zienswijze VVAB Prinsengracht 284 A Schuurtje op besloten binnenterrein achter Eandsgracht 4. Geen probleem. Prinsengracht Veranderen indeling b.g. t.b.v. kantoor Lindeman. Gevel ongewijzigd. Prinsengracht 340 / bm Veranderen achtergevel en achterdakvlak; ontwerpweigering is terecht. Prinsengracht Interne verandering souterrain en beg. gond. Raamdwarsstraat Intern veranderen en dakterras achter dwarskap. Kozijnvervanging achterzijde overgelaten aan welstandscommissie. Raamstraat Ontwerpweigering. CWM negatief. Raamstraat Vergund in afwijking van eerdere weigering.. Rgelantiersdwsstr.2e Uithangbord in Hans en Grietje-stijl, te onnozel om ons druk over te maken. Rozendwarsstraat 1e Plaatsen 2 ramen in achtergevel. Geen probleem Rozengracht Reclame en zonnescherm. Overgelaten aan CWM Rozengracht Interne verandering, bescheiden aanpassing van pui en maken van te groot dakterras. Zienswijze over laatste punt. Rozengracht Veranderen en vergroten tot twee woningen. Zeer kleine aanpassing tussenlid op 2e verdieping. Rozengracht Gedeeltelijk veranderen dakterras tussen voor- en achterhuis. Verbetering. Rozengracht Veranderen voor wonen en winkel. Lijkt aanvaardbaar. Rozengracht 069 t/m t/m Sloop bebouwing binnenterrein t.b.v. realisering cluster Schievink. Voor VBJ geen probleem. Vergunning van rechtswege!!! Rozengracht Veranderen en vegroten voor wonen en winkel. Lijkt aanvaardbaar Rozengracht Slopen uitbouwen conform eerder akkoord Rozengracht Veranderen en vergoten voor wonen en bedrijf. Lijkt aanvaardbaar. Rozengracht 073 / Slopen uitbouwen conform eerder akkoord Rozengracht Nieuwe winkelpui v.m. Mazzo.. Te veel glas. Gepleit voor herstel oude pui uit jaren vijftig. Rozengracht Vervangen van zeer lelijke dubbele onderpui door Jordanese nep-onderpui. In minder erg, maar Rozengracht Hernieuwde aanvraag voor verandering onderpui. blijft onzinnig. Overlaten aan CWM Rozengracht Vernieuwen fundering. Rozengracht 214 A Interne verandering kelder en b.g. Rozengracht A Interne verbouwing dierenartsenpraktijk. Rozengracht A Conform eerdere bouwaanvraag Rozengracht Maken 2x2 dakramen in voordakschild. Strijd met welstandsnota. Overlaten aan CWM. Rozenstraat / tussen Ontwerpbesluit art.19 WRO t.b.v.enigszins veranderde historiserende nieuwbouw. Eerdere zienswijze herhaald, maar geen principiële bezwaren. Nog geen sloopvergunning ex MW voor nr.72 aangevraagd, dus bouwvergunning moet uit besluit geschrapt. 14

15 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Rozenstraat Historiserend nieuwbouwplan dat in hoofdlijn aanvaardbaar lijkt. Sloop Van Houtenmonument (nr.72) en huis Mainse Rijpkema (nr.74) Na uitgebreid overleg geen zienswijze. N.B. De VVAB heeft daarna besloten toch te protesteren tegen de sloop van de nrs, 72 en 74. De motivering voor 72 is duidelijk, die voor 74 was geheel nieuw binnen de VVAB. Rozenstraat Slopen t.b.v. bekend historiserend nieuwbouwplan Rozenstraat Slopen t.b.v. bekend historiserend nieuwbouwplan Rozenstraat Slopen t.b.v. bekend historiserend nieuwbouwplan Rozenstraat Slopen t.b.v. bekend historiserend nieuwbouwplan (gaat om Van Houtenmonument!) Rozenstraat Slopen t.b.v. bekend historiserend nieuwbouwplan Rozenstraat Veranderen indeling 2e t/m 4e verdieping tot 1 woning. Geen tekeningen. Rozenstraat Trafohuis op binnenterrein ter vervanging. Vraag of het kan i.v.m.voorliggende nieuwbouw Rozenstraat Dakkapel, tekeningen onduidelijk. Lijkt geen probleem. Tichelstraat Interne verandering en maken van kelder. G.p. Tuindwarsstraat 2e Gevelreclame. Geen probleem. Tuinstraat Maken dakterras op hoog achterhuis achter bebouwingsgrens. Toegelaten uitbreiding? Privacyaspecten. Zienswijze met vragen. Tuinstraat Uitbouwen woonkamer en maken dakterras op uitbouw, te bereiken via trap uit tuin.. Privcy kan probleem zijn. Bespreken. Tuinstraat Dakterras op uitbouw monument, i.p.v glazen afdekking. die t.b.v. licht wordt vervangen door daklichten met daarop meubels van hardglas. Twijfel i.v.m. beeld en privacy uitgesproken Tuinstraat Uitbreiding naar achteren. Vragen over resterende ruimte en privacy in binnenterrein. Tuinstraat Ondanks omschrijving geen dakterras in aanvraag. Voor het overige een duidelijke verbetering. Tuinstraat Samenvoegen en veranderen en grondige gevelverbetering.. Westeratraat Herstel fundering stoep (maar kennelijk ook restauratie/onderhoud).. Geen probleem. Westerkade Vernieuwen balklaag begane grond. en aanpassen souterrain. Geen probleem.. Westerstraat Vernieuwen fundering stoep zonder verandering. Westerstraat Zeer beperkte interne wijziging. Westerstraat Reclame Heavens Playground. Losse letters boven deur en bescheiden lichtbak haaks op gevel. g.p. Westerstraat Tijdelijk intern geschikt maken voor winkel. (sociaal-culturele voorziening) Lijkt geen probleem. Westerstraat Markiezen over de volle breedte op 1e, 2e en 3e verdieping Ernstige verstoring van de gevel. Westerstraat Vervangen hek achterzijde schoolterrein; geen tekening maar lijkt niet bezwaarlijk. Willemsstraat vergroten dakterrassen op uitgebouwde begane grond.. Wellicht privacyproblemen voor bewoonster daarvan. Geen tekening nieuwe sit. Willemsstraat Maken dakterras/balkon 1e verdieping; iets aangepast/versmald t.o.v. eerder plan. G.p. 15

16 adres nr nr+ reg.nr. datum omschrijving Willemsstraat Twee ventilatiekanalen aan achtergevel. Blijven onder de nok. Lelijk, maar hoe dan? Willemsstraat Interne verandering van bedrijfsruimte in woning. Willemsstraat Vervangen schuiframen door draai/kiepramen met middennaald. Overlaten aan CWM. Willemsstraat Zeer beperkte interne verandering. Willemsstraat Veranderen van 7 naar 4 woningen en beperking ruimte lichthof. Verder intern. Acceptabel Ontwerp Marnixstraat Het ontwerp kent drie verschillende inrichtingsprofielen. In het gedeelte tussen de Rozengracht en Bloemgracht blijft het binnenringprofiel gehandhaafd en wordt van zuid naar noord een fietsstrook in rood asfalt aangebracht. In het smalle gedeelte tussen Bloemgracht en Marnixplein blijft het tweerichtingsverkeer. Er komen naast de trambaan fietsstroken in rood asfalt te liggen. Hiernaast komen parkeervakken en versmalde voetpaden. Het gedeelte tussen Marnixplein en Brouwersgracht krijgt vrijliggende fietspaden. De herinrichting van het Marnixplein is met de tijdelijke aanpassingen al grotendeels zichtbaar. Buslijn 18 halteert nu nog aan het voetpad wat onveilige situaties oplevert. In de nieuwe situatie stopt de bus bij een verhoogde geleider van 1m20 breed. Het fietspad loopt er achter langs, het autoverkeer dient achter de gestopte bus te wachten. Voor een geïntegreerde tram-/bushalte is hier geen ruimte. De bushalte ten zuiden van de Nieuwe Willemsstraat wordt geïntegreerd met de tramhalte tegenover het Eerste Marnixplantsoen. Daar verdwijnen ongeveer 28 parkeerplaatsen. Omdat bussen uit tegengestelde richtingen hier naast elkaar moeten kunnen staan, is het noodzakelijk de tramsporen uit elkaar te leggen zodat ook de tram aan de verhoogde halte kan stoppen De haltes krijgen een lengte van 62 meter zodat twee combinotrams of een tram en een bus achter elkaar kunnen staan. Naar aanleiding van dringende oproepen tijdens de inspraak blijven de oversteeklichten voor voetgangers gehandhaafd. Het kruispunt Bloemgracht heeft geen grote aanpassingen nodig. In het ontwerp staan 390 fietsparkeerplaatsen opgenomen. De stadsdeelraad trekt uit ten behoeve van een groenplan. Op de hoeken met de verschillende zijstraten zullen 8 bomen worden geplant. Tussen Brouwersgracht en Marnixplein worden 11 iepen geplant. In de overige straatvakken komen 50 valse christusdoornen in potten. Het is de bedoeling dat in maart 2010 met het werk wordt begonnen. 16

17 Bouwplannen Jordaan 2007 adres huisnr. reg.nr. datum omschrijving Anjeliersdwrsstr. 2e Dakterras, te ver naar voren; overlaten aan welstand? Anjeliersstraat Vervangen poort en trafo op b.g. door woning., passend in het gevelbeeld van de nieuwbouw. G.p.. Anjeliersstraat Maken dakterras met opgang; 4 varianten waarvan 1 misschien aanvaardbaar; 3 strijdig met welstandsnota. CWM.. Anjeliersstraat Achterste helft wordt geheel vernieuwd en verandert totaal van karakter. Past niet in het traditionele beeld maar buurpanden zijn modern en het grenst aan de kinderboerderij. Na overleg zienswijze ingediend.. Bloemgracht Lijnbaansgracht Veranderen indeling woning 1e verdieping. Geen externe effecten. Bloemgracht 065A Ontwerpbesluit mon.vergunning voor renoveren achterbebouwing. Zienswijze als bij bouwaanvraag. Bloemgracht 065A Ontwerpbesluit mon.vergunning voor sloop voorbebouwing. Zienswijze als bij bouwaanvraag i.v.m. samenhang met achterbebouwing. Bloemgracht 065A Onder aanvragen voor gem.mon.verg. en tegelijk onder verleende vergunning voor rijksmonument. De zoveelste administratieve slordigheid. Is geen gemeentelijk mon. Bloemgracht 65A bm Art.19 voor renovatie achterbebouwing in strijd met best.plan. Zienswijze. Bloemgracht Vergroten 2 dakkapellen voorzijde. Ruim 40% van de breedte i.p.v. toegestane 30. Gaat een zienswijze niet wat ver, gezien zorgvuldigheid? Bloemgracht 175/ Vervanging bedrijfsbebouwing door kantoren en woningen als eerdere bouwaanvraag. (art.19 proc.) Geen tekening aangepaste bouwplan; functie-wijziging en bouwvolume geen probleem. Bloemgracht 175/ Veranderen indeling van vergunde plan. Woning op 1e verdieping wordt bedrijfswoning. Daarmee samenhangende interne aanpassingen Bloemgracht correctie Bloemgracht Maken kelder en vergroting b.g.; 4 woningen. Aandacht gevraagd voor te handhaven details van de pui Veranderen indeling BG. Glazen pui, maken insteek met vide in vloer b.g.en lichthof 1 t/m 3. Glazen pui onacceptabel. Vervangen van deur af te wijzen. Bloemgracht Veranderen pui. Herhaling zienswijze bouwaanvr. Bloemgracht Veranderen gevel; ramen krijgen middenstijl. G.P. Bloemgracht Veranderen indeling geen probleem. Is het dakterras nieuw? (Geen tekeningen best.toestand.) Bloemgracht bm Ontw.mon.verg. Intern, conform eerder. Bloemgracht Vernieuwen fundering. Bloemgracht Veranderen indeling 1e en 2e verdieping. Bloemgracht Maken dakterras op uitbouw achter 1e verdieping en interne verandering. Stadsherstel. Geen probleem. Bloemgracht / Funderingsherstel. Geen probleem. Bloemgracht Veranderen indeling 1e verdieping. Intern. Verlies enkele leuke details. Overlaten aan CWM. Bloemstraat bm Art.19 voor toelaten woonbestemming in voormalige kantoren op binnenterrein. Problemen met privacy. Actie in samenwerking met buren. Bloemstraat Nieuw plan voor veranderen en vergroten, maar uitgaande van vergund toestand. Lijkt veel beter dan vorige plan en handhaaft kap. Bespreken. Bloemstraat Interne verandering hostel. Boomdwarsstraat Renovatie dak achterhuis. Geen probleem. Boomstraat 013/15/ Sloop/nieuwbouw tien woningen. Geen tekeningen!! Brouwersgracht Palmstraat 161 1/3/ Bouwen in afwijking van vergunning. Aanpassing aan inpandige achterzijde.geen probleem Driehoekstraat 090t/m Maken ventllatiedakdoorvoeren. Geen probleem. 110 Egelantiersgracht 87/89A-B Veranderen kozijnen achtergevel. Geen probleem. Egelantiersgracht Plaatsen 2 ramen in voorgeveldakvlak. Bescheiden maar in strijd met welstandsnota. Overlaten aan welstandscommissie. Egelantiersgracht Dakterras op uitbouw. Geen tekening. Egelantiersgracht Dakterras op laag pand; in combinatie met ligging aan gracht bezwaarlijk. Zienswijze. CWM afwijzend. 17

18 adres huisnr. reg.nr. datum omschrijving Egelantiersgracht Uitdiepen soutarrain aan achterzijde. Geen probl. Egelantiersgracht Interne wijziging en bescheiden aanpassing achtergevel. Positief ontwerpbesluit. Geen probleem. Egelantiersgracht Verandering onderpui en indeling; niet erg duidelijk en niet erg mooi maar onvoldoende reden voor bezwaar. Egelantiersgracht Vernieuwen en vergroten 2e en 3e verdieping met toevoeging dakkapel. Lijkt geen probleem. Egelantiersstraat Interne wijziging 2e en 3e verdieping. Egelantiersstraat Veranderen en vergroten t.b.v. woning met 2 stallingsplaatsen. slechte voorgevel, te hoge kap en dichtbouwen lichthof achter P.gracht 98. Bezwaar. Egelantiersstraat Oprichten gebouw na sloop (eerder niet in behandelinggenomen ) Egelantiersstraat Veranderen b.g. en verdiepingen tot 1 woning. Er komt alleen een klein dakraampje bij. Egelantiersstraat Maken balkon aan achtergevel. Zeer dicht bij bebopuwing Lijnbaansgracht. Overgelaten aan buren.. Elandsgracht Prinsengracht Oude Looirersstraast bm Uitbreiding Lindeman, vervangen O.L.str.10. Plan flink verbeterd t.o.v. 1e aanvraag. Nu acceptabel. Elandsgracht e en zolderverdiepin samenvoegen en vergroten. Lage verbinding tussen twwe kappen 6 m. achtervoorgevel. Geen probleem. Elandsgracht Uitbreiding dakterras 1e verdieping nar achter en vergoten balkon 2e verdieping. Leek geen probleem, maar CWM negatief i.v.m. privacy en nabijheid bebouwing Pr.gr. Elandsgracht Reclame Etos. Geen probleem. Elandsgracht Maken binnentrap en verenigen 1e/2e. Intern. Elandsgracht Plaatsen 4 units van in totaal 12x6x3m.voor tijdelijke werkplaats en winkel tussen de bomen op het middenterrein i.v.m. renovatie van nummer 51. G.P. Elandsgracht 051, t/o bm Tijdelijke noodwinkel op middenterrein. Conform eerder. Elandsgracht Funderingsherstel. Elandsgracht Veranderen winkel op BG.Geen probleem Elandsgracht Vernieuwen kozijnen achtergevel t.b.v. toegang tot dakterras. Geen probleem. Elandsgracht bm Vernieuwen kozijnen achtergevel. Geen probleem. Elandsgracht Airco aan gevel. Bezwaar indien aan straatzijde.. Elandsgracht Groot reclamebord en dubbele lichtbakken. Bezwaar wegen aantasting gevel en strijdigheid. Elandsgracht art.19 t.b.v. horeca in bakkerswinkel. G.P. Elandsgracht bm Art. 19 WRO voor koffiehoek in winkel (mengformule). Elandsstraat tussen Woningbouw aan straat, multifunctionele renovatie achterbebouwing. Gevels woningenniet geweldig. Zienswijze. (Later bleek discussie in buurt over meer ruimte voor school te spelen.) Elandsstraat Interne verandering. Elandsstraat Vervangen kapje achterbouw door dakterras op uitbouw 1e verdieping. Zienswijze privacy. Elandsstraat Bezwaarschrift tegen vergunning waarbij geen rekening is gehouden met privacy buren. Elandsstraat bm Enigszins aangepaste ontwerpvergunning (art.19) waarbij op beperkte wijze aan ons eerdere bezwaar tegemoet is gekomen. Nieuwe actie lijkt niet opportuun. Elandsstraat Vernieuwen fundering en maken dakterras. G.p. Elandsstraat Conform eerder. G.P. Elandsstraat Vernieuwen fundering, maken kelder, uitbouwen naar achter en maken balkons en 2 dakkapellen. Blijft weinig ruimte over en achtergevel zeer lelijk. Dalterras achter de kap eveneens. Over laatste punten zienswijze. Elandsstraat Plaatsen banier aan ROC. Zienswijze want overmatig en strijdig met regels. geen jordaanplannen geen jordaanplannen Goudbloemdwrsstr. 1e Dakterras, te ver naar voren. Zienswijze. Goudsbloemdwsstr. 1e 15A Maken franse balkons aan achtergevel waarbij ramen worden veranderd in deuren. Geen probl. Goudsbloemstraat Veranderen kozijnen voorgevel. Niet te beoordelen. Goudsbloemstraat Vernieuwen fundering. G.P. 18

19 adres huisnr. reg.nr. datum omschrijving Goudsbloesmstraat Goudsbloemdwrsstr. 2e Historiserende nieuwbouw t.p.v. onderstuk, geheel ingesloten. Lijkt geen probleem. Groenmarktkade Maken dakterras op platte dak achter kap. Geen.pr. Hazenstraat Dakterras op uitbouw tussen belendingen. G.P. Karthuizersdwsstr Sloop t.p.v. onderstuk. Inventief maar nogal afwijkend van straatbeeld. Zienswijze. Karthuizersplantsoen Plaatsen airco-unit op dak. Lijkt geen probleem maar niet helemaal duidelijk. Karthuizersstraat Samenvoegen, alleen intern. Karthuizersstraat Funderingsherstel. Geen probleem. Karthuizersstraat Funderingsherstel en stabiliteitsportaal. Karthuizersstraat 141/ Veranderen en samenvoegen. Conform eerder. Karthuizersstraat 9B bm Serre en tuinberging conform eerder aanvraag. Karthuizersstraat 10A-B Stabiliteitsportaal en beperkte gevelaanpassingen. Karthuizerstraat Verplaatsen berging en maken serre in tuin. G.P Lauriergracht Herstel fundering, stabiliteitsportaal, beperkte uitdieping b.g. Geen probleem. Lauriergracht Veranderen indeling, verdiepen b.g., funderingsherstel. Uitbouw wordt verkleind en achtergevel naar boeven rechtgetrokken en sterk verbeterd. Lauriergracht Vernieuwen fundering. Geen probleem. Lauriergracht Drie balkons aan achterzijde; veranderen raam in steeg;, vervangen g;as in lood in 2 ramen voorgevel. G.p. Lauriergracht 47B Inbouwen entresol in het zeer grote achterhuis. Intern. Toegelaten volgens bouwbesluit? Lauriergracht Mengformule The English Bookshop. Geen probleem. Lauriergracht bm Art. 19 voor mengformule in winkel.. Lauriergracht Conform bouwaanvraag. Alleen intern. Lauriergracht Franse balkons aan voor- en achtergevel, inpandig dakterras. Twijfel omdat de huidige situatie zeer armoedig is. CWM zeer negatief. Lauriergracht Renoveren voorgevel. Geen tekeningen. Lauriergracht Vernieuwen 2 balkons achter. Geen tekeningen. Leliedwarsstraat 1e Bloemgracht Interne verplaatsing toegangsdeur i.v.m. samenvoeging appartementen. Leliedwrsstr. 1e Maken dakkapel t.p.v. loggia. Geen probleem. Leliedwrsstr. 2e Herstel fundering. Lijnbaansgracht Herstel fundering. Geen externe effecten. G.p. Lijnbaansgracht Wijziging vergunning om 4 woningen te veranderen. Links kleine daapel, rechts grotere, 5 en 2,5 m uit voorgevel Lijnbaansgracht Vergroten vierde verdieping door uitbouw op platte dak achter kap, deels reikend tot de dakrand en verwant aan uitbouw buren. Niet zichtbaar vanaf de straat. Lijnbaansgracht Intern behoudens klein dakraampje. G.p. Lijnbaansstraat 027/31/ Verhogen hekje in dezelfde stijl. Waarom? Geen pr. Linbaansgracht Vervangen van kozijnen. Op basis van tekeningen niet te beoordelen. Overlaten aan CWM. Lindendwrsstr. 1e Aanpassing ramen met behoud karakter. Lindengracht Veranderen van ramen in deuren in achtergevel op de beg. grond. Geen probleem. Lindengracht Toevoegen twee dakramen in achterdakvlak Strijd met welstandsnota maar niet belangrijk. Lindengracht Vervangen garagedeur in onderstuk. Geen probl. Lindengracht Maken balkon/dakterras van bescheiden omvang maar wel dicht bij zijramen buurman. Overgelaten aan buren.. Lindengracht Ontwerpbesluit MW. Conform eerder. Lindengracht Veranderen bar/restaurant.plaatsje 3x3 dichtgebouwd. Lindengracht Wijzigen trappenhuis en vloerconstructie. G.P. Lindengracht Vernieuwen fundering. Geen probleem. Lindengracht Samenvoegen 1e en 2e. Intern. Lindengracht Maken kelder; intern. Lindengracht Vervangen oui in loggia voorgevel door schuifpui met verwante hoofdopbouw. Nauwelijks zichtbaar. Desondanks door CWM afgewezen. Lindenstraat 074/ Interne samenvoeging. Lindenstraat Samenvoeging woning BG en 1e; alleen intern. 19

20 adres huisnr. reg.nr. datum omschrijving Lindenstraat Funderingsherstel. Geen probleem. Looiersdwarsstr. 1e Bouwen in afwijking van aanvraag uit Legalisering die geen probleem kan zijn. Looiersdwarsstraat, 3e Schuur in tuin hotel. Geen tekeningen. Looiersgracht Plaatsen van tafeltjes achter in de winkel t.b.v. traiteur (mengformule). Geen probleem. Daarna publicatie art.19 aanvrage. Looiersgracht Samenvoegen 3e en 4e verdieping. Intern Marniskade Maken kelder en veranderen b.g. Intern. Marnisstraat 337/ Maken 4 balkons aan zijde Lijnbaansgracht. Lijkt geen probleem, maar CWM heeft bezwaar. Marnixkade Funderingsherstel. Geen probleem. Marnixplantsoen 1e 001 Marnixkade Vervangen dakraam voordakvlak, vervangen 2 dakramen door 1 dakkapel achter. Lijkt aanvaardbaar. CWM neg. Marnixkade Invulling van ruimte tussen kappen geen probleem, maar geprojecteerd dakterras daarbovenop onaanvaardbaar. Marnixkade Maken dakterras tussen de kappen in afwijking van eerdere aanvraag en balkon op 3e verd. achter. CWM Marnixkade Vernieuwen vloer b.g. en fundering.geen probleem. Marnixkade Maken kelder Intern. Marnixkade Vernieuwen in hout van kozijnen en ramen in voorgevel 1e t/m 3e verdieping, waarbij alle ramen gelijke stolpramen worden. Geen probleem. Marnixkade Veranderen van zolderverdieping waardoor achterste kap deels weer wordt hersteld. Akkoord. Marnixkade Nieuwe tuinstraat Vervangen van kozijnen. Op basis van tekeningen niet te beoordelen. Overlaten aan CWM. Marnixkade Funderingsherstel en vergroten souterrain. G.p.. Marnixplantsoen, 1e t/o Marnixstraat Natuurstenen glijbaan volgens inrichtingsplan. 99 Marnixplein Reclame aan voor- en zijgevel. Lijkt acceptabel. Marnixplein A+B Veranderen gevel aan Baangracht. Geen probleem Marnixstraat Renovatie; horeca op b.g. en deel souterrain. G.P. Marnixstraat Samenvoegen b,g, 82 en 83 en 1e verdieping 83 en maken nieuwe serre achter 83, verlopend van cm diep. Voorgevels en achtergevel 82 ongewijzigd. Lijkt acceptabel. Marnixstraat Fundering en kelder en maken 4 kleine veluxramen in dakschild aan kant 2e Marnixdwstr.. Overlaten aan CWM. Marnixstraat Vernaderen 1e t/m 4e t.b.v. 4 woningen. Dakterras en ramen in voordakschild niet aanvaardbaar. Zienswijze. Marnixstraat Westerkade Veranderen en samenvoegen sous en BG t.b.v. kantoor en bar. Drie souterrainraampjes toevoegen in de plint aan de Westerkade. Geen probleem. Marnixstraat Veranderen trappen(huizen). Intern Westerkade 010 Marnixstraat Herstel fundering, vergroten kelder. Intern Marnixstraat Veranderen en vernieuwen fundering. Geen probl. Westerkade Marnixstraat Vernieuwen fundering. Marnixstraat Vernieuwen fundering. Alleen opmetingstekening Geen problemen te verwachten. Marnixstraat Maken 3 balkons vrij van bouwmuur. G.P. Marnixstraat Maken trap van beletage naar tuin. G.P. Marnixstraat bm Conform eerder. Nieuwe Leliestraat Maken dakterras, te ver naar voren. Nieuwe Leliestraat Vernieuwen kozijnen voorgevel.geen probleem Nieuwe Leliestraat Conform eerder. Nieuwe Leliestraat Nieuw plan voor nieuwbouw t.p.v. onderstuk. Twijfel. Nieuwe Leliestraat Veranderen indeling b.g. + fundering. Portiek vervalt en beide deuren komen in de voorgevel. Geen probleem. Nieuwe Leliestraat Samenboegen 1e en 2e verdieping. Intern. Nieuwe Leliestraat Samenvoegen b.g. en 1e verdieping. Noordermarkt Vernieuwen fundering veranderen souterrein en wijzigen indeling. Geen probleem. Noordermarkt Maken twee dakraampjes aan achterzijde op vlieringniveau. Overlaten aan CWM. 20

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael - NIEUWS - Wijziging Bijzondere inspraakprocedure ruimtelijke ordening.

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael - NIEUWS - Wijziging Bijzondere inspraakprocedure ruimtelijke ordening. Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 2 december 2010 (verschijnt in principe om de twee weken op donderdag, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie). NIEUWS Wijziging Bijzondere inspraakprocedure

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 NIEUWS (uit de Stadsdeelkrant van 28 december 2011) BEKENDMAKINGEN --- BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 22 DECEMBER 2011) Aanvragen om bouw-

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011 NIEUWS uit de Stadsdeelkrant van 17 november (BEANTWOORDE) VRAGEN VAN DE RAAD OVER handhaving in de Tweede Tuindwarsstraat. Zowel de voorstellen

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 maart 2011 NIEUWS Voorlopig blijven de vergunningen elke twee weken in het stadsdeelkrantje gepubliceerd worden. Het wijkcentrum krijgt geen kopieën meer

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012)

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012) Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012) BEKENDMAKINGEN Nieuw Hotelbeleid. Stadsdeel Centrum werkt aan een nieuw hotelbeleid voor de binnenstad.

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 22 maart 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 22 maart 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 22 maart 2012 NB De wijkpost wordt onder meer samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 mei 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 mei 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 mei 2011 NIEUWS Dankzij de inspanningen van buurtbewoners en organisaties is nu in ieder geval het onderwerp Ouderenhuisvesting geagendeerd voor de commissie

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 16 mei 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 16 mei 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 16 mei 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken, dan

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 6 oktober 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 6 oktober 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 6 oktober 2011 NIEUWS uit de Stadsdeelkrant van 6 oktober 2011 Bewonersavonden herontwikkeling Groenmarkt(kade) De Groenmarkt wordt opnieuw ontwikkeld. De buurtbewoners

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad VERSLAG VAN DE WERKGROEP WAAKHOND OVER HET JAAR 2007 De werkgroep bestond in 2007 uit Henk Oortwijn, Johan Sandburg en ondergetekende. Zoals op de afgelopen

Nadere informatie

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017 HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie 2 10 mei 2017 Hamerstukkenlijst voor vaststelling in de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie van woensdag 10 mei 2017. Atjehstraat 62

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE WERKGROEP WAAKHOND VAN DE VVAB OVER 2004

VERSLAG VAN DE WERKGROEP WAAKHOND VAN DE VVAB OVER 2004 VERSLAG VAN DE WERKGROEP WAAKHOND VAN DE VVAB OVER 2004 In de samenstelling en de werkwijze van de werkgroep is in 2004 geen verandering gekomen. Dat wil zeggen dat de werkgroep ook in dat jaar bestond

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 01-07-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 27 Verslag d.d. 01072014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: plv.

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 15-06077 Adres: Oudegracht 69 te Utrecht het restaureren van een kerk 17-06-2015 Commissie: 30-6-2015 Akkoord Monumentwaarden voldoende

Nadere informatie

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142562 / 1586089 Rapenburg 75 en 77 Leiden In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E.

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Commissie Welstand & Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 14-07-2011 Advies over de periode van 01-07-2011 t/m 14-07-2011 voor Stadsdeel O

Commissie Welstand & Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 14-07-2011 Advies over de periode van 01-07-2011 t/m 14-07-2011 voor Stadsdeel O BV21102003 pr.aanvraag Adres/locatie Australiëlaan 40 en 42 Omschrijving het wijzigen van de indeling van een winkelgebouw en het plaatsen van een nieuwe voorgevel Opmerkingen Akkoord, behoudens architectonische

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. weeknummer: 34. Verslag d.d Status vastgesteld

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. weeknummer: 34. Verslag d.d Status vastgesteld Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 34 Verslag d.d. 22-08-2017 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 15-04812 Adres: Thematerweg 18 te Haarzuilens het verbouwen van een bijgebouw tot Bed & Breakfast 15-04-2015 Commissie: 21-4-2015

Nadere informatie

Opmerkingen: Akkoord onder voorwaarde, zie commissie opmerkingen notulen d.d. 03/

Opmerkingen: Akkoord onder voorwaarde, zie commissie opmerkingen notulen d.d. 03/ Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-10-2017 17-21490 Adres: Maliesingel 73 te Utrecht het wijzigen van de achtergevel en het aanbrengen van een buitentrap ten behoeve van

Nadere informatie

Opmerkingen: Zie notulen CWM d.d. 25/ Commissie opmerkingen verwerkt.

Opmerkingen: Zie notulen CWM d.d. 25/ Commissie opmerkingen verwerkt. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 03-08-2017 17-06028 Adres: F.C. Dondersstraat 65 te Utrecht het uitbreiden en verbouwen van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijgebouwen

Nadere informatie

Opmerkingen: Verdere uitvoering voorstel met in achtneming van de overwegingen van erfgoed.

Opmerkingen: Verdere uitvoering voorstel met in achtneming van de overwegingen van erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 09-07-2015 15-09133 Adres: Ganzenmarkt 2-6 te Utrecht het plaatsen van een reclameuiting tegen de gevel van een winkel 07-07-2015 Commissie:

Nadere informatie

CPO LINDEHOEVE PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG. Wieggers ARCHITECT

CPO LINDEHOEVE PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG. Wieggers ARCHITECT CPO LINDEHOEVE OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN 13 december 2016 inleiding te slopen schuren, in deze zone nieuwbouw appartementen te renoveren schuur tot gemeenschappelijke ruimte(n)

Nadere informatie

16-22294 Adres: Kromme Nieuwegracht 33E te Utrecht

16-22294 Adres: Kromme Nieuwegracht 33E te Utrecht Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 18-08-2016 16-20351 Adres: Begijnekade 6 te Utrecht het restaureren en verbouwen van een monumentaal kantoorgebouw tot 6 appartementen 12-08-2016

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 35 / 2017 Verslag d.d. 29-08-2017 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving Willem Beukelsstraat 35 HS 1097 CR Amsterdam T 020 6403306 F 020 6402507 www.amsterdamsvastgoedbeheer.nl info@amsterdamsvastgoedbeheer.nl Werkomschrijving ABN Amro 432013660 KvK 34276475 BTW 1733.80.505.B01

Nadere informatie

Opmerkingen: Overeenkomstig eerder vergund / Uitvoering volgens voorwaarden Stedenbouw en hekwerk ijl en transparant.

Opmerkingen: Overeenkomstig eerder vergund / Uitvoering volgens voorwaarden Stedenbouw en hekwerk ijl en transparant. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 11-06-2015 15-08030 Adres: Vechtdijk, naast nummer 156 te Utrecht het vergroten en verbouwen van een schuur tot twee woningen en het bouwen

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving Gemeente Deurne Verslag nr. : 2016.02 Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 Afdeling : Ruimte en Samenleving Team : Leefomgeving Verslaglegger : Nicole Scharp-Hendriks Verslag

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201520755 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het in- en uitwendig veranderen en vergroten van de woning (dubbele bovenwoning) Cantaloupenburg

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-07-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-07-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 29 Verslag d.d. 19-07-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes 215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 zesxzes visuele communicatie - Nieuwe voorgevels, vanaf de hoek aan de Postjeskade

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 14-30211 Adres: Brigittenstraat 1 te Utrecht het wijzigen van de indeling en gevels ten behoeve van kantoor op de begane grond

Nadere informatie

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie!

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Keizersgracht 241 in Amsterdam Keizersgracht 241 adembenemend, mogelijkheden, rijke historie, voor de echte grachtenliefhebber die creatief

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed.

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 28-05-2015 15-04974 Adres: Oudegracht 204 te Utrecht het aanbrengen van reclame 19-05-2015 Commissie: 2-6-2015 Niet akkoord Voor niet akkoord

Nadere informatie

Notulen CWM d.d. 27-01-2015 / Bellettering en bord akkoord.

Notulen CWM d.d. 27-01-2015 / Bellettering en bord akkoord. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-02-2015 14-20821 Adres: Janskerkhof 10 te Utrecht het wijzigen van de gevelreclame 02-02-2015 Commissie: 10-2-2015 Akkoord Notulen CWM

Nadere informatie

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 ONTWERP Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het Plan - Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het plan betreft een modern woongebouw, met op de begane grond een bedrijfsruimte

Nadere informatie

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 1 ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 Inhoud 1. inleiding 2. beschermd stadsgezicht 3. de Welstandsnota van Enkhuizen 4. geplaatste

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-12-2016 Advies over de periode van 25-11-2016 t/m 12-12-2016 16-25381 Adres: Oudegracht 72 te Utrecht Het restaureren van de achtergevel

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: Verslag d.d. 22-03-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 03-2015 Verslag d.d. 13-01-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01 Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Adres: Westerkade 18 te Utrecht Omschrijving: het verbouwen van een kantoor tot woning (kleinschalige transformatie)

Adres: Westerkade 18 te Utrecht Omschrijving: het verbouwen van een kantoor tot woning (kleinschalige transformatie) Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 23-11-2017 17-23343 Adres: Nieuwegracht 125, 125BS, 125BSA het renoveren en verbouwen van een woon- werkpand ten behoeve van acht appartementen

Nadere informatie

Welstandsnota Zaanstad 2013

Welstandsnota Zaanstad 2013 Zaanstad 2013 Hoofdstuk 3 Welstand kleine plannen Trendsetter Een trendsetter is een plan, dat is aangewezen om te herhalen. Daarnaast zijn er niet aangewezen plannen die in vergelijkbare situaties als

Nadere informatie

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport rijwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan Bomenbuurt 2002 2 5 Vergunningvrij bouwen 6 Uitbreidingsmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 22 Verslag d.d. 31-05-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 07-01-2014 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 02 Verslag d.d. 07-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

TE KOOP. Schorsmolenstraat 9 te Breda

TE KOOP. Schorsmolenstraat 9 te Breda TE KOOP Schorsmolenstraat 9 te Breda In het centrum van Breda gelegen moderne bedrijfsruimte met royale buitenruimte. Het pand heeft de bestemming maatschappelijke voorzieningen en wonen. Waarbij het bestemmingsplan

Nadere informatie

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN Datum : Kenmerk : 3 november 2017 1725-002 0. Vestestraat 146, Leiden monumentnummer 435 A. Globale omschrijving werkzaamheden Het plan bestaat uit een

Nadere informatie

Adres: Van Hogendorpstraat 15 te Utrecht Omschrijving: het intern verbouwen van een woning en het bouwen van een aanbouw aan de achterkant

Adres: Van Hogendorpstraat 15 te Utrecht Omschrijving: het intern verbouwen van een woning en het bouwen van een aanbouw aan de achterkant Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 15-09-2016 16-19593 Adres: Maliesingel 28A te Utrecht het plaatsen van dakramen 15-09-2016 Commissie: 20-9-2016 Akkoord 16-19963 Adres: Oudegracht

Nadere informatie

Opmerkingen: Bevestiging uitvoeren conform aanwijzing afdeling Erfgoed.

Opmerkingen: Bevestiging uitvoeren conform aanwijzing afdeling Erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 17-09-2015 15-18003 Adres: Oudegracht 243 te Utrecht het plaatsen van een reclamebord en gevelreclame bij een werfklelder 7-9-2015 Commissie:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 5 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140008 Bouwadres Horndijk 4 te Loosdrecht Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving bouwen van een carport Aanvrager

Nadere informatie

MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DRIMMELEN

MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DRIMMELEN MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DRIMMELEN Verslag vergadering Monumentencommissie d.d. 09 september 2008. Aanwezig: Dhr. H. Bakker (voorzitter) Dhr. J. Kwaaitaal (secretaris) Dhr. G. de Heijde. Dhr. L. Vermeulen

Nadere informatie

Topgevel (alleen mogelijk bij bnr 2) 2 NVT NVT NVT - het kozijn voorzien van draaikiepbeslag * Extra pv-paneel benodigd

Topgevel (alleen mogelijk bij bnr 2) 2 NVT NVT NVT - het kozijn voorzien van draaikiepbeslag * Extra pv-paneel benodigd Prijslijst Ruwbouwopties Het Raadhof FABER NVT = Niet van Toepassing Als er geen prijs is weergegeven geldt de prijs zoals bij de basiswoning vermeldt Type A 5100 mm Type B 5400 mm Type C 5700 mm Type

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 23-06-2016 16-07828 Adres: Rotsoord 7A te Utrecht het vestigen van een horecagelegenheid in de Pastoefabriek 13-06-2016 Commissie: 28-6-2016

Nadere informatie

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Plaatselijke aanduiding monument Burchtstraat 53 Aanwijzingsbesluit 11-11-2015 MON ID-code 2746 Redengevende omschrijving

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie II 27 juli 2016

HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie II 27 juli 2016 HAMERSTUKKENLIJST Welstands- en Monumentencommissie II 27 juli 2016 Hamerstukkenlijst voor vaststelling in de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie van woensdag 27 juli 2016. 1 2e Schuytstraat

Nadere informatie

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT Secretariaat: Stadsontwikkeling Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Bezoekadres Spuiboulevard 300 E-mail: secretariaatwmc@dordrecht.nl Verslag kleine Welstands-

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

Uw makelaar. Aranka Verheij Makelaar o.g. T M carlavandenbrink.nl. Prinsengracht 286 E Amsterdam

Uw makelaar. Aranka Verheij Makelaar o.g. T M carlavandenbrink.nl. Prinsengracht 286 E Amsterdam Uw makelaar Aranka Verheij Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 205 info@vandenbrink.nl carlavandenbrink.nl Prinsengracht 286 E Amsterdam Prinsengracht 286 E PWaanzinnig 3-kamerappartement van circa

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-11-2015 Advies over de periode van 30-10-2015 t/m 12-11-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-11-2015 Advies over de periode van 30-10-2015 t/m 12-11-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-11-2015 15-23018 Adres: Biltstraat 192 te Utrecht het verbouwen van een kantoor naar 4 appartementen 04-11-2015 Commissie: 17-11-2015 Akkoord

Nadere informatie

Projectgegevens. Werktitel: De Blauwe Panden. Straat: Vrolikstraat. Stadsdeel: Amsterdam-Oost. Opdracht: Ymere. Projectarchitect: Willem van Gils

Projectgegevens. Werktitel: De Blauwe Panden. Straat: Vrolikstraat. Stadsdeel: Amsterdam-Oost. Opdracht: Ymere. Projectarchitect: Willem van Gils > De Blauwe Panden De woningen in dit deel van de Oosterparkbuurt zijn tussen 1901 en 1906 gebouwd. Aan de architectuur van de gevels is duidelijk zichtbaar dat de uitbundige ornamenten van de eclectische

Nadere informatie

Beeldbepalende panden. Gastheer. Hoofd Vakgroep Monumenten Ing. A.J.A. Haakman

Beeldbepalende panden. Gastheer. Hoofd Vakgroep Monumenten Ing. A.J.A. Haakman Beeldbepalende panden Gastheer Hoofd Vakgroep Monumenten Ing. A.J.A. Haakman Welkomstwoord Programma 20.10 uur Procedure & Praktijk 20.30 uur Selectie & Waardering 21.00 uur PAUZE met informatiemarkt 21.30

Nadere informatie

Opmerkingen: Overwegingen afdeling Erfgoed meenemen in de uitvoering.

Opmerkingen: Overwegingen afdeling Erfgoed meenemen in de uitvoering. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-01-2017 16-35849 Adres: Stadhuisbrug te Utrecht het plaatsen van een kunstwerk voor een periode van tien maanden 11-01-2017 Commissie:

Nadere informatie

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 41 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 42 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 1 43 Bennebroekstraat 44 Bennebroekstraat ALGEMEEN De school aan de Bennebroekstraat

Nadere informatie

Te koop Woon- Winkel- en/of Kantoorpand gelegen in het centrum van Oud-Beijerland

Te koop Woon- Winkel- en/of Kantoorpand gelegen in het centrum van Oud-Beijerland Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Te koop Woon- Winkel- en/of Kantoorpand gelegen in het centrum van Oud-Beijerland Oostdijk 59, 3261 KC Oud-Beijerland Algemeen Op goede

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 48 Verslag d.d. 26-11-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Vraagprijs 800.000,- Kosten Koper

Vraagprijs 800.000,- Kosten Koper Vraagprijs 800.000,- Kosten Koper Omschrijving: Zeer speciaal en licht appartementsrecht omvattende 200m2 (163m2 woonoppervlak plus 37m2 overig inpandige ruimte) plus een compleet vernieuwd dakterras van

Nadere informatie

Adres: Biltstraat 67 te Utrecht Omschrijving: het aanbrengen van reclame tegen de gevel van een winkelpand voor een periode van 19 maanden

Adres: Biltstraat 67 te Utrecht Omschrijving: het aanbrengen van reclame tegen de gevel van een winkelpand voor een periode van 19 maanden Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 13-04-2017 17-01598 Adres: Lauwerhof 29 te Utrecht het verbouwen van een watertoren tot vier woningen 12-04-2017 Commissie: 18-4-2017 Akkoord

Nadere informatie

Opmerkingen: Zie notulen CWM d.d. 16/ Onder voorbehoud kleurstelling.

Opmerkingen: Zie notulen CWM d.d. 16/ Onder voorbehoud kleurstelling. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 08-06-2017 Advies over de periode van 25-05-2017 t/m 08-06-207 16-40262 Adres: Keistraat 24 te Utrecht het wijzigen, uitbreiden en renoveren

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Adres: Gageldijk 96 te Utrecht Omschrijving: het plaatsen van dakramen en het vergroten van een dakraam in een woning

Adres: Gageldijk 96 te Utrecht Omschrijving: het plaatsen van dakramen en het vergroten van een dakraam in een woning Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 07-07-2016 16-12193 Adres: Maliebaan 3 te Utrecht het verbouwen van een monumentaal pand, interne wijzigingen, het aanbrengen van dakramen,

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Opmerkingen: Zie notulen CWM d.d. 19/ Onder voorbehoud kleurstelling monument.

Opmerkingen: Zie notulen CWM d.d. 19/ Onder voorbehoud kleurstelling monument. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 26-04-2017 17-01565 Adres: Springweg 102A te Utrecht het plaatsen van twee dakvensters in het achterdakvlak van een woning 26-04-2017 Commissie:

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 24-11-2016 16-23160 Adres: Amsterdamsestraatweg 380 te Utrecht het verbouwen van een watertoren tot 3 woningen 17-11-2016 Commissie: 29-11-2016

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201703485 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de eengezinswoning Kruisbeklaan 50 door het plaatsen van een uitbouw aan de

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: Advies over de periode van t/m Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 14-09-2017 17-23269 Adres: Oudegracht 2 te Utrecht het verplaatsen van een trap in een restaurant 06-09-2017 Commissie: 19-9-2017 Akkoord

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek GEWELDIGERSHOEK 2 Het huis ligt op de zuidoosthoek van de Geweldigershoek en de Dieserstraat en bestaat eigenlijk uit twee huizen, een groter witgepleisterd hoekhuis en een heel klein huisje daar links

Nadere informatie