JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG"

Transcriptie

1 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

2 GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS (in duizenden euro) 31/03/2012 (15 maanden) 31/12/2010 (12 maanden) 1 Omzet Bedrijfsopbrengsten Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) Bedrijfswinst (EBIT) Recurrente EBITDA (REBITDA) Recurrente EBIT (REBIT) Financiële opbrengsten Financiële kosten Nettoresultaat Winst (verlies) per aandeel: aandeel van de Groep (in euro) -1,14 0,26 Winst (verlies) per aandeel (verwaterd): aandeel van de Groep (in euro) -1,14 0,26 Ratio's 2 EBITDA / Bedrijfsopbrengsten 4,6% 5,5% EBIT / Bedrijfsopbrengsten 0,4% 1,5% Geconsolideerde kerncijfers: balans IFRS (in duizenden euro) 31/03/ /12/2010 Vaste activa Vlottende activa Balanstotaal Eigen vermogen (incl. minderheidsbelangen) Minderheidsbelangen Verplichtingen Balanstotaal Werkkapitaal Netto financiële schuld Ratio's ROE -8,2% 2,0% Liquiditeit 94,9% 117,9% Solvabiliteit 25,2% 33,0% 1 Gewijzigde presentatie van de afwaardering op voorraden als gevolg van NRV-test: zie toelichting 2.3. Waarderingsregels. 2 We verwijzen naar de definities achteraan in dit jaarlijks financieel verslag. Om vergelijkingen op jaarbasis mogelijk te maken naar de toekomst toe, worden in de volgende tabel niet-geauditeerde cijfers weergegeven per 31 maart 2012, die 12 maanden activiteiten bevatten van PinguinLutosa, 12 maanden activiteiten van de CECAB Activiteit en 12 maanden activiteiten van Scana Noliko Groep. In de geconsolideerde jaarrekening daarentegen werden Scana Noliko Groep pas op 1/7/2011 en de CECAB Activiteit pas op 1/9/2011 in de consolidatiekring opgenomen 01/04/ /03/2012 (12 maanden) Omzet (in miljoen euro) 841,2 REBITDA (in miljoen euro) 59,1 Netto financiële schuld/ebitda 4,7

3 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG ONDERWORPEN AAN DE GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 21 SEPTEMBER 2012 Inhoud: JAARVERSLAG: Voorwoord... 2 Vooruitzichten Operationele ontwikkelingen... 8 PinguinLutosa product portfolio Duurzaamheid Human resources: people FINANCIEEL VERSLAG: Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur Corporate Governance verklaring * Informatie voor de aandeelhouder Geconsolideerde jaarrekening Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Verklaring van de verantwoordelijke personen Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening Verkorte enkelvoudige jaarrekening PinguinLutosa NV, opgesteld volgens Belgische boekhoudnormen Financiële definities (*) Deze informatie maakt deel uit van het geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur Jaarverslag PinguinLutosa 1

4 voorwoord 2011 werd een echt overgangsjaar voor PinguinLutosa. Een jaar waarin de Groep een ware metamorfose onderging. De Groep werd aanzienlijk uitgebreid door de overname van Scana Noliko Groep in juli 2011 en de overname van de diepvriesgroenteactiviteiten van CECAB ( CECAB Activiteit ) in september Door de komst van Gimv en Agri Investment Fund (AIF) werd het aandeelhouderschap verder versterkt. Een nieuwe divisiestructuur werd gecreëerd, met drie volwaardige divisies. Naast de diepvriesgroente- en de aardappeldivisie is er nu ook een conservendivisie. Om alle divisies gelijk te laten lopen werd het boekjaar verlengd tot 15 maanden zodat het nu loopt van 1 april tot 31 maart. 2 PinguinLutosa Jaarverslag

5 Jaarverslag PinguinLutosa 3

6 De geconsolideerde omzet bedroeg over deze periode 832,8 miljoen euro. Het voorbije boekjaar was een jaar met 2 gezichten. De aardappeldivisie werd in de eerste jaarhelft geconfronteerd met een fors gestegen grondstofkost. De noodzakelijke verhoging van de verkoopprijzen werd moeilijk verwerkt door de klanten en resulteerde in volumeverlies en onvoldoende vaste kostendekking. Met de komst van de nieuwe oogst, veranderde de situatie compleet in de positieve zin. Er was een goede oogst van goede kwaliteit waardoor de grondstofprijzen aanzienlijk daalden en de marges zich fors herstelden. De diepvriesgroentedivisie zag zich de eerste 9 maanden geconfronteerd met te lage verkoopprijzen bij een gestegen grondstofkost. Een bijkomend probleem in de eerste jaarhelft was dat bepaalde groenten onvoldoende beschikbaar waren als gevolg van de beperkte oogst het jaar voordien. Een normale oogst en de start van het nieuwe verkoopseizoen in oktober zorgde voor een herstel doordat de neerwaartse prijsspiraal kon worden omgebogen. Binnen de diepvriesgroentedivisie viel vooral het resultaat van de operaties in het Verenigd Koninkrijk tegen. Hierop werd gereageerd door een herstructureringsplan, wijzigingen aan het management en het versneld sluiten van één van de sites. Dit zou voldoende moeten zijn om opnieuw winstgevend te worden in het lopende boekjaar. Het was ook een jaar met aanzienlijke éénmalige kosten met naast de herstructureringskosten voor de fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, ook de boekhoudkundige verwerking van de overnames en de overnamekosten. De daling van het bedrijfsresultaat is vooral te wijten aan de zwakke eerste drie trimesters en de éénmalige kosten. PinguinLutosa zag de resultaten aantrekken in elk van haar drie divisies sinds het vierde kwartaal van 2011 door gunstiger marktomstandigheden in zowel aan- als verkoop en door de goede operationele rendementen in de fabrieken. De overgenomen activiteiten hebben het goed gedaan sinds deze deel uitmaken van de Groep en zijn een echte versterking voor PinguinLutosa op gebied van resultaat en stabiliteit van de resultaten. Het financieel resultaat werd fors negatief beïnvloed door de financieringskosten van de overname van Scana Noliko Groep, de herfinanciering in juli alsook door negatieve resultaten van de waardering van onze indekkingen op rente- en wisselkoersgebied. Het afgelopen boekjaar werd 36,4 miljoen euro geïnvesteerd waarvan 10,2 miljoen euro in de uitbreiding van de capaciteit, in kwaliteit en innovatie. Er werd tegelijkertijd verder gewerkt aan doorgedreven kostenbeheersing en kostenvermindering in alle vestigingen. Ook in 2012 wordt verder gewerkt aan de verbetering van de rentabiliteit van de Groep. Kwaliteit, duurzaamheid en operationele efficiëntie zijn en blijven de strategische pijlers. De komende 18 tot 24 maanden blijft de integratie van de CECAB Activiteit in de diepvriesgroentedivisie de hoogste prioriteit krijgen om zo de margeverbetering te verzekeren. Daarnaast worden de genomen maatregelen ter verbetering van de rentabiliteit in het Verenigd Koninkrijk verder uitgevoerd en geldt een strikte focus op kostenbeheersing. Naar aanleiding van de overname van Scana Noliko Groep wordt verder gewerkt aan de realisatie van synergieën en het uitwisselen van de beste uitvoeringspraktijken zal dan ook een genormaliseerd jaar zijn waarin elk van de overgenomen activiteiten een volledig jaar positief zal bijdragen tot de resultaten. 4 PinguinLutosa Jaarverslag

7 Jaarverslag PinguinLutosa 5

8 vooruitzichten 2012 Het voorbije jaar was een overgangsjaar. De diepvriesgroentedivisie werd fors uitgebreid door de overname van de diepvriesgroenteactiviteiten van de CECAB Groep. Bijkomend werd door de overname van Scana Noliko Groep een bijkomende divisie gecreëerd waardoor er nu drie in plaats van twee divisies zijn. Het voorbije boekjaar werden heel wat projecten gelanceerd en werd de organisatie en managementstructuur hiertoe aangepast. Voor 2012 wenst PinguinLutosa hierop verder te bouwen. Synergieën en kostenbesparingen worden nagestreefd en zullen nauw worden opgevolgd, zonder daarbij de dynamiek en de zelfstandigheid van elke divisie of site te beknotten. Diepvriesgroenten 2011 was een zwak jaar waarin vooral de prestaties van de diepvriesgroentedivisie ondermaats waren. De nodige maatregelen werden echter genomen om de resultaten opnieuw te herstellen. De nodige prijsstijgingen werden in 2011 bekomen voor het nieuwe verkoopseizoen dat loopt tot het derde trimester van In 2011 werd de wereld opnieuw geconfronteerd met een financiële crisis die het algemene economische gebeuren nog verder uitholt. Consumenten krijgen meer aandacht voor een optimale prijs-kwaliteit verhouding. Diepvriesgroenten zijn een perfect antwoord op deze vraag. Op dit moment kan er nog geen inschatting gegeven worden voor de periode na oktober Immers is het nog te vroeg om een inschatting te maken hoe de oogsten zullen zijn. De evolutie van de verkoopmarges is immers voor een groot stuk afhankelijk van de zaai- en oogstrendementen. PinguinLutosa streeft er naar het herstel van de marges verder te zetten en te behouden. Gezien de kostenbasis stabiel tot stijgend blijft, dienen de huidige verkoopprijsniveaus minstens behouden te blijven. Er wordt uitgegaan van stijgende verkoopsvolumes. Doordat het grootste deel van de omzet wordt geëxporteerd, is PinguinLutosa wel onderhevig aan wisselkoersfluctuaties. Het verzwakken van de euro ten opzichte van het Britse pond (GBP) en de Amerikaanse dollar (USD), kan opportuniteiten openen voor een verdere exportgroei. Anderzijds zal PinguinLutosa daardoor vanuit continentaal Europa geconfronteerd worden met bijkomende concurrentie voor haar operaties in het Verenigd Koninkrijk. In de diepvriesgroentedivisie werd een gezamenlijk productieplan opgemaakt waarbij producties werden toegewezen aan de beste site rekening houdende met de full cost en de cost to serve van de klanten van deze divisie. Een aantal producten wordt hierdoor niet meer in onze sites in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd maar zullen verwerkt en geleverd worden vanuit andere sites zoals bijvoorbeeld Polen. Dit vergt een gedegen opvolging en zal de resultaten van de ganse divisie ten goede komen. Aardappelen Ook voor de aardappeldivisie zijn de vooruitzichten goed. In tegenstelling tot de diepvriesgroente- en de conservendivisie was de sector in het nieuwe verkoopseizoen vanaf oktober geconfronteerd met dalende verkoopprijzen. Dit was het gevolg van de forse daling van de grondstofkost (aardappelprijzen) vanaf juni De marges konden echter behouden worden. De evolutie van de aardappelprijs zal bepalend zijn voor de prijszetting voor de nieuwe contracten in september/oktober De daling van de verkochte volumes als gevolg van de door PinguinLutosa gehanteerde prijspolitiek is gestopt en de verkoopsvolumes zijn opnieuw in stijgende lijn. In die mate dat verwacht wordt dat in 2012 de verloren volumes volledig zullen teruggewonnen zijn. 6 PinguinLutosa Jaarverslag

9 De productie wordt gemaximaliseerd om zo ten volle te profiteren van de lage aardappelprijzen. Dit zal zo blijven tot aan de nieuwe oogst in juni 2012 en zal verder positief blijven bijdragen aan de resultaten. De omvang van de oogst en de kwaliteit ervan bepaalt de evolutie van de prijs van de aardappelen, die op haar beurt bepalend is voor de prijszetting voor de nieuwe contracten in september/oktober Op dit moment kan daar nog geen uitsluitsel over gegeven worden. Ook in de toekomst zullen bepaalde producties uitgewisseld worden tussen de conservendivisie en de diepvriesgroentedivisie om zo de efficiëntie verder te verhogen en de benutting van de capaciteit te optimaliseren. Door de samenwerking tussen de divisies zullen tekorten in de aanvoer of overschotten makkelijker binnen de Groep verwerkt worden, wat de relaties met de landbouwers verder zal verbeteren. Conserven Voor de conservendivisie wordt een stabiel jaar verwacht waarin de productie- en opslagcapaciteit verder zal worden uitgebreid om te voldoen aan de klantenbehoeften en te kunnen inspelen op bepaalde marktopportuniteiten. Jaarverslag PinguinLutosa 7

10 Operationele ontwikkelingen Diepvriesgroente- en convenience-activiteiten in België De oogsten en de productie Voor de meeste producten was de oogst normaal in Er worden dan ook voor de meeste groenten geen tekorten verwacht. De capaciteit binnen de industrie werd aanzienlijk uitgebreid waarbij PinguinLutosa geïnvesteerd heeft in een nieuwe spinazie- en bonenlijn in België die vanaf de start van het nieuwe productieseizoen operationeel is. De productie (15 maanden) in de Belgische vestigingen bedroeg ton. Dit is 16,0% meer dan de vergelijkbare periode het jaar voordien. Deze stijging kan verklaard worden door de gestegen productiehoeveelheden als gevolg van de normale oogst en door de gestegen hoeveelheden die werden aangevoerd door de CECAB Activiteit. De verhuis van de productie van diepvriesgroenten van Langemark naar Westrozebeke is goed verlopen. Langemark is nu enkel een site voor convenience-activiteiten en wordt ook gebruikt als bulk opslagplaats voor de ingevroren groenten in afwachting van de verpakking. Door deze beslissing heeft PinguinLutosa de kwaliteit nog beter onder controle, vermijdt het investeringen in Langemark en kunnen er besparingen gerealiseerd worden in de overheadkosten doordat bepaalde dubbele kosten nu kunnen vermeden worden. 8 PinguinLutosa Jaarverslag

11 Jaarverslag PinguinLutosa 9

12 Voor 2012 werd een gezamenlijk productiebudget gemaakt met de sites van CECAB in Comines (Frankrijk), waarvan de activiteiten vanaf 1 september 2011 volledig werden overgenomen. Dit zal PinguinLutosa toelaten om de lijnen van de sites in Westrozebeke en Comines verder te optimaliseren doordat elke site zich kan specialiseren in bepaalde producten. In elk van de sites wordt een aanzienlijke stijging voorzien van de geproduceerde hoeveelheden in Hiertoe werden de nodige investeringen uitgevoerd. De convenience-activiteiten kenden een sterke groei het voorbije boekjaar. Dit betekende een plotse en snelle evolutie naar een quasi volledige capaciteitsbezetting. Verwacht wordt dat deze goede bezetting zich over heel 2012 verder zal doorzetten waarbij de productmix verder zal wijzigen. Een strategische heroriëntatie van de convenience-activiteiten heeft geleid tot de beslissing om te stoppen met kant-en-klare maaltijden in schaaltjes. Deze producten brachten niet de gewenste marges en maakten de productie en de planning zeer complex. De focus zal daardoor volledig gericht worden op de andere convenience activiteiten nl. de gecoate producten (bv. pangroenten, poêlées, ), groenten met sauzen en pello s voor soepen en sauzen. De lay-out en de omvang van de productielijnen zal worden aangepast om de beschikbare capaciteit verder uit te breiden en zo de verwachte groei te faciliteren. De weersomstandigheden in het voorjaar van 2012 waren wisselvallig en koud. Dit was bevorderlijk voor de consumptie van diepvriesgroenten, maar had ook een negatieve invloed op de aanvoer van verse groenten. De koude droge winter werd gevolgd door een periode die zeer nat was. Dit heeft het zaaien van de groenten aanzienlijk bemoeilijkt. Het gevolg kan zijn dat bepaalde groenten nu sneller na elkaar volgen of zelfs verschillende groenten op hetzelfde moment dienen verwerkt te worden in de zomer wat mogelijks capaciteitproblemen kan veroorzaken. De prijsonderhandelingen voor de groenten voor het nieuwe seizoen werden afgesloten begin 2012 en gaan uit van stabiele prijzen voor de meeste groenten met een stijging van de aankoopprijs voor bonen en wortelen. In 2011 zijn belangrijke stappen gezet om de interne supply chain te optimaliseren en verder te centraliseren. Alle magazijnen van de divisie en de supply chain worden vanaf 2011 centraal beheerd vanuit de site te Westrozebeke. Deze centralisatie leidt tot een betere bezetting van de magazijnen en de productie waarbij het aantal externe stockages kan afgebouwd worden. Verpakkingsactiviteiten Het voorbije boekjaar (15 maanden) werd ton verpakt. In 2011 (12 maanden) lagen de verpakkingsactiviteiten 5,3% lager dan in de vergelijkbare periode van Deze daling is te verklaren doordat de verkochte volumes in die periode voor België lager lagen. De verwachte stijging in 2012 van de verkochte volumes en verdere optimalisaties zullen leiden tot een sterke toename in De eerste 3 maanden lag de verpakkingsactiviteit 3,1% hoger dan vorig jaar. Interne organisatie en integratie Het verder integreren van de commerciële activiteiten van Pinguin en Lutosa kreeg het voorbije jaar voldoende aandacht. De focus ligt hierbij voornamelijk op logistieke operaties en cross selling - opportuniteiten, vooral voor de verre exportgebieden. Elke divisie beschikt over een eigen commerciële structuur met vakspecialisten die de commerciële relaties het best gesegmenteerd kunnen onderhouden en uitbreiden. Voor Europa kan dus gesteld worden dat de verkopen van beide divisies door eigen specialisten gebeurt. De buitenlandse verkoopskantoren daarentegen bieden het volledige gamma aan. Daar wordt op een volledig geïntegreerde manier gewerkt waarbij de vertegenwoordigers zowel aardappelen als groenten verkopen en er dus geen segmentatie is. De departementen van de diepvriesgroente- en de aardappeldivisie belast met kredietcontrole werden gecentraliseerd en geïntegreerd. De overgang naar SAP bij Lutosa in 2011 leidt ertoe dat Pinguin en Lutosa nu met één gemeenschappelijk IT-platform werken, wat de uitwisseling van informatie een stuk makkelijker maakt en de efficiëntie van de operaties verder verhoogt. Supply chain Een optimale supply chain is vereist in de zeer competitieve markt van de diepvriesgroenten. PinguinLutosa maakt in België gebruik van een volautomatisch magazijn voor de afgewerkte goederen. De overflows worden opgevangen in externe magazijnen. Het voorbije jaar werd de kostenstructuur en de servicegraad verder geoptimaliseerd door de eigen interne specialisten. 10 PinguinLutosa Jaarverslag

13 Diepvriesgroenteactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk De oogsten en de productie De klimatologische omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk tijdens het afgelopen jaar hebben ervoor gezorgd dat normale oogstrendementen konden gerealiseerd worden. Maar de aanvoer was grillig en onregelmatig. Hierdoor kreeg men een lang productieseizoen met lagere rendementen wat een negatieve invloed heeft gehad op de resultaten in de periode. Door de zwakke resultaten werd versneld beslist om de site in Bourne te sluiten en de operaties te consolideren op de sites in King s Lynn en Boston. De voorziene productie in het Verenigd Koningrijk was het voorbije jaar niet in balans met de locale vraagspecificaties. Het vraagpatroon is, mede door de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk, gewijzigd met meer aandacht voor een goede prijs/kwaliteitverhouding, waar dit in het verleden vooral gericht was op de Britse oorsprong van de producten. Door de sluiting van de site in Bourne en door de herallocatie van bepaalde groentesoorten naar andere sites in Europa, zal de productie in het huidige boekjaar minder zijn dan de voorbije jaren. De kostenstructuur werd hieraan aangepast. Een belangrijk investeringsprogramma werd in 2011 afgerond waarbij een nieuwe 16 ton/uur-lijn werd geïnstalleerd voor erwten, bonen, wortelgewassen en rijst. Deze lijn was operationeel bij het begin van het nieuwe erwtenseizoen in De klimatologische omstandigheden waren vergelijkbaar met die van België waardoor de oogst van erwten dit jaar merkelijk later zal starten dan in Supply chain In 2011 werd verder gefocust op operationele verbeteringen en besparingen van de logistieke operaties vooral in het volautomatisch magazijn in Wisbech. Naast de operationele verbetering werd ook meer aandacht besteed aan de controle-omgeving van de logistieke operaties. Het voorbije jaar werd de eigen stockage van diepvriesmagazijnen op de site in King s Lynn aanzienlijk afgebouwd als gevolg van de start van de werkzaamheden voor de bouw van een supermarkt op een deel van de terreinen die voorheen door ons werden gehuurd. Als compensatie had PinguinLutosa in 2010 een vergoeding ontvangen die geboekt werd in de uitzonderlijke opbrengsten. Deze stockages dienden leeg gemaakt te worden. Een deel van deze voorraden wordt nu in het volautomatisch magazijn in Wisbech gestockeerd dat door Partner Logistics wordt uitgebaat. Vanaf 1 april 2012 wordt de site te Bourne volledig gesloten waardoor de bulkvoorraden die werden gestockeerd in deze site, nu in King s Lynn worden gestockeerd. Deze voorraden zullen volledig verkocht zijn tegen de start van het nieuwe seizoen. Verpakkingsactiviteiten De verpakkingsactiviteiten lagen op hetzelfde niveau als in 2010, in lijn met de third party -verkopen die eveneens stabiel bleven. De verpakkingsinvesteringen worden gecentraliseerd in de site in King s Lynn waar PinguinLutosa beschikt over een performante en moderne verpakkingszaal die volautomatisch wordt aangevoerd. Interne organisatie en integratie De 2 resterende fabrieken (Boston en King s Lynn) zijn volledig gefocust op de productie van diepvriesgroenten. In het Verenigd Koninkrijk beschikt PinguinLutosa niet over een productiefaciliteit voor aardappelen, maar het Verenigd Koninkrijk is zowel voor de diepvriesgroente- als de aardappeldivisie een zeer belangrijke markt. De verkoopsteams van beide divisies werkten tot eind 2011 in het Verenigd Koninkrijk vanuit dezelfde locatie, zij het dat de Britse aardappeldivisie haar verkoopsbureau aanhield in St Ives. Het grootste deel van de verkoopbinnendienst en administratieve activiteiten werd eveneens gecentraliseerd en geïntegreerd vanuit King s Lynn. Gezien de aard, de verschillen in marktbenadering en commerciële strategie werd beslist om in 2012 de verkoopteams opnieuw een eigen koers te laten varen volgens productspecialisatie. In 2012 zal verder gewerkt worden aan het verder optimaliseren en intenser gebruiken van de mogelijkheden van het bestaande ERPpakket in België en is men gestart met de implementatiefase om ook in het Verenigd Koninkrijk eenzelfde platform te gebruiken. Wisselkoers Een zwakke pond/sterke euro verhouding is goed voor de concurrentiepositie van de diepvriesgroentedivisie in het Verenigd Koninkrijk en is slecht voor de import van het continent van aardappelen en kant-en-klare maaltijden. In 2011 echter verzwakte de euro verder ten opzichte van het Britse pond. Deze verzwakking zet zich verder in 2012 waardoor er druk is op de verkoopsprijzen voor diepvriesgroenten in het Verenigd Koninkrijk. Het voortduren van een zwakke euro/sterke pond verhouding (voornamelijk als gevolg van de problemen in de eurozone), kan onze concurrentiële positie in het Verenigd Koninkrijk negatief beïnvloeden. PinguinLutosa kiest ervoor om te blijven focussen op producten van Britse oorsprong als antwoord op de import van diepvriesgroenten uit het continent. Jaarverslag PinguinLutosa 11

14 Diepvriesgroente- en convenienceactiviteiten van CECAB ( CECAB Activiteit ) Door de overname van de activiteiten werd de Groep uitgebreid met in totaal 7 fabrieken waarvan: 2 in Frankrijk 4 in Polen 1 in Hongarije Vanaf 1 september 2011 werden deze activiteiten toegevoegd aan de diepvriesgroentedivisie. De seizoenaliteit is gelijkaardig als die van de diepvriesgroentedivisie waarbij de focus ligt op de periode mei-november. Het voorbije productieseizoen werd dus deels onder CECAB, deels onder PinguinLutosa uitgevoerd. Oogsten en productie De weersomstandigheden in Moréac waren het voorbije jaar vergelijkbaar met die van België. De weersomstandigheden in Polen en in Hongarije waren goed tot normaal. Door de gunstige klimatologische omstandigheden in Polen en Hongarije kenden beide landen een forse toename in 2011 van de verwerkte hoeveelheden. Deze verwerkte hoeveelheden worden gecommercialiseerd door de PinguinLutosa Groep. Het productieplan voor 2012 werd als één geheel opgemaakt vanuit het centraal verkoopsbudget voor alle sites van de diepvriesgroentedivisie. De productie wordt toegewezen op basis van de vergelijking van de kostprijzen van elke site. Door de gunstige kostenstructuur in Polen en Hongarije qua loonen grondstofkost zal ook in 2012 de productie aanzienlijk uitgebreid worden. Het productiebudget voor broccoli en erwten zal verder uitgebreid worden in Polen waarbij een deel van de productie zal verschoven worden vanuit UK en België naar Polen. Hiertoe werd een spinazielijn binnen de groep verplaatst naar de site in Baja en werd een diepvriestunnel binnen de groep verplaatst naar de site in Elk voor de erwten. De site in Dabrova zal een aanzienlijke stijging kennen voor broccoli. De productie van maïs zal eveneens verder uitgebreid worden in Hongarije dat naast de fabriek in Aquitaine de volledige aanvoer zal garanderen voor de ganse PinguinLutosa Groep. Met de acquisitie van de 4 fabrieken in Polen slaagt PinguinLutosa er vooral in om een stuk minder afhankelijk te worden in sourcing gezien een aantal producten zoals broccoli en ajuin in Polen verwerkt worden. Vooral te noteren is dat, door de deal met CECAB, PinguinLutosa nu een belangrijke producent wordt van fruit. De CECAB Activiteit vertegenwoordigt in 2010 zo n ton. In 2011 was dit ton over het volledige kalenderjaar, waarbij dient opgemerkt te worden dat de CECAB Activiteit slechts vanaf 1 september 2011 deel uitmaakt van de PinguinLutosa Groep. De gestegen productie zal vooral worden gecommercialiseerd op de Duitse en de Oost-Europese markten. Bijkomend zal er vervanging zijn van bestaande verkopen die in het verleden werden ingekocht van derde partijen. Polen werd in de lente van 2012 geconfronteerd met een zeer late vorstgolf die een deel van de fruitoogst vernietigd heeft. De weersomstandigheden in Moréac zijn vergelijkbaar met die in België. De omstandigheden in Hongarije waren normaal tot nu toe in De prijsonderhandelingen voor de Franse operaties werden afgesloten met een vergelijkbaar resultaat als in België, waarbij wortelen en bloemkool duurder zullen worden. De Poolse prijsonderhandelingen hebben eveneens geleid tot stabiele prijzen voor de aanschaf van de groenten. In Hongarije dienden vooral voor maïs en erwten prijsstijgingen aanvaard te worden. Deze stijgingen zijn vooral ingegeven door de gestegen energieprijzen en loonkosten als gevolg van de gevoerde regeringspolitiek in Hongarije. Supply chain De Poolse fabrieken zijn een goede uitvalbasis voor Polen, de Scandinavische landen, Rusland en de Baltische Staten. De Poolse productie is vandaag voor een belangrijk deel afgestemd op de vraag vanuit Duitsland. Hiertoe wordt sinds 2012 een rack-stockage gehuurd en uitgebaat door eigen personeel op de grens tussen Duitsland en Polen in Manschnow. Door het verwerven van de fabriek in Hongarije opent de aanwezigheid van de Groep hier vooral commerciële perspectieven naar landen van Centraal Europa, Roemenië, Bulgarije en de landen van het voormalige Joegoslavië. De fabriek beschikt over voldoende eigen en gehuurde stockage. In 2011 werd een nieuwe bulkstockage in gebruik genomen op de site in Moréac waardoor de eigen stockagecapaciteit werd uitgebreid met palletplaatsen. 12 PinguinLutosa Jaarverslag

15 Verpakkingsactiviteiten Elk van de landen (Polen, Hongarije en Frankrijk) beschikt over eigen verpakkingscapaciteit waarbij er een verschillend niveau van automatisatie is. De sites in Polen en Hongarije vergen meer manuele arbeid. In het voorbije jaar werden de verpakkingsactiviteiten aanzienlijk uitgebreid met de aanschaf van de verpakkingsinstallaties in Oderland (Duitsland). Hierdoor kan de verpakkingscapaciteit uitgebreid worden met ton op jaarbasis. Dit zal toelaten de geplande verhoging van de productie (en de verkopen) in het huidig boekjaar mogelijk te maken. Interne organisatie en integratie In 2012 zal de aandacht vooral uitgaan naar het verder optimaliseren van de spreiding van de productie tussen de verschillende sites, de verdeling van de investeringsbudgetten tussen de sites en het verder uniformiseren van de KPI -en de managementrapportering voor de verschillende sites. De Groep beschikt over aanzienlijke voorraden in elk van de landen. Het is daarom zeer belangrijk om een centrale coördinatie en opvolging te hebben om op die manier groepsverkopen te linken aan beschikbare voorraden in individuele landen. Op dit vlak werden het voorbije boekjaar belangrijke verbeteringsprojecten gelanceerd. Aardappelactiviteiten De oogsten en de productie Een aardappelseizoen loopt net als een groenteseizoen steeds over twee boekjaren. Het seizoen vangt aan met vroege aardappelen in juli welke onmiddellijk verwerkt worden na de oogst. Daarna volgt de oogst van bewaaraardappelen in september. Een deel van de bewaaraardappeloogst wordt onmiddellijk verwerkt. De rest wordt opgeslagen in bewaarsilo s en met deze gestockeerde hoeveelheden volgt de productie tot juni van het daarop volgende kalenderjaar. De vroege aardappelen worden geplant in maart en april en worden gerooid vanaf eind juni. Dit gebeurt voornamelijk op door de aardappeldivisie gecontroleerde en beheerde velden. De bewaaraardappelen worden in dezelfde periode geplant maar hebben een langere groeiperiode (150 dagen) en worden gerooid vanaf september. Aardappelen verwerkt tijdens de eerste zes maanden van 2012 zijn op die manier afkomstig van de oogst van Kenmerkend was dat er wel voldoende aardappelen waren en dat de oogst vooral bestond uit grotere aardappelen van goede kwaliteit. Het vorige aardappelseizoen kenmerkte zich door het feit dat de oogst vooral bestond uit kleine aardappelen van mindere kwaliteit en minder rendement in de fabriek. Het voorbije jaar was een jaar waarin zowel historisch hoge als historisch lage aankoopprijzen voor aardappelen werden vastgesteld. De prijzen van de aardappelen op de vrije markt piekten tot de start van het nieuwe seizoen om nadien door de goede oogst tot bodemprijzen te evolueren. Verwacht wordt dat deze situatie zal aanhouden tot juni De plantperiode in maart-april 2012 was niet goed voor de aardappelen. De weersomstandigheden waren te nat en te koud. Dit heeft tot gevolg dat er over een langere periode diende geplant te worden. De eerste vaststelling is dat het groeipatroon onregelmatig is. Bijkomend fenomeen is dat in het algemeen het geplante areaal in de EU met enkele % verminderd werd; wat ook het overaanbod zal inperken. Op de internationale markt blijven palmolie en zonnebloemolie eveneens duur. Dit kon slechts ten dele opgevangen worden via langetermijncontracten voor beide oliën. PinguinLutosa is het voorbije jaar toegetreden tot het RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) wat een garantie geeft dat de palmolie afkomstig is van duurzame landbouw. Een belangrijke trend is de vaststelling dat de Belgische retail sector het bakken in palmolie volledig wil zien veranderen ten gunste van de zonnebloemolie. Een volledige overgang is niet mogelijk. Zonnebloemolie is duurder dan palmolie. De grootte van het prijsverschil is afhankelijk van de oogst van de zonnebloemen. De productie in 2011 was lager dan in Als reactie op de zeer dure grondstof in de eerste jaarhelft, werden de verkoopprijzen aanzienlijk opgetrokken wat leidde tot het niet verlengen van een aantal contracten. Dit verklaart de daling in de geproduceerde hoeveelheden. De verloren contracten werden in 2012 opnieuw binnengehaald waardoor de productie opnieuw zal stijgen tot ton op jaarbasis. Impact van de oogst op de marges Door de mindere weersomstandigheden tijdens de plantperiode in 2012 en de vermindering van het Europees areaal als compensatie voor de zeer goedkope aardappelen van het voorbije seizoen, kan men ervan uitgaan dat de grondstofkost vanaf september/oktober 2012 zal oplopen. Dit maakt dat de verwachtingen voor de verkoopprijzen voor het nieuwe verkoopseizoen opnieuw stijgend zijn, zij het dat de prijsstijgingen niet van dezelfde omvang zullen zijn als 2 jaar terug. Er wordt gestreefd naar een ideale mix van contractaankopen en vrije aankopen. Jaarverslag PinguinLutosa 13

16 Supply Chain Teneinde tegemoet te komen aan de stijgende vraag overzee werd eind 2010 de overgang naar een nachtploeg in de laadafdeling in de site te Leuze-en-Hainaut opgestart. Dit heeft geleid tot een hogere servicegraad naar de klanten toe, een snellere responstijd en leidt ook tot verdere optimalisaties van de containerladingen en het containertrafiek. Deze zijn nodig om de verdere stijging van het verkopen overzee vlot te kunnen laten verlopen. In het voorbije jaar werd afgestapt van de traditionele manier van werken via freight forwarders, en is men rechtstreeks beginnen werken met de rederijen. Gezien de stijgende volumes kunnen er partnerships worden opgestart met rederijen. Op basis van de te verwachten verkopen en de bestemmingen worden de volumes (aantal containers) en de vaarroutes voor het ganse jaar vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat er betere prijzen worden bekomen en dat eventuele prijsstijgingen pas later worden doorgevoerd. Deze gedegen kennis die aanwezig is bij alle medewerkers van de logistieke back office is een concurrentieel voordeel. Naast de topkwaliteit van de producten, wordt gestreefd naar topkwaliteit van de dienstverlening waarbij deze added value ook in de toekomst als verkoopsargument zal uitgespeeld worden. Interne organisatie & integratie De overgang naar SAP bij de aardappeldivisie, die in 2010 intens werd voorbereid en begin 2011 operationeel werd, heeft de efficiëntie verhoogd gezien alle bedrijven van PinguinLutosa in België nu vanuit één zelfde IT-platform opereren. De implementatie van het SAP -systeem in de aardappeldivisie werd mee mogelijk gemaakt door de key users uit de diepvriesgroentedivisie, die hun collega s mee hebben opgeleid en die waar nodig de collega s bijspringen. Dit gezamenlijk platform verhoogt de visibiliteit. Er werd een shared service center geïmplementeerd waarbij de boekhouding nu centraal door 1 team wordt gevoerd voor beide divisies samen zal voor de aardappel- en de diepvriesgroentedivisie in het teken staan van een automatisch scanning -project. Bijkomend werden de IT-diensten verder uitgebreid en wordt getracht om voor de belangrijkste deelgebieden eigen support te kunnen garanderen. Hierdoor vermindert de afhankelijkheid van de externe partners en zal dit leiden tot besparingen. De conservenactiviteiten Oogsten en productie De oogst van het voorbije jaar was een normale oogst waarbij het programma quasi volledig kon gerealiseerd worden. Landbouwtechnisch was het voorbije jaar goed. Het nieuwe productieseizoen start normaal in mei-juni met de verwerking van de erwten, gevolgd door wortelen, tuinbonen, Voor de oogst van 2012 zijn de weersomstandigheden in het tweede trimester van het kalenderjaar belangrijk omwille van de plant- en zaaiperiode. De aanhoudende regen heeft vooral geleid tot een achterstand in het zaaien van breekbonen. Dit zal leiden tot een tekort in de vroege oogst van bonen. Op jaarbasis is het echter nog te vroeg om conclusies te trekken gezien er zal gestreefd worden om meer te verwerken in de na-oogst (november) om zo de jaarproductie te halen. In de periode april-juni zijn de verwerkte hoeveelheden de resultante van de uitloop van het vorige seizoen en de start van het nieuwe seizoen. Een vroege start van het nieuwe seizoen en een late uitloop van het vorige leiden tot een goede bezetting en spreiding in deze periode. Door de klimatologische omstandigheden begint het nieuw seizoen dit jaar later dan het vorig jaar. Dit heeft tot gevolg dat er in de periode april/juni nu minder werd geproduceerd dan voorzien. Hierdoor zal het zwaartepunt van de productie verschuiven naar latere kwartalen. De onderhandelingen met de landbouwers hebben voor de meeste groenten geleid tot een stabilisatie van de grondstofprijzen op het huidige niveau. De primaire verpakking betreft glas en blik. Beide vertonen stijgende prijzen in de internationale markten. Supply chain Scana Noliko Groep werkt voornamelijk met kleine tot middelgrote transporteurs. Gezien het transport van conserven een complex gegeven is, worden de transporteurs door onze eigen logistieke specialisten opgeleid. Scana Noliko Groep heeft de voorbije jaren regelmatig geïnvesteerd in de bouw van eigen stockage op de sites in Bree en Rijkevorsel. Scana Noliko Groep bestudeert momenteel de bouw van een extra stockage ruimte voor palletplaatsen. Dit laatste is ingegeven door de stijgende vraag. De filosofie van Scana Noliko Groep is steeds geweest om stockagetekorten tijdelijk op te vangen door externe stockage. Wanneer de tekorten blijvend zijn wordt geïnvesteerd in eigen stockagecapaciteit. 14 PinguinLutosa Jaarverslag

17 Scana Noliko Groep onderzoekt ook regelmatig de mogelijkheid om via een samenwerking met haar blikleveranciers het lassen van de blikken op de site te Bree te laten gebeuren en zo de blikken rechtstreeks in productie te brengen. Op die manier kan men de opslagruimte voor blik verminderen omdat het stockeren van lege blikken volumineus is. Verpakkingsactiviteiten Scana Noliko Groep beschikt over flexibele geautomatiseerde verpakkingslijnen. De divisie wil als deel van haar strategie een cost differentiator zijn. Dit omhelst een grote flexibiliteit. Zo dient Scana Noliko Groep op jaarbasis meer dan ombouwingen te doen in de verpakkingen. Dit gaat dan om vorm, inhoud, volume, etiketten, van de glas- en blikverpakkingen. Dit kan alleen maar plaatsvinden tegen de laagste kost en met een maximale automatisatie. De 7 verpakkingslijnen zijn dan ook uitgerust met telkens de best beschikbare technologie naar verpakking en kwaliteitscontrole. De verpakking gebeurt niet onmiddellijk na het afvullen maar pas op het moment dat de eindklant gekend is. Dit verhoogt aanzienlijk de flexibiliteit maar laat ook toe nog een bijkomende kwaliteitscontrole uit te voeren via gammabruggen en Xray want ook in de verpakkingsactiviteiten streeft Scana Noliko Groep naar een perfecte kwaliteit. Bijna de volledige omzet wordt gerealiseerd in Europa. Daarnaast zijn er een beperkt aantal klanten in Canada en de USA en dit vooral in de groenten. De geografische range qua afzetgebied is ongeveer een straal van 750 km rond het bedrijf. Scana Noliko Groep voorziet een verdere stijging van de verkoopvolumes. Binnen Europa verwacht Scana Noliko Groep voor Zuid-Europa en de Benelux een stabiele tot lichte groei. In Duitsland en Frankrijk ziet Scana Noliko Groep zich momenteel geconfronteerd met iets ongunstigere marktomstandigheden en hevige concurrentie. Verdere groei wordt verwacht in Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Dit laatste wordt mee gestuurd door de wisselkoers tussen euro en Britse pond. In tegenstelling tot de diepvriesgroentedivisie, is de conservendivisie als exporteur gebaat bij een zwakkere euro. Interne organisatie en integratie Scana Noliko Groep wordt weliswaar als een aparte divisie geleid, toch zijn er al heel wat integratieprojecten gelanceerd. Op productievlak werken de diepvriesgroente- en de conservendivisie samen om overschotten en tekorten weg te werken. Een belangrijk deel van de aanvoer van spinazie in de diepvriesgroentedivisie kwam van de landbouwers van Scana Noliko Groep. Schorseneren zijn een andere groente waarbij de divisies samenwerken en waarbij voor bijna de volledige behoefte van PinguinLutosa de eerste verwerkingstap bij Scana Noliko Groep gebeurt waarna de invriezing daarna plaatsvindt bij PinguinLutosa. Een ander succesvol afgerond integratieproject betrof de aanschaf van tussengrondstoffen (groenten) voor de convenience activiteiten van Scana Noliko Groep. In plaats van 5 externe leveranciers die in het verleden werden gebruikt, wordt de aanvoer nu bijna volledig door PinguinLutosa verzekerd. De verkoop wordt volledig gestuurd vanuit de hoofdzetel in Bree voor de ganse export met uitzondering van het verkoopsbureau in het Verenigd Koninkrijk. Het commercieel verkopen van conserven vergt een eigen aanpak. Het vergt een zeer gedegen productkennis zowel commercieel maar, meer nog dan in de andere divisies, ook een zeer goede beheersing van de technologische kenmerken en mogelijkheden. De samenwerking met PinguinLutosa Groep werd onmiddellijk opgestart na de overname. In een eerste fase gaat men van start met het uitwisselen van de commerciële contacten. Het eigenlijke verkoopproces gebeurt door de eigen medewerkers van de conservendivisie gezien de eerder geschetste complexiteit. Deze aanpak heeft reeds geleid tot de opstart van een aantal conservenprojecten bij klanten van de andere divisies. Jaarverslag PinguinLutosa 15

18 Verkoopsnetwerk en markten Verdere integratie Pinguin & Lutosa In 2011 en ook nu nog wordt de verdere integratie van de verkoopsteams van Pinguin en Lutosa uitgerold zodat op vandaag de verkoopsbureaus volledig geïntegreerd zijn. PinguinLutosa is op die manier nu actief in 110 landen via 18 verkoopskantoren. In elke zone worden zowel diepvriesgroente- als aardappelproducten verkocht. Scana Noliko Groep werkt naast het belangrijke verkoopsbureau in het Verenigd Koninkrijk vooral vanuit de hoofdzetel in Bree. Vragen van klanten uit de andere divisies worden permanent uitgewisseld en door de divisies verder opgevolgd en afgehandeld. De integratie binnen de CECAB Activiteit is vanaf dag 1 volop aan de gang en is ook nodig doordat de diepvriesgroentedivisie een centrale verkoop- en productieplanning heeft. De CECAB Activiteit maakt een volwaardig deel uit van de diepvriesgroentedivisie. De resultaten van de CECAB Activiteit worden dus grotendeels bepaald door de activiteiten van de andere sites van de divisie en kunnen niet afzonderlijk worden geïnterpreteerd. Het voorbije jaar werd een nieuw verkoopsbureau opgericht in Indonesië en werd de aanwezigheid in Australië verder versterkt. Het Midden-Oosten zal in het lopende boekjaar intensief worden bewerkt door eigen mensen vanuit het kantoor in Cyprus. Door de overname van de CECAB Activiteit beschikt de groep nu eveneens over een groot verkoopsfiliaal in Brazilië (Sao Paulo) dat volledig gefocust is op groenten. Dit kantoor is er in geslaagd een zeer stevig marktaandeel op te bouwen met voornamelijk retailklanten waarbij de toegevoegde waarde vooral wordt verzorgd op gebied van logistiek en supply chain. De conserven- en diepvriesgroentedivisies zijn traditioneel vooral gericht op de Europese markten, terwijl de aardappeldivisie daarnaast ook sterk scoort in Latijns-Amerika, Afrika, Australië, Japan en Zuid-Oost-Azië. Het verder behouden en versterken van de relaties met de klanten in deze zones vormt dan ook een belangrijk actiepunt voor Voor de aardappeldivisie wordt de komende jaren een sterke groei verwacht in de BRIC-landen. De verwachtingen voor Europa zijn eerder stabiel. De diepvriesgroentedivisie zal via de gezamenlijke diepvriestransporten, waarbij een container optimaal benut kan worden door een combinatie van groenten en aardappelproducten, zich ook verder internationaal verspreiden. De Franse diepvriesgroentemarkt had het moeilijk het afgelopen jaar. Dit kan verklaard worden door de intensere concurrentie op de Franse markt die automatisch leidt tot margedruk. Een aantal contracten kon daardoor niet verlengd worden. Zuid-Europa zag zich in het voorbije boekjaar geconfronteerd met een dalend toerisme en een financiële crisis die opnieuw opflakkerde met als gevolg een dalende vraag. Centraal en Oost-Europa kenden dan weer een mooie ontwikkeling. PinguinLutosa is actief in Afrika en heeft een stevige voet aan de grond gekregen dankzij een gerichte politiek om diepvriesgroenten samen met aardappelproducten te beleveren. Een deel van de landen wordt vanuit België bewerkt, een ander deel wordt bewerkt vanuit de verkoopsalliantie van de Groep in Zuid-Afrika. Na een aanvankelijke daling van de volumes na het wereldkampioenschap voetbal, trekken de volumes nu opnieuw aan in de aardappeldivisie. Japan is over de jaren uitgebouwd tot een belangrijk gebied voor PinguinLutosa. De veeleisende kwaliteitspolitiek van PinguinLutosa heeft hier geen windeieren gelegd. Door zeer gericht in te spelen op de heel hoge kwaliteitseisen kan niet alleen een benijdenswaardige positie uitgebouwd worden, waarbij tot op vandaag PinguinLutosa de grootste Europese invoerder is van aardappelproducten, maar betekenden deze exporten tevens een permanente uitdaging om de eigen kwaliteitssystemen verder te perfectioneren. Het succes van de export is ook andere concurrenten niet ontgaan waardoor het afgelopen jaar er meer concurrentie was dan in het verleden. PinguinLutosa is echter goed geplaatst om hier gepast op te reageren. PinguinLutosa is met een aantal nicheproducten en specialiteiten actief op de Noord-Amerikaanse markt. Vooral convenience producten scoren daar goed. De evolutie van de dollar ten opzichte van de euro bepaalt mee het succes van deze markt. Dit geldt ook voor de andere landen in Noord- en Zuid-Amerika. In tegenstelling tot wat velen denken, kunnen de traditionele conserven niet zomaar worden geëxporteerd naar Afrika, Zuid-Amerika of Azië. Voor deze regio s dient men gebruik te maken van tropenconserven die een ander sterilisatieproces dienen te ondergaan. Bijkomende hinderpaal voor de verre export is vaak ook de locale voedselwetgeving. Scana is een bedrijf dat zich richt op de Europese regelgeving en vandaar perfect geplaatst is om de Europese markt te beleveren. PinguinLutosa heeft een gedegen ervaring en expertise in deze materie. Deze kennis en expertise zal verder uitgewisseld en gedeeld worden met Scana Noliko Groep, zodat in de toekomst de afzetregio mogelijks wordt uitgebreid. 16 PinguinLutosa Jaarverslag

19 Klanten Traditioneel is PinguinLutosa actief in 3 marktsegmenten: Food Retail, Food Service en Food Industry. De diepvriesgroentedivisie is meer georiënteerd op Food Retail private label, Food Service, vooral onder het merk Pinguin, en een belangrijk luik als gespecialiseerde leverancier aan de Food industry, terwijl het profiel van de aardappeldivisie enigszins anders is: een veel belangrijker aandeel in Food Service, dit onder het eigen merk Lutosa, en een minder belangrijk aandeel in Food Industry. De conservendivisie is net zoals de andere divisies eveneens actief in de 3 segmenten. De klemtoon ligt voor het overgrote deel in deze divisie op het retail segment. Dit segment wordt net zoals de diepvriesgroentedivisie voornamelijk via private labels bewerkt. Food Retail Door haar organisatie, marktkennis, imago, kostenbewustzijn en commerciële relaties blijft PinguinLutosa een belangrijke speler op Europees vlak. In de diepvriesgroente- als in de conservendivisie gebeurt dit vooral als private label partner voor de retailers. Food Service In dit segment zijn zowel de diepvriesgroentedivisie als de aardappeldivisie sterk aanwezig. Meer nog dan in de diepvriesgroentedivisie is dit het segment waarop de aardappeldivisie zich richt, en waarbij het merk van Lutosa verder zal ontwikkeld worden. Belangrijk hier is naast prijs en kwaliteit dat de klant ook kan geholpen worden op gebied van marketing en dat er logistieke oplossingen worden aangeboden. Samenwerken om een rendabele groei mogelijk te maken is een belangrijk element. De samenwerking gaat vaak verder dan het louter produceren en verkopen van het product. Door de economische toestand had dit segment het moeilijk om haar positie te behouden. Food Industry Voor een industriële afnemer is PinguinLutosa een attractieve partij gezien het zeer brede aangeboden gamma, de technische competenties van de verkoopsploegen en de mogelijkheden voor optimalisatie van de supply chain. Belangrijk hier is de constante kwaliteitsgarantie die dient geboden te worden het ganse jaar door. Gezien de positie van het merk Lutosa in de Belgische Food Retail niet onbelangrijk is, werd ook hier verder geïnvesteerd in promotionele ondersteuning en radioreclame. Met de slogan Schatjes van Patatjes is Lutosa over heel Vlaanderen een goed ingeburgerd merk. Deze promotionele ondersteuning zal nog worden uitgebreid in het lopende jaar. In een aantal emerging countries buiten Europa ging PinguinLutosa evenwel selectief verder met het uitbouwen van de merken Pinguin en Lutosa, vaak in combinatie met de samenwerking met lokale distributeurs van Food Service die ook aan kleinere onafhankelijke supermarkten leveren. Dit wordt in 2012 verdergezet. PinguinLutosa is goed geplaatst om zowel de producten met hogere toegevoegde waarde als de value producten aan te bieden. Het kan niet ontkend worden dat klanten hun bestedingspatroon mee laten evolueren met de economische gang van zaken. Pinguin- Lutosa kan het volledig gamma aanbieden en zo inspelen op deze gewijzigde trends in de retailsector. Meer en meer hechten retailers belang aan innovatie in het aangeboden gamma. De aanbieders van private labels moeten ook een rol spelen als innovator. Retailers wensen hun private labels niet enkel op basis van prijsverschillen te verkopen maar te concurreren met de gekende merken eveneens op vlak van innovatie. Dit is een goede evolutie voor een innovatief bedrijf als PinguinLutosa. Jaarverslag PinguinLutosa 17

20 PINGUINLUTOSA product portfolio 18 PinguinLutosa Jaarverslag

21 Jaarverslag PinguinLutosa 19

22 PinguinLutosa biedt op vandaag een zeer brede portefeuille van producten aan: Groenten en groentemixen De heerlijke groenten, barstensvol vitamines en smaakvol, zijn gemakkelijk te bereiden en zijn het heel jaar door beschikbaar. De groentemixen van PinguinLutosa kunnen gebruikt worden om hartige en kleurrijke creaties te serveren in een mum van tijd. Het gamma gaat van traditionele groenten en mixen zoals erwten, bonen, bloemkool, soepgroenten, broccolimix, tot meer exotische en soms minder bekende variëteiten: lotus wortel, koolzaadsla, baby-maiskolfjes, king hua mix De meeste groenten zijn beschikbaar in verschillende maten en snitten (kubus, schijfjes, reepjes, ) afhankelijk van de toepassing. Voor de bereiding van diepgevroren groenten lenen zich verschillende kookmethodes zoals stomen, sudderen, roerbakken, Aromatische kruiden Met de IQF ( Individually Quickly Frozen ) diepgevroren kruiden wordt smaak gegeven aan alle gerechten. In warme bereidingen gebeurt de toevoeging van de kruiden met zacht blad pas op het einde van de bereiding. Andere meer houterige kruiden zijn perfecte smaakmakers in stoofpotjes. In koude schotels worden de kruiden tijdens de bereiding toegevoegd. Zo krijgen de aroma s tijd om zich met de andere ingrediënten te mengen. Een greep uit het gamma: peterselie, bieslook, look, sjalotten, basilicum, Biogroenten en groentemixen Om tegemoet te komen aan de vraag naar biologische groenten en milieuvriendelijke teelten biedt PinguinLutosa een ruim gamma biogroenten aan. Deze groenten gaan hoofdzakelijk naar industriële klanten voor verdere verwerking, zoals bijvoorbeeld babyvoeding. Fruit PinguinLutosa verwerkt in de eigen vestigingen geen fruit maar werkt samen met zorgvuldig gekozen partners. De selectie en de oogst van de beste variëteiten vindt plaats wanneer de vruchten het zoetst zijn. Fruit van uit de hele wereld wordt met zorg bewaard voor het genot. Een greep uit het gamma: aardbei, framboos, bosbes, zwarte en rode aalbes, bosvruchtenmix, exotische fruitsalade, Pasta en rijst IQF al dente pasta hoeft enkel ontdooid of geregenereerd te worden. Deze zijn ideaal in combinatie met PinguinLutosa groentemixen of afgewerkt met de sausen in miniporties. Een greep uit het gamma: spaghetti, penne, farfalle, fusilli,... Witte en gele rijst maken deel uit van het standaardgamma van de Groep. Deze gebruiksklare producten zijn telkens klaar in enkele seconden. Convenience cuisine Convenience biedt een groot aantal gevarieerde groenterecepten en toepassingen. Er is een ruime keuze aan al dente groenten, voorgefrituurde en gegrilde groenten, gekruide groenten of groenten met saus. In het convenience gamma vindt men ook soepen, sausen en bereide groenten in miniporties (bijvoorbeeld rode kool met appel of roomspinazie), bereide maaltijden in trays, groentemixen in stoomzakjes (om te stomen in de microgolfoven). In nauwe samenwerking met de klant bereidt de R&D-ploeg allerhande bereidingen volgens smaak en voorkeur van de klant. Ook inzake aardappelproducten biedt PinguinLutosa een ruim assortiment aan, gaande van de klassieke friet tot de meest uiteenlopende specialiteiten: Diepgevroren frieten He betreft voorgebakken frieten in verschillende lengtes en snitten, met of zonder schil, met mogelijkheid tot coating en geschikt voor Food Retail (bijvoorbeeld de Belgische frieten, Patat Kids, crinkle cut ), Food Service en Fast Food industry. De verschillende productiemethodes (de aardappeldivisie maakt gebruik van verschillende soorten olie: plantaardige olie voor de klassiekers, zonnebloemolie voor de ovenproducten) laten verschillende bereidingswijzen toe: traditioneel in de frituurpan, knapperig en gezond gebakken in de oven of onder de grill of verwarmd in de microgolfoven. Aardappelspecialiteiten Deze bevatten een uitgebreid gamma specialiteiten op basis van gesneden of geraspte aardappelen of puree: Voorgebakken specialiteiten op basis van gesneden aardappelen (met of zonder schil): blokjes, schijfjes, aardappelpartjes, Parijse aardappeltjes, roast potatoes, Voorgebakken specialiteiten op basis van gesneden aardappelen met een coating van kruiden (spicy en garden wedges). Aardappelpuree: natuur of gekruid, afgewerkt met olijfolie, boter, kaas of kruiden, ideaal voor retail, restauratie of productie van bereide maaltijden. Specialiteiten op basis van aardappelpuree: kroketten, duchesse, Pom Pin, noisettes, Ook aan de kinderen is gedacht met leuke aardappelvormen ( Alfabetletters, dieren) of aardappelwafeltjes. Voorgebakken specialiteiten op basis van geraspte aardappelen zoals bijvoorbeeld de rösti met verschillende ingrediënten (met uien, spek, groenten, kaas,...). 20 PinguinLutosa Jaarverslag

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436

Omzet 622.142 483.564. Bedrijfsresultaat (EBIT) 2.528 7.323. Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) 11.725 6.436 Persbericht PinguinLutosa: Noteringsprospectus Toelichting bij de managementcijfers per 31 december 2011 en verwachtingen tot 31 maart 2012 Openbaarmaking van deelnemingspercentages Het prospectus ter

Nadere informatie

Agenda. Algemene inleiding. Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012. Bespreking Jaarresultaten. Omzet. Rebitda/Ebitda.

Agenda. Algemene inleiding. Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012. Bespreking Jaarresultaten. Omzet. Rebitda/Ebitda. Presentatie jaarresultaten www.pinguinlutosa.com www.scana-noliko.be Agenda Algemene inleiding Algemene toelichting bij het overgangsjaar 2011-2012 Bespreking Jaarresultaten Omzet Rebitda/Ebitda Rebit/Ebit

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45

Persbericht. PinguinLutosa: halfjaarcijfers Embargo tot u45 Persbericht PinguinLutosa: halfjaarcijfers 2009 Embargo tot 27.08.2009 17u45 Westrozebeke, 27 augustus 2009 Highlights halfjaarcijfers 2009: * Halfjaarresultaten PinguinLutosa op schema * De diepvriesgroentedivisie

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie

Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie PERSMEDEDELING Pinguin NV wijzigt naam naar Greenyard Foods NV en onderlijnt hiermee verdere groei ambitie HIGHLIGHTS - Pinguin NV wordt Greenyard Foods NV. Met de naamswijziging onderlijnt de internationale

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013

ALGEMENE VERGADERING. Gent, 30 september 2013 ALGEMENE VERGADERING Gent, 30 september 2013 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014

Marleen Vaesen, CEO. VFB, 26 april 2014 Marleen Vaesen, CEO VFB, 26 april 2014 Agenda Greenyard Foods Introductie Groeistrategie Nieuwe naam en visie Strategische prioriteiten Financiële structuur Beurskoersevolutie vanaf oktober 2012 Vragen

Nadere informatie

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011

Persbericht. PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Persbericht PinguinLutosa: Halfjaarcijfers 2011 Highlights halfjaarcijfers 2011: * Gestegen grondstofkosten hebben de bedrijfsresultaten sterk negatief beïnvloed in de eerste jaarhelft; * Door de positief

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen

j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen j a a r v e r s l a g 2 0 1 0 the Art of Frozen ja a r v e r s l ag 2 0 1 0 Onderworpen aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 mei 2011 I n h o u d Voorwoord...04 Vooruitzichten 2011...08

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o De geconsolideerde omzet stijgt in 2012 met 9,7 miljoen EUR (4,9%) tot 208,2 miljoen

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS (in duizenden euro) 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts

Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Persbericht Pinguin : Een grote stap voorwaarts Embargo tot 28.03.2008-17u45 Financial highlights boekjaar 2007`(6 maanden): * Omzet stijgt tot 171,5 miljoen euro * REBIT stijgt tot 12,2 miljoen euro,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

PinguinLutosa. Algemene vergadering 21/05/2010

PinguinLutosa. Algemene vergadering 21/05/2010 PinguinLutosa Algemene vergadering 21/05/2010 Disclosure De informatie in deze brochure maakt geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot een bestelling, ondertekening of aankoop, of enig verzoek

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2011 2012 GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS (in duizenden euro) 31/03/2012 (15 maanden) 31/12/2010 (12 maanden) 1 Omzet 832.812

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Analisten meeting. Gent, 21 mei 2014

Analisten meeting. Gent, 21 mei 2014 Analisten meeting Gent, 21 mei 2014 Agenda Operationele hoogtepunten Strategische prioriteiten Financiële resultaten Q&A 2 Marleen Vaesen, CEO Operationele hoogtepunten 3 Operationele hoogtepunten 1. Omzet

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Greenyard Foods realiseert omzetgroei met een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat en implementeert verder zijn groeistrategie

Greenyard Foods realiseert omzetgroei met een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat en implementeert verder zijn groeistrategie PERSMEDEDELING Greenyard Foods realiseert omzetgroei met een sterke verbetering van het bedrijfsresultaat en implementeert verder zijn groeistrategie Gent, België, 20 mei 2014 Greenyard Foods (Euronext

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2012 2013. PinguinLutosa JAARLIJKS FINANCIEEL 2012 2013 PinguinLutosa GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS Geconsolideerde kerncijfers: gerealiseerd resultaat IFRS 31/03/2013 (12 maanden) 31/03/2012 (15 maanden) Omzet * 876.487 832.812

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei

Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei PERSMEDEDELING Greenyard Foods groeit in omzet en bedrijfsresultaat en investeert verder in strategische groei Gent, België, 21 november 2013 Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) heeft vandaag haar

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT. Jan Hanssens Ardo

UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT. Jan Hanssens Ardo UIEN VOOR INDUSTRIËLE MARKT Jan Hanssens Ardo ARDO CORPORATE Wij bewaren wat de natuur ons geeft is al meer dan 40 jaar het motto van Ardo. Jaar na jaar, oogst na oogst belevert Ardo zijn wereldwijd verspreide

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten. Paul Verbeke 26 februari 2016

De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten. Paul Verbeke 26 februari 2016 De markt voor biologische groenten en akkerbouwproducten Paul Verbeke 26 februari 2016 paul.verbeke@bioforumvl.be 1 Bio groeit! Bio consumptie groeit! Bio handel groeit! Bio voedingsproductie groeit! Bio

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Flashinfo 24/09/2012

Flashinfo 24/09/2012 Flashinfo 24/09/2012 Flashinfo 20120924.doc 1/5 ASIAN CITRUS (4,45 HKD) Vrijdag publiceerde Asian Citrus de resultaten voor het boekjaar 2011/2012. De omzet steeg met 25,7% tot 1,78 miljard RMB. De gerapporteerde

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010 Buitengewone vergadering van aandeelhouders 11 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Besluit/Stemming : Aankoop 75% belangen in Timmerije ( Holding) BV en Euro BV 3. Besluit/Stemming : 4. Sluiting Statutenwijzigingen

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie

Trading Update. 3 de kwartaal 2008. Gereglementeerde Informatie Trading Update 3 de kwartaal 2008 Gereglementeerde Informatie Brussel - 3 November 2008 A. Financiële resultaten over het derde kwartaal van 2008 1. De bedrijfsresultaten van de Amel I en Amel II warmtekrachtkoppelingsinstallaties

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Zo heerlijk makkelijk en gezond!

Zo heerlijk makkelijk en gezond! Zo heerlijk makkelijk en gezond! 4616_P_NL_Broch 1 13/02/12 09:46 Geniet van je favoriete groenten het hele jaar door! De maximale tijd tussen het oogsten van een groente en het verwerken ervan is vijf

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

VFB: Dag van de Tips. 10 oktober 2015. Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Bekaert

VFB: Dag van de Tips. 10 oktober 2015. Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Bekaert VFB: Dag van de Tips 10 oktober 2015 Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Bekaert Bekaert in een oogopslag - Gesticht in 1880 door Leo Leander Bekaert - Klanten in 120 landen en in de meest

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2009

Resultaten eerste kwartaal 2009 Resultaten eerste kwartaal 2009 - Netto resultaat van 1,34 miljoen Euro verlies (1,52 miljoen Euro winst in 2008) - Omzetdaling van 65,5 miljoen Euro in 2008 naar 48,9 mijoen Euro EMBARGO tot 28 april

Nadere informatie

Analysten-meeting. Gent, 10 Juni /12/2013 1

Analysten-meeting. Gent, 10 Juni /12/2013 1 Analysten-meeting Gent, 10 Juni 2013 6/12/2013 1 Agenda 2012-2013 : een overgangsjaar: missie, visie, strategie Marleen Vaesen : CEO Cijfers & activiteiten : 2012-2013 Q&A Steven D haene : CFO 6/12/2013

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2012

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2012 EMBARGO TOT 27 MAART 2013-16.30 u. GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2012 Gereglementeerde informatie 27 maart 2013 16.30 u. CET Stijging van de omzet met 0,7% tot 198,2 miljoen euro in de heroplevende, maar

Nadere informatie

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant

Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant IP/04/285 Brussel, 2 maart 2004 Autoprijzen: ondanks prijsconvergentie blijft kopen in buitenland vaak nog interessant Het jongste verslag over autoprijzen toont aan dat op alle markten de prijsconvergentie

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2016

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2016 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2016 - Omzet groeit met 31% en bedraagt 256 miljoen EUR; - Recurrent bedrijfsresultaat groeit met bijna 50% en bedraagt 43,8 miljoen EUR; - Dankzij zeer sterke interne

Nadere informatie

PRESS RELEASE. Same brand, brand-new! Moeskroen, oktober 2012

PRESS RELEASE. Same brand, brand-new! Moeskroen, oktober 2012 PRESS RELEASE Moeskroen, oktober 2012 Same brand, brand-new! Er waait een nieuwe wind bij Mydibel. Dat is meer dan duidelijk. Naast verschillende grote investeringen op vlak van productie en logistiek

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan.

Aanpassen en anticiperen. Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Aanpassen en anticiperen Reeds 200 jaar anticipeert D Ieteren op de mobiliteitsgewoonten en past het zich aan de evoluerende wereld van de auto aan. Autodistributie KERNCIJFERS (in miljoen EUR) 2004 2003

Nadere informatie

Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren

Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren 1 Wetteren, 18 maart 2009 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren Kerncijfers 2008 ten opzichte

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 215 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij: 1. lange vakanties 2. korte vakanties 3. enkele reisproducten

Nadere informatie