Van: NCC-NCTV. Ver2onden: dinsdag 16 september :06. Aan: NCC-NCTV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van: NCC-NCTV. Ver2onden: dinsdag 16 september 2014 14:06. Aan: NCC-NCTV"

Transcriptie

1 Geachte heer/mevrouw, het kader van de vliegtuigcrash Malaysia Airlines. Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Interdepartementale Commissie MH17 (IC MH17) in Bijlagen: conceptagenda IC.DOCX 17:00 uur Onderwerp: Uitnodiging Interdepartementale Commissie MH17 (IC MHI7) 18 september om Aan: NCC-NCTV 33 ( Justitie, Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag, 7C etage, NCC MCCB/ICCB E F +31 (0) T +31 (0) (incident nummer) T +31 (0) (algemeen nummer) Nationaal CrisisCentrum (NCC) Met vriendelijke groet, wordt u verder begeleid naar de 7 verdieping. In de garage kunt u de aangegeven wandelroute volgen en dan komt u bij de liftschacht, op de begane grond Het noemen van uw naam is voldoende om toegang tot de garage te krijgen. aanbellen bij de paal. Indien ii met de auto komt, is de ingang van de parkeergarage aan de Schedeldoekshaven 552. Bij aankomst, tijdens de vergadering uitgedeeld. ij deze mail ontvangt u een conceptagenda. Eventuele stukken voor de vergadering worden nagezonden of Oekraïne op vrijdag 19 september om uur. De bijeenkomst Is ter bespreking van de voortgang van de missie en ter voorbereiding van de MC Vliegramp zaal. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 september om uur bij het Ministerie van Veiligheid en Ver2onden: dinsdag 16 september :06 Van: NCC-NCTV

2 15 september 2014 tden IC MH174 Directie Strategie en Datum Contactpersoon (Y.) Bedrijfsvoering Nationaal Coördinator Terrorismebestrijcling en Veiligheid 4 Vervolgafspraak 3 Communicatie Evaluatievoorstel crash met MH-17, versie nazending Bijlage Evaluatie nazending Bijlage Financiële afwikkeling kosten departementen Vervolgfase MH17 monitor versie Vervolgfase nazending Bijlage 2 Lange termijn/nazorg o Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag o OvV - Onderzoeken - Terugkeer missie Oekraïne Aanwezig Vergaderdatum en -tijd Vergaderplaats NCC, Den Haag 18 september 2014, uur Leden XC Omschrijving Conceptagenda XC F4H17 18 september 2014 agenda IC MH17 18 september 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie

3 kenmerk ICCB NLD 17 september 2014 Datürn.. ) de crew ter plekke (RAI); de deelnemers In het programma; het projectteam. en daarmee een check van: Naast de genodigden moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid aantal hoogwaardigheidsbekleders tot een minimum te beperken. Bijgaande genodigdenhijst is tot stand gekomen rekening houdend met de wens van de Minister-president, de nabestaanden centraal te stellen en het Achtergrond - Graag akkoord met bijgaande genodigden lijst. Beslispunt is bijgaande genocligdenhijst opgesteld. Ten behoeve van de nationale herdenking MH17 op 10 november aanstaande Aanleiding voor deze nota herdenking MH17 Projectleider Nationale (ter beslissing) Genodigden Nationale Herdenking MH 17 nota Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Pagina 1 van 3 Zaaknmrner

4 Nabestaanden Malaysia SlachtQfferhulp Nederlanc ARQ Impact FamHierechercheurs, Nabestaande Reisorganisatie AVR Directeur KLM BZ, plv SG AZ, Raadsadviseurs ( VenJ, buitenland en defensie), I&M DG Mobiliteit AIVD, Hoofd AIVD VWS, wnd DG Volksgezondheid VenJ, Directeur Bewaken Beveiligen Hoofd LTFO VZ Onderzoeksraad voor de Veiligheid OM Parket-Generaal Commandant der Strijdkrachten Commandant KMAR SG s van AZ, Def, BZ, Ven], I&M, VWS NCTV DEF, Dir Operatiën Korpschef Nationale Politie Nationale politie ( Hoofd NFI: Tweehoofdige leiding: Algemeen directeur en directeur externe relaties A OM Betrokken ambtenaren rondom MH1 en Vietnam, EU-lidstaten, Singapore, Zwitserland als OVSE-vöorzitter en Oekraïne. (41) Israel, Italië, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Filippijnen, Roemenië, Zuid-Afrika, UK, VS Burgemeesters woonplaats slachtoffer Gevolmachtigde minister Curaçao Ambassadeurs Australie, Belgie, Canada, China, Duitsland, Indonesie, Ierland, Commissaris van de Koning Noord HollanurgemeesteïÂmsterdam Overige bestuurders (100 excl burgemeesters ca Vice-vz Raad van State Fractievoorzitters Eerste Kame Fractievoorzitters Tweede Kamer Stass I&M Minister President, Minister van BZ, Minister van Ven], Minister VWS, Minister Def, Voorzitter Eerste Kamer, voorzitter Tweede Kamer Regering / parlement Acijudanten/hofdames DKH Leden van het KorT klijk Familie * Kabinet vd Koning - directeur/raadsadviseur Koninklijk Huis Concept lijst genodigden: Pagina 2 van 3 Kenmerk

5 Voorlichtirig/protocol Directeur voorlichting VeT Woordvoering ZMK en HMK/DG RVD plv DG RVD chefs protocol AZ, BZ, VenJ, I&M en VWS Kenmerk Totaal Pagina 3 van 3

6 AAN: IC MH17 Stand van zaken deelproject Financiële afwikkeling kosten departementen : Het projectteam Financiële afwikkeling kosten departementen wordt momenteel gevuld met leden van de directies Financieel Economische Zaken van de betrokken departementen. Zij zullen de komende periode een inventarisatie doen van de additionele uitgaven voor de ramp van de MH17. Van belang is om interdepartementaal overeenstemming te bereiken over de definitie van additionele uitgaven. Het gaat hierbij dan ook alleen om uitgaven die niet op te vangen zijn binnen de begrotingen van de betrokken departementen en die leiden tot tegenvallers op de begroting. Bij Najaarsnota zal duidelijk moeten zijn welke additionele uitgaven tot tegenvallers op de begroting leiden. Deze tegenvallers zullen de departementen moeten presenteren in hun tweede suppletoire begrotingen Op dit moment van schrijven is de samenstelling van het projectteam als volgt: Veiligheid en Justitie Veiligheid en Justitie (Projectleider) Buitenlandse Zaken Volksgezondheid Welzijn en Sport Defensie (Concept)-Tijdschema: maandag 29 september aanleveren inventarisatie additionele uitgaven MH17 op basis van een voorgeschreven format (zie bijlage 1) bij projectleidei 6) Donderdagochtend 2 oktober bijeenkomst projectgroep, bespreken inventarisatie Donderdagochtend 9 oktober bijeenkomst projectgroep, bepalen tegenvallers afkomstig uit de additionele uitgaven MH17 Vrijdag 10 oktober additionele uitgaven MH17 melden bij de IC en MC Uiterlijk 15 oktober aanleveren tegenvallers MH17 bij Financiën (middels lbos).

7 Per maatregel /activiteit in te vullen. Çj j als input voor de Voorjaarsnota 2015 (jaren 2015 en verder). worden. De inventarisatie voor de jaren 2015 en verder zal later nog geactualiseerd worden en dient * De focus ligt thans op 2014 omdat bij Najaarsnota 2014 effecten 2014 opgenomen moeten Ongedekt: budgetten: bestaande Te dekken uit van de kosten: Onderbouwing Kosten: /activitëit maôtrege! Omschrijving 2014* en verder Bijlage 1 Format (( Ç,

8 : El?ojecT -. - e 1. Coördinatie op proces NCTV Bijeenkomst projectieiders (inhoudelijke voorbereiding) Update monitor t.b.v. IC-MH17 Overleg (telefonisch)ovv: Voorbereiding stukken IC-MH17/MC-MH17 lam. deelprojectleider Overleg Slachtoffer Hulp Nederland Secretariaat IC-MH17/ adjunctsecretaris MC NKC en LTFO NKC: Persbericht nieuwe Identlficatles (daarvoor al bekend gemaakt aan nabestaanden) NKC en LTFO NKC: Persbericht nieuwe identiflcaties (daarvoor al bekend gemaakt aan nabestaanden) NKC en LTFO NKC: Persbericht nieuwe ldentificatles (daarvoor al bekend gemaakt aan nabestaanden) t 1 1 informeren nabestaanden. Familierechercheurs informeren nabestaanden van NL slachtoffers (zie identificatie). Informeren buitenlandse nabestaanden verloopt via de ambassades. Benodigde documentatie wordt geregeld. Benodigde documenten: Voor repatriëring naar het land van herkomst Is correcte documentatie noodzakelijk, te weten: 1. Laissez-passer (afgifte door gemeente Haarlemmermeer) 2. Verklaring als genoemd in artikel 11 lid 4 van het Besluit op de lijkbezorging (afgifte door gemeente Haariemrnermeer) 3. Overlijdensakte (Voor de niet-nederlanders die niet woonachtig waren in Nederland geeft Oekraïne de overlijdensakte af) 4. Medical statement (Afgifte in Hilversum) 5. Embalming statement (Afgifte door BES) 6. Security Check statement 7. Airway Bill 1.. :. 2. Identificatie LTFO Het verkrijgen van vergelijkingen DNA/Dacty/Tandstatussen Het voorbereiden van identificatie voorstellen Het formeel identificeren van slachtoffers in 10 Board Aanzeggen van identificatie en vrijgave van het lichaam van het slachtoffer en/of de persoonlijke eigendommen. Release stoffelijke overschotten gespec. Nederland / Buitenland 3. Repatriëring BZ i.a.m. ambassades Identificatie door DV1 s in Hilversum (zie identificatie) Na identificatie zal er ongeveer een week nodig zijn voordat Hilversum een lichaam vrijgeeft. Ongeveer vier dagen na identificatie zou een lichaam, via Schiphol, naar het land van herkomst kunnen worden gerepatrieerd. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de wensen van de na bestaanden. 4. Communicatie 1. InformatieVerwljsCentrum (verwantenwebsite; gesloten en open deel) a. Veiligheid en toegankelijkheid (tests afgerond eind full, monitoren bij technische updates) b. Uitbouwen Engels deel voor buitenlandse nabestaanden c. Eindredactie/opdrachtgeverschap d. nleuwsbrlef(slnds 27juli)

9 er-te-afhandeling crisisfase website met Impact/Arg en afspraken lange termijn 2. Informeren en toerusten opene lestljur In hun vervolgfase-rol 1 Bijeen1trst met burgemeesters, In afstemming met NGB eren: CdK s en Veillgheidsregio s (verraf week 32) d. Beantwoorden vragen van gemeenten (doorlopend, sinds 18juli) 3. Publlekscommunicatie (doorlopend, Sinds 18juli) a. Actualiseren teksten rijksoverheid b. Beantwoorden publiekevragen 4. Woordvoering over alle aspecten van de Vervolgfase Mlii? (doorlopend sinds 18 juli) Aandachtspunten: a. samenhang woordvoering en vej-wanteninformatie/publlekscommunlcatle borgen, ook na afschalen NKC b. samenhang woordvoerlng VenJ, BZ, VWS, politie en OM borgen na arschaling NKC VWS Koppeling fomilierechercheur - slachtofferhulp Het moment van overdracht wordt per slachtoffer bepaald. Informatie en Verwijs Centrum (www.vliegrompoekraine.nl) Een online verzamelpunt voor nabestaanden waar zij informatie en advies kunnen vinden, vragen kunnen stellen aan hulpverleners en met lotgenoten kunnen praten. Via het informatie en Verwijs Centrum kunnen nabestaanden ook contact opnemen met hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland voor een persoonlijk gesprek. Rond de relevante momenten zal er extra aandacht zijn voor de informatievoorziening en vragen van nabestaanden. Voorbereide reguliere zorg dle professionele hulp nodig hebben, kunnen daarvoor contact opnemen met hun huisarts. De huisarts kan zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). - De Landelijke Huisartsenvereniging heeft op een besloten groep ingericht voor huisartsen van nabestaanden. Huisartsen kunnen via die groep ervaringen met elkaar uitwisselen. b. Nazorg NCTV - vragen gesteld via Informatie en Verwijs Centrum - nabestaanden Afhandelen vragen die op overige locaties binnen komen, vni MCC Afgestemde antwoorden op vragen overig (wo. : Q&.A overzicht voorpbesioten website 2 qernproject. 5. Nazorg Afhandelen casemanager. Nabestaanden ç) e. De Regiegroep Rouw en Verlies en de Expertgroep Nazorg CGM (RIVM) bereiden een advies aan VWS voor over gezondheidsonderzoek (GO) en rouwverwerking. 5. Psychosodale nazorg u. ()

10 t t t. rn

11 0 Iç (3 (3. Elnetane, onafhankelijke onderzoeken MH17 3 e 1 financieel en juridisch) 1 if_ Uitwerken voorstel 6. Herdenklngsdag vws Inhoudelijk programmavoorstel, daturn,iacatie Aansluiting op wensen nabestaanden ( ma, genodigden, sprekers, muziek, rituelen, keuze locatie) Afstemming met betrokken partijen, o.a. BZ, AZ, Ven], politie Amsterdam, Staten-Generaal, LOCC, Stichting Arq enz. Zorgdragen voor alle organisatle/faciliteire onderdelen die voortkomen uit dit evenement (locatie, logistiek, catering, aankleding locatie, techniek/ict, uitnodigingen, organisatorisch draaiboek, beveiliging). Vertaling van protocollalre zaken (gastvrijheid, Koninklijk Huis en hoogwaardigheidsbekleders, etc.) Algehele communicatie rondom de&deiking, persberichten en voorlichting, contact en afspraken media, onhine, In nauwerafstemming met (en eventueel uitvoering door) NKC. /2 ) Ujst genodigden: voorstel IC 7. Politieke Veni (NCTV) verantwoording - Kamerbrieven stavaza Ml-117 Regulier update Stavaza Vervolgfase MH17 Beantwoording Kamervragen (kamerstuk 2014Z14098), commissie Buitenlandse Zaken Beantwoording Kamervragen (kamerstuk 2014Z14801), commissie Buitenlandse Zaken - ô AO Evaluatie onderzoeken MH17 Verzochte brieven van Vaste Kamercommissie BZ (activiteiten strafrechtproces en internationaal onderzoek naar mogelijkheden vervolging) Gevraagde reactie (door TK) op rapport OvV van minister Veni en BZ (wordt in beantwoording Kamervragen van 3 september meegenomen) 8. Interne VenJ (NCTV) en departementen Voorstel NCTV (DW) interdepartementale evaluatie Voorstel in IC-MH17/ MC-MH17 Uitvoeren voorstel in Interdepar-tementaal verband 9. Financiële afwikkeling NCTV Voorstel in lc kasten Kosten gemaakt en betaald buiten aanbestedingsregels (NCTV) c. Nazorg eigen Betrokken departementen personeel d. Bijeenkomst(en) VWS i.a.m. NCTV hulpverleners: vws departementen.

12 l(io Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justide Leden IC MH-17 Directie Strategie en Bedrijfsvoering Contactpersoon A age n d a IC MH17 25 september 2014 Datum 24 september 2014 Omschrijving Agenda IC MH17 25 september 2014 Vergaderdatum en -tijd 25 september 2014, uur Vergaderplaats NCC, Den Haag Aanwezig Leden IC 1 Oekraïne - Terugkeer missie - Onderzoeken o OvV o Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag 2 Lange termijn! nazorg - Vervolgfase Bijlage Ter info: Vervolgfase MH17 voortgangsmonitor versie Communicatie 4 Vervolgafspraak

13 DeelpfJf Verantwoordelijk Actie iann1ng ( 0 ( Bijeenkomst projectlelders (inhoudelijkoorbereiding) Update monitor t.b.v. IC-MH17 Overleg (telefonisch)ovv: Voorbereiding stukken IC-MH17/MC-MH17 l.a.m. deelprojectleider Overleg Slachtoffer Hulp Nederland Secretariaat IC-MH17/ adjundsecretarilc (2 Het voorbereiden van identificatie voorstellen Het formeel identificeren van slachtoffers in ID Board Aanzeggen van identificatie en vrljgave van het lichaam van het slachtoffer en/of de persoonlijke eigendommen. Release stoffelijke overschotten gespec. Nederland / Buitenland Informeren nabestaanden. Familierechercheurs informeren nabestaanden van NL slachtoffers (zie identificatie). Informeren buitenlandse nabestaanden verloopt via de ambassades. Benodigde documentatie wordt geregeld. Benodigde documenten: Voor repatriêrlng naar het land van herkomst is correcte documentatie noodzakelijk, te weten: 1. Lalssez-passer (afgifte door gemeente Haarlemmermeer) 2. Verklaring als genoemd In artikel 11 lid 4 van het Besluit op de lijkbezorglng (afgifte door gemeente Haarlemmermeer) 3. Overlijdensakte (Voor de niet-nederlanders die niet woonachtig waren in Nederland geeft Oekraïne de overlijdensakte af) 4. Medical statement (Afgifte in Hilversum) 5. Embalming statement (Afgifte door BES) 6. Security Check statement 7. Airway Bill 1 1. Coördinatie op proces NCTV Vervolgfase MH17VoraLigonjtor 2. Identificatie LTFO Het verkrijgen van vergelijkingen DNA/Dacty/Tandstatussen NKC en LTFO NKC: Persbericht nwuwe Identificatles (daarvoor al bekend gemaakt aan nabestaanden) 3. BZ i.a.m. ambassades Identificatie door DVI s in Hilversum (zie identificatie) Repatriëring Na identificatie zal er ongeveer een week nodig zijn voordat Hilversum een lichaam vrijgeeft. Ongeveer vier dagen na identificatie zou een lichaam, via Schiphol, naar het land van herkomst kunnen worden gerepatrieerd. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de wensen van de nabestaanden. 4. Communicatie 1. InformatleVerwljsCentrum (verwantenwebsite: gesloten en open deel) a. Veiligheid en toegankelijkheid (tests afgemnd eind juli, monitoren bij technische updates) b. Uitbouwen Engels deel voor buitenlandse nabestaanden c. Eindredactle/opdrachtgeverschap d. nieuwsbrlef (sinds 27juli) e. Offerte-afhandeling crisisfase website met Impact/Arq en afspraken lange termijn 0..

14 casemonager - Nabestaanden - De nazorg a. Psychosociale 5. Nazorg 2 VWS voor over gezondheidsonderzoek (Go) en rouwverwerking. De Regiegroep Rouw en.verlies en de Dipertgroep Nazorg CGM (RIVM) bereiden een advies aan 0 1 opnemen met hun huisarts. De huisarts kan zo nodig doorverwijzen naar ervaringen met elkaar uitwisselen. voor huisartsen van nabestaanden. Huisartsen kunnen via dle groep Landelijke Huisartsenvereniging heeft op een besloten groep ingericht bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). die professionele hulp nodig hebben, kunnen daarvoor contact i; oorbereide reguliere zorg - Slachtofferhulp Nederland voor een persoonlijk gesprek. Rond de relevante momenten zal er extra aandacht zijn voor de informatievoorziening en vragen van nabestaanden. Verwijt Centrum kunnen nabestaanden ook contact opnemen met hulpverleners van kunnen stellen aan hulpverleners en met lotgenoten kunnen praten. Via het Informatie en Een online verzamelpunt voor nabestaanden waar zij informatie en advies kunnen vinden, vragen Informatie en Verwijs Centrum (www.vliegrompoekraine.nl) Het moment van overdracht wordt oer slachtoffer beoaald. slachtofferhulp vws Koppeling familierechercheur - 0 c ook na afschalen NKC Aandachtspunten: 4. Woordvoering over alle aspecten van de Vervolgfase MH17 (doorlopend sinds 18juli) a. Actuailseren teksten rijksoverheid a. samenhang woordvoenng en verwantenlnformatle/publlekscommunlcatle borgen, b. samenhang_woordvoering_venj,_bz,_vws,_politie_en_om_borgen_na_efschaiing_nkc 3. Publiekscommunlcatle (doorlopend, sinds 18 juli) b. Beantwoorden publieksvraqen 1 3 voor b. Updates via NGB en andere kanalen (doorlopend, sinds 18 f011) d. Beantwoorden vragen van gemeenten (doorlopend, sinds 18juli) IS t c. Informeren: CdK s en Velllgheldsregio s (vanaf week 32) nazorg aan nabestaanden, 2. Informeren en toerusten openbaar bestuur in hun vervolgfase-rol :«-./ VeOIMnmqnItor

15 b. Nazorg NCTV - vragen gesteld via Informatie en Verwijs Centrum nabestaanden vragen die op overige locaties binnen komen, vni NCC - Afgestemde antwoorden op vragen overig (WO. overzicht voor op de besloten website financieel en. NOVA: NOVA kijkt met Slachtofferhulp Nederland en NCTV hoe juridisch) nabestaanden het beste kunnen worden geholpen.. Slachtofferhulp Inventarlseert op dit moment welke zaken leven onder nabestaanden. Als men dear prijs op stelt wordt een zeer kleinschalige bijeenkomst georganiseerd. 6. Herdankingsdag vws Inhoudelijk programmavoorstel (datum en iocatle bekend), InclusIef voorstel ceremonie-leider. Over ceremonielelder is contact tussen VWS en NKC. Aansluiting op wensen nabestaanden (programma, genodigden, sprekers, muziek, rituelen, keuze locatie). Afstemming met betrokken partijen, o.a. BZ, AZ, Veni, politie Amsterdam, Staten-Generaal, LOCC, Stichting Arg enz. - Zorgdragen voor alle organlsatie/facilitaire onderdelen die voortkomen uit dit evenement (locatie, logistiek, catering, aankleding locatie, tectrniek/ict, uitnodigingen, organisatorisch draaiboek, beveiliging). Vertaling van protocoliaire zaken (gastvrijheid, Koninklijk Huis en hoogwaardigheidsbekleders, etc.) Algehele communicatie rondom de herdenking, persberichten en voorlichting, contact en afspraken media, online, in nauwe afstemming met (en eventueel uitvoering door) NKC. Lijst genodigden: voorstel lc 7. Politieke Veni (NCTV) verantwoording l(amerbrieven stavaza MH17 Regulier update stavaza Vervolgfase MI-117 Beantwoording Kamervragen (kamerstuk 2014Z14098), commissie Buitenlandse Zaken Beantwoording Kamervragen (kamerstuk 2014Z14801), commissie Buitenlandse Zaken L V) AO Evaluatie onderzoeken MH17 Verzochte brieven van Vaste Kamercommissie BZ (activiteiten strafrechtproces en internationaal onderzoek naar mogelijkheden vervolging): 2 brieven. Gevraagde reactie (door TK) op rapport OvV van minister Veni en BZ (wordt in beantwoording Kamervragen van 3 september meegenomen) 8. Enterne VenJ (NCTV) en departementen Voorstel NCV (DW) Interdepartementale evaluatie Voorstel in IC-Ml-l17/ MC-MH17 Uitvoeren voorstel in interdepartementaal verband, contact gelegd met 34 AZ, I&M, Bef Kosten gemaakt en betaald buiten aanbestedingsregels (NCTV) c. Nazorg eigen Betrokken departementen per5oneel d. Bijeenkomst(en) VWS1.a.m. NCTV vws maakt i.o.m. MinIster VWS voorstel (medaille en videoboodschap MP). hulpverleners: VWS Uitwerken voorstel 9. Financiële afwikkeling NCTV Voorstel in IC departementen Afhandelen - Afhandelen - Q&A Ü 0.1 c 3

16 Presentatie J, 1 / 4 ) EIgenstandle, onafhankelijke onderzoeken MH Onderzoek 0W 0W Preliminary report: a. Onderzoek naar - toedracht eerste resultaten 0 Communicatie over rapport tafspraken met familie rechercheur5 over informeren nabestaanden, geen persconferentie) lndrapport (Inclusief nationaal onderzoek naa( luéfitb4pi en passaglerslijst) Nabestaandenbijeenkomst b. Onderzoek OVV en l&m Acties worden aangevuld door l&m luchtvaart veiligheid 11. Strafrechtelijk (OM) OM en DGRR 12.Onderzoek I&M t Over1çgI pportvv sta QMn, - - J._

17 - AO - Stand - Rubricering - Nationale 1113 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Leden IC MH-17 Directie Strategie en Bedrijfsvoering Contactpersoon 4 agenda IC MH17 30 september 2014 Datum 29 september 2014 Omschrijving Conceptagenda IC MH17 18 september 2014 Vergaderdatum en -tijd 30 september 2014, 9.00 uur Vergaderplaats NCC, Den Haag Aanwezig Leden IC Opening en mededelingen: 15 oktober van zakenbrief aan TK IC-verslag 2 Oekraïne - Terugkeer missie - Inzet VN - Onderzoeken o OvV o Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag 3 Lange termijn/nazorg - Vervolgfase Bijlage 1 Ter informatie: Vervolgfase MH17 voortgangsmonitor versie Herdenking Bijlaqen 2.1 en 2.2 Ter besluitvorming Nota Nationale Herdenking MH 17 Financiën Bijlage 3 Ter informatie: Nota Financiële afwikkeling kosten departementen MH 17 4 Communicatie 5 Vervolgafspraak

18 / / ( 3 ipgmonftor.zlii:z Z....VernjrdIJj! ijajinjpgf b. NSZorg NCTV Afhandelen vragen teid via Jnformatle en Verwijs Centwm Doorlopend Afhandelen vragen die op overige locaties binnen komen, vnl NCC nabestaanden Afgestemde antwoorden op vragen overig,..o..... (wo. financieel sri Juridisch) c C 0 c. Nazorg eigen Betrokken departementen personeel d. Bijeenkomst(en) VWS i.a.m. NCTV VWS maakt lom. Minister VWS voorstr huipverleners. vws Uitwerken voorstel 6. Herdenkingsdag Vij,j5 Inhoudelijk programmavoo,stei (datum enoatle bekend), induslef voorstel ceremonie-leider. Over ceremonlelelder Is contact tussen VWS en NKC. Aansluiting op wensen nabestaanden (programma, genodigden, sprekers, muziek, rituelen, keuze locatie). Afstemming met betrokkenpaftijen, o.a. BZ, AZ, Ven], politie Amsterdam, Staten-Generaal, LOCC. Stichting Arg enz. Zorgdragen voor alle organisatle/fadlitaire onderdelen die voortkomen uit dit evenement (locatie, logistiek, catering, aankleding locatie, technlelqct, uitnodigingen, organisatorisch draaiboek, beveiliging). - Vertaling van protocollaire zaken (gastvrijheid Koninklijk Huis en hoogwaardigheidsbekleders etc.) 1 Algehele communicatie Dersberichten en yoorllchting, contact en afspraken media, oriline, inn.e (en eventueel uitvoering door) NKC. Lijst genodigden: afgestemd in IC/MC van 15 sept. verantwoording 7. Politieke Veni (NC1V) Kamerbrieven stavaza1 Regulier update stavaza Vervf.-. Beantwoording Kamervragen (kamrst14o98), commissie Buitenlandse Zaken Beantwoording Kamervragen (kamerstuk24z148o1). commissie Buitenlandse Zaken i Voorstel In lc-mi-117/ MC-MH17 i( IIIt AO Evaluatie onderzoeken MH17 Verzochte brieven van Vaste Kamercommissie BZ (activiteiten strafrechtproces en internationaal 1 onderzoek naar mogelijkheden vervolging): 2 brieven. Gevraagde reactie (door TK) op rapport OvV van minister Ven en BZ (wordt In beantwoording t Kamervragen van 3 september meegenomen) 8. Interne interdepartementale Ven (NCTV) en departementen Voorstel NCTV (DW) evaluatie 1,..,.. in lnterdepartementifand contact eelead met BZ. AL I&M Def. VWS - 9. Financiële afwikkeling kosten NCTV Voorstel In IC departementen Kosten gemaakt en betaald buiten aanbstedingsregels (NCT i!)

19 u 1 4 t * 1. Di z m Di t1 0 (0 0

20 de t s- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport MC (via IC) Directie Maatschappelijke Ondersteuning OHW Ontworpen door nota (ter beslissing) Nationale herdenking MH17 Datum 29 september 2014 Kenmerk Zaaknummer Paraaf directeur DGV /4 Aanleiding voor deze nota Op basis van gegeven reacties is een conceptprogramma opgesteld voor de Nationale Herdenking MH17. Uw akkoord hierop is gewenst, zodat we tijdig correcte vervolgstappen kunnen zetten. Hetzelfde geldt voor genodigdenlijst en betrokkenheid Staten-Generaal. 2 Beslispunten Gaat u akkoord met: 1) Het voorgestelde programma (bijlage 1) 2) Genodigdenlijst - lijst als opgenomen in bijlage 1 (alleen voor MC, reeds besproken in IC 18sept) 3) Betrokkenheid E - ï2j Pagina 1 van 6

21 (3 3) (tonndinrltznhijst hoogwaardigheidsbekleders is minimaal ingevulu (nabestaanden centraal). Dit impliceert van zowel Kabinet als Staten Generaal een kleine afvaardiging. Internationaal is reeds eerder besloten op ambassadeursniveau uit te nodigen. 1) Er zijn 3 bijlagen opgenomen: 1) Conceptprogramma 2) Voorgestelde lijst van genodigden programmaleider Nationale Herdenking Slachtoffers MHJ 7 Pagina 3 van 6

22 genodigden in de zaal Inloop Placeren Pagina 4 van 6 zaal van diverse hoogwaardigheidsbekleders. (geheel) -- mus vers 6 (hoor evend) erbij. afsluitende toespraak hoogwaardigheidsbekleders. Nadrukkelijk vooraf bepalen routering door ca uur Bijeenkomst nabestaanden met leden Koningshuis en ceremonie. genodigden naar hal voor informele samenzijn. Aankondiging muzikaal slotakkoord muziekstuk volgt. richten op hoopgevende onderdelen. Koning vertrekt eerst, erna Even na uur Start uitloopmuziek, wederom deels vanuit aangedragen nummers maar van Nationale Rouw gebeurd en (2) heel lastig te plannen ivm moment in Afsluiting ceremonie, Ceremoniemeester rond passend af, waarna herkenbare afsluitend kort Samenzang: Wilhelmus Vanuit minuut stilte verbinding met elkaar bevestigen door samenzang ceremoniemeester, suggesties voor hoopgevende afsluitende nummers gedaan. Muziek Bij voorkeur modern (mix van stijlen), maar ook diverse klassiekere Minuut stilte Alleen in zaal (en op live TV). Strak in heel Nederland is (1) reeds op Dag stilte (taptoe-hymne) stilte. (internationale dimensie). hulpverlener. verhaal nabestaande. namen (NB. > 20 min) noemen van alle groep nabestaanden zelf. Namen groeperen (wie hoorden bij elkaar). ceremoniemeester, ceremoniemeester, speciaal voor MH17 opgesteld gedicht. Eventueel muzikale ondersteuning in. gedicht/voordracht ceremoniemeester, sowieso door meerdere personen. Gedachte is ook hierin rol voor grote dit ook in deze vorm (2500 personen, live TV internationaal) kan en wil, Muziek Modern, passend bij verlies en rouw. Bij voorkeur Engelstalig Muziek Klassiek met zang, inleidend richting noemen van de namen en minuut Muziek voor minuut Aankondiging Aankondiging Zo mogelijk door een nabestaande (aantal suggesties), alternatief een Aankondiging Belangrijk dat iedereen wordt genoemd en met juiste uitspraak. Daarom Bijeenkomst voor en door nabestaanden. Diverse aanbiedingen. Kijken wie verhaal herkenbaar voor alle nabestaanden. Eventueel ondersteuning Muziek Toespraak MP ceremoniemeester Welkom Start ceremoni Handeling Bijlage 1 Conceptprogramma 1) u ï2 (3

23 3 Programma-inbreng en -afstemming nabestaanden Overeenkomstig hetgeen is aangegeven_is dit ramma gebase de bn 1 J. Verder is er gerichte betrokkenheid van nabestaanden die een rol invullen in de ceremonie. Tenslotte worden alle nabestaanden verder op het programma voorbereid met periodieke berichten en een aantal berichten met voor het programma benodigde uitvragen. 4 Toelichting beslispunten 1) Het voorgestelde orogramma In bijlage 1 is de eerste draaiboekversie van het programma opgenomen. U i nnrnrin ) Pagina 2 van 6

24 Bijlage 2 Voorstel genodigden Ten behoeve van de nationale herdenking MH17 op 10 november aanstaande is bijgaande genodigdenlijst opgesteld. Bijgaande genodigdenlijst is tot stand gekomen rekening houdend met Fiif de nabestaanden centraal te stellen en het aantal hoogwaardigheidsbekleders tot een minimum te beperken. De IC is hiermee akkoord gegaan (19 sept). Naast de genodigden moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid en daarmee een check van: de crew ter plekke (RAI); de deelnemers in het programma; het projectteam. Genodigden Nabestaanden Nabestaanden Malaysia Airlines 1 Familierechercheurs L Slachtofferhulp Nederland [. ARQ Impact Koninklijk Huis Leden van het Koninklijk Familie 1) Adjudanten/hofdames DKH Regering / parlement Minister President, Minister van BZ (Timmermans en opvolger), Minister van VenJ, Minister VWS, Minister Def Minister BZK, Stass I&M Voorzitter Eerste Kamer, voorzitter Tweede Kamer Fractievoorzitters Eerste Kamer, Fractievoorzitters Tweede Kamer Vice-vz Raad van State Overige bestuurders ( ). Commissaris van de Koning Noord Holland, burgemeester Amsterdam Burgemeesters woonplaats slachtoffers Gevolmachtigde minister Curaçao Ambassadeurs: Australië, België, Canada, China, Duitsland, Indonesië, Ierland, Israel, Italië, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Filippijnen, Roemenië, Zuid-Afrika, UK, VS en Vietnam, EU-lidstaten, Singapore, Zwitserland als OVSE-voorzitter en Oekraïne. Betrokken ambtenaren rondom MH17 SG s van AZ, Def, BZ, VenJ, I&M, VWS BZ,plvSG AZ, Raadsadviseurs buitenland en defensie) NCTV I&M, DG Mobiliteit AIVD, Hoofd AIVD VWS, wnd DG Volksgezondheid VenJ, Directeur Bewaken Beveiligen Pagina 5 van 6

25 Totaal: ongeveer Voorlichting! protocol relaties OM DEF, Dir Operatiën Korpschef Nationale Politie Nationale politie Hoofd LTFO Hoofd NFI: Tweehoofdige leiding: Algemeen directeur en directeur externe VZ Onderzoeksraad voor de Veiligheid OM Parket-Generaal Vz College van PG s Commandant der Strijdkrachten Commandant KMAR Reisorganisatie AVR Directeur KLM Directeur voorlichting Ven] Woordvoering ZMK en HMK/DG RVD plv DG RVD chefs protocol AZ, BZ, Ven], I&M, BZK en VWS Pagina 6 van 6

26 Y2 Bijlage 3 - Symbool voor de herdenking slachtoffers MH ) 11

27 ÇJ

28 - Ven]: ILj Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Financieel Economische Zaken NCTV IC MH-17 Turfmarkt EX Den Haag Postbus EH Den Haag Contactpersoon E, fl ota Financiële afwikkeling kosten departementen MH 17 Datum 2 september 2014 Ons kenmerk Stand van zaken deelproject Financiële afwikkeling kosten departementen : Het projectteam Financiële afwikkeling kosten departementen is momenteel in volle gang met het inventariseren van de additionele uitgaven voor de ramp van de MH17. Maandag 29-9 hebben de volgende departementen een inventarisatie aangeleverd: - VwS - Defensie - BZ -Fin:I 1 Donderdag 2 en 9 oktober zal het projectteam bijeenkomen om de interdepartementale inventarisatie te bespreken. Tijdens dit overleg zal duidelijk moeten worden welke uitgaven additioneel zijn en welke tot tegenvallers in de begroting leiden. Deze tegenvallers zullen de departementen moeten presenteren in hun tweede suppletoire begrotingen In de IC van woensdag 15 oktober zal de inventarisatie van de additionele uitgaven worden ingebracht. Tijdschema: maandag 29 september aanleveren inventarisatie additionele uitgaven MH17 op basis van een voorgeschreven format (zie bijlage 1) bij projectleider Donderdagochtend 2 oktober bijeenkomst projectgroep, bespreken inventarisatie Donderdagochtend 9 oktober bijeenkomst projectgroep, bepalen tegenvallers afkomstig uit de additionele uitgaven MH17 Woensdag 15 oktober additionele uitgaven MH17 melden bij de IC en MC Rond 20 oktober aanleveren tegenvallers MH17 bij Financiën (middels IBOS).

29 . 1 Aan: Verzonden: maandag 6 oktober :13 Van: - ii, tn t 1.n/ - 2i8ZDenHaaglwww.nctv..nl Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Directie Strategie en Bedrijfsvoering Met vriendelijke groet, wordt ii verder begeleid naar de 7e verdieping. In de garage kunt u de aangegeven wandelroute volgen en dan komt u bij de Iiftschacht, op de begane grond Het noemen van uw naam is voldoende om toegang tot de garage te krijgen. aanbellen bij de paal. Indien u met de auto komt, is de ingang van de parkeergarage aan de Schedeidoekshaven 552. Bij aankomst, indien u jjj aanwezig bent, dit in verband met aanmelding bij de receptie en beveiliging. Graag ontvangen wij per ommegaancle bericht via nctv.pb.ic.viieqrampminvenj.nl In de bijlage treft u de agenda en overige stukken. :( TCCb/MCCb zaal (NCTV 7C etage) De vergadering zal plaats vinden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147. In de Commissie Vilegramp Oekraïne gepland. Zoals bij u bekend is er morgen (7 oktober) van 9.00 tot een Interdepartementale Geachte dames en heren, docx Bijlagen: Onderwerp; Agenda en stukken IC Vilegramp Oekraïne 7 oktober con ceptagenda ICdocx; 41. Brief_-_Stand_vanzaken_brief_M H17 versie CC:

30 Schrijf je nu in voor het congres Innovatie aan zee ( J ( ) 2

31 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijcling en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Leden IC MH174 Directie Strategie en Bedrijfsvoering agenda IC MH17 7 oktober 2014 Datum 6 oktober 2014 Omschrijving Vergaderdatum en -tijd Vergaderpiaats Aanwezig Conceptagenda IC MH17 7. oktober oktober 2014, 9.00 uur NCC, Den Haag Leden IC 1 Opening en mededelingen 2 Oekraïne - Terugkeer missie Bijlage 2.1: notitie opgesteld door Nationale Politie - Onderzoeken (mondeling) 0 OvV o Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag uitreiking ter tafel 3 Lange termijn/nazorg - Rechtsbijstand voorziening nabestaanden MH17 Bijlaoe 3.1: feitenoverzicht rechtsbijstand voorziening nabestaanden MH17 uitreiking tertafel - Identificatie - Overdracht slachtoffers (mondeling) nazorg nabestaanden (mondeling) 4 Politieke verantwoording - Stand van zakenbrief aan Tweede Kamer d.d. 10 oktober 2014 Bijlage 4.1: conceptbrief d.d. 6 oktober - VKC- verzoek inzake afwikkeling ramp MH17 (mondeling) - Kamervragen eerste bevindingenrapport Onderzoekraad voor Veiligheid (mondeling) 5 Communicatie 6 Vervolgafspraak

32 /51 Feitenoverzicht rechtsbijstandvoorziening nabestaanden MH17-ramp De Raad voor Rechtsbijstand en Slachtofferhulp Nederland hebben afgesproken dat de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de MH17 een beroep kunnen doen op rechtsbijstand conform de voorwaarden van instructie 0013 van de Raad voor rechtsbijstand. Deze instructie ziet c- het verstre en van een toevoeging bij r elds- en t met ernstig letsel. ( 3 Ter toelichting Bij een toevoeging op grond van instructie 0013 dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: Bija) a) uit de aanvraag moet blijken dat er vervolging is ingesteld; b) het slachtoffer moet in aanmerking komen voor een uitkering op grond van artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven; c) het betreft een schadevorderingszaak Bijb) Artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven bepaalt dat uit het fonds kunnen uitkeringen worden gedaan: a. aan een ieder die ten gevolge van een in Nederland opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of geestelijk letsel heeft bekomen; b. aan een ieder die ten gevolge van een aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig buiten Nederland opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of geestelijk letsel heeft bekomen; c. aan nabestaanden van een onder a of b bedoeld persoon, indien deze ten gevolge van het misdrijf is overleden;

33 d. aan anderen dan de onder c bedoelde personen, die de kosten van lijkbezorging hebben voldaan van een onder a of b bedoeld persoon, indien deze ten gevolge van het misdrijf is overleden. De ramp met de MH17 voldoet letterlijk niet geheel aan het bepaalde onder de onderdelen a en b van artikel 3 WSG, maar de Raad opteert ook hier voor interpretatie naar de geest van het artikel. Clustering van toevoegingen? De Raad voor Rechtsbijstand en Slachtofferzorg Nederland proberen te bevorderen dat de toevoegingen worden geclusterd, bijvoorbeeld door de zaken onder te brengen bij een of meer gespecialiseerde advocaten. Een wettelijke mogelijkheid daartoe is er overigens niet. Kostenraming Nog geen concrete informatie.

34 Bericht voor familierechercheurs over zuurstofmasker Gisteravond heeft ministertimmermans gezegd dat er bij één van de slachtoffers van de MH17 een zuurstofkapje is aangetroffen. Daarmee is de indruk gewekt dat inzittende mogelijk langer in leven zijn geweest dan tot nu toe werd aangenomen. Bij het identificatieonderzoek is inderdaad een zuurstofmasker aangetroffen. CC.. Het zuurstofmasker was bevestigd met een elastiek om de nek van het slachtoffer. Het zuurstofmasker is door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op vingerafdrukken, speeksel en DNA. Dit onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Hoe en wanneer het zuurstofmasker bij het slachtoffer om de nek is gekomen, is onbekend. De betrokken nabestaanden zijn hierover geïnformeerd. Bij geen van de andere geborgen slachtoffers is een zuurstofmasker aangetroffen. Het zuurstofmasker dat op het slachtoffer is aangetroffen, is van hetzelfde type zoals dat ook wordt gebruikt in een Boeing 777. Een dergelijk zuurstofmasker komt tevoorschijn als de druk in het toestel wegvalt en is bedoeld voor de bemanning en passagiers zodat normaal ademen in bepaalde situaties mogelijk blijft. We begrijpen dat onder nabestaanden de vraag leeft waarom dit niet eerder naar buiten is gebracht. De reden hiervoor is dat het OM op dit moment nog onderzoek doet naar de toedracht en de betekenis van het aantreffen van dit zuurstofmasker.

35 14 oktober 2014 Datum Bedrijfsvoering Directie Strategie en Ministerie van Veiligheid en Justitie 1ç5- t 6 Vervolgafspraak 5 Communicatie - AO 15 oktober 4 Politieke verantwoording (bijlage - Nationale Herdenking (bijlage wordt wordt ter tafel uitgereikt) - Herdenkingspenriing ter tafel uitgereikt) (bijlage ivrdt ter tafel uitgereikt) 7an LTFO oelichting door an Slachtofferhulp Nederland en Overdracht nazoro nabestaanden 3 Lange termijn/nazorg o Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag 0 OvV - Onderzoeken - Terugkeer missie / maatregelen crash-site 2 Oekraïne 1 Opening en mededelingen Vergaderplaats Vergaderciatum en -tijd Omschrijving Asnwezig Leden IC NCC, Den Haag 14 oktober 2014, uur Conceptagenda IC Vilegramp Oekraïne 14 oktober 2014 agenda IC Vliegramp Oekraïne 14 oktober 2014 Terrorismebestrijding en Veiligheid Nationaal Coördinator

36 het afschalen. Dat geldt niet voor de dienstverlening door Slachtofferhulp Nederland. Drie maanden na de vliegramp is een aantal organisaties betrokken bij de vilegramp aan Dienstverlening Slachtofferhulp Nederland Update 13 oktober 2014 Vliegramp Oekraïne Nederland S 1 a c h to ffe r h u ip s6 1 van 3 nabe----n daar beh - aan hebben. De ondersteuning door casemanagers van Slachtofferhulp Nederland blijft zolang nabestaanden die op iets grotere afstand van de slachtoffers staan. - circa 110 systeme& van nabestaanden. - nabestaanden 1e ring van 23 niet-nederlandse slachtoffers nabestaanden. De nabestaanden worden ondersteund door een combinatie van familierechercheurs - nabestaanden 3. Individuele ondersteuning nabestaanden door casemanagers 1e ring van 172 Nederlandse slachtoffers. Contact casemanagers met: (hoofdtaak: Informatievoorziening) en casemanagers van Slachtofferhulp Nederland (hoofdtaak: psychosociale, praktische en juridische dienstverlening). - Netwerk -iuwdr - tussen 14 en 21 november 2014 plaats. relevante aspecten van schadevergoeding. De bijeenkomst vindt naar verwachting - In voorbereiding: bijeenkomst voor nabestaanden om hen te informeren over alle - In voorbereiding: overleg met betrokken rechtsbijstandverzekeraars. haar specialisatieverenigingen ASP en LSA om de juridische ondersteuning van nabestaanden toegankelijk en efficiënt in te richten. oprichting van een stichting om hun belangen te behartigen. Slachtofferhulp Nederland en stichting Impact gaan hen daarbij ondersteunen. Giften die Slachtofferhulp Nederland sinds 17 juli 2014 heeft ontvangen zullen aan deze stichting ter beschikking worden gesteld. - 9 oktober 2014 bijeenkomst met 50 nabestaanden die geïnteresseerd zijn in de - Lopend: overleg met Raad voor Rechtsbijstand, Nederlandse Orde van Advocaten en 2. Actualiteit nazorg - Individuele ondersteuning nabestaanden gedurende 1 11/2 jaar. - - Hosten en beheren Informatie en Verwijs Centrum. - Psychosociale ondersteuning bij bijeenkomsten. 1.. Toezegging Slachtofferhulp Nederland aan NCC op 3.8 juli

37 de stichting Impact. - Website voor nabestaanden samenwerkingsverband met 4. Informatie en Verwijs Centrum Oekraïne N e ii e r t a n cl 2 van 3 - Informatiebijeenkomst Nieuwegein 21 juli 2014 (50 medewerkers). 6. Psychosociale ondersteuning bijeenkomsten 5. Achterliggende infrastructuur opgebouwd sinds 17 juli 2014 Schotland, België, Duitsland, Australië. - In concrete casus samenwerking met slachtofferorganisaties in Engeland & Wales, - Kenniscentrum - Intensieve samenwerking met familierechercheu rs politie, LTFO. o Belastingdienst o Kamer van Koophandel o Letselschade-advocatuur (ASP, LSA) o Raad voor de Kinderbescherming o Raad voor Rechtsbijstand o Van Traa Advocaten (advocaten van Malaysia Alrilnes en KLM) o Malaysia Airlines o ANWB o Netwerk Notarissen o Onderzoeksraad voor Veiligheid o Rouwdeskundigen antwoorden op vragen een beroep doen op: Juridische Dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland kan voor 7o1 Gok Oo hok 2E0 o PaInweeravn - Young - Paginaweergaven na interview ministertimmermans bij Pauw: Adults Room op 29 september 2014 van start gegaan. - Engelstalige versie is op 22 augustus 2014 live gegaan. bezoekers op de website. nodig. Tot nu toe 67 nieuwsbrieven verstuurd. nu toe circa 350 inlogcodes verstrekt voor het besloten forum; unieke - Aanvankelijk een dagelijkse nieuwsbrief; nu drie maal per week en zoveel vaker als te stellen, nieuwsberichten te lezen. - Besloten forum voor nabestaanden met de mogelijkheid berichten te plaatsen, vragen - Tot S! a c h to ffe r h u ip /1/4,)? ) A4 )

38 - Er is voorzien in nazorg aan deze medewerkers. - Vliegbasis Eindhoven 23 juli 2014 (40 medewerkers). - Vliegbasis - Vliegbasis - Informatiebijeenkomst Nieuwegein 26 augustus 2014 en 11 september 2014 (25 medewerkers) Eindhoven 24, 25, 26 juli 2014 (20 medewerkers). Eindhoven 4 augustus 2014 (15 medewerkers). 3 van 3 Lid Raad van Bestuur VictorJammers Veiligheid en Justitie en vrijwel alle Nederlandse gemeenten. - Slachtofferhulp Nederland wordt overwegend gefinancierd door het Ministerie van Slachtofferhulp Nederland reguller nabestaanden van levensdelicten ondersteunen in nauwe samenwerking met familierechercheurs. - In het kader van de Vliegramp Oekramne Is relevant dat casemanagers van criminaliteit, verkeersongevallen, calamiteiten en aan achterblijvers na vermissing. psychosociale, praktische en/of juridische vervoigdiensten verleend. - Psychosociale, praktische en juridische dienstverlening aan slachtoffers van - Jaarlijks telefonisch contact met slachtoffers. Aan slachtoffers wordt 9. Slachtofferhulp Nederland - regulier 8. Slachtofferhulp Nederland - calamiteiten vliegtuigongeluk Tripoli (2010), maar ook vliegtuigongeluk Turkish Airlines (2009), trelriongeluk Amsterdam (2012). nachtelijke uren; 30% In de avonduren. - Ervaring met ondersteuning na grootschalige calamiteiten. Daaronder politie, waarvan 40% in het weekend. 10% van de kleinschallge crisisoproepen in de - Jaarlijks Koninginnedag Apeldoorn (2009), Schietpartij Alphen aan den Rijn (2011), ervaring met kleinschalige crisisoproepen via meldkamers van de getrainde vrijwilligers die minimaal twee dagdelen per week voor openbaar ministerie en case managers Slachtofferhulp Nederland bij levensdelicten. - Kenniscentrum - Contact - Landelijke - Website - Servicelijn - Reguliere met mogelijkheid om la minute calamiteitenpagina s ( ) waar 12 medewerkers telefoongesprekken kunnen samenwerking tussen familierechercheurs politie, zaakscoördinatoren afspraken zijn mogelijk. 7. Achterliggende infrastructuur structureel afhandelen. te starten. dienstverlening Slachtofferhulp Nederland) als over civiel recht (opgebouwd in dienstverlening aan nabestaanden van levensdelicten; achterblijvers na vermissing). Juridische Dienstverlening met zowel kennis over strafrecht (reguliere Slachtofferhulp Nederland werkzaam zijn. met slachtofferorganisaties in de meeste landen van de Europese Unie. Nederland Slachtofferhulp

39 t Voorstel ten behoeve van het IC MH17 15 Dankbetuiglng hulpverleners en vrijwilligers MH oktober 2014 oktober 2014 Voorstel besluit IC Het IC besluit conform deze notitie een dankbetuiging te organiseren voor hulpverleners en vrijwilligers voor hun bijzondere Inzet na de crash van MH17. Idee dankbetuiging Minister Schippers heeft na overleg met haar collega s aangegeven dat het kabinet graag een dankbetuiging voor hulpverleners en vrijwilligers wil organiseren na de Nationale Herdenking MH17 (10 november). De voorkeur van de minister gaat uit naar een hrdenknosoenning voor de huloverleors en vriiwilliûers en een vdenhnnr1rhn vn de MP ( ( De minister heeft geen specificatie gegeven van de doelgroep. Wel heeft de minister het Idee achter de dankbetuiging toegelicht als: een dankbetuiging voor de hulpverleners en vrijwilligers die iets extra s hebben gedaan; bijvoorbeeld extra inzet, moeilijke taken of In gevaarlijke omstandigheden. 0 Kosten Om IC en MC een idee te geven van de kosten van een herdenkingspenning, heeft het ministerie van VWS heeft een offerte opgevraagd bij een bedrijf dat dit soort penningen maakt. I _ lti.j. Formaat penning Materiaal Afwerking Ontwerp stansen Doosje / Ontwerp op penning Concept Elke organisatie organiseert een ceremonie voor de eigen medewerkers die past bij de eigen organisatie. De organisatie selecteert de medewerkers die in aanmerking komen voor een

40 2. Bespreken met vertegenwoordigers van cle betrokken organisaties 4. Script en opname videoboodschap MP 5. Distributie 3. Ontwerp en aanschaf herdenkingspenningen - hoeveel - welke - contactpersoon? 1. Besluitvorming in IC en MC Procesvoorstel de organisatie zelf invulling geven aan het programma en de genodigden. hulpverleners en vrijwilligers? herdenkingspenning en kan bij de ceremonie een videoboodschap van de MP laten zien. Verder kan herdenkingspenningen? ii 0 1 (

41 _;4 - (. )

42 ) ip(fl a6qfg

43 21 oktober 2014 liden IC NH 174 Bedrijfsvoering Datum Directie Strategie en 0 6 Vervoigafspraak 5 Communicatie - vervolg AO 15 oktober op 29 oktober ter bespreking 4 Politieke verantwoording - Brief van der Groen - Additionele uitgaven MH17 ter bespreking (bijlage Nabestaandenbijeenkomst - Nationale Herdenking: uitnodiging (biflagen 3.1 en 3.2) ter ter wordt ter ter bespreking (mondeling) (bijlagen 3.4 en 3.5) besluitvorming nabestaanden niet geïdentificeerde slachtoffers ter tafel uitgedeeld) - Informatievoorziening bespreking (mondeling) besluitvorming 3 Lange termijn/nazorg o OvV o Strafrechtelijk onderzoek/schuldvraag o Communicatie over de onderzoeken - Onderzoeken - Terugkeer missie / maatregelen crash-site 2 Oekraïne 1 Opening en mededelingen Aanwezig Leden IC Vergaderplaats NCC, Den Haag Vergaderdaturn en -tijd 21 oktober 2014, 9.30 uur Omschrijving Conceptagenda IC Vilegramp Oekraine 21 oktober 2014 agenda IC Vliegramp Oekraine 21 oktober 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie Terrorismebestrijding en Veiligheid Nationaal Coördinator

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Programma Wie zijn wij? Wie helpen wij? Wat doen wij? Ontwikkelingen Financiering Wie zijn wij? Wij Behartigen de belangen van slachtoffers.

Nadere informatie

Vliegramp MH juli 2014

Vliegramp MH juli 2014 Vliegramp MH17 17 juli 2014 Inhoud 1. Mijn rol bij MH17 2. Impact van de vliegramp 3. Taak van de politie: a. Zoeken, bergen en repatriëren b. Identificatie c. Strafrechtelijk onderzoek 2 2 Impact van

Nadere informatie

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B Van: Verzonden: CC: Onderwerp: Bijlagen: BD/DRD/NCC/ECO donderdag 9 oktober 2014 8:05 - BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B FW: Bericht NL-taal definitief.doc Bericht zuurstofmasker NL-taal definitief.doc DV; - minbuza.nl)

Nadere informatie

76 Slachtofferhulp na de ramp met MH17

76 Slachtofferhulp na de ramp met MH17 Slachtofferhulp na de ramp met MH17 Victor Jammers * 1. Inleiding REUTERS Vlucht MH17 stort neer in Oekraïne. Alle passagiers en bemanningsleden komen om. Dat brengt in de allereerste plaats veel verdriet

Nadere informatie

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg?

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg? Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:58 Aan: Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het feitenrelaas over professor Maat Thanks! @politie.nl] Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:30 Aan:. - BD/NCTV/PDCT/PBI;.

Nadere informatie

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg?

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg? Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 13:28 Aan: ' - BD/NCTV/PDCT/PBI';. - BD/NCTV'; CC: '. - BD/NCTV/PDCT/VS'; Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het feitenrelaas over professor Maat Beste Ik weet niet

Nadere informatie

Page 1 of 5. Materieel is het waarschijnlijk allemaal hetzelfde, maar dit is hoe het is gegaan. Met vriendelijke groeten,

Page 1 of 5. Materieel is het waarschijnlijk allemaal hetzelfde, maar dit is hoe het is gegaan. Met vriendelijke groeten, Page 1 of 5 Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 13:16 CC: Categorieën: Categorie Oranje Hi Vorige week hebben we het er ook over gehad, ik snap wat je zegt, maar het is nu eenmaal zo dat het niet in deze

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 27 augustus 2014 Betreft Stand van Zaken vliegramp MH17

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag. Datum 27 augustus 2014 Betreft Stand van Zaken vliegramp MH17 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl DEU 0412/2014 Datum 27 augustus 2014 Betreft

Nadere informatie

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die Inleiding Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die betrokken zijn of hulp verlenen aan nabestaanden van levensdelicten. U leest hierin wat Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Nederlands Genootschap van Burgemeesters - donderdag 17 juli 2014

Nederlands Genootschap van Burgemeesters - donderdag 17 juli 2014 Vliegcrash Oekraïne Nederlands Genootschap van Burgemeesters - donderdag 17 juli 2014 Zoals u via de media zult hebben vernomen is vanmiddag in Oekraïne een vliegtuig van Malaysia Airlines neergestort.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Van: Verzonden: maandag 11 januari :34 Aan: Erik de (EM.); RE: Nay overleg met minister over kwestie prof Maat - reactie voor IOu morgenochtend

Van: Verzonden: maandag 11 januari :34 Aan: Erik de (EM.); RE: Nay overleg met minister over kwestie prof Maat - reactie voor IOu morgenochtend Verzonden: maandag 11 januari 2016 9:34 CC: Erik de (E.); Onderwerp: RE: Nay overleg met minister over kwestie prof aat - reactie voor IOu morgenochtend Categorieën: Bijlagen: Categorie Oranje Toestemming

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar

DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar DNB Business Continuity en Crisis Management Seminar 26-11-2014 Henrick Bos kolonel Kmar Bestuursstaf Defensie Alg projectleider veiligheid NSS Secr NSS DG-overleg Adj secr MC NSS Waar, wanneer, wie? Locatie

Nadere informatie

Van aswolk tot vliegtuigcrash

Van aswolk tot vliegtuigcrash Van aswolk tot vliegtuigcrash Seminar Rol van de Gemeente bij een Ramp drs. Th.L.N. Weterings, burgemeester Haarlemmermeer 29-2-2016 1 Onderwerpen 15 jaar burgemeester in regio Kennemerland Verschillende

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen

111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Dep. VERTROUWELIJK 111 e iii 0 Grootschalige publieksevenementen en Nationale Evenementen De NCTV ziet het

Nadere informatie

Nuclear Security Summit 2014

Nuclear Security Summit 2014 Nuclear Security Summit 2014 Internationale Zone Den Haag 24/25 maart 2014 24-25 March The Hague The Netherlands 1 Initiatief pres. Obama 2009 2010 Washington 2012 Seoul 2014 Den Haag 2016 Washington 24-25

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Datum 8 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over nader onderzoek naar het verband tussen het gebruik van bepaalde medicijnen en agressie

Datum 8 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over nader onderzoek naar het verband tussen het gebruik van bepaalde medicijnen en agressie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Bureau Secretaris- Aan RTL Nieuws t.a.v. mevrouw T. Boomsma Schedeldoekshaven 100 P-~stb~ic 15016 2511 EX Den Haag 1200

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken

vaste commissie voor Europese Zaken Den Haag, 26 september Voortouwcommissie: Herziene agenda i.v.m. wijziging volgorde agendapunten en toevoeging nieuw agendapunt* vaste commissie voor Europese Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 18 BuZa i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie

vaste commissie voor Defensie Den Haag, 16 januari 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): DEF i.v.m. agendapunt 12 EZ i.v.m. agendapunt 10,6,8,9 FIN i.v.m. agendapunt 12,6,8,9 RU i.v.m. agendapunt 12,6,8,9

Nadere informatie

Vraag 1 Wie is er in Nederland aangesloten op het Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)?

Vraag 1 Wie is er in Nederland aangesloten op het Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het rapport Eerste bevindingen MH-17 van Onderzoeksraad voor Veiligheid

Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het rapport Eerste bevindingen MH-17 van Onderzoeksraad voor Veiligheid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Communicatie begint met luisteren. Universiteit

Communicatie begint met luisteren. Universiteit Communicatie begint met luisteren Klik Alumnidag om tekst Radboud toe te voegen Universiteit Waarom omgevingsanalyse belangrijk is voor je organisatie Onze uitdaging Verbinding De impact van omgevingsanalyse

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Datum 28 augustus 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuurlijke en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Ongeplande activiteiten van de commissie

Ongeplande activiteiten van de commissie Den Haag, 1 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken i.v.m. agendapunt 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 SZW i.v.m. agendapunt 24, 25 V&J i.v.m. agendapunt 24 VWS i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 oktober 2014 Onderwerp Stand van zaken brief MH17

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 oktober 2014 Onderwerp Stand van zaken brief MH17 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Ter bespreking is de behandeling van voortgangsrapportage Vastgoed Defensie. Noot:

Ter bespreking is de behandeling van voortgangsrapportage Vastgoed Defensie. Noot: Den Haag, 6 juli 2016 Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 11, 12, 13, 14 en 18) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 7, 8, 11, 12 EU i.v.m.

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Risico s en Dreigingen Situatieschets en duiding Crash passagiersvliegtuig Oekraïne Update ten behoeve

Nadere informatie

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Brieven van de minister van BZK

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Brieven van de minister van BZK Den Haag, 26 juni 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties BiZa i.v.m. agendapunt 2, 7, 13 BuZa i.v.m. agendapunt 15 DEF i.v.m. agendapunt 9, 14 OCW i.v.m. agendapunt 7 RU i.v.m.

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties Zaken en > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag De Winter Information Solutions De heer BJ.S.A.A.F. de Winter Valkenburgerstraat 186-V 1011 NC AMSTERDAM

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe.

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe. Van: George Maat < Verzonden: donderdag 17 december 2015 15:02 Onderwerp: RE: Verzoek om inzage Feitenrelaas Urgentie: Hoog Beste, Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier.

Nadere informatie

Crisiscommunicatie in het sociaal domein

Crisiscommunicatie in het sociaal domein Crisiscommunicatie in het sociaal domein 24 februari 2015 Martijn van der Wind Partners bij mediacrisis Maakt moeilijke zaken begrijpelijk Passie voor veiligheid en maatschappij Schrijftrainingen Mediatrainingen

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 997 Vliegramp MH17 Nr. 21 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 oktober 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp BBI-kalender 2005 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp BBI-kalender 2005 Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Lucassen Samenvatting De BBI-kalender 2005 vermeldt de agenda

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Datum 12 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over ambassades en diplomaten die hun boetes niet betalen

Datum 12 september 2013 Onderwerp Antwoorden kamervragen over ambassades en diplomaten die hun boetes niet betalen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

vaste commissie voor Europese Zaken

vaste commissie voor Europese Zaken Den Haag, 23 maart Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken BuHa-OS i.v.m. agendapunt 12, 20 BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 DEF i.v.m. agendapunt 20 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin

Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin Hulp bij het indienen van een aanvraag voor de financiële regelingen van de overheid en jeugdzorginstellingen. Bent u slachtoffer van seksueel

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2017

Jaarplan en begroting 2017 Jaarplan en begroting 2017 Werkgebied Middenwest Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen. Samenwerken

Nadere informatie

Format checklist bijeenkomst

Format checklist bijeenkomst Format checklist bijeenkomst Betreft : Datum : Team : Taken Projectleider/Coördinator Projectplan schrijven Bepalen en verantwoordelijk voor budget Vergoeding (reiskosten) deelnemers? Projectgroep samenstellen

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118

BABVI/U200901861 Lbr. 09/118 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Voortgang oprichting Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200901861

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 28 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 13 EU i.v.m. agendapunt 11, 15, 16, 20 FIN i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 14 V&J

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek

Resultaten verantwoordingsonderzoek Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 hoofdstuk de Koning (I) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Annet Kramer en Jacqueline Hirsch. 19 februari symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase

Annet Kramer en Jacqueline Hirsch. 19 februari symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase Annet Kramer en Jacqueline Hirsch 19 februari 2016 symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase Wie zijn wij en waarom staan wij hier? Annet Kramer Officier van Justitie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 997 Vliegramp MH17 Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichten in het Algemeen Dagblad over het aantreffen van GenX in drinkwater op meerdere locaties?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichten in het Algemeen Dagblad over het aantreffen van GenX in drinkwater op meerdere locaties? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie

vaste commissie voor Defensie Den Haag, 17 februari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 12, 16 EU i.v.m. agendapunt 10 V&J i.v.m. agendapunt 11 Document: Besluitenlijst van

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de aandeelhoudersvertegenwoordigers van Eneco Groep N.V. in de Colleges van Burgemeester en Wethouders Rotterdam, 25 april 2017 Aankondiging van het consultatieproces over het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 1 juli 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 15 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 12, 13, 15, 18 DEF i.v.m. agendapunt 8, 15 EU i.v.m. agendapunt 16,

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young B en W nummer 12.0637. ; besluit d.d. 19-6-2012 BB nummer 12.044 Onderwerp Intentieverklaring We Can Young 2012-2014 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Als gemeente

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Landelijk Team Forensische Opsporing

Landelijk Team Forensische Opsporing Landelijk Team Forensische Opsporing Taak Politie: Politietaak Daadwerkelijke handhaving rechtsorde Hulpverlening Handhaving rechtsorde Toezien op naleving wetten Opsporen van mensen die wetten hebben

Nadere informatie

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012 Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Datum 29 augustus 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 I. WELKE ACTIVITEITEN HEEFT U RICHTING UW ACHTERBAN ONDERNOMEN?... 3 I.1 DE ACHTERBAN... 3 I.2 DE RICHTING

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren.

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren. Quiz over politiek, Europa en staatsrechtelijke spelregels Toelichting In de periode 2008-2010 werkte ik als staatsrechtjurist binnen het projectteam versterking Grondwet bij het Miniserie van BZK. Dit

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie