Huisvestingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisvestingsplan 2012-2017"

Transcriptie

1 Centraal laboratorium Suriname voorbeeld voor Trinidad Een stuk land wordt gereedgemaakt voor woningbouw. In het Huisvestingsplan staat centraal dat de overheid terugtreedt als woningbouwer en een faciliterende rol vervult naar ondernemingen in de woningbouwsector. Deze zeggen onder meer behoefte te hebben aan wet- en regelgeving, bouwrijpe grond en de aanleg van nutsvoorzieningen. Minister Michel Blokland van Volksgezondheid verwelkomt dr. Antonia Popplewell, directeur, en dr. Akenath Misir, Chief Medical Officer van Trinidad and Tobago. Het ISO-9001 gecertificeerde Centraal Laboratorium van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) voldoet aan alle nationale en internationale standaarden als het gaat om logistiek, management en andere processen die horen bij een laboratorium. Afgevaardigden van het ministerie van Volksgezondheid van Trinidad en Tobago waren deze week in Suriname om te leren van dit best practise voorbeeld. De delegatie bracht op maandag 29 oktober allereerst een bezoek aan minister Michel Blokland van Volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid van Trinidad werd vertegenwoordigd door dr. Antonia Popplewell, directeur, en dr. Akenath Misir, Chief Medical Officer. Ze bezochten enkele gezondheidsinstellingen, alvorens het Centraal Laboratorium werd aangedaan. Dr. Antonia Popplewell gaf aan dat Trinidad plannen heeft om een nieuw laboratorium op te zetten en dat alvorens zij daartoe overgaan, ze willen kijken hoe het Centraal Laboratorium Suriname functioneert en hoe dit werd opgezet. CBB Burgertip Personen vanaf achttien jaar mogen zelfstandig hun paspoort aanvragen. Neem voor de aanvraag een recente pasfoto, de identiteitskaart en het familieboekje mee. De kosten bedragen SRD 100,-. Bel naar CBB voorlichting op of naar Stop stigma psychische aandoeningen Stigma (schandvlek, vooroordeel) is een van de grootste problemen die personen met psychische problemen ervaren. Door stigma is het vaak moeilijk voor deze personen om over psychische problemen te praten. Stigma kan leiden tot verlies van vriendschappen, gevoel van isolatie, niet op zoek gaan naar hulp en een trager herstel van personen met geestelijke problemen. Stop stigma van personen met geestelijke aandoeningen, ken de feiten: Huisvestingsplan Aanzet tot goede huisvesting voor een ieder De overheid wil terugtreden als uitvoerder van woningbouwprojecten. In plaats daarvan wenst zij stakeholders en belanghebbenden te faciliteren en te stimuleren, de gang van zaken in goede banen te leiden en de kwaliteit van huisvesting middels wetgeving en controle te waarborgen. Om dit voornemen te verheffen tot wet is recent het Huisvestingsplan ter behandeling en goedkeuring ingediend bij het parlement. Zulks gebeurt voor het eerst, en wel vijfentwintig jaar nadat de Grondwet van Suriname heeft voorgeschreven dat de overheid verplicht is bij wet een Huisvestingsplan vast te stellen die erop gericht is in voldoende mate te voorzien in betaalbare woningen. Met het initiële Huisvestingsplan wordt beoogd een wettelijk kader te scheppen voor het huisvestingsbeleid in Suriname. De nadruk zal in eerste instantie voornamelijk worden gelegd op de vorming en vaststelling van het beleidskader en het produceren van belangrijke wetten zoals de Wet op Huisvesting, de Appartementenwet en de Wet op Ruimtelijke Ordening, die thans ontbreken. De discussies in het parlement zijn bedoeld om samen te komen tot een breed gedragen en realiseerbaar plan waarin de basis wordt gelegd voor een duurzame huisvesting voor elke burger. In aanloop naar de openbare behandeling in het parlement hebben diverse stakeholders middels kanttekeningen en aanbevelingen het huisvestingsplan verder aangescherpt. Onder hen vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen De schuilplaats en Sekrepatu. Peter Noordhuis, directeur van woningbouwvereniging De Schuilplaats, stelt het op prijs dat in het plan is aangegeven dat de overheid de woningnood over 20 jaar helemaal wil hebben teruggedrongen. Ik denk dat het heel krachtig is als een regering kan zeggen: we kijken niet alleen naar de komende vijf jaar, maar wij durven ook een plan te maken dat over 20 jaar werkzaam moet zijn. Wij bouwen in de komende tien jaar 500 woningen. Dat zijn 50 woningen per jaar en best een hele hoge productie, zegt Noordhuis. De regering heeft grote plannen. In het begin werd gesproken over woningen. Inmiddels is dat bijgesteld en ik vind het verstandig. Het is heel veel werk om zoveel woningen in zo een korte tijd te kunnen bouwen. Het is verstandig dat er regering overstijgend wordt gedacht, want dit soort plannen kun je niet in twee tot drie jaar uitvoeren. Je kunt het wel neerzetten en een goede start maken. Als aanbevelingen gaf Noordhuis mee: aanleg van nutsvoorzieningen door de overheid en minder bureaucratie. Woningbezit Woningbouwvereniging Sekrepatu die in 2000 is opgericht, heeft als core business verhuur van woningen, met daartussen enkele koopwoningen. Sekrepatu heeft inmiddels drie woningbouwcomplexen gerealiseerd. De vierde wordt op 17 november aanstaande opgeleverd. Dan zijn er in totaal 260 woningen gebouwd en 33 bouwkavels bouwrijp gemaakt. Bouwen in Suriname is niet makkelijk, zegt Rudi Antonius, directeur van Sekrepatu. Vervolg op pag.3 In het Ontwikkelingsplan (p. 121) staat: De overheid maakt zich sterk voor het beschikbaar stellen van goede en betaalbare huisvesting voor alle woningzoekenden opdat de bestaande woningnood binnen een beleidsperiode in aanzienlijke mate terug gedrongen wordt. De regering heeft in dit kader enkele uitdagingen nl: het opheffen van het tekort aan bouwrijpe gronden tbv woningbouw, het voeren van transparant en rechtvaardig grond- en toewijzingsbeleid. Districten krijgen eigen website Mythe: Geestelijke gezondheidsproblemen zijn zeer zeldzaam. Feit: Geestelijke gezondheidsproblemen treffen één op de vier mensen. Mythe: Mensen met psychische aandoeningen zijn gewelddadig en onvoorspelbaar. Feit: Mensen met een psychische aandoening hebben meer kans om slachtoffer te worden van geweld. Arbeidstip Mythe: Ik ken niemand met een psychische aandoening. Feit: Iemand die je kent heeft ooit eens geestelijke problemen gehad. Mythe: Mensen worden niet gediscrimineerd op grond van psychische problemen. Feit: Negen van de tien mensen met psychische problemen ervaren stigmatisering en discriminatie. Arbeidstip Werknemers, houd u tijdens werktijd niet bezig met privéaangelegenheden. Bijvoorbeeld: bezoek ontvangen dat niet het werk aangaat, uitgebreid boodschappen halen en familiebezoekjes afleggen. Gebruik uw verlofdagen om persoonlijke zaken te doen. Als u geen verlofdagen meer heeft, heeft u uitdrukkelijk toestemming van uw werkgever nodig om de werkplek te verlaten voor privédoeleinden. De Arbeidstip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Als aanvulling op de voorlichtingsbijeenkomsten, flyers, persberichten en korte films van de Burger Informatie Centra (BIC s) in de verschillende districten, krijgt elk district binnenkort een eigen website. Afgelopen woensdag hebben de personeelsleden van de BIC S een basistraining gevolgd voor het opzetten van een website. Daaraan gekoppeld kregen zij een refreshment cursus voor het schrijven van persberichten. Districtscommissarissen en medewerkers van verschillende Burger Informatie Centra tijdens de training over het opzetten van een website. De overheid heeft een informatieplicht naar de samenleving toe. Om burgers beter te kunnen bereiken, is een website anno 2012 onontbeerlijk. Het is immers gebleken dat veel meer burgers toegang hebben tot internetfaciliteiten. Een belangrijk voordeel van het hebben van een eigen districtswebsite is dat de informatie die via de website verstrekt wordt, openbaar en toegankelijk is voor een ieder, binnen en buiten Suriname. De overheid kan zo op effectieve wijze voorzien in haar plicht om aan burgers informatie te verschaffen over activiteiten die worden ontplooid. Het is tevens de bedoeling dat hiermee de participatie vanuit de samenleving wordt bevorderd. Ressort- en districtsraadsleden kunnen via de website informatie waarover zij beschikken ook tijdig communiceren naar burgers. Dit zal de betrokkenheid die gewenst is bij ontwikkelingen die in hun eigen omgeving plaatsvinden, vergroten. De op te zetten districtenwebsites zullen onderhouden worden door de BIC S.-.

2 BiZa treft voorbereidingen verkiezingen met dc s: Verkiezingsdocumenten 2010 centraal opslaan Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft afgelopen maandag een bijeenkomst gehad met de districtscommissarissen (dc s) en de districtssecretarissen. De ontmoeting stond in het teken van kennismaking met de nieuwe dc s en organisatorische voorbereidingen voor de komende verkiezingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werd vertegenwoordigd door de directeur Adjaikoemar Moensi, onderdirecteur, de coördinator van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) Earl Tokarijo en John Saharie, direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Ook de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Genia Corinde, was aanwezig. Aangezien de dc s de hoofdverantwoordelijken zijn voor de verkiezingsdocumenten in hun district, wil het ministerie geïnformeerd worden over de status van de stembiljetten van de laatstgehouden verkiezingen in 2010 op hun ressort. De stembiljetten van de afgelopen verkiezingen moeten per stembureau verzegeld in dozen en opgeslagen zijn op hun commissariaat. Dit voor een efficient verloop bij het ophalen en vervoeren van bovengenoemd verkiezingsmateriaal naar het Centraal Hoofd Stembureau. Centrale bewaarplaats Op het ministerie van Binnenlandse Zaken is het besluit genomen om alle documenten met betrekking tot de verkiezingen op een centrale plaats op te slaan. Dit zal gebeuren in de oude bunker in het district Para. In gevallen waar de documenten beschadigd zijn of waar de dozen met Ministerie van Handel EN Industrie (1e en laatste oproep) OPROEP TOT AFHALEN VAN AFGERONDE VERGUNNINGS- AANVRAGEN daarin de documenten zijn geopend, zal de hulp van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) worden ingeroepen. De reden waarom het ministerie nu pas alle documenten op een centrale plek wil opslaan heeft te maken met het feit dat het CHS nog verslag moest doen van de verkiezingsuitslag van Enkele dc s, zoals die van district Para, hebben verklaard de exacte status niet te kennen, omdat bij de overdracht dit niet werd meegegeven aan de nieuwe gezagsstructuur. Sommige dc s hebben kunnen bewerkstelligen dat de opslag van de documenten tot heden goed is verlopen en hebben daar geen problemen bij ondervonden. BiZa heeft de dc s toegezegd te zullen helpen met het oplossen van de geconstateerde knelpunten. De directeur stelde hierbij voor in de toekomst efficienter te werken door een regel in te voeren, waarbij alle verkiezingsmateriaal binnen een maand na de verkiezingsuitslag terug moet zijn op het Centraal HoofdStembureau. Aan de dc s werd voorts meegedeeld dat zij begin november van dit jaar het schema zullen ontvangen van door hen te volgen trainingen, die in het kader van de verkiezingen door het ministerie worden verzorgd. Een andere mededeling was dat één hoofdverantwoordelijke zal worden aangewezen per district, met één of meer ressorten. De aanwezige districtscommissarissen waren het allemaal met elkaar eens meer tijd nodig te hebben om van hun kant met vragen, knelpunten en ideeën te komen over de voor te bereiden verkiezing gerelateerde werkzaamheden. De meeting met de dc s en de secretarissen vond plaats in het Marriot Hotel.-. In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven waarvan de behandeling van hun vergunningsaanvraag is afgerond zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzingsc.q. afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het al dan niet uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie moeten na afronding ook aldaar afgehaald worden op het dependance van het Ministerie. Afhalen is op beide locaties mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst heb genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen. Indien de vergunning niet zelf kan worden opgehaald kan belanghebbende iemand machtigen. In de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. Lijst BV 2 nov /10 Innovatie Road technologies N.V. 2112/12 Woddih N.V. 1184/12 A.R. Hair SalonBeauty and Care N.V. 1425/12 Pension Sweet Inn N.V 2065/12 Ayares Vastgoed N.V. 1841/12 Luchtvaartbedrijf Loyalty Airline N.V. 2122/12 Dhr. Jawalpersad N. 1301/12 Dhr. Lieuw Tap Ming 1744/12 Dhr. Hu Yunqing 2099/12 dhr. Reiqman D. 2041/12 Mw. Lunes R. 1487/12 Mej. Cambiel G. 1656/12 Dhr. Hira V. 2111/12 Dhr. Giskus S. 1657/12 Mevr. Lian S 1969/12 Dhr. Liu Y. 2133/12 dhr. Li Wen 1713/12 Mevr. Tjon C. 1211/12 Mevr. Guo J. 1530/12 SRI ABADI Trading N.V. 952/12 N.V. Bali Vinodj 1384/12 Dhr. Sewgobind T. 1650/12 Dhr. Dipopawiro B. 1685/12 dhr. Zhao Q. 1831/12 Mw. Rozenblad E. 2166/12 Mw. Jia Min 2171/12 Dhr. Tjen A Kwoei R. 1768/12 Mw. Yang Wei Ying 2115/12 Dhr. Pansa O. 2152/12 Dhr. Seopershad D. 2083/12 Dhr. Johgbardhan K. 2016/12 Dhr. Pique A. 985/12 dhr. Zhang M. 2160/12 dhr. Dhanradj H. 2154/12 Mw. Sewpersad K. 2151/12 Dhr. Seopersad D. 2136/12 Mey Wu Lingling 2886/12 Dhr. Lin Pingyu 1899/12 Mw. Li M. Nieuwe Haven yahoo.com minhi.gov.sr Website: /sr / rministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname Dit overzicht is ook te vinden op Meer transparantie in financieel huishouden overheid Financiën investeert in nieuw softwaresysteem Financiënminister Adelien Wijnerman en de president van Freebalance, Manuel Schiappa Pietra hebben op 22 oktober jongstleden een overeenkomst getekend voor een nieuw in te voeren softwaresysteem. De FreeBalance Accountability Suite, zoals het heet, is onderdeel van de hervormingen binnen het ministerie van Financiën. Bekendmaking Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend, dat ter bewaking en beveiliging van haar gebouwen zij op zoek is naar een bewakingsbedrijf. Het gaat om het bewaken van de volgende gebouwen: CARICOM Competition Commission (CCC). Hendrikstraat # 69 (1x24u beveiliging 2 personen per shift) Dependance Handel en Industrie. Van Idsingaweg # 65 (Nickerie) (1x24u beveiliging 1 persoon per shift) Handel en Industrie. Saramacca doorsteek # (van 15:00u -7:00u 2 personen per shift) De offertes en een uittreksel uit het handelsregister van de KKF kunnen tot uiterlijk vrijdag 16 november 2012 ingediend worden bij de directeur van het Ministerie Handel en Industrie dhr M. R. Tuur, MBA. De Directeur van Handel en Industrie, (M.R. TUUR, MBA) In verband met de verplichte jaarlijkse ijk, herijk en herkeuring van weegwerktuigen, gewichten, inhoudsmaten en meterstokken over het jaar 2012 zal het district Nickerie aangedaan worden. Het gewijzigd schema ziet er als volgt uit: Dinsdag 30 oktober 2012 B.O. kantoor Corantijnpolder Woensdag 31 oktober 2012 B.O. kantoor Corantijnpolder Donderdag 01 november 2012 B.O. kantoor Paradise Vrijdag 02 november 2012 B.O. kantoor Groot Henar Tijd : 8.00 u u Benodigde documenten: Winkelvergunning Uittreksel( of I.D. kaart) Afdeling Voorlichting Met het nieuwe softwaresysteem wordt meer transparantie nagestreefd in het financieel huishouden van de overheid. In de eerste fase zal het FreeBalance Accountability Suite simultaan lopen met het huidig FINIS systeem op enkele geïdentificeerde ministeries. FreeBalance Accountability Suite is een automatiseringsysteem, dat speciaal ontworpen is voor overheden en biedt ondersteuning aan het beheer van overheidsfinanciën. Dit systeem wordt erkend als de beste oplossing voor regeringen, die verwikkeld zijn in een hervormingsproces. De ontwikkeling van de software wordt betiteld als robuust en biedt aan de overheid geoptimaliseer- Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE Ministerie van HANDEL EN INDUSTRIE de, duurzame, gemakkelijk hanteerbare en transparante technologie aan, die simpel aangepast wordt aan elke context of niveau van de overheid. Buurland Guyana, Afghanistan, Kosovo, Uganda en de Verenigde Staten van Amerika zijn enkele landen die reeds bekend zijn met het software systeem. Het hoofdkwartier van Freebalance is gevestigd in Canada.-. Nieuwe Haven Website: ministerie-van-hi.aspx Telefoon: / Telefax: (597) PARAMARIBO, SURINAME Financiënminister Adelien Wijnerman en de president van Freebalance Manuel Schiappa Pietra na ondertekening van de overeenkomst. MINISTERIE VAN Transport, Communicatie en Toerisme SOLLICITATIE OPROEP De Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) is door de Surinaamse overheid opgericht om kwaliteitswerkers middels opleidingen en trainingen op te leiden om zodoende bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening binnen de hospitality en toerisme sector. Wij zijn voornemens onze activiteiten te continueren en hebben ter versterking van ons team, op zeer korte termijn de volgende vacatures: 1. Financieel medewerker(ster) 2. Administratief medewerker(ster) Verantwoordelijkheden financieel medewerker(ster) : - Is verantwoordelijk voor de opmaak van de begroting. - Draagt zorg voor de totale financiële administratie van ontvangsten en uitgaven. - Voert het beheer over de kleine kas. - Is verantwoordelijk voor de jaarrekeningen. Verantwoordelijkheden administratief medewerker(ster): - Staat de directeur bij met de algehele administratie. - Onderhoudt contacten met( interne en externe) klanten. - Staat de directeur bij met de coördinatie van trainingen en opleidingen. Functie-eisen voor beide functies: - Minimaal MBO diploma in het desbetreffend vakgebied(voorkeur toerisme opleiding - Minimaal drie jaren werkervaring - Kunnen werken met quickbooks ( functie 1) - Beschikken over goede contactuele eigenschappen - Affiniteit met de toerisme sector en toerisme educatie Wij bieden een marktconform (zowel primair als secundair) arbeidsvoorwaarden pakket aan. Sollicitatie met CV tot uiterlijk 6 novemmber 2012 richten aan het bestuur van de SHTTC Gravenberchstraat straat 2, tel ,

3 Onderhoud ATM en IamGOLD over bedrijfsveiligheid Minister Michael Miskin van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) en de leiding van IamGOLD / Rosebel Goldmines hebben een onderhoud gehad over de veiligheid binnen de multinational. De aanleiding voor het gesprek was dat in de afgelopen zes maanden zich twee spraakmakende ongevallen hebben voorgedaan. IamGold werd vertegenwoordigd door directeur Tom Ohrling en bedrijfsjurist, mr. Sharmila Jadnanansingh. Aan de zijde van ATM zaten verder aan: directeur Steven Relyveld en onderdirecteur Jimmy Belfor. De bewindsman en zijn staf werden tijdens de besprekingen door de hoogste leiding van het bedrijf geïnformeerd over de algemene bedrijfsveiligheid. De leiding van het bedrijf verzekerde de minister, dat alle veiligheidsvoorschriften - en protocollen in acht worden genomen en dat het bedrijf zich daar verder strikt aan zal houden. Afgesproken werd dat de leiding van ATM het bedrijf zal bezoeken om zich daarop te oriënteren. De bevindingen van de recente onderzoeken van de Arbeidsinspectie en het NIMOS zullen door ATM toegestuurd worden aan zowel de leiding van het bedrijf als de vakbond. Binnenkort zal de minister ook de vakbond ontvangen voor een gesprek. De minister kondigde bij ATM minister Michael Miskin in gesprek met de leiding van IamGOLD / Rosebel Goldmines. deze gelegenheid ook aan dat het ministerie spoedig geavanceerde meetinstrumentaria zal aanschaffen voor haar werkarmen om meer bewegingsruimte te krijgen bij inspectiewerkzaamheden in bedrijven. Hij acht dit nodig om de technologische ontwikkelingen in bedrijven te kunnen bijbenen.-. Geschikte industrieterreinen geïdentificeerd VERVOLG Huisvestingsplan Aanzet tot goede huisvesting voor een ieder Deskundigen van de ministeries van Handel en Industrie (HI) en Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zijn erin geslaagd geschikte terreinen te identificeren voor het opzetten van de beloofde industrieparken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitmetingskaarten van de aangegeven terreinen. Minister Raymond Sapoen van HI, die zich sterk maakt voor het opzetten van industrieparken, gaf desgevraagd aan, dat in november enkele gebieden zullen worden aangewezen en gemarkeerd. Het gaat in deze om Groot Chatillon en Coppenamepunt. Wanneer de gebieden zijn vastgesteld, dan betekent het dat de regering in termen van ruimtelijke ordening concrete zaken heeft om op in te spelen, wanneer buitenlandse investeerders met hun grootschalige activiteiten komen, zegt minister Sapoen. Industrieparken nemen volgens de bewindsman een voorname plaats in, in de industriële ontwikkeling van ons land. In deze parken wordt mogelijke hinder die de samenleving zou kunnen ondervinden als gevolg van bedrijfsactiviteiten van ondernemingen die er gevestigd zijn, tot een minimum beperkt. Anderzijds zullen ook de ondernemingen zo min mogelijk last van de samenleving ervaren. Na het identificeren van de industriegebieden, zal worden nagegaan welke subsectoren daarin zullen worden ontwikkeld.-. Je hebt de overheid nodig, met name voor de nutsvoorzieningen en aannemers die de woningen moeten neerzetten. Wij kunnen onze woningen tegen lagere prijzen aanbieden als wij gefaciliteerd worden door de overheid met bouwrijpe grond en nutsvoorzieningen. Dat is ook de reden waarom wij in grote lijnen het huisvestingsplan toejuichen. Omdat de regering met deze stap aangeeft dat zij terugtreedt en woningbouwers faciliteert. Hanna s Lust is een voorbeeld van hoe het waarschijnlijk in de toekomst zal zijn: bouwrijpe grond beschikbaar stellen aan toekomstige kopers, waardoor woningen betaalbaar kunnen worden gehouden. De Sekrepatu manager zegt dat goed nota is genomen van het huisvestingsplan en dat er nog wat zaken in place moeten worden gebracht. Niettemin is de verwachting dat de overheid woningbouwverenigingen die aan de eisen die de overheid stelt voldoen, tegemoetkomt. Hij plaatst ook een belangrijke kanttekening bij efficiënt bouwen en woningbezit. Men stimuleert in Suriname graag het eigen woningbezit. Echter is niet iedereen in staat een woning te kopen, maar hebben ze wel onderdak nodig. Dus zou de overheid kunnen denken aan het beschikbaar stellen van huurwoningen. Hier kan men denken aan schaken en stapelen van woningen; op een klein stuk grond meer woningen realiseren. Wij weten uit ervaring dat niet iedereen behoefte heeft aan een huis met een erf erom heen. Sommige mensen zitten ook gewoon graag op de vierde verdieping, als ze maar een redelijk dak boven hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld starters of seniorenburgers die in een huis wonen dat veel te groot voor hun is geworden. Rijtjeswoningen is ook een optie, maar er is nog geen wet die voorziet in het kopen van appartementen of een deel van een gebouw. De Regering streeft ernaar dat het huisvestingsplan voor eind van het jaar wordt goedgekeurd door het parlement. Het eerste kwartaal van 2013 kan dan worden uitgetrokken om meest noodzakelijke wet- en regelgeving te maken en een Huisvestingsautoriteit in te stellen.-. Ambassadeur Singapore op bezoek bij TCT minister De niet residerende ambassadeur van Singapore voor Suriname, Kemal Siddique, heeft op donderdag 25 oktober 2012 een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Falisie Pinas van Transport, Communictie en Toerisme. Bij die gelegenheid is van gedachten gewisseld over hoe beide landen wederzijds voordeel kunnen hebben op de drie beleidsgebieden van het ministerie van TCT. Bij dit bezoek werd de minister bijgestaan door Faridi Lila waarnemend onderdirecteur Toerisme, Estrea Noordzee, onderdirecteur Transport, Thea Smith, onderdirecteur Communicatie, Robby Venloo en het waarnemend Hoofd van de Luchtvaart Dienst. Het gesprek tussen de bewindslieden begon met het onderwerp Communi- Bekendmaking Dienst Watervoorziening De Dienst Water Voorziening werkt continu aan het bieden van schoon drinkwater aan gebieden die dat nog ontberen. In verband met de grote droge tijd zal de dienst daarom haar acties verscherpen en optimaliseren. Deze actie zal alvast van start gaan in het distrikt Commewijne. Gelieve daarom rekening te houden met de volgende punten: - De levering van goed drinkwater zal geschieden van 8.00u t/m 23.00u - Elke watertruck zal beschikbaar zijn van maandag tot en met zondag - De levering van het water zal GRATIS geschieden tot een nader te bepalen datum. De niet residerende ambassadeur van Singapore voor Suriname, Kemal Siddique en minister Falisie Pinas van Transport, Communictie en Toerisme. Wij doen vanaf heden uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen Lokaties Maandag Meerzorg Dinsdag Nw.Amsterdam en een deel van Marienburg Woensdag Mariënburg Donderdag Mariënburg, Leliëndaal Vrijdag Alkmaar, Tamanredjo Zaterdag Tamansarie, Richelieu Zondag Richelieu, Stolkensijver Wij hopen hierbij de nood zoveel als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens deze, Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling catie. Minister Pinas wilde weten hoe de communicatie in Singapore geregeld is. De ambassadeur legde uit dat er drie providers op het eiland zijn en dat deze onafhankelijk zijn van de overheid. De burger bepaalt zelf bij welke provider hij aangesloten wil zijn. De communicatiemogelijkheden op het eiland zijn uitgebreid. De 3D bandbreedte is nu al een 4D bandbreedte en er worden reeds voorbereidingen getroffen voor de 5D versie. Ambassadeur Siddique is bereid hulp te bieden voor de ontwikkelingen in Suriname. Hij gaf enkele ideeën waar nog flink aan zal moeten worden gewerkt. Ook het aspect transport kwam aan de orde. Op het gebied van de luchtvaart heeft ambassadeur Siddique aangegeven dat Singapore Airline (SAE) hoog staat aangeschreven in de internationale luchtvaart en onze luchtvaartsector zou kunnen bijstaan met onder andere kennis en know how. De ambassadeur zegt dat het de bedoeling is een train the trainer aviation project met Suriname uit te voeren. Hij is voorstander van een Aviation Academy in het Caraibisch gebied. Het waarnemend Hoofd van de luchtvaartdienst, Robby Venloo, heeft eerder dit jaar een aviation training gevolgd in Singapore. Voor wat betreft het bus transport, is het nog niet wat het wezen moet, en wil de ambassadeur van Suriname het leren. Met betrekking tot hun haven en afhandeling van zeevracht zegt hij dat deze modern is en dat alles elektronisch gebeurt. Deze handelwijze is transparant en niet fraudegevoelig. Singapore beschikt over een containerhaven. Minister Pinas sprak ook over toerisme in Singapore. De ambassadeur zei dat er in Singpore geen natuurlijke toeristische oorden zijn zoals in het Caraibisch gebied. Toerisme is economisch gezien geen bron van inkomsten. De bewindsman en de ambassadeur hebben het gesprek als zeer vruchtbaar ervaren en kijken uit naar een goede samenwerking.-.

4 Participanten van de Regional Workshop on Ratification, Implementation and Enforcement of the MARPOL Convention Wat is REDD+ en wat beoogt het te bereiken? Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation oftewel REDD+ staat voor het Verminderen van Uitstoot door Ontbossing en Bosbeschadiging. Het is een internationaal beleidsmechanisme dat ontwikkelingslanden financieel compenseert voor: - aantoonbare vermindering van ontbossing en bosbeschadiging - het correct uitvoeren van activiteiten zoals duurzaam bosbeheer. Suriname heeft een groot bosoppervlak, terwijl er weinig ontbossing plaatsvindt. Voor Suriname kan het financiële mechanisme van REDD+ gezien worden als een instrument voor de ontwikkeling om bestaande bossen duurzaam te gebruiken, beheren en te beschermen. In de eerste helft van 2012 werd duidelijk dat de illegale goudwinning op Brownsberg ernstiger is dat men dacht. Het bleek niet om enkele locaties te gaan, maar om tientallen locaties in het natuurreservaat. Deze situatie hield zolang stand o.a. door gebrek aan controle en toezicht. Met REDD+ als instrument ontstaat er een kans om de capaciteit op te bouwen in Suriname om zulke situaties te voorkomen en terug te dringen. Voor het correct implementeren van REDD+ moet aan verschillende technische criteria voldaan worden. Daarbij moet bijvoorbeeld een bepaling en beoordeling van het huidige landgebruik gemaakt worden, een schets van mogelijke toekomstige (economische) activiteiten en een systeem voor toezicht en controle op duurzaam bosgebruik (monitoringssysteem). Naast technische criteria zijn er ook milieu- en sociale richtlijnen voor REDD+. Deze hebben betrekking op alle aspecten in het gehele REDD+ proces. Indien Suriname REDD+ in de toekomst op de juiste manier wil implementeren, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Tijdens deze voorbereidingsfase kan Suriname met ondersteuning van de internationale REDD+ programma s haar capaciteit opbouwen om ervoor te zorgen dat er zowel nu als in de toekomst op een duurzame manier met het bos wordt omgegaan.-. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN BEKENDMAKING De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat in de periode 29 oktober t/m 5 november 2012, de Mobiele Unit van de afdeling Identiteit in het district Wanica zal zijn voor het maken van identiteitskaarten en wel op de navolgende lokaties: - Bureau voor Burgerzaken Lelydorp aan het Kofi Djompoplein. Op maandag 29 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Indira Gandhiweg aan de Indira Gandhiweg no 557. Op dinsdag 30 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Domburg aan de Sir Winston Churchillweg no 783. Op woensdag 31 oktober 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Houttuin aan Pelthoporumlaan no. 18. Op donderdag 1 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Koewarasan aan de Wayamoeweg no.106. Op vrijdag 2 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Santodorp aan de Nieuw Weergevondenweg no 349. Op maandag 5 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. Gelieve met het navolgende rekening te houden. 1. Deze oproep is bestemd voor ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit 2. Voor de eerste aanmaak van uw IDkaart gelieve mede te nemen een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. 3. Indien Uw IDkaart is vervallen gelieve mede te nemen: een uittreksel uit het Bevolkingsregister en de vervallen IDkaart. 4. Indien u uw IDkaart hebt verloren gelieve mede te nemen: - een verklaring van verlies van uw IDkaart, afgegeven door de Distrikts- Commissaris van uw distrikt of een verklaring van de politie ingeval van diefstal; - een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje; een stortingsbewijs van srd 10,- gestort bij de kassa van uw bureau voor burgerzaken - een ander legitimatiebewijs t.w. het geldige paspoort of het rijbewijs of bij gebreke daarvan een ander legitimatiebewijs waarop uw foto staat. In geval geen van eerdergenoemde bewijzen kunnen worden overgelegd dient een persoon garant te staan voor uw identiteit. Die persoon moet in het bezit zijn van een geldige IDkaart en ingezetene zijn van Suriname. 5. Bij wijziging van persoonsgegevens op uw IDkaart gelieve mede te nemen de IDkaart, een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. Paramaribo, 22 oktober 2012 De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, J. S. Saharie Voor meer info.afd. Voorlichting CBB Tel of toest. 241 / 247 Suriname gastland regionale workshop MARPOL Conventie De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) viel onlangs de eer te beurt om een regionale workshop voor het ratificeren, het implementeren en de handhaving van de MARPOL Conventie van 1988, te hosten. Dit gebeurde op initiatief van de International Maritime Organisatie (IMO), de United Nations Environment Programme (UNEP CAR/RCU) en de Regional Marine Pollution Emergency Information Training Centre (RAC/ Rempeitic-Caribe). MARPOL is een Internationaal Verdrag ter voorkoming van Vervuiling door Schepen. Suriname heeft het bijbehorende protocol van 1978 (MAR- POL 73/78) bij Wet van 24 oktober 1988 geratificeerd. Aan de workshop die in Hotel Torarica werd gehouden, deden elf Caribische landen mee. Zeven personeelsleden van de MAS hebben hieraan deelgenomen. De directeur van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), Thelma Douglas Pinas, deed de opening. In haar toespraak gaf de directeur aan dat het heel goed gesteld is met de speciale afgebakende zone in de Caribische Zee. Hierdoor kan er geen vuil meer zomaar in zee worden gedumpt. De haven receptiefaciliteiten echter, spelen hierin een belangrijke rol, want zij ontvangen het vuil van de schepen om het op een milieuvriendelijke wijze te verwerken. De minister van TCT zal zijn volledige ondersteuning geven om de finalisering en afkondiging van de Wet Marine Vervuiling, door De Nationale Assemblee goedgekeurd te krijgen. MAS directeur Michel Amafo zei dat Suriname vol gaarne de workshop heeft gefaciliteerd. Dit niet alleen vanwege haar actieve rol als bestuurslid van de organisatie, maar ook vanwege de behoefte om de natuur en het milieu en in het bijzonder de zee te beschermen tegen vervuiling. De functionarissen werd geleerd hoe het verdrag te implementeren. Wederzijdse ervaring zal ook worden gedeeld. Men kan dan van elkaar leren, waardoor Malaria is een ziekte die veroorzaakt wordt door de parasiet plasmodium. Deze parasiet komt het menselijk lichaam binnen door een steek van een geïnfecteerde, vrouwelijke malariamuskiet. De bestrijding van malaria in Suriname heeft grote successen gehad met de invoering van het malaria bestrijdingsprogramma. Door de behaalde successen heeft de Pan American Health Organization (PAHO) aan Suriname de titel malaria champion van de Amerika s toegekend. De dorpen in het binnenland waar malaria voorkwam, zijn inmiddels vrijwel geheel vrij van malaria. Alleen op de goudvelden komt malaria nog regelmatig voor. De bestrijding van malaria is MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN het netwerk wordt versterkt. Tijdens workshop werden deelnemers toegerust met de nodige kennis en inzicht betreffende de ratificatie, invoering en naleving van MARPOL 73/78. Verder werd er ook bijzondere aandacht geschonken aan de port reception facilities die in het kader van de Special Area status van de Wider Caribbean Area conform MARPOL Annex V, vereist zijn. Alle deelnemers hebben een evaluatieformulier moeten invullen. Dit, omdat zij na de workshop twee maanden de tijd hebben om aan te Stand van zaken Malaria in Suriname Elk jaar krijgen miljoenen mensen in verschillende landen malaria en een deel hiervan overlijdt aan deze ziekte. Suriname was vóór de invoering van het vijfjarige malaria bestrijdingsprogramma in 2005, een land waar het risico om malaria te krijgen heel hoog was. Ondertussen is malaria in Suriname bijna uitgeroeid. nu vooral gericht op de goudvelden. Er zijn malaria centra op de goudvelden en gouddelvers, die vooral van Braziliaanse afkomst zijn, krijgen ook voorlichting in het Portugees. De goudzoekers krijgen gratis klamboes. Daarnaast is er monitoring van gevallen van malaria in de dorpen in het binnenland. Er kan gezegd worden dat aanpak van malaria op de goudvelden vruchten afwerpt, door samen te werken met de goudzoekers. Suriname is dus op weg naar de eliminatie van malaria.-. De komende weken zal de Mobiele Unit van de afdeling ID-kaarten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) de volgende plaatsen aandoen: Datum District Bureau voor Tijd Burgerzaken 02 november 2012 Wanica BvB Koewarasan uur tot uur 05 november 2012 Wanica BvB Santodorp uur tot uur 06 november 2012 Coronie BvB Friendship uur tot uur 07 november 2012 Nickerie BvB Wageningen uur tot uur 08 november 2012 Nickerie BvB Groot Henar uur tot uur 09 november 2012 Nickerie BvB Paradise uur tot uur 10 november 2012 Nickerie BvB Corantijnpolder uur tot uur 11 november 2012 Nickerie BvB Nieuw Nickerie uur tot uur 20 november 2012 Marowijne BvB Albina uur tot uur 21 november 2012 Marowijne BvB Moengo uur tot uur geven wat ze met de opgedane kennis hebben gedaan in hun land en wat de uitkomst daarvan is. Voor de Surinaamse overheid is er ook werk aan de winkel. Met name voor wat betreft wet- en regelgeving op dit gebied.-. MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN BEKENDMAKING De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat in de periode 6 t/m 11 november 2012, de Mobiele Unit van de afdeling Identiteit in de districten Coronie en Nickerie zal zijn voor het maken van identiteitskaarten en wel op de navolgende lokaties: - Bureau voor Burgerzaken Friendship Coronie aan Geraniumstraat op dinsdag 6 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. - Bureau voor Burgerzaken Wageningen aan het Plein 1951 op woensdag 7 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. Bureau voor Burgerzaken Groot Henar in het Groot Henarpolder op donderdag 8 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. Bureau voor Burgerzaken Paradise aan de Fredericiweg op vrijdag 9 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. Bureau voor Burgerzaken Corantijnpolder te Corantijnpolder serie 13 op zaterdag 10 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. Bureau voor Burgerzaken Nieuw Nickerie aan de Kaolanstraat no 6 op zondag 11 november 2012 van u v.m. tot 6.00 u n.m. Gelieve met het navolgende rekening te houden. 1. Deze oproep is bestemd voor ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit 2. Voor de eerste aanmaak van uw IDkaart gelieve mede te nemen een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. 3. Indien Uw IDkaart is vervallen gelieve mede te nemen: een uittreksel uit het Bevolkingsregister en de vervallen IDkaart. 4. Indien u uw IDkaart hebt verloren gelieve mede te nemen: - een verklaring van verlies van uw IDkaart, afgegeven door de Distrikts- Commissaris van uw distrikt of een verklaring van de politie ingeval van diefstal; - een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje; een stortingsbewijs van srd 10,- gestort bij de kassa van uw bureau voor burgerzaken - een ander legitimatiebewijs t.w. het geldige paspoort of het rijbewijs of bij gebreke daarvan een ander legitimatiebewijs waarop uw foto staat. In geval geen van eerdergenoemde bewijzen kunnen worden overgelegd dient een persoon garant te staan voor uw identiteit. Die persoon moet in het bezit zijn van een geldige IDkaart en ingezetene zijn van Suriname. 5. Bij wijziging van persoonsgegevens op uw IDkaart gelieve mede te nemen de IDkaart, een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. Paramaribo, 29 oktober 2012 De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, J. S. Saharie Voor meer info.afd. Voorlichting CBB Tel of toest. 241 / 247

5 Bijdrage Sozavo in acute noodsituaties Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting verschaft behalve financiële bijstand (FB) en vrije geneeskundige hulp (GH) ook bijdragen in acute noodsituaties. Voor noodsituaties in het bijzonder bij overlijden, brand, natuurrampen kan dus bijstand worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor CT/ MRI-scan onderzoek, aankoop medicamenten, aanschaf prothese en kosten van vliegtickets bij medische uitzending naar het buitenland (ARMULOV). Door noodsituaties die de laatste tijd steeds vaker voorkomen, stapt er bijna elke dag wel een burger het ministerie binnen voor hulp. In het verleden sprak men over s Lands Loterij Fonds (LLF), maar nu is er sprake van acute noodgevallen. De aanvraag voor LLF gevallen wordt opgenomen op de wijkkantoren en bij de Dienst Algemeen Maatschappelijke Zorg (AMZ). Aan de hand van verstrekte gegevens wordt na huisbezoek een sociaal-financieel rapport opgemaakt door een sociaalwerker. Dit rapport wordt vervolgens voor advies doorgeleid naar het Hoofd van Dienst. De AMZ neemt dagelijks aanvragen om steun van personen in nood in behandeling. Iedere Surinamer mag bij acute noodsituaties een aanvraag doen. Daarbij moeten enkele relevante bescheiden worden overgelegd. MINISTERIE VAN Financien SOLLICITATIE-OPROEP De Belastingdienst is een overheidsorgaan dat rechtstreeks valt onder het Ministerie van Financiën en heeft onder meer tot taak belastingmiddelen voor de Overheid te genereren ter financiering van overheidsuitgaven. Zulks geschiedt middels directe en indirecte belastingen. Eén van de organisaties die voor de heffing, inning en controle van indirecte belastingen zorg draagt is de Douane. Vanwege een tekort aan medewerkers bij de Douane is er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor 20 douaneambtenaren als aspirant-commies. De functie omschrijving houdt o.m. in: controle en toezicht op diverse werkzaamheden, zoals: lossen, inladen, opslaan en wegvoeren van goederen; visitatie van handels- en passagiersgoederen en zonodig van personen; controle en afhandeling van documenten betrekking hebbende op de in-, uit- en doorvoer van goederen; controle op de naleving van andere fiscale en niet-fiscale douanetaken; opsporingstaken bij overtreding van de opium- en fiscale wetten; heffing en inning van invoerrechten, accijnzen, omzetbelasting en andere indirecte belastingen. De functievereisten zijn: In het bezit zijn van een HAVO/VWO/IMEAO diploma of daaraan gelijkgesteld; leeftijd tussen de 18 en 25 jaar; minimale lichaamslengte mannen 1.65m. en vrouwen 1.60m.; vaardigheid in Microsoft Word; in teamverband kunnen werken; de Surinaamse nationaliteit bezitten. Geboden wordt: voorzieningen volgens de geldende overheidsregeling; een prettige werkkring en goede carriëremogelijkheden. Alle sollicitanten moeten bereid zijn zich te onderwerpen aan: 1. een vergelijkend examen; 2. een sollicitatiegesprek; 3. een psychologische test; 4. een antecedentenonderzoek; 5. een medische keuring. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u uw sollicitatiebrief richten aan de Directeur der Belastingen, de heer mr. C.A. van Dijk, mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7, Paramaribo. Uw brief dient uiterlijk 8 november a.s. in ons bezit te zijn, onder toevoeging van: a. een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister; b. een kopie aanvraag goedgedrag van de politie; c. twee recente pasfoto s; d. fotokopieën van diploma s en cijferlijsten. De Directeur der Belastingen, mr. C.A. van Dijk Bij een sterfgeval, bijvoorbeeld, moeten bewijsstukken van de gemaakte begrafeniskosten worden overgelegd, naast andere stukken: - waaruit blijkt dat de aanvrager een bloedverwant is. - het bewijs van overlijden; - ID-kaart van de aanvrager en kopie daarvan van de overledene; - kopie Geneeskundige Hulpkaart kaart of SZF kaart; - kopie van het Familieboek van de overledene. Informatie van/over de aanvrager - offerte van een begrafenisonderneming. - eigen bijdrage opvragen en vastleggen in het Sociaal Financieel Rapport (SFR). Bij gevallen van brand, moeten onderstaande bescheiden worden overgelegd: - kopie ID-kaart - kopie Familieboek - bewijs van aangifte bij de Politie of de Brandweer. - bankgironummer van de aanvrager. Bij Natuurrampen (rukwinden, overstromingen e.d.) moet men overleggen: - verklaring of bewijs dat de calamiteit zich inderdaad heeft voorgedaan afgegeven door de DC van de bewuste plaats. - kopie ID- kaart - kopie GH- kaart / SZFkaart - kopie Familieboek - loonslip/ werkgeversverklaring (bij werkende) Relevante bescheiden, over te leggen bij een aanvraag voor CT / MRI scan: - kopie verwijsbrief / formulier van de specialist voor CT-scan / MRI - kopie ID-kaart van de aanvrager. - kopie GH-kaart en eventueel FB handkaart - kopie Familieboekje De eigen bijdrage wordt opgenomen in de rapportage Bij reeds betaalde kosten, waarvoor de aanvrager schulden heeft gemaakt, c.q. leningen heeft moeten aangaan: a. Originele betaalde kwitantie b. Kopie ID Kaart van de schuldeiser c. Kopie bank dagafschrift van de schuldeiser Bij aanschaf medicamenten buiten de nationale geneeskundige klapper moet men overleggen - kopie recept - offerte van de Apotheek, Bekendmaking Dienst Watervoorziening De Dienst Water Voorziening is op 18 september jl. gestart met haar waterdistributie in het distrikt Commewijne. De dienst zal zich verder uitbreiden naar het district Saramacca. Ook hier gelden de volgende aandachts punten: - De levering van goed drinkwater zal geschieden van 8.00u t/m 17.00u - Elke watertruck zal beschikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag - De levering van het water geschiedt ook hier GRATIS tot een nader te bepalen datum. Wij doen vanaf heden uw buurt wekelijks aan en wel in de navolgende gebieden: Dagen Lokaties Maandag Jarikaba wooncentrum, Falweg, Creolaweg Dinsdag Tijgerkreek en zijwegen Woensdag Gangarampandayweg Donderdag Wayamboweg en Pomona Vrijdag Catharina Sophiastraat, Nishaanproject en Boskamp Wij hopen hierbij de nood zoveel als mogelijk te verlichten en blijven streven naar een goede en efficiente dienstverlening. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Namens deze, Hoofd Dienst Watervoorziening Dhr. Marlon Oosterling met daarop duidelijk naam en voornaam van de cliënt en SRD girorekeningnummer. - kopie SZF of GH kaart. - kopie FB handkaart Indien werkzaam, kopie loonslip of werkgeversverklaring. De eigen bijdrage wordt opgenomen in de rapportage. Bij reeds betaalde kosten voor de CT-scan als hier boven vermeld, moeten ook worden overgelegd: - kopie ID- kaart van de cliënt - kopie Familieboekje Bij Aanvraag Prothese moet men overleggen: - De nota of offerte (eerst naar SZF voor een bijdrage in het kader van ARMULOV regeling), - SRD girorekening nummer van de instrumentenmakerorigineel (nota overleggen van SZF wat betreft de eigen bijdrage) Verder alle stukken opvragen en overleggen als bij aanvraag medicamenten. Bij ARMULOV/ Ticket aanvraag moet men overleggen 1.Cliënt eerst verwijzen met de origineel SZF verklaring naar SLM reisbureau voor een offerte 2. Kopie paspoort 3. Kopie paspoort van begeleider, als daar sprake van is 4. Kopie GH of SZF kaart 5. Kopie FB handkaart bij FB trekkers 6. Kopie Familieboekje 7. Kopie ID-Kaart 8. Loonslip of Werkgeversverklaring Nadat de aanvrager alle vereiste documenten heeft ingediend, wordt proces van behandeling van de aanvraag in gang gezet. Procesbeschrijving Het Hoofd AMZ voorziet het verzoek van advies en geleidt dat door naar de O.D/ A.M.Z ter goedkeuring. Na goedkeuring OD/AMZ komt het Sociaal Financieel Rapport (SFR) terug naar de Dienst AMZ. De dienst AMZ verwerkt de gegevens in het daarvoor bestemd cahier, onder vermelding van de toegekende bijdrage van het ministerie. Vervolgens wordt het dossier voor verdere afhandeling door tussenkomst van de Onderdirecteur Administratieve Diensten (ODAD) aan het Hoofd Financiële Zaken aangeboden. Deze laat de onderliggende stukken verifiëren en alles goed is bevonden, wordt een bestelbon opgemaakt, gevolgd door een Reçu/ontvangstbewijs. De dienst Centrale Kredietbewaking (CKB) zal de goedgekeurde tegemoetkoming /bijdrage van het ministerie overmaken naar de bankrekening t.n.v. de begunstigde, of bij een prothese naar de bankrekening van de instrumentenmaker (Revalidatiecentrum), opticien of apotheek. De cliënt/aanvrager ontvangt de bijdrage niet in contanten, doch slechts het reçu als betalingsbewijs. Voor medische uitzending naar het buitenland in het kader van ARMULOV wordt het verzoek bij de Dienst AMZ opgenomen en met het advies van het hoofd AMZ aangeboden aan de Onderdirecteur AMZ voor verdere afhandeling. Deze geeft tevens haar advies en geleidt het door naar het SZF. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Hoofd AMZ Telefoon: BEKENDMAKING Beenprothese MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE Het Ministerie van Justitie en Politie is op zoek naar een Surinaamse counterpart voor een trainers training begeleiden van daders van huiselijk geweld. De training zal verzorgd worden door deskundigen uit het Caraibische gebied, die ervaring hebben met dader begeleidingsprogramma s. Het doel van deze training is capaciteitsversterking van de maatschappelijk werkers van de hoofdafdeling Delinquentenzorg en enkele Penitentiaire ambtenaren in het professioneel begeleiden van plegers van huiselijk geweld. De opgedane kennis en vaardigheden zullen vervolgens overgedragen worden aan andere functionarissen van het ministerie. Belangstellenden kunnen een terms of reference afhalen vanaf 15 oktober 2012 tot en met 02 november 2012 tussen 9.00 uur v.m. tot uur n.m op het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid van het ministerie van Justitie en Politie aan de Mirandastraat no.10. Offertes kunnen tot uiterlijk 16 november 2012 om n.m worden ingediend op het Bureau Vrouwenen Kinderbeleid aan de Mirandastraat no.10, ten name van de waarnemend Directeur van Justitie en Politie, Mw. mr. I. Huijzen-Sedney. De offerte dient in drievoud en conform de in de Terms of Reference vermelde voorwaarden te geschieden. De aanbieding met de meest gunstige prijs/ kwaliteitsverhouding kan voor gunning in aanmerking komen. Paramaribo, 9 oktober 2012 De wnd.directeur van Justitie en Politie, Mw. mr. I. Huijzen- Sedney

6 De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Niet alleen de scholieren moeten op rampen voorbereid worden, maar de hele samenleving moet erop voorbereid worden dat er geen grond meer is om uit te geven aan elke burger die daar recht op heeft. Niet waar Sofie? En dat is toch een ramp Sofie? Een ramp die wij over onszelf hebben gebracht, want er is genoeg voor de behoeften van allen maar niet genoeg voor de hebzucht van een enkele. Korps Penitentiaire Ambtenaren wint prijzen op Aruba De Surinaamse delegatie in Aruba. Sofie: Dat heb je goed ingezien en nog beter gezegd Filo, want als men ooit te weten komt hoe de gronden in ons land zijn uitgegeven breekt er een burgeroorlog uit. Daarom is het zo n ondoorzichtig ding waarvan wij mogen aannemen dat het nooit transparant zal worden. De waarheid zal de rust en orde voor altijd verstoren en dus is het beter om met de leugen te leven hoe families zich met eerlijk en hard werken hebben opgebouwd tot machtige dinastiën. Filo: Daarom is het goed dat die industrieparken er komen, dan kunnen tenminste nog enkelen die het niet hebben opgegeven de krachten bundelen en de ruimte krijgen om te produceren zodat het voorbeeld blijft bestaan. Tot nu toe hebben wij slechts grootgrondbezittersparken gecreëerd en winkelparken gemaakt van onze mooie hoofdstad. De raceparken, eigenlijk de racebanen die tussen de winkelparken lopen, blijven slachtoffers opeisen. Sofie: Toch zijn er ook pluspunten in onze struggle om ons land leefbaarder te maken, want het malariasucces, althans de succesvolle aanpak van malaria in ons land heeft overal in de wereld waar deze plaag bekend is, de aandacht getrokken. Wij kunnen bij wijze van spreken succesvolle malariabestrijding exporteren. Zelfs zonder hi-tech want het is een kwestie van houden aan enkele fundamentele regels en gebruik van eenvoudige zaken zoals muskietennetten die in bestrijdingsmiddel zijn gedrenkt en medicatie. Filo: En toch blijven wij wereldwijd met de kraan open dweilen, want terwijl wij er nauwlettend op toe zien dat wij onze havens niet vervuilen met afval en olieproducten, zijn het de grote schepen die het leven in die havens vernietigen door water uit andere havens en dus met andere organismen te lozen en weer water van deze haven innemen om die weer in een andere haven te lozen. Sofie: Als wij net zo onzorgvuldig met ons bos omspringen zullen wij een onbetaalbare rekening gepresenteerd krijgen want de bossen zijn de longen van de wereld. Zonder de bossen geen zuurstof, zonder zuurstof geen leven op aarde, geen leven op aarde, ik moet er niet aan denken, Filo. Het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) is bij de viering van de Bewaardersweek in de prijzen gevallen bij zaalvoetbal en schieten op het eiland Aruba. Het KPA eindigde respectievelijk op de eerste en de derde plaats. De Bewaardersweek is een jaarlijks terugkerend evenement voor het gevangenispersoneel van de Nederlands sprekende (ei)landen van het Caribisch gebied. Het werk in de gevangenis wordt als zeer stressvol of een slijtend beroep ervaren. Daarom is in 1992 besloten meer aandacht te besteden aan het gevangenispersoneel. Een week lang worden activiteiten voor deze groep werkers georganiseerd met als doel te ontstressen en kennis over het gevangeniswezen met elkaar te delen. Suriname participeert sinds 2006 in deze spelen. In 2009 was Suriname voor het eerst organiserend land. Dit jaar heeft het KPA met een delegatie van 24 personen deelgenomen aan de spelen op Aruba. Er zijn verschillende takken van sport beoefend. De sportonderdelen schieten, volleybal en zaalvoetbal hadden een wedstrijdkarakter. Bij de spelen zonder wedstrijdkarakter was er ook een spannende partij Mens erger je niet. De deelnemende landen aan de Bewaardersweek waren Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten. De openingsavond had een cultureel tintje en de deelnemers verschenen in hun culturele klederdracht. Er was een sightseeing tour op het eiland en een rondleiding in de gevangenis. Tijdens deze rondleiding is een demonstratie gegeven door de K-9 Unit. Dat zijn honden die specifiek getraind zijn om bijvoorbeeld drugs en cellulairs te achterhalen. Deze honden worden ook ingezet bij eventuele calamiteiten in de gevangenis. Participatie Delegatieleider Joyce Pane Alfaisie vindt het zeer belangrijk dat Suriname aan deze viering deelneemt. Je leert hoe er gewerkt wordt binnen het gevangeniswezen op de verschillende eilanden. En waar nodig kan je dan bepaalde zaken toepassen in jouw land, legt ze uit. Een van de zaken die zeker mijn aandacht heeft getrokken is de manier waarop men omgaat met gedetineerden die een psychische stoornis hebben. Er zijn daarvoor speciaal opgeleide teams van Penitentiaire Ambtenaren en een afdeling die helemaal afgezonderd is van de rest. Deze afdeling wordt Forensische Begeleidingsafdeling (FOBA) genoemd. Hun medische afdeling is zeer professioneel opgezet en zeer goed voorzien zowel van medicamenten als apparatuur. De voorbereidingen zijn getroffen door de Commissie viering Bewaardersweek Suriname. De zaalvoetballers van het Korps Penitentiaire Ambtenaren eindigden op de 1ste plaats. MINISTERIE VAN Defensie Op het Ministerie van Defensie bestaat er op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor een: Apotheker De onderdirecteur Delinquentenzorg, Paulus Pinas, reisde als adviseur mee. Hij heeft de commissie van 2006 tot en met 2009 geleid. De Bewaardersweek is dit jaar van 8 tot en met 14 oktober gehouden. Volgend jaar is Suriname het gastland. Vereisten: - Bevoegd zijn tot het uitoefenen van de Artsenijbereidkunst in Suriname - Tenminste 1 (een) jaar in een soortgelijke functie te hebben gediend. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Oproep bestemd voor ambtenaren De Dienst der Ardbeidsbemiddeling is een werkarm van het Ministerie van ATM, die o.a. belast is met het maken van een koppeling tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid. De dienst heeft momenteel op de sectie Directe Bemiddeling, plaatsingsmogelijkheid voor 4 (vier) senior bemiddelingsconsulenten. Hoofdtaken: - Registreren van werkzoekenden; - Vacatures werven bij bedrijven. - Registreren van vacatures; - Bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden; - Intakegesprekken voeren met de werkzoekenden; - Verrichten van pre-selectie van kandidaten voor functievervulling; - Zorgdragen voor de begeleiding van geregistreerde werkzoekenden; - Administratief afwerken van gegevens van werkzoekenden en vacatures; - Zorgdragen voor het up to date houden van het werkbestand; Functievereisten: - Minimaal MBO opleiding - Kennis van MS Office software programma s - Minimaal 2 jaar werkervaring Overige vereisten: - Bereid zijn om te participeren aan activiteiten buiten de reguliere werktijd - Stressbestendig zijn - Flexibele werkhouding - Klantvriendelijk zijn Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief en Curriculum Vitae richten aan de directeur van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, dhr. mr. S. Relyveld. Wagenwegstraat 20b Let wel: Deze oproep is uitsluitend bestemd voor personen die reeds in overheidsdienst zijn. Avondtrainingen: 1. Organisatie & Management (MBO niveau) Srd 175, - (de hele training) 2. Basis Koeltechniek Srd 921,25 (de hele training) 3. Gevorderde Koe ltechniek Srd (de hele training) 4. Gevorderde Electronica Srd 670, - (de hele training) 5. Electro Huisinstallatie Srd 670, - (de hele training) 6. Lassen Srd (de hele training) 7. Kraamverzorgende Srd 200,- (per maand) 8. Computer Hardware Srd 603, - ( de hele training) 9. Textiele Werkvormen Srd 300,- (de hele training) 10. Kr achtinstallatie Srd 1507,50 (de hele training) 11. Kapper Srd 250, - ( per maand) 12. Mani Pedicure Srd 150, - ( per maand) 13. Ass. Schoonheidspecialist Srd 250, - ( per maand) 14. Gawasa Srd 586,25 (de hele training) 15. Ass. Crecheleidster Srd 250, - ( per maand) 16. VCA (Basis Veiligheid / Veiligheid Checklis t Aanemers ) Srd 150, -(de hele training) - Tak Motoren reparatie S rd 250, - (de hele training) 17. Twee Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Dagtrainingen: Vereisten voor de dagtrainingen: - Een geboorte uittreksel 1. Machinale Houtbewerking 2. Machine Bankwerken - 3 pasfoto s 3. Stratenmaken - Kopieën van schoolbescheiden 4. Schilderen (originele stukken overleggen) - Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Vereisten voor de avondtrainingen: - Een geboorte uittreksel - Kopieën van schoolbescheiden(originele stukken overleggen) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 07.30u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: Apothekersassistent Vereisten: - MBO-niveau Apothekersassistent - Tenminste 1 (een) jaar in een soortgelijke functie te hebben gediend. Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om van 18 oktober tot en met 22 november 2012 een sollicitatiebrief met bijbehorende curriculum vitae op te sturen naar het secretariaat van de directeur van Defensie aan de Kwattaweg no. 29. De directeur van Defensie, Mr. J. Achong, MPA MINISTERIE VAN Defensie Het Ministerie van Defensie biedt de mogelijkheid aan Surinaamse staatsburgers om een officiersopleiding te volgen bij onderstaande militaire instituten: Instituut: Academia Militar Agulhas Negras (AMAN) in Brazilië Studieduur vijf jaar Vereisten: - In het bezit zijn van een VWO-diploma - Leeftijd jaar Instituut: USA Army Maneuver Centre of Excellence (Officer Candidate School) Studieduur vijf jaar Vereisten: - Afgeronde Universitaire opleiding, HBOopleiding of daaraan gelijkgesteld - Leeftijd jaar Meld je aan van 20 oktober tot 16 november 2012 op de afdeling Vorming en Opleiding op het Ministerie van Defensie aan de Kwattaweg no. 29 van 08.00u 14.00u of bel voor meer informatie op het telefoonnummer / De directeur van Defensie, Mr. J. Achong, MPA

7 Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,75 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,25 All Purpose Flour 1 kg SRD 2,75 Ocean Foods SRD 4, gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,30 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3, gr ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,30 PAP Voor meer info: Bel op / tst / 1050 Havermout Hahne 500 gr SRD 2,90 groene erwten SRD 3,70 1 kg Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 Mededeling Dienst Watervoorziening (DWV) Na meer dan een maand water leveren aan de districten Commeweijne en Saramacca heeft het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen besloten enkele zaken wat duidelijker te maken. Het watervoorzieningsproject wordt uitgevoerd in opdracht van de regering van Suriname. De normale procedure van watervoorziening is dat men eerst op het kantoor van DWV aan de Watermolenstraat no.13 de nodige betalingen doet en dan rustig naar huis terugkeert om op levering te wachten. De kassabon, het betalingsbewijs, wordt door DWVopgestuurd naar het desbetreffend station in de woonplaats van degene die heeft betaald, waarna het station het water tot aan huis levert. BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,40 Camay SRD 2, gr SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Corcovado 900 ml SRD 6,00 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,20 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,05 Vanwege de aanhoudende droogte werd de vraag naar water groter en DWV besloot water GRATIS aan elke huishouding te leveren die, let wel, nog niet op het waterleidingnet is aangesloten. De voorziening van drinkwater is in oktober gestart in het district Commewijne en daarna in Saramacca. BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 3,93 POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11,20 Green SRD 4,00 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Colgate SRD 6, gr 130 gr Mourne Maid 500 gr SRD 10,00 Tuinderstrots 840 gr SRD 4,25 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 Interfood SRD 4,20 PINDAKAAS 720 gr Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Excellence 340 gr SRD 4,95 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Radiante SRD 7,65 Wippy SRD 6,85 JAM Primo SRD 3,50 Rich SRD 1, gr 340 gr 450 gr 20 x 4 gr Belangrijke mededelingen: Het is gebleken dat ondanks de intensieve voorziening door watertrucks vele huishouden toch nog water ontberen. Dit kan gebeuren omdat op het moment dat de watertruck zich in uw buurt bevond u niet thuis was om aan te geven waar uw opslagtanks staan. In voorkomende gevallen kunt u altijd nog bellen naar de informatiecentra ondergebracht op het districts-commissariaat in uw district of het hoofdkantoor. In het vakje onderaan dit bericht zijn de nummers vermeld. Indien de watertruck zich in uw buurt bevindt en u op dat moment wel genoeg drinkwater hebt... geen nood. Geef dan alvast door dat u de volgende keer wel levering wenst. Het personeel brengt de huishoudens in kaart en levert de volgende keer dan automatisch water...ook al bent u niet aanwezig. Het personeel op de watertrucks is te herkennen aan hun blauw T-shirt waarop het logo van de Dienst Watervoorziening is gedrukt. Let u daarop! Het is gebleken dat derden het water doorverkopen. Als die worden betrapt zullen sancties niet uitblijven. Degenen die hun water aankopen bij de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij doen dat natuurlijk op eigen risico. De Dienst Watervoorziening kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onkosten gemaakt bij aankoop bij en levering door de NV SWM. RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 28,50 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 Paloma semi 25 kg SRD 67,65 Paloma semi 10 kg SRD 31,35 Paloma consumptie 10 kg SRD 28,60 Paloma consumptie 25 kg SRD 64,35 Het streven is erop gericht zolang de droogte aanhoudt, elk huishouden van drinkwater te voorzien. U wordt tijdig gemeld wanneer de normale procedures voor het betalen van uw water weer van start gaan. Informatiecentrum Paramaribo : Informatiecentrum Commewijne : Informatiecentrum Saramacca : AFWASMIDDEL Klinol refil 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 1 oktober Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 9 november 2012 zal vervallen. La D nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 2155 PETRES, Yvonne Javastraat No VOORBURG, Henny E.Kaolanstraat No. 83 SRD. 25, JULEN, Glenn O. Parkweg No. 4 SRD. 15, GOENAI, Primdath Leiding 21 No. 18 SRD. 20, STICHTING SUPERO Wolframstraat perceel No RODRIQUEZ, Renold C. Henry Fernandesweg No. 193 SRD. 70, MAHABIER, Dhiredj Corantijnpolder Serie A No. 60 SRD. 60, MAHADEW, Chittrawatie Santosoweg No. 0 SRD. 20, Stg. MOEKMOEDSHEK SHAHANSHAH SRD. 25, BOUGUENON, Ramon E. Sir Winston Churchillweg Br SRD. 20, MOELIOREDJO, Rinia Dj. Nieuwe Domineestraat No. 8 SRD. 20, HANOEMAN, Gopal Van Pettenpolder No. 451 SRD. 20, SUSSENBACH, Norine I. Lolastraat No. 3 SRD. 35, KODAN, Suradj Van Drimmelenpolder S-B No. 43 SRD. 25, MAHADEW, Chanderwatie Leiding 10 No. 19 SRD. 25, MAHADEW, Rabienderpersad DoekhiewegWest No. 42 SRD. 25, MAHADEW, Lalitawatie Henri Fernandesweg No. 403 SRD. 25, MAHADEW, Rabienderpersad Doekhieweg West No. 42 SRD. 25, MAHADEW, Sieuwbhagwatie Kankongweg No. 30 SRD. 25, JARBANDHAN, Kamlawatie Soekramsinghstraat No. 31 SRD. 25, HARDIEN, Rajenderkumar Groenhartstraat West No. 142 SRD. 30, BHOLASINGH, Krisnadat X weg No. 20 SRD. 20, AMATSARI, Leginem Djojospepartoweg No. 242 SRD. 35, RIJN, Christiaan Onoribolaan No. 78 SRD. 20, PAWIROWIJONO, Ronald S. Kampong Ketjilweg No. 81 SRD. 30, KARIJODIKROMO, Eddy Zwampweg No. 169 SRD CHEDI, Vikaskoemar Sidoredjoweg No. 25 SRD. 70, KASBI, Ponirin Bolletriehe No. 20 SRD. 75, KASBI, Marlene Bolletriehe No. 20B SRD. 35,-- MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,30 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 BESCHIKKINGEN, TRANSPORTEN : EYKEN, Imelda J.M. Grapefruitstraat No REDJOPAWIRO, Freddy S. Loorstraat No RODIWONGSO, Soekiem Saffierstraat No WU, Ruiyu VanSommilsdijckstraat No HERFST, Ria M. Abonestraat No RAGHOEBAR, Jaswantkoemar Putroweg No PINAS, Rachel F. Awaradam No BANG A FOE, Purnel R. Djindjamakastraat No ARRIAS, Perry H. Kromanti Kodjostraat No BRUINING, Audrey L. De Nieuwe Grondweg No KERTOPERMONO, Juan W. Gideonlaan No SPORKSLEDE, Raymond D. Maripalaan No KROMOWIDJOJO, Frederik S. Pandit Tilakdharieweg No MORMON, Sherida P. Maripalaan No GROENEWOUD, Clarence M. Ijzerhartstraat No CHAITSING, Nirmaladebie Tout Lui Fautkanaal links No VAN LEEUWAARDE, Ray C. Orionstraat No TSENG CHING LIEN, Kie L. Dinalaan No ALIMOESTAR, Kenscky A. Guaranistraat No JODIWONGSO, Monique C. Dobrustraat No JONES, Hilary E. Altagraciastraat No PLET, Orfeo J. Hortwin Cyrusstraat No ROOS, Armando J. Draibatrastraat No BRUYNE, Carol-Ann Ming Doelmanstraat No ZHANG, Bian Tweede Rijweg No ZEEFUIK, Meryll B. Jacobstraat No BAUW, Clarence W. Kashmirstraat No TJOK, Tsie Jien L. Kanastraat No RAMPERSAD, Romeo K. Van Idsingastraat No CHELIUS, Nancy P. Krapestraat No Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling BEKENDMAKING TRAININGEN IN EGYPTE De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Egypte, via de Egyptian International Centre for Agriculture, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen : No. Training Periode 1 Agricultural Services 1 april 15 juni Cotton Production & Technology 1 april 15 juni Poultry Production & Health 10 juli 25 sept Rural Development 10 juli 30 sept Fish Culture development 1 okt. 15 dec Soil and Water Management 1 okt. 15 dec Animal Production Health 1 okt. 15 dec Vereisten : Een universitaire graad binnen de agrarische sector Minstens 3 (drie) jaren werkervaring In goede gezondheid verkeren Beheersing van de Engelse-, Franse- of Spaanse taal Afhankelijk van de start datum van de trainingen dienen de applicaties 5 (vijf) maanden voor aanvang te worden ingediend. Geinteresseerden kunnen ook de volgende website bezoeken: of of Voor informatie en voor het indienen van bescheiden bent u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: Afd. Informatie & Communicatie Minov

8 NCCR vergroot weerbaarheid scholieren tegen rampen Vol enthousiasme hebben zesdeklassers van de St. Clemensschool afgelopen week informatie tot zich genomen over rampenbeheersing. De informatiedag werd georganiseerd door het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR). De leerlingen zijn door de aangereikte informatie en tips beter voorbereid op hoe te handelen bij calamiteiten of rampen. Dat is geen overbodige luxe, aangezien Suriname de laatste tijd vaker door natuurrampen wordt getroffen. De lichten in de klas gaan uit Uw Overheid... nu ook online! gov.sr www. en er is een moment van stilte. Aandachtig luisteren de leerlingen naar een presentatie over rampen in Suriname. Geheel ontspannen gaat kapitein Marcel Veldbloem van het NCCR, in op wat rampen zijn en de verschillende oorzaken en gevolgen hiervan. Door middel van foto s legt hij de leerlingen precies uit wat je moet doen of wat je niet moet doen bij de verschillende rampen. Bij het zien De leerlingen luisteren aandachtig naar kapitein Marcel Veldbloem, wanneer hij de verschillende oorzaken van rampen uitlegt. van de foto s over de recente natuurrampen raken de kinderen zo betrokken bij de gebeurtenissen, dat ze meer foto s willen zien. En voor je er erg in hebt, is de presentatie afgelopen. De leerlingen zijn er vol van en overtuigd kijken ze de kapitein aan. Wat jullie hier hebben gezien en gehoord moeten jullie onthouden en vooral doorvertellen aan je familie en vrienden. Niemand weet wanneer een ramp zich zal voordoen, maar we kunnen ons wel voorbereiden daarop, sluit kapitein Veldbloem af. Het NCCR is al geruime tijd bezig scholieren te informeren over de verschillende rampen, de gevolgen daarvan en hoe te handelen ingeval er zich calamiteiten of rampen voordoen. Schoolleiders mogen een verzoek doen aan NCCR om een informatiedag te organiseren. Voor Ismael Mac-Intosch, leerling van de St. Clemensschool, was het een leerrijke ervaring. Enthousiast vertelt hij dat het voor hem vooral van belang is te weten dat men bij brand over de grond moet rollen om het vuur te doven. Ook Gabriella Kuilbaan zegt de opgedane kennis te zullen doorvertellen aan anderen, zodat het ook hen helpt niet dood te gaan. Na de presentatie moesten de leerlingen een opstel hierover schrijven.-. NL klaar voor internationale oriëntatie wedstrijden Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : Aan deze editie werkten mee: Debora Linga, Marita Ritfeld-Asontoe, Henna Pinas, Rachel Dompig, Theodora Koulen, Mitchel Burnett, Daniella Tauwnaar, Julio Irokromo, Lindsay Goossens, Anna Lachman, Lucille Welles-Uitenwerf, Meredith Monsanto, Julia Madislam en Commissie Bewaardersweek Suriname. Corrector: Agnes Baal Suriname is helemaal voorbereid op de oriëntatie loop voor kadetten die komende maand gehouden zal worden. Dit bleek uit de zelfverzekerdheid van atleten van de Sport Eenheid Nationaal Leger (SENL) tijdens een speciale oefendag in de Memre Buku kazerne (MBK) afgelopen donderdag. De kandidaten verzamelden zich vroeg in de ochtend om zich voor te bereiden op de grote activiteit die op 11 november zal plaatsvinden. Suriname neemt voor het eerst deel aan dit sport onderdeel en heeft het ook nog aangedurfd om het organiserend land te zijn. Bij deze voor Suriname nieuwe tak van sport gaat het niet zozeer om de snelheid zoals de naam doet vermoeden, maar om het navigeren. Het is een soort speurtocht waarbij de deelnemers gewapend met kaarten en kompas de aangegeven Atleten van de Sport Eenheid Nationaal Leger (SENL) tijdens de speciale oefendag in de Memre Buku kazerne (MBK). plekken kunnen vinden. Zij kunnen hiervoor punten scoren. En uiteraard zijn degenen met hoogste aantal punten de winnaars. De oriëntatieloop voor kadetten wordt onder het toeziend oog van de militaire sportorganisatie CISM uitgevoerd en heeft een internationaal karakter. Er zullen vijf Zuid-Amerikaanse landen waaronder Suriname, Venezuela, Columbia, Trinidad en Frans- Guyana aan de wedstrijden deelnemen. De eerste atleten worden reeds op 6 november in Suriname verwacht. Op 11 november zullen de deelnemers de lange afstand loop bij Zanderij 1 afleggen. Op 12 november zal de estafette in de Cutuurtuinlaan nabij de Paramaribo Zoo gehouden worden. Mooie tak van sport Suriname zal met 12 atleten deelnemen aan de wedstrijden. Een van de deelnemers is de cursist Regillio Tauwslager. Volgens hem moet dit sport onderdeel in Suriname gepromoot worden. ik zal mij bijzonder inzetten zodat Suriname de eerste plaats behaald, zegt Tauwslager enthousiast, terwijl hij zijn kompas leest en zijn zoektocht voortzet. De voorbereidingen voor het houden van de wedstrijden in Suriname zijn reeds in 2011 begonnen. Deze hielden in dat behalve het klaarmaken van de atleten, ook gewerkt moest worden aan het opleiden van speciale kaartenmakers alsook aan het treffen van de nodige voorzieningen voor opvang van alle atleten uit het buitenland. Het is een mooie tak van sport, dus willen we ook de scholen hiervoor warm maken en ook vrouwen hiervoor interesseren vertelt kapitein Antoon Uiterloo. Weer eens een mogelijkheid om Suriname op de kaart te zetten merkt hij glimlachend op. De atleten zelf geven aan dat met zoveel voorbereiding zij met een goed gevoel de wedstrijden tegemoet gaan.-.

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO. VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Loketdienst Paramaribo

Loketdienst Paramaribo MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

Procedure Virtuele Televisie Vergunning

Procedure Virtuele Televisie Vergunning Vergunningen Virtuele Televisie Wat is Virtuele Televisie? Met Virtuele Televisie wordt bedoeld dat de vergunninghouder, de mogelijkheid heeft met een eigen identiteit via een sub kanaal van een platform

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken.

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken. 2005-02 9 februari 2005 1. Het signaal 1.1 Op 27 mei 2004 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) een verzoek om advies ontvangen over de vraag of het in opdracht

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE april 06 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 6-66 T: 797 TST 0; E:INFO@VZ.JUSPOL.SR W: www.gov.sr DOCUMENTENLIJST

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV

Tekst brief ministerie van buitenlandse zaken Suriname i.v.m. MKV Deze pagina bevat veel informatie waar u zich bij het aanvragen van een MKV / Visum aan moet houden. Onder aan de pagina staat een print button om het document af te drukken, zodat u het op uw gemak kunt

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394)

Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394) Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394) Datum: 15 november 2016 3 B 0991p Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Doelgroepen... 3 2. Rijbewijs kwijt of gestolen?... 4 3. Verklaring van Geschiktheid...

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Achtkarspelen 2015 Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

A 2017 N 12 PUBLICATIEBLAD

A 2017 N 12 PUBLICATIEBLAD A 2017 N 12 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 19 de januari 2017 ter uitvoering van artikel 9, zesde lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Regeling

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE Gemeentehuis Afdeling Dienstverlening Karel de Grotestraat 30 Telefoonnummer: 0343-595595 3962 CL Wijk bij Duurstede Algemeen tel.nr.: 0343-595595 IBANrekeningnummer: NL72INGB0003377913

Nadere informatie

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588.

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. PRIVACYREGLEMENT Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Edith

Nadere informatie

Het Minamata Verdrag:

Het Minamata Verdrag: Het Minamata Verdrag: Internationale ontwikkelingen voor het minimaliseren en voorkomen van kwikgebruik Farzia Hausil, NIMOS Datum: 14 maart 2013 Inhoud Key findings van het rapport UNEP Global Mercury

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid

Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Verhuurvoorwaarden Kronenburg Geluid Wat u moet weten vooraf Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor de verhuurdatum te worden gemaakt Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld zijn afhaalprijzen

Nadere informatie

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Blauwdruk. van richtlijnen en regels. voor. transparante toewijzingsprocessen. voor het huisvestingsbeleid

Blauwdruk. van richtlijnen en regels. voor. transparante toewijzingsprocessen. voor het huisvestingsbeleid Blauwdruk van richtlijnen en regels voor transparante toewijzingsprocessen voor het huisvestingsbeleid Managementteam Huisvesting, September 2011 Page 1 1. Inleiding De Regering Bouterse-Ameerali is voornemens

Nadere informatie

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open.

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling? Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur open. Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen? Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling Vraag: Ik kan het formulier

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs \ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 2 5Wet Onderwijsnummer Er is een nieuwe wet, de Wet Onderwijsnummer.

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken.

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken. 2005-01 Utrecht, 9 februari 2005 1. Het signaal 1.1 Op 27 mei 2004 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) een verzoek om advies ontvangen over de vraag of het

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

aanvraagformulier garage/parkeerplaats

aanvraagformulier garage/parkeerplaats aanvraagformulier garage/parkeerplaats De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum

Nadere informatie

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Openbare vergadering Huishoudelijke vergadering Openbare Commissie vergadering Commissie vergadering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies

Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 Algemene Voorwaarden/Gedragscode Budgetbeheer VH Budget Advies 1. Algemene Bepalingen Definities:

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 5 september 2002, houdende vaststelling van regelingen inzake de identificatieplicht van dienstverleners (Wet Identificatieplicht Dienstverleners) (S.B. 2002 no. 66). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS

PRIVACYREGLEMENT PERSOONSGEGEVENS 1. DOEL VAN DIT REGLEMENT In dit reglement wordt omschreven op welke wijze Op/maat en Werkpartner West-Friesland B.V. de persoonsgegevens van al de werknemers en cliënten behandelen, met in achtneming

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME

HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME De hidig huidige sitati situatie PARAMARIBO, NOVEMBER 2009 IR. A. K. SINGH-TJON A LOI AUDREY SINGH-TJON A LOI VERBONDEN AAN DE RICHTING MILIEUWETENSCHAPPEN VAN ADEKUS 1

Nadere informatie

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica

Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Presentatie onderdirecteur Handel, Mw. Mr. H. Djosetiko voor de ASFA workshop op 20 oktober 2004. Lokatie: Ballroom Hotel Torarica Voorzitter ASFA, dagvoorzitter Etc, Dames en heren,.. Goedemorgen, Met

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

NIMOS en Milieustatistieken. Ir. D.Busropan NIMOS

NIMOS en Milieustatistieken. Ir. D.Busropan NIMOS NIMOS en Milieustatistieken Ir. D.Busropan NIMOS Introductie NIMOS Milieubeleid Milieubeleid Internationaal Milieubeleid Nationaal NIMOS en het Milieubeleid Milieustatistieken NIMOS Inhoud Office of Environmental

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

aanvraagformulier huurwoning

aanvraagformulier huurwoning aanvraagformulier huurwoning De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2016

Geldend per 1 januari 2016 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU Proces-verbaal van de zitting van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ter voorziening in de vacatures in De Nationale Assemblee volgens artikel 5 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers

Nadere informatie

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Verzekeringsadviseur Relatienummer: Kenmerk relatie Branchecode / polisnummer: Nummer inschrijvingsbewijs:

Nadere informatie