Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011"

Transcriptie

1 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers J. Bosch, MA en drs. G. Eijkhout Verantwoording & Analyse

2 GEMEENTE BEST Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 VERANTWOORDING EN ANALYSE Auteurs: J. Bosch, MA Drs. G. Eijkhout Mei 2012 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Postbus AA Groesbeek Tel.: Website: Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 1

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET Aanleiding van het onderzoek Onderzoeksvragen Onderzoeksgroepen Gegevensverzameling Gegevensverwerking en analyse... 6 HOOFDSTUK 2 RESPONS... 7 HOOFDSTUK 3 ANALYSE DATA Resultaten onderzoek onder besturen van vrijwilligersorganisaties Over de eigen organisatie Financiële situatie Contact met andere vrijwilligersorganisaties Betrokkenheid specifieke doelgroepen Sterke en zwakke punten Maatschappelijke stage Steunpunt Vrijwilligerswerk Gemeente Best Resultaten onderzoek onder individuele vrijwilligers Algemeen Samenwerking met andere vrijwilligers en bestuur Sterke en zwakke punten Het eigen functioneren als vrijwilliger Steunpunt Vrijwilligerswerk Gemeente Best Conclusies en aanbevelingen Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligers BIJLAGE I Vragenlijst voor besturen van vrijwilligersorganisaties BIJLAGE II Vragenlijst voor vrijwilligers Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 2

4 Leeswijzer Opmerkingen respondenten In dit rapport zijn bij enkele onderwerpen opmerkingen van respondenten vermeld. Deze opmerkingen stonden ofwel vermeld als toelichting bij een (open) vraag, ofwel vermeld aan het einde van de vragenlijst, waar plaats is voor opmerkingen, suggesties of vragen. Uit deze opmerkingen hebben we een relevante selectie gemaakt, die we steeds in een gekleurd kader bij de bijhorende onderwerpen hebben geplaatst. Het gaat hierbij steeds om één of meer reacties van individuele personen, dus de reacties zijn niet per definitie representatief voor de rest van de doelgroep. Sommige opmerkingen zijn geparafraseerd om de privacy van de respondenten te waarborgen. Afronding percentages Bij sommige tabellen komt het totale percentage niet precies uit op 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen en brengt de betrouwbaarheid van de percentages dus niet in het geding. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 3

5 HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET 1.1 Aanleiding van het onderzoek De gemeente Best heeft in 2012 een nieuw WMO-beleid vastgesteld. Een onderdeel van dit beleid vormt de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers (prestatieveld 4). De gemeente Best heeft zichzelf op het gebied van de ondersteuning van vrijwilligers een aantal doelen gesteld. Deze zijn gebaseerd op huidige cijfers uit de gemeente Best en landelijke cijfers. Dit onderzoek geeft belangrijke informatie over hoe de gemeente Best de gestelde doelen kan bereiken: waar staat het vrijwilligerswerk op dit moment en wat moet er veranderd worden zodat de doelen gehaald worden? Of, want dat kan ook: wat moet er juist niet veranderen? In dit onderzoek wordt gekeken naar de wijze waarop vrijwilligers functioneren binnen hun organisatie, wat hun beweegredenen zijn om vrijwilligerswerk te doen en welke ondersteuningsbehoefte er eventueel bestaat. Op organisatieniveau beschrijft het onderzoek de huidige situatie, hoe de toekomst eruit ziet en op welke wijze organisaties eventueel doelgericht ondersteund kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt als input voor het Steunpunt Vrijwilligers en voor de verdere invulling van het vrijwilligersbeleid van de gemeente Best. Daarnaast kunnen de uitkomsten van het onderzoek als introspectie gelden voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 1.2 Onderzoeksvragen Het onderzoek moet inzicht geven in de volgende hoofdvragen: 1. Welke ondersteuningsbehoefte bestaat er onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties? 2. Wat speelt er onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties? Om deze twee hoofdvragen te kunnen beantwoorden moeten de volgende deelvragen beantwoord worden: Vrijwilligers: Hoe beoordelen vrijwilligers hun eigen functioneren? Hoe hoog is de belasting van vrijwilligers? Tegen welke belemmeringen lopen vrijwilligers aan bij het uitvoeren van allerlei taken? Welke knelpunten ervaren vrijwilligers? Hoe kunnen vrijwilligers ondersteund worden? Aan welke ondersteuning hebben vrijwilligers behoefte en aan welke niet? Op welke wijze kan de ondersteuning aan vrijwilligers verbeterd worden? Hoe zien vrijwilligers hun eigen toekomst als vrijwilliger? Hoe kunnen vrijwilligers meer worden ingezet bij zaken als dagbesteding, zoals die vanuit de AWBZ naar gemeenten wordt overgeheveld? Hoe beoordelen vrijwilligers het Steunpunt Vrijwilligerswerk? Hoe wordt het (vrijwilligers)beleid van de gemeente Best beoordeeld? Vrijwilligersorganisaties: Hoe groot is het tekort aan vrijwilligers? Hebben vrijwilligersorganisaties een tekort aan specifieke groepen vrijwilligers, bijvoorbeeld mannen of jongeren? Hoe kunnen meer burgers gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te gaan doen? Hoe kan vrijwilligerswerk aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren (12-18 jaar)? Hoe kan vrijwilligerswerk aantrekkelijker worden gemaakt voor 65+ ers? Hoe kan vrijwilligerswerk mogelijk en aantrekkelijker worden gemaakt voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking? Hoe staan vrijwilligersorganisaties tegenover vrijwilligers met een beperking? Welke ondersteuning hebben vrijwilligersorganisaties nodig wanneer vrijwilligers lichamelijke en/of geestelijke beperkingen hebben? Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 4

6 Op welke wijze kunnen meer uitkeringsgerechtigden betrokken worden bij vrijwilligerswerk? Tegen welke belemmeringen lopen vrijwilligersorganisaties aan bij het uitvoeren van allerlei taken? Welke knelpunten ervaren vrijwilligersorganisaties? Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties ondersteund worden? Op welke wijze kan de ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties verbeterd worden? Aan welke ondersteuning hebben vrijwilligersorganisaties behoefte en aan welke niet? In hoeverre bieden vrijwilligersorganisaties maatschappelijke stages aan? Zijn vrijwilligersorganisaties bekend met de maatschappelijke stage? Hoe beoordelen de organisaties het functioneren van de stagemakelaar? Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties meer worden ingezet bij zaken als dagbesteding, zoals die vanuit de AWBZ naar gemeenten wordt overgeheveld? Welke ideeën leven bij vrijwilligersorganisaties om de onderlinge samenwerking te verbeteren? Hoe beoordelen vrijwilligersorganisaties hun eigen functioneren? Hoe beoordelen vrijwilligersorganisaties hun eigen toekomst? Hoe beoordelen vrijwilligersorganisaties het Steunpunt Vrijwilligerswerk? Hoe wordt het (vrijwilligers)beleid van de gemeente Best beoordeeld? 1.3 Onderzoeksgroepen De gemeente Best kiest ervoor om de volgende doelgroepen te benaderen voor het Wmoklanttevredenheidsonderzoek: Alle vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Best, voor zover bekend bij de gemeente en/of Welzijn Best Oirschot. De individuele vrijwilligers voor zover die actief zijn bij de organisaties bij de voornoemde organisaties. 1.4 Gegevensverzameling In februari 2012 hebben de besturen van de vrijwilligersorganisaties die bekend zijn bij de gemeente Best en bij Welzijn Best Oirschot een ontvangen. Met deze informeerde Welzijn Best Oirschot de besturen van de vrijwilligersorganisaties dat hun adressen werden doorgegeven aan het onderzoeksbureau Wmoklanttevredenheidsonderzoek.nl. De organisaties die hier geen prijs op stelden konden dit kenbaar maken. Vervolgens heeft Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl aan alle deelnemende organisaties twee s gestuurd. In de eerste stond de link naar de vragenlijst die door het bestuur ingevuld moest worden. In de tweede mail stond een link voor de individuele vrijwilligers. Aan de besturen is verzocht deze door te sturen naar hun vrijwilligers. Na ongeveer twee weken ontvingen de besturen van vrijwilligersorganisaties die tot op dat moment de vragenlijst nog niet hadden ingevuld een herinnering. Zowel vrijwilligers als organisaties konden op de vragenlijst aangeven of zij het prijs stellen dat het Steunpunt Vrijwilligerswerk met hen opneemt. Ook konden ze aangeven of de enquêteresultaten doorgegeven mochten worden aan het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Indien dit niet expliciet is aangegeven, is dit ook niet gebeurd. Bij het vaststellen van de uitkomsten zijn de vragen die niet beantwoord zijn ook niet meegerekend. Dit betekent dat de resultaten niet altijd betrekking hebben op de totale groep onderzoeksdeelnemers. Per onderwerp is aangegeven hoeveel respondenten hebben meegedaan. De volledige vragenlijsten zijn opgenomen in de bijlagen. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 5

7 1.5 Gegevensverwerking en analyse De kwantitatieve gegevens van dit onderzoek zijn geanalyseerd met behulp van het statistische programma IBM SPSS Statistics versie Andere programma s die gebruikt zijn, zijn Word 2010 en Excel Het rapport beschrijft voor alle onderwerpen de uitkomsten en de achtergronden. De gegevens worden hierbij vaak in grafieken, tabellen of taartdiagrammen weergegeven. De gegevens zijn, waar relevant, verder uitgesplitst naar specifieke kenmerken van de doelgroepen. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 6

8 HOOFDSTUK 2 RESPONS In de onderstaande tabel is de respons per doelgroep weergegeven. Doelgroep Aantal benaderde vrijwilligers en organisaties Respons (%) Vrijwilligers Onbekend 326 (?%) Vrijwilligersorganisaties (25%) Tabel 1. Respons onderzoek Zoals al eerder vermeld, zijn naar alle deelnemende vrijwilligersorganisaties twee s gestuurd. De besturen van de vrijwilligersorganisaties konden met de link in de eerste de vragenlijst voor besturen invullen, terwijl de met de link voor het onderzoek naar individuele vrijwilligers kon worden doorgestuurd naar de vrijwilligers. Aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over het exacte aantal vrijwilligers binnen de gemeente Best en we ook geen beeld hebben van het aantal s dat is doorgestuurd naar de vrijwilligers, is het niet mogelijk om iets te zeggen over de betrouwbaarheid of de representativiteit van het onderzoek onder de individuele vrijwilligers. Bij Welzijn Best Oirschot zijn de adressen van 212 vrijwilligersorganisaties bekend. Alle besturen van deze organisaties hebben van de gemeente Best een ontvangen. Van deze 212 organisaties hebben 52 besturen deelgenomen aan het online onderzoek. De respons komt daarmee op 25%. In de dataset lijkt het echter alsof 79 vrijwilligersorganisaties hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hier zaten echter dubbel ingezonden enquêtes tussen (waarbij de invuller bijvoorbeeld twee maal op verzenden heeft gedrukt) en niet ingevulde enquêtes. Deze zijn niet meegenomen in het onderzoek. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 7

9 HOOFDSTUK 3 ANALYSE DATA In dit hoofdstuk worden de data geanalyseerd. Per onderdeel vindt er een kwantitatieve analyse plaats. De gegevens worden per vraag beschreven. Waar mogelijk en relevant worden de gegevens uitgesplitst naar verschillende groepen vrijwilligers(organisaties) en worden dwarsverbanden gelegd tussen data. Daarnaast vindt er een kwalitatieve analyse plaats. Aan de respondenten zijn ook open vragen gesteld. De antwoorden hiervan worden inhoudelijk geanalyseerd. Tevens worden de kwalitatieve resultaten gebruikt om de kwantitatieve uitkomsten verder te verdiepen. In paragraaf 3.1 worden eerst de resultaten van het onderzoek onder de besturen van de vrijwilligersorganisaties uitgewerkt. In paragraaf 3.2 worden de resultaten van het onderzoek onder individuele vrijwilligers verder uitgewerkt. 3.1 Resultaten onderzoek onder besturen van vrijwilligersorganisaties In deze subparagraaf worden eerst de achtergronden van de organisaties beschreven. De vragenlijst voor vrijwilligersorganisaties is door 52 organisaties ingevuld. Sport en recreatie 11% 10% 4% 4% 10% 17% 29% 15% Kunst en cultuur Zorg- of hulpverlening en sociaal-cultureel werk Belangenbehartiging, informatie en advies Leefomgeving, verkeer en veiligheid Onderwijs en vorming Politiek en ideëel Overig Grafiek 1: Verdeling vrijwilligersorganisaties naar sectoren (N=61) 29% van de organisaties valt onder de sector Sport en recreatie. 17% van de organisaties valt onder de sector Zorg- of hulpverlening en sociaal-cultureel werk en 15% valt onder de sector Kunst en cultuur. De overige organisaties maken 11% of minder van het geheel uit. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 8

10 Aan de organisaties is gevraagd of zij onderdeel of lid zijn van een koepelorganisatie of belangenbehartiger. Er kan hierbij worden gedacht aan organisaties zoals De Zonnebloem, Scouting Nederland, KNVB of de Vereniging Kleine Kernen Gelderland. 44% 46% Ja, landelijk niveau Ja, provinciaal niveau 6% 4% Ja, regionaal niveau Nee Grafiek 2: Verdeling vrijwilligersorganisaties naar aansluiting bij koepelorganisatie (N=52) De meeste vrijwilligersorganisaties (46%, 24 organisaties) zijn aangesloten bij een koepelorganisatie of belangenbehartiger op landelijk niveau. Slechts een aantal organisaties is aangesloten bij een koepelorganisatie of belangenbehartiger op regionaal niveau (6%, 3 organisaties) en bij een koepelorganisatie of belangenbehartiger op provinciaal niveau (4%, 2 organisaties). 44% van de organisaties (23 organisaties) is helemaal niet aangesloten bij een koepelorganisatie of belangenbehartiger. 9% 10% 33% 1 tot 10 19% 11 tot tot 50 29% 51 tot 100 Meer dan 100 Grafiek 3: Verdeling organisaties naar aantal vrijwilligers (N=52) 33% van de vrijwilligersorganisaties zijn kleine organisaties: ze hebben 1 tot 10 vrijwilligers. 29% van de organisaties heeft 11 tot 25 vrijwilligers en 19% van de organisaties heeft 26 tot 50 vrijwilligers. 9% van de organisaties geeft aan dat er 51 tot 100 vrijwilligers vrijwilligerswerk doen voor hun organisatie en 10% geeft aan dat dit er meer dan 100 zijn. Wanneer het aantal vrijwilligers per organisatie worden afgezet naar het soort organisaties krijgen we de volgende resultaten te zien: Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 9

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9% 4% 2% 9% 9% 4% 6% 6% 2% 4% 6% 6% 2% 4% 4% 13% 2% 2% 4% Meer dan tot 100 0% 26 tot tot 25 1 tot 10 Grafiek 4: Verdeling organisaties naar aantal vrijwilligers en sector (N=47) Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat in de categorie Sport en recreatie zowel grote als kleine organisaties vallen, evenals in de categorie Zorg- of hulpverlening en sociaal-cultureel werk en Belangenbehartiging, informatie en advies. De organisaties die in de sectoren Kunst en cultuur, Leefomgeving, verkeer en veiligheid, Onderwijs en vorming en Politiek en ideëel zijn allemaal wat kleiner: zij hebben maximaal 50 vrijwilligers. 6% 4% 2% 2% Geen 1 2 tot 5 86% 6 tot 9 10 of meer Grafiek 5: Verdeling organisaties naar aantal beroepskrachten (N=52) Het grootste gedeelte van de organisaties (86%) heeft geen beroepskrachten in dienst. 6% van de organisaties heeft één beroepskracht in dienst, 4% van de organisaties heeft twee tot vijf beroepskrachten in dienst, 2% heeft zes tot negen beroepskrachten in dient en 2% heeft tien of meer beroepskrachten in dienst. Deze resultaten kunnen niet tegen andere segmentatievariabelen worden afgezet omdat het aantal organisaties met beroepskrachten daar te klein voor is. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 10

12 48% 10% 13% 0-4 jaar 5-9 jaar jaar 29% 25 jaar of langer Grafiek 6: Verdeling organisaties naar bestaansduur (N=52) In de grafiek valt af te lezen dat veel organisaties al lang bestaan: maar liefst 48% van de organisaties bestaat al 25 jaar of langer. 29% van de organisaties bestaat 10 tot 24 jaar en 13% van de organisaties bestaat 5 tot 9 jaar. 10% van de organisaties is onlangs opgericht en bestaat maximaal 4 jaar. 100% 90% 2% 80% 70% 60% 6% 11% 9% 6% 2% 2% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 2% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 4% 9% 2% 2% 2% 25 jaar of langer jaar 5-9 jaar 0-4 jaar Grafiek 7: Verdeling organisaties naar bestaansduur organisatie en sector (N=47) Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat organisaties in de sectoren Belangenbehartiging, informatie en advies, Onderwijs en vorming en Politiek en ideëel relatief jong zijn: deze organisaties bestaan allemaal maximaal 24 jaar. De organisaties in de sectoren Sport en recreatie, Zorg- of hulpverlening en sociaal-cultureel werk, Kunst en cultuur en Leefomgeving, verkeer en veiligheid zijn redelijk gelijk verdeeld en de sectoren bevatten zowel oude als jonge organisaties. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 11

13 De organisaties is ook gevraagd naar de man/vrouwverdeling en de verdeling tussen oude en jonge vrijwilligers. 8% 10% 19% 12% 51% Grafiek 8: Verdeling man/vrouw in organisaties (N=51) 0% vrouwen, 100% mannen 1-25% vrouwen, 76-99% mannen 26-75% vrouwen, 26-75% mannen 76-99% vrouwen, 1-25% mannen 100% vrouwen, 0% mannen Bij het grootste gedeelte van de organisaties (51%) zijn ongeveer evenveel vrouwen als mannen werkzaam. 19% van de organisaties bestaat voor 100% uit vrouwen en 8% van de organisaties bestaat voor 100% uit mannen. Verder werken bij 12% van de organisaties meer mannen dan vrouwen en is dat bij 10% van de organisaties juist andersom: daar werken meer vrouwen dan mannen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 17% 2% 9% 9% 2% 6% 4% 2% 6% 9% 9% 6% 2% 4% 2% 2% 4% 100% vrouwen, 0% mannen 76-99% vrouwen, 1-25% mannen 26-75% vrouwen, 26-75% mannen 1-25% vrouwen, 76-99% mannen 0% vrouwen, 100% mannen Grafiek 9: Verdeling organisaties naar man-vrouwverdeling en sector (N=47) Organisaties waar uitsluitend mannelijke vrijwilligers werken bevinden zich in de sectoren Sport en recreatie, Kunst en cultuur en Leefomgeving, verkeer en veiligheid. Andersom bevinden organisaties waar uitsluitend vrouwelijke vrijwilligers werken zich in de sectoren Zorg- of hulpverlening en sociaal-cultureel werk en Belangenbehartiging, informatie en advies. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 12

14 30% 8% 31% Voornamelijk tot 30 jaar Voornamelijk jaar 31% Voornamelijk jaar Voornamelijk 65+ Grafiek 10: Verdeling organisaties naar leeftijdscategorieën (N=51) De verschillende organisaties zijn qua voornaamste leeftijdsgroepen redelijk gelijk verdeeld: de organisaties waarvan de vrijwilligers voornamelijk in de leeftijdscategorie jaar vallen, evenals de organisaties waarvan de vrijwilligers voornamelijk in de leeftijdscategorie jaar vallen én de organisaties waarvan de vrijwilligers voornamelijk ouder dan 65 jaar zijn maken allemaal ongeveer 30% van het geheel uit. De resterende 10% is voor de organisaties waarvan de vrijwilligers voornamelijk jonger dan 30 jaar zijn. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 4% 4% 6% 6% 17% 4% 6% 4% 4% 6% 4% 2% 6% 4% 2% 2% 2% 2% 100% vrouwen, 0% mannen Voornamelijk 65+ Voornamelijk jaar Voornamelijk jaar Voornamelijk tot 30 jaar Grafiek 11: Verdeling organisaties naar leeftijdsverdeling en sector (N=47) Organisaties waar voornamelijk jonge vrijwilligers werken bevinden zich in de sectoren Sport en recreatie en Zorg- of hulpverlening en sociaal-cultureel werk. Oudere vrijwilligers zijn in alle sectoren terug te vinden (behalve in de sector Sport en recreatie, waar ruim 70% van de vrijwilligers niet ouder is dan 50 jaar) maar maken het grootste gedeelte van de vrijwilligers in de sector Belangenbehartiging, informatie en advies uit. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 13

15 3.1.2 Over de eigen organisatie In deze subparagraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de vrijwilligersorganisaties georganiseerd zijn, hoe hun huidige situatie is en hoe naar verwachting hun toekomst eruit ziet. Aan de organisaties is gevraagd of zij beschikken over beleidsplannen, begrotingen en communicatiemiddelen. In de volgende tabel staan de reacties op deze vraag weergegeven. Tevens is per onderdeel aangegeven hoeveel organisaties (n-waarde) de vraag hebben beantwoord. Heeft uw organisatie een: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 47% 22% 78% 13% 87% 66% 34% 38% 62% 12% 88% 45% 55% 71% 29% 31% 35% 69% 65% Nee Ja Grafiek 12: Verdeling organisaties naar planning, administratie en organisatie. De onderdelen die meer dan 50% op het antwoord Nee scoren worden hier onder verder uitgelicht. Uit het onderzoek blijkt dat vooral organisaties uit de sectoren Zorg- of hulpverlening en sociaal-cultureel werk en Leefomgeving, verkeer en veiligheid hun zaakjes op orde hebben wat betreft een wervingsplan voor vrijwilligers. Het merendeel van de organisaties uit deze sector heeft zo n wervingsplan liggen. Andersom heeft bijna geen enkele organisatie uit de sectoren Belangenbehartiging, informatie en advies en Kunst en cultuur een wervingsplan voor vrijwilligers liggen. Ook blijkt dat organisaties die lid zijn van een koepelorganisatie (zowel landelijk als provinciaal en regionaal) vaker een wervingsplan voor vrijwilligers hebben: 55,6% van de organisaties die wel lid is van een koepelorganisatie tegenover 35% van de organisaties die geen lid zijn van een koepelorganisatie. Wat een meerjarenbegroting betreft: in bijna alle sectoren hebben organisaties deze vaker niet dan wel. Een uitzondering hierop vormen organisaties uit de sectoren Belangenbehartiging, informatie en advies en Politiek en ideëel. Zij hebben bijna allemaal een meerjarenbegroting opgesteld. In de bovenstaande grafiek valt ook af te lezen dat de meeste organisaties geen scholingsplan voor vrijwilligers hebben. Uit de analyse blijkt dat alleen organisaties uit de sector Zorg- of hulpverlening en sociaal-cultureel werk vaker wel dan niet een scholingsplan voor vrijwilligers heeft. De organisaties uit andere sectoren hebben helemaal geen scholingsplan voor vrijwilligers (sectoren Politiek en ideëel en Kunst en cultuur ) of zelden (de Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 14

16 overige organisaties). Overigens hebben de organisaties die 6 of meer beroepskrachten in dienst hebben allemaal een scholingsplan voor vrijwilligers. Worden vrijwilligers binnen uw organisatie begeleid? 38% 62% Ja Nee Grafiek 13: Verdeling organisaties naar begeleiding van vrijwilligers (N=40) Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het grootste gedeelte van de organisaties haar vrijwilligers begeleidt (62%). De organisaties die hun vrijwilligers niet begeleiden zijn over het algemeen organisaties met weinig vrijwilligers. 41,7% van de organisaties die 1 tot 10 vrijwilligers hebben begeleiden hun vrijwilligers niet, evenals 46,2% van de organisaties die 11 tot 25 vrijwilligers hebben. Van de organisaties die meer dan 100 vrijwilligers hebben begeleidt 100%, dus alle organisaties, haar vrijwilligers. Voert u als bestuur evaluatiegesprekken met vrijwilligers? 41% 59% Ja Nee Grafiek 14: Verdeling organisaties naar voeren van evaluatiegesprekken (N=41) Het merendeel van de organisaties (59%) voert evaluatiegesprekken met vrijwilligers. De organisaties die dit niet doen zijn de grote organisaties. 75% van de organisaties die meer dan 100 vrijwilligers hebben, voert geen evaluatiegesprekken met de vrijwilligers. Daarentegen voert 71,4% van de kleine organisaties (1 tot 10 vrijwilligers) wél evaluatiegesprekken met haar vrijwilligers, evenals 50% van de organisaties die 11 tot 25 vrijwilligers hebben. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 15

17 Hoe beoordeelt u op dit moment uw organisaties ten aanzien van: In staat zijn om andere of extra activiteiten te organiseren (N=43) 12% 63% 23% 2% Uitvoering kernactiviteiten (N=39) 15% 74% 10% Toekomstplannen / toekomstperspectief (N=45) 16% 64% 13% 7% Benodigde deskundigheid (N=45) 20% 71% 9% Financiële middelen (N=47) 2% 70% 26% 2% Accommodatiebeheer (N=26) 12% 73% 12% 4% Beschikbare faciliteiten (N=40) 15% 53% 23% 10% Groei nieuwe leden / deelnemers / bezoekers (N=38) 3% 55% 34% 8% Ruim Voldoende Groei nieuwe vrijwilligers (N=39) Kennis van wet- en regelgeving (N=41) 7% 54% 71% 38% 8% 22% Voldoende Onvoldoende Ruim onvoldoende Aantal deelnemers / leden / bezoekers (N=38) 8% 61% 26% 5% Vrijwilligers met specifieke deskundigheid (N=42) 2% 79% 19% Aantal jonge vrijwilligers (< 18 jaar) (N=23) 43% 35% 22% Aantal vrijwilligers tussen jaar (N=45) 9% 56% 24% 11% Aantal vrijwilligers van 65+ (N=36) 19% 72% 6% 3% Totaal aantal vrijwilligers (N=44) 7% 61% 30% 2% Aantal bestuursleden (N=47) 21% 62% 13% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grafiek 15: Beoordeling organisaties op verschillende punten, over hedendaagse situatie. De aspecten die bij alle organisaties goed scoren (de aspecten krijgen van minimaal 80% van de organisaties een voldoende of ruim voldoende) zijn Aantal bestuursleden, Aantal vrijwilligers van 65+, Vrijwilligers met een specifieke deskundigheid, Accommodatiebeheer, Benodigde deskundigheid en Uitvoering kernactiviteiten. De aspecten die het slechtst scoren (de aspecten krijgen van minimaal 40% van de organisaties een onvoldoende of een ruime onvoldoende) zijn Aantal jonge vrijwilligers (jonger dan 18 jaar), Groei van nieuwe vrijwilligers en de Groei van nieuwe leden / deelnemers / bezoekers. De slecht scorende aspecten worden hieronder verder uitgelicht. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 16

18 Wat het Aantal jonge vrijwilligers betreft geven vooral organisaties uit de sectoren Sport en recreatie, Kunst en cultuur, Belangenbehartiging, informatie en advies en Leefomgeving, verkeer en veiligheid een (ruime) onvoldoende voor dit aspect. Verder geven vooral de kleinere organisaties (1-25 vrijwilligers) aan dat ze te weinig jonge vrijwilligers hebben. De Groei van nieuwe vrijwilligers wordt ook voornamelijk door organisaties uit de sectoren Sport en recreatie, Kunst en cultuur, Belangenbehartiging, informatie en advies en Leefomgeving, verkeer en veiligheid beoordeeld met een (ruime) onvoldoende. Verder beoordelen de organisaties die tot 100 vrijwilligers hebben dit aspect in minimaal 50% van de gevallen (ruim) onvoldoende. Alleen de grootste organisaties geven aan dat het goed gaat met de groei van vrijwilligers: 100% van de organisaties die 100 of meer vrijwilligers hebben beoordeelt de groei van het aantal nieuwe vrijwilligers als voldoende. De groei van nieuwe vrijwilligers wordt, tot slot, door jonge organisaties (maximaal 9 jaar geleden opgericht) overwegend positief beoordeeld. Van de oudere organisaties (organisaties die 10 jaar of langer bestaan) beoordeelt minimaal 52,4% van de organisaties de groei van nieuwe vrijwilligers met een (ruime) onvoldoende. Wat het aspect Groei van nieuwe leden / deelnemers / bezoekers betreft geven vooral organisaties uit de sectoren Kunst en cultuur en Leefomgeving, verkeer en veiligheid dit onderdeel een (ruime) onvoldoende. Verder geldt ook voor dit aspect dat 100% van de organisaties die 100 of meer vrijwilligers hebben, dit aspect beoordeelt als voldoende. De organisaties die minder vrijwilligers hebben zijn minder positief en beoordelen de groei van nieuwe leden vaker als (ruim) onvoldoende. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 17

19 Waar denkt u dat uw organisatie over drie jaar staat als organisatie, met betrekking tot: In staat zijn om andere of extra activiteiten te organiseren (N=39) 18% 62% 21% Uitvoering kernactiviteiten (N=39) 18% 77% 5% Toekomstplannen / toekomstperspectief (N=43) 9% 74% 12% 5% Benodigde deskundigheid (N=42) 17% 69% 14% Financiële middelen (N=44) 0% 66% 27% 7% Accommodatiebeheer (N=24) 8% 67% 21% 4% Beschikbare faciliteiten (N=36) 11% 61% 19% 8% Groei nieuwe leden / deelnemers / bezoekers (N=36) 3% 56% 39% 3% Ruim Voldoende Groei nieuwe vrijwilligers (N=41) Kennis van wet- en regelgeving (N=39) 2% 13% 61% 72% 37% 15% Voldoende Onvoldoende Ruim onvoldoende Aantal deelnemers / leden / bezoekers (N=40) 10% 60% 28% 3% Vrijwilligers met specifieke deskundigheid (N=41) 7% 66% 27% Aantal jonge vrijwilligers (< 18 jaar) (N=22) 5% 36% 50% 9% Aantal vrijwilligers tussen jaar (N=42) 5% 57% 33% 5% Aantal vrijwilligers van 65+ (N=36) 14% 67% 19% Totaal aantal vrijwilligers (N=42) 5% 64% 31% Aantal bestuursleden (N=45) 11% 71% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grafiek 16: Beoordeling organisaties op verschillende punten, over toekomstige situatie. Over het algemeen zien de organisaties de toekomst gematigd positief in. De helft van de aspecten scoren in de toekomst beter, maar de andere helft van de aspecten scoren in de toekomst slechter. Zie voor een overzicht de tabel hieronder. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 18

20 % voldoende % voldoende nu toekomst Verschil in % Aantal bestuursleden 83,0 82,2-0,8 Totaal aantal vrijwilligers 68,2 69,0 +0,8 Aantal vrijwilligers van ,7 80,6-11,1 Aantal vrijwilligers tussen jaar 64,4 61,9-2,5 Aantal jonge vrijwilligers (< 18 jaar) 43,5 40,9-2,6 Vrijwilligers met specifieke deskundigheid 81,0 73,2-7,8 Aantal deelnemers / leden / bezoekers 68,4 70,0 +1,6 Kennis van wet- en regelgeving 78,0 84,6 +6,6 Groei nieuwe vrijwilligers 53,8 63,4 +9,6 Groei nieuwe leden / deelnemers / bezoekers 57,9 58,3 +0,4 Beschikbare faciliteiten 67,5 72,2 +4,7 Accommodatiebeheer 84,6 75,0-9,6 Financiële middelen 72,3 65,9-6,4 Benodigde deskundigheid 91,1 85,7-5,4 Toekomstplannen / toekomstperspectief 80,0 83,7 +3,7 Uitvoering kernactiviteiten 89,7 94,9 +5,2 In staat zijn om andere of extra activiteiten te organiseren 74,4 79,5 +5,1 Tabel 2: Overzicht score verschillende aspecten, zowel nu als in de toekomst Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de organisaties het zonnig inzien wat betreft de groei van nieuwe vrijwilligers. 53,8% van de organisaties beoordeelt dit aspect momenteel met een (ruime) voldoende, terwijl 63,4% van de organisaties verwacht dat dit aspect in de toekomst (ruim) voldoende zal zijn. Dit is een stijging van 9,6%. De organisaties die verwachten dat de groei van nieuwe leden in de toekomst beter zal worden, zijn vaker wél koepellid (64% van de organisaties die de groei in de toekomst met een (ruime) voldoende beoordelen zijn lid van een overkoepelend orgaan) dan geen koepellid (52,6% van de organisaties die de groei ook met een (ruime) voldoende beoordelen zijn geen koepellid). Ook zien organisaties die een plan voor het werven van vrijwilligers hebben liggen de toekomst positiever in (70% geeft aan dat de groei van nieuwe vrijwilligers (ruim) voldoende zal zijn) dan organisaties die dat niet hebben (55% geeft aan dat de groei van nieuwe vrijwilligers (ruim) voldoende zal zijn). Een ander aspect dat volgens de organisaties in de toekomst beter zal scoren is Kennis van wet- en regelgeving. De organisaties beoordelen dit aspect in de toekomst 6,6% vaker (ruim) voldoende dan tegenwoordig. Ook bij dit aspect zien de organisaties die lid zijn van een overkoepelende organisatie de toekomst beter in dan organisaties die geen lid van een overkoepelende organisatie: 80% van de koepelleden verwacht dat de kennis van wet- en regelgeving in de toekomst een (ruime) voldoende zal scoren, tegenover 68,4% van de organisaties die geen koepellid is. Verder speelt het wel of niet hebben van een beleidsplan een rol: 89,7% van de organisaties die een beleidsplan hebben verwachten in de toekomst beter te scoren op het gebied van wet- en regelgeving tegenover 66,7% van de organisaties die geen beleidsplan hebben. Aspecten die volgens de organisaties in de toekomst slechter zullen worden en in de toekomst minder hoog zullen scoren dan tegenwoordig, zijn het Aantal vrijwilligers van 65 jaar en ouder en het Accommodatiebeheer. De organisaties die verwachten dat het aantal vrijwilligers van 65+ in de toekomst zal afnemen (oftewel, dat de beoordeling van voldoende naar onvoldoende gaat) zijn voornamelijk organisaties uit de sectoren Belangenbehartiging, informatie en advies en Leefomgeving, verkeer en veiligheid. Ook zijn het veelal de kleine organisaties (tot 25 vrijwilligers). Van alle organisaties die het niet al te zonnig inzien op het gebied van vrijwilligers die 65 jaar of ouder zijn valt 71,4% in de categorieën 1-10 vrijwilligers en Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 19

21 vrijwilligers. Over de achtergrond van de organisaties die verwachten dat het accommodatiebeheer slechter beoordeeld zal worden in de toekomst is niets te zeggen Financiële situatie Financiële situatie is en blijft gezond 53% 7% 22% 18% Financiële situatie is gezond, tekorten kunnen worden opgevangen Financiële situatie is nu gezond, maar toekomst is onzeker Nu al een financieel tekort, toekomst wordt zwaar Grafiek 17: Verdeling organisaties naar verwachting financiële situatie (N=45) Aan de vrijwilligersorganisaties is gevraagd naar hun verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van hun financiële situatie voor de komende drie jaar. Uit de enquête blijkt dat veel organisaties de financiële toekomst niet al te zonnig inzien. Maar liefst 53% van de organisaties geeft aan dat ze op dit moment genoeg middelen hebben, maar dat ze niet weten of dit de komende drie jaar ook zo blijft. Ook geeft 7% van de organisaties aan dat ze nu al een financieel tekort hebben waardoor ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Kort gezegd is 40% van de organisaties dus financieel gezond en heeft 60% van de organisaties het financieel zwaar. De organisaties die het financieel zwaar hebben zijn vaker organisaties zónder een plan voor het werven van financiële middelen dan organisaties mét. 68,8% van de organisaties zonder plan voor het werven van financiële middelen ziet de toekomst somber in, tegenover 53,8% van de organisaties met een dergelijk plan. Enkele opmerkingen die de organisaties bij de onderdelen eigen vrijwilligersorganisaties en financiële situatie hebben gegeven staan hieronder weergegeven. Gemeentelijke lasten kunnen leiden tot hogere contributies en afname ledenaantal. Een negatieve spiraal dreigt. De groei van het aantal leden is onvoldoende om het financieel nog jaren vol te kunnen houden. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd hoog, dus naar verwachting zal het aantal leden alleen maar afnemen. Wij beschikken niet over structurele bronnen van inkomsten en de subsidies nemen af of zijn erg laag. De waarderingssubsidie die wij van de gemeente ontvangen is een schamel bedrag. De gemeente laat op deze manier haar waardering voor vrijwilligersorganisaties niet echt blijken. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 20

22 3.1.4 Contact met andere vrijwilligersorganisaties Vrijwilligersorganisaties uit dezelfde sector binnen Best Vrijwilligersorganisaties uit andere sector binnen Best Vrijwilligersorganisaties uit een andere sector binnen Best Bedrijven Grafiek 18: Contact dat vrijwilligersorganisaties met andere organisaties hebben. De getallen in de tabel, bijvoorbeeld het getal 11 bij het onderdeel Bedrijven, staan voor het aantal antwoorden dat is gegeven voor dat onderdeel. Zo hebben 11 vrijwilligersorganisaties contact met bedrijven. De meeste organisaties hebben contact met andere organisaties uit de gemeente Best. Dit zijn zowel organisaties binnen dezelfde sector als uit een andere sector. De organisaties die vooral contact hebben met organisaties uit dezelfde sector binnen de gemeente Best zijn organisaties uit de sectoren Belangenbehartiging, informatie en advies en Leefomgeving, verkeer en veiligheid. 66,7% tot 100% van de organisaties uit deze sectoren geeft aan dat zij contact hebben met organisaties uit dezelfde sector uit Best. Organisaties die vooral contact hebben met organisaties uit een andere sector binnen de gemeente Best zijn organisaties uit de sectoren Kunst en cultuur en Belangenbehartiging, informatie en advies. 60% tot 75% van de organisaties uit deze sector heeft contact met een organisatie uit een andere sector binnen de gemeente Best. Verder hebben kleine organisaties vaker contact met andere organisaties dan de grote organisaties. Dit geldt zowel voor het contact met vrijwilligersorganisaties binnen dezelfde sector als het contact met vrijwilligersorganisaties in een andere sector. De organisaties die contact hebben met andere vrijwilligersorganisaties zoeken over het algemeen niet al te vaak contact. 25% 8% 31% (Vrijwel) elke week Ongeveer één keer per maand 36% Ongeveer één keer per kwartaal Minder dan één keer per kwartaal Grafiek 19: Verdeling organisaties naar contact met andere vrijwilligersorganisaties (N=36) Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 21

23 Het grootste gedeelte van de organisaties die wel eens contact hebben met andere organisaties, spreken elkaar niet al te vaak: 61% van de organisaties heeft eens per kwartaal of minder contact met andere organisaties. 31% van de organisaties zoekt ongeveer eens per maand contact en 8% van de organisaties heeft vrijwel iedere week contact. Er zijn meerdere redenen waarom organisaties contact met elkaar hebben. Het meeste contact is informeel: de bestuursleden zoeken elkaar op om elkaar even bij te praten over van alles en nog wat. 29 organisaties gaven aan dat hun organisatie contact zoekt met andere organisaties voor informeel contact. Daarnaast zoeken 15 organisaties contact voor bestuurlijk overleg, 15 organisaties voor netwerkbijeenkomsten en 13 organisaties organiseren gezamenlijk activiteiten Grafiek 20: Wijze waarop de contacten tussen organisaties plaatsvinden. De getallen in de tabel staan voor het aantal antwoorden dat is gegeven voor dat onderdeel. Zo geven 15 organisaties aan dat zij bestuurlijk overleg hebben met een andere organisatie. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 22

24 3.1.5 Betrokkenheid specifieke doelgroepen Van alle organisaties betrekken 14 organisaties specifieke groepen als vrijwilligers bij hun organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een beperking, jongeren of juist ouderen, allochtonen of langdurig werklozen. Een organisatie merkte zelfs vrouwen als een specifieke groep aan Grafiek 21: Verschillenden specifieke groepen vrijwilligers. De getallen in de tabel, bijvoorbeeld het getal 1 bij het onderdeel Allochtonen, staan voor het aantal antwoorden dat is gegeven voor dat onderdeel. Zo betrekt 1 organisatie de specifieke groep allochtonen bij het vrijwilligerswerk. Uit de bovenstaande tabel is af te lezen dat organisaties het vaakst mensen met een verstandelijke beperking, 65-plussers en jongeren tot 18 jaar als specifieke groep betrekken bij het vrijwilligerswerk. Deze categorieën werden elk door 5 organisaties aangekruist. Van de 14 organisaties die werken met specifieke groepen vrijwilligers geven 12 organisaties aan dat zij geen ondersteuning ontvangen bij het begeleiden van deze vrijwilligers. Van die 12 organisaties vinden 11 organisaties dat ook niet nodig. De ene organisatie die begeleiding wel wenselijk vindt geeft aan dat het betrekken van bewoners door de gemeente ondersteund zou moeten worden. Er is één organisatie die wel ondersteuning ontvangt. Deze organisatie krijgt dit van hun koepelorganisatie. Als laatste heeft een van de 14 organisaties deze vraag niet ingevuld. In grafiek 22 staan al deze gegevens overzichtelijk weergegeven. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 23

25 8% 8% Ja, en hierbij krijgen we ook ondersteuning Nee, maar dit is wel wenselijk 84% Nee, maar dat is ook niet nodig Grafiek 22: Verdeling organisaties naar ondersteuning van specifieke groepen vrijwilligers (N=13) Er zijn 30 organisaties die geen specifieke groepen betrekken bij hun vrijwilligerswerk. Als redenen geven zij hiervoor: Iedereen kan en mag ons vrijwilligerswerk doen; wij denken niet in specifieke groepen. Wij zoeken per activiteit naar vrijwilligers en wij hebben dus een wisselende groep vrijwilligers. Hierbij letten wij niet op een specifieke achtergrond. Vrijwilligers in de thuiszorg worden opgeleid voor het werk dat zij doen. Privacy is erg belangrijk binnen de thuiszorg en de vrijwilligers moeten daar goed mee om kunnen gaan. Niet iedereen is geschikt om bij ons vrijwilligerswerk te doen. Het niet betrekken van vrijwilligers uit specifieke doelgroepen is voor veel organisaties geen bewuste keuze. Dit blijkt ook uit de vraag Bent u als organisatie bereid om (meer) vrijwilligers uit specifieke groepen aan te trekken?. Van de 43 organisaties die deze vraag hebben ingevuld geeft het merendeel (25 organisaties, 58,1%) aan dat ze (meer) vrijwilligers uit specifieke organisaties aan zouden willen trekken. De overige 18 organisaties (41,9%) lichten het besluit om niet meer vrijwilligers uit specifieke groepen aan te trekken met de volgende redenen toe: Ons werk is vrij specialistisch. Affiniteit met het werk is het belangrijkste en daar kijken we naar, niet naar achtergrondkenmerken. Onze cliënten hebben vaak begeleiding en specifieke aandacht nodig. Niet iedereen is geschikt om met de cliënten te werken. Wij hebben vrijwilligers genoeg. Aan de organisaties die wél (meer) vrijwilligers uit specifieke groepen aan willen trekken is gevraagd welke specifieke doelgroepen ze graag bij hun organisatie zouden willen betrekken. Dit leverde de volgende resultaten op: Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 24

26 Grafiek 23: Verschillenden specifieke groepen vrijwilligers die organisaties graag in zouden zetten. De getallen in de tabel staan voor het aantal antwoorden dat is gegeven voor dat onderdeel Zo zouden 9 organisaties graag 65-plussers inzetten bij het vrijwilligerswerk. Uit de grafiek blijkt dat de meeste organisaties het liefst jongeren van 18 tot en met 23 jaar binnen zouden halen. 13 organisaties hebben deze optie aangekruist. Andere populaire specifieke groepen zijn allochtonen, langdurig werklozen, mensen met een bijstandsuitkering en 65-plussers. Op de vraag of de organisaties bereid zouden zijn om (extra) activiteiten te organiseren voor specifieke groepen, antwoorden de meeste organisaties negatief. 69% zegt die ambitie niet te hebben. 31% is hiertoe wel bereid. 69% 10% 21% Ja, maar we willen hierbij graag ondersteuning ontvangen Ja, maar we hebben hierbij geen ondersteuning nodig Nee, die ambitie hebben we niet Grafiek 24: Verdeling organisaties naar wens activiteiten te organiseren voor specifieke groepen (N=42) Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 25

27 De organisaties die graag ondersteuning zouden ontvangen, gaven de volgende toelichting: Ondersteuning zou in de toekomst wel van toepassing kunnen zijn. Wij zouden graag ondersteuning ontvangen van de gemeente Best en Welzijn Best-Oirschot Wij vragen nu een vergoeding van de verstandelijke gehandicapten voor de activiteit die wij voor hen organiseren. Als we financiële ondersteuning zouden ontvangen hoefden we dit niet te doen Sterke en zwakke punten Aan alle organisaties is gevraagd waar hun organisatie volgens hen het beste in is (het sterke punt) en waar hun organisatie niet zo goed in is (het zwakke punt). Dit leverde de volgende antwoorden op: Categorie Aantal Percentage Activiteiten die georganiseerd worden 14 37,8 Ondersteunen van leden / vrijwilligers 6 16,2 Sfeer en gezelligheid 4 10,8 Samenwerking met leden en andere organisaties 4 10,8 Overig 4 10,8 Unieke karakter van de organisatie 3 8,1 Belangenbehartiging 2 5,4 Totaal Tabel 3: De sterke punten van de vrijwilligersorganisaties, volgens de organisaties (N=37) 37,8% van de organisaties vindt dat de activiteiten die zij organiseren hun sterkste punt zijn. Verder vindt 16,2% dat zij goed zijn in het ondersteunen van hun leden en vrijwilligers. Andere genoemde antwoorden vallen in de categorieën sfeer en gezelligheid, samenwerking met leden en andere organisaties, het unieke karakter van de organisatie en belangenbehartiging. Onder de categorie Overig vallen de antwoorden die niet in te delen waren bij andere categorieën omdat ze bijvoorbeeld te specifiek zijn. De minder sterke punten van de organisaties vallen in de volgende categorieën: Categorie Aantal Percentage Het werven van vrijwilligers 8 30,8 Overig 5 19,2 Structuur en beleid 5 19,2 Het uitvoeren van ideeën 3 11,5 Geduld hebben 2 7,7 Financiën 2 7,7 Communicatie 1 3,8 Totaal ,0 Tabel 4: De zwakke punten van de vrijwilligersorganisaties, volgens de organisaties (N=26) 30,8% van de organisaties geeft aan dat het werven van nieuwe vrijwilligers hun zwakste punt is. Ook kan het op het gebied van structuur en het beleid kan het wel wat beter, vindt 19,2% van de organisaties. Andere antwoorden vallen in de categorieën het uitvoeren van ideeën, geduld hebben, de financiën en communicatie. Ook hier vallen onder de categorie Overig de antwoorden die niet in te delen waren bij andere categorieën omdat ze bijvoorbeeld te specifiek zijn. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 26

28 Voorziet u problemen voor uw organisatie voor de komende drie jaar met betrekking tot: De tijd die vrijwilligers willen besteden aan hun taken (N=40) 5% 55% 35% 5% Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties (N=34) 9% 82% 9% Samenwerking met bedrijven (N=20) 5% 80% 15% Deskundigheid van de leiding / bestuur (N=38) 16% 74% 11% Zeker geen probleem Huisvesting (N=29) 7% 72% 14% 7% Werven van financiële middelen (N=34) 3% 53% 35% 9% Waarschijnlijk geen probleem Sluitende begroting (N=38) 11% 63% 18% 8% Ontwikkelen van nieuwe activiteiten (N=31) 3% 74% 16% 6% Waarschijnlijk een probleem Het voortbestaan van de organisatie (N=40) Behoud van voldoende leden / deelnemers (N=34) 15% 6% 41% 53% 38% 23% 10% 15% Zeker een probleem Werven van nieuwe leden / deelnemers (N=32) 3% 41% 38% 19% Werven van nieuwe bestuursleden (N=39) 3% 54% 21% 23% Behoud van voldoende vrijwilligers (N=38) 5% 61% 26% 8% Werven van nieuwe vrijwilligers (N=39) 59% 26% 15% Vergrijzing organisatie (N=40) 15% 50% 20% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grafiek 25: Voorziene problemen voor de organisaties voor de komende drie jaar. De problemen die veel organisaties voorzien (40% of meer van de organisaties geeft aan dat het waarschijnlijk of zeker een probleem zal vormen) zijn het werven van nieuwe vrijwilligers, werven van nieuwe bestuursleden, werven van nieuwe leden / deelnemers, behoud van voldoende deelnemers / leden, het werven van financiële middelen en de tijd die vrijwilligers willen besteden aan hun taken. Veel organisaties zien dus het werven en het behoud van hun vrijwilligers en leden als een groot probleem. De organisaties die bovenstaande problemen zien zijn voornamelijk de kleine organisaties die 1 tot 10 vrijwilligers hebben. Alleen de onderdelen werven van nieuwe bestuursleden en werven van nieuwe vrijwilligers wijken hier van af; hierbij voorzien juist middelgrote organisaties (26-50 vrijwilligers) problemen. Ook zijn de organisaties die de problemen voorzien vaker geen lid van een overkoepelende organisatie dan wel. De organisaties die geen koepellid zijn kruisten bij de bovenstaande vraag over de voorziene problemen vaker Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 27

29 waarschijnlijk een probleem en zeker een probleem aan dan organisaties die wel koepellid zijn. Een uitzondering hierop vormt het voorziene probleem werven van nieuwe leden / deelnemers. De organisaties konden aangeven welke problemen ze nog meer verwachten. Enkele antwoorden staan hieronder weergegeven. De belangstelling voor ons werk neemt af (door toenemend computergebruik). We moeten een betaalbare accommodatie vinden en dat valt niet mee. Het is moeilijk om hetzelfde werk te blijven doen in deze zware financiële tijden. Ook konden de organisaties aangeven hoe ze denken de voorziene problemen op te gaan lossen. 17% 25% We lossen dit zelfstandig op als organisatie 58% We hebben voor het oplossen ondersteuning / coaching nodig Het probleem is niet oplosbaar Grafiek 26: Verdeling organisaties naar oplossen voorziene problemen (N=12) Een kwart van de organisaties (25%) denkt de problemen zelf op te kunnen lossen. Het grootste gedeelte van de organisaties (58%) denkt echter dat ze ondersteuning of coaching nodig hebben om de problemen op te lossen. De overige 17% geeft aan dat het probleem niet oplosbaar is. Uit de bijgevoegde opmerkingen blijkt dat de ondersteuning vooral financiële ondersteuning moet zijn. Enkele organisaties vinden dat de gemeente Best financieel bij zou moeten springen. De organisaties verwachten hun werkzaamheden te moeten stoppen of de eigen bijdrage te moeten opschroeven zonder financiële hulp Maatschappelijke stage In de vragenlijst is ook het onderwerp maatschappelijke stages aan bod gekomen. We vroegen de verschillende organisaties of zij bekend zijn met maatschappelijke stages, wat de voor- en nadelen zijn van maatschappelijke stagiaires binnen een organisatie, of de organisatie al contact heeft gehad met een stagemakelaar en zo ja, hoe zij het contact ervaren hebben. Van de 52 organisaties hebben 39 organisaties de vraag Bent u als bestuur al bekend met maatschappelijke stages? beantwoord. Hiervan geeft 84,6% aan dat ze als bestuur bekend zijn met maatschappelijke stages. De overige 15,4% is niet bekend met maatschappelijke stages. De organisaties die niet bekend zijn met de maatschappelijke stages vallen allemaal onder de sectoren Sport en Recreatie en Kunst en Cultuur. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl 28

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers J. Bosch, MA en drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE BEST Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek onder jongeren en ouders

Cliëntervaringsonderzoek onder jongeren en ouders nderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Cliëntervaringsonderzoek onder jongeren en ouders nderzoek onder jongeren en ouders die in het kader van de eugdwet zorg hebben ontvangen Drs. G. Eijkhout

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 Onderzoek naar de herindicaties hulp bij de huishouding Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE GENNEP Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Samenvatting Eén op de vijf respondenten zegt op dit moment vrijwilligerswerk te doen. Ouderen, vrouwen en inwoners van de stadsdelen Zuid en West doen dit relatief iets

Nadere informatie

Yes We Can Fellow onderzoek

Yes We Can Fellow onderzoek Yes We Can Fellow onderzoek Resultaten 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Respons... 3 Eigenschappen responsegroep... 3 Enkelvoudige of meervoudige problematiek... 4 Zorg voorafgaand aan opname... 4 Situatie

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE GENNEP Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Onderzoek naar de mate waarin

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2008

Vrijwilligersonderzoek 2008 Vrijwilligersonderzoek 2008 Nulmeting naar vrijwilligerswerk in georganiseerd verband in Groningen Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen Onderzoek onder mantelzorgers Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE NEERIJNEN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in gemeente Bladel

Vrijwillige inzet in gemeente Bladel Vrijwillige inzet in gemeente Bladel Onderzoeksrapport over vrijwilligerswerk Auteur(s) Datum MOVISIE Vanessa Zondag Utrecht, 12 mei 2010 Utrecht, 12 mei 2010 * Vrijwillige inzet in gemeente Bladel 1 MOVISIE

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Age Stinissen Mayan van Teerns Inhoud Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkomstenbronnen

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

GEMEENTE NUNSPEET. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 [VERANTWOORDING EN ANALYSE] Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet VERANTWOORDING EN ANALYSE

GEMEENTE NUNSPEET. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 [VERANTWOORDING EN ANALYSE] Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet VERANTWOORDING EN ANALYSE GEMEENTE NUNSPEET Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 VERANTWOORDING EN ANALYSE Auteurs: Drs. G. Eijkhout J. Bosch, MA Juni 2012 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Postbus 27 6560 AA Groesbeek Tel.:

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Onderzoek vrijwilligers in de zorgen welzijnssector

Onderzoek vrijwilligers in de zorgen welzijnssector Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek vrijwilligers in de zorgen welzijnssector Onderzoek naar de ervaringen en de ondersteuningsbehoeften van vrijwilligers in de zorg- en welzijnssector binnen

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE GENNEP Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Juni 2013 Pagina 1 COLOFON

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoek individuele voorzieningen Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE BUREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE VIANEN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek ONDERZOEK ONDER BURGERS VAN DE GEMEENTE VIANEN

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag

Onderzoeksrapportage. Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag Onderzoeksrapportage Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers Project: Onderzoek Verklaring Omtrent Gedrag Datum: Januari 2017 Resultaten onderzoek naar Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 182 vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Onderzoek onder jongeren, ouders en professionele hulpverleners Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE BERGEN (L.)

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD

GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD September 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opzet enquête... 4 Resultaten enquête... 5 Conclusies... 8 Aanbevelingen... 9 2 Inleiding Er is de laatste maanden veel

Nadere informatie

Onderzoek Wmo: Best. Rapport

Onderzoek Wmo: Best. Rapport Onderzoek Wmo: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en het beweegaanbod voor Wmo cliënten in Best is uitgevoerd in november/december 2015

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Vrijwilligers in Maassluis

Vrijwilligers in Maassluis Vrijwilligers in Maassluis Adviesrapport over het vrijwilligerswerk Digimon 2008 Auteur(s) Datum MOVISIE Else Boss en Fraukje van Dijk Utrecht, 5 december 2008 Utrecht, 5 november 2008 * Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwillig actief. Adviesrapport over vrijwilligerswerk, voor de gemeente Steenwijkerland. Vanessa Zondag Utrecht, 6 november 2008.

Vrijwillig actief. Adviesrapport over vrijwilligerswerk, voor de gemeente Steenwijkerland. Vanessa Zondag Utrecht, 6 november 2008. Vrijwillig actief Adviesrapport over vrijwilligerswerk, voor de gemeente Steenwijkerland Auteur(s) Datum MOVISIE Vanessa Zondag Utrecht, 6 november 2008 Utrecht, 6 november 2008 * Vrijwillig actief MOVISIE

Nadere informatie

ONDERZOEK MANTELZORG ONDER LEERLINGEN MIDDELBARE SCHOLEN

ONDERZOEK MANTELZORG ONDER LEERLINGEN MIDDELBARE SCHOLEN ONDERZOEK MANTELZORG ONDER LEERLINGEN MIDDELBARE SCHOLEN Opdrachtgever: Gemeenten Brunssum, Landgraaf, Nuth en Simpelveld Deelnemende scholen: Romboutscollege (Brunssum) Charlemagnecollege locatie Brandenberg

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Invloed van koffie op bedrijfsimago

Invloed van koffie op bedrijfsimago Invloed van koffie op bedrijfsimago Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van PouchDirect, een internationale leverancier van hoogwaardige stazakken en koffiezakken. De doelstelling van het onderzoek

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie