Structuurvisie Kantoren november 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010"

Transcriptie

1 Structuurvisie Kantoren november 2010

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren Beleidsproces Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt Ontwikkeling van de Groningse kantorenmarkt Kenmerken van de Groningse kantorenmarkt Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt Prognose toekomstige vraag naar en aanbod van kantoormeters Constateringen Beleidslijnen tot Beleidslijn 1: Temporiseer en verklein het aanbod Beleidslijn 2: Besteed aandacht aan bestaande locaties Beleidslijn 3: Vergroot de vraag naar en marktpotentie van het aanbod Besluit Bijlage 1 Concept publicatie besluit Bijlage 2 Ontwikkeling kantorenmarkt- en beleid Bijlage 3 Toekomstbeeld kantoren

3 1. Inleiding Het huidige kantorenbeleid is vastgelegd in de nota Ruimte voor Kantoren (1999) en de twee aanscherpingen Herijking kantorenvestigingsbeleid tot 2010 (2002) en Knelpunten Kantorenmarkt (2007). Een groeiende kantorenmarkt is in het huidige beleid het uitgangspunt voor de ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe kantoren (planvoorraad). Daarnaast is er relatief weinig aandacht voor verouderde kantorenlocaties. De ontwikkelingen en trends in de kantorenmarkt wijzen erop dat de groei uit de kantorenmarkt is. De prognoses tonen aan dat de toekomstige planvoorraad de vraag sterk zal overtreffen. De kantorenmarkt in Groningen is bovendien een typische verplaatsingsmarkt. Een aantrekkende economie zal het overaanbod niet oplossen. Zonder beleidswijzigingen zal structureel overaanbod dan ook leiden tot een lagere marktwaarde van kantoren, tragere ontwikkeling van nieuwe kantoren en verpaupering van bestaande kantoren. Kortom, er zijn redenen genoeg om het kantorenbeleid te herzien. Het nieuwe kantorenbeleid dat wij voorstellen is kortweg een vermindering van het kantooraanbod en aandacht voor kwalitatief aanbod. Het beleid beschrijft de argumenten en interventies waarmee de gemeente wil bijdragen aan een vestigingsklimaat waar het aanbod van kantoren beter is afgestemd op de vraag. 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren Stad op Scherp en G-kracht vormen de belangrijkste beleidskaders voor de nieuwe structuurvisie kantoren: Structuurvisie Stad op Scherp (2009) bevat de ruimtelijke contouren voor het ontwikkelen van beleid met 2020 als horizon. Hierin zijn zes dynamo s benoemd, oftewel de toplocaties waar gewerkt wordt en die belangrijk zijn voor de economie van de stad en brede regio. Dit zijn de binnenstad, UMCG/Bodenterrein, Stationsgebied, Europapark, Martiniziekenhuis e.o. en Zernike. Het hoofddoel van het economisch programma G-kracht (2009) is het leveren van een bijdrage aan het bereiken van arbeidsplaatsen eind Dit gebeurt door een strategie die bestaat uit drie deelprogramma s: het stimuleren van de kenniseconomie met Groningen Piekt, het aantrekken van bezoekers, toeristen en talenten via Gastvrij Groningen en zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor het bestaande bedrijfsleven via Bedrijvig Groningen. 1.3 Beleidsproces Buck Consultants International (BCI) heeft in opdracht van de gemeente de kantorenmarkt van Groningen geanalyseerd. Desk research, schouwen en interviews met Groningse stakeholders vormen de basis voor deze analyse. In maart 2010 is een workshop georganiseerd. Daar zijn enerzijds de tussentijdse bevindingen gepresenteerd en anderzijds de belangrijkste vraagstukken over de kantorenmarkt in Groningen geformuleerd. Tijdens een plenaire bijeenkomst met betrokkenen, geïnteresseerden en raadsleden in september 2010 hebben we de mogelijke antwoorden op deze vraagstukken gepresenteerd als ontwikkelrichtingen van het nieuwe kantorenbeleid. De feedback en discussie die volgden, hebben de beleidslijnen verder gescherpt. Deze nota is daarvan het eindresultaat. 3

4 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt We beginnen deze paragraaf met een beknopte beschrijving van de ontwikkelingen en kenmerken van de Groningse kantorenmarkt. Dan volgt een prognose van de toekomstige vraag naar kantoormeters in relatie tot de mogelijke planontwikkeling van nieuwe kantoren. 2.1 Ontwikkeling van de Groningse kantorenmarkt Op basis van de beschrijving van de Groningse kantorenmarkt in de afgelopen tien jaar (zie bijlage 1), kunnen we constateren dat de kantorenmarkt zich hier tot 2009 positief heeft ontwikkeld: De vraag is gegroeid naar gemiddeld m2 vvo per jaar; de voorraad is gegroeid met gemiddeld m2 vvo per jaar; de leegstand is vergeleken met landelijke cijfers beperkt gebleven; de huurprijs voor eersteklas kantoren is sinds 2008 naar hetzelfde niveau gegroeid als Zwolle, de hoogste in de regio; met 5 m2 kantoor per inwoner bevestigt Groningen haar positie als belangrijke vestigingsplaats voor kantoren in het Noorden. 2.2 Kenmerken van de Groningse kantorenmarkt Voor een meer uitgebreide beschrijving van die zaken die de Groningse kantoormarkt typeren, verwijzen we naar bijlage 1. We beperken ons hier tot de hoofdlijnen: De helft van de vraag naar kantoormeters komt voort uit de niet-commerciële dienstverlening (d.w.z. overheid en semi-overheid); een kwart van de vraag naar kantoormeters is voor rekening voor het klein segment. Deze verhouding is jarenlang stabiel. Dit zijn transacties kleiner dan 500 m2; circa driekwart van de afname van kantoormeters bestaat uit transacties van minder dan m2. Uit interviews blijkt dat een transactie van m2 naar Groningse maatstaven een grote transactie is; een kwart van de vraag bestaat uit de vraag naar nieuwbouw; vooral het centrum en het Zuiden van de stad kampen met leegstand. Het centrum kent veel dynamiek. Daar wordt het aanbod grotendeels ook weer opgenomen. In het Zuiden gebeurt dit in mindere mate. Kantorenconcentraties in het Zuiden (Martini Trade Park, Corpus den Hoorn-Zuid) hebben het grootste aandeel in de leegstand. Vooral in de grotere gebouwen is leegstand; het Noorden en Oosten van de stad kennen weinig dynamiek: weinig transacties, maar ook weinig aanbod; de vraag komt voor een groot gedeelte voor rekening van het zittende bedrijfsleven. Met andere woorden, de meeste transacties zijn een gevolg van verplaatsingen binnen Groningen. Er is weinig trek meer vanuit andere delen van het land naar de stad. Kantoorgebruikers laten verouderde panden achter; tot 2009 bleef de vraag redelijk in verhouding tot het aanbod. Het leegstandspercentage valt met 8% mee vergeleken met het landelijk gemiddelde van 12%. Echter, na 2009 zien we net als in andere vergelijkbare steden minder dynamiek door het economisch tij. 4

5 2.3 Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt We volstaan hier met een korte samenvatting van de relevante trends en ontwikkelingen in de kantorenmarkt. Uitgebreidere informatie vindt u in bijlage 2. De Groningse kantorenmarkt kan met een stabiel overheidsaandeel leunen op een redelijk sterke positie als Noordelijke kantorenstad. Als kantorenstad biedt Groningen een redelijk veelzijdig aanbod aan locaties en type gebouwen. Hier zijn minder leegstandproblemen vergeleken met het landelijk beeld. Hier beperken de zorgen van de potentiële negatieve impact van langdurig leegstand zich tot het Martini Trade Park en Corpus den Hoorn-Zuid. Positieve ontwikkelingen voor de Groningse kantorenmarkt zijn de concentratie van Noord- Nederlandse kantoorgebruikers in Groningen en de verwachte groei van de nieuwe doelgroepen: (groene) energie, healthy ageing en de creatieve sector. Daarnaast heeft Groningen in de basis een aantal sterktes die ervoor zorgen dat de stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft. Het gaat dan om een aantrekkelijk werk- en leefklimaat, de aanwezigheid van veel hoogopgeleide werknemers en topvoorzieningen als de RuG, UMCG, Hanzehogeschool en een Gascluster. Het toekomstig economisch profiel van de stad wordt verder versterkt door de licht stijgende beroepsbevolking en de infrastructurele investeringen. Daar staat tegenover dat de stad relatief ver gelegen is van andere economische centra als de Randstad. Dat is ook een belangrijke reden dat we veel concurrentie vanuit Zwolle ervaren. Verder moeten we ons realiseren dat de kantorenmarkt in het algemeen geen groeimarkt meer is. De groei van de dienstensector is een afzwakkende megatrend; de overheid is fors aan het krimpen. Verder zal de trend naar minder ruimtegebruik per werknemer veel impact hebben. We kunnen stellen dat de vraag naar kantoormeters van onze huidige doelgroepen niet meer zal groeien. Tenslotte is het de verwachting dat de economische recessie de komende 2-3 jaar nog merkbaar is op de kantorenmarkt. 2.4 Prognose toekomstige vraag naar en aanbod van kantoormeters Voor de komende tien jaar prognosticeert onderzoeksbureau BCI de opname van kantoormeters op gemiddeld m2 vvo per jaar, waarvan m2 vvo nieuwbouw (25%). Voor de komende tien jaar is er dus sprake van een totale nieuwbouwvraag van m2 vvo. De mogelijke planontwikkeling voor kantoren kan geschat worden op basis van de restcapaciteit die binnen bestemmingsplannen bestaat om kantoorruimte te ontwikkelen. Als we niet de nodige nuanceringen maken in deze plannen, dan stuiten we op een onrealistisch tienvoud aan mogelijke planontwikkeling ten opzichte van de geprognosticeerde vraag. Een meer realistisch beeld is een mogelijke planontwikkeling van circa m2 vvo. Dat is een vijfvoud aan mogelijke planontwikkeling ten opzichte van de geschatte vraag. Totaal nieuwbouwvraag in 10 jaar Circa m2 vvo Mogelijke planontwikkeling nieuwbouw Circa m2 vvo 5

6 2.5 Constateringen Op basis van de voorgaande paragrafen kunnen we het volgende constateren over de toekomst van onze kantorenmarkt: 1. De stad kent een ruim toekomstig aanbod ten opzichte van de vraag. 2. Een aantrekkende markt zal dit overaanbod niet oplossen omdat: - onze huidige doelgroepen niet meer groeien; - de nieuwe doelgroepen het inzakken van de vraag maar deels kunnen opvangen; - er een algemene trend is naar minder ruimtegebruik per werknemer. 3. De stad kenmerkt zich door een verplaatsingsmarkt. De verwachting is dat dit ook zo zal blijven. Gevolg is dat nieuwbouw snel leidt tot leegstand elders in de stad. In dat kader merken we het volgende op: - aandacht voor bestaande locaties wordt belangrijk om deze niet verder in een negatieve spiraal te laten afglijden. Vooral grotere gebouwen zijn gevoelig voor leegstand. - aandacht voor de schaalgrootte binnen het nieuw aanbod is belangrijk. Pakweg driekwart van de transacties zijn immers <2.500 m2. Europapark is de nieuwbouwlocatie voor kantoren, maar laat nu alleen kantoorontwikkeling toe die groter zijn dan m2. Zonder beleidswijzigingen leidt dit tot toenemende leegstand, een negatief financieel resultaat van ontwikkellocaties, dalend aanbod in kwalitatief opzicht en negatieve beeldvorming over onze vestigingslocatie(s) en daarmee ook van het totale vestigingsklimaat van Groningen. 6

7 3. Beleidslijnen tot 2020 In deze paragraaf geven we aan welke maatregelen we tot 2020 willen nemen om de kantorenmarkt weer meer in balans te krijgen. Kort gezegd is het noodzakelijk om keuzes te maken in het toekomstig aanbod van kantoorruimte en om die randvoorwaarden te bieden waarmee vraaggestuurd kwalitatief aanbod ontstaat. Overigens is duidelijk dat het belang en de verantwoordelijkheid daarvoor zowel bij de gemeente als bij de marktpartijen liggen (beleggers, ontwikkelaars, makelaars en gebruikers). We kunnen de voorgestelde maatregelen indelen in drie beleidslijnen, die we hieronder achtereenvolgens zullen toelichten: 1. temporiseer en verkleinen het aanbod; 2. besteed aandacht aan bestaande locaties; 3. vergroot de vraag naar en marktpotentie van het aanbod. 3.1 Beleidslijn 1: Temporiseer en verklein het aanbod 1) Maatregel: Tot 2020 voegen wij geen nieuw kantoorareaal toe bovenop de huidige planvoorraad. Dit betekent het volgende: We houden vast aan de gedachte dat kantoorontwikkelingen thuis horen op OVknooppunten, het stedelijk netwerk en in of nabij de binnenstad. We beperken daarbinnen de mogelijkheden voor nieuwe kantoorontwikkeling tot de kantorenclusters. Voor nieuwe kantoorontwikkeling gaan we uit van een kleinere schaalgrootte dan we in het verleden gewend zijn. Eerder maakten wij altijd onderscheid in groter of kleiner dan 2.500m2. Europapark is de nieuwbouwlocatie voor kantoren. De schaalgrootte gaan we aftoppen omdat de meeste vraag in de categorie < 2.500m2 valt. Met het Europapark komt dan ook de categorie tot m2 in beeld. Het beleid op kantoren in het klein segment binnen woonwijken en bedrijventerreinen blijven wij handhaven. In het beleid van wijkeconomie en bedrijventerreinen maken we kantoor aan huis en kantoren <500m2 bvo in herzieningen van bestemmingsplannen mogelijk. 2) Maatregel: Ruimte voor nieuwbouw blijft belangrijk maar wordt wel ingeperkt. Nieuwbouw geeft een impuls aan de stedelijke vernieuwing. Daarnaast kunnen wensen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid vervuld worden via nieuwbouw. Maar nieuwbouw verhoogt ook de druk op leegstand van bestaande locaties (de Groningse kantorenmarkt is immers een verplaatsingsmarkt). Daarom willen we de ruimte voor nieuwbouw gaan inperken. Daarbij merken we het volgende op: Europapark blijft dé nieuwbouwlocatie voor kantoren. Mogelijkheden om de ontwikkeling van dit gebied te bespoedigen worden beschreven in paragraaf 3.3. Voor de planvoorraad in de omgeving van het Europapark en Kempkensberg zullen we alternatieve invullingen vinden of ontlokken. De kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van het stationsgebied zullen zichtbaar worden door de infrastructurele ingrepen (uitbreiding spoorwegennet, tram). Kantoorontwikkeling in het stationsgebied is de komende periode niet aan de orde. Of het stationsgebied ruimte gaat bieden voor toevoeging van nieuwe functies, waaronder kantoren, hangt af van de vraag of het emplacement kan worden verplaatst. 7

8 3) Maatregel: Daar waar mogelijk, vinden we onttrekkingen van kantoormeters uit het bestaand aanbod gewenst. Als het om leegstand gaat, maken we een verschil in aandacht voor individuele op zichzelf staande kantoorpanden en kantoorgebieden. Transformatie van kantoorpanden in woonwijken en de binnenstad zijn kansrijk. Zie ook het kader. Langdurig leegstand kan een stimulans zijn voor eigenaren om tot transformatie te komen. Deze initiatieven gebeuren autonoom en deze zullen we individueel beoordelen. Langdurig leegstand is niet houdbaar voor twee kantoorkernen: Martini Trade Park en bedrijvenpark Corpus den Hoorn-Zuid. Deze locaties hebben het grootste aandeel in de leegstand van Groningen. De impact van leegstand in kantoorgebieden zijn groter en de transformatiemogelijkheden zijn kansarm. Hier willen we de negatieve omgevingseffecten van leegstand voorkomen door deze gebieden kwalitatief te versterken als kantorenconcentratie. Zie ook beleidslijn 2. Kansrijke transformaties Bureau Stec (2007) stelt dat kantoren in de binnenstedelijke centrumlocatie en in woonwijken kansrijke locaties zijn voor transformatie. Juist vanwege het multifunctioneel karakter en de levendigheid is de binnenstad populair voor kantoorgebruikers, vooral voor het klein segment. De dynamiek van de kantorenmarkt is af te lezen uit de hoge opname- en aanbodcijfers. Initiatieven voor transformatie zullen per individueel geval beoordeeld worden. Onttrekkingen van kantoren uit woonwijken zijn ook kansrijker. In vergelijking tot de binnenstad functioneren zij in mindere mate als incubator of als hotspot voor kantoren. 4) Maatregel: Regionale regie op kantorenlocaties. Aanpak van leegstand op de kantorenmarkt staat hoog op de landelijke politieke agenda. Het Rijk dringt daarbij aan op regionale afstemming van het kantorenaanbod. Met het oog op de beleidsvoornemens van de stad die erop gericht zijn het kantooraanbod in te perken, streven we ernaar om in RGA-verband (Regiovisie Groningen-Assen) en Noordelijk verband te komen tot een vorm van regionale regie op kantorenlocaties. Dit in navolging van de bestaande afstemming op het gebied van bedrijventerreinen. Beleid voor grondprijzen is vastgelegd in het grondprijsbeleid. In het grondprijsbeleid zullen we de ontwikkelingen van de kantorenmarkt meenemen. 5) Maatregel: Geen kantoorvestigingen >500 m2 bvo toestaan op hoogwaardige bedrijventerreinen. Groningen maakt in haar werklocaties onderscheid tussen winkellocaties, bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Op hoogwaardige bedrijventerreinen zien we steeds meer bedrijven zich huisvesten in kantoorachtige verschijningsvormen. Het dreigend kantooroveraanbod onderstreept het belang van scherpe handhaving van de planologische onmogelijkheden van kantoorvestiging op hoogwaardige bedrijventerreinen. Solitaire kantoren < 500 m2 bvo op bedrijventerreinen vormen hierop de uitzondering. In deze context is de invulling van Westpoort risicovol. De rand langs de A7 kan namelijk in de latente wens van kantoorgebruikers voorzien in een zichtlocatie aan de snelweg. Snelweglocaties zijn echter bijzonder gevoelig voor leegstand en zijn kansarm voor andere invullingen 1. 1 Bureau STEC,

9 Wat betekent dit concreet? We gaan geen planologische medewerking verlenen aan kantoorontwikkeling op verspreide locaties in de stad. Kantoorontwikkeling op de Enceha-locatie halen we uit de planvoorraad halen. In het verleden hebben we voor dit terrein medewerking verleend aan een bestemmingsplanwijziging richting kantoorontwikkeling. Het bestemmingsplan is echter nietig verklaard door de Raad van State. We gaan hierover in gesprek met de grondeigenaren. We gaan andere gepaste invulling vinden dan wel aanmoedigen voor locatie De Meeuwen en Kavel Q. Transformatie van individuele kantoorpanden voltrekken zich redelijk autonoom en deze zullen we individueel beoordelen. We gaan informeren over regelingen die transformatie stimuleren. Behoud en versterking van onze kantoorkernen Martini Trade Park en Corpus den Hoorn- Zuid (zie 3.2). Landelijke politieke ontwikkelingen over de aanpak van leegstand blijven volgen. Agenderen en regionale afstemming zoeken op kantorenontwikkelingen bij Provincie en Regio Groningen-Assen. Scherpe handhaving van planologische randvoorwaarden op bedrijventerreinen. Vooral Westpoort verdient aandacht. 3.2 Beleidslijn 2: Besteed aandacht aan bestaande locaties Onderzoeksbureau STEC (2007) stelt dat het Martini Trade Park en Corpus den Hoorn behouden moeten blijven in het kantorenbestand. Het zijn stadsrandlocaties uit de jaren 80 en 90 die goed bereikbaar zijn vanaf de A7 en A28. Beide gebieden hebben een redelijk goede concurrentiekracht, maar staan tegelijkertijd onder druk door nieuwbouwontwikkelingen als het Europapark. Deze locaties zijn gevoelig voor de gevolgen van de verplaatsingsmarkt waar Groningen zich door kenmerkt. Deze gebieden zijn grootschalig en monofunctioneel, waardoor transformatie naar andere functies minder vanzelfsprekend is dan solitaire kantorenlocaties in de binnenstad of woonwijken. 6) Maatregel: Verleng de levensduur van het Martini Trade Park en Corpus den Hoorn door revitalisering. De kansen liggen in initiatieven die het imago en profiel versterken, voorzieningen creëren, parkmanagement uitbreiden, de totale (parkeer)bereikbaarheid verbeteren en deels herprofilering verzorgen. Wat betekent dit concreet? Martini Trade Park en Corpus den Hoorn-Zuid kennen een versnipperd eigendom. De rol van de gemeente is daarom in eerste instantie een coördinerende rol waarbij we kennisoverdracht en samenwerking tussen marktpartijen en grondeigenaren stimuleren en faciliteren. Revitaliseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gebruikers, eigenaren en gemeente. De gemeente zal marktinitiatieven in revitalisering versterken en stimuleren door ook te investeren in de openbare ruimte. Het beloont en versterkt het initiatief van de marktpartijen om gezamenlijk de levensduur van de bestaande kantorenvoorraad te verlengen. In beide gebieden lopen al initiatieven: o De visie voor bedrijvenpark Corpus den Hoorn-Zuid is bijna afgerond. Hierin hebben de bedrijventerreinvereniging en individuele bedrijven geparticipeerd. Deze visie bevat concrete maatregelen om het gebied in functioneel en ruimtelijk opzicht te verbeteren. o Een kopgroep van eigenaren en gebruikers op het Martini Trade Park is bezig met de overige eigenaren te mobiliseren om gezamenlijk te investeren in een herstructurering van het parkeerterrein. De rol van de gemeente strekt zich momenteel uit tot het stimuleren van deze samenwerking en het onderzoeken van de haalbaarheid als eigenaar van de ondergrondse garage. Mocht dit initiatief van de 9

10 grond komen, dan zou een herinrichting van de Leonard Springerlaan in aansluiting op de nieuwe parkeerfaciliteit een logische vervolgstap kunnen zijn. 3.3 Beleidslijn 3: Vergroot de vraag naar en marktpotentie van het aanbod 7) Maatregel: Blijf gebruik maken van de bestaande structuren om bedrijfsleven te behouden en aan te trekken. Het gemeentelijke economisch beleid is gericht op het behouden en faciliteren van het zittend bedrijfsleven. Het accountmanagement team van EZ onderhoudt contacten en relaties met individuele bedrijven. Door deze contacten krijgen wij ook potentiële nieuwe vestigers in beeld. Het zittend bedrijfsleven kent de ontwikkelingen binnen zijn eigen sector en weet wat nodig is om ketens of clusters in de stad en regio te verstevigen. Daarnaast bestaat voor de acquisitie van nieuw bedrijfsleven van buiten de stad en regio de samenwerkingsstructuur met de N.V. NOM. De belangrijke bestaande doelgroepen in de kantorenmarkt zijn de niet-commerciële sector (overheid en semi-overheid) en het klein segment. Voor het behoud van de overheidsinstellingen in de stad blijven de lobbyactiviteiten op politiek-bestuurlijk niveau van belang. In de stimulering van het klein segment is nu winst te behalen in de kwalitatieve vestigingsaspecten 2, zoals via collectieve en flexibele voorzieningen. Wat betekent dit concreet? Het aantrekken van nieuwe bedrijven van buiten de stad en regio vindt plaats via contact met het zittend bedrijfsleven en in samenwerking met de N.V. NOM. Op het moment actualiseren wij samen het profiel en onderscheidend vermogen van de stad Groningen. Flankerend beleid op gebieden als wonen, onderwijs, kennisinstellingen, arbeidsmarkt, sociale voorzieningen, detailhandel, toerisme, verkeer en parkeren, veiligheid etc. blijft belangrijk voor een aantrekkelijk leefklimaat voor werkgevers en werknemers. Om het zittende bedrijfsleven te behouden en te stimuleren: - hebben wij blijvend aandacht voor lobbyactiviteiten om overheidsinstellingen in de stad te houden; - blijven wij accountmanagement inzetten in de commerciële sector; - onderzoeken we hoe we het klein segment verder kunnen stimuleren (gericht op kwalitatieve vestigingsaspecten). We maken een uitvoeringsplan hiervoor. 8) Maatregel: Aandacht voor kwaliteit in aanbod door vraaggestuurde randvoorwaarden Europapark is de locatie voor nieuwbouw kantoren. Dit kan op twee deelgebieden: het kantorenkwadrant en het Helperpark. Het is noodzakelijk dat we het aanbod hier passend en interessant maken voor de toekomstige vraag en wensen uit de markt. Een voorspoedige ontwikkeling van het Europapark is belangrijk vanwege de positieve effecten van nieuwe stedelijke (her)ontwikkeling en financiële gemeentelijke motieven. De kans hierop wordt vergroot door in eerste instantie de schaalgrootte aan te passen. Aftoppen van het volume is daarbij nodig. Immers, Europapark biedt ruimte voor kantoorontwikkeling vanaf m2 terwijl daar relatief weinig transacties in zullen gaan plaatsvinden. Gebiedsgerichte en vraaggerichte aanpakken helpen bij het bepalen van de randvoorwaarden. Het maken en uitwerken van een gebiedsconcept is een voorbeeld van zo n aanpak. Zie kader op de volgende pagina. Eind 2010 is het gebiedsconcept voor het Helperpark klaar. Dit gebiedsconcept geeft aanknopingspunten voor zowel het Helperpark als het kantorenkwadrant om interessante en passende randvoorwaarden te bieden. Zo is een gebiedsgerichte parkeeraanpak een kans voor het Europapark. Parkeren is steeds meer een bepalende factor in het maatwerk (diversiteit) binnen de kantorensector. 2 In de afgelopen jaren hebben we het klein segment (<500 m2) meer huisvestingsmogelijkheden gegeven. In de evaluatie van het beleid, stelt onderzoeksbureau BCI dat er voldoende variatie in het aanbod is geweest om partijen te huisvesten. Zij verwacht geen mismatch meer tussen vraag en aanbod van het klein segment. 10

11 Hetzij in de vorm van voldoende, nabijgelegen gebouwde parkeerplekken voor zakelijke doeleinden (personeel en bezoek), hetzij in de directe kostprijs ( het mag niet te veel kosten ). De vraag wisselt per doelgroep. Soms moeten we op directe wijze de parkeerbehoefte op korte afstand bedienen, soms is dubbelgebruik en dus een goedkopere kostprijs de maat. Slimme programmering van functies leidt tot kosteneffectiviteit. Wat betekent dit concreet? We gaan Europapark samen en in dialoog met geïnteresseerde marktpartijen verder ontwikkelen en we gaan de randvoorwaarden op het Europapark herzien. We geven hiermee een vervolg aan het gebiedsconcept Helperpark. De aanpassingen in de randvoorwaarden die tot de mogelijkheden behoren zijn: a. randvoorwaarden in de korrelgrootte van gebouwen; b. randvoorwaarden in van mix van functies; c. randvoorwaarden in overgangen tussen deelgebieden; d. de inrichting van de openbare ruimte; e. tussentijdse investeringen en tijdelijke functies in het gebied; f. uitvoering geven aan gebiedsgericht parkeren. Bij gebiedsontwikkeling zijn gebiedsgerichte en vraaggestuurde aanpakken nodig. We houden de ontwikkeling van de andere dynamo s in de gaten. De inzet van gebiedsgerichte en vraaggestuurde aanpakken, zoals een gebiedsconcept, bepalen we per dynamo. Gebiedsconcept: Een tool voor een andere blik op gebiedsontwikkeling. Europapark is niet de eerste dynamo waar een gebiedsgerichte en vraaggerichte ontwikkelstrategie wordt gebruikt. Zo beschrijft het gebiedsconcept The City Hub de ontwikkelstrategie voor het stationsgebied en wordt er momenteel vanuit het Akkoord van Groningen een marketingvisie voor Zernike ontwikkeld. Het UMCG/Bodenterrein zal naar verwachting vanzelf meeliften op de golf van impulsen vanuit het onderwijs en de kenniseconomie, de groei van medische bedrijvigheid en zorg. Voor het Martiniziekenhuis en omgeving gaat hetzelfde op en wordt versterkt door de aanstaande visie op bedrijvenpark Corpus den Hoorn-Zuid waar het ziekenhuis deel van uitmaakt. Ondanks de goede kansen die we voor deze gebieden zien, is alertheid op zijn plaats. Positieve ervaringen met gebiedsconcepten kunnen aanleiding zijn om voor deze locaties ook een gebiedsconcept te ontwikkelen. Het gebruik maken van gebiedsconcepten is een moderne wijze van gebiedsontwikkeling. Anders dan de traditionele planontwikkeling volgens een blauwdruk (ook wel eindbeeldplanologie genoemd), wordt gewerkt volgens een gebiedsconcept die de groei, fasering en identiteit van het plangebied beschrijft. Deze gebiedsconcepten worden met nadruk op de eindgebruiker ontwikkeld. Een gebiedsconcept is een middel om de ontwikkeling van een nieuw gebied vraaggericht te benaderen. Het is een andere werkwijze dan we gewend zijn. Wat er te winnen valt is: a) De randvoorwaarden zijn robuust en de kwaliteit van de omgeving die we stellen blijft overeind. We kunnen beter inspelen op de steeds sneller veranderende wensen van gebruikers. b) Ook tijdelijke functies krijgen dan een kans. Deze kunnen het imago en profiel van het gebied versterken en zijn goed voor het financieel resultaat. c) Gebiedsgericht parkeren is een kwaliteit en slimme combinaties van functies leiden tot kosteneffectiviteit d) Op deze manier verlagen we het risicoprofiel van een plangebied. Beperkte afboekingen zijn in sommige gevallen nodig, maar het overkomt onoverbrugbare tekorten op de lange termijn. e) Eindbeeldplanologie is in dit kader niet wenselijk en financieel moeilijk houdbaar. Het gaat juist om een flexibel ontwikkelproces dat maximaal kan inspelen op zich aandienende initiatieven onder de randvoorwaarde voor blijvende hoge omgevingskwaliteit, passend bij de verschillende doelgroepen en (toekomstige) gebruikers. Besluit De raad besluit: I. de Structuurvisie kantoren vast te stellen; II. gelijktijdig de nota Ruimte voor kantoren (1999) en haar aanscherpingen Herijking kantorenvestigingsbeleid tot 2010 (2002) en Knelpunten Kantorenmarkt (2007)in te trekken; III. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en publicatie in de gezinsbode en in werking te laten treden op de dag na bekendmaking. 11

12 Bijlagen 1. Concept publicatie besluit 2. Ontwikkeling kantorenmarkt en -beleid 3. Toekomstbeeld kantorenmarkt Buck Consultants International - Kantorenstrategie Groningen 2010/2020, juli 2010 Bijlage 1 Concept publicatie besluit Groninger Gezinsbode - Verplichte Mededelingen ROEZ Plaatsing: donderdag..januari 2011 (Balkje: Bekendmaking) CONCEPT Nota structuurvisie kantoren De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: dat hij in zijn vergadering van 26 januari 2011, besluitnummer..., besloten heeft de Nota Structuurvisie Kantoren , vast te stellen. ( hier volgen een paar inhoudelijke zinnen over de nota enz.) Deze nieuwe structuurvisie kantoren legt vast wat de inzet van de gemeente is in het aantrekkelijk houden van Groningen als kantorenstad. Dit is een vestigingsklimaat waar het aanbod van kantoren is afgestemd op de vraag. Het beleid van de gemeente is een verschuiving naar vermindering van het kantooraanbod en aandacht voor kwalitatief aanbod. De maatregelen hebben betrekking op de beleidslijnen: 1. temporiseren en verkleinen van het aanbod 2. aandacht besteden aan huidige locaties 3. vergroten van de vraag naar en marktpotentie van het aanbod Dit besluit is bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad met het nummer en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. Dit raadsbesluit ligt vanaf vandaag voor een ieder ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: open op maandag van uur, dinsdag tot en met vrijdag van uur, op donderdag ook van uur. Groningen,. januari

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE

ROBECO REAL ESTATE HIGH YIELD CERTIFICATE A LGEMENE GE GE VENS: Emittent: Robeco Structured Properties I Limited Valuta: EUR Uitgiftedatum: 27 juni 2006 Uitgiftekoers: 100% Nominale waarde: EUR 25.000 Einddatum: 21 maart 2016 Notering: Geen Portefeuillebeheer:

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

DE NIEUWE WERKELIJKHEID

DE NIEUWE WERKELIJKHEID DE NIEUWE WERKELIJKHEID Roy Slegtenhorst Universiteit Utrecht Juli 2013 Een onderzoek naar de actoren en instituties in een fundamenteel veranderende kantorenmarkt Colofon Naam: Roy Slegtenhorst Studentnummer:

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Rapportage fase 1 - thema Locatie Mei 2013 Uitgevoerd in opdracht van CoreNet Global Benelux en beroepsvereniging Facility

Nadere informatie

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt

Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Doelgroepenonderzoek segmentatie duurzaamheid Nederlandse kantorenmarkt Uitgevoerd in opdracht van: Agentschap NL Nijmegen, September 2011 Inhoudsopgave Pagina 0 Management Summary 2 1 Vraagzijde kantorenmarkt

Nadere informatie