P R O S P E C T U S Z I B E u r o s t r a n d C V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O S P E C T U S Z I B E u r o s t r a n d C V"

Transcriptie

1 B e h e r e n d V e n n o o t ZIB Eurostrand BV Markt 65a 4331 LK Middelburg Tel Fax I n i t i a t i e f n e m e r e n B e h e e r d e r Zeeland Investments Beheer BV Markt 65a 4331 LK Middelburg Tel Fax P R O S P E C T U S Z I B E u r o s t r a n d C V Uitgifte van participaties ieder nominaal groot I N H O U D S O P G A V E Deel 1 Samenvatting 1 Deel 2 Risicofactoren 4 Deel 3 Het aanbod Initiatiefnemer Beleggingsdoelstelling en beleid Structuur Investeren in (recreatief) vastgoed Marktsituatie recreatieparken in Duitsland Eurostrand-parken Huuraspecten Investeringsbegroting Rendement Exit en inkoop van participaties Financiering Fiscale aspecten Juridische aspecten Beherend Vennoot Beheerder Bewaarder Verhandelbaarheid participaties Kosten Verslaglegging Beleggersprofiel Overige gegevens Accountantsverklaring en Onderzoeksrapport Taxatieverslagen Deelname Betrokken partijen 31 Deel 4 Uitwerking prognose (cijfermatig) 4.1 Vermogensstructuur Geprognosticeerde cijfers Stichting Administratiekantoor Eurostrand Geprognosticeerde cijfers ZIB Eurostrand CV 33 Deel 5 Diverse overeenkomsten en inschrijvingsformulier 5.1 Overeenkomst van commanditaire vennootschap Statuten TMF Bewaar BV Statuten ZIB Eurostrand BV Statuten Zeeland Investments Beheer BV Overeenkomst terzake van de administratie, het beheer, de bewaring en het management van ZIB Eurostrand CV en haar activa Inschrijvingsformulier 59 Deel 6 Curricula vitae directie Zeeland Investments Beheer BV 61 Deel 7 Registratiedocument 63 Deel 8 Kernpunten augustus 2007 Initiatiefnemer: ZIB Eurostrand BV

2 I N H O U D S O P G A V E Deel 1 Samenvatting 1 Deel 2 Risicofactoren 4 Deel 3 Het aanbod Initiatiefnemer Beleggingsdoelstelling en beleid Structuur Investeren in (recreatief) vastgoed Marktsituatie recreatieparken in Duitsland Eurostrand-parken Huuraspecten Investeringsbegroting Rendement Exit en inkoop van participaties Financiering Fiscale aspecten Juridische aspecten Beherend Vennoot Beheerder Bewaarder Verhandelbaarheid participaties Kosten Verslaglegging Beleggersprofiel Overige gegevens Accountantsverklaring en Onderzoeksrapport Taxatieverslagen Deelname Betrokken partijen 31 Deel 4 Uitwerking prognose (cijfermatig) 4.1 Vermogensstructuur Geprognosticeerde cijfers Stichting Administratiekantoor Eurostrand Geprognosticeerde cijfers ZIB Eurostrand CV 33 Deel 5 Diverse overeenkomsten en inschrijvingsformulier 5.1 Overeenkomst van commanditaire vennootschap Statuten TMF Bewaar BV Statuten ZIB Eurostrand BV Statuten Zeeland Investments Beheer BV Overeenkomst terzake van de administratie, het beheer, de bewaring en het management van ZIB Eurostrand CV en haar activa Inschrijvingsformulier 59 Deel 6 Curricula vitae directie Zeeland Investments Beheer BV 61 Deel 7 Registratiedocument 63 Deel 8 Kernpunten 64

3 D e e l 1. S a m e n v a t t i n g Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit prospectus d.d. 17 augustus Iedere beslissing tot deelname in ZIB Eurostrand CV moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele prospectus. Indien een vordering met betrekking tot de informatie in dit prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, zal de eiser in de procedure eventueel volgens de nationale wetgeving van de betreffende lidstaten de kosten voor de vertaling van dit prospectus dragen voordat de vordering wordt ingesteld. Degenen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend en om kennisgeving ervan hebben verzocht, kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting in samenhang met de andere delen van dit prospectus misleidend, onjuist of inconsistent is. ZIB Eurostrand BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder Zeeland Investments Beheer BV, biedt, in haar hoedanigheid van beherend vennoot van ZIB Eurostrand CV, participaties aan in ZIB Eurostrand CV (verder ook te noemen het Fonds ). Deze aanbieding wordt gedaan zowel aan in Nederland woonachtige particulieren als aan in Nederland gevestigde rechtspersonen. Deelname in het Fonds met een naar Nederlands fiscaal recht transparante entiteit, zoals een maatschap of commanditaire vennootschap, is niet toegestaan. Potentiële deelnemers wordt hiermede een aantrekkelijke deelname in de financiering van vastgoed geboden waarbij een geprognosticeerd rendement van 9,25% op jaarbasis (vóór belasting en enkelvoudig) wordt uitgekeerd. Hiervan wordt 7% jaarlijks uitgekeerd en 2,25% (cumulatief, enkelvoudig en op jaarbasis) bij inkoop van de participaties. Het Fonds heeft, conform artikel 2 van de overeenkomst van commanditaire vennootschap (Deel 5.1 van dit prospectus), ten doel het beleggen van (haar) vermogen, teneinde de vennoten in de opbrengst te doen delen en zodanig dat de risico s daarvan worden gespreid, door dit vermogen aan te wenden voor de financiering van Eurostrand Vastgoed BV voor de aankoop van Eurostrand Fintel respectievelijk Eurostrand Leiwen. Eurostrand Fintel bestaat uit 254 hotelkamers verdeeld over 55 recreatiewoningen en centrale voorzieningen met ondergelegen en bijbehorende grond (38.108m 2 ), opstallen en infrastructurele voorzieningen. Eurostrand Leiwen bestaat uit 340 hotelkamers verdeeld over 102 recreatiewoningen en centrale voorzieningen met ondergelegen en bijbehorende grond ( m 2 ), opstallen en infrastructurele voorzieningen. De verhuur en de marketing van de Eurostrandparken zal geschieden door Eurostrand. Eurostrand beschikt over een klantenbestand van meer dan klanten. De verkoop geschiedt intern door verkoopleiders waardoor Eurostrand geen reisbureaus nodig heeft voor de promotie en de verhuur van haar woningen. De klanten worden door middel van mond-tot-mondreclame geattendeerd op de vakantiewoningen van Eurostrand. Over het algemeen is begin juni van elk jaar de jaaromzet reeds behaald. Eurostrand Fintel heeft in totaal 215 werknemers en Eurostrand Leiwen in totaal 178 werknemers (voltijd en deeltijd). De totale investering, inclusief bijkomende kosten en werkkapitaal, bedraagt Het voor het Fonds benodigde eigen vermogen van (4.080 participaties ieder groot 2.500) zal worden verstrekt door de commanditaire vennoten. Iedere vennoot participeert in eenheden van ( inclusief 3% emissiekosten), met een minimale deelname van vijf participaties ( ). Van het

4 eigen vermogen van ZIB Eurostrand CV zal worden aangewend voor de financiering van de verwerving van de twee Eurostrand-parken (inclusief bijkomende kosten en belastingen) door Eurostrand Vastgoed BV. Voorzover de vrije cashflow het toelaat, zal het Fonds halfjaarlijks (op 1 januari en 1 juli) een rendement van 7% (enkelvoudig en op jaarbasis) aan de participanten uitkeren. De eerste halfjaarlijkse uitkering zal op 1 januari 2008, over de periode vanaf de datum van uitgifte van participaties tot en met 31 december 2007, plaatsvinden. Per 31 december 2008 zal het Fonds jaarlijks participaties inkopen tegen de nominale waarde van verhoogd met een geprognosticeerd enkelvoudig rendement van 2,25% op jaarbasis, in principe volgens het schema zoals opgenomen in Deel 4 van dit prospectus (artikel 11 van de overeenkomst van commanditaire vennootschap). Participanten kunnen zich vanaf 2007 ieder jaar vóór 1 november bij het Fonds aanmelden om voor deze inkoopmogelijkheid in aanmerking te komen. Bij te veel c.q. te weinig aanmeldingen zal door notariële loting worden bepaald welke participaties voor deze inkoop in aanmerking komen. De inschrijving vangt aan op 17 augustus 2007 en loopt tot en met 9 oktober ZIB Eurostrand BV (verder ook te noemen de Beherend Vennoot ) behoudt zich het recht voor de inschrijving bij grote belangstelling ten vroegste op 15 september 2007 te sluiten. Nadat alle participaties zijn uitgegeven verliest het prospectus haar geldigheid immers na datum van uitgifte van het prospectus kan de in dit prospectus opgenomen informatie afwijken. De stortingsdatum op de participaties is, afhankelijk van de snelheid van plaatsing, gepland op 10 oktober 2007 waarna op 18 oktober 2007 (verwachting) de participaties in het Fonds worden uitgegeven. Nadat alle participaties zijn toegewezen, dient er op de participaties te worden gestort. Het Fonds is voor onbepaalde tijd aangegaan. De Beheerder van het Fonds houdt rekening met een beëindiging van het Fonds op 31 december Het Fonds, statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende op het adres van de Beherend Vennoot, is naar Nederlands recht tot stand gekomen. De Overeenkomst van commanditaire vennootschap is op 14 augustus 2007 verleden door Van Agt & Dussel Notarissen NV te Rotterdam (Deel 5.1 van dit prospectus). Het Fonds is een samenwerkingsverband tussen commanditaire vennoten en de beherend vennoot ZIB Eurostrand BV. De onderlinge afspraken tussen de participanten zijn vastgelegd in een overeenkomst van commanditaire vennootschap. Behoudens de inkoopfaciliteit kan er geen overdracht van participaties plaatsvinden. Ook zullen er geen nieuwe participaties worden uitgegeven. Een commanditaire vennoot mag geen beheerhandelingen - zoals het namens de commanditaire vennootschap naar buiten toe optreden - verrichten, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid. Een commanditaire vennoot deelt in de resultaten maar is voor de verliezen slechts aansprakelijk tot het bedrag van het door deze vennoot ingebrachte commanditaire kapitaal. ZIB Eurostrand CV is aangegaan voor onbepaalde tijd, echter na inkoop van de laatste participatie wordt het Fonds beëindigd. Iedere participant neemt deel in eenheden van (exclusief 3% emissiekosten), met een minimale deelname van vijf participaties. Een participatie is de eenheid waarin de mate van gerechtigdheid van iedere vennoot in het vermogen van en het stemrecht in het Fonds wordt uitgedrukt. De commanditaire vennoten zijn over hun uitstaande kapitaaldeelname gerechtigd tot het rendement dat op 9,25% (op jaarbasis, enkelvoudig en vóór belasting) is geprognosticeerd. De Beherend Vennoot is gerechtigd tot de resultaten en de (stille) reserves van het Fonds na inkoop van alle participaties en na betaling van het rendement aan de commanditaire vennoten. Het vermogen van het Fonds wordt in hoofdzaak gevormd door het eigen vermogen dat wordt aangewend voor de financiering van de aankoop door Eurostrand Vastgoed BV van de parken Eurostrand Fintel en Eurostrand Leiwen.

5 De uitkeringen aan de participanten verjaren na 31 december De Bewaarder zal alle uitkeringen aan rechthebbenden trachten te voldoen. In bijzondere situaties - bijvoorbeeld door het ontbreken van een bankrekening van een participant - zal TMF Bewaar BV de liquiditeiten van niet gedane uitkeringen aan de desbetreffende participant aanhouden. De participaties van ZIB Eurostrand CV worden op naam gesteld en het register van participanten zal door TMF Bewaar BV worden bijgehouden. Er worden geen deelnamebewijzen verstrekt. Door het besloten karakter is het Fonds fiscaal transparant. Het besloten karakter komt tot uitdrukking in het niet vrij verhandelbaar zijn van de participaties, dit wil zeggen dat participaties - behoudens de inkoopfaciliteit - niet vervreemdbaar zijn. Dit betekent dat het Fonds niet zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Het aandeel in het Fonds wordt daarentegen fiscaal direct toegerekend aan de participanten. In principe zal voor de inkomstenbelasting box 3 ( vermogensrendementsheffing ) van toepassing zijn doch dit is afhankelijk van de fiscale positie van iedere participant. ZIB Eurostrand BV is op 13 augustus 2007 opgericht en is de beherend vennoot van het Fonds. De Beherend Vennoot is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer Het Fonds is opgericht door de Beherend Vennoot en Recogida BV. Zeeland Investments Beheer BV is bestuurder van de Beherend Vennoot. Tevens zal Zeeland Investments Beheer BV (verder ook te noemen de Beheerder ) als beheerder van het Fonds optreden. De Beheerder is op 16 april 1999 opgericht en is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer De statuten van de Beheerder zijn als Deel 5.4 in dit prospectus opgenomen. De heer H.J. van Koeveringe en mevrouw Y.J. Abdoun voeren de directie over Zeeland Investments Beheer BV. De taken en bevoegdheden en de rechten en plichten van zowel de Beherend Vennoot als de commanditaire vennoten zijn opgenomen in de Overeenkomst van commanditaire vennootschap (Deel 5.1 van dit prospectus). Het beleid van het Fonds en ZIB Eurostrand BV is het verstrekken van een financiering aan Eurostrand Vastgoed BV in het kader van de verwerving van Eurostrand Fintel en Eurostrand Leiwen. Dit beleid kan slechts worden aangepast nadat de vergadering van vennoten hiertoe heeft besloten. De (in)directe kosten van deze uitgifte van participaties bedragen totaal circa (inclusief 3% emissiekosten) en worden nader toegelicht in Deel 3.18 Kosten van dit prospectus. Het totaal aan geprognosticeerde bestands- en beheervergoeding dat het Fonds verschuldigd is, bedraagt tot en met 31 december 2023 circa Daarnaast ontvangt Zeeland Investments Beheer BV, gedurende de looptijd van het Fonds managementvergoedingen van Eurostrand Vastgoed BV van in totaal circa Deze vergoedingen worden nader toegelicht in Deel 3.18 van dit prospectus. Het totaal van de emissiekosten ad komt toe aan Proventus BV en de Beheerder voor de plaatsing van de participaties in het Fonds. ZIB Eurostrand CV voldoet aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) stelt. De Beheerder staat onder toezicht van een Nederlandse toezichthouder zoals de Autoriteit Financiële Markten en de Beheerder heeft het Fonds aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten. In het algemeen kan gesteld worden dat aan het investeren in de financiering(en) van vastgoed risico s verbonden zijn. Betrokken partijen hebben getracht deze risico s, ten behoeve van (potentiële) participanten, te beperken. De risico s bij deelname in ZIB Eurostrand CV zijn opgenomen in Deel 2 Risicofactoren van dit prospectus. Het belangrijkste risico is dat Eurostrand Vastgoed BV niet aan haar aflossings- en renteverplichtingen ( Debiteurenrisico ) kan voldoen. Hierdoor zou het eigen vermogen van het Fonds niet (geheel) of vertraagd kunnen worden terugbetaald aan de commanditaire vennoten en/of zou het rendement niet kunnen worden uitgekeerd aan de participanten. De volgende documenten liggen tijdens de geldigheidsduur van het prospectus ter inzage op het kantoor van ZIB Eurostrand BV: de overeenkomst van commanditaire vennootschap, het volledige taxatierapport, de huurovereenkomsten, het financieringsvoorstel, de fiscale rulings, de accountantsverklaring, het onderzoeksrapport van de accountant en de vergunning van de Beheerder. Door het risicodragende karakter van deze investering is het niet aan te raden dat een participant deelneemt die zich niet kan permitteren zijn deelnamebedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Iedere participant dient bereid te zijn om het economische en financiële risico verbonden aan de deelname te dragen gedurende onbepaalde tijd. Bij de opzet van het Fonds is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen (financiële en fiscale) adviseurs te raadplegen. Dit aanbod wordt vanaf 17 augustus 2007 openbaar gemaakt via direct-mail (door het aanschrijven van het relatiebestand van Zeeland Investments Beheer BV en Proventus BV), via de website of mogelijk via reclame in landelijke dagbladen. Het prospectus kunt u opvragen bij de Beheerder van het Fonds. Middelburg, 17 augustus 2007 ZIB Eurostrand BV* * vertegenwoordigd door de heer H.J. van Koeveringe en mevrouw Y.J. Abdoun in hun hoedanigheid van bestuurders van Zeeland Investments Beheer BV.

6 D e e l 2. R i s i c o f a c t o r e n De risico s van het Fonds worden hierna beschreven. Indien zich onverhoopt een calamiteit voordoet, dan zou dit van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering en/of op de geprognosticeerde cashflow. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de participaties niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of kunnen de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Debiteurenrisico Dit betreft het risico dat de huurder, ondanks de garantie van Roompot Holding BV, niet aan de betalingsverplichting(en) jegens Eurostrand Vastgoed BV kan voldoen - bijvoorbeeld door gewijzigde marktomstandigheden, verslechterde solvabiliteit, faillissement, uitwinnen hypotheekrechten, opzeggen van kredietfaciliteiten etc. - waardoor de leningovereenkomst wordt ontbonden. In dit kader heeft Roompot Holding BV zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder. Als gevolg van dit risico kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de participaties niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of kunnen de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Renterisico De rente van de aan Eurostrand Vastgoed BV door het Fonds te verstrekken lening is tot en met 31 december 2023 gefixeerd. De rente op de financiering van ING Real Estate Finance NV is voor een periode van zeven jaar gefixeerd. De rente op de financiering van ING Real Estate Finance N.V. is gebaseerd op een 3-maands Euribor met een opslag van 1,00%. Tegelijkertijd is er een zogenaamde Forward Start Interest Rate Swap gesloten met ING Bank NV. Door dit rentederivaat is de rente in principe tot 31 december 2023 gefixeerd. Nadien loopt het Fonds een renterisico doordat dan mogelijk (gedeeltelijk) geherfinancierd dient te worden tegen een hoger rentepercentage. ING Bank NV behoudt zich het recht voor om het rentederivaat vroegtijdig te beeindigen op basis van een break up-clausule. Deze clausule treedt in werking als de financiering na 7 jaar niet wordt voortgezet bij ING Real Estate Finance NV. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de participaties niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of kunnen de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Achterstelling leningen De lening verstrekt door het Fonds aan Eurostrand Vastgoed BV is in rang achtergesteld aan de hypothecaire lening verstrekt door ING Real Estate Finance NV. Dit betekent dat de achtergestelde leningen - behoudens de overeengekomen tussentijdse aflossingen - pas worden afgelost indien de lening verstrekt door ING Real Estate Finance NV is afgelost. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de participaties niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of kunnen de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Herfinancieringsrisico De lening verstrekt door ING Real Estate Finance NV heeft een looptijd van zeven jaar. Nadien kan deze lening verlengd worden c.q. kan met een andere financier een nieuwe lening worden afgesloten. In het geval er bijvoorbeeld geen financiering wordt verkregen c.q. dat er een financiering wordt verkregen met gewijzigde voorwaarden en/of condities, lopen Eurostrand Vastgoed BV en het Fonds risico s. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de participaties niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of kunnen de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Aansprakelijkheid De Beherend Vennoot is aansprakelijk voor alle handelingen die namens het Fonds worden verricht. De commanditaire vennoten zijn aansprakelijk voor maximaal het bedrag van ieders deelname in het commanditair kapitaal mits zij geen daden van beheer verrichten of werkzaam zijn in de zaken van het Fonds. Beleggen met geleend geld Het Fonds is na uitgifte van de participaties geheel gefinancierd met eigen vermogen. Dit eigen vermogen wordt voor 94,6% uitgeleend aan Eurostrand Vastgoed BV waardoor deze vennootschap nagenoeg geheel gefinancierd is met vreemd vermogen. Eurostrand Vastgoed BV maakt gebruik van het hefboomeffect of leverage. Het volume van een investering kan worden vergroot door middel van het aantrekken van (hypothecaire) financieringen bovenop het eigen vermogen. Het rendementspercentage kan zo worden verhoogd doordat dezelfde inkomsten worden behaald met een lager eigen vermogen ten opzichte van het totale investeringsvolume. Hierdoor lopen Eurostrand Vastgoed BV en het Fonds een groter risico.

7 Inflatierisico In de prognose van het Fonds is uitgegaan van inkomsten met als basis het uitdienen van de huurovereenkomsten. Daarin is geregeld dat de huur jaarlijks met 2,5% zal worden geïndexeerd. Voor de kosten is uitgegaan van inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan, overeenkomstig een geschat inflatiecijfer (2,0%) voor de komende jaren. De kosten die aan inflatie onderhevig zijn, kunnen uiteindelijk afwijken waardoor de cashflow van het Fonds kan worden beïnvloed. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de participaties niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of kunnen de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. door uitwinning van de tweede hypotheek is de verkrijger Grunderwerbsteuer (3,5%) verschuldigd. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en daardoor zelfs een nihile waarde vertegenwoordigen. Huurrisico Het huurrisico is onder meer het risico dat de huurder zijn verplichtingen uit een huurovereenkomst niet nakomt waardoor de huurrelatie tussen verhuurder en huurder wordt verbroken en er (tijdelijk) geen nieuwe huurder gevonden kan worden, dan wel dat de huurder bereid is tegen een lagere prijs te gaan huren en dit door de verhuurder wordt geaccepteerd. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen. Uittredingsrisico Om fiscale redenen is - behoudens de al aan de orde gekomen inkoopregeling - uittreding in principe niet mogelijk. Ook is de verhandelbaarheid van participaties uitgesloten. Dit betekent dat de deelname van de participanten in beginsel voor onbepaalde tijd vastligt. Na inkoop van de laatste participatie zal het Fonds worden opgeheven. Informatierisico Dit betreft het risico dat de door de verkopers Eurostrand Fintel GmbH & Co. KG en Erlebnisland Eurostrand Mosel Leiwen GmbH & Co. KG verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig is. ZIB Eurostrand BV en Zeeland Investments Beheer BV hebben de nodige zorg betracht bij het onderzoeken van deze informatie. Als gevolg van de onjuiste en/of onvolledige informatie kunnen de halfjaarlijkse uitkeringen niet plaatsvinden, de participaties in waarde dalen en daardoor zelfs een nihile waarde vertegenwoordigen. Juridisch risico Bij de uitwerking van de structuur zoals verwoord in dit prospectus, is een groot aantal partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte overeenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te sluiten dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat onvoorziene omstandigheden zich kunnen voordoen. Gezien het feit dat het Fonds afhankelijk is van de aflossingen en rentebetalingen door Eurostrand Vastgoed BV aan het Fonds, volgt hieronder een overzicht van de belangrijkste risico s waardoor mogelijk niet kan worden voldaan aan de aflossingsverplichting en/of de rentebetalingen. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en daardoor zelfs een nihile waarde vertegenwoordigen. Grunderwerbsteuer Naast de vestiging van een eerste hypotheek van ten behoeve van ING Real Estate Finance NV zal er een tweede hypotheek in hoofdsom groot , als extra zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van Eurostrand Vastgoed BV, ten behoeve van de Bewaarder worden gevestigd. Bij een eventuele verkrijging van het vastgoed bijvoorbeeld Onderhouds- en vervangingsrisico Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot belang. Gegeven het feit dat de onderhouds- en vervangingskosten voor rekening en risico van de huurders zijn, is dit risico gedurende de looptijd van de huurovereenkomsten beperkt. Indien een huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet komt het onderhoud en de vervanging voor rekening en risico van de verhuurder. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de participaties niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of kunnen de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Risico van projectwijziging Zeeland Investments Beheer BV kan na uitgifte van participaties in het Fonds worden geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden waardoor de uitgangspunten, waarvan bij de samenstelling van dit prospectus is uitgegaan, worden gewijzigd. In het geval dat deze omstandigheden zich voordoen zal Zeeland Investments Beheer BV naar bevind van zaken handelen en alsnog naar beste kunnen meewerken aan de uitvoering van het project op basis van de dan nieuw ontstane uitgangspunten. Daarbij zal worden getracht het project zoveel mogelijk in de geest van het oorspronkelijke project te realiseren. Het project zou dusdanig gewijzigd kunnen zijn dat de participaties in waarde dalen. Exploitatierisico In de prognose is uitgegaan van inkomsten met als basis het uitdienen van de huurovereenkomsten. Daarin is geregeld dat de huur jaarlijks met 2,5% zal worden geïndexeerd. Voor de kosten is uitgegaan van inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan, overeenkomstig een geschat inflatiecijfer (2,0%) voor de komende jaren. Hoewel de inschattingen zo realistisch mogelijk zijn gemaakt, kunnen er afwijkingen in de cashflow tijdens de looptijd van het Fonds optreden. Als gevolg van de hogere kosten kunnen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de participaties niet of later worden ingekocht door het Fonds en/of kunnen de (half)jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. (Rest)waarderisico Het (rest)waarderisico is het risico dat de waarde van de Eurostrand-parken bij vervreemding lager ligt dan het totaal

8 van de gedane investeringen. Vervreemding voor 1 januari 2024 zal alleen geschieden indien de opbrengst voldoende is om aan alle verplichtingen jegens de financier en het Fonds te voldoen. Waardeschommelingen doen zich meestal voor bij wijzigende marktomstandigheden (vraag en aanbod). Daarnaast hebben onder meer de volgende factoren ook invloed op de waarde: inflatie, rentestand, onderhoud, planologische ontwikkelingen, courantheid etc. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen. Milieurisico De wetgeving omtrent bodemverontreiniging is in Duitsland de laatste decennia aan verandering onderhevig geweest. Met de verkopers is overeengekomen dat deze verantwoordelijk blijven voor eventueel aanwezige (bodem)vervuiling. Bij eventuele niet nakoming van hieruit voortkomende verplichting kunnen de participaties in waarde dalen en/of de participaties kunnen niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten kunnen niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Wetgevingsrisico Een onzekere factor bij het investeren in vastgoed is de politiek. Wijziging van bepalingen ten aanzien van bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, huurbescherming, arbeidsomstandigheden en fiscaliteit heeft in het verleden de nodige gevolgen gehad. Hoewel er momenteel geen ingrijpende wijzigingen worden verwacht, is het niet uit te sluiten dat de wetgeving (inclusief jurisprudentie) zowel in Nederland als in Duitsland de komende jaren gewijzigd zal worden. Dit zou mogelijk juridische, fiscale en/ of financiële consequenties voor de participanten kunnen hebben. Risico s met betrekking tot toekomstverwachtingen In dit prospectus worden toekomstverwachtingen gepresenteerd die zijn gebaseerd op aannames en informatie die per 17 augustus 2007 ter beschikking staan van ZIB Eurostrand BV en Zeeland Investments Beheer BV. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat zij niet met de werkelijkheid overeenkomen. De participaties kunnen dan in waarde dalen en/of deze kunnen niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten kunnen niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Risico van belangenverstrengeling In de samenwerking en de transacties met de bij het Fonds en Eurostrand Vastgoed BV betrokken partijen is niet uit te sluiten dat in de toekomst deze samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke belangenverstrengeling. Hierdoor kunnen de participaties in waarde dalen en/of deze kunnen niet of later door het Fonds worden ingekocht en/of de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten kunnen niet c.q. slechts gedeeltelijk plaatsvinden. Duitse economie en de vakantiesector in Duitsland De belangstelling voor vastgoed alsmede de groei van de Duitse toeristische sector vertoont een stijgende trend. Het is echter mogelijk dat, ten gevolge van gewijzigde economische vooruitzichten, een conjunctuurdaling en/of een overaanbod aan gelijksoortig vastgoed, de (huur)prijzen zullen dalen. Daarnaast bestaat het risico dat de consument kiest voor andere vakantiebestemmingen dan Duitsland. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen en daardoor zelfs een nihile waarde vertegenwoordigen.

9 D e e l 3. H e t a a n b o d 3. 1 I N I T I A T I E F N E M E R ZIB Eurostrand BV biedt participaties aan in ZIB Eurostrand CV. Deze aanbieding wordt zowel gedaan aan in Nederland woonachtige particulieren als aan in Nederland gevestigde rechtspersonen. Deelname in het Fonds met een naar Nederlands fiscaal recht transparante entiteit, zoals een maatschap of commanditaire vennootschap is niet toegestaan. De oprichting van het Fonds heeft op 14 augustus 2007 plaatsgevonden. Het beheer van het Fonds geschiedt door Zeeland Investments Beheer BV, een organisatie die zich met name bezighoudt met het initiëren en/of beheren van beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. In 1999 is Zeeland Investments Beheer BV - voor de introductie van CV Zeeland Kustgoed - opgericht als 100% deelneming van Roompot Recreatie Beheer BV. Inmiddels is Zeeland Investments Beheer BV betrokken geweest bij de introductie en/of het beheer van negentien fondsen. Zeeland Investments Beheer BV is dan ook uitgegroeid tot een professionele organisatie die sinds november na de overdracht van de aandelen door Roompot Recreatie Beheer BV - zelfstandig vanuit Middelburg opereert. Zeeland Investments Beheer BV is beheerder en/of initiatiefnemer van onderstaande fondsen: Fonds Start- Portefeuille Investering Eigen Rendementsjaar vermogen prognose* CV Zeeland Kustgoed villa s Buitenhof Domburg en 10,9 miljoen 3,2 miljoen 15,9% Noordzee Résidence De Banjaard Eerste Winkel- en 1999 Portefeuille van winkels en woningen 12,5 miljoen 4,3 miljoen 13,8%** Woning Maatschap ZIB Renesse CV bungalows Klein Poelland 9,7 miljoen 3,3 miljoen 8,8% ZIB Ouddorp CV appartementen en 14 bungalows 7,0 miljoen 2,3 miljoen 8,5% Port Zélande ZIB Weert CV woningen Weerterbergen 24,1 miljoen 8,0 miljoen 10,25% ZIB Weert II CV woningen Weerterbergen 24,1 miljoen 8,0 miljoen 10,25% ZIB Eemhof CV 2003 Center Parcs De Eemhof 92,4 miljoen 25,5 miljoen 9,125% ZIB Zeeland bungalows en voorzieningen 49,5 miljoen 15,0 miljoen 9,0% Kustgoed II CV op diverse parken ZIB Oosterhout CV bungalows Camping en 48,3 miljoen 15,8 miljoen 9,0% Bungalowpark De Katjeskelder ZIB Oss CV 2004 Résidence Sibelius, seniorenwoningen 8,1 miljoen 3,2 miljoen 9,25% RdH Roemrijk Brabant CV bungalows Camping en Bungalowpark De Katjeskelder 21,2 miljoen 5,3 miljoen 9,25% ZIB Hellevoetsluis CV vakantievilla s en Beach Hotel op vakantiepark Cape Helius 9,3 miljoen 2,8 miljoen 9,25% Weerterbergen woningen op Weerterbergen 13,8 miljoen 4,2 miljoen 9,25% Vastgoed BV ZIB Cochem CV woningen en twee golfbanen op Ferien- und Golfresort Cochem (Duitsland) 39,3 miljoen 13,3 miljoen 9,25% ZIB Ayamonte CV studio s en centrumvoorzieningen op Residencia La Cigüeña (Lepe, Spanje) 8,5 miljoen 4,6 miljoen 9,25% ZIB Arcen CV bungalows en Thermaalbad op 44,8 miljoen 10,8 miljoen 8,75% Bungalowpark Klein Vink te Arcen ZIB Volendam CV woningen en centrumvoorzieningen 31,0 miljoen 8,1 miljoen 9,25% Marinapark Volendam ZIB Investments NV 2006 Participaties in ZIB-fondsen en een 20,5 miljoen 2,8 miljoen 10,0% Bedrijfspand in Maarssen ZIB Bayernpark CV 2007 Drie Bayernparken met in totaal ,5 miljoen 6,9 miljoen 9,25% woningen gelegen in Duitsland Totaal 503,5 miljoen 147,4 miljoen * Het betreft het geprognosticeerde rendement per 1 januari 2007 (op jaarbasis enkelvoudig en vóór belasting). Deze rendementsprognose is opgesteld door Zeeland Investments Beheer BV op basis van de jaarrekeningen 2006 van de betreffende fondsen. ** Gerealiseerd rendement

10 3. 2 B E L E G G I N G S D O E L S T E L L I N G E N - B E L E I D Het beleid van het Fonds en ZIB Eurostrand BV is het verstrekken van een financiering aan Eurostrand Vastgoed BV, ter verwerving van twee Eurostrandparken gelegen te Fintel en Leiwen in Duitsland. Eurostrand Fintel bestaat uit 254 hotelkamers verdeeld over 55 recreatiewoningen en centrale voorzieningen met ondergelegen en bijbehorende grond (38.108m 2 ), opstallen en infrastructurele voorzieningen. Eurostrand Leiwen bestaat uit 340 hotelkamers verdeeld over 102 recreatiewoningen en centrale voorzieningen met ondergelegen en bijbehorende grond ( m 2 ), opstallen en infrastructurele voorzieningen, zoals omschreven in artikel 2 van de Overeenkomst van commanditaire vennootschap (Deel 5.1 van dit prospectus). Nadat het totaal van participaties is uitgegeven, zal het Fonds geen participaties meer uitgeven. Nadien zal het Fonds geen activa meer verkrijgen of bezwaren c.q. zal het Fonds geen geldleningen aangaan of activa van het Fonds uitlenen. Iedere inbreuk hierop zal binnen vijf werkdagen aan alle participanten schriftelijk worden gemeld. Tegelijkertijd zullen de Beheerder en de Beherend Vennoot opgave doen van te ondernemen acties zoals het bijeenroepen van een buitengewone vergadering van vennoten. Het beleid van het Fonds kan slechts worden aangepast nadat de vergadering van vennoten hiertoe heeft besloten S T R U C T U U R TMF Bewaar BV Zeeland Investments Beheer BV Bewaring Beheer Stichting ZIB Duitsland 100% ZIB Eurostrand BV Commanditaire Vennoten ZIB Eurostrand CV* Lening Stichting Administratiekantoor Eurostrand Eurostrand Fintel Eurostrand Vastgoed BV** * Bij de totstandkoming van het Fonds op 14 augustus 2007 heeft Recogida BV vijf participaties verkregen. ** De aandelen in deze vennootschappen zijn gecertificeerd. De certificaten van aandelen worden door dertien certificaathouders gehouden. ZIB Eurostrand CV De participanten vormen samen met ZIB Eurostrand BV een besloten commanditaire vennootschap, welke tot doel heeft het verstrekken van een financiering aan Eurostrand Vastgoed BV voor de verwerving van Eurostrand Fintel en Eurostrand Leiwen. Deze Eurostrand vakantieparken worden nader in dit prospectus beschreven. Eurostrand Leiwen van een financiering ter verwerving van de twee Eurostrand vakantieparken. Hiervoor zal circa 94,6% van het gehele eigen vermogen van het Fonds worden aangewend. Dit beleid kan slechts worden aangepast nadat de vergadering van vennoten hiertoe heeft besloten. Ter realisatie van dit beleid worden de participaties aangeboden. Het Fonds, statutair gevestigd te Middelburg en kantoorhoudende op het adres van de Beherend Vennoot, is naar Nederlands recht tot stand gekomen en de Overeenkomst van commanditaire vennootschap is op 14 augustus 2007 verleden door Van Agt & Dussel Notarissen NV te Rotterdam (de Overeenkomst van commanditaire vennootschap is opgenomen als Deel 5.1 van dit prospectus). Het Fonds is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer en voert de handelsnaam ZIB Eurostrand CV. Oprichters waren ZIB Eurostrand BV als beherend vennoot en Recogida BV als commanditaire vennoot. Het Fonds is aangegaan voor onbepaalde tijd. De initiatiefnemer verwacht echter dat het Fonds op 31 december 2023 wordt beëindigd. Het beleid van het Fonds en ZIB Eurostrand BV is het verstrekken TMF Bewaar BV TMF Bewaar BV (verder ook te noemen de Bewaarder ) is op 23 november 2005 opgericht. De Bewaarder is ingeschreven onder nummer bij de Kamers van Koophandel en zal als bewaarder van het Fonds optreden. ZIB Eurostrand BV ZIB Eurostrand BV is op 13 augustus 2007 opgericht en is de beherend vennoot van het Fonds. De Beherend Vennoot is statutair gevestigd te Middelburg en ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer Zeeland Investments Beheer BV is bestuurder van de Beherend Vennoot. ZIB Eurostrand BV heeft geen werknemers in dienst.

11 Stichting ZIB Duitsland Stichting ZIB Duitsland is op 23 mei 2005 opgericht en is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer Deze stichting houdt onder meer alle aandelen in ZIB Eurostrand BV en wordt door TMF Management BV bestuurd. Stichting Administratiekantoor Eurostrand Deze Stichting wordt in augustus 2007 opgericht en ingeschreven bij de Kamers van Koophandel. De heren J.A. van de Velde en H.H.A. de Heij zijn bestuurder van deze stichting. Eurostrand Vastgoed BV Eurostrand Vastgoed BV is op 7 juni 2007 opgericht en is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer Zeeland Investments Beheer BV voert directie over deze vennootschap. Zeeland Investments Beheer BV Zeeland Investments Beheer BV zal als beheerder van het Fonds optreden. De Beheerder is op 16 april 1999 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer De statuten van de Beheerder zijn als Deel 5.4 in dit prospectus opgenomen. De heer H.J. van Koeveringe en mevrouw Y.J. Abdoun voeren de directie over Zeeland Investments Beheer BV. De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door H.J. van Koeveringe Beheer BV (51,05%), JIMAR BV (10%), LATERALIS BV (10%), Recogida BV (10%), Bencis Buy-out Fund I BV (10%), de heer F.A. Maljers (4,95%) en de heer H.J. Knulst (4,0%) I N V E S T E R E N I N ( R E C R E A T I E F ) V A S T G O E D Vastgoed wordt gezien als een belangrijk onderdeel van een beleggingsportefeuille. Een redelijk rendement voor de lange termijn met een aanvaardbaar risico, lage correlatie ten opzichte van alternatieve beleggingsmogelijkheden en een bescherming tegen inflatie gelden in het algemeen als de voordelen van vastgoed in een beleggingsportefeuille. Doordat degelijk gebouwde en op goede locaties gelegen objecten zeer lang hun gebruikswaarde kunnen behouden, kan een vastgoedbelegging een goede bescherming bieden tegen inflatie en andere economische risico s. Bij het definiëren van het beleggingsbeleid hanteert het Fonds conservatieve uitgangspunten en wordt er, in verband met continuïteit en risicobeheersing, gestreefd naar kwaliteit en professionaliteit. Voor de beoordeling van het vastgoed zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. uitstekende vakantiebestemmingen; 2. mooie omgeving en uitstekende mogelijkheden voor dagtochten; 3. bungalowparken met moderne faciliteiten; 4. luxe recreatiewoningen gelegen op eigen grond; 5. goede bereikbaarheid; 6. kwalitatief goede exploitant; 7. langlopende huurovereenkomsten; 8. de huurovereenkomsten gaan in bij uitgifte van de participaties in het Fonds; 9. zekerheid door bankgaranties totaal groot te verstrekken door de huurders.

12 M A R K T S I T U A T I E R E C R E A T I E - P A R K E N I N D U I T S L A N D Het toerisme is één van de belangrijkste pilaren van de Duitse economie. Met een jaarlijkse omzet van circa 155 miljard, is de toeristische sector verantwoordelijk voor 8% van het GDP (Gross domestic product/bnp in het Nederlands), 2,8 miljoen banen en ongeveer stageplaatsen (bron: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung), en is één van de snelst groeiende en arbeidsintensieve sectoren in de Duitse economie. Een totaal van 339 miljoen overnachtingen is geregistreerd door circa kleine en middelgrote hotels, pensions en parken. Europa, in het bijzonder de Eurozone, is de belangrijkste bron voor de 42 miljoen overnachtingen in Duitsland door bezoekers uit het buitenland. Ongeveer 75,5% van de overnachtingen is door Europese bezoekers, terwijl 11,1% van de bezoekers Amerikaans is, 8,8% van de bezoekers de Aziatische nationaliteit heeft en slechts 1% van de bezoekers uit Afrika en Australië komt. (Bron: taxatierapport van Eurostrand door DTZ Zadelhoff, d.d. 16 oktober 2006) Categorieën vakantieparken In het algemeen kunnen de vakantieparken in Duitsland worden onderverdeeld in 3 categorieën: Klein: tot 250 bedden Medium: van 250 tot bedden Groot: van bedden en meer. Het grootste segment bestaat uit de grote formuleparken (inclusief CenterParcs, Landal GreenParks, RP Holidays, etc.). Deze formules zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het aanbod van vakantiehuizen. Parken met meer dan bedden zijn geen uitzondering binnen dit segment. Deze parken bieden over het algemeen het hoogste niveau van luxe. De centrale faciliteiten spelen een grote rol in deze parken. Toekomstige ontwikkelingen RP Holidays verwacht dat consumenten vaker per jaar op vakantie gaan, met als gevolg marktgroei voor korte vakanties en grote kansen voor recreatiebedrijven. De omzet van zowel bungalowparken als campings in Duitsland zal naar verwachting in de komende jaren een lichte groei vertonen. In toenemende mate zijn vakantiegangers op zoek naar spanning en avontuur, ook gedurende gezinsvakanties. Veel recreatiebedrijven investeren in extra groenvoorzieningen op het eigen en omliggende terrein. Dit maakt deze bedrijven belangrijk voor de leefbaar- en levendigheid van landelijke gebieden. Door het gehele land worden projecten ontwikkeld waarbij de sectoren landbouw en toerisme in hetzelfde gebied voorkomen zonder negatieve impact op de landelijke omgeving. Beleggingen Tot voor kort hebben vastgoedbeleggers weinig interesse getoond in leisure-gerelateerd vastgoed. Echter, in de afgelopen jaren heeft zich een aantal transacties voorgedaan in de leisuresector. Daarbij zijn, in het bijzonder, gehele vakantieparkformules of alleen de

13 onderliggende onroerende zaken verkocht. Daarnaast zijn er sinds een aantal jaren commanditaire vennootschappen en/of fondsen opgericht met recreatiewoningen in de portefeuille. Deze zijn relatief populair bij particuliere (vastgoed)beleggers. Door het gebrek aan aantrekkelijke beleggingen enerzijds en de toenemende vraag naar beleggingsmogelijkheden anderzijds, is er een sterke marktvraag naar beleggingen in een alternatieve vastgoedsector. Leisure-gerelateerd vastgoed begint hierdoor in toenemende mate interesse te krijgen van professionele beleggers. Deze interesse wordt in het bijzonder gestimuleerd door langlopende huurcontracten met erkende operators E U R O S T R A N D P A R K E N De Eurostrand-parken bieden een kort verblijf vakantieproduct aan op basis van All-Inclusive arrangementen. Naast de accommodatie en de restauratieve faciliteiten bestaan de arrangementen ook uit een zeer uitgebreid recreatie- en entertainmentprogramma. In 1973 werd het eerste Eurostrand vakantiepark in Fintel in de omgeving van de Lüneburger Heide geopend. Het concept van het park was het leveren van een hoogwaardig en veelzijdig product voor korte verblijfsvakanties. In de afgelopen dertig jaar heeft de onderneming de Eurostrand-formule continue ontwikkeld. Gedurende de eerste jaren van haar bestaan richtte de onderneming zich voornamelijk op gezinnen met jonge kinderen. In de 90-er jaren kwam daar een jonger publiek en senioren als doelgroep bij, waarbij het entertainment element in de bedrijfsformule een belangrijk onderdeel vormde. De onderneming concentreerde zich tevens op de duizenden clubs en verenigingen in Duitsland. Zogenaamde Spass-arrangementen voor groepen van 10 tot 50 personen werden op basis van All-Inclusive aangeboden. Hiermee was Eurostrand de eerste aanbieder van deze drie-, vijf- of achtdaagse All-Inclusive arrangementen. Mede door het succes van deze formule is in Fintel de bedcapaciteit verdubbeld en is 1998 het tweede Eurostrandpark Leiwen, aan de Moezel geopend. Omvangrijke upgradings- en uitbreidingsinvesteringen van de Eurostrandparken hebben in 2005 geresulteerd in een officiële viersterren classificatie van het Duitse Hotel- und Gaststättenverband. De Eurostrand vakantieparken zijn de eerste vakantieparken in Noord-Europa met vier hotelsterren. Hiermee zijn de parken uitermate geschikt geworden voor de zakelijke markt. De centrale voorzieningen kunnen groepen en bijeenkomsten faciliteren van 10 tot 700 personen. Eurostand biedt tevens een transportmogelijkheid aan in de vorm van de Eurostrand Fun Express. Een exclusief voor Eurostrand beschikbare trein met een capaciteit tot 550 gasten vertrekt iedere vrijdag vanaf diverse stations in het Ruhrgebeid naar Fintel of Leiwen. Voor groepen vanuit Nederland bestaat de mogelijkheid met een bus naar de bestemming te reizen. In 2006 had 97% van de gasten de Duitse nationaliteit en 3% van de gasten de Nederlandse nationaliteit. EUROSTRAND FINTEL In de directe omgeving van de Lüneburger Heide ligt vakantiepark Eurostrand Fintel. Het vriendelijke boerendorpje Fintel ligt in een landelijke omgeving en heeft slechts inwoners. De Lüneburger Heide is sinds jaren één van de meest geliefde vakantie- en recreatiegebieden in Duitsland. Er kunnen prachtige wandelingen gemaakt worden door de eindeloze heidevelden en moerasgebieden. Eurostrand organiseert voor de gasten onder meer ritten met rijtuigen over de Lüneburger Heide en uitstapjes naar het pretpark Heide-Park Soltau. Eurostrand Fintel is op 35 kilometer afstand gelegen van de snelweg A7. Bremen en Hamburg liggen beide op circa 60 kilometer. Het dichtstbijzijnde treinstation is Lauenbrück op circa 10 kilometer afstand van het park. Het te verwerven vastgoed op Eurostrand Fintel bestaat uit 254 hotelkamers verdeeld over 55 recreatiewoningen en centrale voorzieningen met ondergelegen en bijbehorende grond alsmede de daarop aanwezige opstallen, groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en overige infrastructurele voorzieningen. In het park zijn twee centrale gebouwen te weten het hoofdgebouw en een Tropic -hal. In het hoofdgebouw zijn diverse functies aanwezig zoals receptie, restaurant, bar, discotheek, bowlingbaan, een modern zwembad met sauna, douches, overige voorzieningen en kantoorruimte. De Tropic -hal is omstreeks 1996 gebouwd en bestaat uit een theaterhal, diverse horecavoorzieningen, een winkelruimte en een kantoorruimte. Centrale voorziening Aantal vierkante meters Aantal personen max. Bouwjaar Bierstube /2002 Restaurant /2002 Seeblick (op te splitsen in verschillende ruimtes) /2002 Seeterrassen Bowlingbanen Euro-Tropichalle Euro-Tropicterrasse Overdekt zwembad /2004 Wellness Saunas/Massage

14 Rondom de centrale gebouwen zijn de 55 recreatiewoningen gelegen. De woningen zijn te verdelen in 6 verschillende typen en worden hieronder in het kort beschreven. Alle woningen hebben een gelijke inventaris en meubilair. De woningen zijn voorzien van een woonruimte met open keuken, slaapkamer(s) en badkamers die in 2005 volledig zijn gerenoveerd. In totaal 14 suites verdeeld over 5 huizen 8 suites op de hoeken van de rijwoningen (1997): woonkamer, slaapkamer, kitchenette ca. 35m 2 woonoppervlakte 6 suites (1997): woonkamer, keuken, badkamer Eerste verdieping: 2 slaapkamers, badkamer Totaal ca. 125m 2 /60m 2 woonoppervlakte bron : informatie Eurostrand-groep/ DTZ Zadelhoff 12 De indelingen van de woningen zijn als volgt: Dertien 6-persoonsbungalow type A: Begane grond: Woonkamer, slaapkamer, keuken, douche, toilet Eerste verdieping: 2 slaapkamers met badkamer, toilet Totaal ca. 113m 2 /110m 2 woonoppervlakte Zes 8-persoonsbungalow type B: Begane grond: Woonkamer, slaapkamer, keuken, douche, toilet Eerste verdieping: 3 slaapkamers met badkamer, toilet Totaal ca. 113m 2 /120m 2 woonoppervlakte Twee 8-persoonsbungalow type D: Begane grond: Woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer Eerste verdieping: 3 slaapkamers met wastafel, badkamer Totaal ca. 242m 2 /120m 2 woonoppervlakte Vierentwintig 12 persoonsbungalow type F: Begane grond: Woonkamer, keuken, 2 slaapkamers met badkamer Eerste verdieping: 4 slaapkamers, 3 badkamers Totaal ca. 164m 2 /160m 2 woonoppervlakte Vijf 10-persoonstype Fintel: Begane grond: Woonkamer, keuken, slaapkamer met badkamer Eerste verdieping: 4 slaapkamers, badkamer, toilet Totaal ca. 110m 2 /120m 2 woonoppervlakte EUROSTRAND LEIWEN In één van de vele idyllische bochten van de rivier de Moezel ligt Eurostrand Leiwen. Het gebied langs de Moezel is een zeer geliefd vakantie- en recreatiegebied in Duitsland. Eurostrand Leiwen ligt aan de zogenaamde Römische Weinstrasse, één van de grootste wijnbouwgebieden in Duitsland met een rijke historie, karakteristieke dorpjes en steden en een prachtige natuur. Eurostrand Leiwen is op 10 kilometer afstand van de snelweg A1 gelegen. De stad Trier is slechts 25 kilometer verwijderd van het park. Naast Eurostrand Leiwen ligt het recreatiepark/camping Landal GreenParks Sonnenberg, een zestal hotels en ruim dertig pensions. Het te verwerven, in 1998 gebouwde, park bestaat uit 340 hotelkamers verdeeld over 102 recreatiewoningen en centrale voorzieningen met ondergelegen en bijbehorende grond alsmede de daarop aanwezige opstallen, groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en overige voorzieningen. De centrale voorzieningen bestaan onder meer uit een binnenzwembad, fitnessruimte, bowlingbaan, winkelruimte, restaurant en café/disco. Centrale voorziening Aantal vierkante meters Maximaal aantal personen Eurodrom Biergarten Klostergarten Moselblick Moselterrasse Bowling Disco Konferenzraum Wellness Saunas/Massage

15 Het recreatiepark beschikt over vijf verschillende types woningen. De indelingen van de woningen zijn globaal als volgt: Drie 8-persoonswoningen type A (85m 2 ) Begane grond: Woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer Eerste verdieping: 2 slaapkamers, 2 badkamers Negenenvijftig 6-persoonswoningen type B (85m 2 ) Begane grond: Woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer Eerste verdieping: 2 slaapkamers, 2 badkamers Achttien 8-persoonswoningen type C (115m 2 ) Begane grond: Woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, toilet en badkamer Eerste verdieping: 2 slaapkamers en 2 badkamers Tachtig 2-persoonsstudio s (20m 2 ) Slaapkamer met badkamer Twee 2-persoonssuites (30m 2 ) Woonkamer, slaapkamer, badkamer De huurovereenkomsten zullen ingaan na uitgifte van de participaties in het Fonds. Daarnaast heeft het Fonds de mogelijkheid de huurovereenkomsten te verlengen met twee jaar. De aanvangshuur bedraagt op jaarbasis voor Eurostrand Fintel en voor Eurostrand Leiwen De huurovereenkomsten worden jaarlijks geïndexeerd (voor het eerst één jaar na ingangsdatum van iedere huurovereenkomst) op basis van een vast percentage van 2,5%. De huur is in halfjaarlijkse termijnen vooraf verschuldigd. Tot verdere zekerheid van de betaling van de huurpenningen worden door de huurder, ten behoeve van de verhuurder, twee bankgaranties gesteld ( voor Eurostrand Fintel en voor Eurostrand Leiwen). Indien de huurder zijn (financiële) verplichtingen niet nakomt, is de betreffende bankgarantie -na ingebrekestelling- direct in zijn geheel opeisbaar. De rechten uit deze bankgaranties zullen in eerste aanleg worden verpand aan de financier en vervolgens aan TMF Bewaar BV. Op 31 december 2023 heeft Erlebnisland Eurostrand GmbH & Co. KG het (koop)recht om op 31 december 2023 de Eurostrand-parken aan te kopen voor een prijs van of alle aandelen in Eurostrand Vastgoed BV tegen de intrinsieke waarde van deze aandelen, waarbij de Eurostrand-parken worden gewaardeerd op totaal Uiterlijk twee jaar voor uitoefening van het kooprecht dient de heer A. ter Huurne aan Stichting Administratiekantoor Eurostrand schriftelijk kenbaar te maken of hij gebruik maakt van dit kooprecht. Alle kosten en belastingen die op de verwerving betrekking hebben, komen voor rekening van de koper. Alle afspraken zijn vastgelegd in onderhandse huurovereenkomsten waarin onder meer is opgenomen dat alle onderhoudskosten, vervangingen, belastingen, exploitatiekosten, eigenaarslasten en verzekeringspremies voor rekening van de respectievelijke huurders komen. Voor risico van Eurostrand Vastgoed BV blijven calamiteiten die niet of niet tegen marktconforme condities verzekerbaar zijn. De volledige concepthuurovereenkomsten liggen bij de Beherend Vennoot ter inzage H U U R A S P E C T E N ZIB Eurostrand BV zal, in haar hoedanigheid van beherend vennoot van het Fonds, na uitgifte van de participaties een leningovereenkomst aangaan met Eurostrand Vastgoed BV. Deze lening wordt verstrekt nadat de huurovereenkomsten door Eurostrand Vastgoed BV met Erlebnisland Eurostrand GmbH & Co. KG, onder garantie van RP Holding BV, zijn aangegaan. RP Holding BV zal de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomsten overnemen en voortzetten (onder dezelfde voorwaarden en condities) waarbij RP Holding BV een optierecht heeft om de exploitatie van Eurostrand-groep over te nemen.

16 3. 8 I N V E S T E R I N G S B E G R O T I N G Bij de bepaling van de hoogte van het investeringsbedrag zijn als belangrijkste uitgangspunten gehanteerd: de (bijkomende) kosten en reserveringen zijn voldoende gebudgetteerd; alle bedragen zijn exclusief BTW; de door Eurostrand geleverde informatie is volledig en correct. De door ZIB Eurostrand CV aan Eurostrand Vastgoed BV te verstrekken financiering wordt verstrekt uit het eigen vermogen van het Fonds. Iedere participant in ZIB Eurostrand CV neemt deel in eenheden van (exclusief 3% emissiekosten). De minimale deelname bedraagt vijf participaties. Bij oprichting van het Fonds op 14 augustus 2007 zijn er vijf participaties uitgegeven, op 18 oktober 2007 (verwachting) worden de resterende participaties geplaatst. De totale investering van Eurostrand Vastgoed BV is als volgt opgebouwd: 14 I n v e s t e r i n g s b e g r o t i n g Projectkosten (v.o.n.) Eurostrand Fintel Eurostrand Leiwen Bijkomende kosten Plaatsings- en financieringsvergoeding Notaris- en adviseurskosten Structureringskosten Afsluitprovisie/taxatiekosten Werkkapitaal/onvoorzien Totale investering Hypothecaire Financiering Garantie Vermogen Financiering ZIB Eurostrand CV De kapitaalsbegroting van ZIB Eurostrand CV is als volgt opgebouwd: K a p i t a a l s b e g r o t i n g Te verstrekken lening Eurostrand Vastgoed BV Bijkomende kosten Plaatsings- en financieringsvergoeding Structureringskosten Marketingkosten Notaris- en adviseurskosten Niet te verrekenen BTW Werkkapitaal/onvoorzien ten behoeve van het Fonds Eigen vermogen van het Fonds (totaal van de uitgifte)

17 Van het gehele eigen vermogen van ZIB Eurostrand CV ad zal worden aangewend voor de lening te verstrekken aan Eurostrand Vastgoed BV, voor de betaling van de Bijkomende kosten en als werkkapitaal. ZIB Eurostrand BV verklaart in haar hoedanigheid van beherend vennoot van het Fonds dat het werkkapitaal en de Bijkomende kosten naar haar oordeel toereikend zijn om aan haar huidige en te verwachten verplichtingen te voldoen R E N D E M E N T Het beleid van het Fonds en ZIB Eurostrand BV is gericht op het financieren van Eurostrand Vastgoed BV. Stichting Administratiekantoor Eurostrand houdt de aandelen in Eurostrand Vastgoed BV die eigenaar wordt van Eurostrand Fintel respectievelijk Eurostrand Leiwen. Initiatiefnemer heeft gekozen voor het aanbieden van een geprognosticeerd rendement van 7% (op jaarbasis, enkelvoudig, vóór belasting en niet cumulatief) over de nominale waarde van de uitstaande participaties verhoogd met een geprognosticeerd rendement van 2,25% (cumulatief en enkelvoudig) op jaarbasis bij inkoop van de participaties. Eurostrand Vastgoed BV zal overeenkomstig de prognose vanaf de datum van uitgifte van de participaties in het Fonds een positief saldo van inkomsten en uitgaven hebben. Dit saldo wordt aangewend voor rentebetalingen aan de financier, de aflossing van de hypothecaire financiering en de halfjaarlijkse betalingen (per 1 januari en 1 juli) aan de Bewaarder (ten behoeve van het Fonds). De Bewaarder draagt, voorzover de cashflow het toelaat, vervolgens zorg voor de halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten en de jaarlijkse inkoop van participaties. De uitkering op 1 januari 2008 betreft de periode vanaf de plaatsing van de participaties tot en met 31 december Voor de prognose van het Fonds zijn als belangrijkste uitgangspunten gehanteerd: een kapitaalinbreng door de commanditaire vennoten van ; bij de geprognosticeerde cijfers (Deel 4 van dit prospectus) is als aanvangsdatum 1 oktober 2007 aangehouden; calculatie op basis van zestien jaar en drie maanden; de (vrije)cashflow van Eurostrand Vastgoed BV is voldoende om aan de verplichtingen van het Fonds te voldoen; jaarlijkse inkoop van participaties in het Fonds geschiedt tegen de nominale waarde te verhogen met een geprognosticeerd cumulatief enkelvoudig rendement van 2,25% op jaarbasis volgens het schema zoals opgenomen in artikel 11 lid 7 van de overeenkomst van commanditaire vennootschap (Deel 5.1 van dit prospectus); bij de kosten die niet gefixeerd zijn, wordt rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%; de beheervergoeding bedraagt 0,225% (op jaarbasis) over de totale kapitaalsbegroting van ZIB Eurostrand CV. Deze beheervergoeding wordt betaald aan de Beheerder en wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd; de bestandsvergoeding bedraagt 0,3% (op jaarbasis) over het per jaarultimo uitstaande eigen vermogen van het Fonds en wordt aan Proventus BV betaald; de Fondskosten zijn begroot op (per jaar exclusief indexatie) en zijn in Deel 3.18 van dit prospectus nader gespecificeerd. Voor de prognose van de (vrije) cashflow van Eurostrand Vastgoed BV, zijn als belangrijkste uitgangspunten gehanteerd: bij de geprognosticeerde cijfers (Deel 4 van dit prospectus) is als aanvangsdatum 1 oktober 2007 aangehouden; calculatie op basis van zestien jaar en drie maanden; de aflossingen op de (hypothecaire) financieringen geschieden volgens het in Deel 4 van dit prospectus opgenomen aflossingsschema; een rekenrente voor de totale hypothecaire lening van 5,925%. De rente op de langlopende lening is inmiddels gefixeerd op 5,925%, door een Forward Interest Rate Swap vanaf 1 november 2007; de rente die door Eurostrand Vastgoed BV aan het Fonds betaald wordt is gelijk aan circa 10,15%; de vrije cashflow wordt overeenkomstig Deel 4 van dit prospectus gebruikt voor aflossing aan het Fonds; de aanvangshuur bedraagt in totaal (op jaarbasis); de huur wordt op tijd en geheel voldaan; Eurostrand Vastgoed BV heeft bij uitgifte van de participaties een eigen vermogen van en een garantievermogen van tenminste (inclusief het eigen vermogen van ); gedurende de looptijd van het Fonds zal Eurostrand Vastgoed BV geen dividend uitkeren aan haar aandeelhouders; een vaste geïndexeerde huurstijging van 2,5% per jaar; de managementvergoeding bedraagt 0,25% (op jaarbasis, exclusief BTW) over de totale investeringsbegroting van Eurostrand Vastgoed BV. Deze managementvergoeding wordt aan Zeeland Investments Beheer BV betaald en wordt jaarlijks met 2,5% geïndexeerd; de kosten van Eurostrand Vastgoed BV zijn begroot op per jaar, exclusief indexatie en zijn nader in Deel 3.18 gespecificeerd. 15

18 16 Doordat de gehanteerde uitgangspunten zijn gefixeerd c.q. vooraf zijn bepaald kunnen de leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen deze niet beïnvloeden. De kosten waarop zij wel invloed zouden kunnen hebben zijn de kosten van toekomstige externe adviseurs die deel uitmaken van de reguliere Fondskosten. Voor de overige gehanteerde uitgangspunten en uitgebreidere financiële informatie wordt naar Deel 4 van dit prospectus verwezen. Voor de goede orde zij opgemerkt dat de waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst E X I T E N I N K O O P V A N P A R T I C I P A T I E S Initiatiefnemer van het Fonds is er van uitgegaan dat alle participaties, uiterlijk op 31 december 2023, door het Fonds zijn ingekocht. Zoals eerder aan de orde is gekomen, heeft ZIB Eurostrand BV gekozen voor het aanbieden van een geprognosticeerd rendement van 9,25%, verdeeld over een jaarlijkse uitkering van 7% verhoogd met een uitkering van 2,25% op jaarbasis over de nominaal in te kopen participaties (cumulatief, enkelvoudig en vóór belasting) aan de participanten. Daarnaast zal het Fonds vanaf 31 december 2008, in principe volgens het schema zoals opgenomen in artikel 11 van de Overeenkomst van commanditaire vennootschap (Deel 5.1 van dit prospectus), jaarlijks participaties inkopen tegen de nominale waarde van De uitbetaling zal uit de vrije cashflow per 31 december van ieder jaar geschieden. Het ligt daarbij in de bedoeling dat participanten zich jaarlijks vóór 1 november kunnen aanmelden om voor inkoop van participaties in aanmerking te komen. Bij te veel c.q. te weinig aanmeldingen zal door notariële loting worden bepaald welke participaties zullen worden ingekocht. Daarnaast heeft de Beherend Vennoot van het Fonds de mogelijkheid om jaarlijks extra participaties in het Fonds vervroegd in te kopen. De reden hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen liggen in het aanwenden van, door vervreemding van (delen) van Eurostrand Fintel of Eurostrand Leiwen, vrijkomende liquide middelen. Voor de te volgen procedure wordt verwezen naar de Overeenkomst van commanditaire vennootschap (Deel 5.1 van dit prospectus) F I N A N C I E R I N G De totale investering door Eurostrand Vastgoed BV bedraagt (inclusief aan Bijkomende kosten en aan Werkkapitaal). Dit bedrag wordt voor hypothecair gefinancierd door ING Real Estate Finance NV.

19 Bij de te verstrekken (hypothecaire) financiering zijn onder meer de volgende zaken van belang*: Hypothecaire lening Geldverstrekker Kredietnemers totaal (hypothecair) ING Real Estate Finance NV Eurostrand Vastgoed BV Rente 3-maands Euribor-tarief met een opslag van 1,00% Rentepercentage Rentevaste periode Rentebetaling Aflossingen (totaal) Vervroegde aflossing Looptijd 5,925% door Forward Start Interest Rate Swap via ING Bank NV over de periode 1 november 2007 tot en met 31 december 2023 tot en met 31 december ING Bank NV behoudt zich het recht voor om het rentederivaat vroegtijdig te beeindigen op basis van een break up-clausule. Deze clausule treedt in werking als de financiering na 7 jaar niet wordt voortgezet bij ING Real Estate Finance NV. per kwartaal achteraf oplopend (op jaarbasis) van in 2008 tot in De aflossingen vinden per kwartaal achteraf plaats toegestaan aan het einde van de lopende rentevast periode. Geldnemer is dan wel een vergoeding van 1% verschuldigd over het voortijdig afgeloste bedrag zeven jaar (behoudens verlenging) Afsluitprovisie Zekerheden (belangrijkste) (éénmalig) * Het financieringsvoorstel ligt ter inzage bij de Beherend Vennoot eerste hypothecaire inschrijving van naar Duits recht op het vastgoed in eigendom van de krediet-nemers, verpanding rechten/vorderingen c.q. assurantiepenningen uit verzekeringspolissen, verpanding inventaris, verpanding rechten huurovereenkomsten c.q. huurpenningen, verpanding creditsaldo, verpanding rechten uit de bankgaranties, verpanding rechten uit koopgarantie(s), verpanding koop/aannemingsovereenkomst, achterstelling van de lening van ZIB Eurostrand CV en achterstelling vorderingen van ZIB Eurostrand BV en Stichting Administratiekantoor Eurostrand. Bij de door ZIB Eurostrand CV te verstrekken financiering zijn onder meer de volgende zaken van belang: Achterstelling Geldverstrekker Kredietnemer Lening Rentepercentage 10,15% ten opzichte van ING Real Estate Finance NV ZIB Eurostrand CV vertegenwoordigd door haar beherend vennoot ZIB Eurostrand BV Eurostrand Vastgoed BV Rentevaste periode tot en met 31 december 2023 Rentebetaling per halfjaar achteraf voor het eerst per 31 december 2007 Aflossingen op jaarbasis oplopend van in 2012 tot in De aflossingen vinden per jaar achteraf plaats 17 Vervroegde aflossingen boetevrij toegestaan Looptijd tot en met 31 december 2023 Zekerheden (belangrijkste) alle zekerheden zijn in rang achtergesteld ten behoeve van ING Real Estate Finance NV Het Fonds en/of de Bewaarder verkrijgt als belangrijkste zekerheden: tweede hypothecaire inschrijving (zekerheidshypotheek ten behoeve van TMF Bewaar BV op het vastgoed, verpanding rechten/vorderingen c.q. assurantiepenningen uit verzekeringspolissen, verpanding inventaris, verpanding rechten huurovereenkomst c.q. huurpenningen, verpanding creditsaldo, verpanding rechten uit de bankgarantie, verpanding rechten uit koopgarantie(s) en achterstelling vorderingen van ZIB Eurostrand BV. De achtergestelde lening van totaal wordt door de heer A. ter Huurne aan Eurostrand Beheer BV verstrekt ter verbetering van haar cashflow. De lening heeft een rentevergoeding van 9,1% (samengestelde interest en op jaarbasis) waarbij de rente door Eurostrand Beheer BV wordt betaald bij ontbinding van het Fonds of na vervreemding van (delen van) de Eurostrandparken. De lening is volledig achtergesteld bij de leningen van ING Real Estate Finance NV en van ZIB Eurostrand CV. Deze achtergestelde lening maakt deel uit van het totale garantievermogen van daar het eigen vermogen van Eurostrand Vastgoed BV bedraagt.

20 F I S C A L E A S P E C T E N Algemeen Deze fiscale paragraaf is opgesteld door BDO CampsObers Accountants & Belastingadviseurs BV en geldt voor inwoners van Nederland en voor degenen die -op grond van de wettelijke fictie in de fiscale wetgeving- geacht worden in Nederland te wonen en is gebaseerd op de stand van de fiscale wetgeving, jurisprudentie en beleidsregels per 15 juli Veranderingen in inzichten van de fiscus of in wettelijke regelingen komen voor rekening en risico van de participanten. Onderstaand volgt dan ook een korte uiteenzetting van de fiscale aspecten van deelname aan het Fonds. Daarbij wordt er voor wat de inkomstenbelastingaspecten betreft, van uitgegaan dat de participanten in Nederland woonachtige natuurlijke personen zijn, die het aandeel in het Fonds tot hun fiscale inkomen uit sparen en beleggen in Box 3 kunnen rekenen. Deze informatie is echter van algemene aard en geïnteresseerden die willen participeren in ZIB Eurostrand CV wordt geadviseerd overleg te plegen met een fiscaal adviseur over de effecten van deelname in het Fonds op hun persoonlijke positie. Inkomstenbelastingaspecten ZIB Eurostrand CV wordt als een besloten commanditaire vennootschap aangemerkt. Dit is door de Belastingdienst schriftelijk bevestigd. Een besloten commanditaire vennootschap wordt in fiscale zin als transparant aangemerkt. Dit betekent dat het Fonds niet zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Het aandeel in het Fonds wordt daarentegen fiscaal direct toegerekend aan de participanten. Het gevolg van de fiscale transparantie van het Fonds is dat de gemiddelde waarde in het economische verkeer van de participatie op 1 januari en 31 december van enig jaar in beginsel tot de bezittingen in box 3 behoort van de participant. Over de bezittingen minus de schulden in box 3 is vermogensrendementsheffing verschuldigd. De vermogensrendementsheffing betekent dat de participanten in de inkomstenbelasting worden betrokken voor een forfaitair rendement van 4% over de waarde in het economisch verkeer van de participatie. Het hanteren van een forfaitair rendement heeft tot gevolg dat er niet geheven wordt over de reële opbrengsten, ook als die hoger of lager zijn dan de genoemde 4%. Over het forfaitaire rendement van 4% is 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Per saldo wordt over de gemiddelde waarde van de participaties - eventueel na aftrek van de daarop betrekking hebbende schulden en het heffingvrije vermogen - 1,2% inkomstenbelasting geheven. Het heffingvrije vermogen bedraagt in 2007 per belastingplichtige Het heffingvrije vermogen van de partner kan op gezamenlijk verzoek worden overgedragen aan de belastingplichtige, zodat het heffingvrije vermogen dan bedraagt. Daar staat tegenover dat er geen ruimte is voor een aftrek van kosten, zoals bijvoorbeeld financieringsrente. De Belastingdienst heeft schriftelijk bevestigd dat de forfaitaire rendementsheffing (box 3) van toepassing is voor de particuliere participanten in het Fonds. Als waarde van de participatie in het Fonds wordt in beginsel het bedrag van de inleg als uitgangspunt genomen minus het deel dat is terugbetaald aan de participanten krachtens inkoop. Vennootschapsbelasting Een besloten commanditaire vennootschap, zoals het Fonds, is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Indien een aan de Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon participeert in het Fonds, wordt het totale beleggingsresultaat van de participant aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen. Omzet- en overdrachtsbelasting Over de inleg van de participanten, het verstrekken van de financiering door het Fonds, alsmede over de inkoop van de participaties en over de vervreemding van de participaties is geen overdrachtsbelasting dan wel omzetbelasting verschuldigd. Successie- en schenkingsrecht In geval van overlijden van een participant (natuurlijk persoon) of van schenking door een participant (natuurlijk persoon) van zijn participatie(s), wordt de participatie in de heffing van het Nederlands successie- of schenkingsrecht betrokken tegen de waarde in het economische verkeer. De hoogte van het tarief evenals de toepassing van een vrijstelling, is mede afhankelijk van de mate van verwantschap. Gezien het feit dat het Fonds belang heeft bij de fiscale positie van Eurostrand Vastgoed BV volgt hieronder een korte fiscale toelichting op de fiscale positie in Duitsland. Situatie in Duitsland Belastingpositie Eurostrand Vastgoed BV Eurostrand Vastgoed BV is in Nederland gevestigd en zal voor de Nederlandse belastingheffing worden aangemerkt als binnenlands belastingplichtig lichaam voor de vennootschapsbelasting. Het gehele resultaat, waar ter wereld ook verdiend, zal belast worden met Nederlandse vennootschapsbelasting. In 2007 bedraagt het tarief 25,5% over de winst vanaf Over de winst tot en met bedraagt het tarief 20% en over de winst vanaf tot en met ,5%. Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland geeft aan Duitsland het recht van belastingheffing over de resultaten uit de onroerende zaken, omdat deze in Duitsland zijn gelegen. Aldus zal Eurostrand Vastgoed BV in Duitsland belastingplichtig zijn voor de exploitatieresultaten en de verkoopresultaten uit de onroerende zaken. Bij verkrijging van de onroerende zaken door Eurostrand Vastgoed BV wordt in Duitsland door de verkopers 3,5%

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

ZIB Hambachtal CV Financiële Bijsluiter

ZIB Hambachtal CV Financiële Bijsluiter ZIB Hambachtal CV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ZIB Hambachtal CV. Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht.

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Z I B H a m b a c h t a l C V. Uitgifte van 3.497 participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) P R O S P E C T U S

Z I B H a m b a c h t a l C V. Uitgifte van 3.497 participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Z I B H a m b a c h t a l C V Uitgifte van 3.497 participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) 10 april 2008 Initiatiefnemer: ZIB Hambachtal BV I N H O U D S

Nadere informatie

P R O S P E C T U S Z I B B a y e r n p a r k C V

P R O S P E C T U S Z I B B a y e r n p a r k C V B e h e r e n d V e n n o o t ZIB Bayernpark BV Markt 65a 4331 LK Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71 I n i t i a t i e f n e m e r e n B e h e e r d e r Zeeland Investments Beheer BV Markt

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Eurostrand CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Eurostrand CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Eurostrand CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 5 2. Winst- en verliesrekening 2013 7 3. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Uitgifte van 3.035 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten)

Uitgifte van 3.035 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) p r o s p e c t u s Z I B M a a s & D a l C V Uitgifte van 3.035 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) 1 4 mei 2010 Initiatiefnemer: Zeeland Investments Beheer BV namens

Nadere informatie

ZIB Eurostrand CV Jaarverslag 2014

ZIB Eurostrand CV Jaarverslag 2014 ZIB Eurostrand CV Jaarverslag 2014 Grenadierweg 13 Postbus 160 4330 AD Middelburg [T] 0118 65 22 70 [F] 0118 65 22 71 [E] info@zibcv.nl [ I ] www.zibcv.nl Financieel verslag 2014 ZIB Eurostrand CV Middelburg

Nadere informatie

prospectus ZIB Aquadelta CV Uitgifte van 2.740 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer:

prospectus ZIB Aquadelta CV Uitgifte van 2.740 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: prospectus ZIB Aquadelta CV Uitgifte van 2.740 participaties ieder nominaal groot @ 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) 1 Middelburg, 31 oktober 2011 Initiatiefnemer: Zeeland Investments Beheer BV namens

Nadere informatie

ZIB Maas & Dal CV Financiële Bijsluiter

ZIB Maas & Dal CV Financiële Bijsluiter ZIB Maas & Dal CV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ZIB Maas & Dal CV. Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht.

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico 2. Risicofactoren 2.1 Algemeen De belangrijkste risico s van het Fonds worden hierna kort beschreven in volgorde van de belangrijkheid ervan in overeenstemming met artikel 8 van Bijlage E van het Besluit

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. ZIB Bayernpark CV. Middelburg

Financieel verslag 2013. ZIB Bayernpark CV. Middelburg Financieel verslag 2013 ZIB Bayernpark CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 5 2. Winst- en verliesrekening 2013 7 3. Toelichting op de balans

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Hambachtal CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Hambachtal CV. Middelburg Financieel verslag 2010 ZIB Hambachtal CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2010 5 2. Winst- en verliesrekening 2010 7 3. Toelichting op de balans

Nadere informatie

prospectus Plaatsing van 3.000 Participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% Emissiekosten) (minimale deelname 5 Participaties)

prospectus Plaatsing van 3.000 Participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% Emissiekosten) (minimale deelname 5 Participaties) prospectus ZIB Hotel Arcen Spa CV Initiatiefnemer: ZIB Investments Beheer BV namens ZIB Hotel Arcen Spa BV Middelburg, 16 mei 2013 Plaatsing van 3.000 Participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief

Nadere informatie

Uitgifte van participaties ieder nominaal groot (exclusief 3% emissiekosten)

Uitgifte van participaties ieder nominaal groot (exclusief 3% emissiekosten) PROSPECTUS ZIB Eemhof II CV Uitgifte van 2.196 participaties ieder nominaal groot 2.500 (exclusief 3% emissiekosten) 10 mei 2010 Initiatiefnemer: Zeeland Investments Beheer BV namens ZIB Eemhof Beheer

Nadere informatie

B E T R O K K E N P A R T I J E N

B E T R O K K E N P A R T I J E N B E T R O K K E N P A R T I J E N Beherend Vennoot en Initiatiefnemer ZIB Hellevoetsluis Beheer BV Markt 65a, 4331 LK Middelburg Tel. 0118 65 22 70 Fax 0118 65 22 71 Beheerder Zeeland Investments Beheer

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

P R O S P E C T U S Z I B C o c h e m C V

P R O S P E C T U S Z I B C o c h e m C V B e h e r e n d V e n n o o t e n I n i t i a t i e f n e m e r B e h e e r d e r ZIB Cochem BV Markt 65a 4331 LK Middelburg Tel. 0118 65 22 70 Fax 0118 65 22 71 Zeeland Investments Beheer BV Markt 65a

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

ZIB Oss CV. ZIB Oss CV. ZIB Oss Beheer BV Postbus 160, 4330 AD Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71

ZIB Oss CV. ZIB Oss CV. ZIB Oss Beheer BV Postbus 160, 4330 AD Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71 P R O S P E C T U S ZIB Oss CV INITIATIEFNEMER EN BEHEREND VENNOOT ZIB Oss Beheer BV Postbus 160, 4330 AD Middelburg Tel. 0118-65 22 70 Fax 0118-65 22 71 BEHEERDER Zeeland Investments Beheer BV Postbus

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE ADMINISTRATIE, HET BEHEER, DE BEWARING EN HET MANAGEMENT VAN ZIB EEMHOF II C.V. EN HAAR ACTIVA. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE ADMINISTRATIE, HET BEHEER, DE BEWARING EN HET MANAGEMENT VAN ZIB EEMHOF II C.V. EN HAAR ACTIVA. De ondergetekenden: OVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE ADMINISTRATIE, HET BEHEER, DE BEWARING EN HET MANAGEMENT VAN ZIB EEMHOF II C.V. EN HAAR ACTIVA De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Eemhof CV woensdag 25 maart 2015, uur Hotel Mercure te Nieuwegein. Agenda

Jaarvergadering ZIB Eemhof CV woensdag 25 maart 2015, uur Hotel Mercure te Nieuwegein. Agenda Jaarvergadering woensdag 25 maart 2015, 10.00 uur Hotel Mercure te Nieuwegein Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling ingekomen stukken 2. Bespreken

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

De ondergetekenden: verklaren te zijn overeengekomen: in aanmerking nemende dat: Voorgaande is overeengekomen onder de volgende voorwaarden:

De ondergetekenden: verklaren te zijn overeengekomen: in aanmerking nemende dat: Voorgaande is overeengekomen onder de volgende voorwaarden: 5.5 OVEREENKOMST TER ZAKE VAN DE ADMINISTRATIE, HET BEHEER, DE BEWARING EN HET MANAGEMENT VAN ZIB AQUADELTA C.V. EN HAAR ACTIVA 54 De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Maas & Dal CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Maas & Dal CV. Middelburg Financieel verslag 2010 ZIB Maas & Dal CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2010 6 2. Winst- en verliesrekening 2010 8

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

P R O S P E C T U S. Z I B V o l e n d a m C V. Uitgifte van participaties ieder nominaal groot Initiatiefnemer: 4 mei 2006

P R O S P E C T U S. Z I B V o l e n d a m C V. Uitgifte van participaties ieder nominaal groot Initiatiefnemer: 4 mei 2006 P R O S P E C T U S Z I B V o l e n d a m C V Uitgifte van 3.225 participaties ieder nominaal groot 2.500 4 mei 2006 Initiatiefnemer: ZIB Volendam BV I N H O U D S O P G A V E Deel 1 Samenvatting 1 Deel

Nadere informatie

V SEPTEMBER 2003 U I T G I F T E V A N 1 0. 2 0 0 P A R T I C I P A T I E S I E D E R G R O O T

V SEPTEMBER 2003 U I T G I F T E V A N 1 0. 2 0 0 P A R T I C I P A T I E S I E D E R G R O O T P R O S P E C T U S ZIB Eemhof CV S E P T E M B E R 2 0 0 3 U I T G I F T E V A N 1 0. 2 0 0 P A R T I C I P A T I E S I E D E R G R O O T C 2. 5 0 0 Kernpunten ZIB Eemhof CV 9,125% geprognosticeerd vast

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Financieel verslag ZIB Eemhof II CV. Middelburg

Financieel verslag ZIB Eemhof II CV. Middelburg Financieel verslag 2010 ZIB Eemhof II CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2010 6 2. Winst- en verliesrekening 2010 8

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKEL VASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV. WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc

Beheerovereenkomst WINKEL VASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV. WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc WVGF Dlnd 3 NV - BEH (execution copy).doc WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 3 NV ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

- 10,8% geprognosticeerd gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis, voor belasting in Box 3 (IRR methode 9,7%)

- 10,8% geprognosticeerd gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis, voor belasting in Box 3 (IRR methode 9,7%) INVESTERINGSMEMORANDUM FONDS NVI ROTTERDAM I CV Kernpunten - Fondsomvang 4.650.000. Benodigd participatiekapitaal 1.500.000. Uitgifte van 30 participaties ieder groot 50.000, met een gewenste minimale

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Voor producten als dit product is het

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV. WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July CA 54).doc

Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV. WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July CA 54).doc ,. Beheerovereenkomst WINKELV ASTGOEDFONDS DUITSLAND 2 NV WVGF DTSLND 2 NV - BEH (execution copy 15th July 2010- CA 54).doc Winkelvastgoedfömls Duitsland 2 NV 1 ONDERGETEKENDEN: I. Holland hnmo Group Beheer

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. ZIB Hellevoetsluis CV. Middelburg

Financieel verslag 2012. ZIB Hellevoetsluis CV. Middelburg Financieel verslag 2012 ZIB Hellevoetsluis CV Middelburg Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Algemeen 3 Algemene opmerkingen 4 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst- en verliesrekening 2012

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Weert CV donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Weert CV donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering donderdag 12 maart 2015, 15.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling ingekomen stukken 2. Bespreking

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie