Beursgenoteerde vennootschappen: meervoudige toepasselijkheid van corporate governance codes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beursgenoteerde vennootschappen: meervoudige toepasselijkheid van corporate governance codes"

Transcriptie

1 JUNI 2009 NIEUWSBRIEF Beursgenoteerde vennootschappen: meervoudige toepasselijkheid van corporate governance codes Op een vennootschap kunnen de corporate governance codes van twee of zelfs meerdere lidstaten van toepassing zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de aandelen van een vennootschap zijn toegelaten tot de handel op de effectenbeurzen van één of meer andere lidstaten dan het land waarin de vennootschap gevestigd is. In andere gevallen kan het er zelfs toe leiden dat op een bepaalde beursgenoteerde vennootschap geen enkele corporate governance code van toepassing is. Indien er meerdere corporate governance codes van toepassing zijn en deze van elkaar afwijken, kan dat leiden tot praktische problemen. In een verklaring van 23 maart 2009 heeft het Europees Corporate Governance Forum een voorstel gedaan om de kwestie van mogelijk meervoudige toepasselijkheid van codes op te lossen. Of een bepaalde corporate governance code van toepassing is wordt bepaald door de verschillende rechtsgrondslagen. In sommige gevallen zijn dit wettelijke bepalingen; in andere gevallen kan de verplichting zijn opgenomen in het beursreglement. Op basis van artikel 46a van de vierde Europese Vennootschapsrichtlijn zijn vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde effectenbeurs verplicht in hun jaarverslag een verklaring op te nemen ten aanzien van hun corporate governance beleid. Artikel 46a legt lidstaten echter niet de verplichting op een code aan te wijzen die beursgenoteerde vennootschappen verplicht moeten toepassen. Ook voorziet artikel 46a niet in de mogelijkheid dat meerdere codes, van verschillende lidstaten, van toepassing zijn, of in de mogelijkheid dat een code niet van toepassing is als gevolg van een notering aan meerdere effectenbeurzen. Nieuwe regels Het Europees Corporate Governance Forum wil de kwestie van mogelijk meervoudige toepasselijkheid oplossen met de invoering van twee nieuwe regels. De eerste regel houdt in dat Europese vennootschappen, waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt, verplicht worden de corporate governance code toe te passen van de lidstaat waar zij statutair gevestigd zijn, of van de lidstaat waar de effectenbeurs is gevestigd waarop hun aandelen primair genoteerd staan. Als de vennootschap gevestigd is in dezelfde lidstaat als de gereglementeerde markt waarop haar aandelen worden verhandeld, zal de besproken problematiek niet aan de orde zijn. Als deze lidstaat niet dezelfde is moet de vennootschap een keuze maken welke van de twee codes zij toepast. Corporate/M&A 1 Beursgenoteerde vennootschappen: meervoudige toepasselijkheid van corporate governance codes EU & COMPETITION 2 Crisis geen vrijbrief voor verboden afspraken arbeidsrecht 4 Deeltijd WW bij tijdelijke neergang NOTARIAAT 5 Bestuurders blijven aansprakelijk bij uitkeringen aan aandeelhouders in Flex B.V. VASTGOED 6 Vastgoedfondsen onder druk

2 corporate / M&A De tweede regel houdt in dat een vennootschap alleen verplicht wordt om uit te leggen in welk opzicht haar praktijken afwijken van die welke zijn opgenomen in de corporate governance code van het land van vestiging. Dit is het geval wanneer een corporate governance code van een andere lidstaat van toepassing is. De eerste regel heeft als voordeel dat een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot effectenbeurzen in meerdere lidstaten, vrij kan kiezen welke van de codes zij op zichzelf van toepassing verklaart. Argumenten voor een keuze kunnen te maken hebben met de vennootschapsvorm, de herkomst van haar aandeelhouders en corporate governance tradities. De vennootschap zal in ieder geval òf de code van de lidstaat moet kiezen waarin zij is gevestigd, òf die van de lidstaat waarin de effectenbeurs is gevestigd waarop haar aandelen zijn toegelaten. Uitleggen De tweede regel komt overeen met de handelspraktijken in Groot-Brittannië en de VS en voorkomt dat twee codes worden toegepast. Wel moet worden uitgelegd in welk belangrijk opzicht de feitelijke praktijken afwijken van die welke zijn vastgesteld in de code die niet van toepassing is verklaard. Aandeelhouders worden dan nog steeds volledig geïnformeerd, zonder dat twee codes van toepassing zijn. Dit is in overeenstemming met de wijziging van het corporate governance Besluit dat op 1 april 2009 van kracht is geworden. Die wijziging houdt in dat de corporate governance verklaring informatie moet bevatten over alle corporate governance praktijken, waaronder buitenlandse die op vrijwillige basis worden toegepast. Namens een aantal cliënten zet Boekel De Nerée zich actief in om een wetswijziging hieromtrent tot stand te brengen. Die wetswijziging moet ervoor zorgen dat ten minste één corporate governance code van toepassing is op vennootschappen die zijn opgericht in de EU en waarvan de aandelen staan genoteerd aan een effectenbeurs in één van de lidstaten van de EU. Op deze vennootschappen dient ook niet meer dan één code van toepassing te zijn. Desgewenst kunnen wij u nader over ons initiatief informeren. Aravind Ramanna Corporate/M&A Crisis geen vrijbrief voor verboden afspraken Dit is de waarschuwende kop van een onlangs verschenen persbericht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Aanleiding voor dit bericht zijn signalen dat bedrijven met elkaar bespreken hoe zij moeten omgaan met de huidige economische crisis. Dit kan een probleem vormen als zij daarbij afspraken maken die de concurrentie beperken. Ook tijdens deze crisis wordt van bedrijven en bestuurders verwacht dat zij het mededingingsrecht in acht nemen. Overtreding zal onverkort tot hoge (persoonlijke) boetes van de toezichthouders kunnen leiden. Toch biedt het mededingingsrecht bedrijven in crisistijd meer mogelijkheden dan onder normale omstandigheden. Daarnaast is onlangs door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de concurrentiepositie van bedrijven met een bescheiden marktaandeel beoogt te versterken. Mededingingsrecht Doel van het mededingingsrecht is om door middel van concurrentie lagere prijzen, innovatie en keuzevrijheid te bevorderen en daarmee de welvaart te vergroten. Daarom verbiedt het mededingingsrecht bedrijven afspraken te maken over bijvoorbeeld prijzen en verdeling van de markt. Verder verbiedt het mededingingsrecht bedrijven met een machtspositie van deze positie misbruik te maken, onder meer door het hanteren van (zeer) hoge verkoopprijzen. Bovendien moeten fusies, overna- mes en bepaalde joint ventures van een zekere economische omvang vooraf worden goedgekeurd door toezichthouders als de NMa of de Europese Commissie. Tot slot verzet het mededingingsrecht zich tegen het verlenen van bepaalde overheidssteun aan bedrijven als deze niet vooraf door de Europese Commissie is goedgekeurd. 2

3 Toezichthouders in crisistijd De economische crisis heeft inmiddels geleid tot een sterke toename van faillissementen en een forse stijging van de werkloosheid. Het is niet verwonderlijk dat bedrijven en bestuurders onder deze omstandigheden naar rust en zekerheid zoeken. Voor de meeste toezichthouders is dit voorlopig echter geen reden het mededingingsrecht te versoepelen. De gedachte is dat versoepeling van het mededingingsrecht uiteindelijk slechts tot hogere prijzen en een verschraling van het keuzeaanbod zal leiden. Bovendien zal een versoepeling inefficiënte bedrijven onnodig op de been houden terwijl juist innovatieve en creatieve bedrijven kunnen bijdragen aan het herstel van de economie. Het toestaan van concurrentiebeperkend gedrag zal dit herstel juist afremmen. Om deze reden heeft Eurocommissaris Neelie Kroes recent gezegd dat het mededingingsrecht niet als een belemmering van de oplossing voor de crisis, maar juist als onderdeel van die oplossing moet worden gezien. De NMa heeft om dezelfde reden aangegeven dat het huidige tijdsgewricht aanleiding geeft extra alert te zijn op het gedrag van bedrijven en bestuurders. Dat de meeste toezichthouders geen krimp geven, betekent overigens niet dat zij geen oog hebben voor de bijzondere situatie van het moment. Zo heeft de Europese Commissie eind vorig jaar de acute steun van overheden aan verschillende noodlijdende financiële instellingen in recordtempo goedgekeurd en zich in eerste instantie terughoudend opgesteld bij de nationalisering van ABN Amro en Fortis Nederland. Verder heeft de Europese Commissie vanwege de economische crisis de mogelijkheid voor steun aan financiële instellingen en andere bedrijven in moeilijkheden tijdelijk verruimd. Ook de NMa toont zich bereid rekening te houden met de huidige omstandigheden. Zo hebben bedrijven en bedrijfsverenigingen diverse malen concrete begeleiding gekregen bij de toepassing van het mededingingsrecht, hetgeen doorgaans hoogst ongebruikelijk is. Mededingingsrecht in crisistijd Ook het mededingingsrecht zelf is niet blind voor crisissituaties. Het biedt bedrijven in crisistijd juist enkele mogelijkheden. Zo kunnen noodlijdende sectoren een zogenoemd crisisof saneringskartel vormen. Een dergelijk kartel heeft veelal betrekking op een beperking van de productiecapaciteit. De gedachte is dat bij structurele overcapaciteit een sectorbrede sanering de concurrentie juist ten goede zal komen. Een crisiskartel mag echter niet verder gaan en langer duren dan strikt noodzakelijk is. Het is dan ook raadzaam een crisiskartel uitsluitend in (nauw) overleg met de NMa of de Europese Commissie tot stand te brengen. De eisen zijn wel streng. Het dient aannemelijk te zijn dat het noodlijdende bedrijf zonder de overname spoedig van de markt zal verdwijnen en dat de gevolgen hiervan tenminste even schadelijk zijn als die van de beoogde fusie of overname. Het moet dus uitgesloten zijn dat het noodlijdende bedrijf op een andere - minder schadelijke - manier kan worden gered. Ook verschaft het mededingingsrecht bedrijven de mogelijkheid een ontheffing te krijgen van de wettelijke eis dat een fusie of overname vooraf door de toezichthouder moet zijn goedgekeurd. Bedrijven kunnen immers belangrijke redenen hebben een fusie of overname versneld door te voeren om schade aan één van de bedrijven, zoals een faillissement, te voorkomen. In dit geval kunnen bedrijven de toezichthouder verzoeken op voorhand in te stemmen met de fusie of overname. De inhoudelijke beoordeling van de transactie zal daarna - met alle risico s van dien - door de NMa worden verricht. Versterken positie kleinere bedrijven De Tweede Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de wettelijke uitzondering op het verbod op concurrentiebeperkende afspraken beoogt te verruimen. Met dit voorstel krijgen bedrijven met een gezamenlijk marktaandeel van maximaal 10% de mogelijkheid onder meer prijs- en marktverdelingsafspraken te maken. Tot nu toe mochten dergelijke afspraken alleen worden gemaakt als het gezamenlijk marktaandeel en de gezamenlijke omzet van de betrokken bedrijven niet meer dan respectievelijk 5% en 40 miljoen bedroegen. Het wetsvoorstel heeft tot doel de concurrentiepositie van kleine(re) bedrijven ten opzichte van grote afnemers en leveranciers te versterken. Hoewel dit in beginsel niets van doen heeft met de huidige economische crisis, zal het bedrijven in deze moeilijke periode meer ruimte tot samenwerking kunnen bieden. Toch is voorzichtigheid geboden. Het blijft - om met de NMa te spreken - vooral business as usual. Martijn van de Hel EU & Competition EU & COMPETITION Verder biedt het mededingingsrecht bedrijven in het geval van een fusie of overname met een concurrentiebeperkend risico de mogelijkheid een beroep te doen op het zogenoemde reddingsfusieverweer. De betrokken bedrijven kunnen in dit geval aanvoeren dat de fusie of overname noodzakelijk is om één van de betrokken partijen van de ondergang te redden. 3

4 arbeidsrecht Deeltijd WW bij tijdelijke neergang Sinds 1 april van dit jaar kan de werktijd voor maximaal 50 procent worden verkort onder gelijktijdige vermindering van loon en kan voor de niet gewerkte uren WW worden aangevraagd. Dit is bepaald in het Besluit Deeltijd WW tot behoud van vakkrachten. De werkgever is in de periode van deeltijd WW alleen loon verschuldigd over de gewerkte uren. De werknemer ontvangt - in aanvulling daarop - een WW uitkering over de niet gewerkte uren, voor zover hij verder aan de WW criteria voldoet. Deeltijd WW is bedoeld om werkgevers die te maken krijgen met een tijdelijke neergang in de activiteiten, financiële ondersteuning te bieden om deze neergang - tijdelijk - het hoofd te bieden. Om gebruik te maken van de regeling deeltijd WW zullen op decentraal niveau werkgever en werknemersvertegenwoordiging tot overeenstemming moeten komen. In geval deeltijd WW wordt aangevraagd voor twintig of meer werknemers is schriftelijke instemming vereist van de vakbond of, als deze ontbreekt, van een andere vertegenwoordiging van de werknemers, bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. In geval deeltijd WW wordt aangevraagd voor minder dan twintig werknemers is schriftelijke instemming vereist van een werknemersvertegenwoordiging. Een individuele werknemer hoeft dus geen toestemming te geven. Wel dient de werknemer de aanvraag voor de WW uitkering te ondertekenen. Deeltijd WW en ziekte Als de werknemer ziek wordt tijdens de deeltijd WW moet de werkgever de in zijn bedrijf gebruikelijke procedure volgen. Dat wil zeggen dat de werknemer moet worden opgeroepen door de bedrijfsarts enz. Daarnaast is de werkgever verplicht de ziekte van de werknemer door te geven aan het UWV. Bij ziekte loopt de WW-uitkering tijdens de deeltijd WW-periode de eerste dertien weken gewoon door. Als de werknemer na afloop van deze eerste dertien weken nog steeds ziek is, eindigt de (deeltijd) WW periode en moet de werkgever weer het volledige loon betalen. Pensioenopbouw tijdens deeltijd WW De wijze waarop de pensioenopbouw plaatsvindt, blijft intact voor dat gedeelte dat de werknemer werkzaam blijft. Het bestuur van het Fonds Voorheffing Pensioen (FVP) heeft op 28 april 2009 besloten dat werknemers in deeltijd WW (met terugwerkende kracht) voor dat deel een beroep kunnen doen op een bijdrage van het FVP om de pensioenbreuk te beperken. Voor werknemers jonger dan 40 jaar geldt deze voortzetting niet en blijft deze afhankelijk van wat daarover is geregeld tussen werkgever en werknemer. Meldpunt SZW Werkgevers kunnen schriftelijk een melding doen bij het Meldpunt SZW als de vakbond of ondernemingsraad niet instemt met de beoogde werktijdverkorting en de weigering is gebaseerd op oneigenlijke gronden. Daarbij kan worden gedacht aan de situatie dat de vakbond of ondernemingsraad instemming weigert omdat de werkgever de WW uitkering niet wil aanvullen, of dat de werkgever en vakbond of ondernemingsraad niet tot overeenstemming kunnen komen over de te maken afspraken betreffende scholing of detachering. Procedure UWV en Mobiliteitscentrum Het UWV heeft te kennen gegeven ongeveer twee tot drie weken nodig te hebben om een aanvraag tot deeltijd WW te verwerken. Hetzelfde geldt voor een aanvraag tot verlenging. Verder is het mogelijk het UWV te benaderen om van gedachten te wisselen over eventuele omscholingsverplichtingen en ondersteuning bij het bevorderen van mobiliteit van werknemers. Dit kan de afwikkeling van een aanvraag deeltijd WW onder omstandigheden bespoedigen. Deeltijd WW biedt de werkgever die nog geen duidelijkheid heeft over de personeelsbehoefte op korte en iets langere termijn de mogelijkheid de lasten van de terugval van bedrijfsactiviteiten te verdelen. Punt van aandacht bij de besluitvorming om van de regeling gebruik te maken is wel dat de werkgever die binnen drie maanden na afloop van de deeltijd WW alsnog personeel laat afvloeien een vergoeding aan het UWV dient te betalen. Eugenie Nunes Arbeidsrecht 4

5 Bestuurders blijven aansprakelijk bij uitkeringen aan aandeelhouders in Flex B.V. Bestuurders kunnen nog steeds aansprakelijk worden gesteld bij uitkeringen aan aandeelhouders. De Tweede Nota van wijziging van het wetsvoorstel flexibilisering BV-recht, die in februari 2009 is gepresenteerd, heeft de positie van bestuurders dan ook niet gewijzigd of verbeterd, zo blijkt bij nadere studie van de nota. NOTARIAAT Oorspronkelijke wetsontwerp In het oorspronkelijke wetsontwerp zou het bestuur moeten instemmen met een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) tot uitkering van dividend of tot vermindering van het kapitaal van de B.V. met terugbetaling aan aandeelhouders. Bestuurders die bij de uitkering weten of kunnen weten dat de vennootschap na de uitkering haar opeisbare schulden niet langer kan betalen, zouden hoofdelijk verbonden zijn voor het bedrag van de uitkering. Eerste Nota van wijziging In de Eerste Nota van wijziging van oktober 2008 is de benodigde instemming door het bestuur gewijzigd in goedkeuring van het bestuur. Deze mocht alleen worden onthouden als de vennootschap na de geplande uitkering aan de aandeelhouder haar opeisbare schulden niet langer zou kunnen betalen. De aansprakelijkheid van bestuurders zou volgens deze nota van wijziging blijven bestaan, maar de hoofdelijke verbondenheid werd beperkt tot het tekort dat door de uitkering was ontstaan. Tweede Nota van wijziging Na presentatie van de Eerste Nota van wijziging bestond de verwachting dat de regeling tot een groter aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders zou leiden. Onder druk van onder andere VNO-NCW is in de Tweede Nota de goedkeuringsbevoegdheid van het bestuur bij besluiten van de AVA tot uitkeringen en de daaraan verbonden aansprakelijkheidsregeling geschrapt. Als de AVA ondanks de waarschuwing dan toch overgaat tot de uitkering, zouden de bestuurders hun taak behoorlijk hebben vervuld en zou aansprakelijkheid niet aan de orde zijn, zo stelt de toelichting. Maar als, ondanks de waarschuwing, toch wordt overgegaan tot uitkering kan het door de bestuurder ondertekenen van de betalingsopdracht tot aansprakelijkheid leiden, zo blijkt uit jurisprudentie. AVA waarschuwen De bestuurders zullen dus nog steeds het besluit van de AVA tot uitkering moeten toetsen en hun raadgevende stem moeten aanwenden om de AVA te waarschuwen. En er blijven ook mogelijkheden om bestuurders aansprakelijk te stellen. Bijvoorbeeld als zij de AVA niet hebben gewaarschuwd, terwijl zij weten of behoren te weten dat na de uitkering de vennootschap niet zal kunnen doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Of wanneer ondanks de waarschuwing alsnog door de AVA wordt besloten tot uitkering en de bestuurders hieraan meewerken. Astrid Kepper Notariaat/Corporate/M&A De vraag is of de positie van het bestuur daardoor daadwerkelijk is veranderd. Uit de toelichting op de Tweede Nota blijkt namelijk dat als het bestuur besluit over te gaan tot een uitkering - en de bestuurders weten of kunnen weten dat de vennootschap na deze uitkering haar opeisbare schulden niet langer kan betalen, de bestuurders de AVA behoren te waarschuwen. De bestuurders moeten bij het uitbrengen van deze raadgevende stem zorgvuldigheid betrachten. Dit betekent dat zij alsnog onderzoek zullen moeten doen naar de gevolgen van de uitkering voor de vennootschap. 5

6 vastgoed Vastgoedfondsen onder druk De afgelopen periode zijn in de media veel berichten verschenen over afwaarderingen van vastgoedportefeuilles. De grootte van de waardedaling is niet exact duidelijk, maar er lijkt consensus over te bestaan dat vastgoed sinds het najaar van 2008 aanzienlijk in waarde is gedaald. Als gevolg daarvan zien vastgoedbeleggers hun vermogen aangetast. Ook voor private (niet-beursgenoteerde) vastgoedfondsen kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Doordat de financiële crisis de economie als geheel heeft geraakt, dreigt nog meer gevaar. Zo kunnen huurinkomsten geheel of gedeeltelijk wegvallen als huurders van commercieel vastgoed in toenemende mate moeite krijgen hun bedrijfsvoering op peil te houden. Vastgoedfondsen kunnen door deze ontwikkelingen in zwaar weer komen. Voor de financierende bank kan dit aanleiding zijn om, onder dreiging van opzegging van het krediet en uitwinning van zekerheden, aanvullende eisen te stellen aan fondsen. Commanditaire vennootschap In Nederland zijn veel private vastgoedfondsen een commanditaire vennootschap. Het vastgoed is gefinancierd met het door de participanten (commanditaire vennoten) ingebrachte eigen vermogen, aangevuld met bancaire financiering. Om fiscale transparantie van het fonds te bewerkstelligen is het participanten niet toegestaan hun participatie over te dragen zonder de toestemming van alle overige participanten. Voorts zijn private beleggingsfondsen meestal closed-ended, wat betekent dat een participant niet van het fonds kan verlangen zijn participatie in te kopen. Participanten zijn zodoende doorgaans gehouden hun participatie in het vastgoedfonds gedurende de looptijd van het fonds - meestal 5 tot 7 jaar - aan te houden. Loan to Value ratio Voor de crisis was het niet ongebruikelijk dat de bank tot 80 procent van de waarde van het vastgoed financierde. Vrijwel iedere kredietfaciliteit voor de financiering van het vastgoed wordt verstrekt onder voorwaarden en voorschriften om het risico dat de bank haar rente en aflossing niet ontvangt te beperken. Behalve een verstrekking van hypothecaire zekerheid wordt het vastgoedfonds dan ook dikwijls verplicht een bepaalde Loan to Value ratio (LTV-ratio) in stand te houden. Dat wil zeggen dat de verhouding tussen de lening en de waarde van het vastgoed niet onder een bepaalde waarde mag zakken. De waardevermindering van het vastgoed in de afgelopen periode heeft er toe geleid dat bij veel fondsen de LTV-ratio is gedaald en bij sommige zelfs onder de contractuele waarde is gekomen. In het laatste geval zal de bank in principe gerechtigd zijn het krediet op te eisen, ook als de huurinkomsten niet zijn afgenomen. Bij gebreke van terugbetaling zal de bank voorts bevoegd zijn het vastgoed door middel van parate executie uit te winnen. Het is duidelijk dat het fonds en haar participanten hierdoor ernstig verlies zullen leiden. Zij zullen daarom naar wegen zoeken om dit worst case scenario te vermijden. In beginsel staan een fonds diverse mogelijkheden ter beschikking om de LTV-ratio te herstellen. Over het algemeen zal iedere keuze meebrengen dat de zittende participanten een zeker verlies moeten nemen. Een voor de hand liggende optie is de verkoop van (een deel van) het vastgoed en (gedeeltelijke) aflossing van de bankschuld. Nu de waardevermindering van het vastgoed juist de oorzaak van de problemen met de bank is, zal beoordeeld moeten worden of de opbrengst voldoende zal zijn om daarmee de LTV-ratio op het vereiste niveau te brengen. Een andere mogelijkheid is het (direct of indirect) omzetten van een deel van de bankschuld in een achtergestelde lening, al dan niet via uitgifte van een verhandelbaar schuldinstrument. Dit vereist doorgaans medewerking van de bank. Inbreng nieuw kapitaal Inbreng van nieuw kapitaal door de zittende of nieuwe participanten kan ook een oplossing bieden. Het ligt voor de hand dat een fondsbeheerder eerst zal onderzoeken of een nieuwe kapitaalronde bij de zittende participanten haalbaar is. Indien de zittende participanten bijstorten naar rato van hun participatie is een meer of minder complexe herstructurering van het fonds niet nodig. Tenzij anders overeengekomen is steeds vereist dat iedere participant instemt met een aanvullende storting. Hoofdregel is immers dat participanten slechts aansprakelijk zijn tot hun overeengekomen inbreng en niet tot een extra storting gehouden zijn. Kan of wil een deel van de participanten niet bijstorten, dan is het mogelijk nieuwe participanten te werven. Over het algemeen zullen zij echter willen worden gecompenseerd voor het feit dat zij instappen in een 6

7 fonds dat onder financiële druk staat. Die compensatie kan bijvoorbeeld door uitgifte van nieuwe participaties tegen een discount (onder de marktwaarde). Een dergelijke herstructurering vereist doorgaans de instemming van de zittende participanten, zowel als het gaat om toetreding van nieuwe participanten als om uitgifte tegen een discount. Instemming zittende participanten Het belang van de zittende participanten zal door de uitgifte van nieuwe participaties verwateren. Desondanks kan dit voor hen aantrekkelijk zijn als hiermee een groter verlies kan worden voorkomen. Zoals aangegeven dient iedere zittende participant met de uitgifte in te stemmen. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat slechts in uitzonderlijke situaties een tegenstemmende minderheid gedwongen kan worden verzet tegen nieuwe uitgifte op te geven. In het besliste geval ging het om herfinanciering van een besloten vennootschap, waarbij de kleine, dwarsliggende minderheid slechts weinig zou verwateren, maar de vennootschap anders zeer waarschijnlijk failliet zou gaan. vastgoed Afhankelijk van de omstandigheden zal de optimale keuze voor een herstructurering moeten worden gemaakt. Daarbij zijn verschillende varianten en combinaties denkbaar. Naast civielrechtelijke aspecten vragen ook fiscaliteit en toezichtwetgeving aandacht om tot een optimale oplossing te komen. Berth Brouwer Vastgoed 7

8 COLOFON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Boekel De Nerée, Advocaten en Notarissen, en wordt kosteloos toegezonden aan relaties van ons kantoor. Het recht is uitermate gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Ondanks de zorg die wij aan de inhoud van de Nieuwsbrief besteden kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder deskundig advies onderneemt naar aanleiding van de inhoud van deze Nieuwsbrief. Wanneer u geen prijs stelt op verdere toezending van de nieuwsbrief en/of uw gegevens wilt wijzigen, inzien en/of verwijderen uit ons bestand, kunt u dat kenbaar maken door een te sturen aan Redactie: Boekel De Nerée, Amsterdam MBC Communication, Amsterdam Coördinatie: Afdeling Marketing & Communicatie Productie & Vormgeving: Punchline, Amstelveen Fotografie: Getty images Dreamstime Hollandse Hoogte Boekel De Nerée N.V. Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam Postbus 75510, 1070 AM Amsterdam T F E 8

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009

Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009 Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009 Over deze presentatie Doelstelling en uitgangspunten deeltijd-ww Voorwaarden voor deeltijd-ww Duur en verlenging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk

Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Nieuwsbrief Maatschap Soestdijk Januari 2013 VERZOEK OM BIJSTORTING LEES DIT ZORGVULDIG Inleiding Het is ons gebleken dat niet alle maten onze nieuwsbrief van november 2012 hebben ontvangen. Deze gaat

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht

Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht Welkom beleggers Regge Fondsen Vergadering 19 december 2012 Jaarbeurs Utrecht Agenda 1. Opening door de heer Ph. van Goethem 2. Introductie door H.F. Lantsheer 3. Toelichting stand van zaken 4. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten

Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.41 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0904-391 Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2009, nr.

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector:

Monitor Financiële Sector: Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector: Notitie bij Sectorstudie Vastgoedfinanciering, SEO Economisch Onderzoek oktober 2011 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 2, 29 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Compliance Mededingingsrecht

Compliance Mededingingsrecht Compliance Mededingingsrecht Boekel De Nerée N.V. Maart 2010 1 Inhoud Introductie 3 Voordeel 4 Doel 5 Standaard onderdeel 6 Extra onderdeel 7 Tijd en kosten 8 2 Introductie Een goed corporate governance

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid.

Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Bijlage 3 behorend bij het initiatief voorstel Aanpak van de recessie. Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid. Inleiding. Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in onze middelen zaten

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Uitkeringstoets 2013-2015 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Marnix Holtzer Johanna Schermer Contact Marnix Holtzer E: marnix.holtzer@dlapiper.com

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V. Inzake : MaxRos Holding B.V., statutair gevestigd te Maassluis,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp:

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp: Gemeente Den Haag Notitie Accountantsdienst Aan : College kenmerk : Van : GAD Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : transactie Inleiding In het voorjaar van 2013 is een overeenkomst gesloten met de NS over

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: aandeelhouder A

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: aandeelhouder A AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: B.V. naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: aandeelhouder A en

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016 Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016 Nieuwsbericht 17-12-2015 16:04 In het afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4900 30 maart 2010 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2010, nr. IVV/I/2010/5660,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Bovenwettelijke aanvullingen op de WW

Bovenwettelijke aanvullingen op de WW Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.81 Bovenwettelijke aanvullingen op de WW bronnen Tweede Kamer 2015-2016, Kamervragen 1813, d.d. 11.3.2016 De minister van SZW heeft een aantal Kamervragen beantwoord

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten Arbeidsrecht Matchpoint@Work 28 november 2012 mr. C.A.F. Haans advocaat T +31 164 70 71 72 F +31 164 70 71 11 c.haans@boz.haansadvocaten.nl 1 Haans Advocaten - Vestigingen in Bergen op Zoom

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 28 mei 2014 Gefailleerde De besloten vennootschap Vitreum Almere B.V. in liquidatie Faillissementsnummer F.08/13/708 Datum uitspraak 20 augustus 2013 Curator mr.

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie