Zeist, april Jaarverslag Kwintes 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeist, april 2013. Jaarverslag Kwintes 2012"

Transcriptie

1 Zeist, april 2013 Jaarverslag Kwintes 2012

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van toezicht Bedrijfsvoering Centrale cliëntenraad Ondernemingsraad (OR) Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Regio Oost Regio West Regio Flevoland Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitssysteem en traject Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen Brandveiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van zorg Klachten (klachtencommissie cliënten Kwintes) Veiligheid (MIC) Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon Kwintes Jaarverslag familievertrouwenspersoon Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Jaarverslag vertrouwenspersoon (VP) medewerkers Samenleving Financieel beleid en prestaties Huisvesting en Onderhoud (H&O) Kwintes Jaarverslag

3 Kwintes Jaarverslag

4 1. Voorwoord In dit jaarverslag 2012 en het eerder gepubliceerde jaarbericht geven wij een overzicht van de belangrijkste activiteiten en resultaten in Het jaarverslag is opgesteld conform de vereisten uit het Burgerlijk Wetboek en de Zorgbrede Governancecode Hoewel de Regeling Verslaglegging WTZi niet langer van toepassing is, volgen wij in dit jaarverslag nog wel grotendeels de opzet van het jaardocument maatschappelijke verantwoording. Terugkijkend op 2012 kunnen we vaststellen dat het een even intensief als productief jaar is geweest. Ook een spannend politiek jaar, waarin via het Lenteakkoord, Begrotingsakkoord en het Regeringsakkoord telkens weer andere vooruitzichten werden geschetst over de toekomst van de zorg in Nederland. Duidelijk is de brede politieke overeenstemming over de wens tot extramuralisering, de afbouw van bedden en intramurale plaatsen. Hetzelfde geldt voor de decentralisatie van onder meer de AWBZ en de jeugdzorg naar de Wmo, waarbij gemeenten een belangrijke taak krijgen in de uitvoering. In de nabije toekomst zal fors bezuinigd moeten worden. Over de uitwerking van deze en andere maatregelen is in het verslagjaar nog weinig duidelijk geworden. De toekomstige ontwikkelingen staan ook centraal in het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode , waarin wordt aangegeven hoe wij de komende jaren willen inspelen op extramuralisering en decentralisatie. In dit kader vonden in 2012 tal van activiteiten plaats, waaronder een stakeholdersonderzoek en een onderzoek naar de opvattingen van cliënten en verwanten over de gewenste zorg. Een eerste opzet van het meerjarenbeleidsplan is uitgebreid besproken in alle medewerkersteams, waarbij waardevolle ideeën en suggesties zijn aangedragen. De uiteindelijke versie van het meerjarenbeleidsplan is uitgewerkt voor en door de drie regio s van Kwintes: Oost, West en Flevoland. In het afgelopen jaar kwamen veel voorzieningen gereed na een vaak jarenlange voorbereidingsperiode. Zo opende in de regio Oost de locaties Veluwemeer (Amersfoort) en Ghandistraat (Veenendaal). In de regio West werd uitgebreid met de locaties Gregorius en Parmentiersvak (beide in Zeist). De regio Flevoland startte in Almere met voorzieningen in de Blekerstraat en de Balistraat, in Dronten met een activeringscentrum en in Emmeloord met begeleid wonen voor jongeren. Het was spannend en lange tijd onduidelijk of het zou lukken om voor deze voorzieningen ook productieafspraken te maken, hetgeen uiteindelijk is gelukt. Er waren tal van belangrijke ontwikkelingen in Zoals de intensieve samenwerking met GGZinstellingen om te komen tot Fact-teams, de start van het evidence based effectonderzoek naar een van de belangrijkste begeleidingsmethodieken binnen Kwintes, het project Kortdurende Begeleiding aan Huis en de voorbereiding van de fusie met het Vrouwenopvangcentrum (VOC) in Gouda. In oktober werden we verrast met een hoge plaats in de rangschikking van zorginstellingen met een hoge medewerkerstevredenheid: de eerste plaats van alle GGZ-instellingen met méér dan 1000 medewerkers. Dat werd ook nog een keer gevierd tijdens het grote, tweejaarlijkse Kwintesfeest in november. De vraag naar onze diensten blijft onverminderd groot en in 2012 is met veel inzet van eenieder opvang, begeleiding en activering geboden aan een groeiende groep cliënten. Daarbij is steeds meer samengewerkt met andere organisaties en met gemeenten. Kwintes participeerde in tal van Wmo-pilots in de vele gemeenten waarin wij werkzaam zijn. Tegelijkertijd werd duidelijk dat ook wij rekening zullen moeten houden met de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen. Aan het eind van het verslagjaar hebben wij daarom een aantal maatregelen moeten nemen om in de komende jaren zoveel mogelijk medewerkers voor Kwintes te kunnen behouden. Zeist, 25 april 2013 J.W. van Zuthem, raad van bestuur Kwintes Jaarverslag

5 Kwintes Jaarverslag

6 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Kwintes Adres Laan van Vollenhove 3213 Postcode 3706 AR Plaats Zeist Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa 120/825 Nummer Kamer van Koophandel Utrecht adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Kwintes is een organisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Maatschappelijke opvang & Vrouwenopvang (MO/VO) en heeft een stichtingsstructuur. Verhoudingen aangaande zeggenschap liggen vast in de statuten met daarbij behorende reglementen. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft toelatingen voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De raad van bestuur is de feitelijke bestuurder van de organisatie. Besturingsmodel Kwintes gebruikt het integraal management besturingsmodel. Iedere regiodirecteur sluit jaarlijks een managementcontract af. Dit betekent dat de regiodirecteur resultaatverantwoordelijk is voor het managen van het inhoudelijke zorgbeleid, het personeelsbeleid, de productie en de kosten van de regio. De managementcontracten worden jaarlijks geëvalueerd. Medezeggenschapsstructuur Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is er een OR van vijftien leden, die wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) is er een centrale cliëntenraad. De raad maakt gebruik van een onafhankelijke ondersteuner en heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal in de wet vastgelegde thema s die de gehele organisatie betreffen. Daarnaast zijn er zes regionale cliëntenraden die advies geven over regionale kwesties. Ook deze kennen een onafhankelijke ondersteuner. Cliëntencommissies hebben inspraak in onderwerpen die te maken hebben met de locatie. Bezoekersraden staan borg voor inspraak in de DAC s. Kwintes Jaarverslag

7 Organisatiestructuur Kwintes kent een centrale directie die bestaat uit een algemeen directeur/bestuurder, een directeur bedrijfsvoering en een directeur maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (MO/VO). De bestuurder geeft leiding aan de regiodirecteuren en de hoofden van de afdelingen P&O en ZKC (Zorg, Kwaliteit en Communicatie). De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan de afdelingen H&O (Huisvesting en Onderhoud), FA (Financiële Administratie), ICT en BI (Bureau Informatievoorziening). Daarnaast geeft hij functioneel leiding aan de regiodirecteuren op het terrein van de bedrijfsvoering. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Kwintes ondersteunt mensen met een (psycho)sociale en/of psychiatrische kwetsbaarheid in hun kracht om sterker in de samenleving te staan en een hogere kwaliteit van leven te ervaren. Dit doet zij door middel van haar kernfuncties opvang, begeleiding en activering. Binnen deze functies wordt gezocht naar passende herstelgerichte zorg, op alle levensgebieden. Opvang Voor mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden, biedt Kwintes op verschillende locaties opvang, onderdak en hulpverlening. De volgende mensen kunnen hier gebruik van maken: mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, vanaf 16 jaar en eventueel hun kinderen; slachtoffers van relationeel geweld die hun huis zijn ontvlucht en mensen die op meerdere levensgebieden ondersteuning nodig hebben om dakloosheid of terugval in dakloosheid te voorkomen. Concreet gaat het bij Opvang om: crisisopvang vrouwenopvang dagopvang nachtopvang. Kwintes Jaarverslag

8 Begeleiding Voor mensen met een (psycho)sociale en/of psychiatrische kwetsbaarheid of mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden, biedt Kwintes verschillende vormen van persoonlijke begeleiding, al dan niet met huisvesting. Kwintes is actief op het terrein van extramuralisering, onder andere door stimulering van kortdurende hulpverlening. Veel van de mensen die gebruikmaken van begeleiding zijn echter nu nog voor langere tijd op ondersteuning aangewezen. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose (met name schizofrenie, maar bv. ook autisme, korsakov en verslavingsproblematiek) en ernstige psychosociale problemen. Voor jongeren met autisme heeft dit geresulteerd in het aantrekken van gedragsdeskundigen, die behandelaspecten als systemisch werken toevoegen aan de begeleiding. Concreet gaat het bij Begeleiding om: begeleiding aan huis/ambulante zorg beschermd en begeleid wonen bemoeizorg. Activering Sterk in de samenleving staan, betekent ook deelnemen aan het sociale leven. Kwintes vindt het belangrijk dat iedereen actief deelneemt aan het sociale leven, omdat het de sociale en economische redzaamheid vergroot. In eerste instantie wordt gekeken naar mogelijkheden van participatie buiten Kwintes (o.a. door middel van kwartiermaken). Als dat (nog) niet mogelijk is, biedt Kwintes gelegenheden voor mensen om elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen richting maatschappelijke participatie. Globaal gaat het binnen de activering om dagbesteding en trajectbegeleiding. Om gebruik te maken van activering is het niet nodig om andere vormen van begeleiding van Kwintes te ontvangen. Andersom is het wel zo: cliënten die bij Kwintes wonen of begeleiding krijgen, worden gestimuleerd om een zinvolle daginvulling te vinden. Concreet gaat het bij Activering om: dagactiviteiten scholing of hulp naar daar naar toe (vrijwilligers)werk of hulp daar naar toe begeleid werk maatjesprojecten cliëntgestuurde initiatieven inloop & service. Advies en informatie Tot het aanbod van Kwintes behoort eveneens advies en informatie. Steeds meer cliënten, hun naasten, maar ook externe professionals en gemeentes informeren bij Kwintes naar mogelijkheden voor ondersteuning. Per regio wordt hiertoe een zogeheten Brede voordeur ontwikkeld, waardoor mensen snel en adequaat geholpen worden, binnen of buiten Kwintes. In de regio s zijn verder intakecoördinatoren en accountmanagers actief. Regio-overstijgend heeft Kwintes een media-mix voor diverse doelgroepen: website, intranet, social media en brochurelijn. Kwintes Jaarverslag

9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten in zorg Activering Begeleiding Behandeling MO/VO Totaal (unieke cliënten) Instroom / Uitstroom Traject gestart Activering Begeleiding Behandeling MO/VO Capaciteit Traject gestopt BW Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, inclusief beschermd wonen en deeltijdplaatsen en exclusief BOPZ waarvan beschermd wonen MO/VO Aantal plekken crisis- en vrouwenopvang 27 Aantal plekken begeleid wonen 42 Aantal bedden nachtopvang 15 (+ 20 extra in de wintermaanden) Productie BW en BAH Aantal verzorgingsdagen inclusief beschermd wonen exclusief BOPZ in verslagjaar Waarvan verzorgingsdagen beschermd wonen Waarvan AWBZ ZIN en Jeugdzorg Aantal ambulante contacten in verslagjaar MO/VO Aantal personen dag- en nachtopvang * 291 Aantal systemen crisis- en vrouwenopvang 53 Aantal cliënten begeleid wonen 92 Aantal cliënten ambulant 48 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 916,16 Bedrijfsopbrengsten (cijfers kunnen nog wijzigen als de jaarrekening is vastgesteld) Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kwintes Jaarverslag

10 2.3.3 Werkgebied Kwintes is voornamelijk werkzaam in de provincies Utrecht, Flevoland en Zuid Holland. Zorgkantoorregio s zijn Utrecht, Midden Holland en Flevoland. De organisatie bestaat uit de volgende drie regio s: Oost West Flevoland Werkgebied van Kwintes Kwintes Jaarverslag

11 2.4 Samenwerkingsrelaties Kwintes is lid van drie landelijke brancheorganisaties/verenigingen en werkt van daaruit samen met de daaraan verbonden lidinstellingen. Deze brancheorganisaties zijn GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW-Alliantie. Medewerkers van Kwintes zijn verbonden aan meerdere werk- en projectgroepen van deze verenigingen. In haar werkgebied heeft Kwintes te maken met tal van andere organisaties. Omdat cliënten van Kwintes veelal aangewezen zijn op uiteenlopende maatschappelijke diensten en voorzieningen, werken medewerkers van Kwintes intensief met deze organisaties samen. Daarnaast is Kwintes werkzaam binnen een groot geografische gebied en is in 2012 op grote schaal samengewerkt met de meeste van de ruim 45 gemeenten waar Kwintes mee te maken heeft. Deze samenwerking komt voort uit de ontwikkelingen op het terrein van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en de ontwikkelingen op het terrein van de Wmo. Belangrijke samenwerkingsrelaties zijn: In de eerste plaats werkt Kwintes intensief samen met behandelorganisaties in de GGZ en de verslavingszorg. Persoonlijk begeleiders van Kwintes zien er op toe dat cliënten een behandelaar hebben en dat ze hun behandelafspraken nakomen. Daarnaast hebben medewerkers van Kwintes, zonder tussenkomst van de huisarts, toegang tot de crisisdienst van de GGZ-organisaties. Daarnaast heeft Kwintes samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Tbs-klinieken (of forensisch psychiatrische centra), instellingen op het terrein van de thuiszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en instellingen op het terrein van de verpleging & Verzorging en Verslavingszorg. Op het gebied van dagbesteding en zorg wordt er in de meeste regio s intensief samengewerkt met instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Andere samenwerkingsrelaties zijn er op verschillende gebieden: Op het gebied van de zorgverlening (beleidsmatig, productie en inhoud) met: het zorgkantoor, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, regionaal overleg met andere zorgaanbieders, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), College Tarieven Gezondheidszorg (CTG), College Voor Zorgverzekeringen (CVZ), gemeenten, opleidingsinstituten en universiteiten, GGZ Nederland, regionale patiënten-/ cliëntenorganisaties, welzijnswerk en maatschappelijke opvang. Op het terrein van onderzoek met een aantal hogescholen, het Trimbos-instituut en de universiteit van Tilburg. Ten aanzien van (bij)scholing en stageplaatsen met ROC s en hogescholen, als ook met verschillende instituten op het terrein van bij- en nascholing. Op het gebied van huisvesting met VWS (uitvoeringsorganisatie CIBG), gemeenten (waaronder commissies Ruimtelijke Ordening), woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en makelaars. Op het terrein van schuldhulpverlening met tal van gemeentelijke organisaties. Op het terrein van het Psychiatrisch Casus Register (O)GGZ Midden Nederland met het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde. Op het gebied van toezicht en veiligheid met de Arbeidsinspectie, Dienst Voedsel- en Waren autoriteit, GGD, milieudienst gemeente, brandweer en accountant. Op het gebied van de jeugdzorg met de provincie. Op het gebied van familie en naast betrokkenen is er contact met een aantal ouderverenigingen. Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden met andere RIBW s, bijvoorbeeld rond het verkrijgen van subsidie uit het Europees Sociaal fonds, het gebruik van het cliëntenadministratieprogramma Plancare en de uitwisselingsprojecten met voorzieningen in Oost Europa. Een tiental RIBW s werkt sinds 2008 samen voor de ontwikkeling en financiering van een zorgaanbod dat mede gefinancierd kan worden uit de Zorgverzekeringswet (het zogenaamde Locus-programma). Ten slotte maakt Kwintes deel uit van het Kenniscentrum Phrenos (voorheen kenniscentrum Rehabilitatie en Herstel). Met zeven andere GGZinstellingen werkt Kwintes samen aan de werkplaats Herstelondersteuning. Kwintes Jaarverslag

12 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Kwintes onderschrijft en volgt integraal de normen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, zoals die zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode Kwaliteit en integriteit van bestuur en toezicht zijn cruciaal voor de maatschappelijke legitimering en het effectief kunnen opereren van zorgorganisaties. De oorspronkelijke zorgcode dateerde van 2006 en diverse ontwikkelingen in de jaren na 2006 hebben geleid tot een aanpassing van de code en een herziening ervan per 1 januari Raad van bestuur Kwintes kent een eenhoofdige raad van bestuur. De bestuurder vormde in 2012 samen met de directeur Bedrijfsvoering (dhr. P.E. Bos) en de directeur Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (MO/VO) (mw. E. Beaujon) de centrale directie. De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan de afdelingen Huisvesting en Onderhoud, Financiële Administratie, ICT en Bureau Informatievoorziening. De directeur MO/VO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MO/VO-activiteiten in de regio Kwintes Oost en heeft een belangrijke taak bij het verder uitbouwen van MO/VO in het gehele Kwintes werkgebied. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen de projectorganisatie MO&VO. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. drs. J.W. van Zuthem Raad van Voorzitter bestuur stichting Fonds Storm Rehabilitatie bestuur Penningmeester Kenniscentrum Phrenos De bestuurder geeft leiding aan de regiodirecteuren en de hoofden van de afdelingen P&O en ZKC (zorg, kwaliteit en communicatie). Naast de eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken houdt de bestuurder zich bezig met het ontwikkelen van het strategisch beleid, evenals het uitbouwen en onderhouden van externe relaties met stakeholders. De bestuurder is voorzitter van het managementteam dat bestaat uit de directie, de regiodirecteuren en de hoofden P&O en ZKC. Daarnaast is hij aanwezig bij het Inhoudelijk Overleg (IO) ter voorbereiding van het managementteam en het overleg met de zes hoofden van het centraal bureau. Hij neemt deel aan de overlegvergadering met de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en de raad van toezicht. Ook neemt hij deel aan verschillende interne werk- en projectgroepen. Extern vertegenwoordigt de bestuurder de organisatie bij de drie brancheverenigingen waarvan Kwintes lid is, te weten GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW- Alliantie, in welk verband hij deelneemt aan verschillende werkgroepen en commissies. Samen met de directeur bedrijfsvoering neemt de bestuurder deel aan het bestuurlijk overleg met de zorgkantoren. In afstemming met de regiodirecteuren vertegenwoordigt de bestuurder de organisatie bij verschillende gemeenten en samenwerkingspartners. Ten slotte neemt hij deel aan allerlei vormen van bestuurlijk overleg in verschillende adviesraden en stuurgroepen. De raad van toezicht is bekend met de nevenfuncties van de raad van bestuur en is van oordeel dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De honorering van de raad van bestuur geschiedt met ingang van 2010 op basis van de zogenaamde Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ), zoals deze is vastgesteld door de verenigingen van toezichthouders NVTZ en zorgbestuurders NVZD per 1 september Projectorganisatie MO/VO In het kader van de fusie met de voormalige stichting Iks is van 2010 tot en met 2012 binnen Kwintes de projectorganisatie MO&VO werkzaam geweest onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder. De focus van de projectorganisatie was het bereiken van integratie met meerwaarde en gericht op twee sporen: aan de ene kant het integreren van werkprocessen en aan de andere kant ontwikkeling van MO/VO in alle regio s. Het besluit tot fusie dat in 2009 werd genomen blijkt in 2012 naadloos te passen binnen de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Uit een evaluatie in 2012 is gebleken dat de fusie succesvol is geweest. Er heeft in de afgelopen twee jaar veel beïnvloeding over en weer plaatsgevonden tussen de MO/VO en de RIBW-delen van de Kwintes Jaarverslag

13 organisatie. Deze beïnvloeding levert een verrijking op voor de afzonderlijke onderdelen, maar ook een meerwaarde voor de gehele organisatie. Als onderdeel van een financieel sterke en goed gestructureerde organisatie kunnen de opvangvoorzieningen van voormalig stichting Iks de uitdagingen van de toekomst aan en is hun voortbestaan geborgd. De kwaliteit van de dienstverlening is versterkt en op gebied van randvoorwaarden en wettelijke verplichtingen zijn de zaken op orde. Tegelijkertijd heeft de opvang een meerwaarde meegebracht voor Kwintes. De diversiteit en de kwaliteit van de dienstverlening is versterkt met de producten, kennis, methodieken en cultuur van MO/VO. Tevens heeft de fusie Kwintes mede voorbereid op de toekomstige afhankelijkheid van nieuwe financiers en de Wmo. In de notitie Borging MO/VO binnen Kwintes zijn de afspraken, gemaakt tijdens de fusie, geëvalueerd en worden voorstellen gedaan voor het vervolg. Daarmee heeft de directeur MO/VO eind 2012 haar taken overgedragen en begin 2013 afscheid genomen van de stichting. 3.3 Raad van toezicht De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Behalve als toezichthouder fungeert de raad, vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid, tevens als klankbord en adviesorgaan van de raad van bestuur. De raad van toezicht bestond uit de volgende personen: Naam Mw. drs. M. Heringa, voorzitter Dhr. drs. J. van der Moolen Mw. T. Pacqué Dhr. drs. J. van der Pol, op voordracht van de centrale cliëntenraad Aandachtsgebied/ Functie Laatste functie: Lid raad van bestuur Altrecht Directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting Zelfstandig ondernemer/ verandermanager Raad van bestuur Cosis, NOVO en Stichting Promens te Groningen Nevenfuncties Lid rvt GGMD voor Doven en Slechthorenden Lid Kwaliteitsraad Nederlands instituut voor Masters in Educatie (NIME). Voorzitter Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG). Voorzitter Stichting Praktijkinstellingen postdoctorale GGZ opleidingen in regio Noordoost Nederland. Adviserend lid algemeen bestuur Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding (CONO). Lid Adviescommissie Kwaliteit en Onderzoek Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Lid Raad van Advies Menzis (vanuit voorzitterschap PGZG) Benoemd per (zittingstermijn 4 jaar, eenmaal herbenoembaar) (herbenoemd per ) t/m (herbenoemd per ) Mw. K. Rosielle Mw. A.J. Timmer Zelfstandig ondernemer/ interim manager/adviseur Wethouder gemeente Almelo Lid rvt RIBW Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden Lid rvc bij De Key Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Voorzitter stichting Vrienden van Humanitas Onderdak Twente (herbenoemd per ) Dhr. drs. B. Wijbenga van Nieuwenhuizen Voorzitter raad van bestuur Woonbron te Rotterdam t/m Kwintes Jaarverslag

14 De honorering van de raad van toezicht in 2012 valt binnen de bezoldigingsrichtlijn van de NVTZ. Vergadering en besproken thema s Er zijn 5 reguliere vergaderingen geweest van de raad van toezicht, alle keren in aanwezigheid van de bestuurder. De volgende zaken zijn onder meer aan de orde geweest: Algemene gang van zaken Gevolgen van economische ontwikkelingen voor de zorgsector Treasurystatuut Hypotheekstelling op verzoek van WfZ (Waarborgfonds voor de zorgsector) Evaluatie van de organisatieontwikkeling binnen Kwintes Meerjarenbeleidsplan Fusievoorbereiding Kwintes-VOC Gouda Positionering maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Evaluatie implementatie fusie stichting Iks (projectorganisatie MOVO) Kaderbrief 2013 Profielschets RvT-lid Werven van twee nieuwe leden per Jaargesprek bestuurder Goedkeuring werd verleend aan: Businesscases van 2 vastgoedprojecten Jaardocument en jaarrekening 2011 Begroting en jaarplan 2013 Twee vergaderingen werden gewijd aan een thema, te weten Jeugd binnen Kwintes (juni) en Vastgoedbeleid- en strategie (november). De vergadering van april vond plaats in aanwezigheid van de accountant; aan deze vergadering ging een aparte bespreking vooraf met de commissie financiën. Na de vergadering van juni werd afscheid genomen van dhr. J. van der Moolen als lid van de raad van toezicht. Externe ontwikkelingen en wat deze betekenen voor Kwintes en het meerjarenbeleidsplan In april heeft een extra bijeenkomst plaatsgevonden ter bespreking van de externe, ingrijpende ontwikkelingen en de invloed hiervan op het meerjarenbeleid van Kwintes. Deze bijeenkomst was onder leiding van Guido Kerkhof, extern consultant van 2Ignite, waarbij met name werd ingegaan op scenario s in de zorg vanuit marketingperspectief. Basis voor de bespreking vormde onder andere een uitgebreid intern en extern stakeholdersonderzoek dat eind 2011/begin 2012 was uitgevoerd in samenwerking met bureau Steda. Overige activiteiten In 2012 zijn een aantal commissies van de raad van toezicht actief geweest, te weten: de AHC Financiën, de AHC Profiel voor het actualiseren van het profiel van de RvT en de sollicitatiecommissie ten behoeve van de werving en selectie van twee nieuwe RvT-leden. Het lid dat op voordracht van de centrale cliëntenraad zitting heeft in de raad van toezicht, woont tweemaal per jaar de vergadering bij van de centrale cliëntenraad. Van de raad van toezicht zijn de voorzitter en wisselend een lid tweemaal per jaar aanwezig geweest bij de overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad. Ten slotte was de voorzitter aanwezig bij het grote, tweejaarlijkse Kwintes-feest en zijn leden van de raad regelmatig aanwezig bij openingen, jubilea en afscheidsbijeenkomsten. Samenstelling en deskundigheid van de raad van toezicht De leden van de raad van toezicht zijn op grond van hun opleiding, werkervaring en nevenfuncties goed bekend met de maatschappelijke omstandigheden waarin zorgorganisaties opereren. Meerdere leden van de raad van toezicht beschikken over de voor zorgorganisaties relevante kennis en ervaring in de zorg. De leden van de raad van toezicht zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) en bezoeken regelmatig de ledenraadplegingen van deze vereniging. Kwintes Jaarverslag

15 Alle leden ontvangen van de NVTZ publicaties en uitnodigingen die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van het toezicht houden. Ook de periodieke evaluatie onder leiding van een extern adviseur draagt bij aan de inhoud en kwaliteit van de raad van toezicht. Ten slotte kan ook in dit verband de tweejaarlijkse themabijeenkomst genoemd worden van de raad met de raden van toezicht van 2 gelijksoortige zorgorganisaties. Informatievoorziening aan de raad van toezicht Een belangrijke informatiebron voor de raad van toezicht is de kwartaalrapportage. Deze kent een vast format en bevat naast een beschrijving van meer algemene ontwikkelingen informatie over productieafspraken (en overige inkomsten), de realisatie van de zorgverlening en stand van zaken rond de uitvoering van de jaarplannen (per regio en Kwintes-breed). Daarnaast gaat de kwartaalrapportage gedetailleerd in op financiële ontwikkelingen (kostenontwikkeling, resultaat intern budget en personele kosten) en personele ontwikkelingen (personeelsvoorziening en ziekteverzuim). Ten slotte doet de kwartaalrapportage verslag van eventuele klachten en calamiteiten, alsook de uitkomsten van externe en interne onderzoeken, waaronder de AO/IC. Daarnaast ontvangt de raad van toezicht standaard: Uitkomsten van interne en externe onderzoeken Alle externe (benchmark)informatie aan de hand waarvan de raad van toezicht zich een oordeel kan vormen over de ontwikkelingen binnen Kwintes Interne publicaties en publicaties van de Kwintes-reeks Nieuwspagina s van het Kwintes intranet Tijdschrift Psy en tijdschrift ZM-magazine Elke raad van toezicht-vergadering bevat een notitie met mededelingen van de bestuurder over de opmerkelijke zaken gedurende de voorafgaande periode. Een deel van de vergaderingen van de raad van toezicht vindt plaats in één van de regio s en wordt gecombineerd met een presentatie van de regiomanager en/of een bezoek aan enkele voorzieningen. Regelmatig wordt een deel van de vergadering besteed aan een apart thema. Terugblik De raad van toezicht ziet terug op een intensief en boeiend jaar. Hoewel het er aanvankelijk anders uitzag, lukte het in 2012 de geplande uitbreidingen te realiseren en daarvoor productieafspraken te maken. De raad heeft met veel waardering kennis genomen van het uitgebreide traject waarin met de bijdragen van veel medewerkers een nieuw meerjarenbeleid tot stand is gekomen. Ook kijkt de raad met tevredenheid naar de hoge plaats in de rangschikking van zorginstellingen met een hoge medewerkerstevredenheid. De raad wil op deze plaats graag zijn waardering uitspreken aan bestuur, directie en medewerkers. 3.4 Bedrijfsvoering De verschillende bedrijfsfuncties zijn na 2007 geleidelijk ondergebracht in zelfstandige units, waarna de aandacht is verlegd naar de kwaliteit van de dienstverlening. Stapsgewijs zijn verbeteringen aangebracht; zo zijn procedures efficiënter en meer foutbestendig en is de managementinformatie op een hoger plan gebracht. De personele capaciteit van de bedrijfsvoeringafdelingen is meegegroeid met de omvang van de instelling, waarbij nadrukkelijk gekozen is om gespecialiseerde medewerkers voor specifieke functies aan te trekken. In 2012 zijn stappen gezet om de bedrijfsvoering te laten aansluiten op de veranderingen in de financiering van de zorg in de komende jaren. Dit proces zal worden geïntensiveerd wanneer meer concrete informatie over deze veranderingen bekend is en duidelijk wordt op welke wijze subsidieverstrekkers van informatie moeten worden voorzien en welke gegevens zij vooraf, dan wel bij de verantwoording van de toegekende middelen verlangen. Kwintes Jaarverslag

16 Kwintes heeft in 2012 fors geïnvesteerd in de digitale infrastructuur, waarmee die niet alleen robuuster is geworden, maar ook beter voldoet aan de eisen die tegenwoordig op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en snelheid worden gesteld. Adequate productieafspraken, verbeterde financiële condities en de effectieve inzet van middelen, gevoegd bij een gestage groei van de omzet hebben 2012 tot een uitstekend financieel jaar gemaakt. Risico-inschatting en beheersing In voorgaande jaardocumenten zijn de risico s uitgebreid beschreven. De toen benoemde aspecten gelden nog steeds. Deregulering c.q. flexibilisering van de wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg en de verdere doorvoering van marktwerking, maken dat zorginstellingen in toenemende mate risicodragend worden. Het systeem van vaste tarieven is al enige jaren geleden verlaten, waarvoor zaken als aanbesteding, onderhandelen over prijzen en over condities in de plaats zijn gekomen. In plaats van één zorgkantoor moet Kwintes er met drie zaken doen, evenals met het ministerie van Justitie waar het gaat om cliënten met een justitieel verleden. Met gemeenten worden in toenemende mate subsidieafspraken gemaakt, meestal in het kader van de Wmo, welke wetgeving de gemeenten overigens ruimte geeft om de middelen ook op een andere wijze in te zetten dan voor geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke opvang. Kwintes heeft in 2012 verdere voorbereidingen getroffen voor de gevolgen van de overheveling van zorgfuncties vanuit de AWBZ naar de Wmo in 2014 en Dan worden de voor onze instelling belangrijke functies als ambulante begeleiding, activering (dagbesteding) en inloop onder gemeentelijke regie geplaatst. Er zijn accountmanagers aangesteld die vanuit de regio s ongeveer 45 gemeenten gaan bedienen. De financiering van de intramurale functies is eveneens aan het veranderen. Nieuwe cliënten kunnen vanaf 2012 geen aanspraak meer maken op een zzp1 of zzp2 en het kabinet VVD-PvdA is zich momenteel aan het beraden hoe de financiering er voor alle zzp s uit zal gaan zien. Het beginsel van scheiden van wonen en zorg zal in de komende jaren stevig worden uitgerold. Kwintes heeft zich in 2012 uitgebreid georiënteerd op dit thema en er zijn belangrijke stappen gezet om de gevolgen van de veranderingen zo adequaat mogelijk te kunnen ondervangen. De toenemende versnippering van de financiering levert een situatie op waarin kansen toenemen, maar de risico s navenant groter worden. Uiteenlopende procedures trekken een zware wissel op de inzet en deskundigheid van betrokken medewerkers. Daarnaast is de telkens toenemende registratieve en administratieve belasting een punt van zorg. Er is in 2012 wederom geïnvesteerd in menskracht en software om deze materie de baas te blijven. In de voorbije jaren is gewerkt aan de versterking van het eigen vermogen, niet in de laatste plaats vanwege het risico dat is gemoeid met de financiering van verblijfsvoorzieningen. Banken en het Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ) stellen hoge (solvabiliteits)eisen aan respectievelijk het verstrekken en het borgen van leningen. De mondiale kredietcrisis en de schuldencrisis hebben druk gezet op het kunnen aantrekken van vreemd vermogen. Gelukkig is de financiële positie van Kwintes inmiddels van een zodanig niveau dat genoemde instellingen bereid blijven onze verzoeken in welwillende overweging te nemen. Het aan de woonvoorzieningen verbonden financiële risico is eveneens toegenomen door het besluit van de overheid om de vaste financiering van de kapitaallasten los te laten en die vanaf 2012 via een jaarlijks opbouwtraject te verbinden aan productieafspraken. Daarmee wordt de bekostiging van de verblijfsproductie volledig variabel en komt het risico van tijdelijke leegstand voor 100% bij de zorgaanbieder te liggen. Ondertussen is ook de contracteerverlichting komen te vervallen, wat de zekerheid voor het maken van toereikende productieafspraken heeft verminderd. En ten slotte hebben de zorgkantoren meer vrijheid gekregen om lagere tarieven te bedingen. Eén en ander zal ons nopen om meer dan voorheen op de kosten te letten. Planning en controlcyclus De diversiteit van financieringsvormen en daaraan verbonden subsidieregels vragen om een strakke en meer gedocumenteerde planning. Op hoofdlijnen gebeurt de planning- en controlcyclus als volgt: Kwintes Jaarverslag

17 Voorafgaand of begin van het jaar worden het jaarplan Kwintes en de regionale jaarplannen geschreven en vastgesteld. Uitgangspunt daartoe vormt het meerjarenbeleidplan en de kaderbrief. Ter vaststelling van de hoogte van het AWBZ-budget vindt overleg plaats over productie met het zorgkantoor. Mede op basis van deze uitkomsten wordt het jaarplan met begroting opgesteld, besproken en vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. Periodiek schrijven de regiodirecteuren, de stafhoofden en de raad van bestuur kwartaalrapportages, waarin de doelen en de resultaten uit de diverse jaarplannen worden verantwoord in het MT. Managementcontracten tussen raad van bestuur en regiodirecteuren worden jaarlijks besproken. Aan het begin van het volgende jaar wordt het maatschappelijk jaarverslag gemaakt aan de hand van de resultaten beschreven in de diverse organisatie, staf- en regionale kwartaalrapportages. De financiële overzichten en de administratieve cliëntgegevens zijn mede de basis voor het onderdeel jaarrekening van het jaarverslag. Maandelijks zijn in de derde week na afloop van de betreffende maand de financiële overzichten beschikbaar, waarbij zowel het bedrijfsresultaat als de realisatie versus begrote kosten zijn in te zien. Vaste kosten die evenredig over het jaar verdeeld zijn, worden iedere maand geboekt om een zo zuiver mogelijk resultaat weer te geven. De productierapportage voor beschermd wonen is binnen twee weken na afloop van de maand beschikbaar en de ambulante woonbegeleiding wordt wekelijks geactualiseerd. Eventuele onderproductie per regio kan maandelijks in het budget worden verrekend. De afdeling Informatievoorziening ziet er op toe dat alle gegevens tijdig binnenkomen en verwerkt worden. Een Business Intelligence systeem (Cognos) draagt er zorg voor dat resultaatverantwoordelijke managers snel en minder afhankelijk de beschikking krijgen over stuurinformatie. Zorgzwaartebekostiging De nieuwe bekostiging voor verblijfsvoorzieningen is per 1 januari 2010 volledig operationeel geworden. Vanaf dat moment wordt de financiering van de intramurale productie in zzp-tarieven uitgedrukt. De bedoeling is dat deze tarieven in de periode volledig variabel worden, dus afhankelijk van de gerealiseerde zorgdagen. Dit brengt een forse toename van het financiële risico met zich mee, daar Kwintes onontkoombaar te kampen heeft met enige leegstand. Het beleid van Kwintes is er op gericht om de bezettingsgraad structureel op ten minste 97% te brengen en te houden. Het nieuwe kabinet heeft besloten dat de zwaardere GGZ-zzp s per 1 januari 2017 zullen worden bekostigd vanuit de ZvW. Interne juridische dienstverlening Kwintes maakt met steeds meer gemeenten afspraken voor begeleiding. Opvallend is dat veel gemeenten daarbij verschillende procedures en eisen hanteren waar het gaat om aanbesteding, registratie en verantwoording. Met name rond zorgcontracten en subsidiebeschikkingen in de Wmoregeling is veel overleg nodig over zaken als het te hanteren btw-tarief, de eisen op het terrein van personeel en de door gemeenten verlangde rapportages, die zich niet altijd lijken te verenigen met de Wet bescherming persoonsgegevens of de wettelijke zwijgplicht van zorgverleners. 3.5 Centrale cliëntenraad Samenstelling Centrale cliëntenraad (CCR) Mw. Y. Visser (voorzitter CCR en voorzitter Midden Holland), dhr. C. Postma (penningmeester CCR, Midden West Utrecht), dhr. P. Verdonk (DB-lid, Midden West Utrecht), dhr. P. Driehuis (voorzitter Noord Oost Utrecht), mw. R. Saaltink (Zuid Oost Utrecht), mw. L. van de Pol (Zuid Oost Utrecht), dhr. D. Plas (voorzitter Midden Noord Flevoland), dhr. S. van Duijn (Zuid Flevoland), dhr. O. Bergsma (Midden Holland)), dhr. J. Hornsveld (Noord Oost Utrecht), mw. K. Stijnen (Noord Oost Utrecht), dhr. R. van Son (schaduwlid Midden Holland), dhr. P. van Zijl (schaduwlid, Midden West Utrecht), dhr. W. Witte (schaduwlid, voorzitter Zuid Flevoland). Mw. Van de Pol is in 2012 ziek geworden en heeft haar voorzitterstaak van de CCR neer moeten leggen. Kwintes Jaarverslag

18 Cliëntenparticipatie algemeen Regio-overstijgende beleidsontwikkeling en aanpassing worden in principe op het niveau van de CCR besproken. Regioraden worden hierover vooraf geïnformeerd. De vertegenwoordigers van de regionale cliëntenraden die zitting hebben in de CCR, hebben, mits de regionale cliëntenraden vooraf anders aangeven, mandaat om namens hun regioraad besluiten te accorderen. De CCR is eind 2012 een project gestart om de verdeling van de bevoegdheden van de (centrale en regionale) cliëntenraden en de cliëntcommissies organisatie-breed te verhelderen. Het resultaat is een handzame bevoegdhedenkaart en heldere afspraken tussen management, cliëntenraden en cliëntcommissies en ondersteuners. In regio Oost is dit jaar als pilot het bureau MedeZeggenschap (MZ) opgericht. Doelstelling van het bureau MZ is het borgen van onafhankelijke ondersteuning van de cliëntcommissies en het professionaliseren van de ondersteuners. De CCR heeft het afgelopen jaar geparticipeerd in beleidswerkgroepen, zodat in een vroegtijdig stadium van de beleidsontwikkeling het cliëntenperspectief van invloed is. De CCR heeft bijgedragen in de gesprekken rondom de zorginkoop. Raadsoverleggen In 2012 waren vijf van de elf raadsvergaderingen een overlegvergadering met de raad van bestuur, waarin adviesaanvragen op een constructieve manier van beide kanten toegelicht werden. In de raadsvergadering van september was dhr. J. van der Pol aanwezig, die op voordracht van de CCR zitting neemt. In de vergadering zijn meerdere medewerkers en externen uitgenodigd om voorgenomen beleid toe te lichten of in een vroeg stadium de mening van de CCR ten aanzien van een beleidsonderwerp te peilen of voor overleg over onderwerpen die de CCR zelf wilde aankaarten. Onderwerpen waren o.a. kwartiermaken, bureau Herstelondersteuning, jaarplan Herstelondersteuning, jaarplan afdeling Zorg, Kwaliteit en Communicatie, internet, vaste telefonie en TV in begeleid wonenlocaties, elektronisch cliëntendossier, evaluatie organisatiewijziging, CQ-advies betreffende veranderen persoonlijk begeleider en de Wmo. Adviezen Gevraagde adviezen Januari Februari Maart Maart Mei Mei Juli September November November November Onderwerp Inkomensbeheer & Bewindvoering Aankoop De Windehof en huur Parmentiersvak Indienen klacht door naaste Verbeterpunten CQ-index Aandacht voor hygiëne en lichamelijke gezondheid Beleid Sociaal Netwerk en implementatieplan Aanpassing Reglement klachten cliënten Vrijwilligersbeleid Aanpassingen protocol gedwongen vertrek Beleid extramuralisering Ontmoetings-datingsite durfjijmetmij Themamiddag medezeggenschap De CCR heeft voor medewerkers en regioraadsleden een themamiddag georganiseerd met het thema Herstel en presentie. Landelijke ontmoetingsdag CCR en RIBW Alliantie Het dagelijks bestuur van de CCR heeft deelgenomen aan de landelijke ontmoetingsdag. Collectieve zorgverzekering cliënten Kwintes Ook in 2012 liepen de afspraken met Agis voor een collectieve zorgverzekering voor cliënten door. Kwintes Jaarverslag

19 Informatiedag nieuwe medewerkers Nieuwe medewerkers zijn door de CCR geïnformeerd over de cliënteninspraak binnen Kwintes. Scholingskalender medezeggenschap Naast de bovenregionale ontmoetingsdagen zijn er scholingsmiddagen voor de ondersteuners van cliëntcommissies georganiseerd en voor raad- en commissieleden trainingen op maat aangeboden. 3.6 Ondernemingsraad (OR) Taken en werkwijze ondernemingsraad Is binnen de verslagleggende organisatie een OR ingesteld? Is de taakverdeling en werkwijze van de OR vastgelegd in een reglement? Beschikt de OR over een budget binnen de begroting? Ja Ja Ja Samenstelling ondernemingsraad Naam lid Dhr. E. Hilverda Mw. R. de Boer Dhr. P. Dudok Mw. T. Nijland Mw. C. Jansen Mw. M. van Grol Mw. S. Dittmar Mw. E. van El Mw. Y. Marnette Mw. K. Elbertse Mw. L. Luchtenburg Mw. E. Warmelink Aandachtsgebied of rol binnen OR Voorzitter en DB Werkgroep Communicatie en werkgroep financiën en Commissie O&O Commissie O&O en werkgroep strategie Ambtelijk Secretaris en DB Commissie HRM en werkgroep Communicatie Plv vz en DB en werkgroep financiën Commissie O&O, werkgroep strategie en werkgroep MOVO Commissie HRM Werkgroep Communicatie en Commissie HRM Commissie HRM en werkgroep Maatschappelijke opvang en werkgroep strategie Commissie HRM en werkgroep Maatschappelijke opvang Werkgroep Communicatie en Commissie HRM De ondernemingsraad heeft een raad van vijftien leden, waarbij er sprake is van vier vacatures. In verband de externe ontwikkelingen en verplichte inkrimping op de zorg heeft de OR gekozen om met minder leden door te gaan om zo ook een bijdrage te leveren. Kiesgroepen: Kwintes Flevoland Kwintes West Kwintes Oost Kwintes centraal bureau en Kwintes Maatschappelijke- en vrouwenopvang Advies- en instemmingaanvragen welke door de ondernemingsraad zijn behandeld Ontvangen adviesaanvragen in 2012: vrijwilligersbeleid implementatie vrijwilligersbeleid functiewijziging teamleider MOVO nieuwe functies ICT beleid medewerkers met loonbeslag voorstel organisatie maatschappelijke-en vrouwenopvang vanaf 2013 persoonlijke verzorging. Kwintes Jaarverslag

20 Ontvangen instemmingaanvragen in 2012: vakantieraamreglement en rooster beleid vergoeding dienstreizen regeling slaapdiensten bereikbaarheidsdienst (opnieuw beschreven) beleid leren- en ontwikkelen beleid stage en leerplek. De OR van Kwintes blijft goed op de hoogte van al het beleid en kan zijn aandeel leveren in de overleggen met de raad van bestuur, de directeur bedrijfsvoering, de projectdirecteur MOVO, de regiodirecteuren en andere stafhoofden, aan het beleid. De OR is betrokken bij een aantal beleidsgroepen door middel van deelname en/of monitoring Bij de adviesaanvraag beleid medewerkers met loonbeslag heeft de OR de achterban gehoord en heeft gezien de opgedane ervaringen van medewerkers een zorgvuldig advies uitgebracht aan de bestuurder. Bij het beleid persoonlijke verzorging is de OR vanaf het begin betrokken geweest en de voorstellen van de OR zijn in het beleid verwerkt. De OR heeft instemming verleent op het beleid leren en ontwikkelen. De OR heeft gevraagd om een toetsing aan de praktijk. Dit is verwoord in het beleid. De OR heeft instemming verleent op het beleid maar weet dat het voortdurend in ontwikkeling blijft. De OR zal op de hoogte worden gehouden door de adviseur opleidingen. Kwintes Jaarverslag

21 Kwintes Jaarverslag

22 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Kwintes werkt met een meerjarenbeleidsplan dat doorgaans een periode van drie jaar beslaat. Het jaar 2012 was het laatste jaar van het meerjarenbeleidplan Sterker in de samenleving, dat is opgesteld voor de periode en de volgende beleidsprioriteiten kent: brede cliëntengroep op maat bedienen continu investeren in medewerkers concurreren door onderscheidend vermogen focus op kwaliteit & innovatie slagvaardigheid & doelmatigheid verbeteren. Missie en visie In het meerjarenbeleidsplan zijn achtergrond, aanleiding en inhoud van deze prioriteiten uitvoerig toegelicht. Daarnaast zijn de missie en visie opnieuw geformuleerd: Missie: Sterk in de samenleving. Voor niet iedereen is dat vanzelfsprekend, zeker niet voor mensen met een (psycho)sociale en/of psychiatrische kwetsbaarheid of mensen die zich tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden. Als instelling voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang neemt Kwintes haar verantwoordelijkheid om hen een veilige plek in de samenleving te bieden. Wij vinden het belangrijk mensen te ondersteunen vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden, zodat zij (weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. In onze aanpak werken wij klantgericht en slagvaardig. Kwaliteit en veiligheid hebben hoge prioriteit. Kwintes draagt daarmee ook bij aan de stabiliteit van de samenleving. De naam Kwintes staat voor oog hebben voor het bijzondere en is afgeleid van het woord kwintessens, dat letterlijk betekent het meest wezenlijke van iets. Medewerkers van Kwintes zijn altijd op zoek naar wat echt belangrijk is voor cliënten. Visie: Kwintes gaat de uitdaging aan om in het krachtenveld van veranderende wetgeving en financiering in te zetten op vernieuwing van opvang, begeleiding en activering. Doel is dat mensen die een beroep doen op Kwintes sterker staan in de samenleving en een hogere kwaliteit van leven ervaren. Onze verschillende cliëntgroepen willen wij blijven ondersteunen door het bieden van een vangnet, een gevarieerd woonaanbod en passende begeleiding. Wij werken steeds meer met beproefde methoden die zich kenmerken door een persoonlijke benadering, rehabilitatiegericht handelen en herstelondersteunend werken. Als Kwintes nemen wij een voortrekkersrol in de samenwerking met ketenpartners en financiers. Cliënten en partners waarderen ons als een betrokken, betrouwbare en toegankelijke partner, die zich hard maakt voor acceptatie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Evaluatie jaarplan 2012 Uit de evaluatie van het jaarplan 2012 bleek dat veruit de meeste activiteiten zijn uitgevoerd en/of afgerond. Voor het beperkte aantal overige activiteiten geldt dat zij begin 2013 worden afgerond. Daarnaast zijn in 2012 veel extra activiteiten uitgevoerd. Veel daarvan hadden te maken met het toenemend aantal pilots in het kader van de Wmo. Ondanks het uitstel van de overgang naar de Wmo werkt Kwintes mee aan tientallen pilots in de verschillende gemeenten binnen ons werkgebied. Decentralisatie en extramuralisering De belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren zijn de voorgenomen overheveling van de AWBZ naar de Wmo (decentralisatie) en de breed gedragen wens tot extramuralisering. De gevolgen van de decentralisatie staan centraal in het nieuwe meerjarenbeleid van Kwintes; zie daarvoor de volgende paragraaf. Voor wat betreft de extramuralisering werkt Kwintes aan de voorbereiding van het scheiden van wonen en zorg. Hiermee is in 2012 grote vooruitgang geboekt, getuige ook de grote belangstelling vanuit collega-instellingen en de brancheorganisatie GGZ Nederland. Kwintes Jaarverslag

Zeist, mei 2014. Jaarverslag Kwintes 2013

Zeist, mei 2014. Jaarverslag Kwintes 2013 Zeist, mei 2014 Jaarverslag Kwintes 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens.. 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3 Kerngegevens...

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Kwintes 2010

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Kwintes 2010 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Kwintes 2010 Zeist, mei 2011 Kwintes Jaardocument 2010 0 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIËNTENRAAD de heren A.P. Traa en C. Boshuizen Beweging 3.0 - jaarverslag CCR INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. WERKGROEPEN 4 2.1 Werkgroep Voeding 4 2.2 Werkgroep Publiciteit

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV) voorafgaand aan plaatsing in echte

Nadere informatie

Profiel. Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid. 2 maart Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO

Profiel. Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid. 2 maart Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Zorg, Kwaliteit & Veiligheid 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie