Provinciaal blad nr. 2014/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad nr. 2014/0281022"

Transcriptie

1 Provinciaal blad nr. 2014/ Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 7 oktober 2014 kenmerk: 2014/ gepubliceerd op: 8 oktober 2014 inwerkingtreding op: 9 oktober 2014 kennisgeving onder rubriek: Algemeen bestuur inlichtingen bij: mw. J.E. Blekkenhorst, eenheid BV telefoon: Kennisgeving Gedeputeerde Staten van Overijssel, delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 als volgt is gewijzigd: ARTIKEL I Het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel wordt als volgt gewijzigd: Artikel Begripsbepalingen Sub q komt als volgt te luiden: q. Algemene Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EG) nr. 651/2014, Pb L187/1 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard; Paragraaf 4.13 Vrijetijdseconomie Routebeleving Artikel Begripsbepalingen sub b: voor bijdrage wordt toegevoegd: structurele er wordt een nieuw sub g toegevoegd g. structureel: blijvend of voortdurend Artikel Subsidiabele activiteiten Sub a: voor bijdragen wordt toegevoegd: structureel Er wordt een artikelsgewijze toelichting toegevoegd: Eenmalige of tijdelijke activiteiten zoals festivals, evenementen of tijdelijke installaties worden niet gezien als activiteiten die een structurele bijdrage leveren aan de kwaliteitsverhoging van de bestaande toeristische routenetwerken in Overijssel, omdat ze eenmalig of tijdelijk van aard zijn. Sub b: voor bijdragen wordt toegevoegd: structureel Er wordt een artikelsgewijze toelichting toegevoegd: Eenmalige of tijdelijke activiteiten zoals festivals, evenementen of tijdelijke installaties worden niet gezien als activiteiten die een structurele bijdrage leveren aan de versterking van de routebeleving van bestaande toeristische routenetwerken in Overijssel, omdat ze eenmalig of tijdelijk van aard zijn. Artikel Criteria Lid 2 sub a artikelsgewijze toelichting: Na Twente wordt en de vervangen door: inclusief het thema Artikel Niet subsidiabele activiteiten

2 Lid 3 artikelsgewijze toelichting: Na Twente wordt en de vervangen door: inclusief het thema Paragraaf 4.17 Cultuurmakelaars Artikel Criteria Lid 1 sub e: aan het einde van de zin wordt toegevoegd: tot uiterlijk 1 juli 2017 Paragraaf 4.24 Initiatieven van onderop Sociaal Kapitaal Overijssel Artikel Verplichtingen subsidieontvanger Twaalf maanden wordt vervangen door: 24 maanden Subparagraaf Geluid ingetrokken Subparagraaf Bodem ingetrokken Paragraaf 5.17 Verbeteren van de haveninfrastructuur en faciliteiten Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie Lid 2: de projectperiode en komt te vervallen. Paragraaf 5.18 Investeringsimpuls verduurzaming goederen vervoer over water Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie Lid 2: de projectperiode en komt te vervallen. Paragraaf 5.19 Verladersplatform goederenvervoer over water De titel van de paragraaf komt te luiden: Blue Road platform Overijssel goederenvervoer over water Artikel Begripsbepalingen kom als volgt te luiden: In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. Financieringsmodel: een voor een periode van vijf jaar uitgewerkt model met als belangrijkste elementen: een opsomming van de te ondernemen activiteiten van het Blue Road Platform na de projectperiode; de kosten van het platform over deze periode, onderverdeeld in kosten van de activiteiten en kosten van de organisatie, en de wijze waarop deze kosten gefinancierd kunnen worden. Toelichting: van belang hier is dat het financieringsmodel zo robuust mogelijk is vormgegeven, zodat de kans op voortbestaan van het platform na afronding van de projectperiode maximaal is. b. Blue Road platform Overijssel: een verband van samenwerking en kennisuitwisseling van verladend en vervoerend bedrijfsleven en overheden in Overijssel met als doel de positie van de binnenvaart en goederenvervoer over water in Overijssel te versterken. Toelichting: Het Blue Road Platform initieert onder andere de volgende activiteiten: - bewaken van de belangen van de binnenvaart en van het via het water verladend en vervoerend bedrijfsleven in Overijssel in het algemeen; - bewaken van de kwaliteit en de capaciteit van het vaarwegennetwerk in Overijssel; - ondersteuning leveren bij het initiëren en uitvoeren van projecten die de kwaliteit van het vaarwegennetwerk in Overijssel verbeteren; - voeren van lobbyactiviteiten op regionaal, nationaal en internationaal niveau met als doel de positie van Overijssel en de Overijsselse havens en vaarwegen in het goederenvervoer over water te versterken; - beschikken over en uitbouwen van logistieke, financiële en scheepvaarttechnische kennis over de binnenvaart en goederenvervoer over water en die ter beschikking stellen aan leden van het platform; - organiseren van cursussen en workshops voor verladende en vervoerende bedrijven over de mogelijkheden die vervoer over water biedt; - fungeren als vraagbaak en informatiepunt voor alle mogelijke vragen over het gebruik van de binnenvaart en goederenvervoer over water in Overijssel; - organiseren van lokale bijeenkomsten om op lokaal niveau de wensen en knelpunten ten aanzien van goederenvervoer over water in kaart te brengen; - signaleren van kansen voor individuele bedrijven en/of bedrijventerreinen voor modale shift naar vervoer over water; 2

3 - adviseren van bedrijven en overheden over de voorbereiding en uitvoering van (pilot)projecten op het gebied van goederenvervoer over water en binnenvaart; - signaleren van en adviseren over de kansen die Europese en nationale subsidieprogramma s bieden voor het stimuleren van de binnenvaart in Overijssel; - verkennen en ontwikkelen van een financieringsmodel dat het Blue Road platform ook na de subsidieperiode in stand kan houden. Artikel Subsidiabele activiteiten Verladersplatform wordt vervangen door: Blue Road platform Overijssel Artikel Criteria Sub b komt te luiden: er is sprake van aansluiting met de doelstelling en de activiteiten van lopende initiatieven op het gebied van logistieke samenwerking in Overijssel; Sub c komt te luiden: de aanvrager kan aanneembaar maken dat het Blue Road platform ook na het einde van de projectperiode voortgezet kan worden voor ten minste 5 jaren, aangetoond aan de hand van een realistisch financieringsmodel; sub e: verladersplatform wordt vervangen door: Blue Road platform Artikel Indieningstermijn aanvraag Lid 1: 13 februari wordt vervangen door: 9 oktober en 14 maart wordt vervangen door: 20 november Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidievaststelling Lid 1: verladersplatform wordt vervangen door: Blue Road platform Overijssel Lid 2 komt als volgt te luiden: De aanvrager overlegt, in afwijking van artikel tweede lid, bij de aanvraag voor subsidie tevens een projectplan met daarin de volgende uitgewerkte onderdelen: a. een beschrijving van de voorziene activiteiten van het Blue Road platform Overijssel; b. een plan van aanpak om deze activiteiten en de bijbehorende organisatie tot stand te brengen inclusief planning; c. een financieringsmodel waarin is beschreven hoe het Blue Road platform kan worden voortgezet, voor ten minste 5 jaren, na de projectperiode; d. een beschrijving waarin de aanvrager de neutraliteit van de positie die de aanvrager inneemt in de sector van verladende en vervoerende bedrijven in Overijssel aannemelijk maakt. Artikel Volgorde van behandeling Lid 2: de bestaande tekst van sub b wordt vervangen door: b. de kwaliteit en het realiteitsgehalte van het financieringsmodel voor het zelfstandig voortbestaan van het Blue Road platform na de projectperiode; de bestaande tekst van sub c wordt vervangen door: c. de kwaliteit van het plan van aanpak voor het opzetten en in stand houden van de activiteiten van het Blue Road platform inclusief een organisatiemodel en planning; er wordt een nieuw sub d en e toegevoegd: d. de mate waarin deskundigen worden ingezet met kennis en ervaring met betrekking tot goederen vervoer over water; e. de mate van neutraliteit van de positie die de aanvrager inneemt in de sector van verladende en vervoerende bedrijven in Overijssel. Scoretabel 1 Onderdeel Cijfer Weging Score 1. Mate waarin aansluiting is met de doelstellingen en de activiteiten van lopende initiatieven op het gebied van samenwerking in Overijssel. 2. De kwaliteit en het realiteitsgehalte van het financieringsmodel voor het matig (1), goed (3), 20% uitstekend (4) matig (1), goed (3), 20% Cijfer x 0,20 = score 1 Cijfer x 0,20 = score 2 3

4 Scoretabel 1 Onderdeel Cijfer Weging Score zelfstandig voortbestaan van het Blue Road platform na de projectperiode; uitstekend (4) 3. De kwaliteit van het plan van aanpak voor het opzetten en in stand houden van de activiteiten van het Blue Road platform inclusief een organisatiemodel en planning; matig (1), goed (3), 20% uitstekend (4) Cijfer x 0,20 = score 3 4. De mate waarin deskundigen worden ingezet met kennis en ervaring. matig (1), goed (3), 20% uitstekend (4) 5. De mate van neutraliteit van de positie die de aanvrager inneemt in de sector van matig (1), verladende en vervoerende bedrijven in Overijssel goed (3), uitstekend (4) 20% Cijfer x 0,20 = score 4 Cijfer x 0,20 = score 5 Totale score = score 1 + score 2 + score 3 + score 4 + score 5 Lid 3 komt te luiden: Bij een gelijke score bepaalt de kwaliteit en het realiteitsgehalte van het financieringsmodel waarmee het Blue Road platform na het einde van de projectperiode voortgezet kan worden de prioriteitsvolgorde. Artikel Verplichtingen subsidieontvanger Verladersplatform word vervangen door: Blue Road platform en 2015 wordt vervangen door: Paragraaf 5.20 Kennisondersteuning goederenvervoer over water ingetrokken Paragraaf 5.21 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2.0 Artikel Criteria komt als volgt te luiden: 1. Een aanvraag voor subsidie voldoet aan de volgende criteria: a. De locatie van de activiteit bevindt zich in Noordoost-Twente; b. De activiteit of de investering levert een bijdrage aan ten minste één van de volgende speerpunten NoordOost-Twente: i. De demografie, in die zin dat de activiteit of investering is gericht op het herontwikkelen van vrijkomende en leegstaande gebouwen; ii. De economische kracht, in die zin dat de activiteit of investering is gericht op: a. Bedrijfsverbreding, als bedoeld in artikel onder sub a; b. Het verbeteren van bestaande of toevoegen van nieuwe recreatieve accommodaties die bruikbaar zijn voor toeristen en recreanten. Waarbij aanvullend geldt day de toegang tot een recreatieve accommodatie toegankelijk moet zijn voor toersiten en recreanten zonder dat daarvoor een lidmaatschap of contributie wordt vereist én de recreatieve accommodatie wordt ten minste één dag per week opengesteld voor toeristen en recreanten; c. Samen promoten van diensten, goederen of arrangementen; d. Het beleefbaar maken en het verbeteren van de routestructuren tussen Noordoost-Twente en Duitsland of het verbeteren van de economische potentie van de grensovergangen; 4

5 iii. Natuur en landschap, in die zin dat de activiteit bijdraagt aan: a. Verduurzaming agrarische sector; b. Vermindering stikstofdepositie; c. Versterking van het Groen-Blauwe netwerk, zoals aangeduid in de gebiedsvisie; d. Zichtbaar en beleefbaar maken van het watersysteem. c. Als de subsidie een steunmaatregel is dan moet: i. De subsidie als bedoeld in artikel sub a en c voldoen aan de deminimisverordening dan wel de de-minimisverordening landbouw indien ii. de aanvrager een landbouwonderneming is; De subsidie als bedoed in artikel sub b ten behoeve van landbouwondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten voldoen aan artikel 4 van de Vrijstellingsverordening Landbouw en de subsidie aan andere ondernemingen moet voldoen aan de de-minimisverordening dan wel de de-minimisverordening landbouw. 2. Aanvullend op het eerste lid moet de aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel onder sub a voldoen aan de volgende criteria: a. De aanvrager is geen gemeente of een waterschap; b. Het eindresultaat betreft een businesscase welke in ieder geval bevat: i. De doelstellingen van het project; ii. De resultaten en daarvoor uit te voeren activiteiten; iii. De mate waarop het initiatief inspeelt op een vraag uit de samenleving; iv. Een markt- en concurrentieanalyse; v. De benodigde investeringen; vi. Een kosten-batenanalyse en een verdienmodel; vii. Een risicoanalyse, inclusief verkenning ruimtelijk spoor; viii. Een beschrijving van het structurele effect op de werkgelegenheid voor Noordoost-Twente; c. De activiteit of het concept is nieuw in Noordoost-Twente. Dit betekent dat de activiteit of investering niet eerder is gerealiseerd in Noordoost Twente. 3. Aanvullend op het eerste lid moet de aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel onder sub b en sub c voldoen aan de volgende criteria: a. De activiteit past binnen het bestemmingsplan en beleid van de gemeente of de provincie of de betreffende gemeente is bereid medewerking te verlenen aan de benodigde planologische procedure en ziet daarvoor op voorhand geen belemmeringen; b. De activiteit of investering draagt voldoende bij aan de speerpunten Noordoost-Twente. Of de activiteit voldoende bijdraagt wordt aan de hand van tabel 1 beoordeeld. Hierbij geldt de volgende kwalificatie: i. Indien de activiteit of investering minder dan 10 punten scoort draagt het onvoldoende bij aan de doelstellingen van deze subsidieparagraaf; ii. iii. Tabel 1 bij dit artikel blijft ongewijzigd. Indien de activiteit of investering 10 tot 13 punten scoort draagt het voldoende bij aan de doelstellingen van deze subsidieparagraaf; Indien de activiteit of investering 14 of meer punten scoort draagt goed bij aan de doelstellingen van deze subsidieparagraaf. Paragraaf 6.5 Kennisondersteuning Agro en Food Overijssel Artikel Begripsbepalingen Sub b komt als volgt te luiden: Gezamenlijke activiteit: samenwerking tussen ten minste twee onderling onafhankelijke ondernemingen en organisaties, waarvan ten minste één uit de Agro&Food sector, met dezelfde kennisvraag. Toelichting: Ondernemingen of organisaties die met elkaar in een concern zitten of een holding constructie hebben kunnen niet worden aangemerkt als zijnde onderling onafhankelijk. Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening Toelichting bij lid 2: met een kennisinstelling wordt onder andere bedoeld een universiteit, hogeschool, ziekenhuis of adviesbureau. Paragraaf 8.10 Energiebesparende maatregelen bedrijven Overijssel De titel van de paragraaf komt te luiden: Energiesparende maatregelen ondernemingen 5

6 In de algemene toelichting wordt Energiepact vervangen door: Nieuwe Energie. De uitstoot van CO2 wordt vervangen door: het fossiele energiegebruik. MKB wordt vervangen door: Ondernemingen. Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. MKB-Nederland: brancheorganisatie voor het midden en kleinbedrijf; b. Energieonderzoek: een onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen en industriële processen. Het onderzoek richt zich zowel op bouwkundige, technische en organisatorische aspecten als het industriële gebruik. De rapportage van het onderzoek omvat minimaal: - het huidige energiegebruik, - de energiebalans waarin minimaal 90% van het energiegebruik is toebedeeld aan de energiegebruikers, - de energiebesparende maatregelen, gebaseerd op op de erkende maatregellijst en het overzicht van Infomil inclusief de verwachte investeting, energiereductie en een plan van aanpak voor de uitvoering van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De maatregelen hebben minimaal betrekking op de energiegebruikers die voor >40% van het energiegebruik verantwoordelijk zijn. Standaard zijn in de rapportage de quick wins opgenomen; toelichting: een eenvoduige energiescan, zoals de digitale NZOscan, geeft niet alle mogelijke maatregelen weer. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar een energieonderzoek door een energieadviseur. c. Energiebesparende maatregelen: technische, logistieke of organisatorische voorzieningen die leiden tot verminderd verbruik van energie, zoals deze naar voren komen in het energieonderzoek en gedefinieerd is in het protocol Monitoring energiebesparing; d. EPA-U: een Energie Prestatie Advies voor bestaande utiliteitsgebouwen. Artikel Subsidiabele activiteiten Sub a komt als volgt te luiden: energiemaatregelen die genoemd zijn in het energieonderzoek. Sub b: het zinsdeel in combinatie met energiebesparende maatregelen als bedoeld in sub a komt te vervallen. Artikel Criteria Sub b vervalt Sub d komt als volgt te luiden: Het energieonderzoek is uitgevoerd: i. door een gecertificeerd energie adviseur; ii. door één van de volgende initiërende partijen: MKB-Nederland, het energiecentrum MKB, RVO, EPA-, de achterliggende branchevereniging; of iii. in opdracht van of met subsidie van de provincie Overijssel of een Overijsselse gemeente. Toelichting: voorbeeld van een certificerende instantie is FeDec. Sub f Voor maatregelen wordt toegevoegd: energiebesparende Sub h vervalt. Sub i toelichting De eerste zin komt te luiden: Gedeputeerde Staten willen het mogelijk maken dat partijen een gezamenlijke aanvraag kunnen indienen. Artikel Subsidiabele kosten komt te luiden: 1. Uitsluitend kosten derden als bedoeld in artikel zijn subsidiabel. Hierbij geldt dat de advieskosten van derden subsidiabel zijn tot een maximum van 5% van het totale investeringsbedrag. 2. In afwijking van artikel sub c zijnde kosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag is ontvangen wel subsidiabel, mits deze gemaakt en betaald zijn tot maximaal zes maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag Lid 2 sub a: het zinsdeel als bedoeld in artikel sub b komt te vervallen. Lid 2 sub c vervalt 6

7 Artikel Weigeringsgrond komt als volgt te luiden: 1. In aanvulling op artikel wordt de subsidie geweigerd als: a. subsidie wordt aangevraagd voor uitsluitend een energieonderzoek; b. het energieonderzoek is uitgevoerd na realisatie van de energiebesparende maatregelen; c. voor het vestigingsadres al subsidie is verstrekt op basis van deze paragraaf. 2. De subsidie voor een energieonderzoek als bedoeld in artikel sub b wordt geweigerd indien: a. het onderzoek voor 3 juli 2014 is uitgevoerd; b. het energieonderzoek als bedoeld in artikel sub b een energieonderzoek ten behoeve van een sportvereniging is. Paragraaf 8.23 Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening Lid 2 sub a: de zinsnede en de projectperiode vervalt Artikel Indieningstermijn aanvraag 1 november 2014 wordt vervangen door: 1 februari 2015 Paragraaf 8.24 Oplaadpunten voor elektrische voertuigen Algemene toelichting: Deze subsidieregeling heeft als doel om gemeenten te stimuleren om openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen te realiseren, zodat het gebruik van elektrische voertuigen gestimuleerd wordt. Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. elektrisch voertuig: met behulp van het oplaadpunt oplaadbaar (A) volledig elektrisch personen - of bedrijfsvoertuig met vier of meer wielen, voorzien van een Europese typegoedkeuring, of (B) 'Plug-in hybride' motorvoertuig met vier of meer wielen, dat minimaal beschikt over een bereik van ten minste 60 volledig elektrisch aangedreven kilometers met een maximumsnelheid van ten minste 60 km/h en tevens is voorzien van een Europese typegoedkeuring; b. oplaadpunt: voorziening waar een elektrisch voertuig kan worden opgeladen; c. onderzoek: in opdracht van de provincie uitgevoerde verkenning naar openbare oplaadinfrastructuur voor elektrische auto s in de provincie Overijssel. Artikel Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Artikel Criteria Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria: a. de aanvrager is een Overijsselse gemeente; b. het oplaadpunt wordt binnen de gemeentegrenzen van de aanvragende gemeente geplaatst, op een locatie passend bij de resultaten uit het onderzoek; c. het te plaatsen oplaadpunt moet: i. voorzien zijn van een Nederlands erkend veiligheidskeurmerk en worden geplaatst door een erkende installateur; ii. iii. permanent openbaar toegankelijk zijn; op verschillende kaarten en websites met openbare oplaadpunten worden getoond; iv. het oplaadpunt moet met alle pasjes voor het opladen van een elektrisch voertuig te gebruiken zijn (inter-operabel); v. tenminste voldoen aan Type 2(mode 3) ondersteuning; vi. een systeem bevatten dat de stroom kan worden aan en uitgeschakeld door gebruiker; vii. een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging bevatten dat van toepassing is op het aan en uitschakelen van stroom. Artikel Grondslag subsidie De subsidie bedraagt per oplaadpunt. Voor de gemeente Zwolle, Deventer, Enschede, Almelo en Hengelo, bedraagt de maximale subsidie per gemeente en voor de overige gemeenten bedraagt de maximale subsidie per gemeente. 7

8 Artikel Subsidiabele kosten In afwijking van artikel en artikel sub a en sub d, bedraagt de subsidie een forfaitair vastgesteld tarief. Artikel Indieningstermijn aanvraag In afwijking van artikel kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend vanaf 1 november Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie De aanvrager maakt gebruik van het aanvraagformulier Oplaadpunten voor elektrische voertuigen, waarbij geldt dat de aanvraagvereisten als genoemd in artikel tweede en derde lid niet van toepassing zijn. Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast. Paragraaf 9.15 Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Artikel Vaststelling subsidie wordt toegevoegd: In afwijking van artikel kan een subsidie van of meer vastgesteld worden conform artikel indien het gaat om een verlening van een subsidie voor meerdere projecten als bedoeld in artikel sub a en b. Paragraaf 9.16 Groene en Blauwe diensten In de algemene toelichting wordt 2006 vervangen door: Artikel Begripsbepalingen Sub a: 2006 wordt vervangen door Artikel Criteria Er wordt een nieuw sub e toegevoegd: De dekking van 25% van de subsidiabele kosten is aantoonbaar geregeld. Artikel Grondslag subsidie Lid 1 komt te luiden: De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel onder sub a en sub c bedraagt samen maximaal 15% van de totale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel sub b. Artikel Aanvullende stukken bij aanvraag tot subsidieverlening Bij lid 1 wordt de volgende toelichting toegevoegd: Het aanvraagformulier is te downloaden op onder alle subsidies bij elkaar, subsidieregeling Groene en Blauwe Diensten Bij lid 2 wordt de volgende toelichtting gevoegd: Het Excel document is onderdeel van het aanvraagformulier. Lid 3 komt als volgt te luiden: In aanvulling op artikel tweede ldi overlegt de aanvrager voor de subsidie als bedoeld in artikel sub a en sub c een offerte waaruikt blijkt wat de subsidiabele kosten zijn. Paragraaf 9.24 Uitvoering ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 Algemene toelichting Deze subsidieparagraaf geeft uitvoering aan de uitvoeringsagenda die gaat over de aanpak van de uitvoering van de EHS en de realisatie van de bufferzones bij Natura 2000-gebieden. De partners, zoals genoemd in artikel maken gezamenlijk met de provincie afspraken over de uitvoering van gebiedsprocessen die hierbinnen uitgevoerd gaan worden. Tevens is en wordt afgesproken wie welk gebiedsproces trekt. De subsidieverlening vindt plaats in het kader van de uitvoering van de ontwikkelopgave EHS/Natura PS hebben de kaders hiervoor op 3 juli 2013 en 23 april 2014 vastgesteld 8

9 (PS/2013/412, "Samen verder aan de slag met de EHS", en PS/2014/62, Uitvoeringsreserve EHS ). De fases in de gebiedsprocessen en projecten die door partners worden uitgevoerd, vinden binnen deze ontwikkelopgave en de door PS aangegeven kaders plaats. Artikel Begripsbepalingen In deze paragraaf wordt verstaan onder: a. bestuurlijk overleg: het overleg dat alle partijen van Samen werkt beter op bestuurlijk niveau op regelmatige basis voeren; b. uitvoeringsagenda: door de partners van het bestuurlijk akkoord Samen werkt beter, opgestelde agenda, waarin als bijlage de gebiedsprocessen en -projecten zijn opgenomen en de wijze van uitvoering is vastgelegd; c. Samen werkt beter: het op 29 mei 2013 gesloten bestuurlijk akkoord voor een economisch en ecologisch vitale toekomst; d. gebiedsproces: proces in een gebied met relatief complexe of grote opgaven, veelal met veel actoren en veel grotere belangenconflicten; e. gebiedsplan: plan dat is opgesteld door een overheidspartij om overheidsdoelen en opgaven binnen de gestelde kaders van de PS-besluiten van 3 juli 2013 (kenmerk PS/2013/412) en 23 april 2014 (PS/2014/62) te realiseren; f. gebiedsofferte: een door de relevante partijen in een gebied (ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties) gedaan voorstel om overheidsdoelen en opgaven binnen de gestelde kaders van de PS-besluiten van 3 juli 2013 (kenmerk PS/2013/412) en 23 april 2014 (PS/2014/62) te realiseren; g. gebruik en beheer: fase na afronding van de realisatie waarbij de resultaten worden gebruikt en beheerd en waar nodig overgedragen naar exploitanten of beheerders, publieke of private partijen. Artikel Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten: a. de verkenning van een gebiedsproces, met als resultaat een programma van eisen (fase 1); b. het opstellen van een gebiedsplan of gebiedsofferte op basis van programma van eisen (fase 2); c. het uitvoeren van een gebiedsplan of offerte (fase 3); d. gebruik en beheer (fase 4). Artikel Criteria 1. Een aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de volgende criteria: a. de aanvrager is een partner van het bestuurlijk akkoord Samen werkt Beter, zijnde Landschap Overijssel, LTO Noord, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurlijk Platteland Oost, Overijssels Particulier Grondbezit, RECRON, Staatsbosbeheer, VNG Overijssel; een Overijsselse gemeente; VNO-NCW; de Waterschappen Groot Salland, Reest & Wieden, Vechtstromen en Rijn & IJssel; b. de activiteit past binnen de kaders en doelstellingen zoals omschreven in de Omgevingsvisie, wateropgave (KRW), het investeringsbesluit sociaal flankerend beleid, de afspraken met het Rijk, Natura 2000 en het akkoord Samen werkt beter ; 2. Aanvullend op het eerste lid moet de subsidie als bedoeld in artikel sub a voldoen aan het criterium dat de voorzitter van het Bestuurlijk overleg een positief advies heeft gegeven over de aanvraag 3. Aanvullend op het eerste lid moet de subsidie als bedoeld in artikel sub b tot en met d voldoen aan de volgende criteria: a. de aanvrager is benoemd in de verkenning die voorafgaand aan de subsidieaanvraag is uitgevoerd dan wel in het programma van eisen; b. de aanvraag is vooraf afgestemd met het provinciaal programmabureau Ontwikkelopgave EHS/Natura Artikel Grondslag subsidie De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Artikel Subsidiabele kosten De kosten zoals genoemd in artikel sub a en de gemeentelijke apparaatkosten als bedoeld in artikel sub d, zijn wel subsidiabel. Daarnaast zijn, in afwijking van artikel sub c, de 9

10 kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ontvangen wel subsidieabel, voor zover deze gemaakt zijn na 1 januari Toelichting: gemeentelijke apparaatskosten worden berekend op basis van de systematiek als bedoeld in artikel eerste lid als het gaat om loonkosten. Voor de overige gemeentelijke apparaatskosten is artikel tweede, derde of vierde lid van toepassing. Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag voor subsidie 1. De aanvrager voor activiteiten als bedoeld in artikel sub a maakt gebruik van het aanvraagformulier Samen werkt beter, waarbij geldt dat de aanvraagvereisten als genoemd in artikel tweede en derde lid niet van toepassing zijn. 2. De aanvrager voor activiteiten als bedoeld in artikel sub b, sub c of sub d dient een aanvraag in op basis van het Programma van Eisen dat het programmabureau Ontwikkelopgave EHS/Natura2000 hiervoor, naar aanleiding van de verkenning, als bedoeld in artikel sub a heeft opgesteld. Artikel Subsidieplafond Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast. Paragraaf 11.1 Kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt Er worden twee nieuwe artikelen toegevoegd: Artikel a Indieningstermijn aanvraag In afwijking van artikel moet een subsidieaanvraag ontvangen zijn vóór 1 december Artikel b Volgorde van behandeling Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op de zelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt in afwijking van artikel de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting. Paragraaf 11.2 Internationale handelsmissies Artikel Begripsbepalingen Sub a: MKB vervalt Sub g vervalt Artikel Aanvullende stukken bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie Sub c vervalt. ARTIKEL II Deze wijzigingen treden in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal Blad. De wijzigingen in paragraaf 11.2 hebben terugwerkende kracht tot 2 oktober De wijziging in paragraaf 4.24 heeft terugwerkende kracht tot 12 juli Gedeputeerde Staten voornoemd. 10

Provinciaal blad nr. 2015/0029181

Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Provinciaal blad nr. 2015/0029181 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 3 februari 2015 kenmerk: 2015/0023181 gepubliceerd op: 4 februari 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/

Provinciaal blad nr. 2013/ Provinciaal blad nr. 2013/0115269 Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 2 april 2013 kenmerk: 2012/0094563 gepubliceerd op: 3 april 2013 inwerkingtreding

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0083118

Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Provinciaal blad nr. 2015/0083118 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 24 maart 2015 kenmerk: 2015/0053579 gepubliceerd op: 25 maart 2015 inwerkingtreding

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/

Provinciaal blad nr. 2013/ Provinciaal blad nr. 2013/0238201 Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 10 juli 2013 kenmerk: 2013/0210927 gepubliceerd op: 11 juli 2013 inwerkingtreding

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, wijzigingen

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, wijzigingen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Overijssel. Nr. 6728 9 oktober 2015 Provincie Overijssel - Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, wijzigingen B esluit: Gedeputeerde Staten d.d.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 augustus 2014, nr. 435505-435560, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 28 6 januari 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

Subsidieregeling NOT 2.0. Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014

Subsidieregeling NOT 2.0. Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014 Subsidieregeling NOT 2.0 Programmateam Gebiedsontwikkeling NOT 10-04-2014 Opbouw Aanleiding Hoofdlijn regeling In de praktijk Aanleiding Subsidie als instrument om initiatieven uit de samenleving te kunnen

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1014182/1014187, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2009-63

Provinciaal blad nr. 2009-63 Provinciaal blad nr. 2009-63 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij I 3 november 2009 dhr. J. van Oene, telefoon 038 499 75 63 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007; onderdeel Subsidieregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2015/0113166

Provinciaal blad nr. 2015/0113166 Provinciaal blad nr. 2015/0113166 Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 10 maart 2015 en 21 april 2015 kenmerk: 2015/0048385 en 2015/0101024 gepubliceerd

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2014/

Provinciaal blad nr. 2014/ Provinciaal blad nr. 2014/0348254 Subsidieplafonds 2015, vaststelling subsidieplafonds 2015. besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 17 december 2014 kenmerk: 2014/0347124 gepubliceerd op: 17 december 2014

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt:

besluiten: vast te stellen de Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord- Nederland 2016 luidende als volgt: Regeling van 26 april 2016 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen. Gedeputeerde

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (Geconsolideerde versie van de reeds op 3 februari 2015 vastgestelde beleidsregel en de op 21 april 2015 vastgestelde wijziging van deze

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 530613-530615, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie oprichting kredietunie MKB Noord-Holland 2015 Gedeputeerde

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant

Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR338892_5 6 december 2016 Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling Mijn Mooi Brabant Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2011 / ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 4, 5 en 19, eerste lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 4, 5 en 19, eerste lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24576 28 november 2012 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 november 2012, nr. WJZ/12306041, houdende

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016;

Gedeputeerde staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. gelet op de ASV SNN 2016; Subsidieregeling van 20 december 2016 houdende regels betreffende de subsidiering van kennisontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Gedeputeerde staten

Nadere informatie

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 3 februari 2015 - zaaknummer 2014-016804 Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de goedkeuring van deze beleidsregel door het Comité

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015

Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015 Subsidieregeling rijden opklimaatvriendelijke brandstoffen 2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-1-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati provincie Drenthe e Officiële naam Subsidieregeling

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014.

Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey. Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Subsidieregeling Openbare Oplaadpunten FoodVaiiey Gelet op artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ede 2014. Overwegende dat: Op 29 januari 2008 in regio De Vallei-verband door het

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 37

Provinciaal blad 2009, 37 Provinciaal blad 2009, 37 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009 (nr. 2009INT247617) houdende vaststelling subsidieregels inzake Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 79

Provinciaal blad 2010, 79 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 79 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264154 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Overijssel. Nr. 3998 11 juli 2016 Provincie Overijssel - Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel B esluit: Gedeputeerde Staten d.d. 6 juli 2016

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1);

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1); CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR600930_1 27 december 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Budget Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast Subsidieregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden).

ARCHIEF. raadd.d.0 2 JUL 2012. Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies (besteding Reserve Cogasgelden). ARCHIEF gemeente Tubbergen raadd.d.0 2 JUL 2012 ~ ~ : X'frn. bosioien Aan de gemeenteraad^^ aangehouden Tubbergen, 21 Juni 2012 Vergadering: Nummer: 2 juli 2012 17A Onderwerp: Vaststellen verordening duurzaamheidssubsidies

Nadere informatie

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen

Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Tijdelijke Subsidieregeling Zonnepanelen Wetstechnische informatie : Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 25 oktober 2016, nr. 868959/868964, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur Noord-Holland 2017 Gedeputeerde

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma , hierna te noemen de Verordening;

Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma , hierna te noemen de Verordening; Openstellingsbesluit Gedeputeerde Staten van Drenthe Gelet op artikel 1.3 van de Verordening Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, hierna te noemen de Verordening; BESLUITEN het volgende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 4154 18 juli 2016 Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe

Nadere informatie

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/146 27 september 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tijdelijke Overbruggingsregeling Agrarisch Natuurbeheer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 november 2017, nr. 1010477/1010479, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4342 16 juli 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2015, nr. 81581F5F tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Economic

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2017, nr. 881247/992351, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Overijssel. Nr. 5613 14 oktober 2016 Provincie Overijssel - Wijzigingen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel B esluit: Gedeputeerde Staten d.d. 10-10-2016

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING SEMIOPENBARE OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER

SUBSIDIEREGELING SEMIOPENBARE OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER Gemeente Den Haag DSB/2014.229 RIS 271923 SUBSIDIEREGELING SEMIOPENBARE OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3002 11 juni 2015 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/14 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels lokale maatregelen luchtkwaliteit Limburg 2006-2012 Citeertitel: zie officiële naam regeling Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 4490 6 oktober 2017 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. In aanvulling op de definities in de Subsidieregeling onder 1.1, wordt in dit besluit verstaan onder:

PROVINCIAAL BLAD. In aanvulling op de definities in de Subsidieregeling onder 1.1, wordt in dit besluit verstaan onder: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 6 5 juli 06 Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van juli 06 tot vaststelling van het openstellingsbesluit niet-productieve investeringen

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; besluiten

gelet op de Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000; besluiten Verordening van 20 mei 2015, 26 mei 2015 en 27 mei 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van innovaties in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe,

Nadere informatie

Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR275976_2 6 december 2016 Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten Verordening van 23 september 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Gedeputeerde Staten van Gelderland Gelet op artikel 4.3 van de Verordening POP3 subsidies

Nadere informatie