Verkort jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Verkort jaarverslag 2012

2 2

3 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie van ons fonds gezond is. In dit verslag blikken we terug op de vele gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Financiële situatie Door de positieve ontwikkeling van de dekkingsgraad heeft het fonds het herstelplan dat sinds begin 2011 van kracht was, in mei 2012 kunnen beëindigen. Het per 31 december 2011 vastgestelde overschot van 16,8 miljoen euro is eind mei 2012 teruggestort aan de Toegetreden Ondernemingen (TO). Vanwege het herstelplan hebben de TO in mei 2012 nog wel de volledige kostendekkende jaarpremie aan Protector betaald. Op 31 december 2012 was de dekkingsgraad van het fonds, rekening houdend met de voorgenomen restitutie aan de TO, 125,0%. Dat is hoger dan de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 120,9% en maatregelen zijn dan ook niet aan de orde. Beleggingen Het belegd vermogen van Protector steeg in 2012 met 258 miljoen euro tot miljoen euro. Het totale rendement bedroeg 13,1% (in ,2%). Duurtetoeslagen Dankzij de toezegging van de TO om de benodigde aanvullende premie te betalen, heeft het fonds een duurtetoeslag kunnen verlenen van 1,92% per 1 januari 2013 op de ingegane pensioenen en de rechten van de slapers. Op de premievrije aanspraken van deelnemers die per 1 januari 2006 zijn geconverteerd naar de B-regeling (het zogenaamde surplus ) is een toeslag toegekend van 2,0% voor de OTS-medewerkers en van 1,5% voor de MPT-medewerkers, gelijk aan de algemene salarisverhoging per 1 januari gegeven met pensioen te willen gaan. De vacatures die hierdoor zijn ontstaan zijn in het vierde kwartaal van 2012 ingevuld. Pensioenakkoord In het in juni 2011 gesloten Pensioenakkoord waren afspraken gemaakt over de verhoging van de AOW-leeftijd. Maar bij de behandeling van de begroting voor 2013 besloot de regering om de AOW-leeftijd sneller te verhogen dan in het Pensioenakkoord was afgesproken. De afspraken uit dit begrotingsakkoord zijn al in wetgeving neergelegd en vanaf 1 januari 2013 gaat de AOWleeftijd stapsgewijs omhoog. In september 2012 werden verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. PvdA en VVD spraken in het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II af om de AOW-leeftijd nog iets sneller te verhogen. Hierdoor komt de AOW-leeftijd al in 2021 op 67 jaar te liggen. De afspraken uit het regeerakkoord zijn nog niet in wetgeving vastgelegd. De wijzigingen vragen meer flexibiliteit omdat de regelingen van de AOW en pensioenleeftijd niet meer op elkaar aansluiten. Daarnaast wordt het pensioenopbouwpercentage verlaagd naar 1,9% voor eindloonregelingen met een mogelijk verdere verlaging naar aanleiding van het regeerakkoord. De voorgestelde wetswijzigingen raken ook de pensioenregeling van Protector. Deze moet worden aangepast. Dit is in eerste instantie een zaak van de TO en de Ondernemingsraad. Naar verwachting is er in de loop van 2013 meer duidelijkheid. Het pensioenfonds kan de uitvoerbaarheid van de te maken keuzes dan controleren. Vervolgens zullen de reglementen worden aangepast en gecommuniceerd. We bedanken iedereen die zich in 2012 opnieuw heeft ingezet voor het pensioenfonds. Namens het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Protector Verkiezingen In het najaar van 2011 zijn er vervroegde verkiezingen gehouden voor de gekozen leden van het Bestuur en voor de leden van de Deelnemersraad. De nieuw gekozen leden hebben een opleiding gekregen en tot hun definitieve benoeming in mei 2012 als toehoorder meegelopen bij de vergaderingen. In de loop van 2012 hebben twee benoemde leden van het Bestuur te kennen A.J. van der Linden Voorzitter Een exemplaar van zowel de volledige als de verkorte versie van het jaarverslag kunt u downloaden via 3

4 4

5 Inhoud Voorwoord 3 1. Over het pensioenfonds en het Bestuur 6 2. De organisatie van het pensioenfonds 7 3. Wat biedt de pensioenregeling? 9 4. Financiële opzet Ontwikkelingen in Financiële positie 13 5

6 1. Over het pensioenfonds en het Bestuur De pensioenregelingen van Esso Nederland B.V., ExxonMobil Chemical Holland B.V. en ExxonMobil Financial Services B.V. worden uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Protector. De rechtsvorm van het fonds is een stichting. Deze is juridisch onafhankelijk van de werkgever. Het Bestuur van het fonds bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de pensioengerechtigden. Verantwoordingsorgaan Namens de werkgevers J.M. Van Roost N.C.M. Nowé Namens de deelnemers J. Verheij (Voorzitter) D.J. van der Have (Secretaris) Interne organen De samenstelling van de interne organen was eind 2012 als volgt: Bestuur Namens de werkgevers A.J. van der Linden (Voorzitter) P. Huisman J.J.M. Muffels G.M.W. Shultz-Sibbel Namens de pensioengerechtigden E.J. Overmaat C.J.T. van Dinther Visitatiecommissie W. de Bruijn VCHolland G.W. Euverman VCHolland J. Ruben VCHolland De Visitatiecommissie is benoemd voor een periode van 3 jaar. Deze eindigt eind Namens de deelnemers P.J.C. Mertens M.J. den Hertog Namens de pensioengerechtigden P. Weijel M. Meulblok (Vice-voorzitter) Deelnemersraad Namens de deelnemers: A.J.M. Ahsmann D.J. van der Have (Secretaris) J. Verheij (Voorzitter) Beleggingscommissie A.J. van der Linden M. Kennett M.M.H.W. Speklé S. Cools M.E. Spieksma (Voorzitter) De commissie werd ondersteund door: E.P.A. van Alphen (Secretaris) Namens de pensioengerechtigden H. Tampoebolon E.J. Overmaat C.J.T. van Dinther 6

7 2. De organisatie van het pensioenfonds Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Met het onderstaande schema brengen we de organisatie van het pensioenfonds in beeld. Verantwoordingsorgaan Toegetreden Ondernemingen Visitatiecommissie Deelnemersraad Bestuur Beleggingscommissie Accountant/Actuaris Dagelijks Bestuur Overige adviseurs Uitvoeringsorganisatie (administrateur, herverzekeraar, vermogensbeheerders, custodian) Bestuur Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en de uitvoering van de door de werkgever toegezegde pensioenregelingen, waaronder het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden en rechthebbende nabestaanden. Op grond van de statuten, de reglementen en de uitvoeringsovereenkomst is het Bestuur bevoegd om betalingen te verrichten en contractuele verplichtingen met derden aan te gaan. Er is ook een Dagelijks Bestuur. Dit bestaat uit twee gekozen en twee door de TO voorgedragen bestuursleden. Deze bestuursleden houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. Deelnemersraad De Deelnemersraad is een deelnemersraad in de zin van de Pensioenwet en bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers en de pensioengerechtigden. De Deelnemersraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het Bestuur. Beleggingscommissie De Beleggingscommissie adviseert het Bestuur op strategisch en tactisch niveau over het te voeren beleggingsbeleid. Op basis van een door het Bestuur goedgekeurd beleggingsplan toetst de Beleggingscommissie het door de vermogensbeheerder uitgevoerde beleggingsbeleid. Zij brengt hierover verslag uit aan het Bestuur. 7

8 Verantwoordingsorgaan Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de uitvoering ervan en de naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het oordeel hierover van het Verantwoordingsorgaan vindt u in het jaarverslag, samen met de reactie van het Bestuur. Visitatiecommissie Het intern toezicht bij het fonds bestaat uit een Visitatiecommissie. In 2012 heeft er geen visitatie plaatsgevonden. De laatste visitatie is eind 2011 uitgevoerd. Een samenvatting van de definitieve rapportage met bevindingen van de Visitatiecommissie over de uitgevoerde visitatie in 2011 is opgenomen in het jaarverslag over Externe deskundigen Het fonds werkt samen met externe deskundigen. De certificerend actuaris rapporteert jaarlijks over de financiële positie van het fonds en geeft een actuariële verklaring af. De adviserend actuaris adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd over relevante onderwerpen, zoals de in de reglementen gebruikte berekenings- en omrekeningsfactoren en voert ook alle actuariële berekeningen uit. De externe accountant controleert de jaarrekening en de verslagstaten ten behoeve van De Nederlandse Bank (DNB) en doet verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een accountantsverklaring en een verslag aan het Bestuur. De administratie van de pensioenregeling is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Deze verzorgt zowel de deelnemersadministratie als de financiële administratie van het pensioenfonds. De vermogensbeheerders beheren de beleggingen volgens het opgestelde beleggingsplan. 8

9 3. Wat biedt de pensioenregeling van het pensioenfonds? Onze pensioenregeling biedt: Reglement A (voor deelnemers geboren vóór 1 januari 1950) Reglement B (voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950) Pensioensysteem Eindloon Eindloon Pensioenleeftijd Pensioengevend salaris Maandsalaris, ploegentoeslag, 13 e en 14 e maand Maandsalaris, ploegentoeslag, 13 e en 14 e maand Franchise (2012) (Volgt ontwikkeling AOW-alleenstaande) (Volgt ontwikkeling AOW-alleenstaande) Pensioengrondslag Pensioengevend salaris -/- franchise Pensioengevend salaris -/- franchise Opbouwpercentage 1,80% 2,00% Nabestaandenpensioen Verplicht Verplicht Eigen bijdrage 4,925% van het salaris boven per jaar 4,925% van het salaris boven per jaar De pensioenregeling bestaat uit een basispakket en een keuzepakket. In het basispakket bouwt deelnemer per deelnemersjaar een ouderdomspensioen op (eindloonsysteem). Verder wordt op opbouwbasis een partnerpensioen na de pensioenleeftijd en een wezenpensioen verzekerd. Op risicobasis is een partnerpensioen vóór de pensioenleeftijd en een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd. In het keuzepakket zijn hoog/laag, aankopen tijdelijk ouderdomspensioen en uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen geregeld. 9

10 4. Financiële opzet Een van de belangrijkste taken van het Bestuur is het financiële beheer van het pensioenfonds. Het pensioenfonds ontvangt de pensioenpremies van de werknemers en de werkgevers, belegt deze, kent pensioenaanspraken toe aan de actieve deelnemers en keert de pensioenen uit aan de pensioengerechtigden. 4.1 Beleggingsbeleid De algemene doelstelling van het fonds is om te voldoen aan alle toekomstige pensioenverplichtingen. Het beleid van het Bestuur is gericht op het behalen van een bevredigend rendement, waarbij rekening wordt gehouden met de risico s verbonden aan de diverse beleggingscategorieën. De middelen van het fonds worden verkregen uit de financiering door de werkgever en deelnemers (premie-inkomsten) en uit de inkomsten uit beleggingen. Het Bestuur geeft de vermogensbeheerder aan hoeveel mag worden belegd in zakelijke waarden (hoger risico met hoger verwacht rendement) en vastrentende waarden (minder risico met lager verwacht rendement). Het gaat daarbij om de afweging tussen rendement en risico. Het beleggingsbeleid is gedurende 2012 niet gewijzigd t.o.v (50% zakelijke waarden en 50% vastrentend). Wel is begonnen met de invoering van Liability Driven Investment (LDI). Hiermee wordt de duration van de vastrentende waarden in lijn gebracht met de duration van de verplichtingen. Omdat de Toegetreden Ondernemingen (TO) het risico grotendeels hebben overgenomen (zij storten zonodig per kwartaal bij om de dekkingsgraad niet onder een zelfgekozen grens te laten zakken), vindt over de risico/rendementafweging regelmatig overleg met de TO plaats. 4.2 Toeslagenbeleid Jaarlijks besluit het Bestuur of de pensioenrechten en de pensioenaanspraken van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers kunnen worden verhoogd. Dit besluit kan alleen worden genomen als de werkgever de kosten van de toeslagverlening via een aanvullende premie heeft voldaan. Dat is in 2012 gebeurd. De pensioenrechten en de pensioenaanspraken kunnen jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met maximaal 90% van de procentuele stijging van het afgeleide prijsindexcijfer over de periode van een jaar eindigend op 30 september voorafgaand en wordt afgerond op twee decimalen. Het percentage kan maximaal gelijk zijn aan het percentage waarmee de algemene lonen bij de werkgever zijn gestegen in het voorafgaande kalenderjaar. Voor de voorwaardelijke toezegging tot het verlenen van toeslagen is geen bestemmingsreserve gevormd. Er is ook geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagverlening. De premie voor de toeslagverlening in een jaar wordt vóór de datum van de toeslagverlening door de werkgever betaald. Er worden alleen toeslagen toegekend als de daarvoor benodigde koopsom door de werkgever beschikbaar is gesteld. Dankzij de toezegging van de TO om de benodigde aanvullende premie te betalen, hebben we per 1 januari 2013 een toeslag van 1,92% op de ingegane pensioenen en de rechten van de slapers kunnen verlenen. Op de premievrije aanspraken van deelnemers, die per 1 januari 2006 zijn geconverteerd naar de B-regeling (het zogenaamde surplus ), is een toeslag toegekend van 2,0% voor de OTS-medewerkers en van 1,5% voor de MPT-medewerkers, gelijk aan de algemene salarisverhoging per 1 januari

11 4.3 Kosten van de uitvoering van de pensioenregeling Er worden drie kostensoorten onderscheiden: de kosten van het pensioenbeheer, de kosten van het vermogensbeheer en de transactiekosten. Deze kosten hebben geen invloed op indexatie, opbouw of uitkering van pensioenen. Kosten beïnvloeden het overschot / tekort en komen daarmee toe aan de TO. Kosten van pensioenbeheer De kosten van de uitvoering van de pensioenregeling bedragen 427 per deelnemer. Deze kosten worden berekend door de totale pensioenuitvoeringskosten te delen door het totaal aantal actieve deelnemers en gepensioneerden eind De kosten van pensioenbeheer bestaan uit administratieve verrichtingen (pensioentoekenningen, betalen uitkering, verwerken waardeoverdrachten, etc.), bestuurskosten (heffingen van de toezichthouders, adviseurs, juridische kosten, werkgeverskosten) en overige kosten. Kosten vermogensbeheer De kosten van vermogensbeheer bedragen 0,08% van het gemiddeld belegd vermogen. Het betreft hier de kosten die betaald worden aan de vermogensbeheerders BlackRock, Northern Trust, Horsley Bridge en LaSalle. Blackrock en Northern Trust worden internationaal gebruikt door meerdere pensioenfondsen van ExxonMobil; de kostenstructuur is hierop aangepast. Transactiekosten Transactiekosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor de aan- en verkoop van beleggingsstukken (aandelen, obligaties). Deze kosten zijn een onderdeel van de kostprijs van beleggingsstukken. Omdat het fonds belegt in indexfondsen zijn de onderliggende transactiekosten niet apart herleidbaar. Het Bestuur oordeelt dat de transactiekosten laag zijn omdat gebruik gemaakt wordt van de samengestelde beleggingscapaciteiten van de wereldwijde ExxonMobil pensioenfondsen. 11

12 5. Ontwikkelingen in Benoeming nieuwe bestuursen DR-leden In het najaar van 2011 zijn verkiezingen gehouden voor de gekozen leden van het Bestuur en voor de leden van de Deelnemersraad. De nieuwgekozen leden hebben tot aan hun definitieve benoeming meegelopen als toehoorder bij de vergaderingen. De gekozen/herkozen bestuurs- en DR-leden zijn per 1 juni 2012 definitief benoemd waarmee het nieuwe Bestuur en de Deelnemersraad per 1 juni 2012 in functie zijn getreden. In de loop van 2012 hebben twee benoemde leden van het Bestuur te kennen gegeven met pensioen te gaan. De vacatures die hierdoor zijn ontstaan zijn in het vierde kwartaal van 2012 ingevuld. 5.2 Deskundigheidsbevordering 5.4 Verwacht voor 2013 Aanpassen pensioenregeling(en) In verband met de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar moeten onze huidige pensioenregelingen worden aangepast. Ook wordt het opbouwpercentage fiscaal gemaximeerd op 1,9% voor een eindloonregeling. De TO en de OR zullen hier in de eerste helft van 2013 overleg over voeren en tot afspraken komen. Vervolgens zullen we kijken hoe we die kunnen implementeren. De invoerdatum voor deze wijzigingen is 1 januari Communicatie Het fonds blijft veel aandacht besteden aan communicatie. De website en pensioenplanner zullen worden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Verder staat voor 2013 opnieuw een enquête en een klankbordmeeting gepland. De eisen aan de deskundigheid van de bestuursleden zijn per 1 januari 2011 verder aangescherpt. Daar is bij de verkiezingen in 2011 rekening mee gehouden. In het verslagjaar is er veel aandacht besteed aan training van de nieuwe bestuurs- en DR leden middels cursussen, zowel extern als intern. 5.3 Communicatie Communicatie blijft onze aandacht houden. Het Bestuur zet zich ervoor in om alle belanghebbenden van Protector tijdig en zo duidelijk mogelijk te informeren over de gevolgen van de veranderingen door de overheid. Hiertoe brengen we bulletins uit en maken we gebruik van onze website. Deskundigheidsbevordering Er zijn in 2013 inmiddels twee (nieuwe) bestuursleden aangemeld voor de SPO-opleiding Leergang Besturen van een Pensioenfonds (deskundigheidsniveau 2). In 2013 wordt opnieuw een deskundigheidstoets voor het Bestuur en de Deelnemersraad gehouden. ALM-studie 2013 In 2013 wordt een nieuwe ALM-studie uitgevoerd. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario s. Aan de hand van de uitkomsten hiervan zal gekeken worden of het beleggingsbeleid aangepast zal worden. Pensioenakkoord In 2013 wordt verdere wetgeving verwacht naar aanleiding van het regeerakkoord. Deze ontwikkelingen zullen ook gevolgen hebben voor onze pensioenregeling. De TO en OR zullen in eerste instantie besluiten welke keuzes hierin gemaakt worden. Daarna gaat het pensioenfonds de uitvoerbaarheid van de gemaakte keuzes controleren en samen met de TO en de Ondernemingsraad verder uitwerken. 12

13 6. Financiële positie 6.1 Beleggingen en rendement 6.3 Terugstorting Het totale rendement over 2012 bedroeg 13,1% (2011: - 1,2%). Het belegd vermogen steeg in 2012 met 258 miljoen euro tot miljoen euro. Dit vermogen bestaat uit beleggingen (2.075 miljoen euro), rekening courant onderneming (31 miljoen euro) en liquide middelen (1 miljoen euro). 6.2 Dekkingsgraad Eind 2012 was de dekkingsgraad 125,0% inclusief de voorgenomen restitutiepremie van 111,2 miljoen euro aan de TO. De schommelingen van de dekkingsgraad gedurende 2012 zijn vooral veroorzaakt door de marktbewegingen op de beurskoers en de bewegingen van de rente in Eind 2012 daalde de dekkingsgraad licht door de toepassing van de nieuwe sterftetafels. Door de positieve ontwikkeling van de dekkingsgraad heeft het fonds het herstelplan dat sinds begin 2011 van kracht was, in mei 2012 kunnen beëindigen. Het per 31 december 2011 vastgestelde overschot van 16,8 miljoen euro is in mei 2012 teruggestort naar de TO. Vanwege het herstelplan hebben de TO in mei 2012 nog wel de volledige kostendekkende jaarpremie aan Protector betaald. 6.4 Geen kortingsmaatregelen Op 31 december 2012 was de dekkingsgraad van het fonds 125,0%. Dat is hoger dan de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 120,9% en maatregelen zijn dan ook niet aan de orde. Breda, 15 april 2013 Stichting Pensioenfonds Protector Het Bestuur 13

14 Kerncijfers Deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Aantal % Aantal % Aantal % Deelnemers , , ,8 Gewezen deelnemers , , ,9 Pensioengerechtigden , , ,3 Totaal , , ,0 Premiebijdragen van werkgevers en werknemers, pensioenuitkeringen, saldo waardeoverdrachten en uitvoeringskosten (Bedragen x 1.000) Premiebijdragen werkgevers werknemers Pensioenuitkeringen Saldo waardeoverdrachten Uitvoeringskosten Technische voorzieningen, stichtingskapitaal en reserves, belegd vermogen en dekkingsgraad (Bedragen x 1.000) Technische Voorziening Stichtingskapitaal en reserves Belegd vermogen Beleggingen Liquide middelen Saldo overige activa en passiva Totaal belegd vermogen Aanwezige dekkingsgraad 125,0% 129,1% 129,2% Vereiste dekkingsgraad 120,9% 123,6% 129,2% 14

15 Verdeling beleggingsportefeuille (Bedragen x 1.000) % % % Vastgoed , , ,0 Aandelen , , ,2 Vastrentende waarden , , ,8 Overige beleggingen Totaal , , ,0 Beleggingsopbrengsten en kosten vermogensbeheer (Bedragen x 1.000) Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten Kosten vermogensbeheer Totaal Beleggingsrendement en benchmark (in procenten) Beleggingsrendement 13,1-1,2 10,8 Benchmark rendement 13,3-3,3 10,2 Toeslagen % % % % % Op uitgekeerde pensioenen en pensioenrechten gewezen deelnemers 1,92 1,75 1,30 0,92 1,34 Op het premievrije pensioen OTS 2,00 2,00 1,75 0,00 4,70 Op het premievrije pensioen MPT 1,50 2,00 1,75 0,00 4,85 Op de premievrijgestelde opbouw arbeidsongeschikten 2,00 1,94 1,44 1,02 1,50 15

16 Balans per 31 december 2012 Balans na bestemming saldo van baten en lasten (in duizenden euro s) Activa Beleggingen voor risico pensioenfonds Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Passiva Stichtingskapitaal en reserves Technische voorzieningen voor risico pensioenfonds Kortlopende schulden en overige passiva

17 Staat van baten en lasten (in duizenden euro s) Bijdragen van werknemers Bijdragen van werkgevers Koopsommen werkgevers Overige premies werkgevers Restitutie aan werkgevers Beleggingsresultaten risico pensioenfonds Saldo waardeoverdrachten risico pensioenfonds Pensioenuitkeringen Mutatie technische voorziening Pensioenopbouw Indexering en overige toeslagen Intresttoevoeging Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Wijziging marktrente Wijziging introductie UFR Wijziging overige actuariële uitgangspunten Overige voorzieningen Herverzekeringen Uitvoeringskosten Bestemming saldo: Mutatie algemene reserve

18 Colofon Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Protector. Het verkort jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag. Aan dit verkort jaarverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Pensioenfonds Protector Administrateur: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus LM Tilburg Telefoon: (013) Internet: 18

19 19

20 20

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen 1. Verloopstaat deelnemers 81

Inhoud. Bijlagen 1. Verloopstaat deelnemers 81 Jaarverslag 2012 2 Inhoud A. Voorwoord 4 B. Kerncijfers 7 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van intern toezicht en Verantwoordingsorgaan 15. Bestuursverslag 17 Governance 17 Uitbesteding

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Verkort jaarverslag 2014 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting van het jaarverslag. Aan dit verkort jaarverslag

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie.

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Algemene Vergadering 30 mei Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 30 mei Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 30 mei 2017 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Communicatie Joost Muffels

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen 1 Verloopstaat deelnemers 85

Inhoud. Bijlagen 1 Verloopstaat deelnemers 85 Jaarverslag 2013 2 Inhoud A Voorwoord 5 B Kerncijfers 7 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van intern toezicht en Verantwoordingsorgaan 15 E Bestuursverslag 17 Governance 17 Uitbesteding

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 22 juni 2015 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Status update website /

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

RBS Pensioen Update. voor een pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015.

RBS Pensioen Update. voor een pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015. RBS Pensioen Update De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie van ons fonds gezond is. In deze RBS Pensioen Update vindt u een samenvatting van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Protector Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 2356 E-mail: pensioenfonds_protector@achmea.

Stichting Pensioenfonds Protector Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 2356 E-mail: pensioenfonds_protector@achmea. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Protector Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 2356 E-mail: pensioenfonds_protector@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsprotector.nl 2 Inhoud A Voorwoord

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied.

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008

stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008 stichting pensioenfonds wonen Verkort jaarverslag 2008 01 Voorwoord Over een paar jaar kijken we terug op 2008 en 2009 als een periode van economisch zwaar weer. We zitten midden in een wereldwijde crisis.

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2013. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2013 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste lezer, 2013 was voor het Pensioenfonds het jaar waarin

Nadere informatie

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland

Pensioen in het kort. Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Pensioen in het kort Voor de medewerkers van ExxonMobil Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Pensioen in het algemeen 4 1.2 Pensioen bij Esso Nederland, ExxonMobil Financial Services en ExxonMobil

Nadere informatie

Pensioenkrant. augustus 2012

Pensioenkrant. augustus 2012 Pensioenkrant augustus 2012 Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2012 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Protector", statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: het fonds ;

Stichting Pensioenfonds Protector, statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: het fonds ; Esso Nederland B.V., statutair gevestigd te Breda, ExxonMobil Chemical Holland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, en ExxonMobil Financial Services B.V., statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen:

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017

Pensioen-Bijeenkomst. 23 maart 2017 Pensioen-Bijeenkomst 23 maart 2017 Programma Welkom! Het fonds - mensen en cijfers 10 minuten Financiële positie en beleid 10 minuten Pensioenregeling en keuzes 20 minuten Website en digitalisering 10

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 03 Financiële positie 06 Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 05 Het bestuur 07 08 Pensioencommunicatie Kerncijfers 2012 Uit het voorwoord van het bestuur Hoewel de Europese schuldencrisis ook in 2012

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 11 april 2016 Programma Welkom en Pensioen in het kort Eveline Paternotte Organisatie en kerncijfers Han Thoman 10 minuten Financiële positie en fondsbeleid

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP

Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Deelnemersbijeenkomst SABIC IP Bergen op Zoom Raamsdonksveer Eric Dorn, voorzitter SPF Guido Croonen, plv. voorzitter SPF 0 Agenda Inhoud Pensioenregeling SPF Structuur SPF Pensioenuitvoerder DPS Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667 VERKORT JAARVERSLAG 2013 INLEIDING In juni 2014 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2013 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenkrant. september 2011

Pensioenkrant. september 2011 Pensioenkrant september 2011 Pensioenkrant september 2011 Woord van de voorzitter Kerncijfers Toeslagverlening (indexatie) Pensioenfonds BP is een feit Organisatie van het pensioenfonds Bestuur 3 4 5

Nadere informatie

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0%

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0% Verkort jaarverslag 2010 INLEIDING In juni 2011 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2010 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie